()\cl-ccnltonisti: tie \vcttelijke en stalulairc bejl:rlingen lichl~c~i \\ i j ill hct liadcl- \an 0n.s ~n:rnd:r:r~

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "()\cl-ccnltonisti: tie \vcttelijke en stalulairc bejl:rlingen lichl~c~i \\ i j ill hct liadcl- \an 0n.s ~n:rnd:r:r~"

Transcriptie

1 \'ICIISI.AC: VAN I)E COMIVIISSARIS \'AN I)E: VZIV SICPiSOI\ I3ICSI'EMI) \'OOII 1)IC \'ISI<ENIC;ING VOOR 1C'r'llIEK IN 111: FONI)'rl~~N\\'I<ItVIN(~ V%\l' ()\cl-ccnltonisti: tie \vcttelijke en stalulairc bejl:rlingen lichl~c~i \\ i j ill hct liadcl- \an 0n.s ~n:rnd:r:r~ \.:III c<>~ii~uissa~-is \zcrslag uitpchraclit o \~r ilejnnrrcl;cning \.~111 tlc \!7.\\' Scnsou afgcsliitcn 1x ilccc~llhcr 2OOS. Dit \,crslag omvnt on? oordecl over lhct gctrc>u\\ hccltl van ~ lc ianl-rcltcn~ng c\'cn;!l, ~lc \ crcis~c biil<omende venncldingcn (en inliclititigciij. 111 lict liatlcr vnn ons mandaat hebbcn \vij dc controle iritgc\-oa-d \,an tic jnar~.cl;c~~ing o\'cr lic~ I>ocl<.i:r:~r alfieslotcn op 31 december. uligesteld op hasis \'an lie1 in Rclgi? \;II~ toepassing /iintlc I~nclilloudkundig~dig rcferenricstelsel. me1 een bnlanstot:ral \.am C 1.01)0, en \\nnrvali ilc rcsrrltare~irckc~ii~ig afsluit met een irverschot \,an hct boelcja;i~: \:In (' 9.G-l.i.lO. 1 ) : ~ C(III~I-OIC \\cl-(i uitge\,oerd overeenlt~~iisli~ de \\cttcliil<c Ocl1alingen cn volgens dc in 13el;:ii: :,:Iil~.~:de con1rti1cno1-men. zonls uitge\:lardigd door liet Insti~uut dci- netlrijis~'c\isol~en. I)c/c ;.on~:~~icnot~ricn vereisen dal onrc controle ro \\~ordt gcnrganisccrd en iritgc\oct-d dal ccn rcdcliilic rn:ilc ii111 /~kc:-iicid\\~nr(lt\.erl;rcgen dnt dc,innrreltcning geen al\\iil<i~igcn \.an m:rlcl-iccl hclan~. '!i lli\rlly \,:in linrrdc of van het iiinltcn \:in io~rtcn. hc\.at. O\.c~~.cnl;o~iis~ig \.oo~.noen~dc coiilrolcno~-men 11chhc:i nil rckcning gcllo~~ilcn met tic.,.~ilminis!r:itic\c cn bocl;lioudk~~ndige orfanisatie \.:III tie cercli1i;iny. :risoolc mcl haar- prncct1ui.c~ \:ill i111cl-nco1111-ole. \Vij heliheti van de \.el-ant\voortlcli,jl<c~i en \.r11 lie1 hcs~uurs~~~-g.:ran \;In tic '. c~ci~iging dc \ oor onze contmles vereistc opliclclcringcn c.11 ~nliclilingcn \:crlcl-cgcn. \\'ii lichhc~l 1>1p b:rsis \.an s~ccl~proe\~en de velnnt~\~oordi ondcrzocht van dc hcdragcn iipgcnonlcn in tlc j~~arrclccni~ig. Wij hehbcn de yegrondheid van de \\a;rrderingrregcls. tic reclelijlilicid \.:In dc i,ctcl.:cnir\ollc hoekhondl~undige r:imingen pemaafit door de vcrcniging. alsooli tle \.oivstclling \;in Jcjnaurcl,ening ;]Is ~elieel beoordeeld. \Vij xiin van mening tlat tic/,t \vcrl;r;lnrithctlcn ccn ~ctlcliilic h;rsis vormen voor liet 11ith1-engen van ons oordccl. Y:I;I~. r7ns iiorclccl ~ ecit cle jnarl-el;ening ns:rslirtcn 01, 3 l deccmhcr 30OS cen gc~roll\\ hccld vall IIL:? c!~i,,~yi.n. dc linanci?le 1oestanti en dc rcsullnrcn van dc \ el-eniging. in ovcrcens1cnimi1ig mcl Iicr r:i I3clg.ii: \,an toep;rssitig zijndc bocl~lio11l~1111ip rcfcrcnties~clscl.

2 \:oo~rs Ikunncn \vij bcvcstigen dat de uirsplitsing \,an dc inkotns~~v cn i~itga\cn \an dc ii~~ntii;cn\ve~-vi~ig zoals opgenomcn in lie1 ovel.zicht in hijl2gc \.~ilii~>c~ aan dc cl-itcria zo;lls \,ocv/ict: in tlc ISlhische Code van de Verenising \nlol. Etl~iel< in dc l:onllscll\\cr\ing. cn dit luct rcspccr \.an dc norm van Icoslen \:nor alzemecn lbeliee~. en Ii~~slcn voor fontlscn\\-crvi112.

3 FINANCIELE TRANSPARANTIE - SYNTHESESCHEMA van het JAARRAPPORT Naam van de vereniging Sensoa v.z.w. Adres (zetel) Kipdorpvest 48A 2000 Antwerpen Bedrijfsnummer Adres site internet Certificator rekeningen Foqué en Partners Fiscaal attest geldig tot 31/12/ Balans (bedragen in EUR) Actief Passief Actief Passief Actief Passief Totaal balans , , , , , ,26 Vastliggend 20/ , , ,13 Vlottend 29/ , , ,29 Overlopend 490/ , , ,84 Patrimonium 10/ , , ,56 Provisies ,00 0,00 0,00 Schulden - lang 17 0,00 0,00 0,00 Schulden - kort 42/ , , ,60 Overlopend 492/ , , , Resultaatrekening (in EUR) Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Totaal inkomsten en uitgaven 70/74-60/ , , , , , ,96 Totaal financiële inkomsten en uitgaven ,60 630, , , , ,42 Uitzonderlijke Opbrengsten/uitgaven ,00 780,91 0, ,74 21, ,00 Nettoresultaat , , ,60 Uitsplitsing inkomsten Inkomsten private fondsenwerving giften , , ,15 benefieten , , ,70 Verkoop solidariteitsmateriaal 5.622, , ,75 sponsoring , , ,00 legaten 849, , ,49 Projectsubsidies en grants , , ,76 advertenties 1.162,20 154,95 0,00 Inkomsten werking verkoop goederen, diensten en activiteiten , , ,27 Andere werkingsopbrengsten 1.727, ,83 Andere subsidies 5.606, ,10 recuperatie van kosten , , ,89 financiële opbrengsten 820,79 andere Sub-totaal private fondsenwerving , , ,85 Sub-totaal werking , , ,88 convenant subsidie Vlaamse Gemeenschap , , ,00 Totaal inkomsten , , ,73 Kosten voor algemeen beheer , , ,24 Productie- en loonkosten fondsenwerving , , ,19 Ratio KAB/Uitgaven 18% 19% 19% Ratio Fondsenwervingkosten/Uitgaven 12% 9% 13% (1) Deze uitsplitsing maakt een onderscheid tussen 'directe' (primaire) en 'indirecte' (bijkomstige) fondsenwerving. Indirecte fondsenwerving betreft activiteiten die zijdelings nettoinkomsten genereren, waarvan de lasten niet in aanmerking dienen genomen te worden als kosten voor fondsenwerving. Dit schema is indicatief en aangepast aan de specifieke situatie en werking van elke organisatie, degevallend voorzien van commentaar.

4 Sensoa v.z.w. Details Fondsenwerving Detail inkomsten fondsenwerving 2007 Pagina Bedrag Pagina Bedrag Giften Giften zonder terugnemingsrecht , ,42 Benefieten , ,00 Ghent Dinner , ,00 Acties sensoa + recuperatie pins ,50 - Verkoop solidariteitsmateriaal Recuperatie solidariteitsmaterialen WAD , ,50 Sponsoring , ,00 Sponsoring bedrijven Zorgfonds ,00 Sponsoring (algemeen) ,00 Sponsoring diverse programma's & afd ,47 Sponsoring ,00 Sponsoring Programma Jongeren ,00 Sponsoring Programma Mensen met hiv ,00 Sponsoring Tijdschrift Positief ,00 Sponsoring Sensoa Positief (service) ,00 Sponsoring afd. Vorming & Informatie ,00 Sponsoring Wereld Aids dag ,00 Legaten , ,88 Projectsubsidies en grants , ,77 Sensoa internationaal (zonder congressen en ande , ,94 Project Rwanda (Kon. Boudewijnstichting) ,00 - Subsidies (met uitz. van convenant) , ,83 Advertenties Adlink: webregie , ,20 Inkomsten werking verkoop goederen, activiteiten & diensten , ,76 Verkopen , ,65 Service positief , ,51 Vorming en informatie , ,85 Studie en programma's , ,19 Sensoa internationaal (terugvordering) , ,64 Communicatie ,20 Directiesecretariaat , ,62 Werkgroep algemeen publiek ,50 - huur vergaderruimtes en catering , ,10 Andere werkingsopbrengsten Diverse bedrijfsopbrengsten ,58 - Andere subsidies Subsidies Sociaal Fonds (Zorgfonds) ,72 - Recuperatie van kosten , ,47 Recuperatie kosten deelnemers Service positief ,71 - Diverse recuperaties (zonder webregie) , ,95 Recuperatie personeelskosten ,52

5 Sensoa v.z.w. Details Fondsenwerving Kosten Kosten voor algemeen beheer , ,25 Organisatorische kosten , ,96 Directiesecretariaat (met uitz. Fondsenwerving) , ,33 Personeelsuitgaven (10% totaal - met uitz. FW)) , ,96 Productie- en loonkosten , ,51 Personeelsuitgaven FW (traceerbaar) ,81 Personeelskosten algemeen (1 FTE) , ,72 Productiekosten Directiesecretariaat (2 items) ,11 - Solidariteitscampagne (10%) , ,57 Zorgfonds (Ghent Dinner) , ,85 Straatwerving afschrijving (imm activa) ,60 Straatwerving (diversen) ,92 Nieuwsbrieven ,55 Software-online-beheer ,36 solidariteitsmaterialen ,95

Deel 3: financiën BTC-79

Deel 3: financiën BTC-79 Deel 3: financiën BTC-79 Nieuwe instrumenten voor optimale transparantie Ieder jaar stijgt de omzet van BTC; in 2005 haalt de vennootschap bijna 138 miljoen euro, tegenover 119 miljoen in 2004. Dat is

Nadere informatie

Bestek voor aanneming van diensten

Bestek voor aanneming van diensten Bestek voor aanneming van diensten Besteknummer: 2014/001/Venus Open offertevraag Voorwerp van de opdracht: Aangaan van leningen ter financiering van de aankoop van een pand gelegen Venusstraat 33 te 2000

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie JAARREKENING 2012 Stichting Inzichts Meditatie Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Rapport 1. OPDRACHT 3 2. ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 3. FINANCIERING 4 3.1 HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN 4. RESULTAAT

Nadere informatie

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013)

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013) Opmerkingen bij het boekhoudplan Vlaamse sportfederaties (vanaf boekjaar 2013) Cursief afgedrukte balans- en opbrengstenrekeningen zijn enkel van toepassing op de betrokken unisportfederaties die hiervoor

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 401 22/05/2014 BE 0413.119.733 22 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14130.00239 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VIA Don Bosco Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Leopold II -

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: KRAS Jeugdwerk Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Kroonstraat Nr: 169 Bus: Postnummer: 2140 Gemeente: Borgerhout (Antwerpen) Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Stichting Theatre Embassy JAARREKENING 2012

Stichting Theatre Embassy JAARREKENING 2012 Stichting Theatre Embassy JAARREKENING 2012 Amsterdam, november 2013 Rapport betreffende de jaarrekening 2012 JAARREKENING 2012 Stichting Theatre Embassy INHOUDSOPGAVE Pag. Resultaat 2 JAARREKENING 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten 2014 4 II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. van. Stichting Nachamu Nachamu Ami. Ede

JAARREKENING 2012. van. Stichting Nachamu Nachamu Ami. Ede JAARREKENING 2012 van Stichting Nachamu Nachamu Ami te Ede 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. RAPPORT 2012 3 1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 4 1.2 ALGEMEEN 5 1.3 RESULTAAT BOEKJAAR 5 1.4 FISCALE POSITIE 5 1.5 ONDERTEKENING

Nadere informatie

Beter inzicht in uw cijfers. = klaar voor veranderingen

Beter inzicht in uw cijfers. = klaar voor veranderingen Mentor Consult Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk Tel. 056 23 72 80 consult@mentorvzw.be www.mentorvzw.b Beter inzicht in uw cijfers In het kader van project Kortdurende stages in privéondernemingen

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2013

FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING TOT VERBETERING VAN HET LOT DER BLINDEN FINANCIEEL VERSLAG 2013 Administratie-adres: Javalaan 11B 3742 CN Baarn Tel: 035-5339262 Hilversum, 30 juli 2014 INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Bestuursverslag

Nadere informatie

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 16-04-2015 1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 16-04-2015 1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 16-04-2015 1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Kansarme kinderen krijgen een betere toekomst Iedere Euro geïnvesteerd in onderwijs levert het 10 tot 15 voudige op in de economie van Peru Financiën Deze jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING TOT VERBETERING VAN HET LOT DER BLINDEN JAARREKENING

STICHTING TOT VERBETERING VAN HET LOT DER BLINDEN JAARREKENING STICHTING TOT VERBETERING VAN HET LOT DER BLINDEN JAARREKENING 2012 Administratie-adres: Amersfoortsestraatweg 180 1272 RR HUIZEN Tel: 088-5855000 Fax: 035-6973201 Huizen, 17 oktober 2013 _ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie