Informatieplan. Staatstoezicht op de Mijnen. Versie 1.0 Status definitief Datum 20 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieplan. Staatstoezicht op de Mijnen. Versie 1.0 Status definitief Datum 20 januari 2011"

Transcriptie

1 Informatieplan Staatstoezicht op de Mijnen Versie 1.0 Status definitief Datum 20 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus AN Den Haag AA Den Haag

2 Documenthistorie Versie Datum Auteur Opmerking Status Herman Willemse Initiële versie concept Wendy Kwik Aanvullingen concept H. Willemse/ W. Kwik H. Willemse/ W. Kwik H. Willemse/ W. Kwik H. Willemse/ W. Kwik Aanvullingen en tekstuele wijzigingen Aanvullingen nav de workshop d.d Aanvullingen nav bespreking met IGM d.d Akkoord IGM concept concept concept definitief Informatieplan SODM V /01/ van 23

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie Missie, kerntaken, visie en doelstellingen Belanghebbenden Organisatiestructuur Inrichtingseisen Huidige situatie Bedrijfsprocessen, knelpunten en wensen Informatiesystemen Beheer van informatievoorziening Prioritering knelpunten en wensen Trends en ontwikkelingen Departementaal Rijksinspecties Relevante e-overheidsbouwstenen WABO Gewenste Informatievoorziening Algemeen: betrouwbare en toekomstvaste informatievoorziening Afgeven beschikkingen: keteninformatisering Afgeven beschikkingen: workflowmanagement Monitoren: geautomatiseerde aanlevering documenten Verifiëren: beoordelingskaders Verifiëren en onderzoeken: transparantie Verifiëren en onderzoeken: toegankelijkheid gegevens Onderzoeken: digitale melding Voorlichting en communicatie Projectenoverzicht Randvoorwaarden Vernieuwing kern MIS op basis van Holmes Vervanging MIS-modules voor ondersteunende processen Vernieuwing SodM-site Actielijn 3: Aansluiting bouwstenen e-overheid Samenhang projecten Informatieplan SODM V /01/ van 23

4 6.7 Projectenkalender Informatieplan SODM V /01/ van 23

5 1 Inleiding Het doel van dit informatieplan is inzicht te bieden in de projecten en quick wins die kunnen worden uitgevoerd in de periode tussen om te komen tot de gewenste informatievoorziening van het Staatstoezicht op de Mijnen (in het vervolg: SodM). Op het informatieplan zal periodiek een update plaatsvinden. Het informatieplan is tot stand gekomen door de huidige en de gewenste situatie van SodM te inventariseren. De focus is gelegd op de primaire processen, waarbij de knelpunten, wensen en voorziene veranderingen in de informatievoorziening en automatisering zijn vastgelegd. Bij de informatieplanning heeft het project Pentagroep Inspecties (PI, voorheen: Synergie Kleine Inspecties (SKI)), onderdeel van het programma e-inspecties een belangrijke rol gespeeld. Vanuit dit project zijn drie actielijnen uitgezet voor vijf kleine inspecties: SodM, Inspectie jeugdzorg (IJZ), Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), Inspectie Sanctietoepassingen (ISt) en Erfgoedinspectie (EI). De actielijnen omvatten de volgende acties: Actielijn 1: opstellen en/of herijken informatieplannen Het informatieplan dient als basis voor actielijnen 2 en 3 en verdere deelname aan het programma e-inspecties. Actielijn 2: overnemen, delen en vormgeven van voorzieningen Gedachte is dat een aantal ICT-voorzieningen bij de vijf inspecties onderling kunnen worden uitgewisseld of gezamenlijk gebruikt. De te behalen quick wins zijn ICT-voorzieningen van één van de inspecties die vrijwel direct inzetbaar zijn bij een andere inspectie. Deze quick wins vormen een onderdeel van het informatieplan. Actielijn 3: aansluiting bij rijksbrede ontwikkelingen Deze lijn is een attenderings- en adviesfunctie voor de kleine inspecties omtrent de bouwstenen die binnen de e-overheid ontwikkeld zijn en/of worden. Het informatieplan zal hierin richting geven. De inspecties voeren op verschillende wijze het toezichtproces uit. Daarbij wordt opgemerkt dat bepaalde elementen overeenkomen. Om de samenwerking tussen de inspecties te kunnen bevorderen en te zoeken naar gezamenlijke oplossingen is het van belang dat de samenhang van de verschillende processen in beeld is. Hiervoor wordt de procesarchitectuur van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nvwa) gehanteerd, die ook ten grondslag ligt aan het architectuurmodel MARTHE voor de inspecties (ModelArchitectuur RijksToezicht- en HandhavingsEenheden). Bijlage 1 geeft een eerste schets voor de toepassing van dit procesmodel voor SodM. Omdat de inspecties onderdeel zijn van een kerndepartement en daardoor gehouden zijn aan de daar geldende kaders voor ICT-inrichting wordt volstaan met een beknopt en pragmatisch informatieplan. Dit informatieplan is tot stand gekomen door het houden van interviews (negen in totaal) en een workshop met betrokken medewerkers van SodM. Daarbij is hecht samengewerkt met het project MIS SodM (MIS: Mijn Informatie Systeem). Informatieplan SODM V /01/ van 23

6 2 Organisatie SodM houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen en winnen van delfstoffen (gas, aardolie, zout) en het transport en distributie van gas door buisleidingen. Het toezicht is integraal: toezicht- en handhavingstaken worden niet alleen uitgevoerd op basis van de Mijnbouwwet, maar ook voor de VROM-Inspectie (VI), Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en Arbeidsinspectie (AI). De dienst richt zich bij haar toezicht op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. 2.1 Missie, kerntaken, visie en doelstellingen Missie, kerntaken, visie en doelstellingen van SodM zijn vastgelegd in een vijfjarenprogramma: Strategie & Programma De missie van SodM is: Het zekerstellen dat de delfstofwinning op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Dit leidt tot de volgende kerntaken: 1. Toezien op de naleving van de wetgeving ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het milieu, de bodembewegingen en de doelmatige opsporing en winning van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen (CO 2 ). 2. Toezien op de naleving van het bij de krachtens de Gaswet bepaalde ten aanzien van de veiligheid van gastransportnetwerken. 3. Doen van aanbevelingen aan de minister van EL&I die de Inspecteur-Generaal der Mijnen (IGM) wenselijk acht met het oog op een doelmatige en voortdurende uitvoering in de toekomst van de in onderdelen a en b genoemde activiteiten. 4. Geven van onafhankelijk advies over voorgenomen beleid (van alle opdrachtgevers) ten aanzien van de handhaafbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fraudegevoeligheid. 5. Informeren van de bewindspersonen en van het bij de mijnbouwregelgeving en gaswetregelgeving betrokken beleidsdirecties over de waargenomen effecten van bestaand beleid en over relevante ontwikkelingen in het buitenland. 6. Bijdragen aan beleidsevaluaties op basis van bevindingen opgedaan bij het toezicht. De visie van SodM luidt: De Nederlandse bodemschatten moeten optimaal worden benut, onder de volgende randvoorwaarden: - tussen put en pit zo min mogelijk ongelukken, incidenten, milieuvervuiling en overlast - optimaal gebruik van de huidige infrastructuur bij de exploitatie van delfstoffen en aardwarmte - optimaal gebruik van de mogelijkheden om aardgas en kooldioxide op te slaan in de diepe ondergrond - inzet van ondernemingen die zich verantwoordelijk voelen om het bovenstaande in praktijk te brengen. Missie en visie zijn uitgewerkt in strategische doelstellingen ten aanzien van: Toezicht in het algemeen Veiligheid en gezondheid Het milieu De doelmatige winning van delfstoffen Bodembewegingen Pijpleidingen Zie bijlage 2 voor een overzicht van deze strategische doelstellingen. Informatieplan SODM V /01/ van 23

7 2.2 Belanghebbenden De relevante wetgeving voor de delfstofwinning richt zich tot de mijnondernemingen en de aannemers die bij de delfstofwinning worden gecontracteerd. De omvang van de doelgroep is: 10 tot 15 olie- en gaswinningmaatschappijen zoutwinningmaatschappijen ca. 500 aannemingsmaatschappijen diverse korter of langer aanwezige booreilanden, kraanschepen, pijpenleggers, etc. ca. 25 netwerkeigenaren (beheerders) van pijpleidingen De minister van EL&I is opdrachtgever en tevens eigenaar voor het toezicht op de Mijnbouwwet en Gaswet. De minister van I&M is opdrachtgever voor het toezicht op de milieuwetgeving en de minister van SZW is opdrachtgever voor het toezicht op de arbo- en arbeidstijdenwetgeving. Andere belanghebbenden zijn: Diverse beleidsdirecties (terugkoppeling, advisering e.a.) Diverse handhavingpartners: VI, AI, IVW e.a. (ook: TNO) Nationale samenwerkingsverbanden, zoals de Inspectieraad en ALOM 1 Brancheverenigingen, zoals NOGEPA 2, IADC 3 en VELIN 4 Internationale samenwerkingsverbanden, zoals NSOAF Organisatiestructuur De organisatie heeft 58 fte die vanaf 1 januari 2011 voor het eerst volledig zijn bezet. In onderstaande organogram wordt de organisatiestructuur van SodM weergegeven. Organogram SodM (bron: Organisatie- en formatierapport , versie ) Dienstleiding Inspecteur-Generaal Bedrijfsbureau P&O, P&C, FD OZ, DIV Afdeling Operaties Afdeling Engineering Afdeling Geo-Engineering 2.4 Inrichtingseisen Voor de inrichting van de organisatie, de bedrijfsprocessen en als afgeleide daarvan de informatievoorziening hanteert SodM het Bedrijfsvoeringsysteem (BVS). Dit is een management- en procesmodel gebaseerd op NEN-EN-ISO De auditdienst van (voormalig) EZ heeft dit systeem (in zijn totaliteit) reeds tweemaal als best practice bestempeld. Zie bijlage 3 voor een (korte) beschrijving. 1 ALOM: Ambtelijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving 2 NOGEPA: Nederlandse Olie- en Gas Exploratie en Productie Associatie 3 IADC: International Association of Drilling Contractors 4 VELIN: Vereniging Eigenaren van Leidingen in Nederland 5 NSOAF: North Sea Offshore Authorities Forum Informatieplan SODM V /01/ van 23

8 In het kader van de samenwerking tussen inspecties wordt het van belang het model te adapteren naar het procesmodel van de nvwa (zie ook bijlage 1). Voor informatievoorziening en ICT is SodM als onderdeel van het kernministerie van EL&I afhankelijk van de Directie Bedrijfsvoering. De informatievoorziening binnen het kernministerie is een verantwoordelijkheid van de vakeenheid Informatie van deze directie. Voor beheer en ontwikkeling van de ICT-voorzieningen van het kernministerie is de vakeenheid ICT van de Directie Bedrijfsvoering (DBV) verantwoordelijk. Beheer van de ICTvoorzieningen vindt plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo, zie bijlage 5). Voor de ontwikkeling van ICT worden architectuurprincipes gevolgd gebaseerd op MARIJ (Model Architectuur Rijksoverheid, zie bijlage 6). Voor de naaste toekomst is van belang dat DBV wordt samengevoegd met haar evenknie vanuit (voormalig) LNV, in het kader van de integratie naar EL&I. Voor de ICT-dienstverlening was al een ontwikkeling in gang gezet naar een ministeriebreed ICT-dienstencentrum. Onduidelijk is nog op welke manier en wanneer de ICT-dienstverlening van voormalig EZ samengevoegd zal worden met die van voormalig LNV (DICTU). De ICT-beheerkosten (dienstverleningsovereenkomst) worden aan SodM doorberekend en jaarlijks bijgesteld op basis van going concern. In 2010 bedroegen deze kosten ,00 (50 werkplekken). Naast de reguliere beheerkosten wordt inzet voor specifieke projecten voor SodM afzonderlijk verrekend. Informatieplan SODM V /01/ van 23

9 3 Huidige situatie 3.1 Bedrijfsprocessen, knelpunten en wensen De drie afdelingen van SodM hebben integraal toezicht en advisering als kerntaken. Om de kerntaken te kunnen uitvoeren kent SodM een aantal bedrijfsprocessen. Onderstaand zijn in tabelvorm per kerntaak de primaire bedrijfsprocessen van SodM weergegeven (bron: Strategie en Programma , bijlage 3). Kerntaak Primair bedrijfsproces Doel I Toezicht 1 Voorlichten Bevordering 2 Afgeven beschikkingen 3 Monitoren 4 Verifiëren 5 Onderzoeken II Advisering 6 Beleidsadvisering 7 Bestuurlijk advisering 8 Overige advisering van de naleving Voor het informatieplan ligt de scope op de processen Afgeven beschikkingen, Monitoren, Verifiëren en Onderzoeken. Uit de andere processen zijn vrijwel geen knelpunten en wensen voortgekomen, waarbij automatisering ter verbetering een toegevoegde waarde kan leveren. Iedere afdeling heeft een eigen toezichtonderdeel, waarbij de werkwijze per toezichtonderdeel ten opzichte van de andere afdeling kan verschillen. Vanwege de pragmatische benadering met betrekking tot dit informatieplan is gekozen om niet per toezichtonderdeel de werkwijze te beschrijven, maar een samenvoeging daarvan weer te geven. Dit heeft als gevolg dat sommige elementen in de procesbeschrijving niet altijd worden herkend. Echter, in grote lijnen komen de knelpunten en wensen per toezichtonderdeel en werkwijze met elkaar overeen Afgeven beschikkingen Mijnondernemingen dienen bij DGETM (Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Markten van EL&I) een aanvraag voor een vergunning of beschikking in, inclusief onderbouwende documenten. DGETM verzoekt onder andere aan SodM om advies binnen een bepaalde termijn te geven. Voor een aantal technische zaken geeft SodM zelf de beschikking af (bijv. toestemming ingebruikname pijpleiding). Het verzoek en onderliggende documenten worden ontvangen door de DIV-medewerker. Deze archiveert de documenten in Atlas en geeft een actiekopie (document met stempel) af aan de uitvoerende inspecteur. Door de afdeling Operationele Zaken worden de gegevens van het adviesverzoek in MIS geregistreerd. De inspecteur stelt op basis van de documenten een advies op en verstuurt deze binnen een bepaalde periode aan DGETM. De DIV-medewerker archiveert het advies in Atlas. De afdeling Operationele Zaken registreert de gegevens van het advies in MIS. Daarnaast legt de uitvoerende inspecteur de gegevens omtrent de aanvraag vast in een Excel bestand. Dit bestand wordt opgeslagen op de netwerkschijf. Nadat de vergunning of beschikking door DGETM is gegeven zal de mijnonderneming gaan uitvoeren. Wanneer de uitvoering gereed is, vindt er controle plaats door een onafhankelijke deskundige. De onafhankelijke deskundige geeft een verklaring af wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Informatieplan SODM V /01/ van 23

10 Vervolgens verzoekt de mijnonderneming aan de IGM om toestemming in gebruikname op een bepaalde datum. Daarbij wordt de verklaring van de onafhankelijk deskundige meegezonden. Het verzoek tot in gebruikname en de verklaring wordt door de DIV medewerker gearchiveerd in Atlas. De afdeling Operationele Zaken legt de gegevens in MIS vast. De uitvoerende inspecteur ontvangt een actiekopie waarop binnen een bepaalde datum moet worden gereageerd. De uitvoerende inspecteur beoordeelt op basis van de verklaring of de mijnonderneming heeft voldaan aan de voorwaarden en geeft al dan niet toestemming voor ingebruikname. Deze toestemming wordt in Atlas gearchiveerd. De inspecteur legt de gegevens van de toestemming vast in het Excel bestand. Knelpunten en wensen Verzamelen van dezelfde gegevens op meerdere plaatsen (excelsheets, schaduwsystemen) Niet alle gegevens van dit proces worden geregistreerd in MIS Monitoren SodM beoordeelt periodiek of de toezichtobjecten nog voldoen aan de gestelde voorwaarden. De beoordeling gebeurt op basis van documenten die het toezichtobject toezendt. Afhankelijk van het toezichtonderdeel worden deze documenten dagelijks, maandelijks of jaarlijks toegezonden. Indien wordt vastgesteld dat onderzoek gewenst is, wordt overgegaan op het primaire bedrijfsproces verifiëren. Op basis van de gegevens in het Excel bestand controleert de uitvoerende inspecteur wanneer de jaarlijkse survey moet plaatsvinden. De survey vindt plaats op basis van rapportages van de mijnonderneming, waarin staat vermeld of er na de bouw wel of geen afwijkingen zijn ontstaan. De uitvoerende inspecteur vergelijkt of de gegevens van het Excel bestand overeenkomen met de gegevens uit MIS. Knelpunten en wensen Gebruiksgemak en vindbaarheid van documenten in Atlas zijn onvoldoende. De performance en snelheid van Atlas zijn onvoldoende. De monitoring wordt niet in MIS geregistreerd. Het is wenselijk obv bevindingen te kunnen monitoren/benchmarken tbv effectmeting. Het gebruiksgemak van MIS is ontoereikend. Het opvragen en kunnen filteren van (gewenste) gegevens is te moeilijk. Kennis van SQL is bij één medewerker aanwezig, waardoor de afhankelijkheid en het risico groot is. De omgeving werkt vaak met nieuwere versies van standaardpakketten Verifiëren Als referentiekader worden de subprocessen van het toezichtproces van het nvwa gehanteerd, zodat de samenhang met de andere inspecties van de Pentagroep voldoende in beeld komt. De werkwijze van SodM is onderverdeeld in deze subprocessen. De subprocessen worden onderscheiden in: Programmeren van toezicht Voorbereiden van toezicht Waarneming Oordeelsvorming Interventie Afsluiting Informatieplan SODM V /01/ van 23

11 Programmeren van toezicht - nvwa Op basis van een integrale risicoanalyse worden prioriteiten gesteld voor het jaarplan. Als basis dient het meerjarenprogramma Strategie en Programma, vigerende wet- en regelgeving, bevindingen uit voorgaande onderzoeken en systematische toetsing. Ook zijn de actualiteit en de politiek-bestuurlijke onderwerpen bepalend voor het programma. Het jaarplan wordt per afdeling opgesteld. In het jaarplan zijn de uit te voeren projecten opgenomen. Per bedrijfstak en/of via de website worden de inspecties aangekondigd. Het afdelingshoofd wijst een inspecteur als projectleider aan op basis van de benodigde expertise. Knelpunten en wensen Projectoverstijgende zaken zijn onvoldoende in beeld, waardoor projecten te weinig integraal worden uitgevoerd. Het is wenselijk om meer transparantie te verkrijgen in de jaarplannen en activiteiten van de andere afdelingen teneinde synergie te bevorderen. De toegankelijkheid en uitwisseling van kennis dient te verbeteren. Voorbereiden van toezicht nvwa De wetgeving en voorschriften die van toepassing zijn op de toezichtonderdelen zijn vertaald naar een toetsingskader, waarmee duidelijkheid wordt geboden welke regels de toezichtobjecten dienen na te leven. Het toetsingskader is vastgelegd in een Excel bestand. Elk toezichtonderdeel heeft zijn eigen toetsingskader. De projectleider stelt een projectopdracht op. In dit document wordt onder andere de aanpak van de verificatie beschreven en de vragenlijst opgenomen. Het document wordt geaccordeerd door het afdelingshoofd en de IGM. De DIV-medewerker archiveert het document in Atlas. De afdeling Operationele Zaken registreert de gegevens van het project in MIS. Nadat het projectteam is samengesteld wordt het toezichtobject (de mijnonderneming of netbeheerder) geïnformeerd en gevraagd om toezending van relevante documenten. Deze stukken worden door de DIV-medewerker gearchiveerd in Atlas. Knelpunten en wensen: Het is wenselijk toetsingskaders en vragenlijsten te selecteren die vooraf op basis van wet- en regelgeving, normering en kaders in een database zijn opgesteld. In deze database bevinden zich alle vragen en eventueel ook alle antwoorden. Waarneming nvwa Afhankelijk van het toezichtonderdeel vindt de verificatie plaats aan de hand van een checklist, vragenlijst of de expertise van de uitvoerende inspecteur. Het toezicht kan bestaan uit het beoordelen van geïnventariseerde documenten of een fysieke beoordeling. De bevindingen worden vastgelegd in het inspectierapport. De DIV-medewerker archiveert het inspectierapport in Atlas. Oordeelsvorming nvwa De inspecteur vormt zich een oordeel. Aan de hand van dit oordeel worden de bevindingen vastgelegd in een inspectierapport. Dit wordt ter accordering voorgelegd aan het afdelingshoofd. De afdeling Operationele Zaken maakt de inspectiebrief (met SmartDocuments). Na akkoord van het afdelingshoofd en IGM wordt een inspectiebrief verstuurd naar het toezichtobject. De DIV-medewerker archiveert het inspectierapport en de inspectiebrief in Atlas. De afdeling Operationele Zaken legt de gegevens van het document vast in MIS en levert periodiek een overzicht van nog openstaande brieven. Informatieplan SODM V /01/ van 23

12 Knelpunten en wensen: Snelheid en efficiency in het gebruik van standaarddocumenten (SmartDocuments) zijn onvoldoende. Iedere inspecteur moet inzage hebben in alle (relevante) gegevens van elk toezichtobject. De termijn waarbinnen de verbetering moet hebben plaatsgevonden wordt niet geregistreerd in MIS, maar in een eigen schaduwbestand. Interventie nvwa Afhankelijk van het onderzoeksresultaat wordt bepaald of interventie noodzakelijk is. Een interventie kan inhouden: verzoek om verbetering binnen een bepaalde termijn, een onderzoek bij het toezichtobject, een bestuurlijk gesprek. Bij het niet naleven van de afspraken hanteert SodM een escalatiemodel waarbij de mogelijkheid bestaat dat de betreffende minister wordt geïnformeerd of een vergunning c.q. beschikking wordt ingetrokken. In geval van overtredingen kan door de inspecteurs van SodM een boeterapport worden opgemaakt, en indien noodzakelijk een proces verbaal (SodM inspecteurs zijn Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, BOA). Afsluiting - nvwa De uitvoerende inspecteur stelt een afrondingsformulier op. Deze wordt door de DIVmedewerker opgenomen in Atlas. De afdeling Operationele Zaken registreert de gegevens van dit document in MIS. Het afdelingshoofd bepaalt wanneer een project wordt gesloten en geeft de opdracht aan de afdeling Operationele Zaken om dit te registreren in MIS. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van SodM. In het jaarverslag staan onder andere alle verrichte inspecties en onderzoeken van het afgelopen jaar. Ook worden artikelen over bepaalde rapporten op de website gepubliceerd Onderzoeken Wanneer zich op locaties of installaties ongevallen of voorvallen voordoen, is de mijnonderneming verplicht dit binnen een bepaalde termijn aan SodM te melden. SodM stelt vervolgens een onderzoek in 6. Ook bij klachten inzake werkzaamheden op locaties/installaties doet SodM onderzoek. Ditzelfde geldt ook voor voorvallen, ongevallen en klachten inzake buisleidingen. Hoe het onderzoek wordt uitgevoerd is in de eerste plaats afhankelijk van de ernst van het voorval of ongeval. Wanneer bij het onderzoek strafbare of beboetbare feiten naar voren komen, vindt het onderzoek plaats onder verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie en ligt de leiding van het onderzoek bij de politie. Van elk voorval of ongeval wordt een onderzoeksrapport opgesteld. Verder wordt een meldingsformulier gebruikt voor gegevensverzameling die zo spoedig mogelijk worden gecompleteerd en in het MIS ingevoerd. Boeterapporten en processen-verbaal worden opgesteld door de behandelend inspecteur (BOA) en na akkoord door het afdelingshoofd ondertekend door de (plv) IGM. Daarna worden de documenten verstuurd aan de Officier van Justitie. De documenten worden door de DIV-medewerker ingevoerd in Atlas, waarna het meldingsformulier gecompleteerd wordt en ingevoerd wordt in MIS. 6 Voorval: Een ongewenste gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die gepaard gaat met schade aan milieu, productie of bedrijfsmiddelen, of gepaard had kunnen gaan, met persoonlijk letsel, schade aan gezondheid, milieu, productie of bedrijfsmiddelen. Ongeval: Een voorval dat heeft geresulteerd in persoonlijk letsel of schade aan gezondheid. Informatieplan SODM V /01/ van 23

13 Wanneer zich in voorvallen en/of ongevallen trends voordoen, kan dit aanleiding zijn voor het starten van een project gericht op het wegnemen van de oorzaken. Knelpunten en wensen: Invoeren van gegevens in Atlas en MIS wordt gedaan door de DIV-medewerker respectievelijk de afdeling Operationele Zaken. MIS is echter niet goed ingericht voor het snel en gebruiksvriendelijk opvragen van gegevens door de inspecteurs, bijvoorbeeld niet-standaardlijsten. De module Voorvallen Gaswet in MIS wordt nu gevuld door het overnemen van de gegevens van een uitgebreid KIWA-formulier waarmee netbeheerders voorvallen melden. Dit is een tijdelijke voorziening, maar is niet afdoende voor het inspectiewerk van buisleidingen. 3.2 Informatiesystemen SodM maakt gebruik van de generieke informatievoorziening en ICT van het kernministerie. Die bestaat uit een Citrix-omgeving met Windows XP als OS. Er wordt gebruik gemaakt van standaardpakketten. Uitzondering hierop is Atlas, een op maat gemaakte digitale werkomgeving (documentmanagementsysteem). Cruciaal voor SodM is een in eigen beheer ontwikkeld systeem: MIS (Mijn Informatie Systeem) Mijn Informatie Systeem (MIS) De basis van het huidige MIS stamt van Het MIS dat toen werd gebouwd is sindsdien stap voor stap verder ontwikkeld en grotendeels in eigen beheer. Ook nu nog ligt het beheer bij een medewerker van SodM. MIS is een database (MySQL) bestaande uit een groot aantal onderling gekoppelde onderdelen. Deze informatie is in vele jaren opgebouwd (terug tot 1985). De informatie heeft een grote waarde omdat mijnbouwactiviteiten meestal een periode van vele jaren beslaan. Invoeren, raadplegen en selecteren van gegevens gebeurt via verschillende modules (zie bijlage 4 voor een overzicht). De functionaliteit die MIS biedt, is in verschillende categorieën onder te verdelen (zie figuur *): Functionaliteit die specifiek is voor het primaire proces Functionaliteit voor ondersteunende processen Functionaliteit die met de sturing van de dienst te maken heeft. Besturing Rapportages - Inspecties - OZ-/HARAP Inspecteren Primair Proces - Projecten - Inspecties incl. - Plan een inspectie - Afronden inspectie Onderzoeken - Ongevallen - Voorvallen Mijnbouw - Voorvallen Gaswet - Klachten Monitoring Advisering - Boor Administratie - WMB vergunning - Vergunning en adviezen - Winnings- Meetplannen Registraties - Lokaties - Installaties - Inspecties - Ongevallen - Voorvallen Mijnb. - Voorvallen Gaswet - Klachten - Geotechn. gegevens - Booradministratie - WMB vergunning - Vergunning en adviezen - Winnings-/Meetplannen - POB-lijst Data opslag etc. Atlas Basisregistraties BAG BRO NHR Business Proces Mgmt - Bedrijfsvoering systeem Relatiebeheer - Maatschappijen - Externe contacten - HRM - Ambtenaren - Opleidingen - Financieel - Werkverantwoording - Reischeck - Facilitair - Objectenbeheer SAP. Ondersteuning Figuur *: Functionaliteit in MIS (gebaseerd op bedrijfsvoeringsysteem SodM en NORA 2.0) Informatieplan SODM V /01/ van 23

14 De gegevens in MIS zijn van belang voor het werk van SodM (of zijn dat in het verleden geweest). Er is echter een aantal veranderingen in de bedrijfsprocessen waarop MIS nog niet voldoende is ingericht (zoals het toezicht op buisleidingen, de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de toegenomen noodzaak van workflowmanagement als gevolg van de Wet dwangsom). Knelpunten en wensen: Het statische karakter: MIS is een (samengestelde) database met vooral veel gegevens; op echte procesondersteuning en -sturing is het niet ingericht. Ten behoeve van de Wet dwangsom zullen procesregels en activiteiten geautomatiseerd moeten worden (workflowmanagement). Er is geen eenduidige opbouw van velden waardoor de user interface niet gebruiksvriendelijk is. Het systeem is sterk input- maar weinig outputgericht; het is meer ingericht voor het invoeren van gegevens dan voor het met informatie ondersteunen van de processen. Iedere inspecteur zal op eenvoudige wijze zelf alle gegevens moeten invoeren en opvragen. De gegevens en documenten zullen vanuit één centrale plaats opgevraagd worden. De modules van MIS zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Ontkoppelen is minder eenvoudig dan de term modules doet vermoeden. Het systeem heeft geen koppelingen met externe informatiesystemen in het kader van ketenautomatisering. Technisch stamt het systeem uit Voor de database op zich maakt dat niet uit maar wel voor de wijze waarop de data in de databases benaderd worden. Hierdoor is het systeem aan het eind van zijn lifecycle. Een koppeling naar het bedrijfsvoeringsysteem (BVS) zal ook in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen Atlas Atlas is de centrale digitale werkomgeving van het kerndepartement, op basis van het document-managementsysteem Hummingbird (tegenwoordig: OpenText edocs). Hierin worden documenten volgens vaste afspraken opgeslagen en beheerd. Atlas maakt het mogelijk documenten van anderen te raadplegen en te volgen door de organisatie. Het faciliteert samenwerken aan documenten en zorgt voor beveiliging van documenten. In Atlas worden opgeslagen: Alle inkomende en uitgaande post. Alle documenten en informatie die van belang is voor EL&I-(financiële) verantwoording en bedrijfsvoering. Alle documenten/notities/mails die van belang of relevant zijn voor (beleids)dossiers en projecten. Alle documenten/notities/mails die medewerkers met anderen willen delen. Atlas is ingericht volgens één ordeningsplan voor het gehele kernministerie, bestaande uit vier lagen: 1. Taak/werkproces: onderdeel begroting of werkplan 2. Hoofdmap: beleidsthema of project 3. Dossier: zaak of onderwerp 4. Submapjes: processtappen of deelonderwerpen Medewerkers hebben alleen toegang tot de mappen van hun dienstonderdeel en kunnen alleen in laag 4 documenten opslaan. SodM heeft ervoor gekozen elk mogelijk archiefwaardig document op te slaan in Atlas. Dit heeft het gebruik van de netwerkschijf overigens nog niet verdrongen. Informatieplan SODM V /01/ van 23

15 3.2.3 Generieke en overige voorzieningen De overige generieke voorzieningen waarvan SodM als onderdeel van het kernministerie gebruik maakt, zijn te rekenen tot standaard kantoorautomatisering: MS-Office (Outlook, Word, Powerpoint, Excel) Acrobat Reader Acrobat Writer (voor het redigeren van PDF s) Internet Explorer 7 SmartDocuments (voor het generen van standaarddocumenten) MS Project (afhankelijk van functieprofiel) MS Visio (afhankelijk van functieprofiel) De kantoorautomatisering die het kerndepartement aanbiedt is gericht op de werkplek van het beleidsdepartement. Echter, de kantoorautomatisering van de inspecties omvat specifieke automatiseringsmiddelen voor inspectiedoeleinden. Dit betekent dat de automatiseringsmiddelen veelal bestaan uit mobiele apparatuur, zoals laptops, blackberries, navigatiesysteem, maar ook geoinformatiesystemen. Voor deze middelen biedt het kerndepartement geen ondersteuning of is een langlopende aanvraag nodig om de beschikking hierover te krijgen. Het behoort immers niet tot het standaardpakket van een werkplek. Google Earth Ten behoeve van het onderzoeken naar bodemdalingen gebruikt de afdeling Engineering Google Earth. Voor het gebruik is 1 licentie aanwezig. Dit wordt als te weinig ervaren. Bovendien is de performance en snelheid van Google Earth onvoldoende. RRGS Dit is een database van RIVM waarin een register risicosituaties gevaarlijke stoffen is opgenomen. De database is webbased te benaderen. Deze website wordt gevolgd voor gasincidenten. Plaats en Tijdonafhankelijk werken (Plato) De werkomgeving is vanaf elke locatie met internettoegang te benaderen. SodM-medewerkers hebben indien noodzakelijk en gewenst de beschikking over laptops en Blackberries. Website SodM heeft een eigen website (sodm.nl). SodM heeft geen eigen intranet maar maakt gebruik van het intranet van EL&I. Het intranet kent geen afgeschermde omgevingen voor de diverse dienstonderdelen (wel worden nieuwsartikelen van het eigen onderdeel via de startpagina aangeboden). 3.3 Beheer van informatievoorziening SodM maakt gebruik van de diensten van DBV, vakeenheid ICT op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). Daar is ook het netwerk-, systeem- technisch applicatiebeheer belegd. Het beheer van het MIS is nog niet overgedragen aan deze vakeenheid. Een team Ontwikkeling coördineert en begeleidt (projectmatige) aanpassing van systemen, met uitzondering van MIS. Op voorstel van de vakeenheid ICT worden jaarlijks in de werkplancyclus projecten geprioriteerd. De accountmanager van DBV voor SodM bewaakt in dat kader de wensen van SodM. Informatieplan SODM V /01/ van 23

16 3.4 Prioritering knelpunten en wensen Tijdens de workshop is de deelnemers gevraagd een prioritering aan te brengen per knelpunt en per wens. De prioritering is vastgesteld op basis van meeste hinder per knelpunt en het beste voordeel per wens. Gezien het jaarlijks vastgestelde ICT-budget niet toereikend is voor alle verbeteringen en wensen, is uit de prioritering een top 5 afgeleid. De top 5 zal uitmonden in een projectenoverzicht. Top 5 knelpunten en wensen: 1. Het gebruiksgemak van MIS is ontoereikend. Het opvragen en invoeren van gegevens is te moeilijk. 2. Het gebruiksgemak en vindbaarheid van documenten in Atlas is onvoldoende. 3. Er zijn te veel informatievelden in MIS. 4. Het is wenselijk toetsingskaders en vragenlijsten te selecteren die vooraf op basis van wet- en regelgeving, normering en kaders in een database zijn opgesteld. In deze database bevinden zich alle vragen en eventueel ook alle antwoorden. 5. Iedere inspecteur zal op eenvoudige wijze zelf alle gegevens moeten invoeren en opvragen. Informatieplan SODM V /01/ van 23

17 4 Trends en ontwikkelingen 4.1 Departementaal Belangrijkste ontwikkeling departementaal is de integratie van Economische Zaken en Landbouw in één ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Voor DBV/ICT heeft deze integratie de hoogste prioriteit, na het waarborgen van de continuïteit (going concern). Prioriteit wordt voorts gelegd bij het ICT-dienstencentrum (centralisatie van de ICTafdelingen van geheel oud-ez) en rijksbrede projecten zoals P-Direkt, Elektronisch factureren, Identity Management en Rijkspas. Activiteiten die niet nodig zijn voor de dagelijkse continuïteit van ICT, de integratie EL&I, het ICT-dienstencentrum of het overgaan op Rijksbrede standaards, worden niet uitgevoerd. Consequentie voor SodM is dat: 1. Vanuit DBV/ICT in eerste instantie geen prioriteit gegeven zal worden aan projecten die vanuit SodM worden geïnitieerd 2. Nog onzeker is waar de ICT-dienstverlening voor het kernministerie, dus ook SodM, precies zal worden belegd, bij het ICT-dienstencentrum (in wording) of bij een samen met DICTU (oud LNV) te vormen dienst. 4.2 Rijksinspecties De samenwerking tussen de rijksinspecties zal de komende jaren worden geïntensiveerd. Een belangrijke en voor SodM relevante stap is het besluit van de Inspectieraad om een gezamenlijke ICT-omgeving in te richten voor de Rijksinspecties, te beheren door Logius. Met specifieke kenmerken van het inspectiewerk (bijv. gebruik van laptops) kan in deze omgeving naar verwachting beter rekening gehouden worden dan in de departementale ICT-omgeving, ook na de uitrol van de Digitale Werkplek Rijksdienst (DWR). Trekker hiervoor is de Inspectie Leefomgeving en Transport (de geïntegreerde inspecties van VROM en Verkeer & Waterstaat). Ook Holmes, dat beoogd wordt als basis voor de vervanging van MIS, komt dan in beheer bij Logius. Belangrijk is daarom dat ook SodM toegang krijgt tot dan wel beschikking over deze nieuwe omgeving. Dit vraagt om een aantal keuzes, waarbij ook de bovengenoemde ontwikkeling van het departementale ICT-beheer een rol speelt. 4.3 Relevante e-overheidsbouwstenen Het Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP) is een prioriteitenprogramma tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het is een lijst van negentien NUP-bouwstenen en zes voorbeeldprojecten. Voor deze bouwstenen geldt dat alle overheidsinstanties vanaf een vastgestelde datum deze bouwstenen verplicht dienen te gebruiken of te handhaven. De bouwstenen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de realisatie van de e-overheid. Juist deze bouwstenen zijn gekozen omdat zij de minimaal noodzakelijke randvoorwaarden zijn voor goed elektronisch verkeer tussen overheid, burger en bedrijven. 7 Buiten het NUP is ook een aantal andere bouwstenen of projecten in ontwikkeling ten behoeve van de e-overheid. Voor SodM spelen enkele bouwstenen een rol of gaan in de nabije toekomst een rol spelen. Op basis van een quick scan is onderstaand overzicht tot stand gekomen. Actielijn 3 van het project Pentagroep Informatievoorziening zal dieper ingaan op de quickscan en de mogelijkheden tot aansluiting bij rijksbrede ontwikkelingen. Deze actielijn is een attenderings- en adviesfunctie voor de kleine inspecties omtrent de bouwstenen die binnen de e-overheid ontwikkeld zijn en/of worden. Het informatieplan zal hierin richting geven. 7 Bron: ( ) Informatieplan SODM V /01/ van 23

18 In onderstaande tabel is op basis van de quick scan een selectie van e-bouwstenen die voor SodM relevant kunnen zijn weergegeven. Overzicht quick scan e-overheid bouwstenen Webrichtlijnen E-Herkenning Digikoppeling Digimelding Diginetwerk Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB) NUP: Websites van alle overheidsinstanties dienen eind 2010 aan deze richtlijnen te voldoen NUP NUP NUP NUP BAG NUP: Verplicht gebruik per NHR BRO NUP VROM 4.4 WABO Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning. Voor de inwerkingtreding van deze wet kwam het geregeld voor dat voor een project dat bestond uit meerdere activiteiten meerdere vergunningen en toestemmingen nodig waren van verschillende overheidsinstellingen. Hierdoor kon het lang duren voordat een onderneming of particulier alle benodigde vergunningen en toestemmingen had. Bovendien stond tegen elke vergunning en toestemming bezwaar en beroep open. Ook deze verschillende rechtsbeschermingmogelijkheden zorgden weer voor vertraging, extra kosten en extra administratieve lasten. Met de Wabo kunnen de verschillende vergunningen en toestemmingen worden gebundeld in één integrale omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning omvat samengevat de volgende vergunningen en toestemmingen: bouwvergunning ingevolge de Woningwet gebruiksvergunning en melding ingevolge het Gebruiksbesluit milieuvergunning en melding ingevolge de Wet milieubeheer ontheffingen bestemmingsplan en aanlegvergunning ingevolge de Wet ruimtelijke ordening monumentenvergunning ingevolge de Monumentenwet mijnbouwvergunning ingevolge de Mijnbouwwet vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, zoals de reclame-, inrit-, sloop-, aanleg- en de kapvergunning, op basis van gemeentelijke en provinciale verordeningen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet 8 SodM zal haar processen en informatievoorziening op deze wet moeten aanpassen. 8 Bron: ( ) Informatieplan SODM V /01/ van 23

19 5 Gewenste Informatievoorziening In dit hoofdstuk wordt de (ICT-)situatie beschreven die ontstaat als het informatieplan volledig is uitgevoerd. Onderstaande geeft de structuur weer van de toekomstige informatievoorziening van de organisatie afgeleid van de top 5 knelpunten en wensen. Het biedt echter slechts een globaal beeld van de gewenste functionaliteiten. 5.1 Algemeen: betrouwbare en toekomstvaste informatievoorziening De bedrijfsprocessen van SodM worden ondersteund door een nieuw systeem: Holmes. Dit systeem is ook in gebruik bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het draait op de ICTomgeving van de Rijksinpecties en wordt beheerd door Logius. Diverse ondersteunende processen waarvoor Holmes niet geschikt is maken gebruik van standaardpakketten die rijksbreeed of via het kernministerie worden aangeboden. 5.2 Afgeven beschikkingen: keteninformatisering Mijnondernemingen kunnen de benodigde vergunningen en beschikkingen digitaal aanvragen bij EL&I (DGETM). De aanvragen worden digitaal doorgestuurd naar SodM. DGETM en SodM krijgen toegang tot elkaars systemen en kunnen de voortgang van de vergunningverlening van begin tot eind volgen. 5.3 Afgeven beschikkingen: workflowmanagement Intern bij SodM wordt de voortgang in de advisering inzake vergunningen en het afgeven van beschikkingen gemonitord d.m.v. workflowmanagement. Aan cruciale data zijn alarmen gekoppeld. 5.4 Monitoren: geautomatiseerde aanlevering documenten Verlaging regeldruk: plannen, rapporten enz. worden geautomatiseerd aangeleverd, niet meer per brief of fax maar digitaal, via Digipoort: eenvoudig, snel en betrouwbaar. Om de dienstverlening te verbeteren en de lasten te verminderen. Ook dagrapporten niet met per post of fax maar met een pdf dat aangeleverd wordt via Digipoort. 5.5 Verifiëren: beoordelingskaders Wet- en regelgeving van alle relevante wetgeving is vertaald in beoordelingskaders, die op hun beurt weer zoveel mogelijk vertaald is in standaard vragenlijsten. Updates van beoordelingskaders en vragenlijsten is procesmatig ingeregeld. 5.6 Verifiëren en onderzoeken: transparantie Transparantie, van beoordelingskader (wet- en regelgeving) via bevindingen tot inspectiebrief. 5.7 Verifiëren en onderzoeken: toegankelijkheid gegevens Bij de voorbereiding van verificaties in het veld (inspecties) en onderzoeken kunnen voorgaande inspecties en ook vergelijkbare situaties eenvoudig worden nagezien. Informatieplan SODM V /01/ van 23

20 5.8 Onderzoeken: digitale melding Voor de verplichte melding van ongevallen en voorvallen maken bedrijven gebruik van een digitale melding, in te vullen d.m.v. een digitaal formulier op de site. Gegevens van bedrijf en lokatie/installatie zijn vooringevuld. Meldingen komen automatisch terecht in de mailbox van een coördinerend medewerker. Ook klachten (t.a.v. werkzaamheden op mijnbouwlokaties) worden digitaal gemeld. Meldingsformulier is beschikbaar via de site, automatisch bericht dat melding/klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen. 5.9 Voorlichting en communicatie Door middel van een accountmodule worden de gegevens van mijnondernemingen, netbeheerders en andere bijgehouden. Aan elke account is in het documentmanagementsysteem (dms) een elektronisch dossier gekoppeld, waarin vele verschillende typen bestanden gekoppeld kunnen worden. Informatieplan SODM V /01/ van 23

21 6 Projectenoverzicht Hieronder worden globaal de projecten omschreven die voortvloeien uit de top 5 knelpunten en wensen en de gewenste situatie. De kosten, doorlooptijd en capaciteit zijn een grove inschatting en kunnen afwijken van de realiteit. 6.1 Randvoorwaarden Om tot succesvolle projectresultaten te komen, is het onder andere noodzakelijk dat de bedrijfsprocessen en de informatiestromen voor iedere medewerker helder en duidelijk zijn. De aanbeveling hiervoor is om deze processen en informatiestromen waar nodig te herschrijven voordat de projecten ten uitvoer worden gebracht. Bovendien dient een impactanalyse op de organisatie te worden uitgevoerd. Het is namelijk goed mogelijk dat de vernieuwing en/of transitie van de functionele componenten van MIS een andere taakverdeling of inrichting van de organisatie te weeg brengt. In paragraaf 6.6 gaan we nader in op de samenhang van de verschillende te introduceren systemen. Hieruit volgt dat een eenduidige definitie en codering van objecten die in verschillende systemen voorkomen vastgesteld moet worden. Dit moet vooraf gaan aan de introductie van de individuele systemen. 6.2 Vernieuwing kern MIS op basis van Holmes In 2010 is reeds een project MIS SodM gestart. Eerst is de functionaliteit in het huidige MIS geïnventariseerd en gedocumenteerd. Vervolgens zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een toekomstvaste en betrouwbare ICT-ondersteuning van SodM. Vervolgens is een aantal mogelijke opties voor de vernieuwing van MIS onderzocht. Uit dit onderzoek is het advies voortgevloeid om het kerngedeelde van MIS dat het primaire proces van SodM ondersteunt te vernieuwen op basis van Holmes. Holmes is het informatiesysteem dat het primaire proces van de VROM-inspectie ondersteunt. De VROM-Inspectie vormt inmiddels samen met Inspectie Verkeer & Waterstaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De verwachting is dat deze inspectie de eerste gebruiker van de ICT-omgeving voor rijksinspecties bij Logius wordt (zie par. 4.2). De mogelijkheid bestaat dat SodM hierbij aansluit. Bij de vernieuwing van MIS op basis van Holmes dient met hiervoor genoemde ontwikkeling rekening te worden gehouden. Informatieplan SODM V /01/ van 23

22 Activiteiten Met betrokken partijen (SodM, e- Inspecties, ILT, Logius) vaststellen van de projectaanpak Nader vaststellen van de informatiebehoefte vanuit de primaire processen van SodM Updaten procesmodel Vaststellen nieuwe informatiebehoeften Completeren requirements Agile inrichtingsproject: opstellen van Visiondocument, Project Start Architectuur, Use Case Model, Use Cases en Project Acceptatie Plan Nazorg (opleiden medewerkers, evaluatie, etc.) Verwachte projectkosten Initiële implementatiekosten Capaciteit Capaciteit van SodM uur Doorlooptijd 6 12 maanden 6.3 Vervanging MIS-modules voor ondersteunende processen Diverse MIS modules ondersteunen de secundaire processen van SodM. Dit zijn bijvoorbeeld de modules Maatschappijen, gecombineerd met Externe Contacten (voor zover die niet mijnondernemingen, netbeheerders etc. betreffen), Ambtenaren (HRM), Werkwin (urenverantwoording en reisdeclaraties) en Objectenbeheer (Facilitair). In het kader van het project MIS SodM is de functionaliteit van deze modules reeds in kaart gebracht. SodM zal gebruik gaan maken van standaardapplicaties, die rijksbreed worden aangeboden (bijv. P- Direkt voor HRM), binnen het ministerie van EL&I of binnen de bij Logius te realiseren ICTomgeving voor rijksinspecties. Activiteiten Opstellen Programma van Eisen Onderzoek naar bestaande standaardapplicaties binnen de beheeromgeving/pakketselectie Opstellen en uitvoeren van migratieplannen Nazorg (opleiden medewerkers, evaluatie, etc.) Verwachte projectkosten Initiële implementatiekosten ,= Capaciteit Capaciteit van SodM uur Doorlooptijd 6-12 maanden Informatieplan SODM V /01/ van 23

23 6.4 Vernieuwing SodM-site Met DBV/ICT wordt een project voorbereid om de site op korte termijn te laten voldoen aan de huisstijl van de rijksoverheid. De SodM site dient qua lay-out aan te sluiten bij de sites van de andere rijksinspecties, die allemaal (ook SodM) te bereiken zijn via het Inspectieloket (inspectieloket.nl). Activiteiten Opstellen requirements Migratietraject Verwachte projectkosten Kosten worden verdisconteerd met het jaarlijks budget Capaciteit Capaciteit van SodM uur Doorlooptijd 3 6 maanden 6.5 Actielijn 3: Aansluiting bouwstenen e-overheid Dit project zal in de eerste fase een overzicht van de functionaliteiten van de e-overheid bouwstenen en de operationele status leveren. In de tweede fase wordt een impactanalyse op de rijksinspecties per (groep van) inspectie uitgevoerd. De fysieke aansluiting op de bouwstenen is vooralsnog geen onderdeel van dit project. 6.6 Samenhang projecten Ter voorkoming van dubbele invoer van gegevens en een inefficiënte of zelfs onwerkbare afhandeling van het proces zal besluitvorming moeten plaatsvinden over welke objecten in welke informatievoorziening worden vastgelegd en onderhouden. Een bedrijfsinformatiemodel kan hierin duidelijkheid bieden. Deze biedt een conceptuele structuur van de gewenste informatievoorziening die nodig is voor een goede bedrijfsvoering in samenhang met de daartoe te realiseren informatiesystemen, gegevens, bedrijfsfuncties en projecten. Ter verduidelijking is onderstaand een matrix waarin een vereenvoudigde en niet allesomvattende weergave wordt afgebeeld van de eventuele informatiesystemen die voortvloeien uit de projecten en de mogelijkheden van vastlegging van objecten. Deze matrix is niet volledig, maar biedt enkel inzicht in het risico van dubbele vastlegging van gegevens. Objecten CRM TKG DMS Project Inspecteur x x x Toezichtsobject x x x x Document x x x Inspectie x x x Project x x x 6.7 Projectenkalender De planning van de projecten is afhankelijk van de vastgestelde prioriteit, de benodigde capaciteit, doorlooptijd en kosten. Na afstemming en akkoord van de directie van de Inspectie en afstemming met de overige inspecties ten behoeve van synergie van informatiebehoeften, kunnen de projecten worden ingepland in de tijd. De volledige doorlooptijd om tot de gewenste situatie te komen wordt vooralsnog ingeschat op 3 jaar, vanaf 2011 tot en met Informatieplan SODM V /01/ van 23

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Informatieplan. Erfgoedinspectie. Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011

Informatieplan. Erfgoedinspectie. Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011 Informatieplan Erfgoedinspectie Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1

BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1 Bureau Inspectieraad Wilhelmina v. Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.inspectieloket.nl BEDRIJFSFUNCTIEMODEL MARTHE; VERSIE 1.1 Contactpersoon M 06 50 768 073 peter.lustenhouwer@ inspectieraad.nl Programmanaam

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Holmes het inspectie ondersteunende systeem van de VROM-Inspectie

Holmes het inspectie ondersteunende systeem van de VROM-Inspectie Holmes het inspectie ondersteunende systeem van de VROM-Inspectie Versie 1.0 Datum 13 oktober 2011 Status Concept Colofon Versie 1.0 Contactpersoon J.J.H. Ploeg M +31 (0)6 14150080 jan.ploeg@minvrom.nl

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Auteur Documentnr 001 Versie 0.3 / Concept Omvang 20 pagina's Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag T 070 888 77 77 F

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig A.F.A. Korsten De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar het functioneren van inspecties (mede) in samenhang met de uitvoering

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg

Datum 16 december 2011 Betreft Beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

-S-ff" U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011

-S-ff U^ / J^, i'.r^ CAND OP ' JAN. 2011. nte Oostzaan. VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en tailieu. Datum 6 januari 2011 ' l (»cf\ CAND OP -S-ff" ' JAN. 2011 nte Oostzaan Ministerie van Infrastructuur en tailieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag GEMEENTE OOSTZAAN t.a.v. het College van B. en W. POSTBUS 15 1510

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk P-Direkt: nu en in de toekomst Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk Managementsamenvatting Voor wie en waarover? Dit visiestuk is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in een succesvolle

Nadere informatie

Olie, gas en aardwarmte in Nederland Aanvragen voor vergunningen voor opsporing en winning

Olie, gas en aardwarmte in Nederland Aanvragen voor vergunningen voor opsporing en winning Olie, gas en aardwarmte in Nederland Aanvragen voor vergunningen voor opsporing en winning Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning nodig van de Minister

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Olie, gas en aardwarmte in Nederland Aanvragen voor vergunningen voor opsporing en winning

Olie, gas en aardwarmte in Nederland Aanvragen voor vergunningen voor opsporing en winning Olie, gas en aardwarmte in Nederland Aanvragen voor vergunningen voor opsporing en winning Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning nodig van de Minister

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG ( M E E N Ì- E I-R-E Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; overwegende: - dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mw. drs. G.P.M. Scholte Hoofdinspecteur collecties en archieven Postbus

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren Asset Management Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren 1 Inleiding Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen, onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning > www.vrom.nl Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht, november 2008 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht,

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Afhandeling klachten over de dienst

Afhandeling klachten over de dienst Staatstoezicht op de Mijnen: Afhandeling klachten over de dienst Afhandeling klachten over de dienst -02-2005 1 Werkwijze afhandelen klachten over Staatstoezicht op de Mijnen 1. Inleiding Staatstoezicht

Nadere informatie

Belastingdienst Mobile Competence Centre. Toine Veenhuis

Belastingdienst Mobile Competence Centre. Toine Veenhuis Belastingdienst Mobile Competence Centre Toine Veenhuis Belastingdienst / Mobile Competence Center 21-5-2015 Toine Veenhuis B/CAO Belastingdienst Minfin DGBel Toeslagen 1200 Dienstverlening BelTel 1200

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten.

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. Omgevingsvergunning Eén loket, één procedure, één vergunning U hebt een onderneming en wilt een bedrijfspand

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie