INFORMAGAZINE. ---l. NR 1 JUl i L -l T lnformtlgazlne is!,)!,)r1 per lodlcke Uitgave van l + T Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMAGAZINE. ---l. NR 1 JUl i 1987. L -l T lnformtlgazlne is!,)!,)r1 per lodlcke Uitgave van l + T Informatica"

Transcriptie

1 INFORMAGAZINE L -l T lnformtlgazlne is!,)!,)r1 per lodlcke Uitgave van l + T Informatica ---l NR 1 JUl i 1987,

2 INHOUD J Ter verantwoording Or. hf!o>. J f> M Gootun... A COÓ'UU'dtO' l T InTorm~t,(;1'I II,troducccr' fl'" _'1>h, t'xtl!nplaar VólO I T 'rllur",.. q<lzioc' I I T Informatica I\lqcmcc" (1,,1'''''('''' F J F Vt'" $1Ipho", m'c'. (1... to.. k'...""'ve'w.:!chtono('o v,10 I T I"'"r"'èlt,(;~ L -I-THardware ' n'",vi"... ",,,,I d~ hl'ci N J M,'I~ (1,"-0"1... ' l T IIJ' (Jwarc L I T Software 11" hm, A F K ~ I ~t.' lx!1 'eht (1(' ~lllnmn I,~~, ''''lslj'thll;lvctlon,ng van L I <;o tt wnro" h j'1'w" dl' \)0:'1l,cI:111t' K.1Iw',~ L-l T Professional Services [cll >lc~prck mrt na Ill'.., ç ~D'Ike,mJn. Inl ormat,.,.-tl,"to"dlle, M~r.,,1 irl ~ "'" S~ I I:~ t),) DAr rnlrk~ 0.'" Lil' s~men",crk,ng n,sso>n L I I I-'rol(;.~~,o,,~ 1 St' r vl(;ti~ thl UAt 'rllrks L I T Aktueel,, I L I T Inlormag.LlnoIH"" p, "m'w'. ""g.'.'." L T '0'00"''''0. R""... "._."'... PQ.,... '",!M02 De [,n"",,'" L... p.m. <;:"""..,

3 I TER VERANTWOORDING ~=----- MfJ! \.l llpdsle tr ots inlroollrcrco WIJ hul <'1",'st.. exemrlaar v~n. L I I Infu rrrr d!-1>1zir06" Het ni"'jw" m~ g ~ l " '(; V,ir' L + T InIO, lilati c~. r1.~t" V[)Or1~,," dk k w~' t,,,,1 in de I ) I J ~ Il1:'\g v~achtl.:ri. V(lO r o n,; I:; ",.,\ 0.1& v&lsrhljnlng v.,., "L + T IriforrT1d!-1ouitle" een lil ll!) g<1 ko.",!crdl' w"" s in velvu lllll!j 'J"'}1~n. t l\ll.je ti, U q"j". oorr ontstond h(l! I rlf'i~ om t:ell kw:. li lclli,,1 h OO'Jst~"nr1 L + -1,n tormiltinmlnn,,1 Uit Je LJrell!.l"I1. Soeçi8.fll or,(1('),1111 \l()()r klanteli " ",,,I" li66. De Wt!I" JU V,," de iniol11l<,i,t.1l l~ ~,.,mplc x en é:lii11illu in bew~ 'Jlng; hnvp. nrll!m ls 11e! ditmó;t ""rleningspakket vnn L + T zeer u' eoo en breidt h81 211':h voondure llu uil. MeI het ultbreng,in van "L- T IlIfürrnallazlne" beogm wij onze re l dtie~ voorld"rend op de hnogtc tc houden Vil" onze dienstverlen in g, ootwikkelillqo;i l in de markt en r er:()n t ~ ~rvar i n Qef l y"n l + T in de pmklijk_ Jn dil eel>;t", nummel zal L I T JntOlm.. tr(;;j >::1(;11 ;ds bedrijf p'13",,~ntercn. U m;j;jk l kell l ll~ mel rif! vcit.chlllcndc d lvl~lc\; ell klimt op den"! m<lfllcr InZI(;ht 111 de werkwijle en org"",!;;)!>("! v"n l + T Infolllldlica Lil Inlorm;llica I\; I!t!II 311.,1 Wooiende on<10.ftlr:mmg _ Wil L'I" ve rlr"li\jd dat wil u..,...n VOlwo.~ ~e" IIMQ;Ulne kunfl~ ""n h'(1<üm ell VIii hopt:;n met <11\ kw,1r1,1,1ibl;]cj de lloec" lelatle mei \I Ie VI"!(';l l"!vlgcn. J P M GOOt703fl PoR. Co~,dirlatol

4 IL+T INFORMATICA: UW LINK NAAR DE TOEKOMST "Er loopl een rode draad door onz6 b.. dr ijfsvoering. een rode dnmd di" bepaald wordt door de kernwoorden brede dicns.lvcrlcn'ng. kw.~lit eit, kl;mlgcricht werken en conllnuïtoil. Een rode draad d ie or diladwelr kelijk toe heeft g.. leid d,,1 L+ T in 10 jaa, tijd i,; uit!]cgrocid tot een o nderneming met meer dan 200 medcwl'rkcrs en een 0012:cl van bij"" 40 miljoen 9 u1d"n". nclc pcrtcclic. toppm~i;ul e~ (l n p " r1ncr~h lp In automatiseren D" hp.(lr Win StiphOut AII",s sta...' of v" lt met de m c " ~cn die wc hebber'- D.1<lmm rt~n Wn,~( ;JIIC!!; <l an om IT\Ot,vntie, w c rl< lu ~ l en enthousiasme opll' Inlormatlca is eenvoud;\.!, rt1"", dooltref(!:lnu. p"" (lçtivlt.. ~t bes l~"l t!r uf,! goll jk nivo ()C n "~,,rt c divi~'c, dk met (,10""" vcrantwq<l rrtclllkh,,'ó "" I~n " 'gen <1lvl ~ 'n d 'l'o;.:l<3ll1 De di.isie-dlrocteo.llen l ijn Aa l! l oei woold de heer r, J. r vall 5 11IJhoul. Alg'-~T1(!(!n Dm)c leur van L+ I 1!llorm:ltlc ~!oen m.1n (j,n nn hnn.1n"nno vnn l'jn kl:lnten ook in eigen bediij! uiteist succesvol loep<1~t "N,, Luul lijk" U\lt<.!Oj.jt Ilij, "wilj\l suc; e\l~ hebblill met Ie ondem e ming d:ln moeten orgamsatlil. J1C",ooû!ll en optn>(j,in!laar hl JlTen 7or(Jvuldl(J op elkaar ZIJn a/gestemd"....""..,,, ~ ",-"",-" '..' L I k."".""-,,,. "" '_ f, J. f.,." ~' ''F '''' ' ' Veranderingen Regin 1986, t(}ell l1 ",t toenmalige l + T International loegelre de" i", tot lk Bouwlonds Informatica Groep, zijn er een aan- 1<11 zak<1n bij L ' T veranderd, D<1 hljitenlalldse vesti!-jill\.l van I I T werden flf\.le", tuten, Om d it en de werkl aoimheden V<1 n het ueurijf in de naa m t~njg te laten komcfi wen1 L T Intem 8- tklrl~1 orngp.!'loopt tot L + TinformatiCI!. De positieve uil",trè! ling van het Bouwfolld", op de L - T activiteiten leidde tot een veruere verbreding van ui(lll~ t v(lrlen i ng nrmr gemeenten. Het(Je 'I1 ni et ve rall<.lerul' was de bedr i if$r; I ()~ufi",: Profc~s lo maal te. hollden. P"rsonee lsbijeenkomsten. over le<,;~t 'ue lure". e!-ler! verantwoordelijkheid, goede arbeidsvoorwaarden, blitrokkeflhcld ~t name hij htlt nntwikkelen van nl UWe. prodllkten - en een op kleine eenheden qebas~ :(.l ur!-la r " ~a lun ~eh ~ : eid moeten dit u e werk ~tel hgen, Ook onl e Interne oplelcmgen. niet allecn op automailsflrifl l}sgebled maar ook op het gebied van eomme,eiële kennis. SOCIale u"'!-iall>j~ V ()""l' JI. gesprekstechnieken etc, d ragen hiertoe bi), En het op de JUIste Wijze hfmademn van rif! klant nat uurliik" o rgan isatieslrucluu r De olgarllsat,estruetuur b'i L + T J. H. G. Sn'jders (rrofes",iujlai Servke.s) N. J. Mili", (Haruware) ti. T. ti. IJtsma (Softwar<1) H. Goosktln~ (AdjIJnet rli rec teur L + r Snt!ware) Deze direc teur.,n vormen te..:amen met n. J l. van Stiphout (J i""rh.;i~ directeur) en F, J. F, van Stiphout (algemeen d irc:cleur) het dlrecticlp.ilm vrm L I T fntormiltlca. De Juncties vall dl' genoemde dlvl~l"'s Iè!ten Zich élis volgt om schrijven: -, l+t Professionat Services: - Leverancim van consultancy en rwtoma T iserin!-l8p r ui~1(l ti enlo! de onder~!w ll " I g v;jn opd 'ae h t!-lever~ b il de ultvoe ri ns< VOlt! pro leeten. 4

5 te L+T H:Jrdw <1 rc: L"v"'<lnr.l"r V.ln m l r.ro~y~te n'k1n mr.t rl,1nrhlj ~hol'enn" Çl'O$$Iinclus tly solt ware, - IBM re (1"81.0". - A<Jvi ",~ v "" I Io'1,,,, " <J.. IUlleli", "'.ij.l r-w' :';üi1;li COI11Pl,llI 1fl voor 7nvr)r v.,n PC: OO7"t ~l'1r~k'r 'S. n L + T So tt w<1r c~ Lf'vf'f.,nr.l0( v.1n fmkknts()!t w:"e, in h<:'rm r>lrln mlllk1en. l11 et dllaltji) IJelx"",nd" "npi,, 111""118ti,,,.." l-l"uiulkt:15ül1d.. r ~le LJ ll r ll<l er1 de ve rlor(j ll1g v:m \üep"-,,~m(j~cljr 5u~~.cn I cvcn~.. 1" v" r.1nr.l!)r- V.1n nnv I l'~, In h"1 V!) rlmgrtf' Il gg,.,.-,(j v~n rt,., millone<iûsklil,{ji(j lw id In de bepa,\lde markklll - lom 8/36 - S/3û 3gem. Eigen bedrijfsstructuur per divisie [ Ike d ivisie kent!;;lil "'geil!)nmplete bedrl)fsstructuur, 00- (: 1 1J.~iet v(>fkoopo rgill"ll~il t l", alter-sales service, en management Uitvoering Voor dp. kl;mlcll h=m nc;" {j VI~ I p.~lnwtl,ur hm voorrfilp.1 eiilt elke rlovls,e p'~les 1'1001 wal hmil t{lken lijn ell,ilet,-.ie ái Ie m<lk.." 11..ef1 wd""door l ow", S~' v'(;c "Is UI! k. w:.ht~~t V:'rI,jr. d,{'n!;tv{'!1{'nlng optimaal klmn"n 71)n Om d.. CQllm'un,cal<e ltjd.. ns u<lvoeu!i!.jsf"5" It' ol>tlll1;1l0 S"WII. wordt bil elk e o~d r;l(.:ht ccn ellldvc(jnlwoorde"lkl' m.1n nl vrnllw illlngr.we7!"'f1 (j,e hot conl(lcl mal de k l<ln1 onder houdt H.. I l,g on,,-i<lc,..lolile custo"',,'...' ;n.;;ipe, 0.. heer v;lll S!lptlOUt... In de ~ra k l'lk blijkt dc~e orgamsatlcvmm bi) 7OnON pt,.,7,,.,n!) I,., wi'rken. Hel!)ilefl ons als ITl<Inag&rTlent.. en g<*d overz,ch1 over de <:jan\l van ~ a k..." ell leqt toch voldoend.. eigen ver3ntwoorde II)kherd 0') de meöewerkers om pmttlg Ie kunnen werken, en oon vertrouwilnsfelalie mei d.. klant op til kunnen bouwen. Het i5 11un ("\lel1 ~aa '" Toekomst 1)" tookom~t vnn L il 7il1t I1r roo$klellllg Uil Hel be(liiifsp l8n voo, de kolnend" j!htjli vuor ~I"I ""TI I"-,,rlllk,,;.. lutml'-'''''' v,-,n rlc omz.;;1 met maar 1,(%1?~ n :j(j"'o. Ook Mt r><"'rnon..-,(! t,-;~ r,1;1nn 7'11 lncni1m,1n m"t 70'n 70% p('ir laa. Voo< 1987 betekent dil.:.en loo1~"le 111':'1 ~O Iflwr or vrouw lui 2~O ltiede werkers 011 L - T Intmm:JtIG1 dr.nkt mr.n d it ondm :mnm() tr. r,-,~i I ~flre'n d<'>or hrl IHthmrrl.", vm db dienstverlenina 9.,1n bestaande klanten. I'et VEIIIIO\.J'.)rl V<il' I,.. t 1ll<l,k13<ind.. til 111 Ut: sectorerl W3:1r lrl meo 31 vertegenwoordigd I~ znn l ~!).1rngp. boo"lven en aemoonles. het aanboren van nieuwe nmrktsegmenten en hel meel sprei de" V<i" de <lçtivilei tell U{}Qf heel Nederl:lnu. Met Mme wat betreft Professional Se!vices is dit laatste een hot-item" Hel werken.. an eell ;liulere li..artl~ ueke!1ulle i u uii het bedriif~leven m de Randstad. de opel1lng van de veste!jii"i!j in Amersloort en de uitbrei ding van de vestiging in Zoetermeer zullen hiertoe moolen I.!ijur<ig<m, n;, 0"'0''','"' I - r,,,10, """ e.,' R v v.'" I,,,., "'." "" "',.,' " (, Sn,~'". _ T "'01",,; ~'" ' l'<,,,,,",,, H. r H. IJt,m. il 'so"... ' ~ 1 n J L,,"~. D ~~"' Ir ".~< eo ",. FM Mm'OI F I F "".<; "!,,,,,,, r(~ '7'"""-'" ~ ",.,c _n " J ~. '''l'' - '''.' ~,." Verder denkt L + T door vi1rdm" opleid,ng en protessionaliseri ng vao het personeel nog IlO\let >lek w<llific""",utl <iuturr'3ti~eflflgsdeskufldlgen te kurinen aanbieden wat op ZICh WC<lr nl>'luw!'! opdr(1eh tgevers kan opleveren De heer van Stiphout: Voor hel opleid e" en op "'tlrl ho<.jtlr plan brtirjgtitl V:ln onze clgen mellsen hcbben we de komend" J.1rm veel i1xlrn!j(!ld "itgetrokken. De hele ot'- t 5

6 CJlln"~11 1 ~ komt ~o Immcr ~ op 0011 h<"><jr,r pliln. 1-'1 (jlln l ijn cr in (Ie toekom~1 1"Ir><J klln~~n In Je tech"ische a ut omll! I ~f' II,.,g..,,, ~tx.luk l i!!l>e,.'li ti n9 Een as 1"l\:Cl va" J e I"lo"""t"",,, wéi!!l in w C"; r~(j~ {",n,101nt;)1 p rolc..:t!!" 11P!I">/)Rn CJ{) rf'~ii S('f'l"r1 r.n w,1~"n Ik 4<..>e<.!oil rll e<j<llijkh'èdel1 71'l VU(JI d!! L t T kn uw-tlow Geen einde aan de groet L t T (l aai bij dp. il'mpllk vlln liieuwe "Clivileit en "'cll!er niet Ovel ~rr ",,<.;1,\ ij ~. M(lrklve, k ( ~n nll1 gell \: Il.>i:I.. rll~i l..bnnom7nc";kr.-n g.1.1n a'lil elke illnov'ltle-invll,;trmng vnor:!1. De Ile", van Stlpl10uT 7f'<JT nim OVI;)! ;.. We kijk"n altijd 01 er bil eell oopol,odu p,oject kanser1 Ilggcn. Waar llgl de probleem ~t fil l i ng. Wf'lkC op l os~illg kunnen wij h,p.o"n. kljnnen we onze ejg"n ervanng in78lten. I~ 11<: 1 rinancieel haalbaar L T st<.lpt alloo" ill (.le<jeg n proj",ctcn met d uidelijke mowelijkh"dfln. D<l rode draad van L + T komt ook in deze uitspraak van dhr van Stiphwt lot uiting. Kwaliteit en continuït,,;1. Klalllf.jellcilt en prestatlcgcricht denken. [ 1- ke dllg weef. Er IS dan ook nog ween einde aan de groei. r.

7 HA R nwla R EI "EENPERSONALCOMPUTERVOER I JE NIET ZOMAAR IN " ---",,!Jij " lic dienstverlening op pcf"so nill compulcr-gebied Is hol zaak dal hel voor-trlljecl grondig wordl ge,nventil,iseerd. Dil wa"rl.jo'!ji een goede rc l"i,c mei de kl"nl <,n voorkomt o ve rbodige ko,>tcn en crgem is achter..!. A ls gevolg van deze lredrijh; filosofi e kan L I T Hardw",c bo'jen op cen»,.. blclc H:mlcnkring en groci"nde bcl.1ilg",t/jl_ ling v.1n nieuwe doelgroapen", A~n hel WWIU Ut: H""" N J, M ili:;, d i,,,(;\t.-"u1 Villl Li l 11"'I(.J W«le. Oilllo<:ll L t T Illformatica vor mt L - T IIJH1wMC f'i'n ~" il f1 1l c1 ' VI ~~(l_ Lo.11" 00 n.-,~m H1\rdw;)re" '11 aanduid1. verzorgt del e divisie <llie d i",'\stv",lenin\l op perwn,,1 <':<">'''"ulel-q"bled. DLlI lüü>jl Ultio'en V<lll de levering V~n "pparéltljur, progrélmmntuljr,in onr1trholjd, lot het geven van deskundige en goed onderbouwde adv i e~en. De tolijll' on <.Ier~t\Jullill>l <.lus. <Ilo; het gaat om p.c.-i nzet binnen de organl~atle van de klant. Goede inventarisatie vooraf Niet zonder reden hamer1 de hardware groep op eer1 goede i rovl'"la ri ~a\i", va" de inlorrnati\j~troom bij het bedrijf vooraf. a l vomn~ lol implcmcnl<ltlfl k<ln worden overgegaan De bedriilssrtuatie en de mogelijke p.c.-i rw :.t r"oet",,, daarbij f-iol'u üp elk... r ;;ff-le~tl'md ZW'... H~II lj <ll lc~ vnr"jrnl vnlrlool1n p.!j ïl1ventsrrseerd?" is een vraag. die we orlle klanten ook vaak ~ 1 l' 11 l' ''., 6",~I,,,,d~>l'Qüll,,,. d", prrllte!, I.!L'!;tarl(h;IJevellrglng. prrn tpaprcfvoorraad. atlemaal brjkomp.flo<' OJ~f)I!!;l~ fl w'iojr VOJfl tevoren goeo over "OJgenOJ"hl "loot wnrrlm. F"n onlev,eoen klant. die "cht"".,f l>r,n<..><j,'l" k v>;l"m "'Vl'1 rn;;k",,". ü rnd"1 u...,-,ul o"'al '\;{.' rrng ll1et het gnw('fl~ l n ene,,! hly't1 gr:h:10. Vl'rllI':<1 hl'f Vfl'It ro'1 woo n,n lil". :1lrlus rl"l hee, M.Us _Dilt voo, ko men w'l door 9Ot'da advi... ~"n t... 9"11"". ~o'h, 1 ~0üI. IIIUt<fl';. " I,; 11'-' t,-,tlc. ue,mplclllen 7 1jn 'lpp<t '(ltullr en p rog,amma I UlI! eenm!l!ll geleve.d (I,,,, laai L! T!t<1<1' vpu,~<.;hl\l ~ ~"''; 1l1 ~ 1 <llieell aduel ZO!lder goed advies komt men Immer:< mll,u 1TIOf'11'jk op g<lng. ()n rl er~teun rng en begnp l Ijn d aarom. vooral in d", bo:tginlase. e' g belangrijk l + T H.. ruw" rt< l-i "",,/l {jlt< (Jml ~l,;tl'urtlng wa ~1 noolg Oe grote ervarmg en knol'.' howrlle l + 1 in cle Inop rlp.r jilrp.n 11e<>1r opgebou wd 'n d iverse branche-groepen en afzetgebiede n. is tl rerbi] een (J ",n i ~ke nb,,:; 1 voq ru ~e l. "De organisatie" l~ T Hardware ".. elkl door mid delll<1n t't''1 Çl()eu funcllonerende interne orgallls<!1 e Het begm1 allemacli bij de k lamen <1dv, ~ eurs.!:ikc klant heet! contact met een veri<oper-advim!ur: hel _on", face to eusl o",,,,, "-P" I\(;IP<O. Vvvr Ij", wed~ f z lldse vertrouwen~relalle 's dat erg ~ Iang n lk. Van belde kojna!ll mof,1 men vollfinig op rlehoogte lijn Alleen op deze ma",el functioneert d.. com'llutlic" ti", OIld<:n l.r".j vptr,n"al l ~ I kl ~ n l ('n 'lnvi :;e ll~ wer ken n'lllw -"-"men Il1 't de ted1nische d,,,,,, ~ 1 var l l + T. H,... rdüof ZIIIl ZII allll <.l opll11'",,1 op dc hooglc v~n dc dom dc k l ~Il'l'n g"hnllktr ~ y~ l f1 m cn. h"tgl1('rl grol<'1 voornelen biedt bij service en o nderhoud Bij de irlvoorll1!-j v<t"i-l.c.1.! 1 de kl;;"t h~... f! de luçthi':;che d' e r1 ~! cen grote Inhrr:ng Geleerd van het verleden In 1el ve,teden i,; Qtll.!leken dal uve' de " 'Vüt!IIIT(.j valt p.e. IIT somrn'ge gevallen tc gemakkc lijk werd gerlacht ~ heer M I I I ~ 1I,1:1r1lver' Billlfljv"n hlilken n:1 de implementatie t)egeleidlilg nodig Ie 11 ",bben, di" wij vuvraf liiet al tijd tléldde!1 Voor~ i er l ol ui" de opdrachtgever vooraf n~t had geaccepteerd. O<1t wcrktn n'ilt 0[111m.1flt. Vmgill1 van kbnten. tel.. loontjes en extri'! begeleiding waren hel Qevol\-l. l + T Haluwal e heeft van Iiel verledeit geleerd. Zo hebben we onder meer als e ~ lra service het pril rl'jktonn"mt"llnjngscenl nrm Op-- gericht. H.. l ond.. rsleuningscenlrum is een overlegorgi'!i'!n dat een bru\-lfunclie vvrrnt lus~en gebruikers en produktas ~orti ment. Er wornt e"n keuze gel maakt m.b.l. nieuwe produkten d ia we In ons pakket opnamen en het afvoeren van bestaande produkten. di", minuer g<.loo ililnslljuen binnen ons assortiment, V:1rl rlil prorlllktelnlijst. Doornaast wordl overleg gevoord ovar kwaliteitsbewaking. richllijnen, (;u"c,, ~1 "'" l!,üduklolld",r~o,,*,. In sommige gevélilen kunnen vragen van klojn!cn OJ~n l ciding g"ven om vp.f~r.hi llenne ilsrecten verder uil la diepen: t I

8 Prijslijst N a;.l~t de I)I(.xJuktcrl-ç"t"lo\,lu,; dlr' L + T I I;",jw;Jr(~ IJlthn;ngt, kljnnm Ó() kl;ln!l'n hlnnf'fl~ oó 0C>k iell prijslij st verwacllten HI "".;)p SIMt ddl~t.,q"v"" w.,lk., ",wukt"", L tt 11",dw"rc (m <..IL'f~I<CUlit O~ de"" m" rll ~'f bllj!t Ill't I-lrDdLJ k tm ~p"kk(~t up to rj~tro <,n vl'lrr1wljn0n mmc10f rl'!nr1 r1b<'ii' e,y~tl'ln, n IWfll óe <tchlel(liolld 0,,, 1",1 WIII"o.;t ltiel ue kl<j.. t 0"IIIllaall" 1"lell veflopc.., heeft L + T Hardwal!~ CCf1 vcrkoop In lormatlc r.mtr1jm T ~ 1 ('\r>r1ml:h wor~n vra(je!tl van klanten beanl wnorn ow,.,. rro<1ljkten, ottertp.,~, nemom;tmhe5 f1n dergf1lrjkb Geen ovel\)()(hge' luxe. als men b&denkl dal hal inlorrnat>a GI'I1- hum 70'n Wle100ntjCS pel ja", afmndelt Continu waarmaken van de L! T kwaliteit [ li1 u vci"nlwoo,dell,k VOOI dl! g(~hl'lr. ONmt1r,vo<:nnq v:m L-l H,1rr1willT!,~ I'u'!t mnn.lgr.rrw.nl leam Aan h".t hoofd s'a~ T de " """ N.J Mi.'It. EfI(Jelsmall val1 <'>1<\,li"", " ".", voll...uiq 'V",tI.,.uc' J"IIl1$\', of L031$ h I Lel( Lej.jl :.. ccn Engelse Nederlander met een l:+nnhovp.nl'j! IrrJM~l'. I IJI UI'! heer Mltts k~n bor)en Or een behoorlljke staat van dienst De M gelopen 10 jaa, wc<" IIii w,,",k LC<dI Tl lji t vc.s<.:h lllc",jc lj~'\jn IV e!) cn ",,,,,,klc kl'r1nl~ met de vele lacetteil V,11l c1f' :lijtorn.1tlo':f' rrng,;hra,,<;he Lij" voornaamste laken a ls (I"ecteul van L + T Ha,dw<I'" Lijll, LU:J I ~ hil O:JI Itue+nl. "IIct kbrll>j ~.,-".: rll dunken ell h(:!t d:j.:lfmec V,,.-Il,1n<i 1I<1 LJ (lcl1<ic conllnu W,1.1r m,1kcn V,1 n Óf! L I T kw,1i,i,~ l t", Toegevoegde waarde leverancier Or. kw.1 IIIClt5CISCfl van OflL(:! KllInlM kom+>n l'.tr:cc1l'. hoger te liggen. Dwrom <1(l<'>n W'j on ~ s

9 l>est om ri>1>1ror ~nel el1 tl p. ~ lbp.1 la kunnan insrelen. Üf1~A kl~11 t*"" Li jl ' dal ~<m ons, els top IRM Ul:" I ~"!,!.l,-,w,-",d. Wij lj"an li,1 ~8'1 f,<:n 'ver:;tev'lld,-, 'TI ~,kl ~haltt- 0''''. W.~rQn w'j vroegt;r dl: gl:wone p c. - ri p. >1I~ :< op 7()('k na,lr...' ;:,,'. op clit mom(ll11 voelen w'j <>I'~ "'<tel do: loogevoeqcla waa, ".., I",v~"f""~;'" ~vu,,j.. t01~1" op I 'Y.~."' g. CL"!' ll'-'bng"lk "~ i-> t!ci van onm dl('n,;tverlc"'r19, ""I door 0070 oprlrachtgrvf'ft. op p,iis Çl6SI.;-Id wordt. In 9000 over 1"1-1 rnt!! d" kl",,\.:<*1<.""1 n",ar cia Opl lfrl"'" \OI""I-oplv~~"'!-I, 0""1 g:lflt het OFl~ om". L. 1 H~r(1w~rc '5 de levtjr.,n(;ier van anvib7flfl m,",t hclrekk'ng lot pers01l111 compillar-,n~et. On7e rn lorket",ç-strategle,s afgp ~ttt l "d op Plodukten en r1'crl&tt:n, W;!~Il> ' 1 dt!!-ll:!wt!nste opio~~lngel1 voor onztj o,oeren voondurenn,n hr.t oog q",liouden worden" T oekomslverwachting Oe rroono~('~ voor dil Knmilnoo J<lren l ijn hooggesp"nnen In nauwe S-am"'lwerking n~t L T Plvfe~û..HIal S... vices en L - T Softw<Jr.,. verw,,\:ht L+ T H"ru ware ep.fl mlnim:llc marktgroei V>1n :10%. HP.! nggent komt nnnr bij te liggen op een hogere dienstverlening. ondar n-..,ar op II",t j.jill.1it!d va" ~ne l le levelü\çl, vertloging v<jn het interne ken" ni~pe i l ",n Iml samenstellen van nieuwsbrieven voor bedrijven en instellinorn1. het zgn. 'desk-top pub lishing system. Op kurte lermijn start L + T Hardware m",t de p.c. 'tweede hnnds'-markt. Comple,"t rnet L i T kflurmflrk en standaard onderhoudscont ract hetflkp.l1t du~ eer1 aanvullende dienstverleni"\l n'-1'-1r de bestaande terminal markt. L I T Hnrdwnrf! timmert volop aan de weg. Om mei elp. h0()f" Mill ~ te spreken. Een p.c. voer je nkit <:urll<l;;1 in. Bedl ijve-r, hebben ondersteurunl1 tjll b"'>jrip norjilj

10 'slolfi ' WA IRIE " OVER DE SAMENWERKING MET L+ T ZIJN WIJ IN KATWIJK KRITISCH POSITIEF" A u I <) Illal is I ri "9 s-co örd i Ilal Or A. F. Kalso van de 9"rneente Katwijk. is al j,mm zeer "'luw vetrokken bij de invoering van gc:julomatisccrdc systemen in gemeenten. In do lijd dal mcn or nog van uil ging dal gemeenten de!lulomatiserij1!j g lz!<menlijk moes\e" verwezenlijken, werkte hij bij "c" m - 1)1011",,1 "utomatiscrlngsccn_!rum. " W e dachte" toen nog "iln een grote coinpuler 0l) de Mokerhei waar alle gemeenlen op aangeslolen zouden worden." Nu coördineert hij de aulom.. tisering in de gcmcnn Ic K atwijk. Voo,;)1 de snrntln werking mol L I T Informatica WilS ondojwsrp van hel gespre k dal dit tijdschrift had met de heer A. F. Kalse Totale o rganisatie betrekken bij de automatisering "Veel (Jemeenten hebben Verkeerde verwachtingen v,m ue aulorn~l i~e rirr!-) ". ""-'tmt K;l15e..,Men verlj'-"-'t over het algemeerl d'-lt Ó<! lot~le org.1nr~.1tle hrj rlp. aulnmntl!;ering hfll rokken rs Noom nou b ijv oorbeeld de \leautomatiseerde kr t'u lelbewi,lkrng - nu ""'11 hoi,lelii ril Vl~C gemeente" M~~lal verge<'t Il),m l,...-ii al le vragen over wetke 1"''''''1'' d<c bewolk,ng fl1{)<;1 plaat5v'nl1en, W<,ka1 Iks? MaflnrJcII ) k~" Hnvllndien moet I" er vno, 70rgen dal er!-jet!" i.i<.;irlu' stand is,n de Ii.lc:u'l,<m9 en dm u" j)u~\bcl(,)l\jmg snel v('rlnort. Aut()rrri.lt'~L'fe n ''1 Clan nok In de l'l.-"f~tc rl;l:) t ~ con orgamsatormeh r'obleem, Eerst mot!i ue totale orgamsat,e worden voor bereid E!Il uarl pl!5 kun JC (Je IOppa'illuur en pjogmmm.1iljiir 'n 11U15 h<llen. Reken jng houden met de toekomst Vol!-)ells K<lI~ was het verwach l ill!-)5patroon d:1i men In Kiltullk had zeer,,~,* I. Mlm hau ikh grondig voo.ruereid op de auto rnati5errng. de rnlq(malll'hp. hoefte werd gernvrmrilnseerd en op gmnrt van die Inventarisatie werd door een stuurg'o p eerl 'nlotlllatieplan op!-)e~wh dat weer als bas,,:; u lt'llue voor een au\i.jrna\;sef ln gsp'an. Eerlijk heiushéll ve moet worrien vermeid dat de gemeeme KatWijk al eerder met het fenomeen autumatisenng kennis h<lu Qt'maak1. In het ver leden werden er In Kélt wijk twee M DS systemen aange schaft waarmeû ook nu nog op ~{)mmlge aldelingen '/Jo'dt gewerkt. Enige ervarin~ wa,,; irr Katwijk al aa"wtiliq. De gerrreerrle WI";! in,eder geval dat er bij keuze van een 5y~lccm mkllnrng gehouden moru;! worden rnnt Mn tooknmst Hel MDS systeem draait goro. maar ullb'eld'ng blijl<.l n Ól:!\ mouelilk te zijn. T"",,,,,r t'et 5y,,;tl' m werq annge 5ch.lft, grng men (}I" n,m win lilt Ui.lt I'et de tot31e alltom~ tl ~m n(l V3n de gl'ml'l'nln ~" n moesl kullnell UIP. toiit he/)oon we nu Il~TlIl,,"lijk milt gell1f1f1k t - V<J<Jr u", u lt voe'liig van het aulv",,,i ' ~tj rin,jsplcifl vl",1 <Je k~'u~ 113 v {~1 UV\lrl",q UITCIr1(lelllk or L I I lntor mollca. K:11~1' vat d0 ov.-;rw<3<j"lgen ri'e lot n 07El keovêl leidoot! '11:< votoi s"men "L I T kut! Vuur ons t1el hel" plaati" I"vullen Zowlli ue UUUI L + T Orllwlkkdrin soflware <l l ~ 1101 door h<1n g<)l<) verdc lijm :lh ~yt.! ;>"!m. VOI(jen<1n :l."1n ()f17 eisen ' Integratie I" Katwllk werd de gl'rti{1<1ntet 'Jke SoCiale nlen~1 i1 1 ~,."m~ te onder h;moorr (lflnomen Kal se >J,,dt too Clal dat e.?n wal afwijk" 'lde (lang van zaken i ~. "N()rrrl~<ll gesproken b"-'!-jin je fi<liuurlljk met de afu"lli1g bevolkin g <11" lp. (lil",t ~utomall,.cren. Mnllr In KaTwijk wn~ g~p.rl!\pr"ke van een b lanco l\ii LJ atie - we hadden irn n1ffl~ u ie Mns systemen 81. Oe 50clale dienst werkte met het oud~te sysleerl1 en kreeg bovcnrlion zwr veel werk dou,dat al lerlei nieuwe regelingen per 1 januari van dit laar van kracht znljderr warderl. Uil ( m;,; kreeg dus 'Ioorrang.-- KatWijk h<1p.ft \flj f jaar uitgelrok K<1 rl voor de a utorna li~erinq van nagenoeg alle wrm:entclljke at deli">lfc:rr. De informatiflverwerkillq moet dan zcl rlnnig 7ijn gllaulomatw,ccrci MM de uitwisseling van informatie lus";e,, de vm.~ehi l l e rrde afdeli t!>jt'" binnen de gemeente -S11 ",1 ",n soepel vcr loopt. "lntb'gratle ' is dim Clok het ";1",ut,,,lwoord In het gp.meentelijkc é1utomm""flnngsplan " Hel i ~ n~ t llw1ljk m(j praktisch <lb ue 10

11 S 0 F ' T W AIRIE soc;"i" <J i ",, ~1 k"" kilken om Ir Litm ()f ~'<..'1, '-'anv r;1gf'r van r.~n ultkerl"g 'n KatW'Jk WOC>Ill. w~t l iln ot h,~o1r gmln~~;ip11eol S 1E'II " itt 'c" n,,""11 Olilllr Ol', Volgens plan [)" '"'lo"'''i I'''''''''<.J Vel" de <.JO: rno"'lt<'iijk" r,(jc,,,i,., (j "l" i;t W;l'; "p I ICln l,a" """!()rt. IX- Mri,.,lmg l)o>volki'lfj lnl PE" 1 mei 'J""n w",kth I '11,,1 L I T p,oqrammaluu, ell lit:l IOM-36 W~t.,.,111 "rol nu IOC I~ ", li e~ p, ec l e~ vol- 9<'''t. 1'1.'" v~r l opr.-n. On app~r.1 I IJ Lrr,.", rrogmmmntojljr w~frin" op I IJri g~ I~V f'r11 en rtc r.ur~li ~~~n wp.rtifm r:>p 11p. c1il!)p.n O)P.hou(i;m o;lie we haóo;len afgesploken, Dat up Lid, IS "I biilull(!"" want,,' ~'I " I ~,() I\lV"'''" l',,,r:l U,\; "li"d\;, toezeggingen doen d,c ze ruci W" ", kunl1('n m:1kl'!n P'I1gr;1m mll1l'(1t 1)'IVoorbooln, bhjkl Oliilar al hl varok fouten te bevallen - do, nw~ omdat de Ievt" ilnclt'! r d" wltw~r" "''''I!-l<.>t!d hedt <je K.,,;t Me! L - T en lom h"d{lcn w~ rl l'" prohl('ffi{"n!hm I!:IM,~, na 1I11J1lrjk een gt'!veshgde niiliilm. I.. rwijl 001< L t T,n d e loop de, i",,,n ".,,,ft wwe~"'i! d"t ~ii,:oei! qoed produkt lever.,n. [lovend,en hebben onze voorlopers n.. luurlrjk al heel W.lt ki1~i.,,,jc~ Uit hel VlIlJf g~ h<j a l rl voorrl,,! wij m!'1 l r In 7I1(l g,ngen. was de rrogrnmmai lluf iill door 99 andtl,e!)tltnoonlerl uilgel.. sl. Ot< w ft ware V~1l L I I was cle kind&! - 7iek les dus iillliilnq onlg'oeill." 0., gemeenle Kalwijk lti tul U", 1'0: ct"ri "U<.j 4""''' fj'ubl!."tl<m 1'"'9('n <jekor!l<:" U'I' m(jn m"t,,1 h,111 VOOfzmn. Volgf'nf, Knl<;n i~ ck,t ()()k I" <1imknn Aft il teil dat de gcme<)ilhl In haar llulorllaliylfrl19splan "p'ubleltllm trad "''Jeoouwu" wa..,door men mei voor 0IIa3uqename vmr ::t<; ~ l ng"n kw3m Ie f,la.1n. "L I T levert natuurl ijk f'en good rrod\,kt. m.. a, 1 t 11

12 ploblem"n doen ziell al1ijd wel VU<.>I." K<ll~ ", 0...:.1\ <.I«al bij VOOI al UP u~ 1II ~I I UktlU vall W III!:!IJl' w()rk'jf i; V.III UO afdol"'g SocI<lI~ i ak<:n,.. Do rnc:n~<:n v.1n rtf!soçl nlf1 ni r:n~ 1 W'lrrn 11'1 <Jr:locu~sr.<1 op 1<'11 op lijd (Ie (\e UI l"l kllj(j8il Va ' I u" ui IkB! Ir 1,1,"11. ct"t 001\ ;p 001 u ~"",1 v"" u<: 1II ~\tu k\i " titill 11,," voor!.>ii IC; \l~"w";' II, De ullk.;r "1~C1 ' glngt:n op tll l1 rtf! di~ur UIl. m:l.1r r1il.1(ji'ln<1t:rrng. r1c ~ontr(lle"! (lp I)()t verloop v~n <1(\ clienten en <10 v6oi l qanqscol11rol r Iop rl noq liid w.:pt'l. G";u kki ~ h",!.>t...,r) Wl' li l Oll~ <lulljrll"tl"'='l 11 Iq~p"-Hl 'l'ke rllllg gcllout!cn met d,t ~oort za km Pon blr:n wil on,; plnn ullvop. ren doof" oon o r!j<1nls<11 Ie. d'e In slaat is op d8'jgelljke p,oblemen ;11 Ie spelen. Het pe,soneel van de GSD z<ll dmr ook wordet r!.>il geschoold," Voordelen Autom<lIlSeren IS geen gocdko pc aangelegcnhelrt, Bfwrmr1inn moet cr In <:en gflmflflnte (Ol welkf1 ~ndere organisatie dan ook) eerst het een etl ander WOl den ge(re)orqaniseerd ",Ivolerls fhl'ti kan l>e!-lillll!jfi <l<ln de uilvo!jrmg V<ln!Jen aulomallserrng" plan, Todl is êlu tonl<lliser!jn voi9!jn~ Ka lse zeker de moeite waard,.. Om Ie begrnnen verbetert de c1ienstverlening aan het publiek Ten tweede worderl cijlers beo l,uuw!.>ol<lrd",. helgeen de kw<li, t!jll van de dat<l v!jrbet~'ft. Ten derde kan Cf door automatlse ring oen oot<:re 5e l<:ellr. v~n bp. vo lkingsgroopen plaatsvinden. waardool de genlel'tnle haar beo 1!Jlu!.>eter kan onderbouwcfl - hee l bcl'lngnjk bil h'jvoor bf'clr1 h l li~v<:,;trng~r.'l~nn Ten vi(1j"rte h(lljnt men meer tijd o~ e l om ;lnrt~ 1,,~P.fl 111\ ti! VQf!mn. rtll~ klln er meer aandacht aan (Ie mensen zeil WOl den besteed Z!lls al lou de 1II'IIIlet!!lt e te m il keil kt I lqelll1l~t ~"n IVI:!nallle va"!.>ljvoor!;llcld " ;}l1vragc Jl yoor Uit k ~n rtgc n. n.1n kal1 <1 ~ gprti('crtt(! rj"1tof!n<lrtil! o;rnk7'j rta autortia tr ~enng m(l~~ eljj ~ aall. Bo~en (heil is autoll1atis.,. ing t!,q""lijk "en "'U:;\ \.I"word"n. wam \.I". "reen!ell w or<.l~'11 geacht l1lakke hik Itl te klln~n ~p~ l (!n op op. vnnnrt()ringp.fl (lj r. <111 h09f"e nvem F'ld 111 rte 'tlgelgevong i!(ln Il renqt - met and ele ",oo,den d t< OVt: rhe<d q"dl '" vim uit d«t \l!jnleelll!j!l ovel ge:julom:jll ;;eelde Il1 form:jl'~ys lemc n he schl~ k en Krit isch De gemeente Katwijk h e.>11 bi' cijlerd dal rtl il de aulomalose w oq ~, invesleri,'>i ~ <I " luim 1 miljoel1 gulden o ver ~ ilf l<l<ll is gemücld. Kalse IS van mening rtnt K.1tW,)k voor rtill bedrag ecn goed pro<iu~t In h uis he.>t: gp.. haald _l I T IS eert goede par. nel - de çcnla;;ten verlopen SQB pel en \I (spi<lken WOl den na,.e komen. Tot nu toe gaat all!js vnlgp.n~ plnn. m;mr dosonctnnks blijven we krrl is:::h. Uite ndp.lijk zijn wij voo' wat betrelt de voor. gang van onze automat. seri ng in ~1!J r ke 111\1 \'" <lth<l!lke ;, i~ vall l - T. dus kwalite,tsbewa~ lng is voor ons lf> r beli"lngn)k, Het i" na tuurlijk pl e~ leng te weten dat er nu zo n 150 gem"enten zijn d'e!-jebru,k maken va'l de diensten vanl+ T Me\z n ",!len sta,,"we vnj Sier!<. Indren noc'g. laa t de gebllj,kerwemniging kntlsche gel\i iden horen en L T heeft db<l1 tot nu toe " Ilijd naa' geilhs I""d

13 PRO F ES S l O N A L sl[ R V,IelE si I DE RELATIE L + T PROFESSIONAL SERVICES EN DAF Een van de belangrijke opdrachtgevers waarmee I I T Professional Set"llices samen werkl is DAF Trucks uil Eindhoven. Deze :<timenwerking onblond begin jaren '00. toen de heer Van Stiphoul. op dat moment verantwoordelijk voor (Ie Intonnalie en flutolll<ltisoringsactiviteiten v<lol de DAF-dochtero"dernerninllen. o ver~ling """r L - T Inlorm;,ti ca. DAF Trucks k005. door het vertrek van V;,n Stiphout en enkele n;,;}sle medewerkers, er voor Imar aulomatiseringswerkzflflrnheden onder Ie I.m:lngen bij derden. Omd,,1 beide p,utijcn onder goede verstandhouding uit... "! W<lren geg;,nn, bloof het contflci gecontinueerd. Het begin van eenvruchlbare Sflmenwerking lussen L + T Informatica en DAF Trucks was cen teit en duurt nog steeds naar beider tevredenheid voort. B innen DAFTruck", i", de<lfueling Informatie M,WOI>llo'rJlent Marketin\.j en Silles verantwoordelijk voor de informatle- en <l.ljtomatrse nngspinnnon in drt gebied. Mm'Kp.ling heelt te Inaken mei wat de markt wenst van DAr. terwij f Sales á..:tl bezighoudt met alle fil~ettell van de verkoop. Informatlo M~n~gm Marketing & Sales is de heer G. Spijke, man. Hieronder ressurtwero de cenlrille or>lani~atie In Eind Il'-'VéHl en de centrale org~ni satles vnn de 11 OA~ 1 rrjcks Oocht",(}Il(j~rnruni n!jen binnen Furopa. Een veelornvalleroue taak. die 0.<1_ b~t<l~t uit cocirdin'-"ltie. <Id vl ~e r el1. plannen el1 het oow'-lken V'-ln de voorlg;mg var.. illform~tje r.n nlllnmatrs.e ringsrl~nnm. Of! Hoor Spijker"'a" IS l (;"rr ;>0 JMl r nel"den bl:!!-lom'eri met flulonliltis"r rn\.j"'ljroi~cten bil DAr Tr ll~ ks. I lrl hceft dan ook 10'10111 ~h;h ;:Ian Cf\f;mng ~n know how. Mnm... nt~1,,; hrj ve,antw()("rlrt ~lijk voor oon vijl tienlal wote p,ojocten!"laf TI'lUO<5.,r",,,,,,,",,~,!~... ',,"lar...-.""... 65(.""'''.., Voordelen van exteme professionals Het (llintrekklo1n van L + T profes ~ Iona l s heeft voor bcnnjllen VArschillende vormibi.m. Oe heer Spljkp.rman daarover: waan de ene kant is de extej r\ e prufessional niet orqa " is~tr", g",bo nde n. Ee" DAr ill'ormalle-an"llst werkt hoofdzélket'jk voor hll! v{lrantwoordel rjktw.ldsg bi(l(! waar hij gestiltroneerd IS. Ex terne adviseuls daarentege.-l ku""en liçl, '-"'il lj, ~"keh l k er opste!<cr1. Zli komen sne i1::~ f tot CCr1 zgn. helicopter vrel'l. Andcrzljd", habben externe pro fessronals veelal aen ruimere matene desk un\j>lir~rtj. Dat VIi i <t!\l!-l~ " t rj kunnen meer Or1at 1'<I"kelrlk het pfocc~ rtoor P.!lfl heel bcf1nl! vo!gflrl. en 7Octoende overlichl VOln es",ent l ~ lc,nlor rl1><tr,,-slrl1rne'l". Een veranderde automatiseringsaanpak SrwJs tw~'\) 1<1,,. IC, cr hij LJAF Tr ucks ccn Q~ <;"n! I "I" w l j71(jln~j Ir, "\J t n mmi ~",n n!j S<I~npak I" C()n~ tn! N fl n. Voort,een WCrUi."I1,n tormilt,.,systemeo, ()~e l>ouwd Va!"U lt dol.. lxjtt0rrl up - v,,;r(~. Op afdeli(1!-l~llrveilu WNI! gei1utornatl!;qnct. Ql':hter 7.onde. oog ti': hchhqnvoor de rloö<jl.dllk Int rntt'glfltre met ander ol ~ys t e mp.l1 bij ander.,.,futjlir1!-leli. Dit was voor DAF cw. rcdc>n om Intnrmalrll nn I\LJtnmn!r~e"ng op.. top-r10wn '" wijl., aarl te pakken ~.lop down"-aanp,1k l1e<.x.r\.jt processen ~()(j<l ni\.j te iluturtiati ~e'tjn. dilt alle benodigde Informatie op elkaar nfgestcmd i~ en op elknar aan~iljit. Van I!P. p lan! ~p.lrjk e dei'ltef'in Lyon. de centrale vestiging In Parijs. lot en m.,t de hooldvestiging in Eindlluven. De s<lmenwerklng met L + T Profcs510nal Servlcc>~ draagt hij tot ililn optlmale realisatie. E.,n vourbwld t,iervall i~ liet OISOS - pru je~ t: DAF Integrale Sales Operatlor1c1e Sy"temcn. L - T protessionals enn",trljeren een conceptueel voorstel om in het totale sales-gebeuren lul een rsileke a<lflpak Ie komen. Vnl vertailld betekent dit dnt de L- T Intorm<ltlC am l i~tlln dil Int ormatlp.~tm me n. betreffeilde planning. VNkoop. aflevering en voonaadsturing op tjlkil<lr a<l" slulltjrr err d<ll Iiel liele p roces uverzichtelilker wordt wa.1rrinor. mld~l~ ~t!lnng Ilfl h"t Jllrste managembntlllveau. positieve bij- t

14 SERVIC~S d m!)p.ll mm h~1 onrklmrmlng!". IesuilAAT mo!l"'h)k WOO'<1m Voor tiik \ lxotecl W()rO&n ecn ~ T uurgroop ell werkwoèpthl O"l oflnccnl. )n de sluururoou hollrtl ~n 7lf:h hrmg rtlf'l hel loowii/erl Vllrl c::tlr1\~iif"t. ~~II~ ~ ir 'I""r I uv..' w.,l ol rliel (loorg1\an, Ww.."r"!-l V"" vll<jrl\)mq en I,et v"f,;~ii.. ff~~1 v",r r"i<j<.itilt:!rl Voor- 71Ttr)f v;'" (kl ~lu ~"W OOp rs 11,,1 hmtr1 V"n (1n g0. hrijlk m~:(}f'g~nlsmi.. n a Il l n~n 1r o hin~r.htl"r,t. lkll 1Ie çjd)ruik r>, nclll!lr 1lf11 In ' TI",k ~1 1 'IJtuuukl' rllot;li Sl aan, wi l [Je CluII.H II:.1 IONrill!-l wtirnmi turlcllorlcrcli, Ot:! w"rk\.lrr,,,,,,p 1'\04](11 71r h h<l7ig met I'I(!I WI1~I' piëreo Viln M I 'p.-n<tukl' LlI1lOg Ili",in 1e1)1)E1O gei:o!rllkh'l, lolor nr:.lltt- analistein, systeemden kers. tlt!~ii~lislen en -arlvl~ur.; blljvcf1 I11vu!l"", [êfl groot prnh/(!cm. wan! OP Dit IIlO1nenl overret! ril' vmo'lg hel a<l11lrv<j..., dele OOIwlkk~hng 1:11 ZICh 111 ue luei<.omst doof1e"o-n Tevreden samenwerking Dal de samenwer1<lng DAf/l- r Prolll'Ssiunsl Services In de prnk I I)k goed w!:!fkl, k8nde heer SPIIj" kcrmao beanl!:!fl. 0""8 8fVl'Win!)P.r1 m ~t L-T verlol>!:!fl al iaren naar wens.. L I r IS altijd f1ex'utii ~ken in de m09'fliijkhcldcn om ni!!uwe onlwlkkehngen A!'I wensen hl bespreken. In de loekom51 Willen WI$ caarum ook slmvm n,1ar andere vorl1l'" I van S-alTl rlwb!'klog Ik ck:nk hlerbrj aan opleidingen en trlllning bi) L t T voo' OAF mensen, (lle In nn I nform '-l tltiyoui~i!iiling werllen of gnlln werken". Ot".,.,. J ~ C. s.-,. ".~... d "'" ~~~... Inwnl L + r al~ DflF Truc!"s onde/kennen ha: rroh!rem cn l ullell er alles aan doen urn proles SIOI'JI-!e!"ullen Ie voorllomen- Over (Ie t oo k n m~ll gn ~<1mClIWt1r' kinq ~egt de IlOOf SrIJkr.-rmnn. Ik VL'fW<I,-,111 dat ut1 ~e re!ii' IF'I 10nlr. die nu I ~, ~" <l JIDlraafd ~a l bll) v.--:n. N ~;}r Ik hooi-' k<j1i L~ T de,oon.-.rrr:nr1n Vr<1ilg na<l1 ITl!i,l ml~-

15 L+ TAKTUEEL,', Va" 191<.11 ""1 111",122 f...'ljfujfl Y<JI1U Ullt... 1 WL... 'f 11(.'1 ",tcrnat,o II"lc ",door concollf:'; h'flp1'1111' "IrlÓOOf" I:lr.Ihnnt p ~'I'II<; on ct<> Km h.lnth.1l~ [(> '<; HeItogen hosch Oele : e<j'i'", wt=<u "...u.. ~~~",;unj UooI L T In IV"""l";", KI:ml"n en IClm~<; o"lv"' gl~' van L I I Inlonnil l '~!1 t{ ><"9~ ng rj<".lrtnn om,il<'! IJl'Ole rn l ~ I, I InTntmoTi(:,." 1.>11 te wonon vrm ~ f d<il 8""t"l.I<.." ti 0",,, n,,,( ~ 1 w,, ~." ~" ~p~"t;i;l,1i VIP L l'"a~ rjc rlhj "rvl'crd, wn.lr ~n :1;0 11 1,,1 g,,~ TVmo IW {ln N1 91\'\1 h(,rr:nvnnl I I rnn rl Of! I!iO,ela TIA'" ""tvongen Het e~ent! ",,,,l1t WfiS zowel VVVI L - T.. Is VVUl 11<1<11 1 ", 1 t\ l i t:~ 011:11 Ut;l lll<!lt ~uv Cel;, dal verwacht rrm.g wmnm. dal L 1- I Inlörmill'f:n vnhjmd IIlAr WflI'l( ;,;onwe7'9 7(1171)1"1 op IndOO! Rraban' Curtl(dU <.jtrlq. qedurl!f1cc <lj,,~r IJII L" T '!IJofll1.1tlca 1100 flf"vartng uvql'(i<j.1n In nrvr.r<;a,lutomal :;C!lng~flrOJf'klen bij \/l"!!scluli",, de. o[x1rilcll!fj"'_!ls Ab ~J",~. mana(}e! ial h i IJ", ~ale~ ;.1tdchng tjllme" L ~ T Pru r C~5lonal Sr.rvi.. t'~ j.l;.1;jil coor!1ir\f'(r.<! Op 4, , heefl L I T 1,,10' m.1llrll N'n ".""... 't: v "~t'h"iq 111 goorllik Ç,e'H)"'t!JI. Na:.!:;! de vcr. Ji,I"I}l'" I In [mdhoven en I rh:!cr "' l~f QP(!fP.<' rt L I Inlormatlca nu O()k v"nui! AmerS/OOll He! nieuwe fldl t!s CA AMERSFOORT Postbus AL Amersfoort Telef oon: Telo)x: I! I ol Do:! ofll(;l,,'" opefljng volgt In oktooer l!1s!. In schouwbu' SI _OqtL'fql ICl Mt:ppeI W<Jll L - l lnionn,1h"'~'.11~ e.<p<.>~",,'t..", d')clncrt1cf Il~n~ -'Iq op het VUM JlIhoII'llJm-CQI1 - g'c~. Hel COO!Jres volld pr..... ll ~ op "" mer en dloej.j :lj~ OIt.~!1a.On!wlkkelirl$l ~" II l'<:fi gc.11l!o 11l{l!is...,.,J., tjt."iil'cil!ciijkr. h(lyol k"'<.ls<jdrtllrll~lr:::illr.,. Op 28 8 ~.HI11 I vorld de ope '''JlÇl»Iaals van dc n ICUWr. I PC() ~e~,! lgrng in Am""5 toor l Hi l;lrt,lij w~r.." Ollu"rllll;ll;lr aatlweziçl, mr E3.r L S!al Illd win R.1.1r! vnn!:ln5t 111" B(lllwtoncl~ N ti(l'u l ~ nuse Gemeenten), Prol dr A, 11~'t!! - 11" (tlcoouonl), A. Schrlluclr.r (!:1urgemcnstnr ~1Hl A mersl oor I) iln de heer G CO" rrl l:"'~ (dlft'(; It'u! van IPeo). Het Inshlllilt voor P'O\û5SIOnille Com pulv, opleldulgen (tpco) I~ t!i;in dr.x;hl t'rqrldt'rnem'!11l van de N V. Bouwtonas Inlormill,clI Groep en vem.gde ZIch in het'tii/di:!»."'d als L. T Informatica. 7 NOl L'(.'f1 korte onrl()t1)mklfl!) IS de hocr R. Kortl'kn ll'l weer le<1.jggekr:;':rrl bij I I T Informatica. Ol;! nlg<110pef1 anoor tlalf i~!01 WJ ~ tllj als sal"s-it1<1rk O::ltilll,l managcr w", rk"<i;.1 r" tj lj CCSI In CIJrllçno, yuorh<.'t-ll een h llitr.n lnnrlf-!1 vest iging y"n I 1 Internalion{ll Kv rl,.,k rrre 11..'\.>11. voordat hij n",1r IIM' r'io"... ~~, ~... ""~~"".,."'" A....'".,.' ~, u..,,' (; \;, ~.~. ~ '~"''''lrco

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S kz Zl W Ml Uv R jk Pl Pk Sppy U cl E vll Lj v D Pk. W. I z v pl v v v. I p v jp v. S kz Zl W Zl v k lz c Zl W jp v v. Il k v cv k jk. D v v Zl W, v v kz k v, c, zj pl 2 jl zj kz l

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

renvooi elektra begane grond verkooptekening, 2^1 kap woning, beukmaat 5400 - plattegrond

renvooi elektra begane grond verkooptekening, 2^1 kap woning, beukmaat 5400 - plattegrond vrooptnn, 2^1 p wonn, umt 5400 - plttron VTGOED rttn 2750 3010 60 +P rn C C tl t / woonmr 8500 un opt 5270 ntr 2680 1350 s 3160 t 3130 st 1000 tolt st tolt t ntr s opt t / woonmr 24.6 m² un 8.7 m² tl C

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

'd-ttdf veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin DII 1 Fl HET INSPIRATIE MAGAZINE VAN THE FLAGSTONE COMPANY WINKELPRIJS 4,95 Op h f b wm mplk? Spl Fl Np Gp D p. W v! D Méé é j ch Ik vl v. D f v w m. IK HEB EEN PASSIE VOOR STENEN EN NATUURLIJKE PRODUCTEN

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen Glhbjpl 2016-2017 A: J. l Dpl 1 1971EN Vl 0255 567382 jl@vl.l b 2016 INHOUD 1 DOEL EN UITGANGSPUNT GLADHEIDBESTRIJDING... 3 2 STROOIROUTE... 3 2.1 S lc... 3 2.2 D bj x ()... 3 2.3 D bj vz h... 3 2.4 Af

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

e e d d r j e m o u c h a p o o v o e e Kraak de code wiskunde aardrijkskunde biologie techniek 1 e graad secundair onderwijs

e e d d r j e m o u c h a p o o v o e e Kraak de code wiskunde aardrijkskunde biologie techniek 1 e graad secundair onderwijs r c c r c r cr rw wk rrkk l ck Krk c H cf kk TOP SECRET c cl Wccc, f Vl Or. H cf kk TOP SECRET wr rlr r Tcl, Vl -cr r wc cl Mcl. M Tcl r F.T.I zw rc Vl Rr wc cl cr. Vr r fr r cl Wccc: www.w-lr./cl W l

Nadere informatie

Behandeld door Telefoon: Fax Email

Behandeld door Telefoon: Fax Email ABO~ VERZONDEN Ü5NOV. 2008 member of the EXEQUTES Group ABO-Milieuconsult B.V. Livingstoneweg 42 4462 GL Goes Gemeente Middelburg t.a.v. dhr. J. Treurniet Postbus 6000 4330 LA Middelburg Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester Pstbus 1 3 HA SCHIEDAM Stadskantr Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK l'w

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie