Quickscan BGT. Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan BGT. Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)"

Transcriptie

1 Quickscan BGT Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan BJ Zevenbergen Grontmij Nederland B.V. Roosendaal, 25 januari 2011

2 Verantwoording Titel : Quickscan BGT Subtitel : Quickscan voor transitie grootschalige kaartbestanden van gemeente Moerdijk naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Projectnummer : Referentienummer : R.0001 Versie : 1.0 Datum : 25 januari 2011 Auteur(s) : Tom Wortel adres : Gecontroleerd door : Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. Bovendonk ZH Roosendaal Postbus BS Roosendaal T F Pagina 2 van 75

3 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 5 Inleiding Werkwijze Quickscan Conclusies... 5 Aanbevelingen Status Leeswijzer... 9 Opbouw rapportage Gebruikte afkortingen... 9 Versiebeheer Brondocumenten Inleiding Aanleiding, doel en scope BGT BGT in de informatiehuishouding Invoerplanning en fasering Minimale eisen BGT Organisatie Data Doel en Werkwijze Quickscan BGT Aanleiding, doel en scope Quickscan BGT Werkwijze Interviewsessie Data-analyse Resultaten Quickscan Interviewsessie Organisatie Algemeen Beheerprocessen Bijhouding GBKN Bijhouding BOR-kaart Bijhouding BAG-kaart Data Aangeleverde bestanden GBKN Groen- en wegbeheerkaart Detailondergrond versus groen- en wegbeheerkaart BAG Analyse resultaten Bronhoudersgrenzen Kwaliteitsaspecten BGT Initiële opbouw IMGeo/BGT Ons advies voor de aanpak van de initiële opbouw Pagina 3 van 75

4 Inhoudsopgave GBKN Actualiteit Precisie en gestructureerdheid Te ondernemen acties GBKN Beheerskaarten Actualiteit Precisie en gestructureerdheid Te ondernemen acties beheerskaarten Creëren geïntegreerde kaart Implicaties voor MRC systeem Status gemeente Moerdijk Kosten voor aanpak initiële opbouw Organisatorische analyse Beheer en gebruik BGT/IMGeo Beheerkaart en BGT/IMGeo Pandenkaart en BGT/IMGeo Gebruik BGT/IMGeo Wijzigingen in benodigde capaciteit Capaciteit benodigd voor invoering BGT/IMGeo Capaciteit benodigd voor gebruik BGT/IMGeo Wijzigingen in project- en beheerorganisatie Projectorganisatie Beheerorganisatie Wijzigingen in beheerprocessen Samenwerking Conclusies en aanbevelingen Algemeen Conclusies Aanbevelingen Status Pagina 4 van 75

5 1 Management Samenvatting 1.1 Inleiding Het stelsel van basisregistraties kent in 2014 een uitbreiding met de basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) met als een van de belangrijkste bronhouder de gemeenten. BGT is één van de basisregistraties die in het NUP is opgenomen, wat betekent dat de realisatie van deze bouwsteen prioriteit heeft. Met de realisatie van de BGT beschikt de gehele overheid over dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. De BGT zal bij invoering in 2014 bijdragen aan: een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, administratieve lastenverlichting, betere samenwerking binnen de overheid en daarmee kostenbesparing in ketens. Onder grootschalige topografie wordt verstaan topografie geschikt voor weergave op de schaalniveaus 1:500 tot 1:5000. Met de BGT krijgt de Grootschalige Basiskaart Nederland een objectgerichte opvolger. De BGT is daarmee meer dan een kaart welk gemeentebreed als ondergrond wordt gebruikt zoals nu de GBKN. De BGT zal een compleet objectgericht en gemeentedekkend topografische kaart worden en een centrale rol krijgen binnen diverse processen. Hierbij moet gedacht worden aan processen in de taakvelden van beheer van de openbare ruimte, BAG, handhaving, vergunningverlening, WOZ, beleidsontwikkeling en openbare orde en veiligheid. Gemeente Moerdijk heeft zich gerealiseerd dat de invoering van de BGT gepaard zal gaan met de nodige inspanningen in de transitie- en de beheerfase. Om zich daar op voor te bereiden heeft gemeente Moerdijk aan Grontmij gevraagd een Quickscan BGT uit te voeren voor de aandachtsgebieden data, data+ en organisatie. Het aandachtsgebied ICT valt buiten de scope van deze Quickscan. 1.2 Werkwijze Quickscan De Quickscan BGT is uitgevoerd door middel van het afnemen van interviews met medewerkers van de gemeente Moerdijk, aangevuld met een globaal onderzoek van de aanwezige relevante kaartbestanden. 1.3 Conclusies Gemeente Moerdijk beschikt met haar detailondergrond over een kaartbestand dat zonder meer bruikbaar is als bronbestand voor de opbouw van IMGeo/BGT. De pluspunten van de detailondergrond voor gebruik als bronbestand voor IMGeo/BGT zijn: De detailondergrond bevat de begrenzingen van de meeste BGT-objecten; De lijnobjecten uit de detailondergrond kunnen eenvoudig gemapt worden naar de betreffende lijnobjecten in IMGeo/ BGT zonder handmatige acties per object; De detailondergrond is bovengemiddeld gestructureerd en kan dus vrij gemakkelijk gebruikt worden om vlakobjecten mee te vormen. De beheerskaarten en de GBKN worden door het MRC systeem al behoorlijk goed synchroon gehouden. De actualiteit van de lijnen en de door de gemeente beheerde vlakken is dus vergelijkbaar De kwaliteitseisen en opnameregels van de detailondergrond wijken enigszins van die van de BGT, maar verwacht wordt dat het geaccepteerd wordt dat in de opbouwfase de informatie uit de detailondergrond kan worden gebruikt. De grootste nadelen van de detailondergrond zijn: Pagina 5 van 75

6 Management Samenvatting De gemeente heeft nog geen beheersysteem om zelf een detailondergrond bij te houden. Het bevat geen vlakobjecten en die zijn vereist voor de BGT; Slechts een heel beperkt deel van de voor de BGT benodigde attribuutinformatie kan uit de detailondergrond worden afgeleid. Er zal een kleine actualisatieslag moeten plaatsvinden om de detailkaart en de beheerkaarten helemaal up to date te krijgen. Door de beheerkaarten en de GBKN tezamen te actualiseren kunnen beide systemen in 1 keer up to date gemaakt worden. Uit de Quickscan blijkt dat ongeveer 67% (10.000) van de vlakobjecten uit de groenbeheerkaart geautomatiseerd kunnen worden overgenomen naar IMGeo/BGT. De overige 33% (5.000) van de vlakobjecten zal handmatig moeten worden opgebouwd vanuit de detailondergrond, de groenbeheerkaart en actuele luchtfoto s. Uit de Quickscan blijkt dat ongeveer 80% (11.000) van de vlakobjecten uit de wegenbeheerkaart geautomatiseerd kunnen worden overgenomen naar IMGeo/BGT. De overige 20% (2.500) van de vlakobjecten zal handmatig moeten worden opgebouwd vanuit de detailondergrond, de groenbeheerkaart en actuele luchtfoto s. Om een deel van de vlakobjecten uit de groen- en wegbeheerkaart in combinatie met de detailondergrond te kunnen gebruiken, zullen deze kaarten eerst flink moeten worden opgeschoond. In detailondergrond gaat het om ongeveer lijnen die niet goed aansluiten. In de groen- en wegbeheerkaart moeten ca overlappen opgeschoond worden. Ook moeten de beheerkaarten in de detailondergrond geïntegreerd worden. Hierbij zal hoogwaardige GIStechnologie en kennis nodig zijn. De methode moet er op gericht zijn om bij het vormen van de vlakobjecten zoveel mogelijk vlakgrenzen uit de detailondergrond te gebruiken (hogere kwaliteit), aangevuld met vlakgrenzen uit de groen- en wegbeheerkaart (lagere kwaliteit). Om te voorkomen dat alle automatisch gevormde vlakobjecten handmatig gecontroleerd moeten worden, moet de methode er op gericht zijn om alleen de vlakobjecten te vormen die vrijwel zeker goed zijn. Op basis van de in hoofdstuk 6 genoemde aannamen zijn de afgeronde indicatieve kosten voor de migratie naar IMGeo/BGT ca Op het gehele bedrag moet rekening gehouden worden met een foutmarge van ongeveer 20%, bij de individuele stappen zal de foutmarge hoger liggen. Die foutmarge wordt o.a. veroorzaakt door: Foutmarge in aannamen m.b.t. kennisniveau en tarief van de betrokken medewerkers; Beschikbare applicaties voor opbouwwerkzaamheden; BGT specificaties nog niet definitief; Het gewenste kwaliteitsniveau; De nog vast te stellen bronhoudersgrenzen; Situaties in de huidige data die in de Quickscan niet aan het licht zijn gekomen; Nauwkeurigheid van de gebruikte kentallen. Uitslagen van het onderzoek naar de kwaliteit van de liggingsgegevens in de detailondergrond. De gemeentelijke organisatie is goed ingericht voor het bijhoudingsproces van de BGT. Wel zal er een kleine wijziging plaatsvinden in de plek waar de grafische representaties van beheerobjecten worden bijgehouden. Dit komt, net als de BAG geometrie, te liggen binnen het team I&F. Dit leidt niet tot een fundamenteel andere werkwijze binnen de gemeente. Softwarematig zal er wel wat kunnen veranderen. Het is aan te raden om het MRC systeem zoals de gemeente dat nu heeft gedeeltelijk te vervangen door koppelvlakken. Deze vormen een automatische koppeling tussen beheersystemen. Ook kan een koppelvlak automatisch records aanmaken in het MRC, waardoor dit beter up to date blijft. Pagina 6 van 75

7 Management Samenvatting Samenwerking kan voordelen hebben voor de gemeente Moerdijk. Voordelen van samenwerking moeten vooral gezocht worden in capaciteitsvergroting, kennisdeling en kostenreductie. Uitdagingen zitten in de werkafspraken en afspraken over de inhoud van de georegistratie die opgebouwd wordt en beheerd wordt door een samenwerkingsverband. 1.4 Aanbevelingen Probeer in een zo vroeg mogelijk stadium de bronhoudersgrenzen met de overige BGT bronhouders vast te stellen omdat: de gemeente zo de inspanningen kan beperken tot haar eigen bronhoudersgebied; er beter geschat kan worden welke inspanningen er door de gemeente moeten worden verricht voor opbouw (en beheer) van IMGeo/BGT. Focus in eerste instantie op de opbouw van data die van belang is voor de eigen processen en in tweede instantie op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de BGT. Daardoor zullen voor de gemeente eerder en meer baten ontstaan. Belangrijk hierbij is om in een vroeg stadium de potentiële gebruikers bewust te maken van de BGT en om daarbij hun behoeften helder te krijgen. Hiermee kan per direct worden begonnen. Met het opschonen en aanvullen van de beheerkaarten kan per direct een start worden gemaakt. Er dient voordat de detailondergrond gebruikt kan worden eerst een onderzoek gedaan te worden naar de kwaliteit van de liggingsgegevens in de detailondergrond. De attributen van de detailondergrond voorspellen veel elementen die niet nauwkeurig genoeg zijn ingewonnen om aan de BGT eisen te voldoen. Maak ten behoeve van het opschonen van de detailondergrond eerst een voorlopige bronhoudersgrens. Wacht met het opbouwen van IMGeo/BGT objecten totdat de definitieve versies van de BGT gegevenscatalogus en objectenhandboek zijn vastgesteld. Zorg er voor dat de beheerorganisatie van IMGeo/BGT gereed is op het moment dat de opbouw is voltooid. Integreer de IMGeo/BGT-objecten en de eventuele overige geo-objecten die van belang zijn voor de gemeentelijke processen in één centraal beheerde kernregistratie geometrie van waaruit de BGT automatisch kan worden afgeleid. De eenmalige extra inspanningen om dit te realiseren zullen op de lange termijn ruimschoots worden gecompenseerd door efficiëntere werkprocessen (eenmalige bijhouding zonder inconsistenties). Randvoorwaarden daarbij: De beheerapplicatie voor de kernregistratie geometrie moet geautomatiseerd vanuit het hogere detailniveau van de kernregistratie, de geometrie van de BGT kunnen afleiden. Systemen die gebruik maken van de objecten uit de kernregistratie geometrie moeten via koppelvlakken gekoppeld kunnen worden aan de beheerapplicatie voor de kernregistratie geometrie. Die werking van die koppelvlakken moeten toegesneden zijn op de gemeentelijke processen. Door uitbreiding van de huidige beheerapplicatie voor de detailondergrond met de betreffende koppelvlakken kan hieraan worden voldaan. Maak een gedetailleerd stappenplan voor de transitie van de huidige bestanden naar de BGT / IMGeo. Detailleer het stappenplan pas na: vaststelling van de definitieve BGT gegevenscatalogus en objectenhandboek; de eventuele publicatie van richtlijnen van I&M m.b.t. de kwaliteitseisen die gelden in de opbouwfase. Voer een pilot uit om het stappenplan te testen en bij te stellen. Bouw daarbij voor een klein gebied van de gemeente een IMGeo/BGT bestand. De pilot zou kunnen resulteren in: wijzigingsvoorstellen voor het gedetailleerde stappenplan voor de opbouw van IMGeo/BGT; (input voor) een gedetailleerde tijd- en/of kosteninschatting voor de opbouw van IMGeo/BGT voor het hele gemeentelijke bronhoudersgebied; een opgebouwd IMGeo/BGT-bestand van een klein stuk van het gemeentelijke beheergebied. Pagina 7 van 75

8 Management Samenvatting Om aan te tonen dat de detailondergrond en/of de groen- en wegbeheerkaart van voldoende kwaliteit is, kan de kwaliteit van de informatie die gebruikt gaan worden voor de opbouw van de BGT-objecten objectief worden onderzocht door het doen van enkele steekproeven. Beschouw daarbij de kwaliteitsaspecten uit de gegevenscatalogus van de BGT. Onderzoek in hoeverre de huidige software geschikt is voor de bijhouding van BGT/IMGeo. Onderzoek of er koppelvlakken bestaan tussen de huidige systemen. Onderzoek of die koppelvlakken kunnen voorzien in de vulling van het MRC systeem. 1.5 Status De stand van zaken van de brondata in Moerdijk is iets onder het landelijk gemiddelde. De organisatie staat wel goed voorgesorteerd op de komst van de BGT. Status data gemeente Moerdijk. Moerdijk scoort 9.2 punten, waarbij 10.0 staat voor landelijk gemiddeld. Pagina 8 van 75

9 2 Leeswijzer 2.1 Opbouw rapportage In hoofdstuk 3 wordt de aanleiding tot het uitvoeren van de Quickscan verduidelijkt samen met het doel en de scope. Belangrijk referentiekader vormen de minimale eisen van de BGT ten aanzien van de data. Hier over is diverse documentatie beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van VROM, nu Infrastructuur en Milieu. In hoofdstuk 4 wordt de gevolgde werkwijze uitgelegd en toegelicht. De hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 vormen de kern van deze Quickscan rapportage voor de gemeente Moerdijk. Ze bevatten de resultaten (H5), de analyse van de resultaten en het stappenplan met de kostenindicatie (H6), de analyse van de organisatie (H7) en de conclusies en aanbevelingen (H8). Voor een kort en bondig overzicht van de inhoud van deze Quickscan rapportage wordt verwezen naar hoofdstuk 1, de managementsamenvatting. 2.2 Gebruikte afkortingen In deze rapportage worden de volgende afkortingen gebruikt: BAG BGT BGT+ BOR BRT ETL GBKN GML I&M ICT IMBGT IMGeo LKI LSV GBKN LV NUP SVB BGT VROM XML Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT plus aanvullende geometrie, ook wel kernregistratie geometrie Beheer Openbare Ruimte BasisRegistratie Topografie Extract, Transform, Load. Mechanisme voor synchroniseren van data tussen systemen. Grootschalige BasisKaart Nederland Graphic Markup Language, wereldwijde op XML gebaseerde uitwisselingsstandaard voor geometrie Ministerie van Infrastructuur en Milieu (waarin VROM is ondergebracht) Informatie en Communicatie Technologie Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie InformatieModel Geografie Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem, informatiemodel voor GBKN en kadastrale kaart Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Landelijke Voorziening Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid SamenwerkingsVerband van Bronhouders BGT Voormalig ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (inmiddels ondergebracht bij I&M) extended Markup Language, wereldwijde uitwisselingsstandaard voor informatie 2.3 Versiebeheer Datum Versie Omschrijving wijzigingen Eerste concept versie aangeboden aan gemeente Moerdijk Definitieve versie aangeboden aan gemeente Moerdijk Pagina 9 van 75

10 Leeswijzer 2.4 Brondocumenten Voor deze Quickscan zijn de volgende documenten geraadpleegd: Omschrijving Versie Datum Bron BGT Beleidsvisie (Schetsontwerp) november 2009 VROM Informatiemodel IMGeo inclusief BGT deel I (Gegevenscatalogus 0.9.9_1 17 augustus 2011 I&M BGT) Informatiemodel IMGeo deel II (Gegevenscatalogus augustus 2011 Geonovum BGT+) BGT Objectenhandboek augustus 2011 I&M GBKN handboek 07.05/ Juli 2007 Stichting LSV GBKN Pagina 10 van 75

11 3 Inleiding 3.1 Aanleiding, doel en scope BGT In 2005 is door VROM in de Tweede Kamer het voorstel ingediend om het GBKN bestand onder te brengen in het stelsel van basisregistraties als Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De Tweede Kamer heeft het voorstel goedgekeurd onder de voorwaarde dat de rijksoverheidsfinanciering geregeld kon worden. In 2008 heeft VROM na interdepartementaal afstemmen en met goedkeuring van de ministerraad de financiële middelen verkregen op de rijksbegroting om de BGT te kunnen realiseren. De BGT maakt sindsdien onderdeel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) en gelden er dezelfde eisen als voor alle andere basisregistraties die worden gerealiseerd onder dit programma. Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) beoogt een aantal bouwstenen van de elektronische overheid te realiseren en toe te passen in een aantal voorbeeldprojecten. BGT is één van de basisregistraties die in het NUP is opgenomen, wat betekent dat de realisatie van deze bouwsteen prioriteit heeft. Naast het NUP heeft BGT ook relaties met een aantal andere programma s. De realisatie van de BGT kent het volgende doel: De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Dit is geen doel op zich maar draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven; Administratieve lastenverlichting; Betere samenwerking binnen de overheid; Kostenbesparing in ketens. Deze beoogde maatschappelijke baten zijn leidend voor de inrichting van de BGT. Onder grootschalige topografie wordt verstaan topografie geschikt voor weergave op de schaalniveaus 1:500 tot 1:5000. De kleinere schaalniveaus worden gedekt door de basisregistratie Topografie (BRT). 3.2 BGT in de informatiehuishouding De BGT is meer dan een kaart. Het vormt een basisbestand waarop gebruikers hun eigen bedrijfsspecifieke thema-informatie kunnen positioneren. De objecten in de BGT hebben relaties met objecten uit andere basisregistraties (zie Figuur 1), zoals panden. De BGT is een belangrijke basis voor een veelheid aan taken, zowel in het publieke domein als private domein. Met het op lijnen gebaseerde GBKN bestand liggen deze taken vooral op het gebied van beheer van de openbare ruimte. De GBKN is basis voor beheerkaarten en wordt daarbij gebruikt als ondergrond en als bron van geometrie die eruit wordt overgenomen. In de huidige praktijk zijn er al bronhouders die basisbestand en bedrijfsspecifieke themainformatie, als wegbeheerinformatie, geïntegreerd inwinnen. Het basisbestand vormt dan als het ware een uittreksel uit het geheel. Voordeel van deze benadering voor de bronhouder is dat Pagina 11 van 75

12 Inleiding actualiteit van basisbestand en thema niet uiteen loopt en beide goed op elkaar zijn aangesloten. De bronhouder kan er echter ook voor kiezen beide productiestromen te scheiden. In de beoogde situatie wordt toegewerkt naar een breder en intensiever gebruik van de BGT, waarbij informatie gemakkelijker gecombineerd kan worden. Dit zal bijdragen aan verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en aan de interne dienstverlening. Ook zullen baten bij de bronhouder ontstaan wanneer de beheerprocessen voor de BGT goed afgestemd worden met andere processen voor geometriebeheer. De BGT zal een objectgerichte en landsdekkende topografische kaart worden en een centrale rol krijgen binnen diverse processen. Hierbij moet gedacht worden aan processen in de taakvelden van beheer van de openbare ruimte, BAG, handhaving, vergunningverlening, WOZ, beleidsontwikkeling en openbare orde en veiligheid. Bij de meeste organisaties is de GBKN de ondergrondkaart binnen diverse thema s in de kaartviewer. De objectgerichte BGT kan deze functie ook vertolken maar heeft doordat het uit objecten is opgebouwd een veel krachtiger functie in de informatiehuishouding. De BGT kan de ruimtelijke informatiedrager zijn voor allerlei administratieve data (zoals een uitritvergunning). Figuur 1: Stelsel van basisregistraties en de relaties in het Geo-domein (bron; VROM) Pagina 12 van 75

13 Inleiding 3.3 Invoerplanning en fasering VROM heeft in haar BGT-beleidsvisie van november 2009 een invoerplanning voor de fasering van het gehele programma afgegeven. Deze is indicatief en ziet er als volgt uit (zie ook Figuur 2): Omschrijving fasering Start periode (initieel november 2009) Start periode (bijgesteld juni 2011) Afsluiting verkenningsfase en Start Programma Fase 1 Q Q Afsluiting Fase 1 en start Fase 2 Q Q / Q Afsluiting Fase 2 en start Fase 3 Q Q / Q Afsluiting Fase 3 Q Q Afsluiting Programma (overdracht aan lijn) Q Q (?) Fase 1, 2 en 3 staan respectievelijk voor ontwerp, realisatie en implementatie. Figuur 2: Fasering van de invoering BGT (bron: presentatie van VROM op 15 september 2010) In Fase 1, waar we op het moment van schrijven van deze rapportage nog zitten, worden de kaders rond de eenduidige vastlegging nog door diverse partijen ( o.a. bronhouders en leveranciers) bekeken en zal I&M met de volgende definitieve documenten komen: Beleidsvisie 2.0; Gegevenscatalogus 1.0; Objectenhandboek BGT 1.0; IMGeo versie 2.0. Fase 1 zal naar verwachting pas in het vierde kwartaal van 2011 zijn afgerond en heeft dan een jaar langer geduurd dan initieel gepland. De planning zoals deze is gecommuniceerd op de voorlichtingsdagen van het ministerie van I&M in juni 2011 schuift echter maar een half jaar op. Daartoe wordt de geplande 2 jaar voor fase 3 ingekort tot 1,5 jaar. Pagina 13 van 75

14 Inleiding 3.4 Minimale eisen BGT De bovengenoemde definitieve documenten zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De laatste conceptversies zijn 29 augustus 2011 gepubliceerd, de definitieve versies zullen naar verwachting niet eerder dan november 2011 verschijnen. In de conceptversies van deze documenten worden de contouren waaraan minimaal moet worden voldaan voor de BGT wel duidelijk gemaakt. Het ontbreken van definitieve documentatie vormt dan ook geen belemmering om al de nodige stappen te ondernemen. In de hierna volgende paragrafen zijn de eisen ingedeeld in: 1. Organisatie 2. Data; Organisatie Beheerverantwoordelijkheid Met de komst van de BGT worden gemeenten primaire bronhouder en grootgebruiker van grootschalige topografie binnen de eigen gemeentelijke grenzen. Gemeenten, en dus ook de gemeente Moerdijk, zijn als primaire bronhouder verantwoordelijk voor: Het verzamelen en registreren van grootschalige topografie binnen de eigen gemeentegrenzen conform vastgestelde eisen. Zij kunnen de regie op de uitvoering zelf doen of opdragen aan een samenwerkingsverband maar blijven verantwoordelijk. De afstemming met en tussen overige bronhouders zoals RWS, ProRail, Provincies, Waterschappen. De eigen topografie dient aan te sluiten op de aangrenzende topografie van deze bronhouders. Bij de uitvoering hiervan in de beheerfase zal het SVB BGT een grote rol gaan spelen. Het leveren van mutaties uit de BGT aan de landelijke voorziening (al dan niet via het SVB BGT). Gebruiksplicht Naast deze op beheer gerichte verantwoordelijkheden zullen gemeenten ook verantwoordelijkheden krijgen in het gebruik. De BGT wordt verplicht binnen de overheid en in het geval van wettelijke verplichtingen (zoals bij de WION) ook daarbuiten. De BGT zal door de gemeente beschikbaar gesteld moeten worden aan gebruiksplichtige afnemers binnen en buiten de organisatie, resp. via een eigen oplossing en de Landelijke voorziening; Er geldt: Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik. Dit houdt in dat afnemers geen eigen schaduwbestanden meer mogen beheren en gebruiken; Gebruiksplichtige afnemers, zowel binnen als buiten de organisatie, hebben een terugmeldplicht wanneer er fouten worden geconstateerd in of twijfels zijn over de juistheid van het bestand. Projectorganisatie Voor de invoer van de BGT en de realisatie van een organisatiebreed gebruik zal een bronhouder moeten kunnen vertrouwen op een projectorganisatie. De invoer van de BGT is een complex proces dat niet zomaar naast de dagelijkse activiteiten in de lijn kan worden uitgevoerd. Daarom dient een bronhouder te beschikken over: Een betrokken opdrachtgever; Voldoende budget en vrijgemaakte manuren; Een vastgesteld einddoel (ambitieniveau); Heldere fasering en realistische planning; Een degelijke projectorganisatie; Projectteam met vertegenwoordiging van betrokken afdelingen; Afspraken over de uitvoer, communicatie en rapportage in het project. Pagina 14 van 75

15 Inleiding Beheerorganisatie Er worden geen eisen gesteld aan de wijze waarop een bronhouder zich moet organiseren om aan deze verantwoordelijkheden te voldoen. Als maar voldaan wordt aan deze verantwoordelijkheden en plichten. Duidelijk is wel dat een organisatie bij een bronhouder en gebruiker van de BGT gericht moet zijn op: Een goede borging van de kwaliteit van de BGT; Een goede sturing en afstemming van beheerprocessen; De bereidheid werkprocessen aan te laten sluiten op het verplichte gebruik; Een goede sturing en afstemming van gegevensuitwisselingen over afdelingsgrenzen; Een gedeelde en heldere visie op gegevensbeheer en gebruik binnen de organisatie; Een verankering van de BGT op bestuurlijk en management niveau; Een goede samenwerking met aangrenzende bronhouders (mogelijk via SVB BGT). Beheerprocessen De volgende beheerprocessen dienen te worden ingericht: Melden van mutaties (eigenlijk een gebruiksproces); Beoordelen van mutatiemeldingen; Periodiek opsporen van gemiste mutaties; Inwinnen en verwerken van mutaties; Distributie van mutaties aan gebruikers; Mutatiemelders informeren over de behandeling van hun melding. Om inzichtelijk te maken hoe deze processen presteren, moeten de (belangrijkste) prestaties worden gemeten en de resultaten daarvan worden gerapporteerd. Op basis daarvan kunnen de processen worden bijgestuurd indien dat nodig is. Benodigde capaciteit De BGT zou voor een zelfregistrerende gemeente in de bijhoudingsfase een besparing van capaciteit teweeg moeten brengen. Er hoeft immers nog maar 1 kaart bijgehouden te worden, waar in de huidige situatie meerdere beheerkaarten en de GBKN veelal apart worden ingewonnen. Voor afnemende gemeenten kan er intensievere coördinatie van de detailondergrond nodig zijn. Dit betekent dat er iemand binnen de organisatie aangewezen moet worden die ervoor gaat zorgen dat de BGT kaart voldoet aan de specificaties. Controles op vlakdekkendheid en attributen worden hiermee een tijdrovender bezigheid dan nu het geval is, nu alle leveringen gecoördineerd worden door de stichting GBKN. Er komt al met al een zwaardere coördinerende rol te liggen bij afnemende gemeenten Data In de beleidsvisie (schetsontwerp) versie 1.0 is opgenomen welke eisen aan de BGT worden gesteld. Het betreft hier drie pijlers: Gegevensmodel; Kwaliteit; Aansluiting. De pijlers Gegevensmodel en Kwaliteit hebben grotendeels betrekking op data en zijn hieronder verder uitgelicht. Gegevensmodel In 2008 is het gegevensmodel voor grootschalige topografie vastgesteld: IMGeo 1.0. IMGeo is niet alleen een gegevensmodel maar ook een uitwisselingsstandaard in GML. Het gegevensmodel voor de BGT (IMBGT) is gebaseerd op IMGeo 1.0, maar wijkt hier enigszins van af. Versie 2.0 van IMGeo is volledig geharmoniseerd met IMBGT, waarbij IMBGT de kern van IMGeo vormt (zie Figuur 3). Pagina 15 van 75

16 Inleiding Figuur 3: Samenhang gegevensmodellen IMGeo en IMBGT (bron: VROM) Naast de basis die wordt gevormd door de BGT, is het mogelijk om aanvullende objecten met geometrie binnen IMGeo op te nemen. Er zijn drie soorten aanvullende geometrie te onderscheiden (zie Figuur 4): plus topografie: GBKN-plusobjecten, veelal puntobjecten zoals kolken, kasten en straatmeubilair; beheer topografie: objecten voor het beheer van de openbare ruimte, veelal voor groen- en wegbeheer; bestuurlijke gebieden: o.a. buurten en wijken. Overigens is er geen scherpe scheidingslijn tussen plus topografie en beheer topografie (bomen worden beschouwd als plus topografie, maar vallen ook onder groenbeheer). In dit rapport wordt de term kernregistratie geometrie gebruikt voor de BGT-objecten samen met de aanvullende geometrie gemodelleerd volgens de IMGeo 2.0 standaard. Dit wordt ook wel BGT+ genoemd. Alle objecten binnen de kernregistratie geometrie kunnen dus worden gemodelleerd en uitgewisseld volgens deze standaard. Figuur 4: Samenhang IMGeo 2.0, BGT en aanvullende geometrie (bron: Geonovum). De objecten binnen de IMGeo 2.0 standaard behoren tot de kernregistratie geometrie. De BGT objecten en hun attributen zijn in concept beschreven in het document: Informatiemodel IMGeo - Inclusief Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) - Deel I: BGT verplichte deel - Gegevenscatalogus, versie 0.9.9_1 van 17 augustus 2011, verder hier BGT gegevenscatalogus genoemd. De IMGeo standaard voor objecten en attributen die optioneel aanvullend op de BGT kunnen worden beheerd, zijn in concept beschreven in het document: Informatiemodel IMGeo Deel II: Optionele uitbreiding - Gegevenscatalogus, versie 2.0 van 18 augustus 2011, verder hier IMGeo gegevenscatalogus genoemd. Zoals eerder genoemd zullen de definitieve versies van deze documenten naar verwachting pas in november 2011 verschijnen. Pagina 16 van 75

17 Inleiding De BGT kent de objecttypen zoals weergegeven in Figuur 5. Voor details wordt verwezen naar de BGT gegevenscatalogus Terreindeel Waterdeel Wegdeel Wegdeel Begroeid Terreindeel Ondersteunend Onbegroeid Terreindeel Constructie Spoor Pand Overig bouwwerk Kunstwerkdeel Scheiding Meetkundig punt Figuur 5: Overzicht BGT-objecttypen (bron: BGT Gegevenscatalogus 0.9.9). Het optionele deel van IMGeo kent de extra objecttypen zoals weergegeven in Figuur 6. Voor details wordt verwezen naar de IMGeo gegevenscatalogus Daarnaast zijn in IMGeo de populaties van de verplichte BGT-objecttypen verder uitgebreid, zie Figuur 7. Figuur 6: Optionele objecttypen van IMGeo (bron: IMGeo Gegevenscatalogus 0.9.9). Pagina 17 van 75

18 Inleiding Figuur 7: Optionele uitbreiding in IMGeo van de populaties van BGT-objecttypen (bron: IMGeo Gegevenscatalogus 0.9.9). Kwaliteit In de BGT gegevenscatalogus is beschreven welke eisen (normen) per kwaliteitsaspect gelden. De genoemde kwaliteitsaspecten zijn: Actualiteit; Positionele nauwkeurigheid; Volledigheid; Logische consistentie (topologie en business rules); Tijd; Thematische nauwkeurigheid (juistheid). In Figuur 8 zijn de kwaliteitseisen voor positionele nauwkeurigheid en actualiteit per BGTobjecttype weergegeven. Iedere bronhouder dient met deze, overigens nog niet vastgestelde, kwaliteitseisen te werken. Het zijn de minimale waarden. Als de bronhouder een beter kwaliteit heeft of nastreeft dan is dit toegestaan. Bij de opbouw van de BGT zal de bronhouder gebruik willen maken van het grootschalige kaartmateriaal waarover zij beschikt. Daarbij zal beoordeeld moeten worden in hoeverre het basisbestand dat hieruit wordt gevormd voldoet aan de kwaliteitseisen. Voor de positionele nauwkeurigheid is dit lastig omdat deze informatie vaak niet of slechts deels aanwezig is op het benodigde puntniveau. Voor de GBKN is de beschikbare nauwkeurigheidsinformatie op objectniveau niet betrouwbaar omdat deze wordt ingevuld als defaultwaarde per objectklasse en/of per meting. Het betreft dan waarden voor normkwaliteit in plaats van waarden voor gerealiseerde kwaliteit. Pagina 18 van 75

19 Inleiding Objecttype Type Actualiteit (maanden) Positionele nauwkeurigheid tussen objectpunten (cm) Wegdeel Ondersteunend Wegdeel Onbegroeid Terreindeel >=10 Begroeid Terreindeel Groenvoorziening >=10 Idealisatie (cm) Agrarisch >=10 Overige natuurterreinen >=10 Waterdeel >=10 Pand Spoor Overig bouwwerk bassin >=10 bezinkbak lage trafo open loods opslagtank overkapping Kunstwerkdeel Scheiding muur kademuur geluidsscherm damwand walbescherming >=10 hek >=10 Figuur 8: Positionele nauwkeurigheid en actualiteit per BGT-objecttype (bron: BGT Gegevenscatalogus). Pagina 19 van 75

20 4 Doel en Werkwijze Quickscan BGT 4.1 Aanleiding, doel en scope Quickscan BGT Gemeente Moerdijk heeft zich gerealiseerd dat de invoering van de BGT gepaard zal gaan met de nodige inspanningen in de transitie- en de beheerfase. Om zich alvast voor te bereiden op de transitiefase van de data heeft gemeente Moerdijk aan Grontmij gevraagd een Quickscan BGT uit te voeren. De Quickscan BGT van Grontmij heeft als doel om een organisatie in relatief korte tijd inzicht te verschaffen in de inspanningen die zij moet verrichten om aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de BGT te voldoen. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de wettelijke verplichtingen: er wordt ook gekeken naar een goede inbedding in de bedrijfsvoering, zodat een organisatie meer profijt kan hebben van de BGT. De Quickscan BGT richt zich daarbij op drie aandachtsgebieden: Organisatie; Data; ICT & Techniek. De opdracht van Gemeente Moerdijk richt zich op de aandachtsgebieden data en organisatie. 4.2 Werkwijze De Quickscan is uitgevoerd door middel van het afnemen van een interview met medewerkers van de gemeente Moerdijk aangevuld met een globaal onderzoek van de aanwezige relevante kaartbestanden. De Quickscan BGT is uitgevoerd door specialisten van Grontmij Interviewsessie De relevante medewerkers voor de Quickscan zijn in één gezamenlijke sessie geïnterviewd. Voor het interview is een vragenlijst gehanteerd die van te voren is opgestuurd naar de te interviewen personen zodat zij zich konden voorbereiden. Tijdens de interviewsessie is ingegaan op de huidige situatie en op de knelpunten, ontwikkelingen en wensen die er spelen Data-analyse Door Grontmij zijn de volgende kaartbestanden van de gemeente opgevraagd: GBKN; Pandenkaart; Kaart met gemeentegrens; Luchtfoto s (geogerefereerd); Overig kaartmateriaal dat relevant zou kunnen zijn voor de BGT. De data-analyse vond plaats op de systemen van Grontmij. De Groen en wegenbeheerkaart vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Realisatie Beheer en Buitenruimte. De beheerinformatie wordt opgeslagen in GBI van Oranjewoud. De afdeling RBOR wint in principe zelf de beheerkaarten in. Wel krijgt men daarbij hulp van Oranjewoud, er is circa 40 dagen ondersteuning per jaar nodig om de beheerinformatie actueel te houden. Pagina 20 van 75

21 Doel en Werkwijze Quickscan BGT Beheerders nemen in principe GBK elementen over bij het vormen van de beheerpunten, lijnen en vlakken. In situaties waarin de GBK niet actueel of volledig is, wint de beheerder zelf in. Normaal gesproken dienen beheerkaarten voor wegen en groen, naast de GBKN, als voornaamste basis voor het opbouwen van een BGT bestand. Op basis van interviews lijken de beheerkaarten van Moerdijk ook goed bruikbaar voor dit doeleinde. In de Quickscan BGT Data ligt de focus op de belangrijkste objecten van de BGT. Dit zijn de objecttypen (ondersteunend) Wegdeel, ((on)begroeid)terreindeel en Waterdeel. De overige objecttypen (Kunstwerkdeel, Scheiding, Spoor, Overig Bouwwerk en Pand) komen wel zijdelings aan bod. De kwaliteitseisen van de BGT zijn gespiegeld aan de kwaliteitsinformatie die tijdens de interviewsessie is verkregen over het kaartmateriaal waaruit de BGT wordt opgebouwd. Afgezien van de hiervoor genoemde analyses, zijn geen analyses op de bestanden uitgevoerd om die kwaliteitsinformatie vanuit deze bestanden te bepalen (denk aan positionele nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit). Een bestandsanalyse op dit punt vergt een veel uitgebreider onderzoek dan mogelijk is in een Quickscan. Ook zal vanuit het ministerie van I&M eerst duidelijkheid moeten geven hoe bij de opbouw van de BGT omgegaan moet worden met die kwaliteitseisen. Het is namelijk denkbaar dat, net zoals bij de BAG, in de opbouwfase hier soepeler mee wordt omgaan dan in de beheerfase. Pagina 21 van 75

22 5 Resultaten Quickscan 5.1 Interviewsessie De interviewsessie is begeleid door Tom Wortel van Grontmij. Hij heeft de volgende personen geïnterviewd: Kees Machielse: Manager afdeling I&F, verantwoordelijk voor geo-gegevensbeheer en I&A. Wim Kapitein: Teamhoofd advies en werkvoorbereiding, afdeling RBOR. Frank Voermans: Teamhoofd systeem en gegevensbeheer, afdeling I&F. Remko Tepper: Adviseur Geo-informatie, afdeling I&F. Werner Voermans: Coordinator GBI, afdeling RBOR. 5.2 Organisatie Algemeen De gemeente Moerdijk is een relatief dun bevolkte gemeente met een groot oppervlakte. De gemeente is verder bijzonder door de grote particuliere terreinen, zoals bijvoorbeeld het Havenschap Moerdijk, die grote gebieden zelf beheren zonder daar straks bronhouder van te worden, maar ook de buisleidingenstraat. De uitvoerende teams van de gemeente Moerdijk functioneren onder de directeur bedrijfsvoering, die op zijn beurt direct onder de gemeentesecretaris valt. Het bedrijfsvoeringsapparaat van de gemeente Moerdijk valt uiteen in 6 verschillende teams, elk met een eigen manager. De belangrijkste teams rondom de BGT zijn de teams I&F (Informatie en Facilitaire zaken) en RBOR (Realisatie Beheer en Buitenruimte). Team I&F, geleid door manager Kees Machielse, heeft de leiding als het om de BGT gaat. Ze zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de BGT kaart en de inbedding in de ICT-infrastructuur van de gemeente Moerdijk. Onder de afdeling I&F valt alles wat te maken heeft met applicatiebeheer, geo-informatie en basisregistraties. Afdeling RBOR, geleid door Ico Goedhart, is verantwoordelijk voor het beheer van de buitenruimte van gemeente Moerdijk. Ze verzorgen met het team Werkvoorbereiding de vulling van beheersysteem GBI. Ook de daadwerkelijke bijhouding van de gemeentelijke buitenruimte vindt plaats binnen dit team. De afdelingen V&H (Vergunningen en Handhaving) en RMO (Ruimte, Maatschappij en Ontwikkeling) zullen straks voorname afnemers van de BGT kaart worden, die geproduceerd en bijgehouden wordt door de afdelingen I&F. Remko Tepper is vanuit afdeling I&F belast met het vaststellen van een plan van aanpak voor de BGT. Het daadwerkelijk opbouwen van het bestand bij Remko leggen wordt gezien als een probleem. Remko is ook belast met het geometrische aspect van het BAG beheer. De kwetsbaarheid van de gemeente is zo een voorname zorg. Remko Tepper zou meer achtervang moeten hebben. Het is mogelijk dat deze achtervang verkregen wordt door samenwerking in de regio. Hier zijn nog geen concrete plannen over, al wordt ook al gekeken naar aansluiting bij een ICT samenwerking tussen Roosendaal, Etten-Leur en Bergen op Zoom. Verder is ook bekend dat er onder beheerders afspraken zijn tussen gemeenten in West-Brabant, en zijn er ad- Pagina 22 van 75

23 Resultaten Quickscan hoc samenwerkingen op geo-informatiegebied in de regio tussen bijvoorbeeld Breda en Bergen op Zoom. De BGT zit goed tussen de oren binnen het team I&F, al rust de verantwoordelijkheid eigenlijk enkel op Remko Tepper. Het team RBOR is minder bezig met de BGT. Een voorlichtingssessie zou daar uitkomst kunnen brengen. Er is geen budget gereserveerd voor de implementatiefase van de BGT zelf, al is er wel een budget van ongeveer euro uitgetrokken voor optimalisatie van bestanden in het kader van het inup (implementatie-agenda Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e- overheid). De gemeente heeft geen concrete plannen om de invoer van de BGT in een samenwerkingsverband met andere gemeenten op te pakken. Wel wordt er voorzichtig naar uitbreiding van of aanhaken bij bestaande samenwerkingsverbanden in de regio gekeken Beheerprocessen Gemeente Moerdijk beheert drie typen kaarten. De basiskaart, bestaande uit de GBKN en de plusinfo wordt beheerd door het team I&F. Team I&F beheert hiernaast ook de thematische kaarten, bijvoorbeeld de kadastrale kaart, de adressenkaart en de grafische informatie over de BAG. De welstandsnota en de contourenkaart voor bestemmingsplannen worden bijgehouden door de afdeling RMO. Team RBOR beheert de volgende beheerskaarten: Rioolkaart Wegenkaart Groenkaart Openbare verlichtingskaart Verkeerstekenskaart Speelplaatsenkaart Bruggenkaart Gebouwenkaart Naast de beheerkaarten beheert team RBOR ook de WION. Melden van mutaties Alle mutaties die betrekking hebben tot de kaarten die in het vorige kopje gemeld zijn, moeten worden geregistreerd in het MRC (Mutatie Registratie Centrum). Binnen het MRC wordt vervolgens onderscheid gemaakt in het type mutatie. Dit kan zijn een mutatie in een basiskaart, een beheerskaart of een louter administratieve wijziging. Dit mutatiemeldingensysteem heeft grofweg 2 typen bedreigingen: De menselijke factor. Het melden van mutaties staat in principe los van het daadwerkelijk doorvoeren van de mutatie. Het kan dus gebeuren dat ergens in de keten men wel iets wijzigt, maar geen mutatieformulier invult. Administratieve wijzigingen die niet leiden tot een wijziging in de objectenkaart, kunnen relatief makkelijk over het hoofd worden gezien bij het bijwerken van de basiskaart. Een attribuutwijziging in GBI kan echter wel leiden tot het samenvoegen van of splitsen van een vlak in de BGT kaart. Periodiek opsporen van gemiste mutaties Er is nog geen vast proces voor het structureel periodiek opsporen van gemiste mutaties. Als een mutatie niet in het MRC komt, wordt de bijhoudingscyclus ook niet afgetrapt. Inwinnen en verwerken van mutaties Een mutatie die aangemeld is in het MRC komt langs zowel de basiskaart, als de beheerskaarten en administratieve data. Een mutatie wordt in principe pas in beheerskaarten verwerkt zodra de GBK is bijgewerkt. In de praktijk betekent dit dat een melding in het MRC leidt tot een MMS melding aan de stichting GBKN. Deze mms-melding leidt tot een inmeting en een was/wordt Pagina 23 van 75

24 Resultaten Quickscan levering van de stichting terug aan de gemeente. Zodra de was/wordt is verwerkt in de basiskaart, kan het mutatieprotocol verder worden afgewerkt in de beheersystemen. De duur van dit hele traject kan behoorlijk lang zijn, tot ongeveer 1,5 jaar, waardoor actualiteitseisen van de BGT op dit moment niet gehaald worden. De maximale looptijd van MRC-meldingen kan moeizaam aangepast worden op wetgeving, getuige het beheer van de WION, dat met een 40-daagse actualiteiteis in de lucht gehouden wordt. Dit is alleen mogelijk doordat landmeters per mail of per telefoon op de hoogte worden gebracht van de mutaties. Bij goed functioneren van een mutatiedetectiesysteem zouden geen meldingen buiten het systeem om noodzakelijk moeten zijn. Distributie van mutaties aan gebruikers Kaartmateriaal wordt aan de rest van de organisatie beschikbaar gesteld via een viewer die toegankelijk is via het intranet. Het gebruik van de viewer door de rest van de organisatie varieert van niet weten dat er een viewer bestaat tot heel intensief. Er is geen vaste structuur voor wijzigingbeheer van de inhoud van de viewer. Mutatiemelders informeren over de behandeling van hun melding Iedereen die actualiteitsachterstanden constateert op de GBK-M mag dit melden in het MRC. Medewerkers die opdracht geven om een wijziging buiten door te voeren, of die constateren dat een object gereed is, moeten dit zelfs in het MRC doorvoeren. De status van meldingen die eenmaal doorgevoerd zijn is de melder daarna niet bekend. Ook is er slechts beperkte controle of meldingen die bijvoorbeeld richting de stichting GBKN gedaan zijn, wel worden gemeten Bijhouding GBKN De gemeente Moerdijk is een afnemende gemeente. De mutaties die in het MRC gemeld worden, worden door Remko Tepper doorgezet naar de stichting GBKN zuid middels het Mutatie Meldingen Systeem. De gemeente ontvangt maandelijks een was/wordt van de stichting met daarin de wijzigingen die zijn ingewonnen. Een gemelde mutatie is meestal binnen een anderhalf jaar bijgewerkt in de GBKN. Dit wordt ervaren als een probleem, omdat de voortgang van het MRC systeem hiermee eenzelfde vertraging oploopt Bijhouding BOR-kaart De objecten in de BOR-kaart worden via het MRC bijgehouden op basis van mutaties in de GBKN Bijhouding BAG-kaart Een mutatie aan een gebouw in de GBKN leidt tot een mutatie aan een pand in de BAG. Dit proces loopt nu echter niet via het MRC, aangezien het geen voor GBI interessant object betreft. Wijzigingen die door de BAG beheerders worden geconstateerd worden wel doorgegeven aan collega s die het in de grafische omgeving bij moeten werken. Er is hier geen vaste structuur voor. Pagina 24 van 75

25 Resultaten Quickscan 5.3 Data Aangeleverde bestanden De volgende bestanden zijn door gemeente Moerdijk aangeleverd ten behoeve van het data onderzoek: Soort Formaat Naam bestand Ontvangstdatum GBKN NEN 1878 GBKN_Leverpl_ _NOV.sfn WegBeheerkaarten dgn WV_woonkern.dgn Groenbeheerkaarten dgn GR_woonkern.dgn BAG kaart dgn BAG_KAART_ dgn Luchtfoto Ecw X_Y.ecw De bestanden betreffen de gehele gemeente GBKN De detailondergrond wordt beheerd door de stichting GBKN Zuid. De gemeente neemt de detailondergrond af. Grontmij heeft hier een nullevering van ontvangen, van november De gemeente is zelf verantwoordelijkheid om mutatiemeldingen door te geven aan de stichting GBKN. Dit gaat via het Mutatie Meld Systeem (MMS). Uit interviews is gebleken dat de heer Remko Tepper deze MMS-meldingen regelmatig doorgeeft. De detailondergrond kan worden gebruikt om de beheerkaarten up to date te houden. Uit interviews is gebleken dat dit potentieel nu ook gebeurt. Deze procedure is omvat in het MRC en leidt tot vertragingen in de opbouw van de beheerskaarten. Hierover volgt meer in paragraaf 5.2.3, de Groen- en Wegbeheerkaart. Actualiteit en volledigheid Volgens interviews is het enigszins onzeker hoe goed de actualiteit van de GBKN zou zijn. Tijdens een steekproevenonderzoek zijn een aantal achterstanden aangetroffen, ten opzicht van de luchtfoto die stamt uit het voorjaar van Ook zijn er een aantal ontbrekende objecten gevonden, zo is er bijvoorbeeld niet consequent omgegaan met parkeervlakken. Een aantal voorbeelden van actualiteitsachterstanden zijn bijgesloten in de bijlage. Wat opvalt is de mutatiegraad binnen de GBKN is een druk jaar geweest voor de stichting GBKN, met ruim 5% van de lijnen die nieuw ingewonnen zijn. Het lijkt op een mutatierijk jaar om de BAG actueel in de GBKN te krijgen. De gemeente moet opletten dat de actualiteit van de kaart ook in 2011 goed blijft, in 2011 ligt de mutatiegraad, tot en met oktober, op een schamele 0,4%. 2% zou normaal geacht mogen worden voor een volledig jaar. Nauwkeurigheid Voor de GBKN gelden de nauwkeurigheidseisen van het LSV-GBKN: relatieve precisie van 28 cm in het bebouwde gebied, 56 cm in het landelijke gebied. Bij de nauwkeurigheidseisen van de BGT wordt geen onderscheid gemaakt in bebouwd en landelijk en in zichtbaar of niet-zichtbaar vanaf de openbare weg. Er wordt in de BGT alleen onderscheid gemaakt naar objecttype. Strikt genomen zijn de nauwkeurigheidseisen van de LSV- GBKN voor bijvoorbeeld verharde wegen in het landelijke gebied niet voldoende voor de BGT (GBKN: 56 cm, BGT: 30 cm). De GBKN-lijnen hebben attributen voor de gerealiseerde precisie en de inwinningsmethode. Deze attributen worden in het inwinningsproces vaak berekend, maar toch vervangen met standaardwaarden. Voor de quickscan hebben we de attributen voor de vlakvormende lijnen geanalyseerd. Bij gemeente Moerdijk gaat het om in totaal lijnelementen. De precisie is het eerste attribuut dat we bekijken. De BGT vereist een precisie van minimaal 30 centimeter voor harde topografie, in binnen en buitengebied. Aangezien men in de BGT nor- Pagina 25 van 75

26 Resultaten Quickscan maal gesproken de vlakvormende lijnen uit de GBKN probeert over te nemen, is het zaak dat de vlakvormende lijnen in de GBKN voldoen aan dit precisiecriterium. De gegevens voor de wijze van inwinning kunnen ook een kwaliteitsindicatie geven. Deze gegevens hangen normaal gesproken samen met de gegevens over precisie. Door wijze van inwinning te vergelijken met het precisie attribuut, kan normaal gesproken een uitspraak worden gedaan over de betrouwbaarheid van de attribuutwaarden. Er is een analyse uitgevoerd op de verdeling van de voorkomende attribuutwaarden van potentiële BGT-grenslijnen die op dit moment in de GBKN zitten. De resultaten van deze analyse worden gegeven in de volgende tabellen. Allereerst zijn voor alle potentiële BGT grenslijnen de attributen Wijze van Inwinning en precisie uiteengezet. Wijze van inwinning Frequentie Relatief % Niet bekend 918 0,37 Fotogrammetrisch ,03 Gedigitaliseerd ,02 Terrestrisch ,57 Gescand 0 0,00 Totaal Tabel Inwinningswijzen. Precisie Frequentie Relatief % 0 (onbekend) ,38 1 (0-2 cm) ,34 2 (2-7 cm) ,73 3 (7-15 cm) ,23 4 (15-30 cm) ,24 5 (30-60 cm) ,08 6 ( cm) 0 0,00 Totaal Tabel nauwkeurigheid Slechts 1% van alle lijnen in Moerdijk voldoen niet aan de precisie-eis van de BGT voor harde topografie, en nog eens ruim 2% van de lijnen heeft een onbekende precisie. Dit betekent dat 3.5% van alle lijnen potentieel nader onderzocht moet worden. Normaal gesproken komt dit percentage rond de 5% uit, wat betekent dat de precisie van de GBKN van Moerdijk beter is dan het landelijk gemiddelde. De lijnen die onvoldoende precisie hebben zijn voor het overgrote deel bebouwingslijnen, en dus harde topografie. De wijze van inwinning kan ook een inschatting geven van de geometrische kwaliteit van de GBKN. We zien hier dat bijna tweederde van de lijnen terrestrisch is ingewonnen, en een derde fotogrammetrisch of gedigitaliseerd. Normaal gesproken verwachten we in een afnemende gemeente met veel buitengebied dat er overwegend fotogrammetrisch wordt. Ook de wijze van inwinning geeft dus een positief beeld als het op kwaliteit van de GBKN aankomt. De betrouwbaarheid van de PIB gegevens is verder onder de loep genomen door de wijze van inwinning en geleverde precisie met elkaar te vergelijken. Te verwachten valt dat gedigitaliseerde en fotogrammetrisch ingewonnen objecten een relatief slechte precisie hebben. Pagina 26 van 75

27 Resultaten Quickscan Fotogrammetrisch Precisie Frequentie Relatief % 0 (onbekend) 895 1,30 1 (0-2 cm) 0 0,00 2 (2-7 cm) ,99 3 (7-15 cm) ,18 4 (15-30 cm) ,52 5 (30-60 cm) 6 0,01 6 ( cm) 0 0,00 Totaal Gedigitaliseerd Precisie Frequentie Relatief % 0 (onbekend) 688 3,50 1 (0-2 cm) 22 0,11 2 (2-7 cm) ,65 3 (7-15 cm) 114 0,58 4 (15-30 cm) ,79 5 (30-60 cm) ,36 6 ( cm) 0 0,00 Totaal Terrestrisch Precisie Frequentie Relatief % 0 (onbekend) ,14 1 (0-2 cm) ,53 2 (2-7 cm) ,79 3 (7-15 cm) ,01 4 (15-30 cm) ,15 5 (30-60 cm) 608 0,39 6 ( cm) 0 0,00 Totaal Precisie uitgezet tegen de wijze van inwinning Fotogrammetrisch ingewonnen objecten vallen grotendeels in precisiecategorie 4. Dit is een realistische klasse. Er zijn echter ook betrekkelijk veel objecten met een precisiecategorie van 2-7 centimeter. Dit is een twijfelachtige categorie, het is vrijwel onmogelijk om met zo n hoge nauwkeurigheid fotogrammetrisch in te winnen. Relatief weinig objecten hebben onvoldoende precisie voor de BGT, of hebben een onbekende precisie (1,31% tegen 3.46% voor alle objecten). Gedigitaliseerde lijnen schetsen een ander beeld. Ze vallen voor de overgrote meerderheid in categorie 4, wat realistisch is. Categorie 5 is ook realistisch, maar kan onvoldoende zijn voor de BGT als het om harde topografie gaat. Onvoldoende of onbekende precisie komt bij gedigitaliseerde lijnen relatief vaak voor, in 13.86% van de gevallen, tegen 3.46% gemiddeld voor alle objecten. De terrestrisch ingewonnen lijnen hebben de beste gemiddelde precisie, namelijk overwegend categorie 1 of 2 (van 0 tot 7 centimeter). Het aantal in precisie onbekende, of te onnauwkeurige lijnen ligt ook relatief laag. De conclusie die we kunnen trekken op basis van de precisie zoals opgenomen in de attributen van de GBKN is dat de GBKN in ruim gevallen onvoldoende is volgens de vereisten van Pagina 27 van 75

28 Resultaten Quickscan zowel de stichting GBKN als de BGT. Dit is ruim 1% van alle elementen. Nog eens ruim 2% van alle elementen is onbekend qua precisie. Dit is, tegen een landelijk gemiddelde van ongeveer 5% van de lijnen waar onderzoek naar gedaan moet worden, een relatief gunstige score De betrouwbaarheid van de attributen is over het geheel genomen acceptabel. Terrestrische lijnen zijn gemiddeld genomen nauwkeuriger dan fotogrammetrisch ingewonnen lijnen, die op hun beurt weer nauwkeuriger zijn dan gedigitaliseerde lijnen. Er is dus sprake van correlatie tussen de attributen, wat ook de verwachting is. Wel zijn sommige fotogrammetrische en gedigitaliseerde lijnen wellicht iets te nauwkeurig gecodeerd. Classificaties en geometrietypen De detailondergrond bestaat uit zowel lijnen, als symbolen en centroides. In totaal zijn er actuele lijnobjecten in de GBKN. Dit zijn zowel de symbolen en teksten als de potentieel vlakvormende lijnen van deze objecten zijn uitgekozen als vlakvormende lijnen. Deze grenzen zijn reeds getest op precisie en wijze van inwinning, en zullen worden getest op gestructureerdheid. Topologie Om vlakobjecten te kunnen vormen moeten de betreffende vlakgrenzen gesloten polygonen vormen zonder open uiteinden. Een indicatie voor de mate van gestructureerdheid wordt gegeven door het aantal open uiteinden in de kaart. Verder is gekeken naar het aantal dubbele lijnstukken. De vlakvormende elementen die al eerder genoemd zijn, zijn hiervoor onder meer getest op het aantal losse uiteinden. Nadat deze test is uitgevoerd, wordt er normaal gesproken met een set automatische structureeracties gekeken hoeveel problemen met de topologie automatisch oplosbaar zijn. Als eerste stap is er aangesloten op 1 millimeter, hierna bevat de gemeente Moerdijk losse uiteinden in de vlakvormende set. Dit is 5.9% van het totaal aantal elementen. Automatische structureerslagen leiden tot een reductie van dit aantal tot 4.0% van het totaal aantal elementen. De GBKN is dus niet compleet ongestructureerd. Landelijk gemiddeld is ongeveer 10% van de vlakvormende lijnen los. De gemeente Moerdijk doet het qua gestructureerdheid van de GBKN dus beduidend beter dan landelijk gemiddeld. Er bestaan wel dubbele lijnstukken in het bestand. Ook dit gaat niet om alarmerende aantallen. Niveaus De GBKN voorziet in niveau s van objecten. Dit is ook voor de gemeente Moerdijk nog niet het geval. Vermoedelijk zal de gemeente Moerdijk veel objecten waarbij niveauverschillen spelen al hebben opgenomen in de kunstwerkenkaart. Identificatie en historie In de detailondergrond is momenteel geen historie opgenomen. Volgens BGT richtlijnen moet de levenscyclus van een object bijgehouden worden. Het is van belang om een beheersysteem te kiezen dat daar mogelijkheden voor verschaft. Puntinformatie Kwaliteitsinformatie is in de bestanden van de gemeente Moerdijk op objectniveau opgeslagen. In de BGT wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsinformatie op puntniveau. Het is van belang om een beheersysteem te kiezen die daar mogelijkheden voor verschaft. Pagina 28 van 75

29 Resultaten Quickscan Groen- en wegbeheerkaart Gemeente Moerdijk beschikt over GBI voor groen- en wegenbeheer. Dit systeem bevat beheerkaarten die ooit op basis van de GBKN ingewonnen zijn. Voor het dataonderzoek zijn alleen enkele relevante objectklassen voor weg- en groenbeheer onderzocht. Dit zijn wegvakonderdeelvlakken en groenvlakken. De vlakken moesten voor de quickscan gevormd worden uit centroides en vlakken uit een DGN. Niet alle centroides konden gebruikt worden om de vlakken te vormen, sommige centroides leken zelfs geen grenslijnen in de buurt te hebben. Een ander probleem dat opspeelde was dat de grenslijnen in een CAD pakket wel vlakvormend waren, omdat daar met toleranties gewerkt wordt. Gaat men in een pakket zonder toleranties vlakvormen, mislukken een aantal vlakken omdat de grenzen niet goed op elkaar gesnapt zijn en zichzelf kruisen zonder tussenpunt. Een CAD pakket heeft hier geen bezwaar tegen. In de BGT gaat uitwisseling vermoedelijk via GML, dan is een topologiecontrole met dergelijke vlakken wel degelijk problematisch. Het is van belang om een geometrisch beheerpakket te kiezen wat hierop kan controleren. De beheerkaarten bevatten groencentroides en wegencentroides. Uiteindelijk konden we uit de bestanden groenvlakken en wegvakonderdeelvlakken vormen. Dit is respectievelijk 97.9% en 99,9% van alle centroides. We hebben dit als acceptabele afwijking op de resultaten gezien. Nu volgt een analyse van de beheerbestanden op nauwkeurigheid, actualiteit en juistheid. Voordat verder gelezen wordt dient men te realiseren dat een actualiteitsprobleem ook als een probleem met juistheid of volledigheid geïnterpreteerd kan worden. Dientengevolge hebben we een werkwijze gehanteerd waar probleemsituaties, ofwel conflicten tussen de detailondergrond en de beheerkaarten, naar voren komen. Een shapebestand van alle conflicterende vlakken kan overlegd worden. Actualiteit Uit interviews is gebleken dat de actualiteit van de beheerkaarten goed moet zijn. Veel actualiteitsproblemen worden daardoor niet gesignaleerd. Wel worden een aantal voorbeelden bijgesloten in de bijlage. Nauwkeurigheid De ligging van groen- en wegvlakken komt niet altijd overeen met de GBKN. De moeilijkheid in deze is om de extra informatie die in de beheerkaarten staat te onderscheiden van nauwkeurigheidsproblemen. Hier hebben we een werkwijze voor gehanteerd, die beschreven staat in de paragraaf detailondergrond versus groen- en wegbeheerkaart. Conflicten tussen groen en wegen zijn er ook. Deze zijn geteld in het aantal overlappen. Dit kunnen zowel nauwkeurigheids-, als actualiteits-verschillen zijn. Deze problemen zijn verder uiteen gezet in het hoofdstukje Topologie. Thematische informatie Het beheerpakket bevatten alle attribuutinformatie die nodig is om de verplichtte BGT attributen te vullen. Topologie De topologische controle van weg- en groenvlakken richt zich op een check op overlappende vlakken. Er zijn geen overlappen binnen de beide beheerkaarten, voor Wegen en Groen. Wel is er overlap tussen de verschillende beheerkaarten. Dit komt met name doordat de beheerkaarten gescheiden van elkaar worden bijgehouden. Het is vrijwel onmogelijk om geen overlap tussen beheerkaarten te hebben. Pagina 29 van 75

30 Resultaten Quickscan Er zijn in totaal wegvakonderdeelvlakken en groenvlakken. Er zijn tussen deze beheerkaarten 2042 significante overlapsituaties. Dit aantal is 7,2% van het totaal aantal vlakken. Dit is onder het landelijk gemiddelde van circa 10%. Een significante overlap is een overlap groter dan 1 vierkante meter. In het geval van de gemeente Moerdijk zijn veel van de overlapsituaties te verklaren door karteerverschillen tussen Groen en wegen. Zo hier en daar is er een element dat in beide beheerkaarten opgenomen is, vooral in parkjes en kleinschalige groenvoorzieningen. De beheerkaarten passen echter relatief goed op elkaar. Identificatie en historie De beheersystemen lijken wel een unieke identificatie, met bijbehorende kaartkoppeling, te bevatten. We vermoeden echter niet dat de complete levensloop van de objecten opgenomen is in de beheersystemen. Voor de BGT is dit wel noodzakelijk. Puntinformatie We constateren geen mogelijkheid voor het opslaan van puntkwaliteit in de beheersystemen. Deze zullen moeten worden ontleend uit de GBKN, die hier geen compleet beeld weergeeft. Dit is een punt van zorg voor de BGT Detailondergrond versus groen- en wegbeheerkaart Hierbij is onderzocht of de geometrie van de detailondergrond en de groen- en wegbeheerkaart gemakkelijk te integreren zou zijn in één kaart. De lijnen in de detailondergrond zijn daartoe vergeleken met de vlakgrenzen van de weg- en groenbeheerkaart. In de detailondergrond is daartoe eerst een selectie van potentiële vlakgrenzen bepaald. Deze is vergeleken met de vlakgrenzen uit de groen- en wegbeheerkaart bestaande uit de vlakobjecten (zie vorige paragraaf). Zoals is beschreven in de vorige paragraaf zijn de vlakgrenzen uit de groen- en wegbeheerkaart niet exact hetzelfde als de lijnen in de detailondergrond. Voor integratie hoeft dat geen probleem te zijn zolang de afwijkingen binnen een bepaalde tolerantie liggen. Als tolerantie hebben we daar 25 cm aangehouden. In de groen- en wegbeheerkaart komen ook vlakgrenzen voor die niet uit de detailondergrond komen. Om die geautomatiseerd te kunnen herkennen moeten ze juist flink afwijken van de lijnen uit de detailondergrond. Als tolerantie hebben we daar 50 cm aangehouden. Samenvattend: we hebben bepaald hoeveel vlakken uit de groen- en wegbeheerkaart, vlakgrenzen hebben binnen een bandbreedte van cm van de lijnen uit de detailondergrond. Dit zijn namelijk de vlakgrenzen die niet geautomatiseerd geïntegreerd kunnen worden; bij deze vlakgrenzen zal een handmatige beoordeling nodig zijn. Die zone van cm rondom de lijnen uit de detailondergrond noemen we de probleemzone. De vlakgrenzen uit de groen- en wegbeheerkaart die de probleemzone vrijwel loodrecht doorsnijden zijn niet meegerekend. Er blijken groenvlakken en wegvlakken grenzen te hebben die binnen de probleemzone liggen. Dit betekent dat grofweg 17% van de beheervlakken grenzen deelt met de GBKN, die echter op problematische afstand te vinden zijn. Dit is bovengemiddeld voor een ongeïntegreerde kaart. Normaal gesproken tellen we 10% conflicten. Pagina 30 van 75

31 Resultaten Quickscan Figuur 1: Uitsnede van geïdentificeerde probleemgebieden in de GBKN. In rood zijn vlakvormende lijnen uit GBK weergegeven. In groen de problematische gebieden. Een grens uit een beheerkaart die binnen het groene gebied ligt zal vermoedelijk dezelfde grens beschrijven als de GBKN lijn, maar zal lastig aangesloten kunnen worden. Figuur 2: Beheervlakken (in grijs) die detailondergrondgrenzen (in rood) zouden moeten gebruiken, maar op problematische afstand liggen. De beheergrenzen die haaks op de detailondergrondgrenzen liggen zullen moeilijk op de detailondergrond aangesloten kunnen worden. Binnen de vlakken uit de groen- en wegbeheerkaart zouden geen grenzen uit de detailondergrond moeten voorkomen. Bij de vlakken waar dat wel het geval zou het kunnen zijn dat de detailondergrond actueler is. In ieder geval zullen die situaties nader onderzocht moeten worden. Pagina 31 van 75

32 Resultaten Quickscan Figuur 3: Beheervlakken uit groen en wegen, geplot in respectievelijk groen grijs en 25 centimeter naar binnen gebufferd, die worden doorsneden door vlakvormende lijnen uit de detailondergrond (in rood) Er blijken 3042 groenvlakken en 1569 wegvlakken te zijn die worden doorkruist door lijnen uit de detailondergrond. Dit betekent dat dit probleem speelt bij ruim 16% van de BOR vlakken. Dit is eveneens meer dan landelijk gemiddeld. Bij kaartintegratie zullen er dus vrij veel GBKN lijnen zijn die beheervlakken gaan opsplitsen. Hier is een actie nodig, namelijk het omcoderen van de GBKN grens, of het bijplaatsen van een beheercentroide. Opgemerkt dient te worden dat er een overlap zit tussen dit probleem, en het vorige probleem. Wel verdienen beide situaties aandacht. ESRI Shapefiles met daarin de probleemvlakken in BOR kunnen worden overlegd. Aangezien er geen vlakken, maar centroides met lijnen zijn geleverd, en we de vlakken zelf gevormd hebben, is de analyse op de aansluiting van grenzen herhaald met de geleverde vlakgrenzen. De doorsnijdingstest kan niet herhaald worden aangezien daar vlakken voor nodig zijn. De test op de geleverde vlakgrenzen leverde op dat het aansluitprobleem om ongeveer grenslijnen gaat, tegen circa vlakgrenslijnen in totaal. We kunnen niet zeggen hoe dit afsteekt tegen een landelijk gemiddelde, aangezien we deze analyse normaal nooit doen. De vlakgrenzen waar het om gaat kunnen geleverd worden BAG Normaal gesproken staat BAG geometrie los van BGT geometrie. We onderzoeken dit dan ook niet. Nu viel ons echter op dat de gemeente bogen in de bag-grenzen opslaat. Dit mag volgens BAG-specificaties niet. Het verdient aanbeveling te kijken waar deze bogen vandaan komen. Pagina 32 van 75

33 6 Analyse resultaten 6.1 Bronhoudersgrenzen Het BGT bronhoudersgebied van gemeente Moerdijk grenst aan de gebieden van de volgende 7 bronhouders waarmee de beheergrenzen moeten worden afgestemd en beheerd: Rijkswaterstaat; Provincie Noord-Babant, Ministerie EL&I; Waterschap Brabantse Delta; Gemeente Etten-Leur, Breda en Drimmelen; Hier ligt dus een uitdaging om praktische werkafspraken te maken over de bronhoudersgrenzen van de BGT (deze hoeven niet 1 op 1 overeen te komen met de eigendom- of beheersituatie). Zeer waarschijnlijk gaat het SVB BGT hier een rol in spelen. Om te voorkomen dat de gemeente de BGT gaat opbouwen buiten haar bronhoudersgebied, is het is van belang om de bronhoudersgrenzen vast te leggen voordat begonnen wordt met de opbouw van de BGT. 6.2 Kwaliteitsaspecten BGT Voor een uitleg van de diverse kwaliteitsaspecten die in de BGT worden gehanteerd, wordt verwezen naar de BGT gegevenscatalogus 0_9_9.1 Actualiteit De BGT vereist een actualiteit die beter is dan 12 maanden; voor panden is de actualiteitseis: beter dan 6 maanden en voor begroeide terreinen betreffende natuurterreinen is de actualiteitseis 24 maanden. We gaan er van uit dat alle panden tot het gemeentelijke bronhoudersgebied behoren, dus die 6 maanden eis is niet relevant voor de gemeente. Idem voor de 24 maanden eis voor natuurterreinen. Jaarlijks zullen nieuwe luchtfoto s beschikbaar komen om mutatiedetectie en mutatiekartering op uit te voeren. Tussen datum fotovlucht en daadwerkelijke verwerking van de mutatie in het bestand zit een periode van een ongeveer een half jaar (3 maanden voor verwerking en oplevering luchtfoto s en 3 maanden voor detectie en kartering). Een niet gemelde mutatie die optreedt 1 dag na datum fotovlucht zal bij een jaarlijkse fotovlucht pas na ongeveer 1,5 jaar vanuit de luchtfoto gedetecteerd en gekarteerd zijn. Om dus mutaties vanuit luchtfoto s binnen 12 maanden gedetecteerd en verwerkt te hebben moet er elk half jaar een nieuwe fotovlucht worden gemaakt. Alternatief is om de mutaties die worden gemeld in het eerste half jaar na datum fotovlucht, binnen 12 maanden in te meten, bijvoorbeeld terrestrisch. Maar bij een jaarlijkse fotovlucht zal de actualiteitseis van 12 maanden niet worden gehaald voor niet gemelde mutaties. Een snellere methode voor mutatiedetectie die elke 6 maanden kan worden uitgevoerd dus wenselijk. Uit interviews is gebleken dat de actualiteit van de detailondergrond wellicht niet voldoet aan de actualiteit van de BGT. Na enkele steekproeven is gebleken dat de actualiteit inderdaad enigzins achterblijft. Pagina 33 van 75

34 Analyse Resultaten Positionele nauwkeurigheid Voor lijnen die uit de groen- en wegbeheerkaart worden overgenomen en die niet voorkomen in de detailondergrond is niet bekend of die voldoen aan de nauwkeurigheidseisen. Voor lijnen betreffende zachte topografie die uit de detailondergrond komen zal vrijwel altijd worden voldaan aan de nauwkeurigheidseis van 60 cm. De zachte topografie kan worden bijgehouden conform de methodieken en specificaties die de GBKN hanteert voor het buitengebied. De nauwkeurigheid van de bestanden van de gemeente Moerdijk lijkt in eerste instantie voldoende. Ruimschoots minder dan het landelijk gemiddelde van ongeveer 5% van de objecten heeft een gecodeerde precisie die niet voldoet aan de BGT eisen. Het gaat om iets meer dan 1%. Dit is een prima uitgangspositie, zeker voor een gemeente die niet zelfregistrerend is. Opgemerkt dient te worden dat een vrij groot aantal objecten die in de laatste jaren zijn ingewonnen in het kader van de BAG niet voldoen aan de nauwkeurigheidseisen die de BGT stelt. Dit zien we wel vaker, de vereisten van de BAG corresponderen niet met die van de BGT voor harde topografie. Voor de BGT moet per meetkundig punt de nauwkeurigheidsinformatie beheerd worden. In de huidige detailondergrond is deze informatie voor een groot deel op objectniveau (per lijnstring) geïmporteerd (hoewel deze informatie in het systeem wel op puntniveau wordt beheerd). Bovendien is deze informatie niet erg betrouwbaar omdat deze ergens in het proces tussen inwinning en verwerking in het bestand, vervangen kan zijn door standaardwaarden. Alleen voor metingen die direct in het systeem zijn verwerkt is de nauwkeurigheidsinformatie daadwerkelijk op puntniveau beschikbaar en betrouwbaar. Voor hoeveel punten dit geldt, zou nader onderzocht kunnen worden. Volledigheid Omdat bij de opbouw van IMGeo/BGT lijnen uit het bestaande kaartmateriaal zullen worden overgenomen, zullen onvolledigheden in het bestaande kaartmateriaal doorwerken naar het initiële IMGeo/BGT bestand. Het is daarom verstandig om tijdens de opbouw van IMGeo/BGT, als ondergrond actuele luchtfoto s te gebruiken, zodat omissies kunnen worden gedetecteerd en in een later stadium kunnen worden gekarteerd. Of de norm van 98% wordt gehaald en of dit geldt voor alle soorten objecten zal uiteindelijk door middel van enkele steekproeven kunnen worden onderzocht. Om te kunnen blijven voldoen aan de norm van 98% volledigheid zullen de processen voor mutatiemeldingen en mutatiedetectie goed moeten worden ingericht. De BGT objecten hebben attribuutinformatie die ook zal moeten voldoen aan de volledigheidseis. Ook de meetkundige punten moeten worden voorzien van extra attribuutinformatie. De controle op de volledigheid van de attributen is eenvoudig door middel van een query te realiseren. Zowel de beheerkaarten als de GBKN zijn niet geheel volledig. De meest opvallende zaken die in de GBK ontbreken zijn bijvoorbeeld de rotonde bij de afrit Zevenbergen op de A17, maar ook veel parkeervlakken die er al enkele jaren liggen. Voor de BGT is dit een probleem omdat parkeervlakken een andere attribuutvulling moeten hebben dan rijbanen. De volledigheid is dus nog niet voldoende. Daar waar de GBK wel parkeervlakken onderscheidt, zijn deze vaak nog niet opgenomen in de wegenbeheerkaart. Hier lijkt het erop dat het MRC systeem niet helemaal goed heeft gewerkt. Een mutatie strandt dan waarschijnlijk doordat er te lang gewacht moet worden totdat de stichting een object ingewonnen heeft. De mutatie is dan inmiddels uit beeld bij de beheerafdeling, waardoor geen actie wordt ondernomen. Ondanks het vrij strak geregisseerde MRC lijkt de volledigheid maar ook de actualiteit van de bestanden niet bovengemiddeld. Tijd De tijdregistratie voor het beheer van de detailondergrond zal door de stichting GBKN moeten gebeuren. Pagina 34 van 75

35 Analyse Resultaten Logische consistentie Omdat de detailondergrond in veel opzichten verschilt van IMGeo/BGT kan nog niet worden voldaan aan de regels die gelden voor het waarborgen van de logische consistentie van IM- Geo/BGT. Eerst zullen de vlakobjecten moeten worden gevormd en niveaus moeten worden toegekend. Bij het vormen van de vlakobjecten moeten circa open uiteinden handmatig worden gesloten. Het gaat dan veelal om kanten verharding die niet sluitend zijn, daar waar ze particuliere terreinen in steken. Er is ook niet consequent omgesprongen met scheidingen. Doordat deze soms wel, en soms ook niet als vlakvormende lijn zijn opgevoerd, treden ze vaak op als losse uiteinden. Als ze aan beide kanten los zijn, zijn ze makkelijk om te coderen. In andere gevallen is onduidelijk wat de bedoeling van de scheidingslijn is, en zal handmatige actie nodig zijn. In veel gevallen gaat dat om het realiseren van een correcte aansluiting, of het omcoderen van de lijn. De logische consistentie van de detailondergrond is relatief goed, 4% van de vlakvormende lijnen is los, tegen een landelijk gemiddelde van 10%. Vlakken vormen binnen de detailondergrond is dus relatief eenvoudig. De vlakobjecten uit de groen- en wegbeheerkaart voldoen ook niet aan de regels voor logische consistentie. Enerzijds omdat ze geen niveaus kennen, anderzijds omdat niet wordt voldoen aan de regel dat er geen overlap en hiaten tussen de vlakken mogen voorkomen. Het aantal overlappen is relatief laag. Er zijn ruim overlappen tussen groen en wegen weg te werken, met een totaal oppervlakte van vierkante meter. De vlakobjecten uit de groen- en wegbeheerkaart sluiten lang niet altijd goed aan op de detailondergrond. Dit is wel nodig indien er 1 geïntegreerde kaart wordt opgebouwd. Er zijn 2 typen problemen waarop geconcentreerd is. Eén is een slechte aansluiting van de gedeelde grenzen. Dit leidt tot handmatig werk als de aansluiting bewerkstelligd moet worden. De andere focust op grenslijnen die in de detailondergrond staan, maar die niet in de wegen en groen beheerkaart zitten. Deze problemen zullen na integratie leiden tot opsplitsing van beheervlakken. Er zal in het beheersysteem een nieuw vlak gemaakt moeten worden, of de detailondergrondlijn moet worden omgecodeerd zodat hij niet langer meedoet aan de vlakvormende grenzenset. Er zijn van beide problemen circa situaties geconstateerd. Tegen het licht bezien van de in totaal beheervlakken is dat een relatief hoog aantal. Het integreren van de kaarten tot 1 kaart zal dus relatief lastig worden. Thematische nauwkeurigheid De norm die aan de thematische nauwkeurigheid wordt gesteld, komt er op neer dat de classificatie en thematische attribuutinformatie van objecten voor 98% overeen moet komen met de werkelijke situatie in het terrein. Deze informatie kan voor slechts een deel uit de huidige classificaties van de detailondergrond worden afgeleid. De vlakobjecten uit dg DIALOG BOR bevatten attribuutinformatie om de betreffende IMGeo/BGT attributen grotendeels te kunnen vullen. De classificatie van de GBKN lijkt niet te voldoen aan het 98%-criterium. Met name kant verharding wordt vaak onjuist gebruikt. Dit kan lastig zijn bij het aanwijzen van vlakvormende lijnen, en bij de integratie van de beheerkaarten in de GBKN. Het is aan te bevelen om eerst de coderingen van de GBKN te controleren alvorens de kaarten geïntegreerd worden. Neem hierbij mee dat de BGT-kaart straks onderscheid moet hebben tussen vlakvormende en niet vlakvormende scheidingen. Een vlakvormende scheiding kan bijvoorbeeld een grens tussen een particulier terrein en een gemeentelijk groenperk zijn. Een scheiding tussen twee particuliere terreinen is in de regel niet vlakvormend omdat aan beide zijden hetzelfde beheerregime en eigendomssituatie geldt. Goede kwaliteitsbewaking tijdens het opbouwproces is belangrijk om binnen de norm te blijven. Of de norm van 98% wordt gehaald en of dit geldt voor alle soorten thematische informatie zal uiteindelijk door middel van enkele steekproeven moeten worden onderzocht. Pagina 35 van 75

36 Analyse Resultaten 6.3 Initiële opbouw IMGeo/BGT Er zijn in principe drie soorten aanpakken mogelijk om IMGeo/BGT te gaan opbouwen: 1. Zoveel mogelijk geautomatiseerd vanuit bestaand kaartmateriaal; 2. Handmatig opbouwen vanuit bestaand kaartmateriaal; 3. Volledig opnieuw opbouwen. Voor de eerste aanpak kan het beste gekozen worden wanneer vanuit het bestaande kaartmateriaal een groot deel van de IMGeo/BGT-objecten en attributen automatisch kan worden afgeleid, zonder dat er achteraf veel handmatige controles en correcties nodig zijn. Daarvoor is het nodig dat het basiskaartmateriaal volledig is, en er vrijwel geen open uiteinden in de vlakgrenzen voorkomen. Het liefst is de basiskaart al een vlakkenkaart. Om te voorkomen dat alle objecten alsnog handmatig van de juiste attributen moeten worden voorzien, is het nodig dat er een goede weg- en groenbeheerkaart aanwezig is, van waaruit de attributen kunnen worden afgeleid. Voor de tweede aanpak kan het beste worden gekozen wanneer het bestaande kaartmateriaal van redelijke kwaliteit is. Dat wil zeggen dat meer dan ca 90% van de elementen in het bestaande kaartmateriaal voldoet aan de GBKN-kwaliteitseisen, maar dat er nog behoorlijk wat handwerk nodig is om daaruit een gebiedsdekkende vlakkenkaart te maken (doordat er nog veel open uiteinden zijn en doordat er nog veel centroïdes ontbreken). Er wordt hierbij van uitgegaan dat slechts een beperkt aantal vlakgrenzen ontbreken en moeten worden toegevoegd. Door het ontbreken van vlakobjecten, zal attribuutinformatie grotendeels handmatig moeten worden toegevoegd. De laatste aanpak is alleen zinvol wanneer de kwaliteit van het bestaande kaartmateriaal slecht is. Dat wil zeggen dat minder dan ca 75% van de elementen in het bestaande kaartmateriaal voldoet aan de GBKN-kwaliteitseisen en dat niet duidelijk is welk deel wel voldoet. Dat betekent dat het grootste deel van de elementen moet worden gecontroleerd en dat een groot deel moet worden bijgemeten of hermeten. Pagina 36 van 75

37 Analyse Resultaten 6.4 Ons advies voor de aanpak van de initiële opbouw Gemeente Moerdijk is niet zonder meer in te delen in één van de categorieën zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. We stellen een aanpak voor die zich in eerste instantie concentreert op het opschonen en actualiseren van de nu aanwezige detailondergrond en beheerskaarten. Vervolgens zal er een integratiestap moeten plaatsvinden, waarna de MRC-procedure zoals deze nu is gedeeltelijk geautomatiseerd en gedeeltelijk afgebouwd kan worden GBKN Actualiteit Wat betreft de kwaliteit van de GBKN merken we op dat de actualiteit, op basis van interviews en steekproeven, nog niet voldoende is voor de BGT. Dit komt met name door de inrichting van heb bijhoudingsproces. Dit loopt te traag, en niet alle meldingen worden uiteindelijk verwerkt in de kaart. Dit moet veranderen in de bijhoudingsfase van de BGT. Voor de opbouwfase van de BGT is eigenlijk het belangrijkste criterium dat de actualiteit van alle gebruikte bestanden hetzelfde is. Als dit zo is, zijn de bestanden goed te integreren en kan de gemeente zich daarna, door het opstarten van de bijhoudingsfase, werken naar goede actualiteit van het gehele bestand. Ook kunnen hernieuwde afspraken met de bijhoudende partijen zorg dragen voor een kortere doorlooptijd van mutaties Precisie en gestructureerdheid We zien dat de GBKN qua precisie en gestructureerdheid relatief goed is. Dit is een belangrijke observatie, dit betekent dat het volledig structureren van de gegevens zoals ze nu zijn vrij makkelijk zal zijn. Dit is een stap die los van de beheerkaarten uitgevoerd moet worden. Aangezien de gemeente Moerdijk een afnemende gemeente is zal men moeten nadenken hoe de kaart, al dan niet met behulp van de stichting, gestructureerd moet worden. Er is iets voor te zeggen om het bronbestand tijdelijk van de stichting over te nemen, deze te structureren, en vervolgens weer terug over te dragen aan de stichting. Dit zorgt ervoor dat de gemeente Moerdijk klaar is voor de BGT en toch verder kan werken met het huidige bijhoudingsmodel van de GBKN zolang deze bestaat Te ondernemen acties GBKN De gemeente kan de volgende stappen nemen ten aanzien van de GBKN, voordat deze geïntegreerd wordt met de beheerskaarten 1. Alle actualiteitsachterstanden opsporen en administreren in het MRC; 2. MMS-meldingen naar de stichting versturen over alle actualiteitsachterstanden; 3. Beheer van GBKN tijdelijk overnemen van de stichting; 4. Selecteer bronhoudersgrenzen gemeente Moerdijk. Alleen binnen de eigen bronhoudersgrenzen heeft de gemeente belang bij een goede GBKN. 5. Structureren GBKN: a. Vlakvormende lijnenset vaststellen; b. Scheidingen opsplitsen tussen vlakvormende en niet vlakvormende scheidingen; c. Niveau s aanbrengen bij kunstwerken; d. Lijnen die tot de vlakvormende set behoren aansluiten op elkaar; e. Kruisende lijnen zonder tussenpunt op hetzelfde niveau op elkaar snijden. 6. Nullevering pas terugsturen naar de stichting als de beheerskaarten ook zijn geïntegreerd in de GBKN Beheerskaarten Actualiteit De actualiteit van de beheerskaarten loopt redelijk in de pas met de GBKN. Actualiteitsverschillen zijn lastig te signaleren en te onderscheiden van nauwkeurigheidsproblemen, grote afwijkingen worden namelijk niet gesignaleerd. Een ontbrekend parkeervlak kan bijvoorbeeld een actualiteitsprobleem zijn, het kan echter ook dat een parkeervlak niet wordt bijgehouden door de wegenbeheerder, bijvoorbeeld omdat het voor beheer niet van belang is. Pagina 37 van 75

38 Analyse Resultaten Precisie en gestructureerdheid De beheerskaarten zijn qua precisie en gestructureerdheid licht ondergemiddeld. Ze sluiten in veel situaties net niet netjes aan op de detailondergrond. De problemen zijn hier niet erg groot, dat zou duiden op een actualiteitsprobleem. De beheerskaarten sluiten onderling ook niet mooi aan, er zijn vrij veel kleine overlappen tussen beide beheerskaarten Te ondernemen acties beheerskaarten Zorg ervoor dat de beheerskaarten onderling consistent zijn, dat er geen overlap tussen de beheerskaarten zit. Zorg ervoor dat de beheerskaarten actueel zijn, en wel tenminste zo actueel als de GBKN nu is. Nauwkeurigheidsproblemen kunnen later worden opgelost als de GBKN is bijgewerkt. Nu de beheerkaarten actueel zijn, zorg ervoor dat de beheerinformatie ontsloten wordt zodat deze gebruikt kan worden voor de attribuutionformatie van de BGT tijdens de initiële opbouw daarvan Creëren geïntegreerde kaart Als het goed is bezit de gemeente nu, nu de GBKN is overgenomen van de stichting en de beheerskaarten geactualiseerd zijn en geen dubbelingen meer bevatten, over een aantal gescheiden bestanden die tezamen kunnen worden gebracht tot één, geïntegreerde, beheerskaart. Dit kan gebeuren in de volgende stappen: 1. Selecteer de grenslijnen uit de GBKN 2. Selecteer de grenslijnen uit de beheerskaarten. 3. Selecteer centroides uit beheer, zorg ervoor dat hier de attibuten die voor de BGT relevant zijn, aanhangen. 4. Selecteer de bronhoudersgrenzen van de gemeente. Alleen hierbinnen hoeft de gemeente vlakken te vormen. 5. Confronteer de grenslijnen met elkaar om te komen tot 1 complete set aan grenslijnen. Normaal gesproken zal deze set bestaan uit de standaard GBKN, aangevuld met vlakafsluiters uit de wegenkaart en de interne beheerlijnen uit het groensysteem, bijvoorbeeld bestaande uit scheidingen tussen verschillende heestervlakken. 6. Sluit die grenzen uit beheer, die een aanvulling vormen op de GBKN, aan op de gestructureerde GBKN grenzen die al bestaan. 7. Beslis of de toegevoegde beheergrenzen GBKN inhoud zijn. Als dit zo is, voorzie ze van LKI attributen. 8. Vorm beheersvlakken opnieuw binnen de grenzen zoals ze nu zijn. De beheerattributen worden mee overgedragen aan de vlakken. 9. Indien een beheersvlak wordt opgesplitst door een GBKN grens, beslis wat hiermee te doen. Er kan een nieuw beheersvlak gemaakt worden als dit nuttig blijkt, maar de gemeente kan er ook voor kiezen om de GBKN grens om te coderen. Behoud wel de LKI gegegevens voor communicatie met externe partijen. 10. Vorm alle vlakken die nu niet in beheer zijn, maar wel binnen het bronhoudersgebied van de gemeente Moerdijk vallen. Te denken valt aan gaten in wegen en groen die in de vorige stap overgebleven zijn, maar ook particuliere terreinen. Zorg tijdens het vlakvormen, wat een grotendeels handmatige actie is, gelijk voor het vullen van de attrributen. 11. Zet attributen uit beheer om naar BGT attributen. 12. Sla zowel alle grenslijnen als alle vlakken op in 1 geïntegreerd bestand. Het muteren van dit bestand gebeurt nog steeds gedeeltelijk via de stichting GBKN. Deze moet verplicht worden om de structuur van het bestand zoals het nu is niet aan te tasten. 13. Lever een nullevering van de grenslijnen van de GBKN aan de stichting als nieuwe GBKN. Alle objecten uit het gemeentelijk bronhoudersgebied staan nu in 1 beheerskaart. Hier staan de lijn- en punt elementen uit de GBKN nog gewoon bij. We hebben dus zowel BGT vlakken als GBKN grenzen en punten in 1 bestand. Zodra er een nieuwe was/wordt levering komt van de stichting GBKN kan de gemeente deze verwerken en de beheersvlakken aanpassen aan de Pagina 38 van 75

39 Analyse Resultaten nieuwe situatie. Deze actie is ook nodig omdat nieuwe grenslijnen ervoor zorgen dat er gaten gaan ontstaan in de bestaande beheervlakken. De gemeente heeft, om dit te kunnen beheren, een systeem nodig dat vlakken kan vormen, kan controleren op vlakdekkendheid, en vlakken tijdelijk kan exploderen tot een centroide om later weer te kunnen vormen uit nieuwe grenslijnen. Bij voorkeur moet dit systeem ook in staat zijn om wijzigingen automatisch door te geven aan de beheersystemen of het MRC systeem dat binnen de gemeente in gebruik is. Deze configuratie kan, met grenslijnen en BGT/beheersvlakken in 1 kaart, blijven bestaan totdat de GBKN ophoudt te bestaan. Zodra de GBKN ophoudt te bestaan, kan de gemeente verder met slechts de vlakelementen Implicaties voor MRC systeem Het hebben van 1 geïntegreerde kaart, met bijbehorende bijhouding, maakt dat het MRC systeem niet meer gebruikt hoeft te worden als mutatiesignalering. Indien er iets aangepast wordt in de GBKN lijnen, zal er automatisch blijken dat de beheersvlakken ook aangepast moeten worden. Nu kan het systeem ook zo ingericht worden dat ergens iemand elke wijziging invoert in het MRC, deze melding kan echter ook volledig automatisch gaan verlopen door middel van koppelvlakken tussen het administratieve beheersysteem en de grafische omgeving waarbinnen zowel de vlakken als de GBKN lijnen zijn opgenomen. Let wel op dat elke was/wordt van de stichting ervoor zal zorgen dat iemand binnen de gemeente de vlakken van beheer moet gaan bijwerken. Dit kan in de huidige softwareconfiguratie vermoedelijk niet automatisch. Sowieso zal de administratieve vulling van de beheervlakken aangepast moeten worden in GBI bij een nieuwe was/wordt. De ideale situatie is dat er een centrale geodatabase wordt opgetuigd binnen de gemeente, met daarin alle door de gemeente beheerde objecten. Zodra er een mutatie hierop komt, kan er via koppelvlakken volautomatisch een melding worden gedaan aan de betrokken administratieve systemen. Er is iets voor te zeggen om bij een dergelijke mutatie eveneens automatisch een record aan te maken in het MRC systeem. Zodoende kan het MRC systeem gebruikt worden om alle mutaties te loggen, en is er een backup voor als er iets misgaat met het automatisch doorgeven van mutaties, bijvoorbeeld als een database van een administratief systeem offline blijkt te zijn. Dat de BGT wordt ingevoerd, met automatische koppelingen tussen grafische en administratieve beheersystemen, hoeft dus niet te betekenen dat het MRC systeem verlaten wordt. Wel zal de functie van het MRC systeem als primair middel voor het registreren en doorgeven van mutaties, komen te vervallen. Pagina 39 van 75

40 Analyse Resultaten 6.5 Status gemeente Moerdijk We vatten de status samen in een vijftal indicatoren. Deze indicatoren zullen tezamen zorgen voor een bijstellingsfactor van de kosteninschatting van de afzonderlijke stappen die we hebben onderscheiden in onze excelsheet waarin we de kosten berekenen van de transitie richting BGT. Het aantal losse uiteinden is, met 4,0% van de vlakvormende lijnen, ondergemiddeld te noemen. Hiermee stellen we dat de mate van gestructureerdheid van de GBKN iets bovengemiddeld is. De actualiteit blijft wat achter bij het landelijk gemiddelde, maar valt nog wel binnen normale grenzen. Dit leidt ertoe dat de gestructureerdheid en actualiteit van de GBKN bovengemiddeld is. (indexgetal 13 tegen 10 normaal) Gestructureerdheid en actualiteit GBKN De kwaliteit van attribuutgegevens in de detailondergrond lijkt betrouwbaar. Er zijn weinig lijnen met onbekende precisie en er zijn weinig lijnen met een precisie die te slecht is. Bij elkaar gaat het om 3,5% van de vlakvormende lijnen, eveneens leidend tot een indexgetal 13 tegen 10 normaal. Ook dit is dus een positieve indicator. Precisie GBKN Pagina 40 van 75

41 Analyse Resultaten De beheerkaarten lijken qua actualiteit en volledigheid niet helemaal een 100% score te halen. Men zou dit, met een MRC systeem zoals het er ligt, wel verwachten. De actualiteit en volledigheid is, gebaseerd op steekproeven, ongeveer gemiddeld (indexgetal 10). Actualiteit en volledigheid beheerkaarten De aansluiting van de groenbeheerkaart op de GBKN leidt tot een aantal conflictsituaties. We hebben 2 metingen gedaan van de conflictsituaties. Deze leiden tot respectievelijk en probleemvlakken, tegen groenvlakken. Dit komt neer op 25 en 20 procent van het totaal. De metingen gaan om groengrenzen met problematische ligging ten opzichte van GBKN grenzen, en GBKN grenzen die groenvlakken doorkruisen. Normaal gesproken verwachten we minder conflicten. De groenbeheerkaart zal dus meer moeite kosten dan landelijk gemiddeld. Het gemiddelde gaat uit van circa 10% aansluitproblemen. Dit leidt tot een negatieve indicator. Aansluiting groenbeheerkaart op GBKN De kwaliteit van de wegenbeheerkaart is op dezelfde manier gemeten. De geometrische aansluiting van de wegenbeheerkaart op de GBKN is beter. Telling van conflicten leidt tot 8% van de wegvlakken met een problematische ligging en 12% van de wegvlakken wordt doorkruist door een GBK grens. Dit houdt in dat de geometrische aansluiting van de wegbeheerkaarten conform landelijk gemiddelde is. Aansluiting wegenbeheerkaart op GBKN Pagina 41 van 75

42 Analyse Resultaten Dit tezamen leidt tot 1 indicator gemeten over al deze factoren, die tezamen bepaalt hoe moeilijk het zal zijn om één geïntegreerde beheerskaart op te bouwen voor de gmeeente Moerdijk, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Dit indexgetal komt neer op het gemiddelde van de bovengenoemde 5 factoren. Deze factor komt, met name door de enigszins gebrekkige aansluiting van de groenbeheerkaart, net iets lager uit dan landelijk gemiddeld, namelijk 10,8 waar 10,0 staat voor het gemiddelde. Status gemeente Moerdijk Pagina 42 van 75

43 Analyse Resultaten 6.6 Kosten voor aanpak initiële opbouw Uitgegaan wordt van de kostenindicatie volgens het rekenmodel zoals gepubliceerd op onze website software.grontmij.nl. De kosten die hierop beschreven staan zijn een landelijk gemiddelde met als parameters gegevens over aantal te verwachten BGT vlakken. Conclusies uit de vorige paragraaf kunnen gebruikt worden om een afwijking weer te geven op het landelijk gemiddelde. We rekenen met daadwerkelijke aantallen vlakken zoals ze in beheer zitten, en corrigeren met de factor die uit de vorige paragraaf komt. Particuliere terreinen is een gegeven dat we niet hebben. We gaan ervan uit dat er voor elke 4 panden grofweg 1 particulier terrein gevormd moet worden. Overige opstal is een andere categorie. Deze zitten niet in de BAG, maar wel in de BGT. Dit zijn er voor de gemeente Moerdijk, volgens de GBKN inhoud, circa 350. Het aantal kunstwerken is groter, dit zijn er ongeveer Wel willen we aantekenen dat deze kunstwerken lang niet allemaal binnen het gemeentelijk bronhoudersgebied gaan vallen. Een groot deel van de kosten wordt voorts verklaard doordat het havenschap, waar 5% van de GBKN elementen binnen ligt, nog in het geheel niet opgenomen zijn in beheersystemen. We gaan uit van 1500 extra beheerelementen binnen het havenschap, dit is circa 5% van het totaal aantal beheervlakken binnen de gemeente. Deze aannamen leiden tot de volgende kostenmatrix op de volgende pagina. Pagina 43 van 75

44 Analyse Resultaten Nr Stap Dagen operator Dagen Project- Kosten Uitgangspunten leider 1 Afstemming bronhoudersgrenzen 5,0 5, Overleg, coördinatie en tekenwerk 2 Migratie naar BGT / IMGeo 292,2 42, Opzet IMGeo datamodel 5, Inclusief invullen standaard attribuutwaarden 2.2 Wegdelen en verkeerseilanden 84,0 8, wegdelen 2.3 Bermen 92,8 9, terreindelen 2.4 Waterdeel 0,0 0,0 - Reeds in bermen opgenomen 2.5 Terreindeel 67,0 2, ca 8000 erven en 2000 kruinlijnen. 2.6 Pand 3,9 5, ca stuks, 2% overbouw/onderbouw situaties 2.7 Overig bouwwerk 2,0 1, Ca. 350 stuks, 3 min. / stuk. 2.8 Kunstwerkdeel 12,5 1, kunstwerken 2.9 Scheiding 8,0 2, ca scheidingen 10% uitval bij direct overnemen uit GBKN 2.10 Openbare ruimte label 3,0 2, Dmv script straat- en waterloopnamen vervangen door BAG-namen Ca stuks, alles nakijken 0,5 min/stuk, 10% corrigeren, 1 min. / stuk 2.11 Nummeraanduidingreeks 10,0 5, Ca stuks. Dmv GIS en match met BAG: VBO-positie en -ID bepalen en in GBK rotatie per pand bepalen Ca. 10% handmatig, 3 min. / stuk 2.12 Opnemen havenschap in 9,0 2, beheerelementen, allemaal handmatig 3 Integratie BAG-panden 0,0 1,0 864 Opnemen BAG-panden in IMGeodatabase Subtotaal 297,2 48, Subtotaal 4 Overige opbouwkosten en onvoorzien 59,0 10, Ca 20% van subtotaal, 5 Vaste projectkosten 0,0 20, o.a.kwaliteitscontrole en correctie Totaal 356,2 78, Kostenmatrix transitie naar BGT voor gemeente Moerdijk De excelsheet die ten grondslag ligt aan de kosteninschatting die op onze website staat gaat uit van een gemiddeld aantal beheervlakken, en twee functiegroepen die het werk uitvoeren, namelijk een operator en een projectleider. De gemeente Moerdijk heeft een licht ondergemiddelde kwaliteit van bronbestanden, maar heeft ook wat minder beheervlakken dan we landelijk gemiddeld verwacht zouden hebben. Dit leidt ertoe dat de kosteninschatting die we in eerste instantie doen, namelijk ,-, toch iets naar beneden is bijgesteld. Als we de kosten berekenen om slechts een BGT kaart op te bouwen uit de GBKN, zonder rekening te houden met beheervlakken, hebben we slechts te maken met de kwaliteit van de GB- KN. Aangezien deze bovengemiddeld is, kan de gemeente hier wel een besparing halen. Het rekenmodel komt dan uit op ,-. We moeten daarbij wel aantekenen dat een dergelijke BGT kaart niet of hooguit beperkt bruikbaar zal zijn voor de interne bedrijfsvoering van de gemeente. Pagina 44 van 75

45 7 Organisatorische analyse Dit hoofdstuk bevat meer informatie over het beheer en gebruik van een centraal opgebouwde IMGeo kaart. De opbouw van deze kaart, met bijbehorende kosten, wordt beschreven in hoofdstuk 6. Alleereerst gaan we in op het beheer en gebruik van de centrale georegistratie. Dit gebruik zal veranderingen in het aantal benodigde FTE s teweeg brengen. Nadat dit grof geschetst is volgt in het kort wat koppelvlakken kunnen betekenen voor de gemeente Moerdijk, en iets meer over de mogelijkheden van samenwerking. 7.1 Beheer en gebruik BGT/IMGeo Voor het beheer van BGT/IMGeo zal een beheerorganisatie moeten worden opgezet die zich richt op de zaken die in paragraaf worden genoemd onder het kopje beheerorganisatie. De beheerprocessen die in dezelfde paragraaf onder het kopje beheerprocessen worden genoemd zullen moeten worden ingericht. Vanwege de wettelijke stok achter de deur, vergt dit een formele procesinrichting. Deze formele procesinrichting lijkt sterk op de werkwijze zoals nu gebruikt wordt rondom het MRC systeem. Wel zal de gemeente geholpen worden doordat het proces wat nu werkt middels het invullen van een mutatieformulier om zo een mutatienummer te verkrijgen, straks automatisch via koppelvlakken kan verlopen Beheerkaart en BGT/IMGeo Door de beheerobjecten en de BGT/IMGeo-objecten geïntegreerd in één kaart conform IMGeo te gaan beheren, wordt voorkomen dat mutaties aan dezelfde objecten op meerdere plekken gedaan moeten worden waardoor er inconsistenties ontstaan. Daardoor worden dubbele kosten voor bijhouding en onnodige faalkosten voorkomen. Dit is een duidelijk winstpunt ten opzichte van de huidige situatie, waar dezelfde objecten wel dubbel (door stichting GBKN, in het BAGsysteem en in GBI) en niet consistent met elkaar worden bijgehouden. Voor de huidige organisatie brengt deze integratie nauwelijks veranderingen met zich mee omdat momenteel het grafisch beheer van GBKN, BAGpanden al binnen één team plaatsvindt: het team I&F. Het beheer van de beheerkaarten komt, wanneer deze geïntegreerd zijn in de GBKN, logischerwijs ook bij dit team terecht. De gemeente heeft in het kader van de BAG al ervaring met het gescheiden beheer van administratie en geometrie. Dit zal in het kader van de BGT meer gemeengoed worden, voor zowel de BAG als de beheerobjecten. Het gedeelde voor de geometrie kan dan gedaan worden binnen I&F, het team RBOR kan zich dan concentreren op het vullen van de administratie binnen GBI Pandenkaart en BGT/IMGeo Om dezelfde redenen als bij de beheerkaart, kan de pandenkaart het beste geïntegreerd in de IMGeo/BGT-kaart beheerd worden. De geometrie van BAG-panden is immers in meer dan 95% van de gevallen identiek aan de geometrie van BGT-panden. Alleen bij panden met overbouw, onderbouw en/of kolommen wijkt het BGT-pandvlak af van het BAG-pandvlak. Hierbij moet één van de volgende twee keuzes worden gemaakt: Voor alle panden zowel de BAG-geometrie als de BGT-geometrie beheren (twee aparte classificaties, de BGT-geometrie op niveau 0 en de BAG-geometrie op een apart gereserveerd niveau); Alleen bij afwijkingen een aparte BAG-geometrie en BGT-geometrie beheren (drie aparte classificaties: BGT/BAG-pandvlak op niveau 0, BGT-pandvlak op niveau 0 en BAGpandvlak op een apart gereserveerd niveau). Pagina 45 van 75

46 Organisatorische analyse De eerste keuze is gemaakt door o.a. de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Nadeel is dat een mutatie aan een pand in twee vlakken verwerkt moet worden met kans op inconsistentie. In de praktijk blijkt dat echter mee te vallen omdat beide panden in dezelfde kaart zitten. Voordeel is dat deze oplossing simpel is, waardoor fouten worden voorkomen. De tweede keuze is gemaakt door o.a. gemeente Helmond. Nadeel daarvan is dat er onnodig tussenpunten aan BAG-pandvlakken worden toegevoegd bij aansluitingen van BGTvlakgrenzen op pandvlakken (strikt genomen mogen die onnodige tussenpunten niet voorkomen in het BAG-pandvlak). Bijkomend nadeel is dat een BAG-pandvlak onnodig gemuteerd wordt wanneer een dergelijke aansluiting wijzigt. Afnemers van de BAG hebben geen belang bij dit soort onnodige mutaties. Een ander nadeel is nog dat situaties met afwijkende BAG- en BGT pandgeometrie uitzonderingen zijn, waardoor gemakkelijk vergeten wordt hier rekening mee te houden en er dus eerder fouten ontstaan Gebruik BGT/IMGeo De gemeente zal als overheidsorganisatie verplicht gebruik moeten gaan maken van de BGT. Voor een deel van deel gemeentelijke processen hebben gebruikers het hogere detailniveau van IMGeo nodig. Dit geldt vooral voor de beheerprocessen. Als vanuit het hogere detailniveau van IMGeo de BGT geautomatiseerd wordt afgeleid, dan is het geen probleem om intern IMGeo te gebruiken. Interne gebruikers moeten er van zijn doordrongen dat zij naast verplicht gebruik ook verplicht zijn om terugmeldingen te doen. Voor gebruikers van de IMGeo-kaart gaan deze terugmeldingen over IMGeo-objecten. Deze terugmeldingen kunnen leiden tot mutaties aan IMGeo-objecten daardoor tot mutaties aan BGT-objecten. Om het gebruik en het terugmelden goed van de grond te krijgen zal extra inspanning nodig zijn om iedereen te laten meedoen. En als het eenmaal loopt zal een doorlopende inspanning nodig zijn om iedereen aan boord te houden. Vermoedelijk is dit binnen de gemeente niet zo n probleem omdat men gewend is te werken met het MRC systeem, wat al sterk doet denken aan het werken met 1 geïntegreerde kaart en koppelvlakken. Het grote verschil is dat koppelvlakken de medewerkers van de gemeente zullen ondersteunen in het doen van meldingen, dit gaat dan immers geautomatiseerd. Goede software ondersteuning is een minimale vereiste om het voor iedereen aantrekkelijker te maken om mee te doen. De in deze Quickscan genoemde koppelvlakken zijn daarbij een must maar denk bijvoorbeeld ook aan het geautomatiseerd synchroniseren van de kaart in andere systemen, zodat daarin ook altijd de meest actuele versie van de kaart beschikbaar is. Maar ook aan het optimaal faciliteren van het doen van terugmeldingen: het eenvoudig kunnen prikken van een melding in de kaartviewer, het kunnen raadplegen van meldingen van jezelf en van anderen en het op de hoogte gehouden worden van statusveranderingen van je eigen meldingen via alerts of . De centrale fysieke locatie van het team I&F en de centrale weblocatie van de viewer zullen er aan bijdragen dat gegevensbeheer en daarmee ook beheer van geo-informatie beter in beeld komt bij de rest van de organisatie. 7.2 Wijzigingen in benodigde capaciteit Deze paragraaf beschrijft waar de gemeente capaciteitswijzigingen nodig heeft in de organisatie. Het is, zeker voor gebruik van de BGT/IMGeo kaart, nog onzeker hoe groot de benodigde capaciteit is in absolute aantallen. We kunnen echter wel uiteenzetten waar we wijzigingen verwachten Capaciteit benodigd voor invoering BGT/IMGeo Het opwerken van de huidige beheerbestanden tot een centrale georegistratie, waarbinnen alle objecten die de gemeente beheert opgenomen zijn, zal volgens onze inschatting ongeveer 450 dagen kosten. Dit zijn de dagen benodigd voor het daadwerkelijke opbouwen van de kaart, en het controleren van het proces. Het gaat om capaciteit die, gezien de huidige organisatie van de gemeente Moerdijk, op dit moment niet aanwezig is binnen de organisatie. De gemeente zal deze capaciteit dus aan moeten trekken, of de capaciteit extern moeten inhuren. Pagina 46 van 75

47 Organisatorische analyse Voor externe inhuur zijn grofweg twee verschillende opties. De eerste is samenwerking in de regio. In de regio West-Brabant zijn een aantal samenwerkingsverbanden actief. Voor de BGT zijn er geen heel concrete samenwerkingen. Er is iets voor te zeggen om een samenwerkingsverband op te zetten om de geo-kennis die bij de afzonderlijke gemeenten aanwezig is te bundelen, en zo een slagvaardige opbouworganisatie neer te kunnen zetten. Een tweede variant is de opbouw aan een particulier bedrijf over te dragen. Dit is vermoedelijk een kostbaardere variant. Wel kan de gemeente dan een kaart laten opbouwen die geheel voldoet aan de eigen eisen. Dit is wellicht lastiger in een samenwerking, waarin concessies gedaan zullen worden Capaciteit benodigd voor gebruik BGT/IMGeo De gemeente heeft, als GBKN-afnemende gemeente, in principe geen capaciteit voor de inwinning en bijhouding van de detailondergrond. De GBKN wordt geleverd door de stichting GBKN, en de controles die Remko Tepper op het teruggeleverde bestand uitvoert, zijn beperkt. De mutaiesignalering van de gemeente Moerdijk is eveneens niet compleet. Dit is ook niet nodig aangezien de stichting zelf ook opdracht geeft aan onderaannemers om niet gemelde mutaties in luchtfoto s op te sporen. Door de inrichting van dit proces, waarbij de gemeente Moerdijk niet de primaire regie op de detailondergrond heeft, is het voor de gemeente ook niet noodzakelijk om veel capaciteit te reserveren voor de bijhouding van de GBKN. De BGT zal hier verandering in gaan brengen. De verantwoordelijkheid voor de BGT kaart komt bij de bronhouders te liggen. Deze verantwoordelijkheid kan wel uitbesteed worden, maar mocht het bestand binnen de bronhoudersgrenzen op een of andere manier niet voldoen aan de eisen van de BGT, kan de gemeente hierop afgerekend worden. Dit betekent dat de rol van de gemeente essentieel anders is dan nu het geval is. Indien de GBKN niet aan de landelijke specificaties voldoet, kan de gemeente nu simpelweg de stichting GBKN hierop aanspreken. De gemeente gaat de kwaliteit van de BGT kaart, zoals gehanteerd binnen de gemeente, moeten controleren op de volgende punten: Vlakdekkendheid. Het maaiveld moet 100% zijn bedekt. Nauwkeurigheid. De nauwkeurigheid moet voldoen aan de specificaties zoals beschreven in hoofstuk 3. Correctheid. De objecten moeten correct benoemd zijn. Actualiteit: De bestanden moeten actueel zijn. De gemeente heeft voor deze controles een systeem nodig dat dit kan controleren, en capaciteit nodig om de regie over het bestand uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat de gemeente het best als primaire opdrachtgever voor het landmeetkundig werk binnen de gemeente kan optreden. Deze taak kan men overigens ook uitbesteden aan een specialistisch bureau. Het is nog onzeker of men de taak kan uitbesteden aan een stichting. Indien de gemeente kiest voor uitbesteden, zal men met goede service level agreements moeten werken om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bestand ook uit te kunnen besteden. De gemeente is zelf eindverantwoordelijke. In termen van capaciteit betekent dit grofweg dat men het werk van de aannemer beter moet controleren. Pagina 47 van 75

48 Organisatorische analyse 7.3 Wijzigingen in project- en beheerorganisatie Projectorganisatie Hoofdstuk 3.4 beschrijft een aantal eisen waar de project- en beheerorganisatie in de BGT aan moet voldoen. Deze eisen zijn in de voorgaande paragrafen al terloops ingevuld. Deze paragraag dient om de daar beschreven wijzigingen concreet samen te vatten. De invoer van de BGT is een complex proces dat niet zomaar naast de dagelijkse activiteiten in de lijn kan worden uitgevoerd. Dit geldt zeker voor een organisatie zoals Moerdijk, die niet gewend is om verantwoordelijkheid te hebben over de kwaliteit van de detailondergrond. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit concreet dat er werk gemaakt moet worden van de inrichting van het controleproces op de kwaliteit van de detailondergrond. Wat we in de huidige situatie zien gebeuren is dat er onvoldoende controle is op de kwaliteit van de GBKN. De GBKN speelt echter een sleutelrol in het MRC systeem van de gemeente. Zolang een mutatie niet is ingemeten zal de gemeente het mutatieproces in de beheersystemen niet kunnen afronden. De gehele organisatie moet dan wachten totdat de stichting GBKN de mutatie ingemeten heeft. De invoering van de BGT biedt hier ook kansen. De stichting GBKN is op dit moment een onvoldoende betrokken opdrachtgever voor de gemeente. Het duurt te lang voordat mutaties worden ingewonnen. De BGT biedt hier de mogelijkheid om de afspraken met een partij die de stichting-rol gaat vertolken te herzien. De gemeente moet in eerste instantie zorgen dat ze in beeld krijgt welke objecten men allemaal op wil nemen in de centrale georegistratie. Sowieso zullen dit de grafische presentaties zijn van de objecten die de gemeente in beheer heeft, en die verplicht zijn voor de BGT. Men kan hier echter verder in gaan. Een keuze zou kunnen zijn om ook alle themakaarten die de gemeente nu heeft, op te nemen in dezelfde database. Wanneer gekozen wordt voor een schaalbare database met een flexibel dataschema, is dit geen probleem. Te denken valt aan een oracle database, waarin voldoende ruimte wordt gemaakt voor het opnemen van, en selecteren tussen, de diverse soorten data. Voor het organisatorische aspect van de centrale georegistratie is het vooral van belang dat men zich realiseert dat het opnemen van een object in deze registratie betekent dat men een eventuele aannemer ook verplicht moet stellen deze objecten bij te werken. De keuze heeft dus gevolgen voor hoeveel de gemeente moet laten meten. Dit voor de opbouw inventariseren is erg belangrijk. Op dit moment kan deze inventarisatieslag het best geleid worden door de afdeling I&F, aangezien deze het beste beeld heeft van de geo-registraties die nu al binnen de organisatie aanwezig zijn. Wel moeten alle gebruikers van de geo-registraties zich bewust zijn van wat er gaat veranderen, en dit het liefst ook steunen. Een goed middel voor het bewustwordingsproces en de betrokkenheid in de organisatie is het samenstellen van een projectteam met daarin leden van alle afdelingen die geografische data gebruiken Beheerorganisatie Het komt nu voor dat de stichting mutaties inwint die niet zijn opgenomen in het MRC. In de huidige situatie leiden deze tot mutaties in de GBKN, en actualiteitsachterstanden van de beheerkaarten. Hier biedt de overgang naar een BGT/IMGeo beheeromgeving met koppelvlakken tussen de geometrische en de administratieve omgeving kansen. In deze situatie wordt elke mutatie automatisch gesignaleerd door het koppelvlak. Het koppelvlak zal sowieso een bericht sturen naar het administratieve systeem dat er een mutatie is. Voor mutatiedetectie is het MRC systeem dus niet meer nodig. Wat een dergelijk koppelvlak ook kan doen, is een record aanmaken in het MRC. Zodoende blijft ook het MRC up to date. De situatie dat een mutatie in het grafische systeem onopgemerkt blijft voor de beheerder zal dan niet meer voorkomen. Pagina 48 van 75

49 Organisatorische analyse Schematische weergave positionering koppelvlakken Op dit moment werkt de gemeente al gedeeltelijk volgens het organisatiemodel dat aansluit op deze koppelvlakken. De koppelvlakken maken mogelijk dat er, zonder synchronisatieproblemen, kan worden gewerkt met een scheiding tussen administratieve verantwoordelijkheid en grafische verantwoordelijkheid. De gemeente werkt zo in het kader van de BAG, waar afdeling I&F de geometrie voor zijn rekening neemt, en afdeling RMO de administratie vult. Deze mutaties lopen echter niet via het MRC. Dit zou wel moeten, een mutatie in een BAG pand kan echter ook een mutatie in een groen- of wegvlak teweeg brengen. Het koppelvlak zorgt dus voor een betere sturing en afstemming van de verschillende beheerprocessen. Ook zorgt het koppelvlak voor automatisering van het verplichte gebruik van de BGT/IMGeo. Het zorgt daarmee voor een goede verankering van de BGT binnen de gemeente. Deze taken worden nu vervuld door het MRC, dit is echter onvoldoende dwingend aanwezig aangezien niet alle mutatiesoorten hierdoor afgevangen worden. 7.4 Wijzigingen in beheerprocessen Zoals in de vorige paragraaf al wordt gemeld, zal de komst van een centrale georegistratie, met bijbehorende software, tot een wijziging leiden in de beheerprocessen. Het huidige MRC systeem schiet tekort bij mutaties die wel gedaan worden aan een bestand, maar die niet gesignaleerd worden door de gemeente. Bovendien leidt het vullen van het MRC tot veel extra werk. Ook kunnen de beheerskaarten vaak lang niet worden bijgewerkt omdat een MRC melding vertaald wordt in een MMS-melding voor de stichting GBKN, die vervolgens niet tijdig de meting uitvoert. Een koppelvlak kan een groot deel van de mutatieverwerking automatiseren. Als er een wijziging in een bestand zit, kan dit gedetecteerd worden en gemeld worden aan alle systemen die er belang bij hebben. Het enige proces dat nog moet worden ingericht is de mutatiedetectie van niet gemelde mutaties. Als er geen grafisch bestand wordt aangepast, maar er in de werkelijkheid wel wat verandert. Dit gebeurt nu periodiek door de stichting GBKN. De gemeente zal de regie op deze taak over moeten nemen. Gedeeltelijk geautomatiseerde mutatiedetectie wordt tegenwoordig aangeboden door marktpartijen. Wellicht kan de gemeente hier gebruik van maken. Pagina 49 van 75

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie Brandende Vraag 27 mei 2010 Drs. J.A.B. Walschots MPIM Dr. Ir. F. Penninga 22-6-2010 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Bestuursopdracht/Plan van Aanpak Titel: Implementatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 1. Aanleiding

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren SVB-BGT Zeeland 30 oktober 2014 Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren Agenda Doel van de presentatie en Voorstellen Samenwerking Transitie BGT: Praktijkervaringen Transitie gereed,

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Bestuursvergadering St. GBKN Utrecht Zuid-Holland. 01 december 2011 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Transitie plan SVB RSVs

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 1 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Stand van de transitie 10 2 Planning en afronding 20 3 Beheer

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014 BEL Combinatie Peter Veldkamp 6 november 2014 De Bel Combinatie Ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 3 besturen 2 provincies 30.000 inwoners 6160 ha 170 collega s De

Nadere informatie

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Achtereenvolgens Geo Business Nederland Vertrekpunt branche Onderzoek

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur Stand van zaken IMBOR 1.Korte introductie rol

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Raadsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouders Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2013.0086428 drs. Th.L.N. Weterings, S. Bak en J.J. Nobel Roos de Jong 14 januari 2014 1.

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Rapport Aggregatie en de BGT

Rapport Aggregatie en de BGT Rapport Aggregatie en de BGT Geonovum Auteur: Jantien Stoter, GISt, OTB, TU Delft & Geonovum datum Oktober 2013 versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van dit onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl

BGT beheer. Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics. Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie. www.nedgraphics.nl BGT beheer Wouter Botman - Product Manager - NedGraphics Creëer, beheer & deel digitale gebiedsinformatie Agenda Onze BGT software Meten / inwinnen Muteren in NedBGT en mutatieleveringen aan het SVB-BGT

Nadere informatie

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie 12 november 2015, Provero bijeenkomst Irina Entrop (Geonovum)& Coby Arts (I&M) 17 november 2015 Er was eens 2 30 januari 2014 3 Doel van de BGT De hele overheid

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Transitie BGT / IMGEO gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Jeroen van Logtenstein, gemeente s-hertogenbosch Mark Jan Grevink, ARCADIS Presentatie: Agenda Inhoud van de opdracht Uitgangssituatie

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Pauze Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Stand van zaken BGT Financiën Plan van aanpak / detailplanning TMT - Transitie Monitor Tool BRAVO 1 en 2 Werkconferenties BGT in a day (Assembleren)

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement GeoBuzz BIM Programma - 24 november 2015 Niels Reyngoud Provincie Gelderland 1 Assetmanagement Assetmanagement Pijlers (1/2) Assetmanagement

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie

Vooronderzoek BGT Middelsee gemeenten Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie Kwaliteit geo-informatie bij de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie projectnr. 257047 Definitief 13 maart 2013 auteur M.R. Bücking R. Klooster Opdrachtgever: Middelsee gemeenten Postbus

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

gisib en de BGT / IM GEO

gisib en de BGT / IM GEO gisib en de BGT / IM GEO BGT en IMGEO BGT en IMGEO -planning De overheid gebruikt één en dezelfde gedetailleerde kaart van Nederland: de BGT Verkenning Ontwerp fase Implementatie bij gebruikers Die kaart

Nadere informatie

6 juni 2012, Dolf de Rooij

6 juni 2012, Dolf de Rooij 6 juni 2012, "Uit de gebruikersgroep" 2 Amstelveen 1 De oogst Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen "Uit de gebruikersgroep" 4 Amstelveen 2 Themagroep 3D opslag en View Stefan van Gerwen 1 3D

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML

3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML 3D Pilot Fase II Eindrapportage Activiteit 1: Genereren voorbeeldbestand 3D IMGeo- CityGML auteur Marcel Reuvers, Geonovum datum 15 november 2012 versie 1.0 definitief Lijst van figuren en tabellen Lijst

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus

Basisregistratie Grootschalige Topografie. Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie Informatiemodel BGT, gegevenscatalogus Versie 0.9_5 September 2010 Status: concept Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gegevenscatalogus

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen bij hun gemeente op 18 november

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ons kenmerk. BABVI/U Lbr. 12/035

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ons kenmerk. BABVI/U Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie ons kenmerk

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie)

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie) De stand van de BGT Monitorrapportage november 2015 (light versie) Inleiding De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland.

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie