Surinaamse geologische dienst op instorten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surinaamse geologische dienst op instorten"

Transcriptie

1 Surinaamse geologische dienst op instorten De Sudnaanse Geolosisch Mijrbourvkundisc Diersr teh nog ndar ad! scoloog en heeli nauwelijks niddeletr neer. De exploraric er het beh er ran dc suriraamr bodenschatten zitten daardoor in het dop. reoijl de (ondnie aislijdi. Maai leglle en iliesale soudzoekers, voomdcliy'r afkomstig uit hct buircnland, iaren er $tl bij. In mart reftrekkdr NederLandse geologenroor de srcdc keer naar Su.irdme om hun dien slen aan te bieden. Yolgens somnigen cen'mission impo$ible'., Voor de Nederandse geo oge is het een ramp Dai s het pr maire de Akadem raad voor de Aardwetensclrappef prot. drl E van Hinte, op lret paf de eeetoe Ceo og e en /vlneralogie n Wageningen op ie hetfen Het colege van be(u!r van de Landbolwun lctr tet (LUW) heefi d t voor8 neld aan d Wagen ngse Unlvetriteitsraad Deze neemt n naad de ddii tieve bes $irg Voor Va. Hinte r het de zove."ne klap waarmee Wagei ng n zch (haad in hettrene.ltje Leiden, CroninE n en Amsterdam (UvA) waar bjeerdere operates dc geo ogie verdween Over gens b lft de bodemku.de we bedaan aan de LUw. Hct (hrappei va. de momentcel door proi dr 5 B maakt dee uiivai ee. omvangrijk operatie, waarbj 20 van d 'l10 leedoe en sneuveen. Bijhet schrappen s niet gekeken naar ondetoeks<walite t maar raar de iablheid toi'de nr ssie van de LUW 'andbouw, voed ng, m eu. Ook de oidctuifvraag vai st! deften wa5 ri.htinggcvend, zo m,adde rector Katrsen in lret un ve6teitblad van WaEenifgen. D t aaisie arg!neni houdl overiee.s geen dand voor de Geologle Het aanta nrdcnten dai geologie vak ken volgt s zb groot dai Kroonenberg en zln medewerkee volgens de Wa6enlngse ondetuijs nome. de vo e honderd procent van hun werkijd 20udei moeten Ook qua ondetroek spr nt.n de Wa8eningse geo ogen er gocd u i.,,wj kunner orze taak aljaren niet m er naar behoren u tvoeren. Het s eei ranp Deze fraand vertrekt weereen seoloog, ei dan ben ik de laatste op het indt!!t', zegt C Cemeits M.5c., d recieurvan de Suriraamse Ceologisch Mijnbo!w kund Ee Densi (CMD) llijwas e n vai despreke6 op hetsympos!m dai 9 decenrber werd georganiseerd door het Cofrite Aadwetenschappe iike ond. neuning s!rname (cawot en de Riiks C o ogisclre D enn n Haarlenr. Doelwas om een beeld te geven van de toenand van de Niet bepaald flor$ani, zo b jkt. Terwl het land rlk is aan bodem rhatten, kw jnt de cmd die deze zou moeten beheref en xporeref langzaam wee. Momertee bez t de g o ogische dienngeen computer, geen dienstauio een chemisclr laboratorlum zonder apparaiuur, een geo og(he collectie d e door eef we6rhimmelend arch ef waar deroos dre gtte word n, en en peuo.ee sberla,rd vaf tweelronderd ambienar n met nauwelilk Eoed opgere de en gemotveerd nen Hoogtijdagen Hoe and ls was hd vroeger. Het n( i!!i werd in 1941 opgerclrt en had jaren anb een ceitra ro n de geologische nfranruciuur nu jn lroogtiidagen had de cmd vier rronde.d mefser n d enst waar onder twiit g tot vtlentw ntig geologen Mei ontd kl bauxet ir het Bakhuys geb ed. aardolie n Saramacca en spcelde een ledeide rolin de exploratie van kaolie., gla?afd k ei, cak um, nikke, mangaai, p atiia er diamant Daahaaitwerd n de jaren zevente een gcologische kaari g maakt d e moen dienen as uitgangspuni voor meer doe geri.ht enporaie oiderzoek geoog (h nldies ei Maar na 1975, heitaar van de onafhanke lkhed kwam de k ad ern De aan de CMD verbofden Nederlandse geologen giigen weer naar hun thu sla.d en ook vee Surinaamse geoosen, die hei karwei Ah zeifstand g Eeoloot vie vee me r g ld ie verdiener er het bu - iei and okte Na 198tt werd de 5tuatie nog problemaisch r Hei lufglecommando van Roni e Brunswljk domlneerde de binnen aiden, waadoor de CMD hei be.od gde vedwerk niet meer ko. uiivoerei 5inds d e tijd naan de werkzaamhede. biia volled s stil De 6evogen van de aftake ng voor de Suiraamse economie b ginnen zich ru afte tekenen. De huidise goldw nn.g ilun.eeir dat Volgeis d$ A L Haktege, vroeger werkzaam bijd CMD en r ge maig op m $ ebezoek in Surifame is sprake van wid wen iarerele.. De nlging van de goud prif okl egae e. illegale Eoudwinnets het oemoud n Zl bepaef op het moment waidaar gebe!rt de cmd speeli nalw lijkt Dre Erote m lnmaatsclr appil n zln s! iame aa. het exploreren, adus Hakneg D Canadese iirnra coldennar heefi een oogje op het Cros Rosebe geb ed en het B ommenne ngebied De Chinese naahchappi Wylap op de sarakreek ei de Canadese l rma caiarc op h t vanouds goudwrnn ngsgeb ed n Een2dorp Alle dre gaan een joi.t veni!re aa. met de Surinaamse m jnmaahchapp! Grassalco n delaren 96 ei 97 willen zlrtarten met exp oitatie. Daariaasi s het oe&oud rijk aar ialloze keinscha ge mlnbouwbedrijven d e hd goud reeds expoiterer., Zlwinnen goud n de iv eren, md spec aalgebouwd." dredga e. zu gapparaten De meihodes rij.2eer m leuonvrieid lilk ze maken gebru k van kw k om het goud uit hetwaier ie was sen H e.door raakt de riv r nerk

2 Dc r-i.uwiblica k.en uireive lan het KoninUiik rvede!lands C{olos^ch N{iinbouNkrndig Crnoos.hrf (KNGIiCi l'jrultrlr. s B KnnrcibeLE (voo,zirter) D,. l-l \vh!c (secrctiris) D,. K. Nlais (pendirgn.r$cr) lrot.dr.cjwn(,zw.uf D. Ni.u\shri.ff(*hiiit 9 narlfer kalcn d{i. De {rnd.,trdomris ( 8 pginrr D^. j.c. lrknn, t.tj.i)elri l)^. C.v'. t)ubrlilr. R(;D Hrarlem Dr. H.E. Rond.el, VU AlN!. in (boekbesprkingri) h. r. slobbc {cinli(jx.(ic) tiu i)0 C.!11\ch A!cLi.r vig ningen Gl. 08J70 2i880: fin urinaamse teologische dienst op instorten Hcr Lrlmrrsclrrp is lncll*iefde Nieurbrief o h( ri dsdlriii tieologie en iuijntou*. Hd lidmi.{sc]ip Loo}'r vrh 1 jrnu,.i,.,.jl de(mbd. ()prgging did,1 di. 'ntr$ddr voor hct cioll r.r,l,rr h, cndcfiarf re rer.hieverontreinisd. zcgt Hakstege. 5!riname proftccrt naulveltks van dczc klc,nschal Se SoudlvinninE Dc bedrijven lvorden bina zonder u,lzonderin6 Eer!nd door Eraz lanei en Guyaiezen en zitn Formecl noetef de goudzoekeg hei goud aan de Cenna e Eank n 5Lr nahe verkopen Deze beiaalt echie een zeer laag iariet, waar door het naar de zvr'artc markt taal Om met rlst gc aten te wor den n de iung e d gen de,lega e go!ozoe(els oov,ona en no8.cn dee var hct goud nfain dc okae De nil. nspectevaf de CNlDzou deze {inh vaf zaken -" gen lk moet f coni.o -.ren Maar d l 5!o gen! d rcclcu Cc,ncdr onmogellk..wc hcbbc. gcc. d cnnauto om dc brnncn endc. ln te saar Maar ook.,l hidden $e dre. dni nos eds het onmoh-pliik Hei ; Le gevaarlijk doo, de binnenlandlc oorlogen Naan goud lvordcn ook zaid- cn schclpvoorkomens op Brotc schaal legaalatgeeraven Allccn de baut ef n nardolie wi.ning, d l!rk wairop de Sur naamse siaahkai drijlt draaien goed Behee. en xplortatic vallen echter n et ondcr dc vcrantwoor dc ikhcd van decmd De naah olcmaatschappi expro teert ei beheed de ol,,.. d ver5e peicu ere maatschappjen en hel baln et nstiiuui doen dal voor h.t bauxct t)n,!krrii I{odcd. Rciiekom i!hr. v.k. \rn I tcldcn p/i Rijk Ccolo8is.ht t)icn! Ponbu 157, 1000r\I) Hitr,lcnr rl. 0.ll.l0o J00 / loo 16; tlr 0l.l.l5: I ll4 El 08J {i,: 0$ stuittri!. e r vetsdliinines.lata l9tt/2: l6lcbr i$t.2 dtr. 1995/.1, 2J $rr. ltsp. 6 ipril KNCiUG, ser.,,rid l'odbus i!; 1000 lt) Hfl,ldn. Ncdohnd rssn 0t6t-;t:0 l,)eilt- Aa n ne I di ne hdtna at tchap : ph Riik! (;Nlo$ch( Dienr P,\rl,u{ l5l, -:000 AD Hairlem r.l.0.1,1,101)100 i 911,' voor glw,ft l(do, HET VOETLICHT D6 Mer.dc.t schaap was een echte 8eoloog n de dop Vanat zln achtste was h I kid aan hui, bijhei geoog5ch museum Hofand n Lar.n Daar veire den tw-"e oude manne. hcm ovcr,,nooe en spinne.dc d,.lgcn r de bodem en de aardkor.t D eze fdc Schaap ontv ng oktober vorglaardc Eichcr.prisvan het KNCMC De lury pree< hcm voor'het tormulerei van een ro dc fysisch'naih,.matsche ba, s voor een tot n! ioe specu atef dee. nam-",1k dat hei mogeljk s de theore van ntere,anu ar prcsure 50 ution neiles! i ie schrilvcn als functe vaf porosteit. Dejury vond zijn scrlpt,c e.uit 5p.ir6en omdat hij helderdc bcpcrklng n. de consequenties ei de mp catr6 van,jn werk formuleert Dit gcdtook voorde mogelijke toepa$in8,n olc indu( ie. aadbevingsvoorspell ng cn kcnmische korton, niets lcck ccn gloreuze geolo6i5che loekomd in dc wc8 te naan Ioch koor de au reaai daar n i voor, bllkt a ris tldens hei gciprek dat'vo t cht'met hem had in d.1c klasrena!ral van Am5l,"rdam cs sclraap w de Eeolog(h-" g,.meenschap I ct voor lret hoofd stote. nlnar, dc gcolog,e heelt ztn z e Na hd tweedejaar ir Unechl!!ar-on a e mys tcr dn! t l-lofand opge od B i het k ezcn van m ln spec alrt -" kv6m dc twlfc. Toclr koo5 ik voor de ooe tkste dclornatc van gesteenle lk beei me daar. van Ncl purzele. en wor (ele. m.i dcze lhcorie mln scnpne koni-" me e.n laar was ei pr ma lermaak En,k ben 2eer troh op de prls en d6 d-" waards ng Maar h.t is voor ml niei me-"r dan een boecfd tjdv.r drll De verhaei van pfonrovcnd d e een nukle hardrockin Noorwcgcnvaniien bitie. <ioneter pdro og 5ch cn t kioi sch n kaal brachte. (lrrokken m jvaf verderheooh{h ondenocg werk at Zeker a s hei d ccle iui iaatran mrj We.ken mel n'..!cn nok hcm nreer HjKhreef zich m als dcclijtd sildc t psycholotsf ii Ahsierdam Vooral d. kinderpsychologi trekt hem want kindefen hebben recht op eei te ukkigejclgd zelf heeft hijjeutdwe,l< ged3ani vakantiekampen, teugdclubs, dbco s:n ct 2elden in ker Mei de Bcologic'bul,i hel vooruitznht I ng hij op zoek naar en onb tialde state In hct ont v/ kkerngswed Dat viel.iet,ncc;ook het ontw kk ngsvrerk heerl teecnwoordg liever spe calisten dan vrlrwlilscrs. U te nde lk kwah hij btde Salesa.cn va. Don Sosco terecht -"n liep hei etsic haltjaar va. r994 mee i. een 5haat krndcrenproject n Zu d- ndia. Do lrlp bctaalde lrilgrotendeels!it eigei zak Na zin leruakeer!o ctccrdchj aldan relopei. iog d ve6c malcn cn gn8 ook op gesprek z-"lfs ii zl. dankwoord bide prls! lre k ng plccgdc hij.og e n verkapte sollc tai c. Hlj

3 sovend en w 5!rnanr. zch lnn.p a.dere de lstoiten rclrt.n onl zich h iaer aihanke ijk ie nraken lan d.'mon.c!tu!r lan de D-" 5ur raamr 6eooogdrTh E \'tons i de zevenl Ceflaren vrcrk zaam blde CMD en thafs blde RcD h.eft:.h het ot van de geo o8e n slriname ie aan Eetrokken n 1991 nam hrjhet n t at ei tot de oprclrtnevan hoi Com li Aardweten(lrappc jk o.de6ieuiing S!r na!re (Cawot n hct loorlaar vai r99l vertrok een RCD m $ie, berlarnde ui Wofg n d4 A Lokho6t. voor hee, ook werkzaam blde cmd naar 5uflnaDe Doel wa5 om de 8eo og lch ntradrdcnrurte rnlcn Ecf d.8e jr rapp.rt veecheen nret zes proj.ctvoo6te ei Voo. de! t. voering 5 m nncns ll2 m loei gu den iod 8. cawos adv seerde d i ge d 1e beneden aan dc lctrter k.3 vai de nat en de lus e vnn and.re d e.+en, heltoe8anke lk maken var de databasc vra auto maiier ng, de zorg voorgrond lraier krnbeheer en de explotat e va. dc g..dvoorkomens Daar naast a.ht hei.om ti hetrood. zakelilk dat een fks bedras Saat naarde Anton de (om UniveBielt v.or le{ierk ne lan de facu tcrt d r ie.h.o og rhe weten<lrapp.n,dc Jao,iet he-"ll eei groot Eebrek aan m ddc.n en goede docenlen De nudenten \rordcn daardoo' n et goed opgele d En er ndd-4ren ook fe we ni8 mensen om dc g.o oge n Suri.amete ondeeic!..n,mar', zo zctt Wo.g t-pe!fgened op rr t sympo5!m Tot.r toe heelt n emand maarda. ook.e nand vaf de Su,naam5. olerhed oir.ee gerea8eer.jop ons rap pori n mnart vertrekt daaronr w..r.en m$e vin crvos naar S!r namc \,\/. prob-.ren onze d enn n opn culr aan ie b -"d-"n en de m n nee te olertu8.n van de noodzaak zest dr H I W.c s.ha ke hoold burea! bu tef aid van de RCD er d var de m $ie, DC S s vraatrchln lk b rc d ge d te gevei n ook de E!rop se g.m.e.r.hap en de vereniede staten w llcn w l I'ladr het belangrlkst. s dat srr iahe z lf wil Ze moden lrd op de po ieke agenda zeiten andetr k!n.en dij.,eg Ei j! n dat is zeer moe lk \ra.i elke behoeen s van Nederand vr'ordt gcz cn a s n-40 lolon a sme. Cezien dc prob enai sc ie om6an8 van Nederand m.t s!riname lijll retdus eef m rion impo$ibe Dat v ndef somnr gen ook To.h heb k goede hoop A5 rg.cn aan dacht aan de CMD wordt besteed, zaldc 5chade ni-4i ie overzlen zln Cemerts be,uit,,mensen ku.nen met moeite loorzi.n n hun piha re even5behodten en daardoor raken d troort an6e termlnv5cs op de achtergrord lo.h s lr t lre.md ld-oni dat op het moment]aar lks voor tw nt g n joei doirar e8aa 6ord gewofncn wordi A! edat goed zou bewakci, zo! re de kn ten loor een CMD zo!rc.r l!n.ei Anrl.rsflt Oproep: Literatuur voor Suriname L\ ai!tpt). N!jt/,lti:!,t8 r1!t 11,, \:riind{ i /. r n,,irij it {.,,,,, (iti,a,/1!,r',,!!,l, rr, r :,1 i!,:,r, ii,.,ii rr:, i.,.,,,.ti:iinr..;t t, I.,it4i,,,.it,.1.t Ili.l,l.,,"rt!t 11t..tr.\!,rtr t. I t?r,.'.). lh.t tl q4i1!,,ti(;dnr::r tl;ri l ]]], "r, flh D.Tlr E Wo.g Rlk5 Ceo ogis.he Die.n i!..'!,'ft', i. ' il j P O Eox 157, 2000 AD Haar em te: 02:.1001:0, nr,t lt.rt, t,1.1, t. tttt \i i t!!,!. ti lrlr rttn tl alr i,\ tt I t\t \.!t.t;,tn tt!.ir i1,,t:tit..,i!tt, I tti1,,t., tnt [t I t[t]tit.!!.!i.r fl,tttr ri. t,.t Ztn geo os (re bita ichtcrgrond komt h.h soed lan pa! n te8enste ng tot wat vaak g-pdacht w.rdl 5 ook psychoogie.cf cmpnrhe weten {hap d -p berun op ongte end v.c onder,o.l 5n! ke vak natistek na5 loor d. nnr d des.um aude voor zln propaede!se ges aag de Schaap! tcraard geei probeem Ondanks zln 25laar!indt h I zich n et.lper lin andere stldenten ook n.t door de harde cs jra. ae liage. lrd ontw kke ngsw.a: Vctuachi nien maak geen panne. cf nc geen ro.cn caer heen en ben dair Dat 5 ook n! zl. vse,, k w ze ets beden maar.t ze ge.n (wstetre) a!-. en op Contad eggen ei ei loord ejong.ns zl. dai ta hee lee H heelt lee bewond.r ng voor de de,tgnafed-ar -.i pate,5.l e z.lr ontf.rmd.n over z. n Zln ka.re. as prr.lro oog n lret ontw kkc i.85 vr'.rk s.hit ht n et h.og n wa rt med. en n8ei eutr zln 8.! der We.kef w h qraag ln bivoorbeed een!lu.hte ng-".kamp aan o.rlogt.auma 5 bil k ndcrcn /vlaar ook Nede, and b edt ka.scn D. geo.os b.t it de arbedsma(t voor psycho ogci nm ddch aardig le lennen na niefsef 5oii.t.r.n Een baan n c.n ges.i-an inr.lrinevoor.rm neetongeren.thi ope. de12!u,laren llvfrkt iu bt ret fonds lan dc nr.hnng (atho -pke N.den orderdee lan d. (RO Dat slbs d.crde ook -aen dee lai zln nase Zl lradden nrln rondzeidbreven!t id aook 6eezen. n Ncdcrand s!bsdaren ze onder meer de opvang va.!.6iaafde of erverde l0ngeren Maar ool< M.idcn.nOosiEuropa vrorde. gedea,, k 5ie adv zen voor neln!.r.n.8 op k le$ nu meerdan voorlr..n de krantei \a/ordt er blloorbee d een sub5diere8elifg ges.hrapt dan neemt hetaanla aan. vragen ir die cat gori. mct.en toe S.haap za 24 uur per r/eek r/.rk.n maar dat ka. Semakkelilk 24 plls.o us worden Hct g. d he-"fi h I a! ald tor lrard iod g cn dc moiivate s.r.ei m rder on:, k wil d t toclr minne.s zo go.d do.n as de geoioge Afslit.nd b.aamis.hrap dal h j n zlf nld c 8eolo8e faufre lkr aandachi had v.o de arbedsmarkt. Datv.rd ook n ei z. genmu eerd A ei wat htover de arbe dsmarli hoorde Nd5 lrei.na,.rzoek if ah. o ol n d. o e.dlrtre T!r'.. nraa.d-"n ra n li ahtuderei S ig k nos eenrt.r!g naarde Utrechtse iaculteiin de hoop een liln mci bed lven te klgen No!, it 5iofo na tr/ee min!t.. \reer buitei En k kan zelt lok we letr nf n dat k.en op-"n 50.ita. ie aan She (a. (lrrllen Hci boek vai de 6eo osie 5 d clrt. zij. vrered! nu hct open van een val relgd\rerji n ont wkke ig5nnd.n. z iien n hei b{trurvan M $ e en longercn cn h t orgaiileren vrn -"ei themaeroep binn.n hct w.re dwld congres van de lanusz Korczak-nchtngo!.rk nder-ai in d. Vrerd-. \ /ereld De Verd tver. d7,la dnt i5 d. tem v..r het dee van d werc d simen eling if armoede, n lre k and dan ook. Het i.ic.v.w loopi t-pn einde de naton renaurat e maakt aa.na i.n loor h-af de(kei va. de unch TeMij we!c.tr.lk.n s uit s.haap al: k heb n et lrd Sevoe dat k met mln l.u1 i-4is wegsoo er k ben zekcr iict een op hols6iage. d-"a n Flet s Eevoon dat rk de gecos. graag aa. aideren oleraat '

4 5AIIT 5 COIUMN rr';,at n,uir r,i nnrt, tu ltr.n6i h, i!.,li 1 i!l?. fl.tu at, m! fl mt (!!.ai rd ir,a.!n' q,. tu l r.' ot, L hi ia. r'i rl Wurb ^.r!sal l,,tt i; i rl r hgrlit,tdt trtu k! iar.titl ltrd trnnp{ttli Urkttr L".r.irr r lrlutr\lr lrtti.tr ut!!rtt.!!nn.n,,1.,.?l I d,l lbat[1i hlllt ll rn s;.ti! t; t&n.!)r:.t,, rt-ltrhni. rnjihrirer. zt t1li.t n!!l^- 1:t! t i.n lt rtu! thlhte n, na,lrta&.1,;tiliti,\itlrli a!!r & at [.:itn.!ta!" Ln: ia,: /:, ")n!i)r, tr,ititlni.r jhn l\tli,tr.trl'ir't i r,rr,li4 it.,,l,ti, It,I i rj,atr tt i!, t"t Hiir.'n.),n tl,irllaj' i.'!tt Jrtu rl,!. t4t,lft ti t!n! turlt a, lrt[tt t t; rittn. galnt., u zli,rl!t.:!! 0!:tittrJ ' alntx't tu rdnnllan't;i,ti,i t':ti ttl njr;,,tta,!f ltiln n tu. t.r!i,;it\ tt 'ar i.,"rl,irl r, LLtri,,.i(!dl ',r,,i r-.r(ftin iri l;ri,o 'tdilrl tut L trnln t''l a1a.h lrr 1,' lir r C!!loar..n \l irbntrrv,:l'.',r.r,,,r t, f, l ]\i!),1.r!.t! i,,r rl! btm ngtrn t! lrirnr) tnt tnllt tt \J.n,!..u n irttilii.,t.,ftt t tntin it t:nr;rt. l! hi tt. di trti: itj)itrui.i'.!tiltr/t,tl, n!t!i ll;rkti.!t ttar, trtt rr tlli[u ]t{tt,ilti(t tt,'.) tl:)^j,!! nut.rt!rr' tut&)!tl)i i, ht ti.r;( lrrd. httn tt! it r\ n,t lrtlni l.)ttt rr il,\a,i,la!. tltr,tt tn) l^ tut ut ir lz 1tl rt,i) nd nri:l,ti tt titzl n rt t.ttrni!! ir irtr! '!t 'trrltirrril.!.,.hrt.t \l',ha,t i,,ill.nr t.t u,rt :;)t t ttrjt?ti4k tfttiar n! t').) i)tii,tl!'lofl ^, vt (. ti.t\:!lr"n! tt' x tt) r.tar;lit \, it ttiti. u! ),it:ir & i r it:,1r u r, t, 1 ivii'r t, l.ttlrn1.,,!:.t tlyh!:i. l't iit,, i.n, -ni.!, ri.n!rt.t. ttil.,dt! 'r,ar,.t iti i,1rnn) i!tkinxl, it,ltlu.l1lt,. ',tt,'ri'ri in!.i:!rw t t,i lrt i r,ni, it'\t, t)t"t!,ttl.!t. &..r Lriti.,t <or. ltiki I l;.!t,t. rir,,it!,tit. i th r ( itl,rtln k,i'rt r Aisttt (;.t!!1i.. Ji.i:iiilijt r) \tt,nm!r!! rr 1t': t't,al l)rft i,tr tuabr,ti!. 1,,1nr: uttrhiirar. iy rrtr.t.ti xn).i 1r,l r.n r,!i.iru.-l ttri.t.rn) h zir biltx, t, dd. B t; [.,L, ilil,,,tlll,li i't ti ztrl tirftrnt i )ti, rlr*!1'rt"\r n,tt "tahi,i" lt tri zit.lillli! n, O^t,i.i t)t ni i r.it!'"tj:!itil!.2; t'nr!n,!.lt:'tirtli,.i r:,r1:tj, tr.trt.i.n a! tu t.n!!' t )a,tur o r;t lt nri r.;t;t (trlil t r[ it ii]ir., t t, i..t. ir 1162 lrtut l:,.r.b lt,r.r I rt ti. '/t,t t\rt rn ti rn,& nb lt Lrtilit trrt't xr rttt l.n.an t;lo:.ti.lnit 1r,t!nt t,r, i.!tt*t:liatt!:r i Btu R4t,\k t,tl^ o ti)ri.;i ir.i! r(r/1!rntrlrt, :11 lttt,n n.tu llt.i,trtrttt!!tt:l trui, int tlt,)!,rr nu tuitruiitu [./l.t]:ti t'l!).r td,t,i r" rtltlr rn! t,..lt (inn t.li.i1.!4.tt I'nt:at i.tti t.ir't't tir b.t!?!!r'h r:r.r(.1 rtna.t Ltk t: \rrinr.t ir!.t' rr it' h, t I t, ;\.' Ht i. N Lulnut.t {trl.::ni!;r ti tt it:,,.1'tit, ia irl t. u itirl 1'tllrtl'-,,'It tttt t,i.iti. nth,!tr!,trl., ;! til,.t tu ti. il!. ar,),i I rtttn: t. nt! totii rrnl. h4./tr it tirr itlit 'r!rt::.tn\.'i.r, 'il ttijit il: I i lt!t, jm!!,.t t:nt ili ril q' I,!tl! Xk, 1.. t I ri t; n rla i u 1 \ rrrlt.! lnlal )irr,r!' rtlltru!. BiLuti t, Dt ltralt) iat,ttit Dt un ttiir'!t\ r,t,{ tjt i,,rr fin' h.t Jrira,lr, r rr,rz,r l)tt\.r')ttrht!, tt.tlr (,1 tt'itilr,',t 4 ttrtt,,t tti, i,!t)\ n (r!,,,',1iilrrrr r /:,, ri!"' r'rri.r lrx tu lno ),t!!i,xii!z! r. nnt t.ti!,:tlttnn ll l,!i.r, ntr it,t[ir,r:(.i L toriirn ui )t,t.nlr! ttii: il!;!1tl!:iti..tttl i.i.lni n it: 4 an't.t,'.i;,.t.t! \,! /it'ii t:ii, t.aiilili);!lt tltt.!1lt t)tt u,rtl [\i\r. i!r!l lt1'tiiitt iraaati t\rn.!!!: ll tt.t rilt it\ li..t t,trtr lrst: ti.1t r::t'l i,t.t, ' rrti,;ji:1i t.tirltr ll: i:,,1i\)i rr!itjl tiit t!tnnt Dr:t,1; tud tn.i:r.1 \t.r',1, r n.tia [aia' 'tt t.rii,lrt:]:iil t: t, r:!'tl:ti t Irzrrri. rrd it rnlir' nlhrlt,!t, rtt.. rda.n&,t i, t-,,r,tin, tlrr i\t,!in,!tn. t: ig"irr i,:.it' itl!ttl\,.t i.\tiiti \',\tn t? )t!,1lt, t llttjtt tut,,t,tul. ht : :i!t n! i lrirt)r 0u r!1r\i t, il tit itt :nt),ntur.,t,t! t,,liia,o (jr Il!1,4:r.i,ittt,tit!!,! -!,ir r:t.r,(,1i. r1 i' ",,!,.i r'l/',r f.,, i':r rfl! l ]! l '. r1]:in ] :1r,]Ir iuiin )l tl,ligit r!: i:t t!: ri a,l:rtl '..!t!r, r.( kb ulnttrtj: hi rt, r ",rnl: hr!:!h!: nlt't El rt I'rt.t 't(t.:,i lnr'l:t ri, ttl,n.' i,tn i tiht lr!tt rr!:e i:iir: : rtt tltiiit uintrh t,. t!..t',lit ii lrbbrt.3nt yhrgut:;r,yt iriit!?)t Lht:r!wl iatlru,rar ztj, l:.'1& lftl n't Arirti rr otblrik ii r ttrt. itri rtt. t. h dtt k$j. un * (.rxiltr nt utl l' i. rti lr.1h4"r tibnt,rt V{t }:!tn!r t u,r'i ll tri tt n!h, tit a;*tu:rqtbl rrrl l:i! hrn tii). i.t u,m,tlla lrtt,rjift g\tot Soritlt I ut il,l,t tt tt,trtldttnn t -tu.lt ft,l,tht(.i L(h t1tltitt.ii.! rngt r rt; zurt irt t itirt, ri x.l i t nt.t)t t rr i. t&i.tr t,tt r d h.r lr.li!.1r,i.1 \ttt i!\ Lttnt td,tati,l tijt itt ti!j[!ar r.r] 'tn!. tii.;rt tl,\it,llt.'tkuutry,rn tr,! in, rtl,l,tlt ''it.. trn! ntxrj Ea,titt tnni'litturt i n.tr '. it,ttjr rt,.jo,ftt.lii r x i iltilit! tra t:.i ituizrt ni ir ltl hii tt I tt, nt.n1 h'1, lttt on tll h,!'1lta rh.aati)$kr.it,n' li!r iltt it* aml,latlitt"lt, trtnttin Et.ttt tttr \an) ti tit.nlt!. nt tnrit i6tu! lr rilt &rriqt. r,i!t nrrt Lt,tuinl ayrtilt! '..'topr " Irii! r't,.rrtraftr l,rttrr.,',! tt t^trtrrttrirjlfrrrklrro.di t;!hii.;< u ( a',t.r tn ).ir tti.al t,tit at:r'i tn tl, t.trltir I Ni1!r\ in rd l, utlltrl,'i,rtj,a\ri.n i,n! ttlx.l lht!4 rir,t:i at! r [ri!

5 GOA B0gKgtu GOA en KNGMG samen op weg! r_.n rn 8d.d!,, /,g (. ).1 ir{ dr8 irh.m l11, l:l( q.li n,, t f-e cra.\ \i!r$bri.irtri lrtli {1. \tnrrn(kin! rtrr,, l,i,.rljii (i riuidlqt lnliilc er de rr.rl. N\\ O stiri, (lo1 lrn iar D. rit.trtn.r Gar\ nli rr.rildl r.., & {ijnin! Gn,ll)g!h ot.rx,!nilj.b.,,1, riif!h,n{1,'!.k.idr Ntr,lL l( ir JL [.ij ]igg.nle DIix nir:n Jl Lngriir,,i,, ig lhc \.rl,.hnd. Ceoi.ld,.i\ I d:nlriod bii vel.l tr 10.,te!,.(11 rr1,.\rnal, d. r.lnjr i,rg 1r1L,\ \.r.rf,rii nfr 'G.o{ien.er D. i r!\.. \,,rr.r r..liing i\ rilli.hr re 7ir ri,.i I..:srr.Lrf,ir,rf.in nr:i.nil. ri.ul{n,irl,lrr I I tu belrg,illi. lci H.I '.dd"t wi co,\ i5 drr rrj.hrkzi.ji \o,rr h( ri\ci\(; rlnrd iirrrssiil. inrll.l. bi J,:s,, (r Srok, d..i.r,, J. oider r..r n rtr,r.oor de!rihriig \{rlr D.r.d/, inrdjnrrie ktrnrj b(l Im. DLL ill.h ook uite,r i,r lir o:nfl,kr fri rl.f(ri d roor de nr rir! rr G(l\ oil, \n pon d.i Dr Nr.rr\.trrrrinl L'lr ors uli( il bd,.l:ting 1\bL,dr.t nrr di..t r!. ihn nd i(\(i\t( ror r]tr o. Wageningen hakt geologie weg r'laan de I 6 vlne 10 ma+ie ziln er dre ertfr18.l ian. er,le pr.movei rl,ra:rofdertwc. vai N$/O n l.l b.ge e ft de hootrcrairm.men t.c l2 p om.!.nd Lraarondc..rn aaita van nlerrrt.nre nit tutc r a 5 h.t TC \4/ageringen s i. pr.. pe dcor de n n n. iarg-eyr'ezef ai5 parts Ma d,.re r5r luier lrun siu. d.nlen it-"n [r.no!er.n lct! de inii6 ot!va!.n ngen.lt lo.trc.ht rcor frl b.lreli 5!e.liel N.r.8 s.rre ProJi.t.j n det.ekofn nob Kr..n.nbera ior.lt z rt r;ngpfde.r d j.-s. v.orror 8.,r. r! de-.1 rr,.omrefri,op o,.rn noe ten ara.,rn loor.pgdoei Nos t.t rl l.b ri.. iurnfn rea.tei ror cen fged erd bl d. lvag.n ngse Eelrend nri \intr i.n trrleror r(rnrldr birrei Go \,r KNcltc /,r J t r neflr otntdr (l(),\j: g.1,trn.{,!ir i,u.g bel ndm l. 5,i.t! L fs r\rtr{.n(; Pt.liiLt Oidez.el. 1,\\\'( )Nt, trl korl.td v (l(),\ h( rnst,(bod.ldr Nr hx K\CllG, d. S,iJ,r rq Oiddzock der Z4 (\O7r cn {1. NliO rv.rkldnennjdt 1d(oru osn-.n Lrsid,. (le:n.s.rri! i\llillt ld \\11 rdbjd bli t. t.fi0rr'coa,dndnenii,ig\ o.n!t, goi k \v(ksr. Hd n.!,,.,n( (l.op Jf\{tu.re P1I6ei tr rtiug r. \ rder. l,r! Jt fc s(.au r:r..srniiri$ rli rr il!,+r!r rad tin:rlnj0i I (.rd.r?..(trl)g(mnr s ooli ord.-!.n],rt(n \]In mon,.i rklsrueq$ rus\d,..,[{ru.ten dr trrn.riteitm di. m$ drigr jlkr gtr{!kn noe nier,..r rdg,tijli h,i ern.lalr NieLnre {iu.lurtr \rr 9.,. r,n..,rnklnf,elid,d inl)i, fltr. fhri$ ti. t. nrdnnr d..ndd7o.l,!f.,n( h,rndr do.frri. IJ{!eld n du,ori \1)toP in bdr. g rs dr nlkr rdi 11.,1f.1!f nier n. ri(1,{inqdr. l jd,gr gd,.t,ril,rn gd(\ r orddzoelid, I L,r Lri c k.nrlr L)r jonle Srrde zi.. / tir onddhd(!, r vtrkd EePhrGL r Sror gl.brlc d,r i( \.iptituire ti(lcr i,r :ehm.,t\ 1 otrj.hr g." riirh.r.red..iri.n.n/. \ (r! gnrlsr be,riirai or. J: I ook Jtrr N\\ () rr(r l! ofri.hn.g, rr -r G$..i.r.$ nithri,re.:lls J\ het q,..i,d.. (r { rl,..n lunr. L{tre he.tr qrdl.rt1 Nrurlijk \rer de DDo!ikLrd,n.g n,,1f lv.rk.litk g.d.udn.lid,d. i ollrllo!..tinr0r!.ererl. g..s..nlisi' in \.drr rd,t rcg vele ibp:nn rgri. o.k irldni (.Ot lrn dine srrr ]N \1iLdL, hc.i,!sijk. odtdzoelinlrenr zir h!rdir{.. ir,,nk ossr!t(li $erld rddoidr l,.iri. lor r!f vrthfudor or rls dr riiil.iip! rld \tri\{\ ritboulvdr. d!, L\ lif Dr$illtllu: Lrn (r!-rfril li. r i,ie.t d. L..t.,,nrn (.n!eknr. Dir nlde.ondrr.i,.in.ht r h( nmle r!fi,r /ri,u, So,l(.rmrr. ln rlqsne,e 7h i,,:f. \\\1) 1.lo.telorErtrr.,rr:. CO.{.,d,: fjr. ri,h zorgdr o.(.g r.idr ilrr n.d trrnntarc. odddzorlsb!dg.l,. n \i{ vool r {! rrr d tjeir.rsr,r! rdv.rnnier \(n r(..r n l.hnd.lljl.1] lsl,hi.n Ll)dIL, r {rlve k]bi!dsflrriu, r{r urr.i! tn.r(.roiktinj.i.rinq, i(rll mli..i sll d(r LrenriIiE.r, Ga) \ \i sn$ ot he, eiqj,jfrjn a(i.r'biiar,,srr rd cm oprldtrlr onnunl.rlir rr!.n ondef.iir j on.terline nr runoj,1. l4nnijric! lvr:rbdndr rtrdltirm /rjn \\,i n ll.j, Jr onddzoek,s zdi r,(.,n \.g.( fi.lu.nrie dr r.r ru L,r ini;ir,.i!n 1n.. fc noleliiihed.r die d.r in.n on Jfrrk Ediirlr.ic, d rc krisen f)r tirf / urtegore,!nr.iqu j n.iirrs*ronflr,.rl,{t in4 d,. ilfr}.,,1 in,,n/. lig\r \rrdd ole iri.,n,$it!l{ r F.Ir lt.,d.l!tusnnnn, J jnrd rlridr:,r. dxt(orkpfsrdinti NraLu,iLtl(!.ftr./.n.,i Mrr l,.r a,b.idierift trs h( lf{cnr.lnpr nr.u{r rier!il ]i.l o.g li.d e.ht nrionalc nienl{b,i.j \.m LJd! I rl. ronnntrtiere s.i,rl(.1 in (r f'o.!i rr k.nntr ar rnf.j- Drri.li,r $\i ng C(l.lNft ii d rr{e nundi( vln tt,rt, rdr h.r bre[ v]r c.r ir.rron/. f.^fr.huq rtr.hrbre sm.juft[ing nd irer f.ncllriirll. ganr ri i!'in \..r(r i,nl.t i,r t.slrnr /in b j ( hljfji lng.n m inee k w(irn,trl i{. Ni0lsl iri I lcr I{-\Cl!{(l beetr -r bdrngfil. (trte {rf!d{ nrr he D ltt:irpeildl kr,(ir ror nud b,$qri \ri l-e li\\.1 latiei E.ede nldrl.lrrll aioa h.ul nu (.n r!tude snt qof rr h.,)ri,, I rnd.kd dr r..,b.rlil Allr bi] G()'\ s.r.siitrr e ordd- /o. eider r rr.btxrr to.5 nd llft vj d. coi\ l(grn n!.,r.,,jtgr rmihedm d'. nr{,\{ lin.,r hrn rvc, :dfs, r.., rrlr.ntr!iqn,, n:.r f..rnl.eir!rl trn lid.,trri.t:!, \ri h{ K\c1\1c. ^itededelingen NWO Ier I irn0l l99i,!tnn. dr. \ l\ hr dqd,ed.,.,t tnt rrn h{ grlnnl\b6nrrr li.l.enjr.. o.!r r.gnl nrr..r A&iY{flNhr0,di IBO,1] lrr diez.lld. di!m i.loor hd ll!.ncer l.iru!r,,n NvO l{roond Ptul dr s i.f L (1,,(ingh. IFi aloi,,rsl \ lioog [,rif n (. r.lroni.k ]r d. \i I LrrrLi\ r. r,\n\r u flr ntrcn,dnpfelitl{ d f( L{,r \ln.]e ordd turlf h..l s.drr,.r,r( ctuloeie. Rappol M. & C.M soonlu5 (redaci e) in de boden Yan Noord-Holiand I r:!l. f. \n At^rtl4 tr')l l,ii: t! :, n1 il,b), id.t l(li( ;ln, \og n,im ro.r d: ic.\,drg(r L,rr{ ldnrrm.n. lier d-e rmrrri,krliili.!!,qr. n! n de boelthnd.l Hd i\ de ddd. i. d!!( i. _tr ile boddn!..._ rrr dr I rs.rri Ln!u r{ne. tfldo,n!j,. ncn de.14 ttden D,art]t ri str hnt & ln lrlr NoftulIl.lltrnd b..l( no dr bd,rid,ltl qoloeie flr rj,..lofn. Nr rrdr.fl gnrxlc v di.t. ond.8,ond,o,,rrf6hljii8. v., - rndr, t(! nndr!l(l( rr{ l<orndxl ir de Lrids.nrDtar.!o.ijl,r,1. ; f.l.rie Irr d\ nknflijk. bd,. idq rr hx n,!tf ((r.r!{l.ddr E\nr\ \ nuf ri.. Pend.i dr l,:r ud,i ti de b.lirndrting ronlr cjn de lenete Pr.rin.i. N,!( llllhnl b(tuklm, n2n.d..r.rx nn,lll s.j,i,jurii d..r l,!r rrrtatdr krn \\.nr n g(tuktsrjde EsJd0i n d. diq.! o {grond, de flei.r..,,! Eebi.dcr.rr ri.i.n I tcr c,r.i. org..,.!d. /..,lit.i!rbieicn l4recbiedd, ri drhsm.l[.ijer. nr,n(llvallcn,reb,ed.i dt j{{,gt llti If komdr aller ]r tr.d. I). &i. ri rii..,isrviolj zir ii hfl tr.rt( r.r{!nrrsm!oordi!.i r s.&tt k{t. Hd h.dt trltrtr itsdd nd rckded ilkonrilrq r,d rureutr iie g(.n onbcksrdoi riri in a( ritrd\le nrnhrpfdilke 1vd.ld tsd /iln.!d:f nr.,.wkrtr rj hd Il,r. J. RCf) dr rt tl$rretrnlr. \\in!4r d0t l,.rp(knr! u o.li bdeilt, hd b.tl.,: I roii nrr ({nmir lt)1)_r cjr 1(ig.. i,trdr. n 6.rn zi n r?rrd.l,.illr v(rtr.$ fr$ Lrtulerolie trrlijr:rr Llnif..n r.,r,fllr.tijle Priis Ii\G\1G t,(l.n lirdnd her b..t benelkr d..r l. rt nr orer k rntrldr of qi!. l-.ll-lt. n r. r.rfgr.l lirfe. Arxddrm oj\tf!.ih. \ling vr B..k \..,d i \.) rtt Ltlt! nt:,1rthit,.

6 KONINKLI]K NEDERLANDS GEOLOGISCH MIJNBOU\TKUNDIG GENOOTSCHAP ROYAL GEOLOC;IC I- AND MINING SOCIETY O! 1'H }.: NETHERT"{NDS F6demtio! Elrop&nn. d6 G6ologa Etmpar F.d.ntior of Fedetui6n EmpG. de Go6lo8o5 Title "European Geologist",Gp-; \:1./ He( r.si$er Ne,lellaldlc aardwetemchappers rcr vcrkrijging.an dc rrcl"eurcpeo Gologiil'{ordr ui.i I jlnuaii l9tt op,dgcscld. KNGMG s Nrrional verins C.nmine is oprlnchr geg*cn om dc aarlr.8cn e beoonlclco cn hi.rc'er ad,ics!c v.ru.klcn an dc EFC (Europcrn Fedcrrior oi Crolos;srs). Infodlrie n{ bcrckling or de oelaiing.k.da. kon{ e.d. 'vod.n biih i annvblgformulier verstrek, *!lk irtevc&rii scn bij Uwl NATIONAL VETTING COMMITTEE Uw bel.ng.nb haniging. Arrlcg rcskrcr ruropcan (;cologis$. lrotgrioncle Eprqcnr.ric. Handhaving prcfc$ionel. irndianls. Polirick Fdd6ratior Euopdenne dc! Gaologues Euopcu Fcdentior of Gcologirts Fed.r.cidn Euopq de G.6logor tubeidsroorziening (HELP DESIO Tcli t62 Bt$lislkd 1930 Thtu is to cc(ib rhi! 199 dectcd 'o rhe titlc of European Geologist \vl'l'ness our hands m,d Sol is dar of I99 Aims of EFG. R.prcend'ion of rhe prcfcsion to the [uruprrn Urion (EU). f,omoriod oflne ftee movcm.nr ofgeologiss lhrouglour ElLope, borh {ldlin and ou$idc e Union, by murualre.us.'.o" ofqualifil.... r'd \r-mon z,r r.. ofcduqional *andards.. Regularion ofdesrees. diplomsand tnlc ofgcologi$s.. F:rablishmenr ofr cot!flon code ofprofe*ional con- TirkNo.Long-crm I'rornorron oiromdon polii i*.on.c.,tnb. for crample. enusr and nnw.t r6our6, gloundmrr,.nd ihe nvirunncn!. 'Mahotr De lr Gdologi('77-79 Rue chndc Brnsd 7500r Prb fffrc!

7 enp llf nte itt seruircs edrthjc;e n t ir tt KNCMC s'nalio^il Vd,ins 1)t Nri{r,.Ll V{tinE Connnnte' li.di rl, r,,ik{{ ng nreeekeedr: het behrn sdr v,n (le bc rnsen van de r?rdrvdoricl ptr l)crhal!e i5 (n \rn h.m, rikd, d. b...rdrlins \rn g$idigd?n roor d. rn.l ui ''r,ropf.n C.oloSni en nbdrij \n,s ni lu,rgisrer vin de Eumpon Fed(rid,,,1 (i(losi{siifc], \arrdoo, b d,ot,ca (ilnd de zolg root dc bduson,d,atigi"e z(ker $oldr Ses.ld. DMnD$' L,$.houw! dc rn,r( l-_a,,,d. d c r.l)!lj'voovicnnrg in alhr h.d t$ rd, hdrtrfr x'n de aard{rdl Help D$k l)c l rdr( &,,,',,?. h.eri d.nul\ c b6l,idi rdi lllu) DLSK op re rldi'd). d c /nh m{ nxnr nr de rol nn brn, dchrr LLrlg hou.tr net her ondcrzocl(cd vrn {[ mseliikleder tu{ de sbeidsr..,rioing{r, rog I't angrilk('.rir!e bl.d.n s(klu! ".o, d, {tudrudarde 2rdsrknidDl])d\. Ni(: lc.n.en r:.ru'.- hrnk n bcl.rrcriil. maar nogeliik no8m(, hd. nbnrlcn en ceiren en mse tl.'ac.i, brncn \rn did( liike arrd in trojccrcn, rmulicnle fu lnihg,oogiliikhed.r er.. Hic..l) sd(h( rririt(itor rulkr zich.i!l bcl)dhdi,., rittunrle moeelijkhd(r. Drs ook zor..lmi r,otac i lk ii boitnnindr ottorlri,l$ inrn,.r ss.n. Ller HtLl DESK h.rli htl krntuin Alphen r/d Riln er is dc sdrdc drg op r{kdrg.n vln 9.0(l,.1 l- 00 lor r bckikor odder relion 0l-10 -.ti I (l \\'illm \eook in de toekonn rk rdd\ru0'\dr,'trlje6 ( nma.nrppdijk 01 ecolodnd, bdrng L!nneh blii!$ behrtigri olni$(hlcn b(cr g(?.sll jrisr sarn di.r.f.,hn ir Icr noodzrkelijk drr de l'1rn( (.i,,r,,n*. de aansluidng ruscr h.t b(nfpsondc^lirs n de pdkriik rru\l(re \olsr en \err moc(liik {uuir. D. p kriilsi(h. hr (n Je nur(hlppcliikccr L.onohii(hc (leroie ran on ondd' til,liot serk re verbeteren rcncirdc nid,sr rrdvdenrhappds ook mgtlij[[crlcn u cen bran n het rootrlikidr ic!rll$ lnlien trier roor hs ond.tuii\. h}.,llgnnlsiril en!)_{dndr. de dasbit bdn)kkd, mo.ren rijzisen. drn Al fr,!n(n dr I drn( 47,/,tr nier (hronrn dit lu o dunlliik kenbaar te Il.lp D$k F lrncieins l)c finrr(icri,re vj d-e Hdf 1)$L,f rra! dc!odtriburiei,rk.nnl0i knnirtrlijk mo{en g$.hiedol door {lc NEnries e. bcdnj\di. lr!i!! rd{{en(nruers i'i lluin l,ll)l){r &nselvan deze menser grbuik lr,rldcn moeren mikei of lvi$arn hu husin$s m(k rflllrk.lijk r. Hi.no,tr ko,ncn o\(. h(idrinqnies- Fniof c,l,cnlin!rnries alsnd. oliemr6d,:i)tiid, d, i,,g.n ien6bufau s nr r Drc ins. o(,l f roi.(onnikklar. on,ocrcrd' gocdi,.i!\chnpfile.. de PTT. d. \edshnds. SfooNcgci cn Mef kidi!8bed,ijv.r z!lld,,ri!rpp,trr wo en 8ev,r+d. DBmrn so (f JL mogelilkheder onderzotlit oh llfrnci.le s{n ria de EU of hd lur,r,cs \o.iarl londs re y(krijgo). lrtinnri. n re vc,kiigd op h( krnrdo.ran d. H.h Dsk,c,\lPh.n ird Riin oabiide rs,.hill(f11.lcjo lin het Nadonrl \'!1rifg ( immittee te rveted i F.. 0.lc (vrtrmalis RcD), H.Sp.ddrn I t(lc'lno). I ll.sksrerhonr (Gro lr)g(), h Itji r4 hu,;:.tiixls\iitut,t un huttur k Ar,rot tii Rit, i h4ililtoot h.! o?r"fta nr al " i r', Ltidi'nmli.t n\ lrti.l btllq.t. It!] \OR1)r llii) r)ai Dr_ AIRD. VETINSCIIAIPLR I]I: II AA I\ INNFE\IT in ONZ N1,\C L S(:HA )t'tl. L) li 7lllHIl YERttE\T Wih u me. info m,lrie onfangcn? Vul d& ond*nmnde laar n,, knip d.& un rn tuur deze op. 'tur. ceot' KONINKLUK NEDPRIINDS GEOLOGISCH MUNBOII'/KUNDIG GENOOTSCHAP ROYAT. CEOJ_OCICr\L IND!11\r\(; SOCTFT1 {]I I Hji Nt11 IIRTANDS F6daflrion Duropiene d6 G6ologud Europdn F<len.ion of G.olosiss F.d.rd6n Europa d. C.6logoj Application Title "European Geologist" /ftf\ \sl,/ /VtEDEDELING EN van het HOOFDBESTUUR CONTACTDAG KNGI'IG CONCEPT Dr li Conrr(das voo,,l( tld, qn her K\CIIG e,r hui tm16,v,dt Srhouden op \riidrg l,r $rrn 1995 ic,\s(n. rvir hd C}noo 6.hrf,r.ga$?rl?ib biide Nederlandse Atrrd,,] ir \11) s( h{ppij (NAM]. li worlr D edr eldkliil{ t)iog nmr gcft{len \rxdn ]mel *kc ) (gn dt)\ rs, v'rddenne), nieulvc odl $ikk.lii$n cn h( toekonl!- p.rp.crirl $r dc N;\\lain dd ord. zull.n konrn. Nru \(!.lril, knde prernraries {$, ccfl lund' (l s.u$ie en demon(,r'ics (lm' L,olsi Eeologr.h lab ed ld incrt,rck1ilr op hd prcgemda. Dc Coruddrg L,i(h rdnils valdoflrdc ed.ed,hcnl!n dk{ir B onrnoeren. Tcfcns n j.(n drn- (ekleli jk PIurLp,oBrunn,i g.otr Hd trog nnn alrond l0.lt uur Iier NAilt Hootdkrrrtrtr lkhcr: s.hepeedtrr. A$cn) ir u rmud p{ nrc t bs! l(d {Als. lrihg A$rn Zr, bijliigwcg F.uR rrs.g Zutrl re.hsal dturu Le $te,edm i.l,,ins Hoorl.Llcn, diamr dtre.r lnkr, dri r..hb.n prkekn op d. gror. ld,lrdt,hrr r.hrr h{ g.bourv. dicnin,grns nemcn). mrar ool per kid. Dc )ia\l lclt v.ncrter bus \rn h{ NS{h{ioi.\\cn rrd hd lanroor rr hs.hikkirg \..r J(dn(D.Ls dic per l er.id (veirck Lilrc.h, CS 8..1J uur) on 9 i6 uu, D As\di rriv{en. Ller bus rflneh,or(l lr 05 ulrvanafh{ rrion. D.h NA\.f bur blijii hr.r op d( tlig bddrikbr roo,,({d ni{ h{ reniunnr.n rerug mrr h( firon, na rfloop un her diner. li(inrcizig n die larer rnire!{' r$d' arngenden en krcnr)(lri rly hd \r\m krntoor k nenol. Irosrmna vrijdaa 24 m.art I 995 (),rrqngr md koffle. Lobbt lc v.r NATIONAL VININC COMMITTIE op.ning door Loo,n,s K\(jIrcl

8 KNGMG \\'.lk!mnsl).rd dr Inrkll(rrn NlNl (1..,1.lerkhotrr ir( Uni. lliri,s \AII \'()..Jn.hr " \l)l'n,,,r' Joo. f. \rn S.h{F,v.J. \l.rnrq(r \',r ndrr "OtulergrirJ\! gsbel $ir! d..,i I AA. \\r,l LUs, L' oi(de er GAl,(siig, L!n.h r.,ngllnrdd, d.ur \l\1. ii l'j.l dnr usie o. Lr. L lt('lhour nid 1.,\. OeleiDik(rN, NANIT. \m SrkTe.zcd dr.l.aa. Nrrri: r,rgdr hd,diinde de o,h rcrdroo (.hl.n. trk11.lr tr.n,.1. /rr01 kxd... do.r {r\v,s(i,ri (l.,nl. \ord.n 8e.rell. l)rnon{rai. jd n,(1rd.,,ic o.l.v. (l Diephuis rriil.lins (;drirri.i) en,oidk ins knrl,dtl\/ gdtoai\.h Lib. o l.\ P H. u.llldrs 1u)[] cn, og nlr hbr. ir viil r1\ti,r, th.!l).1uk Lobb\.tr \( ntiq)ine: l).non{tui. il) Dr.L,{ri( o lv ( ; Diephur\ ur d,dl.ilinq k(n Lo, rl g0t.gtrdr hb o.,. t,.h &rlltrs. in ler lbrf,lrl!dorntg N.!\l lilr,,\.,,de$ hd Drrs \h,{'r. ts. RoDd[ Ji ig i hd Drerrj i\lr{,,rr: n rlkder. r(h(,)ldsl! r n,o,dq(llhr lddirg \\'( ) ll. \'.(rclpd t,ur ih,n,g EnrDen: Buo(l( N1r),de, Dieknpr.ti,. Fn,mqr l)$krni g( dnllddilg..1 \. cci ofprs.r {1,r,..!clLi.lr d( fioois. (li(.i,rir.j \ederl.ij. lind( tdod,. rc,rek richring.tn. n. n\l,,n,eeks nar \ u (ter,'\.rilon,r \'.!i fr Vnli \l.cl Ai*r. lir(1. lw,nd t),o8rdrinr. Arnulrirg f)d d{frosnmn.l O.tat utu La lelrk?dru?'rg,n u n. I tuqn! rc,.tki dnq D N' u,, Ioll;tulil hesinshnmlcrlr\ titu,it) rttrmsn Da,']'.p. L)(clnrnd, r d Contrr(1.,! di.' \drdr.. o\enra.hr.n in hd \.rn dr \ilk \lorci \Lo m \rzodtr /.lirc k\(nd(n l)ij hd \1okl ir(1. 1)t1)l(J.i I i ti rl,:0t9titii6lrl ldr {xndx,ft] rnelkn{yoovii rrn Lix(, (loll.h. en toil.r k\r, l)i (r ol r\rc eron.n. I tt 1,. r.rli, Hx oftbir k6, / ll.il)f.f. :tt.tt t.t t,u.ltl,kd,,t r,tt 1,.t De ko$en vtrf ( v( (ldrrddrg litrh'ptosr4u",t. bedr$dr: l.'n nlllling ' roof g(mnc l.d (r hrn pxn Mdr km / (h \.., deelri\- {,f, nc(/inltudu.is (11 Cofrriirg l9'r) ope$ef,],ntr / p.p. h(lu.i{lrd Lird. ir{u,o\trnbiigdoegjr,rn!l \iir kofilei Jifsn;nnulkrrcorl n n le()i J 1j.00 p.p. N.l,trid dine,: J.ur l)'.1.j.\yi(.. J.idrrn. \oor brn.rg$\.r( lcdflr (N(;\lC. Rijk. (idnogi!h( ^r.o. noaerrud,l f)idlr rbrl,n lt-. llr00.al) /.1t,00 t, 1,. ltclusicid.r' (,'i.1. IhiLlri,j rcl!li,.n 0lJ-Jrl0.t1rrl. 1\1f.i k.$n) ( rn L.'. {huldisde b(tr,! / l1).0rp.p.cr(rf.idr.,.,\.t (\dkdr rd6r I i,,,d l!)ri D. Ld,nS :iit it.lrti.fkoltrtt p,,\{rdl(d of porr.k(rirr al)1i: tnt, dt I'off, dol).trtrti.f f ( n.\. ircd ninlnrd{( r K NG i\l(; k {{NNIELDINCSFOIiJII I IF,R,,ntr d. 25e alnri(irq K\GNIC op rrild{g.11 nutr,r Mi k As(r 1.,.i... Konr neli ni(1 n!l t)dnkrofiniio(hci') hrtnr tu f, \!l r diet d..l rrn rirreltro8r.m,tr,. - \r.0r md... fflron$ drj rd h{diro (sllj!'lidl Dit i;i t!!h bt.tti.t,ut D. L J.\t fl. \nr.t ' i' K.\i \lg kci ) h^lnri t1- )000lD llrli,t ]:n:l 0:i 3,INj,t: tut! t'. )!trlii' tulnt! ttl J..., r i, il)1 -.r tuu) t tr')i t t,hl 1., at' tatn ri,! tt 1at1, I h.r l.rrtr'.t)rat! [)!t;ltc rt DLlli d"l rlanli,! In) t.itktlq lttt -rllo.,hrlo, $ir nl( \ in,ortrs!ire i\. liinl. \r\\l b-oek Vd((L lu {lgdi vc,{.er oi N.'\\11)r\ n.r, \ rn L d V]11 \'1orll$di (l ](nweg l r\sorr Dabil,1l8. :,r\l s Asdl/Smill(l Lh,Rl lnn(;ilgi. [.r(lhnr lifd. Conrad g \tnf(1, \Al1 bus nrr N5 iiiin' NDn(irinq op ldti.i..cn.rl IL.J,i u!). rrn liodr ll.r.hr lj li u!r. lk ucns do'olgende inlbmuric (e ontyangrn U lnio f.l'g! '\ppli.atn,n forn "luropern tleologisi' I lnh I klp Dcsk I ()rher; ;... KNGMG'S National Vetting Commitce Hu prnn:r prornr-rrr door "ordt rl( Atuelins Noonl \(lshnl!rn h{ IiNCNIG Srtrg.'trls(,i., lcrr r LL \ -,r ],u gjc r pr,s,-. h,l n: i, ri, NAII L,u,,$ l,$rljik- ::i00 llc Alphcn td ltijn \., rcqirui. r,l,,illc ir her \.\\l hoorilkxntoor. \ri'.k fd bui rrr l

9 l)(1ft. orl{ v{nktdinq li vflb d nrr d. f.lightntf.grlr bij de NA\.1 n trr,nrtdii,q rr.ii i ci{ dtur fn.lerrrind tirin!lid) ROYE/l^ENTS- VOORDRACHTEN rri,trn, de Yeledei,,! vj hrl H..lilb6NUr op l.i n.rdrbd KNG\r(,.Ldtfr rt!.n! rv ber dins gcdu.nj. rr..r t,io i jrrer k,.r!ed,rldi \.o, tu",,,.rr. \1N Fdiidv \l 5( ' froi dr Il.I.iL.,\LL,1, t nruer56&l COGEOENVIRONMENT IN DE LIFT l)( \l i.oleolu::ihe..mni.iir,:,l I. lnruridnl Liri.n.1 G..l,gi., \rlrn..i ia-ollijdr.d Cr,l.gk.,L\..,,..i ior trrirori.nlr L'Lnring: Lor,ll OL\rlRO\\lf\li ltlrri n! 5 ritr., ilore,1. Dir bliilir rd.illnr ril l,d 1,,nr,iL Leddr r(-oifil,.rdlig \l.nrl..rl r l! op!rllr).r r.r lil rilr,gd,1)r{{r I t ta l.ugr In Lt.,r. rrd \ rr of.r.rl!,o.t rrat r{,trlrlri.,,,]f lit. t: d /itn dric irr..rlrior:,lt rr,.{ Pro.!trkr.. \rrker.err r hd l,,dr gdo,r(r r.trjrill.nd: drus.n nlli(lg()l,,gi\ / rf onnvikkeld ol e.n lrnn ti,r..(r \lim delr eef.nirrd Lstrii rnd.( ir fnroe f in {, pr.lcnflr bdfr'd. sr,n.nn, L fg,,ur ecn brrhu. m.r!i \..fu1,,,rn rl.i seolos.r urr nl lu zir b: fhnirrq.r l,r. J. n fo. bnrhtri. r,.l dr i,.l ),inrin! rnd mnrghq,lj.. tu r, l.. Letrrerie, trpen.hr.r'dr\\t,d,,,, Landeliike c-onta<tdag.dfl.l) Hr{(n l.o(,nr or Lrrbin ceollrayoiasj, Nededandse ceologische.i. Hcrffl(rli rnd,f. l,r.lrl. Vereniging 'ir H.C Hdlhr... l c. Jrn$er lnr rar dc h..1itj!(l{.t ingen ra:r De c.nlrd,hg un te Ncv al. lr \! D. L gdrn C()CLOtN\llON\if.\',1 \ on {ord.n geh.trdd,,r, /rfdu I. l( R.Nl. lop$ de Ler. l.redi in hd (iffer,mri.nrl. d,,liu,hlt d nnu llr95 h d..,.rit.ir nrrd. d.i \4,\ I \,lijne r! tdrd(.n sr taxrii hft nu Lrr \n.nr.hrptren. tudrt.jltrrr... dr K rr,,.ii$ dr ritn{.n(hrtpen rtrn!.er L!. ItE6 CD UrkJn. He ])n)cunnrr. dr G.C. illtlil,r b,digm. Oh d..fiidur vrd milt!-.i,r.,f,i rn. roo F.hrr rrd D, 'dtra.cntrbd bei.ij,c,!r(rn{enry.i.n R.t..r,1\'nsri.Dr.l.\i6dr..tim 'ri Nib.er milieuirdi.r.i!r.r, I ik kr. lot D,.J.smi,..l.ltl'jlinrtr,oork.rordrrk.,d,rnriiiJii Deel,,trn,. n,1.t.lnt&fth!ijq,r.l^rct'j rrn R.oijer.ro(n dicl.r. k,nitr rt,.ir,is ro., de lldri n. dr \C\. f.r srllnon, (L.irgcn in h{ hnd{hrf rl\ slr)lg Overi8e bel qselldnldi b.ri,l.n.il S.fdrl(.! ii s.rlor{i'.he pro(sdr reenn c, rn. rln.\'oordegen,ernsddtl,rtirlr.drsitdl rhr o1)ii irnr\rncoclol\- r(t,\ofteedbijdrgevriil5.. dr F I \\'s\d rr{f YiRoN\ir\ t i! jl,li r! nr hd q$,ris,t!n or{nrkir! ot g,r. \rionrl.1)rr( (,.or\lo.ne Ll8.ll0-rfv t.nninemee{er Nanen: her KNG\'rC \.'toundtard o \!.,L\tiop Nc\:. zrnd!tdrrnf.i9. E08J Hoofdb$irur,!.houdor om dflgelltli.s!) jr{ll.r Ill r Htrrde, rm,t\\ dts.liil,, /a,r/dr, L,rcn or te nellor. De i6!lulm l:t i, oii:t.- geldr,.dr i,ll r.,rii(,r.r,!rd a,/c L, j..nkonindlsr birn$ ir{hij'ine dr dient!n.rlijl t- r.n \!.nni gcpubli.eexlm anr ldfufi I,rtinrh{bezitvrdc bele,j!n:,ldr \oal.n raneeboddr to,n fgmc$kr tr zijn De (l,os \Jdr. Lr..Ltuion' \' tnr/l.t 4innir. n 1r,tt:j!.,,,r imiddels ii Eusol)f\ g.tlrbtj.eetll. (, Bn,t,h:, ptntn ttlir.^ tntjt. liurn Erljil)ir(r( rtr. {rnnnl Dle.i rh. q$..irn,,i,tu.'n tied t16 nn dnt,i. {.. dd.ldr rs.i,relcn {Run d. n.1n/r.,i rrl [] g.i,ru,dr r itrrjisc xtfiid d,, J.tiit L rjir \id de i,od]u,.. di. inmidit,t\ ook n hd sturj re hrld is. zirr dtr. r.i 000.ronpf. rir rdrp,etd \:.l:firsfr in hc RL..ith, hd I'Dirug.6, ltrl 1,., rn or hd (lb,n.s!lrr,r) De tn,ni,i j,r,:lt \.,! k:r3 ctutrf.n Lrtur G&los) h(h.ur irellc on.likkclirg d.., gnf,:lti L Rurm 5lr"r er dekr.ldbd!ll( rr{:.., lr \1...n rn (t P.r.cnm!. zil f.., r.tlq.il..r n,d nijssr. D-e.nr {ill,d fq t.,n ri,r hndrr Es.l!dr blitren r..i d. g.r Iig \.hr srbiltretr lar {rdei.i d,. \d,.4. r. lshei.l \,rf nrr b$,on.j. Djr tn l).!int rtr roord n.{zii dr ji, zuid AriJf (,,l0 rr drin8d,. \'rndr, d:r nd nrn\ in d-e Flio s r-l belre.rllii,g nro,\ \f k bcnr \rt o r. ror! ljiq n,nr1 in d. op,nh,ire dooi E5C.1li L(f 'ooi l)c Onmijiie rlrdr binndr \nnnrnl (loor lier or! nrics tinrrf.!l g.$d,od. \dn hd Iftr^rc,ir \,d Finomi\.he zakel zijn dir dc Rirl(\ (i.1,tog s.he Dicnsr. hdtta., \ i(t!t,,( ook cc t No. \.iedd!. Ntsl0,!. unl\r.irnen zijn dooi nldd! \!n rd ( r (.orrpordiie IIdnh.s ir d. dniii*n \{ (gdnvoor.li8d. tir c.n,r,i..ir r i 1,1,,. \rrtndnhedsr rc.,i in dc \.rt(qr)lr.f (i rde f,oie(.rst.e! u Lbtu:ildr I j,.n.te jr erqrdsiis dit in jlf i t.r lr CDrh ij reldad is.rdnsd!.(l. Lr.nosn.l tr! vooi zi(er vtrr ( ()(lf()l\ \'tro\i\te\t Gr,re r\pt hi ille g!lriercseerden rr J. rii r.! gt0loli. ot.m r:n zi.h,r r1, I rrtu,.n om bil r dn8e, rrl rr(,,ji,,n,i.r {dnilnu pr.t..:.r. tr n n.q rttt trfli ln de rii*,"l om dr urdkundigr rf((i,.ur hd nilicrbeleid q.:i.dd( it,,rlt,(hr r br.nqsr, o.k ir Nednhrd. Ir,,zrftr I l)t;fai \-fltt),\\tlt\ l i.l'. jltij (;tlry ir t)!.trt, l"rrr ti.,2/)t)0 )D il,.l. ki Nztiia c6nff&sr{ti S MAST Days and EUROnAAR /l^arket The r..nd \1,'\S I l)rv. rxl huro\tartturk, n I t,. h.d ii N0embc! ll)!) il5.,,rnr., lrriv. Lf. (rafuorc illbe.l)ri r.r..i Lr l,!1nd irom il m,ine i.!.1 hrn t:ld l:nrni tjt,tli\n t,!)(, ]./tit)-i.\t.\f lwt,t,,,4l 5D,lL -it8i. Rft.L!,t iir )t1t). ll I01,lrr:ti t. IrL -l ) zra )lllj AAPG Annual Convention ''rrerroletrn TedD.t.gr.1 rh. \\onl, d! 1()!i.d\I,G Anr!.] (lorl{rrirn Nillbc held lr Hou\11,n, r{ra, Itar.h t 8. lt)i.,uin,t,tt,. atti\t.i ti,t tlr,tll'a, a.rt:mtt)i DI.,t;tt l).o liat r.') :!r.1. OIIJ\,'\t:1,1 t)t.t, L \l litr ris ttl )1;). tr')18,.t:1a-lat I t/:i : itt:t it)t. t!! aarttrtt.t!r)

10 UNIVERSITEIT Examens (p{iode okol,crdccc'nber I {)94) D h dr lrrt u d 6, ( Q asl4n Elkenbrachr. r_.ir : Hclcr\chiir. R.A.i.: IIut!. i\r \\, J : Ouf,1..C.: Spdee^, B.P.r ytod. H.A.t.trl. van vrije Unnran it Aoiddan Dut0tnz!.\uu" e.obg'. Lcids ceotosircbe vr nidnt Op I I rcbrurri 199) o trnjln de I G v,d gll.gaiheid Hn dc dii\\ic,ing 1 d. RLr Leiden nedctuii hli'seb,uikclijke lezinh(rl)n)snn! sprck rs?iin: I)r. \t.l.e. flr d cnifi: \iocs- tsrirne rni.rp{ro ncn in 1,e, w$i Austrrtische $oc $ lilndscli! lfoudr ll.n.a t,,i.mi Doel{ir Arde DB t:. Ronrijn: \ed+l.ndse I h*%(,l'g.r Phh NN\1'lJd f.\,hui(". htlni,,rr[d] Lij h nba!;:: rdtt\ltrc L'r s.hiixl,l. nl.010 ttjt98l rt,r ccolosird, cotkse Mi6hi. ll.i G.ol,,Ei{h C.lhee \liiilnii h(fi ld gdlrtflr hd d{d. srm G ofs.nivkn. ln n^018 ng l,,triu,n Dorn und{. qcologijd,c.trt).(en \ ;\Nmlii_ o _\vi'dd.ig$. cxplonri. (n hoddrdtrline in h( \r arfsclricd n leronde^verf {ll, ri d. Nhdrl Hetsn,- bnrm D dnr o ne op (fn rcn Y trt d.gretrs tusrn md.ld) Lenr ror rin dc q,.n rd\.i dc nrnteren d( lohr. lrlll)]j onder rd{e lc irid,sldline, ofbo!$ dr d( in"tod.p de ko6r bek.kr. H( sl'rposilrm wo.dte.hn ol 2l nrr l()t)5 in d( cr!! ColLeg. z l nn d. t.(ull, Ayd*dolshapPen vrn dc UnirdJreit Ure.hr Hd st'nposiun is rr;ib( cinkelijk, dcrnrvang is om l.]r00 rvlo.hr u io8 vrilen hebbrf o.ruflrr ba symposn,m dlf kunl u.onta.i opn(h(n m., dh,. R.l. \.eeiljnd, r.l. 010 l69ltl of dhr. D I q,dqr ll,ouy- rel.0j0-49e NGMSO.congres, 17 maad 1995 ll{t rxrlotige pdghnma ran hd 4rh N(lMso{oDgrs l!f 17 drs( aehouden a wo d rii dc hculrcit der Ard \.rdr.hrppen, D. Ilocl(lian 1085, lnrrerdam. Th. Infl&nc of Mrdkird of rlr ro:li ;\anmetdins. R_si{d,i. nr ' 'I tic dohnicfiion ofilre rs rhi tih' dol.gnj!lnstunna.ion brn,sh, abour br huhan_. door l'ror.ft. I. Coodsbbm. Li,\.. The mrkins 0f'h..ornd rdcl $1 $ssnrnt oi()rs:f solurlor lnd (onrlrhirli rg'. door D( t-h.'\.rr dcgdn. RGD. l.ili: r i S.ologicrl ior... doo, l)r. i,.!i6rb,oeli RUl. ' Fturdr rdioiftile vste NnrSeneni, door L)'. R Iidri Ichan..L\DR{, l,trii\.. Do.o6tal^!,r tnrsgs irthi(n((trc gl,)bll ci,bor.rd.i. (,r)r l,,or.t),.l M. Holligxn, llnivdsilv of nrudhrpron,. SuhDran and di'cu$ion (.rritun. t,rol.dl \Y. R.tbuid, \'tl l_:00 Borret. drgchadflr door XNC\IC l0 00 Diner tm i,lt Lqi,: oar t S:-:tj n, i,lnrt?idi,! ^r'g.\!g r,,t,6 K\(;,JC. Vm ntrdcnren zil een biidngc r,,n ll ll),- Esrraqi lu(]o. or.rigt bcl.lundhndcn hdrld, ll.10.. Dir ir inclusid ltorlirl, hce. lund, dl \A.^-V,,,..,,,.,,,,.,,,..,,...,{DRES,,,,..,,,..,,,..,,,.,,,..._... TEL,,,, I\STELT r\l...,...,,..,...,... STI'DEIIT/NIIT S'I'UDlNI' borrl. vo,tr hc{ dinef zalccn bii dflgcg.digd sord.n!i! il :t, lnsdriiving kan gcr(hi. o op de inschriltlijsren op lc Ii.ulkir dfl Aa w(t.is.hilppdi ir tjli{hr enam(((l,nn m ot de Faculteit der ijnbou\rkurd..n Perdl.uDnvirnirg in Dilli. door i(.f{uf0) v$ ondertund rir w.o,d{!ook. of rlefoni(h 010 4,ii - )14 t L den Hn h( K\G\r(l di. nl ailoop un l( j d.,qjd.riig ran h{llrs $0s0i deelre loncn, $o o, rsr).hrdirop de.uoloo n(i.k,c fuftldor ofdi! Rldoni$h d..r n g.\ci bii een un Lu dr srande!.l.lbonnumnr^. I.Jltt tk',"1, I ra t.ntu Na; 11.\l )- t,t, ;i'i. Cursuiaanbod onderzoekschool NSG "Ctrpaihiar!: c ology $d tco' Physi.s" bf dr(: 'r.nct ltnsirure tur ceol0gr. I'fn l_od,on Uri!{riri, Srlubu$1.6 - l0 ntrdr 199t. " I ectono cchanics" b\ t)tui dr C. lilandl, li '.18 apil "Scisnic stmtighphy" bf d' P.,\. Ziesler (t\t,nndr ol GcoloE, Unntrli.v,)1 UNLI. 8 - l:l Ni t)t*n t n,o.\sg nd"rt iut: Dl Bt.lzL tasa, l08l Hl ),]a.da Ii!: O0-r1,ta-J:i l.it c t)t-,rdil: Lr.ti) r' )'n,llpnalau iar,,t,r) na..ui!q, n taut?t. t\'in. trt r!o1 tu,llo ) t)lo ',t l? j\iso tl.t ttlir tr httut.t hll.hrt ndal\ liianiat., nrl: )xhtt, i,itl?t!,?ht t:ientq) a./.r bii NII MI DETI AAN HIT49ENGMSO CONCRES OI' 17 NIAAR ' 1''' F,N WINSI!/TI/NIF]T DETL TI NIMIJN AAN HF]T DINER, D[Z! AN'ITYOONDBON CR,{AG Vd6T T M,{ART NETOL'R A'N: NGMSO GTOVUSIf:, rrr BOELEL{{\ 1035, I OIJI HVAMSTIRDAM NSG Symposium druk be20<ht Op dondet.la\ 17 novenbel 1994 aeaniteetcle de Onder zaektchaalsedinenlarc Qeologie (NSC) een sympasiun tet Selegenheid van haar etkenningdoor de KNAW. De lilelvan ditsynpotiun Iuidde Eadh, Eneryy and ttivircnnent ChallenBet fat advan.etl Iraining and Retearch". Het werd bezo<hl aloot ruin 300 geintereeeerlen uit cle a.adentsche wercld en uit D NSC niir roor scnrcgr(rd ondcrzoek en si.trrddd ond.n\iis in rdiftnfuir0 H(,1'gic.r is 8.hird\i!F (0 \rndllokirgsvdbokl tu$d, ond.,.ckcs lan de vrilc (lnl\crir.ir -{nnddrm. de Uni\e6ikir tic(ht cn d( Rilk(nre.5etr r c cn F.r/iinricD v.rschrllende ond(votri\gr..f sn bil b$lor.n. {llc rlldndl ive,]lzild ziin of hd.gchicd ur de rediddrr.,i,(.edosi.. oi$(. r i0 r.,kl(- riildi. {rfl.dnr { nx{dd 90 Akl\. OIO: en fosdocs donc I Jdi.4 deelin Ns(i on(li\rij\ or ondedgkprcgtun,nd r. llet lop.n(l, rnldoek bnntn!(hool w. s.t,creireerd dool ni.f drr l,.ddcrd poner5, tlie v(o rrrdrdr lf8d1 vm d. srnrro\iurr dcchemer. Door mnllcl \r! d. fof{5 srk kn (dr dridjiik bdld $oi(ten s.g.\ \ In huidise Ns(; on(ldr)rkl)nri!(l01 ii hd zidr sn. oji,$ikkdod. \dd,in de fitnrn-,,,i,r lcoloqi.. D< Pon{s \a(r ond.reb,a.hr in o,( rh.nli.. okk nkonnriq!1. nvtc ljoordlilidr v$ hd \5C or10/o.kf'otfidnnil ' Sdlhoi,iv li,$lis Dd thc urf{- ' I':.o ribndcns rnd I],rrh PLoi.h 5.,!Lr.L. (lk rlngh. \<nn(hapfliili dirccku' \in Jg \SG. hrd c.d!mklspfk R ni,$e n,rlied onr Phls cn tun.ti. fdi Jc 1)f dozoekrhool r{ L,di.liidr vriuir Nr l1oliriek, x.{ltriisdr dr D!.s- Na cen kflu irkidingdoor poldrl Fl NlrulMkrmp. roozir(r 1D lid NSG-bsmtr, hield la H..1. U,inknDn,voouirkrr h(d)llcg. \m b$tlur van df \,i'c t,'nntrsikn.\ibtrdan. r.n dr clijkbdoo8 o\{ h( n lpunt rrn d. nnir$ik r(i (r r.$?icn ym de hu igl k )b.tstlrnnflr. Dde noeml! hi

11 PERSONALIA r$ b.d,dglng!,ntr d. niersi,r\l(rorks.hokn. \.rr\.ul (nltelc,nr(l\ in Je nrddhid\e url\drini rc r).tdni,ri. zorls sr{df!t(( rnil!i1, mr( diiiireitiric. nrr fr0r$\ \xden\erkrls o!u, 'irrl!hrd. nr 'nx ( Mnd 4lnr!. rf.n e IjinLDrf oilcro([sch. Ldi rur \edbelovdrd il,rn{ln 1.ur Ir hunlige nedulud* unna,irrirt l).,\.d. tp(lrr tre,k bdtril kol hild. hdr or^j \ri lc.trdn. ri(k\(lh.l. wr dr l, ] ;/trlld rir (ll lrf \rrneit i,r Instl. Zijn v{- h Lrl lorj in h{ rlen Lrn alr ni ft r\!!! llrnd]iinen b! ri h( \S(;,Dds^\'kproqnft in: lirh,i rt(fp,o..s.n In 1,er L.cl,rnS hr,- r$ \oof s.didcr,,,n. httd!. {)rtrii o\er d inr.ri.in iltr.cn d!,r,$ikkehr!!m bcn,.r (r Jl $ )llgri,r..n bdreine \rr Jr lirh.n.u f,ig hr.l\eiri! b(li( nl l\, \ 1a!oo, d. NSG (rn ".$ (1. qr.r.!i rqirsdi nn 'ij.r oii{arek. l)rj.1. oele_ di!dtr.\ftorl 1i. shdt lnrerntrriodrt. Idn,t(nl \lr.(nh,,fpii B.\'.5Plrk o\d (l( 8'oriurtc 1r,,rij ndr rd.ti( Lr ift, lii \!r.,nl,!f lok nr de le.'ni l(![.innirr...in,(r(r$hir t)(r rvi, oe Sdrdc \vn( nir( 1)1\llifing en prod(kr!.rr t,rl\!., rrhi,ilin b.zis ziin. Hii no( rtrl..lf otri.h'ing \.,n hos. k\rli'cil oid.,^.k..h,.n op h.r elhid \.ni dl $,J\d.n'.h:'rp.n (n b(l$r r lk ii.irri.t or l,o.l)1, (t,r (trnkzil J L if ri.tiet de ordd$jr- (ii linlrr rtrl{l$rnl rtr rckle, zull.n,lijsrf nr dir N.,lr,,ndt llscrsi!h.,r pl$ r.\.1 rr.,.,.0i.1j! h h.! b riii,l..r d.nrk. ('ner.nri. ncr h( butrdh'rd,' l,tin kun l),.f. Rrmbdg, di,.n{,f \rr \rli! Hr d(, l_rrlo,rnu r lks..!dr & Dsrlopm.nr, b.i.rl ul$. (h ni{ ille d.nrkrnlr[ nsn.f 0.trd.mii.he nrnnrrrtr "n(l.r.ol ln u*n i.iddrn.f. {{rli irdu{i! d, r.$rinq. D. \crld mrk,,oo, niili.trr.hnoloeie.,, qro n dnn,.ni..l, (n at dar ir d. kon.nde ir.r hll\(r no.n. Doo. gork srnun"ohhg Lu'.r. rle Lli.n.mendc f,obhdi.n lrnlon de.drrgr.voor/ ( rrg D.r.r In n"f do, Sq,:fn. ll r(lodde o.r..f d! nili._ut,obld,nr in tombnra,i..,d d. niis.nd. \ r.ls r.hr.n.rsi.. \imen\rr(rd \I l,d (u inie flr\.inr u r$lnsd {nl).\iunr,.!rr,ir... rsf({d, un h( lu,l SL dr rod()hnigl orddzoek ir d. aird1v.rcn,.l,rt,l)r n b(li.ht rerdrtr. l ijden, dr.*rrluir!hl. r.reptie N(l rlon) \ed $Ndrn,c uiile \Ifoko o.d de.,gnnrir.rn d( d,'s I). pr$(n.rrier un de 'cnhil kid. hi'.1.r S.r(n dr Soed bccld,i d. t,trtin v., r Ll. ondefel, {hool ren.t,lkl,r. vrr le nxllr- (ie, de p.llticlt ) (1..{,(l.mi'.he $Lr. d llet rrnu.slunr L,rn L.n *i.rdis t'(cin sud.n gdbdnl Yrr di Otul.rocl\ hddl Sedi'ndrDi,r (RINCEN t,t!,.1a:n.; ian.\' t(; Petroleum Geologische Kring PC t( Ft!RL'ARf \r l]r IrNC l'h. ICli ljeb,urr r,.dinsnillbe l,ru on \i i6.ln. Fdrur llid. r l-,rt fn rnd \illh. pr...n.n lj\.rfd,ir-\ ion l :{,0 fn, on],trrds. r'1,c tl(rr. \!illbe neld I the Kl\'l bu l;,9, hinrcrgndrr ljof L\.,\'noLJ H. Il.ud,ii L.!niri I su( L:ni!criq rvill sperlrhn,: ( i. ologi.rl trrhiil! u ir ofmud-ri.l, n,h,rrin( irn retr Ceac<epteerd als lid: Voor idr.$en en ludcticrr ric llutrr^, U Il.\1.1., l).!!\. l). S.lJ : l)i'l^fl!{. l.l. (;.N1!'d,. trnldf l.l \.m: (;r,l,t..\.j(: ctkdrb.,s. R : HdrbLk,. tl \\'.i Hoorbos..\.: tkiru. Ii lorineh. H Ldr: 1,,{(1,(r,. ().,\.rin simb*k. N.H (;\,n, 5,i r. \.1 i Sksrbrirl,..1., \Lnu1, l B \\:., Lrrim{nd. lt i \'.cthnd. It.l.; \'i.lvof.. Lr \J I i VLiir voorgedragen voor het lidmaat5chap: lndlcn biin( 10 drldlfi de. fublikrri. -q.d, {h,iir(li k. be^rl,(n kgdr toeltrri'ig.l \ l(lri n bnl n(nlfkon. bij dr S..rdri' f.,n hd (;(Toor.(t[p. zu]td, 1,i!rrJ.r q.r,,dn,lcn roes htei \!nii ' ' li,l ian I vrn dc strtukn. A,, I 1i! h{ tlg.d0 R.qlarorr)- ll CUSTI\1Is. f)i L'.(; li li. - r u..lr RuimtliiL{. \\'((r\dirp l!n, Lrf l!{!ireir U(ed1r, l'.().8,i\ 8l) lli lc Lrrft.hr rgr tll\sf. \'f r.jin r d. Il.iider{rur,0 lll. l0_ r \Z 5l i ltr, n.i,.\i' l (tigfr 5. llllll{n1onl), i\1. - Ll lc rn(lr Lr,(). I Llil,\lj \mn.l\'cen thg \oir Thestdkd 1r.A tnri(kd df l.\flitr,r,m rnl pell,!rilr r oi1,il.rnj gr lnrn tn,. grrincd. n\dildr (rbidir. rvrdn\ rsrbil.rin. rrnn. trcrnr in drc Gull ol \l(\i(o iunnr ind around,l,c \ou,h r\,l.,nrn cn.oudter \.vc,rl rrul,l.n\. 5(tud,(L {aisnphr f,o\ $.1!Dod rd,.$.r1, ' l.( hc sei\ni. rr$lurl.d i\ rrnrf((ir 0 irhirih ndnidurlfsrn.if \.rn \.1-D rij D r nnf 3nr r nru.n orr( \'rn t,l.r r)i(!rc bur r t inr.,t)rdrnn, Adreswiizigingen: Dtf.tvoRs.DrE.J.l. c/,1 ti.,(rt..u\1,,rrodr j l..r5r.r lc Ddr t{ F DUt\(;RTAF. I. H (].\ l,,.ol,s(n l li.')-ls \lu Dos. D,8., ZNEmo!.. ir. J')61GB \\ il,5i DLused. u.d{s. H t)f - \,hoonoordrinq.t 1r l-ill fll L)ui l\rii HOORN. (l cl. rl!.ir Uihr \f Irl). llr!okun t)scllrm.nr Onrr. l)() llo\ sl. \ius.trr 111. ILIDF_. l)h.1.!.\n DIR - C.]o,sc lrad ll9 Iv ii, le0{rr Iladrid. l']epllr, D, T. - J.Sh!ll LrK f\1n.,lrlol llj I Alrrir lrlm R.&l N Sg ltb< ed,r,\89lh\'. Rt l(l- I)^ IlJ. l)l:.:o 5h ll t fi h\pro 5h.ll.\ld Ho!5.. srrnd. l ondon \\ (:tr ol)\. Grcor 5f.f i'hrs. R.l i\'1. \:{N l.gd,l$rl.lrr.lll -li6: EC l)rr HraE \\ ll\. D,r I l)f Lr.rLiinnder l.l..lj li Ill Dortt(ht Adres gevraagd: L R H ls\l\k 1r$: t..,r\r.! i-. r8-1 BK SJn,fl..tr,rr,) " ( o! or rh. gut.gi-.rl ertdri:(,)l th. otefltor. Y.Ll loe.orchl o, I'LLn..n $elk. sibmitrine tirri nnf"\.,h $o ldcn,cr,1.n po(ibilir\ rirr h.dnrrrt\^. Te.roDi. uflili or.o!rc -q ir(]. \rnd rnl depsir\ ie ls h, l(ll,r,,(rop. rhat af r.. imjlto str, l,'liful,oii.iatnnl H,rr.L.! l.h. Lli.\! trp$ oi trn\ i( i iptlilibl.!r rlrc (l,,lr 5rud.,)l,1,1 \li..ijsippi F DSDt l.(! 16.,nd rh.lennltri d.poii6;n rhu 'ntu,,iwoor

12 nnrh Afti.r r!irli,lir Ln-rilred e\posurs o1.f tt rr tt\ ij4 lnnl prorlde r bd.r n.rr 1. ofn rh. tjlii- d! iin dqa\ {n {i,h r ddnnel.on,t)ln.{,hc b& or nopr. chrnn.t, (r, in,o cr.h orh{. tu\uking ir.r nlnphx o} nnl{!n$,f i,li.oni.$s oish,,l.,(h t!f.. def.sir\. {rsiisl high r.nu,\tri. This onpl(r.lung!\ dolvndip ino one o, ix"{ ift yidtrrl l.ved dnnrel\. otl(f $i,1, nr$ire.hrnn.l \ri,l\ i rlrl)ci.lead le!e. depo:i6 il0\.6nrn ii\. lo\r.on (L'*.,l'ii brdd.'d!ndnon.!i. rlul Otgav. vool J( 5Ldidi(,,.logndr DxS diedr kh,illc,jk,c gs.hiedor i dr 5((LL,fis vrd de SediDor tolosi\clic firhg. ID u{ briel\.y.p. n!m. rdrc\. ond{rxk\i.{.ll;s u, rch ;on\3rnkklcn Dc\s$cin kunr u.dr op$jo'ndid rd\n- OFniDgrbii.enkonN,rnlcr..krJrool ICC llnl: 0.10-tlt_,ilti I L! l)rdn ding RLlLeiden rit.\idelinq \oorl \(l(hnd: lezinq Dr j Il P dr tltu..r itie d d Nbri l'{,k lwirg (leolo!i(r r(1,id,u.. ofnud-lich, rtn,.lr n-rtrn rcstr l']gk LezirE Defo!l,i1ii iln,lc\. trtdoerf ;onmd),.!,.n1!r.,tn,r $d r.:rna,ir l]o,(r,i.rtoi rh Lortr Cr{rr.ou\ in rh. \,r'h 5er rnd KlimNdrE NN IC,K fc LZie NllR 94 lr)) i'(;n lcrnig S.nDri..r.lLrnS lcii ls ig (i I r.\!,$i,t ir rhe l rrl,,miriturs.lrllc (i{rrrtrl L),,rclr (.,n b\ \(,),) I t.ne The Lelrd.llrrLl\ H r]utrllr be.ome l.$ (lunr!lilrd si.lnnge iiio nr( L trid, rhr hse i tumpl\ i.,nnrl -{n inj(p,h o,dsqjdnrq oifit f.hirldlrc i\ rcqur.d ro n,..6' \ llh..r{,!.t synft.ri.!i\ni!.,kl ".ll Logs rnd ro.ompr(,1,,i\. r. dr sii ofi((($ I hr dr b. Idlorval up \virlr rlr..oirf!(io! oirlt li$( rl)t.:,1n. nrdel to ur.ld{rnl lhr,$oaoi, ard nr l.r(,,1 Md \dti.rl.onrinrir\ Afdeling Noord Nederland lr fc[nrrr nlorzc kzing, h rlc \j,'spunroddercek ii \l1lrl.,rd. \L.d r{zod loor lr. J.H.I'. di Bfe$(r \.rr h( Hl) l l$oraroriunl rin J. Uni\d\i,.i, \rd I-re.hr. ii zit.0,\d/ij,, geren Qn de nid- \.!ilnfi.hrins.\ardr \lxlsi,!l( r" Ldr nnenr{ring: "Alrdsc Ddteriden: Mcchaniichc en tinspon-c'scnscnappetr cee.lf\ o\$ hd nrcrani\.he rh.rqrd rrn eerernrcn o nrn,crrld, /iii \ groor b.hng lr' ^nfcl ruirer \kkns.h,+,p.liit ondeh.k iji ro.!ip$r. i.l $ddrd,rfpdr ir di!e\( (:Lltl(n v,n irdusrn. Dir latr l,ctn li roolrl de olie en ga" in(lr'lf s. Jc kefmis.he inau{'ic ur In h.r Ilirh l)r(!,rt'.,nj ldnfoi.,u,e ' lll)1.' Ii ur,'inr,, \rn d. Fx.utr.i,.\.nt"ddr.htrPPen in Lrrr{h( l' "t, hd gebied r2n d. n(h.!iijd)c $ (anspo(.is{, \.ri.ipflr rrn Seieenten $ nr.r'rci dr hsrd ikn!.n rryi.nlik. h.. vft theil DrsirtJLuddig. order zoek\-\fs, n,)tg$ourd Docl dirl)i \r. \oo,rlod or ksrnti,.,' i.ah.urit, r. \dhiiq.n \rn hd ldi,i'n.riecdme \ln m.. 'rt rnlor ii rerft. r.,n dt ond.' ligg.rd( ftur.sl I ot ni.!.s.hr.n. IId l,u!l SL d ur.li beheltr o.., {.t r, li!l \ Lffigedry dr f. trf - r)'tr1-n$otu,lf Pcn lan nnnrul.,1. \rn g,tii 'Lnk!*ri!dL.hrppd, Jr li.! hdlciorf.cruur \1..,9. drqrin! i I Ird i.j,. sdr.enre m,{i.,lr rlr.nni.k, nr.rtrlli' \.rr,.grrin'rdr De.nd{ ricl,'!\fr I r of dir gjri m rll..1 h n8km.ntlr ninl. d.d!lr. J Id.r.! J$'($!hrtil[liiL{.rde\i \ ir Ll,,.Jr. ftr rink lr lu nirurv ono'orpen srtl.1'.ri Tiidens deze ler n< a,llun dc huidi-!e onds/o.k\rfn i,ciri d de b{.okkorhlid ir h.r "Ards rtrc,irt.n -{udiepid \ant(n s.ii l)k k.t't!.j ti?l,t.t. "!.lnll,i! : j!r.,rt lrrj ad tt) t)t)r"trt ru. n^k h.ni tk i ln! rt,ir,1't D (; l.n Hitrq fu!!. rtt ) j"ou/ \'do!r,11, kl l)tt))0-62 Nl Sedimentologische Kring l)( jrr n.fgrdefirg L$ d( 5di,nd,!,L,Fi{ht Krinq d x o $ {(trdddl 1)t) v,ijdtre:1febtr,xr 1995 h I hcr rtiruurtno G'0r(LMLd & Ceoln{!ie. 5. h( I N' 'ixlidq f_ ir L)rlli. lr( nd.nt.ltrff.li jk SeJrcl ( \rn dl..$trdddrg n qr6( n (r{i ld,..n _S dnn rolori\(hc l)rs_. Hic,biisordrn oi,idr i${ln{ hrr s.' n van een kor.l(/ r! rnlofde t,$enhrie vrf (f l),i\r* bd, ihn Je ow ofd(zi.l,n.\!l!,{di. ()ok L{n (i st..iicli rdintn()l!ci!(h tr.bledn wodo, ruo.sd.gd. cl sp,tker nl. li-20 ninucn bcdhikbnr /ijn lus i niiuren Jtr.!$n l)c \.o,dnjrflr kunnei in hd \ dljdds oilnlelsvo dl gehoude,,. Cr,\iq \rncdn ik \m u nt6r l- jinniii l99t \.Llk. bijdlr- S. u n,ld. S&lin,drologis.he Dig k r l('srn. T.) behoere Yrn 1r!r IRrgr.uNrboekje vercek L u c.r Ab$ric! (A1i;rm rl ran u* v.ordrachr b rc nn(r H!r Abr[( di(rr r( *]dd, '.orkn \an rn...tr,r(r^n.der m nram \an df Drl(^).lsin(.llin8. Bii \oo+dr..l u\f rbsmcr op ioppr {\\'l'; 1. I i. \15 DO5 g.tairnil,\!r.a, i S,iiD.ttb[ini( t! (:.1 l.ta^ l'i I'k RiiL Gtula!,l Itdr PNri!!5: -laa0 AI)! 1,.t lor li l. 0) i.1aa1a0i1l)t).a)r F9AGG." I ler rhlsl,u.r ur C{hsi(r cn (;!no!:ic i, Nr orjrd[e ijk.,d.i.$ure.n b {lr (d, (,'lnc( pakl{ qdrh\i( i. n,dh.dol voo, d. I n {r oiji^)!... l $o5 \ shuu.i di \ ild.tjr A.{i.{i hr qa,firn.l,c INS'RUM'NTEN EN software MILIEU SOORGATENMETINGEN GEOLOGIsCH BODEMONDERZOEK ARCHEOLOGIE CIVIELE PROJECTEN \ rr.q.n(oo ig.r r.rn A8ltr1 t! (il()nl( Si\'dhlurtan alle i,trtnunenrn ul, (Lr,\Ul-\4,enhlpoo en ctont.s l:nt.l l/ t4,'18 Lo(rie vlr Jr \er rilir! d noniro.ins vrr lr.i g3.i(lirgn.rn.!rn rordod e.n \\e"^rrnd.n gr!!r.r logeins in boorgl.r rrrd tr sn.d$rn,inq.!r)rj\.,r.r. \'rlj*dlt n,n divfls. n{h,,(lm. L.,ndnid6. b.donof J,,,nl. l,o$ 1..fus. If lnd,d.pm.kr mrld,.,u ol,tforlre \.tr, inrnnrcrl ku!r.\.

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

e e d d r j e m o u c h a p o o v o e e Kraak de code wiskunde aardrijkskunde biologie techniek 1 e graad secundair onderwijs

e e d d r j e m o u c h a p o o v o e e Kraak de code wiskunde aardrijkskunde biologie techniek 1 e graad secundair onderwijs r c c r c r cr rw wk rrkk l ck Krk c H cf kk TOP SECRET c cl Wccc, f Vl Or. H cf kk TOP SECRET wr rlr r Tcl, Vl -cr r wc cl Mcl. M Tcl r F.T.I zw rc Vl Rr wc cl cr. Vr r fr r cl Wccc: www.w-lr./cl W l

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Het hoqer beroep. Het vonnls waêrvan beroed

Het hoqer beroep. Het vonnls waêrvan beroed Parketnummer: t l -:a.-11a'97 Uitspraak do.i ' december 1998 TÉG EN S PRAA K GERECHTSHOF TE ARNHEM meetvoud ge kêrnqr voot straízêken ARREST gewezen op het hoger beroep, ngeste d tegen het vonnis vên de

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8

Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 6-8 = Olossinn vtl nlys lrw -8. Vltrmuntis (lz. ) (); (); (0); (); () n 0 0 i n 0 ; 0; 9 C A A A A A A < F A A A ovn: A A onr: A A nn uur; 8 m m uur to : () ; () l : (0) 8 u0'" 0 u; 0 m onr wtr u'" 9 8 m m

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie