Classificatiecodes TU Delft Library augustus 2012 Classification codes TU Delft Library August 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Classificatiecodes TU Delft Library augustus 2012 Classification codes TU Delft Library August 2012"

Transcriptie

1 Classificatiecodes TU Delft Library augustus 2012 Classification codes TU Delft Library August 2012 AB-AP - Naslagwerken algemeen - Reference sources general Adresboeken algemeen AB Address books general ABB Algemene adresboeken: Nederland General directories: the Netherlands ABE Adresboeken voor onderwijs en onderzoek: Nederland Directories in education and research: the Netherlands ABH Studiegidsen: buitenland Study programs: foreign countries Taalwoordenboeken algemeen AC Language vocabularies general ACA Taalwoordenboeken: Nederlands Dictionaries: Dutch ACB Taalwoordenboeken (niet Nederlands) Dictionaries (not Dutch) ACC Vertaalwoordenboeken: Nederlands Multilingual dictionaries: Dutch ACD Vertaalwoordenboeken: Engels Multilingual dictionaries: English ACE Vertaalwoordenboeken: Duits Multilingual dictionaries: German ACF Vertaalwoordenboeken (niet Nederlands, Engels, Duits) Multilingual dictionaries (not Dutch, English, German) ACG Afkortingen en symbolen: algemeen Abbreviations and symbols: general ACH Afkortingen en symbolen: Nederlands Abbreviations and symbols: Dutch ACJ Afkortingen en symbolen (niet Nederlands) Abbreviations and symbols (not Dutch) Atlassen en landkaarten AD Atlasses and maps ADA Wereldatlassen Atlasses of the world ADB Atlassen van werelddelen Atlasses of continents ADC Atlassen en kaarten van Nederland Atlasses and maps of the Netherlands ADD Atlassen en kaarten van zeegebieden Atlasses and maps of seas and oceans ADE Atlassen en kaarten van hemellichamen en heelal Atlasses and maps of celestial bodies and the universe Algemene encyclopedieën AF General encyclopedias AFA Algemene encyclopedieën General encyclopedias Biografische woordenboeken AG Biographical dictionaries AGA Biografische woordenboeken: algemeen Biographical dictionaries: general AGC Biografische woordenboeken: buitenland Biographical dictionaries: foureign countries AH Normen Standards AHA Normen: algemeen Standards: general Algemene bibliografieën AM General bibliographies AMA Algemene bibliografieën: internationaal General bibliographies: international 1

2 AN AMB Nationale bibliografieën National bibliographies Speciale bibliografieën Special bibliographies ANA Bibliografieën van bibliografieën Bibliographies of bibliographies ANB Bibliografieën van tijdschriften Bibliographies of serials ANC Bibliografieën van congresverslagen Bibliographies of conference proceedings ANE Bibliografieën van dissertaties Bibliographies of dissertations ANF Citatenindexen Citation indexes ANG Bibliografieën van biografieën Bibliographies of biographies AR-AZ - Wetenschappen algemeen - Sciences general AR Filosofie Philosophy ARA Filosofie: algemeen Philosophy: general ARB Individuele filosofen Individual philosophers ARC Filosofische stromingen Schools of philosophy ARD Filosofie: logica, kennisleer Philosophy: logic, theory of knowledge ARE Wetenschapsfilosofie en ethiek Philosophy of science, ethics ARW Religie Religion Wetenschappen algemeen AS Sciences general ASA Wetenschappen: algemeen Sciences: general ASB Wetenschappen: geschiedenis History of science ASC Wetenschappers: verzamelbiografieën Scientists: collective biographies ASD Wetenschappers: individuele biografieën Scientists: individual biographies Technische wetenschappen algemeen AT Applied sciences general ATA Technische wetenschappen: algemeen Applied sciences: general ATB Technische wetenschappen: regionaal Applied sciences: regional ATC Techniek: geschiedenis History of technology ATD Techniekfilosofie Philosophy of technology ATE Ingenieurs, ingenieursberoep Engineers, engineering profession ATF Technische innovatie Technical innovation ATG Technische betrouwbaarheid Reliability engineering ATH Aangepaste techniek Appropriate technology ATK Bewapeningstechniek Military technology 2

3 AV AW Sociale wetenschappen algemeen Social sciences general AVA Sociale wetenschappen: algemeen Social sciences: general Wetenschappelijk onderzoek Scientific research AWA Wetenschappelijk onderzoek: algemeen Scientific research: general AWB Technisch-wetenschappelijk onderzoek Applied scientific research AWC Sociaal-wetenschappelijk onderzoek Social scientific research AWD Onderzoeksinstellingen Research institutes BB-CN BB BD BF - Wiskunde - Mathematics Wiskunde algemeen Mathematics general BBA Wiskunde (algemeen) Mathematics (general) BBB Wiskunde (algemeen): studieboeken Mathematics (general): textbooks BBC Wiskunde: vraagstukken Mathematics: problem books BBF Wiskunde: computertoepassingen, computeralgebra Mathematics: computer applications, computer algebra BBG Computeralgebrasystemen Computer algebra systems BBJ Toegepaste wiskunde: algemeen Applied mathematics: general BBM Wiskunde: geschiedenis Mathematics: history BBP Wiskunde: filosofie Mathematics: philosophy BBS Wiskunde: methodologie, onderwijs en onderzoek Mathematics: methodology, education and research BBU Wiskunde en maatschappij Mathematics and society BBW Recreatieve wiskunde, wiskunde: popularisering Recreational mathematics, mathematics: popularisation BBY Rekenkunde, wiskundige instrumenten Arithmetic, mathematical instruments Wiskundige logica en verzamelingenleer Mathematical logic and set theory BDA Wiskundige logica Mathematical logic BDB Wiskundige logica: studieboeken Mathematical logic: textbooks BDP Verzamelingenleer Set theory BDT Vage verzamelingen, vage logica Fuzzy sets, fuzzy logic BDW Geordende verzamelingen, tralies, Boole-algebra's Ordered sets, lattices, Boolean algebras Discrete wiskunde, combinatoriek, grafentheorie Discrete mathematics, combinatorics, graph theory BFA Discrete wiskunde Discrete mathematics BFE Combinatoriek Combinatorics BFF Combinatoriek: studieboeken Combinatorics: textbooks 3

4 BFK Designs en configuraties (wiskunde) Designs and configurations (mathematics) BFN Grafentheorie Graph theory BFP Grafentheorie: studieboeken Graph theory: textbooks BFT Grafentheorie: algoritmen Graph theory: algorithms BH Getallentheorie Number theory BHA Getallentheorie Number theory BHB Getallentheorie: studieboeken Number theory: textbooks BHH Analytische getallentheorie Analytic number theory BHP Algebraïsche getallentheorie Algebraic number theory Algebra BJ Algebra BJA Algebra Algebra BJB Algebra: studieboeken Algebra: textbooks BJE Lichamen, veeltermen Field theory, polynomials BJG Ringen, algebra's Rings, algebras BJJ Lineaire algebra Linear algebra BJK Lineaire algebra: studieboeken Linear algebra: textbooks BJM Matrixtheorie Matrix theory BJR Groepentheorie Group theory BJU Representaties van algebra's en groepen Representation of algebras and groups BJV Lie-algebra's, Liegroepen en representaties van Lie-algebra's en Liegroepen Lie algebras, Lie groups and representations of Lie algebras and Lie groups BJX Algebraïsche meetkunde Algebraic geometry BJZ Categorieëntheorie, homologische algebra, K-theorie Category theory, homological algebra, K-theory Reële en complexe analyse (wiskunde) BM Real and complex analysis (mathematics) BMA Analyse (wiskunde) Analysis (mathematics) BMB Analyse (wiskunde): studieboeken Analysis (mathematics): textbooks BME Reële functies Real functions BMF Reële functies: studieboeken Real functions: textbooks BMJ Maattheorie en integratietheorie Measure and integration BMN Functies van één complexe variabele Functions of one complex variable BMP Functies van één complexe variabele: studieboeken Functions of one complex variable: textbooks BMS Potentiaaltheorie Potential theory BMU Functies van meerdere complexe variabelen Functions of several complex variables 4

