INFORMAGAZINE. ---l. NR 1 JUl i L -l T lnformtlgazlne is!,)!,)r1 per lodlcke Uitgave van l + T Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMAGAZINE. ---l. NR 1 JUl i 1987. L -l T lnformtlgazlne is!,)!,)r1 per lodlcke Uitgave van l + T Informatica"

Transcriptie

1 INFORMAGAZINE L -l T lnformtlgazlne is!,)!,)r1 per lodlcke Uitgave van l + T Informatica ---l NR 1 JUl i 1987,

2 INHOUD J Ter verantwoording Or. hf!o>. J f> M Gootun... A COÓ'UU'dtO' l T InTorm~t,(;1'I II,troducccr' fl'" _'1>h, t'xtl!nplaar VólO I T 'rllur",.. q<lzioc' I I T Informatica I\lqcmcc" (1,,1'''''('''' F J F Vt'" $1Ipho", m'c'. (1... to.. k'...""'ve'w.:!chtono('o v,10 I T I"'"r"'èlt,(;~ L -I-THardware ' n'",vi"... ",,,,I d~ hl'ci N J M,'I~ (1,"-0"1... ' l T IIJ' (Jwarc L I T Software 11" hm, A F K ~ I ~t.' lx!1 'eht (1(' ~lllnmn I,~~, ''''lslj'thll;lvctlon,ng van L I <;o tt wnro" h j'1'w" dl' \)0:'1l,cI:111t' K.1Iw',~ L-l T Professional Services [cll >lc~prck mrt na Ill'.., ç ~D'Ike,mJn. Inl ormat,.,.-tl,"to"dlle, M~r.,,1 irl ~ "'" S~ I I:~ t),) DAr rnlrk~ 0.'" Lil' s~men",crk,ng n,sso>n L I I I-'rol(;.~~,o,,~ 1 St' r vl(;ti~ thl UAt 'rllrks L I T Aktueel,, I L I T Inlormag.LlnoIH"" p, "m'w'. ""g.'.'." L T '0'00"''''0. R""... "._."'... PQ.,... '",!M02 De [,n"",,'" L... p.m. <;:"""..,

3 I TER VERANTWOORDING ~=----- MfJ! \.l llpdsle tr ots inlroollrcrco WIJ hul <'1",'st.. exemrlaar v~n. L I I Infu rrrr d!-1>1zir06" Het ni"'jw" m~ g ~ l " '(; V,ir' L + T InIO, lilati c~. r1.~t" V[)Or1~,," dk k w~' t,,,,1 in de I ) I J ~ Il1:'\g v~achtl.:ri. V(lO r o n,; I:; ",.,\ 0.1& v&lsrhljnlng v.,., "L + T IriforrT1d!-1ouitle" een lil ll!) g<1 ko.",!crdl' w"" s in velvu lllll!j 'J"'}1~n. t l\ll.je ti, U q"j". oorr ontstond h(l! I rlf'i~ om t:ell kw:. li lclli,,1 h OO'Jst~"nr1 L + -1,n tormiltinmlnn,,1 Uit Je LJrell!.l"I1. Soeçi8.fll or,(1('),1111 \l()()r klanteli " ",,,I" li66. De Wt!I" JU V,," de iniol11l<,i,t.1l l~ ~,.,mplc x en é:lii11illu in bew~ 'Jlng; hnvp. nrll!m ls 11e! ditmó;t ""rleningspakket vnn L + T zeer u' eoo en breidt h81 211':h voondure llu uil. MeI het ultbreng,in van "L- T IlIfürrnallazlne" beogm wij onze re l dtie~ voorld"rend op de hnogtc tc houden Vil" onze dienstverlen in g, ootwikkelillqo;i l in de markt en r er:()n t ~ ~rvar i n Qef l y"n l + T in de pmklijk_ Jn dil eel>;t", nummel zal L I T JntOlm.. tr(;;j >::1(;11 ;ds bedrijf p'13",,~ntercn. U m;j;jk l kell l ll~ mel rif! vcit.chlllcndc d lvl~lc\; ell klimt op den"! m<lfllcr InZI(;ht 111 de werkwijle en org"",!;;)!>("! v"n l + T Infolllldlica Lil Inlorm;llica I\; I!t!II 311.,1 Wooiende on<10.ftlr:mmg _ Wil L'I" ve rlr"li\jd dat wil u..,...n VOlwo.~ ~e" IIMQ;Ulne kunfl~ ""n h'(1<üm ell VIii hopt:;n met <11\ kw,1r1,1,1ibl;]cj de lloec" lelatle mei \I Ie VI"!(';l l"!vlgcn. J P M GOOt703fl PoR. Co~,dirlatol

4 IL+T INFORMATICA: UW LINK NAAR DE TOEKOMST "Er loopl een rode draad door onz6 b.. dr ijfsvoering. een rode dnmd di" bepaald wordt door de kernwoorden brede dicns.lvcrlcn'ng. kw.~lit eit, kl;mlgcricht werken en conllnuïtoil. Een rode draad d ie or diladwelr kelijk toe heeft g.. leid d,,1 L+ T in 10 jaa, tijd i,; uit!]cgrocid tot een o nderneming met meer dan 200 medcwl'rkcrs en een 0012:cl van bij"" 40 miljoen 9 u1d"n". nclc pcrtcclic. toppm~i;ul e~ (l n p " r1ncr~h lp In automatiseren D" hp.(lr Win StiphOut AII",s sta...' of v" lt met de m c " ~cn die wc hebber'- D.1<lmm rt~n Wn,~( ;JIIC!!; <l an om IT\Ot,vntie, w c rl< lu ~ l en enthousiasme opll' Inlormatlca is eenvoud;\.!, rt1"", dooltref(!:lnu. p"" (lçtivlt.. ~t bes l~"l t!r uf,! goll jk nivo ()C n "~,,rt c divi~'c, dk met (,10""" vcrantwq<l rrtclllkh,,'ó "" I~n " 'gen <1lvl ~ 'n d 'l'o;.:l<3ll1 De di.isie-dlrocteo.llen l ijn Aa l! l oei woold de heer r, J. r vall 5 11IJhoul. Alg'-~T1(!(!n Dm)c leur van L+ I 1!llorm:ltlc ~!oen m.1n (j,n nn hnn.1n"nno vnn l'jn kl:lnten ook in eigen bediij! uiteist succesvol loep<1~t "N,, Luul lijk" U\lt<.!Oj.jt Ilij, "wilj\l suc; e\l~ hebblill met Ie ondem e ming d:ln moeten orgamsatlil. J1C",ooû!ll en optn>(j,in!laar hl JlTen 7or(Jvuldl(J op elkaar ZIJn a/gestemd"....""..,,, ~ ",-"",-" '..' L I k."".""-,,,. "" '_ f, J. f.,." ~' ''F '''' ' ' Veranderingen Regin 1986, t(}ell l1 ",t toenmalige l + T International loegelre de" i", tot lk Bouwlonds Informatica Groep, zijn er een aan- 1<11 zak<1n bij L ' T veranderd, D<1 hljitenlalldse vesti!-jill\.l van I I T werden flf\.le", tuten, Om d it en de werkl aoimheden V<1 n het ueurijf in de naa m t~njg te laten komcfi wen1 L T Intem 8- tklrl~1 orngp.!'loopt tot L + TinformatiCI!. De positieve uil",trè! ling van het Bouwfolld", op de L - T activiteiten leidde tot een veruere verbreding van ui(lll~ t v(lrlen i ng nrmr gemeenten. Het(Je 'I1 ni et ve rall<.lerul' was de bedr i if$r; I ()~ufi",: Profc~s lo maal te. hollden. P"rsonee lsbijeenkomsten. over le<,;~t 'ue lure". e!-ler! verantwoordelijkheid, goede arbeidsvoorwaarden, blitrokkeflhcld ~t name hij htlt nntwikkelen van nl UWe. prodllkten - en een op kleine eenheden qebas~ :(.l ur!-la r " ~a lun ~eh ~ : eid moeten dit u e werk ~tel hgen, Ook onl e Interne oplelcmgen. niet allecn op automailsflrifl l}sgebled maar ook op het gebied van eomme,eiële kennis. SOCIale u"'!-iall>j~ V ()""l' JI. gesprekstechnieken etc, d ragen hiertoe bi), En het op de JUIste Wijze hfmademn van rif! klant nat uurliik" o rgan isatieslrucluu r De olgarllsat,estruetuur b'i L + T J. H. G. Sn'jders (rrofes",iujlai Servke.s) N. J. Mili", (Haruware) ti. T. ti. IJtsma (Softwar<1) H. Goosktln~ (AdjIJnet rli rec teur L + r Snt!ware) Deze direc teur.,n vormen te..:amen met n. J l. van Stiphout (J i""rh.;i~ directeur) en F, J. F, van Stiphout (algemeen d irc:cleur) het dlrecticlp.ilm vrm L I T fntormiltlca. De Juncties vall dl' genoemde dlvl~l"'s Iè!ten Zich élis volgt om schrijven: -, l+t Professionat Services: - Leverancim van consultancy en rwtoma T iserin!-l8p r ui~1(l ti enlo! de onder~!w ll " I g v;jn opd 'ae h t!-lever~ b il de ultvoe ri ns< VOlt! pro leeten. 4

5 te L+T H:Jrdw <1 rc: L"v"'<lnr.l"r V.ln m l r.ro~y~te n'k1n mr.t rl,1nrhlj ~hol'enn" Çl'O$$Iinclus tly solt ware, - IBM re (1"81.0". - A<Jvi ",~ v "" I Io'1,,,, " <J.. IUlleli", "'.ij.l r-w' :';üi1;li COI11Pl,llI 1fl voor 7nvr)r v.,n PC: OO7"t ~l'1r~k'r 'S. n L + T So tt w<1r c~ Lf'vf'f.,nr.l0( v.1n fmkknts()!t w:"e, in h<:'rm r>lrln mlllk1en. l11 et dllaltji) IJelx"",nd" "npi,, 111""118ti,,,.." l-l"uiulkt:15ül1d.. r ~le LJ ll r ll<l er1 de ve rlor(j ll1g v:m \üep"-,,~m(j~cljr 5u~~.cn I cvcn~.. 1" v" r.1nr.l!)r- V.1n nnv I l'~, In h"1 V!) rlmgrtf' Il gg,.,.-,(j v~n rt,., millone<iûsklil,{ji(j lw id In de bepa,\lde markklll - lom 8/36 - S/3û 3gem. Eigen bedrijfsstructuur per divisie [ Ike d ivisie kent!;;lil "'geil!)nmplete bedrl)fsstructuur, 00- (: 1 1J.~iet v(>fkoopo rgill"ll~il t l", alter-sales service, en management Uitvoering Voor dp. kl;mlcll h=m nc;" {j VI~ I p.~lnwtl,ur hm voorrfilp.1 eiilt elke rlovls,e p'~les 1'1001 wal hmil t{lken lijn ell,ilet,-.ie ái Ie m<lk.." 11..ef1 wd""door l ow", S~' v'(;c "Is UI! k. w:.ht~~t V:'rI,jr. d,{'n!;tv{'!1{'nlng optimaal klmn"n 71)n Om d.. CQllm'un,cal<e ltjd.. ns u<lvoeu!i!.jsf"5" It' ol>tlll1;1l0 S"WII. wordt bil elk e o~d r;l(.:ht ccn ellldvc(jnlwoorde"lkl' m.1n nl vrnllw illlngr.we7!"'f1 (j,e hot conl(lcl mal de k l<ln1 onder houdt H.. I l,g on,,-i<lc,..lolile custo"',,'...' ;n.;;ipe, 0.. heer v;lll S!lptlOUt... In de ~ra k l'lk blijkt dc~e orgamsatlcvmm bi) 7OnON pt,.,7,,.,n!) I,., wi'rken. Hel!)ilefl ons als ITl<Inag&rTlent.. en g<*d overz,ch1 over de <:jan\l van ~ a k..." ell leqt toch voldoend.. eigen ver3ntwoorde II)kherd 0') de meöewerkers om pmttlg Ie kunnen werken, en oon vertrouwilnsfelalie mei d.. klant op til kunnen bouwen. Het i5 11un ("\lel1 ~aa '" Toekomst 1)" tookom~t vnn L il 7il1t I1r roo$klellllg Uil Hel be(liiifsp l8n voo, de kolnend" j!htjli vuor ~I"I ""TI I"-,,rlllk,,;.. lutml'-'''''' v,-,n rlc omz.;;1 met maar 1,(%1?~ n :j(j"'o. Ook Mt r><"'rnon..-,(! t,-;~ r,1;1nn 7'11 lncni1m,1n m"t 70'n 70% p('ir laa. Voo< 1987 betekent dil.:.en loo1~"le 111':'1 ~O Iflwr or vrouw lui 2~O ltiede werkers 011 L - T Intmm:JtIG1 dr.nkt mr.n d it ondm :mnm() tr. r,-,~i I ~flre'n d<'>or hrl IHthmrrl.", vm db dienstverlenina 9.,1n bestaande klanten. I'et VEIIIIO\.J'.)rl V<il' I,.. t 1ll<l,k13<ind.. til 111 Ut: sectorerl W3:1r lrl meo 31 vertegenwoordigd I~ znn l ~!).1rngp. boo"lven en aemoonles. het aanboren van nieuwe nmrktsegmenten en hel meel sprei de" V<i" de <lçtivilei tell U{}Qf heel Nederl:lnu. Met Mme wat betreft Professional Se!vices is dit laatste een hot-item" Hel werken.. an eell ;liulere li..artl~ ueke!1ulle i u uii het bedriif~leven m de Randstad. de opel1lng van de veste!jii"i!j in Amersloort en de uitbrei ding van de vestiging in Zoetermeer zullen hiertoe moolen I.!ijur<ig<m, n;, 0"'0''','"' I - r,,,10, """ e.,' R v v.'" I,,,., "'." "" "',.,' " (, Sn,~'". _ T "'01",,; ~'" ' l'<,,,,,",,, H. r H. IJt,m. il 'so"... ' ~ 1 n J L,,"~. D ~~"' Ir ".~< eo ",. FM Mm'OI F I F "".<; "!,,,,,,, r(~ '7'"""-'" ~ ",.,c _n " J ~. '''l'' - '''.' ~,." Verder denkt L + T door vi1rdm" opleid,ng en protessionaliseri ng vao het personeel nog IlO\let >lek w<llific""",utl <iuturr'3ti~eflflgsdeskufldlgen te kurinen aanbieden wat op ZICh WC<lr nl>'luw!'! opdr(1eh tgevers kan opleveren De heer van Stiphout: Voor hel opleid e" en op "'tlrl ho<.jtlr plan brtirjgtitl V:ln onze clgen mellsen hcbben we de komend" J.1rm veel i1xlrn!j(!ld "itgetrokken. De hele ot'- t 5

6 CJlln"~11 1 ~ komt ~o Immcr ~ op 0011 h<"><jr,r pliln. 1-'1 (jlln l ijn cr in (Ie toekom~1 1"Ir><J klln~~n In Je tech"ische a ut omll! I ~f' II,.,g..,,, ~tx.luk l i!!l>e,.'li ti n9 Een as 1"l\:Cl va" J e I"lo"""t"",,, wéi!!l in w C"; r~(j~ {",n,101nt;)1 p rolc..:t!!" 11P!I">/)Rn CJ{) rf'~ii S('f'l"r1 r.n w,1~"n Ik 4<..>e<.!oil rll e<j<llijkh'èdel1 71'l VU(JI d!! L t T kn uw-tlow Geen einde aan de groet L t T (l aai bij dp. il'mpllk vlln liieuwe "Clivileit en "'cll!er niet Ovel ~rr ",,<.;1,\ ij ~. M(lrklve, k ( ~n nll1 gell \: Il.>i:I.. rll~i l..bnnom7nc";kr.-n g.1.1n a'lil elke illnov'ltle-invll,;trmng vnor:!1. De Ile", van Stlpl10uT 7f'<JT nim OVI;)! ;.. We kijk"n altijd 01 er bil eell oopol,odu p,oject kanser1 Ilggcn. Waar llgl de probleem ~t fil l i ng. Wf'lkC op l os~illg kunnen wij h,p.o"n. kljnnen we onze ejg"n ervanng in78lten. I~ 11<: 1 rinancieel haalbaar L T st<.lpt alloo" ill (.le<jeg n proj",ctcn met d uidelijke mowelijkh"dfln. D<l rode draad van L + T komt ook in deze uitspraak van dhr van Stiphwt lot uiting. Kwaliteit en continuït,,;1. Klalllf.jellcilt en prestatlcgcricht denken. [ 1- ke dllg weef. Er IS dan ook nog ween einde aan de groei. r.

7 HA R nwla R EI "EENPERSONALCOMPUTERVOER I JE NIET ZOMAAR IN " ---",,!Jij " lic dienstverlening op pcf"so nill compulcr-gebied Is hol zaak dal hel voor-trlljecl grondig wordl ge,nventil,iseerd. Dil wa"rl.jo'!ji een goede rc l"i,c mei de kl"nl <,n voorkomt o ve rbodige ko,>tcn en crgem is achter..!. A ls gevolg van deze lredrijh; filosofi e kan L I T Hardw",c bo'jen op cen»,.. blclc H:mlcnkring en groci"nde bcl.1ilg",t/jl_ ling v.1n nieuwe doelgroapen", A~n hel WWIU Ut: H""" N J, M ili:;, d i,,,(;\t.-"u1 Villl Li l 11"'I(.J W«le. Oilllo<:ll L t T Illformatica vor mt L - T IIJH1wMC f'i'n ~" il f1 1l c1 ' VI ~~(l_ Lo.11" 00 n.-,~m H1\rdw;)re" '11 aanduid1. verzorgt del e divisie <llie d i",'\stv",lenin\l op perwn,,1 <':<">'''"ulel-q"bled. DLlI lüü>jl Ultio'en V<lll de levering V~n "pparéltljur, progrélmmntuljr,in onr1trholjd, lot het geven van deskundige en goed onderbouwde adv i e~en. De tolijll' on <.Ier~t\Jullill>l <.lus. <Ilo; het gaat om p.c.-i nzet binnen de organl~atle van de klant. Goede inventarisatie vooraf Niet zonder reden hamer1 de hardware groep op eer1 goede i rovl'"la ri ~a\i", va" de inlorrnati\j~troom bij het bedrijf vooraf. a l vomn~ lol implcmcnl<ltlfl k<ln worden overgegaan De bedriilssrtuatie en de mogelijke p.c.-i rw :.t r"oet",,, daarbij f-iol'u üp elk... r ;;ff-le~tl'md ZW'... H~II lj <ll lc~ vnr"jrnl vnlrlool1n p.!j ïl1ventsrrseerd?" is een vraag. die we orlle klanten ook vaak ~ 1 l' 11 l' ''., 6",~I,,,,d~>l'Qüll,,,. d", prrllte!, I.!L'!;tarl(h;IJevellrglng. prrn tpaprcfvoorraad. atlemaal brjkomp.flo<' OJ~f)I!!;l~ fl w'iojr VOJfl tevoren goeo over "OJgenOJ"hl "loot wnrrlm. F"n onlev,eoen klant. die "cht"".,f l>r,n<..><j,'l" k v>;l"m "'Vl'1 rn;;k",,". ü rnd"1 u...,-,ul o"'al '\;{.' rrng ll1et het gnw('fl~ l n ene,,! hly't1 gr:h:10. Vl'rllI':<1 hl'f Vfl'It ro'1 woo n,n lil". :1lrlus rl"l hee, M.Us _Dilt voo, ko men w'l door 9Ot'da advi... ~"n t... 9"11"". ~o'h, 1 ~0üI. IIIUt<fl';. " I,; 11'-' t,-,tlc. ue,mplclllen 7 1jn 'lpp<t '(ltullr en p rog,amma I UlI! eenm!l!ll geleve.d (I,,,, laai L! T!t<1<1' vpu,~<.;hl\l ~ ~"''; 1l1 ~ 1 <llieell aduel ZO!lder goed advies komt men Immer:< mll,u 1TIOf'11'jk op g<lng. ()n rl er~teun rng en begnp l Ijn d aarom. vooral in d", bo:tginlase. e' g belangrijk l + T H.. ruw" rt< l-i "",,/l {jlt< (Jml ~l,;tl'urtlng wa ~1 noolg Oe grote ervarmg en knol'.' howrlle l + 1 in cle Inop rlp.r jilrp.n 11e<>1r opgebou wd 'n d iverse branche-groepen en afzetgebiede n. is tl rerbi] een (J ",n i ~ke nb,,:; 1 voq ru ~e l. "De organisatie" l~ T Hardware ".. elkl door mid delll<1n t't''1 Çl()eu funcllonerende interne orgallls<!1 e Het begm1 allemacli bij de k lamen <1dv, ~ eurs.!:ikc klant heet! contact met een veri<oper-advim!ur: hel _on", face to eusl o",,,,, "-P" I\(;IP<O. Vvvr Ij", wed~ f z lldse vertrouwen~relalle 's dat erg ~ Iang n lk. Van belde kojna!ll mof,1 men vollfinig op rlehoogte lijn Alleen op deze ma",el functioneert d.. com'llutlic" ti", OIld<:n l.r".j vptr,n"al l ~ I kl ~ n l ('n 'lnvi :;e ll~ wer ken n'lllw -"-"men Il1 't de ted1nische d,,,,,, ~ 1 var l l + T. H,... rdüof ZIIIl ZII allll <.l opll11'",,1 op dc hooglc v~n dc dom dc k l ~Il'l'n g"hnllktr ~ y~ l f1 m cn. h"tgl1('rl grol<'1 voornelen biedt bij service en o nderhoud Bij de irlvoorll1!-j v<t"i-l.c.1.! 1 de kl;;"t h~... f! de luçthi':;che d' e r1 ~! cen grote Inhrr:ng Geleerd van het verleden In 1el ve,teden i,; Qtll.!leken dal uve' de " 'Vüt!IIIT(.j valt p.e. IIT somrn'ge gevallen tc gemakkc lijk werd gerlacht ~ heer M I I I ~ 1I,1:1r1lver' Billlfljv"n hlilken n:1 de implementatie t)egeleidlilg nodig Ie 11 ",bben, di" wij vuvraf liiet al tijd tléldde!1 Voor~ i er l ol ui" de opdrachtgever vooraf n~t had geaccepteerd. O<1t wcrktn n'ilt 0[111m.1flt. Vmgill1 van kbnten. tel.. loontjes en extri'! begeleiding waren hel Qevol\-l. l + T Haluwal e heeft van Iiel verledeit geleerd. Zo hebben we onder meer als e ~ lra service het pril rl'jktonn"mt"llnjngscenl nrm Op-- gericht. H.. l ond.. rsleuningscenlrum is een overlegorgi'!i'!n dat een bru\-lfunclie vvrrnt lus~en gebruikers en produktas ~orti ment. Er wornt e"n keuze gel maakt m.b.l. nieuwe produkten d ia we In ons pakket opnamen en het afvoeren van bestaande produkten. di", minuer g<.loo ililnslljuen binnen ons assortiment, V:1rl rlil prorlllktelnlijst. Doornaast wordl overleg gevoord ovar kwaliteitsbewaking. richllijnen, (;u"c,, ~1 "'" l!,üduklolld",r~o,,*,. In sommige gevélilen kunnen vragen van klojn!cn OJ~n l ciding g"ven om vp.f~r.hi llenne ilsrecten verder uil la diepen: t I

8 Prijslijst N a;.l~t de I)I(.xJuktcrl-ç"t"lo\,lu,; dlr' L + T I I;",jw;Jr(~ IJlthn;ngt, kljnnm Ó() kl;ln!l'n hlnnf'fl~ oó 0C>k iell prijslij st verwacllten HI "".;)p SIMt ddl~t.,q"v"" w.,lk., ",wukt"", L tt 11",dw"rc (m <..IL'f~I<CUlit O~ de"" m" rll ~'f bllj!t Ill't I-lrDdLJ k tm ~p"kk(~t up to rj~tro <,n vl'lrr1wljn0n mmc10f rl'!nr1 r1b<'ii' e,y~tl'ln, n IWfll óe <tchlel(liolld 0,,, 1",1 WIII"o.;t ltiel ue kl<j.. t 0"IIIllaall" 1"lell veflopc.., heeft L + T Hardwal!~ CCf1 vcrkoop In lormatlc r.mtr1jm T ~ 1 ('\r>r1ml:h wor~n vra(je!tl van klanten beanl wnorn ow,.,. rro<1ljkten, ottertp.,~, nemom;tmhe5 f1n dergf1lrjkb Geen ovel\)()(hge' luxe. als men b&denkl dal hal inlorrnat>a GI'I1- hum 70'n Wle100ntjCS pel ja", afmndelt Continu waarmaken van de L! T kwaliteit [ li1 u vci"nlwoo,dell,k VOOI dl! g(~hl'lr. ONmt1r,vo<:nnq v:m L-l H,1rr1willT!,~ I'u'!t mnn.lgr.rrw.nl leam Aan h".t hoofd s'a~ T de " """ N.J Mi.'It. EfI(Jelsmall val1 <'>1<\,li"", " ".", voll...uiq 'V",tI.,.uc' J"IIl1$\', of L031$ h I Lel( Lej.jl :.. ccn Engelse Nederlander met een l:+nnhovp.nl'j! IrrJM~l'. I IJI UI'! heer Mltts k~n bor)en Or een behoorlljke staat van dienst De M gelopen 10 jaa, wc<" IIii w,,",k LC<dI Tl lji t vc.s<.:h lllc",jc lj~'\jn IV e!) cn ",,,,,,klc kl'r1nl~ met de vele lacetteil V,11l c1f' :lijtorn.1tlo':f' rrng,;hra,,<;he Lij" voornaamste laken a ls (I"ecteul van L + T Ha,dw<I'" Lijll, LU:J I ~ hil O:JI Itue+nl. "IIct kbrll>j ~.,-".: rll dunken ell h(:!t d:j.:lfmec V,,.-Il,1n<i 1I<1 LJ (lcl1<ic conllnu W,1.1r m,1kcn V,1 n Óf! L I T kw,1i,i,~ l t", Toegevoegde waarde leverancier Or. kw.1 IIIClt5CISCfl van OflL(:! KllInlM kom+>n l'.tr:cc1l'. hoger te liggen. Dwrom <1(l<'>n W'j on ~ s

9 l>est om ri>1>1ror ~nel el1 tl p. ~ lbp.1 la kunnan insrelen. Üf1~A kl~11 t*"" Li jl ' dal ~<m ons, els top IRM Ul:" I ~"!,!.l,-,w,-",d. Wij lj"an li,1 ~8'1 f,<:n 'ver:;tev'lld,-, 'TI ~,kl ~haltt- 0''''. W.~rQn w'j vroegt;r dl: gl:wone p c. - ri p. >1I~ :< op 7()('k na,lr...' ;:,,'. op clit mom(ll11 voelen w'j <>I'~ "'<tel do: loogevoeqcla waa, ".., I",v~"f""~;'" ~vu,,j.. t01~1" op I 'Y.~."' g. CL"!' ll'-'bng"lk "~ i-> t!ci van onm dl('n,;tverlc"'r19, ""I door 0070 oprlrachtgrvf'ft. op p,iis Çl6SI.;-Id wordt. In 9000 over 1"1-1 rnt!! d" kl",,\.:<*1<.""1 n",ar cia Opl lfrl"'" \OI""I-oplv~~"'!-I, 0""1 g:lflt het OFl~ om". L. 1 H~r(1w~rc '5 de levtjr.,n(;ier van anvib7flfl m,",t hclrekk'ng lot pers01l111 compillar-,n~et. On7e rn lorket",ç-strategle,s afgp ~ttt l "d op Plodukten en r1'crl&tt:n, W;!~Il> ' 1 dt!!-ll:!wt!nste opio~~lngel1 voor onztj o,oeren voondurenn,n hr.t oog q",liouden worden" T oekomslverwachting Oe rroono~('~ voor dil Knmilnoo J<lren l ijn hooggesp"nnen In nauwe S-am"'lwerking n~t L T Plvfe~û..HIal S... vices en L - T Softw<Jr.,. verw,,\:ht L+ T H"ru ware ep.fl mlnim:llc marktgroei V>1n :10%. HP.! nggent komt nnnr bij te liggen op een hogere dienstverlening. ondar n-..,ar op II",t j.jill.1it!d va" ~ne l le levelü\çl, vertloging v<jn het interne ken" ni~pe i l ",n Iml samenstellen van nieuwsbrieven voor bedrijven en instellinorn1. het zgn. 'desk-top pub lishing system. Op kurte lermijn start L + T Hardware m",t de p.c. 'tweede hnnds'-markt. Comple,"t rnet L i T kflurmflrk en standaard onderhoudscont ract hetflkp.l1t du~ eer1 aanvullende dienstverleni"\l n'-1'-1r de bestaande terminal markt. L I T Hnrdwnrf! timmert volop aan de weg. Om mei elp. h0()f" Mill ~ te spreken. Een p.c. voer je nkit <:urll<l;;1 in. Bedl ijve-r, hebben ondersteurunl1 tjll b"'>jrip norjilj

10 'slolfi ' WA IRIE " OVER DE SAMENWERKING MET L+ T ZIJN WIJ IN KATWIJK KRITISCH POSITIEF" A u I <) Illal is I ri "9 s-co örd i Ilal Or A. F. Kalso van de 9"rneente Katwijk. is al j,mm zeer "'luw vetrokken bij de invoering van gc:julomatisccrdc systemen in gemeenten. In do lijd dal mcn or nog van uil ging dal gemeenten de!lulomatiserij1!j g lz!<menlijk moes\e" verwezenlijken, werkte hij bij "c" m - 1)1011",,1 "utomatiscrlngsccn_!rum. " W e dachte" toen nog "iln een grote coinpuler 0l) de Mokerhei waar alle gemeenlen op aangeslolen zouden worden." Nu coördineert hij de aulom.. tisering in de gcmcnn Ic K atwijk. Voo,;)1 de snrntln werking mol L I T Informatica WilS ondojwsrp van hel gespre k dal dit tijdschrift had met de heer A. F. Kalse Totale o rganisatie betrekken bij de automatisering "Veel (Jemeenten hebben Verkeerde verwachtingen v,m ue aulorn~l i~e rirr!-) ". ""-'tmt K;l15e..,Men verlj'-"-'t over het algemeerl d'-lt Ó<! lot~le org.1nr~.1tle hrj rlp. aulnmntl!;ering hfll rokken rs Noom nou b ijv oorbeeld de \leautomatiseerde kr t'u lelbewi,lkrng - nu ""'11 hoi,lelii ril Vl~C gemeente" M~~lal verge<'t Il),m l,...-ii al le vragen over wetke 1"''''''1'' d<c bewolk,ng fl1{)<;1 plaat5v'nl1en, W<,ka1 Iks? MaflnrJcII ) k~" Hnvllndien moet I" er vno, 70rgen dal er!-jet!" i.i<.;irlu' stand is,n de Ii.lc:u'l,<m9 en dm u" j)u~\bcl(,)l\jmg snel v('rlnort. Aut()rrri.lt'~L'fe n ''1 Clan nok In de l'l.-"f~tc rl;l:) t ~ con orgamsatormeh r'obleem, Eerst mot!i ue totale orgamsat,e worden voor bereid E!Il uarl pl!5 kun JC (Je IOppa'illuur en pjogmmm.1iljiir 'n 11U15 h<llen. Reken jng houden met de toekomst Vol!-)ells K<lI~ was het verwach l ill!-)5patroon d:1i men In Kiltullk had zeer,,~,* I. Mlm hau ikh grondig voo.ruereid op de auto rnati5errng. de rnlq(malll'hp. hoefte werd gernvrmrilnseerd en op gmnrt van die Inventarisatie werd door een stuurg'o p eerl 'nlotlllatieplan op!-)e~wh dat weer als bas,,:; u lt'llue voor een au\i.jrna\;sef ln gsp'an. Eerlijk heiushéll ve moet worrien vermeid dat de gemeeme KatWijk al eerder met het fenomeen autumatisenng kennis h<lu Qt'maak1. In het ver leden werden er In Kélt wijk twee M DS systemen aange schaft waarmeû ook nu nog op ~{)mmlge aldelingen '/Jo'dt gewerkt. Enige ervarin~ wa,,; irr Katwijk al aa"wtiliq. De gerrreerrle WI";! in,eder geval dat er bij keuze van een 5y~lccm mkllnrng gehouden moru;! worden rnnt Mn tooknmst Hel MDS systeem draait goro. maar ullb'eld'ng blijl<.l n Ól:!\ mouelilk te zijn. T"",,,,,r t'et 5y,,;tl' m werq annge 5ch.lft, grng men (}I" n,m win lilt Ui.lt I'et de tot31e alltom~ tl ~m n(l V3n de gl'ml'l'nln ~" n moesl kullnell UIP. toiit he/)oon we nu Il~TlIl,,"lijk milt gell1f1f1k t - V<J<Jr u", u lt voe'liig van het aulv",,,i ' ~tj rin,jsplcifl vl",1 <Je k~'u~ 113 v {~1 UV\lrl",q UITCIr1(lelllk or L I I lntor mollca. K:11~1' vat d0 ov.-;rw<3<j"lgen ri'e lot n 07El keovêl leidoot! '11:< votoi s"men "L I T kut! Vuur ons t1el hel" plaati" I"vullen Zowlli ue UUUI L + T Orllwlkkdrin soflware <l l ~ 1101 door h<1n g<)l<) verdc lijm :lh ~yt.! ;>"!m. VOI(jen<1n :l."1n ()f17 eisen ' Integratie I" Katwllk werd de gl'rti{1<1ntet 'Jke SoCiale nlen~1 i1 1 ~,."m~ te onder h;moorr (lflnomen Kal se >J,,dt too Clal dat e.?n wal afwijk" 'lde (lang van zaken i ~. "N()rrrl~<ll gesproken b"-'!-jin je fi<liuurlljk met de afu"lli1g bevolkin g <11" lp. (lil",t ~utomall,.cren. Mnllr In KaTwijk wn~ g~p.rl!\pr"ke van een b lanco l\ii LJ atie - we hadden irn n1ffl~ u ie Mns systemen 81. Oe 50clale dienst werkte met het oud~te sysleerl1 en kreeg bovcnrlion zwr veel werk dou,dat al lerlei nieuwe regelingen per 1 januari van dit laar van kracht znljderr warderl. Uil ( m;,; kreeg dus 'Ioorrang.-- KatWijk h<1p.ft \flj f jaar uitgelrok K<1 rl voor de a utorna li~erinq van nagenoeg alle wrm:entclljke at deli">lfc:rr. De informatiflverwerkillq moet dan zcl rlnnig 7ijn gllaulomatw,ccrci MM de uitwisseling van informatie lus";e,, de vm.~ehi l l e rrde afdeli t!>jt'" binnen de gemeente -S11 ",1 ",n soepel vcr loopt. "lntb'gratle ' is dim Clok het ";1",ut,,,lwoord In het gp.meentelijkc é1utomm""flnngsplan " Hel i ~ n~ t llw1ljk m(j praktisch <lb ue 10

11 S 0 F ' T W AIRIE soc;"i" <J i ",, ~1 k"" kilken om Ir Litm ()f ~'<..'1, '-'anv r;1gf'r van r.~n ultkerl"g 'n KatW'Jk WOC>Ill. w~t l iln ot h,~o1r gmln~~;ip11eol S 1E'II " itt 'c" n,,""11 Olilllr Ol', Volgens plan [)" '"'lo"'''i I'''''''''<.J Vel" de <.JO: rno"'lt<'iijk" r,(jc,,,i,., (j "l" i;t W;l'; "p I ICln l,a" """!()rt. IX- Mri,.,lmg l)o>volki'lfj lnl PE" 1 mei 'J""n w",kth I '11,,1 L I T p,oqrammaluu, ell lit:l IOM-36 W~t.,.,111 "rol nu IOC I~ ", li e~ p, ec l e~ vol- 9<'''t. 1'1.'" v~r l opr.-n. On app~r.1 I IJ Lrr,.", rrogmmmntojljr w~frin" op I IJri g~ I~V f'r11 en rtc r.ur~li ~~~n wp.rtifm r:>p 11p. c1il!)p.n O)P.hou(i;m o;lie we haóo;len afgesploken, Dat up Lid, IS "I biilull(!"" want,,' ~'I " I ~,() I\lV"'''" l',,,r:l U,\; "li"d\;, toezeggingen doen d,c ze ruci W" ", kunl1('n m:1kl'!n P'I1gr;1m mll1l'(1t 1)'IVoorbooln, bhjkl Oliilar al hl varok fouten te bevallen - do, nw~ omdat de Ievt" ilnclt'! r d" wltw~r" "''''I!-l<.>t!d hedt <je K.,,;t Me! L - T en lom h"d{lcn w~ rl l'" prohl('ffi{"n!hm I!:IM,~, na 1I11J1lrjk een gt'!veshgde niiliilm. I.. rwijl 001< L t T,n d e loop de, i",,,n ".,,,ft wwe~"'i! d"t ~ii,:oei! qoed produkt lever.,n. [lovend,en hebben onze voorlopers n.. luurlrjk al heel W.lt ki1~i.,,,jc~ Uit hel VlIlJf g~ h<j a l rl voorrl,,! wij m!'1 l r In 7I1(l g,ngen. was de rrogrnmmai lluf iill door 99 andtl,e!)tltnoonlerl uilgel.. sl. Ot< w ft ware V~1l L I I was cle kind&! - 7iek les dus iillliilnq onlg'oeill." 0., gemeenle Kalwijk lti tul U", 1'0: ct"ri "U<.j 4""''' fj'ubl!."tl<m 1'"'9('n <jekor!l<:" U'I' m(jn m"t,,1 h,111 VOOfzmn. Volgf'nf, Knl<;n i~ ck,t ()()k I" <1imknn Aft il teil dat de gcme<)ilhl In haar llulorllaliylfrl19splan "p'ubleltllm trad "''Jeoouwu" wa..,door men mei voor 0IIa3uqename vmr ::t<; ~ l ng"n kw3m Ie f,la.1n. "L I T levert natuurl ijk f'en good rrod\,kt. m.. a, 1 t 11

12 ploblem"n doen ziell al1ijd wel VU<.>I." K<ll~ ", 0...:.1\ <.I«al bij VOOI al UP u~ 1II ~I I UktlU vall W III!:!IJl' w()rk'jf i; V.III UO afdol"'g SocI<lI~ i ak<:n,.. Do rnc:n~<:n v.1n rtf!soçl nlf1 ni r:n~ 1 W'lrrn 11'1 <Jr:locu~sr.<1 op 1<'11 op lijd (Ie (\e UI l"l kllj(j8il Va ' I u" ui IkB! Ir 1,1,"11. ct"t 001\ ;p 001 u ~"",1 v"" u<: 1II ~\tu k\i " titill 11,," voor!.>ii IC; \l~"w";' II, De ullk.;r "1~C1 ' glngt:n op tll l1 rtf! di~ur UIl. m:l.1r r1il.1(ji'ln<1t:rrng. r1c ~ontr(lle"! (lp I)()t verloop v~n <1(\ clienten en <10 v6oi l qanqscol11rol r Iop rl noq liid w.:pt'l. G";u kki ~ h",!.>t...,r) Wl' li l Oll~ <lulljrll"tl"'='l 11 Iq~p"-Hl 'l'ke rllllg gcllout!cn met d,t ~oort za km Pon blr:n wil on,; plnn ullvop. ren doof" oon o r!j<1nls<11 Ie. d'e In slaat is op d8'jgelljke p,oblemen ;11 Ie spelen. Het pe,soneel van de GSD z<ll dmr ook wordet r!.>il geschoold," Voordelen Autom<lIlSeren IS geen gocdko pc aangelegcnhelrt, Bfwrmr1inn moet cr In <:en gflmflflnte (Ol welkf1 ~ndere organisatie dan ook) eerst het een etl ander WOl den ge(re)orqaniseerd ",Ivolerls fhl'ti kan l>e!-lillll!jfi <l<ln de uilvo!jrmg V<ln!Jen aulomallserrng" plan, Todl is êlu tonl<lliser!jn voi9!jn~ Ka lse zeker de moeite waard,.. Om Ie begrnnen verbetert de c1ienstverlening aan het publiek Ten tweede worderl cijlers beo l,uuw!.>ol<lrd",. helgeen de kw<li, t!jll van de dat<l v!jrbet~'ft. Ten derde kan Cf door automatlse ring oen oot<:re 5e l<:ellr. v~n bp. vo lkingsgroopen plaatsvinden. waardool de genlel'tnle haar beo 1!Jlu!.>eter kan onderbouwcfl - hee l bcl'lngnjk bil h'jvoor bf'clr1 h l li~v<:,;trng~r.'l~nn Ten vi(1j"rte h(lljnt men meer tijd o~ e l om ;lnrt~ 1,,~P.fl 111\ ti! VQf!mn. rtll~ klln er meer aandacht aan (Ie mensen zeil WOl den besteed Z!lls al lou de 1II'IIIlet!!lt e te m il keil kt I lqelll1l~t ~"n IVI:!nallle va"!.>ljvoor!;llcld " ;}l1vragc Jl yoor Uit k ~n rtgc n. n.1n kal1 <1 ~ gprti('crtt(! rj"1tof!n<lrtil! o;rnk7'j rta autortia tr ~enng m(l~~ eljj ~ aall. Bo~en (heil is autoll1atis.,. ing t!,q""lijk "en "'U:;\ \.I"word"n. wam \.I". "reen!ell w or<.l~'11 geacht l1lakke hik Itl te klln~n ~p~ l (!n op op. vnnnrt()ringp.fl (lj r. <111 h09f"e nvem F'ld 111 rte 'tlgelgevong i!(ln Il renqt - met and ele ",oo,den d t< OVt: rhe<d q"dl '" vim uit d«t \l!jnleelll!j!l ovel ge:julom:jll ;;eelde Il1 form:jl'~ys lemc n he schl~ k en Krit isch De gemeente Katwijk h e.>11 bi' cijlerd dal rtl il de aulomalose w oq ~, invesleri,'>i ~ <I " luim 1 miljoel1 gulden o ver ~ ilf l<l<ll is gemücld. Kalse IS van mening rtnt K.1tW,)k voor rtill bedrag ecn goed pro<iu~t In h uis he.>t: gp.. haald _l I T IS eert goede par. nel - de çcnla;;ten verlopen SQB pel en \I (spi<lken WOl den na,.e komen. Tot nu toe gaat all!js vnlgp.n~ plnn. m;mr dosonctnnks blijven we krrl is:::h. Uite ndp.lijk zijn wij voo' wat betrelt de voor. gang van onze automat. seri ng in ~1!J r ke 111\1 \'" <lth<l!lke ;, i~ vall l - T. dus kwalite,tsbewa~ lng is voor ons lf> r beli"lngn)k, Het i" na tuurlijk pl e~ leng te weten dat er nu zo n 150 gem"enten zijn d'e!-jebru,k maken va'l de diensten vanl+ T Me\z n ",!len sta,,"we vnj Sier!<. Indren noc'g. laa t de gebllj,kerwemniging kntlsche gel\i iden horen en L T heeft db<l1 tot nu toe " Ilijd naa' geilhs I""d

13 PRO F ES S l O N A L sl[ R V,IelE si I DE RELATIE L + T PROFESSIONAL SERVICES EN DAF Een van de belangrijke opdrachtgevers waarmee I I T Professional Set"llices samen werkl is DAF Trucks uil Eindhoven. Deze :<timenwerking onblond begin jaren '00. toen de heer Van Stiphoul. op dat moment verantwoordelijk voor (Ie Intonnalie en flutolll<ltisoringsactiviteiten v<lol de DAF-dochtero"dernerninllen. o ver~ling """r L - T Inlorm;,ti ca. DAF Trucks k005. door het vertrek van V;,n Stiphout en enkele n;,;}sle medewerkers, er voor Imar aulomatiseringswerkzflflrnheden onder Ie I.m:lngen bij derden. Omd,,1 beide p,utijcn onder goede verstandhouding uit... "! W<lren geg;,nn, bloof het contflci gecontinueerd. Het begin van eenvruchlbare Sflmenwerking lussen L + T Informatica en DAF Trucks was cen teit en duurt nog steeds naar beider tevredenheid voort. B innen DAFTruck", i", de<lfueling Informatie M,WOI>llo'rJlent Marketin\.j en Silles verantwoordelijk voor de informatle- en <l.ljtomatrse nngspinnnon in drt gebied. Mm'Kp.ling heelt te Inaken mei wat de markt wenst van DAr. terwij f Sales á..:tl bezighoudt met alle fil~ettell van de verkoop. Informatlo M~n~gm Marketing & Sales is de heer G. Spijke, man. Hieronder ressurtwero de cenlrille or>lani~atie In Eind Il'-'VéHl en de centrale org~ni satles vnn de 11 OA~ 1 rrjcks Oocht",(}Il(j~rnruni n!jen binnen Furopa. Een veelornvalleroue taak. die 0.<1_ b~t<l~t uit cocirdin'-"ltie. <Id vl ~e r el1. plannen el1 het oow'-lken V'-ln de voorlg;mg var.. illform~tje r.n nlllnmatrs.e ringsrl~nnm. Of! Hoor Spijker"'a" IS l (;"rr ;>0 JMl r nel"den bl:!!-lom'eri met flulonliltis"r rn\.j"'ljroi~cten bil DAr Tr ll~ ks. I lrl hceft dan ook 10'10111 ~h;h ;:Ian Cf\f;mng ~n know how. Mnm... nt~1,,; hrj ve,antw()("rlrt ~lijk voor oon vijl tienlal wote p,ojocten!"laf TI'lUO<5.,r",,,,,,,",,~,!~... ',,"lar...-.""... 65(.""'''.., Voordelen van exteme professionals Het (llintrekklo1n van L + T profes ~ Iona l s heeft voor bcnnjllen VArschillende vormibi.m. Oe heer Spljkp.rman daarover: waan de ene kant is de extej r\ e prufessional niet orqa " is~tr", g",bo nde n. Ee" DAr ill'ormalle-an"llst werkt hoofdzélket'jk voor hll! v{lrantwoordel rjktw.ldsg bi(l(! waar hij gestiltroneerd IS. Ex terne adviseuls daarentege.-l ku""en liçl, '-"'il lj, ~"keh l k er opste!<cr1. Zli komen sne i1::~ f tot CCr1 zgn. helicopter vrel'l. Andcrzljd", habben externe pro fessronals veelal aen ruimere matene desk un\j>lir~rtj. Dat VIi i <t!\l!-l~ " t rj kunnen meer Or1at 1'<I"kelrlk het pfocc~ rtoor P.!lfl heel bcf1nl! vo!gflrl. en 7Octoende overlichl VOln es",ent l ~ lc,nlor rl1><tr,,-slrl1rne'l". Een veranderde automatiseringsaanpak SrwJs tw~'\) 1<1,,. IC, cr hij LJAF Tr ucks ccn Q~ <;"n! I "I" w l j71(jln~j Ir, "\J t n mmi ~",n n!j S<I~npak I" C()n~ tn! N fl n. Voort,een WCrUi."I1,n tormilt,.,systemeo, ()~e l>ouwd Va!"U lt dol.. lxjtt0rrl up - v,,;r(~. Op afdeli(1!-l~llrveilu WNI! gei1utornatl!;qnct. Ql':hter 7.onde. oog ti': hchhqnvoor de rloö<jl.dllk Int rntt'glfltre met ander ol ~ys t e mp.l1 bij ander.,.,futjlir1!-leli. Dit was voor DAF cw. rcdc>n om Intnrmalrll nn I\LJtnmn!r~e"ng op.. top-r10wn '" wijl., aarl te pakken ~.lop down"-aanp,1k l1e<.x.r\.jt processen ~()(j<l ni\.j te iluturtiati ~e'tjn. dilt alle benodigde Informatie op elkaar nfgestcmd i~ en op elknar aan~iljit. Van I!P. p lan! ~p.lrjk e dei'ltef'in Lyon. de centrale vestiging In Parijs. lot en m.,t de hooldvestiging in Eindlluven. De s<lmenwerklng met L + T Profcs510nal Servlcc>~ draagt hij tot ililn optlmale realisatie. E.,n vourbwld t,iervall i~ liet OISOS - pru je~ t: DAF Integrale Sales Operatlor1c1e Sy"temcn. L - T protessionals enn",trljeren een conceptueel voorstel om in het totale sales-gebeuren lul een rsileke a<lflpak Ie komen. Vnl vertailld betekent dit dnt de L- T Intorm<ltlC am l i~tlln dil Int ormatlp.~tm me n. betreffeilde planning. VNkoop. aflevering en voonaadsturing op tjlkil<lr a<l" slulltjrr err d<ll Iiel liele p roces uverzichtelilker wordt wa.1rrinor. mld~l~ ~t!lnng Ilfl h"t Jllrste managembntlllveau. positieve bij- t

14 SERVIC~S d m!)p.ll mm h~1 onrklmrmlng!". IesuilAAT mo!l"'h)k WOO'<1m Voor tiik \ lxotecl W()rO&n ecn ~ T uurgroop ell werkwoèpthl O"l oflnccnl. )n de sluururoou hollrtl ~n 7lf:h hrmg rtlf'l hel loowii/erl Vllrl c::tlr1\~iif"t. ~~II~ ~ ir 'I""r I uv..' w.,l ol rliel (loorg1\an, Ww.."r"!-l V"" vll<jrl\)mq en I,et v"f,;~ii.. ff~~1 v",r r"i<j<.itilt:!rl Voor- 71Ttr)f v;'" (kl ~lu ~"W OOp rs 11,,1 hmtr1 V"n (1n g0. hrijlk m~:(}f'g~nlsmi.. n a Il l n~n 1r o hin~r.htl"r,t. lkll 1Ie çjd)ruik r>, nclll!lr 1lf11 In ' TI",k ~1 1 'IJtuuukl' rllot;li Sl aan, wi l [Je CluII.H II:.1 IONrill!-l wtirnmi turlcllorlcrcli, Ot:! w"rk\.lrr,,,,,,p 1'\04](11 71r h h<l7ig met I'I(!I WI1~I' piëreo Viln M I 'p.-n<tukl' LlI1lOg Ili",in 1e1)1)E1O gei:o!rllkh'l, lolor nr:.lltt- analistein, systeemden kers. tlt!~ii~lislen en -arlvl~ur.; blljvcf1 I11vu!l"", [êfl groot prnh/(!cm. wan! OP Dit IIlO1nenl overret! ril' vmo'lg hel a<l11lrv<j..., dele OOIwlkk~hng 1:11 ZICh 111 ue luei<.omst doof1e"o-n Tevreden samenwerking Dal de samenwer1<lng DAf/l- r Prolll'Ssiunsl Services In de prnk I I)k goed w!:!fkl, k8nde heer SPIIj" kcrmao beanl!:!fl. 0""8 8fVl'Win!)P.r1 m ~t L-T verlol>!:!fl al iaren naar wens.. L I r IS altijd f1ex'utii ~ken in de m09'fliijkhcldcn om ni!!uwe onlwlkkehngen A!'I wensen hl bespreken. In de loekom51 Willen WI$ caarum ook slmvm n,1ar andere vorl1l'" I van S-alTl rlwb!'klog Ik ck:nk hlerbrj aan opleidingen en trlllning bi) L t T voo' OAF mensen, (lle In nn I nform '-l tltiyoui~i!iiling werllen of gnlln werken". Ot".,.,. J ~ C. s.-,. ".~... d "'" ~~~... Inwnl L + r al~ DflF Truc!"s onde/kennen ha: rroh!rem cn l ullell er alles aan doen urn proles SIOI'JI-!e!"ullen Ie voorllomen- Over (Ie t oo k n m~ll gn ~<1mClIWt1r' kinq ~egt de IlOOf SrIJkr.-rmnn. Ik VL'fW<I,-,111 dat ut1 ~e re!ii' IF'I 10nlr. die nu I ~, ~" <l JIDlraafd ~a l bll) v.--:n. N ~;}r Ik hooi-' k<j1i L~ T de,oon.-.rrr:nr1n Vr<1ilg na<l1 ITl!i,l ml~-

15 L+ TAKTUEEL,', Va" 191<.11 ""1 111",122 f...'ljfujfl Y<JI1U Ullt... 1 WL... 'f 11(.'1 ",tcrnat,o II"lc ",door concollf:'; h'flp1'1111' "IrlÓOOf" I:lr.Ihnnt p ~'I'II<; on ct<> Km h.lnth.1l~ [(> '<; HeItogen hosch Oele : e<j'i'", wt=<u "...u.. ~~~",;unj UooI L T In IV"""l";", KI:ml"n en IClm~<; o"lv"' gl~' van L I I Inlonnil l '~!1 t{ ><"9~ ng rj<".lrtnn om,il<'! IJl'Ole rn l ~ I, I InTntmoTi(:,." 1.>11 te wonon vrm ~ f d<il 8""t"l.I<.." ti 0",,, n,,,( ~ 1 w,, ~." ~" ~p~"t;i;l,1i VIP L l'"a~ rjc rlhj "rvl'crd, wn.lr ~n :1;0 11 1,,1 g,,~ TVmo IW {ln N1 91\'\1 h(,rr:nvnnl I I rnn rl Of! I!iO,ela TIA'" ""tvongen Het e~ent! ",,,,l1t WfiS zowel VVVI L - T.. Is VVUl 11<1<11 1 ", 1 t\ l i t:~ 011:11 Ut;l lll<!lt ~uv Cel;, dal verwacht rrm.g wmnm. dal L 1- I Inlörmill'f:n vnhjmd IIlAr WflI'l( ;,;onwe7'9 7(1171)1"1 op IndOO! Rraban' Curtl(dU <.jtrlq. qedurl!f1cc <lj,,~r IJII L" T '!IJofll1.1tlca 1100 flf"vartng uvql'(i<j.1n In nrvr.r<;a,lutomal :;C!lng~flrOJf'klen bij \/l"!!scluli",, de. o[x1rilcll!fj"'_!ls Ab ~J",~. mana(}e! ial h i IJ", ~ale~ ;.1tdchng tjllme" L ~ T Pru r C~5lonal Sr.rvi.. t'~ j.l;.1;jil coor!1ir\f'(r.<! Op 4, , heefl L I T 1,,10' m.1llrll N'n ".""... 't: v "~t'h"iq 111 goorllik Ç,e'H)"'t!JI. Na:.!:;! de vcr. Ji,I"I}l'" I In [mdhoven en I rh:!cr "' l~f QP(!fP.<' rt L I Inlormatlca nu O()k v"nui! AmerS/OOll He! nieuwe fldl t!s CA AMERSFOORT Postbus AL Amersfoort Telef oon: Telo)x: I! I ol Do:! ofll(;l,,'" opefljng volgt In oktooer l!1s!. In schouwbu' SI _OqtL'fql ICl Mt:ppeI W<Jll L - l lnionn,1h"'~'.11~ e.<p<.>~",,'t..", d')clncrt1cf Il~n~ -'Iq op het VUM JlIhoII'llJm-CQI1 - g'c~. Hel COO!Jres volld pr..... ll ~ op "" mer en dloej.j :lj~ OIt.~!1a.On!wlkkelirl$l ~" II l'<:fi gc.11l!o 11l{l!is...,.,J., tjt."iil'cil!ciijkr. h(lyol k"'<.ls<jdrtllrll~lr:::illr.,. Op 28 8 ~.HI11 I vorld de ope '''JlÇl»Iaals van dc n ICUWr. I PC() ~e~,! lgrng in Am""5 toor l Hi l;lrt,lij w~r.." Ollu"rllll;ll;lr aatlweziçl, mr E3.r L S!al Illd win R.1.1r! vnn!:ln5t 111" B(lllwtoncl~ N ti(l'u l ~ nuse Gemeenten), Prol dr A, 11~'t!! - 11" (tlcoouonl), A. Schrlluclr.r (!:1urgemcnstnr ~1Hl A mersl oor I) iln de heer G CO" rrl l:"'~ (dlft'(; It'u! van IPeo). Het Inshlllilt voor P'O\û5SIOnille Com pulv, opleldulgen (tpco) I~ t!i;in dr.x;hl t'rqrldt'rnem'!11l van de N V. Bouwtonas Inlormill,clI Groep en vem.gde ZIch in het'tii/di:!»."'d als L. T Informatica. 7 NOl L'(.'f1 korte onrl()t1)mklfl!) IS de hocr R. Kortl'kn ll'l weer le<1.jggekr:;':rrl bij I I T Informatica. Ol;! nlg<110pef1 anoor tlalf i~!01 WJ ~ tllj als sal"s-it1<1rk O::ltilll,l managcr w", rk"<i;.1 r" tj lj CCSI In CIJrllçno, yuorh<.'t-ll een h llitr.n lnnrlf-!1 vest iging y"n I 1 Internalion{ll Kv rl,.,k rrre 11..'\.>11. voordat hij n",1r IIM' r'io"... ~~, ~... ""~~"".,."'" A....'".,.' ~, u..,,' (; \;, ~.~. ~ '~"''''lrco

NA «IN KTBOM» TE BRUSSEL Veiligheidssysteem

NA «IN KTBOM» TE BRUSSEL Veiligheidssysteem NA «IN KTBOM» TE BRUSSEL Veiligheidssysteem VOO i" Britse ministers werdt herzien De t 1l'MtIl! ' "n de vellll;"heid cler teden van de Br. t.~e r rg{,finll' ti}drns h un \"rll laat5 ill~m nur het buìtenla

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

--- Het Theater met Karakter '" 1/1 INHOUD ... - ""'... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt:

--- Het Theater met Karakter ' 1/1 INHOUD ... - '... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt: INHOUD 1/1 Feuilleton 21 IIWTllh... a..;.-... ~~... _ 11«......... pood< 'al.. --Z.- 7..-.Io

Nadere informatie

era PROJEKTHULP se jaargang ar ~ 2 [, deèember 1987. VOO ft W OOR D BIJ D E Z E N I EU. S B ft lef.

era PROJEKTHULP se jaargang ar ~ 2 [, deèember 1987. VOO ft W OOR D BIJ D E Z E N I EU. S B ft lef. PROJEKTHULP era se jaargang ar ~ 2 [, deèember 1987. VOO ft W OOR D BJ D E Z E N EU. S B ft lef. Voor de leden van de w~rkgrqep breken nu weer ev.-..)n druk!,:e tijden aan : telefoontjes plegen, vergaderen,

Nadere informatie

BEURSGENOTEERDE VOETBA LBJEDRIJVEN IN EUROPA : DE SP ANNINGSVERHOUDING TUSSEN SPORTIEVE- EN ECONOMISCHE FACTOREN

BEURSGENOTEERDE VOETBA LBJEDRIJVEN IN EUROPA : DE SP ANNINGSVERHOUDING TUSSEN SPORTIEVE- EN ECONOMISCHE FACTOREN mm UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Opleiding Lichamel1jke Opvoeding Academiejaar 2005-2006 BEURSGENOTEERDE VOETBA LBJEDRIJVEN IN EUROPA : DE SP ANNINGSVERHOUDING TUSSEN

Nadere informatie

~ Tauw ECOFYS. Wm aanvraag Bio-energiecentrale NV Huisvuilcentrale Noord-Holland

~ Tauw ECOFYS. Wm aanvraag Bio-energiecentrale NV Huisvuilcentrale Noord-Holland TAB 8 ~ Tauw ECOFYS ( Bijlage 8 Bedrijfsnoodplan Wm aanvraag Bio-energiecentrale NV Huisvuilcentrale Noord-Holland BEDRIJFSNOODPLAN van de HUISVUILCENTRALE te Alkmaar INHOUDSOPGAVE Biz. 1 INLEIDING.................,........

Nadere informatie

Aanvullende registratie maakt beeld compleet

Aanvullende registratie maakt beeld compleet SEPTEMBER 1996 Aanvullende registratie maakt beeld compleet li.anvullende regtstratloe naakt beeld compleet ;'ategone. vormgevî1g en lebruik van wegen ~lcoholgebrul Ok in verkeer )estabiliseerd =

Nadere informatie

HAARLIOM FRITS VERHAGEN

HAARLIOM FRITS VERHAGEN \Inval'politie ill bordeel Leeuwarden ~ LEEUWARDEN - Dc politic heeft vnnnacht in een Lcouw. nrder bordcel ncgenticn vroll wen en dl ie. manncn aange' houden die gccn gcldigc verblijfsvergunning bij zich

Nadere informatie

AIdiedingen samen noemen we 'het milieu'.

AIdiedingen samen noemen we 'het milieu'. D eze KindcrMilieuKrant is uitgebracht door de Vereniging MIlieudefensie en gemaa kt voor kinderen uit de hoogste drie klassen van de lagere school. In de Vereniging Milieudefensie zitten een heleboel

Nadere informatie

ENERGIE! En de zon dan? )~ \ ~~~,

ENERGIE! En de zon dan? )~ \ ~~~, ENERGIE! Energ,overspillmg. energieverbruik. energ.e. bespar ing. energi etekort, lui'lf9 reet energie... Je hoot! 0' dagelijks ever, Geen wondef. energie heb je "Odig. elke dag weer. Zond e. energie kun

Nadere informatie

r~it(-; \ } ~-:/ - / \...'1 I (0) .c -- CIT)

r~it(-; \ } ~-:/ - / \...'1 I (0) .c -- CIT) r~it(-; I. 1 \ }?~ \....'1 ~-:/ - / \ I (0),, \.c -- CIT) I 1', I :: tj s ~ I T IT ~ T S CO il T I 1'1 G ) 1 u. C OU T I i! G foo~f~'l (('t>1t GA S'r oof) TM[L ~ ~() t)t?l l

Nadere informatie

en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology

en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology 4673 en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven Unlversity of Technology T U} Technische Universiteit SAMENWERKINGSVOORBEREIDING BIJ WIJ KH ERSTRUCTU RERING: een door gemeenten en corpor~ties

Nadere informatie

110031 9fl R IJH st. r1,i.1kj. .4.. gij, 11/ Ijj1jLfl,I.i,fuj,ii, iii,i1in/.4i%./;4hi 111,11 Iiii.an,i i.1,1

110031 9fl R IJH st. r1,i.1kj. .4.. gij, 11/ Ijj1jLfl,I.i,fuj,ii, iii,i1in/.4i%./;4hi 111,11 Iiii.an,i i.1,1 pj.,;;gy i.si? jx ifi Ii. j.1,1,1 I. a/j/ *1 IP ijildij II fl4%,, i i aiii.iiê j ) ii itt jim/ u 1 //iftu11i)flhfi 111 1 II?!, 1. :f 4!iiie; :itt. j,,ii Jeil/ Lij.,i ti,;..,i,/?is,y ii. :f.i.j 110031 9fl

Nadere informatie

BULLETIN. 1 mei 1979 (no.f ) äänaaönt-äan-älièrnätièvë vormen. ,...----::.::=:d'.; DH i s he t eer s te nulllliler van het

BULLETIN. 1 mei 1979 (no.f ) äänaaönt-äan-älièrnätièvë vormen. ,...----::.::=:d'.; DH i s he t eer s te nulllliler van het BULLETIN 1 mei 1979 (no.f ) p.a. Tweede Weteringpl an t soen 9 Amsterdam telefoon 020-221366 giro )~67 199 REDAKTIONEEL DH i s he t eer s te nulllliler van het LEK-bullet i n. liet is de bedoeling da t

Nadere informatie

I N STlT UU T DER BEDRIJFSREV I S ORE N. i\hrnixban 22. J 000 Brussc:l. Jaarverslag 1999

I N STlT UU T DER BEDRIJFSREV I S ORE N. i\hrnixban 22. J 000 Brussc:l. Jaarverslag 1999 I N STlT UU T DER BEDRIJFSREV I S ORE N Opgericht bij Wel van 22 juli 1953 i\hrnixban 22 J 000 Brussc:l Jaarverslag 1999 Overeenkomstig artikd 12 \'an de Wt:[ van 22 juli 195 3, gewijzigd bij wenen v:ullo

Nadere informatie

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. *

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. * NUIMLOO lejft ~4 fe.bru a.r; 't 8 * '. ',. '. ~. '. '.',...'..'. '. : '...,,',. *. '. ',..,. *,. () PIONECR,. ODY5S E: Y ENCOUNTER \.JITH A G/ANT IN D IT NUMM E R. O:M. *. ' PI ONIE R,.VL.U.CHJ 'NAAR JUPITER

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

nummer 15 12 januari 1998

nummer 15 12 januari 1998 11 JIIII I... ~ 1tfIIt; I.I IrInIIl.. 111II nummer 15 12 januari 1998 Jaargang 2. 1197 19S8.Iplt~ Lcu"~n X... lbwd -...~lu.in' "... n lun, " u~u"u'l aan de KV Leuven inschreven, rondde dat jaar met sukses

Nadere informatie

Aardwetenschappelijk congres staat in het teken van de integratie

Aardwetenschappelijk congres staat in het teken van de integratie rt:::::l:::: ai: i: i:..:::: Aardwetenschappelijk congres staat in het teken van de integratie ''vroegq rrcnd #ologie rcor 'cxploratic cn crphirlric un dclf- (ollen. M.a. roor de gcolos n diore nr opleidcn

Nadere informatie

Fel broeikasdebat zonder winnaars

Fel broeikasdebat zonder winnaars Fel broeikasdebat zonder winnaars Vormen kiimaatmodellen een goede basis voor overheidsbeleid? Nee, zegt meteoroloog Tennekes. We kunnen beter een moreel en ethisch beroep op de samenleving doen, dan broeikasrnode

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a 6 2 2 9 f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei

Nadere informatie

I NS TIT UU T DER BEDR IJF S R EVI SORE N. Opgericht bij wet van 22 juli 1953. Marnixlaan 22 1000 Brussel. Jaarverslag 1997

I NS TIT UU T DER BEDR IJF S R EVI SORE N. Opgericht bij wet van 22 juli 1953. Marnixlaan 22 1000 Brussel. Jaarverslag 1997 I NS TIT UU T DER BEDR IJF S R EVI SORE N Opgericht bij wet van 22 juli 1953 Marnixlaan 22 1000 Brussel Jaarverslag 1997 Overeenkomstig artikel 12 van de wer van 22 luli 1953,,gewijzigd bij wetten van

Nadere informatie

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante'

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante' L!{'a het tlem's',gpdsdlqst'rrtiheld" eo ite trle interqórid: P{llen rc Pu gen ecl qèder oqdemetir. bêtidsen- Een Jorgero V'D. beeft ortg Bet een brleí de kweètlo,,comtnunl3me en t46' bomst".asn de hud-

Nadere informatie

Leidse Onderwijsinstellingen bv. hbo-bachelor Toegepaste Psychologie (240 ECTS) 11mei2012 deeltijd afstandsondenrijs.

Leidse Onderwijsinstellingen bv. hbo-bachelor Toegepaste Psychologie (240 ECTS) 11mei2012 deeltijd afstandsondenrijs. se accredítatí eor ga ni sati e Besluit datum 27 novembel 2012 onderwerp Defin tief beslu t hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van LOI 000523 uw kenmerk ons kenmerk NVAO/201 23740/ND bülagen 3 Besluit

Nadere informatie

KERSTFEEST OPVANGCENTRUM DEN HAAG

KERSTFEEST OPVANGCENTRUM DEN HAAG ~!.A,.-. OPVANGCENTRUM DEN HAAG Dit is bedoeld om U een indruk te geven van het werk en onze ervaringen. Ons plan is om U voortaan op de hoogte te houden van wat de Heer doet onder jeugd en verslaafden.

Nadere informatie