Agendanr. : Doc.nr : B B&W-VOORSTEL. Onderwerp : Evaluatiecriteria Workflowmanagement Fase 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendanr. : Doc.nr : B200210513 B&W-VOORSTEL. Onderwerp : Evaluatiecriteria Workflowmanagement Fase 1"

Transcriptie

1 Agendanr. : Doc.nr : B Afdeling: : Financiën B&W-VOORSTEL Onderwerp : Evaluatiecriteria Workflowmanagement Fase 1 Na een grondige en uitvoerige discussie in de commissie ABZ en de raadsvergadering van is het licht op groen gezet voor een verdere doorontwikkeling, realisatie en implementatie van het WorkFlow Management systeem. Het implementatieplan voor 33 werkprocessen voor de periode tot en met is opgeknipt in 3 fasen, te weten: tot en met , tot en met en tot en met De kredietverstrekking is gekoppeld aan de fasen. Gelet op de importantie van dit project voor de verdere doorontwikkeling naar procesgeorienteerd / vraaggestuurd werken van de ambtelijke organisatie en het belang van onze inwoners bij een juist ervaren klantgerichtheid heeft de raad gevraagd om meerdere momenten van evaluatie op dit project. Terecht, want het is niet alleen een technische procesbouw ontwikkeling (de harde kant), maar ook een ontwikkeling in cultuur (houding, gedrag, de zachte kant). Met name op dit laatste aspect hebben wij als college sterk de nadruk gelegd in de verstrekking van de opdracht aan Atos Origin. In het plan van aanpak voor fase 1 met een feitelijke start in augustus vanwege de vakanties en een looptijd tot en met is aan communicatie veel aandacht geschonken. De commissie en de gemeenteraad zullen in dit traject van communicatie worden betrokken. Daartoe zal een uitnodiging worden gedaan voor een demosessie. In overleg met de commissie en de raad zal naar een geschikte datum worden gezocht. Het plan van aanpak is opgesteld in overleg met de directie. Het voert te ver om alle details van dit plan van aanpak in dit voorstel te benoemen, derhalve is het in de leeskamer ter inzage gelegd. Wellicht overbodig maar voor de leesbaarheid van dit voorstel wel makkelijk is onderstaand nogmaals de doelstelling van de inzet van WFM weergegeven. - zichtbaar maken, stroomlijnen en ondersteunen van werkprocessen - operationele ondersteuning door op het juiste moment, aan de juiste medewerker aanbieden van de juiste informatie - betere werklastbeheersing - betere statusinformatie, ook richting klant (tracking & tracing) - betere management rapportages m.b.t. de performance van het proces - meer flexibiliteit 1/8

2 Dit voorstel heeft tot doel om de criteria voor de evaluatie vast te stellen. Om te voorkomen dat dit voorstel een onleesbaar voorstel gaat worden willen we ons beperken tot het schetsen van de hoofdlijnen van de evaluatie. De gedetailleerde evaluatie criteria voor fase 1 (hoe zijn die hoofdlijnen in detail uitgewerkt, waar kijken we naar en waar zeggen we wat over) is als bijlage bij dit voorstel opgenomen (zie bijlage 1). In onze benadering van de evaluatie maken we onderscheid in een technische en een feitelijke implementatie. Onder de technische evaluatie verstaan we de producten die worden opgeleverd in fase 1, het concrete projectresultaat ( zie bijlage 1, A. Criteria voor de technische evaluatie) Bij dit onderdeel van de evaluatie staat de vraag centraal of we krijgen wat we hebben afgesproken en of het ook werkt zoals we hebben afgesproken. We beoordelen de onderdelen en de functies. Als alle onderdelen conform de contractafspraak zijn opgeleverd kunnen we op spreken van een goed resultaat qua techniek en kunnen daaraan dan de kwalificatie verbinden dat we waar hebben voor ons geld. Echter we kunnen dan nog niet volledig zijn in de evaluatie, omdat de andere component organisatiecultuur (houding, gedrag en hoe werken we met WFM, zie bijlage 1, B. Feitelijke implementatie en de merkbare voordelen voor de klant) dan nog onderbelicht is. Met een aantal processen wordt al wel gewerkt, maar we missen de evaluatie over een langere periode. Na een realistische inwerkperiode kan ook geëvalueerd worden hoe medewerkers met de producten uit fase 1 omgaan. Dat is wat we verstaan onder de feitelijke implementatie. Als onderdeel van de feitelijke implementatie willen we ook de voordelen voor de klant belichten, want uiteindelijk is het daarom begonnen. De klant (onze inwoner) is maat der dingen. Het kunnen beoordelen van die voordelen hangt sterk samen met houding, gedrag zoals bovenstaand omschreven. Het lijkt ons goed om met u over een en ander van gedachten te wisselen in de commissievergadering van april Voorstel: Instemmen met de hoofdlijnen voor de evaluatie WorkFlow Management Fase 1 en ter kennis te brengen van de commissie ABZ. 2/8

3 Bijlage 1 Hier worden de producten weergegeven, die geëvalueerd worden. Hierbij worden de volgende aspecten beoordeeld: onderdelen en functies. A. Criteria voor de technische evaluatie van het generieke postproces Onderdelen Digitaliseren van binnenkomende post met splitsen en toekennen codes Toevoegen van kenmerken aan documenten (waaronder bestemming) Aanmaken behandeldossier Koppeling WFM en DIS Koppeling tussen WFM en Gegevensmagazijn Beoordelen documenten in Post verzenden Printen digitale documenten Toevoegen van kenmerken (o.a. verzenddatum) Toevoegen van uitgaande documenten in het dossier en opnemen in het archief Raadplegen documenten Robotstappen : Rappel Escalatie Afleggen Functies Duidelijk herkenbare digitale documenten Aan de hand van een aantal basiskenmerken kunnen documenten snel geïdentificeerd, gezocht, gestuurd worden via de workflow en tot slot juist gearchiveerd worden. Bij het registreren kan het systeem direct informatie verschaffen over de plaats van het poststuk in de werkvoorraad. Is het een nieuwe zaak of behoort het tot een lopend dossier? Behandeldossiers kunnen aangemaakt of bestaande dossiers aangevuld worden. De via het DIS gescande documenten zijn beschikbaar in het WFM Direct is informatie vanuit de basisregistratie beschikbaar in het WFM. De uitzonderingsgevallen kunnen apart beoordeeld worden en van kenmerken voorzien worden Alle wordt bevroren (borgen van authenticiteit) en naar de stap postregistratie (toevoegen kenmerken) gestuurd. De inzet van DIS/WFM is gericht op vergroting van de kerntaak van Facilitaire Zaken, namelijk: ondersteuning van de vakafdelingen door het uitvoeren van standaard werkzaamheden (postverwerking in-uit, printen van documenten) Het systeem zorgt ervoor dat intern vervaardigde documenten (bijv. Worddocumenten) toegevoegd worden in het dossier en het archief Snel en gemakkelijk (dus door iedere eindgebruiker) zoeken van documenten. Via vele ingangen kan het archief geraadpleegd worden. In het systeem zijn diverse algemene functionaliteiten beschikbaar, waarbij het systeem (robotstappen) veel zaken uit handen neemt volgens vooraf aangegeven 3/8

4 Sysdelete Na afhandeling worden documenten bevroren, Robotstappen: Ontmantel Archivering Reclassify criteria. Het systeem signaleert overschrijding van termijnen (= Rappel). Dossiers worden geaccentueerd en geprioriteerd (= Escalatie). Dossiers kunnen uit de werkstroom genomen worden (= Afleggen en Sysdelete) De authenticiteit van documenten is beveiligd. Eventuele manipulatie van de inhoud is uitgesloten. In het systeem zijn diverse algemene functionaliteiten beschikbaar voor de archiveringsfase. Het systeem (robotstappen) regelt veel zaken volgens afgesproken en ingebouwde spelregels. Zo worden dossiers geschoond (=Ontmantel), documenten in het juiste archief opgeborgen (= Archivering) en kenmerken aangevuld (= Reclassify) Criteria voor de technische evaluatie van het proces Meldingen Onderdelen Digitaliseren schriftelijke meldingen Indexeren schriftelijke meldingen in Registreren meldingen Vastleggen gegevens Informeren over aanpak en afhandelingstermijn Informeren meldingen Toewijzen naar probleemeigenaar In behandeling nemen Functies Het (kleine) aantal schriftelijke meldingen wordt gedigitaliseerd en van kenmerken voorzien Alle meldingen die via binnenkomen worden bevroren en naar de stap postregistratie (toevoegen kenmerken) gestuurd Verreweg de meeste meldingen komen telefonisch binnen. Het systeem ondersteunt de frontoffice in deze werkstap bij de volgende activiteiten: Vaststellen of melding bestemd is voor de Gemeente Bepalen van de urgentie Vastleggen gegevens melding en melder In het systeem is informatie opgenomen over onze werkwijze incl. afhandelingstermijnen. De frontoffice (call center) is hét aanspreekpunt voor informatie over de status van meldingen. Het systeem verschaft actuele informatie over een specifieke melding. Hiervoor staan diverse zoekcriteria ter beschikking De probleemeigenaar is voor elk soort melding vastgesteld. Ander gesteld: de functie toewijzen is ingebakken in de soort melding. Dus standaardisatie. Er zijn er twee oplossingsrichtingen: 4/8

5 Werkverdelen Analyseren Wachten Uitvoeren Afvoeren Controleren Direct in uitvoering. Eerst analyse/ beoordeling De functie werkverdeling is beschikbaar bij meldingen voor de Buitendienst Gemeentewerven De melding wordt nader beoordeeld met als mogelijke uitkomsten = werkstappen: In wachtstand (bijv. voor onderzoek, bestelling, ed) Naar uitvoering (in- of extern) Afvoeren (niet in behandeling nemen) De afhandeling kan van commentaar voorzien worden. Basisgegevens (uitvoerder, datum gereed) worden ingevoerd. De melding wordt niet in behandeling genomen Er is een afzonderlijke werkstap voor controle op de uitvoering Criteria voor de technische evaluatie van het proces Bouwvergunningen Onderdelen Digitaliseren en registreren/indexeren aanvragen bouwvergunning In ontvangst nemen Toetsen Opstellen beschikking Functies Volgens algemeen postproces Het systeem ondersteunt bij het: Checken van de volledigheid Aanmaken de ontvangstbevestiging Uitzetten van adviesaanvragen naar relevante afdelingen (CCT, Milieu, Brandweer) Dit is de kern van het proces met: Beoordeling aanvraag Integratiepunt naar andere opgestarte processen Informatiepunt voor aanvrager Cruciale sturingsgegevens (o.a. termijnen) zijn in het workflowsysteem opgenomen. Het systeem bewaakt de voortgang. Alle partijen beschikken over de relevante informatie en kunnen snel en gericht actie nemen en het resultaat van de actie (een brief, een advies, etc) direct plaatsen in het dossier. Informatie is direct voorhanden over: de status van de aanvraag de uitkomsten van toetsingen en andere acties de inhoud van alle documenten in het dossier Op basis van de toetsing, de aangeleverde adviezen, de ingediende zienswijzen wordt 5/8

6 Administratieve afhandeling een vergunning opgesteld. Het WFM beheert het dossier, waardoor alle informatie voor het opstellen van de beschikking direct beschikbaar is. Deze werkstap wordt ondersteund door het operationele systeem voor bouwvergunningen. Het WFM bewaakt de voortgang Criteria voor de technische evaluatie van de Webinterface Onderdelen Communicatie tussen website en WFM Registreren van procesgegevens via een webformulier Tracking en tracing Valideren van burgers Functies De communicatie vormt de basis. Klanten maken via de website direct contact met het WFM systeem voor: informatie (tracking & tracing) opstarten van processen (Meldingen en Afschrift GBA) Via de website kunnen Meldingen ingediend of Afschrift GBA aangevraagd worden. Daartoe worden benodigde gegevens door de indiener/aanvrager ingebracht. Zoeken en volgen van een specifieke zaak (de gemelde klacht of de ingediende bouwvergunning. Beantwoording van de vraag Hoe is de stand van zaken, in welke behandelingsfase bevindt zich het dossier?. De beveiliging is een belangrijk onderwerp bij gebruik van een open communicatiekanaal zoals het internet. In het systeem zijn waarborgen ingebouwd waardoor de burger gericht toegang krijgt tot de gegevens en systemen B. Feitelijke implementatie en de merkbare voordelen voor de klant. Implementatieresultaat kan ook omschreven worden als de mate waarin de verandering daadwerkelijk eigen wordt en de organisatie succesvol gebruik maakt van het projectresultaat. Het gaat hier om verankeren en verbeteren. Dit resultaat is niet direct na afsluiting van het project meetbaar. De vraag Hoe werken we met de opgeleverde producten? willen we zoals gezegd in april 2003 aan de orde stellen. Met WFM willen we de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen. Hieronder geven we een aantal voordelen weer, die voortvloeien uit het gebruik van WFM. We maken een onderscheid tussen voordelen, die een indirect, intern karakter hebben en zich meer afspelen op het gebied van efficiëntie en voordelen die klant direct merkt. 6/8

7 In de evaluatie van april 2003 wordt antwoord gegeven op de vraag of en in welke mate de veronderstelde voordelen behaald zijn. Deze evaluatie hangt nauw samen met de feitelijke implementatie. Generiek postproces Door digitaal te werken (inzet van DIS en WFM) kunnen we de loop van documenten en van dossiers vanaf het moment van binnenkomst tot en met archivering beter sturen. Intern Aansturing van werkzaamheden Overzicht in het uitstaande werk, inzicht in prioriteit & voortgang Betere bewaking deadlines Afstemming van werkzaamheden Verkrijgen van sturingsinformatie Op het juiste moment, aan de juiste medewerker aanbieden van de juiste informatie Continuïteit meer gegarandeerd: het werk is inzichtelijker en daarmee beter overdraagbaar. Extern De klant kan (eerst nog telefonisch) de stand van zaken traceren. Betere (snel, actueel en compleet) informatievoorziening Meer en beter inzicht in totstandkoming van het product Proces Meldingen Intern Proces Meldingen is sterk gestandaardiseerd. Dit betekent: Duidelijkheid voor alle betrokkenen Geen overbodige tussenschakels Snel in uitvoering of snel bepalen van vervolgacties Concentratie van registratie en informatie verhoogt de efficiëntie en reduceert uitval. Extern De klant heeft één (centraal) punt, waarlangs zowel de registratie van als de informatie over meldingen verloopt Hogere kwaliteit. Door standaardisatie en werkbeheersing is de kwaliteit beter geborgd. De informatievoorziening is beter (actueel en compleet) geborgd Proces Bouwvergunning De voordelen zoals genoemd bij het generieke proces zijn (uiteraard) ook hier aan de orde Een belangrijke toevoeging is: Concentratie en integratie van dienstverlening: de algemene informatie verloopt via de frontoffice, voor specifieke informatie is er één contactpunt. De contactpersoon (accountmanager) stuurt het proces bouwvergunning en heeft inzicht in eventueel andere opgestarte processen. 7/8

8 Webinterface Intern De burger neemt de organisatie werk uit handen. Extern Altijd open. De burger kan (7 x 24 uur) actuele informatie verkrijgen over zijn ingediende melding of bouwvergunning. Ook kan er op ieder moment een melding ingediend worden of een afschrift GBA aangevraagd worden. Veel gemak. De burger kan vanuit thuis informatie verkrijgen of een proces opstarten. 8/8

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

: Opdrachtverlening voor realisatie en implementatie van 33 werkprocessen

: Opdrachtverlening voor realisatie en implementatie van 33 werkprocessen Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208528 Afdeling: Onderwerp : Financiën : Opdrachtverlening voor realisatie en implementatie van 33 werkprocessen 1. Inleiding en Samenvatting In dit voorstel

Nadere informatie

Tynaarlo geeft Antwoord!

Tynaarlo geeft Antwoord! Tynaarlo geeft Antwoord! Een visiedocument voor de gemeente Tynaarlo om te komen tot Overheid heeft Antwoord Versie 1.0 Vries augustus 2009 Edwin Sikkens Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Onze visie op

Nadere informatie

Architectuurprincipes SCD

Architectuurprincipes SCD Architectuurprincipes SCD Geldende uitgangspunten om te komen tot een samenhangende Drechtstedelijke informatievoorziening ten behoeve van de interne dienstverlening. In opdracht van Math Muijres (CIO)

Nadere informatie

Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening

Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening Project Referentiemodel Midoffice ten behoeve van Gemeenten Auteurs: EGEM werkgroep Midoffice Versie: 0.9 Datum: 24-05-2006 24-5-2006 Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Digitalisering Documentenbeheer. Gemeente Lichtstad

Digitalisering Documentenbeheer. Gemeente Lichtstad Digitalisering Documentenbeheer Gemeente Lichtstad Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 0 MANAGEMENTSAMENVATTING.3 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING...5 1.1 INLEIDING...5 1.2 OPDRACHTFORMULERING...5 1.3 WERKWIJZE...6

Nadere informatie

Onderzoek naar de doeltreffendheid van postafhandeling van de gemeente Emmen

Onderzoek naar de doeltreffendheid van postafhandeling van de gemeente Emmen RIS.5758 Postafhandeling Onderzoek naar de doeltreffendheid van postafhandeling van de gemeente Emmen Onderzoeker en Rapportage: T. Gerth en E. Lange Uitgave: Rekenkamercommissie Emmen Versie: Oktober

Nadere informatie

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT Handelsnaam van BCT automatisering BV KvK 14043652 postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31

Nadere informatie

Business case digitaal zaakgericht werken binnen het WABO vergunningenproces Gemeente Eindhoven

Business case digitaal zaakgericht werken binnen het WABO vergunningenproces Gemeente Eindhoven Business case digitaal zaakgericht werken binnen het WABO vergunningenproces Gemeente Eindhoven Een kosten baten analyse van het proces, de administratie rondom het proces en de onderliggende logistiek.

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Routekaart Inrichting Dienstverlening Gemeente Winsum 2012-2015 Concept - versie 3. Novostar Publieke Dienstverlening 18 april 2012 Sieka Geldof

Routekaart Inrichting Dienstverlening Gemeente Winsum 2012-2015 Concept - versie 3. Novostar Publieke Dienstverlening 18 april 2012 Sieka Geldof Routekaart Inrichting Dienstverlening Gemeente Winsum - 2015 Concept - versie 3 Novostar Publieke Dienstverlening 18 april Sieka Geldof Routekaart inrichting dienstverlening gemeente Winsum Pagina 1 1.

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel A - Hoofdlijnen Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling klachten en meldingen gemeente Roosendaal

Onderzoek afhandeling klachten en meldingen gemeente Roosendaal Onderzoek afhandeling klachten en meldingen gemeente Roosendaal Eindrapportage 3 februari 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Onderzoek afhandeling klachten en meldingen gemeente

Nadere informatie

Terugblik Programma Dienstverlening 2008

Terugblik Programma Dienstverlening 2008 Terugblik Programma Dienstverlening 2008 Februari 2009 gemeente Bussum versie 10 Inhoudsopgave Ontwikkelingen dienstverlening 4 Inleiding 6 Deel I Voortgang uitvoering dienstverleningsconcept 7 11 Verbeteren

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Het antwoord van Waalwijk

Het antwoord van Waalwijk Het antwoord van Waalwijk Visie op dienstverlening 2010-2015 Auteur : Eric de Laat Datum : Versie : 4.0 definitief Versie informatie Versie Datum Verzonden aan Bijzonderheden 0.1 24-08-2009 J. Ubbels Eerste

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest 10 november 2013

Kwaliteitshandvest 10 november 2013 Kwaliteitshandvest 10 november 2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Minimumbranchenormen, Antwoord en Bewijs Goede Dienst... 6 3. Lokale inkleuring van de servicenormen binnen Eijsden-Margraten...

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

1. Beslispunten. 2. Inleiding

1. Beslispunten. 2. Inleiding 1 Aan: MT Van: Kim Daelmans Datum: september 2010 Onderwerp: strategische notitie Helmond heeft Antwoord (aangepaste versie) (eerste versie april 2010 door Desiree Meulenbroek) 1. Beslispunten Gaat het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Elektronische Dienstverlening (EDV)

Onderzoeksrapport Elektronische Dienstverlening (EDV) Onderzoeksrapport Elektronische Dienstverlening (EDV) Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving wijzigingen 0.1 mrt-08 Versie 1, o.b.v. overleg d.d. 13 maart 2008 met gemeente Bussum 0.9 28 maart 08

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Van omslag naar doorstart?

Van omslag naar doorstart? Van omslag naar doorstart? Onderzoek naar de doeltreffendheid van de integrale schuldhulpverlening in Leiden ONDERZOEK INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING LEIDEN 1 Voorwoord In 2004 heeft de gemeente voor het

Nadere informatie

Bedrijfsplan KCC. Pagina 1 van 27

Bedrijfsplan KCC. Pagina 1 van 27 Bedrijfsplan KCC Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. Groeiplan KCC 3 1.1 Groei huidige dienstverlening 4 1.2 Groei dienstverlening persoonlijke informatievragen 5 1.3 Groei kanalen 6 1.4 Groei administratieve

Nadere informatie

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X...

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X... Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk De zaak X... Inleiding Een moderne organisatie werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze mening. En niet alleen de onze. Er zijn duizend manieren van zaakgewijs

Nadere informatie