Project Risico-inventarisatie- en evaluatie azm Projectplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Risico-inventarisatie- en evaluatie azm Projectplan"

Transcriptie

1 Project Risico-inventarisatie- en evaluatie azm Projectplan Datum : 10 juli 2012 Door : H. Luyten; Stafdirectoraat Personeelszaken, Arbo Status : definitief

2 INHOUDSOPGAVE 1 Opdrachtgever 2 2 Projectomschrijving/ projectopdracht 2 3 Bijdrage aan de doelen van het azm 2 4 Huidige stand van zaken RI&E s 2 5 De aanpak 3 6 Stappenplan 4 7 Het instrument 5 8 Projectorganisatie 5 9 Overzicht uit te voeren RI&E s 6 10 Overzicht geplande uren 7 11 Tot slot 8 Bijlagen 1: toelichting op wetgeving 2: detailplanning Projectplan RIE azm 1

3 1 Opdrachtgever De heer Ir B. Durlinger, directeur stafdirectoraat Personeelszaken. 2 Projectomschrijving/projectopdracht De doelstelling is uiterlijk 1 december 2012 alle risico-inventarisaties van het azm actueel te hebben. Deze actualisatie geschiedt met volledige betrokkenheid van leidinggevenden en (preventie-) medewerkers en draagt bij aan de doelstellingen van het azm met betrekking tot goede arbeidsomstandigheden. 3 Bijdrage aan de doelen van het azm Het azm besteedt veel aandacht aan het creëren van een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving voor de medewerkers. Dit houdt onder andere in dat er een beleid geformuleerd is op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit beleid is verankerd in een arbomanagementsysteem dat aan de norm OHSAS voldoet en gecertificeerd is. De essentie van het arbomanagementsysteem is het streven naar continue verbetering zoals aangegeven in de Demingcirkel. In dit kader wordt onder andere periodiek gemonitord of de risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E s) nog voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. Demingcirkel Een RI&E is een wettelijke verplichting (zie bijlage 1) voor werkgevers om te onderzoeken en schriftelijk vast te leggen, of het werk gevaar kan opleveren of schade veroorzaken aan de gezondheid van medewerkers. De verplichtingen ten aanzien van de RI&E hebben een belangrijke relatie met goed werkgeverschap. Het niet op orde hebben van de RI&E kan boetes en in het uiterste geval persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid opleveren. Ondanks dat het doel van een RI&E duidelijk is en bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering, wordt een RI&E toch nog vaak als een noodzakelijk kwaad ervaren dat door HRM wordt opgelegd. Hierdoor worden belangrijke kansen gemist: - Betrokkenheid van management en medewerkers bij een RI&E vergroot het realiseren van de doelstellingen en dus het rendement van een RI&E; - Een RI&E blijkt vaak beperkt te blijven tot tastbare feiten zoals veiligheid en fysieke arbeidsomstandigheden. Wanneer het gaat om veilige en prettige arbeidsomstandigheden zijn de minder tastbare aspecten zoals veilig en gezond gedrag dat bijdraagt aan het welbevinden van de medewerkers (gezonde organisatiecultuur) minstens zo belangrijk; - De steeds krapper en complex wordende arbeidsmarkt bewerkstelligt het resultaatgericht aandacht schenken aan het aantrekken en binden van medewerkers. Een RI&E kan hieraan een effectieve bijdrage leveren door aantrekkelijke werkomstandigheden; - Bij de NIAZ-accreditatie (december 2012) dienen alle RVE s/ stafdirectoraten te beschikken over een actuele RI&E. 4 Huidige stand van zaken RI&E s Bij de meest recente controle is gebleken dat een groot aantal van de RI&E s niet meer actueel is. Als belangrijke oorzaken hiervan kunnen worden genoemd: de veranderende wetgeving, (nieuwe) arbocatalogi UMC s en/of het niet tijdig herzien van de bestaande RI&E als gevolg van gewijzigde (arbeids-)omstandigheden bijvoorbeeld door bouwactiviteiten. Een globale inventarisatie laat de tabel op de volgende bladzijde zien. Projectplan RIE azm 2

4 Meest recente datum RI&E Aantal In december 2012 vindt een externe audit in het kader van OHSAS 18001/ NIAZ plaats. azm wenst vóór deze datum alle RI&E s actueel te hebben. Bij het azm is het lijnmanagement van een RVE /stafdirectoraat verantwoordelijk voor het uitvoeren en actueel houden van de RI&E. Zelfwerkzaamheid van een RVE/stafdirectoraat is hierbij uitgangspunt. Het actualiseren van hun RI&E vergt betrekkelijk veel extra inspanning van de veelal drukbezette lijnmanagers, medewerkers en preventiemedewerkers. De interne arbodienst azm heeft het plan opgepakt om het management ondersteuning aan te bieden bij het actualiseren van hun RI&E. Maatwerk is hierbij uitgangspunt. De managers van de RVE s/ stafdirectoraten, de preventiemedewerkers en de OR zijn over deze ondersteuningsmogelijkheid geïnformeerd. Wettelijk gezien dient het lijnmanagement van RVE s/stafdirectoraten de OC om instemming te vragen voor de wijze van uitvoering van een RI&E. 5 De aanpak In het kader van integraal management is het lijnmanagement van een RVE /stafdirectoraat verantwoordelijk voor de RI&E. De toetsing van een RI&E is op wettelijke gronden voorbehouden aan gecertificeerde kerndeskundigen. Zoals eerder omschreven is een RI&E een managementtool om te komen tot structurele verbetering van arbeidsomstandigheden en daarmee onder andere zo optimaal mogelijke werkomstandigheden van medewerkers te verkrijgen. De interne arbodienst azm biedt, indien gewenst, ondersteuning aan het management bij het actualiseren van hun RI&E, waarbij maatwerk het uitgangspunt vormt. Hiervoor zijn drie varianten uitgewerkt. 1: RVE/stafdirectoraat voert zelf de RI&E uit. Hierbij is sprake maximale zelfwerkzaamheid en zelfsturing. De regie, uitvoering en opstelling plan van aanpak liggen volledig bij de RVE of het stafdirectoraat. De interne arbodienst azm wordt alleen betrokken bij de instructie over de toepassing van het instrument en de toetsing. 2: RI&E wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen betreffende RVE/stafdirectoraat en de interne arbodienst azm. De regie en opstellen van plan van aanpak is een gezamenlijke actie. Vooraf worden hierover duidelijke afspraken gemaakt. De toetsing geschiedt door de interne arbodienst azm. 3: RI&E wordt volledig door interne arbodienst azm uitgevoerd. De regie en uitvoering liggen hierbij volledig bij de interne arbodienst. De preventiemedewerker vormt hierbij een belangrijke schakel tussen het management en de uitvoerende arbodienst. Het plan van aanpak wordt door RVE/stafdirectoraat opgesteld. De toetsing wordt door de interne arbodienst azm verricht. De keuze voor één van deze varianten is aan het lijnmanagement van betreffende RVE/stafdirectoraat. Bij het azm zijn er in het verleden bij alle RVE s/stafdirectoraten RI&E s uitgevoerd. Verder hebben er veelal allerlei onderzoeken, audits en acties plaatsgevonden. Deze en andere informatie, zoals ziekteverzuimcijfers, jaarverslagen, rondgangen enzovoorts kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van de uitvoering van deze RI&E. Het management is opdrachtgever voor de RI&E. Een goede afstemming voorafgaande aan de uitvoering van een RI&E is dus noodzakelijk, om teleurstellingen in een later stadium te voorkomen. Omdat een structurele aanpak erg belangrijk is, is een stappenplan ontwikkeld voor de verschillende varianten. De OR wordt op strategisch/tactisch niveau bij deze RI&E betrokken via de Raad van Bestuur. Projectplan RIE azm 3

5 6 Stappenplan Stappenplan uitvoering risico-inventarisatie en evaluatie azm activiteit Variant 1 Variant 2 Variant 3 aankondiging 1 Aankondiging -manager interne arbodienst (AD 1 ) neemt contact op met management RVE; -lijnmanagement RVE maakt keuze voor variant voorbereiding 2 Afstemming Overleg AD en PM over: -toepassen instrument -selectie vragenlijsten 3 Deskresearch Bestaande infobronnen verzamelen en doornemen (PM) 4 Voorbereiding software Software op maat maken (PM) uitvoering 5 Inventariseren -PM (laat) vragenlijsten invullen -werkplekbezoek 6 Inbrengen verkregen info 7 Voorstellen risicobeheersmaatregelen (arbeidshygiënische strategie) -PM (laat) resultaten inbrengen -(laat) beheersmaatregelen formuleren -zoveel mogelijk uniform RVE Overleg AD en PM 2 over: -gewenste ondersteuning -toepassen instrument -selectie vragenlijsten Bestaande infobronnen verzamelen en doornemen (AD/PM) Software op maat maken (AD/PM) -uitvoering PM/AD m.b.v. vragenlijsten -werkplekbezoek PM/AD -(laat) resultaten inbrengen (PM/AD) -(laat) beheersmaatregelen formuleren (PM/AD) -gecoördineerd zoveel mogelijk uniform RVE/azM Overleg AD en PM over: -organisatie RVE -betrokkenen -bestaande informatiebronnen -arbeidsrisico s, werkplekken -einddatum -opstellen van projectplan -selectie vragenlijsten -agenda s betrokkenen plannen Bestaande infobronnen verzamelen en doornemen (AD) - software op maat maken (AD) - papieren versie RI&Evragen (AD) - interview(s) m.b.v. schriftelijke vragenlijsten (AD) - werkplekbezoeken (AD) - resultaten inbrengen (AD) -formuleren beheersmaatregelen (AD) -gecoördineerd zoveel mogelijk uniform azm 8 Prioriteiten bepalen (R=BxWxE) 9 Opstellen conceptrapportage 10 Tussentijdse toets 11 Concept rapport ter commentaar voorleggen aan afd. verantwoordelijke, OC en -PM (laat) prioriteiten bepalen -(laat) concept rapportage genereren -gereed melden n.v.t. -PM bespreekt/ vraagt reactie op concept -(laat) prioriteiten bepalen (PM/ AD) -PM/AD (laat) concept rapportage genereren -PM/AD biedt conceptrapport aan projectleider aan -projectleider voert tussentijdse toets uit en retourneert met ev. opmerkingen -PM/AD meldt gereed -PM/AD bespreekt/ vraagt reactie op concept -bepalen prioriteiten (AD) -conceptrapport genereren (AD) -conceptrapport aanbieden aan PM/ bespreken -PM/AD biedt conceptrapport aan projectleider aan -projectleider voert tussentijdse toets uit en retourneert met ev. opmerkingen -PM/AD meldt gereed -PM/AD bespreekt/ vraagt reactie op concept 1 (AD) betekent interne arbodienst 2 PM betekent preventiemedewerker Projectplan RIE azm 4

6 12 adj. directeur Verwerken opmerkingen -PM (laat) opmerkingen verwerken -PM/ AD verwerken opmerkingen -verwerken opmerkingen (AD) -aanbieden aan PM 13 definitieve -PM biedt rapportage aan aan adj. directeur, afd. verantwoordelijke en OC. rapportage plan van aanpak 14 Opstellen plan van aanpak -afd. management stelt pva op -afd. management vraagt OC instemming 15 Toetsen plan van aanpak -gecertificeerd kerndeskundige -toetsingsrapport 7 Het instrument Een RI&E dient volledig, actueel en betrouwbaar te zijn. Als hulpmiddel voor het uitvoeren/ rapporteren van een RI&E zijn zogenaamde branche-instrumenten ontwikkeld. Landelijk is recent een dergelijk instrument voor universitaire ziekenhuizen ontwikkeld, door ECOsystems, in opdracht van NFU. Het azm heeft dit instrument, als basis, met een groot aantal extra vragen uitgebreid. Hierdoor is een uitgebreide database ontstaan met behulp waarvan een kwalitatief goede RI&E kan worden uitgevoerd. De vragen zijn in drie hoofdonderdelen (strategisch, tactisch, operationeel) onderverdeeld. Het nieuwe instrument is vanaf 15 maart operationeel bij het azm. Niet alleen uitvoerders van de RI&E, maar ook preventiemedewerkers en afdelingshoofden dienen met het RI&E-instrument te kunnen werken. Het RI&E-instrument is nieuw en er is nauwelijks ervaring in het werken hiermee. De interne arbodienst heeft dit onderkend en een introductieprogramma uitgewerkt. Dit houdt in begeleiding en training van diegenen die met dit instrument gaan werken. Concreet: - vooroverleg over de variantkeuze met het lijnmanagement; - training in het gebruik van het instrument voor de doelgroepen beheerders en gebruikers; - overleg met preventiemedewerker over wijze van uitvoeren, wie geïnterviewd wordt en welke voorinformatie reeds beschikbaar en actueel is; - begeleiding bij het samenstellen van de vragenlijsten; - begeleiding bij de rondgang door arbodeskundigen; - uitvoeren tussentijdse toets; - tussentijdse begeleiding op verzoek van de preventiemedewerker; - toetsing van de RI&E en plan van aanpak. 8 Projectorganisatie Voor de realisatie van dit project is een projectorganisatie in het leven geroepen met een stuur- en klankbordgroep. De stuurgroep wordt gevormd door: H. Luyten, projectleider en Y. Stienen, stafadviseur en P. Compen (hogere veiligheidskundige Encare). De preventiemedewerkers vormen de klankbordgroep. De coördinatie is in handen van P. Compen en Y. Stienen. De uitvoering van het operationele deel geschiedt, afhankelijk van de gekozen variant, door een RVE/SD zelf of (in samenwerking met) een externe deskundige. De uitvoering van het strategisch/tactisch deel geschiedt centraal door de interne arbodienst. Het heeft de voorkeur om uitvoering en toetsing te scheiden. De RI&E wordt uitgevoerd door of onder toezicht van gecertificeerde kerndeskundigen en hoeft dus niet te worden getoetst. De toetsing van het plan van aanpak is wel een verplichting en vindt onder andere plaats door E. Bleijlevens, gecertificeerd kerndeskundige. Projectplan RIE azm 5

7 9 Overzicht uit te voeren RI&E s Het azm wenst bij alle RVE s en stafdirectoraten de bestaande RI&E s te actualiseren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de planning. De detailplanning is in bijlage 2 opgenomen. De uitvoering vindt plaats in de periode 1 maart tot 1 december RVE/ stafdirectoraat Preventiemedewerker Variant keuze Uitvoerder Operatieve Hugo Lambriex/ Huub 3 Sabine Geneeskunde Ackermans (voor Ok s) Klompenmakers Chronisch & Jedidja van Vliet 3 Sabine Beschouwend Klompenmakers Erfelijkheid Pedro Penders 3 Frans Hitzen/ Voortplanting &, Kelly Bergs Kind; Oncologie; Medisch Interventie Centrum Hart en Vaten Marja Vermeeren 3 Fleur Jansen/ Petra Beurskens Patiënt & Zorg Bert Panis 3 Sabine Klompenmakers Geestelijke gezondheidszorg/ Klinische Neuro Wetenschappen Laboratorium & Beeldvorming Marjolijn Timmermans 3 Frans Hitzen/ Kelly Bergs Ingrid Dessart 1 In eigen beheer/ Petra Beurskens Personeelszaken Esther Bleijlevens 3 Frans Hitzen/ Financiën & Informatievoorziening / Inkoop Informatie, Communicatie, Technologie & Instrumentele Dienst 34 Kelly Bergs Esther Bleijlevens 3 Carin Seuren 37 Timo Visser 2 Paul Compen 19 Facilitair Bedrijf Nellie Janssen 2 Petra Beurskens 12 Ronald Mac Esther Bleijlevens 3 Frans Hintzen/ ntb Donaldhuis Kelly Bergs Unie van vrijwilligers Esther Bleijlevens 3 Frans Hintzen/ ntb Kelly Bergs Raad van bestuur Esther Bleijlevens 3 Esther Bleijlevens ntb Start week Projectplan RIE azm 6

8 10 Overzicht inzet geplande uren Uitvoerende RVE/ STD Operatieve Geneeskunde Sabine Frans/ Kelly Petra/ Fleur Reserveren (Petra) Paul Esther Carin Totaal Chronisch & Beschouwend KNW/GGZ Patiënt & Zorg Hart & Vaten EVK/MIC/ONCO Beeldvorming Laboratoria stafd. PZ stafd. F&I stafd. ICT/ID Fac. Bedrijf Ronald Mac Donaldhuis Unie van vrijwilligers Raad van bestuur incl. Bouwbureau Strategisch/ Tactisch niveau Projectleiding Tussentijdse toets Totaal Projectplan RIE azm 7

9 11 Tot slot Nadat een RVE/stafdirectoraat het plan van aanpak heeft opgesteld en dit is getoetst door de gecertificeerde kerndeskundige kan worden begonnen met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het plan van aanpak voorziet in acties met bijbehorende prioriteitscode. Een RVE/ stafdirectoraat is zelf verantwoordelijk voor uitvoering, echter ondersteuning door de interne arbodienst azm is hierbij altijd mogelijk. Bijlagen Bijlage 1: Toelichting op wetgeving m.b.t. RI&E Bijlage 2: Detailplanning Projectplan RIE azm 8

10 Bijlage 1 Toelichting op wetgeving m.b.t. RI&E De belangrijkste wet op het gebied van arbeidsomstandigheden is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet is een raamwet. Dit houdt in dat er geen specifieke regels in zijn opgenomen maar dat de rechten en plichten voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij arbeid in algemene zin zijn beschreven. Een werkgever heeft een zogenaamde zorgplicht. De algemene zorgplicht van de werkgever is vastgelegd in artikel 3 van de Arbowet. Hierin worden de uitgangspunten beschreven waaraan iedere werkgever zich moet houden bij het verrichten van arbeid. Dit artikel verplicht de werkgever om ervoor te zorgen dat de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers zijn aangepast. De wijze waarop de werkgever de zorg voor arbeidsomstandigheden vorm moet geven staan in de artikelen 4 tot en met 10. Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor veilige arbeidsmiddelen en een veilige en gezonde werkomgeving binnen hun organisatie. Vanuit die verantwoordelijkheid is het vooral de werkgever die, in overleg met de OR, preventieve maatregelen moet nemen op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een wettelijk verplicht basisdocument. Voor de wijze waarop een RI&E wordt uitgevoerd en gerapporteerd stelt de wetgever geen eisen. Echter, de arbocatalogus RI&E UMC s geeft de manier aan waarop UMC s risico s in kaart kunnen brengen. Een RI&E is geen doel op zich. Het gaat uiteindelijk om het (continue) verbeteren van arbeidsomstandigheden onder meer door het voorkomen van arbeidsongevallen en terugdringen van ziekteverzuim. Een RI&E is niet compleet is zonder plan van aanpak. In het plan van aanpak worden concrete acties beschreven die bijdragen aan veiliger en gezonder werken. Deze acties hangen af van wat er naar de huidige stand van de professionele dienstverlening nodig en mogelijk is. Verder geldt het arbeidshygiënisch principe, hetgeen betekent dat zo veel als mogelijk moet worden bezien of arbeidsrisico's voorkomen kunnen worden. Is dat technisch niet mogelijk of in redelijkheid niet te eisen (bijvoorbeeld vanwege de kosten) dan moeten in volgorde van prioriteit de volgende maatregelen worden overwogen: 1. risico beperken door (technische) maatregelen aan de bron 2. risico verminderen door de werknemer af te schermen 3. risico verminderen door de blootstelling te verminderen (denk o.a. aan organisatorische maatregelen, taakroulatie) 4. risico verminderen door collectieve beschermingsmiddelen 5. risico verminderen door persoonlijke beschermingsmiddelen. Projectplan RIE azm 9

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009 2 Deze regeling is door

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo Jaarplan arbo 2013 Opdrachtgever : Ir B. Durlinger Projectleider : H. Luyten, teamcoördinator arbo Afdeling : Afdeling Arbo Datum : december 2012 : versie 2 CONCEPT 1. Inleiding 1.1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E 2015 Den Haag, 30 september 2015 2/14 I NHOUDSOPGAVE Risico-inventarisatie & -evaluatie... 4 Samenvatting...

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer 18 mei 2015 Mark Fleuren Waar ging het ook al weer over? RI&E Wat zijn de risico s hier? Hebben we er genoeg aan gedaan? Wat is genoeg? De droge stof: wettelijk

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Inhoud 1. Verplichtingen REACH Eindgebruiker 2. Relatie REACH en ARBO-wetgeving

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen 1.1 Inleiding De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat in hoofdzaak voorschriften van algemene aard en vormt daarmee een kaderwet voor arbeidsomstandigheden. Deze voorschriften

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

ARBO anders bezien. Wetgeving in uitvoering. R. Berends, Kapitein AH Stoff PRM Staf CLAS

ARBO anders bezien. Wetgeving in uitvoering. R. Berends, Kapitein AH Stoff PRM Staf CLAS ARBO anders bezien Wetgeving in uitvoering. R. Berends, Kapitein AH Stoff PRM Staf CLAS Wie ben ik? Richard Berends (1962) Werkzaam bij de Koninklijke landmacht (1981) Hygiëne en preventieve gezondheidszorg

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel

De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel Inleiding De branche RI&E is speciaal ontwikkeld voor de Technische Groothandel. De werkgeversvereniging WTG en de vakbonden

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK 13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK Om een goed arbobeleid te voeren, moet je inzicht hebben in de risico s binnen de organisatie. Pas als dat beeld compleet is, kunnen de maatregelen en oplossingen worden

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers

Agressie op de werkvloer. Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Agressie op de werkvloer Themadag LOMOZ 26 maart 2014 Agnes Vissers Programma Inleiding Inventarisatie Wettelijke kaders Rol en taak ondernemingsraad Naar een duurzame inzetbaarheid Agressie en geweld:

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) VOION, KENNIS EN ADVIES 4

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Kennisvragen. Aanleiding. Veiligheid voor hulpverleners door de bril van een veiligheidskundige

Kennisvragen. Aanleiding. Veiligheid voor hulpverleners door de bril van een veiligheidskundige Veiligheid voor hulpverleners door de bril van een veiligheidskundige Kennisvragen Aanleiding Patrick van der Lem Brandweerman / Hoger Veiligheidskundige Apply Veiligheidsdag 2014 1 Heeft de brandweer

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Zoals wellicht bekend worden door een Kabinetsbesluit de Productschappen opgeheven. Dit houdt in, dat een aantal activiteiten

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Factsheet administratieve lasten Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Ministerie van SZW, Den Haag, 25 mei 2011 Arjan van Sluijs Ton Staphorst Servaas Toebosch

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Werkgevers in de Sport Gericht op landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties (zoals sportbonden, NOC*NSF, sportservicebureaus)

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

VAN KANS NAAR KAMS [18]... 2. Risicobeheersing (RI&E)... 2. Risicobeheersing (Maatregelenbeheersplan)... 2. Voortgang en Kwaliteitsbewaking...

VAN KANS NAAR KAMS [18]... 2. Risicobeheersing (RI&E)... 2. Risicobeheersing (Maatregelenbeheersplan)... 2. Voortgang en Kwaliteitsbewaking... Managementsyteem Kwaliteit, Arbo en Milieu (MSKAM) Ing. Tom Stam, Arbo-dienst Schiphol/ToRo-systems Stam_t@schiphol.nl Inhoudsopgave VAN KANS NAAR KAMS [18]... 2 Risicobeheersing (RI&E)... 2 Risicobeheersing

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

KANS in de Arbocatalogus UMC s

KANS in de Arbocatalogus UMC s KANS in de Arbocatalogus UMC s NFU-090792 d.d. 13-03-09 1. Het risico KANS of RSI? KANS wordt ook wel aangeduid met de term RSI. Omdat er geen eenduidigheid bestaat over de gebruikte terminologie worden

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg 9 december 2015 Maria Breas Inspectie SZW Wat doet Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt aan: eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie