Project Risico-inventarisatie- en evaluatie azm Projectplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Risico-inventarisatie- en evaluatie azm Projectplan"

Transcriptie

1 Project Risico-inventarisatie- en evaluatie azm Projectplan Datum : 10 juli 2012 Door : H. Luyten; Stafdirectoraat Personeelszaken, Arbo Status : definitief

2 INHOUDSOPGAVE 1 Opdrachtgever 2 2 Projectomschrijving/ projectopdracht 2 3 Bijdrage aan de doelen van het azm 2 4 Huidige stand van zaken RI&E s 2 5 De aanpak 3 6 Stappenplan 4 7 Het instrument 5 8 Projectorganisatie 5 9 Overzicht uit te voeren RI&E s 6 10 Overzicht geplande uren 7 11 Tot slot 8 Bijlagen 1: toelichting op wetgeving 2: detailplanning Projectplan RIE azm 1

3 1 Opdrachtgever De heer Ir B. Durlinger, directeur stafdirectoraat Personeelszaken. 2 Projectomschrijving/projectopdracht De doelstelling is uiterlijk 1 december 2012 alle risico-inventarisaties van het azm actueel te hebben. Deze actualisatie geschiedt met volledige betrokkenheid van leidinggevenden en (preventie-) medewerkers en draagt bij aan de doelstellingen van het azm met betrekking tot goede arbeidsomstandigheden. 3 Bijdrage aan de doelen van het azm Het azm besteedt veel aandacht aan het creëren van een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving voor de medewerkers. Dit houdt onder andere in dat er een beleid geformuleerd is op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit beleid is verankerd in een arbomanagementsysteem dat aan de norm OHSAS voldoet en gecertificeerd is. De essentie van het arbomanagementsysteem is het streven naar continue verbetering zoals aangegeven in de Demingcirkel. In dit kader wordt onder andere periodiek gemonitord of de risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E s) nog voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. Demingcirkel Een RI&E is een wettelijke verplichting (zie bijlage 1) voor werkgevers om te onderzoeken en schriftelijk vast te leggen, of het werk gevaar kan opleveren of schade veroorzaken aan de gezondheid van medewerkers. De verplichtingen ten aanzien van de RI&E hebben een belangrijke relatie met goed werkgeverschap. Het niet op orde hebben van de RI&E kan boetes en in het uiterste geval persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid opleveren. Ondanks dat het doel van een RI&E duidelijk is en bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering, wordt een RI&E toch nog vaak als een noodzakelijk kwaad ervaren dat door HRM wordt opgelegd. Hierdoor worden belangrijke kansen gemist: - Betrokkenheid van management en medewerkers bij een RI&E vergroot het realiseren van de doelstellingen en dus het rendement van een RI&E; - Een RI&E blijkt vaak beperkt te blijven tot tastbare feiten zoals veiligheid en fysieke arbeidsomstandigheden. Wanneer het gaat om veilige en prettige arbeidsomstandigheden zijn de minder tastbare aspecten zoals veilig en gezond gedrag dat bijdraagt aan het welbevinden van de medewerkers (gezonde organisatiecultuur) minstens zo belangrijk; - De steeds krapper en complex wordende arbeidsmarkt bewerkstelligt het resultaatgericht aandacht schenken aan het aantrekken en binden van medewerkers. Een RI&E kan hieraan een effectieve bijdrage leveren door aantrekkelijke werkomstandigheden; - Bij de NIAZ-accreditatie (december 2012) dienen alle RVE s/ stafdirectoraten te beschikken over een actuele RI&E. 4 Huidige stand van zaken RI&E s Bij de meest recente controle is gebleken dat een groot aantal van de RI&E s niet meer actueel is. Als belangrijke oorzaken hiervan kunnen worden genoemd: de veranderende wetgeving, (nieuwe) arbocatalogi UMC s en/of het niet tijdig herzien van de bestaande RI&E als gevolg van gewijzigde (arbeids-)omstandigheden bijvoorbeeld door bouwactiviteiten. Een globale inventarisatie laat de tabel op de volgende bladzijde zien. Projectplan RIE azm 2

4 Meest recente datum RI&E Aantal In december 2012 vindt een externe audit in het kader van OHSAS 18001/ NIAZ plaats. azm wenst vóór deze datum alle RI&E s actueel te hebben. Bij het azm is het lijnmanagement van een RVE /stafdirectoraat verantwoordelijk voor het uitvoeren en actueel houden van de RI&E. Zelfwerkzaamheid van een RVE/stafdirectoraat is hierbij uitgangspunt. Het actualiseren van hun RI&E vergt betrekkelijk veel extra inspanning van de veelal drukbezette lijnmanagers, medewerkers en preventiemedewerkers. De interne arbodienst azm heeft het plan opgepakt om het management ondersteuning aan te bieden bij het actualiseren van hun RI&E. Maatwerk is hierbij uitgangspunt. De managers van de RVE s/ stafdirectoraten, de preventiemedewerkers en de OR zijn over deze ondersteuningsmogelijkheid geïnformeerd. Wettelijk gezien dient het lijnmanagement van RVE s/stafdirectoraten de OC om instemming te vragen voor de wijze van uitvoering van een RI&E. 5 De aanpak In het kader van integraal management is het lijnmanagement van een RVE /stafdirectoraat verantwoordelijk voor de RI&E. De toetsing van een RI&E is op wettelijke gronden voorbehouden aan gecertificeerde kerndeskundigen. Zoals eerder omschreven is een RI&E een managementtool om te komen tot structurele verbetering van arbeidsomstandigheden en daarmee onder andere zo optimaal mogelijke werkomstandigheden van medewerkers te verkrijgen. De interne arbodienst azm biedt, indien gewenst, ondersteuning aan het management bij het actualiseren van hun RI&E, waarbij maatwerk het uitgangspunt vormt. Hiervoor zijn drie varianten uitgewerkt. 1: RVE/stafdirectoraat voert zelf de RI&E uit. Hierbij is sprake maximale zelfwerkzaamheid en zelfsturing. De regie, uitvoering en opstelling plan van aanpak liggen volledig bij de RVE of het stafdirectoraat. De interne arbodienst azm wordt alleen betrokken bij de instructie over de toepassing van het instrument en de toetsing. 2: RI&E wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen betreffende RVE/stafdirectoraat en de interne arbodienst azm. De regie en opstellen van plan van aanpak is een gezamenlijke actie. Vooraf worden hierover duidelijke afspraken gemaakt. De toetsing geschiedt door de interne arbodienst azm. 3: RI&E wordt volledig door interne arbodienst azm uitgevoerd. De regie en uitvoering liggen hierbij volledig bij de interne arbodienst. De preventiemedewerker vormt hierbij een belangrijke schakel tussen het management en de uitvoerende arbodienst. Het plan van aanpak wordt door RVE/stafdirectoraat opgesteld. De toetsing wordt door de interne arbodienst azm verricht. De keuze voor één van deze varianten is aan het lijnmanagement van betreffende RVE/stafdirectoraat. Bij het azm zijn er in het verleden bij alle RVE s/stafdirectoraten RI&E s uitgevoerd. Verder hebben er veelal allerlei onderzoeken, audits en acties plaatsgevonden. Deze en andere informatie, zoals ziekteverzuimcijfers, jaarverslagen, rondgangen enzovoorts kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van de uitvoering van deze RI&E. Het management is opdrachtgever voor de RI&E. Een goede afstemming voorafgaande aan de uitvoering van een RI&E is dus noodzakelijk, om teleurstellingen in een later stadium te voorkomen. Omdat een structurele aanpak erg belangrijk is, is een stappenplan ontwikkeld voor de verschillende varianten. De OR wordt op strategisch/tactisch niveau bij deze RI&E betrokken via de Raad van Bestuur. Projectplan RIE azm 3

5 6 Stappenplan Stappenplan uitvoering risico-inventarisatie en evaluatie azm activiteit Variant 1 Variant 2 Variant 3 aankondiging 1 Aankondiging -manager interne arbodienst (AD 1 ) neemt contact op met management RVE; -lijnmanagement RVE maakt keuze voor variant voorbereiding 2 Afstemming Overleg AD en PM over: -toepassen instrument -selectie vragenlijsten 3 Deskresearch Bestaande infobronnen verzamelen en doornemen (PM) 4 Voorbereiding software Software op maat maken (PM) uitvoering 5 Inventariseren -PM (laat) vragenlijsten invullen -werkplekbezoek 6 Inbrengen verkregen info 7 Voorstellen risicobeheersmaatregelen (arbeidshygiënische strategie) -PM (laat) resultaten inbrengen -(laat) beheersmaatregelen formuleren -zoveel mogelijk uniform RVE Overleg AD en PM 2 over: -gewenste ondersteuning -toepassen instrument -selectie vragenlijsten Bestaande infobronnen verzamelen en doornemen (AD/PM) Software op maat maken (AD/PM) -uitvoering PM/AD m.b.v. vragenlijsten -werkplekbezoek PM/AD -(laat) resultaten inbrengen (PM/AD) -(laat) beheersmaatregelen formuleren (PM/AD) -gecoördineerd zoveel mogelijk uniform RVE/azM Overleg AD en PM over: -organisatie RVE -betrokkenen -bestaande informatiebronnen -arbeidsrisico s, werkplekken -einddatum -opstellen van projectplan -selectie vragenlijsten -agenda s betrokkenen plannen Bestaande infobronnen verzamelen en doornemen (AD) - software op maat maken (AD) - papieren versie RI&Evragen (AD) - interview(s) m.b.v. schriftelijke vragenlijsten (AD) - werkplekbezoeken (AD) - resultaten inbrengen (AD) -formuleren beheersmaatregelen (AD) -gecoördineerd zoveel mogelijk uniform azm 8 Prioriteiten bepalen (R=BxWxE) 9 Opstellen conceptrapportage 10 Tussentijdse toets 11 Concept rapport ter commentaar voorleggen aan afd. verantwoordelijke, OC en -PM (laat) prioriteiten bepalen -(laat) concept rapportage genereren -gereed melden n.v.t. -PM bespreekt/ vraagt reactie op concept -(laat) prioriteiten bepalen (PM/ AD) -PM/AD (laat) concept rapportage genereren -PM/AD biedt conceptrapport aan projectleider aan -projectleider voert tussentijdse toets uit en retourneert met ev. opmerkingen -PM/AD meldt gereed -PM/AD bespreekt/ vraagt reactie op concept -bepalen prioriteiten (AD) -conceptrapport genereren (AD) -conceptrapport aanbieden aan PM/ bespreken -PM/AD biedt conceptrapport aan projectleider aan -projectleider voert tussentijdse toets uit en retourneert met ev. opmerkingen -PM/AD meldt gereed -PM/AD bespreekt/ vraagt reactie op concept 1 (AD) betekent interne arbodienst 2 PM betekent preventiemedewerker Projectplan RIE azm 4

6 12 adj. directeur Verwerken opmerkingen -PM (laat) opmerkingen verwerken -PM/ AD verwerken opmerkingen -verwerken opmerkingen (AD) -aanbieden aan PM 13 definitieve -PM biedt rapportage aan aan adj. directeur, afd. verantwoordelijke en OC. rapportage plan van aanpak 14 Opstellen plan van aanpak -afd. management stelt pva op -afd. management vraagt OC instemming 15 Toetsen plan van aanpak -gecertificeerd kerndeskundige -toetsingsrapport 7 Het instrument Een RI&E dient volledig, actueel en betrouwbaar te zijn. Als hulpmiddel voor het uitvoeren/ rapporteren van een RI&E zijn zogenaamde branche-instrumenten ontwikkeld. Landelijk is recent een dergelijk instrument voor universitaire ziekenhuizen ontwikkeld, door ECOsystems, in opdracht van NFU. Het azm heeft dit instrument, als basis, met een groot aantal extra vragen uitgebreid. Hierdoor is een uitgebreide database ontstaan met behulp waarvan een kwalitatief goede RI&E kan worden uitgevoerd. De vragen zijn in drie hoofdonderdelen (strategisch, tactisch, operationeel) onderverdeeld. Het nieuwe instrument is vanaf 15 maart operationeel bij het azm. Niet alleen uitvoerders van de RI&E, maar ook preventiemedewerkers en afdelingshoofden dienen met het RI&E-instrument te kunnen werken. Het RI&E-instrument is nieuw en er is nauwelijks ervaring in het werken hiermee. De interne arbodienst heeft dit onderkend en een introductieprogramma uitgewerkt. Dit houdt in begeleiding en training van diegenen die met dit instrument gaan werken. Concreet: - vooroverleg over de variantkeuze met het lijnmanagement; - training in het gebruik van het instrument voor de doelgroepen beheerders en gebruikers; - overleg met preventiemedewerker over wijze van uitvoeren, wie geïnterviewd wordt en welke voorinformatie reeds beschikbaar en actueel is; - begeleiding bij het samenstellen van de vragenlijsten; - begeleiding bij de rondgang door arbodeskundigen; - uitvoeren tussentijdse toets; - tussentijdse begeleiding op verzoek van de preventiemedewerker; - toetsing van de RI&E en plan van aanpak. 8 Projectorganisatie Voor de realisatie van dit project is een projectorganisatie in het leven geroepen met een stuur- en klankbordgroep. De stuurgroep wordt gevormd door: H. Luyten, projectleider en Y. Stienen, stafadviseur en P. Compen (hogere veiligheidskundige Encare). De preventiemedewerkers vormen de klankbordgroep. De coördinatie is in handen van P. Compen en Y. Stienen. De uitvoering van het operationele deel geschiedt, afhankelijk van de gekozen variant, door een RVE/SD zelf of (in samenwerking met) een externe deskundige. De uitvoering van het strategisch/tactisch deel geschiedt centraal door de interne arbodienst. Het heeft de voorkeur om uitvoering en toetsing te scheiden. De RI&E wordt uitgevoerd door of onder toezicht van gecertificeerde kerndeskundigen en hoeft dus niet te worden getoetst. De toetsing van het plan van aanpak is wel een verplichting en vindt onder andere plaats door E. Bleijlevens, gecertificeerd kerndeskundige. Projectplan RIE azm 5

7 9 Overzicht uit te voeren RI&E s Het azm wenst bij alle RVE s en stafdirectoraten de bestaande RI&E s te actualiseren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning. De detailplanning is in bijlage 2 opgenomen. De uitvoering vindt plaats in de periode 1 maart tot 1 december RVE/ stafdirectoraat Preventiemedewerker Variant keuze Uitvoerder Operatieve Hugo Lambriex/ Huub 3 Sabine Geneeskunde Ackermans (voor Ok s) Klompenmakers Chronisch & Jedidja van Vliet 3 Sabine Beschouwend Klompenmakers Erfelijkheid Pedro Penders 3 Frans Hitzen/ Voortplanting &, Kelly Bergs Kind; Oncologie; Medisch Interventie Centrum Hart en Vaten Marja Vermeeren 3 Fleur Jansen/ Petra Beurskens Patiënt & Zorg Bert Panis 3 Sabine Klompenmakers Geestelijke gezondheidszorg/ Klinische Neuro Wetenschappen Laboratorium & Beeldvorming Marjolijn Timmermans 3 Frans Hitzen/ Kelly Bergs Ingrid Dessart 1 In eigen beheer/ Petra Beurskens Personeelszaken Esther Bleijlevens 3 Frans Hitzen/ Financiën & Informatievoorziening / Inkoop Informatie, Communicatie, Technologie & Instrumentele Dienst 34 Kelly Bergs Esther Bleijlevens 3 Carin Seuren 37 Timo Visser 2 Paul Compen 19 Facilitair Bedrijf Nellie Janssen 2 Petra Beurskens 12 Ronald Mac Esther Bleijlevens 3 Frans Hintzen/ ntb Donaldhuis Kelly Bergs Unie van vrijwilligers Esther Bleijlevens 3 Frans Hintzen/ ntb Kelly Bergs Raad van bestuur Esther Bleijlevens 3 Esther Bleijlevens ntb Start week Projectplan RIE azm 6

8 10 Overzicht inzet geplande uren Uitvoerende RVE/ STD Operatieve Geneeskunde Sabine Frans/ Kelly Petra/ Fleur Reserveren (Petra) Paul Esther Carin Totaal Chronisch & Beschouwend KNW/GGZ Patiënt & Zorg Hart & Vaten EVK/MIC/ONCO Beeldvorming Laboratoria stafd. PZ stafd. F&I stafd. ICT/ID Fac. Bedrijf Ronald Mac Donaldhuis Unie van vrijwilligers Raad van bestuur incl. Bouwbureau Strategisch/ Tactisch niveau Projectleiding Tussentijdse toets Totaal Projectplan RIE azm 7

9 11 Tot slot Nadat een RVE/stafdirectoraat het plan van aanpak heeft opgesteld en dit is getoetst door de gecertificeerde kerndeskundige kan worden begonnen met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het plan van aanpak voorziet in acties met bijbehorende prioriteitscode. Een RVE/ stafdirectoraat is zelf verantwoordelijk voor uitvoering, echter ondersteuning door de interne arbodienst azm is hierbij altijd mogelijk. Bijlagen Bijlage 1: Toelichting op wetgeving m.b.t. RI&E Bijlage 2: Detailplanning Projectplan RIE azm 8

10 Bijlage 1 Toelichting op wetgeving m.b.t. RI&E De belangrijkste wet op het gebied van arbeidsomstandigheden is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet is een raamwet. Dit houdt in dat er geen specifieke regels in zijn opgenomen maar dat de rechten en plichten voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij arbeid in algemene zin zijn beschreven. Een werkgever heeft een zogenaamde zorgplicht. De algemene zorgplicht van de werkgever is vastgelegd in artikel 3 van de Arbowet. Hierin worden de uitgangspunten beschreven waaraan iedere werkgever zich moet houden bij het verrichten van arbeid. Dit artikel verplicht de werkgever om ervoor te zorgen dat de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers zijn aangepast. De wijze waarop de werkgever de zorg voor arbeidsomstandigheden vorm moet geven staan in de artikelen 4 tot en met 10. Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor veilige arbeidsmiddelen en een veilige en gezonde werkomgeving binnen hun organisatie. Vanuit die verantwoordelijkheid is het vooral de werkgever die, in overleg met de OR, preventieve maatregelen moet nemen op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een wettelijk verplicht basisdocument. Voor de wijze waarop een RI&E wordt uitgevoerd en gerapporteerd stelt de wetgever geen eisen. Echter, de arbocatalogus RI&E UMC s geeft de manier aan waarop UMC s risico s in kaart kunnen brengen. Een RI&E is geen doel op zich. Het gaat uiteindelijk om het (continue) verbeteren van arbeidsomstandigheden onder meer door het voorkomen van arbeidsongevallen en terugdringen van ziekteverzuim. Een RI&E is niet compleet is zonder plan van aanpak. In het plan van aanpak worden concrete acties beschreven die bijdragen aan veiliger en gezonder werken. Deze acties hangen af van wat er naar de huidige stand van de professionele dienstverlening nodig en mogelijk is. Verder geldt het arbeidshygiënisch principe, hetgeen betekent dat zo veel als mogelijk moet worden bezien of arbeidsrisico's voorkomen kunnen worden. Is dat technisch niet mogelijk of in redelijkheid niet te eisen (bijvoorbeeld vanwege de kosten) dan moeten in volgorde van prioriteit de volgende maatregelen worden overwogen: 1. risico beperken door (technische) maatregelen aan de bron 2. risico verminderen door de werknemer af te schermen 3. risico verminderen door de blootstelling te verminderen (denk o.a. aan organisatorische maatregelen, taakroulatie) 4. risico verminderen door collectieve beschermingsmiddelen 5. risico verminderen door persoonlijke beschermingsmiddelen. Projectplan RIE azm 9

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Handleiding voor het uitvoeren van een RI&E Arbo

Handleiding voor het uitvoeren van een RI&E Arbo Handleiding voor het uitvoeren van een RI&E Arbo Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. DE RI&E IN EEN BREDER PERSPECTIEF... 4 3. VOORDAT U START MET DE RI&E... 9 4. DE RI&E!... 13 5. DE RI&E IS KLAAR. EN NU?...

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2010-2013

Arbobeleidsplan 2010-2013 Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Auteur: H.G.M.M. Luyten Datum: 30 augustus 2010 Versie: 1.1 Status: definitief Arbobeleidsplan 2010-2013 1 I n h o u d s o p g a v e 1 Inleiding... 3 2 Achtergrond...

Nadere informatie

Op weg naar de arbocatalogus

Op weg naar de arbocatalogus Op weg naar de arbocatalogus Op weg naar de arbocatalogus Uitgave: Stichting van de Arbeid April 2009 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan

Nadere informatie

Aan de slag met Arbo. Branche-RI&E en Arbocatalogus in de zoetwarenindustrie

Aan de slag met Arbo. Branche-RI&E en Arbocatalogus in de zoetwarenindustrie Aan de slag met Arbo Branche-RI&E en Arbocatalogus in de zoetwarenindustrie Voorwoord De zoetwarenbranche heeft de handen ineen geslagen om te komen tot een industrie waarin het goed en gezond werken is.

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

Eindverslag van Nederland aan de Europese Commissie Periode 2007-2012

Eindverslag van Nederland aan de Europese Commissie Periode 2007-2012 Verslag over de praktische tenuitvoerlegging inzake Richtlijn 89/391/EEG, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen en de Richtlijnen 2009/148/EG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG Eindverslag van

Nadere informatie

5. RI&E - Risico-inventarisatie en -evaluatie

5. RI&E - Risico-inventarisatie en -evaluatie 5. RI&E - Risico-inventarisatie en -evaluatie 1. Inleiding Elke werkgever is wettelijk verplicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben, samen met een plan van aanpak. Doel van

Nadere informatie

Versie 19 februari 2008. Informatieblad inventarisatie en evaluatie van arboaspecten 1

Versie 19 februari 2008. Informatieblad inventarisatie en evaluatie van arboaspecten 1 Informatieblad inventarisatie en evaluatie van arboaspecten Informatieblad inventarisatie en evaluatie van arboaspecten 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging

Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Stichting Arbo Flexbranche, december 2011 Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 3 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

De herziene Arbowet in bedrijf gesteld

De herziene Arbowet in bedrijf gesteld De herziene Arbowet in bedrijf gesteld Casestudies naar de werking van de wet in bedrijven en in sectoren Een onderzoek in opdracht van Ministerie van SZW Sonja van der Kemp Gregor Walz Mirjam Engelen

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Digitale RI&E-instrumenten: brancheorganisaties aan de slag!

Digitale RI&E-instrumenten: brancheorganisaties aan de slag! Digitale RI&E-instrumenten: brancheorganisaties aan de slag! Tips voor de ontwikkeling, erkenning, implementatie, het onderhoud en de actualisatie van een digitaal RI&E-instrument voor uw branche Deze

Nadere informatie

Arbocatalogus. Sector Sociale Werkvoorziening. Deelcatalogus detachering

Arbocatalogus. Sector Sociale Werkvoorziening. Deelcatalogus detachering Arbocatalogus Sector Sociale Werkvoorziening Deelcatalogus detachering Versie: 1 november 2010 SBCM/10.00437 M.2060 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Detachering en arbeidsomstandigheden.... 7 3. Het

Nadere informatie

Arbojaarplan 2015. Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015

Arbojaarplan 2015. Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015 Arbojaarplan 2015 Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015 Opdrachtgever Ir. B. Durlinger, directeur Strategie, Personeel en Organisatie Projectleider H. Luyten, teamcoördinator arbo azm Datum il 2015 Versie

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Praktijkgids 1. Beleid ontwikkelen en verankeren Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Deelonderzoek Toezicht door de directie Arbo van de Arbeidsinspectie. Opdrachtgever Ministerie van SZW

Deelonderzoek Toezicht door de directie Arbo van de Arbeidsinspectie. Opdrachtgever Ministerie van SZW Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Deelonderzoek Toezicht door de directie Arbo

Nadere informatie

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument inclusief Leidraad valideren RIE-instrument Opgesteld door Projectgroep bestaande uit: HJJM (Huib) Arts, projectleider TAM (Guus) Hoorenman, P (Peter) Scheers, BA&O LAM (Leo) Elders, AAML (André) de Vries,

Nadere informatie

A rbodienstverlening www.houhetwelgezond.nl

A rbodienstverlening www.houhetwelgezond.nl Arbodienstverlening Arbodienstverlening Colofon: auteurs: R.J. Pille, D.M. van der Putte en C. Blokland, Falke & Verbaan met medewerking van: Koos Middendorp, provincie Friesland Ingeborg de Moor, provincie

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Arbocatalogus. Sector Sociale Werkvoorziening. Deel Fysieke Belasting

Arbocatalogus. Sector Sociale Werkvoorziening. Deel Fysieke Belasting Arbocatalogus Sector Sociale Werkvoorziening Deel Fysieke Belasting Versie 9 november 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Sociale Werkvoorziening 6 Hoofdstuk 3 Toetsingscriteria

Nadere informatie

in opdracht van SOVAM, sectorfonds voor de ambulancezorg HANDBOEK ARBO EN VERZUIM VOOR DE AMBULANCESECTOR

in opdracht van SOVAM, sectorfonds voor de ambulancezorg HANDBOEK ARBO EN VERZUIM VOOR DE AMBULANCESECTOR in opdracht van SOVAM, sectorfonds voor de ambulancezorg HANDBOEK ARBO EN VERZUIM VOOR DE AMBULANCESECTOR COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422

Nadere informatie

De arbocatalogus. Een nieuw instrument voor arbobeleid. Handleiding voor medezeggenschapsorganen

De arbocatalogus. Een nieuw instrument voor arbobeleid. Handleiding voor medezeggenschapsorganen De arbocatalogus Een nieuw instrument voor arbobeleid Handleiding voor medezeggenschapsorganen opzet arbocatalogus.indd 1 16-06-2008 13:05:23 Inleiding 5 1. De arbocatalogus Een nieuw instrument voor arbobeleid

Nadere informatie