5 BN BP BQ BR BMX Speciale functies (wiskunde) Special functions (mathematics) Differentiaalvergelijkingen algemeen, gewone differentiaalvergelijkingen Differential equations general, ordinary differential equations BNA Differentiaalvergelijkingen: algemeen Differential equations: general BNE Gewone differentiaalvergelijkingen: algemeen Ordinary differential equations: general BNF Differentiaalvergelijkingen en gewone differentiaalvergelijkingen: studieboeken Differential equations and ordinary differential equations: textbooks BNH Niet-lineaire en niet-lineaire gewone differentiaalvergelijkingen Nonlinear and nonlinear ordinary differential equations BNL Gewone differentiaalvergelijkingen: beginwaarde-, randwaarde- en eigenwaardeproblemen Ordinary differential equations: initial value, boundary value and eigenvalue problems BNP Gewone differentiaalvergelijkingen: kwalitatieve theorie, dynamische systemen Ordinary differential equations: qualitative theory, dynamical systems BNU Gewone differentiaalvergelijkingen: stabiliteit en asymptotiek Ordinary differential equations: stability and asymptotics BNW Functionaal-differentiaalvergelijkingen, differentievergelijkingen, functionaalvergelijkingen Functional-differential equations, difference equations, functional equations Partiële differentiaalvergelijkingen Partial differential equations BPA Partiële differentiaalvergelijkingen Partial differential equations BPB Partiële differentiaalvergelijkingen: studieboeken Partial differential equations: textbooks BPE Niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen Nonlinear partial differential equations BPH Elliptische differentiaalvergelijkingen Elliptic differential equations BPM Parabolische differentiaalvergelijkingen Parabolic differential equations BPS Hyperbolische differentiaalvergelijkingen Hyperbolic differential equations BPW Partiële differentiaalvergelijkingen: beginwaarde-, randwaarde- en eigenwaardeproblemen Partial differential equations: initial value, boundary value and eigenvalue problems Approximatietheorie, harmonische analyse, integraaltransformaties, integraalvergelijkingen Approximation theory, harmonic analysis, integral transforms, integral equations BQA Approximatietheorie Approximation theory BQF Fourieranalyse Fourier analysis BQJ Wavelets Wavelets BQN Abstracte harmonische analyse Abstract harmonic analysis BQS Integraaltransformaties, operatorenrekening Integral transforms, operational calculus BQW Integraalvergelijkingen Integral equations Functionaalanalyse, variatierekening Functional analysis, calculus of variations BRA Functionaalanalyse (algemeen) Functional analysis (general) BRB Functionaalanalyse (algemeen): studieboeken Functional analysis (general): textbooks BRD Topologische vectorruimten, Banachruimten, Hilbertruimten Topological linear spaces, Banach spaces, Hilbert spaces BRF Functieruimten Function spaces BRH Distributies (functionaalanalyse) Distributions (functional analysis) BRK Topologische algebra's, operatorenalgebra's Topological algebras, operator algebras 5

6 BT BW BX BRM Operatorentheorie: algemeen Operator theory: general BRN Lineaire operatoren Linear operators BRT Differentiaaloperatoren, integraaloperatoren Differential operators, integral operators BRV Niet-lineaire analyse, niet-lineaire operatoren Nonlinear analysis, nonlinear operators BRX Variatierekening Calculus of variations Meetkunde Geometry BTA Meetkunde (algemeen) Geometry (general) BTB Meetkunde (algemeen): studieboeken Geometry (general): textbooks BTG Convexe meetkunde, veelvlakken, discrete meetkunde Convex geometry, polyhedra, discrete geometry BTN Differentiaalmeetkunde Differential geometry BTP Differentiaalmeetkunde: studieboeken Differential geometry: textbooks BTU Globale differentiaalmeetkunde Global differential geometry Topologie, analyse op variëteiten Topology, global analysis BWA Algemene topologie General topology BWD Algebraïsche topologie Algebraic topology BWG Variëteiten, differentiaaltopologie Manifolds, differential topology BWL Differentieerbare variëteiten, globale analyse Differentiable manifolds, global analysis BWN Gewone differentiaalvergelijkingen op variëteiten, dynamische systemen op variëteiten Ordinary differential equations on manifolds, dynamical systems on manifolds BWR Topologische dynamica, ergodentheorie Topological dynamics, ergodic theory BWU Vertakkingstheorie op variëteiten Bifurcation theory on manifolds BWV Fractals Fractals BWX Partiële differentiaalvergelijkingen op variëteiten Partial differential equations on manifolds Kansrekening Probability theory BXA Kansrekening en wiskundige statistiek Probability theory and mathematical statistics BXB Kansrekening en wiskundige statistiek: studieboeken Probability theory and mathematical statistics: textbooks BXE Kansrekening en wiskundige statistiek: geschiedenis en grondslagen Probability theory and mathematical statistics: history and foundations BXH Kansrekening Probability theory BXJ Kansrekening: studieboeken Probability theory: textbooks BXM Kansverdelingen Distributions (probability theory) BXN Limietstellingen, convergentie Limit theorems, convergence BXP Stochastische processen Stochastic processes BXQ Stochastische processen: studieboeken Stochastic processes: textbooks 6

7 CB CD BXU Stochastische analyse Stochastic analysis BXW Markovprocessen Markov processes Wiskundige statistiek Mathematical statistics CBA Wiskundige statistiek Mathematical statistics CBB Wiskundige statistiek: studieboeken Mathematical statistics: textbooks CBC Toegepaste statistiek Applied statistics CBD Wiskundige statistiek: computertoepassingen Mathematical statistics: computer applications CBF Wiskundige statistiek: Bayesiaanse methoden Mathematical statistics: Bayesian methods CBG Statistische beslissingstheorie Statistical decision theory CBH Steekproeftheorie Sampling CBJ Statistische inferentie Statistical inference CBL Schattingstheorie Estimation CBN Toetsingstheorie Hypothesis testing CBQ Multivariate analyse Multivariate analysis CBS Classificatie, clusteranalyse Classification, cluster analysis CBT Regressieanalyse, variantieanalyse Regression, analysis of variance CBV Proefopzetten: ontwerp en statistische analyse Experimental design and analysis (statistics) CBX Inferentie uit stochastische processen, tijdreeksen Inference from stochastic processes, time series Numerieke wiskunde Numerical mathematics CDA Numerieke wiskunde Numerical mathematics CDB Numerieke wiskunde: studieboeken Numerical mathematics: textbooks CDD Numerieke wiskunde: computertoepassingen Numerical mathematics: computer applications CDE Numerieke approximatie Numerical approximation CDG Numerieke lineaire algebra Numerical linear algebra CDK Differentiaalvergelijkingen en gewone differentiaalvergelijkingen: numerieke methoden Differential equations and ordinary differential equations: numerical methods CDN Partiele differentiaalvergelijkingen: numerieke methoden Partial differential equations: numerical methods CDQ Beginwaardeproblemen, randwaardeproblemen, eigenwaardeproblemen: numerieke methoden Initial value problems, boundary value problems, eigenvalue problems: numerical methods CDS Integraalvergelijkingen en Fourieranalyse: numerieke methoden Integral equations and Fourier analysis: numerical methods CDU Overige vergelijkingen: numerieke methoden Other equations: numerical methods CDV Eindige elementenmethoden, multigridmethoden Finite elements, multigrid methods CDX Numerieke algoritmen Numerical algorithms CDY Paralelle numerieke algoritmen Parallel numerical algorithms 7

8 CG CJ CL Operations research Operations research CGA Operations research Operations research CGB Operations research: studieboeken Operations research: textbooks CGD Beslissingstheorie Decision theory CGF Netwerktheorie, scheduling Network theory, scheduling CGH Wachttijdtheorie Queueing theory CGK Betrouwbaarheidstheorie Reliability theory CGL Wiskundig programmeren Mathematical programming CGN Lineair programmeren Linear programming CGR Geheeltallig programmeren Integer programming CGS Stochastisch programmeren Stochastic programming CGT Combinatorisch programmeren Combinatorial programming CGU Niet-lineair programmeren, globale optimalisering Nonlinear programming, global optimisation CGW Wiskundig programmeren: overige technieken Mathematical programming: other techniques CGX Speltheorie Game theory Wiskundige systeemtheorie Mathematical systems theory CJA Wiskundige systeemtheorie Mathematical systems theory CJB Wiskundige systeemtheorie: studieboeken Mathematical systems theory: textbooks CJH Optimaliseren van systemen Systems optimisation CJJ Optimaliseren van systemen: studieboeken Systems optimisation: textbooks CJS Optimaliseren van stochastische systemen Stochastic systems optimisation CJX Systeemtheorie: vage verzamelingen Systems theory: fuzzy sets Informatietheorie Information theory CLA Informatietheorie Information theory CLG Cryptologie Cryptology CLR Coderingstheorie, datacompressie Coding theory, data compression CLU Foutencorrigerende codes Error-correcting codes CP-DZ CP - Informatica - Computer science Informatica algemeen Computer science general Informatica: algemeen CPA Computer science: general Informatica: geschiedenis CPH Computer science: history 8

9 CPN Informatica: onderwijs, onderzoek en industrie Computer science: education, research, and industry CPS Informatica: standaardisatie Computer science: standardisation CPV Informatica en maatschappij Computer science and society Software-aspecten van computersystemen en computernetwerken CR Software aspects of computer systems and computer networks CRA Software-aspecten van computersystemen: algemeen Software aspects of computer systems: general CRE Software-aspecten van computernetwerken: algemeen Software aspects of computer networks: general CRJ Computernetwerken: beheer en gebruik Computer networks: management and use CRM Computernetwerken: beveiliging Computer networks: security and protection CRR Gedistribueerde systemen Distributed systems CRU Computersystemen voor speciale toepassingen, real-time systemen Computer systems for special applications, real-time systems CRW Performance van computersystemen en computernetwerken Performance of computer systems and computer networks Programmeren CV Programming CVA Programmeren Programming CVE Gegevensstructuren Data structures CVG Algoritmen Algorithms CVJ Functioneel programmeren Functional programming CVL Gedistribueerd programmeren, parallel programmeren Distributed programming, parallel programming CVR Object-georiënteerd programmeren Object-oriented programming CVU Logisch programmeren Logic programming CVX Programmeren: overige technieken Programming: other techniques CVZ Programmeren en programmatuur: overige onderwerpen Programming and software: other subjects Programmatuurontwikkeling CX Software engineering CXA Programmatuurontwikkeling (algemeen) Software engineering (general) CXF Programmatuurontwikkeling: hulpmiddelen Software engineering: tools CXK Programmatuur: verificatie en testen Software: verification and testing CXN Programmatuur: documentatie, programmatuuronderhoud Software documentation, software maintenance CXT Programmatuurontwikkeling: management Software engineering: management CXW Programmatuurontwikkeling: kwaliteitsbeheersing Software engineering: quality management DB Programmeertalen Programming languages DBA Programmeertalen Programming languages DBE Programmeertalentheorie Programming languages: theory DBJ Soorten programmeertalen Programming language classifications 9

10 DBK Assembleertalen Assembly languages DBV Afzonderlijke programmeertalen en scripttalen (alfabetisch) Individual programming languages and script languages (alphabetically) DBW Programmeertalen: implementatie Programming languages: implementation DBX Afzonderlijke geintegreerde programmeeromgevingen (IDE) Individual integrated development environments (IDE) DD Besturingssystemen Operating systems DDA Besturingssystemen Operating systems DDT Afzonderlijke besturingssystemen Individual operating systems Theoretische informatica en formele methoden DG Theoretical computer science and formal methods DGA Theoretische informatica (algemeen) Theoretical computer science (general) DGE Automatentheorie, formele talen Automata theory, formal languages DGM Algoritmen: analyse en complexiteit Algorithms: analysis and complexity DGS Formele specificatie, formele verificatie Formal specification, formal verification Wiskundige logica voor informatica DH Mathematical logic for computer science DHA Wiskundige logica voor informatica: algemeen Mathematical logic for computer science: general DHM Berekenbaarheid, recursietheorie, modeltheorie (wiskundige logica) Computability theory, recursion theory, model theory (mathematical logic) DHR Bewijstheorie Proof theory DHU Herschrijfsystemen Rewriting systems DK Informatiesystemen Information systems DKA Informatiesystemen: algemeen Information systems: general DKE Computer- en informatiesystemen: management en organisatie Computer and information systems: management and organisation DKJ Computer- en informatiesystemen: beveiliging Computer and information systems: security and protection DKN Informatiesysteemontwikkeling Information systems development DKU Object-georiënteerde informatiesysteemontwikkeling Object-oriented information systems development DKX Informatica: projectmanagement Software project management Informatica-ergonomie, multimedia: software-aspecten DM Software ergonomics, multimedia: software aspects DMA Informatica-ergonomie Software ergonomics DMF Informatica: gebruikersinterfaces Software: user interfaces DMM Hypermedia en multimedia: software-aspecten Hypermedia and multimedia: software aspects DP Databases Databases DPA Databases (algemeen) Databases (general) DPE Bestandsorganisatie File organisation DPM Relationele databases Relational databases 10

11 DQ DS DT DW DPP Object-georiënteerde databases Object-oriented databases DPS Gedistribueerde databases, parallelle databases, multimedia-databases Distributed databases, parallel databases, multimedia databases DPV Intelligente databases, deductieve databases Intelligent databases, deductive databases DPY Afzonderlijke databasesystemen en databasetalen Individual database systems and database languages Kunstmatige intelligentie Artificial intelligence DQA Kunstmatige intelligentie (algemeen) Artificial intelligence (general) DQD Kunstmatige intelligentie: filosofie en grondslagen Artificial intelligence: philosophy and foundations DQF Expertsystemen Expert systems DQK Kunstmatige intelligentie: deductie, redeneren Artificial intelligence: deduction, reasoning DQN Kennisrepresentatie Knowledge representation DQQ Kunstmatige intelligentie: programmeertalen en programmatuur Artificial intelligence: programming languages and software DQS Machinaal leren, kennisacquisitie Machine learning, knowledge acquisition DQU Neurale netwerken Neural networks Probleemoplossen, zoekmethoden, genetische algoritmen DQW Problem solving, searching, genetic algorithms DQY Gedistribueerde kunstmatige intelligentie Distributed artificial intelligence Computer graphics Computer graphics DSA Computer graphics Computer graphics DSH Wiskunde voor computer graphics, geometrisch modelleren Mathematics for computer graphics, geometric modelling DSL Geometrische algoritmen Geometric algorithms DSR Computer graphics: standaardisatie, programmeren en programmeertalen Computer graphics: standardisation, programming and programming languages DSU Driedimensionale en realistische computer graphics Threedimensional and realistic computer graphics Computersimulatie Computer simulation DTA Computersimulatie Computer simulation DTG Simulatietalen Simulation languages DTM Interactieve simulatie, virtual reality Interactive simulation, virtual reality DTU Numerieke simulatie Numerical simulation Computergebruik, personal computing Computer use, personal computing DWA Computergebruik Computer use DWE Personal computing Personal computing Afzonderlijke standaardprogramma's en programmapakketten DWM Individual standard software and software packages DWP Internetgebruik Internet use 11

12 EB-FP EB EC ED - Fysica - Physics Fysica algemeen Physics general EBA Fysica: algemeen Physics: general EBB Fysica: geschiedenis en filosofie History and philosophy of physics EBC Fysica: onderwijs en onderzoek Physics: education and research EBD Fysische eenheden Physical units EBE Experimentele fysica Experimental physics EBG Meettechniek: algemeen Measuring techniques: general EBH Sensoren Sensors EBJ Cryogene fysica en techniek Cryogenic physics and technology EBK Vacuümtechniek Vacuum technique Theoretische fysica Theoretical physics ECA Theoretische fysica: algemeen Theoretical physics: general ECB Wiskundige fysica Mathematical physics ECC Wiskundige fysica: analytische methoden Mathematical physics: analytical methods ECD Speciale relativiteitstheorie, relativistische mechanica Special theory of relativity, relativistic mechanics ECE Trillingen, golven Vibrations, waves ECF Klassieke veldentheorie Classical field theory ECG Statistische fysica, statistische mechanica Statistical physics, statistical mechanics ECH Transporttheorie, diffusietheorie Transport theory, diffusion theory ECJ Quantummechanica Quantum mechanics ECK Quantum informatie, quantum computers Quantum information, quantum computers ECL Quantumstatistische mechanica Quantum statistical mechanics ECM Quantumveldentheorie Quantum field theory ECR Zwaartekracht, algemene relativiteitstheorie Gravity, general theory of relativity Mechanica Mechanics EDA Mechanica: algemeen Mechanics: general EDB Theoretische mechanica Theoretical mechanics EDC Mechanica van punten en starre lichamen Rigid body mechanics EDE Continuüm-mechanica, elasticiteit Continuum mechanics, elasticity EDF Plasticiteit Plasticity EDG Viscoëlastische, plastische en korrelige stoffen: mechanica en reologie Viscoelastic, plastic and granular materials: mechanics and rheology 12

13 EF EH Technische mechanica Applied mechanics EFA Technische mechanica: algemeen Applied mechanics: general EFB Statica Statics EFC Technische mechanica: speciale onderwerpen Applied mechanics: special subjects EFD Sterkteleer: algemeen Mechanics of materials: general EFE Sterkteleer: computertoepassingen en speciale onderwerpen Mechanics of materials: computer applications and special subjects EFF Bouwkundige sterkteleer: algemeen Mechanics of civil structures: general EFG Bouwkundige sterkteleer: speciale onderwerpen Mechanics of civil structures: special subjects EFH Breukmechanica Fracture mechanics EFJ Mechanica van constructies Mechanics of engineering structures EFK Plasticiteit, kruip van constructies Plasticity, creep of structures EFL Knik Stability, buckling of structures EFM Balken, staven, liggers, kolommen Beams, rods, girders, columns EFN Raamconstructies, vakwerken Frames, braced frameworks EFP Platen, plaatconstructies Plates, plate structures EFQ Schalen, schaalconstructies Shells, shell structures EFR Experimenteel spanningsonderzoek Experimental stress analysis EFS Mechanische trilling: algemeen Mechanical vibrations: general EFT Mechanische trillingen: constructies Mechanical vibrations:structural EFU Mechanische trillingen: roterende assen en rotors Mechanical vibrations rotor dynamics EFV Trillingsdemping, balancering Vibration control, balancing Stromingsmechanica Fluid mechanics EHA Stromingsmechanica: algemeen Fluid mechanics: general EHB Stromingsmechanica: berekening, simulatie Fluid mechanics: calculations, simulation EHC Stromingsmechanica: speciale onderwerpen Fluid mechanics: special subjects EHD Turbulentie, turbulente stroming Turbulence, turbulent flow EHE Meerfasenstroming Multiphase flow EHF Viskeuze stroming Viscous flow EHG Niet-Newtonse stroming Non-Newtonian fluid mechanics EHH Vloeistofstromingsmechanica, hydromechanica: algemeen Incompressible fluid flow, hydraulics EHJ Vloeistofstroming: meettechnieken Fluid flow measurements EHK Vloeistofgrenslaagstroming Fluid boundary-layer flow 13

14 EK EL EHL Vloeistofcavitatiestroming Fluid cavitation flow EHM Vloeistofstroming in poreuze media Fluid flow through porous media EHN Vloeistofstroming door leidingen en kanalen Pipe and open channel fluid flow EHP Vloeistofstroming om lichamen Fluid flow past obstacles EHQ Stromingen door openingen, straalstromingen Flow through orifices, jet flows EHR Gasstromingsmechanica: algemeen Compressible fluid flow: general EHS Aerodynamica Aerodynamics EHT Transone stroming, supersone stroming Transonic aerodynamics, supersonic aerodynamics EHU Gasstroming: meettechnieken Gas flow measurement EHV Gasgrenslaagstroming Gas boundary-layer flow EHW Gasstroming in poreuze media Gas flow through porous media EHX Gasstroming door leidingen Gas flow through pipes EHY Gasstroming om lichamen Gas flow past obstacles Thermodynamica, warmteleer Thermodynamics, thermophysics EKA Thermodynamica, warmteleer Thermodynamics, thermophysics EKB Statistische thermodynamica Statistical thermodynamics EKC Niet-omkeerbare processen, fasenovergangen Irreversible processes, phase transitions EKE Technische thermodynamica: algemeen Applied thermodynamics: general EKF Technische thermodynamica: speciale onderwerpen Applied thermodynamics: special subjects EKH Warmtemeting, temperatuurmeting Heat measurement, temperature measurement EKJ Warmte-overdracht: algemeen Heat transfer: general EKK Warmtegeleiding Heat conduction EKL Warmtestraling, infraroodstraling Heat radiation, infrared radiation EKM Technische warmteoverdracht: algemeen Applied heat transfer: general EKN Technische warmtoverdracht: speciale onderwerpen Applied heat transfer: special subjects EKP Thermische isolatie Thermal insulation Geluidsleer Acoustics ELA Geluidsleer: algemeen Acoustics: general ELC Geluidstechniek Technical acoustics ELE Geluidsvoortplanting in materialen, geluiddemping Sound propagation in materials, sound damping ELG Ultrasone techniek Ultrasonics 14

15 EM EN EP ET Elektriciteit en magnetisme Electricity and magnetism EMA Elektriciteit en magnetisme Electricity and magnetism EMB Elektriciteit Electricity EMC Elektromagnetisme Electromagnetism EMD Elektromagnetische golven Electromagnetic waves EME Magnetisme Magnetism EMF Geladen deeltjesoptica, electronenmicroscopen Charged particle optics, electron microscopes EMG Quantumelektronica, lasers Quantum electronics, lasers Optica Optics ENA Optica: algemeen Optics: general ENC Optische meettechnieken Optical measurement techniques END Lichttheorie Theory of light ENE Lichtbreking, reflectie, polarisatie Refraction, reflection, polarisation of light ENF Lichtbuiging, interferentie Light diffraction, interference ENG Lichtverstrooiing, absorptie, emissie Light scattering, absorption, emission ENJ Geometrische optica, optische instrumenten Geometrical optics, optical instruments ENL Niet-lineaire optica Nonlinear optics ENM Technische optica, fotonica Technical optics, photonics ENN Fotometrie, elektro-optica Photometry, electro-optics ENQ Quantum optica Quantum optics ENR Holografie Holography ENS Laser-optica Laser optics ENT Vezeloptica, geïntegreerde optica Fiber optics, integrated optics Beeldverwerking en patroonherkenning Image processing and pattern recognition EPA Beeldverwerking en patroonherkenning: algemeen Image processing and pattern recognition: general EPB Beeldverwerking Image processing EPC Patroonherkenning Pattern recognition Kernfysica en hoge-energiefysica Nuclear physics, high energy physics ETA Kernfysica: algemeen Nuclear physics: general ETC Kernfysische metingen Nuclear physics: measurements ETD Stralingsbronnen, versnellers Radiation sources, accellerators ETE Bouw van de atoomkern Nuclear structure 15

16 ETF Kernspectroscopie Nuclear spectroscopy ETG Radioactiviteit Radioactivity ETH Kernreacties Nuclear reactions ETJ Kernreacties met fotonen of elektronen Nuclear reactions with photons or electrons ETK Kernreacties met zware deeltjes Nuclear reactions with heavy particles ETL Kernreacties met neutronen of protonen, kernsplijting Nuclear reactions with neutrons or protons, nuclear fission ETP Elementaire deeltjes Elementary particles ETR Wisselwerking van elementaire deeltjes Elementary particle interactions ETS Elektromagnetische wisselwerking, zwakke wisselwerking Electromagnetic interaction, weak interaction ETT Sterke wisselwerking, hadronen Strong interaction, hadrons ETV Ioniserende stralen, radioactieve stralen Ionizing radiation, radioactive radiation ETW Röntgenstraling, gammastraling X-rays, gamma radiation ETX Deeltjesstralen Particle radiation EW Kerntechniek Nuclear engineering EWA Kerntechniek: algemeen Nuclear technology: general EWC Kernreactorfysica Nuclear reactor physics EWD Kernreactorbrandstof Nuclear fuel EWE Kernreactoren Nuclear reactors EWG Kernenergie, kernenergiecentrales Nuclear energy, nuclear energy reactors EWH Kernfusie Nuclear fusion EWJ Kernstralingstechniek, kernstralingsafscherming Nuclear radiation technology, nuclear radiation shielding EWM Radioactieve (afval)stoffenbehandeling Radioactive waste treatment Atoom- en moleculefysica EX Atomic and molecular physics EXA Atoomfysica Atomic physics EXB Atoomstralen, ionisatie Atomic rays, ionisation EXC Moleculefysica Molecular physics EXD Moleculestralen Molecular rays EXE Spectroscopie: algemeen Spectroscopy: general EXF Atoomspectroscopie: algemeen Atomic spectroscopy: general EXG Massaspectroscopie Mass spectroscopy EXH Moleculespectroscopie Molecular spectroscopy EXJ Magnetische resonantiespectroscopie (NMR, ESR) Magnetic resonance spectroscopy (NMR, ESR) 16

17 EZ FB FC FD EXK Luminiscentie, fosforescentie Luminescence, phosphorescence Plasmafysica Plasma physics EZA Plasmafysica Plasma physics EZB Magnetohydrodynamica, plasmadynamica Magnetohydrodynamics, plasma dynamics EZC Plasmagolven, stabiliteit Plasma waves, stability EZD Plasma-onderzoek, uitwendige wisselwerking Plasma diagnostics, external interaction Vloeistoffysica en gasfysica Physics of fluids FBB Vloeistoffysica Physics of liquids FBC Gasfysica Physics of gases FBD Vloeibare kristallen Liquid crystals FBF Vloeistoffen en gassen: thermodynamica Fluids: thermodynamics FBG Transportverschijnselen in vloeistoffen en gassen Transport phenomena in fluids FBH Superfluïditeit, helium Superfluidity, helium FBJ Vloeistoffen en gassen: elektromagnetische eigenschappen Fluids: electromagnetic properties FBK Gassen: elektrische geleiding Gases: electric conduction Vastestoffysica: algemeen, structuur en thermodynamica Solid state physics: general, structure and thermodynamics FCA Vastestoffysica: algemeen Solid state physics: general FCB Theoretische vastestoffysica Theoretical solid state physics FCC Kristallografie Crystallography FCD Röntgenkristallografie X-ray crystallography FCE Vaste stoffen: elektronenmicroscopie Solids: electron microscopy FCG Kristalfysica, kristalgroei Crystal physics, crystal growth FCH Kristaldefecten Crystal defects FCJ Vaste stoffen: mechanische en thermodynamische eigenschappen Solids: mechanical and thermodynamical properties FCK Kristaldynamica, excitonen, fononen Crystal dynamics, excitons, phonons FCL Zachte gecondenseerde materie Soft condensed matter FCM Nanostructuren Nanostructured materials Vastestoffysica: elektrische, magnetische en optische eigenschappen Solid state physics: electrical, magnetic and optical properties FDB Vaste stoffen: elektronentheorie Solids: electron theory FDC Elektrische verschijnselen in vaste stoffen Electrical phenomena in solids FDD Elektrische verschijnselen in metalen Electrical phenomena in metals FDE Elektrische verschijnselen in niet-metalen Electrical phenomena in non-metals 17

18 FF FH FK FDF Diëlektriciteit, piëzoelektriciteit, ferro-elektriciteit Dielectricity, piezoelectricity, ferroelectricity FDG Foto-elektriciteit, thermo-elektriciteit Photoelectricity, thermoelectricity FDJ Vaste stoffen: optische eigenschappen en spectroscopie Solids: optical properties and spectroscopy FDK Vastestoffysica: elektronenemissie en ionenemissie Solids: electron emission and ion emission FDL Magnetische verschijnselen in vaste stoffen Magnetic phenomena in solids FDM Supergeleiding Superconductivity FDN Hogetemperatuur-supergeleiding High-temperature superconductivity Halfgeleiderfysica Semiconductor physics FFA Halfgeleiderfysica: algemeen Semiconductor physics: general FFC Halfgeleiders: elektronische en transporteigenschappen Semiconductors: electronic and transport properties FFD Halfgeleiders: optische eigenschappen Semiconductors: optical properties FFE Halfgeleideroppervlakken Semiconductor surfaces Fysica van oppervlakken en dunne lagen Physics of surfaces and thin layers FHB Oppervlakken en grensvlakken (fysica) Surface and interface physics FHC Dunne lagen (fysica) Thin layer physics FHD Microscopie van oppervlakken, grensvlakken en dunne lagen Microscopy of surfaces, interfaces and thin layers FHH Karakterisering van oppervlakken, grensvlakken en dunne lagen Characterisation of surfaces, interfaces and thin layers FHJ Groei van dunne lagen en epitaxie Growth of thin layers and epitaxy FHL Laag dimensionale, mesoscopische en nanoscale systemen Low dimensional, mesoscopic and nanoscale systems Fysische procestechnologie Physics of process technology FKA Fysische procestechnologie: algemeen Physical process technology: general FKB Fysische scheidingsmethoden: algemeen Physical separation techniques: general FKC Mechanische scheidingsmethoden Mechanical separation techniques FKD Thermische scheidingsmethoden: algemeen Thermal separation techniques: general FKE Droogtechniek, verdampingstechniek Technical drying, evaporation FKF Destilleren Distillation FKG Extractietechniek, absorptietechniek Extraction and absorption FKH Industriële kristallisatie Industrial crystallisation FKJ Poedertechnologie: algemeen Powder technology: general FKK Deeltjesgroottemeting Particle size measurement FKL Mengen, oplossen Mixing, solvation FKM Fluïdisatie Fluidisation 18

19 FL Astronomie Astronomy FLA Astronomie: algemeen Astronomy: general FLB Hemelmechanica, astrodynamica Celestial mechanics, astrodynamics FLC Astronomische observaties en instrumenten Astronomical observations and instruments FLD Astronomisch onderzoek vanuit de ruimte Space-based astronomical research FLE Planeten, satellieten, kometen Planets, satellites, comets FLF Zon Sun FLG Sterren, sterrenstelsels, verre hemellichamen Stars, galaxies, distant astronomical objects FLJ Astrofysica Astrophysics FLL Kosmologie Cosmology FR-GZ FR FT - Elektrotechniek - Electrical engineering Elektrotechniek algemeen Electrical engineering general FRA Elektrotechniek: algemeen Electrical engineering: general FRE Elektrotechniek: geschiedenis History of electrical engineering FRG Elektrotechniek: onderwijs en instituten Electrical engineering: education and institutions FRJ Elektrotechniek: wiskunde Electrical engineering: mathematical techniques FRL Elektrotechniek: veiligheid Electrical engineering: safety FRM Elektrotechniek: betrouwbaarheid Electrical engineering: reliability FRN Elektrotechnische fabricagetechnieken: algemeen Electrotechnical fabrication techniques: general FRQ Elektrotechnische industrie: milieu-aspecten Electrotechnical industry: environmental factors Elektrotechniek: componenten en materialen Electrical engineering: components and materials FTA Elektrotechnische materialen: algemeen Materials in electrical engineering: general FTC Isolatiematerialen (elektrotechniek) Insulation materials (electrotechnical engineering) FTF Toepassingen van diëlektrische materialen en apparaten Dielectric material applications and devices FTH Toepassingen van magnetische materialen Magnetic material applications and devices FTK Permanente magneten en toepassingen Permanent magnets and applications FTM Niet-permanente magnetische materialen: toepassingen Non-permanent magnetic materials: applications FTP Toepassingen van supergeleidingsmaterialen Superconducting material applications and devices FTR Passieve componenten (elektrotechniek) Passive components (electrotechnical engineering) Overige materialen in de elektrotechnische industrie (niet-diëlektrisch, niet-magnetisch, nietsupergeleidend) FTT Other materials in electroctechnical industry (non-dielectric, non-magnetic, non-superconducting) FTU Microgolfbuizen Microwave tubes 19

20 FTV CRT en overige elektronenbuizen CRT and other electron tubes Halfgeleider devices FV Semiconductor devices FVA Halfgeleider devices: algemeen Semiconductor devices: general FVB Halfgeleider devices modellen en equivalente schakelingen Semiconductor device modelling and equivalent circuits FVH Veldeffect devices Field effect devices FVK Optische materialen en devices, opto-elektronica Optical materials and devices, optoelectronics FVL Halfgeleider devices technologie Semiconductor devices technology FVM Metallisatie en verbindingstechnieken Metallisation and interconnection technology FVN Halfgeleider geintegreerde schakelingen: lithografie Semiconductor integrated circuits: lithography FVP Gedrukte bedradingen Printed circuits FVR Geïntegreerde schakelingen: fabricage Integrated circuits fabrication FVT Halfgeleider geintegreerde schakelingen: micro-assemblagetechnieken Semiconductor integrated circuits: microassembly techniques Geïntegreerde schakelingen FW Integrated circuits FWA Halfgeleider-geïntegreerde schakelingen: modellen en simulatie Semiconductor integrated circuits: modelling and process simulation FWC Geïntegreerde schakelingen Integrated circuits FWE CMOS geïntegreerde schakelingen CMOS integrated circuits FWF MOS geïntegreerde schakelingen MOS integrated circuits FWJ Overige veldeffect-geïntegreerde schakelingen (CCD, HEMT, JFET, MESFET) Other field effect integrated circuits (CCD, HEMT, JFET, MESFET) FWL Gemengde geïntegreerde schakelingen en technologie (BiCMOS, BiFET) Mixed technology integrated circuits (BiCMOS, BiFET) Circuittheorie en elektrische circuits FZ Circuit theory and electric circuits FZA Elektrische circuits: algemeen Circuit theory: general FZB Lineaire netwerken: analyse en synthese Linear network analysis and design FZC Niet-lineaire netwerken: analyse en synthese Nonlinear network analysis and design FZD Circuit-theorie Circuit theory FZE Elektrische filters Electric filters FZG Actieve filters Active filters FZH Digitale filters (schakelingen) Digital filters (circuits) FZL Overige elektrische circuits (comparatoren, faseverschuivers, houd- en timing-schakelingen) Other electric circuits (comparators, phase shifters, sample/hold and timing circuits) FZN Neurale netwerken: schakelingen Neural nets: circuits GB Elektronica Electronic circuits GBA Elektronica: algemeen Electronic circuits: general GBB Elektronische voedingen Electronic power supplies 20

21 GBC Versterkers Amplifiers GBG Modulatoren, demodulatoren, mixers Modulators, demodulators, mixers GBJ Overige elektronische schakelingen Other electronic circuits GBK Digitale elektronica Digital electronics GBL Logische schakelingen Logic circuits GBM Geheugenschakelingen Memory circuits GBN Microprocessors: ontwerp Microprocessors: design GBO A/D- en D/A-convertoren A/D and D/A convertors GBP Overige digitale schakelingen (klokken) Other digital circuits (clocks) GD Hoogfrequentietechniek Microwave technology GDA Hoogfrequentietechniek Microwave technology GDB Golfgeleidercomponenten Waveguide components GDC Microgolf circuits en devices Microwave circuits and devices GDE Hoogfrequentie-geïntegreerde schakelingen Microwave integrated circuits Elektromagnetische golfvoortplanting en antennes GF Electromagnetic wave propagation and antennas GFA Elektromagnetische golfvoortplanting Electromagnetic wave propagation GFC Elektromagnetische comptabiliteit Electromagnetic comptability GFF Antennes Antenna theory GFH Enkelvoudige antennes Single antennas GG Communicatietheorie Communication theory GGA Modulatiemethoden Modulation methods GGC Signaaltheorie Signal theory GGE Signaalverwerking Signal processing GGF Videoverwerking Video processing GGG Communicatieswitching Communication switching GGJ Multiple-acces communicatie Multiple acces communication GGL Queueing-systemen Queueing systems GGN Communicatieprotocollen Communication protocols GGP Communicatienetwerk: ontwerp en planning Communication network: design and planning GH Telecommunicatie Telecommunication GHA Telecommunicatietoepassingen: algemeen Telecommunication applications: general GHB Telecommunicatiegeschiedenis History of telecommunication 21

22 GJ GK GL GHD Telecommunicatienetten Telecommunication networks GHF Telefonie, videotelefonie en draadloze telefonie Telephony, videotelephony and cordless telephony GHG Computercommunicatie Computer communication GHH Geïntegreerde diensten (telecommunicatie) Integrated services (telecommunication) GHJ Intelligente netwerken (telecommunicatie) Intelligent networks (telecommunication) GHK Multimedia-communicatie Multimedia communication GHM Elektronisch berichtenverkeer Electronic mail and data interchange GHO Telefooncentrales en -apparaten Telephone switching centers and equipment GHQ Fax Facsimile Transmissiewegen en transmissie-apparaten Transmission links and transmission equipment GJA Transmissielijnen, transmissie-apparaten Transmission lines and links, transmission equipment GJC Radioverbindingen Radio links and equipment GJE Mobiele radiosystemen Mobile radio systems GJG Satelliet-communicatiesystemen Satellite relay systems GJJ Meteoor-telecommunicatie Meteor burst communication GJK Optische verbindingen Optical links, optical equipment GJM Telecommunicatie over elektriciteitsnet Telecommunication over power lines Radar en radionavigatie Radar and radionavigation GKA Radartheorie Radar theory GKB Radarapparaten, radarsystemen en radartoepassingen Radar equipment, systems and applications GKD Radionavigatie Radionavigation Radio, televisie en geluidsapparatuur Radio, television and audio GLA Telecommunicatie: wetgeving Telecommunication: legislation GLB Radio-omroep, televisie-omroep Radio broadcasting, television broadcasting GLC Televisie Television equipment, television systems and application GLE HDTV High Definition Television GLG CATV CATV GLK Beeldregistratie Videorecording GLM Toepassingen van televisiesystemen Application of televsion systems GLN Geluidsapparatuur, geluidssystemen Audio equipment, audio systems GLP Geluidsregistratie Audio recording techniques 22

23 Elektrotechnische metingen en meetinstrumenten GN Electronic instrumentation GNA Elektrotechnische metingen en meetinstrumenten: algemeen Electrical measurement and measurement instruments: general GNC Elektronische metingen en meetinstrumenten Electronic measurement and electronic instrumentation GNE Display-apparaten Display devices GNF Display-technieken Display technology and devices Overige elektrotechnische metingen en meetinstrumenten (landmijn-detectoren, logic analyzers, GNH network analyzers) Other electrical measurement instruments (land mine detectors, logic analyzers, network analyzers) GP Computer-apparatuur Computer hardware GPA Computertechniek: algemeen Computer engineering: general GPC Computerschakelingen, computer devices Computer circuits, computer devices GPE Logische schakelingen ontwerpen Logic design (computer circuits) GPG Computerarchitectuur Computer architecture GPH Parallelle architecturen en verwante architecturen Parallel architectures and related architectures GPJ Computeropslagtechnieken Computer storage equipment and techniques GPL Computersystemen, mainframes, minicomputers Computer systems, mainframes, minicomputers GPN Microcomputers Microcomputers GPP Computerrandapparatuur Computer peripheral equipment GPS Optische computers Optical computers Datacommunicatie: apparatuur en technieken GR Data communication: equipment and techniques GRA Computerinterface (incl. computerbussen) Computer interface (incl. system buses) GRC Computernetwerken en netwerktechnieken Computer networks and network techniques GRE Netwerken Networking equipment GRG Computernetwerk: protocollen Computer network: protocols GRJ Overige datacommunicatie-apparaten en -technieken Other data communication equipment and techniques Elektrische energietechniek GT Power systems and application GTA Elektrische energiesystemen Electric power systems GTB Elektriciteitsnetten Electric power networks GTC Elektriciteitscentrales Electric power stations and plants GTE Waterkrachtcentrales Hydroelectric power stations GTF Zonne-energiecentrales Solar power stations GTG Overige elektriciteitscentrales Other electric power stations GTK Elektrische machines en apparaten Electric machines and power apparatus GTM Kleine elektrische machines Small electric machines 23

24 GTO GTQ GTR GTS Hoogspanningstechniek High voltage engineering and installation Vermogenselektronica en vermogensconverters Power electronics and power converters Elektromotorische aandrijvingen Electric drives Elektrische installaties en huishoudelijke apparaten Electrical installations and domestic appliances HB-HZ - Materiaalkunde - Materials engineering Materiaalkunde algemeen HB Materials engineering general HBA Materiaalkunde: algemeen Materials science: general HBB Materiaaleigenschappen, materiaalonderzoek Materials properties, materials research HBC Destructief materiaalonderzoek Materials: destructive testing HBD Niet-destructief materiaalonderzoek Materials: non destructive testing HBE Materiaalaantasting Materials degradation HD Metalen Metals HDA Metalen en legeringen: algemeen Metals and alloys: general HDB Metalen en legeringen: eigenschappen Metals and alloys: properties HDC Metalen en legeringen: structuur Metals and alloys: structure HDD Ferrometalen en legeringen Ferrous metals and alloys HDE Lichtmetalen en legeringen Light metals and alloys HDF Non-ferrometalen en legeringen Non-ferrous metals and alloys HDG Metaalfysica, metaaldiffusie Metal physics, diffusion in metals HDH Metaalcorrosie Metal corrosion HDJ Metalen: warmtebehandeling Metal heat treatment HG Niet-metalen Non-metallic materials HGA Plastics: eigenschappen Plastics: properties HGC Keramische materialen, hittebestendige materialen Ceramic materials, heat resistant materials HGD Composietmaterialen, vezelversterkte materialen Composite materials, fiber-reinforced materials HGE Overige materialen (rubber, leder, hout, e.d.) Other materials (rubber, leather, wood, etc.) JB-JZ JB - Chemie - Chemistry Chemie algemeen Chemistry general Chemie: algemeen JBA Chemistry: general Chemie: geschiedenis JBB Chemistry: history Chemische berekeningen, chemie: computertoepassingen JBC Chemical computing 24

Organisaties (150-200 van 311)

Organisaties (150-200 van 311) www.researchportal.be - 30 Oct 2015 22:00:08 Organisaties (150-200 van 311) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Interdiscipl.OZfaciliteit Biow. Kulak The Interdisciplinary Research Centre

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2008/2009 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2008/2009 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

waterloopkundig laboratorium IwL HYDROSAURUS maart 1991 ( 6e gew. editie)

waterloopkundig laboratorium IwL HYDROSAURUS maart 1991 ( 6e gew. editie) HRC l~?orr~f~ -, S HYDROSAURUS 0 systeem voor informatie ontsluiting op het gebied van vloeistofmechanica waterbeheer en waterbouwkuade C C maart 1991 ( 6e gew. editie) B 20 S 011 16476 waterloopkundig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19980 16 juli 2015 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (500-1000 van 7401)

Onderzoeksprojecten (500-1000 van 7401) www.researchportal.be - 7 Oct 2015 06:31:55 Onderzoeksprojecten (500-1000 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Linking substrate characteristics with microbial community development

Nadere informatie

Organisaties (500-1000 van 2357)

Organisaties (500-1000 van 2357) www.researchportal.be - 3 Nov 2015 17:33:32 Organisaties (500-1000 van 2357) Departement Sociologie - overige De leden van deze departementale groep zijn omwille van de aard van hun opdracht (bijvoorbeeld

Nadere informatie

)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ

)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ :LWK(QJOLVK6XPPDU\ )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is zich de jongste jaren steeds meer gaan toeleggen op het analyseren van maatschappelijk relevante fenomenen en vraagstukken, die

Nadere informatie

Utrecht University Graduate School Natural Sciences. Programme Annex. to the

Utrecht University Graduate School Natural Sciences. Programme Annex. to the Utrecht University Graduate School Natural Sciences Programme Annex to the Education and Examination Regulations 2013-2014 Inhoud Research Masters... 3 Artificial Intelligence... 4 Artificial Intelligence...

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2009-2010

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2009-2010 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2009-2010 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.math.uu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Masters faculteit Wetenschappen

Masters faculteit Wetenschappen s faculteit Wetenschappen 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit.

Nadere informatie

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN. ADVIES VAN DE KVAB over HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) IN VLAANDEREN

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN. ADVIES VAN DE KVAB over HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) IN VLAANDEREN ADVIES VAN DE KVAB over HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) IN VLAANDEREN Maart 2007 Inhoud ADVIES VAN DE KVAB over HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) IN VLAANDEREN Management samenvatting...4 1. Inleiding...6

Nadere informatie

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Universitaire ICT-kennis in Nederland Van contacten naar contracten Bijlagen 6 en 7

Universitaire ICT-kennis in Nederland Van contacten naar contracten Bijlagen 6 en 7 TNO-rapport STB-01-46 Universitaire ICT-kennis in Nederland Van contacten naar contracten Bijlagen 6 en 7 Overzicht ICT-Kennisinfrastructuur in Nederland Overzicht leerstoelgroepen in de Informatica en

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2010-2011

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2010-2011 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2010-2011 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.wiskuu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindwerkidee Master Energie

Eindwerkidee Master Energie Nr: 1 ELECTRICAL INTERCONNECTION OF MECHANICALLY STACKED MULTIJUNCTION SOLAR CELLS IN CONCENTRATING PHOTOVOLTAICS SYSTEMS Contactpersoon: High-efficiency multijunction solar cells have in the last decade

Nadere informatie

Book review for ITW Nieuws Printed on 12th June 2007

Book review for ITW Nieuws Printed on 12th June 2007 E.H. Lieb and M. Loss Analysis, AMS, 997, DM8, 278p. ISBN 0-828-06332-7. Dit is een cursusboek voor studenten die harde analyse nodig hebben in hun opleiding zoals bijvoorbeeld natuurkundigen. Onnodige

Nadere informatie

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2004

Nadere informatie

Masters faculteit Wetenschappen

Masters faculteit Wetenschappen Masters faculteit Wetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit.

Nadere informatie

NEVACdag 2010. Technische Universiteit Delft. jaargang 48 / uitgave 1. Orgaan van de Nederlandse Vacuumvereniging. Algemene Leden Vergadering

NEVACdag 2010. Technische Universiteit Delft. jaargang 48 / uitgave 1. Orgaan van de Nederlandse Vacuumvereniging. Algemene Leden Vergadering NEVAC blad jaargang 48 / uitgave 1 NEVACdag 2010 Technische Universiteit Delft rgaan van de Nederlandse Vacuumvereniging Verder in de uitgave: gemene Leden Vergadering Abstracts NEVAC - dag 2010 In memoriam

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek De onderwijsvisitatie Elektrotechniek Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Elektrotechniek, Nuclear Fusion Science and Engineering Physics, Fotonica, en Nanowetenschappen en Nanotechnologie

Nadere informatie

Research projects (1800-1850 of 5444)

Research projects (1800-1850 of 5444) www.researchportal.be - 20 Sep 2015 18:52:13 Research projects (1800-1850 of 5444) Search filter: Classifications: TECHNOLOGICAL SCIENCES (T) Optimal Control of Energy Extraction in Large-eddy Simulation

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 550)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 550) www.researchportal.be - 11 Oct 2015 18:18:01 Onderzoeksprojecten (1-500 van 550) Zoekfilter: Classificaties: Gecondenseerde toestand: elektronische structuur, elektrische, magnetische en optische eigenschappen,

Nadere informatie

JOHN H. CONWAY VITALY BERGELSON. Nederlands Mathematisch Congres 2013 5 april 2013 Radboud Universiteit Nijmegen www.ru.nl/nmc2013

JOHN H. CONWAY VITALY BERGELSON. Nederlands Mathematisch Congres 2013 5 april 2013 Radboud Universiteit Nijmegen www.ru.nl/nmc2013 JOHN H. CONWAY VITALY BERGELSON Nederlands Mathematisch Congres 2013 5 april 2013 Radboud Universiteit Nijmegen www.ru.nl/nmc2013 Sponsoren Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) Foundation Compositio

Nadere informatie

Boekbesprekingen. 266 NAW 5/3 nr. 3 september 2002 Boekbesprekingen. Book Reviews. C. Weeks A history of algorithms. From the pebble to the microchip

Boekbesprekingen. 266 NAW 5/3 nr. 3 september 2002 Boekbesprekingen. Book Reviews. C. Weeks A history of algorithms. From the pebble to the microchip 266 NAW 5/3 nr. 3 september 2002 Boekbesprekingen Boekbesprekingen Book Reviews Alle in de vijfde serie van het NAW verschenen boekbesprekingen zijn te vinden op onze webpagina. Tevens staat daar een lijst

Nadere informatie

Research projects (1-50 of 67)

Research projects (1-50 of 67) www.researchportal.be - 26 Oct 2015 22:38:28 Research projects (1-50 of 67) Search filter: Classifications: Production technology ULTRASEAL- Het potentieel van ultrasoon sealen in verpakkingsconcepten.

Nadere informatie

Competence Skill Knowledge. Weet het Engels economics. In staat zijn om te communiceren in de Weet Geschiedenis

Competence Skill Knowledge. Weet het Engels economics. In staat zijn om te communiceren in de Weet Geschiedenis Higher Technician for Mechanics and Mechatronics Hogere Technicus voor Mechanica Professional activities/tasks Teachings of general area Leringen van algemene ruimte General teachings Algemene leer Be

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22846 19 december 2011 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie