> QuickLabel.com/Vivo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> QuickLabel.com/Vivo"

Transcriptie

1 Maak keis m de ieuwe Illig kleure ik pri M de Vivo! Touch kut u sel e eevoudig ik pri, gewoo via h kleure-touchscree. De flexibele oplossig voor al uw ikdrukwk. > QuickLabel.com/Vivo ig at Your Figtips Illig Label Prit Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 1 4/5/11 8:22 AM

2 Tug aar de basis va illig ik pri. I 1994 itroducede QuickLabel Sysms s welds es i-house digitale kleure-ikprir. Ee vuftig pritsysem, dat dakzij ee geoptimalised prirprotocol e door oszelf otwikkelde iksoftware vschillede soor ik m variabele iformatie ko vwke e afdrukke. M de Vivo! Touch ket QuickLabel Sysms rug aar de basis va 1994: h op ee selle e slimme De Vivo! Touch prit kleureik m ee selheid tot 7,5 m p miuut (125 mm p secode). mai pri va ik. De Vivo! Touch biedt u de mogelijkheid i eige huis ik i fotokwaliit m variabele data pri. M oze Custom QuickLabel software kut u ik pri vauit uw eige ERPsysem of productiedatabase, zodat u h pritproces craal kut behe e automatise. De Vivo! Touch heeft de capaciit om sel ik m variabele iformatie pri e beschikt ov ee afzodlijke ire processor voor h vseld bewke e pri va afbeeldige. De Vivo! Touch ka op voorgestas ik pri e heeft ee groot ir geheuge om pritopdrach op slaa e opieuw op roepe. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 2 Nieuw desig e g va deze ieuw Bij de otwikkeli ge vari e tgegaa va de prir zij we ui h heeft rs. De Vivo! Touc ke ui br ge de va behoef capaciit om ee-irface, de cr hs uc to e ev ïti mpur, ee itu komst va ee co e ss tu d zo ik pri ee speciaal -tosysem e YK M C j afi tr ul e ee ee uiek uwkeurige kleure a or vo ee cr ts oe-pri e. E dakzij otwikkeld halft va de rasrput g i ts aa pl ige ur we uirma auwke tse va ee ieu isme is h plaa ha ec m d ise vo at ge Vi! ee geautom el. M de illi sp d ki ik we dimesie. rol obedruk ik ee ieu va i pr t Touch krijgt he 4/5/11 8:22 AM

3 De auwelijks hoorbare Vivo! Touch ka op h katoor op tafel staa maar ook op de vpakkigs- of productieafdelig. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 3 4/5/11 8:22 AM

4 Sel kleureik pri De Vivo! Touch prit supsel full colour-ik, m ee pritselheid tot 7,5 m p miuut. De Vivo! Touch prit de ik i ee hoge resolutie, wat hem odscheidt va ade ikprirs die wel sel pri, maar i ee lage kwaliit. De Vivo! Touch prit ik i de hoogs kwaliit e bij de hoogs selheid, ee voordeel va de elektro-fotografische De Vivo! Touch ka gelijktijd ik pri e vschillede data vwke ikprirchologie. De vwkig va complexe afbeeldige e h gelijktijdig vwke e pri va variabele iformatie vauit ee database zal bij de Vivo! Touch i tot vtragig va de pritselheid leide. De Vivo! Touch do gee cocessies aa de pritkwaliit e de selheid va de datavwkig: hij prit full colour-ik, i ee hoge resolutie e m ee hoge selheid. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 4 re r sysem i Illig pri paciit vwkigsca i r e he ef t ee ho ge h uc To! rw ki g va vo Vi e D ee pe rfec ve or vo, it i ac egeve s ve rw ki g sc ap m batc hg ik s al zo, es de pr i to pd rach rcod es, kl eurcod ti fo rm at ie, ba uc od pr se e ba ek ta ifi e sp ec be pa al de da at ie die u ui t ee i ee ho ge e ade re i fo rm m af be el di ge d e bi m co ov ee 1, 6 w ilt ha le, ge h, die be sc hi kt uc To! vo Vi de t m ogel ijk re so lu tie. M -geh eu ge, is he M A R B G 2 e, w aa rb ij G H z- proces so r ik pr i el s e re he i fo rm at ie be ta ba se, el k ER Pui ke ui t el ke da br ge t ku s u ge geve ho st -s ys em. sy st ee m of el k 4/5/11 8:22 AM

5 Kleureik pri m ee vigdruk M de Vivo! Touch kiest u m behulp va h LCD-touchscree gemakkelijk de gewes optie e prit u ik op elk gewest mom. Dakzij h high-defiitio LCD-kleurouchscree wordt h pri va ik gemakkelijk e pleziig. Via h touchscree kut u selecre wat h formaat va de ik mo worde e hoeveel ik u wilt pri. Ook kut u ee aatal vschillede pritopdrach ivoe die i ee door u gewes volgorde worde uitgevod, e kut u rugke aar ee opgeslage pritopdracht. Pri zod tussekomst compur Door de TouchPrit stadaloe-pritmodus kut u pri U kut via h LCD-kleurouchscree direct ik pri zod vbode zij m ee compur. Vo gewoo de gegeves i via ee USB-stick of dowload de gegeves via h e vbreek vvolges de vbidig m uw lokale compur of wk. U kut u full colour-ik pri zod tussekomst va de compur. Alle gewes gegeves kue worde opgeslage i h geheuge va de prir. Alle ik worde klei wegegeve op h touchscree, zodat u gemakkelijk h juis ik kut selecre om pri. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 5 TouchPrit D e To uc hp ri t st a da lo e -p ri t m od us is id ea al bi j he t w ke m ee pr od uc tie lij : op at or s ku e i pe r o ge lu k de ge ge ve s ik w ijz ig va de e, m aa r u he bt w el de m og el ijk ju is ik b he id om he t es ta d se le ct e, aa t al le co t ro le re i vo e, ho ev ee l ik zi j ge pr i t e op i eu w ee vo ri ge pr i to pd ra ch t ui t vo e. 4/5/11 8:22 AM

6 Etik pri i brilja fotokwaliit M de Vivo! Touch vlegge we de greze va de elektro-fotografische pritchologie voor h make va wegaloos schpe ik i fotokwaliit. Dit is mogelijk door h uieke CMYK-tosysem e ee ieuw halftoepritscree die de kwaliit va de gepri afbeeldige srk vbd. De Vivo! Touch-to bestaat uit ze kleie deeltjes om Plaats de Vivo! Touch-cartridges e prit ik m levedige kleure e i ee haarschpe kwaliit, bestad ge afslij, wegkrabbe e vbleke zek va zij dat elk deeltje dezelfde vorm e hzelfde formaat heeft. Deze auwkeurige todeeltjes zorge voor dat de Vivo! Touch afbeeldige reproducet die ze kleurecht zij e die bestaa uit gelijkmatige e vloeiede kleurovgage. De Vivo! Touch-to vbt de heldheid va de afbeeldige e maakt h zwart haarschp, zodat h pfect leesbaar is. H halftoescree zorgt voor dat de prir de gekleurde rasrpu waaruit de afbeeldig bestaat ze auwkeurig plaatst. Tusse de vschillede pritopdrach door aalyset de Vivo! Touch zowel de elektrostatische ladig va de todeeltjes, als de ihoud va h ikbestad e past afwijkige automatisch aa. Op deze mai worde ik bij elke pritopdracht i dezelfde hoge kwaliit afgedrukt. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 6 Waar kut u Viv o! Touch-ik e supplies kope? Label Prit Se rvice levt alles wat u odig heef pri. Va Vi t om ik vo! Touch-tos, drums, belts e hodde voor fuss tot gestas ik i vschillede e forma. La modelle bel Prit Svice producet war e slijtvas ik besdige va vsch illede mariale wlijke eise, die aa de voldoe. Vraag o lie op off aa s.l/off of bel +31(0) e st éé va oze pr el uw vraag aa oductspecialis. 4/5/11 8:23 AM

7 De Vivo! Touch prit ik i haarschpe kleure e fotokwaliit. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 7 4/5/11 8:23 AM

8 Techische odsuig m ee psoolijk acc Bij de aaschaf va uw Vivo! Touch is QuickLabel Sysms, als bedrijf dat h apparaat otwip, producet, st e demostret, psoolijk brokke. Wae u de Vivo! Touch aaschaft, wordt de prir door ee door QuickLabel Sysms graide vakma bij u r plaatse geïstalled. U wordt wegwijs gemaakt i de bedieig e h gebruik va de prir. Zij blijve bij tot u zelfstadig uw eige ik kut pri. De Vivo! Touch wordt m ee ogebruikelijk lage garatiepiode va 24 maade gelevd, omdat wij ovtuigd zij va de kwaliit va de Vivo! Touch. Wij biede u deze garatie, omdat we we dat u bij h i eige behe pri va ik mo kue vtrouwe op uw apparatuur. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 8 Ee vakma, graid door QuickLabel Sysms, istallet uw Vivo! Touch. Hij istruet u ov alle fuctioalii, geeft uitleg e odsut u, zodat u zelf uw ik kut pri. Vivo! Touch-g aratie N aa st i st al la tie e tr ai i g bi ed V iv o! T ou ch -g ar t de a tie u o g m ee r. T ijd e s de ga ra t ie pe ri od e ku t u éé ke ee be ro ep do pe r ja ar ko st el oo e op de do or s Q ui ck La be l Sy st va km a vo or co em s ge tr ai d e t ro le e o de rh ou d (e xt ra be ge re du ce d ta zo ek e ge ri ef ). O p ba si s va o ze Q ui ck Sw w or de o de rd ap -s vi ce el e ge re pa re d of ve rv a ge. oo k, ge he el zo D aa rb ij kr ijg t u d ko st e, tw ee ja ar la g o de le fo o e de rs u i g vi a /o f e- m ai l. W ij bi ed e ve s op e ee i st ru ct fr is cu rs us se ie tr ai i g vo or i eu w e ge br ui ke al sm ed e tr ai i g rs aa, va de ge vo rd de ge br ui ke r i sp ec ifi ek e o de rd el e. 4/5/11 8:23 AM

9 Ee door QuickLabel Sysms graide prirspecialist bezoekt u éé ke p jaar, daaraast is hij beikbaar via lefoo e/of om u helpe. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 9 4/5/11 8:23 AM

10 Wij reike u de helpede had bij h plaatse va de ik H plaatse va ee rol blaco ik i de prir ka ee vveled klusje zij. Logisch: de rolle m ik wege al sel ee paar kilo of me. Wae u de prir op om de spidel uit eme, is gee goede plaats om de rol e legge. Uiidelijk houdt u de rol ik i de ee had rwijl u m de ade had de spidel uit haalt. H ddehad -mechaisme maakt h gemakkelijk ee rol blaco ik i de prir plaatse. Rede geoeg voor de ieuwe Vivo! Touch om u ee hadje helpe ee dde had, die bestaat uit ee su e ee geïgrede spidel om de rol blaco ik op plaatse. Deze dde had cret de rol ik automatisch e vgredelt de rol op de spidel, zodat de ik pfect e probleemloos i de prir geplaatst kue worde. Daara is h gewoo ee kwestie va h ikmariaal m uw vigtoppe aar vore schuive totdat de prir h grijpt. Vvolges drukt u op load op h touchscree e de ik zij geplaatst. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 10, Gestas ik direct gebruik skla ar e ik e r prit op gestast h, zodat de pri De Vivo!-Touch roces automatisc tp i pr t he op t d tij al sychroise rm va h ik formaat e vo afwkig de or vo oafhakelijk va. U hebt i pr t gi be wes de juis plaats odig om de ge em ys ts lo /p sa uw Vivo! gee kostbaar st pel ik op sim el he is H. e rol wikkele. ik krijg ik op ee de e i pr ik m de Touch ariaal om de m a tr ex t he rol kat-eevueel ka. Zo hebt u ee de or w d ijd dispes QuickPeel vw ct i de ik re di e di ik klaar gedruk t ka worde. sysem geplaats ik t he of i 4/5/11 8:23 AM

11 Vivo! Touch specificaties Pritchologie: CMYK 4-kleure elektro-fotografische ikprir. LED-sysem op tobasis, vgelijke m lasprirchiek. Resolutie: 600 dpi Pritselheid: i slle door de gebruik 51 tot 127 mm p secode (2 tot 5 ips) 3 tot 7,5 m p miuut ( 10 tot 25 fe/mi) Pritbeik: Stadaard ik: Breed: 2 tot 8,1 (50,8 mm tot 206 mm) *Baabreed t/m 8,3 (210,8 mm) Leg: 2 tot 25 (51 mm tot 63,5 cm) Matrix-i-ik: Breed: 2 tot 7,6 (50,8 mm tot 193 mm) Leg: 2 tot 25 (50,8 mm tot 63,5 cm) Smalle ik kue multiple-across worde geprit Processor, geheuge e opslag: Processor: 1,6 GHz-processor, igebouwde RIP (Rasr Image Processor) Grafisch: Il GMA 950-processor Geheuge e harddrive: 2 GB RAM, 320 GB HDD Aasluitig: USB 2.0 e Eth 10/100/1000 Software: Custom QuickLabel -pakk voor h make e pri va ik; Vivo! Touch Widows -driv Gebruiksirface: LCD m touchscreemoitor Pritaccessoires: To: Cyaa, Maga, Yellow, Black Vbruiksmariaal: CMYK drums, trasf belt, fus Rolmariaal: Vivo! Touch-papi e kuststof ik, max. 8 (203 mm) buidoorsede va de rol Besturigssysem: Voor de stadaloe-pritmodus va de TouchPrit is gee compur odig. Maakt u wel gebruik va ee compur, da is de prir compatibel m Widows 7/Vista, XP OS. De compur is wel odig bij h otwpe va ik. Stadaard accessoires: QuickVac tovacuum voor piodieke reiigig Optioele accessoires: Automatic Label Rewid, Label Slitr (om mede ik scheide), QuickPeel (label matrix removal sysm voor full-bleed ik). Egievoorzieig: V wisselstroom, 50/60 Hz V wisselstroom, 50/60 Hz Afmige: Prir: 38,2 L x 22 B x 21 H (lxbxh: 97x56x53 cm) Optioele cart: 54 L x 24 B x 28 H (lxbxh: 137x60x71 cm) Gewicht: 117,5 lbs. (53,3 kg), exclusief accessoires Omgevig: voor gebruik i ee schoe productiuim m ee gecotrolede mpatuur e luchtvochtigheid. Norme: ETL/ETLc, CE, FCC Part 15 Class B, ROHS-coform Prit ik voor elk product wijflesse chemische produc dieproduc medicije cosmica Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 11 4/5/11 8:24 AM

12 Geautorised deal voor Nedlad, België e Luxembourgh Label Prit Svice bv Vechstraat 1 NL-7772AX Hardebg Postbus 117 NL-7770AC Hardebg Tel (0) Illig kleure ik pri Vivo! Touch-accessoires: Custom QuickLabel -software (ibegrepe) Deze software maakt h mogelijk h ikpritsysem igre i uw eige bedrijfssysem via de QuickCommad -module m prit maagem tools, ee hadige Label Sup Wizard, afbeeldigbewkig e kleureprofiele die geschikt zij voor h QuickLabel -mariaal. USA (QuickLabel Sysms World Headquarrs) 600 East Greewich Ave., West Warwick, RI Tel.: (401) QuickLabel.com Label Rewid: Rolt automatisch de ik op die uit de prir kome. De opgewikkelde rol ka vvolges i ee ikmachie worde geplaatst. QuickPeel Label Matrix Remov: Vwijdt h ovtollige ikmariaal als de prir full-bleed prit (va rad tot rad). De voorgestas ik kue vvolges op ee rol gewikkeld worde e i ee ikmachie geplaatst worde QuickLabel Sysms, ee mk va Astro-Med, Ic. Alle rech voorbehoude. Specificaties kue op elk mom e zod keisgevig worde gewijzigd. Vivo! Touch Brochure NL revc.idd 12 Neem cotact m os op +31(0) Ee psoolijke demostratie: Rev Illig kleure ik pri i fotokwaliit 4/5/11 8:24 AM

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

beste in alle klassen

beste in alle klassen LESGEVEN MET LEGAMASTER TOUCHSCREENS INTERACTIEVE SCHOOLBORDEN WHITEBOARDS FLIPOVERS EN MEER Legamaster Oderwijsbrochure De beste i alle klasse 2015.1 Ihoudsopgave Voorwoord Twee krachtige oplossige voor

Nadere informatie

QuickLabel introduceert de nieuwe Plexo Printer Serie

QuickLabel introduceert de nieuwe Plexo Printer Serie QuickLabel introduceert de nieuwe Plexo Printer Serie 2-kleuren etikettenprinters» Ideaal voor: n GHS-etiketten in twee kleuren n artikeletiketten in twee kleuren n en: dubbelzijdige onderhoudslabels in

Nadere informatie

www.zuidrand.be België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124

www.zuidrand.be België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 ratgro België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 P106235 - Driemaadelijks tijdschrift va Natuurput Zuidrad Atwerp - juli - augustus - september 2012 - jaargag 11 r. 43 www.zuidrad.be AFZENDER VU: Guido Callaerts

Nadere informatie

DE NIEUWE ATKINS. 5 kilo afvallen binnen twee weken. www.atkins.com. Sweet. Sexy. Science.

DE NIEUWE ATKINS. 5 kilo afvallen binnen twee weken. www.atkins.com. Sweet. Sexy. Science. Sweet. Sexy. Sciece. DE NIEUWE ATKINS 5 kilo afvalle bie twee weke lekker e e toch gewicht verlieze dat ka met Atkis www.atkis.com Atkis werkt ook VOOR JOU OVER GEWICHT Atkis beket ee veratwoord gewichtsverlies

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

PRESENTATIE INRICHTING ACCESSOIRES LED TOUCH- SCREENS PLANNING EN MEER. Legamaster Meeting Solutions. Get in touch with Legamaster 2015.

PRESENTATIE INRICHTING ACCESSOIRES LED TOUCH- SCREENS PLANNING EN MEER. Legamaster Meeting Solutions. Get in touch with Legamaster 2015. PRESENTATIE INRICHTING ACCESSOIRES LED TOUCH- SCREENS PLANNING EN MEER Legamaster Meetig Solutios Get i touch with Legamaster 2015.1 Ihoudsopgave Voorwoord Twee krachtige oplossige Legamaster e-scree Legamaster

Nadere informatie

Jamet 2016 ruim 25 jaar

Jamet 2016 ruim 25 jaar 25 jaar r. 1 NIEUW Jamet 2016 ruim 25 jaar Jamet blijft ook a meer da 25 jaar Nr. 1 i Nederlad iet op zij lauwere ruste, maar blijft iovere e iederee verrasse. Va de fraaie 2016-Jamet-collectie leest U

Nadere informatie

De workflow-professionals

De workflow-professionals bizhub 223/283/363/423 De workflow-professioals bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Professioele zwart-wit multifuctioals voor workflows i kleur Vadaag de dag komt

Nadere informatie

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen L A I C E P S NIEUWS BRIEF DE CLIËNT CENTRAAL IN ZORG EN SOCIALE ZEKERHEID 1 De klat ctraal Ray Geerlig 2 Effectieve Distverlig Sader de Hoogh 4 Visie op de zorg Bas Ruijgers 4 Vacaturevider 5 Orgaiser

Nadere informatie

NISSAN e-nv200 EVALIA

NISSAN e-nv200 EVALIA NISSAN e-nv200 EVALIA ONTDEK DE NIEUWE MANIER OM MOBIEL TE ZIJN: ELEKTRISCH - MET HET HELE GEZIN Wa t als u de ide deal e ruimte wa g vooror het hel e gezi zin had, met rui uimt e voor or vij ijf, all

Nadere informatie

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s,

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, <j oha nne s@ k ra usmue l l e r. d e> Exte nsi o n Ke y: da m La ng uag e: e n C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, The DAM Te am: Mic hi e l Roos, Be n va n ' t End e, Vol k e r Gr auba um, Ji ga

Nadere informatie

NISSAN NV200. Design exterieur Design interieur Technologie en Prestatie Carrosserie en Accessoires Afdrukken Uitgang

NISSAN NV200. Design exterieur Design interieur Technologie en Prestatie Carrosserie en Accessoires Afdrukken Uitgang NISSAN NV200 Desig exterieur Desig iterieur Techologie e Prestatie Carrosserie e Accessoires Afdrukke Uitgag LOOK TWICE, THINK ONCE NETJES & DISCREET. Odaks het i zij klasse ogeëveaarde volume va 4,2 m

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Software voor productie levert veel op, mits...

Software voor productie levert veel op, mits... The Manufacturing IT Improvement Philosophy Software voor productie levert veel op, mits... Door Jos Hensen Agenda Manufacturing IT en de Value Chain Wat maakt de Food specifiek? De strategische waarde

Nadere informatie

INTERUFUIIS: DETIBAS ORHAN ANDRE JANSEN KRAAIJENHOF JOOP UBEDA PAJONSUK

INTERUFUIIS: DETIBAS ORHAN ANDRE JANSEN KRAAIJENHOF JOOP UBEDA PAJONSUK I INTERUFUIIS: SIMON RUTZ DETIBAS ORHAN ANDRE JANSSENS JAMES MCSWEENEY HENK KRAAIJENHOF JOOP UBEDA GEES JANSEN PAJONSUK M B lo e m k o o l o r e n k o m e n ve e l vo o r o n d e r ve ch t- m a a k ik

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

VeiligheidNummer 6 / Februari 12

VeiligheidNummer 6 / Februari 12 e commerciële uitgave va mediaplanet, gedistribueerd door het fiacieele dagblad. Opbare veiligheid Samwerkig politie beveiligers steeds beter Iovatie Nieuwe oplossig voor meer weerbaarheid Idustriële werkvloer

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

NUMMER 20 - APRIL 2010

NUMMER 20 - APRIL 2010 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 20 - APRIL 2010 Zuiige lagers C&A op rolletjes Milieuvriedelijk RX BioPlastics ERIKS kiest voor duurzaam TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS ERIKS dekt duurzaam! EVEN

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P

Software op uw Sony notebook PCG-SRX41P Software op uw Soy otebook PCG-SRX41P Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software

Nadere informatie

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Lees dit eerst. Software gids Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig Dit product bevat zowel software va Soy als software waarop gebruiksrecht wordt verleed door derde. Het gebruik va deze software is oderworpe aa de algemee voorwaarde

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie