Architectuur voor de e-provincie: instrument voor samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectuur voor de e-provincie: instrument voor samenwerking"

Transcriptie

1 5 NUMMER MAART 2007 Architectuur voor de e-provincie: instrument voor samenwerking Provincies laten zich bij de inrichting van hun informatiehuishouding inspireren door andere overheden. De samenwerking met andere overheidsorganisaties in sectorale ketens is daarvoor een belangrijke reden. Samenwerken in ketens is niet nieuw. Nieuw is wel dat die samenwerking in toenemende mate langs elektronische weg plaats vindt. Gegevens en documenten worden in elektronische vorm uitgewisseld, er komen gezamenlijke landelijke basisregistraties en er zijn serieuze plannen om - bij bijvoorbeeld de nieuwe omgevingsvergunning - te komen tot een landelijk elektronisch dossier. Het zijn ontwikkelingen die duidelijk maken dat elektronische samenwerking beter lukt met gezamenlijke oplossingen of met oplossingen die op elkaar aansluiten. Maar daarvoor is wel nodig zoveel is nu wel duidelijk - dat de onderliggende concepten, architecturen en standaarden dezelfde zijn. Oktober vorig jaar is versie 1.0 van de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) uitgebracht (in opdracht van BZK en EZ). Deze architectuur bevat architectuurprincipes, architectuurmodellen en standaarden die elektronische samenwerking in het publieke domein bevorderen en mogelijk maken. NORA is een landelijke referentie die nadere uitwerking en detaillering behoeft voor de verschillende bestuurslagen. De provincies hebben daarom besloten gezamenlijk een provinciale afgeleide van de NORA te ontwikkelen. Een recente ontwikkeling is dat een aantal provincies bij het ontwikkelen van de e-provincie nadrukkelijk de samenwerking zoekt met gemeenten in de eigen regio. Ook wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij gemeentelijke oplossingen voor e-dienstverlening en een elektronisch midoffice. Samenwerkingsverbanden van en met gemeenten lijken mogelijkheden te bieden voor gezamenlijke aanbesteding en inkoop van software voor de e-overheid. Daarbij gaat het met name om software die gebaseerd is op de gemeentelijke midoffice-architectuur. Verschillende deskundigen op het gebied van de architectuur van de elektronische overheid hebben een bijdrage geleverd voor deze speciale uitgave van e-provincies. U treft de volgende onderwerpen aan: 2 Waarom werken onder architectuur? 2 Strategie en architectuur: een duo als managementinstrument 4 Provincies goed op weg met architectuur?! 6 ICT architectuur als bestemmingsplan 7 Bouwen met architectuur in een continu veranderende wereld 9 Provinciale architectuur, de ultieme samenwerking en het gezicht van NORA 10 Waterschappen en de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) 11 Architectuur in gemeenten: de handen aan de ploeg!

2 2 Waarom werken onder architectuur? Door Michiel Schoo, Ministerie van BZK Om de kabinetsplannen over betere dienstverlening door de overheid met minder administratieve lasten werkelijkheid te laten worden, wordt de ICT-bedrijfsvoering van de overheid verbeterd. Onder de noemer elektronische overheid zijn veel initiatieven tot stand gekomen om hieraan bij te dragen. De e- overheid is het aandachtsgebied van vele overheidsorganisaties in Nederland. De rijksoverheid stelt basisvoorzieningen beschikbaar voor de elektronische dienstverlening. Het doel van werken onder architectuur is het versterken van de inhoudelijke samenhang tussen lopende en toekomstige programma's en projecten voor het realiseren van de elektronische overheid. Centraal in de architectuuraanpak vanuit de rijksoverheid staat de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, kortweg de NORA. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is met de NORA in kaart gebracht. Maar de NORA is niet uitsluitend vanuit de rijksoverheid tot stand gebracht. Architecten van uiteenlopende overheidsorganisaties en projecten hebben gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van de NORA. De NORA biedt daardoor inzicht in de afspraken over de wijze waarop de elektronische overheid wordt ingericht. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop informatie wordt opgeslagen, de wijze waarop deze tussen overheidsorganen wordt uitgewisseld, de wijze waarop burgers en bedrijven diensten kunnen krijgen, de wijze waarop bedrijfszekerheid en privacy kunnen worden gegarandeerd. Met de NORA hebben overheidsorganen en dienstverleners vanuit het bedrijfsleven houvast voor verdere stappen op weg naar de realisatie van elektronische dienstverlening. De NORA is nadrukkelijk dynamisch van karakter. Zij is niet af want de afspraken moeten enerzijds een breder draagvlak krijgen in de toekomst, anderzijds moeten afspraken voortdurend aan nieuwe bestuurlijke en technische inzichten aangepast worden. Dus voor de verwerking van de nieuwe inzichten, het belichten van de samenhang in de verschillende fasen van de ontwikkeling is architectuur van belang. Strategie en architectuur: een duo als managementinstrument Door Adrie Spruit, e-provincies Het ontwikkelen van de eigen elektronische provincie begint met een goede strategie. Onderzoek laat zien dat organisaties die een strategie hebben, succesvoller zijn in het bereiken van concrete resultaten. Dat geldt ook voor het thema elektronische overheid. Zo verscheen begin 2006 het rapport Van trendvolger tot elektronische superstore. De ondertitel van dit in opdracht van het ministerie van BZK opgestelde rapport is Contouren van een adequate aanpak van gemeentelijke elektronische dienstverlening. Het is het resultaat van een onderzoek naar de vraag wat in de gemeentelijke praktijk een succesvolle aanpak is. Daarvoor is gekeken naar de ervaringen bij 36 Nederlandse gemeenten. Wat kunnen de provincies hiervan leren? De gemeenten die meer dan gemiddeld succesvol zijn met het elektronisch maken van hun dienstverlening blijken bepaalde karakteristieken gemeen te hebben: - de ontwikkeling van de e-dienstverlening van deze gemeenten is op strategisch ambtelijk niveau in de organisatie belegd; - deze gemeenten hebben een visie op de e-overheid die is vastgelegd in een door de organisatie en het bestuur gedragen beleidsdocument. Kortom, een goede strategie leidt tot betere resultaten.

3 3 De elektronische provincie is meer dan een set elektronische formulieren, een paar aansluitingen op landelijke basisvoorzieningen en het in huis halen van enkele ICT-oplossingen. Het is een andere manier van werken, het is ook een andere manier van het benaderen van de klant en het leidt zelfs tot verschuivingen in de rollen binnen de organisatie. Het gaat om veranderingen die de gehele provinciale organisatie raken. De uitdaging waarvoor provincies staan is veelomvattend en complex. Het gaat om een groot aantal oplossingen, op het niveau van zowel de bedrijfsprocessen als de ondersteunende informatiesystemen. Het zijn oplossingen die zich voor een deel binnen de eigen organisatie bevinden, maar de oplossingen op landelijk niveau en van partnerorganisaties in sectorale ketens zijn niet minder belangrijk. Al die oplossingen, intern en extern, moeten met elkaar samenwerken. Veel van die oplossingen zullen uiteindelijk aan elkaar gekoppeld worden. Werken onder architectuur maakt deze complexiteit beheersbaar. Architectuur ondersteunt het sturen op samenhang. Architectuur ondersteunt ook de communicatie over de oplossingen en alle daarmee samenhangende veranderingen. Het helpt alle partijen om dezelfde taal te spreken. En tenslotte is architectuur een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. Generieke oplossingen ontwikkelen en (her-)gebruiken, en het aan elkaar koppelen van oplossingen lukt niet zonder goede afspraken over standaarden en architectuurmodellen. Landelijk beleid e-overheid, wetgeving en landelijke voorzieningen Strategie eigen e-provincie Als een strategie een goed begin is voor het ontwikkelen van de elektronische provincie, dan is het uitwerken van een architectuur een goed vervolg daarop. Een goede architectuur begint zelfs met een strategie. Die strategie beschrijft de bedrijfsdoelstellingen en de eigen ambities met betrekking tot de elektronische overheid. Zo'n strategie(-document) is vervolgens uitgangspunt is bij het uitwerken van de eigen architectuur. Die architectuur beschrijft onder andere het geheel aan in te zetten ICT-oplossingen. Door zo te werk te gaan, kan een informatiehuishouding ontstaan die werkelijk in lijn is mét en ondersteunend aan de provinciale bedrijfsdoelstellingen (alignment). Bij de eigen strategiebepaling zal het landelijke beleid belangrijke input zijn. Ook de inhoud van NORA kan worden gebruikt. De NORA bevat een groot aantal zogenoemde architectuurprincipes; een deel daarvan is geformuleerd op strategisch niveau. Deze principes hebben het karakter van landelijke beleidsuitspraken. Een voorbeeld van zo'n principe is de uitspraak dat 'de organisaties in het publieke domein burgers en bedrijven niet opnieuw om gegevens zullen vragen die bij de overheid al bekend zijn'. Door dergelijke principes over te nemen en passend te maken op de eigen organisatie kan een provincie een belangrijk deel van haar strategie invullen. Het is belangrijk de eigen strategische keuzen bewust te maken. Dat betekent dat de principes die worden overgenomen, de eigen nuanceringen daarin én de resulterende ambities worden vertaald naar concrete resultaten en een tijdpad. Maar het betekent ook dat er inzicht moet zijn in de consequenties van de strategische keuzen, en wel in termen van benodigde oplossingen, te leveren inzet en te plegen investeringen. Door beoogde resultaten te koppelen aan investeringsconsequenties kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt, en kunnen de eigen plannen concreet en realistisch worden. Inhoudelijk deskundigen op het gebied van architectuur, processen, informatievoorziening, automatisering én ook verandermanagement kunnen daarbij helpen. Architectuur stuurt de inrichting van: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adrie Spruit van e-provincies: Bedrijfsomgeving Informatiehuishouding Technische omgeving

4 4 Provincies goed op weg met architectuur?! Door: Guido Bayens, Kenniscentrum, coördinator Architectuur Bij de bedrijfsvoering van een moderne provincie komt heel wat kijken. Provincies voeren een breed scala taken uit: ze onderhouden veel contacten met andere bestuurslagen, burgers en bedrijven. Een goede inrichting van de interne organisatie, efficiënte werkprocessen en een moderne informatiehuishouding zijn daarbij cruciaal. Beleidsvoorbereiding en dienstverlening berusten meer en meer op de inzet van informatie- en communicatietechnologie. Provincies zijn bezig zich, samen met alle andere overheidslagen, te ontwikkelen tot een elektronische overheid. Voordelen hiervan zijn: betere dienstverlening aan bedrijven en burgers, betere samenwerking met andere overheidsinstanties, hogere efficiency en dus lagere kosten. De vertaalslag van een goede bedrijfsinrichting naar een elektronische omgeving is de bouw van een heldere, eenduidige architectuur. Kenniscentrum is de organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van deze architectuur van de elektronische overheid. Een belangrijk product van de afdeling Architectuur is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), waarin afspraken ( principes ) voor de bouw en inrichting van de elektronische overheid worden vastgelegd. Dit soort afspraken gaan bijvoorbeeld over de wijze waarop gegevens tussen overheidsorganen worden uitgewisseld of over de manier waarop alle overheidsorganen gebruik kunnen maken van de nationale basisregistraties zoals het nieuw Handelsregister of het register van adressen en gebouwen in Nederland. Ook voor provincies is de NORA een belangrijk document: door de afspraken van de NORA ook binnen de eigen provincie toe te passen op momenten dat de dienstverlening, de organisatie, de werkprocessen of de informatiehuishouding worden veranderd, zal de provincie meer en meer aansluiting vinden bij de elektronische overheid. Bestaande eilandjes worden verbonden. De samenwerking verloopt beter gestroomlijnd en bedrijven en burgers worden tevredener klanten van de overheid. Enkele provincies zijn gestart met een gezamenlijke verkenning naar de mogelijkheid om op basis van de NORA een modelarchitectuur voor de provincie te ontwikkelen. In een dergelijke model-architectuur wordt een beeld gegeven van een optimale inrichting van beleids- en dienstverleningsprocessen, organisatiekundige uitgangspunten, de inrichting van de informatievoorziening en de juiste toepassing van ICT. Groot voordeel van deze aanpak is dat de provincies zo kennis kunnen delen en ervaringen uitwisselen. Dit vanuit de gedachte dat provincies op hoofdlijnen een vergelijkbare functie hebben en dus veel gezamenlijk kunnen ontwikkelen of inkopen. Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor het werken onder architectuur snel terugverdiend zijn. Provincies zetten dus (voorzichtig) hun eerste schreden op het architecturale pad, net als andere overheden. De kerndepartementen, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en waterschappen werken hard aan de ontwikkeling van modelarchitecturen op basis van de NORA. De architecten van Kenniscentrum e-overheid adviseren en ondersteunen dit belangrijke werk. In het geval van de provincies verleent het programma e-provincies hierbij uiteraard ook steun. Wanneer u meer wilt weten over mogelijkheden voor uw provincie voor het werken onder architectuur, neem dan contact op met het programma e-provincies of neem eens een kijkje op Het resultaat van het werken onder architectuur zal zijn dat overheden gegevens onderling sneller en betrouwbaarder kunnen uitwisselen en dat dubbele werkzaamheden, dubbele uitvraag van informatie en bureaucratische procedures worden verminderd. Paarse krokodillen worden bestreden. Kafka kan

5 5 Informatie architectuur Provincie naar de geschiedenisboeken. De overheid als moderne dienstverlener: tevreden klanten, efficiënte werkprocessen, lagere uitvoeringskosten. In de bovenstaande overzichtskaart wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van de inrichting van de informatiehuishouding van een provincie. Opvallende onderdelen daarvan zijn: De provincie biedt via meerdere kanalen (internet, telefoon, balie, post) zijn diensten aan burgers, bedrijven en collegaambtenaren van andere organisaties aan. De werkprocessen van de provincie worden ondersteund met applicaties, die verbonden zijn aan diensten, zoals ruimte, wegen, water, milieu, economie, vervoer, welzijn, etc. Deze werkprocessen zullen in toenemende mate worden ondersteund met workflow managementoplossingen en business procesmanagement oplossingen. Algemene kantoor-applicaties zoals , tekstverwerken, intranet, etc. Applicaties die de secundaire processen ondersteunen, zoals financiën, HRM, juridische zaken, ICT, faciliteiten, inkoop en kwaliteit. Om goed overzicht te houden over de prestaties van de organisatie worden gegevens toegevoerd naar een management-informatievoorziening. Hieruit worden de voor de diverse managementlagen belangrijke voortgangsrapportages samengesteld. Gegevens die door meerdere bedrijfsfuncties worden gebruikt worden centraal opgeslagen. Men zou dit kernregistraties kunnen noemen. Een deel van de benodigde gegevens zullen op termijn uit de landelijke basisregistraties gehaald worden. De gele band staat symbool voor de benodigde infrastructuur waarmee de verschillende soorten applicaties en databestanden met elkaar verbonden worden. Door de provinciale informatiehuishouding conform bovenstaande schets in te richten kan ook een goede aansluiting gemaakt kan worden op de gemeenschappelijke bouwstenen van de elektronische overheid, zoals: het bedrijvenloket, de persoonlijke internetpagina, het contactcentrum voor de overheid, de samenwerkende productencatalogi, Burgerservicenummer, bedrijvennummer, DigiD en de landelijke basisregistraties. Door deze aansluiting maken de provincies straks volledig deel uit van de naadloos samenwerkende elektronische overheid. Voor meer informatie over de NORA kunt u contact opnemen met Guido Bayens van het Kenniscentrum:

6 6 Provincie Groningen, inbedding architectuur in organisatie (processen en rollen) ICT architectuur als bestemmingsplan Door Vincent Hendriks, provincie Groningen, beleidsadviseur ICT Vanuit de samenleving wordt van provincies verwacht dat ze een krachtige overheid is, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig en transparant is, dienstverlening levert zoals ze belooft en niet bureaucratisch is. Dat vraagt dat provincies anders gaan werken. Bij de provincie Groningen is er sprake van een nieuw huisvestingsconcept dat bij die verandering aan sluit. Daarnaast wordt de samenleving steeds complexer en pluriformer. Dit vraagt om een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken/beleidsproblemen. Anticiperend op die andere aanpak stelt de rijksoverheid al basisvoorzieningen (basisregistraties, burgerservicenummer etc.) beschikbaar die overheidsbreed worden ingezet. Om deze ontwikkelingen bij provincies mogelijk te maken moet de informatievoorziening daarop worden aangepast. Dat betekent dat er veel veranderingen in de softwareportfolio en de infrastructuur zullen plaatsvinden. Er komt een grote diversiteit aan technologieën het provinciehuis binnen, de complexiteit van de ICT omgeving wordt steeds groter en de ICT beheer kosten nemen toe. De provincie Groningen wil grip op deze ontwikkeling houden en heeft in haar strategisch ICT beleid (Groningen digitaal) aangegeven dit te willen doen door projecten onder architectuur uit te voeren. Met het toepassen ervan wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van ICT, analoog aan een bestemmingsplan. Daarbij worden bedrijfs- en IT-principes, richtlijnen en standaarden gehanteerd die afgeleid zijn uit provinciale collegeprogramma's, concernplannen, afdelingsplannen en beleidsplannen. Deze zijn van toepassing bij het uitvoeren van projecten waarin een ICT component aanwezig is. Net als in een bestemmingsplan is de IT architectuur richtinggevend, maar geeft tevens de bedrijfsvoering de mogelijkheid beargumenteerd daar van af te wijken. Hierdoor ben je als organisatie in staat om bewuste keuzes te maken, de consequenties ervan overziend. Kosten/batenanalyse Project opdracht Plan van aanpak Project uitvoering Project afsluiting Toetsing beschreven projectproducten aan Groninger IT architectuur

7 7 De architectuur van de provincie Groningen is ontwikkeld op basis van het IAF (Integrated Architectuur Framework van Cap Gemini). Het borgt de relatie tussen inhoud en proces en zorgt ervoor dat de uiteindelijke oplossing, op basis van onderbouwde keuzes, geheel in lijn is met de gestelde eisen. In de eerste fase van het architectuur ontwikkel project is het uitgangspunt gehanteerd dat de eerste output zo snel mogelijk zou worden benut in de organisatie. Er is een architectuur beheer organisatie ingericht waardoor principes, richtlijnen, en standaards gelijk na oplevering konden worden gebruikt om kaders te bepalen in het besluitvormingsproces. Dus, nadat de eerste richtlijnen waren opgeleverd werden ze meteen gebruikt om een ETL tool te definiëren en een applicatie server te kiezen. De architectuur wordt beheerd door de architectuurboard. Daarnaast is de architectuurboard verantwoordelijk dat de realisatie van informatiesystemen en technische infrastructuur volgens het referentiekader (principes, richtlijnen, standaarden) van de architectuur plaatsvindt. Vaststelling van veranderingen in dat referentiekader gebeurt door de architectuur beleid groep waarin een aantal afdelingshoofden uit de organisatie zitting nemen. Zij adviseren het MT t.a.v. besluiten over wezenlijke architectuurwijzigingen die voorbereid worden door de architectuurboard. In het operationele proces draagt de wijzigingsbeheerder zorg voor toetsing van wijzigingen aan de architectuur. Daartoe kan de wijzigingbeheerder gebruik maken van experts op het gebied van applicatie- en systeembeheer. Op deze wijze draagt architectuur in de dagelijkse praktijk bij aan het realiseren van een adequate informatievoorziening in een consistente richting. Gebruik van de IT Architectuur heeft geleid tot een sterke reductie in het aantal soorten technische platformen en het heeft een grote rem gezet op de groei van het aantal applicaties. Belangrijker echter, is dat door toepassing van IT architectuur er meerdere malen verkeerde keuzes voorkomen zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Hendriks: Provincie Groningen MT Architectuur Beleid Groep: Joan Janssen Ton Woldhek Annet van Screven Fred Hassert Afdelingshoofd ICT Fred Hassert Architecture board: Vincent Hendriks Mark Rice Bert Moorlag Bouwen met architectuur in een continu veranderende wereld Door André Batenburg, provincie Zuid-Holland, senior informatiearchitect Digitale Route Het ontwikkelen van een visie die te ver weg staat van de uitvoering leidt niet tot de gewenste verandering. En zeker niet als de richtingbepalende portefeuillehouders voor I&A binnen de organisatie de gebruikte taal niet verstaan. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland eind 2003 gekozen voor een andere benadering van de I&A ontwikkeling. Gekozen is het kader te ontwikkelen vanuit de belangrijkste veranderingen die nodig zijn. De uitvoering van die verandering wordt vervolgens van dichtbij aangestuurd en ondersteund. Vanuit die benadering zal de controlefunctie (kaderstelling, toetsing) zich pas op de langere termijn op grotere afstand van de uitvoering doorontwikkelen. Wat betekent die benadering voor architectuur? Architectuur is toch bij uitstek om in control te komen? Binnen het I&A-programma Digitale Route bouwen we met architectuur, maar dan wel door learning by doing. Dus niet bouwen onder architectuur, waarbij de architectuur vooraf bedacht is en alleen maar voorschrijvend is. Gedachte daarachter is dat het bouwen met architectuur een zoektocht is. Een zoektocht die begint met een idee, een vermoeden, een werkhypothese. Vanuit die werkhypothese ben je bezig met het ontwikkelen van een concept. Een concept dat je in de ontwikkeling steeds verder onderzoekt, soms vanuit het geheel (de samenhang) en soms vanuit onderdelen die op dat moment aandacht vragen of al gebouwd moeten worden. Dat kan alleen Lees verder op pagina 8

8 8 als je accepteert dat wat je uiteindelijk vindt (wat je bouwt) iets anders kan zijn dan wat je oorspronkelijk zocht. Dus niet een blauwdrukbenadering waarin je éénmalig, voorafgaand aan de bouw, een gedetailleerd ontwerp bedenkt dat heilig verklaart en kost wat kost handhaaft tijdens de bouw. De zoektocht begint met het op hoofdlijnen formuleren van uitgangspunten wat de informatiehuishouding moet betekenen voor de organisatie. Je hebt het dan over de identiteit van de organisatie, welke informatiehuishouding op dit moment het beste bij die organisatie past. Bij de provincie Zuid-Holland zijn dit uitgangspunten als flexibel, beheersbaar, marktconform. Deze uitgangspunten bepalen de richting waarin de architectuur zich ontwikkeld. In het kiezen van die uitgangspunten is het belangrijk de primaire organisatie leidend te laten zijn. De portefeuillehouders voor I&A moeten immers de hoofdkeuzes vaststellen en in het verdere bouwtraject blijven uitdragen in de organisatie. Verderop in het bouwtraject komt bijvoorbeeld het vraagstuk van digitale ondersteuning van werkprocessen naar voren. Welke processen moeten worden ondersteund? Welke processen zijn er, wat is de samenhang? Op dat moment moet die samenhang worden ontdekt en beschreven op een manier die begrijpelijk is voor de primaire organisatie. In het traject Digitale Route is het procesmodel op dit moment ongeveer als in figuur 1, en dat is anders dan waarmee werd begonnen en zal er over een jaar weer anders uitzien! Is deze aanpak gemakkelijk? Nee, het vraagt om continue alertheid in het ontwikkelproces van alle betrokken partijen: Subsidieverlening Vergunningverlening en plantoetsing Begroten en plannen Instandhouden bedrijfskapitaal Verwerven en aannemen Primaire processen Nieuwbouw Handhaving en Toezicht Ondersteunende processen Sturing bedrijfsvoering Behandelen juridische kwesties Beleidsvorming Beheer en Onderhoud Verantwoorden en analyseren Middelenbeheer en interne dienstverlening Genereren van inkomsten Interne dienstverlening Figuur 1: Procesarchitectuur Provincie Zuid-Holland Generieke procescomponenten Besluitvorming Bezwaar en klachten Publicatie Besluiten op website Publicatie Berichten op website Postbehandeling van beleidsmakers en managers tot projectleiders, ontwikkelaars en beheerders. Al die partijen zijn op verschillende niveaus en vanuit verschillende aspecten betrokken bij de architectonische keuzes die doorlopend worden gemaakt. Dit vraagt om integrale afstemming over de verschillende architectuurlagen heen. Op hoofdlijnen moet er inzicht zijn in de samenhang tussen de bedrijfsarchitectuur, de informatiearchitectuur en de technische architectuur. Bij de provincie Zuid-Holland doen we dit op basis van het P-PO-GAT model (zie figuur 2). Gegevens Producten Processen Organisatie Techniek Figuur 2: P-PO-GAT model voor architectuur Werkgebied informatiearchitect Applicaties Wat zijn dan de voordelen? Het voorkomt in ieder geval dat je het vraagstuk van samenhang afkoopt door het neer te leggen bij enkele architecten die in een geïsoleerde omgeving een bouwwerk verzinnen dat aan het eind van het ontwikkeltraject niet spoort met de werkelijkheid. Een ander belangrijk voordeel is dat te maken keuzes expliciet aan de orde komen: het vereist samenwerking. De keuzes bepalen immers of je in de zoektocht links of rechts afslaat. En die zoektocht Digitale Route, die doe je samen. De (bouwkundig) architect Le Corbusier zei eens "une maison est une machine à habituer". Hij doelde erop dat het voor architectuur niet voldoende is om mooi en perfect te zijn: het moet de mens in staat stellen om het gebouw te gebruiken, het moet daartoe ruimte bieden en functioneel-technisch uitgerust zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor de informatiehuishouding van onze provincie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Batenburg:

9 Provinciale architectuur, de ultieme samenwerking en het gezicht van NORA 9 Door Anneke Spijker, provincie Flevoland Ja, daar zit je dan; NORA in de wereld van twaalf provincies. Hoe geef je architectuur een gezicht? Of moet je er gewoon niet moeilijk over doen en het gaan uitvoeren? Hoe weet je nu of een referentiearchitectuur voor de Nederlandse overheid ook geschikt is voor provincies? Provincies zijn anders, speciaal, bijzonder, ongewoon en toch ketenpartner. NORA moet een gezicht krijgen en we moeten weten of ze de provincies kan helpen. Hoe pak je dat dan aan? Hoe bouw je kennis op en hoe leg je het uit aan je eigen organisatie. Hier kun je het beste samen over nadenken. Werkgroep architectuur Sinds dit jaar is er - naast alle andere provinciale werkgroepen - een nieuwe werkgroep actief. Deze werkgroep onderzoekt de toepasbaarheid van NORA voor provincies. IOG-info is gestart met de vraag waar kunnen wij provincies ondersteunen bij het werken onder architectuur?. De Boag Milieu heeft vervolgens de opdracht gegeven om een pilot uit te voeren met de WABO. De omgevingsvergunning wordt dus een leidend proces. Bij de omgevingsvergunning geven de provincies inhoud aan hun rol als ketenpartner. Je plaats in de keten kun je pas goed bepalen als je weet op welke plaats in het proces jij je werkzaamheden uitvoert. Of: provincies op zoek naar hun meerwaarde binnen de overheid vanuit de één-loket gedachte. De werkgroep architectuur is in februari 2007 van start gegaan. De werkgroep architectuur heeft als concrete opdracht om met de pilot WABO NORA te toetsen. Zij zal gelijktijdig haar rol richting de omgeving verder vormgeven. Voor meer informatie over de werkgroep architectuur kunt u contact opnemen met de waarnemend voorzitter, Anneke Spijker Epro & Logo Comic Design

10 10 Waterschappen en de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) Door Marjo van Anholt, Waterschapshuis De kwaliteit en de toegankelijkheid van overheidsdienstverlening moet de komende jaren met sprongen vooruit gaan. Eén van de zaken die hierbij goed geregeld moet zijn, is de toegankelijkheid van informatie. Daarom is het van belang om in de toekomst de informatievoorziening van waterschappen zodanig te organiseren dat externe partijen en medewerkers snel en effectief toegang hebben tot betrouwbare en actuele informatie die voor hen relevant is. Waterschappen worden niet alleen steeds groter, maar concentreren zich steeds meer op hun kerntaken; de bedrijfsprocessen van waterschappen worden meer uniform uitgevoerd. Een gevolg hiervan is dat standaarden als Aquo en de Waterschaps Informatie Architectuur (= WIA) steeds meer worden gebruikt en stevige voet aan de grond krijgen bij de inrichting van de bedrijfsvoering en de ICT. Per 1 januari is de WIA in beheer van Het Waterschapshuis. Het WIA-project is een in 2003 gestart initiatief van hoofden ICT van een aantal waterschappen. Zij constateerden dat de informatievoorziening van het gemiddelde waterschap niet goed genoeg aansluit bij de wensen en eisen die het management en de bedrijfsvoering er aan stellen. Aangezien waterschappen op hoofdlijnen dezelfde bedrijfsprocessen kennen en de knelpunten ook op hoofdlijnen hetzelfde bleken, ontstond het idee dat het mogelijk moest zijn om één hulpmiddel te ontwikkelen als oplossing ervan. Met het concept Informatiearchitectuur hebben de projectleden dit gezamenlijke hulpmiddel voor de waterschappen gevonden. De eerste resultaten zijn veelbelovend voor de toekomst van onze lerende organisatie(s). In 2003 startten 11 waterschappen met dit project, maar inmiddels participeren alle waterschappen in dit project. Het belangrijkste wapenfeit is natuurlijk het vinden van de oplossing voor het waterschapsbrede probleem in de vorm van een Waterschaps Informatie Architectuur (WIA). Tijdens een intensief samenwerkingstraject is de betrokkenheid van een groot aantal medewerkers van de waterschappen gerealiseerd door hen als informatie-eigenaren in te schakelen bij het ontwerp van de informatiearchitectuur. Dankzij deze projectaanpak wordt de WIA in zijn huidige vorm breed gedragen. Bovendien zijn de producten ervan praktisch hanteerbaar voor alle deelnemende waterschappen. proceseigenaren en informatieanalisten van de deelnemende waterschappen de hoofdprocessen - inclusief de bijbehorende informatie - uitgeschreven. Overigens is het uitwerkingsniveau niet voor alle bedrijfsfuncties gelijk; sommige processen (zoals Belastingheffing en Invordering) waren al zo bekend dat we ze snel heel gedetailleerd konden invoeren. Andere processen (bijvoorbeeld Besturing, Relatiebeheer, Innovatie) kenden nog zoveel onduidelijkheden, dat in overleg met de projectbetrokkenen is besloten om het tot een bepaald niveau te beperken. Omdat er gaande het ontwerpproces van de WIA zo goed rekening is gehouden met de wensen van de diverse MT s, functionele medewerkers en ICT-ers, is er een voor iedereen herkenbaar kader ontstaan. Hierdoor is het een stuk gemakkelijker om in de nabije toekomst in gezamenlijkheid, voor waterschapsbreed gestelde doelen, waterschapsspecifieke informatiesystemen te ontwikkelen. En dan hebben we het nog niet over positieve neveneffecten als waterschapsbrede informatie-uitwisseling die vereenvoudigt of de kostenbesparing die een dergelijke samenwerking oplevert! De WIA blijkt inmiddels, uit de ondertussen door een aantal waterschappen opgedane ervaring, een zeer geschikt instrument voor de lerende organisatie. Het WIA-gedachtegoed heeft zelfs al geleid tot vernieuwende voorstellen in organisatie verbetertrajecten! Allereerst is er een zogeheten Business Architectuur opgesteld met daarin de bedrijfsfuncties (die ertoe moeten bijdragen dat een waterschap haar missie behaalt) en daarbij de bedrijfsgegevens die het daarvoor nodig heeft. Deze informatie kwam (voornamelijk) van het management. Hierna kreeg de zogeheten Functionele Architectuur vorm. Hiervoor hebben de diverse Sinds 1 januari ligt het beheer van de WIA in handen van Het Waterschapshuis. Op dit moment is men bezig om de technische architectuur te beschrijven. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de Europese aanbesteding voor een framework voor de toekomstige waterschapsdatabase. Deze datalaag gaat de basis vormen voor alle applicaties binnen de water-

11 11 schappen. Tevens zal deze datalaag de primaire aansluiting worden voor alle waterschappen op de authentieke basisregistraties die vanaf 2009 ingevoerd gaan worden. Hiermee realiseren de waterschappen op een éénduidige wijze de belangrijke wettelijke verplichting om daarop aan te sluiten. Het spreekt voor zich dat de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) de grondplaat is waarop onze gegevenshuishouding en daarop de verdere applicaties worden ingericht. Deze aanbesteding zal in februari 2007 worden voor aangekondigd in Luxemburg. De planning is dat de nieuwe waterschapsdatabase vanaf 1 januari 2008 voor alle waterschappen beschikbaar is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo van Anholt van het Waterschapshuis: Architectuur in gemeenten: de handen aan de ploeg! Door Mark van den Broek, EGEM Op de vraag om voor de architectuurspecial van e-provincies wat meer te vertellen over de stand van zaken rond architectuur voor gemeenten, heb ik grif ja gezegd. Eenmaal op weg met de inhoud van dit artikel zag ik hoe weinig je kunt vertellen in 500 woorden en besloot ik het over een andere boeg te gooien. Natuurlijk is de inhoud van de gemeentelijke architectuur van belang, maar veel interessanter is langs welke weg die architectuur tot stand komt. Hoe pak je dat nu aan: wat doe je eerst, wie betrek je bij de ontwikkeling ervan en hoe krijg je de architectuurproducten vervolgens toegepast? Nederland kent 443 gemeenten, in grootte variërend van ca tot inwoners. In elk van die gemeenten komen nagenoeg alle overheidssectoren (Suwi, Onderwijs, Zorg, Belastingen, etc.) samen. Het is vrijwel onmogelijk om voor een dergelijk heterogeen landschap dat bovendien voortdurend verandert door wijzigend beleid een integrale en complete architectuur te ontwikkelen. Tenzij je die architectuur op een heel abstract niveau formuleert, maar daar worden gemeenten niet echt blij van. In dat geval zou elke gemeente nog een forse inspanning moeten leveren om een vertaling te maken naar de praktijk van de eigen organisatie. Prioriteren Energie moet maximaal rendement opleveren en die regel past EGEM toe bij het maken van keuzes ten aanzien van de ontwikkeling van architectuurproducten. Dit heeft ertoe geleid dat we de sectorale systemen van gemeenten in de backoffice even met rust laten die functioneren al geruime tijd, al kan het ongetwijfeld beter en efficiënter en ons eerst concentreren op de nieuwe zaken: - de ontwikkeling van de elektronische overheid, met als speerpunten multi-channel dienstverlening (front- en midoffice); - het gemeenschappelijk gebruik van basisgegevens (backoffice). Lees verder op pagina 12

12 12 Ontwikkelen Het zit een beetje in de genen van architecten ik ben er zelf één om alles onder architectuur te willen brengen. Zorgvuldig, volledig en goed onderbouwd. Hierin schuilt een levensgroot gevaar, namelijk dat die perfectionistische neiging ertoe leidt dat we nooit een product zullen opleveren. Want het kan altijd nòg gedetailleerder. En als we dan na heel veel noeste arbeid denken iets goeds te hebben bedacht en uitgewerkt, ontdekken we opeens dat buitenwereld alweer is veranderd en dat we onze bedenksels daar weer op moeten aanpassen. Architecten moeten conceptuele denkers zijn, maar ook voortdurend voeling houden met de praktijk. De vraag is niet: wanneer is het goed (lees: perfect)? De vraag is: wanneer is het goed genoeg? Daarom ontwikkelen we bij EGEM architectuurproducten samen met gemeenten en wel bij voorkeur met gemeentelijke architecten en inhoudelijk deskundigen (de gemeentelijke proceseigenaren). We beperken ons daarbij niet alleen tot de gemeentelijke deskundigheid; we schromen niet ook de marktpartijen erbij te betrekken. Implementeren ICT-Architectuur is een vak. Een vak dat niet iedereen beheerst. In het gemeentelijk veld zien we dat een groot aantal gemeenten moeite heeft om voldoende kennis van architectuur binnen de eigen organisatie op te bouwen. Toch willen we dat gemeenten oplossingen implementeren die passen bij/binnen de architectuurconcepten die zijn uitgewerkt. Om dit te bereiken volgen we drie sporen: 1 in een dialoog met marktpartijen, o.a. via door EGEM gecoördineerde aanbestedingen (ANDEZ), beïnvloeden we heel direct het aanbod van leveranciers. Die beïnvloeding is mogelijk doordat samen aanbesteden inkoopmacht geeft; 2 we werken aan de ontwikkeling van voldoende deskundigheid bij gemeenten, zodat ze het via het eerste spoor redelijk gestandaardiseerde aanbod van leveranciers begrijpen en op waarde kunnen schatten; 3 we stimuleren de samenwerking tussen gemeenten. Samenwerken biedt de mogelijkheid om bij een beperkte bezetting per gemeente toch inhoudelijke deskundigheid (specialisatie) op te bouwen. Tot slot Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om inhoud in de vorm van referentiemodellen en standaarden. De gemeentelijke referentiearchitectuur is uitgangspunt en basis voor de oplossingen die in het gemeentelijke veld worden gerealiseerd. Verschillende architectuurproducten zijn inmiddels als referentie beschikbaar. Niet alleen de gemeenten, maar ook leveranciers van software volgen die referenties. De referenties en een verdere toelichting op de gemeentelijke architectuur zijn beschikbaar op de site van EGEM: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van den Broek: Meer informatie over architectuur vindt u in de EGEM- Handreiking strategie e-gemeente. Deze kunt u downloaden op Dit is een uitgave van e-provincies Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze uitgave kunt u contact opnemen met John Kuipéri of Conny Pronk. Postbus AA Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag (070) Redactie e-provincies Ontwerp Schuttelaar & Partners Druk OBT/TDS printmaildata Oplage 6500

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten!"# Opdracht De elektronische overheid is het aandachtsgebied van vele

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht Verbetering

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 1.2

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 1.2 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 1.2 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, richtlijnen, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.7. VISIE Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst

Vaals, juni 2013 Versie 1.7. VISIE Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst Vaals, juni 2013 Versie 1.7 VISIE Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. ICT triggert maatschappelijke ontwikkelingen... 4 3. ICT ambitie gemeente

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

het gemeentelijk fundament

het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament voorwoord Bouwen aan goede dienstverlening.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Elektronische Dienstverlening (EDV)

Onderzoeksrapport Elektronische Dienstverlening (EDV) Onderzoeksrapport Elektronische Dienstverlening (EDV) Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving wijzigingen 0.1 mrt-08 Versie 1, o.b.v. overleg d.d. 13 maart 2008 met gemeente Bussum 0.9 28 maart 08

Nadere informatie

2.0. Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s

2.0. Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Voorwoord Voor u ligt de tweede versie van de Veiligheidsregio Referentiearchitectuur:

Nadere informatie

Colofon. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Oplage: 250 exemplaren Colofon Dit handboek is door de opgesteld. Aan het handboek is door de volgende mensen meegewerkt (in alfabetische volgorde): Arris Oliemans (DAB/GVI) Cees Wiering (SHI) Dick Grasboer (OGA) Dries Bartelink

Nadere informatie

Verbinden. Samenhang voor een verbonden overheid

Verbinden. Samenhang voor een verbonden overheid Verbinden Samenhang voor een verbonden overheid Verbinden Samenhang voor een verbonden overheid 4 Verbinden Inhoud 1 Inleiding 7 2 Het vertrekpunt: begrijpelijk en begrip 9 2.1 Afnemergerichte dienstverlening

Nadere informatie

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0 CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties Versie 3.0 CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Lefier,

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Deel 3. Programma complexiteitsreductie Belastingdienst

Deel 3. Programma complexiteitsreductie Belastingdienst Deel 3 Programma complexiteitsreductie Belastingdienst - voortgangsrapportage - Voortgangsrapportage programma complexiteitsreductie Belastingdienst pagina 1 Waarom complexiteitsreductie? De Belastingdienst

Nadere informatie

EEN REFERENTIEARCHITECTUUR VOOR DE WATERSCHAPPEN. De realisatie en de invloed van een integraal model

EEN REFERENTIEARCHITECTUUR VOOR DE WATERSCHAPPEN. De realisatie en de invloed van een integraal model EEN REFERENTIEARCHITECTUUR VOOR DE WATERSCHAPPEN De realisatie en de invloed van een integraal model ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op

Nadere informatie

Informatieplan. Basis op orde

Informatieplan. Basis op orde Informatieplan 2012 2014 Basis op orde VERSIEBEHEER Versie Verspreid aan Datum Wijzigingen 1.0 Berthie Roukens 15 februari 2011 1 e opzet deel 1 Informatieplan 1.1 Management Team Gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

NORA-katern Strategie

NORA-katern Strategie NORA-katern Strategie Versie 1.0 MAILINGLIJST ARCHITECTUUR E-OVERHEID Meld u aan voor deze mailinglijst en blijf daarmee op de hoogte van de ontwikkeling van NORA. U krijgt zo aankondigingen van openbare

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur #$% Conceptt:: discussiesttuk Inhoud 1 INLEIDING...7 1.1 Aanleiding...7 1.2 Werkwijze...7 1.3 Doorontwikkeling NORA: beheerst met inbreng betrokken partijen...8 1.4 Doel NORA...9 1.5 Gebruik van dit document...10

Nadere informatie

Papendrecht, april 2013. Ontwikkelprogramma dienstverlening Papendrecht

Papendrecht, april 2013. Ontwikkelprogramma dienstverlening Papendrecht Papendrecht, april 2013 Ontwikkelprogramma dienstverlening Papendrecht Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 1.1 Het ontwikkelprogramma dienstverlening Papendrecht...4 2 Omgevingsanalyse...6 2.1 De visie op dienstverlening

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie