Surinaamse geologische dienst op instorten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surinaamse geologische dienst op instorten"

Transcriptie

1 Surinaamse geologische dienst op instorten De Sudnaanse Geolosisch Mijrbourvkundisc Diersr teh nog ndar ad! scoloog en heeli nauwelijks niddeletr neer. De exploraric er het beh er ran dc suriraamr bodenschatten zitten daardoor in het dop. reoijl de (ondnie aislijdi. Maai leglle en iliesale soudzoekers, voomdcliy'r afkomstig uit hct buircnland, iaren er $tl bij. In mart reftrekkdr NederLandse geologenroor de srcdc keer naar Su.irdme om hun dien slen aan te bieden. Yolgens somnigen cen'mission impo$ible'., Voor de Nederandse geo oge is het een ramp Dai s het pr maire de Akadem raad voor de Aardwetensclrappef prot. drl E van Hinte, op lret paf de eeetoe Ceo og e en /vlneralogie n Wageningen op ie hetfen Het colege van be(u!r van de Landbolwun lctr tet (LUW) heefi d t voor8 neld aan d Wagen ngse Unlvetriteitsraad Deze neemt n naad de ddii tieve bes $irg Voor Va. Hinte r het de zove."ne klap waarmee Wagei ng n zch (haad in hettrene.ltje Leiden, CroninE n en Amsterdam (UvA) waar bjeerdere operates dc geo ogie verdween Over gens b lft de bodemku.de we bedaan aan de LUw. Hct (hrappei va. de momentcel door proi dr 5 B maakt dee uiivai ee. omvangrijk operatie, waarbj 20 van d 'l10 leedoe en sneuveen. Bijhet schrappen s niet gekeken naar ondetoeks<walite t maar raar de iablheid toi'de nr ssie van de LUW 'andbouw, voed ng, m eu. Ook de oidctuifvraag vai st! deften wa5 ri.htinggcvend, zo m,adde rector Katrsen in lret un ve6teitblad van WaEenifgen. D t aaisie arg!neni houdl overiee.s geen dand voor de Geologle Het aanta nrdcnten dai geologie vak ken volgt s zb groot dai Kroonenberg en zln medewerkee volgens de Wa6enlngse ondetuijs nome. de vo e honderd procent van hun werkijd 20udei moeten Ook qua ondetroek spr nt.n de Wa8eningse geo ogen er gocd u i.,,wj kunner orze taak aljaren niet m er naar behoren u tvoeren. Het s eei ranp Deze fraand vertrekt weereen seoloog, ei dan ben ik de laatste op het indt!!t', zegt C Cemeits M.5c., d recieurvan de Suriraamse Ceologisch Mijnbo!w kund Ee Densi (CMD) llijwas e n vai despreke6 op hetsympos!m dai 9 decenrber werd georganiseerd door het Cofrite Aadwetenschappe iike ond. neuning s!rname (cawot en de Riiks C o ogisclre D enn n Haarlenr. Doelwas om een beeld te geven van de toenand van de Niet bepaald flor$ani, zo b jkt. Terwl het land rlk is aan bodem rhatten, kw jnt de cmd die deze zou moeten beheref en xporeref langzaam wee. Momertee bez t de g o ogische dienngeen computer, geen dienstauio een chemisclr laboratorlum zonder apparaiuur, een geo og(he collectie d e door eef we6rhimmelend arch ef waar deroos dre gtte word n, en en peuo.ee sberla,rd vaf tweelronderd ambienar n met nauwelilk Eoed opgere de en gemotveerd nen Hoogtijdagen Hoe and ls was hd vroeger. Het n( i!!i werd in 1941 opgerclrt en had jaren anb een ceitra ro n de geologische nfranruciuur nu jn lroogtiidagen had de cmd vier rronde.d mefser n d enst waar onder twiit g tot vtlentw ntig geologen Mei ontd kl bauxet ir het Bakhuys geb ed. aardolie n Saramacca en spcelde een ledeide rolin de exploratie van kaolie., gla?afd k ei, cak um, nikke, mangaai, p atiia er diamant Daahaaitwerd n de jaren zevente een gcologische kaari g maakt d e moen dienen as uitgangspuni voor meer doe geri.ht enporaie oiderzoek geoog (h nldies ei Maar na 1975, heitaar van de onafhanke lkhed kwam de k ad ern De aan de CMD verbofden Nederlandse geologen giigen weer naar hun thu sla.d en ook vee Surinaamse geoosen, die hei karwei Ah zeifstand g Eeoloot vie vee me r g ld ie verdiener er het bu - iei and okte Na 198tt werd de 5tuatie nog problemaisch r Hei lufglecommando van Roni e Brunswljk domlneerde de binnen aiden, waadoor de CMD hei be.od gde vedwerk niet meer ko. uiivoerei 5inds d e tijd naan de werkzaamhede. biia volled s stil De 6evogen van de aftake ng voor de Suiraamse economie b ginnen zich ru afte tekenen. De huidise goldw nn.g ilun.eeir dat Volgeis d$ A L Haktege, vroeger werkzaam bijd CMD en r ge maig op m $ ebezoek in Surifame is sprake van wid wen iarerele.. De nlging van de goud prif okl egae e. illegale Eoudwinnets het oemoud n Zl bepaef op het moment waidaar gebe!rt de cmd speeli nalw lijkt Dre Erote m lnmaatsclr appil n zln s! iame aa. het exploreren, adus Hakneg D Canadese iirnra coldennar heefi een oogje op het Cros Rosebe geb ed en het B ommenne ngebied De Chinese naahchappi Wylap op de sarakreek ei de Canadese l rma caiarc op h t vanouds goudwrnn ngsgeb ed n Een2dorp Alle dre gaan een joi.t veni!re aa. met de Surinaamse m jnmaahchapp! Grassalco n delaren 96 ei 97 willen zlrtarten met exp oitatie. Daariaasi s het oe&oud rijk aar ialloze keinscha ge mlnbouwbedrijven d e hd goud reeds expoiterer., Zlwinnen goud n de iv eren, md spec aalgebouwd." dredga e. zu gapparaten De meihodes rij.2eer m leuonvrieid lilk ze maken gebru k van kw k om het goud uit hetwaier ie was sen H e.door raakt de riv r nerk

2 Dc r-i.uwiblica k.en uireive lan het KoninUiik rvede!lands C{olos^ch N{iinbouNkrndig Crnoos.hrf (KNGIiCi l'jrultrlr. s B KnnrcibeLE (voo,zirter) D,. l-l \vh!c (secrctiris) D,. K. Nlais (pendirgn.r$cr) lrot.dr.cjwn(,zw.uf D. Ni.u\shri.ff(*hiiit 9 narlfer kalcn d{i. De {rnd.,trdomris ( 8 pginrr D^. j.c. lrknn, t.tj.i)elri l)^. C.v'. t)ubrlilr. R(;D Hrarlem Dr. H.E. Rond.el, VU AlN!. in (boekbesprkingri) h. r. slobbc {cinli(jx.(ic) tiu i)0 C.!11\ch A!cLi.r vig ningen Gl. 08J70 2i880: fin urinaamse teologische dienst op instorten Hcr Lrlmrrsclrrp is lncll*iefde Nieurbrief o h( ri dsdlriii tieologie en iuijntou*. Hd lidmi.{sc]ip Loo}'r vrh 1 jrnu,.i,.,.jl de(mbd. ()prgging did,1 di. 'ntr$ddr voor hct cioll r.r,l,rr h, cndcfiarf re rer.hieverontreinisd. zcgt Hakstege. 5!riname proftccrt naulveltks van dczc klc,nschal Se SoudlvinninE Dc bedrijven lvorden bina zonder u,lzonderin6 Eer!nd door Eraz lanei en Guyaiezen en zitn Formecl noetef de goudzoekeg hei goud aan de Cenna e Eank n 5Lr nahe verkopen Deze beiaalt echie een zeer laag iariet, waar door het naar de zvr'artc markt taal Om met rlst gc aten te wor den n de iung e d gen de,lega e go!ozoe(els oov,ona en no8.cn dee var hct goud nfain dc okae De nil. nspectevaf de CNlDzou deze {inh vaf zaken -" gen lk moet f coni.o -.ren Maar d l 5!o gen! d rcclcu Cc,ncdr onmogellk..wc hcbbc. gcc. d cnnauto om dc brnncn endc. ln te saar Maar ook.,l hidden $e dre. dni nos eds het onmoh-pliik Hei ; Le gevaarlijk doo, de binnenlandlc oorlogen Naan goud lvordcn ook zaid- cn schclpvoorkomens op Brotc schaal legaalatgeeraven Allccn de baut ef n nardolie wi.ning, d l!rk wairop de Sur naamse siaahkai drijlt draaien goed Behee. en xplortatic vallen echter n et ondcr dc vcrantwoor dc ikhcd van decmd De naah olcmaatschappi expro teert ei beheed de ol,,.. d ver5e peicu ere maatschappjen en hel baln et nstiiuui doen dal voor h.t bauxct t)n,!krrii I{odcd. Rciiekom i!hr. v.k. \rn I tcldcn p/i Rijk Ccolo8is.ht t)icn! Ponbu 157, 1000r\I) Hitr,lcnr rl. 0.ll.l0o J00 / loo 16; tlr 0l.l.l5: I ll4 El 08J {i,: 0$ stuittri!. e r vetsdliinines.lata l9tt/2: l6lcbr i$t.2 dtr. 1995/.1, 2J $rr. ltsp. 6 ipril KNCiUG, ser.,,rid l'odbus i!; 1000 lt) Hfl,ldn. Ncdohnd rssn 0t6t-;t:0 l,)eilt- Aa n ne I di ne hdtna at tchap : ph Riik! (;Nlo$ch( Dienr P,\rl,u{ l5l, -:000 AD Hairlem r.l.0.1,1,101)100 i 911,' voor glw,ft l(do, HET VOETLICHT D6 Mer.dc.t schaap was een echte 8eoloog n de dop Vanat zln achtste was h I kid aan hui, bijhei geoog5ch museum Hofand n Lar.n Daar veire den tw-"e oude manne. hcm ovcr,,nooe en spinne.dc d,.lgcn r de bodem en de aardkor.t D eze fdc Schaap ontv ng oktober vorglaardc Eichcr.prisvan het KNCMC De lury pree< hcm voor'het tormulerei van een ro dc fysisch'naih,.matsche ba, s voor een tot n! ioe specu atef dee. nam-",1k dat hei mogeljk s de theore van ntere,anu ar prcsure 50 ution neiles! i ie schrilvcn als functe vaf porosteit. Dejury vond zijn scrlpt,c e.uit 5p.ir6en omdat hij helderdc bcpcrklng n. de consequenties ei de mp catr6 van,jn werk formuleert Dit gcdtook voorde mogelijke toepa$in8,n olc indu( ie. aadbevingsvoorspell ng cn kcnmische korton, niets lcck ccn gloreuze geolo6i5che loekomd in dc wc8 te naan Ioch koor de au reaai daar n i voor, bllkt a ris tldens hei gciprek dat'vo t cht'met hem had in d.1c klasrena!ral van Am5l,"rdam cs sclraap w de Eeolog(h-" g,.meenschap I ct voor lret hoofd stote. nlnar, dc gcolog,e heelt ztn z e Na hd tweedejaar ir Unechl!!ar-on a e mys tcr dn! t l-lofand opge od B i het k ezcn van m ln spec alrt -" kv6m dc twlfc. Toclr koo5 ik voor de ooe tkste dclornatc van gesteenle lk beei me daar. van Ncl purzele. en wor (ele. m.i dcze lhcorie mln scnpne koni-" me e.n laar was ei pr ma lermaak En,k ben 2eer troh op de prls en d6 d-" waards ng Maar h.t is voor ml niei me-"r dan een boecfd tjdv.r drll De verhaei van pfonrovcnd d e een nukle hardrockin Noorwcgcnvaniien bitie. <ioneter pdro og 5ch cn t kioi sch n kaal brachte. (lrrokken m jvaf verderheooh{h ondenocg werk at Zeker a s hei d ccle iui iaatran mrj We.ken mel n'..!cn nok hcm nreer HjKhreef zich m als dcclijtd sildc t psycholotsf ii Ahsierdam Vooral d. kinderpsychologi trekt hem want kindefen hebben recht op eei te ukkigejclgd zelf heeft hijjeutdwe,l< ged3ani vakantiekampen, teugdclubs, dbco s:n ct 2elden in ker Mei de Bcologic'bul,i hel vooruitznht I ng hij op zoek naar en onb tialde state In hct ont v/ kkerngswed Dat viel.iet,ncc;ook het ontw kk ngsvrerk heerl teecnwoordg liever spe calisten dan vrlrwlilscrs. U te nde lk kwah hij btde Salesa.cn va. Don Sosco terecht -"n liep hei etsic haltjaar va. r994 mee i. een 5haat krndcrenproject n Zu d- ndia. Do lrlp bctaalde lrilgrotendeels!it eigei zak Na zin leruakeer!o ctccrdchj aldan relopei. iog d ve6c malcn cn gn8 ook op gesprek z-"lfs ii zl. dankwoord bide prls! lre k ng plccgdc hij.og e n verkapte sollc tai c. Hlj

3 sovend en w 5!rnanr. zch lnn.p a.dere de lstoiten rclrt.n onl zich h iaer aihanke ijk ie nraken lan d.'mon.c!tu!r lan de D-" 5ur raamr 6eooogdrTh E \'tons i de zevenl Ceflaren vrcrk zaam blde CMD en thafs blde RcD h.eft:.h het ot van de geo o8e n slriname ie aan Eetrokken n 1991 nam hrjhet n t at ei tot de oprclrtnevan hoi Com li Aardweten(lrappc jk o.de6ieuiing S!r na!re (Cawot n hct loorlaar vai r99l vertrok een RCD m $ie, berlarnde ui Wofg n d4 A Lokho6t. voor hee, ook werkzaam blde cmd naar 5uflnaDe Doel wa5 om de 8eo og lch ntradrdcnrurte rnlcn Ecf d.8e jr rapp.rt veecheen nret zes proj.ctvoo6te ei Voo. de! t. voering 5 m nncns ll2 m loei gu den iod 8. cawos adv seerde d i ge d 1e beneden aan dc lctrter k.3 vai de nat en de lus e vnn and.re d e.+en, heltoe8anke lk maken var de databasc vra auto maiier ng, de zorg voorgrond lraier krnbeheer en de explotat e va. dc g..dvoorkomens Daar naast a.ht hei.om ti hetrood. zakelilk dat een fks bedras Saat naarde Anton de (om UniveBielt v.or le{ierk ne lan de facu tcrt d r ie.h.o og rhe weten<lrapp.n,dc Jao,iet he-"ll eei groot Eebrek aan m ddc.n en goede docenlen De nudenten \rordcn daardoo' n et goed opgele d En er ndd-4ren ook fe we ni8 mensen om dc g.o oge n Suri.amete ondeeic!..n,mar', zo zctt Wo.g t-pe!fgened op rr t sympo5!m Tot.r toe heelt n emand maarda. ook.e nand vaf de Su,naam5. olerhed oir.ee gerea8eer.jop ons rap pori n mnart vertrekt daaronr w..r.en m$e vin crvos naar S!r namc \,\/. prob-.ren onze d enn n opn culr aan ie b -"d-"n en de m n nee te olertu8.n van de noodzaak zest dr H I W.c s.ha ke hoold burea! bu tef aid van de RCD er d var de m $ie, DC S s vraatrchln lk b rc d ge d te gevei n ook de E!rop se g.m.e.r.hap en de vereniede staten w llcn w l I'ladr het belangrlkst. s dat srr iahe z lf wil Ze moden lrd op de po ieke agenda zeiten andetr k!n.en dij.,eg Ei j! n dat is zeer moe lk \ra.i elke behoeen s van Nederand vr'ordt gcz cn a s n-40 lolon a sme. Cezien dc prob enai sc ie om6an8 van Nederand m.t s!riname lijll retdus eef m rion impo$ibe Dat v ndef somnr gen ook To.h heb k goede hoop A5 rg.cn aan dacht aan de CMD wordt besteed, zaldc 5chade ni-4i ie overzlen zln Cemerts be,uit,,mensen ku.nen met moeite loorzi.n n hun piha re even5behodten en daardoor raken d troort an6e termlnv5cs op de achtergrord lo.h s lr t lre.md ld-oni dat op het moment]aar lks voor tw nt g n joei doirar e8aa 6ord gewofncn wordi A! edat goed zou bewakci, zo! re de kn ten loor een CMD zo!rc.r l!n.ei Anrl.rsflt Oproep: Literatuur voor Suriname L\ ai!tpt). N!jt/,lti:!,t8 r1!t 11,, \:riind{ i /. r n,,irij it {.,,,,, (iti,a,/1!,r',,!!,l, rr, r :,1 i!,:,r, ii,.,ii rr:, i.,.,,,.ti:iinr..;t t, I.,it4i,,,.it,.1.t Ili.l,l.,,"rt!t 11t..tr.\!,rtr t. I t?r,.'.). lh.t tl q4i1!,,ti(;dnr::r tl;ri l ]]], "r, flh D.Tlr E Wo.g Rlk5 Ceo ogis.he Die.n i!..'!,'ft', i. ' il j P O Eox 157, 2000 AD Haar em te: 02:.1001:0, nr,t lt.rt, t,1.1, t. tttt \i i t!!,!. ti lrlr rttn tl alr i,\ tt I t\t \.!t.t;,tn tt!.ir i1,,t:tit..,i!tt, I tti1,,t., tnt [t I t[t]tit.!!.!i.r fl,tttr ri. t,.t Ztn geo os (re bita ichtcrgrond komt h.h soed lan pa! n te8enste ng tot wat vaak g-pdacht w.rdl 5 ook psychoogie.cf cmpnrhe weten {hap d -p berun op ongte end v.c onder,o.l 5n! ke vak natistek na5 loor d. nnr d des.um aude voor zln propaede!se ges aag de Schaap! tcraard geei probeem Ondanks zln 25laar!indt h I zich n et.lper lin andere stldenten ook n.t door de harde cs jra. ae liage. lrd ontw kke ngsw.a: Vctuachi nien maak geen panne. cf nc geen ro.cn caer heen en ben dair Dat 5 ook n! zl. vse,, k w ze ets beden maar.t ze ge.n (wstetre) a!-. en op Contad eggen ei ei loord ejong.ns zl. dai ta hee lee H heelt lee bewond.r ng voor de de,tgnafed-ar -.i pate,5.l e z.lr ontf.rmd.n over z. n Zln ka.re. as prr.lro oog n lret ontw kkc i.85 vr'.rk s.hit ht n et h.og n wa rt med. en n8ei eutr zln 8.! der We.kef w h qraag ln bivoorbeed een!lu.hte ng-".kamp aan o.rlogt.auma 5 bil k ndcrcn /vlaar ook Nede, and b edt ka.scn D. geo.os b.t it de arbedsma(t voor psycho ogci nm ddch aardig le lennen na niefsef 5oii.t.r.n Een baan n c.n ges.i-an inr.lrinevoor.rm neetongeren.thi ope. de12!u,laren llvfrkt iu bt ret fonds lan dc nr.hnng (atho -pke N.den orderdee lan d. (RO Dat slbs d.crde ook -aen dee lai zln nase Zl lradden nrln rondzeidbreven!t id aook 6eezen. n Ncdcrand s!bsdaren ze onder meer de opvang va.!.6iaafde of erverde l0ngeren Maar ool< M.idcn.nOosiEuropa vrorde. gedea,, k 5ie adv zen voor neln!.r.n.8 op k le$ nu meerdan voorlr..n de krantei \a/ordt er blloorbee d een sub5diere8elifg ges.hrapt dan neemt hetaanla aan. vragen ir die cat gori. mct.en toe S.haap za 24 uur per r/eek r/.rk.n maar dat ka. Semakkelilk 24 plls.o us worden Hct g. d he-"fi h I a! ald tor lrard iod g cn dc moiivate s.r.ei m rder on:, k wil d t toclr minne.s zo go.d do.n as de geoioge Afslit.nd b.aamis.hrap dal h j n zlf nld c 8eolo8e faufre lkr aandachi had v.o de arbedsmarkt. Datv.rd ook n ei z. genmu eerd A ei wat htover de arbe dsmarli hoorde Nd5 lrei.na,.rzoek if ah. o ol n d. o e.dlrtre T!r'.. nraa.d-"n ra n li ahtuderei S ig k nos eenrt.r!g naarde Utrechtse iaculteiin de hoop een liln mci bed lven te klgen No!, it 5iofo na tr/ee min!t.. \reer buitei En k kan zelt lok we letr nf n dat k.en op-"n 50.ita. ie aan She (a. (lrrllen Hci boek vai de 6eo osie 5 d clrt. zij. vrered! nu hct open van een val relgd\rerji n ont wkke ig5nnd.n. z iien n hei b{trurvan M $ e en longercn cn h t orgaiileren vrn -"ei themaeroep binn.n hct w.re dwld congres van de lanusz Korczak-nchtngo!.rk nder-ai in d. Vrerd-. \ /ereld De Verd tver. d7,la dnt i5 d. tem v..r het dee van d werc d simen eling if armoede, n lre k and dan ook. Het i.ic.v.w loopi t-pn einde de naton renaurat e maakt aa.na i.n loor h-af de(kei va. de unch TeMij we!c.tr.lk.n s uit s.haap al: k heb n et lrd Sevoe dat k met mln l.u1 i-4is wegsoo er k ben zekcr iict een op hols6iage. d-"a n Flet s Eevoon dat rk de gecos. graag aa. aideren oleraat '

4 5AIIT 5 COIUMN rr';,at n,uir r,i nnrt, tu ltr.n6i h, i!.,li 1 i!l?. fl.tu at, m! fl mt (!!.ai rd ir,a.!n' q,. tu l r.' ot, L hi ia. r'i rl Wurb ^.r!sal l,,tt i; i rl r hgrlit,tdt trtu k! iar.titl ltrd trnnp{ttli Urkttr L".r.irr r lrlutr\lr lrtti.tr ut!!rtt.!!nn.n,,1.,.?l I d,l lbat[1i hlllt ll rn s;.ti! t; t&n.!)r:.t,, rt-ltrhni. rnjihrirer. zt t1li.t n!!l^- 1:t! t i.n lt rtu! thlhte n, na,lrta&.1,;tiliti,\itlrli a!!r & at [.:itn.!ta!" Ln: ia,: /:, ")n!i)r, tr,ititlni.r jhn l\tli,tr.trl'ir't i r,rr,li4 it.,,l,ti, It,I i rj,atr tt i!, t"t Hiir.'n.),n tl,irllaj' i.'!tt Jrtu rl,!. t4t,lft ti t!n! turlt a, lrt[tt t t; rittn. galnt., u zli,rl!t.:!! 0!:tittrJ ' alntx't tu rdnnllan't;i,ti,i t':ti ttl njr;,,tta,!f ltiln n tu. t.r!i,;it\ tt 'ar i.,"rl,irl r, LLtri,,.i(!dl ',r,,i r-.r(ftin iri l;ri,o 'tdilrl tut L trnln t''l a1a.h lrr 1,' lir r C!!loar..n \l irbntrrv,:l'.',r.r,,,r t, f, l ]\i!),1.r!.t! i,,r rl! btm ngtrn t! lrirnr) tnt tnllt tt \J.n,!..u n irttilii.,t.,ftt t tntin it t:nr;rt. l! hi tt. di trti: itj)itrui.i'.!tiltr/t,tl, n!t!i ll;rkti.!t ttar, trtt rr tlli[u ]t{tt,ilti(t tt,'.) tl:)^j,!! nut.rt!rr' tut&)!tl)i i, ht ti.r;( lrrd. httn tt! it r\ n,t lrtlni l.)ttt rr il,\a,i,la!. tltr,tt tn) l^ tut ut ir lz 1tl rt,i) nd nri:l,ti tt titzl n rt t.ttrni!! ir irtr! '!t 'trrltirrril.!.,.hrt.t \l',ha,t i,,ill.nr t.t u,rt :;)t t ttrjt?ti4k tfttiar n! t').) i)tii,tl!'lofl ^, vt (. ti.t\:!lr"n! tt' x tt) r.tar;lit \, it ttiti. u! ),it:ir & i r it:,1r u r, t, 1 ivii'r t, l.ttlrn1.,,!:.t tlyh!:i. l't iit,, i.n, -ni.!, ri.n!rt.t. ttil.,dt! 'r,ar,.t iti i,1rnn) i!tkinxl, it,ltlu.l1lt,. ',tt,'ri'ri in!.i:!rw t t,i lrt i r,ni, it'\t, t)t"t!,ttl.!t. &..r Lriti.,t <or. ltiki I l;.!t,t. rir,,it!,tit. i th r ( itl,rtln k,i'rt r Aisttt (;.t!!1i.. Ji.i:iiilijt r) \tt,nm!r!! rr 1t': t't,al l)rft i,tr tuabr,ti!. 1,,1nr: uttrhiirar. iy rrtr.t.ti xn).i 1r,l r.n r,!i.iru.-l ttri.t.rn) h zir biltx, t, dd. B t; [.,L, ilil,,,tlll,li i't ti ztrl tirftrnt i )ti, rlr*!1'rt"\r n,tt "tahi,i" lt tri zit.lillli! n, O^t,i.i t)t ni i r.it!'"tj:!itil!.2; t'nr!n,!.lt:'tirtli,.i r:,r1:tj, tr.trt.i.n a! tu t.n!!' t )a,tur o r;t lt nri r.;t;t (trlil t r[ it ii]ir., t t, i..t. ir 1162 lrtut l:,.r.b lt,r.r I rt ti. '/t,t t\rt rn ti rn,& nb lt Lrtilit trrt't xr rttt l.n.an t;lo:.ti.lnit 1r,t!nt t,r, i.!tt*t:liatt!:r i Btu R4t,\k t,tl^ o ti)ri.;i ir.i! r(r/1!rntrlrt, :11 lttt,n n.tu llt.i,trtrttt!!tt:l trui, int tlt,)!,rr nu tuitruiitu [./l.t]:ti t'l!).r td,t,i r" rtltlr rn! t,..lt (inn t.li.i1.!4.tt I'nt:at i.tti t.ir't't tir b.t!?!!r'h r:r.r(.1 rtna.t Ltk t: \rrinr.t ir!.t' rr it' h, t I t, ;\.' Ht i. N Lulnut.t {trl.::ni!;r ti tt it:,,.1'tit, ia irl t. u itirl 1'tllrtl'-,,'It tttt t,i.iti. nth,!tr!,trl., ;! til,.t tu ti. il!. ar,),i I rtttn: t. nt! totii rrnl. h4./tr it tirr itlit 'r!rt::.tn\.'i.r, 'il ttijit il: I i lt!t, jm!!,.t t:nt ili ril q' I,!tl! Xk, 1.. t I ri t; n rla i u 1 \ rrrlt.! lnlal )irr,r!' rtlltru!. BiLuti t, Dt ltralt) iat,ttit Dt un ttiir'!t\ r,t,{ tjt i,,rr fin' h.t Jrira,lr, r rr,rz,r l)tt\.r')ttrht!, tt.tlr (,1 tt'itilr,',t 4 ttrtt,,t tti, i,!t)\ n (r!,,,',1iilrrrr r /:,, ri!"' r'rri.r lrx tu lno ),t!!i,xii!z! r. nnt t.ti!,:tlttnn ll l,!i.r, ntr it,t[ir,r:(.i L toriirn ui )t,t.nlr! ttii: il!;!1tl!:iti..tttl i.i.lni n it: 4 an't.t,'.i;,.t.t! \,! /it'ii t:ii, t.aiilili);!lt tltt.!1lt t)tt u,rtl [\i\r. i!r!l lt1'tiiitt iraaati t\rn.!!!: ll tt.t rilt it\ li..t t,trtr lrst: ti.1t r::t'l i,t.t, ' rrti,;ji:1i t.tirltr ll: i:,,1i\)i rr!itjl tiit t!tnnt Dr:t,1; tud tn.i:r.1 \t.r',1, r n.tia [aia' 'tt t.rii,lrt:]:iil t: t, r:!'tl:ti t Irzrrri. rrd it rnlir' nlhrlt,!t, rtt.. rda.n&,t i, t-,,r,tin, tlrr i\t,!in,!tn. t: ig"irr i,:.it' itl!ttl\,.t i.\tiiti \',\tn t? )t!,1lt, t llttjtt tut,,t,tul. ht : :i!t n! i lrirt)r 0u r!1r\i t, il tit itt :nt),ntur.,t,t! t,,liia,o (jr Il!1,4:r.i,ittt,tit!!,! -!,ir r:t.r,(,1i. r1 i' ",,!,.i r'l/',r f.,, i':r rfl! l ]! l '. r1]:in ] :1r,]Ir iuiin )l tl,ligit r!: i:t t!: ri a,l:rtl '..!t!r, r.( kb ulnttrtj: hi rt, r ",rnl: hr!:!h!: nlt't El rt I'rt.t 't(t.:,i lnr'l:t ri, ttl,n.' i,tn i tiht lr!tt rr!:e i:iir: : rtt tltiiit uintrh t,. t!..t',lit ii lrbbrt.3nt yhrgut:;r,yt iriit!?)t Lht:r!wl iatlru,rar ztj, l:.'1& lftl n't Arirti rr otblrik ii r ttrt. itri rtt. t. h dtt k$j. un * (.rxiltr nt utl l' i. rti lr.1h4"r tibnt,rt V{t }:!tn!r t u,r'i ll tri tt n!h, tit a;*tu:rqtbl rrrl l:i! hrn tii). i.t u,m,tlla lrtt,rjift g\tot Soritlt I ut il,l,t tt tt,trtldttnn t -tu.lt ft,l,tht(.i L(h t1tltitt.ii.! rngt r rt; zurt irt t itirt, ri x.l i t nt.t)t t rr i. t&i.tr t,tt r d h.r lr.li!.1r,i.1 \ttt i!\ Lttnt td,tati,l tijt itt ti!j[!ar r.r] 'tn!. tii.;rt tl,\it,llt.'tkuutry,rn tr,! in, rtl,l,tlt ''it.. trn! ntxrj Ea,titt tnni'litturt i n.tr '. it,ttjr rt,.jo,ftt.lii r x i iltilit! tra t:.i ituizrt ni ir ltl hii tt I tt, nt.n1 h'1, lttt on tll h,!'1lta rh.aati)$kr.it,n' li!r iltt it* aml,latlitt"lt, trtnttin Et.ttt tttr \an) ti tit.nlt!. nt tnrit i6tu! lr rilt &rriqt. r,i!t nrrt Lt,tuinl ayrtilt! '..'topr " Irii! r't,.rrtraftr l,rttrr.,',! tt t^trtrrttrirjlfrrrklrro.di t;!hii.;< u ( a',t.r tn ).ir tti.al t,tit at:r'i tn tl, t.trltir I Ni1!r\ in rd l, utlltrl,'i,rtj,a\ri.n i,n! ttlx.l lht!4 rir,t:i at! r [ri!

5 GOA B0gKgtu GOA en KNGMG samen op weg! r_.n rn 8d.d!,, /,g (. ).1 ir{ dr8 irh.m l11, l:l( q.li n,, t f-e cra.\ \i!r$bri.irtri lrtli {1. \tnrrn(kin! rtrr,, l,i,.rljii (i riuidlqt lnliilc er de rr.rl. N\\ O stiri, (lo1 lrn iar D. rit.trtn.r Gar\ nli rr.rildl r.., & {ijnin! Gn,ll)g!h ot.rx,!nilj.b.,,1, riif!h,n{1,'!.k.idr Ntr,lL l( ir JL [.ij ]igg.nle DIix nir:n Jl Lngriir,,i,, ig lhc \.rl,.hnd. Ceoi.ld,.i\ I d:nlriod bii vel.l tr 10.,te!,.(11 rr1,.\rnal, d. r.lnjr i,rg 1r1L,\ \.r.rf,rii nfr 'G.o{ien.er D. i r!\.. \,,rr.r r..liing i\ rilli.hr re 7ir ri,.i I..:srr.Lrf,ir,rf.in nr:i.nil. ri.ul{n,irl,lrr I I tu belrg,illi. lci H.I '.dd"t wi co,\ i5 drr rrj.hrkzi.ji \o,rr h( ri\ci\(; rlnrd iirrrssiil. inrll.l. bi J,:s,, (r Srok, d..i.r,, J. oider r..r n rtr,r.oor de!rihriig \{rlr D.r.d/, inrdjnrrie ktrnrj b(l Im. DLL ill.h ook uite,r i,r lir o:nfl,kr fri rl.f(ri d roor de nr rir! rr G(l\ oil, \n pon d.i Dr Nr.rr\.trrrrinl L'lr ors uli( il bd,.l:ting 1\bL,dr.t nrr di..t r!. ihn nd i(\(i\t( ror r]tr o. Wageningen hakt geologie weg r'laan de I 6 vlne 10 ma+ie ziln er dre ertfr18.l ian. er,le pr.movei rl,ra:rofdertwc. vai N$/O n l.l b.ge e ft de hootrcrairm.men t.c l2 p om.!.nd Lraarondc..rn aaita van nlerrrt.nre nit tutc r a 5 h.t TC \4/ageringen s i. pr.. pe dcor de n n n. iarg-eyr'ezef ai5 parts Ma d,.re r5r luier lrun siu. d.nlen it-"n [r.no!er.n lct! de inii6 ot!va!.n ngen.lt lo.trc.ht rcor frl b.lreli 5!e.liel N.r.8 s.rre ProJi.t.j n det.ekofn nob Kr..n.nbera ior.lt z rt r;ngpfde.r d j.-s. v.orror 8.,r. r! de-.1 rr,.omrefri,op o,.rn noe ten ara.,rn loor.pgdoei Nos t.t rl l.b ri.. iurnfn rea.tei ror cen fged erd bl d. lvag.n ngse Eelrend nri \intr i.n trrleror r(rnrldr birrei Go \,r KNcltc /,r J t r neflr otntdr (l(),\j: g.1,trn.{,!ir i,u.g bel ndm l. 5,i.t! L fs r\rtr{.n(; Pt.liiLt Oidez.el. 1,\\\'( )Nt, trl korl.td v (l(),\ h( rnst,(bod.ldr Nr hx K\CllG, d. S,iJ,r rq Oiddzock der Z4 (\O7r cn {1. NliO rv.rkldnennjdt 1d(oru osn-.n Lrsid,. (le:n.s.rri! i\llillt ld \\11 rdbjd bli t. t.fi0rr'coa,dndnenii,ig\ o.n!t, goi k \v(ksr. Hd n.!,,.,n( (l.op Jf\{tu.re P1I6ei tr rtiug r. \ rder. l,r! Jt fc s(.au r:r..srniiri$ rli rr il!,+r!r rad tin:rlnj0i I (.rd.r?..(trl)g(mnr s ooli ord.-!.n],rt(n \]In mon,.i rklsrueq$ rus\d,..,[{ru.ten dr trrn.riteitm di. m$ drigr jlkr gtr{!kn noe nier,..r rdg,tijli h,i ern.lalr NieLnre {iu.lurtr \rr 9.,. r,n..,rnklnf,elid,d inl)i, fltr. fhri$ ti. t. nrdnnr d..ndd7o.l,!f.,n( h,rndr do.frri. IJ{!eld n du,ori \1)toP in bdr. g rs dr nlkr rdi 11.,1f.1!f nier n. ri(1,{inqdr. l jd,gr gd,.t,ril,rn gd(\ r orddzoelid, I L,r Lri c k.nrlr L)r jonle Srrde zi.. / tir onddhd(!, r vtrkd EePhrGL r Sror gl.brlc d,r i( \.iptituire ti(lcr i,r :ehm.,t\ 1 otrj.hr g." riirh.r.red..iri.n.n/. \ (r! gnrlsr be,riirai or. J: I ook Jtrr N\\ () rr(r l! ofri.hn.g, rr -r G$..i.r.$ nithri,re.:lls J\ het q,..i,d.. (r { rl,..n lunr. L{tre he.tr qrdl.rt1 Nrurlijk \rer de DDo!ikLrd,n.g n,,1f lv.rk.litk g.d.udn.lid,d. i ollrllo!..tinr0r!.ererl. g..s..nlisi' in \.drr rd,t rcg vele ibp:nn rgri. o.k irldni (.Ot lrn dine srrr ]N \1iLdL, hc.i,!sijk. odtdzoelinlrenr zir h!rdir{.. ir,,nk ossr!t(li $erld rddoidr l,.iri. lor r!f vrthfudor or rls dr riiil.iip! rld \tri\{\ ritboulvdr. d!, L\ lif Dr$illtllu: Lrn (r!-rfril li. r i,ie.t d. L..t.,,nrn (.n!eknr. Dir nlde.ondrr.i,.in.ht r h( nmle r!fi,r /ri,u, So,l(.rmrr. ln rlqsne,e 7h i,,:f. \\\1) 1.lo.telorErtrr.,rr:. CO.{.,d,: fjr. ri,h zorgdr o.(.g r.idr ilrr n.d trrnntarc. odddzorlsb!dg.l,. n \i{ vool r {! rrr d tjeir.rsr,r! rdv.rnnier \(n r(..r n l.hnd.lljl.1] lsl,hi.n Ll)dIL, r {rlve k]bi!dsflrriu, r{r urr.i! tn.r(.roiktinj.i.rinq, i(rll mli..i sll d(r LrenriIiE.r, Ga) \ \i sn$ ot he, eiqj,jfrjn a(i.r'biiar,,srr rd cm oprldtrlr onnunl.rlir rr!.n ondef.iir j on.terline nr runoj,1. l4nnijric! lvr:rbdndr rtrdltirm /rjn \\,i n ll.j, Jr onddzoek,s zdi r,(.,n \.g.( fi.lu.nrie dr r.r ru L,r ini;ir,.i!n 1n.. fc noleliiihed.r die d.r in.n on Jfrrk Ediirlr.ic, d rc krisen f)r tirf / urtegore,!nr.iqu j n.iirrs*ronflr,.rl,{t in4 d,. ilfr}.,,1 in,,n/. lig\r \rrdd ole iri.,n,$it!l{ r F.Ir lt.,d.l!tusnnnn, J jnrd rlridr:,r. dxt(orkpfsrdinti NraLu,iLtl(!.ftr./.n.,i Mrr l,.r a,b.idierift trs h( lf{cnr.lnpr nr.u{r rier!il ]i.l o.g li.d e.ht nrionalc nienl{b,i.j \.m LJd! I rl. ronnntrtiere s.i,rl(.1 in (r f'o.!i rr k.nntr ar rnf.j- Drri.li,r $\i ng C(l.lNft ii d rr{e nundi( vln tt,rt, rdr h.r bre[ v]r c.r ir.rron/. f.^fr.huq rtr.hrbre sm.juft[ing nd irer f.ncllriirll. ganr ri i!'in \..r(r i,nl.t i,r t.slrnr /in b j ( hljfji lng.n m inee k w(irn,trl i{. Ni0lsl iri I lcr I{-\Cl!{(l beetr -r bdrngfil. (trte {rf!d{ nrr he D ltt:irpeildl kr,(ir ror nud b,$qri \ri l-e li\\.1 latiei E.ede nldrl.lrrll aioa h.ul nu (.n r!tude snt qof rr h.,)ri,, I rnd.kd dr r..,b.rlil Allr bi] G()'\ s.r.siitrr e ordd- /o. eider r rr.btxrr to.5 nd llft vj d. coi\ l(grn n!.,r.,,jtgr rmihedm d'. nr{,\{ lin.,r hrn rvc, :dfs, r.., rrlr.ntr!iqn,, n:.r f..rnl.eir!rl trn lid.,trri.t:!, \ri h{ K\c1\1c. ^itededelingen NWO Ier I irn0l l99i,!tnn. dr. \ l\ hr dqd,ed.,.,t tnt rrn h{ grlnnl\b6nrrr li.l.enjr.. o.!r r.gnl nrr..r A&iY{flNhr0,di IBO,1] lrr diez.lld. di!m i.loor hd ll!.ncer l.iru!r,,n NvO l{roond Ptul dr s i.f L (1,,(ingh. IFi aloi,,rsl \ lioog [,rif n (. r.lroni.k ]r d. \i I LrrrLi\ r. r,\n\r u flr ntrcn,dnpfelitl{ d f( L{,r \ln.]e ordd turlf h..l s.drr,.r,r( ctuloeie. Rappol M. & C.M soonlu5 (redaci e) in de boden Yan Noord-Holiand I r:!l. f. \n At^rtl4 tr')l l,ii: t! :, n1 il,b), id.t l(li( ;ln, \og n,im ro.r d: ic.\,drg(r L,rr{ ldnrrm.n. lier d-e rmrrri,krliili.!!,qr. n! n de boelthnd.l Hd i\ de ddd. i. d!!( i. _tr ile boddn!..._ rrr dr I rs.rri Ln!u r{ne. tfldo,n!j,. ncn de.14 ttden D,art]t ri str hnt & ln lrlr NoftulIl.lltrnd b..l( no dr bd,rid,ltl qoloeie flr rj,..lofn. Nr rrdr.fl gnrxlc v di.t. ond.8,ond,o,,rrf6hljii8. v., - rndr, t(! nndr!l(l( rr{ l<orndxl ir de Lrids.nrDtar.!o.ijl,r,1. ; f.l.rie Irr d\ nknflijk. bd,. idq rr hx n,!tf ((r.r!{l.ddr E\nr\ \ nuf ri.. Pend.i dr l,:r ud,i ti de b.lirndrting ronlr cjn de lenete Pr.rin.i. N,!( llllhnl b(tuklm, n2n.d..r.rx nn,lll s.j,i,jurii d..r l,!r rrrtatdr krn \\.nr n g(tuktsrjde EsJd0i n d. diq.! o {grond, de flei.r..,,! Eebi.dcr.rr ri.i.n I tcr c,r.i. org..,.!d. /..,lit.i!rbieicn l4recbiedd, ri drhsm.l[.ijer. nr,n(llvallcn,reb,ed.i dt j{{,gt llti If komdr aller ]r tr.d. I). &i. ri rii..,isrviolj zir ii hfl tr.rt( r.r{!nrrsm!oordi!.i r s.&tt k{t. Hd h.dt trltrtr itsdd nd rckded ilkonrilrq r,d rureutr iie g(.n onbcksrdoi riri in a( ritrd\le nrnhrpfdilke 1vd.ld tsd /iln.!d:f nr.,.wkrtr rj hd Il,r. J. RCf) dr rt tl$rretrnlr. \\in!4r d0t l,.rp(knr! u o.li bdeilt, hd b.tl.,: I roii nrr ({nmir lt)1)_r cjr 1(ig.. i,trdr. n 6.rn zi n r?rrd.l,.illr v(rtr.$ fr$ Lrtulerolie trrlijr:rr Llnif..n r.,r,fllr.tijle Priis Ii\G\1G t,(l.n lirdnd her b..t benelkr d..r l. rt nr orer k rntrldr of qi!. l-.ll-lt. n r. r.rfgr.l lirfe. Arxddrm oj\tf!.ih. \ling vr B..k \..,d i \.) rtt Ltlt! nt:,1rthit,.

6 KONINKLI]K NEDERLANDS GEOLOGISCH MIJNBOU\TKUNDIG GENOOTSCHAP ROYAL GEOLOC;IC I- AND MINING SOCIETY O! 1'H }.: NETHERT"{NDS F6demtio! Elrop&nn. d6 G6ologa Etmpar F.d.ntior of Fedetui6n EmpG. de Go6lo8o5 Title "European Geologist",Gp-; \:1./ He( r.si$er Ne,lellaldlc aardwetemchappers rcr vcrkrijging.an dc rrcl"eurcpeo Gologiil'{ordr ui.i I jlnuaii l9tt op,dgcscld. KNGMG s Nrrional verins C.nmine is oprlnchr geg*cn om dc aarlr.8cn e beoonlclco cn hi.rc'er ad,ics!c v.ru.klcn an dc EFC (Europcrn Fedcrrior oi Crolos;srs). Infodlrie n{ bcrckling or de oelaiing.k.da. kon{ e.d. 'vod.n biih i annvblgformulier verstrek, *!lk irtevc&rii scn bij Uwl NATIONAL VETTING COMMITTEE Uw bel.ng.nb haniging. Arrlcg rcskrcr ruropcan (;cologis$. lrotgrioncle Eprqcnr.ric. Handhaving prcfc$ionel. irndianls. Polirick Fdd6ratior Euopdenne dc! Gaologues Euopcu Fcdentior of Gcologirts Fed.r.cidn Euopq de G.6logor tubeidsroorziening (HELP DESIO Tcli t62 Bt$lislkd 1930 Thtu is to cc(ib rhi! 199 dectcd 'o rhe titlc of European Geologist \vl'l'ness our hands m,d Sol is dar of I99 Aims of EFG. R.prcend'ion of rhe prcfcsion to the [uruprrn Urion (EU). f,omoriod oflne ftee movcm.nr ofgeologiss lhrouglour ElLope, borh {ldlin and ou$idc e Union, by murualre.us.'.o" ofqualifil.... r'd \r-mon z,r r.. ofcduqional *andards.. Regularion ofdesrees. diplomsand tnlc ofgcologi$s.. F:rablishmenr ofr cot!flon code ofprofe*ional con- TirkNo.Long-crm I'rornorron oiromdon polii i*.on.c.,tnb. for crample. enusr and nnw.t r6our6, gloundmrr,.nd ihe nvirunncn!. 'Mahotr De lr Gdologi('77-79 Rue chndc Brnsd 7500r Prb fffrc!

7 enp llf nte itt seruircs edrthjc;e n t ir tt KNCMC s'nalio^il Vd,ins 1)t Nri{r,.Ll V{tinE Connnnte' li.di rl, r,,ik{{ ng nreeekeedr: het behrn sdr v,n (le bc rnsen van de r?rdrvdoricl ptr l)crhal!e i5 (n \rn h.m, rikd, d. b...rdrlins \rn g$idigd?n roor d. rn.l ui ''r,ropf.n C.oloSni en nbdrij \n,s ni lu,rgisrer vin de Eumpon Fed(rid,,,1 (i(losi{siifc], \arrdoo, b d,ot,ca (ilnd de zolg root dc bduson,d,atigi"e z(ker $oldr Ses.ld. DMnD$' L,$.houw! dc rn,r( l-_a,,,d. d c r.l)!lj'voovicnnrg in alhr h.d t$ rd, hdrtrfr x'n de aard{rdl Help D$k l)c l rdr( &,,,',,?. h.eri d.nul\ c b6l,idi rdi lllu) DLSK op re rldi'd). d c /nh m{ nxnr nr de rol nn brn, dchrr LLrlg hou.tr net her ondcrzocl(cd vrn {[ mseliikleder tu{ de sbeidsr..,rioing{r, rog I't angrilk('.rir!e bl.d.n s(klu! ".o, d, {tudrudarde 2rdsrknidDl])d\. Ni(: lc.n.en r:.ru'.- hrnk n bcl.rrcriil. maar nogeliik no8m(, hd. nbnrlcn en ceiren en mse tl.'ac.i, brncn \rn did( liike arrd in trojccrcn, rmulicnle fu lnihg,oogiliikhed.r er.. Hic..l) sd(h( rririt(itor rulkr zich.i!l bcl)dhdi,., rittunrle moeelijkhd(r. Drs ook zor..lmi r,otac i lk ii boitnnindr ottorlri,l$ inrn,.r ss.n. Ller HtLl DESK h.rli htl krntuin Alphen r/d Riln er is dc sdrdc drg op r{kdrg.n vln 9.0(l,.1 l- 00 lor r bckikor odder relion 0l-10 -.ti I (l \\'illm \eook in de toekonn rk rdd\ru0'\dr,'trlje6 ( nma.nrppdijk 01 ecolodnd, bdrng L!nneh blii!$ behrtigri olni$(hlcn b(cr g(?.sll jrisr sarn di.r.f.,hn ir Icr noodzrkelijk drr de l'1rn( (.i,,r,,n*. de aansluidng ruscr h.t b(nfpsondc^lirs n de pdkriik rru\l(re \olsr en \err moc(liik {uuir. D. p kriilsi(h. hr (n Je nur(hlppcliikccr L.onohii(hc (leroie ran on ondd' til,liot serk re verbeteren rcncirdc nid,sr rrdvdenrhappds ook mgtlij[[crlcn u cen bran n het rootrlikidr ic!rll$ lnlien trier roor hs ond.tuii\. h}.,llgnnlsiril en!)_{dndr. de dasbit bdn)kkd, mo.ren rijzisen. drn Al fr,!n(n dr I drn( 47,/,tr nier (hronrn dit lu o dunlliik kenbaar te Il.lp D$k F lrncieins l)c finrr(icri,re vj d-e Hdf 1)$L,f rra! dc!odtriburiei,rk.nnl0i knnirtrlijk mo{en g$.hiedol door {lc NEnries e. bcdnj\di. lr!i!! rd{{en(nruers i'i lluin l,ll)l){r &nselvan deze menser grbuik lr,rldcn moeren mikei of lvi$arn hu husin$s m(k rflllrk.lijk r. Hi.no,tr ko,ncn o\(. h(idrinqnies- Fniof c,l,cnlin!rnries alsnd. oliemr6d,:i)tiid, d, i,,g.n ien6bufau s nr r Drc ins. o(,l f roi.(onnikklar. on,ocrcrd' gocdi,.i!\chnpfile.. de PTT. d. \edshnds. SfooNcgci cn Mef kidi!8bed,ijv.r z!lld,,ri!rpp,trr wo en 8ev,r+d. DBmrn so (f JL mogelilkheder onderzotlit oh llfrnci.le s{n ria de EU of hd lur,r,cs \o.iarl londs re y(krijgo). lrtinnri. n re vc,kiigd op h( krnrdo.ran d. H.h Dsk,c,\lPh.n ird Riin oabiide rs,.hill(f11.lcjo lin het Nadonrl \'!1rifg ( immittee te rveted i F.. 0.lc (vrtrmalis RcD), H.Sp.ddrn I t(lc'lno). I ll.sksrerhonr (Gro lr)g(), h Itji r4 hu,;:.tiixls\iitut,t un huttur k Ar,rot tii Rit, i h4ililtoot h.! o?r"fta nr al " i r', Ltidi'nmli.t n\ lrti.l btllq.t. It!] \OR1)r llii) r)ai Dr_ AIRD. VETINSCIIAIPLR I]I: II AA I\ INNFE\IT in ONZ N1,\C L S(:HA )t'tl. L) li 7lllHIl YERttE\T Wih u me. info m,lrie onfangcn? Vul d& ond*nmnde laar n,, knip d.& un rn tuur deze op. 'tur. ceot' KONINKLUK NEDPRIINDS GEOLOGISCH MUNBOII'/KUNDIG GENOOTSCHAP ROYAT. CEOJ_OCICr\L IND!11\r\(; SOCTFT1 {]I I Hji Nt11 IIRTANDS F6daflrion Duropiene d6 G6ologud Europdn F<len.ion of G.olosiss F.d.rd6n Europa d. C.6logoj Application Title "European Geologist" /ftf\ \sl,/ /VtEDEDELING EN van het HOOFDBESTUUR CONTACTDAG KNGI'IG CONCEPT Dr li Conrr(das voo,,l( tld, qn her K\CIIG e,r hui tm16,v,dt Srhouden op \riidrg l,r $rrn 1995 ic,\s(n. rvir hd C}noo 6.hrf,r.ga$?rl?ib biide Nederlandse Atrrd,,] ir \11) s( h{ppij (NAM]. li worlr D edr eldkliil{ t)iog nmr gcft{len \rxdn ]mel *kc ) (gn dt)\ rs, v'rddenne), nieulvc odl $ikk.lii$n cn h( toekonl!- p.rp.crirl $r dc N;\\lain dd ord. zull.n konrn. Nru \(!.lril, knde prernraries {$, ccfl lund' (l s.u$ie en demon(,r'ics (lm' L,olsi Eeologr.h lab ed ld incrt,rck1ilr op hd prcgemda. Dc Coruddrg L,i(h rdnils valdoflrdc ed.ed,hcnl!n dk{ir B onrnoeren. Tcfcns n j.(n drn- (ekleli jk PIurLp,oBrunn,i g.otr Hd trog nnn alrond l0.lt uur Iier NAilt Hootdkrrrtrtr lkhcr: s.hepeedtrr. A$cn) ir u rmud p{ nrc t bs! l(d {Als. lrihg A$rn Zr, bijliigwcg F.uR rrs.g Zutrl re.hsal dturu Le $te,edm i.l,,ins Hoorl.Llcn, diamr dtre.r lnkr, dri r..hb.n prkekn op d. gror. ld,lrdt,hrr r.hrr h{ g.bourv. dicnin,grns nemcn). mrar ool per kid. Dc )ia\l lclt v.ncrter bus \rn h{ NS{h{ioi.\\cn rrd hd lanroor rr hs.hikkirg \..r J(dn(D.Ls dic per l er.id (veirck Lilrc.h, CS 8..1J uur) on 9 i6 uu, D As\di rriv{en. Ller bus rflneh,or(l lr 05 ulrvanafh{ rrion. D.h NA\.f bur blijii hr.r op d( tlig bddrikbr roo,,({d ni{ h{ reniunnr.n rerug mrr h( firon, na rfloop un her diner. li(inrcizig n die larer rnire!{' r$d' arngenden en krcnr)(lri rly hd \r\m krntoor k nenol. Irosrmna vrijdaa 24 m.art I 995 (),rrqngr md koffle. Lobbt lc v.r NATIONAL VININC COMMITTIE op.ning door Loo,n,s K\(jIrcl

8 KNGMG \\'.lk!mnsl).rd dr Inrkll(rrn NlNl (1..,1.lerkhotrr ir( Uni. lliri,s \AII \'()..Jn.hr " \l)l'n,,,r' Joo. f. \rn S.h{F,v.J. \l.rnrq(r \',r ndrr "OtulergrirJ\! gsbel $ir! d..,i I AA. \\r,l LUs, L' oi(de er GAl,(siig, L!n.h r.,ngllnrdd, d.ur \l\1. ii l'j.l dnr usie o. Lr. L lt('lhour nid 1.,\. OeleiDik(rN, NANIT. \m SrkTe.zcd dr.l.aa. Nrrri: r,rgdr hd,diinde de o,h rcrdroo (.hl.n. trk11.lr tr.n,.1. /rr01 kxd... do.r {r\v,s(i,ri (l.,nl. \ord.n 8e.rell. l)rnon{rai. jd n,(1rd.,,ic o.l.v. (l Diephuis rriil.lins (;drirri.i) en,oidk ins knrl,dtl\/ gdtoai\.h Lib. o l.\ P H. u.llldrs 1u)[] cn, og nlr hbr. ir viil r1\ti,r, th.!l).1uk Lobb\.tr \( ntiq)ine: l).non{tui. il) Dr.L,{ri( o lv ( ; Diephur\ ur d,dl.ilinq k(n Lo, rl g0t.gtrdr hb o.,. t,.h &rlltrs. in ler lbrf,lrl!dorntg N.!\l lilr,,\.,,de$ hd Drrs \h,{'r. ts. RoDd[ Ji ig i hd Drerrj i\lr{,,rr: n rlkder. r(h(,)ldsl! r n,o,dq(llhr lddirg \\'( ) ll. \'.(rclpd t,ur ih,n,g EnrDen: Buo(l( N1r),de, Dieknpr.ti,. Fn,mqr l)$krni g( dnllddilg..1 \. cci ofprs.r {1,r,..!clLi.lr d( fioois. (li(.i,rir.j \ederl.ij. lind( tdod,. rc,rek richring.tn. n. n\l,,n,eeks nar \ u (ter,'\.rilon,r \'.!i fr Vnli \l.cl Ai*r. lir(1. lw,nd t),o8rdrinr. Arnulrirg f)d d{frosnmn.l O.tat utu La lelrk?dru?'rg,n u n. I tuqn! rc,.tki dnq D N' u,, Ioll;tulil hesinshnmlcrlr\ titu,it) rttrmsn Da,']'.p. L)(clnrnd, r d Contrr(1.,! di.' \drdr.. o\enra.hr.n in hd \.rn dr \ilk \lorci \Lo m \rzodtr /.lirc k\(nd(n l)ij hd \1okl ir(1. 1)t1)l(J.i I i ti rl,:0t9titii6lrl ldr {xndx,ft] rnelkn{yoovii rrn Lix(, (loll.h. en toil.r k\r, l)i (r ol r\rc eron.n. I tt 1,. r.rli, Hx oftbir k6, / ll.il)f.f. :tt.tt t.t t,u.ltl,kd,,t r,tt 1,.t De ko$en vtrf ( v( (ldrrddrg litrh'ptosr4u",t. bedr$dr: l.'n nlllling ' roof g(mnc l.d (r hrn pxn Mdr km / (h \.., deelri\- {,f, nc(/inltudu.is (11 Cofrriirg l9'r) ope$ef,],ntr / p.p. h(lu.i{lrd Lird. ir{u,o\trnbiigdoegjr,rn!l \iir kofilei Jifsn;nnulkrrcorl n n le()i J 1j.00 p.p. N.l,trid dine,: J.ur l)'.1.j.\yi(.. J.idrrn. \oor brn.rg$\.r( lcdflr (N(;\lC. Rijk. (idnogi!h( ^r.o. noaerrud,l f)idlr rbrl,n lt-. llr00.al) /.1t,00 t, 1,. ltclusicid.r' (,'i.1. IhiLlri,j rcl!li,.n 0lJ-Jrl0.t1rrl. 1\1f.i k.$n) ( rn L.'. {huldisde b(tr,! / l1).0rp.p.cr(rf.idr.,.,\.t (\dkdr rd6r I i,,,d l!)ri D. Ld,nS :iit it.lrti.fkoltrtt p,,\{rdl(d of porr.k(rirr al)1i: tnt, dt I'off, dol).trtrti.f f ( n.\. ircd ninlnrd{( r K NG i\l(; k {{NNIELDINCSFOIiJII I IF,R,,ntr d. 25e alnri(irq K\GNIC op rrild{g.11 nutr,r Mi k As(r 1.,.i... Konr neli ni(1 n!l t)dnkrofiniio(hci') hrtnr tu f, \!l r diet d..l rrn rirreltro8r.m,tr,. - \r.0r md... fflron$ drj rd h{diro (sllj!'lidl Dit i;i t!!h bt.tti.t,ut D. L J.\t fl. \nr.t ' i' K.\i \lg kci ) h^lnri t1- )000lD llrli,t ]:n:l 0:i 3,INj,t: tut! t'. )!trlii' tulnt! ttl J..., r i, il)1 -.r tuu) t tr')i t t,hl 1., at' tatn ri,! tt 1at1, I h.r l.rrtr'.t)rat! [)!t;ltc rt DLlli d"l rlanli,! In) t.itktlq lttt -rllo.,hrlo, $ir nl( \ in,ortrs!ire i\. liinl. \r\\l b-oek Vd((L lu {lgdi vc,{.er oi N.'\\11)r\ n.r, \ rn L d V]11 \'1orll$di (l ](nweg l r\sorr Dabil,1l8. :,r\l s Asdl/Smill(l Lh,Rl lnn(;ilgi. [.r(lhnr lifd. Conrad g \tnf(1, \Al1 bus nrr N5 iiiin' NDn(irinq op ldti.i..cn.rl IL.J,i u!). rrn liodr ll.r.hr lj li u!r. lk ucns do'olgende inlbmuric (e ontyangrn U lnio f.l'g! '\ppli.atn,n forn "luropern tleologisi' I lnh I klp Dcsk I ()rher; ;... KNGMG'S National Vetting Commitce Hu prnn:r prornr-rrr door "ordt rl( Atuelins Noonl \(lshnl!rn h{ IiNCNIG Srtrg.'trls(,i., lcrr r LL \ -,r ],u gjc r pr,s,-. h,l n: i, ri, NAII L,u,,$ l,$rljik- ::i00 llc Alphcn td ltijn \., rcqirui. r,l,,illc ir her \.\\l hoorilkxntoor. \ri'.k fd bui rrr l

9 l)(1ft. orl{ v{nktdinq li vflb d nrr d. f.lightntf.grlr bij de NA\.1 n trr,nrtdii,q rr.ii i ci{ dtur fn.lerrrind tirin!lid) ROYE/l^ENTS- VOORDRACHTEN rri,trn, de Yeledei,,! vj hrl H..lilb6NUr op l.i n.rdrbd KNG\r(,.Ldtfr rt!.n! rv ber dins gcdu.nj. rr..r t,io i jrrer k,.r!ed,rldi \.o, tu",,,.rr. \1N Fdiidv \l 5( ' froi dr Il.I.iL.,\LL,1, t nruer56&l COGEOENVIRONMENT IN DE LIFT l)( \l i.oleolu::ihe..mni.iir,:,l I. lnruridnl Liri.n.1 G..l,gi., \rlrn..i ia-ollijdr.d Cr,l.gk.,L\..,,..i ior trrirori.nlr L'Lnring: Lor,ll OL\rlRO\\lf\li ltlrri n! 5 ritr., ilore,1. Dir bliilir rd.illnr ril l,d 1,,nr,iL Leddr r(-oifil,.rdlig \l.nrl..rl r l! op!rllr).r r.r lil rilr,gd,1)r{{r I t ta l.ugr In Lt.,r. rrd \ rr of.r.rl!,o.t rrat r{,trlrlri.,,,]f lit. t: d /itn dric irr..rlrior:,lt rr,.{ Pro.!trkr.. \rrker.err r hd l,,dr gdo,r(r r.trjrill.nd: drus.n nlli(lg()l,,gi\ / rf onnvikkeld ol e.n lrnn ti,r..(r \lim delr eef.nirrd Lstrii rnd.( ir fnroe f in {, pr.lcnflr bdfr'd. sr,n.nn, L fg,,ur ecn brrhu. m.r!i \..fu1,,,rn rl.i seolos.r urr nl lu zir b: fhnirrq.r l,r. J. n fo. bnrhtri. r,.l dr i,.l ),inrin! rnd mnrghq,lj.. tu r, l.. Letrrerie, trpen.hr.r'dr\\t,d,,,, Landeliike c-onta<tdag.dfl.l) Hr{(n l.o(,nr or Lrrbin ceollrayoiasj, Nededandse ceologische.i. Hcrffl(rli rnd,f. l,r.lrl. Vereniging 'ir H.C Hdlhr... l c. Jrn$er lnr rar dc h..1itj!(l{.t ingen ra:r De c.nlrd,hg un te Ncv al. lr \! D. L gdrn C()CLOtN\llON\if.\',1 \ on {ord.n geh.trdd,,r, /rfdu I. l( R.Nl. lop$ de Ler. l.redi in hd (iffer,mri.nrl. d,,liu,hlt d nnu llr95 h d..,.rit.ir nrrd. d.i \4,\ I \,lijne r! tdrd(.n sr taxrii hft nu Lrr \n.nr.hrptren. tudrt.jltrrr... dr K rr,,.ii$ dr ritn{.n(hrtpen rtrn!.er L!. ItE6 CD UrkJn. He ])n)cunnrr. dr G.C. illtlil,r b,digm. Oh d..fiidur vrd milt!-.i,r.,f,i rn. roo F.hrr rrd D, 'dtra.cntrbd bei.ij,c,!r(rn{enry.i.n R.t..r,1\'nsri.Dr.l.\i6dr..tim 'ri Nib.er milieuirdi.r.i!r.r, I ik kr. lot D,.J.smi,..l.ltl'jlinrtr,oork.rordrrk.,d,rnriiiJii Deel,,trn,. n,1.t.lnt&fth!ijq,r.l^rct'j rrn R.oijer.ro(n dicl.r. k,nitr rt,.ir,is ro., de lldri n. dr \C\. f.r srllnon, (L.irgcn in h{ hnd{hrf rl\ slr)lg Overi8e bel qselldnldi b.ri,l.n.il S.fdrl(.! ii s.rlor{i'.he pro(sdr reenn c, rn. rln.\'oordegen,ernsddtl,rtirlr.drsitdl rhr o1)ii irnr\rncoclol\- r(t,\ofteedbijdrgevriil5.. dr F I \\'s\d rr{f YiRoN\ir\ t i! jl,li r! nr hd q$,ris,t!n or{nrkir! ot g,r. \rionrl.1)rr( (,.or\lo.ne Ll8.ll0-rfv t.nninemee{er Nanen: her KNG\'rC \.'toundtard o \!.,L\tiop Nc\:. zrnd!tdrrnf.i9. E08J Hoofdb$irur,!.houdor om dflgelltli.s!) jr{ll.r Ill r Htrrde, rm,t\\ dts.liil,, /a,r/dr, L,rcn or te nellor. De i6!lulm l:t i, oii:t.- geldr,.dr i,ll r.,rii(,r.r,!rd a,/c L, j..nkonindlsr birn$ ir{hij'ine dr dient!n.rlijl t- r.n \!.nni gcpubli.eexlm anr ldfufi I,rtinrh{bezitvrdc bele,j!n:,ldr \oal.n raneeboddr to,n fgmc$kr tr zijn De (l,os \Jdr. Lr..Ltuion' \' tnr/l.t 4innir. n 1r,tt:j!.,,,r imiddels ii Eusol)f\ g.tlrbtj.eetll. (, Bn,t,h:, ptntn ttlir.^ tntjt. liurn Erljil)ir(r( rtr. {rnnnl Dle.i rh. q$..irn,,i,tu.'n tied t16 nn dnt,i. {.. dd.ldr rs.i,relcn {Run d. n.1n/r.,i rrl [] g.i,ru,dr r itrrjisc xtfiid d,, J.tiit L rjir \id de i,od]u,.. di. inmidit,t\ ook n hd sturj re hrld is. zirr dtr. r.i 000.ronpf. rir rdrp,etd \:.l:firsfr in hc RL..ith, hd I'Dirug.6, ltrl 1,., rn or hd (lb,n.s!lrr,r) De tn,ni,i j,r,:lt \.,! k:r3 ctutrf.n Lrtur G&los) h(h.ur irellc on.likkclirg d.., gnf,:lti L Rurm 5lr"r er dekr.ldbd!ll( rr{:.., lr \1...n rn (t P.r.cnm!. zil f.., r.tlq.il..r n,d nijssr. D-e.nr {ill,d fq t.,n ri,r hndrr Es.l!dr blitren r..i d. g.r Iig \.hr srbiltretr lar {rdei.i d,. \d,.4. r. lshei.l \,rf nrr b$,on.j. Djr tn l).!int rtr roord n.{zii dr ji, zuid AriJf (,,l0 rr drin8d,. \'rndr, d:r nd nrn\ in d-e Flio s r-l belre.rllii,g nro,\ \f k bcnr \rt o r. ror! ljiq n,nr1 in d. op,nh,ire dooi E5C.1li L(f 'ooi l)c Onmijiie rlrdr binndr \nnnrnl (loor lier or! nrics tinrrf.!l g.$d,od. \dn hd Iftr^rc,ir \,d Finomi\.he zakel zijn dir dc Rirl(\ (i.1,tog s.he Dicnsr. hdtta., \ i(t!t,,( ook cc t No. \.iedd!. Ntsl0,!. unl\r.irnen zijn dooi nldd! \!n rd ( r (.orrpordiie IIdnh.s ir d. dniii*n \{ (gdnvoor.li8d. tir c.n,r,i..ir r i 1,1,,. \rrtndnhedsr rc.,i in dc \.rt(qr)lr.f (i rde f,oie(.rst.e! u Lbtu:ildr I j,.n.te jr erqrdsiis dit in jlf i t.r lr CDrh ij reldad is.rdnsd!.(l. Lr.nosn.l tr! vooi zi(er vtrr ( ()(lf()l\ \'tro\i\te\t Gr,re r\pt hi ille g!lriercseerden rr J. rii r.! gt0loli. ot.m r:n zi.h,r r1, I rrtu,.n om bil r dn8e, rrl rr(,,ji,,n,i.r {dnilnu pr.t..:.r. tr n n.q rttt trfli ln de rii*,"l om dr urdkundigr rf((i,.ur hd nilicrbeleid q.:i.dd( it,,rlt,(hr r br.nqsr, o.k ir Nednhrd. Ir,,zrftr I l)t;fai \-fltt),\\tlt\ l i.l'. jltij (;tlry ir t)!.trt, l"rrr ti.,2/)t)0 )D il,.l. ki Nztiia c6nff&sr{ti S MAST Days and EUROnAAR /l^arket The r..nd \1,'\S I l)rv. rxl huro\tartturk, n I t,. h.d ii N0embc! ll)!) il5.,,rnr., lrriv. Lf. (rafuorc illbe.l)ri r.r..i Lr l,!1nd irom il m,ine i.!.1 hrn t:ld l:nrni tjt,tli\n t,!)(, ]./tit)-i.\t.\f lwt,t,,,4l 5D,lL -it8i. Rft.L!,t iir )t1t). ll I01,lrr:ti t. IrL -l ) zra )lllj AAPG Annual Convention ''rrerroletrn TedD.t.gr.1 rh. \\onl, d! 1()!i.d\I,G Anr!.] (lorl{rrirn Nillbc held lr Hou\11,n, r{ra, Itar.h t 8. lt)i.,uin,t,tt,. atti\t.i ti,t tlr,tll'a, a.rt:mtt)i DI.,t;tt l).o liat r.') :!r.1. OIIJ\,'\t:1,1 t)t.t, L \l litr ris ttl )1;). tr')18,.t:1a-lat I t/:i : itt:t it)t. t!! aarttrtt.t!r)

10 UNIVERSITEIT Examens (p{iode okol,crdccc'nber I {)94) D h dr lrrt u d 6, ( Q asl4n Elkenbrachr. r_.ir : Hclcr\chiir. R.A.i.: IIut!. i\r \\, J : Ouf,1..C.: Spdee^, B.P.r ytod. H.A.t.trl. van vrije Unnran it Aoiddan Dut0tnz!.\uu" e.obg'. Lcids ceotosircbe vr nidnt Op I I rcbrurri 199) o trnjln de I G v,d gll.gaiheid Hn dc dii\\ic,ing 1 d. RLr Leiden nedctuii hli'seb,uikclijke lezinh(rl)n)snn! sprck rs?iin: I)r. \t.l.e. flr d cnifi: \iocs- tsrirne rni.rp{ro ncn in 1,e, w$i Austrrtische $oc $ lilndscli! lfoudr ll.n.a t,,i.mi Doel{ir Arde DB t:. Ronrijn: \ed+l.ndse I h*%(,l'g.r Phh NN\1'lJd f.\,hui(". htlni,,rr[d] Lij h nba!;:: rdtt\ltrc L'r s.hiixl,l. nl.010 ttjt98l rt,r ccolosird, cotkse Mi6hi. ll.i G.ol,,Ei{h C.lhee \liiilnii h(fi ld gdlrtflr hd d{d. srm G ofs.nivkn. ln n^018 ng l,,triu,n Dorn und{. qcologijd,c.trt).(en \ ;\Nmlii_ o _\vi'dd.ig$. cxplonri. (n hoddrdtrline in h( \r arfsclricd n leronde^verf {ll, ri d. Nhdrl Hetsn,- bnrm D dnr o ne op (fn rcn Y trt d.gretrs tusrn md.ld) Lenr ror rin dc q,.n rd\.i dc nrnteren d( lohr. lrlll)]j onder rd{e lc irid,sldline, ofbo!$ dr d( in"tod.p de ko6r bek.kr. H( sl'rposilrm wo.dte.hn ol 2l nrr l()t)5 in d( cr!! ColLeg. z l nn d. t.(ull, Ayd*dolshapPen vrn dc UnirdJreit Ure.hr Hd st'nposiun is rr;ib( cinkelijk, dcrnrvang is om l.]r00 rvlo.hr u io8 vrilen hebbrf o.ruflrr ba symposn,m dlf kunl u.onta.i opn(h(n m., dh,. R.l. \.eeiljnd, r.l. 010 l69ltl of dhr. D I q,dqr ll,ouy- rel.0j0-49e NGMSO.congres, 17 maad 1995 ll{t rxrlotige pdghnma ran hd 4rh N(lMso{oDgrs l!f 17 drs( aehouden a wo d rii dc hculrcit der Ard \.rdr.hrppen, D. Ilocl(lian 1085, lnrrerdam. Th. Infl&nc of Mrdkird of rlr ro:li ;\anmetdins. R_si{d,i. nr ' 'I tic dohnicfiion ofilre rs rhi tih' dol.gnj!lnstunna.ion brn,sh, abour br huhan_. door l'ror.ft. I. Coodsbbm. Li,\.. The mrkins 0f'h..ornd rdcl $1 $ssnrnt oi()rs:f solurlor lnd (onrlrhirli rg'. door D( t-h.'\.rr dcgdn. RGD. l.ili: r i S.ologicrl ior... doo, l)r. i,.!i6rb,oeli RUl. ' Fturdr rdioiftile vste NnrSeneni, door L)'. R Iidri Ichan..L\DR{, l,trii\.. Do.o6tal^!,r tnrsgs irthi(n((trc gl,)bll ci,bor.rd.i. (,r)r l,,or.t),.l M. Holligxn, llnivdsilv of nrudhrpron,. SuhDran and di'cu$ion (.rritun. t,rol.dl \Y. R.tbuid, \'tl l_:00 Borret. drgchadflr door XNC\IC l0 00 Diner tm i,lt Lqi,: oar t S:-:tj n, i,lnrt?idi,! ^r'g.\!g r,,t,6 K\(;,JC. Vm ntrdcnren zil een biidngc r,,n ll ll),- Esrraqi lu(]o. or.rigt bcl.lundhndcn hdrld, ll.10.. Dir ir inclusid ltorlirl, hce. lund, dl \A.^-V,,,..,,,.,,,,.,,,..,,...,{DRES,,,,..,,,..,,,..,,,.,,,..._... TEL,,,, I\STELT r\l...,...,,..,...,... STI'DEIIT/NIIT S'I'UDlNI' borrl. vo,tr hc{ dinef zalccn bii dflgcg.digd sord.n!i! il :t, lnsdriiving kan gcr(hi. o op de inschriltlijsren op lc Ii.ulkir dfl Aa w(t.is.hilppdi ir tjli{hr enam(((l,nn m ot de Faculteit der ijnbou\rkurd..n Perdl.uDnvirnirg in Dilli. door i(.f{uf0) v$ ondertund rir w.o,d{!ook. of rlefoni(h 010 4,ii - )14 t L den Hn h( K\G\r(l di. nl ailoop un l( j d.,qjd.riig ran h{llrs $0s0i deelre loncn, $o o, rsr).hrdirop de.uoloo n(i.k,c fuftldor ofdi! Rldoni$h d..r n g.\ci bii een un Lu dr srande!.l.lbonnumnr^. I.Jltt tk',"1, I ra t.ntu Na; 11.\l )- t,t, ;i'i. Cursuiaanbod onderzoekschool NSG "Ctrpaihiar!: c ology $d tco' Physi.s" bf dr(: 'r.nct ltnsirure tur ceol0gr. I'fn l_od,on Uri!{riri, Srlubu$1.6 - l0 ntrdr 199t. " I ectono cchanics" b\ t)tui dr C. lilandl, li '.18 apil "Scisnic stmtighphy" bf d' P.,\. Ziesler (t\t,nndr ol GcoloE, Unntrli.v,)1 UNLI. 8 - l:l Ni t)t*n t n,o.\sg nd"rt iut: Dl Bt.lzL tasa, l08l Hl ),]a.da Ii!: O0-r1,ta-J:i l.it c t)t-,rdil: Lr.ti) r' )'n,llpnalau iar,,t,r) na..ui!q, n taut?t. t\'in. trt r!o1 tu,llo ) t)lo ',t l? j\iso tl.t ttlir tr httut.t hll.hrt ndal\ liianiat., nrl: )xhtt, i,itl?t!,?ht t:ientq) a./.r bii NII MI DETI AAN HIT49ENGMSO CONCRES OI' 17 NIAAR ' 1''' F,N WINSI!/TI/NIF]T DETL TI NIMIJN AAN HF]T DINER, D[Z! AN'ITYOONDBON CR,{AG Vd6T T M,{ART NETOL'R A'N: NGMSO GTOVUSIf:, rrr BOELEL{{\ 1035, I OIJI HVAMSTIRDAM NSG Symposium druk be20<ht Op dondet.la\ 17 novenbel 1994 aeaniteetcle de Onder zaektchaalsedinenlarc Qeologie (NSC) een sympasiun tet Selegenheid van haar etkenningdoor de KNAW. De lilelvan ditsynpotiun Iuidde Eadh, Eneryy and ttivircnnent ChallenBet fat advan.etl Iraining and Retearch". Het werd bezo<hl aloot ruin 300 geintereeeerlen uit cle a.adentsche wercld en uit D NSC niir roor scnrcgr(rd ondcrzoek en si.trrddd ond.n\iis in rdiftnfuir0 H(,1'gic.r is 8.hird\i!F (0 \rndllokirgsvdbokl tu$d, ond.,.ckcs lan de vrilc (lnl\crir.ir -{nnddrm. de Uni\e6ikir tic(ht cn d( Rilk(nre.5etr r c cn F.r/iinricD v.rschrllende ond(votri\gr..f sn bil b$lor.n. {llc rlldndl ive,]lzild ziin of hd.gchicd ur de rediddrr.,i,(.edosi.. oi$(. r i0 r.,kl(- riildi. {rfl.dnr { nx{dd 90 Akl\. OIO: en fosdocs donc I Jdi.4 deelin Ns(i on(li\rij\ or ondedgkprcgtun,nd r. llet lop.n(l, rnldoek bnntn!(hool w. s.t,creireerd dool ni.f drr l,.ddcrd poner5, tlie v(o rrrdrdr lf8d1 vm d. srnrro\iurr dcchemer. Door mnllcl \r! d. fof{5 srk kn (dr dridjiik bdld $oi(ten s.g.\ \ In huidise Ns(; on(ldr)rkl)nri!(l01 ii hd zidr sn. oji,$ikkdod. \dd,in de fitnrn-,,,i,r lcoloqi.. D< Pon{s \a(r ond.reb,a.hr in o,( rh.nli.. okk nkonnriq!1. nvtc ljoordlilidr v$ hd \5C or10/o.kf'otfidnnil ' Sdlhoi,iv li,$lis Dd thc urf{- ' I':.o ribndcns rnd I],rrh PLoi.h 5.,!Lr.L. (lk rlngh. \<nn(hapfliili dirccku' \in Jg \SG. hrd c.d!mklspfk R ni,$e n,rlied onr Phls cn tun.ti. fdi Jc 1)f dozoekrhool r{ L,di.liidr vriuir Nr l1oliriek, x.{ltriisdr dr D!.s- Na cen kflu irkidingdoor poldrl Fl NlrulMkrmp. roozir(r 1D lid NSG-bsmtr, hield la H..1. U,inknDn,voouirkrr h(d)llcg. \m b$tlur van df \,i'c t,'nntrsikn.\ibtrdan. r.n dr clijkbdoo8 o\{ h( n lpunt rrn d. nnir$ik r(i (r r.$?icn ym de hu igl k )b.tstlrnnflr. Dde noeml! hi

11 PERSONALIA r$ b.d,dglng!,ntr d. niersi,r\l(rorks.hokn. \.rr\.ul (nltelc,nr(l\ in Je nrddhid\e url\drini rc r).tdni,ri. zorls sr{df!t(( rnil!i1, mr( diiiireitiric. nrr fr0r$\ \xden\erkrls o!u, 'irrl!hrd. nr 'nx ( Mnd 4lnr!. rf.n e IjinLDrf oilcro([sch. Ldi rur \edbelovdrd il,rn{ln 1.ur Ir hunlige nedulud* unna,irrirt l).,\.d. tp(lrr tre,k bdtril kol hild. hdr or^j \ri lc.trdn. ri(k\(lh.l. wr dr l, ] ;/trlld rir (ll lrf \rrneit i,r Instl. Zijn v{- h Lrl lorj in h{ rlen Lrn alr ni ft r\!!! llrnd]iinen b! ri h( \S(;,Dds^\'kproqnft in: lirh,i rt(fp,o..s.n In 1,er L.cl,rnS hr,- r$ \oof s.didcr,,,n. httd!. {)rtrii o\er d inr.ri.in iltr.cn d!,r,$ikkehr!!m bcn,.r (r Jl $ )llgri,r..n bdreine \rr Jr lirh.n.u f,ig hr.l\eiri! b(li( nl l\, \ 1a!oo, d. NSG (rn ".$ (1. qr.r.!i rqirsdi nn 'ij.r oii{arek. l)rj.1. oele_ di!dtr.\ftorl 1i. shdt lnrerntrriodrt. Idn,t(nl \lr.(nh,,fpii B.\'.5Plrk o\d (l( 8'oriurtc 1r,,rij ndr rd.ti( Lr ift, lii \!r.,nl,!f lok nr de le.'ni l(![.innirr...in,(r(r$hir t)(r rvi, oe Sdrdc \vn( nir( 1)1\llifing en prod(kr!.rr t,rl\!., rrhi,ilin b.zis ziin. Hii no( rtrl..lf otri.h'ing \.,n hos. k\rli'cil oid.,^.k..h,.n op h.r elhid \.ni dl $,J\d.n'.h:'rp.n (n b(l$r r lk ii.irri.t or l,o.l)1, (t,r (trnkzil J L if ri.tiet de ordd$jr- (ii linlrr rtrl{l$rnl rtr rckle, zull.n,lijsrf nr dir N.,lr,,ndt llscrsi!h.,r pl$ r.\.1 rr.,.,.0i.1j! h h.! b riii,l..r d.nrk. ('ner.nri. ncr h( butrdh'rd,' l,tin kun l),.f. Rrmbdg, di,.n{,f \rr \rli! Hr d(, l_rrlo,rnu r lks..!dr & Dsrlopm.nr, b.i.rl ul$. (h ni{ ille d.nrkrnlr[ nsn.f 0.trd.mii.he nrnnrrrtr "n(l.r.ol ln u*n i.iddrn.f. {{rli irdu{i! d, r.$rinq. D. \crld mrk,,oo, niili.trr.hnoloeie.,, qro n dnn,.ni..l, (n at dar ir d. kon.nde ir.r hll\(r no.n. Doo. gork srnun"ohhg Lu'.r. rle Lli.n.mendc f,obhdi.n lrnlon de.drrgr.voor/ ( rrg D.r.r In n"f do, Sq,:fn. ll r(lodde o.r..f d! nili._ut,obld,nr in tombnra,i..,d d. niis.nd. \ r.ls r.hr.n.rsi.. \imen\rr(rd \I l,d (u inie flr\.inr u r$lnsd {nl).\iunr,.!rr,ir... rsf({d, un h( lu,l SL dr rod()hnigl orddzoek ir d. aird1v.rcn,.l,rt,l)r n b(li.ht rerdrtr. l ijden, dr.*rrluir!hl. r.reptie N(l rlon) \ed $Ndrn,c uiile \Ifoko o.d de.,gnnrir.rn d( d,'s I). pr$(n.rrier un de 'cnhil kid. hi'.1.r S.r(n dr Soed bccld,i d. t,trtin v., r Ll. ondefel, {hool ren.t,lkl,r. vrr le nxllr- (ie, de p.llticlt ) (1..{,(l.mi'.he $Lr. d llet rrnu.slunr L,rn L.n *i.rdis t'(cin sud.n gdbdnl Yrr di Otul.rocl\ hddl Sedi'ndrDi,r (RINCEN t,t!,.1a:n.; ian.\' t(; Petroleum Geologische Kring PC t( Ft!RL'ARf \r l]r IrNC l'h. ICli ljeb,urr r,.dinsnillbe l,ru on \i i6.ln. Fdrur llid. r l-,rt fn rnd \illh. pr...n.n lj\.rfd,ir-\ ion l :{,0 fn, on],trrds. r'1,c tl(rr. \!illbe neld I the Kl\'l bu l;,9, hinrcrgndrr ljof L\.,\'noLJ H. Il.ud,ii L.!niri I su( L:ni!criq rvill sperlrhn,: ( i. ologi.rl trrhiil! u ir ofmud-ri.l, n,h,rrin( irn retr Ceac<epteerd als lid: Voor idr.$en en ludcticrr ric llutrr^, U Il.\1.1., l).!!\. l). S.lJ : l)i'l^fl!{. l.l. (;.N1!'d,. trnldf l.l \.m: (;r,l,t..\.j(: ctkdrb.,s. R : HdrbLk,. tl \\'.i Hoorbos..\.: tkiru. Ii lorineh. H Ldr: 1,,{(1,(r,. ().,\.rin simb*k. N.H (;\,n, 5,i r. \.1 i Sksrbrirl,..1., \Lnu1, l B \\:., Lrrim{nd. lt i \'.cthnd. It.l.; \'i.lvof.. Lr \J I i VLiir voorgedragen voor het lidmaat5chap: lndlcn biin( 10 drldlfi de. fublikrri. -q.d, {h,iir(li k. be^rl,(n kgdr toeltrri'ig.l \ l(lri n bnl n(nlfkon. bij dr S..rdri' f.,n hd (;(Toor.(t[p. zu]td, 1,i!rrJ.r q.r,,dn,lcn roes htei \!nii ' ' li,l ian I vrn dc strtukn. A,, I 1i! h{ tlg.d0 R.qlarorr)- ll CUSTI\1Is. f)i L'.(; li li. - r u..lr RuimtliiL{. \\'((r\dirp l!n, Lrf l!{!ireir U(ed1r, l'.().8,i\ 8l) lli lc Lrrft.hr rgr tll\sf. \'f r.jin r d. Il.iider{rur,0 lll. l0_ r \Z 5l i ltr, n.i,.\i' l (tigfr 5. llllll{n1onl), i\1. - Ll lc rn(lr Lr,(). I Llil,\lj \mn.l\'cen thg \oir Thestdkd 1r.A tnri(kd df l.\flitr,r,m rnl pell,!rilr r oi1,il.rnj gr lnrn tn,. grrincd. n\dildr (rbidir. rvrdn\ rsrbil.rin. rrnn. trcrnr in drc Gull ol \l(\i(o iunnr ind around,l,c \ou,h r\,l.,nrn cn.oudter \.vc,rl rrul,l.n\. 5(tud,(L {aisnphr f,o\ $.1!Dod rd,.$.r1, ' l.( hc sei\ni. rr$lurl.d i\ rrnrf((ir 0 irhirih ndnidurlfsrn.if \.rn \.1-D rij D r nnf 3nr r nru.n orr( \'rn t,l.r r)i(!rc bur r t inr.,t)rdrnn, Adreswiizigingen: Dtf.tvoRs.DrE.J.l. c/,1 ti.,(rt..u\1,,rrodr j l..r5r.r lc Ddr t{ F DUt\(;RTAF. I. H (].\ l,,.ol,s(n l li.')-ls \lu Dos. D,8., ZNEmo!.. ir. J')61GB \\ il,5i DLused. u.d{s. H t)f - \,hoonoordrinq.t 1r l-ill fll L)ui l\rii HOORN. (l cl. rl!.ir Uihr \f Irl). llr!okun t)scllrm.nr Onrr. l)() llo\ sl. \ius.trr 111. ILIDF_. l)h.1.!.\n DIR - C.]o,sc lrad ll9 Iv ii, le0{rr Iladrid. l']epllr, D, T. - J.Sh!ll LrK f\1n.,lrlol llj I Alrrir lrlm R.&l N Sg ltb< ed,r,\89lh\'. Rt l(l- I)^ IlJ. l)l:.:o 5h ll t fi h\pro 5h.ll.\ld Ho!5.. srrnd. l ondon \\ (:tr ol)\. Grcor 5f.f i'hrs. R.l i\'1. \:{N l.gd,l$rl.lrr.lll -li6: EC l)rr HraE \\ ll\. D,r I l)f Lr.rLiinnder l.l..lj li Ill Dortt(ht Adres gevraagd: L R H ls\l\k 1r$: t..,r\r.! i-. r8-1 BK SJn,fl..tr,rr,) " ( o! or rh. gut.gi-.rl ertdri:(,)l th. otefltor. Y.Ll loe.orchl o, I'LLn..n $elk. sibmitrine tirri nnf"\.,h $o ldcn,cr,1.n po(ibilir\ rirr h.dnrrrt\^. Te.roDi. uflili or.o!rc -q ir(]. \rnd rnl depsir\ ie ls h, l(ll,r,,(rop. rhat af r.. imjlto str, l,'liful,oii.iatnnl H,rr.L.! l.h. Lli.\! trp$ oi trn\ i( i iptlilibl.!r rlrc (l,,lr 5rud.,)l,1,1 \li..ijsippi F DSDt l.(! 16.,nd rh.lennltri d.poii6;n rhu 'ntu,,iwoor

12 nnrh Afti.r r!irli,lir Ln-rilred e\posurs o1.f tt rr tt\ ij4 lnnl prorlde r bd.r n.rr 1. ofn rh. tjlii- d! iin dqa\ {n {i,h r ddnnel.on,t)ln.{,hc b& or nopr. chrnn.t, (r, in,o cr.h orh{. tu\uking ir.r nlnphx o} nnl{!n$,f i,li.oni.$s oish,,l.,(h t!f.. def.sir\. {rsiisl high r.nu,\tri. This onpl(r.lung!\ dolvndip ino one o, ix"{ ift yidtrrl l.ved dnnrel\. otl(f $i,1, nr$ire.hrnn.l \ri,l\ i rlrl)ci.lead le!e. depo:i6 il0\.6nrn ii\. lo\r.on (L'*.,l'ii brdd.'d!ndnon.!i. rlul Otgav. vool J( 5Ldidi(,,.logndr DxS diedr kh,illc,jk,c gs.hiedor i dr 5((LL,fis vrd de SediDor tolosi\clic firhg. ID u{ briel\.y.p. n!m. rdrc\. ond{rxk\i.{.ll;s u, rch ;on\3rnkklcn Dc\s$cin kunr u.dr op$jo'ndid rd\n- OFniDgrbii.enkonN,rnlcr..krJrool ICC llnl: 0.10-tlt_,ilti I L! l)rdn ding RLlLeiden rit.\idelinq \oorl \(l(hnd: lezinq Dr j Il P dr tltu..r itie d d Nbri l'{,k lwirg (leolo!i(r r(1,id,u.. ofnud-lich, rtn,.lr n-rtrn rcstr l']gk LezirE Defo!l,i1ii iln,lc\. trtdoerf ;onmd),.!,.n1!r.,tn,r $d r.:rna,ir l]o,(r,i.rtoi rh Lortr Cr{rr.ou\ in rh. \,r'h 5er rnd KlimNdrE NN IC,K fc LZie NllR 94 lr)) i'(;n lcrnig S.nDri..r.lLrnS lcii ls ig (i I r.\!,$i,t ir rhe l rrl,,miriturs.lrllc (i{rrrtrl L),,rclr (.,n b\ \(,),) I t.ne The Lelrd.llrrLl\ H r]utrllr be.ome l.$ (lunr!lilrd si.lnnge iiio nr( L trid, rhr hse i tumpl\ i.,nnrl -{n inj(p,h o,dsqjdnrq oifit f.hirldlrc i\ rcqur.d ro n,..6' \ llh..r{,!.t synft.ri.!i\ni!.,kl ".ll Logs rnd ro.ompr(,1,,i\. r. dr sii ofi((($ I hr dr b. Idlorval up \virlr rlr..oirf!(io! oirlt li$( rl)t.:,1n. nrdel to ur.ld{rnl lhr,$oaoi, ard nr l.r(,,1 Md \dti.rl.onrinrir\ Afdeling Noord Nederland lr fc[nrrr nlorzc kzing, h rlc \j,'spunroddercek ii \l1lrl.,rd. \L.d r{zod loor lr. J.H.I'. di Bfe$(r \.rr h( Hl) l l$oraroriunl rin J. Uni\d\i,.i, \rd I-re.hr. ii zit.0,\d/ij,, geren Qn de nid- \.!ilnfi.hrins.\ardr \lxlsi,!l( r" Ldr nnenr{ring: "Alrdsc Ddteriden: Mcchaniichc en tinspon-c'scnscnappetr cee.lf\ o\$ hd nrcrani\.he rh.rqrd rrn eerernrcn o nrn,crrld, /iii \ groor b.hng lr' ^nfcl ruirer \kkns.h,+,p.liit ondeh.k iji ro.!ip$r. i.l $ddrd,rfpdr ir di!e\( (:Lltl(n v,n irdusrn. Dir latr l,ctn li roolrl de olie en ga" in(lr'lf s. Jc kefmis.he inau{'ic ur In h.r Ilirh l)r(!,rt'.,nj ldnfoi.,u,e ' lll)1.' Ii ur,'inr,, \rn d. Fx.utr.i,.\.nt"ddr.htrPPen in Lrrr{h( l' "t, hd gebied r2n d. n(h.!iijd)c $ (anspo(.is{, \.ri.ipflr rrn Seieenten $ nr.r'rci dr hsrd ikn!.n rryi.nlik. h.. vft theil DrsirtJLuddig. order zoek\-\fs, n,)tg$ourd Docl dirl)i \r. \oo,rlod or ksrnti,.,' i.ah.urit, r. \dhiiq.n \rn hd ldi,i'n.riecdme \ln m.. 'rt rnlor ii rerft. r.,n dt ond.' ligg.rd( ftur.sl I ot ni.!.s.hr.n. IId l,u!l SL d ur.li beheltr o.., {.t r, li!l \ Lffigedry dr f. trf - r)'tr1-n$otu,lf Pcn lan nnnrul.,1. \rn g,tii 'Lnk!*ri!dL.hrppd, Jr li.! hdlciorf.cruur \1..,9. drqrin! i I Ird i.j,. sdr.enre m,{i.,lr rlr.nni.k, nr.rtrlli' \.rr,.grrin'rdr De.nd{ ricl,'!\fr I r of dir gjri m rll..1 h n8km.ntlr ninl. d.d!lr. J Id.r.! J$'($!hrtil[liiL{.rde\i \ ir Ll,,.Jr. ftr rink lr lu nirurv ono'orpen srtl.1'.ri Tiidens deze ler n< a,llun dc huidi-!e onds/o.k\rfn i,ciri d de b{.okkorhlid ir h.r "Ards rtrc,irt.n -{udiepid \ant(n s.ii l)k k.t't!.j ti?l,t.t. "!.lnll,i! : j!r.,rt lrrj ad tt) t)t)r"trt ru. n^k h.ni tk i ln! rt,ir,1't D (; l.n Hitrq fu!!. rtt ) j"ou/ \'do!r,11, kl l)tt))0-62 Nl Sedimentologische Kring l)( jrr n.fgrdefirg L$ d( 5di,nd,!,L,Fi{ht Krinq d x o $ {(trdddl 1)t) v,ijdtre:1febtr,xr 1995 h I hcr rtiruurtno G'0r(LMLd & Ceoln{!ie. 5. h( I N' 'ixlidq f_ ir L)rlli. lr( nd.nt.ltrff.li jk SeJrcl ( \rn dl..$trdddrg n qr6( n (r{i ld,..n _S dnn rolori\(hc l)rs_. Hic,biisordrn oi,idr i${ln{ hrr s.' n van een kor.l(/ r! rnlofde t,$enhrie vrf (f l),i\r* bd, ihn Je ow ofd(zi.l,n.\!l!,{di. ()ok L{n (i st..iicli rdintn()l!ci!(h tr.bledn wodo, ruo.sd.gd. cl sp,tker nl. li-20 ninucn bcdhikbnr /ijn lus i niiuren Jtr.!$n l)c \.o,dnjrflr kunnei in hd \ dljdds oilnlelsvo dl gehoude,,. Cr,\iq \rncdn ik \m u nt6r l- jinniii l99t \.Llk. bijdlr- S. u n,ld. S&lin,drologis.he Dig k r l('srn. T.) behoere Yrn 1r!r IRrgr.uNrboekje vercek L u c.r Ab$ric! (A1i;rm rl ran u* v.ordrachr b rc nn(r H!r Abr[( di(rr r( *]dd, '.orkn \an rn...tr,r(r^n.der m nram \an df Drl(^).lsin(.llin8. Bii \oo+dr..l u\f rbsmcr op ioppr {\\'l'; 1. I i. \15 DO5 g.tairnil,\!r.a, i S,iiD.ttb[ini( t! (:.1 l.ta^ l'i I'k RiiL Gtula!,l Itdr PNri!!5: -laa0 AI)! 1,.t lor li l. 0) i.1aa1a0i1l)t).a)r F9AGG." I ler rhlsl,u.r ur C{hsi(r cn (;!no!:ic i, Nr orjrd[e ijk.,d.i.$ure.n b {lr (d, (,'lnc( pakl{ qdrh\i( i. n,dh.dol voo, d. I n {r oiji^)!... l $o5 \ shuu.i di \ ild.tjr A.{i.{i hr qa,firn.l,c INS'RUM'NTEN EN software MILIEU SOORGATENMETINGEN GEOLOGIsCH BODEMONDERZOEK ARCHEOLOGIE CIVIELE PROJECTEN \ rr.q.n(oo ig.r r.rn A8ltr1 t! (il()nl( Si\'dhlurtan alle i,trtnunenrn ul, (Lr,\Ul-\4,enhlpoo en ctont.s l:nt.l l/ t4,'18 Lo(rie vlr Jr \er rilir! d noniro.ins vrr lr.i g3.i(lirgn.rn.!rn rordod e.n \\e"^rrnd.n gr!!r.r logeins in boorgl.r rrrd tr sn.d$rn,inq.!r)rj\.,r.r. \'rlj*dlt n,n divfls. n{h,,(lm. L.,ndnid6. b.donof J,,,nl. l,o$ 1..fus. If lnd,d.pm.kr mrld,.,u ol,tforlre \.tr, inrnnrcrl ku!r.\.

Aardwetenschappelijk congres staat in het teken van de integratie

Aardwetenschappelijk congres staat in het teken van de integratie rt:::::l:::: ai: i: i:..:::: Aardwetenschappelijk congres staat in het teken van de integratie ''vroegq rrcnd #ologie rcor 'cxploratic cn crphirlric un dclf- (ollen. M.a. roor de gcolos n diore nr opleidcn

Nadere informatie

Fel broeikasdebat zonder winnaars

Fel broeikasdebat zonder winnaars Fel broeikasdebat zonder winnaars Vormen kiimaatmodellen een goede basis voor overheidsbeleid? Nee, zegt meteoroloog Tennekes. We kunnen beter een moreel en ethisch beroep op de samenleving doen, dan broeikasrnode

Nadere informatie

Onderzoel< naar de opslag van COz in een offshore gasveld

Onderzoel< naar de opslag van COz in een offshore gasveld \(: f,c tlla,:t1 )t.):),1 Onderzoel< naar de opslag van COz in een offshore gasveld De toenmalige minister rorritsma van Economische zaken stetde begin dit jaar een subsidie beschikbaar voor een onderzoek

Nadere informatie

NA «IN KTBOM» TE BRUSSEL Veiligheidssysteem

NA «IN KTBOM» TE BRUSSEL Veiligheidssysteem NA «IN KTBOM» TE BRUSSEL Veiligheidssysteem VOO i" Britse ministers werdt herzien De t 1l'MtIl! ' "n de vellll;"heid cler teden van de Br. t.~e r rg{,finll' ti}drns h un \"rll laat5 ill~m nur het buìtenla

Nadere informatie

Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders

Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders MAAFT -/ 4 "LJ Bodemdating bij Barradeel gemodetteerd Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders E Al eeuwen wodt er zout E gewonnen uit de Nederlandse : bodem. In de Middeleeuwen 6 uit zilte Zeeuwse

Nadere informatie

juli 1990 no. 6 lrlrrn.uit: I Alttr.{ lr ulredn.dtlna R,lenkoDsrcn RekbespEkin8en... Komende acuvireiten

juli 1990 no. 6 lrlrrn.uit: I Alttr.{ lr ulredn.dtlna R,lenkoDsrcn RekbespEkin8en... Komende acuvireiten NIELWSBRIEF van her Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Gcnootschap juli 1990 no. 6 verschiint 10 naal pcr jaar!dul Llon\, I V.A.Ll - ljt.dn, rcl.lll0 5351i)5 lirn\dcbre\\er.l.\'.a.u.. tlrrcchr.

Nadere informatie

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante'

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante' L!{'a het tlem's',gpdsdlqst'rrtiheld" eo ite trle interqórid: P{llen rc Pu gen ecl qèder oqdemetir. bêtidsen- Een Jorgero V'D. beeft ortg Bet een brleí de kweètlo,,comtnunl3me en t46' bomst".asn de hud-

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

DE LANGBROEKSE VOUTREFFER MAANDELIJKS CLUBBLAD SVL- ERS

DE LANGBROEKSE VOUTREFFER MAANDELIJKS CLUBBLAD SVL- ERS DE LANGBROEKSE VOUTREFFER MAANDELJKS CLUBBLAD SVL- ERS au t llojítrïr3utïji Vor:;c alle a*-ri.ei.i,nger viui de vr,'renj-g:r'16: beill'a.a1;t rl.e-' kcntrrbutie pel se'izoe:l ( t e.ugusilli:. tlrn 31 -,e:i-

Nadere informatie

--- Het Theater met Karakter '" 1/1 INHOUD ... - ""'... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt:

--- Het Theater met Karakter ' 1/1 INHOUD ... - '... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt: INHOUD 1/1 Feuilleton 21 IIWTllh... a..;.-... ~~... _ 11«......... pood< 'al.. --Z.- 7..-.Io

Nadere informatie

fif; g o oi lrj c, CD d).(i PcL laing Di D-4. Nieusland & caecs-mcting in Budap sl (le p.l2 Nbr.93/01) hlrmloeildr. kin& wdtrtop Fu dicmidtic

fif; g o oi lrj c, CD d).(i PcL laing Di D-4. Nieusland & caecs-mcting in Budap sl (le p.l2 Nbr.93/01) hlrmloeildr. kin& wdtrtop Fu dicmidtic I. KOMENDE ACTIITIf,TTDN. Inseokiog. jancrgede.ins @ leilgd (zi. F&13 hn d@ N6.-) hlrmloeildr. kin& wdtrtop Fu dicmidtic PGK. lding ltoidi H,N.A. Pri6 (zi. F&13 un d@ Nb..) (zie pj E Nk-93/01) AId. Noord.Ncddlard;

Nadere informatie

r~it(-; \ } ~-:/ - / \...'1 I (0) .c -- CIT)

r~it(-; \ } ~-:/ - / \...'1 I (0) .c -- CIT) r~it(-; I. 1 \ }?~ \....'1 ~-:/ - / \ I (0),, \.c -- CIT) I 1', I :: tj s ~ I T IT ~ T S CO il T I 1'1 G ) 1 u. C OU T I i! G foo~f~'l (('t>1t GA S'r oof) TM[L ~ ~() t)t?l l

Nadere informatie

team linked4you wenst u prettige Feestdagen

team linked4you wenst u prettige Feestdagen l{r r r 17-3r dec zor4 Digltaal qreatjef.a-:--:J'- ÉD maken ZE UW W ÉCnr SUM? WIl{DOWS 8 VASTGETOPEil? Worl«shops a lllll(ilril\'/,íti MAAK UW EIGEN CLOUD! a VERS GETEST

Nadere informatie

el.. nltl.l GEI I) T ENETV VERZEKERINGEN: laagste prsnies voor auro.s enz en coulante P0STERS en STICKEnS vind je bij sportmode teler.

el.. nltl.l GEI I) T ENETV VERZEKERINGEN: laagste prsnies voor auro.s enz en coulante P0STERS en STICKEnS vind je bij sportmode teler. Éen g rote sortering P0STERS en KantooÍboekhandel ÍÊ R teler. seldservice STICKEnS vind je bij HOEVEN ommaslraat 6 vetp ffi;;_ïirr-, GELDLENINGEÀI GEI I) laagste tarieven T ENETV VERZEKERINGEN: laagste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF van het Koninklijk Nederlands Ceologisch Mijnbouwkundig Genootschap

NIEUWSBRIEF van het Koninklijk Nederlands Ceologisch Mijnbouwkundig Genootschap apnvmei 1992 no. 4 verschijnt 10 maal per jaar NIEUWSBRIEF van het Koninklijk Nederlands Ceologisch Mijnbouwkundig Genootschap Port betaald Port pay6 De Lier Afzender: Konintlijk Nederlands Geologisch

Nadere informatie

Tweede fase voor toponderzoekschool ISES:

Tweede fase voor toponderzoekschool ISES: /.1'".\ \:,iirl NI IJw5BRIEF VAN BET KNGMG, ALI,! EN KTFG / VeRScNIJNT 9 MAAL PER NEc NENTwINTIGSTE JAARcAN6 I NUMMER' 2404 Tweede fase voor toponderzoekschool ISES: Een solide basis voor Earth System

Nadere informatie

,-i,, Dl r -t,'l-,-tl,-, 11,", :

,-i,, Dl r -t,'l-,-tl,-, 11,, : ,-i,, Dl r -t,'l-,-tl,-, 11,", : ST]J\]ON.IJGEN]EEN: --?6jn]i 2009 -À!1iv:tei ten-/ lienkllendêr -O?rall.nde beri!àler -r{3.r dc h-oodialp 0enole) -f rèsh!díeekend {v,élag) -DiYers 3nd!re bri!!t.n TOE?JNFO:

Nadere informatie

110031 9fl R IJH st. r1,i.1kj. .4.. gij, 11/ Ijj1jLfl,I.i,fuj,ii, iii,i1in/.4i%./;4hi 111,11 Iiii.an,i i.1,1

110031 9fl R IJH st. r1,i.1kj. .4.. gij, 11/ Ijj1jLfl,I.i,fuj,ii, iii,i1in/.4i%./;4hi 111,11 Iiii.an,i i.1,1 pj.,;;gy i.si? jx ifi Ii. j.1,1,1 I. a/j/ *1 IP ijildij II fl4%,, i i aiii.iiê j ) ii itt jim/ u 1 //iftu11i)flhfi 111 1 II?!, 1. :f 4!iiie; :itt. j,,ii Jeil/ Lij.,i ti,;..,i,/?is,y ii. :f.i.j 110031 9fl

Nadere informatie

era PROJEKTHULP se jaargang ar ~ 2 [, deèember 1987. VOO ft W OOR D BIJ D E Z E N I EU. S B ft lef.

era PROJEKTHULP se jaargang ar ~ 2 [, deèember 1987. VOO ft W OOR D BIJ D E Z E N I EU. S B ft lef. PROJEKTHULP era se jaargang ar ~ 2 [, deèember 1987. VOO ft W OOR D BJ D E Z E N EU. S B ft lef. Voor de leden van de w~rkgrqep breken nu weer ev.-..)n druk!,:e tijden aan : telefoontjes plegen, vergaderen,

Nadere informatie

&n ffiffin fi}ut0 u ffi*r"l

&n ffiffin fi}ut0 u ffi*rl ig De lnsight hybrid &n ffiffin fi}ut0 u ffi*r"l l,1l ill;i1'ltl ts r-ror: it;ltririi; Litiir r:lte ii.-, ltilli.loi tir $ltt,il iltil nrriei i.tcl-t,:irc iít ir*t-lxtiikttt ol n-rii'i,,.il-ti :;r,:l;.i.1lit]llr

Nadere informatie

DE LANGBROEKSE VOUTREFFER MAANDELIJKS CLUBBLAD SVL. ERS

DE LANGBROEKSE VOUTREFFER MAANDELIJKS CLUBBLAD SVL. ERS DE LANGBROEKSE VOUTREFFER f I l MAANDELIJKS CLUBBLAD SVL. ERS wl. OU e9( utr WIJ KOPEN AL UW SOORTEN OUDE METALEN ZOALS KOPER LOOD ZINK enz. voor de hoogste priis!!! METAALHANDEL v I i e rs,'i : ïrt-ïfi,'[i

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen...

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen... NIEUWSBRIEF K.n,-klt! Ncd(1Jn!. Cco ^p.ch \4ijnbo..$ kundig Cenu.r.chrp Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar PrulBo.s. LV,\. Uaechr, rel.010 535105 llansde llre5se,, i V.A U., Utiecbt, tel.030-511,109

Nadere informatie

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers

Nadere informatie

ENERGIE! En de zon dan? )~ \ ~~~,

ENERGIE! En de zon dan? )~ \ ~~~, ENERGIE! Energ,overspillmg. energieverbruik. energ.e. bespar ing. energi etekort, lui'lf9 reet energie... Je hoot! 0' dagelijks ever, Geen wondef. energie heb je "Odig. elke dag weer. Zond e. energie kun

Nadere informatie

AIdiedingen samen noemen we 'het milieu'.

AIdiedingen samen noemen we 'het milieu'. D eze KindcrMilieuKrant is uitgebracht door de Vereniging MIlieudefensie en gemaa kt voor kinderen uit de hoogste drie klassen van de lagere school. In de Vereniging Milieudefensie zitten een heleboel

Nadere informatie

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. *

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. * NUIMLOO lejft ~4 fe.bru a.r; 't 8 * '. ',. '. ~. '. '.',...'..'. '. : '...,,',. *. '. ',..,. *,. () PIONECR,. ODY5S E: Y ENCOUNTER \.JITH A G/ANT IN D IT NUMM E R. O:M. *. ' PI ONIE R,.VL.U.CHJ 'NAAR JUPITER

Nadere informatie

F BRIEKSONTWERP: UITG ANDE VAN AM1~NIAK EN KOOLDIOXYDE. DELFT, 3 NOVEMBER 1958. [J --" t'l. ~.

F BRIEKSONTWERP: UITG ANDE VAN AM1~NIAK EN KOOLDIOXYDE. DELFT, 3 NOVEMBER 1958. [J -- t'l. ~. F BRIEKSONTWERP: UITG ANDE VAN AM1~NIAK EN KOOLDIOXYDE. DELFT, 3 NOVEMBER 1958. [J --" t'l. ~. 'WWl'YVl ~ T'~~~'B' ~ ). ~ " IlIACTORElI 1, Z,J. ",_.., -. I " ~J I I r-r--r ~~ _ 11 I ~ \ -& I1 -I';----L-

Nadere informatie

HIER 6BN1GB GOEDE Q B L D B B L B G G I N G B N, TE ANTWERPEN

HIER 6BN1GB GOEDE Q B L D B B L B G G I N G B N, TE ANTWERPEN vreatpe biapzhpe «t «getrouwe MaMesbem» SO April 1944 GEVRAAGD. GEVHAAGD ftige meid, liefst gedid hebb, Notariss Spaey te Eekloo. GEVRAAGD Goe meid bov 35 jaar volledig hoogte huishoud Heer alle. Goed

Nadere informatie