sap special Met esoa naar business driven IT Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sap special Met esoa naar business driven IT Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem"

Transcriptie

1 m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, SAP-editie 2008 Met esoa naar business driven IT sap special Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem

2 Edwin Ardon the times they are changin Er gebeurt veel in de ERP-markt. Verwarrende en soms schijnbaar tegenstrijdige ontwikkelingen leveren interessante vraagstukken op. Zo vereist de toepassing van SOA-concepten een manier van architectuurdenken die bedrijfsbreed moeilijk te behappen lijkt en in praktijk vaak tot een pilot-achtige aanpak leidt. Paradoxaal genoeg is het juist de bedrijfsbrede toepassing van SOA die in theorie het meeste rendement zou moeten opleveren. Verder lijkt business agility nog nauwelijks tot de voordelen van SaaS ofwel software as a service gerekend te kunnen worden. Niet zo vreemd, want de voordelen van SaaS nemen toe bij een toename van standaardisatie. Het is nagenoeg onmogelijk om een gebruiker voor ongeveer 140,- euro per maand een vrijwel volledige suite van ERP-functionaliteit te bieden zonder een redelijk vergaande mate van standaardisatie. Hoezo agile? Reflectie over de optimale wisselwerking tussen business en IT leidt automatisch tot terugkijken op de ontwikkelingen van ERP-software en de SAP-implementaties van de afgelopen 17 jaar in het bijzonder. Daarbij lag de nadruk op het introduceren van het procesmatig denken en het conform die processen standaardiseren en harmoniseren van de bedrijfsvoering met behulp van pakketsoftware. Projecten die zorgden voor meer controle op de interne processen, maar ook hebben bijgedragen aan inflexibele en duur te onderhouden IT-landschappen. Business agility Tot dusverre heeft ERP vooral de efficiëntie van interne bedrijfsprocessen verbeterd. The times they are a changin zong Bob Dylan al in If your time to you is worth savin, then you better start swimmin or you ll sink like a stone. Zeker in deze markt is verandering dé constante factor. Zo neemt de druk op informatiesystemen als cruciale strategische differentiator almaar verder toe met architectuur als integrerende factor. Daarnaast ontwikkelen de leidende ERP-applicaties zich in een rap tempo tot dynamische applicaties waarin content en collaboration, business process management, service oriented architectures en business intelligence versmelten. Daarmee lijkt het antwoord op de vraag waarmee we al zovele jaren worstelen toch echt in zicht te komen: meer business agility met behulp van IT welkom colofon m tec is een uitgave van Magnus Technology Consultants. Deze special staat in het teken van de oplossingen van SAP. Oplage stuks. magnus Gooimeer 5-39, 1411 DD Naarden, Postbus 5021, 1410 AA Naarden, telefoon: , concept en realisatie Edwin Ardon, Peter-Jan Simons, Caroline Jooren en Jeroen Roset. copyright 2008 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van Magnus. 2 m tec - editie 2008

3 sap special Inhoud The times they are a changin Een efficiënte organisatie voor BI agility De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem Met esoa naar business driven IT Op weg naar efficiënte compliance met consolidatie in SAP SEM-BCS Betere beheersing van kosten en kasgeld met SAP FSCM Middleware, SAP CRM s achilleshiel? SAP PMW als vervanging van/toevoeging op de klassieke betaalprogramma s Magnus Technology Consultants blijft in beweging

4 SAP BI is niet meer weg te denken als centrale informatiebron bij bedrijven die SAP ERP gebruiken. Gebruik van de voorgedefinieerde objecten, de business content, maakt snelle invoering van SAP BI mogelijk. Ook daarna blijven flexibiliteit en snelheid - ofwel agility - van groot belang. SAP BI biedt deze agility, mits de BI-functie goed georganiseerd is. Een efficiënte organisatie voor BI agility Peter-Jan Simons figuur 1: integratie van strategie, bedrijfsprocessen, organisatie en systemen Typisch voor beslissingsondersteunende systemen is dat zij door informatie aan te bieden nieuwe vragen oproepen naar meer en andere informatie. De functionaliteit van SAP BI voorziet in eenvoudige beantwoording van dergelijke vervolgvragen. Vaak zijn er ook wijzigingen aan rapportages of de onderliggende infrastructuur (kubussen, datastore objects et cetera) nodig. De continue vraag naar wijzigingen kan leiden tot een wildgroei aan rapportages met onduidelijk eigenaarschap. Eindgebruikers en beslissers zien hun requests for change van standaardrapportages graag snel ingevuld. Als zij menen dat dit niet goed loopt of standaardrapportages niet gebruiken, komt het gebruik van het systeem wellicht ter discussie te staan. Deze problemen zijn te voorkomen door de BI-functie goed te organiseren. BI-functie en rollen Onder de BI-functie verstaan we het geheel van processen om met een BI-oplossing in beslissingsondersteunende informatie te voorzien. Dit zijn naast het gebruik van BI-systemen ook bijvoorbeeld het beheer en de procedures om veranderingen in het BI-landschap door te voeren. In deze aparte competentie komen business- en ICT-kennis en -vaardigheden samen. Het geheel van de processen, organisatie en het systeem moet volledig op elkaar afgestemd zijn (zie figuur 1). De BI-functie omvat verschillende rollen: key user, power user, front-end ontwikkelaar, back-end ontwikkelaar en back-end beheerder. Elke rol kent zijn eigen takenpakket. Idealiter worden deze rollen ondergebracht in de functie van analist en in een BI competence center. Analisten Combineren van de rollen van key user, power user en frontend ontwikkelaar tot de functie van analist draagt bij aan optimale invulling van de rapportagewensen en aan de gewenste flexibiliteit. Het primaire doel van deze functie is het ontsluiten van informatie, liefst per functioneel gebied zoals sales en marketing, finance, logistiek en HR. Als de analist rechtstreeks aan de beslissers van een functioneel gebied rapporteert, kunnen deze zelf de prioriteiten (mee)bepalen. Om deze functie tot een succes te maken, moet zij ingevuld worden door een analytische persoon die gemiddeld een tot twee dagen per week als SAP BI front-end ontwikkelaar werkt. BI competence center Door de rollen van front-end en back-end ontwikkelaar en beheerder in een apart competence center te beleggen, ontstaat een hefboomwerking. Het primaire doel van dit competence center is het verzamelen van informatie in het datawarehouse. Front-end ontwikkeling kan decentraal en parttime plaatsvinden. Back-end ontwikkeling en beheer moet centraal georganiseerd worden omdat hiervoor een vergaande specialisatie nodig is. Om voldoende expertise op te bouwen en te behouden, moeten deze personen (bijna) fulltime met SAP BI werken. Eventueel kan specialisatie plaatsvinden naar front-end en back-end tools, beheer en consultancytaken en zelfs functioneel gebied. m tec - editie 2008

5 De oplettende lezer zal opmerken dat de rol van front-end ontwikkelaar zowel bij de analist als het BI competence center is belegd. Dit heeft twee redenen. Voor sommige functionele gebieden is het niet haalbaar iemand een tot twee dagen per week als BI front-end ontwikkelaar te laten werken. Dan moeten rapportages in het BI competence center ontwikkeld en beheerd worden. Doordat het BI competence center veel SAP BI-expertise huisvest, ook op het gebied van front-end tools, kan het zorgen voor overdracht van best practices en monitoring van de kwaliteit. Hybride vormen In de praktijk zien we diverse hybride vormen voor een BIorganisatie. Afhankelijk van de omvang van de organisatie en het BI-gebruik zijn er verschillende modellen mogelijk: zie figuur 2. Bij de meer decentrale modellen wordt het steeds belangrijker om aparte procedures, eigenaarschap en richtlijnen in te stellen voor de te ontwikkelen rapportages. Deze zullen, mits slim toegepast, de flexibiliteit niet in gevaar brengen. Vanwege de hogere wijzigingsfrequentie en verschillende architecturen is het belangrijk om bij de organisatie rondom SAP BI niet te streven naar eenzelfde organisatievorm als bij SAP ERP. De front-end tools van SAP BI bieden de mogelijkheid om decentraal het systeem aan te passen, wat zorgt voor optimale flexibiliteit en aansluiting bij de business. Een goed ingerichte BI-functie met analisten en een BI competence center verbetert de beschikbaarheid van beslissingsondersteunende informatie. Door een passende organisatie voor de BI-functie en de juiste balans met de business te zoeken, kunnen organisaties BI agility werkelijkheid maken. Best practices voor een agile BI-organisatie Creëer de functie van analist dicht bij de business en laat analisten meelopen in projecten. Voor deze functie is het noodzakelijk om voldoende tijd te hebben voor het gebruik van de BI front-end ontwikkeltools, minstens 1 tot 2 dagen per week. Bundel de overige SAP BI-taken in een BI competence center. Faciliteer periodiek overleg tussen het BI competence center en de analisten om wensen uit te wisselen, kennis over te dragen en best practices en kwaliteit te borgen. Richt de benodigde processen in om de afstemming tussen de analisten en het BI competence center te faciliteren. Hierbij gaat het om praktische zaken als transportmomenten, autorisaties en namespaces. Stel een aparte change advisory board in. figuur 2: de BI-organisatie Peter-Jan Simons

6 Een van succesfactoren bij de acceptatie van een BI-systeem is de performance van de rapportage. De oorzaak van performanceproblemen is vaak niet eenduidig vast te stellen omdat er een complex van factoren aan ten grondslag ligt. Hoe pak je performanceproblemen aan? Dit vereist een goede probleemanalyse, een plan van aanpak en verwachtingsmanagement. De BI performance quickscan voorziet in een gedegen aanpak van performanceproblemen. De performance quickscan als boost voor uw SAP BW-systeem Joost de Ruyter van Steveninck en Steven Groot Globaal geschiedt de BI performance quickscan in vier stappen. Allereerst de fact finding: een inventarisatie van de belangrijke rapportages en onvoldoende presterende onderdelen van het BI-landschap. Daarop volgt een analyse van het BI-systeem, controle van de verschillende onderdelen volgens een checklijst. Derde stap is de solution blueprint, de beschrijving van de mogelijke oplossingen voor deze bevindingen. Tot slot vindt transformation planning plaats: het plannen van de implementatie van de geïdentificeerde oplossingen. In het ontwerp zal rekening gehouden worden met de nieuwste mogelijkheden van SAP BI 7.0 zoals de BI Accellarator, broadcasting en Near Line Storage. Fact finding en analyse van het BI-systeem Fact finding geschiedt door interviews met de gebruikers, key users, managers en de beheerafdeling. Op basis van deze informatie is priorisering aan te brengen van onderwerpen en inzicht te krijgen in de verwachtingen. De analyse bestaat uit vier onderdelen: Analyse van het ETL-proces. ETL staat voor extraction, transformation & load: het laden van data uit de brondatabase(s), zuiveren en bewerken van gegevens en het laden van de data in de doeldatabase. Mogelijk zit het extractie-window aan de grenzen van het toelaatbare doordat extractie uit de bronsystemen te lang duurt of transfer van gegevens te veel tijd kost. Deze analyse moet inzicht geven in de mogelijkheden tot prestatieverbetering van het ETL-proces. Datamodelanalyse. Het reporting datamodel is de basis van de inrichting en de functionele beschrijving van het BIsysteem. Het is weer te geven in een sterschema. Zo is zichtbaar welke data geladen wordt, welke infocubes en DSO s (data store objects) gedefinieerd zijn, wat de dimensies van de infocubes zijn en wat de granulariteit van de te rapporteren data moet zijn. Al deze aspecten hebben impact op de performance van de rapportages en de laadprocessen. Deze analyse helpt om een deel van de oorzaken van performance issues te verklaren. Analyse van de rapportages. Hier wordt gekeken naar de definities van de queries en de impact op de performance ervan. Met behulp van de workload-monitor wordt bekeken wat de runtime van de verschillende queries is, hoe vaak queries worden aangeroepen en waar de runtime van een query uit opgebouwd is. Dit geeft een overzicht van de queries die een probleem vormen en inzicht in de impact van de verschillende onderdelen van de runtime van een query op de performance. Op basis hiervan kan wederom een aantal controles uitgevoerd worden. Ook kunnen aanbevelingen voor prestatieverbetering worden gedaan. Analyse technische inrichting en datavolumes. Tot slot wordt gekeken naar de instellingen van de database en de hardware. Analyse van het ETL-proces Met behulp van de workload monitor kan het laadproces geanalyseerd worden en kunnen de bottlenecks bepaald worden. Vervolgens worden de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen bepaald. Daarbij kijken we onder andere naar: Het gebruik van generic extractors Het gebruik van indexen op brontabellen Het laden van tekstbestanden en de sortering ervan De grootte van de data-packages. Is deze afgestemd op die van de PSA-partities? De formules in update- en transfer-rules. Zijn deze te vervangen door ABAP-code? Mogelijke optimalisatie van de ABAP-code De nummerreeksen. Worden deze in de buffer opgeslagen? Dit is zinvol bij een datavolume van meer dan records. Het laden van de data. Worden deze als geheel in de PSA geladen en daarna doorgeladen naar de doelobjecten? Of wordt dit package voor package gedaan? Mogelijke aggregaten. Is het mogelijk deze te definiëren op de datasources in BW? m tec - editie 2008

7 Datamodelanalyse Aan de hand van het datamodel is te analyseren of het BIsysteem efficiënt ingericht is. Het datamodel wordt goed weergegeven aan de hand van sterschema s. Een aantal controles is mogelijk: De tijdsafhankelijkheid van objecten (alleen gebruiken indien noodzakelijk) Navigeerbare attributen (idem) Markering van dimensies met veel unieke waarden als line-item dimensie De omvang van dimensietabellen: maximaal 10% van de grootte van de feitentabel De groepering van kenmerken De mogelijkheid om meerdere gelijke infocubes te creëren waarbij de dataverdeling wordt gedaan met het kenmerk 0CALYEAR of 0FISCPER De granulariteit van de infocubes: stemt deze overeen met de rapportagebehoeftes? Rapportageanalyse De workload monitor is ook het uitgangspunt van de rapportageanalyse. Hiermee zijn twee zaken te identificeren: het aantal queries en het gebruik daarvan, en de runtime van de verschillende queries onderverdeeld naar OLAP-, database- en front end-runtime. OLAP-runtime is de benodigde tijd voor het valideren en genereren van de query- Met de BI performance quickscan krijgt u naast de mogelijke oorzaken van performanceprobleem ook de mogelijke oplossingen en de realisatie ervan helder in beeld definitie. Database-runtime is de benodigde tijd voor het ophalen van de te rapporteren gegevens. Front end-runtime is de tijd die nodig is om het rapport op te bouwen in de front end. Uit deze analyse volgt welke queries de bottleneck vormen en waar de meeste performancewinst te boeken is. We kijken onder andere naar het gebruik van de OLAP-cache, aggregaten, selectieparameters in de query, de BI Accelerator en ingeperkte of berekende kengetallen in queries. Analyse van de technische inrichting en datavolumes Bij de database-analyse wordt gekeken naar aspecten die de algemene performance van het BW-systeem beïnvloeden. Dit valt onder het technisch beheer. De ervaring leert echter dat dit niet altijd opgepakt wordt. Tijdens deze analyse worden de volgende aspecten gecontroleerd: Optimalisatie van de databaseserver De grootte van het applicatielog De planning van het bijwerken van de databasestatistieken De monitoring van de grootte van een aantal technische tabellen De systeemparameters Solution blueprint en transformation Het snel ontsluiten van informatie met BI-oplossingen is belangrijk om uw strategische doelen te kunnen realiseren. Neem daarom klachten over de performance serieus. De BI performance quickscan biedt een op ervaring gebaseerde aanpak voor het doormeten van de prestaties van uw SAP BW-systeem. Middels een vaste methodiek komt een solution blueprint met mogelijke oplossingen van prestatieproblemen tot stand en vervolgens een planning voor de realisatie hiervan. Zo krijgt u naast de mogelijke oorzaken van performanceprobleem ook de mogelijke oplossingen en hun realisatie helder in beeld.

8 Met esoa naar business driven IT Martijn Fifis en Christian Onderstal Enterprise Service Oriented Architecture (esoa): een methodiek waarbij SOA gecombineerd wordt met een achterliggend enterprise systeem: webservices die met het SAP back-end systeem communiceren. Webservices: op standaarden als XML, WSDL, HTTP, UDDI en SOAP gebaseerde softwarecomponenten die via een enterprise service bus kunnen worden aangeroepen om bedrijfsfuncties te adresseren. Ze zijn op losse wijze te koppelen en kunnen daardoor onafhankelijk van elkaar aangepast worden. Door het gebruik van enterprise services kunnen bestaande processen eenvoudig worden aangepast of hergebruikt. Tools als SAP NetWeaver Visual Composer maken het eenvoudig om deze processen te presenteren aan de gebruiker. 8 m tec - editie 2008

9 Door de jaren heen hebben innovaties geleid tot enorme verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van bedrijfsprocessen. Deze evolutie is op kwantitatief niveau zo ver, dat verbetering nu vooral te verkrijgen is door verbetering van kwaliteit. Hierdoor is het mogelijk om een onderneming van good naar great te brengen. Misschien wel de belangrijkste vraag daarbij is hoe ICT de bedrijfsprocessen zo efficiënt en flexibel mogelijk kan ondersteunen, nu en in de toekomst. esoa is een antwoord hierop van SAP. Wat is esoa en misschien nog wel belangrijker wat betekent het? SOA staat voor Service Oriented Architecture, een model voor het opdelen van processen in componenten. Daarbij worden de functies en gegevens van applicaties beschikbaar gesteld via webservices: goedomschreven, onafhankelijk functionerende en herbruikbare businessfunctionaliteit. Voor webservices worden leveranciersonafhankelijke standaarden ontwikkeld zoals het Simple Object Access Protocol (SOAP), een XMLprotocol voor het aanroepen van softwarefuncties op afstand. Grote softwareleveranciers zoals SAP, IBM, Oracle en Microsoft investeren veel in deze integratiemethode. Enterprise services zijn als het ware bouwstenen die in de gewenste volgorde te orkestreren zijn. Ze worden opgeslagen in een centrale bibliotheek ofwel repository en zijn als een legobouwwerk te koppelen, hergebruiken, veranderen, uit te breiden en verwijderen. Uit bestaande in- en externe bouwstenen zijn applicaties samen te stellen die nieuwe processen ondersteunen. Dit hergebruik zorgt voor meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen en efficiëntie naast forse besparingen op de beheerkosten: de kracht van SOA in een notedop. Blauwdruk en bouwstenen esoa staat voor Enterprise SOA: SAP s blauwdruk die het ontwerp, de configuratie en het gebruik van enterprise services vergemakkkelijkt. Aan de basis van esoa staat SAP Service Oriented Architecture (SOA): een softwarearchitectuur waarbij bedrijfsprocessen centraal staan en die gebaseerd is op webservices: platformonafhankelijke bouwstenen die met elkaar communiceren. DEFI N ITI ES NetWeaver: het open integratie- en applicatieplatform dat wordt toegevoegd aan de bestaande IT-infrastructuur om creatie en beheer van uit SAP- of non-sap-software bestaande enterprise services te vergemakkelijken. Een sleutelrol hierin is weggelegd voor xapps ofwel composite applications : met componenten van SAP, klanten of derde partijen gebouwde applicaties die NetWeaver enabled zijn. Aplicatieontwikkeling nieuwe stijl Bij een traditionele ERP-implementatie werd vooral gekeken naar de beschikbare standaardfunctionaliteit om te bepalen of een oplossing bij de bedrijfsvoering paste. Toevoegingen aan of aanpassingen van deze veelomvattende ERPapplicaties vergden behoorlijk wat inspanning. Omdat bedrijven en organisaties steeds vaker en sneller veranderen, heeft SAP deze monolitische opzet losgelaten, zijn ERP-pakket technisch herontworpen en zich omgevormd tot platformleverancier. Dit markeert een belangrijke ommezwaai in de markt. Waar vroeger de functionele kant de procesbeschrijving verzorgde en de technische kant het programmeerwerk, kan de functionele kant nu zelf processen omzetten in een applicatie met behulp van tools als SAP NetWeaver Visual Composer. Applicatieontwikkeling verandert van coderen in modelleren. Business driven IT Om te groeien, moeten organisaties duurzaam concurrentievoordeel behalen. Dit kan door sneller te innoveren, via operational excellence en door informatiewerkers de beste tools in handen te geven. Daarom is het onvermijdelijk dat de functionele opbouw van systeemlandschappen geleidelijk zal plaatsmaken voor een op onafhankelijke services gebaseerde inrichting. Met serviceoriëntatie als uitgangspunt en SAP NetWeaver als fundament winnen organisaties aan flexibiliteit en kunnen ze snel nieuwe processen ondersteunen. Daarbij draait het uiteindelijk om een fundamenteel andere manier van met elkaar omgaan door business en ICT: business driven IT.

10 Compliance is het naleven van de wet- en regelgeving, en van het beleid en de gedragscodes die een organisatie zichzelf oplegt. Bijna alle ondernemingen hebben ermee te maken, van het uittekenen van de financiële rapportageketen om te voldoen aan de Sarbanes-Oxley act (SOx) tot herwaarderingen op basis van IFRS. Goed compliancemanagement raakt de structuur, processen en de cultuur van een organisatie. Aan de basis staat een geïntegreerde benadering, wat voor veel bedrijven nog een brug te ver blijkt. SAP SEM-BCS helpt bedrijven op weg met in- en externe rapportagemogelijkheden op geconsolideerd niveau. Op weg naar efficiënte compliance met consolidatie in SAP SEM-BCS Ellen Fikke Het voornaamste doel van SAP SEM-BCS is uitvoering van de statutaire consolidatie en financiële verslaglegging op groepsniveau. Ondernemingen komen veelal niet meer weg met een consolidatie op basis van formules in Excel, of een goede verstandhouding met de huisaccountant. Een consolidatie in SAP R/3 vergroot de betrouwbaarheid en doorlooptijd van de consolidatie, maar hierin blijven de mogelijkheden beperkt. Met de implementatie van SAP SEM-BCS is het bijvoorbeeld mogelijk dochterondernemingen die niet in SAP werken eenvoudig in te lezen via flat files, waardoor ook recente overnames direct zijn mee te nemen in de consolidatie. Vervolgens kan statutair worden geconsolideerd op basis van company codes, met de mogelijkheid tot knooppunten voor (regionale) subconsolidatie. Voor interne rapportages kan ook op basis van profit centers geconsolideerd worden. De feitelijke consolidatie kan aangepast worden op de situatie van de ondernemingen. Zo kunnen intercompanyactiviteiten geëlimineerd worden op basis van handelspartner of functionele gegevens (zoals leningen en participatiewaarden). Ook kunnen verschillende varianten van koersverschillen verwerkt worden, evenals minderheidsbelangen. Sturen op groepsresultaat Het grootste voordeel is dat de consolidatie nu veel minder tijd van de controller of financieel manager kost. Door dit eenmalig in te richten, is met een aantal kleine aanpassingen per jaar de consolidatie over grote hoeveelheden company codes uit te voeren. Alleen geautoriseerde personen kunnen aanpassingen doen. Door de overzichtelijke stroom van stappen heeft de accountant snel inzicht in de consolidatieboekingen en correcties. Ook intern zijn grote voordelen te behalen. Op de aangeleverde data kunnen diverse controles ingebouwd worden. Dit scheelt vooral voor de in flat files aangeleverde data aan tijdrovende handmatige controles. Het geconsolideerde resultaat op basis van profit centers geeft een beeld van de werkelijke winstgevendheid van een sector. Er kunnen ook direct rapportages via de Business Explorer worden opgebouwd. De eindgebruiker kan op basis van zijn rollen relevante rapporten opvragen, met veel drilldown- en drillthrough-mogelijkheden. Ook vaste activarapportages komen nu met één druk op de knop uit het systeem. Het is mogelijk om gebruik te maken van dezelfde kubus als de BPS-planningsmodule, waardoor het budget als een aparte versie van de consolidatie opgenomen kan worden. Zo is het mogelijk om te sturen op groeps- in plaats van individueel resultaat. Integraal Compliance betekent inzicht in en grip op alle processen in de organisatie, om de onderneming op een verantwoorde manier te kunnen besturen. Traditioneel bepaalt de strategie de inrichting van de bedrijfsprocessen, systemen en organisatie. Wetgeving was hierin gericht op de output van de organisatie, bijvoorbeeld de goedkeuring van de jaarrekening of uitstoot van milieuvervuilende stoffen. Met toenemende compliance verbreedt de wetgeving zich van strategisch niveau naar bedrijfsproces- en systeemniveau. Door deze externe invloed op interne processen en systeemeisen kan er ook een intern gedreven invloed op de strategie ontstaan. Bijvoorbeeld het afblazen van een Amerikaanse beursgang om SOx-eisen voor de interne procedures te vermijden. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Softwareaanbieders spelen hierop in met compliancepakketten, zodat de overgang naar een compliant organisatie zo soepel mogelijk zal gaan. Het moge echter duidelijk zijn dat invoering van compliancesoftware een organisatie niet in één keer compliant kan maken. Bij een consolidatie zijn vraagtekens te zetten bij de input van de jaarcijfers van de landen. Zijn alle geboekte omzetten terecht? Veroorzaakt achterstallig IT-onderhoud een financieel of operationeel risico? Zijn er 10 m tec - editie 2008

11 concurrenten wet- en regelgeving technologische ontwikkelingen strategie wet- en regelgeving bedrijfsprocessen wet- en regelgeving flows aangegeven, maar ook de communicatieprocessen. Het meest tastbaar is het opzetten van rollen en functies op basis van segregation of duties. Hiermee waarborgt een organisatie systemen compliance invloed traditionele invloed onderneming dat werknemers zo min mogelijk strijdige belangen hebben binnen hun functie of ten opzichte van het ondernemingsbelang. Het opstellen van deze autorisaties is relatief eenvoudig, uitdagender wordt het om bedrijfsrisico s over internationale business units te identificeren. Helder compliance-invloeden opgestelde procedures met weinig uitzonderingen zullen hierin van grote toegevoegde waarde blijken. grote contracten met dubieuze partijen? Deze vragen kunnen niet op basis van cijfers worden beantwoord. De basis van compliance ligt in duidelijke processen. Daarin zijn systemen slechts ondersteunend. Integraal is dan ook het sleutelwoord als het gaat om het succesvol opzetten van compliance. Toekomstmuziek Compliance-eisen verschillen per industrie, land en omvang van de onderneming. Uniform ligt de basis in het in kaart brengen en eventueel aanpassen van bedrijfsprocessen. Voldoende aandacht voor deze fase is cruciaal. Hierin worden niet alleen de operationele work- Integrale compliance is voor bijna alle ondernemingen nog mooie en vooral erg dure toekomstmuziek. Om op korte termijn te voldoen aan wetgeving is het uitvoeren van de consolidatie in SAP SEM-BCS een stap in goede richting. De doorlooptijd is beperkt, de kosten zijn te overzien en het resultaat is direct zichtbaar. Zo kunnen ondernemingen een consolidatie procesmatig opstellen, technisch ondersteunen en compliant uitvoeren. Voordelen SAP SEM-BCS: Input rechtstreeks uit SAP of via flat file Statutaire consolidatie naast managementconsolidatie door matrixopzet Verkort rekeningschema volgens IFRS Rapportage via (online) SAP BW query Integratie met SAP Business Planning & Simulation (BPS) 11

12 Veranderingen in de markt dwingen tot een herordening in de waardeketen, die daarop weer tot veranderingen in de markt leidt. Dit stelt eisen aan de interne organisatie van de logistieke en de financiële bedrijfsprocessen. Belangrijk is vergaande integratie van deze processen, naast goede beheersing van kosten en kasgeld. Zaken waaraan SAP Financial Supply Chain Management een belangrijke bijdrage kan leveren. Betere beheersing van kosten en kasgeld met SAP FSCM Raymond Meulman De druk op de toegevoegde waarde van bedrijfsprocessen verzwaart, evenals de aan financiële bedrijfsprocessen gestelde eisen. De financiële afdeling moet zorgen voor verbetering van het werkkapitaal, verlaging van de financieringskosten en stroomlijning van de financiële functie. De toegenomen aandacht voor risicobeheer leidt tot extra eisen aan de kredietwaardigheid van klanten en maatregelen om liquiditeitsrisico s te beperken. Ook zijn er de steeds wijzigende rapportage-eisen die voortvloeien uit IFRS en IAS en de druk op interne controle door Sarbanes-Oxley. De werkdruk van de financiële functie neemt alleen maar toe. Beter beheer van alle kasgerelateerde processen Net als bij voorraden wordt meer kasgeld aangehouden als de voorspelbaarheid van het gebruik of de aanwas lager is. Deze onzekerheid kan worden beïnvloed door beter gebruik van informatie uit of het beheersen van de bijbehorende toeleveringsketen. SAP anticipeert hierop met de Financial Supply Chain Management (FSCM). Deze productsuite zorgt voor verbetering van het beheer van alle kasgerelateerde processen. Dit geschiedt in de vier onderstaande hoofdfasen. Digitale aanbieding en ontvangst van documenten Uitwisseling van documenten via internet en portals zorgt voor kostenbesparing, beter klantcontact en snellere communicatie. Dit vergemakkelijkt correspondentie zoals saldobevestigingen. Klanten hebben via internet toegang tot rekeningen en de rekeningstatus. Door selfservice-faciliteiten kunnen ze openstaande posten bekijken, facturen in het eigen boekhoudsysteem inlezen en betalingen doen. Voor uitgaande facturen is er de module SAP Biller Direct, die zorgt voor realtime integratie tussen het SAP back-end systeem en internet. Voor binnenkomende facturen is er SAP Invoice Management en/of SAP Payer Direct. Door de naadloze integratie van klant- en leveranciersportals wordt de relatie met klanten en leveranciers geoptimaliseerd. Dit leidt uiteindelijk tot minder klachten en snellere betaling van rekeningen. Invoering van beheer van werkkapitaal Omdat de meeste ondernemingen de uitgaande betalingen beheersen, zijn vooral voordelen te behalen bij de binnenkomende betalingen. Het verbeteren van de voorspelbaarheid van deze kasstroom vereist actief creditmanagement. Door ook binnen de financiële afdeling de klant centraal te stellen (accounts receivable centric approach), is in te spelen op argumenten van de klant om op tijd te betalen, om betaling uit te stellen of achterwege te laten. Sneller reageren op wanbetalingen leidt tot meer tijdige betalingen, een betere DSO (days sales outstanding) en minder afschrijvingen van dubieuze debiteuren. SAP Credit Management, SAP Dispute Management en SAP Collections Management zijn de modules die het onder meer mogelijk maken om: een bedrijfsbreed kredietbeleid in te voeren, met per klant een uniek kredietprofiel; voor klanten een van het betalingsgedrag afhankelijke score te bepalen; automatisch klantspecifieke kredietlimieten te bepalen; kredietlimiet en -verbruik beschikbaar te stellen aan klanten en derden via een credit manager portal ; issues en disputen vast te leggen die de DSO beïnvloeden en de oorzaken te traceren; de invordering te identificeren en evalueren, en prioriteiten te bepalen; vorderingen proactief te innen; grote volumes openstaande posten efficiënt te verwerken. Enkele voordelen van FSCM: Kostenbesparing door digitale documentenuitwisseling Snellere communicatie en self service via portals Verbeterde voorspelbaarheid van kasstromen 12 m tec - editie 2008

13 Automatisering van financiële transacties SAP Bank Relationship Management zorgt voor stroomlijning en optimalisatie van de communicatie met de bank en voor transparantie van de betaalcyclus. Dit maakt efficiëntieverbetering en kostenverlaging mogelijk, en kan leiden tot verbeterde interne controle van het betaalproces. Het betaalmoment is exact te bepalen en bekend, evenals de status van een betaalopdracht. Dit leidt tot verlaging van de bankkosten en betere voorspelling van de kasstromen. Automatisering van het beheersen van liquiditeits-, renteen valutarisico s SAP Cash & Liquidity Management biedt de mogelijkheid om een centrale cashmanagementfunctie in te richten, en liquiditeits- en valutarisico s af te dekken. SAP Treasury & Risk Management ondersteunt de verwerking van de bijbehorende financiële transacties. Deze modules maken het mogelijk om: meer accurate kasstroomvoorspelling en -planning te genereren; financiële transacties rechttoe-rechtaan te verwerken; financiële transacties, posities en portfolio s te analyseren en evalueren; risico s die samenhangen met de markt, valuta s en partners te identificeren en evalueren; het financiële risiconiveau van de onderneming te verminderen. Verfijning van het kredietbeleid Investering van kasgelden in doelen met hoger rendement Afwegingen voor maximaal rendement Door bijvoorbeeld het gebruik van portals, kredietbeheersing, digitale aanvoer van documenten en de bewaking van valuta, rente en fluctuaties in goederenprijzen worden kosten verlaagd en de kasstromen beter voorspelbaar. Kasgelden komen beschikbaar voor andere doeleinden zoals aankoop van activa. SAP FSCM leidt niet alleen tot besparingen, maar heeft ook invloed op de informatiebetrouwbaarheid en de compliance. Het concept kan in iedere onderneming worden ingevoerd, de omvang is niet van belang. Wat een grondige afweging vooraf verdient zijn de processen die onder FSCM geautomatiseerd moeten worden. Afhankelijk van de te realiseren voordelen en kostenbesparingen moet een keuze gemaakt worden uit de te verbeteren processen en de mate van automatisering. Een afweging die voor ondernemingen met een grotere klantenbase of hogere kapitaalintensiteit sneller in het voordeel van FSCM uitvalt dan voor op dat gebied meer bescheiden ondernemingen. Verder heeft goede software alleen voldoende rendement als zij op de juiste wijze in de organisatie wordt ingebed. De invoering van FSCMprocessen moet leiden tot wijziging in de manier waarop de organisatie is ingericht, zodat ook de werkdruk op de financiële functie evenwichtiger is. Op die manier draagt het financiële bedrijfsproces werkelijk bij aan het concurrerend vermogen. De techniek is er klaar voor! Transparantie van de betaalcyclus 13

14 CRM Middleware is verantwoordelijk voor de informatiestromen binnen SAP CRM en de gegevensuitwisseling tussen SAP CRM en de omliggende systemen. Dit betekent continue real-time uitwisseling van stamgegevens en transactionele gegevens als verkoop- en serviceorders, bestellingen, leveringen en facturen. Zo is CRM Middleware de drijvende kracht maar soms ook de achilleshiel van SAP CRM. De auteurs van de SAP CRM Middleware optimization guide noemen CRM Middleware het hart van SAP CRM. CRM Middleware pompt data door het CRM-systeem en voorziet individuele componenten van de benodigde informatie. Als de Middleware uitvalt of niet beschikbaar is, is dit net zo gevaarlijk voor het CRM-systeem als een hartaanval voor het menselijk lichaam. In het algemeen blijken bij SAP CRM-implementaties betrokken projectleiders de essentie van CRM Middleware in meer of mindere mate te kennen. Ze zijn zich ervan bewust dat CRM Middleware de schakel is tussen SAP CRM en de overige SAP-systemen, vooral SAP R/3. Toch zijn er tijdens implementatietrajecten en na de oplevering veel problemen met CRM Middleware. Hoe komt dit? Slechts een lijntje in het procesplaatje Het onderschatten van de implicaties van het gebruik van CRM Middleware gebeurt niet bewust, maar komt veelal door gebrek aan kennis. Omdat CRM Middleware functioneel gezien niets toevoegt aan de business-processen die in de SAP-systemen worden ingericht, wordt het vaak gezien als sluitstuk van projecten of zelfs domweg vergeten. Tijdens de blauwdrukfase is er daarom vaak geen aandacht voor CRM Middleware. In procesplaatjes is het slechts het lijntje tussen twee in verschillende SAP-applicaties uitgevoerde functies. Het inrichten van businessprocessen over SAP-systemen heen is weliswaar op papier eenvoudig, maar dit betekent niet dat dit in de praktijk ook makkelijk te implementeren zal zijn. Middleware, SAP CRM s achilleshiel? Rob Boer Complexe architectuur CRM Middleware bestaat simpel gezegd uit drie componenten: de gegevensdragers, de flow processes en message queues. De gegevensdragers ofwel business documents (bdocs) zijn feitelijk niet meer dan een uitbreiding van Idocs, SAP s Edifact-formaat. De bdocs bevatten de gegevens die worden uitgewisseld tussen SAP CRM en de omliggende (SAP-) systemen. Ook voor de interne gegevensstromen worden bdocs gebruikt. De flow processes verzorgen de informatiestromen binnen SAP CRM door SAP CRM-services in een bepaalde volgorde aan te roepen. Bij services kan gedacht worden aan het mappen van gegevens tussen het bdoc-formaat en de interne datastructuren, het valideren van deze gegevens via standaardvalidaties en tenslotte het opslaan van de gegevens in de database. Message queues zorgen voor de daadwerkelijke gegevensuitwisseling tussen systemen. De queues zorgen ervoor dat systemen onafhankelijk van elkaar kunnen opereren en bewaken de correcte volgorde van de data-uitwisseling. Ondanks de relatief eenvoudige componenten waaruit CRM Middleware bestaat, is de architectuur redelijk complex en ondoorzichtig met alle gevolgen van dien. Dat een vloeiende gegevensuitwisseling tussen functies in verschillende SAP-systemen noodzakelijk is, wordt in deze fase niet of nauwelijks onderkend. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de impact van het gebruik van CRM Middleware op de beheerorganisatie en wordt het volgen van specifieke trainingen niet meegenomen in de projectplanning. Black box Vanwege de complexiteit zien functionele SAP-consultants CRM Middleware vaak als black box. De meest onderschatte en belangrijkste oorzaak van de geringe aandacht voor CRM Middleware tijdens de blauwdrukfase is waarschijnlijk SAP s belofte dat SAP CRM naadloos integreert met andere SAP-applicaties, vooral SAP R/3. Een belofte die zeker in de eerdere releases van SAP CRM (t/m CRM 4.0) niet kon worden waargemaakt. Van naadloze integratie is alleen sprake bij standaard business-scenario s zoals bij de SAP CRM best practice scenario s. Dit levert vaak frustratie op tijdens implementaties omdat de gegevens niet via de standaard geleverde CRM Middleware-functionaliteit repliceren en daardoor functionele processen niet back-to-back geïmplementeerd en getest kunnen worden. 14 m tec - editie 2008

15 Best practices: Neem CRM Middleware op in de implementatiestrategie van SAP CRM Bouw in een vroeg stadium kennis van CRM Middleware op Breng tijdens de eerste fasen van het project de implicaties van CRM Middleware in kaart Zorg dat het projectmanagement zich bewust is van de valkuilen van het gebruik van CRM Middleware Betrek de beheerorganisatie in een vroeg stadium bij de implementatie Benut de kansen die CRM Middleware biedt voor integratie van systemen, bijvoorbeeld als onderdeel van de Enterprise Services Architecture (ESA) Implementatie en beheer Door de bovengenoemde oorzaken komen problemen met CRM Middleware pas tijdens de implementatiefase naar voren. De keuze om dan een deel van de blauwdruk te herschrijven betekent projectvertraging en hogere kosten. Vaak is het zelfs te laat om een andere oplossingsrichting te kiezen. Gevolg is een suboptimale inrichting: laten we maar inrichten wat wél werkt. Ook blijkt in deze fase vaak dat er wel degelijk aanpassingen (maatwerk) in CRM Middleware noodzakelijk zijn om de bedrijfsprocessen in SAP R/3 en SAP CRM te laten aansluiten. Gebrek aan kennis van standaarduitbreidingen voor CRM Middleware en/of het niet gebruiken van de aanwezige documentatie leidt echter tot veel onnodige ABAPaanpassingen in bijvoorbeeld bdocs of mapping services. Meestal ontbreekt ook een owner van CRM Middleware en is de beheerorganisatie (de natuurlijke owner) niet betrokken bij de blauwdrukfase. Daardoor ontbeert dit organisatieonderdeel kennis na de go-live van een CRM-implementatie en is er onvoldoende aandacht voor het monitoren van de datareplicatie. Dit kan zelfs de in het eerdere citaat genoemde hartaanval van de SAP-systemen tot gevolg hebben met vergaande effecten voor de organisatie. Eenvoudig op te lossen Is CRM Middleware inderdaad de achilleshiel bij SAP CRMprojecten? Het antwoord ligt in het midden. SAP CRM Middleware is in de loop van de tijd verbeterd en beter afgestemd op de verschillende industry solutions. Hierdoor is de beloofde seamless integration een stuk dichterbij gekomen. Daarnaast wordt de kennis bij consultants en organisaties van CRM Middleware steeds beter. Zo kan een meer doordachte inzet van CRM Middleware bijdragen aan de integratie van bedrijfsprocessen die verder gaat dan de standaard SAPoplossingen. De eerder omschreven problemen moeten echter wel onderkend en opgelost worden. Zorg er dus voor dat CRM Middleware steeds de aandacht van het projectmanagement heeft en dat er met name in de blauwdrukfase voldoende aandacht aan wordt besteed. Breng ook de beheerorganisatie in een vroeg stadium op de hoogte van de implicaties van CRM Middleware. Zij kan dan bewust kennis opbouwen van CRM Middleware en zich voorbereiden op de noodzakelijke intensieve monitoring van de datareplicatie tussen de SAP-systemen. Kortom: maak CRM Middleware een integraal onderdeel van SAP CRM-projecten! 15

16 Bij de financiële administratie zijn we al gewend aan de automatisering van standaardprocessen zoals grootboek, debiteuren en crediteuren. Nu zijn de secundaire processen zoals bankbetalingen aan de beurt. Waar telebankieren volledig geïntegreerd raakt in ons privé-leven, blijft het bedrijfsleven niet achter. Steeds meer bedrijven koppelen hun financiële administratie aan de bank. Hierdoor hoeven betalingen maar één keer aangemaakt worden, wat zorgt voor meer gemak en snelheid, en minder fouten. SAP PMW als vervanging van/ toevoeging op de klassieke betaalprogramma s Greetje Gompelman-Kooima In het verleden hebben de meeste bedrijven die SAP gebruiken de klassieke betaalprogramma s van SAP geïmplementeerd. Ze hebben bestaande programma s aangepast of simpelweg niet geïmplementeerd voor betalingen waarvoor geen programma s beschikbaar waren, zoals die aan bepaalde buitenlandse banken. Nadeel van deze klassieke, in ABAP geschreven betaalprogramma s is dat aanpassingen complex zijn en veel tijd kosten. Alleen ABAP-programmeurs kunnen code aanpassen. Enkele jaren geleden kwam SAP met een alternatief: de Payment Medium Workbench (PMW). Dit programma stelt functionele consultants in staat om zelf betaalbestanden te maken en aan te passen. Hiervoor is geen ABAP-kennis nodig. Soepele koppeling en import Hoe werkt de koppeling? De bankbestanden worden aangemaakt in het betaalprogramma van SAP. Hier zijn rekeningen op basis van hun vervaldatum te selecteren en toe te voegen aan het betaalbestand. De bestanden zijn via een import in te lezen in het bankprogramma. Voor binnenlandse betalingen in Nederland wordt bijvoorbeeld standaard ClieOp03 gebruikt. Helaas is er hiervoor nog geen wereldwijde of regionale (buiten Nederland) standaard. Bovendien hanteren banken vaak verschillende standaarden voor verschillende landen. betaalmethode betaalprogramma s PMW-betalingen Payment Medium Workbench (PMW) selectie varianten detailniveau betaaladvieslijst detailniveau, parameters en gebeurtenis inplannen van de aanmaak van betaalmedia sorteren en grouperen van betaaladviezen, controleren of een betaaladviesbrief nodig is aanmaken betaalmedium creëren van betaaladviesbrieven 16 m tec - editie 2008

17 In SAP kan de lay-out van de bestanden voor uitgaande en binnenkomende betalingen aangemaakt worden via de Data Medium Exchange Engine (DMEE). Dit programma is in de basis hetzelfde voor de uitgaande betalingen en binnenkomende bankafschriften. Na bepaling van de algemene lay-out zijn de velden uit SAP aan die in het bankbestand te koppelen. SAP bepaalt welke velden te koppelen zijn. De betaalgegevens zijn snel beschikbaar via de verschillende tabellen: de begunstigde, zijn bankinformatie, de betaler, bankketen, bankinstructies, het betaaldocument, de betaalmethode et cetera. Ook is informatie van de betaalde rekening te koppelen zoals het betaalde bedrag en de document- en betaaldatum. Aanpassingen SAP PMW zal in eerste instantie veel gebruikt worden voor bankbestanden waarvoor in SAP geen klassiek programma aanwezig is. Op termijn moet het de klassieke programma s gaan vervangen. Hoewel PMW een gebruiksvriendelijke tool is, verloopt het maken van een bestand niet altijd snel. Het vergt veel testwerk en tijd om aanpassingen door te voeren. Dit komt vooral doordat banken onvolledige informatie geven of vragen om niet in SAP bestaande velden. Ook komt het voor dat het formaat van het bankbestand in SAP niet aanwezig is en via een omweg verkregen moet worden. Betrouwbaarheid en tijdwinst Bij gebruik van het elektronisch bankieren in SAP is de kans op verschillen tussen de boekingen in SAP en het bankprogramma nihil. Bij handmatig invoeren van betalingen in zowel SAP als het bankprogramma kunnen wel verschillen tussen beide programma s voorkomen. De kans is immers groter dat in een van de beide programma s een foutje gemaakt wordt. Met automatische boekingen worden ook de fouten automatisch doorgezet, waardoor een fout ook sneller is opgespoord. De bankgrootboekrekeningen worden meteen automatisch afgeboekt in SAP. Ook de vereffening van openstaande posten vindt direct plaats. Zo scheelt gebruik van SAP s Payment Medium Workbench veel tijd ten opzichte van handmatig invoeren. SAP PMW versus handmatige invoer: SAP PMW versus de klassieke programma s van SAP: Geen verschillen tussen SAP en bankprogramma Makkelijk aan te passen bij veranderingen in het betaalprogramma Snelle verwerking van betalingen Voor bijna iedere bank is een betaalprogramma beschikbaar Geen onnodig dubbel invoerwerk Eenvoudiger lezen en aanpassen van programma s (zonder ABAP-kennis) 17

18 De dynamiek in business en IT stelt bedrijven voor grote uitdagingen. De druk om effectieve, efficiënte én flexibele oplossingen te realiseren is hoog. Magnus Technology Consultants heeft zich ten doel gesteld om specialisten in hoogwaardig technologie-advies en SAP-implementatie en -optimalisatie bijeen te brengen. Mensen die in staat zijn samen strategische SAP-vraagstukken te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Magnus Technology Consultants Sinds de oprichting in september 2006 is Magnus Technology Consultants continu in beweging. Feitelijk zijn we een afsplitsing van Magnus Management Consultants, dat zich geheel wil concentreren op productonafhankelijk advies. Vanuit een zelfstandig Magnus Technology Consultants kunnen wij een sterke propositie naar klanten en naar ervaren SAP-specialisten neerzetten, met bijpassende arbeidsvoorwaarden voor onze consultants. Daarbij hebben we kunnen voortbouwen op de relatie van Magnus en SAP die al sinds 1990 bestaat en waarin Magnus klanten onveranderlijk heeft voorzien van services en expertise van een hoge kwaliteit, blikt Edwin Ardon, managing director van Magnus Technology Consultants, terug. oplossingen. De financiële expertise van Magnus Technology Consultants bevindt zich voornamelijk op het vlak van financial accounting, management accounting, business planning, financiële consolidatie en activity based costing. Een onderwerp waar we ons momenteel veel mee bezig houden is financial supply chain management (FSCM). Ook in deze nieuwe tak van sport behoort Magnus Technology Consultants tot de preferred partners van SAP. Op het gebied van business intelligence lopen we voorop en zijn we zowel op functioneel, technisch als strategisch gebied actief. Naast nieuwe technieken als de Visual Composer, verzorgen we complete implementaties op het gebied van BW, SEM BPS en SEM BCS, compleet met Europese consolidatie. People business De leiding is in handen van vier partners: Edwin Ardon, Hans Hoogsteen, Marco Spoel en Peter-Jan Simons. Een ander bekend gezicht voor de meeste klanten is Kimm Mazer, sinds november 2007 in dienst als sales consultant. Wat een uitdaging blijft, is het aantrekken en behouden van de juiste mensen. Ons werk is een people business : mensen maken oplossingen. Goede en kwaliteitsgerichte technology consultants zijn nu eenmaal schaars. En dan zoeken wij ook nog eens naar specialisten met oprechte interesse in het vakgebied, die outside of the box kunnen denken. Dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat elke consultant passende projecten krijgt, waar zowel de klant als de consultant een goed gevoel aan overhoudt. Magnus Technology Consultants levert als SAP Service Partner een breed scala aan diensten op gebieden als implementaties, upgrades, migraties, onderhoud en beheer. Met 40 SAPconsultants beschikt het bedrijf over voldoende schaalgrootte om vijf verschillende expertisegroepen te voeren. Dit zijn business intelligence, techniek, financial management, marketing & sales en logistiek. Door met specifieke expertisegroepen te werken, kunnen onze consultants zich continu blijven ontwikkelen en focus houden op hun kennisgebied, vertelt Kimm Mazer. Onze ambitie is om in deze expertisegebieden te excelleren met innovatieve en flexibele Meerwaarde Speerpunten op het gebied van SAP Basis Techniek zijn implementatie van high availability oplossingen zoals Microsoft-cluster en Oracle RAC, disaster recoveryoplossingen met SAN-mirroring of standby databases en portal implementaties (ESS en MSS). Voorbeelden van projecten op het gebied van marketing, sales en logistiek zijn verbetering van productie-, magazijnbeheer- en logistieke processen, inrichting van verkoop- en marketingprocessen, purchasing en vendor selecties met de modules Supplier Relationship Management, CRM, internetsales, marketingmanagement en de internet pricing configurator. Erg trots is Edwin Ardon op het vertical expertise partnership voor de mediamarkt, dat zijn bedrijf kreeg toegekend op de VNSG SAP Gebruikersdagen in Voor mediabedrijven is dit een extra garantie dat wij de juiste branchekennis en het innovatief vermogen hebben om werkelijke meerwaarde te creëren. Dit betekent dat we ons daadwerkelijk hebben onderscheiden in deze branche en hier het topniveau van het SAP-partnership bereikt hebben. Wilt u meer informatie over de inzet van Magnus Technology Consultants op SAP-projecten? Neem dan contact op met Edwin Ardon of Kimm Mazer op m tec - editie 2008

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA m tec Magazine van Magnus, editie 2010 Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA Een wendbaarder SAP Business Warehouse: terug naar de kern Agility, incasseren of sturen? Syntus

Nadere informatie

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, editie 2009 Haal meer uit uw standaard SAP-systeem Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? SAP CRM nu wel geschikt

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

de volgende stap Benefits management: Mediq versterkt organisatie door beter beheer van HR-processen Vrijheid in SAP-beheer

de volgende stap Benefits management: Mediq versterkt organisatie door beter beheer van HR-processen Vrijheid in SAP-beheer m tec Magazine van Magnus, editie 2011 Mediq versterkt organisatie door beter beheer van HR-processen Vrijheid in SAP-beheer Benefits management: de volgende stap RFC management bij Tata Steel Tubes: it

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

E-commerce bij Miele

E-commerce bij Miele m tec Magazine van Magnus, editie 2013 Onderhoudsactiviteiten efficiënter plannen met SAP MRS ARCADIS vergroot grip op debiteurenbeheer met klantgerichte benadering E-commerce bij Miele ISS: slimmere schoonmaak

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

WOONKRACHT10 BO-EX SSH INFORMATIEBEVEILIGING APPLICATIESTRATEGIE EN ESB WIERDEN EN BORGEN

WOONKRACHT10 BO-EX SSH INFORMATIEBEVEILIGING APPLICATIESTRATEGIE EN ESB WIERDEN EN BORGEN H & C H NAJAAR 2015 de verandering naar maximaal digitaal! IN DEZE EDITIE O.A. WOONKRACHT10 BO-EX SSH INFORMATIEBEVEILIGING APPLICATIESTRATEGIE EN ESB WIERDEN EN BORGEN Thuis in sociaal vastgoed Cegeka-dsa

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Compact 2006/2. Drs. A. Vreeke RE en drs. D. Hallemeesch

Compact 2006/2. Drs. A. Vreeke RE en drs. D. Hallemeesch Compact 2006/2 Zoveel functiescheidingsconflicten in SAP dat kan nooit, en waarom is dat eigenlijk een risico? De complexiteit van het SAP R/3-autorisatieconcept vervolgd Drs. A. Vreeke RE en drs. D. Hallemeesch

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence Compact_ KPMG IT Najaarsevent 2008 17 Vaststellen belangrijkste pitfalls BI/CPM-systemen. Business Intelligence Holistisch benaderen, stap voor stap implementeren l Menno Gaus, drs. Teo Griffioen MMC en

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner November 2009 Nummer 3 Thema: Upgraden Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner Verder Groep: standaardiseren voor een betere marktpositie Bart de Boer (ICT-manager

Nadere informatie

Hoe Oracle Fusion ready ben jij?

Hoe Oracle Fusion ready ben jij? 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 0001 1100 0000 1010 1110 000 111 0010 000 1100 0000 1010 1110 000 111

Nadere informatie

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse Architectuurbeschrijving Lidwine van As Wouter van Aerle Albert Heijn oktober 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2010 jaargang 14 nummer 1 www.vnsg.nl Paneldiscussie over GRC Nog genoeg kansen voor SAP pagina 28 Zelfde pakket, nieuwe leverancier SAP BPC voor

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Om van ICT-projecten een succeserva-

Om van ICT-projecten een succeserva- C In dit nummer: on TAC tueel jaargang 2 nummer 6 november 2000 Het ICT-project als succeservaring pag 1 pag 2 Het ICT-project als succeservaring Door gedegen vooronderzoek zien wij TEMimplementatie met

Nadere informatie