Inkomende post RVB6424

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomende post RVB6424"

Transcriptie

1 ja Inspectievoorde Gezondheidszorg Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 Ministericvcn Yol gezoadbeid, Welzijn en Sïon > Retouradres Postbus LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Raad van Bestuur Den Haag T.a.v. de heer W. Geerlings, voorzitter postbus Postbus LS Den Haag T CK Den Haag F Inlichtingen bij Datum 6 december 2012 J.N. Leseman Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek Ons kenmerk Geachte heer Geerlings, /P4/NV/j1 v47276 Op 25 september jl. heeft het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) plaatsgevonden. Het jaargesprek maakt deel uit van het Risico Gestuurd Toezicht van de IGZ. Op verzoek van de IGZ heeft u (voorafgaande aan het jaargesprek) schrioelijke informatie verstrekt waarvan de inhoud in het jaargesprek is meegenomen. In deze afhandelingbrief treft u een beknopte weergave aan van de meest relevante zaken die besproken zijn tijdens het jaargesprek. 1 Mededelingen en actualiteiten IGZ De IGZ heeft een aantal organisatieveranderingen geë ectueerd als gevolg waarvan onder andere de meldingen nu centraal door een Iandelijk team behandeld worden met onder andere als doel een eenduidiger behandeling van meld i ngen. Ook heeft een aantal ziekenhuizen met ingang van 1 september jl. een nieuw contactpersoon (accounthouder) bij de IGZ gekregen. Ziekenhuis Het bestuur van het MCH hee samen met het Stafbestuur een meerjarenbeleidsplan opgesteld : 'Zorg met Passie 111'. De centrale doelstelling van het MCH is het Ieveren van ziekenhuiszorg van topkwaliteit, vakbekwaam en toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft. Benoemd als speerpunten in het meerjarenbeleidsplan zijn de acute zorg, oncologie en infectieziekten. Binnen de Raad van Toezicht is een commissie kwaliteit en veiligheid ingericht. De Raad van Bestuur vraagt de IGZ of zij bezwaar heeft als Ieden van deze commissie aanwezig zijn bij een toekomstig jaargesprek. De IGZ heeft hier geen bezwaar tegen. Pagina 1 van 7

2 2 Ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7 Regionale samenwerking, verdeling portfolio en ve qspatronen In Leidschendam op Iocatie Antoniushove is de vergrijzing een reden voor een toenemende zorgvraag. Door deze vergrijzing zal het aantal patiënten met ziektebeelden als CVA's, artrose, COPD, diabetes mellitus en verschillende vormen van kanker toenemen. Het MCH paoicipeeo samen met het Bronovo ziekenhuis te Den Haag, 't lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer (LLZ) en het Groene Hart ziekenhuis (GHZ) te Gouda in een coöperatie. Een van de coöperatiepaoners, 't Lange Land Ziekenhuis verkeert in financiële problemen. Tevens ontbreekt het in 't LLZ aan adequate IC zorg. Om de continu'l'teit van de zorg voor patiënten van 't LLZ te garanderen zijn binnen de coöperatie met 't LLZ afspraken gemaakt op het gebied van de acute zorg en voor patiënten met maagz- darm- en Ieverziekten. Als gevolg hiervan zijn en worden vaatchirurgische operaties verplaatst naar een van de andere coöperatiepaoners. Toevoeqinq actualiteit d.d. 25 oktober 2012: Medisch Centrum Haaglanden (MCH),het Bronovo Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) gaan in de Coöperatie verder zonder '# Lange Land Ziekenhuis. Reden is dat de drie ziekenhuizen en 't Lange Land Ziekenhuis een fundamenteel verschillende visie hebben op het profiel van het Zoetermeerse ziekenhuis. Dat ambieert sinds kort een ander protêl dan voorheen afgesproken. Door dit verschil van inzicht is het LLZ geen coöperatiepalner meer. Mogelijk blijft op onderdelen wel een samenwerking met het LLZ bestaan, maar niet als coöperatiepaîner. Toegankelqkheid, continuî'teit en kwaliteit van de zorgverlening versus volumenormen Het MCH heeft voorafgaand aan het jaargesprek de IGZ uitgebreide schrioelijke informatie doen toekomen. De informatie geeft onder andere informatie over de ambities, speerpunten, kwaliteit en -veiligheidsaspecen die bepalend zijn voor de werkwijze van het MCH. Het MCH heeft in 2012 haar 3* NIAZ accreditatie behaald. In vervolg op de NIAZ accreditatie heeft het MCH actieplannen geformuleerd om de zorg nog verder te verbeteren. Het MCH is daarnaast actief op het gebied van de prospectieve risicoanalyses, zo blijkt uit een schematisch overzicht van uitgevoerde en voorgenomen prospecieve risicoanalyses. Verschuiving zorgaanbod van kliniek naar polikliniek en dagbehandeling Het is al jaren een tendens in de ziekenhuiswereld dat er een verschuiving van klinische zorg naar poliklinische zorg en dagbehandeling plaatsvindt, ook van risicovolle processen. De IGZ vraagt zich af of de ziekenhuizen voor dergelijke veranderingen ook prospectieve risico analyses uitvoeren. Het MCH geeft aan dat een aantal uitgevoerde en geplande prospectieve risicoanalyses zowel betrekking hebben op het klinische als poliklinische deel. Pagina 2 van 7

3 Ook vraagt de IGZ zich af of bijvoorbeeld time-out procedures die op Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 7 operatieafdelingen standaard uitgevoerd worden, ook uitgevoerd worden op andere afdelingen waar risicovolle interventies plaatsvinden, zoals bij de interventieradiologie en de functieafdeling Maag,- Darm- en Leverziekten etc. Het MCH geeft aan dat op élle afdelingen waar risicovolle intewenties plaatsvinden time-out procedures gedaan worden. 3 Acute zorg IC zorg Het is de IGZ opgevallen dat er in het MCH afgelopen jaren geen visitatie heeft plaatsgevonden op de intensive care afdeling en dat er geen visitatie gepland staat. Het MCH Iaat weten dat zij in 2006 zijn gevisiteerd. De daaruit vooogekomen conclusies, adviezen en aanbevelingen zijn overgenomen en ge'l'mplementeerd. Het MCH geeft aan met de kwaliteitsvisitatie te Willen wachten op het uitkomen van de nieuwe CBO richtlijn. Deze zou ik eerste instantie in 2012 klaar zou zijn maar de oplevering van de nieuwe richtlijn heeft vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat de nieuwe richtlijn media 2013 opgeleverd wordt. In de afgelopen jaren hebben er verschillende interne audits op deelgebieden plaatsgevonden, is er een NIAZ visitatie geweest en is de IC MCH onderworpen aan het thematische toezicht op de IC niveau 2 en 3 door de IGZ in 2011 zo geeft het MCH aan waardoor er toch aandacht is geweest voor de kwaliteit van de zorg op de IC. Alle adviezen uit deze visitaties en bezoeken zijn ge'l'mplementeerd. Neurologie Door-to-needle-time trombolyse: het aantal patiënten met een herseninfarct dat binnen 1 uur na binnenkomst is behandeld met trombolyse is, gezien het ziekenhuisprofiel en de focus op dit thema, relatief Iaag. In het MCH worden patiënten met een herseninfarct zo snel mogelijk behandeld. De patiënten worden daartoe direct opgevangen op de SEH alwaar een CT-scan aanwezig is en waar zo snel mogelijk een CT-scan gemaakt wordt waarna gestart kan worden met trombolyse. In het MCH wordt 78% van de patiënten met een herseninfarct < 1 uur behandeld. Met een uitgebreide schrioelijke en mondelinge verklaring wordt door het MCH toegelicht waarom het percentage niet hoger is. In het MCH wil men zoveel mogelijk patiënten met een herseninfarct door middel van trombolyse behandelen omdat het een zeer effectieve behandeling is die grote invloed heeft op de herstelmogelijkheden van de patiënt. Als gevolg hiervan wordt in voorkomende gevallen bij patiënten eerst aanvullend onderzoek gedaan of dient er eerst een andere behandeling plaats te vinden zoals het verlagen van een te hoge bloeddruk. SEH De SEH op Iocatie Westeinde is een van de grootste SEH'S van Nederland. Er is op deze Iocatie altijd een nurse practioner aanwezig die de triage uitvoert en er is altijd een SEl-l-arts aanwezig. Pagina 3 van 7

4 Op de SEH Iocatie Antoniushove zetelt ook een huisaosenpost (HAP) die geopend Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 7 is in het weekend en in de avonduren van tot uur. De triage op de SEH wordt a isselend door de huisarts of een SEH-verpleegkundige gedaan. Geboolezorg Het MCH heeft sinds dit jaar een geboooekliniek ge'l'ntegreerd in het ziekenhuis. Er zijn contracten met een verloskundigenpraktijk opgesteld en er is een intensieve samenwerking tussen de geboooekliniek en de gynaecologen van het MCH. 4 Kwetsbare ouderen Het ziekenhuis geeft tijdens het jaargesprek een presentatie over het onderwerp 'kwetsbare ouderen'. In het MCH wordt een ge'l'ntegreerde vorm van screening gehanteerd voor kwetsbare ouderen. Duidelijk wordt hoe de onderwerpen delier, ondewoeding, decubitus en pijn worden gescreend in het MCH. Alle klinische patiënten die Ianger dan 3 dagen opgenomen zijn, worden gescreend. Verpleegkundigen screenen op papier en voeren achter de scores in het digitale systeem in. Doordat dit een kwetsbaar systeem is, komt het weleens voor dat de papieren scores niet in het digitale systeem ingevoerd worden. Dit is volgens het MCH ook de reden dat het MCH in de indicatorensignalering geen 100% scoort. Het MCH werkt met een zogeheten 'Compri-score' (complexity prediction index), een digitaal scoringsdossier op delier per patiënt. Deze bevat een vragenlijst (een deel voor de arts en een deel voor de verpleegkundige) en geeft scores op de antwoorden. Mocht een patiënt een totaalscore hebben die hoger is dan 5 dan volgt beleid. De resultaten van de pilot op de afdeling interne geneeskunde zijn erg goed : een kortere opnameduur, goede voorspellende waarde, betere communicatie tussen de verpleegkundigen en artsen en het overlijden binnen 3 maanden na ontslag is verlaagd naar 6%. Kortom : een betere herkenning en vroegtijdigere behandeling van delier waardoor minder ernstig verloop ervan. Het scoringssysteem wordt nu op alle afdelingen ingevoerd. Ondervoeding : Het % volwassenen dat gescreened is op onde oeding is Iager dan verwacht. Daarnaast valt het op dat het MCH de gegevens veïzamelt door middel van een steekproef ( klinische patiënten, steekproefgroo e 997 patiënten). Ook bq de screening van kinderen wordt gebruik gemaakt van een steekproel Toelichting MCH : het percentage gescreende volwassen patiënten komt vrijwel overeen met 2012, eveneens ca. 88%. Bij de kwaoaalmeting (steekproe: streeft het MCH er naar om 250 patiënten te includeren, om zo ook voldoende gegevens te hebben per afdeling/divisie. Deze gegevens verzamelt het MCH in circa 2-3 achtereenvolgende dagen. Het is namelijk niet mogelijk om van alle klinische patiënten direct de gegevens te verzamelen : de verpleegmap is om diverse redenen niet altijd beschikbaar. Er is geen digitaal verpleegkundig dossier waar het MCH deze gegevens uit kunnen putten, waardoor steekproeven een e iciënte mogelijkheid bieden om data te verzamelen. Bij de kinderafdeling wordt wel digitaal de screening ingevuld, maar niet bij alle opgenomen kinderen. Pagina 4 van 7

5 Alle kinderen waarvan de screening digitaal is ingevuld, heeft het MCH Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 7 meegenomen als 'steekproef'. Heupoperaties : het % heroperaties na behandeling van een collum femoris met een endoprothese is relatief hoog (>P90). Daarnaast is het % heroperaties van een interne fixatie van en pelrochane fractuur relatief hoog (>P90). Toelichting MCH : na controle van de cijfers bleken er teveel peorochane fracturen te zijn gerappooeerd en te veel mediale collumfracturen. De onderverdeling op basis van ctg codes die wordt voorgeschreven blijkt niet te Ieiden tot de juiste cijfers. Na een nieuwe verdeling op basis van cbv codes komen er nieuwe cijfers: het % heroperaties van een mediale collumfracturen met een endoprothese daalt hiermee van 8,9% naar 8,2% en het % heroperaties van peorochane fracturen daalt van 6.3% naar 4,2%. De uitkomst is volgens het MCH een ongelukkige toevalligheid en geen teken van onderliggende problemen bij de behandeling van deze patiënten. De inspectie adviseert om op dossierniveau onderzoek te doen naar de redenlen) van heroperatie. Is dat vanwege een infectie? Wijken de uitkomsten af van andere jaren? De informatie uit het dossieronderzoek kan behulpzaam zijn bij het (nog verder) verbeteren van de zorg. 5 Functioneren beroepsbeoefenaren en vakgroepen Het MCH gebruikt een eigen variant voor het ifms met daarin 3 thema's: groepsfunctioneren, een individuele component (met Ioopbaanevaluatie) en een signalering disfunctioneren. Periodiek vindt er een gesprek plaats van de hele maatschap/vakgroep met de voorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter stafbestuur, met de focus op het functioneren van de groep waarbij gebruik wordt gemaakt van feedback afkomstig van enkele aanpalende' specialismen. Daarnaast worden er individuele gesprekken gevoerd door getrainde VMS Ieden, waarin de focus vooral Iigt op de Ioopbaan. Deze gesprekken zijn qua frequentie variabel. De voordelen van dit systeem zijn dat er minder kosten worden gemaakt dan bij het model van de Orde voor ifms en dat het een systeem is dat speciaal ontworpen is voor het MCH. Er wordt met het systeem nu een pilotfase van 6 maanden doorlopen, waarna het systeem wordt geëvalueerd. In het MCH is sinds 2009 een Leidraad procedure voor (mogelijk) disfunctionerende medische specialisten. Het MCH geef't aan dat zij deze regeling de afgelopen 2 jaar niet nodig heeft gehad. 6 Ziekenhuisspecifieke onderwerpen Indicatoren Urologische tumoren : het aantal patiënten (5) dat een cystectomie heeft ondergaan ivm spierinvasief blaascarcinoom is relatief Iaag (<P1 0.). Daarnaast heeft het MCH minder dan 1 0 patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom met een cystectomie behandeld (5 ipv Iandelijk gemiddeld 1 0). Toelichting MCH : vergeleken met 2010 is in het MCH een aantal zaken veranderd ten aanzien van de behandeling van patiënten met een invasief blaascarcinoom. Pagina 5 van 7

6 Het MCH is in samenwerking met het Bronovo, 't Lange Land en het Groene Hart Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 7 ziekenhuis begonnen met de concentratie van deze ingrepen in één centrum, te weten het A12 Oncologiecentrum dat gevestigd is op Iocatie Antoniushove) en alwaar drie operateurs deze ingrepen uitvoeren. De urologen verkennen daarnaast voor ingrepen de samenwerkingsmogelijkheden met het Hagaziekenhuis. De patiënten met spier-invasieve blaaskanker worden in een multidisciplinaire patiëntenbespreking (MDO) besproken. Hierin paoicipeeo ook een uroloog van het Erasmus MC. Het MCH verwacht dit jaar (2012) de norm voor het verrichten van cystectomieën te gaan halen. Complicatieregistratie KNO : het MCH maakt voor het spedalisme KNO geen gebruik van een Iandelqk registratiesvsteem. Toelichting MCH: de maatschap KNo-heelkunde heeft een eigen complicatieregistratiesysteem. Alhoewel hiertegen geen bezwaar werd gemaakt bij de recente kwaliteitsvisitatie, voldoet deze niet aan de normen van het Iandelijke systeem. Dit is de reden waarom het MCH eind 2012 gaat registeren volgens de Landelijke Heelkundige Complicatieregistratie (LHCR). Surveillance sepsis: het MCH neemt deel aan de su eillanœ van Iqnsepsis, echter de deelname is niet als voldoende gevalideerd door PREZIES. Toelichting MCH : het belangrijkste probleem dat geconstateerd is bij de validatie van PREZIES is de juiste aanlevering van gegevens vanuit Ezls/Gaston aan PREZIES. Bovendien werden aanvankelijk de Iijnen op de gewone verpleegafdeling niet vervolgd. Dit Iaatste aspect bleek een aanvullende eis van het VMS programma bij de le validatie. Inmiddels worden deze Iijnen ook gevolgd. Vanuit het kennissysteem Gaston is nu een eerste -beperkte- managementrappooage verzorgd, die nog verder geoptimaliseerd gaat worden. Registratie LMR: het MCH registreef de operaties niet in LMR. Toelichting MCH: Voor het LMR moeten de ziekenhuizen de volgende gegevens aanleveren: 1. Minimale dataset, 2. Diagnose Informatie volgens classificatie ICD- 9 en ICD-IO en 3. Verrichtingen informatie volgens codeerlijsten CVV.CBV. MCH Iever't momenteel onderdeel 1 aan. In 2012 Ievert het MCH (nog) niet de onderdelen 2 en 3. MCH registreeo geen diagnoses volgens de ICD. Een deel van de verrichtingen wordt wel geregistreerd volgens CBV, maar is niet voldoende voor aanlevering. MCH heeft meegedaan als pilotziekenhuis op Iandelijk niveau en ook zelf een aantal pilots uitgevoerd maar Iiep tegen een aantal knelpunten aan zoals Iandelijke middelen die niet beschikbaar waren en dat het ZIS onvoldoende ondersteunde bij de registratie. Per 2014 wordt de LMR officieel vervangen door de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Per 2013 moeten ziekenhuizen hiervoor ICD-IO registreren, en per 2014 CBV, zo is de eis vanuit de NVZ. Er zijn eind zoll/begin 2012 grote vorderingen gemaakt op Iandelijk niveau t.a.v. de genoemde gebreken. Chipsoft heeft i.s.m. onder meer het MCH de wensen voor EZIS ingebouwd in haar software. Pagina 6 van 7

7 Het MCH doet wel aan dossieronderzoek en dit Ievert veel nuttige informatie op Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 7 over bijvoorbeeld ziekenhuisste e. Elke maand wordt aan ongeveer 2 vakgroepen gevraagd om uitleg te geven over bepaalde dossiers. Registratie CMR: het viel de inspectie op dat fouten en incidenten met betrekking tot het klaarmaken en toedienen van parenteralia niet geregistreerd worden aan de Centrale Medicatiefouten Registratie. Toelichting MCH : het MCH gebruikt het software instrument Mlp-expert voor het melden en afwikkelen van incidenten in de patiëntenzorg. Dit systeem ondersteund ook het melden en afwikkelen van medicatiegerelateerde incidenten. De veranderingen zoals aangebracht door het CMR in zowel het meldingsformulier als in de wijze waarop data dienen te worden doorgezet vanuit Mlp-expert naar het CMR zijn door de Ieverancier van Mlp-expert niet doorgevoerd in deze software om reden dat Mlp-expert een verouderde meldingsomgeving bood. De Ieverancier lpass-soowarel is gestart met een nieuw meldingsinstrument dat ook de aangepaste CMR-registratie en aanleve ormats ondersteunde. Het MCH heeft besloten niet verder te investeren in deze software maar te kiezen voor een product van Infoland, genaamd I-vim. I-vim ondersteunt de CMR formats tbv melden en doorzetten van medicatiegerelateerde incidenten. Over de medicatiegerelateerde informatie die het CMR oplevert voor het ziekenhuis, adviseert de inspectie om hierover in gesprek te gaan met de ziekenhuisapotheker. 7 Afspraken gemaakt tijdens het De op en -aanmerkingen van het MCH met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren die de inspectie schrioelijk ontving, zullen worden doorgestuurd naar de afdeling 0&1 binnen de inspectie. Vaststelling afhandelbrief jaargesprek Met uw brief van 23 november 2012 geeft u aan geen op- of aanmerkingen te hebben op de concept afhandelingsbrief van het jaargesprek. Hiermee stel ik de afhandelingsbrief definitief vast. De IGZ heeft het voornemen de definitieve afhandelingsbrief openbaar te maken via onze website De IGZ doet dit niet eerder dan drie weken na vaststelling van de definitieve afhandelingsbrief. De onderliggende documenten worden niet openbaar gemaakt. Met vriendelijke groet,.. pectie voor de Gezondheidszorg P.M. Veeke, senior inspecteur Pagina 7 van 7

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM. Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek.

Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM. Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek. > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek Geachte mevrouw, Werkgebied Zuidwest

Nadere informatie

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Informatie voor patiënten F1037-3505 november 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Inleiding Het bestuur van de NVU heeft ruim een jaar geleden een adviescommissie ingesteld met de volgende opdracht: knelpunten en tekortkomingen in

Nadere informatie

Dit verslag is geen woordelijke transcriptie van het gesprek, maar een weergave op hoofdlijnen.

Dit verslag is geen woordelijke transcriptie van het gesprek, maar een weergave op hoofdlijnen. Omschrijving Verslag van het jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag VGR 1002699 Documentnummer 2015-1152935 Datum 4 november 2014 Plaats

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Maastricht Universitair Medisch Centrum T.a.v. de heer drs. G.J.H.C.M. Peeters Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT St. Jacobsstraat 16

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren 2011 Basisset ziekenhuizen In samenwerking met NVZ Vereniging van ziekenhuizen NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra OMS Orde van Medisch Specialisten Utrecht,

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Een artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag suggereert dat de kwaliteit van de zorg van het Thoraxcentrum UMCG niet op orde zou zijn. Het artikel is gebaseerd

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! NVLO 25-9-2014

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG 213 Deelnemende instellingen Florence HagaZiekenhuis MCH Haagse Wijk- en WoonZorg Saffier de Residentie Sophia Revalidatie Ziekenhuis

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Dossieronderzoek Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Carolien Lucas medisch specialist Cardiologie Esther Baars adviseur Kwaliteit, Zorginnovatie

Nadere informatie

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Een klacht? Informatie over onze klachtenregeling Informatie voor patiënten F0070-3415 februari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam VGR 1006177 Datum 16 november 2015 Plaats Maasstad ziekenhuis Rotterdam 1.

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Polikliniek Fysiotherapie

Polikliniek Fysiotherapie Polikliniek Fysiotherapie Informatie voor patiënten F0971-3064 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Operatie van een aneurysma in de hersenen

Operatie van een aneurysma in de hersenen Operatie van een aneurysma in de hersenen Clipping Informatie voor patiënten F1047-3110 maart 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken.

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken. > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Isala Klinieken T.a.v. de heer R.A. Thieme Groen, arts raad van bestuur Postbus 10.500 8000 GM ZWOLLE Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag

GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus 80250 3508 TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Adviezen na een hersenoperatie

Adviezen na een hersenoperatie Adviezen na een hersenoperatie Informatie voor patiënten F0982-3415 januari 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Palliatieve zorg Ondersteuning als genezing niet meer mogelijk is Informatie voor patiënten F1023-1163 oktober 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2012

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2012 Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 0 Contactgegevens... 3 1 Operatief proces... 4 1.1 Pijn na een operatie... 4 1.2 Percentage heupfractuur binnen kalenderdag...

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

De afdeling Medische Psychologie

De afdeling Medische Psychologie De afdeling Medische Psychologie Informatie voor patiënten F0720-0560 november 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren 2013 Basisset ziekenhuizen In samenwerking met NVZ Vereniging van ziekenhuizen NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra OMS Orde van Medisch Specialisten V&VN Verpleegkundigen

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 6063 4000 HB Tiel Datum 8 juli 2014 Onderwerp reactie Toezichtonderzoek

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Screening van rugen nekklachten

Screening van rugen nekklachten Screening van rugen nekklachten Wervelkolom Centrum Informatie voor patiënten F1035-3111 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Het A12 Oncologisch Centrum: op weg naar value based healthcare. Stefan Kroese Divisiemanager MCH & Manager A12 Oncologisch Centrum 12 december 2013

Het A12 Oncologisch Centrum: op weg naar value based healthcare. Stefan Kroese Divisiemanager MCH & Manager A12 Oncologisch Centrum 12 december 2013 Het A12 Oncologisch Centrum: op weg naar value based healthcare Stefan Kroese Divisiemanager MCH & Manager A12 Oncologisch Centrum 12 december 2013 Start 5 jaar geleden 4 besturen 4 stafbesturen maandelijkse

Nadere informatie

Ziekenhuis Voor Protonentherapie is een vergunning verkregen. Het is de verwachting dat in 2017-2018 de eerste patiënten kunnen worden behandeld.

Ziekenhuis Voor Protonentherapie is een vergunning verkregen. Het is de verwachting dat in 2017-2018 de eerste patiënten kunnen worden behandeld. > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch UMCG UMCG-staf, medische zaken, Kwaliteit en Veiligheid dr. N.E.L. Meessen, directeur Postbus 30001 9700 RB GRONINGEN Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Universitair Medisch Centrum Utrecht

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Universitair Medisch Centrum Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 16 februari 2015 22 april 2015 Omschrijving verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

Per abuis is het vastgesteld rapport in de vorige brief niet meegezonden. Bijgaand ontvangt u het vastgesteld rapport voor GGD Zaanstreek Waterland.

Per abuis is het vastgesteld rapport in de vorige brief niet meegezonden. Bijgaand ontvangt u het vastgesteld rapport voor GGD Zaanstreek Waterland. > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Zaanstreek Waterland T.a.v. de directie Postbus 2056 1500 GB ZAANDAM Datum 31 juli 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE ZORG. 3.2 Ondervoeding

VERPLEEGKUNDIGE ZORG. 3.2 Ondervoeding 3.2 Ondervoeding Het probleem van ziektegerelateerde ondervoeding in ziekenhuizen is al jaren bekend. De prevalentie is hoog (20-40 procent bij volwassenen en kinderen) en zonder systematische screening

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

Antonius Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. W.J. van der Kam, voorzitter raad van bestuur Postbus 2000 8600 BA SNEEK

Antonius Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. W.J. van der Kam, voorzitter raad van bestuur Postbus 2000 8600 BA SNEEK > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Antonius Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. W.J. van der Kam, voorzitter raad van bestuur Postbus 2000 8600 BA SNEEK Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle

Nadere informatie

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2013

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2013 Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2013 Mei 2014 Inhoudsopgave 1 Operatief proces... 2 1.1 Pijn na een operatie...2 1.2 Heupfractuur...3 1.3 Stopmoment IV: Time-out...3 1.4 Tijdige peroperatieve

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

GGD Zuid Limburg T.a.v. de directie Postbus 2022 6160 HA GELEEN

GGD Zuid Limburg T.a.v. de directie Postbus 2022 6160 HA GELEEN > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Zuid Limburg T.a.v. de directie Postbus 2022 6160 HA GELEEN Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2014

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2014 Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2014 Mei 2015 Inhoudsopgave 1 Operatief proces... 2 1.1 Pijn na een operatie...2 1.2 Heupfractuur...3 1.3 Stopmoment IV: Time-out...4 1.4 Tijdige peroperatieve

Nadere informatie

Behandeling met Remicade bij chronische darmziekte

Behandeling met Remicade bij chronische darmziekte Behandeling met Remicade bij chronische darmziekte Informatie voor patiënten F1007-4380 september 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2.

Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2. Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2. Voor: Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA.

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Versie 1. 3. Voor; Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Casemanagement bij kankerpatiënten

Casemanagement bij kankerpatiënten Casemanagement bij kankerpatiënten Marieke Schreuder-Cats V&VN Oncologie Procesmanager projectteam 24 januari 2012 Aanleiding» Tekortkomingen in de ketenzorg: zorg te gefragmenteerd» Oncologische keten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE FOLLOW-UP SEH EN OK. Blijf scherp op de vangnetten: het geeft resultaat

EINDRAPPORTAGE FOLLOW-UP SEH EN OK. Blijf scherp op de vangnetten: het geeft resultaat EINDRAPPORTAGE FOLLOW-UP SEH EN OK Blijf scherp op de vangnetten: het geeft resultaat 1 Over MediRisk MediRisk is de grootste medische aansprakelijkheidsverzekeraar in Nederland. Bijna 70% van de algemene

Nadere informatie

Interne IGZ-richtlijn omgaan met signalen over disfunctioneren van medische specialisten

Interne IGZ-richtlijn omgaan met signalen over disfunctioneren van medische specialisten Interne IGZ-richtlijn omgaan met signalen over disfunctioneren van medische specialisten 15 maart 2010 1. Inleiding Aanleiding In het Algemeen Overleg van de minister van VWS en de Tweede Kamer in september

Nadere informatie

Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties

Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties zorgon Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties Zorgon ondersteunt ziekenhuizen bij de optimalisatie van haar basisadministratie en het wegnemen van kostbare en vervelende DBC/ DOT/

Nadere informatie

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hamerteencorrectie Informatie voor patiënten F0766-0630 oktober 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht EMZ1 Overdracht van patiëntengegevens en continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Ellen Zijp Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Landelijke dag transferverpleegkundigen 10 oktober 2015 Inhoud

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

GGD Gelderland Zuid, regio Rivierenland T.a.v. de directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

GGD Gelderland Zuid, regio Rivierenland T.a.v. de directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Gelderland Zuid, regio Rivierenland T.a.v. de directie Postbus 1120 6501 BC Nijmegen Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Geriatrie-verpleegkundige en oncologie verpleegkundige, de spin in het web. Ron Warnier Verpleegkundig Specialist

Geriatrie-verpleegkundige en oncologie verpleegkundige, de spin in het web. Ron Warnier Verpleegkundig Specialist Geriatrie-verpleegkundige en oncologie verpleegkundige, de spin in het web Ron Warnier Verpleegkundig Specialist Opbouw presentatie Kwetsbare ouderen in de eerste lijn Screening en dan?? De dagelijkse

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. GGD Groningen. juli 2014

Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg. GGD Groningen. juli 2014 > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Groningen T.a.v. de directie Postbus 584 9700 AN Groningen Datum 31 juli 2014 Onderwerp vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Programma

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013 . Toezicht op ICT in de Zorg 5 juni 2013 WAAROVER GAAT HET VANDAAG? http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/videos/jan_klein_veiligheid_in_de_zorg/ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Hersenbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hersenbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hersenbiopsie Informatie voor patiënten F0979-3415 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Praktische opname-informatie

Praktische opname-informatie Praktische opname-informatie Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove Informatie voor patiënten MB0010-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den

Nadere informatie

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later-

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- Auteur: Drs. M. Hanraets Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1993 Pagina: 27-29 Jaargang: 9 Nummer: 4 Toestemming:

Nadere informatie

Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel

Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel Informatie voor patiënten MB0017-1500 maart 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch

Nadere informatie

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 tot begin 2013 een thematoezicht

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Verslag van het jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Bronovo ziekenhuis te Den Haag

Verslag van het jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Bronovo ziekenhuis te Den Haag Omschrijving Verslag van het jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Bronovo ziekenhuis te Den Haag VGR 1002701 Documentnummer 2015-1152860 Datum 4 november 2014 Plaats Lijnbaan

Nadere informatie

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 Managementsamenvatting In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft Gupta Strategists onderzoek gedaan naar de belangrijkste

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie