Classificatiecodes TU Delft Library augustus 2012 Classification codes TU Delft Library August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Classificatiecodes TU Delft Library augustus 2012 Classification codes TU Delft Library August 2012"

Transcriptie

1 Classificatiecodes TU Delft Library augustus 2012 Classification codes TU Delft Library August 2012 AB-AP - Naslagwerken algemeen - Reference sources general Adresboeken algemeen AB Address books general ABB Algemene adresboeken: Nederland General directories: the Netherlands ABE Adresboeken voor onderwijs en onderzoek: Nederland Directories in education and research: the Netherlands ABH Studiegidsen: buitenland Study programs: foreign countries Taalwoordenboeken algemeen AC Language vocabularies general ACA Taalwoordenboeken: Nederlands Dictionaries: Dutch ACB Taalwoordenboeken (niet Nederlands) Dictionaries (not Dutch) ACC Vertaalwoordenboeken: Nederlands Multilingual dictionaries: Dutch ACD Vertaalwoordenboeken: Engels Multilingual dictionaries: English ACE Vertaalwoordenboeken: Duits Multilingual dictionaries: German ACF Vertaalwoordenboeken (niet Nederlands, Engels, Duits) Multilingual dictionaries (not Dutch, English, German) ACG Afkortingen en symbolen: algemeen Abbreviations and symbols: general ACH Afkortingen en symbolen: Nederlands Abbreviations and symbols: Dutch ACJ Afkortingen en symbolen (niet Nederlands) Abbreviations and symbols (not Dutch) Atlassen en landkaarten AD Atlasses and maps ADA Wereldatlassen Atlasses of the world ADB Atlassen van werelddelen Atlasses of continents ADC Atlassen en kaarten van Nederland Atlasses and maps of the Netherlands ADD Atlassen en kaarten van zeegebieden Atlasses and maps of seas and oceans ADE Atlassen en kaarten van hemellichamen en heelal Atlasses and maps of celestial bodies and the universe Algemene encyclopedieën AF General encyclopedias AFA Algemene encyclopedieën General encyclopedias Biografische woordenboeken AG Biographical dictionaries AGA Biografische woordenboeken: algemeen Biographical dictionaries: general AGC Biografische woordenboeken: buitenland Biographical dictionaries: foureign countries AH Normen Standards AHA Normen: algemeen Standards: general Algemene bibliografieën AM General bibliographies AMA Algemene bibliografieën: internationaal General bibliographies: international 1

2 AN AMB Nationale bibliografieën National bibliographies Speciale bibliografieën Special bibliographies ANA Bibliografieën van bibliografieën Bibliographies of bibliographies ANB Bibliografieën van tijdschriften Bibliographies of serials ANC Bibliografieën van congresverslagen Bibliographies of conference proceedings ANE Bibliografieën van dissertaties Bibliographies of dissertations ANF Citatenindexen Citation indexes ANG Bibliografieën van biografieën Bibliographies of biographies AR-AZ - Wetenschappen algemeen - Sciences general AR Filosofie Philosophy ARA Filosofie: algemeen Philosophy: general ARB Individuele filosofen Individual philosophers ARC Filosofische stromingen Schools of philosophy ARD Filosofie: logica, kennisleer Philosophy: logic, theory of knowledge ARE Wetenschapsfilosofie en ethiek Philosophy of science, ethics ARW Religie Religion Wetenschappen algemeen AS Sciences general ASA Wetenschappen: algemeen Sciences: general ASB Wetenschappen: geschiedenis History of science ASC Wetenschappers: verzamelbiografieën Scientists: collective biographies ASD Wetenschappers: individuele biografieën Scientists: individual biographies Technische wetenschappen algemeen AT Applied sciences general ATA Technische wetenschappen: algemeen Applied sciences: general ATB Technische wetenschappen: regionaal Applied sciences: regional ATC Techniek: geschiedenis History of technology ATD Techniekfilosofie Philosophy of technology ATE Ingenieurs, ingenieursberoep Engineers, engineering profession ATF Technische innovatie Technical innovation ATG Technische betrouwbaarheid Reliability engineering ATH Aangepaste techniek Appropriate technology ATK Bewapeningstechniek Military technology 2

3 AV AW Sociale wetenschappen algemeen Social sciences general AVA Sociale wetenschappen: algemeen Social sciences: general Wetenschappelijk onderzoek Scientific research AWA Wetenschappelijk onderzoek: algemeen Scientific research: general AWB Technisch-wetenschappelijk onderzoek Applied scientific research AWC Sociaal-wetenschappelijk onderzoek Social scientific research AWD Onderzoeksinstellingen Research institutes BB-CN BB BD BF - Wiskunde - Mathematics Wiskunde algemeen Mathematics general BBA Wiskunde (algemeen) Mathematics (general) BBB Wiskunde (algemeen): studieboeken Mathematics (general): textbooks BBC Wiskunde: vraagstukken Mathematics: problem books BBF Wiskunde: computertoepassingen, computeralgebra Mathematics: computer applications, computer algebra BBG Computeralgebrasystemen Computer algebra systems BBJ Toegepaste wiskunde: algemeen Applied mathematics: general BBM Wiskunde: geschiedenis Mathematics: history BBP Wiskunde: filosofie Mathematics: philosophy BBS Wiskunde: methodologie, onderwijs en onderzoek Mathematics: methodology, education and research BBU Wiskunde en maatschappij Mathematics and society BBW Recreatieve wiskunde, wiskunde: popularisering Recreational mathematics, mathematics: popularisation BBY Rekenkunde, wiskundige instrumenten Arithmetic, mathematical instruments Wiskundige logica en verzamelingenleer Mathematical logic and set theory BDA Wiskundige logica Mathematical logic BDB Wiskundige logica: studieboeken Mathematical logic: textbooks BDP Verzamelingenleer Set theory BDT Vage verzamelingen, vage logica Fuzzy sets, fuzzy logic BDW Geordende verzamelingen, tralies, Boole-algebra's Ordered sets, lattices, Boolean algebras Discrete wiskunde, combinatoriek, grafentheorie Discrete mathematics, combinatorics, graph theory BFA Discrete wiskunde Discrete mathematics BFE Combinatoriek Combinatorics BFF Combinatoriek: studieboeken Combinatorics: textbooks 3

4 BFK Designs en configuraties (wiskunde) Designs and configurations (mathematics) BFN Grafentheorie Graph theory BFP Grafentheorie: studieboeken Graph theory: textbooks BFT Grafentheorie: algoritmen Graph theory: algorithms BH Getallentheorie Number theory BHA Getallentheorie Number theory BHB Getallentheorie: studieboeken Number theory: textbooks BHH Analytische getallentheorie Analytic number theory BHP Algebraïsche getallentheorie Algebraic number theory Algebra BJ Algebra BJA Algebra Algebra BJB Algebra: studieboeken Algebra: textbooks BJE Lichamen, veeltermen Field theory, polynomials BJG Ringen, algebra's Rings, algebras BJJ Lineaire algebra Linear algebra BJK Lineaire algebra: studieboeken Linear algebra: textbooks BJM Matrixtheorie Matrix theory BJR Groepentheorie Group theory BJU Representaties van algebra's en groepen Representation of algebras and groups BJV Lie-algebra's, Liegroepen en representaties van Lie-algebra's en Liegroepen Lie algebras, Lie groups and representations of Lie algebras and Lie groups BJX Algebraïsche meetkunde Algebraic geometry BJZ Categorieëntheorie, homologische algebra, K-theorie Category theory, homological algebra, K-theory Reële en complexe analyse (wiskunde) BM Real and complex analysis (mathematics) BMA Analyse (wiskunde) Analysis (mathematics) BMB Analyse (wiskunde): studieboeken Analysis (mathematics): textbooks BME Reële functies Real functions BMF Reële functies: studieboeken Real functions: textbooks BMJ Maattheorie en integratietheorie Measure and integration BMN Functies van één complexe variabele Functions of one complex variable BMP Functies van één complexe variabele: studieboeken Functions of one complex variable: textbooks BMS Potentiaaltheorie Potential theory BMU Functies van meerdere complexe variabelen Functions of several complex variables 4

5 BN BP BQ BR BMX Speciale functies (wiskunde) Special functions (mathematics) Differentiaalvergelijkingen algemeen, gewone differentiaalvergelijkingen Differential equations general, ordinary differential equations BNA Differentiaalvergelijkingen: algemeen Differential equations: general BNE Gewone differentiaalvergelijkingen: algemeen Ordinary differential equations: general BNF Differentiaalvergelijkingen en gewone differentiaalvergelijkingen: studieboeken Differential equations and ordinary differential equations: textbooks BNH Niet-lineaire en niet-lineaire gewone differentiaalvergelijkingen Nonlinear and nonlinear ordinary differential equations BNL Gewone differentiaalvergelijkingen: beginwaarde-, randwaarde- en eigenwaardeproblemen Ordinary differential equations: initial value, boundary value and eigenvalue problems BNP Gewone differentiaalvergelijkingen: kwalitatieve theorie, dynamische systemen Ordinary differential equations: qualitative theory, dynamical systems BNU Gewone differentiaalvergelijkingen: stabiliteit en asymptotiek Ordinary differential equations: stability and asymptotics BNW Functionaal-differentiaalvergelijkingen, differentievergelijkingen, functionaalvergelijkingen Functional-differential equations, difference equations, functional equations Partiële differentiaalvergelijkingen Partial differential equations BPA Partiële differentiaalvergelijkingen Partial differential equations BPB Partiële differentiaalvergelijkingen: studieboeken Partial differential equations: textbooks BPE Niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen Nonlinear partial differential equations BPH Elliptische differentiaalvergelijkingen Elliptic differential equations BPM Parabolische differentiaalvergelijkingen Parabolic differential equations BPS Hyperbolische differentiaalvergelijkingen Hyperbolic differential equations BPW Partiële differentiaalvergelijkingen: beginwaarde-, randwaarde- en eigenwaardeproblemen Partial differential equations: initial value, boundary value and eigenvalue problems Approximatietheorie, harmonische analyse, integraaltransformaties, integraalvergelijkingen Approximation theory, harmonic analysis, integral transforms, integral equations BQA Approximatietheorie Approximation theory BQF Fourieranalyse Fourier analysis BQJ Wavelets Wavelets BQN Abstracte harmonische analyse Abstract harmonic analysis BQS Integraaltransformaties, operatorenrekening Integral transforms, operational calculus BQW Integraalvergelijkingen Integral equations Functionaalanalyse, variatierekening Functional analysis, calculus of variations BRA Functionaalanalyse (algemeen) Functional analysis (general) BRB Functionaalanalyse (algemeen): studieboeken Functional analysis (general): textbooks BRD Topologische vectorruimten, Banachruimten, Hilbertruimten Topological linear spaces, Banach spaces, Hilbert spaces BRF Functieruimten Function spaces BRH Distributies (functionaalanalyse) Distributions (functional analysis) BRK Topologische algebra's, operatorenalgebra's Topological algebras, operator algebras 5

6 BT BW BX BRM Operatorentheorie: algemeen Operator theory: general BRN Lineaire operatoren Linear operators BRT Differentiaaloperatoren, integraaloperatoren Differential operators, integral operators BRV Niet-lineaire analyse, niet-lineaire operatoren Nonlinear analysis, nonlinear operators BRX Variatierekening Calculus of variations Meetkunde Geometry BTA Meetkunde (algemeen) Geometry (general) BTB Meetkunde (algemeen): studieboeken Geometry (general): textbooks BTG Convexe meetkunde, veelvlakken, discrete meetkunde Convex geometry, polyhedra, discrete geometry BTN Differentiaalmeetkunde Differential geometry BTP Differentiaalmeetkunde: studieboeken Differential geometry: textbooks BTU Globale differentiaalmeetkunde Global differential geometry Topologie, analyse op variëteiten Topology, global analysis BWA Algemene topologie General topology BWD Algebraïsche topologie Algebraic topology BWG Variëteiten, differentiaaltopologie Manifolds, differential topology BWL Differentieerbare variëteiten, globale analyse Differentiable manifolds, global analysis BWN Gewone differentiaalvergelijkingen op variëteiten, dynamische systemen op variëteiten Ordinary differential equations on manifolds, dynamical systems on manifolds BWR Topologische dynamica, ergodentheorie Topological dynamics, ergodic theory BWU Vertakkingstheorie op variëteiten Bifurcation theory on manifolds BWV Fractals Fractals BWX Partiële differentiaalvergelijkingen op variëteiten Partial differential equations on manifolds Kansrekening Probability theory BXA Kansrekening en wiskundige statistiek Probability theory and mathematical statistics BXB Kansrekening en wiskundige statistiek: studieboeken Probability theory and mathematical statistics: textbooks BXE Kansrekening en wiskundige statistiek: geschiedenis en grondslagen Probability theory and mathematical statistics: history and foundations BXH Kansrekening Probability theory BXJ Kansrekening: studieboeken Probability theory: textbooks BXM Kansverdelingen Distributions (probability theory) BXN Limietstellingen, convergentie Limit theorems, convergence BXP Stochastische processen Stochastic processes BXQ Stochastische processen: studieboeken Stochastic processes: textbooks 6

7 CB CD BXU Stochastische analyse Stochastic analysis BXW Markovprocessen Markov processes Wiskundige statistiek Mathematical statistics CBA Wiskundige statistiek Mathematical statistics CBB Wiskundige statistiek: studieboeken Mathematical statistics: textbooks CBC Toegepaste statistiek Applied statistics CBD Wiskundige statistiek: computertoepassingen Mathematical statistics: computer applications CBF Wiskundige statistiek: Bayesiaanse methoden Mathematical statistics: Bayesian methods CBG Statistische beslissingstheorie Statistical decision theory CBH Steekproeftheorie Sampling CBJ Statistische inferentie Statistical inference CBL Schattingstheorie Estimation CBN Toetsingstheorie Hypothesis testing CBQ Multivariate analyse Multivariate analysis CBS Classificatie, clusteranalyse Classification, cluster analysis CBT Regressieanalyse, variantieanalyse Regression, analysis of variance CBV Proefopzetten: ontwerp en statistische analyse Experimental design and analysis (statistics) CBX Inferentie uit stochastische processen, tijdreeksen Inference from stochastic processes, time series Numerieke wiskunde Numerical mathematics CDA Numerieke wiskunde Numerical mathematics CDB Numerieke wiskunde: studieboeken Numerical mathematics: textbooks CDD Numerieke wiskunde: computertoepassingen Numerical mathematics: computer applications CDE Numerieke approximatie Numerical approximation CDG Numerieke lineaire algebra Numerical linear algebra CDK Differentiaalvergelijkingen en gewone differentiaalvergelijkingen: numerieke methoden Differential equations and ordinary differential equations: numerical methods CDN Partiele differentiaalvergelijkingen: numerieke methoden Partial differential equations: numerical methods CDQ Beginwaardeproblemen, randwaardeproblemen, eigenwaardeproblemen: numerieke methoden Initial value problems, boundary value problems, eigenvalue problems: numerical methods CDS Integraalvergelijkingen en Fourieranalyse: numerieke methoden Integral equations and Fourier analysis: numerical methods CDU Overige vergelijkingen: numerieke methoden Other equations: numerical methods CDV Eindige elementenmethoden, multigridmethoden Finite elements, multigrid methods CDX Numerieke algoritmen Numerical algorithms CDY Paralelle numerieke algoritmen Parallel numerical algorithms 7

8 CG CJ CL Operations research Operations research CGA Operations research Operations research CGB Operations research: studieboeken Operations research: textbooks CGD Beslissingstheorie Decision theory CGF Netwerktheorie, scheduling Network theory, scheduling CGH Wachttijdtheorie Queueing theory CGK Betrouwbaarheidstheorie Reliability theory CGL Wiskundig programmeren Mathematical programming CGN Lineair programmeren Linear programming CGR Geheeltallig programmeren Integer programming CGS Stochastisch programmeren Stochastic programming CGT Combinatorisch programmeren Combinatorial programming CGU Niet-lineair programmeren, globale optimalisering Nonlinear programming, global optimisation CGW Wiskundig programmeren: overige technieken Mathematical programming: other techniques CGX Speltheorie Game theory Wiskundige systeemtheorie Mathematical systems theory CJA Wiskundige systeemtheorie Mathematical systems theory CJB Wiskundige systeemtheorie: studieboeken Mathematical systems theory: textbooks CJH Optimaliseren van systemen Systems optimisation CJJ Optimaliseren van systemen: studieboeken Systems optimisation: textbooks CJS Optimaliseren van stochastische systemen Stochastic systems optimisation CJX Systeemtheorie: vage verzamelingen Systems theory: fuzzy sets Informatietheorie Information theory CLA Informatietheorie Information theory CLG Cryptologie Cryptology CLR Coderingstheorie, datacompressie Coding theory, data compression CLU Foutencorrigerende codes Error-correcting codes CP-DZ CP - Informatica - Computer science Informatica algemeen Computer science general Informatica: algemeen CPA Computer science: general Informatica: geschiedenis CPH Computer science: history 8

9 CPN Informatica: onderwijs, onderzoek en industrie Computer science: education, research, and industry CPS Informatica: standaardisatie Computer science: standardisation CPV Informatica en maatschappij Computer science and society Software-aspecten van computersystemen en computernetwerken CR Software aspects of computer systems and computer networks CRA Software-aspecten van computersystemen: algemeen Software aspects of computer systems: general CRE Software-aspecten van computernetwerken: algemeen Software aspects of computer networks: general CRJ Computernetwerken: beheer en gebruik Computer networks: management and use CRM Computernetwerken: beveiliging Computer networks: security and protection CRR Gedistribueerde systemen Distributed systems CRU Computersystemen voor speciale toepassingen, real-time systemen Computer systems for special applications, real-time systems CRW Performance van computersystemen en computernetwerken Performance of computer systems and computer networks Programmeren CV Programming CVA Programmeren Programming CVE Gegevensstructuren Data structures CVG Algoritmen Algorithms CVJ Functioneel programmeren Functional programming CVL Gedistribueerd programmeren, parallel programmeren Distributed programming, parallel programming CVR Object-georiënteerd programmeren Object-oriented programming CVU Logisch programmeren Logic programming CVX Programmeren: overige technieken Programming: other techniques CVZ Programmeren en programmatuur: overige onderwerpen Programming and software: other subjects Programmatuurontwikkeling CX Software engineering CXA Programmatuurontwikkeling (algemeen) Software engineering (general) CXF Programmatuurontwikkeling: hulpmiddelen Software engineering: tools CXK Programmatuur: verificatie en testen Software: verification and testing CXN Programmatuur: documentatie, programmatuuronderhoud Software documentation, software maintenance CXT Programmatuurontwikkeling: management Software engineering: management CXW Programmatuurontwikkeling: kwaliteitsbeheersing Software engineering: quality management DB Programmeertalen Programming languages DBA Programmeertalen Programming languages DBE Programmeertalentheorie Programming languages: theory DBJ Soorten programmeertalen Programming language classifications 9

10 DBK Assembleertalen Assembly languages DBV Afzonderlijke programmeertalen en scripttalen (alfabetisch) Individual programming languages and script languages (alphabetically) DBW Programmeertalen: implementatie Programming languages: implementation DBX Afzonderlijke geintegreerde programmeeromgevingen (IDE) Individual integrated development environments (IDE) DD Besturingssystemen Operating systems DDA Besturingssystemen Operating systems DDT Afzonderlijke besturingssystemen Individual operating systems Theoretische informatica en formele methoden DG Theoretical computer science and formal methods DGA Theoretische informatica (algemeen) Theoretical computer science (general) DGE Automatentheorie, formele talen Automata theory, formal languages DGM Algoritmen: analyse en complexiteit Algorithms: analysis and complexity DGS Formele specificatie, formele verificatie Formal specification, formal verification Wiskundige logica voor informatica DH Mathematical logic for computer science DHA Wiskundige logica voor informatica: algemeen Mathematical logic for computer science: general DHM Berekenbaarheid, recursietheorie, modeltheorie (wiskundige logica) Computability theory, recursion theory, model theory (mathematical logic) DHR Bewijstheorie Proof theory DHU Herschrijfsystemen Rewriting systems DK Informatiesystemen Information systems DKA Informatiesystemen: algemeen Information systems: general DKE Computer- en informatiesystemen: management en organisatie Computer and information systems: management and organisation DKJ Computer- en informatiesystemen: beveiliging Computer and information systems: security and protection DKN Informatiesysteemontwikkeling Information systems development DKU Object-georiënteerde informatiesysteemontwikkeling Object-oriented information systems development DKX Informatica: projectmanagement Software project management Informatica-ergonomie, multimedia: software-aspecten DM Software ergonomics, multimedia: software aspects DMA Informatica-ergonomie Software ergonomics DMF Informatica: gebruikersinterfaces Software: user interfaces DMM Hypermedia en multimedia: software-aspecten Hypermedia and multimedia: software aspects DP Databases Databases DPA Databases (algemeen) Databases (general) DPE Bestandsorganisatie File organisation DPM Relationele databases Relational databases 10

11 DQ DS DT DW DPP Object-georiënteerde databases Object-oriented databases DPS Gedistribueerde databases, parallelle databases, multimedia-databases Distributed databases, parallel databases, multimedia databases DPV Intelligente databases, deductieve databases Intelligent databases, deductive databases DPY Afzonderlijke databasesystemen en databasetalen Individual database systems and database languages Kunstmatige intelligentie Artificial intelligence DQA Kunstmatige intelligentie (algemeen) Artificial intelligence (general) DQD Kunstmatige intelligentie: filosofie en grondslagen Artificial intelligence: philosophy and foundations DQF Expertsystemen Expert systems DQK Kunstmatige intelligentie: deductie, redeneren Artificial intelligence: deduction, reasoning DQN Kennisrepresentatie Knowledge representation DQQ Kunstmatige intelligentie: programmeertalen en programmatuur Artificial intelligence: programming languages and software DQS Machinaal leren, kennisacquisitie Machine learning, knowledge acquisition DQU Neurale netwerken Neural networks Probleemoplossen, zoekmethoden, genetische algoritmen DQW Problem solving, searching, genetic algorithms DQY Gedistribueerde kunstmatige intelligentie Distributed artificial intelligence Computer graphics Computer graphics DSA Computer graphics Computer graphics DSH Wiskunde voor computer graphics, geometrisch modelleren Mathematics for computer graphics, geometric modelling DSL Geometrische algoritmen Geometric algorithms DSR Computer graphics: standaardisatie, programmeren en programmeertalen Computer graphics: standardisation, programming and programming languages DSU Driedimensionale en realistische computer graphics Threedimensional and realistic computer graphics Computersimulatie Computer simulation DTA Computersimulatie Computer simulation DTG Simulatietalen Simulation languages DTM Interactieve simulatie, virtual reality Interactive simulation, virtual reality DTU Numerieke simulatie Numerical simulation Computergebruik, personal computing Computer use, personal computing DWA Computergebruik Computer use DWE Personal computing Personal computing Afzonderlijke standaardprogramma's en programmapakketten DWM Individual standard software and software packages DWP Internetgebruik Internet use 11

12 EB-FP EB EC ED - Fysica - Physics Fysica algemeen Physics general EBA Fysica: algemeen Physics: general EBB Fysica: geschiedenis en filosofie History and philosophy of physics EBC Fysica: onderwijs en onderzoek Physics: education and research EBD Fysische eenheden Physical units EBE Experimentele fysica Experimental physics EBG Meettechniek: algemeen Measuring techniques: general EBH Sensoren Sensors EBJ Cryogene fysica en techniek Cryogenic physics and technology EBK Vacuümtechniek Vacuum technique Theoretische fysica Theoretical physics ECA Theoretische fysica: algemeen Theoretical physics: general ECB Wiskundige fysica Mathematical physics ECC Wiskundige fysica: analytische methoden Mathematical physics: analytical methods ECD Speciale relativiteitstheorie, relativistische mechanica Special theory of relativity, relativistic mechanics ECE Trillingen, golven Vibrations, waves ECF Klassieke veldentheorie Classical field theory ECG Statistische fysica, statistische mechanica Statistical physics, statistical mechanics ECH Transporttheorie, diffusietheorie Transport theory, diffusion theory ECJ Quantummechanica Quantum mechanics ECK Quantum informatie, quantum computers Quantum information, quantum computers ECL Quantumstatistische mechanica Quantum statistical mechanics ECM Quantumveldentheorie Quantum field theory ECR Zwaartekracht, algemene relativiteitstheorie Gravity, general theory of relativity Mechanica Mechanics EDA Mechanica: algemeen Mechanics: general EDB Theoretische mechanica Theoretical mechanics EDC Mechanica van punten en starre lichamen Rigid body mechanics EDE Continuüm-mechanica, elasticiteit Continuum mechanics, elasticity EDF Plasticiteit Plasticity EDG Viscoëlastische, plastische en korrelige stoffen: mechanica en reologie Viscoelastic, plastic and granular materials: mechanics and rheology 12

13 EF EH Technische mechanica Applied mechanics EFA Technische mechanica: algemeen Applied mechanics: general EFB Statica Statics EFC Technische mechanica: speciale onderwerpen Applied mechanics: special subjects EFD Sterkteleer: algemeen Mechanics of materials: general EFE Sterkteleer: computertoepassingen en speciale onderwerpen Mechanics of materials: computer applications and special subjects EFF Bouwkundige sterkteleer: algemeen Mechanics of civil structures: general EFG Bouwkundige sterkteleer: speciale onderwerpen Mechanics of civil structures: special subjects EFH Breukmechanica Fracture mechanics EFJ Mechanica van constructies Mechanics of engineering structures EFK Plasticiteit, kruip van constructies Plasticity, creep of structures EFL Knik Stability, buckling of structures EFM Balken, staven, liggers, kolommen Beams, rods, girders, columns EFN Raamconstructies, vakwerken Frames, braced frameworks EFP Platen, plaatconstructies Plates, plate structures EFQ Schalen, schaalconstructies Shells, shell structures EFR Experimenteel spanningsonderzoek Experimental stress analysis EFS Mechanische trilling: algemeen Mechanical vibrations: general EFT Mechanische trillingen: constructies Mechanical vibrations:structural EFU Mechanische trillingen: roterende assen en rotors Mechanical vibrations rotor dynamics EFV Trillingsdemping, balancering Vibration control, balancing Stromingsmechanica Fluid mechanics EHA Stromingsmechanica: algemeen Fluid mechanics: general EHB Stromingsmechanica: berekening, simulatie Fluid mechanics: calculations, simulation EHC Stromingsmechanica: speciale onderwerpen Fluid mechanics: special subjects EHD Turbulentie, turbulente stroming Turbulence, turbulent flow EHE Meerfasenstroming Multiphase flow EHF Viskeuze stroming Viscous flow EHG Niet-Newtonse stroming Non-Newtonian fluid mechanics EHH Vloeistofstromingsmechanica, hydromechanica: algemeen Incompressible fluid flow, hydraulics EHJ Vloeistofstroming: meettechnieken Fluid flow measurements EHK Vloeistofgrenslaagstroming Fluid boundary-layer flow 13

14 EK EL EHL Vloeistofcavitatiestroming Fluid cavitation flow EHM Vloeistofstroming in poreuze media Fluid flow through porous media EHN Vloeistofstroming door leidingen en kanalen Pipe and open channel fluid flow EHP Vloeistofstroming om lichamen Fluid flow past obstacles EHQ Stromingen door openingen, straalstromingen Flow through orifices, jet flows EHR Gasstromingsmechanica: algemeen Compressible fluid flow: general EHS Aerodynamica Aerodynamics EHT Transone stroming, supersone stroming Transonic aerodynamics, supersonic aerodynamics EHU Gasstroming: meettechnieken Gas flow measurement EHV Gasgrenslaagstroming Gas boundary-layer flow EHW Gasstroming in poreuze media Gas flow through porous media EHX Gasstroming door leidingen Gas flow through pipes EHY Gasstroming om lichamen Gas flow past obstacles Thermodynamica, warmteleer Thermodynamics, thermophysics EKA Thermodynamica, warmteleer Thermodynamics, thermophysics EKB Statistische thermodynamica Statistical thermodynamics EKC Niet-omkeerbare processen, fasenovergangen Irreversible processes, phase transitions EKE Technische thermodynamica: algemeen Applied thermodynamics: general EKF Technische thermodynamica: speciale onderwerpen Applied thermodynamics: special subjects EKH Warmtemeting, temperatuurmeting Heat measurement, temperature measurement EKJ Warmte-overdracht: algemeen Heat transfer: general EKK Warmtegeleiding Heat conduction EKL Warmtestraling, infraroodstraling Heat radiation, infrared radiation EKM Technische warmteoverdracht: algemeen Applied heat transfer: general EKN Technische warmtoverdracht: speciale onderwerpen Applied heat transfer: special subjects EKP Thermische isolatie Thermal insulation Geluidsleer Acoustics ELA Geluidsleer: algemeen Acoustics: general ELC Geluidstechniek Technical acoustics ELE Geluidsvoortplanting in materialen, geluiddemping Sound propagation in materials, sound damping ELG Ultrasone techniek Ultrasonics 14

15 EM EN EP ET Elektriciteit en magnetisme Electricity and magnetism EMA Elektriciteit en magnetisme Electricity and magnetism EMB Elektriciteit Electricity EMC Elektromagnetisme Electromagnetism EMD Elektromagnetische golven Electromagnetic waves EME Magnetisme Magnetism EMF Geladen deeltjesoptica, electronenmicroscopen Charged particle optics, electron microscopes EMG Quantumelektronica, lasers Quantum electronics, lasers Optica Optics ENA Optica: algemeen Optics: general ENC Optische meettechnieken Optical measurement techniques END Lichttheorie Theory of light ENE Lichtbreking, reflectie, polarisatie Refraction, reflection, polarisation of light ENF Lichtbuiging, interferentie Light diffraction, interference ENG Lichtverstrooiing, absorptie, emissie Light scattering, absorption, emission ENJ Geometrische optica, optische instrumenten Geometrical optics, optical instruments ENL Niet-lineaire optica Nonlinear optics ENM Technische optica, fotonica Technical optics, photonics ENN Fotometrie, elektro-optica Photometry, electro-optics ENQ Quantum optica Quantum optics ENR Holografie Holography ENS Laser-optica Laser optics ENT Vezeloptica, geïntegreerde optica Fiber optics, integrated optics Beeldverwerking en patroonherkenning Image processing and pattern recognition EPA Beeldverwerking en patroonherkenning: algemeen Image processing and pattern recognition: general EPB Beeldverwerking Image processing EPC Patroonherkenning Pattern recognition Kernfysica en hoge-energiefysica Nuclear physics, high energy physics ETA Kernfysica: algemeen Nuclear physics: general ETC Kernfysische metingen Nuclear physics: measurements ETD Stralingsbronnen, versnellers Radiation sources, accellerators ETE Bouw van de atoomkern Nuclear structure 15

16 ETF Kernspectroscopie Nuclear spectroscopy ETG Radioactiviteit Radioactivity ETH Kernreacties Nuclear reactions ETJ Kernreacties met fotonen of elektronen Nuclear reactions with photons or electrons ETK Kernreacties met zware deeltjes Nuclear reactions with heavy particles ETL Kernreacties met neutronen of protonen, kernsplijting Nuclear reactions with neutrons or protons, nuclear fission ETP Elementaire deeltjes Elementary particles ETR Wisselwerking van elementaire deeltjes Elementary particle interactions ETS Elektromagnetische wisselwerking, zwakke wisselwerking Electromagnetic interaction, weak interaction ETT Sterke wisselwerking, hadronen Strong interaction, hadrons ETV Ioniserende stralen, radioactieve stralen Ionizing radiation, radioactive radiation ETW Röntgenstraling, gammastraling X-rays, gamma radiation ETX Deeltjesstralen Particle radiation EW Kerntechniek Nuclear engineering EWA Kerntechniek: algemeen Nuclear technology: general EWC Kernreactorfysica Nuclear reactor physics EWD Kernreactorbrandstof Nuclear fuel EWE Kernreactoren Nuclear reactors EWG Kernenergie, kernenergiecentrales Nuclear energy, nuclear energy reactors EWH Kernfusie Nuclear fusion EWJ Kernstralingstechniek, kernstralingsafscherming Nuclear radiation technology, nuclear radiation shielding EWM Radioactieve (afval)stoffenbehandeling Radioactive waste treatment Atoom- en moleculefysica EX Atomic and molecular physics EXA Atoomfysica Atomic physics EXB Atoomstralen, ionisatie Atomic rays, ionisation EXC Moleculefysica Molecular physics EXD Moleculestralen Molecular rays EXE Spectroscopie: algemeen Spectroscopy: general EXF Atoomspectroscopie: algemeen Atomic spectroscopy: general EXG Massaspectroscopie Mass spectroscopy EXH Moleculespectroscopie Molecular spectroscopy EXJ Magnetische resonantiespectroscopie (NMR, ESR) Magnetic resonance spectroscopy (NMR, ESR) 16

17 EZ FB FC FD EXK Luminiscentie, fosforescentie Luminescence, phosphorescence Plasmafysica Plasma physics EZA Plasmafysica Plasma physics EZB Magnetohydrodynamica, plasmadynamica Magnetohydrodynamics, plasma dynamics EZC Plasmagolven, stabiliteit Plasma waves, stability EZD Plasma-onderzoek, uitwendige wisselwerking Plasma diagnostics, external interaction Vloeistoffysica en gasfysica Physics of fluids FBB Vloeistoffysica Physics of liquids FBC Gasfysica Physics of gases FBD Vloeibare kristallen Liquid crystals FBF Vloeistoffen en gassen: thermodynamica Fluids: thermodynamics FBG Transportverschijnselen in vloeistoffen en gassen Transport phenomena in fluids FBH Superfluïditeit, helium Superfluidity, helium FBJ Vloeistoffen en gassen: elektromagnetische eigenschappen Fluids: electromagnetic properties FBK Gassen: elektrische geleiding Gases: electric conduction Vastestoffysica: algemeen, structuur en thermodynamica Solid state physics: general, structure and thermodynamics FCA Vastestoffysica: algemeen Solid state physics: general FCB Theoretische vastestoffysica Theoretical solid state physics FCC Kristallografie Crystallography FCD Röntgenkristallografie X-ray crystallography FCE Vaste stoffen: elektronenmicroscopie Solids: electron microscopy FCG Kristalfysica, kristalgroei Crystal physics, crystal growth FCH Kristaldefecten Crystal defects FCJ Vaste stoffen: mechanische en thermodynamische eigenschappen Solids: mechanical and thermodynamical properties FCK Kristaldynamica, excitonen, fononen Crystal dynamics, excitons, phonons FCL Zachte gecondenseerde materie Soft condensed matter FCM Nanostructuren Nanostructured materials Vastestoffysica: elektrische, magnetische en optische eigenschappen Solid state physics: electrical, magnetic and optical properties FDB Vaste stoffen: elektronentheorie Solids: electron theory FDC Elektrische verschijnselen in vaste stoffen Electrical phenomena in solids FDD Elektrische verschijnselen in metalen Electrical phenomena in metals FDE Elektrische verschijnselen in niet-metalen Electrical phenomena in non-metals 17

18 FF FH FK FDF Diëlektriciteit, piëzoelektriciteit, ferro-elektriciteit Dielectricity, piezoelectricity, ferroelectricity FDG Foto-elektriciteit, thermo-elektriciteit Photoelectricity, thermoelectricity FDJ Vaste stoffen: optische eigenschappen en spectroscopie Solids: optical properties and spectroscopy FDK Vastestoffysica: elektronenemissie en ionenemissie Solids: electron emission and ion emission FDL Magnetische verschijnselen in vaste stoffen Magnetic phenomena in solids FDM Supergeleiding Superconductivity FDN Hogetemperatuur-supergeleiding High-temperature superconductivity Halfgeleiderfysica Semiconductor physics FFA Halfgeleiderfysica: algemeen Semiconductor physics: general FFC Halfgeleiders: elektronische en transporteigenschappen Semiconductors: electronic and transport properties FFD Halfgeleiders: optische eigenschappen Semiconductors: optical properties FFE Halfgeleideroppervlakken Semiconductor surfaces Fysica van oppervlakken en dunne lagen Physics of surfaces and thin layers FHB Oppervlakken en grensvlakken (fysica) Surface and interface physics FHC Dunne lagen (fysica) Thin layer physics FHD Microscopie van oppervlakken, grensvlakken en dunne lagen Microscopy of surfaces, interfaces and thin layers FHH Karakterisering van oppervlakken, grensvlakken en dunne lagen Characterisation of surfaces, interfaces and thin layers FHJ Groei van dunne lagen en epitaxie Growth of thin layers and epitaxy FHL Laag dimensionale, mesoscopische en nanoscale systemen Low dimensional, mesoscopic and nanoscale systems Fysische procestechnologie Physics of process technology FKA Fysische procestechnologie: algemeen Physical process technology: general FKB Fysische scheidingsmethoden: algemeen Physical separation techniques: general FKC Mechanische scheidingsmethoden Mechanical separation techniques FKD Thermische scheidingsmethoden: algemeen Thermal separation techniques: general FKE Droogtechniek, verdampingstechniek Technical drying, evaporation FKF Destilleren Distillation FKG Extractietechniek, absorptietechniek Extraction and absorption FKH Industriële kristallisatie Industrial crystallisation FKJ Poedertechnologie: algemeen Powder technology: general FKK Deeltjesgroottemeting Particle size measurement FKL Mengen, oplossen Mixing, solvation FKM Fluïdisatie Fluidisation 18

19 FL Astronomie Astronomy FLA Astronomie: algemeen Astronomy: general FLB Hemelmechanica, astrodynamica Celestial mechanics, astrodynamics FLC Astronomische observaties en instrumenten Astronomical observations and instruments FLD Astronomisch onderzoek vanuit de ruimte Space-based astronomical research FLE Planeten, satellieten, kometen Planets, satellites, comets FLF Zon Sun FLG Sterren, sterrenstelsels, verre hemellichamen Stars, galaxies, distant astronomical objects FLJ Astrofysica Astrophysics FLL Kosmologie Cosmology FR-GZ FR FT - Elektrotechniek - Electrical engineering Elektrotechniek algemeen Electrical engineering general FRA Elektrotechniek: algemeen Electrical engineering: general FRE Elektrotechniek: geschiedenis History of electrical engineering FRG Elektrotechniek: onderwijs en instituten Electrical engineering: education and institutions FRJ Elektrotechniek: wiskunde Electrical engineering: mathematical techniques FRL Elektrotechniek: veiligheid Electrical engineering: safety FRM Elektrotechniek: betrouwbaarheid Electrical engineering: reliability FRN Elektrotechnische fabricagetechnieken: algemeen Electrotechnical fabrication techniques: general FRQ Elektrotechnische industrie: milieu-aspecten Electrotechnical industry: environmental factors Elektrotechniek: componenten en materialen Electrical engineering: components and materials FTA Elektrotechnische materialen: algemeen Materials in electrical engineering: general FTC Isolatiematerialen (elektrotechniek) Insulation materials (electrotechnical engineering) FTF Toepassingen van diëlektrische materialen en apparaten Dielectric material applications and devices FTH Toepassingen van magnetische materialen Magnetic material applications and devices FTK Permanente magneten en toepassingen Permanent magnets and applications FTM Niet-permanente magnetische materialen: toepassingen Non-permanent magnetic materials: applications FTP Toepassingen van supergeleidingsmaterialen Superconducting material applications and devices FTR Passieve componenten (elektrotechniek) Passive components (electrotechnical engineering) Overige materialen in de elektrotechnische industrie (niet-diëlektrisch, niet-magnetisch, nietsupergeleidend) FTT Other materials in electroctechnical industry (non-dielectric, non-magnetic, non-superconducting) FTU Microgolfbuizen Microwave tubes 19

20 FTV CRT en overige elektronenbuizen CRT and other electron tubes Halfgeleider devices FV Semiconductor devices FVA Halfgeleider devices: algemeen Semiconductor devices: general FVB Halfgeleider devices modellen en equivalente schakelingen Semiconductor device modelling and equivalent circuits FVH Veldeffect devices Field effect devices FVK Optische materialen en devices, opto-elektronica Optical materials and devices, optoelectronics FVL Halfgeleider devices technologie Semiconductor devices technology FVM Metallisatie en verbindingstechnieken Metallisation and interconnection technology FVN Halfgeleider geintegreerde schakelingen: lithografie Semiconductor integrated circuits: lithography FVP Gedrukte bedradingen Printed circuits FVR Geïntegreerde schakelingen: fabricage Integrated circuits fabrication FVT Halfgeleider geintegreerde schakelingen: micro-assemblagetechnieken Semiconductor integrated circuits: microassembly techniques Geïntegreerde schakelingen FW Integrated circuits FWA Halfgeleider-geïntegreerde schakelingen: modellen en simulatie Semiconductor integrated circuits: modelling and process simulation FWC Geïntegreerde schakelingen Integrated circuits FWE CMOS geïntegreerde schakelingen CMOS integrated circuits FWF MOS geïntegreerde schakelingen MOS integrated circuits FWJ Overige veldeffect-geïntegreerde schakelingen (CCD, HEMT, JFET, MESFET) Other field effect integrated circuits (CCD, HEMT, JFET, MESFET) FWL Gemengde geïntegreerde schakelingen en technologie (BiCMOS, BiFET) Mixed technology integrated circuits (BiCMOS, BiFET) Circuittheorie en elektrische circuits FZ Circuit theory and electric circuits FZA Elektrische circuits: algemeen Circuit theory: general FZB Lineaire netwerken: analyse en synthese Linear network analysis and design FZC Niet-lineaire netwerken: analyse en synthese Nonlinear network analysis and design FZD Circuit-theorie Circuit theory FZE Elektrische filters Electric filters FZG Actieve filters Active filters FZH Digitale filters (schakelingen) Digital filters (circuits) FZL Overige elektrische circuits (comparatoren, faseverschuivers, houd- en timing-schakelingen) Other electric circuits (comparators, phase shifters, sample/hold and timing circuits) FZN Neurale netwerken: schakelingen Neural nets: circuits GB Elektronica Electronic circuits GBA Elektronica: algemeen Electronic circuits: general GBB Elektronische voedingen Electronic power supplies 20

21 GBC Versterkers Amplifiers GBG Modulatoren, demodulatoren, mixers Modulators, demodulators, mixers GBJ Overige elektronische schakelingen Other electronic circuits GBK Digitale elektronica Digital electronics GBL Logische schakelingen Logic circuits GBM Geheugenschakelingen Memory circuits GBN Microprocessors: ontwerp Microprocessors: design GBO A/D- en D/A-convertoren A/D and D/A convertors GBP Overige digitale schakelingen (klokken) Other digital circuits (clocks) GD Hoogfrequentietechniek Microwave technology GDA Hoogfrequentietechniek Microwave technology GDB Golfgeleidercomponenten Waveguide components GDC Microgolf circuits en devices Microwave circuits and devices GDE Hoogfrequentie-geïntegreerde schakelingen Microwave integrated circuits Elektromagnetische golfvoortplanting en antennes GF Electromagnetic wave propagation and antennas GFA Elektromagnetische golfvoortplanting Electromagnetic wave propagation GFC Elektromagnetische comptabiliteit Electromagnetic comptability GFF Antennes Antenna theory GFH Enkelvoudige antennes Single antennas GG Communicatietheorie Communication theory GGA Modulatiemethoden Modulation methods GGC Signaaltheorie Signal theory GGE Signaalverwerking Signal processing GGF Videoverwerking Video processing GGG Communicatieswitching Communication switching GGJ Multiple-acces communicatie Multiple acces communication GGL Queueing-systemen Queueing systems GGN Communicatieprotocollen Communication protocols GGP Communicatienetwerk: ontwerp en planning Communication network: design and planning GH Telecommunicatie Telecommunication GHA Telecommunicatietoepassingen: algemeen Telecommunication applications: general GHB Telecommunicatiegeschiedenis History of telecommunication 21

22 GJ GK GL GHD Telecommunicatienetten Telecommunication networks GHF Telefonie, videotelefonie en draadloze telefonie Telephony, videotelephony and cordless telephony GHG Computercommunicatie Computer communication GHH Geïntegreerde diensten (telecommunicatie) Integrated services (telecommunication) GHJ Intelligente netwerken (telecommunicatie) Intelligent networks (telecommunication) GHK Multimedia-communicatie Multimedia communication GHM Elektronisch berichtenverkeer Electronic mail and data interchange GHO Telefooncentrales en -apparaten Telephone switching centers and equipment GHQ Fax Facsimile Transmissiewegen en transmissie-apparaten Transmission links and transmission equipment GJA Transmissielijnen, transmissie-apparaten Transmission lines and links, transmission equipment GJC Radioverbindingen Radio links and equipment GJE Mobiele radiosystemen Mobile radio systems GJG Satelliet-communicatiesystemen Satellite relay systems GJJ Meteoor-telecommunicatie Meteor burst communication GJK Optische verbindingen Optical links, optical equipment GJM Telecommunicatie over elektriciteitsnet Telecommunication over power lines Radar en radionavigatie Radar and radionavigation GKA Radartheorie Radar theory GKB Radarapparaten, radarsystemen en radartoepassingen Radar equipment, systems and applications GKD Radionavigatie Radionavigation Radio, televisie en geluidsapparatuur Radio, television and audio GLA Telecommunicatie: wetgeving Telecommunication: legislation GLB Radio-omroep, televisie-omroep Radio broadcasting, television broadcasting GLC Televisie Television equipment, television systems and application GLE HDTV High Definition Television GLG CATV CATV GLK Beeldregistratie Videorecording GLM Toepassingen van televisiesystemen Application of televsion systems GLN Geluidsapparatuur, geluidssystemen Audio equipment, audio systems GLP Geluidsregistratie Audio recording techniques 22

23 Elektrotechnische metingen en meetinstrumenten GN Electronic instrumentation GNA Elektrotechnische metingen en meetinstrumenten: algemeen Electrical measurement and measurement instruments: general GNC Elektronische metingen en meetinstrumenten Electronic measurement and electronic instrumentation GNE Display-apparaten Display devices GNF Display-technieken Display technology and devices Overige elektrotechnische metingen en meetinstrumenten (landmijn-detectoren, logic analyzers, GNH network analyzers) Other electrical measurement instruments (land mine detectors, logic analyzers, network analyzers) GP Computer-apparatuur Computer hardware GPA Computertechniek: algemeen Computer engineering: general GPC Computerschakelingen, computer devices Computer circuits, computer devices GPE Logische schakelingen ontwerpen Logic design (computer circuits) GPG Computerarchitectuur Computer architecture GPH Parallelle architecturen en verwante architecturen Parallel architectures and related architectures GPJ Computeropslagtechnieken Computer storage equipment and techniques GPL Computersystemen, mainframes, minicomputers Computer systems, mainframes, minicomputers GPN Microcomputers Microcomputers GPP Computerrandapparatuur Computer peripheral equipment GPS Optische computers Optical computers Datacommunicatie: apparatuur en technieken GR Data communication: equipment and techniques GRA Computerinterface (incl. computerbussen) Computer interface (incl. system buses) GRC Computernetwerken en netwerktechnieken Computer networks and network techniques GRE Netwerken Networking equipment GRG Computernetwerk: protocollen Computer network: protocols GRJ Overige datacommunicatie-apparaten en -technieken Other data communication equipment and techniques Elektrische energietechniek GT Power systems and application GTA Elektrische energiesystemen Electric power systems GTB Elektriciteitsnetten Electric power networks GTC Elektriciteitscentrales Electric power stations and plants GTE Waterkrachtcentrales Hydroelectric power stations GTF Zonne-energiecentrales Solar power stations GTG Overige elektriciteitscentrales Other electric power stations GTK Elektrische machines en apparaten Electric machines and power apparatus GTM Kleine elektrische machines Small electric machines 23

24 GTO GTQ GTR GTS Hoogspanningstechniek High voltage engineering and installation Vermogenselektronica en vermogensconverters Power electronics and power converters Elektromotorische aandrijvingen Electric drives Elektrische installaties en huishoudelijke apparaten Electrical installations and domestic appliances HB-HZ - Materiaalkunde - Materials engineering Materiaalkunde algemeen HB Materials engineering general HBA Materiaalkunde: algemeen Materials science: general HBB Materiaaleigenschappen, materiaalonderzoek Materials properties, materials research HBC Destructief materiaalonderzoek Materials: destructive testing HBD Niet-destructief materiaalonderzoek Materials: non destructive testing HBE Materiaalaantasting Materials degradation HD Metalen Metals HDA Metalen en legeringen: algemeen Metals and alloys: general HDB Metalen en legeringen: eigenschappen Metals and alloys: properties HDC Metalen en legeringen: structuur Metals and alloys: structure HDD Ferrometalen en legeringen Ferrous metals and alloys HDE Lichtmetalen en legeringen Light metals and alloys HDF Non-ferrometalen en legeringen Non-ferrous metals and alloys HDG Metaalfysica, metaaldiffusie Metal physics, diffusion in metals HDH Metaalcorrosie Metal corrosion HDJ Metalen: warmtebehandeling Metal heat treatment HG Niet-metalen Non-metallic materials HGA Plastics: eigenschappen Plastics: properties HGC Keramische materialen, hittebestendige materialen Ceramic materials, heat resistant materials HGD Composietmaterialen, vezelversterkte materialen Composite materials, fiber-reinforced materials HGE Overige materialen (rubber, leder, hout, e.d.) Other materials (rubber, leather, wood, etc.) JB-JZ JB - Chemie - Chemistry Chemie algemeen Chemistry general Chemie: algemeen JBA Chemistry: general Chemie: geschiedenis JBB Chemistry: history Chemische berekeningen, chemie: computertoepassingen JBC Chemical computing 24

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Automotive Automotive trends I Dynamics Automobility Systems Computation for AU Elective Signals Elective Basic

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen.

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. ---Toelichting--- Studenten die een oud studieprogramma volgen en dat wensen te blijven doen kunnen

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november De PROFIBUS, PROFINET & Ede, 18 november 2011 IO-Link dag 2011 The basics of PROFINET Harm Geurink Product Manager AUTOMATION Phoenix Contact bv hgeurink@phoenixcontact.nl PROFINET Trends in de markt:

Nadere informatie

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde:

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Onderstaande tabellen geven de programma s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel Aanvulling opleidingsbrochure Master en Schakel in de industriële wetenschappen 1-1 WAAROM EEN MASTEROPLEIDING NA EEN PROFESSIONELE BACHELOR? Tijdens

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Thesisonderwerpen binnen de onderzoeksgroep klassieke analyse (Walter Van Assche)

Thesisonderwerpen binnen de onderzoeksgroep klassieke analyse (Walter Van Assche) Thesisonderwerpen binnen de onderzoeksgroep klassieke analyse (Walter Van Assche) De onderwerpen sluiten aan bij het onderzoek in de afdeling Analyse (onderzoeksgroep klassieke analyse) en zijn zo gekozen

Nadere informatie

Wat is vacuüm? Jan de Boer (FNWI/IoP/ITFA, GRAPPA, D-ITP, ) NSA ouderdag 2016

Wat is vacuüm? Jan de Boer (FNWI/IoP/ITFA, GRAPPA, D-ITP, ) NSA ouderdag 2016 Wat is vacuüm? Jan de Boer (FNWI/IoP/ITFA, GRAPPA, D-ITP, ) NSA ouderdag 2016 Definitie 1: Vacuüm = ruimte zonder materie Definitie 2: Vacuüm = de toestand van een systeem met de laagst mogelijke energie

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009 De PROFIBUS & PROFINET dag 2009 Edegem, 10 juni 2009 Wat is PROFIBUS? Ronald Poosen PI Competence Center ACRO 2 Waarom PROFIBUS - Centrale PLC - Sensoren/Actuatoren - Gebaseerd op 4-20mA of 0-10V technologie

Nadere informatie

praktijk theorie vaardigheden kennis mechanica statica dynamica thermodynamica stromingsleer

praktijk theorie vaardigheden kennis mechanica statica dynamica thermodynamica stromingsleer MungosWorks is sinds 28 januari 2004 actief als technisch ontwerpen adviesbureau gericht op automatisering. Wij ontwikkelen innovatieve systemen die bedrijfsprocessen beter, goedkoper, efficiënter en/of

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde inclusief de bacheloropleidingsvariant Science, Business &

Nadere informatie

Sterrenkunde en Natuurkunde STUDIEACTIVITEITEN. Vak JAAR 1. Algebra 1 4081ALGB1 6 200 24-jun 10:00-13:00 9883 10-jul 14:00-17:00 15577

Sterrenkunde en Natuurkunde STUDIEACTIVITEITEN. Vak JAAR 1. Algebra 1 4081ALGB1 6 200 24-jun 10:00-13:00 9883 10-jul 14:00-17:00 15577 Jaar 2014-2015 Sterrenkunde en Natuurkunde EN Vak JAAR 1 Studiegids nr EC lvl n.v.t. = niet van toepassing n.n.b. = nog niet bekend tentamen datum en tijd HERtentamen datum/tijd 20-mei-15 Algebra 1 4081ALGB1

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) 1. Kennis De afgestudeerde bachelor 1.1 beheerst de basisbegrippen, theorieën,

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20161020 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW)

(art en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Thesisonderwerpen binnen de onderzoeksgroep klassieke analyse (Walter Van Assche)

Thesisonderwerpen binnen de onderzoeksgroep klassieke analyse (Walter Van Assche) Thesisonderwerpen binnen de onderzoeksgroep klassieke analyse (Walter Van Assche) De onderwerpen sluiten aan bij het onderzoek in de afdeling Analyse (onderzoeksgroep klassieke analyse) en zijn zo gekozen

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

De wetenschappelijk kant van "Advanced Instrumentation" Big Science in het SRON programma. en de kansen die hieruit volgen

De wetenschappelijk kant van Advanced Instrumentation Big Science in het SRON programma. en de kansen die hieruit volgen De wetenschappelijk kant van "Advanced Instrumentation" Big Science in het SRON programma en de kansen die hieruit volgen Gerard Cornet Henk van der Linden Henk Hoevers SRON and BIG Science To conceive

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX

Nadere informatie

HAN als kennispartner voor light weight design. Rens Horn. law.horn@han.nl

HAN als kennispartner voor light weight design. Rens Horn. law.horn@han.nl HAN als kennispartner voor light weight design Rens Horn law.horn@han.nl Constructief ontwerp Kosteneffectief Prestatie/Gewicht Betrouwbaarheid onderhoudbaarheid Aanschafkosten + gebruikskosten Kosteneffectief

Nadere informatie

Sterrenkunde en Natuurkunde STUDIEACTIVITEITEN. Vak JAAR 1

Sterrenkunde en Natuurkunde STUDIEACTIVITEITEN. Vak JAAR 1 Jaar 2015-2016 Sterrenkunde en Natuurkunde STUDIEACTIVITEITEN Vak JAAR 1 Studiegids nr EC lvl n.v.t. = niet van toepassing n.n.b. = nog niet bekend tentamen datum en tijd STUDIE ACTIVITEIT Programmeermethoden

Nadere informatie

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Emile Hendriks Opleidingsdirecteur TI/CS Waarom? TU-breed project Studiesucces omdat Rendement te laag Studieduur te lang In 2011: slechts 22% haalde

Nadere informatie

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) Locatie specifieke bijlage TU/e 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

Nadere informatie

SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation Dolf Broekaart Manager Simulation Van strategie tot productie Simuleon - Introductie Wie is Simuleon? Van strategie tot productie Zusterbedrijf van Design Solutions Specialisten in

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie,

Nadere informatie

Christiaan Huygens Verdiepingssymposium

Christiaan Huygens Verdiepingssymposium Christiaan Huygens Verdiepingssymposium Systeemtheorie: een vakgebied vol dynamiek en interactie! onderdeel van de leerstoel Optimalisatie en Systeemtheorie Jacob van der Woude 21 maart 2011 1 Delft University

Nadere informatie

Multiphysics simulations

Multiphysics simulations Eenvoudig bedienbare simulatiesoftware om gelijktijdig meerdere fysische fenomenen te beschrijven: wat zijn de mogelijkheden? Multiphysics simulations useful software, ready for use Comsol BV ir. Frank

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis

Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Hoe maak ik mijn datacenterinfrastructuur cloud ready? Door: Bart Nieuwenhuis Application: Data Center Fire Pump Controller Chillers Surge Protection Automatic Transfer Switch Uninterruptible Power Supplies

Nadere informatie

Digitalization in Machine Building

Digitalization in Machine Building Digitalization in Machine Building Industrie 4.0 De volgende stap voor de maakindustrie 2 nd Industrial 1 st Revolution Water and steam Kernpunten Electricity, mass production Industrial Revolution 4

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2009/2010. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2009/2010. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2009/2010 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2009/2010 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 529 Besluit van 14 oktober 2002 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing van masteropleidingen in het wetenschappelijk

Nadere informatie

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorstelling bedrijf... 3 Producten... 4 Reden in India... 5 Gerichte vragen... 6 Voorstelling bedrijf Het Indiaas Instituut voor

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com De convergentie naar gemak Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com ge mak (het; o) 1. kalmte, bedaardheid: iem. op zijn gemak stellen kalm laten worden 2. het vermogen iets zonder moeite te

Nadere informatie

Professionele bachelor elektromechanica

Professionele bachelor elektromechanica 1ste jaar (semester 1 en 2) 1ste jaar - gemeenschappelijk traject "Een stevige basis" 2de jaar (semester 3 en 4) 2de jaar - gemeenschappelijk traject "Een technologiebad" 3de jaar (semester 5 en 6) Afstudeerrichting

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl Als apparaten al niet met elkaar willen praten Ad van Berlo a.vberlo@smart-homes.nl Ontwikkelingen in installaties 1900 1955 1955 1980 1980 2005 2005-2011 Elektra Water Gas Riool Rookkanaal Telefoon TV

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Quantum computing. Dirk Nuyens. dept. computerwetenschappen KULeuven. [dirk.nuyens@cs.kuleuven.ac.be]

Quantum computing. Dirk Nuyens. dept. computerwetenschappen KULeuven. [dirk.nuyens@cs.kuleuven.ac.be] Quantum computing Dirk Nuyens [dirk.nuyens@cs.kuleuven.ac.be] dept. computerwetenschappen KULeuven qc-sim-intro.tex Quantum computing Dirk Nuyens 18/12/2001 21:25 p.1 Mijn thesis plannen Proberen een zo

Nadere informatie

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 About Qmicro Qmicro develops and manufactures solutions enabled by micro chip technology

Nadere informatie

Technische natuurkunde

Technische natuurkunde Technische natuurkunde De hbo-studie technische natuurkunde leidt op tot technisch natuurkundige. Deze bachelor vergaart door onderzoek en experimenteren kennis en informatie die bijdragen aan oplossingen

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems High-Performance Computing Optimizing compilers (generieke codes, maar ook specifieke rekenkernels). Parallel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Waarom testen? Het draait allemaal om: - winst marge - klant tevredenheid - product inzicht (van productie tot eind gebruiker)

Waarom testen? Het draait allemaal om: - winst marge - klant tevredenheid - product inzicht (van productie tot eind gebruiker) Waarom testen? Zorgen dat het ontwikkelde product geschikt is voor zijn einddoel Minimale transportschade, waardoor minder beschadigde producten bij einddoel Voorkomen van schade claims en juridische kosten

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Systeemtheorie: een vakgebied vol dynamiek en interactie!

Systeemtheorie: een vakgebied vol dynamiek en interactie! Christiaan Huygens Verdiepingssymposium Systeemtheorie: een vakgebied vol dynamiek en interactie! Jacob van der Woude 21 maart 2011 1 Delft University of Technology Systeem met terugkoppeling 21 maart

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Competence Skill Knowledge. Weet het Engels economics. In staat zijn om te communiceren in de Weet Geschiedenis

Competence Skill Knowledge. Weet het Engels economics. In staat zijn om te communiceren in de Weet Geschiedenis Higher Technician for Mechanics and Mechatronics Hogere Technicus voor Mechanica Professional activities/tasks Teachings of general area Leringen van algemene ruimte General teachings Algemene leer Be

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

BCS in 2011 een bewogen jaar..!

BCS in 2011 een bewogen jaar..! BCS in 2011 een bewogen jaar..! Roel Fonville Eindhoven, 19 December 2011 Supported by Business Cluster Semiconductors Totaal Ecosysteem - Circa 150 bedrijven - Circa 15.000 werknemers - R&D omzet 10 miljard

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 11-13 Informatica.. 14-17 Sterrenkunde.. 18-20 Natuurkunde...

Nadere informatie

Fundamentele. Informatica 1. Rechenmaschine (1623) von Wilhelm Schickard (1592-1635), gebaut für seinen Freund Johannes Kepler

Fundamentele. Informatica 1. Rechenmaschine (1623) von Wilhelm Schickard (1592-1635), gebaut für seinen Freund Johannes Kepler Fundamentele 1 Informatica 1 Rechenmaschine (1623) von Wilhelm Schickard (1592-1635), gebaut für seinen Freund Johannes Kepler Fundamentele Informatica 1 Hendrik Jan Hoogeboom di. 9.00-10.45 college h.j.hoogeboom@liacs.leidenuniv

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Master Software Engineering Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Thema Software Architectuur Design Patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman, dr.ir. Harrie Passier en dr. Bastiaan

Nadere informatie

The PROFIBUS and PROFINET Company. Masterclass Troubleshooting

The PROFIBUS and PROFINET Company. Masterclass Troubleshooting Masterclass Troubleshooting Verwarring over LEDs! Storingen zijn moeilijk op te lossen zonder noodzakelijke tools. Het grootste probleem is dat devices die het meest verwijderd zijn van het storingspunt,

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Rik Lopuhaä MSc Coordinator Applied Mathematics April 23, 2009, Delft Toelating tot de Masteropleiding AM Met een Bachelor (Technische) Wiskunde

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD HBO-ICT BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2017-2018 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, GAME DEVELOPMENT, SOFTWARE ENGINEERING, NEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINIEERING EN TECHNISCHE INFORMATICA CREATING TOMORROW

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems - Embedded systems - Specifieke software mappen op specfieke hardware. - Hardware synthesis. - Real-time

Nadere informatie

Temperatuur meten in LED applicaties. Norbert Engelberts Optimal Thermal Solutions BV Ad Musters - Universal Science BV

Temperatuur meten in LED applicaties. Norbert Engelberts Optimal Thermal Solutions BV Ad Musters - Universal Science BV Temperatuur meten in LED applicaties Norbert Engelberts Optimal Thermal Solutions BV Ad Musters - Universal Science BV Indeling Universal Science en OTS profiel. Waarom temperatuur meten en hoe meten?

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp Studiejaar 2 Ad specialisatie Installatie Ba W Studiejaar 1 Associate degree Projectleider Techniek Bachelor E / TB / W Engineering Deeltijd: Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

L J E G. G Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek Kluyverweg 1. H Maritieme Techniek Mekelweg 2. H Werktuigbouwkunde Mekelweg 2

L J E G. G Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek Kluyverweg 1. H Maritieme Techniek Mekelweg 2. H Werktuigbouwkunde Mekelweg 2 F B A L J C D M I H K E G X A Aula Congrescentrum Mekelweg 5 D Technische Wiskunde Mekelweg 4 G Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek Kluyverweg 1 J Technische Aardwetenschappen Stevinweg 1 B Bouwkunde Jullianalaan

Nadere informatie

SI Energy (ENG.) SI Smart Systems. Luca Badea SI Energy ENG. Year 2

SI Energy (ENG.) SI Smart Systems. Luca Badea SI Energy ENG. Year 2 SI Energy (ENG.) SI Smart Systems Luca Badea SI Energy ENG. Year 2 Energy Track? Started with the Smart Systems track Switched to the Energy Track What s the Energy track all about? Courses? Mathematics

Nadere informatie

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980 Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

slides2.pdf 2 nov 2001 1

slides2.pdf 2 nov 2001 1 Opbouw Inleiding Algemeen 2 Wetenschap Informatica Studeren Wetenschap en Techniek Informatica als wetenschap Informatica studie Wetenschappelijke aanpak Organisatie Universiteit Instituut Piet van Oostrum

Nadere informatie

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bacheloropleiding. Technische Natuurkunde

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bacheloropleiding. Technische Natuurkunde Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Als je echt wilt weten hoe het zit... Ingenieur worden en tegelijk leren hoe de wereld om je heen in elkaar zit. Dat is

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs TNO Bouw Centre for Mechanical and Maritime Structures (CMC) Leo de Vries, M.Sc. Hans van Vugt, M.Sc. Hr. Ms. Rotterdam L.deVries@bouw.tno.nl Stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Inleiding Transductietechniek. dλ I 1/28

Hoofdstuk 5: Inleiding Transductietechniek. dλ I 1/28 dλ I +q -q dq + - u 1/28 Transducenten zijn omzetters van energie en informatie van het ene fysisch domein naar het andere 2/28 Transducenten zijn omzetters van energie en informatie van het ene fysisch

Nadere informatie

// IK DROOM VAN HET OPWEKKEN VAN SCHONE ENERGIE //

// IK DROOM VAN HET OPWEKKEN VAN SCHONE ENERGIE // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN HET OPWEKKEN VAN SCHONE ENERGIE // Bachelor College TECHNISCHE NATUURKUNDE // // IK DROOM VAN HET OPWEKKEN VAN SCHONE ENERGIE // Berit Wassenaar,

Nadere informatie