3. De kampeerder moet zijn tent en/of (sta)caravan plaatsen op de door de beheerder aangewezen standplaats met bijbehorend plaatsnummer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De kampeerder moet zijn tent en/of (sta)caravan plaatsen op de door de beheerder aangewezen standplaats met bijbehorend plaatsnummer."

Transcriptie

1 Reglement Camping Rakelbos op alfabet (ingaande 1 november 2014) Algemeen 1. U bent wettelijk verplicht de personalia van alle personen die overnachten bij bespreking af te geven in de receptie. Ook bent u verplicht logés die incidenteel overnachten door te geven in de receptie. Van rechtswege zijn wij namelijk verplicht een overnachtingregister bij te houden. 2. U bent verplicht een Recron huurovereenkomst te ondertekenen. Uw jaarplaats dan wel seizoenplaats is pas dan verhuurd aan u wanneer dit bescheiden ondertekend ingeleverd is. 3. De kampeerder moet zijn tent en/of (sta)caravan plaatsen op de door de beheerder aangewezen standplaats met bijbehorend plaatsnummer. 4. U bent gebonden, naast de betaling van het tarief van staangelden, vermeld in de Recron huurovereenkomst, ook het verbruik van de energie te betalen. De tarieven van energie zijn zgn. dagtarieven en kunnen gedurende de contractperiode wijzigen. 5. De (sta)caravan dient verplaatsbaar te zijn en verplaatsbaar te worden gehouden. 6. Alle aanwijzingen van de bedrijfsleiding en/of personeel van Camping Rakelbos dienen direct opgevolgd te worden. 7. Indien om legitimatie wordt gevraagd door de bedrijfsleiding en/of personeel van Camping Rakelbos dient men deze te kunnen tonen. 8. Huishoudelijk afvalwater mag onder geen voorwaarde afgevoerd worden op de op het terrein aanwezige sloten. Hemelwater mag afgevoerd worden op het rioolstelsel van de camping. 9. Omliggende particuliere terreinen en eigendommen mogen zonder toestemming absoluut niet betreden worden. 10. Het is niet toegestaan om personen beneden de 18 jaar alleen op de camping achter te laten. 11. Indien een lid van een gezin dit reglement in ernstige mate overtreedt, sfeerbedervende activiteiten ontplooit, dan wel opzettelijke vernielingen aanricht, zal niet alleen dit gezinslid, maar het hele gezin onmiddellijk van de camping verwijderd worden. 12. Indien er zich een olietank op uw standplaats bevindt, bv. bij gebruik van een petroleumkachel, dan bent u volgens de omgevingswet verplicht een door de campingleiding goedgekeurde olie-opvangbak onder deze olietank te monteren. Bij aanwezigheid van een olietank bent u in de toekomst aansprakelijk voor een eventuele bodemverontreiniging. 13. Iedere kampeerder wordt geacht op de hoogte te zijn van dit campingreglement. Lees dit reglement daarom minimaal éénmaal per jaar. Het niet op de hoogte zijn, kan aan de campingleiding niet worden tegengeworpen. 14. In de winterperiode van 1 november tot half maart verlenen wij slechts beperkte service, en wel tijdens kantoortijden van uur tot uur. Op eerste- en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag is er niemand bereikbaar en verlenen wij géén service.

2 15. Voor zover niet voorzien in dit reglement beslist bij geschilpunten de campingleiding. Hierbij neemt de directie de regels in acht, welke verwoord zijn in de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen of Recron voorwaarden voor seizoenplaatsen, die in het tijdvak gelden waarin uw huurovereenkomst loopt. Tevens is Rakelbos gebonden aan de Gemeentelijke regelgeving zoals o.a. verwoord in het Bestemmingsplan buitengebied. 16. Bij uitgave van dit reglement (ingaande 1 november 2014), vervallen alle eerder uitgegeven reglementen. Bebouwing Het plaatsen van een hekje en een tuinhuisje is na schriftelijke toestemming van de campingleiding toegestaan. U moet een tekening indienen van elk te bouwen object. Na ongeveer twee weken kunt u bericht opvragen over goed- dan wel afkeuring. Voor het plaatsen van ieder te bouwen object geldt de voorwaarde dat alles van net en degelijk materiaal is, zulks ter beoordeling van de campingleiding. Indien u, na overleg, toestemming hebt gekregen voor het plaatsen van het bouwwerk, blijft u desondanks toch gebonden aan elke Gemeenteverordening in de toekomst. U kunt de campingleiding niet aansprakelijk stellen voor de consequenties van deze gemeenteverordeningen. Het plaatsen van bouwobjecten is alleen toegestaan op jaarplaatsen. Op seizoen- en passantenplaatsen mogen géén bouwobjecten (tuinhuisjes - hekwerken) geplaatst worden. Ook het leggen van bestrating is niet toegestaan op seizoen- en passantenplaatsen. Iedere kampeerder dient ervoor zorg te dragen dat zijn / haar (sta)caravan met tuinhuisje en andere aanhorigheden in redelijke staat van onderhoud verkeren, zulks ter beoordeling van de campingleiding. HEKWERKEN: Een hekwerk mag aan de achterkant van de standplaats maximaal 1,80 meter hoog zijn, aan de andere drie zijden maximaal 0.80 meter hoog. Het hekwerk mag alleen van de materialen hout, metaal en/of PVC gemaakt worden, welke een open structuur heeft. Het hekwerk dient op uw standplaats aan de binnenzijde van de aanplant geplaatst te worden op een minimumafstand van 30 cm. Dit wegens snoeiwerkzaamheden. Hekwerken welke niet voldoen aan bovengenoemde regelgeving kunnen door de campingleiding verwijderd worden. De recreant kan de campingleiding hiervoor niet aansprakelijk stellen. TUINHUISJE: U mag maximaal één tuinhuisje of tentschuur plaatsen. De maximale oppervlaktemaat bedraagt 9 m², waarbij de minimale breedte 2 meter bedraagt. De maximale nokhoogte van het tuinhuisje bedraagt 2,35 meter. Het tuinhuisje moet los van de caravan staan. Hebt u een tuinhuisje, dan mogen er verder geen opslagkisten, hondenkennels, speelhuisjes of overkappingen geplaatst worden. Een te plaatsen tuinhuisje dient

3 minimaal een halve meter van de aanplant gezet te worden. Deze maat geldt vanaf de dakrand van het tuinhuisje. VOORTENT: De lengte van een (wintervaste) voortent mag maximaal de lengte van de caravan zijn. De maximale breedte bedraagt 3,50 meter. Een te plaatsen voortent dient minimaal een halve meter van de randbeplanting gezet te worden. BIJZETCARAVAN: Het is niet meer toegestaan om naast een (sta)caravan een toercaravan als bijzetcaravan te plaatsen op uw jaarplaats. Had u al een toercaravan staan vóór 1 november 2014 dan gedogen we dat. Komt er een moment van verkoop van uw kampeermiddel dat dient u de toercaravan te verwijderen. WAT IS VERDER VERBODEN: Uw (sta)caravan uit te bouwen, zowel naar achteren als naar voren. Het is ook niet toegestaan uw stacaravan te overkappen. Ook een carport en een fietsoverkapping zijn niet geoorloofd evenals het bouwen van een veranda en een klompenhok (een overkapping bij de voordeur van de stacaravan). Het omtimmeren van uw aluminium stacaravan met hout en/of PVC is ook niet geoorloofd. ALGEMEEN: Bij verkoop van de caravan zullen de opstallen, welke niet aan bovengenoemde eisen voldoen, zodanig veranderd moeten worden, dat ze voldoen aan de hierboven genoemde maatstaven. Vaste veranda s dienen bij verkoop standaard verwijderd te worden: Het gemeentelijk beleid voor wat betreft het bestemmingsplan buitengebied verbiedt dergelijke aanbouwsels. PRIEEL: Het is toegestaan 1 prieel te plaatsen met een de maximale afmeting van 3,50 x 3,50. Uitvoering slechts in een aluminium frame met tentzeil. Een houten dak is niet toegestaan. Voor schade aan uw prieel kunt u de campingleiding niet aansprakelijk stellen, wij raden u aan in de winterperiode uw prieel op te bergen. Beplanting Beplanting Het is niet toegestaan aanplant of bomen te snoeien, te verplaatsen, dan wel te rooien, zonder toestemming van de campingleiding. Alle randbeplanting van uw standplaats wordt onderhouden door Camping Rakelbos. Hier mag u zelf niet aan knippen of zagen. Tijdens de winterperiode dient u de randbeplanting vrij te houden van obstakels zoals bekabeling, fietsen, houten schotten etc. Bij schade aan obstakels tegen de randbeplanting kunt u de campingleiding niet aansprakelijk stellen. Uiteraard mag er ook geen aanplant buiten de camping vernield worden. Alle aanplant, ook de aanplant door u zelf gezet, vervalt bij vertrek van de huurder. Het graven op de camping is ten strengste verboden. Bezoekers Als u tijdens uw verblijf gasten wilt ontvangen, is dat uiteraard mogelijk. Er wordt van hen verwacht dat zij zich aan onze huisregels houden. De kampeerder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn bezoekers op het kampeerterrein. Bezoekers moeten hun auto op een parkeerterrein buiten de slagboom parkeren en dienen na uur het terrein verlaten te hebben. Als uw gasten blijven overnachten, dient dit altijd eerst in de receptie gemeld te worden tussen uur en uur om de

4 persoon in het overnachtingregister in te schrijven. De kosten bedragen.2,00 per persoon per nacht. Brandveiligheid Brandveiligheid Iedere stacaravan dient te beschikken over een brandblusser (schuimblusser van 6 kg met antivries), aan te kopen via Rakelbos. Dit toestel dient eenmaal per twee jaar gekeurd te worden door een door Camping Rakelbos aan te wijzen gecertificeerd onderhoudsbedrijf. Camping Rakelbos houdt een register van gekeurde toestellen bij. De hoofdgaskraan van uw gasinstallatie dient altijd toegankelijk te zijn. Bij barbecueën: In verband met brandgevaar: zorg altijd voor een emmer water naast de barbecue en houd rekening met de windrichting in verband met de buren. Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw caravan/chalet. Kampvuren en vuurkorven zijn op ons terrein verboden Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. Wilt u geen kaarsen laten branden als u niet aanwezig bent. Ons terrein bevindt zich in een bosrijke omgeving, dus wees voorzichtig met vuur! Waarschuw bij brand altijd de receptie, maar bel eerst 112! Caravanverkoop Bij verkoop van uw (sta)caravan gelden verkoopvoorwaarden die strikt opgevolgd dienen te worden. U dient bij verkoop met de recreatieondernemer een "Overeenkomst goedkeuring verkoop vakantieverblijf" aan te gaan. Hierin staan uw rechten en plichten bij verkoop van uw (sta)caravan. U kunt pas uw vakantieverblijf verkopen wanneer dit contract door recreatieondernemer en recreant (verkoper) ondertekend is. Recreant kan, met inachtneming van onderstaande tabel, het vakantieverblijf verkopen. Recreatieondernemer kan recreant al dan niet toestemming verlenen het vakantieverblijf met voortzetting van de standplaatsovereenkomst te verkopen. Deze toestemming is allereerst afhankelijk van de leeftijd van het vakantieverblijf. Aluminium stacaravans Chalets Maximum leeftijd Maximum leeftijd 20 jaar 25 jaar (Sta)caravans, welke een leeftijd hebben hoger (datum van overdracht is bindend) dan bovenstaande tabel, moeten bij verkoop van de camping verwijderd worden. Indien de caravan verwijderd dient te worden is een verwijderingsbijdrage verschuldigd volgens de tarieflijst van Camping Rakelbos. (Sta)caravans, welke een leeftijd hebben hoger (datum van

5 overdracht is bindend) dan bovenstaande tabel, mogen niet meer op jaardan wel seizoenbasis verhuurd worden aan derden. In overleg met u wordt de verkoopprijs bepaald aan de hand van de door Rakelbos vastgestelde taxatiewaarde. Deze taxatiewaarde wordt jaarlijks aangepast. Uw caravan kan dan op de verkooplijst geplaatst worden. Bij verkoop dient u zich samen met de kopers op de receptie te melden. Hier vindt de overdracht plaats na een positieve screening van de koper. Zowel koper als verkoper dient een eenmalige administratieve- en begeleidingstoeslag te betalen volgens de tarieflijst van Camping Rakelbos. Colportage Colportage (=verkoop aan de deur) is op ons park verboden. Alle overige handelsactiviteiten zijn zonder toestemming van de campingleiding niet toegestaan. Wilt u in voorkomende gevallen direct de bedrijfsleiding inlichten? Ook is het niet toegestaan drukwerken te verspreiden zonder toestemming van de bedrijfsleiding. Drugs Het in bezit hebben, gebruiken en verhandelen van soft- en/of harddrugs is op Camping Rakelbos niet toegestaan. Overtreding hiervan kan onmiddellijke ontbinding van het huurcontract en verwijdering van het gehele gezin van het recreatiepark tot gevolg hebben. Geluidsoverlast Drugs Het is niet toegestaan radio s, tv s, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere gasten. 's Avonds om uur gaat de nachtrust in, welke duurt tot 's morgens uur. Elk lawaai tijdens de nachtrust is ten strengste verboden. Uitzonderingen vormen enkele muziekevenementen, die met name in de recreatiekalender genoemd worden. De slagboom is gesloten tussen uur en uur. In die tijd mag er ook niet met auto s gereden worden. I.v.m. de rust op de camping mag er in de periode van Hemelvaart tot de Grote vakantie, in de weekends niet geklust (klussen met geluidsirriterende activiteiten) worden. Tijdens de zes weken hoogseizoen mag er helemaal niet geklust worden. Huisdieren Het meenemen van huisdieren is toegestaan na overleg met de beheerder en in zoverre dat andere gasten hiervan geen last ondervinden. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn (dus ook katten) en buiten de camping te worden uitgelaten. Uitwerpselen, welke per ongeluk op het kampeerterrein terechtkomen, dienen door de eigenaar van het dier meteen te worden verwijderd (schepje en plastic zakje verplicht). Huisdieren van bezoekers vallen ook onder bovenstaande regels.

6 Infrastructuur op uw standplaats Infrastructuur op uw standplaats Uw standplaats is voorzien van de volgende infrastructuur: Waterleiding: Wordt aangevoerd via een tyleen leiding van 16 mm dikte. Op iedere jaarplaats is een kunststof waterton (wit met een rode deksel) aanwezig. In die waterton bevindt zich de watermeter. Deze waterton moet vrij toegankelijk blijven. Vaak bevindt zich in deze waterton ook de kogelstopkraan. De watervoorziening t/m de watermeter en kogelstopkraan is voor onderhoud van Rakelbos, daarna voor onderhoud van de recreant. Elektra: Wordt aangevoerd via een YMVK-as kabel van 2 x 2½ mm². Het aangeleverde vermogen op iedere standplaats bedraagt 16 ampère. Gas: Wordt op jaarplaatsen aangevoerd via een 20 mm tyleen leiding. Het centrale gasnet van Camping Rakelbos stelt propaangas ter beschikking. Iedere jaarplaats is verplicht dit gasnet te gebruiken. Men mag het kampeermiddel niet aansluiten op losse gasflessen. Eenmaal per 6 jaar dient het gasnet bij en in uw kampeermiddel gekeurd te worden via een door Rakelbos aan te wijzen keuringsinstantie. De hoofdkraan van uw gasinstallatie (De gele kogelkraan) dient altijd voor iedereen toegankelijk te zijn en mag niet afgetimmerd worden. Op seizoenplaatsen mag men wel gebruik maken van goedgekeurde propaan gasflessen. Centraal antenne: wordt aangevoerd via een COAX kabel. Hierop zijn 20 TV zenders te ontvangen die in het hoofdstuk Televisie worden vernoemd. Riolering: wordt aangevoerd via een PVC rioolpijp van 110 mm. Iedere jaarplaats is voorzien van een 110 mm spoeldop om verstoppingen in de toekomst op te kunnen lossen. Deze spoeldop moet altijd toegankelijk zijn en mag dus niet onder de bestrating weggewerkt worden. Internet: wordt aangevoerd via dezelfde COAX kabel als de televisie. Algemeen: Bij het verlaten van de camping met de caravan of bij verplaatsen, is het verboden de aanwezige elektriciteitskabel, gasleiding, televisiekabel en waterleiding in te korten of af te knippen. In de maand september worden alle energiestanden van water, gas en elektra opgenomen. De meterkasten en putten dienen vrij te zijn van obstakels. Kantine De belangrijkste Huisregels van de kantine Camping Rakelbos: (Het gehele reglement hangt in de kantine). Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan gasten onder de 21 jaar. Bij overtreding wordt de drank ingenomen. Indien om legitimatie wordt gevraagd dient men deze te kunnen tonen. Kantine Geen toegang voor onbevoegden achter de bar. Het is niet toegestaan gebruik te maken van het poolbiljart en darts voor personen onder de 12 jaar.

7 Bij festiviteiten die georganiseerd worden voor een bepaalde leeftijdgroep, kan, indien nodig (bv. i.v.m. plaatsgebrek) bepaalde leeftijdsgroepen en niet-kampeerders de toegang ontzegd worden. Men mag niet met zwemkleding in de kantine komen. Het is verboden zelf meegenomen eet- en drinkwaren in de kantine te consumeren. Huisdieren zijn niet toegestaan in de kantine. Er geldt, zoals in de gehele horeca in Nederland, een rookverbod in de kantine. Uitzondering hierop is de speciale rokersruimte in de kantine. Op dansavonden en bij andere drukke festiviteiten in de kantine kan men uitsluitend met consumptiemunten betalen. Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen. Tevens mag men zich niet met drank (dus glas) op de dansvloer begeven. De toegang tot de kantine kan worden geweigerd indien u: Aangeschoten of dronken bent. De toegang eerder is ontzegd (ontzegging is aangegeven). Niet meewerkt aan controles op wapen- en drugsbezit. Bij het niet naleven van onze kantine huisregels: Wordt u uit de zaak verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot de kantine ontzegd worden. Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld. Recreatief gebruik Regulier verblijf: De recreant verblijft buiten het seizoen (tussen 1 november en half maart) de weekends, de reguliere schoolvakanties zoals de kerst- en Nieuwjaarsperiode, de krokusvakantie en daarnaast nog maximaal twee weken inclusief de weekends. Niet regulier verblijf: U verblijft, naast het reguliere verblijf, nog meer tot maximaal de hele winterperiode minus één aaneengesloten maand. In dit geval dienen de recreant en de recreatieondernemer een overeenkomst te ondertekenen. Hierin wordt overeengekomen wanneer de verblijfsperiode is en wanneer men op een andere locatie verblijft. De recreant dient een zgn. wintertoeslag te betalen volgens de tarieflijst van Camping Rakelbos. Delen van deze periode worden naar verhouding in rekening gebracht. Controle van uw verblijfsduur loopt via ons geautomatiseerde slagboomsysteem. Niet regulier verblijf is aan de volgende regels gebonden: De recreant mag niet permanent wonen op Camping Rakelbos. De recreant mag niet ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de Gemeente Oirschot. De recreant kan zodoende ook geen aanspraak maken op de sociale wetgeving en voorzieningen van de gemeente Oirschot, de gemeente waaronder Camping Rakelbos valt. De recreant mag geen duurzame verbintenissen aangaan met de plaatselijke medische zorg zoals huisartsen, tandartsen en (basis)scholen.

8 De recreant dient in de winterperiode ( van 1 november tot half maart) voor de periode van een aaneengesloten maand op een andere locatie te verblijven. De recreant mag de invulling van deze maand zelf bepalen, doch dient deze periode vooraf schriftelijk overeen te komen met de recreatieondernemer. Camping Rakelbos, en dus ook de recreanten, zijn in de toekomst (ook wijzigingen) altijd gebonden aan het Gemeentelijk beleid van Oirschot betreffende Bestemmingsplan buitengebied en Beleid betreffende permanente bewoning van recreatieverblijven in Oirschot. In de periode van 1 november tot half maart is het niet toegestaan uw recreatieverblijf te verhuren dan wel ter beschikking te stellen. Spelen Het gebruik van de speeltuinen op Camping Rakelbos geschiedt op eigen risico. Onze speeltoestellen worden jaarlijks door een extern bureau gecontroleerd en gecertificeerd. Op ons park is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u van het officiële sportveld gebruik te maken en geen balspelen tussen de caravans te beoefenen. Parkeren auto s en fietsen Auto's, bromfietsen en motoren mogen op de camping niet harder rijden dan 10 km. per uur. Verder is op de camping de wegenverkeerswet wat betreft Woonerven van toepassing; voetgangers hebben dus altijd voorrang. U dient uw auto op uw eigen standplaats te parkeren. Dat geldt zowel voor de jaarplaatsen als de seizoen- en passantenplaatsen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de standplaatsen oranje 55 t/m oranje 64. De kampeerders op wit en zwart 1 t/m 21 hebben de keuze op hun eigen plaats te parkeren dan wel de parkeerstrook tussen de kleurvakken zwart en wit. Het is niet toegestaan een parkeervak toe te eigenen d.m.v. het plaatsen van bordje met daarop een autonummerbord of een standplaatsnummer. Wilt u uw auto niet op uw eigen standplaats parkeren, dan dient u de auto te parkeren op de centrale parkeerplaats voor bij de kantine of op de bos parkeerplaats links en rechts vooraan bij de ingang. Tussen uur en uur mag er op het terrein niet met een auto, brommer of motor gereden worden. Het parkeren van uw auto geschiedt op eigen risico. Zorg dat uw auto veilig geparkeerd staat, zodat u medekampeerders niet tot last bent. Per standplaats is slechts één auto op de camping toegestaan, tweede auto s dient u op de parkeerplaats voor bij de kantine te parkeren, dan wel op de bos parkeerplaats vooraan bij de ingang. Het is tevens niet toegestaan om aanhangwagens buiten uw standplaats te parkeren. Ook fietsen dient u op uw eigen standplaats te parkeren. Derhalve is het niet toegestaan om fietsenrekken buiten uw standplaats te plaatsen.

9 Verhuur van uw kampeermiddel U mag uw kampeermiddel maximaal 4 weken in het hoogseizoen verhuren dan wel beschikking te stellen onder de volgende voorwaarden: De campingleiding dient vooraf altijd schriftelijk toestemming te geven voor verhuur van uw kampeermiddel, zie Recron voorwaarden Artikel 8 lid 1. Verhuurder dient bij aanvraag naam, adres gegevens van huurders te overleggen. Er dient door de huurder een administratieve toeslag van.15,00 per week betaald te worden, te voldoen bij aankomst bij de receptie. Het is niet toegestaan het kampeermiddel te verhuren dan wel ter beschikking te stellen aan buitenlanders, met name personen uit het Oostblok. Ook de verhuur dan wel ter beschikking stelling via detacheringbureaus is niet toegestaan. Verhuurder dient zelf zorg te dragen voor informatieverstrekking naar huurders dan wel gebruikers toe. Huurders dan wel gebruikers zijn verplicht zich bij aankomst te melden bij de receptie Rakelbos vervult geen bemiddelingsrol voor wat betreft particuliere verhuur. U dient zelf zorg te dragen voor zaken zoals pas en sleuteloverdracht en daarnaast dient u de nodige informatie aan de huurder te verstrekken. Verhuurder is te alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van zijn huurders dan wel gebruikers. Zwembad / vijvers Het zwemmen in de zwembaden en vijvers geschiedt geheel op eigen risico. Duiken is verboden. De vijvers en zwembaden zijn alleen toegankelijk voor gasten van Camping Rakelbos. Indien men vist moet men een nationale Vispas hebben (verkrijgbaar op ieder postkantoor of iedere detailhandelszaak van sportvisserij) Indien men dit document niet kan laten zien, kan men een boete van 40,00 verwachten bij controle. Men mag nachtvissen van 1 juni tot 1 september. Daarbij mag geen tent worden opgezet. Een paraplu (met zijflappen) of een andere halfopen beschutting is wel toegestaan. De zwembaden zijn in de periode van 1 mei tot 1 september dagelijks geopend van uur tot uur. Het gebruik van glas binnen de hekken van het zwembad is verboden. Het is ten strengste verboden om met andere kleding dan badkleding van de zwembaden gebruik te maken. Men mag zich niet met badkleding in de kantine begeven. Geen fietsen en skelters binnen het hekwerk. Het is niet toegestaan balspelen te beoefenen in of rond het zwembad en de ligweide.

10 De tekst op de aanwijzingsborden bij het zwembad en vijvers dient opgevolgd te worden. Camping Rakelbos aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, of voor diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van eigendommen op enige wijze.

Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen. Bebouwing

Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen. Bebouwing Reglement Camping Rakelbos op alfabet. (ingaande 1 november 2012) Algemeen 1. U bent wettelijk verplicht de personalia van alle personen die overnachten bij bespreking af te geven in de receptie. Ook bent

Nadere informatie

HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten.

HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten. Terreinreglement Hartelijk welkom op Camping en Jachthaven De Meeuw. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar

Nadere informatie

Terreinreglement. HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten.

Terreinreglement. HOOFDREGEL: Geniet van uw vakantie en zorg dat uw medegasten ook kunnen genieten. Terreinreglement Hartelijk welkom op Naturistenpark Natukreek. Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult doorbrengen. In elk geval willen wij er alles aan doen, om het u naar de zin te maken. Maar dat

Nadere informatie

Camping reglement / Algemene voorwaarden

Camping reglement / Algemene voorwaarden Camping reglement / Algemene voorwaarden A.E.D.: Op de receptie is een A.E.D. aanwezig. Tevens zijn onze medewerkers in het bezit van de vereiste diploma s voor A.E.D. hulpverlening en bedrijfshulpverlening.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve Gelezen en akkoord: Datum: Handtekening: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: voorletters: 1 Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Cambiance Duinhoeve

Nadere informatie

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u gaan verbouwen, uw tuin aanleggen of uw caravan/

Nadere informatie

Het Zwarte Bergen ABC voor Jaarplaatsen en Bungalows

Het Zwarte Bergen ABC voor Jaarplaatsen en Bungalows Het Zwarte Bergen ABC voor Jaarplaatsen en Bungalows 2015 Voorwoord Voor u ligt het Zwarte Bergen ABC voor jaarplaatsen. Dit is een handboek met alle regels van vakantiecentrum de Zwarte Bergen B.V. Het

Nadere informatie

CAMPING REGLEMENT. Artikel 1 Definities

CAMPING REGLEMENT. Artikel 1 Definities CAMPING REGLEMENT Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Directie: De directie van Camping Oranjezon en haar bevoegde medewerkers. Gasten: De op Camping Oranjezon verblijvende personen.

Nadere informatie

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013)

CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) CAMPINGREGLEMENT DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) Geachte campingbewoner, Hartelijk welkom bij Duinrand Recreatie B.V.! Wij hopen dat u op onze camping een prettige tijd zult

Nadere informatie

De Tien Heugten. Recreatiepark. Seizoen 2015. Zorgeloos recreëren en investeren www.succesparken.nl

De Tien Heugten. Recreatiepark. Seizoen 2015. Zorgeloos recreëren en investeren www.succesparken.nl Recreatiepark De Tien Heugten Seizoen 2015 Zorgeloos recreëren en investeren www.succesparken.nl Westdorperstraat 29 9443 TM Schoonloo Tel.: 0592-501220 www.detienheugten.nl Geachte gast(en), Hierbij

Nadere informatie

Informatie Reglement Algemene voorwaarden 2014. recreatiecentrum jachthaven De Scherpenhof

Informatie Reglement Algemene voorwaarden 2014. recreatiecentrum jachthaven De Scherpenhof Informatie Reglement Algemene voorwaarden 2014 recreatiecentrum jachthaven De Scherpenhof menu s: 1/2 haanmenu satémenu karbonademenu shoarmamenu snitzelmenu kipspiezenmenu spare-ribsmenu loempiamenu nasi/bami

Nadere informatie

Pagina 1 van 14. Reglement. Juni 2013

Pagina 1 van 14. Reglement. Juni 2013 Pagina 1 van 14 Reglement Juni 2013 Voor: De Coöperatieve Vereniging Recreatiepark "West Friesland te Opmeer u.a. Statutair gevestigd te Opmeer, conform de statutaire bepalingen van de vereniging. Voorwoord:

Nadere informatie

Recreatiecentrum Jachthaven De Scherpenhof

Recreatiecentrum Jachthaven De Scherpenhof Recreatiecentrum Jachthaven De Scherpenhof Bandijk 60 7396 NC Terwolde Tel.: 0900-1223344 www.scherpenhof.nl 2015 Zorgeloos recreëren en investeren www.succesparken.nl menu s: 1/2 haanmenu satémenu karbonademenu

Nadere informatie

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg! Middenpeelweg 5 5975 MZ Sevenum 077 467 7777 www.schatberg.nl

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg! Middenpeelweg 5 5975 MZ Sevenum 077 467 7777 www.schatberg.nl SCHATBERGREGLEMENT AANVULLEND VOOR JAARPLAATSEN 06-07-2012 Een beroep op het niet gelezen hebben van dit reglement kan helaas niet als excuus geaccepteerd worden. Algemeen Op het park zijn buiten dit reglement

Nadere informatie

Ruim 80 huisgemaakte redenen om bij De Brug te eten.

Ruim 80 huisgemaakte redenen om bij De Brug te eten. Ruim 80 huisgemaakte redenen om bij De Brug te eten. Voorgerechten: Meloen Coburger ham Nagelhout Gerookte kipfilet Gerookte zalm Gerookte forel Griekse champignons Gebakken garnalen Stokbrood Kruidenboter

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE

REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE REGLEMENT VOOR KAMPEERMIDDELEN OP STACARAVANTERREIN DELTA MARINA - KORTGENE Welkom op de camping bij Jachthaven Delta Marina. Wij zijn blij dat u onze gast bent. Om alles zowel voor u als voor ons zo goed

Nadere informatie

Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim

Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Geachte heer, mevrouw, Op ons Vakantiepark is een specifiek gedeelte van het kampeerterrein gereserveerd voor gasten

Nadere informatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie Pagina 1 Pagina 3 Pagina 8 Huisregels Camping Venema Voorwaarden kampeerplek Voorwaarden huuraccomodatie Huisregels Camping Venema Wij hanteren de prijzen zoals vermeld op de website. Na reservering >

Nadere informatie

Reglement Camping Volgerland 2013

Reglement Camping Volgerland 2013 Reglement Camping Volgerland 2013 De familie Meiling en medewerkers van camping t Volgerland heten u van harte welkom. Het kantoor is de gehele week geopend, Maandag tot en met zaterdag. Zondag van 9:00

Nadere informatie

WEGWIJS KAMPEERTERREIN-JACHTHAVEN MEERWIJCK

WEGWIJS KAMPEERTERREIN-JACHTHAVEN MEERWIJCK WEGWIJS KAMPEERTERREIN-JACHTHAVEN MEERWIJCK Introductie kampeerterrein, voorschriften en gedragsregels Zuidlaardermeer, verdraaid leuk, verrassende vakantie Pagina 1 Geachte familie.., Welkom op Kampeerterrein-Jachthaven

Nadere informatie

Parkreglement Recreatiepark Hunzedal

Parkreglement Recreatiepark Hunzedal Parkreglement Recreatiepark Hunzedal Alle in dit parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die daarvoor in de Algemene Voorwaarden zijn gegeven. Om die reden wordt gesproken over

Nadere informatie

BERICHT 2012/2013 ALGEMENE INFORMATIE. Alle seizoenplaatsen hebben nu de volgende aansluitmogelijkheden op de nutsvoorzieningen:

BERICHT 2012/2013 ALGEMENE INFORMATIE. Alle seizoenplaatsen hebben nu de volgende aansluitmogelijkheden op de nutsvoorzieningen: Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Geachte heer, mevrouw, Op ons Vakantiepark is een specifiek gedeelte van het kampeerterrein gereserveerd voor gasten

Nadere informatie

Wetenswaardigheden over Camping Rakelbos op alfabet:

Wetenswaardigheden over Camping Rakelbos op alfabet: Wetenswaardigheden over Camping Rakelbos op alfabet: Aankomst en vertrek Aankomst Aankomst en vertrek en vertrek Op de aankomstdag zijn kortkampeerders vanaf 13.00 uur van harte welkom, huurders van een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Stichting Kampeer- Recreatie- en Watersportcentrum Krabbeweg 3, 3231 NB Brielle Huishoudelijk reglement Datum: juni 2007 Schreiershaven, juni 2007 Voorwoord Dit is de vernieuwde uitgave van het Huishoudelijk

Nadere informatie

Campingreglement. Beste recreant, Voor de goede orde zijn er een aantal regels opgesteld voor het verblijf op Camping Jachthaven Rhederlaagse Meren.

Campingreglement. Beste recreant, Voor de goede orde zijn er een aantal regels opgesteld voor het verblijf op Camping Jachthaven Rhederlaagse Meren. Campingreglement Beste recreant, Voor de goede orde zijn er een aantal regels opgesteld voor het verblijf op Camping Jachthaven Rhederlaagse Meren. SLAGBOOM(PASJES) In 2010 is er een geheel nieuw slagboomsysteem

Nadere informatie

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden Welkom op Camping Heerewaarden Notities Camping Heerewaarden ligt in een fraai stukje groenstrook aan de rivier de Maas. Aan dit dorado hebben wij onze camping opgebouwd met hierop vaste staanplaatsen

Nadere informatie

Vakantiepark Bonte Vlucht

Vakantiepark Bonte Vlucht Vakantiepark Bonte Vlucht Zorgeloos recreëren en investeren www.succesparken.nl Seizoen 2014 Leersumsestraatweg 23 3941 MN Doorn tel. 0343-473232 info@bontevlucht.nl M & H uw horeca op de Bonte Vlucht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPERPARK ZEELAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPERPARK ZEELAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPERPARK ZEELAND Hartelijk welkom op Camperpark Zeeland! Camperpark Zeeland is aangesloten bij RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland. Op ons camperpark zijn

Nadere informatie

REGLEMENT van ORDE. Bungalowpark Tulderbos

REGLEMENT van ORDE. Bungalowpark Tulderbos REGLEMENT van ORDE Vereniging van mede-eigenaren Bungalowpark Tulderbos Te Poppel Het ondernemingsnummer van de Vereniging van Mede-eigenaren Tulderbos is 0872 206 677 1 Inhoudsopgave I Inleiding...6 I.1

Nadere informatie

Verblijfsvoorschriften

Verblijfsvoorschriften Verblijfsvoorschriften Deze verblijfsvoorschriften dienen aanvullend op de RECRON voorwaarden. Wij adviseren u de RECRON voorwaarden allereerst goed door te lezen. De termen die worden gebruikt in de RECRON

Nadere informatie