Aedes Vereniging van woningcorporaties in Nederland AFCW Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties ALV Algemene ledenvergadering ASW Amsterdams

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aedes Vereniging van woningcorporaties in Nederland AFCW Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties ALV Algemene ledenvergadering ASW Amsterdams"

Transcriptie

1 V e e l gebruikte afkortingen Aedes Vereniging van woningcorporaties in Nederland AFCW Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties ALV Algemene ledenvergadering ASW Amsterdams Steunpunt Wonen AVO Amsterdams Volkshuisvestings Overleg AVO-p Amsterdams Volkshuisvestings Overleg Particulier B&W College van burgemeester en wethouders BAP Buurtactie Programma BBSH Besluit Beheer Sociale Huursector BWS Besluit Woninggebonden Subsidies CFV Centraal Fonds Volkshuisvesting DB Dagelijks bestuur DG WWI Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie DRO Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling DW(A) Dienst Wonen (Amsterdam) G4 Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht G30 De dertig grootste gemeenten van het land HA Huurdersvereniging Amsterdam HUCO Huurcommissie HV Huurdersvereniging IBVN De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing IPSV InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing KLAVO Klein Amsterdams Volkshuisvestings Overleg KvK Kamer van Koophandel LOHV Landelijk Overleg Huurders Verhuurders MOP Meerjaren OntwikkelingsProgramma NCIV Koepel voor woningcorporaties NWR Nationale Woningraad OBASA Overleg en Bundeling Acties Stadsvernieuwing Amsterdam OGA Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam ROA Regionaal Orgaan Amsterdam VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu WGR Wet gemeenschappelijke regelingen Wob Wet openbaarheid van bestuur Wro Wet ruimtelijke ordening WSW WijkSteunpuntWonen 83

2 B e d r agen op een rij Soort gre n s b e d r a g Huisvestingsvergunning ( 1 juli 2009) Inkomenstoets particulier bezit voor rekenhuur tot 414,00 Maximum jaarinkomen inkomenstoets (geheel 2009) ,00 Grens vergunningplichtige voorraad 548,18 Aftoppingsgrenzen huurtoeslag ( 1 juli 2009) Personen jonger dan 23 jaar 357,37 1- en 2-persoonshuishoudens 511,50 3- en meerpersoonshuishoudens 548,18 Huurtoeslaggrens / liberalisatiegrens 647,53 Inkomensgrenzen primaire doelgroep ( huurtoeslag) geheel 2009* Alleenstaand ,00 Meerpersoons ,00 Alleenstaand ,00 Meerpersoons ,00 Vermogen ( 1 juli 2009) Er is geen recht op huurtoeslag als het vermogen voor de inkomstenbelasting is belast. Er is dan voordeel uit sparen en beleggen (box 3). Defintie grenzen doelgroepen ( 2007) Primair doelgroep Aleenstaanden t/m Meerp. Huishoudens t/m Secundaire doelgroep (tot voormalige Ziekenfondsgrens/zfg.) Alleenstaanden Meerp Huishoudens Zfg. Tot hogere inkomens Hogere inkomens x modaal >

3 B e l e idsovereenkomst Wonen Amsterdam 2007 t/m 2010 Deze overeenkomst bevat afspraken tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam. Voor de volledige tekst van de overeenkomst verwijzen wij naar: 85

4 B E S L UIT BEHEER SOCIALE HUURSECTOR (1992) Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH regelt de uitvoering van de woningwet ten aanzien van de toelating van woningcorporaties, de taken en het toezicht op deze instellingen Voor de volledige tekst van het BBSH verwijzen wij naar 86

5 B R I E VEN I nformeel en zakelijk Huurdersvereniging SVE Steun Voor Elkaar Wilhelminalaan NK Amsterdam Z/O Postbus Telefoon: Fax: Drs. K. Klaassen Vriendenplein KB Amsterdam Tel Amsterdam, 5 maart 2008 Uw kenmerk: brief van 3 maart jl. Ons kenmerk: HV/BJ/brf97 Onderwerp: ledenvergadering 8 april 2008 Beste Klaas, Graag nodigen we je uit voor de ledenvergadering van de Huurdersvereniging SVE. We verwachten je op 8 april om uur. Het volledige programma vind je in de bijlage. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, mede namens de staf, (handtekening) Janus Klaver Secretaris SVE Bijlage: programma huurdersdag 87

6 Formeel en zakelijk Huurdersvereniging SVE Steun Voor Elkaar Wilhelminalaan NK Amsterdam Z/O Postbus Telefoon: Fax: Drs. K. Klaassen Vriendenplein KB Amsterdam Tel.: Amsterdam, 5 maart 2008 Uw kenmerk: brief van 4 maart jl. Ons kenmerk: HV/BJ/brf97 Onderwerp: ledenvergadering 8 april 2008 Geachte heer Klaassen, Gisteren verzocht u mij per omgaande de verslagen van de projectgroep Participatie op te sturen. Helaas kan ik u vandaag pas het gevraagde toezenden, omdat de stukken waren zoekgeraakt. Ik hoop dat deze vertraging u geen moeilijkheden bezorgt. Hoogachtend, (handtekening) Corine Janssen Beleidsmedewerker SVE Bijlage: verslagen projectgroep Participatie 88

7 D E O VERLEGWET (1998) De Overlegwet, formeel Wet op het overleg huurders verhuurders geheten, is ondanks haar compromiskarakter een belangrijke wet, die huurdersorganisaties een aantal formele basisrechten geeft op informatie van, overleg met en advies aan de verhuurder. Voor de volledige tekst van de Overlegwet verwijzen wij naar 89

8 D R A AIBOEK WOONRUIMTEBEMIDDELING gebaseerd op de Partiële Regionale Huisvestingsverordening voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam het Convenant Woonruimtebemiddeling en de Uitvoeringsinstructies Woonruimteverdeling Status van het Draaiboek Wo o n r u i m t e b e m i d d e l i n g. Het draaiboek bevat uitvoeringsafspraken tussen de Gemeente Amsterdam, de afzonderlijke Amsterdamse woningcorporaties, beheerders van complexen met aanvullende voorzieningen en WoningNet als uitvoerings-organisatie. De partijen hebben afgesproken zich aan de hier vastgelegde afspraken over de uitvoering te houden. Wijzigingen in het draaiboek worden vastgesteld in het Uitvoeringsoverleg Wonen. Voor wie is het Draaiboek bestemd. Dit Draaiboek is in eerste instantie bestemd voor medewerkers van organisaties die het Convenant Woonruimteverdeling hebben ondertekend of in het verlengde hiervan taken uitvoeren. Aangezien het document uitvoeringsafspraken bevat op grond van het Convenant Woonruimtebemiddeling, wordt het ook beschikbaar gesteld aan derden. Stelsel van Wo o n r u i m t b e m i d d e l i n g. Het raamwerk wordt gevormd door de Huisvestingswet, de Partiële Regionale Huisvestingsverordening voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam, het Regionale Convenant Woonruimteverdeling, het Amsterdamse Convenant Woonruimtebemiddeling, de overeenkomst Bouwen aan de stad, de Beleidsovereenkomst en de Kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en verbetering. Uitvoeringsafspraken die hier uit voortvloeien zijn neergelegd in dit Draaiboek. Wat is er in het Draaiboek te vinden. In het Draaiboek worden de bepalingen uit de Partiële Regionale Huisvestingsverordening voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam en de afspraken uit convenanten en overeenkomsten, op overzichtelijke manier weergegeven en uitgewerkt, zoveel mogelijk gebundeld per onderwerp. Dit kan betekenen dat gelijke omschrijvingen in meer dan één hoofdstuk voorkomen. Het is met name een naslagwerk voor medewerkers op de werkvloer: geen juridisch taalgebruik maar een zo duidelijk mogelijke beschrijving. Voor de praktische zaken wordt zoveel mogelijk aangesloten op administratieve processen en werkafspraken tussen de Dienst Wonen, Woning-Net, de afzonderlijke corporaties en beheerders van complexen met aanvullende voorzieningen. Voor de volledige tekst van het Draaiboek verwijzen wij naar amsterdam.nl/toolbox 90

9 Kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en verbetering t/m 2010 Overeengekomen tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam Behorende bij de Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2007 t/m 2010 Voor de volledige tekst van de Kaderafspraken verwijzen wij naar: 91

10 V O O R B E E L D B E G R O T I N G O R G A N I S A T I E P A R T I C U L I E R E S E C T O R BIJLAGE 2 Dit is een voorbeeldbegroting van een huurdersorganisatie in de particuliere sector. De huurdersvereniging is opgericht op De vereniging vertegenwoordigt een complex van 80 woningen. Veel bewoners zijn ontevreden over het onderhoud van de woningen. Er wordt vooral veel geklaagd over problemen met vochtige muren, een slecht functionerende verwarming en een gebrekkige isolatie. De huurdersvereniging heeft een bestuur met vijf actieve leden. Bestuursvergaderingen vinden eens per twee maanden plaats. Er is geen eigen kantoor, het bestuur vergadert bij toerbuurt bij één van de bestuursleden thuis. Ze huren twee maal per jaar een zaal voor ledenvergaderingen. Er is het bestuur veel aan gelegen om in 2002 met de beheerder tot afspraken te komen over een goed onderhoudsplan. Het bestuur is van plan een enquête te houden om de problemen te inventariseren. Ook wil ze een extern adviseur inschakelen om een onderzoek uit te voeren en de vereniging van advies te dienen. Op deze manier hoopt men goed beslagen ten ijs te komen in het overleg met de beheerder. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Deze heeft de huurdersvereniging opgevoerd in de begroting BEGROTING 2002: KOSTEN De bedragen zijn in guldens en gebaseerd op de tarieven in Desgewenst kunt u de bedragen omrekenen in Euro s (1 1,- = ƒ 2,20371). Kosten contact met de achterban 1 Jaarvergadering 1x zaalhuur: ƒ 100,- consumpties: ƒ 200,- kopieerkosten: ƒ 50,- huur flipover: ƒ 30,- andere materialen: ƒ 50,- vergoeding spreker: ƒ 25,- ƒ 455,- 2 Activiteiten a] ledenvergadering over onderhoudsklachten (1x) zaalhuur en consumpties: ƒ 300,- kopieerkosten: ƒ 50,- huur flipover: ƒ 30,- b] enquête over onderhoudsklachten papier en kopieerkosten (opstellen vragenlijst, bezorging en verwerking door bestuursleden): ƒ 100,- ƒ 480,- 3 Publiciteit nieuwsbrief (3 x per jaar) 100 (stuks) x 4 (zijden kopiëren) x 3 x ƒ 0,10 ƒ 120,- (bezorging door leden zelf): vergoeding voor gebruik van computer (per keer ƒ 20,-): ƒ 60,- ƒ 180,

11 93

12 94

13 95

14 96

15 97

16 98

17 V o o rbeeld van een (fictief) persbericht Amsterdam, 22 oktober 2007 (de datum kan ook onderaan staan) PERSBERICHT (fictief) Onderzoek wijst uit: schrijfhulp bij sollicitatiebrieven helpt mensen aan een baan Uit onderzoek is gebleken dat hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief mensen daadwerkelijk aan een baan helpt. Carrièretijger (www.carrieretijger.nl), een veelbezochte website voor mensen die op zoek zijn naar een baan of hun carrière een duwtje willen geven, biedt die schrijfhulp. En niet kant-en-klare voorbeeldbrieven te publiceren, maar door mensen zelf aan het werk te zetten. In een onderzoek onder bezoekers van vacature- en carrièresites kwam aan het licht dat mensen succesvol zijn in het vinden van een baan als ze beter worden in het schrijven van een sollicitatiebrief en als ze goed hebben nagedacht over hun loopbaan. Kunnen ze eenmaal helder en vooral eerlijk verwoorden wat ze willen en waar ze goed in zijn, dan blijkt een nieuwe baan of een promotie ineens bijna vanzelf te komen. A. Leeuw, directeur van het werving- en selectiebureau De Doorstart, is enthousiast over de website. Ik verwijs sollicitanten naar de site en merk dat ze met betere brieven komen. Minder wollige taal, en vooral eerlijker en persoonlijker. Geen loze kreten als ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en ik ben ambitieus, maar korte zinnen met daarin helder wat mensen écht beweegt. Dat scoort. Met Carrrièretijger kunnen bezoekers zélf aan de slag met raadgevingen en tips voor het schrijven van hun sollicitatiebrief. Een klein team van loopbaanadviseurs en redacteuren staat klaar om mensen persoonlijk op weg te helpen. En misschien nog belangrijker: in het goed bezochte forum helpen bezoekers ook elkaar. EINDE BERICHT Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met C. Tijger, hoofdredacteur van Carrièretijger. Tel , carrieretijger.nl. Beeldmateriaal is te downloaden via 99

Voorbereiding. Instellingsexamen Nederlands. Het schrijven van een persbericht, advertentie en betoog

Voorbereiding. Instellingsexamen Nederlands. Het schrijven van een persbericht, advertentie en betoog Voorbereiding Instellingsexamen Nederlands Het schrijven van een persbericht, advertentie en betoog Docent: R. Brouns School: ROC van Twente, MBO college voor Bouw, Infra & Interieur Opleiding: Interieuradviseur

Nadere informatie

I N H O UD. 4. W etten en regels 38

I N H O UD. 4. W etten en regels 38 I N H O UD Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. D e geschiedenis va n de volkshuisvesting 6 1. 1 Ontstaan van de 19de-eeuwse wijken 6 1. 2 Invoering van de Woningwet (1901) 7 1. 3 De naoorlogse periode 9 1. 4 Corporaties

Nadere informatie

4 W E TTEN EN REGELS. 4.1 We t g e v i n g a l g e m e e n. Figuur 1 Overzicht Nederlandse wet- en regelgeving. Burgerlijk wetboek.

4 W E TTEN EN REGELS. 4.1 We t g e v i n g a l g e m e e n. Figuur 1 Overzicht Nederlandse wet- en regelgeving. Burgerlijk wetboek. 4 W E TTEN EN REGELS Huurders en verhuurders hebben op verschillende niveaus te maken met - en regelgeving. Dit varieert van algemene, landelijke regels over een begrip als huurwoning tot specifieke afspraken

Nadere informatie

DRAAIBOEK WOONRUIMTEBEMIDDELING

DRAAIBOEK WOONRUIMTEBEMIDDELING DRAAIBOEK WOONRUIMTEBEMIDDELING gebaseerd op de Partiële Regionale Huisvestingsverordening voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam het Convenant Woonruimtebemiddeling en de Uitvoeringsinstructies

Nadere informatie

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Quick Start Guide digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Door Gerard Jager, 2 juni 2015 Pagina 2 van 12 1. Inleiding Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten

Nadere informatie

Werkgroep Wonen van start

Werkgroep Wonen van start jaargang 19 nr. 2 april 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op 2013-2018. Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober 2012. Pagina 1

Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op 2013-2018. Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober 2012. Pagina 1 Meerjarenplan HHW Een vooruitblik op 2013-2018 Bestuur HHW Vastgesteld AV 9 oktober 2012 Pagina 1 Inleiding... 3 De huurdersorganisatie van de toekomst... 3 Wie zijn wij: vereniging... 3 Wat doen we: doelstelling...

Nadere informatie

A L E R T E N P O S I T I E F K R I T I S C H. info@breedwisselspoor.nl

A L E R T E N P O S I T I E F K R I T I S C H. info@breedwisselspoor.nl nummer 4 juli-september 2014 jaargang 31 Secretariaat : Breedspoor 41, 2908 AB Capelle aan den IJssel A L E R T E N P O S I T I E F K R I T I S C H website : www.breedwisselspoor.nl info@breedwisselspoor.nl

Nadere informatie

Welkom! Huurdersvereniging De Stroken. Algemene ledenvergadering 23 april 2015. Tom van Agen, Salesimpuls

Welkom! Huurdersvereniging De Stroken. Algemene ledenvergadering 23 april 2015. Tom van Agen, Salesimpuls Welkom! Algemene ledenvergadering 23 april 2015 Huurdersvereniging De Stroken Tom van Agen, Salesimpuls Wie ben ik? Mindset Actief begin Klantrelatie De klant Kerncriteria Rollenspel Pauze Verrijking telefonische

Nadere informatie

Onderzoeksrapport naar:

Onderzoeksrapport naar: Onderzoeksrapport naar: Woning- en kamerbemiddelingsbureaus Uw partner in vastgoed In opdracht van: Uitgevoerd door: Michaël Busby Versie: 5 juni 2008 Inhoud Inleiding... 1 Hoofdstuk 1: Wat is een bemiddelingsbureau...

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Zaaknummer: 440227 Datum: 8 september 2015

Zaaknummer: 440227 Datum: 8 september 2015 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 440227 Datum: 8 september 2015 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage:

Nadere informatie

Beleidsplan Duwoners 2013 versie juni 2013

Beleidsplan Duwoners 2013 versie juni 2013 Beleidsplan Duwoners 2013 versie juni 2013 Het beleidsplan van 2013 van Duwoners omvat de volgende punten: 1. Duwoners wil dat huurders zoveel mogelijk invloed krijgen op hun directe woonomgeving. Het

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen jaargang 18 nr. 1 februari 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Inhoud SOCIAAL JAARVERSLAG 2014. HOOD en haar leden. HOOD en de bewonerscommissies. HOOD en andere instellingen FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

Inhoud SOCIAAL JAARVERSLAG 2014. HOOD en haar leden. HOOD en de bewonerscommissies. HOOD en andere instellingen FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Inhoud Blz. 2 Voorwoord SOCIAAL JAARVERSLAG Blz. 3 Blz. 6 Blz. 10 Blz. 12 HOOD en haar leden HOOD en de bewonerscommissies HOOD en Ons Doel HOOD en andere instellingen FINANCIEEL JAARVERSLAG Blz. 15 Blz.

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 3, mei/juni 2015

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 3, mei/juni 2015 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 11, nummer 3, mei/juni 2015 In dit nummer: Amsterdam verscherpt controle op illegale

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT 2010-2014

Beleidsplan. Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT 2010-2014 Beleidsplan Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT 2010-2014 Beleidsplan Huurdersplatform WoM, concept voor Algemene Ledenvergadering de dato 29-10-2009 Pagina 1 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Jaarverslag 2007 AAHA 1

JAARVERSLAG. Jaarverslag 2007 AAHA 1 JAARVERSLAG 2007 Jaarverslag 2007 AAHA 1 Jaarverslag 2007 AAHA 2 INHOUD Hoofdstuk Onderwerp Pagina Voorwoord 1 De vereniging AAHA 2 Het bestuur 3 Het overleg met de alliantie 4 Adviezen 5 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2010 2013 Beter Wonen

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2010 2013 Beter Wonen Jaarverslag 2013 Bakens verzetten Bruggen Slaan is één, veilig daarmee omgaan is twee. Om brugdelen te kunnen herkennen en ontwijken, worden bakens en reflectoren geplaatst. Zo kan de schipper op tijd

Nadere informatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie Me er weten met de Woonbond Cursussen en -trainingen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie EEN MUST VOOR ELKE HUURDERSORGANISATIE De inzet en betrokkenheid van

Nadere informatie

Opening De voorzitter, Nelleke Lindhout, opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.

Opening De voorzitter, Nelleke Lindhout, opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. HUURDERSVERENIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Datum: 13 mei 2015 Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur Plaats: Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 te Amsterdam Aanwezig: Bestuur: Nelleke Lindhout

Nadere informatie

Blij met de huismeester

Blij met de huismeester HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, juni 2013 9 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel Is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Geschiedenis Duwoners 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling

Inhoudsopgave. 1. Geschiedenis Duwoners 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling Inhoudsopgave 1. Geschiedenis Duwoners 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 2. Bestuur van de vereniging 2.1 Huidig bestuur en taken 2.2 Overleg met DUWO - landelijk 2.3 Overleg met DUWO Amsterdam 3. Bewonerscommissies

Nadere informatie

Goed wonen in een leefbaar Spijkenisse. Jaarplan 2014

Goed wonen in een leefbaar Spijkenisse. Jaarplan 2014 Goed wonen in een leefbaar Spijkenisse Jaarplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Bewoners en markt blz. 4 2. Fysiek blz. 10 3. Financieel blz. 13 4. Intern blz. 17 2 Voorwoord Beste lezer, Kwaliteit

Nadere informatie