Inkomende post RVB6424

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomende post RVB6424"

Transcriptie

1 ja Inspectievoorde Gezondheidszorg Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 Ministericvcn Yol gezoadbeid, Welzijn en Sïon > Retouradres Postbus LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Raad van Bestuur Den Haag T.a.v. de heer W. Geerlings, voorzitter postbus Postbus LS Den Haag T CK Den Haag F Inlichtingen bij Datum 6 december 2012 J.N. Leseman Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek Ons kenmerk Geachte heer Geerlings, /P4/NV/j1 v47276 Op 25 september jl. heeft het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) plaatsgevonden. Het jaargesprek maakt deel uit van het Risico Gestuurd Toezicht van de IGZ. Op verzoek van de IGZ heeft u (voorafgaande aan het jaargesprek) schrioelijke informatie verstrekt waarvan de inhoud in het jaargesprek is meegenomen. In deze afhandelingbrief treft u een beknopte weergave aan van de meest relevante zaken die besproken zijn tijdens het jaargesprek. 1 Mededelingen en actualiteiten IGZ De IGZ heeft een aantal organisatieveranderingen geë ectueerd als gevolg waarvan onder andere de meldingen nu centraal door een Iandelijk team behandeld worden met onder andere als doel een eenduidiger behandeling van meld i ngen. Ook heeft een aantal ziekenhuizen met ingang van 1 september jl. een nieuw contactpersoon (accounthouder) bij de IGZ gekregen. Ziekenhuis Het bestuur van het MCH hee samen met het Stafbestuur een meerjarenbeleidsplan opgesteld : 'Zorg met Passie 111'. De centrale doelstelling van het MCH is het Ieveren van ziekenhuiszorg van topkwaliteit, vakbekwaam en toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft. Benoemd als speerpunten in het meerjarenbeleidsplan zijn de acute zorg, oncologie en infectieziekten. Binnen de Raad van Toezicht is een commissie kwaliteit en veiligheid ingericht. De Raad van Bestuur vraagt de IGZ of zij bezwaar heeft als Ieden van deze commissie aanwezig zijn bij een toekomstig jaargesprek. De IGZ heeft hier geen bezwaar tegen. Pagina 1 van 7

2 2 Ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7 Regionale samenwerking, verdeling portfolio en ve qspatronen In Leidschendam op Iocatie Antoniushove is de vergrijzing een reden voor een toenemende zorgvraag. Door deze vergrijzing zal het aantal patiënten met ziektebeelden als CVA's, artrose, COPD, diabetes mellitus en verschillende vormen van kanker toenemen. Het MCH paoicipeeo samen met het Bronovo ziekenhuis te Den Haag, 't lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer (LLZ) en het Groene Hart ziekenhuis (GHZ) te Gouda in een coöperatie. Een van de coöperatiepaoners, 't Lange Land Ziekenhuis verkeert in financiële problemen. Tevens ontbreekt het in 't LLZ aan adequate IC zorg. Om de continu'l'teit van de zorg voor patiënten van 't LLZ te garanderen zijn binnen de coöperatie met 't LLZ afspraken gemaakt op het gebied van de acute zorg en voor patiënten met maagz- darm- en Ieverziekten. Als gevolg hiervan zijn en worden vaatchirurgische operaties verplaatst naar een van de andere coöperatiepaoners. Toevoeqinq actualiteit d.d. 25 oktober 2012: Medisch Centrum Haaglanden (MCH),het Bronovo Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) gaan in de Coöperatie verder zonder '# Lange Land Ziekenhuis. Reden is dat de drie ziekenhuizen en 't Lange Land Ziekenhuis een fundamenteel verschillende visie hebben op het profiel van het Zoetermeerse ziekenhuis. Dat ambieert sinds kort een ander protêl dan voorheen afgesproken. Door dit verschil van inzicht is het LLZ geen coöperatiepalner meer. Mogelijk blijft op onderdelen wel een samenwerking met het LLZ bestaan, maar niet als coöperatiepaîner. Toegankelqkheid, continuî'teit en kwaliteit van de zorgverlening versus volumenormen Het MCH heeft voorafgaand aan het jaargesprek de IGZ uitgebreide schrioelijke informatie doen toekomen. De informatie geeft onder andere informatie over de ambities, speerpunten, kwaliteit en -veiligheidsaspecen die bepalend zijn voor de werkwijze van het MCH. Het MCH heeft in 2012 haar 3* NIAZ accreditatie behaald. In vervolg op de NIAZ accreditatie heeft het MCH actieplannen geformuleerd om de zorg nog verder te verbeteren. Het MCH is daarnaast actief op het gebied van de prospectieve risicoanalyses, zo blijkt uit een schematisch overzicht van uitgevoerde en voorgenomen prospecieve risicoanalyses. Verschuiving zorgaanbod van kliniek naar polikliniek en dagbehandeling Het is al jaren een tendens in de ziekenhuiswereld dat er een verschuiving van klinische zorg naar poliklinische zorg en dagbehandeling plaatsvindt, ook van risicovolle processen. De IGZ vraagt zich af of de ziekenhuizen voor dergelijke veranderingen ook prospectieve risico analyses uitvoeren. Het MCH geeft aan dat een aantal uitgevoerde en geplande prospectieve risicoanalyses zowel betrekking hebben op het klinische als poliklinische deel. Pagina 2 van 7

3 Ook vraagt de IGZ zich af of bijvoorbeeld time-out procedures die op Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 7 operatieafdelingen standaard uitgevoerd worden, ook uitgevoerd worden op andere afdelingen waar risicovolle interventies plaatsvinden, zoals bij de interventieradiologie en de functieafdeling Maag,- Darm- en Leverziekten etc. Het MCH geeft aan dat op élle afdelingen waar risicovolle intewenties plaatsvinden time-out procedures gedaan worden. 3 Acute zorg IC zorg Het is de IGZ opgevallen dat er in het MCH afgelopen jaren geen visitatie heeft plaatsgevonden op de intensive care afdeling en dat er geen visitatie gepland staat. Het MCH Iaat weten dat zij in 2006 zijn gevisiteerd. De daaruit vooogekomen conclusies, adviezen en aanbevelingen zijn overgenomen en ge'l'mplementeerd. Het MCH geeft aan met de kwaliteitsvisitatie te Willen wachten op het uitkomen van de nieuwe CBO richtlijn. Deze zou ik eerste instantie in 2012 klaar zou zijn maar de oplevering van de nieuwe richtlijn heeft vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat de nieuwe richtlijn media 2013 opgeleverd wordt. In de afgelopen jaren hebben er verschillende interne audits op deelgebieden plaatsgevonden, is er een NIAZ visitatie geweest en is de IC MCH onderworpen aan het thematische toezicht op de IC niveau 2 en 3 door de IGZ in 2011 zo geeft het MCH aan waardoor er toch aandacht is geweest voor de kwaliteit van de zorg op de IC. Alle adviezen uit deze visitaties en bezoeken zijn ge'l'mplementeerd. Neurologie Door-to-needle-time trombolyse: het aantal patiënten met een herseninfarct dat binnen 1 uur na binnenkomst is behandeld met trombolyse is, gezien het ziekenhuisprofiel en de focus op dit thema, relatief Iaag. In het MCH worden patiënten met een herseninfarct zo snel mogelijk behandeld. De patiënten worden daartoe direct opgevangen op de SEH alwaar een CT-scan aanwezig is en waar zo snel mogelijk een CT-scan gemaakt wordt waarna gestart kan worden met trombolyse. In het MCH wordt 78% van de patiënten met een herseninfarct < 1 uur behandeld. Met een uitgebreide schrioelijke en mondelinge verklaring wordt door het MCH toegelicht waarom het percentage niet hoger is. In het MCH wil men zoveel mogelijk patiënten met een herseninfarct door middel van trombolyse behandelen omdat het een zeer effectieve behandeling is die grote invloed heeft op de herstelmogelijkheden van de patiënt. Als gevolg hiervan wordt in voorkomende gevallen bij patiënten eerst aanvullend onderzoek gedaan of dient er eerst een andere behandeling plaats te vinden zoals het verlagen van een te hoge bloeddruk. SEH De SEH op Iocatie Westeinde is een van de grootste SEH'S van Nederland. Er is op deze Iocatie altijd een nurse practioner aanwezig die de triage uitvoert en er is altijd een SEl-l-arts aanwezig. Pagina 3 van 7

4 Op de SEH Iocatie Antoniushove zetelt ook een huisaosenpost (HAP) die geopend Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 7 is in het weekend en in de avonduren van tot uur. De triage op de SEH wordt a isselend door de huisarts of een SEH-verpleegkundige gedaan. Geboolezorg Het MCH heeft sinds dit jaar een geboooekliniek ge'l'ntegreerd in het ziekenhuis. Er zijn contracten met een verloskundigenpraktijk opgesteld en er is een intensieve samenwerking tussen de geboooekliniek en de gynaecologen van het MCH. 4 Kwetsbare ouderen Het ziekenhuis geeft tijdens het jaargesprek een presentatie over het onderwerp 'kwetsbare ouderen'. In het MCH wordt een ge'l'ntegreerde vorm van screening gehanteerd voor kwetsbare ouderen. Duidelijk wordt hoe de onderwerpen delier, ondewoeding, decubitus en pijn worden gescreend in het MCH. Alle klinische patiënten die Ianger dan 3 dagen opgenomen zijn, worden gescreend. Verpleegkundigen screenen op papier en voeren achter de scores in het digitale systeem in. Doordat dit een kwetsbaar systeem is, komt het weleens voor dat de papieren scores niet in het digitale systeem ingevoerd worden. Dit is volgens het MCH ook de reden dat het MCH in de indicatorensignalering geen 100% scoort. Het MCH werkt met een zogeheten 'Compri-score' (complexity prediction index), een digitaal scoringsdossier op delier per patiënt. Deze bevat een vragenlijst (een deel voor de arts en een deel voor de verpleegkundige) en geeft scores op de antwoorden. Mocht een patiënt een totaalscore hebben die hoger is dan 5 dan volgt beleid. De resultaten van de pilot op de afdeling interne geneeskunde zijn erg goed : een kortere opnameduur, goede voorspellende waarde, betere communicatie tussen de verpleegkundigen en artsen en het overlijden binnen 3 maanden na ontslag is verlaagd naar 6%. Kortom : een betere herkenning en vroegtijdigere behandeling van delier waardoor minder ernstig verloop ervan. Het scoringssysteem wordt nu op alle afdelingen ingevoerd. Ondervoeding : Het % volwassenen dat gescreened is op onde oeding is Iager dan verwacht. Daarnaast valt het op dat het MCH de gegevens veïzamelt door middel van een steekproef ( klinische patiënten, steekproefgroo e 997 patiënten). Ook bq de screening van kinderen wordt gebruik gemaakt van een steekproel Toelichting MCH : het percentage gescreende volwassen patiënten komt vrijwel overeen met 2012, eveneens ca. 88%. Bij de kwaoaalmeting (steekproe: streeft het MCH er naar om 250 patiënten te includeren, om zo ook voldoende gegevens te hebben per afdeling/divisie. Deze gegevens verzamelt het MCH in circa 2-3 achtereenvolgende dagen. Het is namelijk niet mogelijk om van alle klinische patiënten direct de gegevens te verzamelen : de verpleegmap is om diverse redenen niet altijd beschikbaar. Er is geen digitaal verpleegkundig dossier waar het MCH deze gegevens uit kunnen putten, waardoor steekproeven een e iciënte mogelijkheid bieden om data te verzamelen. Bij de kinderafdeling wordt wel digitaal de screening ingevuld, maar niet bij alle opgenomen kinderen. Pagina 4 van 7

5 Alle kinderen waarvan de screening digitaal is ingevuld, heeft het MCH Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 7 meegenomen als 'steekproef'. Heupoperaties : het % heroperaties na behandeling van een collum femoris met een endoprothese is relatief hoog (>P90). Daarnaast is het % heroperaties van een interne fixatie van en pelrochane fractuur relatief hoog (>P90). Toelichting MCH : na controle van de cijfers bleken er teveel peorochane fracturen te zijn gerappooeerd en te veel mediale collumfracturen. De onderverdeling op basis van ctg codes die wordt voorgeschreven blijkt niet te Ieiden tot de juiste cijfers. Na een nieuwe verdeling op basis van cbv codes komen er nieuwe cijfers: het % heroperaties van een mediale collumfracturen met een endoprothese daalt hiermee van 8,9% naar 8,2% en het % heroperaties van peorochane fracturen daalt van 6.3% naar 4,2%. De uitkomst is volgens het MCH een ongelukkige toevalligheid en geen teken van onderliggende problemen bij de behandeling van deze patiënten. De inspectie adviseert om op dossierniveau onderzoek te doen naar de redenlen) van heroperatie. Is dat vanwege een infectie? Wijken de uitkomsten af van andere jaren? De informatie uit het dossieronderzoek kan behulpzaam zijn bij het (nog verder) verbeteren van de zorg. 5 Functioneren beroepsbeoefenaren en vakgroepen Het MCH gebruikt een eigen variant voor het ifms met daarin 3 thema's: groepsfunctioneren, een individuele component (met Ioopbaanevaluatie) en een signalering disfunctioneren. Periodiek vindt er een gesprek plaats van de hele maatschap/vakgroep met de voorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter stafbestuur, met de focus op het functioneren van de groep waarbij gebruik wordt gemaakt van feedback afkomstig van enkele aanpalende' specialismen. Daarnaast worden er individuele gesprekken gevoerd door getrainde VMS Ieden, waarin de focus vooral Iigt op de Ioopbaan. Deze gesprekken zijn qua frequentie variabel. De voordelen van dit systeem zijn dat er minder kosten worden gemaakt dan bij het model van de Orde voor ifms en dat het een systeem is dat speciaal ontworpen is voor het MCH. Er wordt met het systeem nu een pilotfase van 6 maanden doorlopen, waarna het systeem wordt geëvalueerd. In het MCH is sinds 2009 een Leidraad procedure voor (mogelijk) disfunctionerende medische specialisten. Het MCH geef't aan dat zij deze regeling de afgelopen 2 jaar niet nodig heeft gehad. 6 Ziekenhuisspecifieke onderwerpen Indicatoren Urologische tumoren : het aantal patiënten (5) dat een cystectomie heeft ondergaan ivm spierinvasief blaascarcinoom is relatief Iaag (<P1 0.). Daarnaast heeft het MCH minder dan 1 0 patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom met een cystectomie behandeld (5 ipv Iandelijk gemiddeld 1 0). Toelichting MCH : vergeleken met 2010 is in het MCH een aantal zaken veranderd ten aanzien van de behandeling van patiënten met een invasief blaascarcinoom. Pagina 5 van 7

6 Het MCH is in samenwerking met het Bronovo, 't Lange Land en het Groene Hart Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 7 ziekenhuis begonnen met de concentratie van deze ingrepen in één centrum, te weten het A12 Oncologiecentrum dat gevestigd is op Iocatie Antoniushove) en alwaar drie operateurs deze ingrepen uitvoeren. De urologen verkennen daarnaast voor ingrepen de samenwerkingsmogelijkheden met het Hagaziekenhuis. De patiënten met spier-invasieve blaaskanker worden in een multidisciplinaire patiëntenbespreking (MDO) besproken. Hierin paoicipeeo ook een uroloog van het Erasmus MC. Het MCH verwacht dit jaar (2012) de norm voor het verrichten van cystectomieën te gaan halen. Complicatieregistratie KNO : het MCH maakt voor het spedalisme KNO geen gebruik van een Iandelqk registratiesvsteem. Toelichting MCH: de maatschap KNo-heelkunde heeft een eigen complicatieregistratiesysteem. Alhoewel hiertegen geen bezwaar werd gemaakt bij de recente kwaliteitsvisitatie, voldoet deze niet aan de normen van het Iandelijke systeem. Dit is de reden waarom het MCH eind 2012 gaat registeren volgens de Landelijke Heelkundige Complicatieregistratie (LHCR). Surveillance sepsis: het MCH neemt deel aan de su eillanœ van Iqnsepsis, echter de deelname is niet als voldoende gevalideerd door PREZIES. Toelichting MCH : het belangrijkste probleem dat geconstateerd is bij de validatie van PREZIES is de juiste aanlevering van gegevens vanuit Ezls/Gaston aan PREZIES. Bovendien werden aanvankelijk de Iijnen op de gewone verpleegafdeling niet vervolgd. Dit Iaatste aspect bleek een aanvullende eis van het VMS programma bij de le validatie. Inmiddels worden deze Iijnen ook gevolgd. Vanuit het kennissysteem Gaston is nu een eerste -beperkte- managementrappooage verzorgd, die nog verder geoptimaliseerd gaat worden. Registratie LMR: het MCH registreef de operaties niet in LMR. Toelichting MCH: Voor het LMR moeten de ziekenhuizen de volgende gegevens aanleveren: 1. Minimale dataset, 2. Diagnose Informatie volgens classificatie ICD- 9 en ICD-IO en 3. Verrichtingen informatie volgens codeerlijsten CVV.CBV. MCH Iever't momenteel onderdeel 1 aan. In 2012 Ievert het MCH (nog) niet de onderdelen 2 en 3. MCH registreeo geen diagnoses volgens de ICD. Een deel van de verrichtingen wordt wel geregistreerd volgens CBV, maar is niet voldoende voor aanlevering. MCH heeft meegedaan als pilotziekenhuis op Iandelijk niveau en ook zelf een aantal pilots uitgevoerd maar Iiep tegen een aantal knelpunten aan zoals Iandelijke middelen die niet beschikbaar waren en dat het ZIS onvoldoende ondersteunde bij de registratie. Per 2014 wordt de LMR officieel vervangen door de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Per 2013 moeten ziekenhuizen hiervoor ICD-IO registreren, en per 2014 CBV, zo is de eis vanuit de NVZ. Er zijn eind zoll/begin 2012 grote vorderingen gemaakt op Iandelijk niveau t.a.v. de genoemde gebreken. Chipsoft heeft i.s.m. onder meer het MCH de wensen voor EZIS ingebouwd in haar software. Pagina 6 van 7

7 Het MCH doet wel aan dossieronderzoek en dit Ievert veel nuttige informatie op Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 7 over bijvoorbeeld ziekenhuisste e. Elke maand wordt aan ongeveer 2 vakgroepen gevraagd om uitleg te geven over bepaalde dossiers. Registratie CMR: het viel de inspectie op dat fouten en incidenten met betrekking tot het klaarmaken en toedienen van parenteralia niet geregistreerd worden aan de Centrale Medicatiefouten Registratie. Toelichting MCH : het MCH gebruikt het software instrument Mlp-expert voor het melden en afwikkelen van incidenten in de patiëntenzorg. Dit systeem ondersteund ook het melden en afwikkelen van medicatiegerelateerde incidenten. De veranderingen zoals aangebracht door het CMR in zowel het meldingsformulier als in de wijze waarop data dienen te worden doorgezet vanuit Mlp-expert naar het CMR zijn door de Ieverancier van Mlp-expert niet doorgevoerd in deze software om reden dat Mlp-expert een verouderde meldingsomgeving bood. De Ieverancier lpass-soowarel is gestart met een nieuw meldingsinstrument dat ook de aangepaste CMR-registratie en aanleve ormats ondersteunde. Het MCH heeft besloten niet verder te investeren in deze software maar te kiezen voor een product van Infoland, genaamd I-vim. I-vim ondersteunt de CMR formats tbv melden en doorzetten van medicatiegerelateerde incidenten. Over de medicatiegerelateerde informatie die het CMR oplevert voor het ziekenhuis, adviseert de inspectie om hierover in gesprek te gaan met de ziekenhuisapotheker. 7 Afspraken gemaakt tijdens het De op en -aanmerkingen van het MCH met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren die de inspectie schrioelijk ontving, zullen worden doorgestuurd naar de afdeling 0&1 binnen de inspectie. Vaststelling afhandelbrief jaargesprek Met uw brief van 23 november 2012 geeft u aan geen op- of aanmerkingen te hebben op de concept afhandelingsbrief van het jaargesprek. Hiermee stel ik de afhandelingsbrief definitief vast. De IGZ heeft het voornemen de definitieve afhandelingsbrief openbaar te maken via onze website De IGZ doet dit niet eerder dan drie weken na vaststelling van de definitieve afhandelingsbrief. De onderliggende documenten worden niet openbaar gemaakt. Met vriendelijke groet,.. pectie voor de Gezondheidszorg P.M. Veeke, senior inspecteur Pagina 7 van 7

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

IJsselland Ziekenhuis T.a.v. de heer drs. P.H. Draaisma Postbus AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

IJsselland Ziekenhuis T.a.v. de heer drs. P.H. Draaisma Postbus AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht IJsselland Ziekenhuis T.a.v. de heer drs. P.H. Draaisma Postbus 690 2900 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Nadere informatie

Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM. Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek.

Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM. Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek. > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek Geachte mevrouw, Werkgebied Zuidwest

Nadere informatie

IGZ Per 1 november 2013 heeft mevrouw Lunsing haar taak als accounthouder overdragen aan de heer Van Berlo.

IGZ Per 1 november 2013 heeft mevrouw Lunsing haar taak als accounthouder overdragen aan de heer Van Berlo. > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Laurentius ziekenhuis mr. drs. G.A.M. Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 920 6040 AX ROERMOND Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223

Nadere informatie

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Cardiologie. Longziekten ,6% 5,6% nvt. % Sterfte binnen 1 jaar na EAC

Cardiologie. Longziekten ,6% 5,6% nvt. % Sterfte binnen 1 jaar na EAC Cardiologie % Sterfte binnen 1 jaar na EAC 7,6% 5,6% nvt % patiënten jonger dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI 2,6% 0,9% 0% % patiënten ouder dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI 3,45% 3,5%

Nadere informatie

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Ziekenhuis Amstelland de heer Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Elkerliek Ziekenhuis. Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Elkerliek Ziekenhuis. Elkerliek Ziekenhuis Helmond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Informatie voor patiënten F1037-3505 november 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

VieCuri Medisch Centrum De heer A.C. van Alphen, voorzitter Raad van Bestuur Postbus BX VENLO

VieCuri Medisch Centrum De heer A.C. van Alphen, voorzitter Raad van Bestuur Postbus BX VENLO > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch VieCuri Medisch Centrum De heer A.C. van Alphen, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 1926 5900 BX VENLO Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus EG ALMERE

Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus EG ALMERE > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 3005 1300 EG ALMERE Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! NVLO 25-9-2014

Nadere informatie

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Dossieronderzoek Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Carolien Lucas medisch specialist Cardiologie Esther Baars adviseur Kwaliteit, Zorginnovatie

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Maastricht Universitair Medisch Centrum T.a.v. de heer drs. G.J.H.C.M. Peeters Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT St. Jacobsstraat 16

Nadere informatie

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Inleiding Het bestuur van de NVU heeft ruim een jaar geleden een adviescommissie ingesteld met de volgende opdracht: knelpunten en tekortkomingen in

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren 2011 Basisset ziekenhuizen In samenwerking met NVZ Vereniging van ziekenhuizen NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra OMS Orde van Medisch Specialisten Utrecht,

Nadere informatie

Dit verslag is geen woordelijke transcriptie van het gesprek, maar een weergave op hoofdlijnen.

Dit verslag is geen woordelijke transcriptie van het gesprek, maar een weergave op hoofdlijnen. Omschrijving Verslag van het jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag VGR 1002699 Documentnummer 2015-1152935 Datum 4 november 2014 Plaats

Nadere informatie

UMCU t.a.v. de heer prof. dr. J.L.L. Kimpen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus GA UTRECHT

UMCU t.a.v. de heer prof. dr. J.L.L. Kimpen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam UMCU t.a.v. de heer prof. dr. J.L.L. Kimpen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 85500 3508 GA UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Ja: http://www.xpertclinic.nl/ Behandelt uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG 212 Deelnemende instellingen Florence HagaZiekenhuis MCH Haagse Wijk- en WoonZorg Saffier de Residentie Sophia Revalidatie Ziekenhuis

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Een artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag suggereert dat de kwaliteit van de zorg van het Thoraxcentrum UMCG niet op orde zou zijn. Het artikel is gebaseerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG

RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG 1 Januari 2008-31 Deelnemende instellingen Florence Duinstede Florence Gulden Huis Florence Thuiszorg Florence Westhoff HagaZiekenhuis MCH Antoniushove

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG 213 Deelnemende instellingen Florence HagaZiekenhuis MCH Haagse Wijk- en WoonZorg Saffier de Residentie Sophia Revalidatie Ziekenhuis

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Een klacht? Informatie over onze klachtenregeling Informatie voor patiënten F0070-3415 februari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie Welkom op de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U bent door uw medisch specialist doorverwezen voor onderzoek of medebehandeling

Nadere informatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Raad van Bestuur De heer dr. J.T.M. van der Schoot Postbus AE AMSTERDAM

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Raad van Bestuur De heer dr. J.T.M. van der Schoot Postbus AE AMSTERDAM > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Raad van Bestuur De heer dr. J.T.M. van der Schoot Postbus 9243 1006 AE AMSTERDAM Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam

Nadere informatie

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam

GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus CE Amsterdam > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Amsterdam T.a.v. de directie Postbus 2200 1000 CE Amsterdam Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Onze Lieve Vrouwe Gasthuis T.a.v. de heer dr. J.Th.M. van der Schoot Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 95500 1090 HM AMSTERDAM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

GGD IJsselland T.a.v. de directie Postbus BL Zwolle. Datum 30 juni 2014 Onderwerp Reactie rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

GGD IJsselland T.a.v. de directie Postbus BL Zwolle. Datum 30 juni 2014 Onderwerp Reactie rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD IJsselland T.a.v. de directie Postbus 1453 8001 BL Zwolle Datum 30 juni 2014 Onderwerp Reactie rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Geachte directie,

Nadere informatie

Rijnstate drs. G. de Bey, voorzitter Raad van Bestuur Postbus TA ARNHEM

Rijnstate drs. G. de Bey, voorzitter Raad van Bestuur Postbus TA ARNHEM > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Rijnstate drs. G. de Bey, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 9555 6800 TA ARNHEM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch Postbus

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers!

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! PICA seminar Prabath Nanayakkara & Margaret van Valkengoed - mei 2013 Inhoudsopgave Tendensen in de acute zorg Aanleiding AOA en doelen Eerste cijfers

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Datum 8 januari 2014 Onderwerp VGR Voorlopig verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 8 januari 2014 Onderwerp VGR Voorlopig verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis Amstelland t.a.v. xxxx, Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS

Nadere informatie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) t.a.v., gevestigd apotheker Escamplaan 900 2547 E DEN HAAG Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam VGR 1006177 Datum 16 november 2015 Plaats Maasstad ziekenhuis Rotterdam 1.

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), Spijkenisse

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), Spijkenisse St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 233 19 12 www.igz.nl Datum 23 december 2014 17 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Operatie van een aneurysma in de hersenen

Operatie van een aneurysma in de hersenen Operatie van een aneurysma in de hersenen Clipping Informatie voor patiënten F1047-3110 maart 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Grenzen in de behandeling

Grenzen in de behandeling Grenzen in de behandeling Niet-reanimeren en andere behandelbeperkingen Informatie voor patiënten F1077-0030 oktober 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Palliatieve zorg Ondersteuning als genezing niet meer mogelijk is Informatie voor patiënten F1023-1163 oktober 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Polikliniek Fysiotherapie

Polikliniek Fysiotherapie Polikliniek Fysiotherapie Informatie voor patiënten F0971-3064 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

De afdeling Dagbehandeling

De afdeling Dagbehandeling De afdeling Dagbehandeling MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0633-3415 april 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Datum 21 november 2012 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Zoelen,

Datum 21 november 2012 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Zoelen, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Raad van Bestuur van het Ruwaard van Putten ziekenhuis T.a.v. de heer ir. G.J. van Zoelen, voorzitter Postbus 777 3200GA SPIJKENISSE AANGETEKEND EN PER EMAIL

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Stichting ZorgSaam Raad van Bestuur T.a.v. de heer J.J. Paulides Wielingenlaan PA TERNEUZEN

Stichting ZorgSaam Raad van Bestuur T.a.v. de heer J.J. Paulides Wielingenlaan PA TERNEUZEN > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Stichting ZorgSaam Raad van Bestuur T.a.v. de heer J.J. Paulides Wielingenlaan 2 4535 PA TERNEUZEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag

GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Haaglanden T.a.v. directie Postbus 12652 2500 DP Den Haag Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T 020

Nadere informatie

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2012

Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2012 Basisset Prestatie-indicatoren Elkerliek ziekenhuis 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 0 Contactgegevens... 3 1 Operatief proces... 4 1.1 Pijn na een operatie... 4 1.2 Percentage heupfractuur binnen kalenderdag...

Nadere informatie

De afdeling Medische Psychologie

De afdeling Medische Psychologie De afdeling Medische Psychologie Informatie voor patiënten F0720-0560 november 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus 80250 3508 TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Adviezen na een hersenoperatie

Adviezen na een hersenoperatie Adviezen na een hersenoperatie Informatie voor patiënten F0982-3415 januari 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken.

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken. > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Isala Klinieken T.a.v. de heer R.A. Thieme Groen, arts raad van bestuur Postbus 10.500 8000 GM ZWOLLE Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus

Nadere informatie

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. de heer drs. J.C. Broertjes Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. de heer drs. J.C. Broertjes Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Ziekenhuis Amstelland T.a.v. de heer drs. J.C. Broertjes Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Diaconessenhuis Leiden Raad van Bestuur T.a.v. mw. drs. M.J.L.E. Weijers Postbus RD LEIDEN

Diaconessenhuis Leiden Raad van Bestuur T.a.v. mw. drs. M.J.L.E. Weijers Postbus RD LEIDEN > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Diaconessenhuis Leiden Raad van Bestuur T.a.v. mw. drs. M.J.L.E. Weijers Postbus 9650 2300 RD LEIDEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Jeroen Bosch ziekenhuis prof. dr. W.J.M. Spaan, voorzitter Raad van Bestuur Postbus ME 'S-HERTOGENBOSCH

Jeroen Bosch ziekenhuis prof. dr. W.J.M. Spaan, voorzitter Raad van Bestuur Postbus ME 'S-HERTOGENBOSCH Jeroen Bosch ziekenhuis prof. dr. W.J.M. Spaan, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 90153 5200 ME 'S-HERTOGENBOSCH Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch Postbus 90137 5200 MA

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen Een lid van de raad van toezicht was, evenals de vorige jaren, bij het jaargesprek aanwezig.

1. Opening en mededelingen Een lid van de raad van toezicht was, evenals de vorige jaren, bij het jaargesprek aanwezig. > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Zaans Medisch Centrum t.a.v. de heer dr. R.J.M. Dillmann Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 210 1500 EE ZAANDAM Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren 2013 Basisset ziekenhuizen In samenwerking met NVZ Vereniging van ziekenhuizen NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra OMS Orde van Medisch Specialisten V&VN Verpleegkundigen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE ZORG. 3.2 Ondervoeding

VERPLEEGKUNDIGE ZORG. 3.2 Ondervoeding 3.2 Ondervoeding Het probleem van ziektegerelateerde ondervoeding in ziekenhuizen is al jaren bekend. De prevalentie is hoog (20-40 procent bij volwassenen en kinderen) en zonder systematische screening

Nadere informatie

Klachten. Informatie over de klachtenregeling. Informatie voor patiënten. F mei Bronovo

Klachten. Informatie over de klachtenregeling. Informatie voor patiënten. F mei Bronovo Klachten Informatie over de klachtenregeling Informatie voor patiënten F0070-3415 mei 2016 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 1.3 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015?

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 20 januari 2015.

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 20 januari 2015. Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Reinier de

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 6063 4000 HB Tiel Datum 8 juli 2014 Onderwerp reactie Toezichtonderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

't Lange Land Ziekenhuis T.a.v. de heer J.W. Brinkman Voorzitter Raad van Bestuur Postbus KJ ZOETERMEER

't Lange Land Ziekenhuis T.a.v. de heer J.W. Brinkman Voorzitter Raad van Bestuur Postbus KJ ZOETERMEER > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag 't Lange Land Ziekenhuis T.a.v. de heer J.W. Brinkman Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52

Nadere informatie

Behandeling met Remicade bij chronische darmziekte

Behandeling met Remicade bij chronische darmziekte Behandeling met Remicade bij chronische darmziekte Informatie voor patiënten F1007-4380 september 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Screening van rugen nekklachten

Screening van rugen nekklachten Screening van rugen nekklachten Wervelkolom Centrum Informatie voor patiënten F1035-3111 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie