Coöperatieve zuivelfabriek De Campagne (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coöperatieve zuivelfabriek De Campagne (2)"

Transcriptie

1 Coöperatieve zuivelfabriek De Campagne (2) Project De veehouder en de applicatieontwikkelaar Afdeling ICT-beheerder Opleidingssoort BOL 4 Versienummer Bestelnummer

2 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Directeur en managementteam P. Foppen en L. Fine, B. Huijberts; M. Pelgrum De volgende docenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze projectwijzer E. Kanis, T. Vos, W. Brock, M. Lussing en J. Tijssen Werkgroepleider T. Vos Eindredactie M. Brok, E. Kanis Omslag/Lay-out Studio Blanche Foto s/figuren Stichting Consortium Beroepsonderwijs Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat de Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld heeft. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Stichting. MicrowebEdu 2008 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

3 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 De beroepscontext 7 3 Project 11 Oriëntatie 12 Definitie 14 Ontwerp 16 Werkvoorbereiding 18 Realisatie 21 Oplevering 23 Nazorg 25 Bijlagen 27 Bijlage 1 Monitor PW4 28 Bijlage 2 Functionele eisen voor MISC, fase 2 29 Bijlage 3 Aanbevelingen van SecurityBytes 33 Bijlage 4 Plan van Aanpak / Functioneel Ontwerp / Technisch Ontwerp 35 Bijlage 5 Competentiescoretabel PW4 36

4 4 ICT-BEHEERDER

5 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 5 << Inleiding >> Voor je ligt een projectwijzer (PW), een routebeschrijving die je de komende weken de weg wijst door een project. De opleiding die je gaat volgen is competentiegericht, vandaar CGO: Competentie Gericht Onderwijs. Kennis, vaardigheden, een goede (werk)houding en je ambitie, vormen samen de garantie dat je geschikt bent voor je (beroeps)taak. Je bent dan competent. Dat betekent dat je, tijdens je opleiding, gaat werken in realistische beroepssituaties. Kennis, vaardigheden en houding leer en ontwikkel je het beste door ze meteen toe te passen in de (gesimuleerde) beroepspraktijk. Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden raak je ook vertrouwd met bijvoorbeeld het werken in teamverband, nauwkeurig blijven werken onder tijdsdruk en een oplossing zoeken voor problemen. Een wezenlijk onderdeel van jouw functioneren is het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop je studie verloopt en de resultaten die je behaalt. Je werkt gedurende je opleiding aan verschillende competenties, net zolang tot je in staat bent te functioneren als een beginnend beroepsbeoefenaar. Begeleiders op school en in de praktijk zullen je op allerlei manieren coachen en terzijde staan. In deze projectwijzer vervul je, net als in de vorige fase de functie van medewerker ICT van de ICT-afdeling van de coöperatieve zuivelfabriek De Campagne. Eerder is er een begin gemaakt met de automatisering van de logistiek rond melkleveringen. Inmiddels zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Er worden dus hogere eisen gesteld. Het informatiesysteem, de database, moet worden uitgebreid en de kwaliteit van de helpdesk moet worden verbeterd. Ook moet er een website worden ontwikkeld. Ook deze taken voer je uit in een projectgroep van twee leerlingen. Gedurende de opleiding zul je aan de hand van andere projectwijzers ook nog gaan werken als chef van een technische dienst, projectleider enz. Later in de opleiding kun je binnen een project ook je eigen rol kiezen. Je begint klein en eenvoudig, maar later ga je grotere projecten realiseren. Je kunt natuurlijk niet zomaar competenties ontwikkelen in een opleiding, want de opleiding die je volgt, is gerelateerd aan de behoefte van het bedrijfsleven. Daarom heeft de overheid, samen met het bedrijfsleven en het onderwijs, een eisenpakket ontwikkeld. Bij het succesvol beëindigen van de opleiding krijg je een diploma Technicus Middenkader met het uitstroomprofiel waar je tijdens de opleiding voor hebt gekozen. Hoe het Competentie Gericht Onderwijs georganiseerd wordt, hoe je met de projectwijzer kunt werken en hoe de methode van evalueren en beoordelen gaat, staat

6 6 ICT-BEHEERDER allemaal omschreven in het Basisdocument ICT-beheerder. Hoe het verwachte procesverloop van deze projectwijzer zal zijn, kun je zien in bijlage 1. Het is aan jou en je begeleiders dit overzicht voor de komende periode compleet te maken. Veel succes met deze projectwijzer!

7 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 7 << De beroepscontext >> Project-Start-Up (PSU) In deze fase maak je kennis met het bedrijf waar je de komende acht weken voor gaat werken. Functie Je bent werkzaam als medewerker van de Dienst ICT. Je taak is het ontwikkelen van een informatiesysteem ten behoeve van de inzameling en verwerking van de melk. Coöperatieve zuivelfabriek De Campagne De Campagne is in de vorige projectwijzer geïntroduceerd. Het is een zuivelfabriek die in 1908 werd opgericht door 56 veehouders in de omgeving van het Friese Terwolde. In de loop van de jaren is de coöperatie De Campagne uitgegroeid tot een professioneel geleid bedrijf. Zij beschikt over een moderne zuivelfabriek met ruim 200 aangesloten veehouders. Deze veehouders zijn gezamenlijk eigenaar van de fabriek. Ook leveren zij al hun melk aan de fabriek. De fabriek verwerkt de aangeleverde melk tot allerlei zuivelproducten waaronder melk, karnemelk, boter en boerenkaas. Achtergronden project In een vorige project (zie projectwijzer 3) heeft De Campagne de eerste stap gezet in de richting van geautomatiseerde informatieverwerking met betrekking tot de melkleveringen. Hiervoor is een informatiesysteem in gebruik genomen. Dit systeem wordt inmiddels MISC (Melk Informatie Systeem de Campagne) genoemd. MISC heeft de fabriek gemaakt tot een voorloper op dit terrein. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Is erg geïnteresseerd in dit project en wil graag investeren in de ontwikkeling door Europese subsidies te verstrekken. De directie van De Campagne zal over 10 weken een gesprek hebben met vertegenwoordigers van het Ministerie en daar hangt veel van af! Er komen, naast de ambtenaren van het Ministerie, ook controleurs van een Europees landbouwbureau. Dit bureau controleert de melkproductie in de EU. Om die reden heeft de directie van De Campagne aan SecurityBytes gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de werking van het informatiesysteem (MISC). De vraag was of het bij gebruik van MISC mogelijk is om bij een probleem met één bepaald pak melk, snel over betrouwbare informatie te kunnen beschikken over de herkomst van deze melk. Dit alles met het doel om effectief te kunnen optreden bij calamiteiten. Het onderzoek bestond uit een aantal steekproeven, waarbij fictieve meldingen van bedorven pakken melk bij de fabriek binnenkwamen.

8 8 ICT-BEHEERDER In dit onderzoek werd het volgende gevonden: Het opzoeken van de gegevens van de afnemers van de melk duurde te lang (meer dan een dag) en ging niet foutloos. Rapporten over meetgegevens op de melkfabriek waren niet goed te vinden. Er was zo veel informatie dat het zoeken lang duurde. Bovendien waren er rapporten onvindbaar, omdat ze door een afdelingshoofd mee naar huis waren genomen. Er werd onzorgvuldig omgesprongen met vertrouwelijke informatie. Allerlei gegevens over producten en afnemers werden door werknemers mee naar huis genomen. De eindconclusie was dat het systeem nog niet voldeed aan de eisen, die de Europese regelgeving oplegt aan melkproducenten. Het informatiesysteem dient daarom te worden herzien en uitgebreid. Ook heeft de directie van De Campagne uitgesproken dat er de behoefte is om een aantal structurele verbeteringen door te voeren in MISC. Er is, op basis van het uitgevoerde onderzoek, een lijst van verbeterpunten gemaakt. Deze lijst is terug te vinden in de Functionele eisen voor MISC (bijlage 2). Het management onderneemt ook nog een actie zonder overleg met de eigen Dienst ICT. Mede naar aanleiding van alarmerende krantenberichten wordt het bedrijf Security- Bytes ingehuurd om de beveiliging van het interne netwerk te onderzoeken. Zij hebben een rapportage uitgebracht. De adviezen staan in het document Aanbevelingen van Security- Bytes (bijlage 3). Op basis deze adviezen hebben zij een plan van aanpak gemaakt om tot een optimale beveiliging te komen. In dit project wordt de eerste fase van dat PvA uitgevoerd (zie bijlage 4). Samenvatting De directie van de Coöperatieve Zuivelfabriek De Campagne wil dat er een oplossing wordt geboden voor de in de PSU beschreven problemen. Zij geeft daarom de volgende opdracht aan de Dienst ICT: De bestaande database moet worden aangepast en uitgebreid om meer informatie over de melklevering vast te leggen om zo de leveringen te kunnen traceren. Het bestaande netwerk moet beter worden beveiligd. De organisatie van de fabriek wordt weergegeven in het onderstaande organigram.

9 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 9 In dit schema worden de informatiestroom en het netwerk weergegeven. Melkopslag bij de veehouder. Een webserver stuurt regelmatig de temperatuurgegevens naar de PC op de veehouderij. Inbelverbinding Melkopslagtank PC op de veehouderij: : - De melkrijder verstuurt hiervandaan zijn gegevens over de melklevering naar de fabriek - De veehouder kan hier zijn leveringsoverzicht en zijn saldo uitlezen Het fabrieksnetwerk. Een van de PC s heeft zijn bestanden gedeeld met de veehouders. 200 veehouderijen zijn aangesloten bij de Coöperatieve zuivelfabriek De Campagne

10 10 ICT-BEHEERDER

11 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 11 << Project >>

12 12 ICT-BEHEERDER Oriëntatie Oriëntatie Van idee tot opdracht In deze fase is er strikt genomen nog geen sprake van een project. Deze fase die voorafgaat aan het project is bedoeld om je te oriënteren op het project, waarbij je onder andere: 1. Onderzoek doet naar de technische en sociale haalbaarheid van het project. 2. De projectopdracht gaat vastleggen. Het resultaat van deze fase is een rapportage over de haalbaarheid, waaruit blijkt of het zinvol is om het project te starten of niet. Naast de haalbaarheid wordt ook de opdracht van het project opgesteld. Hiervoor is overleg nodig met de betrokkenen. Je opdrachtgever verwacht in ieder geval dat je de volgende onderwerpen verwerkt in de resultaten van deze projectfase: globale kosteninschatting batenoverzicht haalbaarheid van de uitvoering voor de geplande datum (over 8 weken) Aan het einde van de fase zul je een advies uitbrengen aan de directie van De Campagne, waaruit duidelijk blijkt in hoeverre dit project haalbaar is. De schematische weergave van de invoer en uitvoer van deze fase is hieronder weergegeven. Projectidee Oriëntatie Projectopdracht

13 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 13 Bronnen websites boek Projectmanagement lessen database (toepassen van MS-Access) lessen Netwerken (met de nadruk op beveiliging van netwerken) Fasedocument / Op te leveren producten Projectgroep: Haalbaarheidsrapport Projectgroep: Projectopdracht Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase KT Werkproces nr. Competenties Verwacht gedrag Kerntaak 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte E Samenwerken en productief (p) overleggen M Analyseren productief (p) LLB 1.1 Benoemt eigen leerdoelen voor eigen ontwikkeling Toetsvoorstel Geen Evalueren en beoordelen TABEL NO-GO GO J Formuleren en productief (p) rapporteren N Onderzoeken productief (p) Oriëntatie Datum Praktijkopleider en BPV-begeleider Paraaf + opmerkingen Haalbaarheidsrapport No-Go Go Datum Begeleider Paraaf Projectopdracht No-Go Go

14 14 ICT-BEHEERDER Definitie Definitie Van opdracht tot plan en planning De door jullie team ingediende projectopdracht is goedgekeurd door het management van De Campagne. Vanaf dit ogenblik is er sprake van een project. Een project moet projectmatig worden aangepakt en dat betekent eerst denken en dan doen. In de definitiefase zal dus het denkwerk voor het project gedaan moeten worden. Het resultaat van het denkwerk wordt vastgelegd in het Plan van Aanpak (PvA). Op de website onder ICT is een sjabloon van een PvA opgenomen. In dit sjabloon ontbreekt de inhoud. Dit PvA dient door je team te worden geschreven, zodat er een compleet Plan van Aanpak voor je project ontstaat. De opdrachtgever wenst ook in het Plan van Aanpak een grafische planning waarin het verloop van het totale project is weergegeven. Goedgekeurde Projectopdracht Definitie Plan van Aanpak Bronnen boek Projectmanagement handleiding MS-Project voorbeeld Plan van Aanpak uit projectwijzer 2 en 3 Fasedocument / Op te leveren producten Projectgroep (2 personen): Plan van Aanpak met een grafische planning

15 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 15 Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase KT Werkproces nr. Competenties Verwacht gedrag Kerntaak 1.3 Opstellen Plan van Aanpak H Overtuigen en reproductief (r) beïnvloeden Q Plannen en productief (p) organiseren 3.4 Stelt procedures op en bewaakt deze J Formuleren en rapporteren productief (p) Toetsvoorstel Eindpresentatie (EP) van het Plan van Aanpak Criteriumgericht interview (CI) over het Plan van Aanpak Evalueren en beoordelen TABEL NO-GO GO Definitie Datum Praktijkopleider en BPV-begeleider Paraaf + opmerkingen Plan van Aanpak No-Go Go Datum Begeleider Paraaf

16 16 ICT-BEHEERDER Ontwerp Ontwerp Van Plan van Aanpak tot Functioneel Ontwerp In de ontwerpfase van het project ga je als projectteam nadenken over de te leveren functionaliteiten. Dat betekent dat je moet achterhalen wat het systeem dat je maakt straks moet kunnen: je maakt een Functioneel Ontwerp. Het betekent niet dat je moet gaan bepalen hoe het systeem er zelf gaat uitzien, dat is het Technisch Ontwerp en dat volgt later. Het uitgangspunt bij je Functioneel Ontwerp zijn de eisen én wensen van je opdrachtgever. Het Functioneel Ontwerp geeft antwoord op de vraag WAT er geleverd moet worden. Een aanknopingspunt om te beginnen is het projectidee en mogelijk ook het overzicht van de producten uit je Plan van Aanpak. Waarschijnlijk zul je met het onderzoek niet voldoende informatie hebben om het gewenste eindproduct te kunnen maken. Je moet dus met je opdrachtgever in gesprek om te achterhalen welke eisen en wensen er zijn met betrekking tot het project. Hiervoor dien je dus een vraaggesprek te voeren met je contactpersoon van de opdrachtgever. Wanneer je alle eisen en wensen hebt verzameld, moet je een inventarisatie uitvoeren en een logische indeling maken. Om dit vast te leggen in je Functioneel Ontwerp beschrijf je de functionaliteiten die bij de eisen en wensen behoren. Naast de beschrijving van de functionaliteiten behoren in een Functioneel Ontwerp ook de volgende onderdelen terug te komen (indien van toepassing): scherm lay-outs formulieren (uitvoer op scherm) rapporten (uitvoer op papier) logisch netwerkontwerp fysiek netwerkontwerp rechtenstructuur op mappen- en shareniveau matrix met overzicht van software per gebruiker visualisatie van processen bijvoorbeeld: klachtenmeldprocedure, ICT incidentenprocedure (servicedesk) acceptatietest (die uiteindelijk wordt uitgevoerd samen met de opdrachtgever om vast te stellen of het geleverde product voldoet aan de eisen en wensen). Al deze onderwerpen komen terug in je Functioneel Ontwerp. Op de website onder ICT vind je een sjabloon dat je kunt gebruiken om je Functioneel Ontwerp te schrijven.

17 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 17 De schematische weergave van de invoer en uitvoer van deze fase is hieronder weergegeven. Goedgekeurd Plan van Aanpak Ontwerp Functioneel Ontwerp Bronnen goedgekeurd Plan van Aanpak boek Informatiemanagement websites over functioneel ontwerpen Fasedocument / Op te leveren producten Projectgroep: Functioneel Ontwerp Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase KT Werkproces Kerntaak 1.2 Opleveren van een ontwerp van een onderdeel van (een informatiesysteem) Toetsvoorstel Criteriumgericht interview (CI) over het Functioneel Ontwerp Eindpresentatie (EP) van het Functioneel Ontwerp Evalueren en beoordelen nr. Competenties Verwacht gedrag K L Vakdeskundigheid toepassen Materiaal en middelen inzetten 1.4 Realiseren van een testomgeving L Materiaal en middelen inzetten TABEL NO-GO GO productief (p) productief (p) productief (p) Ontwerp Datum Praktijkopleider en BPV-begeleider Paraaf + opmerkingen Functioneel ontwerp No-Go Go Datum Begeleider Paraaf

18 18 ICT-BEHEERDER Werkvoorbereiding Werkvoorbereiding Van Functioneel Ontwerp naar Technisch Ontwerp Tijdens de werkvoorbereiding ontstaat het Technisch Ontwerp van het product dat voldoet aan de functionele eisen die aan het product gesteld worden ( Hoe wil je het doen? ). Kortom, het Technisch Ontwerp is de vertaling van het Functioneel Ontwerp naar het op te leveren eindproduct. Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden in deze fase zul je merken dat er onderwerpen aan bod moeten komen waarvan je geen of niet voldoende kennis hebt. Zorg dat je duidelijke leervragen formuleert en bespreek deze met je vakdocenten. Mogelijk leven dergelijke vragen ook bij andere projectgroepjes en kunnen jullie gezamenlijk de benodigde kennis vergaren. De onderwerpen die in het Technisch Ontwerp aan de orde moeten komen voor dit project zijn onder andere: Database - normaliseren - tabellen - formulieren - rapporten - testplan Netwerk - gebruikte hardware met speciale instellingen - softwareoverzicht met speciale instellingen - IP-plan en naamgeving

19 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 19 - mappenstructuur en mappings - NTFS- en sharepermissies - backup / restore - virusprotectie - testplan Detailplanning voor de volgende fase, namelijk de Realisatie. Verder moet een Technisch Ontwerp voldoen aan de eisen die aan zakelijke communicatie worden gesteld. De schematische weergave van de invoer en uitvoer van deze fase is hieronder weergegeven. Goedgekeurd Functioneel Ontwerp Werkvoorbereiding Technisch Ontwerp Bronnen goedgekeurd Plan van Aanpak goedgekeurd Functioneel Ontwerp Fasedocument / Op te leveren producten Projectgroep: Technisch Ontwerp Projectgroep: Testplan (al dan niet als onderdeel van het Technisch Ontwerp) Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase KT Werkproces nr. Competenties Verwacht gedrag Kerntaak 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel I Presenteren productief (p) van) een informatiesysteem Q Plannen en productief (p) organiseren 2.1 Opstellen van een implementatieplan K Vakdeskundigheid toepassen productief (p) Toetsvoorstel Eindpresentatie (EP) van het Technisch Ontwerp Criteriumgericht interview (CI) over het Technisch Ontwerp

20 20 ICT-BEHEERDER Evalueren en beoordelen TABEL NO-GO GO Werkvoorbereiding Datum Praktijkopleider en BPV-begeleider Paraaf + opmerkingen Technisch Ontwerp No-Go Go Datum Begeleider Paraaf Testplan (optioneel apart onderdeel) No-Go Go

21 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 21 Realisatie Realisatie Van Ontwerp naar Informatiesysteem Aan de hand van het Technisch Ontwerp ga je het informatiesysteem bouwen. In de detailplanning die je bij je Technisch Ontwerp hebt opgesteld, vind je de werkzaamheden die je allemaal moet uitvoeren en in welke volgorde. Nu zal blijken of je planning juist is geweest. Het kan natuurlijk zo zijn dat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Afwijken van de planning (door uitloop of problemen) meld je zo snel mogelijk bij je opdrachtgever (projectbegeleider). Zorg in ieder geval dat je voor aanvang van deze fase over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Dit voorkomt vertraging in de uitvoering. Je informatiesysteem bestaat uit drie onderdelen: de database het netwerk de documentatie Elk onderdeel moet worden getest, voordat de volgende fase (Oplevering) start. Deze testwerkzaamheden voer je binnen je projectteam uit volgens het opgestelde Testplan. Dit wordt de zogenaamde functionele test genoemd. Je stelt dus vast na uitvoering van alle werkzaamheden (zoals je in het Technisch Ontwerp hebt beschreven) of de beoogde functionaliteiten juist aanwezig zijn. Als dit zo blijkt te zijn, kun je met de opdrachtgever een afspraak maken voor de oplevering. De schematische weergave van de invoer en uitvoer van deze fase is hieronder weergegeven. Goedgekeurd Technisch Ontwerp Realisatie Werkend informatiesysteem Bronnen goedgekeurd Technisch Ontwerp goedgekeurd Testplan

22 22 ICT-BEHEERDER Fasedocument / Op te leveren producten Projectgroep: Werkend systeem, inclusief systeemdocumentatie Projectgroep: Implementatieplan (facultatief, door school te bepalen) Projectgroep: Ingevulde checklist uit het Testplan Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase KT Werkproces nr. Competenties Verwacht gedrag Kerntaak 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan B Aansturen reproductief (r) K Vakdeskundigheid toepassen productief (p) L Materialen en middelen productief (p) inzetten 2.4 Evalueren van een implementatie M Analyseren productief (p) Toetsvoorstel Eindpresentatie (EP) van het werkend eindproduct Evalueren en beoordelen TABEL NO-GO GO Realisatie Datum Praktijkopleider en BPV-begeleider Paraaf + opmerkingen Werkend systeem No-Go Go Datum Begeleider Paraaf Implementatieplan (facultatief, door school te bepalen) No-Go Go Ingevulde checklist No-Go Go

23 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 23 Oplevering Oplevering Van leverancier naar opdrachtgever Het is de bedoeling dat jullie in deze fase het informatiesysteem overdragen aan de opdrachtgever. Kijk daarom nog even terug naar wat nu exact de opdracht was van de directie. Is het probleem dat de aanleiding was voor het project ook daadwerkelijk opgelost? Bij de oplevering horen verschillende activiteiten. Je kunt hierbij denken aan: een demonstratie in het Engels van de gevraagde functionaliteiten voor de controleurs van het Europese bureau; een check uitgevoerd door de opdrachtgever aan de hand van de opleveringscriteria onder begeleiding van (een afvaardiging) het projectteam; een informatiesessie over de meest belangrijke onderdelen van het informatiesysteem. Let er bij alle activiteiten op dat je de boodschap afstemt op de doelgroep. Dit kan de directie, melkrijder, veehouder of systeembeheerder zijn. Het zal duidelijk zijn dat je elke doelgroep weer anders moet benaderen en je bij de ene doelgroep meer jargon kunt gebruiken dan bij de andere doelgroep. Uiteindelijk zal de opdrachtgever gecontroleerd moeten hebben of aan functionele eisen wordt voldaan. Bij de oplevering zal ook de (op de doelgroep afgestemde) documentatie worden overgedragen.

24 24 ICT-BEHEERDER De schematische weergave van de invoer en uitvoer van deze fase is hieronder weergegeven. Werkend informatiesysteem Oplevering Geaccepteerd informatiesysteem Bronnen alle gemaakte projectdocumentatie de reeds voorbereide gebruikersinstructie Fasedocument / Op te leveren producten Projectgroep: Werkend systeem, inclusief aangepaste documentatie Projectgroep: Hand-outs behorende bij de Engelstalige presentatie Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase KT Werkproces nr. Competenties Verwacht gedrag Kerntaak 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan S Kwaliteit leveren productief (p) T Instructies en procedures productief (p) opvolgen 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietest C Begeleiden reproductief (r) D Aandacht en begrip reproductief (r) tonen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen K Vakdeskundigheid toepassen productief (p) Toetsvoorstel Criteriumgericht interview (CI) over het werkend informatiesysteem en de systeemdocumentatie Eindpresentatie (EP) in het Engels over de geautomatiseerde informatieverwerking met betrekking tot de melkleveringen aan de mensen van een Europees bureau Evalueren en beoordelen TABEL NO-GO GO Oplevering Werkend systeem inclusief aangepaste documentatie Hand-outs bij de Engelstalige presentatie No-Go No-Go Datum Praktijkopleider en BPV-begeleider Paraaf + opmerkingen Go Go Datum Begeleider Paraaf

25 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 25 Nazorg Nazorg Hoe doen we het de volgende keer? In deze fase wordt het project afgerond en de projectorganisatie opgeheven. Omdat je wilt weten wat de totale kosten van het project zijn geweest moet je een nacalculatie opstellen. Uit jullie urenverantwoordingen weet je hoeveel uren er aan het project zijn besteed, ook is bekend welke materialen zijn gebruikt. Gebruik de tarieven zoals je die ook in je voorcalculatie hebt vermeld en reken de totale som van het project uit. Vergelijk dit met de voorcalculatie en trek je conclusies. Waar grote verschillen zijn, is het goed om te achterhalen waar de oorzaak ligt. Leg dit alles vast in een kort verslag. Neem deze informatie mee naar een volgend project. Ter afsluiting van het project dien je het projectdossier compleet te maken. In het dossier komen alle documenten die de groepsleden tijdens het project hebben gemaakt. Om het dossier volledig te maken, schrijven jullie een korte projectsamenvatting van alles wat de projectgroep heeft gedaan. Ter afronding van deze projectwijzer wordt met verschillende projectgroepen tezamen het project geëvalueerd. Om dat goed te kunnen doen, zul je eerst een persoonlijk reflectieverslag moeten schrijven waarbij je eigen functioneren binnen de projectgroep centraal staat. De vragen uit bijlage 9 van PW 2 kunnen je daarbij helpen. De belangrijkste vragen zijn: Wat ging er goed en wat kan worden verbeterd? Hoe heb jij persoonlijk gefunctioneerd? Bronnen PW 2: bijlage 9 Fasedocument / Op te leveren producten Projectgroep: Compleet projectdossier (inclusief nacalculatieverslag) Individueel: Persoonlijk evaluatieverslag

26 26 ICT-BEHEERDER Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase KT Werkproces nr. Competenties Verwacht gedrag Kerntaak 2.4 Evalueren van een implementatie J Formuleren en rapporteren Productief (p) M Analyseren Productief (p) P Leren Productief (p) Toetsvoorstel Criteriumgericht interview (CI) over het projectdossier Functioneringsgesprek naar aanleiding van het evaluatieverslag Evalueren en beoordelen TABEL NO-GO GO Nazorg Compleet projectdossier inclusief nacalculatie No-Go Datum Praktijkopleider en BPV-begeleider Paraaf + opmerkingen Persoonlijk evaluatieverslag No-Go Go Go Datum Begeleider Paraaf

27 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 27 << Bijlagen >>

28 28 ICT-BEHEERDER Bijlage 1 Monitor PW4 Monitor PW04 ICT LEERLING: Complexiteitsniveau B BEOORDELING KT Werkproces 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte Competenties Opmerkingen werkvorm beoordelingsvorm beoordelaars BPV V op producten GO / NO-GO R - P - T Fase 1 Fase 2 Beroepsproducten in PW04 Haalbaarheidsrapport G2 pro E. Samenwerken en overleggen p Projectopdracht G2 pro M. Analyseren p LBB 1.1 Benoemt eigen leerdoelen voor eigen ontwikkeling J. Formuleren en rapporteren p N. Onderzoeken p Plan van Aanpak G2 CI, EP pro 1.3 Opstellen plan van aanpak H. Overtuigen en beinvloeden r Q. Plannen en organiseren p 3.4 Stelt procedures op en bewaakt deze J. Formuleren en rapporteren p Functioneel ontwerp G2 CI, EP v 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van een informatiesysteem K. Vakdeskundigheid toepassen p L. Materiaal en middelen inzetten p Fase Realiseren van een testomgeving L. Materiaal en middelen inzetten p Fase 4 Technisch ontwerp G2 CI, EP v 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem I. Presenteren p Testplan G2 CI, EP v Q. Plannen en organiseren p 2.1 Opstellen van een implementatieplan K. Vakdeskundigheid toepassen p Fase 5 Werkend systeem, inclusief systeemdocumentatie G2 EP v Implementatieplan (facultatief, door school te bepalen) G2 Ingevuld checklist uit het Testplan G2 v 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan B. Aansturen r K. Vakdeskundigheid toepassen p L. Materialen en middelen inzetten p 2.4 Evalueren van een implementatie M. Analyseren p Fase 6 Fase 7 Werkend systeem, inclusief aangepaste documentatie G2 CI v Hand-outs behorende bij de Engelstalige presentatie G2 EP Compleet projectdossier (inclusief nacalculatieverslag) G2 CI pro v pro 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan S. Kwaliteit leveren p T. Instructies en procedures opvolgen 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietest C. Begeleiden r D. Aandacht en begrip tonen r 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen K. Vakdeskundigheid toepassen p 2.4 Evalueren van een implementatie J. Formuleren en rapporteren p Persoonlijk evaluatieverslag Ind F pro M. Analyseren p P. Leren p p

29 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 29 Bijlage 2 Functionele eisen voor MISC, fase 2 In deze notitie staan een aantal functionele eisen en wensen geformuleerd voor een te ontwikkelen systeem. De afdeling ICT dient op basis hiervan een functioneel ontwerp te maken, waarin wordt vastgelegd welke hiervan haalbaar zijn en in een applicatie zullen worden uitgewerkt. 1. Begripsomschrijvingen Veehouder: Batch: Lot: Leverancier van melk. Levering van een hoeveelheid melk aan de fabriek. Bij een batch worden gegevens geregistreerd over de kwaliteit van de melk bij levering. Aanduiding voor een container melk die op de fabriek wordt verwerkt. Een lot bestaat doorgaans uit meerdere batches. Van een lot worden ook eigenschappen gemeten en vastgelegd. Lotnummer: Unieke code die aan een lot wordt toegekend. Deze bestaat uit: N L - N L Z M 3-21: Afnemer NL Landcode NLZ30 Fabriekscode M3 Vulmachine 21:23 Vultijdstip Houdbaarheidsdatum Winkelketen die melk afneemt en verkoopt aan particulieren. Melk uit één lot kan naar meerdere afnemers gaan. 2. De gewenste uitbreiding van MISC De meldingen over producten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, komen binnen bij de afdeling distributie van De Campagne, onder vermelding van het lotnummer. Meldingen kunnen zowel worden gedaan door particulieren als door afnemers. De gewenste verbeteringen zijn: Soepele verwerking van de klachtenregistratie. Alle informatie (over boeren, batches, afnemers) zoveel mogelijk met 1 druk op de knop zichtbaar. Betere rapportage aan management en afnemers. Concreet wordt voorgesteld de volgende schermen / formulieren in MISC in te bouwen: Invoer formulier klachten. Rapportage voor afdeling Verkoop. Rapportage voor het management.

30 30 ICT-BEHEERDER 3. Het invoerformulier Klachten Eisen: Als het klachtenformulier geopend wordt, staat automatisch de huidige datum vermeld. Als een afnemer een klacht meldt, moeten de gegevens van die afnemer via een keuzelijst ingevuld kunnen worden. Maar ook particulieren moeten een klacht kunnen laten registreren. Met behulp van het toetsenbord worden het lotnummer (incl. houdbaarheidsdatum) volgens een vast format ingevuld. Daarna verschijnen op het formulier automatisch: land van herkomst, fabriekscode, vulmachine, vultijd, productiedatum. Er moet een ruimte zijn waar een omschrijving van de klacht geplaatst kan worden. Op het formulier moeten automatisch de volgende gegevens van de afnemers op het formulier weergegeven worden: naam, adres en contactpersoon van het bedrijf, de afleverdatum van de melkpakken, het aantal melkpakken dat geleverd is. Optionele eisen: De gegevens die automatisch getoond worden, mogen niet te wijzigen of te verwijderen zijn. Alleen die werkbalken en menu s die minimaal nodig zijn, mogen zichtbaar zijn. Er moet via een knop op het formulier een afdruk gemaakt kunnen worden van het formulier. 4. Rapport voor afdeling Verkoop Eisen: Het rapport moet zowel als formulier en als af te drukken rapport beschikbaar zijn. De gegevens die worden opgenomen zijn: - Het lotnummer, de houdbaarheidsdatum een omschrijving van de klacht. - Van de afnemers : de volledige naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer. - Van de levering: de afleverdatum, het aantal geleverde melkpakken, de contactpersoon. Optionele eisen: het GSM nummer van de contactpersoon. het adres van de contactpersoon.

31 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) Het rapport voor management Eisen: Het rapport dient een overzichtslijst te zijn, waarbij jan worden geselecteerd op datum, en op afnemer. De volgende gegevens worden opgenomen: Van de melk: het lotnummer, de houdbaarheidsdatum, het land van herkomst, de code van de fabriek, de vulmachine, de vultijd, de datum van de dag waarop de melk geproduceerd werd. Van de afnemers: de volledige naam en adres van het bedrijf. Van de levering: de afleverdatum en het aantal melkpakken dat geleverd is. Optionele eisen: Het totaal aantal pakken dat aan alle afnemers geleverd is. Van de veehouders die de melk aangeleverd hebben, moeten de naam en het adres getoond worden. Op het formulier moet een knop aanwezig zijn die het formulier converteert naar een Worddocument. 6. Documentatie Alle groepen gebruikers wensen een gebruikersinstructie die voldoet aan de onderstaande eisen: - Kort en krachtig, ongeveer een A4. - Onderwerpen: invoer, belangrijkste functies, printen en versturen. De afdeling systeembeheer wil technische documentatie die voldoet aan de onderstaande eisen: - Beschrijving van het datamodel. - Beschrijving van de gegevensstructuren.

32 32 ICT-BEHEERDER 7. Lijst van personeel Afdeling Naam Functie Productie Heemskerk, Maarten Chauffeur Productie Ruitenberg, Henk Chauffeur Administratie Cappellen, Niels van Administrateur Administratie Tromer, Joost HRM-medewerker Administratie Wolf, Marieke de Secretarieel medewerkster Dienst ICT Klok, Arie Medewerker kantoorautomatisering Dienst ICT Kwintenberg, Sander Medewerker Service Management (hoofd) Dienst ICT Engels, Ruben Medewerker Productieautomatisering Dienst ICT Hoef, Gerold van Medewerker Applicatiebeheer Directie Altink, Herbert Algemeen directeur Directie Hage, Jack Financieel directeur Inkoop Top, Barend Inkoper Inkoop Vis, David Inkoper (hoofd) Productie Brandhof, Robbert van den Chauffeur Productie Huibers, William Chauffeur Productie Rooijen, Gerhard van Chauffeur Productie Smit, Anthonie Chauffeur Productie Roekel, Frank van Hoofd Productie Productie Hop, André Magazijnbeheerder Productie Milligen, Ricardo van Magazijnbeheerder Productie Roos, Peter de Waarnemend Hoofd Productie Technische Dienst Berg, Peter van den Engineer Technische Dienst Bruijn, Simon de Engineer (hoofd) Verkoop Voorde, Wessel ten Verkoper binnendienst Verkoop Jong, Daan de Verkoper buitendienst (hoofd) Verkoop Raad, Henri de Verkoper binnendienst

33 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 33 Bijlage 3 Aanbevelingen van SecurityBytes Notitie Aan: Van: Betreft: Urgentie: Afdelingshoofden, Automatisering Directie Rapport over netwerkbeveiliging Hoog In het rapport van SecurityBytes zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een optimale beveiliging van het netwerk. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar meerdere fases. De eerste fase betreft het inzetten van een centrale server en daarop de juiste rechten aan de medewerkers toe te wijzen. De volgende fase betreft is het instellen van de policies en de laatste fase betreft de inrichten van een internettoegang met firewall en proxy en een mailserver met spamfilter. De aanbeveling uit het rapport is hieronder opgenomen. Huidige situatie Alle medewerkers slaan de documenten op de eigen computer op en wanneer bestanden naar een collega moeten, dan gebeurt dit door middel van een diskette of USB-stick. Iedere medewerker kan op elke willekeurige computer werken en ook alle opgeslagen documenten bewerken. Ook kunnen onbevoegden de computer gebruiken. Er is wel een peer-to-peer verbinding tussen een centrale computer en de veehouders. Op die centrale computer zijn de gegevens van de melkleveringen opgeslagen. In dit peer-to-peer netwerk zijn wel beveiligingsmaatregelen getroffen. In de achterliggende tijd is daar hard aan gewerkt en de betrokken medewerkers zijn ervan overtuigd dat die beveiligingsmaatregelen verder doorgevoerd moeten worden in de organisatie. Fase 1 Wij bevelen aan om te beginnen met het inrichten van een centrale server op basis van Microsoft Windows 2003 Server (release 2). Deze server zal moeten functioneren als DNS- en DHCP-server en als Domain Controller (DC). De zogenaamde Active Directory (AD) zal een centrale plaats vormen van het nieuwe netwerk. De server zal ingericht worden op basis van het organogram en de verder dient rekening gehouden te worden met de volgende gegevens: Domeinnaam: Campagnexx Servernaam: SVRxx-01-W2k3 IP-adres van SVRxx-01-W2k3: xx.1 DNS (AD-integrated) DHCP (AD- integrated) DHCP-scope voor de PC s: xx.51 tot xx.100 Partitie indeling van de SVRxx-01-W2k3: C: system (systeempartitie met Windows) D: applications (partitie met alle geïnstalleerd programmatuur van de server) E: data (partitie met alle gebruikersprofielen en de data van de gebruikers en groepen) F: images (partitie met beschikbare software voor de PC s en gebruikers) G: back-up (partitie waar PC-images en back-up opgeslagen kunnen worden) De gebruiker Everyone moet geen rechten hebben binnen het netwerk. Elke gebruiker heeft een eigen homedirectory (mapping H:) met een maximale opslagruimte (diskquota). Elke gebruiker is lid van zijn afdelingsgroep (mapping F:), daarnaast kan hij ook lid zijn van functionele groepen, zoals MT of OR.

34 34 ICT-BEHEERDER De toegang tot de mappen moeten worden geregeld via het AGDLP-principe. De shares naar de homedirectories en afdelingsdirecties mogen niet zichtbaar zijn voor de gebruikers. De medewerkers van de Dienst ICT moeten bij alle data kunnen komen, met uitzondering van de data van Directie. De secretarieel medewerkster moet alle data van de gebruikers en afdelingen kunnen lezen. De PC s moeten zijn voorzien van Windows XP Professional met het meest recente SP en patches. Eventueel kan ook gekozen worden voor Windows Vista. Elke groep moet minimaal op één printer kunnen printen. De printers moeten beschikbaar zijn vanuit de AD. De medewerkers moeten intern kunnen mailen. Het is aan te bevelen om een centrale agenda in te richten zodat de secretarieel medewerkster kan zien welke medewerkers afspraken hebben en dat zij ook afspraken kan plannen (dit is een wens). Voor elk gebruikersaccount is een wachtwoord verplicht. De gebruiker moet zelf het wachtwoord kunnen wijzigingen. Tevens moeten wachtwoorden complex zijn en elke 3 weken worden gewijzigd, waarbij een wachtwoord maar 1 periode per jaar kan worden gebruikt. De groep Productie heeft de volgende subgroepen Melkrijders, Magazijnbeheerders en Productiemedewerkers. Ten aanzien van de applicaties: De database op de server mag alleen maar toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen. Voor de database gelden verschillende gebruikersrechten, sommigen mogen alleen maar lezen anderen lezen en wijzigen.

35 PROJECTWIJZER 4 - COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK DE CAMPAGNE (2) 35 Bijlage 4 Plan van Aanpak / Functioneel Ontwerp / Technisch Ontwerp Op de site: onder ICT / CGO zijn de sjablonen voor deze projectwijzer te downloaden.

36 36 ICT-BEHEERDER Bijlage 5 Competentiescoretabel PW4 A B C D E H I J K L M N O P Q R S T V Y ICT-Beheerder en Netwerkbeheerder Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Overtuigen en beinvloeden Presenteren Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Kwaliteit leveren Insrtucties en procedures opvolgen Met druk en tegenslag omgaan Bedrijfsmatig handelen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 1.1 Vaststellen van de p p informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp p p p P van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van r p aanpak 1.4 Realiseren van een p testomgeving Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Behandelen en afhandelen van incidentmeldingen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures p r p p p p r r p p p p p

Projectwijzer 7 Medisch Centrum Middenpolder

Projectwijzer 7 Medisch Centrum Middenpolder Projectwijzer 7 Medisch Centrum Middenpolder Afdeling ICT-beheerder Opleidingssoort BOL 4 Versienummer 2-2008-2009 69338073 Bestelnummer 00616040020 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Projectwijzer: Pokeren

Projectwijzer: Pokeren Opleiding: APPLICATIEONTWIKKELAAR Crebo: 95311 Projectwijzer: Pokeren Versie: 1.0 Colofon ICT College onderdeel van het ROC Teraa Helmond Foto s en afbeeldingen Ondanks alle inspanningen is het mogelijk

Nadere informatie

Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma

Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma Projectwijzer 11 Reisbureau Jongsma Afdeling ICT-beheerder Opleidingssoort BOL 4 Versienummer 1-2008-2009 69348030 Bestelnummer 00616040021 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Projectwijzer 1 Website computershop

Projectwijzer 1 Website computershop NIVEAU 4 ICT ICT APPLICATIEONTWIKKELAAR Crebo 95311 Deze projectwijzer is uitgebracht in de serie voor de opleiding middenkaderfunctionaris Applicatie ontwikkelaar. Projectwijzers zijn gebaseerd op het

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Installeren van software op maat

Installeren van software op maat 5 BEROEPSTAAK Installeren van software op maat Opleiding MEDEWERKER ICT 69310118 Bestelnummer 00615780006 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider

Nadere informatie

Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder (2)

Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder (2) Projectwijzer 8 Medisch Centrum Middenpolder (2) Afdeling ICT-beheerder Opleidingssoort BOL 4 Versienummer 2 2010-2011 Artikelnummer: 00640520012 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werken in de Praktijk

Werken in de Praktijk 12 BEROEPSTAAK Werken in de Praktijk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310132 Bestelnummer 00615780013 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Techniek Willem

Nadere informatie

Projectwijzer 1a Project Computers

Projectwijzer 1a Project Computers Projectwijzer 1a Project Computers Afdeling ICT-beheerder Opleidingssoort BOL 4 Versienummer 3-2008/2009 69335117 Bestelnummer 00616040014 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Assembleren van een computer op maat

Assembleren van een computer op maat 2 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer op maat Opleiding MEDEWERKER ICT 69310112 Bestelnummer 00615780003 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Willem

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4 Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding...4 Algemeen...4 Planning en logboek...4 Definitiestudie...4

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Project Linux Assurantiekantoor netwerkontwerp SWIOM1a

Project Linux Assurantiekantoor netwerkontwerp SWIOM1a PROJECT LINUX ASSURANTIEKANTOOR NETW ERKONTWERP E.B.W. Seldenthuis December 2011 Pagina 1 van 10 INHOUD Project Linux Assurantiekantoor netwerkontwerp... 1 Context... 3 Opdracht... 6 Producten... 7 Duur

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 1 van 10 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Medewerker beheer ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen ICT-opleiding: Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding 95321 ICT-Beheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Assembleren van een computer op maat (versie 3)

Assembleren van een computer op maat (versie 3) 2 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer op maat (versie 3) Opleiding Medewerker ICT > Medewerker ICT [Crebo 95060] Artikelnummer: 00676350002 Colofon De beroepstaken zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Applicatieontwikkelaar Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060 2010-2011) kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Inleiding

Inhoud. Deel A Inleiding v Deel A Inleiding 1 Wat is een project? 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Prince2 4 1.3 pico 6 1.4 Wanneer is een fase afgerond? 7 1.5 Wanneer spreek je van een geslaagd project? 8 1.6 Waarom mislukt een project?

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder BPV gids Een handleiding voor de leerling en de werkgever Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder Versie 1.2 7 juli 2015 Voorwoord Beste werkgever en leerling, U ontvangt deze gids,

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: mondeling en Beheerst de Nederlandse Kan

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6 Opleiding Complexiteit Begeleiding Duur Advies timing Focus op Applicatieontwikkelaar Periode Ontwerp en realiseert Eind Niveau Weinig begeleiding 6 Periode, ALA B Kerntaak Ontwerpen van de applicatie,

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Overview kwalificatie Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: Applicatieontwikkelaar Kerntaken 1. Ontwerpen van applicaties 2. Realiseren van applicaties 3. Implementeren

Nadere informatie

Assembleren van een computer (versie 3)

Assembleren van een computer (versie 3) 1 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer (versie 3) Opleiding Medewerker ICT Artikelnummer: 00676350001 Colofon De beroepstaken zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium

Nadere informatie

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie:

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie: CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk ICT-beheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 26-06-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie