Infant Flow SiPAP. Bedieningshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infant Flow SiPAP. Bedieningshandleiding"

Transcriptie

1 Infant Flow SiPAP Bedieningshandleiding

2 ii Infant Flow SiPAP Dit document wordt beschermd door auteursrechtenwetgeving van de Verenigde Staten en internationale wetgeving. Dit document mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, opgeslagen in een geheugensysteem, in welke vorm dan ook worden verzonden, of worden teruggebracht tot een door een elektronisch medium of machine leesbare vorm, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van CareFusion. De informatie in dit document is onder voorbehoud van wijzigingen zonder kennisgeving. Dit document dient slechts ter informatie en mag niet worden beschouwd als vervanging van of aanvulling op de voorwaarden van de licentieovereenkomst CareFusion Corporation of een van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Infant Flow is een gedeponeerd handelsmerk en SiPAP is een handelsmerk van CareFusion Corporation of een van haar dochtermaatschappijen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars. in Amerika CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California tel tel fax Erkend vertegenwoordiger voor Europa CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Duitsland tel fax carefusion.com Documentatienummer: versie M

3 Infant Flow SiPAP iii R evis ies Datum Revisie Wijzigingen september (3) Eerste uitgave augustus 2004 D Handleiding uitgeven in VIASYS Respiratory Care-sjabloon met nomenclatuur van VIASYS Respiratory Care. Lijst met nummers van goedgekeurde onderdelen in Bijlage B aangepast. november 2004 E Contact-/bestelinformatie herzien. Hfdst. 4. sec. 5.b voorwaarden oplichten LED transducer herzien. Bijlage A eenheden gecorrigeerd van Pm tot sl/min. Bijlage E afmetingsbereiken toegevoegd aan de maat van de mutsjes. Bijlage E Was Transducer, is nu: Transducerinterface. maart 2005 F Contactgegevens bijgewerkt. Verklaring van overeenstemming bijgewerkt. Mei 2006 G Aanpassen van de bedrijfsnaam. Aangepaste Contact and Bestel Informatie. Aanpassing van figuren. Waarschuwing toegevoegd aangaande terugslag druk. Noot toegevoegd m.b.t. het Hudson RCI Bevochtiging Systeem. Toevoeging aan de eerste paragraaf onder Twee Punts O2 Sensor Calibratie, van de zin: Verzeker U dat er een minimum van 8 LPM is ingesteld op NCPAP/DRUK Laag Flow meter. Stap 8 veranderd met betrekking tot de ncpap druk. Verandering van de tweede en de derde paragraven onder Verandering van een Instelling. Instellen van een Manuele Ademhaling Toegevoegd. Een Noot toegevoegd m.b.t. het mogelijk maken van een manuele ademhaling of een apneu back-up ademhaling. Een waarschuwing toegevoegd m.b.t. infant flow gebruiksartikelen. Toegevoegd: Ontkoppel de perslucht en de zuurstof, wanneer de Infant Flow SiPAP TM niet in gebruik is. Appendix E verwijderd. Februari 2009 H Ti gewijzigd in T-High en inspiratietijd in Time High. Verwijzing naar accessoires van VIASYS Respiratory Care vervangen door verwijzing naar accessoires van Cardinal Health. Superscript TM toegevoegd aan SiPAP. Verwijzing naar de generator van het AirLife TM Infant ncpap-systeem toegevoegd. Inspiratietijd verwijderd.

4 iv Infant Flow SiPAP Datum Revisie Wijzigingen Inspiratietijd (Time High) vervangen door Time High (Thigh) 1 cmh 2 O gewijzigd in 1,5 cmh 2 O; of 60 psi toegevoegd ter verduidelijking van 4 bar. Onderdelenlijst toegevoegd voor zowel Infant Flow -producten als AirLife TM -producten. Contactinformatie van Cardinal Health toegevoegd op pagina v. Verwijzing naar accessoires van het AirLife TM Infant ncpap-systeem toegevoegd. Een waarschuwing toegevoegd over het gebruik van een externe zuurstofmonitor. Verwijzing toegevoegd naar in de fabriek getrainde technicus en onderhoudshandleiding, onderdeelnr (registratieteken) in superscript toegevoegd aan Infant Flow. LET OP-tekst bijgewerkt: Het is mogelijk dat er een terugslag druk plaatsvindt van de bevochtigingskamer naar sommige waterzakken. Is nu: Een terugslagdruk uit sommige bevochtigingskamers kan ertoe leiden dat de waterzakken zich met lucht vullen. Afbeelding 5 vervangen. Informatie toegevoegd over een uitgeputte of beschadigde interne zuurstofcel. Een waarschuwing toegevoegd over het gebruik van een externe zuurstofmonitor. Informatie toegevoegd ter verklaring van de foutcode E5X. Toets gewijzigd in knop ; zuurstofalarmen verduidelijkt door toevoeging van de hoorbare ; verduidelijking toegevoegd van de deactivering van de interne bewaking, en van het feit dat een externe zuurstofmonitor moet worden gebruikt. Opmerking toegevoegd over het gebruik van de tweede flowmeter bij handmatige zuurstoftoediening; Streepje toegevoegd in T-High. Het Scherm voor modusselectie verduidelijkt Aanwijzingen voor het gebruik van het AirLife TM Infant ncpap-systeem toegevoegd. 1 cmh 2 O gewijzigd in 1,5 cmh 2 O; lage accuspanning gecorrigeerd van 10 in 11,10. of een gekwalificeerd biomedisch ingenieur toegevoegd. Informatie voor deactivering van de zuurstofmonitor en het zuurstofalarm aan de tabel toegevoegd. 1 cmh 2 O gewijzigd in 1,5 cmh 2 O; lage accuspanning gecorrigeerd van 10 in 11,10. Tabel 10 bijgewerkt. Tabel 11 bijgewerkt.

5 Infant Flow SiPAP v Datum Revisie Wijzigingen Betekenis van T-High verduidelijkt. Februari 2010 J Herzien om te voldoen aan de herziene Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 2007/42/EU. maart 2010 K Merkstijl van de handleiding gewijzigd in die van CareFusion. Tabel onderdeelnummers bijgewerkt. January 2011 L Changed the logo and company references to VIASYS. January 2011 M Changed the logo and company references to CareFusion.

6 vi Infant Flow SiPAP Garantie De Infant Flow SiPAP TM is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en voldoet gegarandeerd aan de gepubliceerde specificaties gedurende één (1) jaar vanaf de verzenddatum. De aansprakelijkheid van CareFusion, ( Verkoper ) op grond van deze garantie is beperkt tot, naar keuze van Verkoper, het vervangen, repareren of crediteren van onderdelen die binnen de garantieperiode defect raken of niet blijken te voldoen aan de gepubliceerde specificaties; verkoper zal op grond van deze garantiebepaling uitsluitend aansprakelijk zijn indien (A) Verkoper onverwijld schriftelijk door Koper in kennis wordt gesteld van defecten of het niet-voldoen aan de gepubliceerde specificaties; (B) defecte eenheden of onderdelen aan Verkoper worden geretourneerd op kosten van de koper bij vooruitbetaling; (C) defecte eenheden of onderdelen door Verkoper niet meer dan vier weken na de laatste dag van de garantieperiode zijn ontvangen; en indien (D) uit onderzoek door Verkoper van deze eenheden of onderdelen genoegzaam blijkt dat de defecten of gebreken niet zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie, nietgeautoriseerde reparatie, modificatie of van buiten komend onheil. Deze garantie is nietig indien Koper reparaties of modificaties uitvoert of laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming. Indien enig product waarop deze garantie van toepassing is, gebreken vertoont, zal de Onderneming op grond van deze garantie in geen geval aansprakelijk zijn voor winstderving, verminderde bruikbaarheid, vervolgschade of enige andere vorm van door Koper geleden schade, anders dan restitutie van de aanschafprijs van het gebrekkige product. Onderhavige garantie van de Onderneming zal niet worden uitgebreid, noch beperkt, noch beïnvloed door het verlenen van technisch advies door de Onderneming of zijn vertegenwoordigers in verband met Kopers bestelling van de hieronder genoemde producten. Uit dit advies zullen evenmin bijkomende verplichtingen of aansprakelijkheden voortkomen. Beperking van de aansprakelijkheid Deze garantie is niet van toepassing op normaal onderhoud, zoals reinigen, afstellen of smeren, dan wel het moderniseren van apparaatonderdelen. Deze garantie zal nietig en ongeldig zijn indien de apparatuur wordt gebruikt in combinatie met hulpstukken of onderdelen die niet zijn gefabriceerd door de Onderneming, dan wel niet door de Onderneming schriftelijk zijn goedgekeurd voor gebruik, of indien de apparatuur niet wordt onderhouden volgens het voorgeschreven onderhoudsschema. De bovenstaande garantie is geldig gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van verzending, met uitzondering van de volgende gevallen: 1. Voor onderdelen voor het bewaken van lichaamsvariabelen als temperatuur, bloeddruk of flow geldt een garantieperiode van negentig (90) dagen vanaf de datum van ontvangst. 2. Voor onderdelen van elastomeer en andere onderdelen van materiaal dat onderhevig is aan natuurlijke veroudering, waarop de Onderneming geen invloed heeft, geldt een garantieperiode van zestig (60) dagen vanaf de datum van ontvangst. 3. Voor interne accu s geldt een garantieperiode van negentig (90) dagen vanaf de datum van ontvangst. Het bovenstaande sluit elke impliciete of expliciete garantie uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke garantie van verkoopbaarheid, behalve als er een uitdrukkelijk recht bestaat, en kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Verkoper.

7 Infant Flow SiPAP vii Inhoud Revisies... iii Garantie... vi Inhoud... vii Afbeeldingenlijst... viii Tabellenlijst... viii Verklaringen... ix Hoofdstuk 1 Productbeschrijving...1 Hoofdstuk 2 Productspecificaties...3 Hoofdstuk 3 Overzicht van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen...7 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren Hoofdstuk 5 Gebruik Hoofdstuk 6 Gebruiksmodi Hoofdstuk 7 Alarmen en indicaties Hoofdstuk 8 Onderhoud en reiniging Hoofdstuk 9 Verklaring van symbolen Bijlage A Productconfiguraties Bijlage B Pneumatisch schema Bijlage C Opsporen en opheffen alarmen Bijlage D Storingsmanagement Verklarende woordenlijst Register... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Afbeeldingenlijst Afb. 1 Uitpakken en in elkaar zetten van de standaard Afb. 2 In elkaar zetten van standaard en Infant Flow Apparaat Afb. 3 SiPAP Apparaat gemonteerd met patiëntcircuit en bevochtiger Afb. 4 Bevestiging van de op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling Afb. 5 Nomogram voor flow/druk Afb. 6 Voorpaneel Afb. 7 Achterpaneel Afb. 8 Configuratiescherm Afb. 9 Scherm voor het instellen en bevestigen van alarmen Afb. 10 Scherm voor modusselectie Afb. 11 Scherm voor het afstellen van parameters Afb. 12 Hoofdscherm Afb. 13 Scherm met monitorparameters Afb. 14 NCPAP Afb. 15 Biphasisch Afb. 16 Biphasisch tr Afb. 17 Het scherm voor een lege accu Tabellenlijst Tabel 1 Functies en accessoires... 2 Tabel 2 Gebruik scherm toetsen Tabel 3 Standaard parameterwaarde Tabel 4 Alarmsymbolen en indicaties Tabel 5 Symbolen op de apparatuur Tabel 6 Symbolen op knoppen Tabel 7 Configuratieparameters voor buiten de VS Tabel 8 Configuratieparameters voor de VS Tabel 9 Opsporen en opheffen alarmen Tabel 10 Storingsclassificatie Tabel 11 Herstel bij storingen... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Verklaringen E MC -verklaring Dit apparaat straalt radiofrequentie-energie uit en is daar gevoelig voor. Als u zich niet aan de installatie- en bedieningsinstructies in deze handleiding houdt, kan er elektromagnetische interferentie optreden. Deze apparatuur voldoet volgens tests aan de limieten die zijn vastgelegd in BS EN voor medische elektrische apparatuur, deel 1-2: Algemene veiligheidsvoorschriften Secundaire norm. Elektromagnetische compatibiliteit Voorschriften en tests. Deze grenzen worden geacht een redelijke bescherming te bieden tegen elektromagnetische interferentie bij toepassing in de beoogde gebruiksomgeving (bijv. ziekenhuizen) die in deze handleiding worden beschreven. Dit instrument is ook ontworpen en vervaardigd zodat het voldoet aan de volgende normen: Veiligheid: UL : 2003 Elektrische medische apparatuur deel 1: Algemene veiligheidsvereisten. CAN/CSA C22.2 nr M90, Medisch-elektrische apparatuur deel 1: Algemene veiligheidsvereisten inclusief C22.2 nr S1-94 (IEC601-1, wijziging 1:1991) Supplement nr bij CAN/CSA 22.2 nr M90 MR I Met betrekking tot elektrische beveiliging: Klasse 1 apparatuur Bevat bij patiënt gebruikte onderdelen van type BF Continugebruik Deze apparatuur bevat elektromagnetische onderdelen waarvan de werking door sterke magnetische velden kan worden beïnvloed. Gebruik dit apparaat niet in een MRI-omgeving of in de nabijheid van hoogfrequente chirurgische diathermieapparatuur, defibrillators of kortegolfbehandelingsapparatuur. Elektromagnetische interferentie kan de werking van het apparaat verstoren. Gebruiksdoeleinden De Infant Flow SiPAP bestaat uit een aandrijving met generator plus NCPAP neusstuk en maskers en is bedoeld voor het toedienen van bi-level CPAP (SiPAP ) om een zucht te produceren. Het systeem is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis, ziekenhuisachtige faciliteiten en voor transport tussen ziekenhuizen en is geïndiceerd voor de behandeling van pasgeboren baby's en zuigelingen. De Infant Flow SiPAP mag uitsluitend worden bediend door daarvoor opgeleid klinisch personeel, onder toezicht van een arts.

10 x Infant Flow SiPAP R egelgeving Op grond van de federale wet (VS) mag dit apparaat uitsluitend worden verkocht aan of in opdracht van een arts. Hergebruik van accessoires die bedoeld zijn voor gebruik bij één patiënt, kan de prestatie van het product aantasten of kruisbesmetting veroorzaken. Clas s ificatie Apparaattype: Medische apparatuur, klasse 1 met inwendige voeding, beschermingsklasse IPX1, met toegepaste onderdelen van type BF. De apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van brandbare anesthetica. Verklaring van overeenstemming Deze medische apparatuur voldoet aan en is conform met de richtlijn voor medische apparatuur 93/42/EEC en de volgende technische normen: EN en EN EN EN Bij EU aangemelde instantie: BSI (Reg. nr. 0086) Handelsnamen: Infant Flow SiPAP Geproduceerd door: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA VS Als u vragen hebt betreffende de Verklaring van overeenstemming voor dit product, gelieve u contact op te nemen met CareFusion.

11 Infant Flow SiPAP 1 Hoofdstuk 1 Productbeschrijving De Infant Flow SiPAP verschaft een niet-invasieve vorm van ademhalingsondersteuning ontworpen voor zuigelingen in een ziekenhuisomgeving zoals neonatale en pediatrische Intensive Care-afdelingen. Het systeem kan ook gebruikt worden bij het transport van deze patiënten binnen de ziekenhuisomgeving. De Infant Flow SiPAP is op dit moment leverbaar in de VS configuratie of in de Niet VS configuratie. De VS-configuratie verschaft NCPAP en tijd-getriggerde Biphasisch modi met en zonder ademfrequentiebewaking. De Niet VS configuratie biedt dezelfde functies plus een patiëntgetriggerde Biphasisch modus met apneu-backupademhalingen. De Infant Flow SiPAP wordt in alle configuraties standaard geleverd met een LCD aanraakscherm, druktijdcurvegrafieken, geïntegreerde patiëntbewaking, alarmen voor hoge en lage druk en FiO 2 en maximaal 2 uur aan reserve accuvoeding. Dankzij het unieke, geoctrooieerde ontwerp heeft de Infant Flow -generator of de generator van het AirLife TM Infant ncpap-systeem bewezen dat hij, vergeleken met andere apparaten, de meest stabiele CPAP levert bij de minste ademhalingsinspanning voor patiënten (1). De uitstekende prestaties van de Infant Flow generator zijn onafhankelijk van de patiëntvraag of de expiratieflow. Dit systeem is ontworpen voor en getest op een optimale prestatie als het uitsluitend wordt gebruikt met accessoires die van CareFusion verkrijgbaar zijn. Deze accessoires bestaan uit circuits en generators, neusstuk en masker-patiëntinterfaces en mutsjes. Onderdelen en eigenschappen van Infant Flow SiPAP De uitgebreide capaciteiten van de Infant Flow SiPAP Plus en Comprehensive* configuratie maken toepassing mogelijk bij een bredere groep patiënten die anders niet in aanmerking zou komen voor niet-invasieve ademhalingsondersteuning van alleen NCPAP (2,3). NCPAP continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP) op basis van door de clinicus ingestelde druk. In deze modus kan een ademfrequentiebewaking/-alarm worden geactiveerd. Biphasisch door tijd getriggerde drukondersteuning die wordt afgegeven op basis van de door de clinicus ingestelde Time-High, inspiratiefrequentie en drukcriteria. In deze modus kan een ademfrequentiebewaking/alarm worden geactiveerd. Biphasisch tr* door de patiënt getriggerde drukondersteuning die wordt afgegeven op basis van de door de clinicus ingestelde criteria voor Time-High en druk. In deze modus zijn ademfrequentiebewaking/alarm en apneu-back-upademhalingen automatisch actief. Geoctrooieerde generator van Infant Flow of de generator van het AirLife TM Infant ncpapsysteem De Infant Flow generator is een fluïdisch apparaat voor het genereren van consistente nasale CPAP bij zuigelingen, met een lage ademhalingsinspanning vergeleken met andere apparaten (1). Geheel geïntegreerd alarmpakket Storing in toevoergassen, hoge patiëntdruk, lage patiëntdruk, hoge en lage afgegeven zuurstofconcentratie, overschakeling van net- naar gelijkspanning, zwakke en lege accustatus en lage ademfrequentie-/apneu-alarm. Reserve-accu Tot 2 uur van reservevoeding met de accu maakt transport binnen het ziekenhuis mogelijk. Er zijn duidelijke indicatoren voor de gebruikte stroomvoorziening (net- of gelijkspanning) en het niveau van de accuspanning.

12 2 Hoofdstuk 1 Productbeschrijving Schermvergrendeling Na 120 seconden zonder scherminvoer verandert het scherm in het vergrendelde scherm om ongewenste veranderingen te voorkomen. Bij activering van een alarm van hoge prioriteit schakelt het scherm over naar de ontgrendelde staat om toegang tot de knoppen mogelijk te maken. Tabel 1 Functies en accessoires Functies en accessoires Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP met ademfrequentiebewaking en alarm Biphasisch Biphasisch met ademfrequentiebewaking en alarm Biphasisch tr* Interne accu Handbeademing Apneu-backup frequentie Schermvergrendeling Prioriteitsaanduiding alarmen *De configuratie "Comprehensive" is niet verkrijgbaar in de Verenigde Staten. (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonoly: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Hoofdstuk 2 Productspecificaties Modi NCPAP NCPAP met ademfrequentiebewaking en alarm bij lage frequentie Biphasisch (tijd-getriggerd) Biphasisch (tijd-getriggerd) met ademfrequentiebewaking en alarm bij lage frequentie Biphasisch tr (patiënt-getriggerd) met ademfrequentiebewaking, alarm bij lage ademfrequentie en apneu-backup (Niet VS configuratie Parameters) Bediening Time High (T-High) 0,1 tot 3,0 seconden Frequentie (Freq) (Niet VS configuratie Parameters) 1 54 (VS Configuratie Parameters) Apneu-interval (T apneu ) 10 tot 30 seconden met intervallen van 5 seconden (Niet VS Configuratie Parameters) (TLBR) 10 tot 30 seconden; met intervallen van 5 seconden (VS Configuratie Parameters) NCPAP / Flowmeter lage druk 0 tot 15 l/min, nauwkeurigheid ± 15% van geselecteerde uitvoer Flowmeter hoge druk 0 tot 5 l/min, nauwkeurigheid ± 15% van geselecteerde uitvoer Handbeademing X 1 %O 2 21 tot 100% Bewakingsfuncties CPAP PEEP MAP PIP % O 2 I:E-verhouding Frequentie spontaan (Freq sp) Laadniveau accu

14 4 Hoofdstuk 2 Productspecificaties Alarmen Hoge luchtwegdruk 3 cmh 2 O boven gemeten luchtwegdruk Alarm voor luchtwegdruk over limiet Maximaal 11 cmh 2 O in NCPAP en tijd-getriggerde Biphasisch modus Maximaal 15 cmh 2 O bij patiënt-getriggerde Biphasisch tr-modus Lage luchtwegdruk 2 cmh 2 O onder gemeten luchtwegdruk of 1,5 cmh 2 O als deze anders nul zou zijn Hoge en lage afgegeven zuurstofconcentratie (%) ±5% van ingestelde waarde. Minimaal en maximaal afgegeven FiO 2 is respectievelijk 18 en 104%. Alarm bij lage ademfrequentie Lage accuspanning Lege accu Storing toegevoerd gas Alarmvolume (elektronische alarmen) 70 dba op 1 meter afstand Pneumatische toevoer Gasuitlaat patiënt 15 mm standaard tapse fitting Drukinvoer patiënt 4,5 mm tapse Luer-fitting Gastoevoer Nominaal 4 bar of 60 psi, schone droge medische lucht met zuurstof Bereik 40,61 tot 87 PSI; maximale differentieeldruk 29 PSI Manometer Bereik 0 tot + 20 cmh 2 O, nauwkeurigheid, ± 2% van bereik Gasaansluitingen Standaard DISS, NIST of Air Liquide-connectoren Stroomvoorziening Ingangsspanning 100 tot 230 V~ Ingangsfrequentie 50/60 Hz Stroomverbruik Maximaal 50 VA Zekeringsklasse voor 220 V nominaal gebruik T-type 2,5 A bij 250 V Beschermingsniveau apparaatbehuizing IPX1 Werkduur accu 2 uur (vanaf volledig opgeladen toestand) Oplaadtijd accu max. 16 uur

15 Hoofdstuk 2 Productspecificaties 5 Omgeving Temperatuurbereik - bij gebruik: 5 C tot 40 C - bij opslag: 20 C tot 50 C Relatieve vochtigheid -bij gebruik: 0 95% niet condenserend -bij opslag: 0 95% niet condenserend Afmetingen en gewicht Afmetingen (alleen aandrijving) (B x H x D) 26 x 38 x 23,5 cm (B x H x D) x 15 x 9.25 in. Gewicht (alleen aandrijving) 8,8 kg 19.5 lb. Hulpstukken Demper / Bacteriefilter De bijkomende weerstand van het D1420/100 demper/bacteriefilter en adapter bedraagt minder dan 0,56 cmh 2 O bij 15 l/min en minder dan 0,40 cmh 2 O bij 5 l/min.

16 6 Hoofdstuk 2 Productspecificaties Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Hoofdstuk 3 Overzicht van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Lees de volgende veiligheidsinformatie door voordat u de Infant Flow SiPAP gebruikt. Als u dit apparaat gebruikt zonder eerst alle voorzieningen en functies volledig te begrijpen, kan onveilig gebruik het gevolg zijn. Dit hoofdstuk bevat de algemene waarschuwingen en opmerkingen die in alle omstandigheden van toepassing zijn op het gebruik van het instrument. Bepaalde waarschuwingen en aandachtspunten (Let op) staan ook in de handleiding bij het onderwerp waarop ze betrekking hebben. Opmerkingen bevinden zich overal in de handleiding en bieden aanvullende informatie over specifieke voorzieningen. Als u vragen hebt betreffende installatie, configuratie, gebruik of onderhoud van het apparaat, kunt u daarvoor contact opnemen met CareFusion (zie pagina v). Begrippen WAARSCHUWING LET OP OPMERKING duidt een situatie of handeling aan die kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen of tot mogelijke veiligheidsrisico's. duidt een situatie of handeling aan die kan leiden tot schade aan de aandrijving of aan andere apparatuur. geeft aanvullende informatie voor een beter begrip van de wijze waarop de aandrijving werkt. Waarschuwingen De Infant Flow SiPAP is bedoeld voor gebruik door getraind medisch personeel, onder direct toezicht van een daarvoor opgeleid arts. Als de Infant Flow SiPAP op een patiënt wordt aangesloten, moet er te allen tijde een getrainde medische hulpverlener aanwezig zijn om te reageren op een alarm of andere aanwijzingen dat er een probleem bestaat. Zorg dat u altijd een alternatieve beademingsmethode bij de hand hebt als de Infant Flow SiPAP wordt gebruikt. Sluit de generator niet op de patiënt aan voordat de gebruikersverificatie en de voorlopige configuratie in de NCPAP-modus voltooid is. Water in de luchtaanvoer kan een slechte werking van dit apparaat veroorzaken. De gebruiker mag de elektrische connectoren van de Infant Flow SIPAP of de accessoires en de patiënt niet tegelijkertijd aanraken. Een geluidsalarm geeft een abnormale situatie aan en mag nooit worden genegeerd. Anti-statische of elektriciteitsgeleidende slangen of buizen mogen niet in het patiëntcircuit worden gebruikt.

18 8 Hoofdstuk 3 Overzicht van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Als tijdens het gebruik van de Infant Flow SiPAP een mechanisch of elektrisch probleem wordt geconstateerd, moet het apparaat buiten gebruik worden gesteld en door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden geïnspecteerd. Een slecht werkend apparaat kan leiden tot letsel bij de patiënt. Controleer vóór toepassing bij de patiënt of alle tests voor de gebruikersverificatie en kalibratieprocedures met succes zijn voltooid. De tests voor gebruikersverificatie en de kalibratieprocedures moeten worden voltooid zonder dat het apparaat op de patiënt is aangesloten. Het symbool geeft een verbinding tussen de transducer en de aandrijving aan. Het betekent niet dat de op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling is bevestigd of op de goede plaats zit. Onder bepaalde omstandigheden (minimale toevoerdruk en maximale gasvraag, inclusief externe uitvoer) kan de uitgangsflowfrequentie en daarmee de aan de generator afgegeven druk verminderd zijn. De flowmeter voor hoge druk moet op nul worden gezet als de patiënt dit niet nodig heeft. Zodra een patiënt op ademhalingsondersteunende apparatuur is aangesloten, moet er constante bewaking door daarvoor opgeleid personeel aanwezig zijn. Het gebruik van een alarm- of bewakingssysteem geeft niet de absolute zekerheid dat er gewaarschuwd wordt bij elke storing die in het systeem kan optreden. Bovendien kunnen sommige alarmsituaties onmiddellijk aandacht vereisen. Nasale CPAP-behandeling kan in het algemeen leiden tot neusirritatie, ontwrichting van het septum en druknecrose. Het opvolgen van de aanbevolen gebruiksinstructies voor de accessoires van de Infant Flow SiPAP TM en het AirLife TM Infant ncpap-systeem kan het optreden van deze complicaties verminderen. Het wordt sterk aanbevolen om de normale bewaking voor uitzetten van de maag uit te voeren bij patiënten die niet-invasieve ademhalingsondersteuning ontvangen. Raadpleeg het beleid van uw instelling en de procedure voor verdere informatie. Dit instrument geeft tijdens normaal gebruik O 2 af via de uitlaat. Zuurstof zorgt voor sterke versnelling van verbranding. Voorkom brandgevaar: plaats geen brandbaar materiaal of warmtebronnen dicht bij de uitlaat. De op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling wordt uitsluitend gebruikt voor het activeren van bepaalde modi vanaf de Infant Flow SiPAP TM. Bij gebruik van de op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling, moet er voor bewaking van de ademfrequentie en voor detectie van apneu-episodes altijd een aanvullend, uitwendig instrument gebruikt worden, evenals een geschikte monitor voor continue SaO 2 bewaking. Als de aandrijving van de Infant Flow SiPAP op een plank is gemonteerd, controleert u of de aandrijving stabiel staat en of alle circuitbuizen, slangen en kabels vast zitten om het gevaar van omvallen te vermijden. Controleer voor gebruik of de watervanger leeg is en leeg hem tijdens het gebruik regelmatig. Zorg dat u de uitlaatpoort op het achterpaneel van het instrument niet blokkeert of verstopt. Dit kan een slechte werking van de apparatuur tot gevolg hebben. Gebruik het apparaat niet zonder dat de expiratiebuis op de generator is aangesloten. Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningskabel voor het aansluiten van de stroomvoorziening.

19 Hoofdstuk 3 Overzicht van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 9 Het transducerlampje op het voorpaneel van de aandrijving geeft alleen de aansluiting op de aandrijving aan. Het betekent niet dat de op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling is aangesloten of op de goede plaats zit. Zorg dat u de standaard niet te zwaar belast. Zuurstof zorgt voor sterke versnelling van verbranding. Voorkom explosiegevaar en gebruik geen instrumenten of apparatuur die blootgesteld zouden kunnen zijn aan verontreiniging met olie of vet. Als er een alarm voor lage gastoediening optreedt, zal de aan de patiënt toegediende zuurstofconcentratie verschillen van de bij de %O 2 instellingen ingestelde waarde. Uitval van de gasvoorziening verandert de FiO 2 en kan leiden tot letsel bij de patiënt. De werking van dit apparaat kan negatief beïnvloed worden als er in de nabijheid andere apparatuur wordt gebruikt zoals hoge frequentie chirurgische (diathermische) apparatuur, defibrillators, korte-golf therapie-apparatuur, walkie-talkies of mobiele telefoons. Wegens mogelijk explosiegevaar, mag de Infant Flow SiPAP niet worden gebruikt in de nabijheid van brandgevaarlijke anesthetica. Gevaar van elektrische schokken Verwijder geen afdekplaten of panelen van de Infant Flow SiPAP. Laat alle onderhoud over aan een geautoriseerd onderhoudstechnicus van CareFusion of een in de fabriek getrainde technicus (zie onderhoudshandleiding, onderdeelnr ). Een beschermende massa-aansluiting in de vorm van een aardedraad in het netsnoer is noodzakelijk voor een veilige werking. Zonder de beschermende aarding kunt u van alle geleidende onderdelen, ook van knoppen en bedieningselementen die ogenschijnlijk geïsoleerd zijn, een elektrische schok krijgen. Voorkom elektrische schokken door het netsnoer dat bij het beademingsapparaat is geleverd (geen ander snoer) aan te sluiten op een correct bedraad stopcontact en controleer daarbij of het netsnoer in goede staat verkeert. De Infant Flow SiPAP is zo ontworpen dat de gebruiker en de patiënt geen risico lopen van volgens de geldende normen overmatige lekstroom. Dit kan echter niet worden gegarandeerd wanneer er externe apparaten op de aandrijving worden aangesloten. Om bij het aansluiten van externe apparatuur op de aandrijving het risico van te hoge lekstroom uit de behuizing te beperken, moeten de beschermende aardleidingen afdoende zijn geïsoleerd. Deze isolatie dient ervoor te zorgen dat de kabelafschermingen geïsoleerd zijn aan het kabeluiteinde waarop de randapparatuur is aangesloten. Wanneer het Infant Flow SiPAP -toestel is aangesloten op een patiënt en de interne zuurstofmonitor is uitgeschakeld, moet het Infant Flow SiPAP -toestel worden gebruikt met een externe zuurstofmonitor.

20 10 Hoofdstuk 3 Overzicht van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Aandachtspunten (Let op) Controleer voor ingebruikname of dit apparaat is geautoriseerd voor gebruik door daartoe opgeleid technisch onderhoudspersoneel. Controleer of de spanningsinstelling en de geïnstalleerde zekeringen overeenstemmen met de uitgangsspanning van het stopcontact, anders kan er schade ontstaan. Een volledig ontladen accu (zonder enige spanning) kan schade aan de aandrijving veroorzaken en moet worden vervangen. Alle op de aandrijving aangesloten accessoires moeten voldoen aan de norm CSA/IEC601/ETL. Ook als een van bovenstaande tests niet met succes wordt voltooid, werkt het beademingsapparaat nog steeds; controleer in dat geval echter voordat u het bij een patiënt gebruikt of het naar behoren functioneert. De Infant Flow SiPAP is uitsluitend ontworpen voor en getest met accessoires van CareFusion. Er mogen uitsluitend accessoires worden gebruikt die door CareFusion voor gebruik zijn goedgekeurd. Neem in geval van twijfel contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Pas veilige optilprocedures toe als u het apparaat in elkaar zet. Steriliseer de aandrijving niet. De interne componenten zijn niet compatibel met sterilisatietechnieken. Dompel de aandrijving niet onder in vloeistof en schenk geen vloeistof in de aandrijving of er overheen. Controleer na elke alarmverificatietest of de instellingen en alarmgrenzen volgens de instructies zijn gereset voordat u verder gaat met de volgende test. Opmerkingen CareFusion kan de productprestaties in deze handleiding niet garanderen als het apparaat met andere dan CareFusion accessoires wordt gebruikt.

21 Infant Flow SiPAP 11 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren Assemblage en fysieke installatie Optionele accessoire Afb. 1 Uitpakken en in elkaar zetten van de standaard

22 12 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren IV Pole Standaardverlengstuk infuusstandaard Infant Flow SiPAP Apparaat Optionele accessoire Bevestigingsbouten Beugel voor bevochtiger Standaard Afb. 2 In elkaar zetten van standaard en Infant Flow Apparaat

23 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren 13 Bevestigen van een patiëntcircuit Toevoer set voor water Optionele Accessoire Infant Flow SiPAP Apparaat Temperatuursonde Transducerinterface Bevochtiger Temperatuursonde Op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling Generator Afb. 3 SiPAP Apparaat gemonteerd met patiëntcircuit en bevochtiger Opmerking Voor geïnspireerde gassen wordt tussen 96,8 F (36 C) en 98,6 F (37 C) aanbevolen, maar nooit hoger dan 98,6 F (37 C).

24 14 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren LET OP Een terugslagdruk uit sommige bevochtigingskamers kan ertoe leiden dat de waterzakken zich met lucht vullen. Verzeker u ervan dat de bevochtigingskamer adequaat gevuld is volgens de instructies van de fabrikant. Opmerking Indien de Hudson RCI bevochtiger gebruikt wordt met de Infant Flow SiPAP TM, dan wordt het gebruik van de standaard compliantie kolom aanbevolen. Bevestiging van de abdominale ademhalingsensor Afb. 4 Bevestiging van de op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling 1. Sluit de transducer aan op het voorpaneel van de aandrijving (afb. 3) 2. Sluit de op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling aan op de transducerinterface. 3. Oefen enige druk uit op de sensor. Controleer of hij werkt door te kijken of het ledje op de transducerinterface gaat branden. 4. Breng de sensor met geschikte tape aan (afb. 4). a. Drukleiding haaks op de tape b. Sensor tussen navel en uiteinde borstbeen c. Soms is plaatsing aan de zijkant van de buik noodzakelijk 5. Controleer of de sensor goed geplaatst is a. Observeer spontaan ademen b. Het lampje van de transducer licht op bij expiratie; Het lampje van de transducer op het voorpaneel licht op bij inspiratie

25 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren 15 Verband tussen flow en druk De Infant Flow SiPAP vertoont een direct verband tussen de geregelde verrijkte gas-flow en de luchtwegdruk. In afb. 5 ziet u een nomogram dat het verband illustreert tussen een constante luchtwegdruk en de flowinstellingen. Een gasflow van 8 l/min levert ongeveer 5 cmh 2 O. Opmerking Afzonderlijke apparaten hebben een tolerantie van maximaal ± 10% van de waarde in het nomogram, in het bijzonder bij een druk onder 2 cmh 2 O. CPAP cmh20 Nomogram voor flow/druk (alleen ter informatie) geeft een beeld van de normale verhoudingen tussen flow en druk. Niet bedoeld als weergave van de feitelijke prestaties van het product. Flow l/min Afb. 5 Nomogram voor flow/druk

26 16 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren Gebruikersverificatietest WAARSCHUWING Sluit de generator niet op de patiënt aan voordat de gebruikersverificatie en de voorlopige configuratie in de NCPAP-modus voltooid is. LET OP Ook als een van bovenstaande tests niet met succes wordt voltooid, werkt het beademingsapparaat nog steeds; controleer in dat geval echter voordat u het bij een patiënt gebruikt of het naar behoren functioneert. Controle bij opstarten Deze test start automatisch als de aandrijving wordt aangezet en de volgende tests worden uitgevoerd: Flash ROM Hardware inputs/outputs Geluidsalarm en alarmlampjes Test en kalibratie van de druksensor Test van de stortklep Het toestel voert hierbij een volledige functiecontrole uit. Als het resultaat niet goed is, blijft het scherm donker en blijft de waarschuwingsbalk zichtbaar. Controleer het volgende als dit het geval is: Is de stroomvoorziening aangesloten? Is de accuspanning laag? Als de het resultaat van de test wel goed is, verandert het scherm in het opstartscherm. Na twee seconden verandert het scherm in het controlescherm bij opstarten. Tijdens de opstartcontrole: Wordt het schermbeeld in negatief weergegeven Wordt de waarschuwingsbalk gedurende één seconde zichtbaar Gaat het lampje voor de transducer gedurende één seconde branden Klinkt het geluidsalarm gedurende één seconde Wordt de stortklep getest Wordt de druk op nul ingesteld

27 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren 17 Na twee seconden verandert het scherm in het configuratiescherm. De alarmgrenzen worden uitgeschakeld en er verschijnt een knipperend vraagteken op het scherm onder het controlelampje voor NCPAP / Flowmeter lage druk. Tweepuntskalibratie O 2 -sensor Open het kalibratiescherm via het configuratiescherm door op de kalibratieknop rechtsonder in het aanraakscherm te drukken. Verzeker U ervan dat er minimaal 8 LPM op de NCPAP/DRUK Laag Flow Meter is ingesteld. Zorg er ook voor dat de NCPAP/hogeflowmeter is ingesteld op ten minste 3 l/min. Stel de %O 2 regeling in op 21%. Laat het %O 2 display even stabiliseren. Bevestig de kalibratie door de desbetreffende knipperende knop aan te raken. Stel de %O 2 regeling in op 100%. Laat het %O 2 display even stabiliseren. Bevestig door de desbetreffende knipperende knop aan te raken. Ga terug naar het startscherm door op de knop Exit (Afsluiten) te drukken. Opmerking Als de O 2 -kalibratie mislukt, wordt er een rode X afgebeeld. Raadpleeg de onderhoudshandleiding. Als de interne zuurstofcel leeg of beschadigd is, lukt het wellicht niet de O 2 -sensor te kalibreren. De interne zuurstofmonitor kan worden uitgeschakeld via de knop O 2 uitschakelen. Hierdoor worden zuurstofbewaking en de hoorbare zuurstofalarmen gedeactiveerd tot het apparaat wordt uitgeschakeld. Wanneer het apparaat actief is terwijl de zuurstofmonitor en de zuurstofalarmen zijn gedeactiveerd, wordt de foutcode E5x weergegeven en worden strepen in plaats van de gemeten FiO 2 weergegeven. WAARSCHUWING! Wanneer het Infant Flow SiPAP TM -toestel is aangesloten op een patiënt en de interne zuurstofmonitor is uitgeschakeld, moet het Infant Flow SiPAP TM -toestel worden gebruikt met een externe zuurstofmonitor. Als een poging tot kalibratie wordt ondernomen en deze poging mislukt, of als de zuurstofcel het begeeft terwijl het apparaat in normaal gebruik is, wordt de foutcode E5X weergegeven, zoals beschreven in bijlage D, en wordt een visueel en akoestisch alarm met hoge prioriteit actief. Om het gebruik voort te zetten kan de interne zuurstofmonitor worden gedeactiveerd door de alarmknop drie seconden lang ingedrukt te houden. Hierdoor worden de interne zuurstofmonitor en zuurstofalarmen gedeactiveerd en wordt de alarmtoestand opgeheven. De code E5X blijft weergegeven om aan te geven dat de zuurstofmonitor niet werkt. Er moet een externe zuurstofmonitor worden gebruikt.

28 18 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren Lektest 1. Laat het patiëntcircuit en de generator in elkaar zetten zoals aangegeven in afb Sluit de patiënteninterface (neusstuk en masker) op de generator aan (zie hoofdstuk 5, Stapsgewijze bevestiging) en sluit de opening naar de patiënt af. 3. Als de aandrijving nog niet aan staat, schakelt u nu de stroom in. 4. Stel de NCPAP / Flowmeter lage druk af op 8 l/min. Controleer of de gemeten druk 5 ± 1 cmh 2 O is. Raak het desbetreffende knipperende schermpictogram aan ter bevestiging. 5. Stel de %O 2 regeling af zoals voor de huidige patiënt is voorgeschreven. Controleer of de menginstellingen en de gemeten zuurstofwaarde binnen 3% vallen. Raak het desbetreffende knipperende schermpictogram aan ter bevestiging. 6. Stel de flowmeter voor hoge druk in zoals voor de huidige patiënt is voorgeschreven. Raak het desbetreffende knipperende schermpictogram aan ter bevestiging. 7. Sluit de transducer-interface aan op het voorpaneel van de aandrijving als bij de behandeling ademhalingsbewaking gewenst is. Raak het desbetreffende knipperende schermpictogram aan ter bevestiging. 8. Het weergavescherm verandert in het scherm voor het instellen en bevestigen van alarmen. Druk op de knop NCPAP of de alarmknop om de alarmen in te stellen en begin met de bewaking. 9. De bewakingsparameters voor CPAP moeten 4 5 cmh 2 O bedragen. Indien dit niet het geval is, controleert u het circuit op lekkage of verstopping (inclusief het bevochtigingssysteem). 10. Verwijder de afsluiting naar de patiënteninterface. Het scherm met de bewaakte CPAP moet 0 2 cmh 2 O weergeven. Indien dit niet het geval is, controleert u of de interface misschien nog afgesloten is.

29 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren 19 Alarmtest WAARSCHUWING Controleer vóór toepassing bij de patiënt of alle tests voor de gebruikersverificatie en kalibratieprocedures met succes zijn voltooid. De tests voor gebruikersverificatie en de kalibratieprocedures moeten worden voltooid zonder dat het apparaat op de patiënt is aangesloten. OPMERKING Controleer na elke alarmverificatietest of de instellingen en alarmgrenzen volgens de instructies zijn gereset voordat u verder gaat met de volgende test. Eerste instellingen alarmtest Druk, luchtvoorziening > 30 psig (2,1 bar) O 2 -toevoerdruk > 30 psig (2,1 bar) Patiëntcircuit Patiëntcircuit van Infant Flow of van het AirLife TM Infant ncpap-systeem Generator Generator van Infant Flow of van het AirLife TM Infant ncpap-systeem NCPAP / Flowmeter lage druk 8 l/min (voor toevoer van 5 cmh 2 O) % O 2 30% Flowmeter hoge druk 3 l/min Modus NCPAP Gebruik bij stap 9 de hieronder gegeven instellingen Frequentie T-High Tapnea (Niet VS Configuratie) / T LBR (VS Configuratie) 30 sl/min 0,3 s 20 s

30 20 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren Voer de alarmtest op de Infant Flow SiPAP uit met behulp van de volgende stappen en de hierboven gegeven voorlopige instellingen. 1. Maak de juiste aansluitingen voor lucht en O 2 -gasvoorziening. Sluit het netsnoer aan op een geschikt wisselstroomstopcontact. Sluit het patiëntcircuit, de generator en de patiënteninterface (neusstuk en masker) aan zoals is aangegeven in afbeelding 3. Sluit de opening naar de patiënt af. 2. Zet de aandrijving aan en laat het systeem de opstartcontrole doorlopen. 3. Alarm voor lage luchtwegdruk: Verwijder als u in de NCPAP gebruiksmodus bent en de alarmen ingesteld zijn, de afsluiting uit de opening naar de patiënt. Controleer of het alarm voor een lage luchtwegdruk geactiveerd wordt. Sluit de patiënteninterface weer af en druk gedurende 3 seconden op de alarmknop om de alarmen te resetten. 4. Alarm voor hoge luchtwegdruk: Stel de NCPAP / Flowmeter lage druk in op 11 l/min. Controleer of het alarm voor hoge luchtwegdruk geactiveerd wordt. Zet de NCPAP / Flowmeter lage druk weer in op 8 l/min en druk gedurende 3 seconden op de alarmknop om de alarmen te resetten. 5. Hoog %O 2 alarm: Stel de %O 2 regeling in op 35%. Controleer of het Hoge %O 2 alarm geactiveerd wordt. Zet de O 2 instelling op 30%. Reset de alarmen door gedurende 3 seconden op de alarmknop te drukken. 6. Laag %O 2 alarm: Stel de %O 2 regeling in op 25%. Controleer of het Laag %O 2 alarm geactiveerd wordt. Zet de O 2 instelling op 30%. Reset de alarmen door gedurende 3 seconden op de alarmknop te drukken. 7. Alarm voor uitvallen netspanning: Haal de stekker van het elektriciteitssnoer uit het stopcontact. Controleer of het alarm voor uitvallen van de netspanning geactiveerd wordt. Steek de stekker weer in het stopcontact. Wis het alarm door op de alarmknop te drukken. 8. Alarm voor hoge circuitdruk: Verhoog de ncpap druk naar 11,1 cmh 2 O m.b.v. NCPAP/DRUK LAAG flow meter. Controleer of het alarm voor een hoge circuitdruk geactiveerd wordt. Draai de NCPAP/DRUK Laag flow meter weer naar 8LPM en reset de alarmen door gedurende 3 seconden op de alarmknop te drukken. 9. Alarm voor lage ademfrequentie (apneu): Selecteer en bevestig BiPhasic+Apnea/LBR (Configuratie VS). Tik met de hand tegen de buiksensor om een spontane ademfrequentie te simuleren. De standaard opgelegde ademfrequentie mag niet worden gewijzigd. Er horen geen alarmen actief te zijn. Stel de opgelegde frequentie in op 1 sl/min en stop met het tikken tegen de buiksensor. Controleer of het alarm voor een lage ademfrequentie geactiveerd wordt na het standaardinterval van 20 seconden. Hervat het simuleren van een spontane ademfrequentie, zet de frequentieregeling op de standaardinstelling en wis het alarm door de alarmknop drie seconden lang ingedrukt te houden. Opmerking: om deze alarmcontrole uit te voeren moet een transducer zijn aangesloten.

31 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren 21 Infant Flow SiPAP Checklist voor gebruikerstest Serienummer aandrijving: Testdatum: TEST Geautomatiseerde tests Controle bij opstarten VOL- TOOID MIS- LUKT Handmatige tests Tweepuntskalibratie O 2 -sensor Lekkagetest patiëntcircuit Handmatige alarmcontrole Alarm voor lage luchtwegdruk Alarm voor hoge luchtwegdruk Hoge O 2 alarm Lage O 2 alarm Alarm voor uitvallen netspanning Alarm voor hoge circuitdruk Alarm voor lage ademfrequentie (apneu) Handtekening tester: Functie

32 22 Hoofdstuk 4 Uitpakken en installeren Infant Flow SiPAP

33 Infant Flow SiPAP 23 Hoofdstuk 5 Gebruik Controlelampjes en knoppen op het voorpaneel Het voorpaneel bestaat uit een LCD aanraakscherm met toetsenblok, aparte knoppen voor de flowmeters voor afstelling van NCPAP / Lage druk en Hoge druk en een %O 2 mengregeling. De aansluitingen voor het patiëntcircuit bevinden zich langs de onderkant van het paneel. Lampjes langs de bovenkant van het voorpaneel geven aan dat het apparaat aan staat; daarnaast wordt aangegeven dat er aansluiting is op de netspanning, dat de alarmen actief zijn en dat de transducer-interface op het SiPAP TM Apparaat is aangesloten. Onder het voorpaneel bevindt zich een omgevingslichtsensor voor het afstellen van de achtergrondverlichting van het scherm in een meer of minder lichte omgeving. Lampje voor aan/uit Alarmwaarschuwingsbalk Lampje transducer-interface LCD aanraakscherm NCPAP / Flowmeter lage druk Regeling %O 2 Circuitaansluiting inspiratoire deel Flowmeter hoge druk Aansluiting transducerinterface Aansluiting proximale druklijn Afb. 6 Voorpaneel

34 24 Hoofdstuk 5 Gebruik Achterpaneel Afb. 7 Achterpaneel

35 Hoofdstuk 5 Gebruik 25 Tabel 2 Gebruik scherm toetsen Beschrijving Voorbeeld Een knop die is geactiveerd. Een knop die is uitgeschakeld omdat de aangeduide functie niet beschikbaar is of in afwachting van de bevestiging van een actieve alarmsituatie. Een geselecteerde modus of regeling die op bevestiging wacht is visueel gemarkeerd en toont afwisselend gele en witte knipperende tekst. Als een knop wordt ingedrukt, worden de randen gemarkeerd zodat ze eruit zien alsof ze ingedrukt zijn. Als er een actief alarm bestaat in verband met een gemeten waarde, wordt de gemeten waarde in kwestie weergegeven in RODE KNIPPERENDE tekst. De (eventuele) desbetreffende limietwaarde wordt in ROOD weergegeven. Als een alarm voor een gemeten waarde wordt opgeheven, blijft het apparaat in een alarmstaat met LAGE prioriteit staan. De gemeten waarde wordt weergegeven in GELE KNIPPERENDE tekst en de desbetreffende limiet wordt in GEEL weergegeven tot de alarmen door de gebruiker worden opgeheven. Als parameterafstellingen een verlaging in een andere parameter veroorzaken om de vereisten voor het minimale ademhalingsinterval te handhaven, wordt de verlaagde parameter gedurende 15 seconden in ROOD weergegeven. Wijzigen van een Instelling Als een regelknop, bijv. Time-High, wordt geselecteerd, verschijnen er knoppen voor verhoging en verlaging. De instellingsknop en de weergegeven waarde voor de geselecteerde parameter worden gemarkeerd. Gebruik de plus- of minknoppen voor het afstellen van de parameter. Accepteer de handeling door nogmaals op de instellingsknop te drukken. U kunt de handeling accepteren door nogmaals op de regelknop te drukken. Als er geen actie wordt ondernomen, wordt de nieuwe parameter na vijftien seconden van kracht. In normale behandelingsschermen worden parameterwijzigingen meteen van kracht. Wanneer u de modus wijzigt, bijv. NCPAP of Biphasisch, dient u op de knipperende modusknop te drukken om de wijziging te accepteren. Als er gedurende 120 seconden niets met het scherm gedaan wordt en er geen actieve alarmen bestaan, dan wordt het scherm "vergrendeld" om ongewenste invoer te voorkomen. Voor het ontgrendelen van het scherm drukt u op de knop voor schermvergrendeling. Als er zich een alarm van hoge prioriteit voordoet, wordt het scherm onmiddellijk ontgrendeld om toegang tot de knoppen mogelijk te maken. LET OP! Gebruik alleen uw vinger wanneer u een instelling wijzigt. Door een pen of soortgelijk voorwerp te gebruiken, kunt u het aanraakscherm beschadigen.

36 26 Hoofdstuk 5 Gebruik Verhoog- en verlaag knoppen Als u op de verhoog- of verlaagknoppen drukt wordt de nu geselecteerde instelling veranderd in de eerste waarde boven of onder de huidige waarde. Elke druk op de verhoog- of verlaagknop wordt vergezeld van een hoorbare klik. Als de instellingslimiet is bereikt, klinkt er een pieptoon om de gebruiker te waarschuwen. Displays met berekende waarden (zoals de I:E-verhouding) die van een instelling afhankelijk zijn, veranderen bij het accepteren van de parameterverandering. Incompatibele instellingen Als een verandering aan één instelling een verandering in een andere instelling noodzakelijk maakt om een incompatibele instelling te voorkomen, wordt die noodzakelijke verandering automatisch door de software van het SiPAP TM Apparaat doorgevoerd. Als de aangepaste instelling wordt hersteld voordat er 15 seconden verstreken zijn of voordat er op een andere instellingsknop wordt gedrukt, wordt de noodzakelijke verandering weer teruggedraaid. Als in de Biphasisch-modus met T-High = 2,0 bijvoorbeeld R verhoogd wordt tot boven 28 b /min, kan uitsluitend aan de beperking op de minimale T-Low worden voldaan als T-High wordt verlaagd. Als R tot 29 wordt verhoogd, wordt T-High automatisch tot 1,9 s verlaagd. Als R dan onmiddellijk tot 28 wordt verlaagd, wordt de voorgaande instelling voor T-High weer hersteld. Standaard parameterwaarde bij verandering van de modus Sommige koppen zijn actief in meer dan één gebruiksmodus. In dat geval is er een aparte standaardwaarde voor gebruiksmodi zoals geïllustreerd in de volgende tabel. Instellingen die door de gebruiker in één specifieke modus worden veranderd, blijven gehandhaafd als de modus in een andere modus binnen dezelfde modusgroep wordt veranderd. Alle standaardwaarden worden teruggezet op de in de fabriek ingestelde standaard als het apparaat uit- en weer aangezet wordt of als de software opnieuw opgestart wordt. Instellen van een Manuele Ademhaling De manuele ademhalingsfunctie is beschikbaar gedurende de CPAP -, BiPhasisch -, en de BiPhasch tr modus. Een manuele ademhalingsslag wordt afgeleverd indien de knop voor manuele ademhaling wordt ingedrukt. De manuele ademhaling kan alleen gebruikt worden, indien de Hoge Druk controle gedurende het opstarten is voltooid en de Hoge Druk Flow Meter is ingesteld. Opmerking: De flowmeter voor hoge druk moet een flow hoger dan nul waarnemen om handmatige ademhalingen te kunnen toedienen.

37 Hoofdstuk 5 Gebruik 27 Tabel 3 Standaard parameterwaarde Modus Parameter NCPAP NCPAP + frequentiebewaking Biphasisch Biphasisch + frequentiebewaking Biphasisch tr T-High Standaard voor NCPAP geldt Standaard voor Biphasisch geldt Standaard voor Biphasisch tr Frequentie Standaard voor Biphasisch geldt Rb Standaard voor Biphasisch tr T apneu / T LBR Deze instelling geldt voor alle modi: systeem-brede standaard geldt voor alle modi Gebruikersinterface-display Schermweergave 1. Configuratiescherm Het configuratiescherm vraagt de gebruiker om de instellingen te bevestigen voor de basislijnregeling voor drukniveau (NCPAP / Druk Laag), %O 2, bovenste drukniveau (Druk Hoog) en om bevestiging van de aansluiting van de transducer-interface (XDCR) op het SiPAP TM Apparaat. Afb. 8 Configuratiescherm Draai de knop voor de NCPAP / Flowmeter lage druk naar links om de instelling te verhogen naar de gewenste flow en naar rechts voor een lagere flow. Raak het desbetreffende knipperende pictogram aan ter bevestiging. Het pictogram verandert in een vinkje en de volgende knop gaat knipperen. Stel de %O 2 in op de voorgeschreven waarde. Raak ter bevestiging de desbetreffende knipperende knop aan. Het pictogram verandert in een vinkje en de volgende knop gaat knipperen. Stel de Flowmeter hoge druk af naar wens voor afgifte van Biphasisch, Biphasisch tr of handbeademing door hem naar links te draaien voor een hogere en naar rechts voor een lagere flow. Raak ter bevestiging de desbetreffende knipperende knop aan. Het pictogram verandert in een vinkje en de volgende knop gaat knipperen.

38 28 Hoofdstuk 5 Gebruik Als ademfrequentiebewaking gewenst is, sluit u de transducer-interface en de buiksensor aan. Raadpleeg hoofdstuk 4 voor instructies over het aanbrengen van de op de buik aan te brengen meetsensor voor de ademhaling. Raak ter bevestiging de knipperende knop aan. Als er een alarm wordt geactiveerd als gevolg van een van de instellingen, geeft de knop een knipperende X weer. Alarmsituaties moeten worden gewist en alle instellingen moeten met een groen vinkje zijn bevestigd voordat u een ander scherm kunt openen. 2. Scherm voor het instellen en bevestigen van alarmen Afb. 9 Scherm voor het instellen en bevestigen van alarmen Raak de NCPAP knop of de alarmknop gedurende 3 seconden aan om de alarmen in te stellen en naar het volgende scherm te gaan. Als een van beide knoppen niet binnen 2 minuten wordt aangeraakt, worden de alarmgrenzen automatisch ingesteld. Als de alarmgrenzen zijn ingesteld, verandert de schermweergave in het scherm voor de modusselectie met het SiPAP TM Apparaat in NCPAP-modus. Opmerking De Druk Hoog Flow Meter moet gedurende het opstart scherm gecontroleerd en gedurende het gebruik ingesteld worden. Alleen dan is het mogelijk om de manuele ademhaling of de apneu backup ademhaling te activeren..

39 Hoofdstuk 5 Gebruik 29 Afb. 10 Scherm voor modusselectie 3. Het scherm voor modusselectie Hier kan de gebruiker de gewenste gebruiksmodus selecteren. Zodra het scherm is geselecteerd, kan de gebruiker de schermknoppen afstellen die beschikbaar zijn voor de nu geselecteerde modus. Alleen die knoppen zijn beschikbaar en zichtbaar die relevant zijn voor de geselecteerde modus. Als u een wijziging wilt aanbrengen in een regeling, raakt u de instellingsknop aan. Zowel de knop als de erbij behorende cijferdisplay en de afstelknoppen worden zichtbaar. Druk op de omhoog- of omlaagknoppen om de instelling naar wens aan te passen. Bevestig de verandering door weer op de betreffende instellingsknop te drukken. 4. Scherm voor het afstellen van parameters Tijdens normaal gebruik kunnen de actieve knoppen voor de huidige Gebruiksmodus worden aangepast door de desbetreffende knop aan te raken en de aanpassingen uit te voeren met behulp van de omhoog- en omlaagknoppen. Daarna drukt u de instellingsknop nogmaals in om de verandering te bevestigen. Afb. 11 Scherm voor het afstellen van parameters

40 30 Hoofdstuk 5 Gebruik 5. Hoofdscherm Het hoofdscherm biedt de operator displays van de huidige gebruiksmodus, de alarmstatus, acculading, monitorparameters en een grafiek van de druk en de tijd. Er zijn in dit scherm actieve knoppen beschikbaar voor afstelling. Afb. 12 Hoofdscherm 6. Scherm met monitorparameters Dit scherm gaat open als u op de knop voor schermverandering drukt. Het scherm met de monitorparameters geeft de gemeten waarden en instellingen weer. Op dit scherm kunt u afstellingen uitvoeren aan de instellingsknoppen die voor de huidige geselecteerde modus actief zijn. Om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u nogmaals op de schermknop. Afb. 13 Scherm met monitorparameters

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Auteursrecht

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601)

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601) Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven,

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

Waviduo 315 Elektrolasapparaat

Waviduo 315 Elektrolasapparaat Waviduo 315 Elektrolasapparaat geschikt voor WaviDuo Elektrolasmoffen 40-315 Onderdelen: 1] Voedingskabel 2] Temperatuursensor 3] Aan/uit knop (op de zijkant) 4] Ingang voor lassnoer 5] Scherm 6] Startknop

Nadere informatie

PRODUCTBESCHRIJVING...

PRODUCTBESCHRIJVING... Naslaghandleiding Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 INHOUD VAN DE DOOS... 4 STROOMVERBRUIK... 4 PRAKTISCHE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONTROLEAPPARAAT... 5 2. PRODUCTBESCHRIJVING... 6 FUNCTIES VAN HET

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5622

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5622 Installatie Powerline 500 Model XAVB5622 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. Opmerking: Adapters kunnen per regio verschillen. Uw adapter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Illustraties... 3 2. Functieknoppen en displays... 4 3. Algemene instructies... 5 4. Veiligheidsinstructies... 5 5. De machine aanzetten... 6 6. Telfuncties... 6 Telfuncties...

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding NL Aan de slag Verkorte handleiding Voor u ligt de GroovTube. Dit is een uniek middel om op een leuke manier ademhaling en mondmotoriek zichtbaar te maken. Doordat de ademhalingspatronen

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Belangrijke veiligheidvoorschriften Lees de instructies aandachtig zodat u het apparaat leert kennen voordat u het probeert

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

RF INTERLINKSTATION DS700RFF

RF INTERLINKSTATION DS700RFF RF INTERLINKSTATION DS700RFF BELANGRIJK: Lees deze handleiding voor installatie. Als u het alarmsysteem voor iemand anders installeert, laat dan een kopie achter voor de eindgebruiker. 0086-CPD-517190

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE

Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE Gefeliciteerd met de aanschaf van uw NR05WE Digitale Alarmklok. De kenmerken van het model NR05WE bevatten: - LED-display-verlichting voor nachtverlichting

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding

Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nasa EX-1 INLEIDING. Het is gebruikelijk om koelwater te injecteren in motor uitlaatsystemen. Deze koeling reduceert temperatuur van het uitlaatgas tot een niveau waar rubberen en polymeer uitlaatgasbestanddelen

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie