Samen ketenprocessen verbeteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen ketenprocessen verbeteren"

Transcriptie

1 Samen ketenprocessen verbeteren Zeist, 30 november 2011 Opening Doelstelling van de informatiebijeenkomst: Ketenpartners integraal informeren over relevante ontwikkelingen voor 2012 die de uitvoering raken Samen werken aan ketenprocesverbetering Huishoudelijke mededelingen Programma 2 1

2 Programma Samen ketenprocessen verbeteren Tijd Onderwerp Ontvangst en bezoek informatiestands Opening Zorg is al duur genoeg AWBZ Ontwikkeling standaarden Pauze Controle modules Toekomstbeeld declareren Generiek machtigingenportaal AGB en TOG Afsluiting plenaire deel Borrel en bezoek informatiestands 3 Zorg is al duur genoeg Norbert Hoogers, directeur Operations Achmea 4 2

3 Dienstverlening Op Orde 2015 Ik zorg dat zorgaanbieders meer tijd aan onze verzekerden kunnen besteden We streven naar 100% geautomatiseerde aanlevering en verwerking Ik streef naar het overbodig maken van controlerende processen Wij verbeteren samen over grenzen heen Het vertrouwen van onze klanten en zorgaanbieders wordt aantoonbaar jaar op jaar vergroot 6 Zorgverzekering vraagt om meer dan 99,9% goed Polisservice Aanmeldingen Beëindigingen Wijzigingen Wijzigingen NAW Declaratieservice Declaratieregels Geautomatiseerd verwerkt 95% Groot beslag door wettelijke wijzigingen Druk door differentiatie op contracten Grenzen aan mogelijkheden om op te schalen Beschikbaar voor iedereen 7 3

4 Verbetermogelijkheden declareren en contracteren Het declareren van inschrijfgelden in combinatie met ION fundamenteel herontwerpen Een elektronische standaard voor de processen: - Verrekeningen vorderingen en verplichtingen (verrekenspecificatie) -Initiëren van correcties/crediteringen door de zorgverzekeraar -Ter beschikking stellen van tarieven -Ter beschikking stellen van dekkingsinformatie per pakket -Machtigingenportaal voor alle zorgsoorten Uniformering formele controles en toepassing zo vroeg mogelijk in de keten Landelijke prestaties definiëren voor zoveel mogelijk zorg die in de aanvullende verzekeringen zit 8 Ketensamenwerking essentieel voor verbeteren Zorg is gebaat bij verlichting van administratieve last Met oog op volumes vraagt iedere verbetering om automatisering Automatisering vraagt om standaardisatie Alleen zinvol als het voor alle verzekerden beschikbaar is en daarmee landelijk voor zorgaanbieders Vraagt overstijgende samenwerking om doorbraken te creëren en administratieve last daadwerkelijk te verminderen. 9 4

5 Zorg is al duur genoeg 10 AWBZ Johan Boonstra, beleidsadviseur ZN 10 5

6 AWBZ AWBZ-standaarden: - AZR wordt geschikt gemaakt voor UAZ Van regionaal naar landelijk - Routering berichtenverkeer - Wegvallen bovenregionaal berichtenverkeer Verbeteringen AZR Onderhoud AW319 (declaratiebericht)!"#$"%"&%'& ()*)+,(+ -./0%'/0'12 11 Gevolgen UAZ voor Controle op Verzekeringsrecht (COV) COV wordt vanaf uitgebreid met raadpleegmogelijkheid AWBZ-verzekeringsgegevens Er worden tevens security/privacy maatregelen doorgevoerd: Zoekmogelijkheden COV webservice worden ingeperkt Geen privacygevoelige gegevens retour indien er niet op gezocht is (bv. geen BSN bij zoeken op verzekerdenummer) Impersonation wordt vervangen door gebruik machtigingen Website blijft vangnet met ruimere mogelijkheden COV-AWBZ zal initieel naast het huidige COV draaien; zorgaanbieders kunnen gefaseerd over In 2013/2014 wordt het huidige COV uitgefaseerd 12 6

7 Ontwikkeling standaarden Marc Theloesen, beleidsadviseur ZN 13 Farmacie (EI-AP) Wensen ter verbetering declareren Farmacie (per 2013?) Vooronderzoek: nut, noodzaak en urgentie voor een vernieuwd EI-AP Planning: Vooronderzoek: dec jan Ontwikkeling en implementatie febr. nov

8 Aanleiding GGZ (EI-GGZ) Doorontwikkeling productstructuur DBC GGZ Verbijzondering Verblijf Beleidsmaatregelen VWS voor 2012 Eigen bijdrage regelingen Wijzigingen aanspraak Planning EI standaard opgeleverd: 1 november 2011 Voorziene start productie: 1 mei 2012 Voor meer informatie: bezoek de informatiestand GGZ 15 Aanleiding Huisartsen (EI-HA) Afwijkende systematiek retourinformatie Behoefte is om deze in lijn te brengen met de andere standaarden en controles Planning Haalbaarheid van het aanpassen in 2012 en realiseren per 2013 wordt nog onderzocht 16 8

9 Hulpmiddelen (EI-LH) Transitie naar functiegerichte aanspraken voor hulpmiddelen: Invoering CLIQ classificatie Begin 2012 CLIQ via Vektis raadpleegbaar voor alle partijen Zorgverzekeraars gaan met CLIQ inkopen Naast GPH code ook CLIQ in EI declaratiebericht LH en AP 17 Paramedische hulp (EI-PM) Wensen ter verbetering declareren Paramedische hulp (per 2013?) Vooronderzoek: nut, noodzaak en urgentie voor een vernieuwd EI-PM Planning: Vooronderzoek: dec jan Ontwikkeling en implementatie febr. nov

10 Standaard format restitutienota s Aanleiding Diverse verschillende formats restitutienota s Standaardisatie richt zich op de volgende punten: Namen en volledigheid gegevenselementen zelfde als in EI Verplichte/conditionele vulling conform EI Codestelsels conform EI Logische opzet van de lay-out Standaardisatie richt zich niet op: 19 Andere indelingseisen van de lay-out PAUZE Samen ketenprocessen verbeteren 20 10

11 Programma (VERVOLG) Samen ketenprocessen verbeteren Tijd Onderwerp Controle modules Toekomstbeeld declareren Generiek machtigingenportaal AGB en TOG Afsluiting plenaire deel Borrel en bezoek informatiestands 21 Controle modules Peter Jansen, beleidsadviseur ZN 22 11

12 Inhoud presentatie Algemene controledoelstellingen VECOZO controle module (VECOZO) DOT Controle Module (Vektis) 23 Algemene doelen in de keten Minder zorgen, meer zorg Van ketenpartijen naar ketenpartners Gezamenlijk verantwoordelijk Intensief samenwerken op uitvoeringsaspecten 24 12

13 Voor controles te bereiken door Uniforme en heldere regels Uniforme uitvoering van controles 25 Visie op controle in de keten zorgverzekeraars unaniem: visie op controle = visie op goede declaraties declaraties zorgaanbieders vaak nog niet juist 26 13

14 Voordeel goede declaraties voor zorgaanbieders: zekerheid goedkeuring declaraties voor zorgverzekeraars: beter inzicht zorgkostenontwikkeling voor toezichthouders: minder conflicten zorgaanbieders / zorgverzekeraars en dus betere marktwerking voor allen: verlaging van administratieve lasten 27 Uniforme opzet en uitvoering Eenduidige regels Gezamenlijk controles uitvoeren 28 14

15 Onderscheid controle niveaus Nivo: N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7a N7b N8 Nadere omschrijving: EI bestand fysiek EI bestand regels EI regel opbouw (formaat) EI regel inhoud (codetabellen) Relaties tussen EI rubrieken Regelinhoud, bijv. prestatiecoderingen en zorgverleners coderingen Formele controle zonder schadehistorie Formele controle met schadehistorie Materiële controle 29 Registratie Bedrijfs- en Controle regels (RBC s) Maken onderdeel uit van de EI standaard Voor bestaande standaarden zijn deze opgesteld en afgestemd met ketenpartners Bij Vektis gepubliceerd 30 15

16 Uniforme uitvoering ketencontroles Controlemodule Vektis DCM Systeem ZA Controlemodule VECOZO (N1 t/m N5) Systeem ZV Zorgaanbieder Retour bericht VECOZO Retour bericht Zorgverzekeraar Vektis Declaratie bericht Declaratie Bericht Controles zo vroeg mogelijk in de keten 31 Twee modules Controle module VECOZO Technische controles (N1-N5) Voor alle standaarden Controle module Vektis (DCM) Sectorspecifieke formele controles (o.a. beleidsregels NZa) Starten met DOT Bruikbaar op meerdere plaatsen in de keten 32 16

17 Verdere controle activiteiten Opstellen controles niveau 7 GGZ en Mondzorg Ook controles niveau 6 Starten in 2012 Bekijken of ook gezamenlijk uitvoeren In 2012 bekijken of controle module Vektis ook al voor andere sectoren inzetten 33 Controle module VECOZO Olga van Diem Manager Informatievoorziening VECOZO 17

18 Controle module VECOZO Integraal onderdeel van het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) Uitvoering technische (N1 t/m N5) controles, conform RBC s Vektis Tevens uitvoering controles in validatie module 35 Implementatie controles in clusters Januari 2011: N1 t/m N5 controles op AWBZ declaraties Cluster 1 (oktober 2011): EP, KZ, MZ standaard Cluster 2 (december 2011): PM, VE, VK standaard Cluster 3 (april 2012): LH, OS standaard Overige standaarden (AP, GZ, HA, ZH): invoering controles bij implementatie nieuwe versie standaard 36 18

19 Periode van schaduwdraaien N.a.v. informatiebijeenkomsten 2010: Eerste 6 maanden geen afkeuring, maar signalering van fouten in detailrecords Tweewekelijkse foutrapportages naar softwareleverancier of indiener In validatie module indicatie afkeuring of signalering 37 Wat wordt verwacht van softwareleveranciers? Actief testen in de periode voorafgaand aan het schaduwdraaien in productie O.b.v. rapportage nagaan mogelijkheid tot fouten bij gebruik softwarepakket Zo nodig software aanpassen 38 19

20 Eerste resultaten schaduwdraaien EP-standaard: 46,45% (van ) met signalering KZ-standaard: 72,53% (van 8.492) met signalering MZ-standaard: 5,22% (van ) met signalering 85,5% van de declaraties ingediend vanuit ruim 130 softwarepakketten minder dan 5% van de declaraties met signaleringen Klein aantal softwarepakketten: % van de declaraties met signalering Rapportageperiode: t/m Veel voorkomende retourcodes 0310 (Voorletters ontbreken of zijn onjuist (verzekerde)) 8011 (Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist) 8014 (Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist) 8281 (Combinatie BSN en verzekerdennummer is niet uniek) 40 20

21 Geconstateerde issues 1. Een aantal servicebureaus gebruikt de CIS van het softwarepakket van hun klanten 2. Gesignaleerde fouten in geval van aanlevering diakrieten in ANSI, terwijl VECOZO uitleest in UTF-8 3. Rapportages worden niet door iedereen als goed bruikbaar ervaren wegens ontbreken voorbeelden 41 Voorlopige conclusies en vervolgacties Meer fouten dan verwacht Nog relatief veel declaraties zonder CIS Veel uitzoekwerk, ook vanwege opstart-issues 1. Uitgifte eigen CIS aan declaranten 2. Opschorten enkele probleemcontroles 3. Uitbreiding foutrapportages Continue evaluatie o.b.v. rapportages Go/no-go moment m.b.t. einde schaduwdraaiperiode 42 21

22 DOT Controle Module / DCM Max Houtzager, projectmanager Vektis 43 DOT Controle Module / DCM Governance en financiering Waar in declaratieproces Functionaliteit DCM Voordelen ziekenhuizen 44 22

23 Governance & financiering Vektis sinds augustus 2011 mede-aandeelhouder van CHS CHS beschikt over uitgebreide kennis en ervaring met ontwikkelen controlemodules MSZ en inrichten en optimaliseren van proces daaromheen Zorgverzekeraars financieren ontwikkeling DCM, waaronder overgangscontroles DBC DOT De DCM wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen Alleen implementatie voor rekening ziekenhuizen 45 Functionaliteit DCM Standaard bevat de DCM de volgende toepassingen: Declaraties ter controle aanbieden: harde controles (o.b.v. registratie en beleidsregels) benchmarkcontroles en rapportages (waaronder overgangscontroles) Resultaten van de controle inzien in wolkenrapportages Reacties over (ooit) afgekeurde schaderegels met andere gebruikers (van de eigen instelling) kunnen delen Basis procesondersteuning t.b.v. afhandeling Kennisbank 46 23

24 Processchema uitvoering DOT controles 47 Voordeel voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen Alle verzekeraars gebruiken DCM, waardoor uniformiteit in controle uitkomst en wijze van afhandeling Branchebrede inhoudelijke afstemming controles Zekerheid van zelfde controles bij voorafcontroles bij zorginstellingen en achteraf controles bij zorgverzekeraars Betere planbaarheid en beheersbaarheid controleproces door ziekenhuis Benchmarkcontroles en rapportages 48 24

25 Toekomstbeeld declareren Peter Jansen, beleidsadviseur ZN 49 Aanleiding Efficiënt inrichten van ketenprocessen Digitale declaratie verkeer heeft sprong voorwaarts gemaakt Welke richting willen we op? Behoefte aan gemeenschappelijk toekomstbeeld Handvat voor ketenpartners 50 25

26 Procedure Interviews en workshop Begin december bevindingen delen met zorgverzekeraars Eind december/januari afstemmen met aantal koepels en softwareleveranciers Eerste kwartaal 2012 vaststellen Informeren ketenpartners Acties ingang zetten 51 Eerste ontwikkelingen realtime declareren In 2010 pilot fysiotherapeuten (LogicData - MediChip - VECOZO - CZ) Relatief laag gebruik wegens weinig toegevoegde waarde door overname debiteurenrisico en bekendheid met polisvoorwaarden Nog weinig administratieve voordelen, kost zelfs meer tijd Functionele integratie met software zorgaanbieder (bv. koppeling aan agenda) lijkt essentieel voor succes In 2011 pilot opticiens (Optitrade VECOZO CZ) Meerwaarde offertefunctie: duidelijkheid richting klant t.a.v. bijbetaling Brede uitrol onder opticiens, doorstart naar audiciens Pilot mondzorg (Fa-med MediChip VECOZO CZ) nog in testfase 52 26

27 Realtime declareren Best toepasbaar op zorgsoorten met onduidelijkheid over vergoedingen i.v.m. eigen bijdrage / maximum in polis Bij doorontwikkeling: Verdere standaardisatie (XML) Verdere uitrol onder verzekeraars en zorgaanbieders 53 Generiek machtigingenportaal Anne Pino, Projectleider ZN Nienke Wagenaar, Projectleider VECOZO 27

28 Doel generiek machtigingenportaal Digitaliseren & uniformeren machtigingproces Papieren proces Arbeidsintensief Lange doorlooptijd Kwaliteitsrisico Hoge kosten Terugdringen administratieve lasten Machtigingenportaal per Starten met MSZ en kaakchirurgie Zorgverzekeraars Limitatieve lijst Uniforme formulieren VECOZO Functionaliteiten aangepast Aansluiten bij tabellen/standaarden Vektis& DBC-O 28

29 Afstemming zorgaanbieders Projectgroep ketenpartners Informatie bijeenkomsten Inhoudelijke afstemming formulieren Draaiboek machtigingenportaal Presentaties ICT overleg DBC-O Werking machtigingenportaal ZVL Antwoord Aanvraag machtiging bericht XML Terugkoppeling VECOZO XML bericht XML Terugkoppeling ZVZ 29

30 Voordelen machtigingenportaal Een digitaal loket-gedachte Altijd juiste aanvraagformulier Protocol als beslisboom Alleen relevante vragen Online realtimegoed-/afkeuring Sneller inplannen patiënten Minder beoordelingen Hoe verder Per MSZ en kaakchirurgie In 2012 verder gaan met: - Mondzorg - Hulpmiddelen - Farmacie Vanaf 2012 evaluatie en doorontwikkeling 30

31 AGB en TOG Henk de Kleine, afdelingsmanager Standaardisatie en Referentiesystemen Vektis 62 31

32 AGB wat is dat? Is dé identificerende registratie van zorginstellingen en zorgverleners t.b.v. communicatieprocessen binnen de zorgsector Actuele AGB gegevensbestanden voor zorgpartijen en softwareleveranciers Opdat partijen in staat worden gesteld om actuele AGB gegevens in de gehele administratie zorgketen op te kunnen nemen wordt het abonnement op de AGBbestanden door ZN gratis beschikbaar gesteld. 63 Aanleiding voor vernieuwing Nieuwe doelstellingen voor het systeem met andere eisen Nieuwe samenwerkingsvormen Meer eisen aan de geregistreerde kwalificaties 64 32

33 Nieuw begrippenkader Was Instelling of praktijk Zorgverlener Wordt Onderneming Vestiging Zorgverlener Zorgpartij 65 Gegevens per zorgpartij AGB code Relatie gegevens Algemene gegevens: Adresgegevens Communicatiegegevens Contactpersoongegevens Betaalgegevens Erkende zorgverlener: Erkenningsgegevens Kwalificatiegegevens Bewijsstukken 66 33

34 De overgang naar de nieuwe opzet Fase 1 realisatie nieuwe structuur Doel: uitlevering AGB gegevens op basis van nieuwe structuur Huidige AGB codes blijven gehandhaafd Huidige AGB registerbestanden blijven op dezelfde wijze in dezelfde vorm beschikbaar Fase 2 implementatiefase Doel: ondersteuning diverse processen (declaratieverkeer etc) Einddatum: O.b.v. weloverwogen overgang declaratieverkeer, afhankelijk van nog te ontwikkelen implementatiestrategie Meer specifieke informatie: themabijeenkomst 67 TOG Aanleiding voor vernieuwing Beleidsmatige ontwikkelingen: Betere opzet prestatiecoderingen Terugtrekkende rol NZa Facultatieve prestaties Los laten maximum tarieven Vrije tarieven Bilateraal afgesproken tarieven 68 34

35 Doelen nieuwe opzet Doelen die tegemoet komen aan de beleidsmatige ontwikkelingen Daarnaast: Ondersteuning digitale tariefuitwisseling Ondersteuning andersoortige informatiebehoeften Uitleveringsvormen geschikt maken voor maatwerk 69 Hoe ziet het traject er uit? Opstarten van het traject in 2012 Realisatie in

36 Afsluiting Samen ketenprocessen verbeteren 36

Welkom! SamenWerking in uitvoering. Informatiebijeenkomst 6 november 2013

Welkom! SamenWerking in uitvoering. Informatiebijeenkomst 6 november 2013 Welkom! SamenWerking in uitvoering Informatiebijeenkomst 6 november 2013 Opening René Groot Koerkamp Zorgverzekeraars Nederland Dagvoorzitter Programma 9.30 10.30 Eerste plenaire deel Opening René Groot

Nadere informatie

Toekomstbeeld Declareren

Toekomstbeeld Declareren Toekomstbeeld Declareren Tijd voor een nieuwe versnelling maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 3 3. Huidige situatie 4 3.1. Doelstelling 4 3.2. Algemeen beeld 4 4. Ontwikkelingen 6

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Generiek draaiboek Versie EI-standaard: n.v.t. Generiek Draaiboek Testen [GDT] Uitgave document: 3, 05-05-2011 Kenmerk: EI-DECL_GDTu3.pdf Uitgave Deze uitgave van het generiek

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe integratie DECLARATIE AWBZ-ZORG AW319/AW320 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.3 15-12-2010 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011.

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Versie: 1.5 Datum: 26 januari 2010 Auteurs: Hans Oosterkamp Johan Ulenkate Truus Vernhout Eva

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaard: 3.2, 01-05-2007 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Wmo-Declaratie (Transitiebericht)

Wmo-Declaratie (Transitiebericht) Externe integratie Wmo-Declaratie (Transitiebericht) WMO303/WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 01-07-2014 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces December 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond en context van deze rapportage 2 1.2 Benadering, positionering en rol van IKCD

Nadere informatie

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen Notitie Aan Van Doorkiesnummer 030 69 88 231 Ons kenmerk de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen KKD 2007 0027 cjon1 N Datum 7 juni 2007 Onderwerp Uitvoeringsaspecten

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Visie op controles in de keten

Visie op controles in de keten Visie op controles in de keten 2-3 Visie op controles in de keten Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling van programmaplan en project 4 1.2 Subdoelstellingen 6 1.3 Uitgangspunten 8 1.4 Reikwijdte

Nadere informatie

Ketentest ZH308/309 v9

Ketentest ZH308/309 v9 Ketentest ZH308/309 v9 Evaluatie Datum: 14 juli 2014 Versie: 3.0 Hooftman Consultancy Wilhelminahoeve 18 2924 BE Krimpen aan den IJssel 06-24921049 www.hooftman-consultancy.nl info@hooftman-consultancy.nl

Nadere informatie

Procesmodel en Bedrijfsregels

Procesmodel en Bedrijfsregels Procesmodel en Bedrijfsregels Naar elektronisch operationeel declaratieverkeer per 1-1-2011 tussen zorgaanbieder en AWBZ verzekeraar op basis van een EI-standaard Productnaam Procesmodel en Bedrijfsregels

Nadere informatie

Advies regelarm expertteam Concept

Advies regelarm expertteam Concept Advies regelarm expertteam Concept Regelarm Expertteam West Brabant 19-6-2014 Het regelarm expertteam bestaat uit: Martin Brouwers, beleidsmedewerker Surplus George Fassaert, manager HetPunt Roosendaal

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie AWBZ (AZR release 2.2) Uitgave 7 In deze nieuwe

Nadere informatie

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A.

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Het DOT-effect Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Sliedrecht Datum: 1 november 2008 Versie: 1.0 definitief De Praktijk Postbus

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE DIRECTIE... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE DIRECTIE... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG... 5 2.

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5 Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register versie 1.5 Afkomstig van: Marcel de Rouw Datum: juli 2015 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 6 2. Inleiding 8 2.1 Opbouw document 8 2.2 Doel document 9 2.3 Beheer

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv betreffende wijzigingenbeheer van informatiesystemen afdeling Infrastructuur (i.c. TOG, AGB, IFM en UZOVI) Protocol Plaats Zeist Datum 06-05-2008 Auteur Vektis

Nadere informatie

ROADMAP HARMONISATIE KETENSTANDAARDEN SOCIAAL DOMEIN

ROADMAP HARMONISATIE KETENSTANDAARDEN SOCIAAL DOMEIN ROADMAP HARMONISATIE KETENSTANDAARDEN SOCIAAL DOMEIN Programma ISD Cluster Buitengemeentelijke informatievoorziening Opgesteld door Ton Monasso Datum 5 februari 2015 Versie 1.0 2 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Zorgadministratie DOT SPECIAL! jaargang 35 september 2009. De krachttour DOT Terug naar de bron, optimalisatie van de verrichtingenregistratie

Zorgadministratie DOT SPECIAL! jaargang 35 september 2009. De krachttour DOT Terug naar de bron, optimalisatie van de verrichtingenregistratie Zorgadministratie Tijdschrift voor en Informatie DOT SPECIAL! De krachttour DOT Terug naar de bron, optimalisatie van de verrichtingenregistratie 137 jaargang 35 september 2009 een kwartaaluitgave van

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Simulatie van onderhandelingen onder DOT met zorgverzekeraars

Simulatie van onderhandelingen onder DOT met zorgverzekeraars Rapportage Simulatie van onderhandelingen onder DOT met zorgverzekeraars DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 2 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en werkwijze

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Eindrapportage Landelijk informatiepunt dwang- en drangtoepassingen in de GGZ. Maart 2012

Eindrapportage Landelijk informatiepunt dwang- en drangtoepassingen in de GGZ. Maart 2012 Eindrapportage Landelijk informatiepunt dwang- en drangtoepassingen in de GGZ Maart 2012 Auteurs: Ingrid van Es, Wiger Levering en Marleen van Amersfoort, allen Capgemini Consulting 2 Inhoud DANKWOORD...

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie