Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar ^jj- Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP- PEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 27 januari 1987 Tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting 1987 is ondermeer gesproken over de educatieve software-ontwikkeling. Bij die gelegenheid heb ik u toegezegd dat ik een overzicht zou opstellen van de activiteiten die op dit terrein gaande zijn in het kader van het Informatica Stimuleringsplan. U ontvangt bij deze dit overzicht. Voor de verschillende typen projecten in de onderwijssectorclusters wordt aangegeven welke de beoogde produkten zijn, om welke leergebieden het gaat en hoe de relatie is met de bestaande leerplannen. Voorts vindt u een aanduiding van de uitvoerders en tot slot worden de gerealiseerde produkten genoemd. Deze laatste kolom is nog niet volledig ingevuld. De ervaringen met de INSP-projecten tot nu toe leren dat de doorlooptijd van de ontwikkelingsprojecten lang is. Er zijn dan ook op het moment meer produkten in wording dan reeds beschikbaar. De maatregelen die voorwaardenscheppend zijn voor de software-ontwikkeling worden afzonderlijk vermeld. Het gaat dan om de activiteiten in het kader van Cluster I: infrastructuur voor programmatuurontwikkeling. Terecht wees de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling in december 1986 op het grote belang van de beschikbaarheid van educatieve software en courseware. Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling naar voren bracht, zal dit één van de centrale punten zijn in de Invoeringsnota OPSTAP. Voorafgaand daaraan wil ik de ontwikkeling van programmatuur voor gebruik in het onderwijs afzonderlijk in een beleidsnotitie aan de orde stellen. Ik verwacht in het voorjaar over deze beleidsnotitie overleg te voeren met de CCOO en de notitie voor advies aan de Onderwijsraad voor te leggen. Uiteraard zou de notitie ook in een vergadering van de vaste Kamer Commissie aan de ordo kunnen komen. W. J. Deetman Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr. 43 1

2 SOFTWARE ONTWIKKELING IN HET KADER VAN HET INFORMA- TICA STIMULERINGSPLAN. STAND VAN ZAKEN D.D. 20 JANUARI 1987, T.B.V. MONDELING OVERLEG IN DE TWEEDE KAMER D.D. 12 FEBRUARI INFRASTRUCTUUR VOOR PROGRAMMATUURONTWIKKELING Binnen Cluster I worden projecten uitgevoerd die tot doel hebben de ontwikkeling van educatieve programmatuur te bevorderen. Dit laatste neemt uiteenlopende vormen aan, van het organiseren van een internationale conferentie voor Computer Ondersteund Onderwijs tot het samenstellen van een programmeurs-pool die de ontwikkelingsprojecten terzijde kan staan. Cluster I voert ook zelf ontwikkelingsprojecten uit waar het gaat om het ontwerpen van «gereedschappen» voor softwareontwikkeling. De volgende opsomming geeft een illustratie. - Financiering van het COI; met name de afdeling Ontwikkeling is betrokken bij diverse projecten waar geavanceerde prototypische software gemaakt wordt ( ). - Ontwikkelpunten voor BO/SO, VO en LMBO: De mensen die hier werken kunnen intermediair zijn tussen de onderwijsdeskundigen en programmeurs. Zij worden in toenemende mate bij INSP-projecten betrokken. De ontwikkelpunten verlenen ook incidentele hulp aan de projecten waar nodig (850101). - Beschrijving van in Nederland verkrijgbare educatieve software door het Centrum voor Leermiddelen Registratie (CRL) ( ). - Evaluatie van in Nederland verkrijgbare educatieve software door het Software en Courseware Evaluatie Nederland (SCEN) voert deze taak uit (840609). - Ondersteuning van de zogenaamde vakwerkgroepen, waarin docenten van een vakgebied zich verenigd hebben om gebruik van informatietechnologie in de vakken te bevorderen (861202). - Beschikbaar stellen van ontwikkelgereedschappen (actieplan 1987). Ontwikkelingsprojecten van Cluster I: - Conversie van Schotse software door NIAM en COI (840304). - Programmeeromgevingen: ELAN (840407) en taal B (840408). ' De cijfers in deze tekst en in het overzicht verwijzen naar de projectnummers. In aflevering 1 5 van de PSOI-reeks staan de projecten kort beschreven. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIM, nr. 43 i

3 Cluster Basis en speciaal onderwijs 1. Voorbeeldreeks Taal Rekenen Wereldoriëntatie Lezen Wereldoriëntatie Bewerken van reeds bestaande programma's d.w.z.: Conversie naar apparatuur; Technisch verbeteren; Didactisch verbeteren; Docentenhandleidingen erbij; Lesvoorbeelden Leerlingmateriaal. Ontwikkelen van nieuwe reeks programma's; interactieve COO, met bijbehorende handleidingen, leerlingmateriaal. Leerplan niet het uit- Team waarin: gangspunt. D.m.v. docen- Ontwikkelpunt (ondertenhandleidingen, lesvoor- wijstechnoloog, systeembeelden wordt de leer- analist); krachten houvast geboden Programmeur; bij gebruik binnen de les. Leerkrachten uit pabo's;. Past binnen leerplan wereldoriëntatie; onderdelen zijn multi-inzetbaar. ontwikkelpunt. Zoveel mogelijk volgens de model aanpak van de Handleiding educatieve software. Team afkomstig uit: Ontwikkelpunt BO/SO Pabo's. p.m p.m. III Eerste pakket is uitgebracht, incl. handleidingen etc. Nog geen produkten 2. Diepteprojecten BO/SO Informatiekunde Rekenen Taal Computer beheerd onderwijs Leeromgevingen Ontwikkelen van nieuwe software, die voldoet aan hoge eisen m.b.t.: interactiviteit; didactische presentie, foutmelding; gedifferentieerde leerwegen. Passen binnen leerplan is uitgangspunt; specificaties zijn daaraan ontleend. Teams waarin: Ontwikkelpunt BO/SO Leerkrachten BO/SO p.m Diverse prototypen van programma's, die in de praktijk verder beproefd worden; bijv. op het gebied van spelling, lezen, re<enen, LOGO, werken met databestanden. 3. Pilotprojecten SO Communicatieve en moto- Ontwikkelen van hulprische prothesefuncties: middelen in hard- en software die lichaamsen zintuiglijke functies aanvullen of vervangen. Zeer gespecialiseerd en vaak geavanceerd. Ten dienste van de algemene doelstelling van het SO: de zelfredzaanrv heid van de leerlingen verbeteren. Team met specialisten: Leerkrachten SO Revalidatiedeskundigen IRV Hardware specialist. p.m Nog geen produkten beschikbaar. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr. 43 3

4 Cluster Eerste fase voortgezet onderwijs (MIVO) 1. Informatiekunde Informatiekunde als afzonderlijk vakgebied: Informatiekunde in andere vakken: Nederlands, natuurwetenschappen, mens- en maatschappij onderwijs: Modelschoolwerkplan informatiekunde met software erbij. Informatiekunde is een apart leergebied, Ontwikkelgroep van SLO. SLO Uitgewerkte lesideeën met Thema's uit het leergebied SLO, met docenten software en videoband. informatiekunde worden toegevoegd aan en inge- SLO past in het leerplan van een bestaand leergebied. Eerste versie modelschoolplan, met software. In voorbereiding. 2. COO Natuurkunde, wiskunde, biologie, Nederlands, Engels: t/m851107, ,-04, -05 en Methode-onafhankelijk inzetbare software voor kernproblemen. Items worden ontleend Teams bestaande uit aan het leerplan, en passen docenten van de deelnebij kleine leerstofonder- mende scholen, delen in een bepaald leerjaar. docent. Diversen programma's die nog verder uitgeprobeerd worden. 3. Startpakket Geen bepaalde leergebieden, maar multi-inzetbare toepassingsprogrammatuur: Programmatuur voor tekstverwerker; databestanden, rekenblad, grafische toepassingen, auteurssysteem; handleidingen erbij. Geen, inzetbaar binnen diverse leergebieden; zgn. open-ended-software. Wiskunde, aardrijkskunde, Lesvoorbeelden voor Items worden ontleend natuurkunde: gebruik van het start- aan het bestaande leer , , pakket met docentenhand- plan , leiding en leerlingmateriaal. Team bestaande uit: Het startpakket isgereed: projectmanagers de PC-serie voor tekst - courseware en nascholing verwerker, gegevensbestan- NIVO en het ontwikkel" den en rekenen, plus zeven punt VO. andere programma's. Ontwikkelpunt VO Teams afkomstig van Nog geen produktie. ontwikkelpunt VO, programmeur spool project scholen; projectleiding: projectmanagement course ware NIVO, strakke projectfasering. 4. Software coupon Diverse leergebieden. Zgn. boekplusprodukten: software die een onderdeel vormt van een complete methode. De methode sluit aan bij het betreffende leerplan. Uitgevers stellen hun teams samen. Nog geen produkten uitgebracht. Cluster II.3. Tweede fase voortgezet onderwijs 1. Informatica Afzonderlijk leergebied informatica , Natuurkunde Leermaterialen voor informatica in 3e en 4e leerjaar HAVO/VWO. Lessenserie met software. Het project moet elementen voor een nieuw leerplan informatica opleveren. Nagegaan wordt of informatica een plaats kan krijgen in het examenvak natuurkunde. Projectteam vanuit universiteiten, met docenten van deelnemende scholen. Universitaire vakgroep. Projectteam vanuit een universiteit met docenten. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr. 43

5 Cluster LBO (K)MBO, BBO Kantoorpraktijk Winkelpraktijk Aangepast leerplan met Bestaande leerplan wordt Ontwikkelgroep van SLO lesvoorbeelden en toepas- geactualiseerd. en projectscholen. sings software. SLO. Technische informatica Leerplan met lesstof en toepassings software. Het leerplan voor dit nieuwe vakgebied moet gemaakt worden. Ontwikkelgroep van SLO, LPC en projectscholen. SLO. MEAO-vakken, KMBOadministratie; Bouwkunde en Weg- en Waterbouw; ,863502, Toepassings software bij bestaande methoden. Leerplan is uitgangspunt. LPC met scholen: LPC. - Ontwikkelpunt LMBO i.s.m. VMTS en brancheorganisatie. Ontwikkelpunt LMBO. Cluster Hoger beroepsonderwijs Beroepsvoorbereidende Leerpakketten: lesvoorvakken in diverse sectoren: beelden, docentenhandlaboratoriumonderwijs, leidingen, software. HTO, HEAO, NAUT. Ond ,850501, -02, -03, 05,-06,-08,-09, -11, , Bestaande leerplan isuitgangspunt; wijziging op onderdelen ten gevolge van IT in het vakgebied, of aanvullingen. Teams bestaande uit docenten van de deelnemende projectscholen. een van de docenten. Software voor geautomatiseerde meetopstellingen t.b.v. lab. onderwijs. Overige in voorbereiding. coo Remediërende toepassingen bij basisvaardigheden. Docent-onafhankeli software. ke Items worden ontleend aan de bestaande leerplannen. Uitvoerders: nog onbekend. Strakke projectaanpak. Projectbouwplan met verzoek tot voorstellen indienen is uit. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VIII, nr. 43

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18224 Informatica stimuleringsplan Nr. 4 LIJST VAN ANTWOORDEN Ontvangen 5 december 1984 1 In het Wetenschapsbudget 1982, zitting 1981-1982 17101

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Regelgeving voor de Vernieuwde Tweede Fase

Regelgeving voor de Vernieuwde Tweede Fase Regelgeving voor de Vernieuwde Tweede Fase waarin opgenomen Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs, Inrichtingsbesluit W.V.O., Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Besluit

Nadere informatie

De Nederlandse situatie: een verhaal dat alsmaar doorgaat 1

De Nederlandse situatie: een verhaal dat alsmaar doorgaat 1 De Nederlandse situatie: een verhaal dat alsmaar doorgaat 1 Bert Zwaneveld, Open Universiteit Victor Schmidt, SLO, Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling Inhoudsopgave Samenvatting 1 Introductie

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Tijd voor 2011-2015. Beleidsnotitie

Tijd voor 2011-2015. Beleidsnotitie Tijd voor 2011-2015 Beleidsnotitie Vastgesteld op 3 maart 2011 ICT Beleidsnotitie 2011-2015 O2A5 Arkel Auteurs: Jan Vermeulen Coen Prenger Leo den Ottelander Robert Pastoor (MHR architecten in leren) O2A5

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met verandering in de inrichting van de profielen in het voorbereidend hoger onderwijs aan scholen voor voorbereidend

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4

Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4 Projectplan en globaal exploitatieplan Onlineleren.VG 2.4 Auteur(s) : Henk Snetselaar Versienummer : 2.4 (26 maart 2007) Versie Datum Omschrijving 1.4 20-12-2006 Ingeleverd bij Kennisnet ICT op school

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap. Handleiding projectaanvraag en -administratie

Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap. Handleiding projectaanvraag en -administratie Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap Handleiding projectaanvraag en -administratie Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Achtergrond, doelstelling en juridisch kader 4 2.1 Achtergrond 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XIII Ministerie van Economische Zaken IMr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Fase 4: Verzin; wat kunnen oplossingen zijn? Denk en fantaseer over mogelijke oplossingen met de gegevens uit de eerdere fasen.

Fase 4: Verzin; wat kunnen oplossingen zijn? Denk en fantaseer over mogelijke oplossingen met de gegevens uit de eerdere fasen. Planning Een leermiddelenbeleidsplan bestaat uit de bekende vijf vragen: Waarom? Wat?Wie? Hoe? en Wanneer? De planning van de uitvoering zal vaak per sectie, team en leerjaar verschillend zijn. Het Innovatieplatform-VO

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 juni 2014 Voortgangsrapportage cultuuronderwijs

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 juni 2014 Voortgangsrapportage cultuuronderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19395 Het comptabele bestel, de administratie en de financiële informatievoorziening in de rijksdienst Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Schoolplan. NTC primair onderwijs NTC-school De Vaarboom Cambridge Verenigd Koninkrijk 2010-2015

Schoolplan. NTC primair onderwijs NTC-school De Vaarboom Cambridge Verenigd Koninkrijk 2010-2015 Schoolplan NTC primair onderwijs NTC-school De Vaarboom Cambridge Verenigd Koninkrijk 2010-2015 1 Inhoud Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De functie van het schoolplan... 4 1.1 Doelen en functies van ons

Nadere informatie

Het Speciaal Onderwijs in de steigers

Het Speciaal Onderwijs in de steigers Het Speciaal Onderwijs in de steigers Activiteitenplanning 2012-2014 Miriam Weekers, Rita Lunes, Hans Pietersen, Jan Berkvens 19-12-2011 Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer welke activiteiten in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr.

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Meer kwaliteit en differentiatie: de lerarenopleidingen aan zet

Meer kwaliteit en differentiatie: de lerarenopleidingen aan zet Meer kwaliteit en differentiatie: de lerarenopleidingen aan zet Beleidsagenda lerarenopleidingen 2005-2008 1 Inleiding De leraar in de kenniseconomie Nederland wil op de voorste rij staan in de internationale

Nadere informatie

Datum 7 juni 2011 Betreft Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen

Datum 7 juni 2011 Betreft Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. VSO diplomagericht VMBO onderwijs

SCHOOLGIDS 2014-2015. VSO diplomagericht VMBO onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 VSO diplomagericht VMBO onderwijs VOORWOORD De schoolgids De schoolgids is een belangrijke bron van informatie over onze school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18816 Investeren in mensen Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding Hoofdlijnen van de nota 1. Algemeen 1.1. Algemene aspecten van het landbouwonderwijsbeleid

Nadere informatie

Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.

Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard. E-mail website Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.nl SCHOOLGIDS EEN SPRONG VOORUIT OP EIGEN KRACHT SAMEN MET ANDEREN

Nadere informatie

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft Cevo Reeks Examens met behulp van de computer Cevo-beleid geformuleerd Henk Kreeft Cevo Utrecht, oktober 2001 2 Inhoud blz.: Inleiding 5 1. De beleidsrichting 7 2. De beleidsrichting getoetst 9 3. Experimenten

Nadere informatie

Het actieplan NOiV en het onderwijs Een verkenning van mogelijke ȟ stimuleringsmaatregelen

Het actieplan NOiV en het onderwijs Een verkenning van mogelijke ȟ stimuleringsmaatregelen Het actieplan NOiV en het onderwijs Een verkenning van mogelijke ȟ stimuleringsmaatregelen HET ACTIEPLAN NOIV EN HET ONDERWIJS Een verkenning van mogelijke stimuleringsmaatregelen Bart Knubben en Piet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie