Ploum Lodder Princen. STATUTENWIJZIGING ("Home Credit B. V. ")

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ploum Lodder Princen. STATUTENWIJZIGING ("Home Credit B. V. ")"

Transcriptie

1 in 1 jr Ploum Lodder Princen /SC/IS/SV /a kte n/statute nwijz iging STATUTENWIJZIGING ("Home Credit B. V. ") Heden, ØØn oktober tweeduizend twaalf, is voor mij, Mr Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: - Mr Stephanie Theadora Maria Vernooij, werkzaam ten kantore van Ploum [odder Princen, advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te Amersfoort op vijfjuli negentienhonderd vijfentachtig. De comparante verklaarde dat op een oktober tweeduizend twaalf door de - algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Home Credit B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: Strawinskylaan 933 Tower B Level 9, 1077 XX Amsterdam, ingeschreven in het Handeisregister onder nummer , is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparante te - machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een aan - deze akte gehecht aandeelhoudersbesluit. Ter uitvoering van die besluiten verklaarde de comparante de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als - vo Igt:

2 Ar Ploum Lodder Princen HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders; b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van a an dee thou d e rs; c. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daar het - woord te voeren; d. vergadergerechtigden: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, dan - wet vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben maar - waarbij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht - is bepaald dat zij vergaderrecht hebben; e. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgertijk Wetboek; f. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wet een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; g. schriftelijk: bij brief, telefax of of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. - HOOFDSTUK II. Naam, zetel, doel. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De vennootschap draagt de naam: Home Credit B.V. 2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Artikel 3. Doel. De vennootschap heeft ten doet: a. het - al clan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van - deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen - en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan; b. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intetlectuele eigendom daaronder begrepen -, - zomede het beleggen van vermogen; c. het ter teen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap - atles -

3 Ploum Princen met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 van deze statuten -, - zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast ofvoor anderen verbindt, in het bijzonder doch niet uitsluitend ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder c - bedoeld; e. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel - van pensioen als anderszins, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan - zijn, alles in de ruimste zin van het woord. HOOFDSTUK Ill. Kapitaal en aandelen. Register. Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen. 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR ,00). 2. Het is verdeeld in ØØn miljard tweehonderd vijftig miljoen ( ) aandelen van zevenenvijftig eurocent (EUR 0,57) elk. 3. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. - Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Artikel S. Register van aandeelhouders. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop - zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, de aanduiding van de aandelen alsmede met vermelding van - het op elk aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel - 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. Het aandeelhoudersregister kan ook elektronisch worden gehouden. 2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met - vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. 3. ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. 4. In het register wordt ten slotte aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. 5. Het register wordt regelmatig bijgehouden. 6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het vergaderrecht toekomt -

4 (SIE. (i) Ploum Lodder Princen kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op - een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, clan vermeldt het uittreksel aan wie - het stem recht en het vergaderrecht toekomt. 7. De directie Iegt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage - van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent nietvolgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs ye rstre kt. HOOFDSTUK IV. Uitgifte van aandelen. Rechten tot het nemen van aandelen. Eigen aandelen. Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariºle akte Uitgifte van aandelen clan wel het verlenen van rechten tot het nemen - van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen - ander vennootschapsorgaan is aangewezen. 2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde - ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht. 1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. 2. ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht - naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met - inachtneming van de beperkingen volgens de wet. 3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. 4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Artikel 8. Storting op aandelen. 1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een - deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. 2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid - clan die waarin het nominale bedrag van de aandelen Iuidt kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Artikel 9. Eigen aandelen. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen

5 Ploum Lodder Princen nemen. 2. De vennootschap mag, behalve cm niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, indien: a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, Heiner is - clan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden - aangehouden; b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 3. Verkrijging van aandelen of certificaten daarvan in strijd met de in lid 2 - sub a bedoelde reserves is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt. 4. Verkrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die verkrijging niet ten minste ØØn aandeel door een ander clan de - vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden. 5. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen ofcertificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het - bepaalde in de blokkeringsregeling. 6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan ØØn van hen de - certificaten houdt. Artikel 10. Kapitaalvermindering. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande - in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. 2. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin - een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. 3. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 21 van - overeenkomstige toepassing.

6 *4p~ Ploum r~ Lodder Princen HOOFDSTUK V. Levering van aandelen. Beperkte rechten. Certificaten. Artikel 11. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten. 1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht - daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling - partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent - bepaalde. 3. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan - het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de - vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. De vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft de - vergaderrechten indien bij de vestiging of overgang van het vruchtgebruik of het pandrecht niet anders is bepaald. 4. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen worden gecertificeerd. Aan certificaten van aandelen kan geen vergaderrechtworden toegekend. HOOFDSTUK VI. Artikel 12. Blokkeringsregeling. Goedkeuring. 1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de algemene vergadering. Deze goedkeuring is niet vereist, indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist - in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn - aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. 2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - in dit - artikel verder ook aan te duiden als: de "verzoeker" - geeft daarvan bij - aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon - of de personen aan wie hij wenst over te dragen. 3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te - doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die

7 Ploum Lodder Pri ncen ken nisgeving vermeld. 4. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben. 5. Indien: a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden; b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit - is genomen; c. bedoelde goedkeu ring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van ØØn - of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te - kopen, wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a. gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten - worden gehouden. 6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de - prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de - aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van - de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap feitelijk is gevestigd. 7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen ØØn maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de - aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. 8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; b. de verzoeker voor de heift en de kopers voor de andere helft indien - de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met then verstande - dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal - door hem gekochte aandelen; c. de vennootschap in niet onder a. of b. genoemde gevallen. 9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5 sub c. HOOFDSTUK VII. Bestuur. Artikel 13. Directie. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit ØØn of meer directeuren.

8 O~F- P 0, IV Ploum Lodder WAP~ri-m- A Princen Artikel 14. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging. 1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. 2. De algemene vergadering kan een directeur als voorzitter en ØØn directeur als vice-voorzitter benoemen. 3. ledere directeur kan te alien tijde door de aigemene vergadering worden - geschorst en ontslagen. 4. Een schorsing kan ØØn of meer malen worden verlengd doch in totaai niet langer duren clan drie maanden. is na verloop van die tijd geen besiissing - genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, clan eindigt - de schorsing. 5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ledere directeurworden vastgesteld door de algemene vergadering. Arti kel 15. Bestuurstaak. Besi uitvorming. Tegenstrijdig belang. Regiement Behoudens de beperkingen voigens de statuten is de directie belast met - het besturen van de vennootschap. 2. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang - van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 3. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Besluiten van de directie zijn alleen geldig indien ze zijn genomen in een - vergadering waar ten minste drie leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De directie besiuit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de aigemene vergadering. 4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besiuitvorming - indien hij daarbij een direct of indirect persooniijk tegenstrijdig belang - heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in lid 2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit - genomen door de algemene vergadering. 5. De directie kan een reglement vaststeiien waarin aangeiegenheden, hem - intern betreffende, worden gegeven. in dat kader kan de directie onder - meer bepalen op welke wijze de werkzaamheden onderling worden verdeeid. De aigemene vergadering kan bepalen dat het reglement aan - haar goedkeuring is onderworpen. 6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alie stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besiuitvorming hebben - ingestemd. instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg piaatsvinden. In gevai van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schrifteiijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermeiding van - de wijze waarop ieder van de directeuren heeft gestemd schriftelijk of

9 AV Ploum Lodder Princen "N OF elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische - weg warden uitgebracht. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de directie buiten vergadering. 7. Vergaderingen van de directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van directeuren of door middel van telefoongesprekken, - "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering - geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. Artikel 16. Vertegenwoordiging. 1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur - afzonderlijk toe. 2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. 3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap warden gehouden door ØØn aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder - tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot - in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing - op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de directie. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar - goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven - te warden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te warden. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. Artikel 18. Ontstentenis of belet. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur neemt -

10 ifps O Ploum W4r4r~ Lodder A Princen de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. - Onder belet wordt ten deze verstaan: (i) (ii) schorsing; ziekte; (iii) onbereikbaarheid, in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. Jaarrekening. Winst. Artikel 19. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant. 1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt - de directie een jaarrekening op. 3. De directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor - de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen - deze termijn Iegt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de a an dee I ho u d e rs. 4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de - ondertekening van ØØn of meer van hen, clan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 5. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een - accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Artikel 20. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking. 1. De vennootschap zorgt dat de opgemaaktejaarrekening, het jaarverslagen de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor - de jaarvergadering op haar kantoor aanwezig zijn. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. 3. Indien alle aandeelhouders tevens de directeuren van de vennootschap - zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens als vaststelling als bedoeld in lid 2 van dit artikel, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen - van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. 10

11 Ploum *4 P 4r" Lodder A Princen Deze laatstgenoemde wijze van vaststelling strekt tevens tot kwijting aan - de directeuren. 4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening - binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van de wettelijke - vrijstellingen. 5. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens de wet toe - te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien artikel - 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag bepaalde kan voorts buiten toepassing - blijven indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap gel dt. Artikel 21. Winst. Uitkering. 1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die - door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald clan wel bepaling van - de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, aismede tot vaststelling - van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is clan de reserves - die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. 2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het - betalen van de opeisbare schulden. 3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde - van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten - is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is - geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan aftewenden. Degene die de uitkering ontving terwiji hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot - vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor - ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben - voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der 11

12 Ploum (f Lodder Princen bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de - eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft - bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld - tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder. 5. Bij de berekening van de verdeling van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee, tenzij op zodanige - aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander clan de vennootschap. 6. Bij de berekening van het bedrag dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het - nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan - met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. 7. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijfjaren aan de vennootschap. HOOFDSTUK IX. Algemene vergaderingen van aandeelhouders. Artikel 22. Jaarvergadering. 1. Tijdens elk boekjaar wordt ten minste ØØn algemene vergadering van aandeelhouders gehouden clan wel wordt ten minste ØØn maal overeenkomstig artikel 31 besloten. 2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: a. het jaarverslag (indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt); b. vaststelling van de jaarrekening; c. kwijting aan directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur, tenzij het bepaalde in artikel 20 lid 3 van - toepassing is; d. bestemming van de winst clan wel bepaling van de wijze waarop een - tekort zal worden verwerkt; e. voorziening in eventuele vacatures; f. aanwijzing van de persoon als bedoeld in artikel 18; g. andere voorstellen door de directie clan wel aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tezamen vertegenwoordigende ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de - orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel De sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven niet op de agenda te - worden opgenomen indien de jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 20 lid 3. Artikel 23. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders. 12

13 (1 * Ploum Lodder AV Princen 1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders warden gehouden - zo dikwijls de directie zulks nadig acht. 2. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden tezamen vertegenwoordigend ten minste een honderdste (1/100e) gedeelte van - het geplaatste kapitaal, hebben het recht schriftelijk en ander nauwkeurige opgave van de te behandelen anderwerpen aan de directie - te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te - roepen. Indien de directie niet binnen twintig (20) dagen tot oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan warden gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank warden gemachtigd tot - de bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel 24. Oproeping. Agenda. 1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders warden door de directie - schriftelijk bijeengeroepen. 2. De apraeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag vo r die van - de vergadering. 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Onderwerpen die - niet bij de opraeping zijn vermeld, kunnen nader warden aangekondigd - met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. 4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzacht door een - of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een - honderdste (1,100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde - wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voar die van de vergadering heeft antvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. - Voor de toepassing van dit lid warden met de houders van aandelen gelijkgesteld de vergadergerechtigden. 5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 32 lid 1. Artikel 25. Besluitvorming ingeval van gebreken bij oproeping. 1. Omtrent anderwerpen waarvan de behandeling niet bij de apraeping is - aangekondigd met inachtneming van de voor aproeping gestelde termijn, kan niet wettig warden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee - hebben ingestemd dat de besluitvarming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de - gelegenheid zijn gesteld am advies uit te brengen. 2. Indien de oproeping niet binnen de in artikel 24 lid 2 genoemde termijn is gedaan of indien de opraeping niet heeft plaatsgehad, kunnen geen 13

14 Ploum (W4 Lodder Princen wettige besluiten warden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren vaarafgaand aan de besluitvarming in de gelegenheid zijn gesteld am advies uit te brengen. Artikel 26. Plaats van de vergaderingen. 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders warden gehauden in de gemeente waar de vennaatschap valgens de statuten haar zetel heeft, - clan wel in Rotterdam, s-gravenhage of de gemeente Haarlemmermeer Een algemene vergadering van aandeelhauders kan elders clan in lid 1 genaemd warden gehauden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders vaarafgaand aan de besluitvarming in de gelegenheid zijn gesteld am advies uit te brengen. Artikel 27. Voorzitterschap. De algemene vergadering van aandeelhauders vaorziet zelf in haar vaarzitterschap. Tat dat agenblik wardt het vaarzitterschap waargenamen - door een directeur of bij gebreke daarvan door de in Ieeftijd audste ter vergadering aanwezige persoan. Artikel 28. Notulen. Aantekeningen. 1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhauders - warden natulen gehauden door een secretaris die door de vaorzitter wardt aangewezen. De natulen warden vastgesteld door de vaarzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen andertekend. 2. De vaarzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een natarieel praces-verbaal van vergadering wardt - opgemaakt. Het praces-verbaal wardt door de vaarzitter medeand erte ken d. 3. De directie haudt van de genamen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwaardigd wardt door of namens - de vaarzitter van de vergadering een afschrift van de genamen besluiten - za spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantare van de vennaatschap ter inzage van de - aandeelhauders en anderen aan wie het vergaderrecht taekomt. Aan ieder van hen wardt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten haagste de kastprijs. Artikel 29. Vergaderrecht. Toegang. ledere vergadergerechtigde is bevaegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wanen, daarin het waard te vaeren en - vaor zaver hem het stemrecht taekomt - het stemrecht uit te aefenen. 2. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering daen - vertegenwoardigen door een schriftelijk gevalmachtigde. - 14

15 W4r4 Ploum r~ Lodder Princen 3. De directie kan bepalen dat het in lid 1 bedoelde vergaderrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kan worden uitgeoefend door - middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat - een vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan - worden geidentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. - De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch - communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt worden. 4. ledere directeur heeft het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. De directeuren hebben als zodanig daarin - een raadgevende stem. 5. Omtrent toelating van andere clan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering. Artikel 30. Besluitvorming. 1. Elk aandeel geeft recht op ØØn stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht - aangemerkt. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte - meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 3. Bij staking van stemmen bij een verkiezing van personen, kiest het lot. Bij staking van stemmen bij een andere stemming, is het voorstel verworpen. 4. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene - vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. De directie stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen op de in de vorige volzin bepaalde - wijze kunnen warden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. 5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de - uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud - van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, clan vindt een - nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk - of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. - Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 15

16 W4P~ Ploum rs Lodder Princen oorspronkelijke stemming. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een - dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene - vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht. Pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een - dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stem recht - uitgesloten, indien het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan - de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft. Artikel 31. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen. Besluitvorming van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt kan op andere wijze dan in een vergadering - geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. 2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van - de wijze waarop ieder van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan wie het stem recht toekomt heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om over het voorstel advies uit te brengen. 3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. leder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid - 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de - vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. HOOFDSTUK X. - Oproepingen en mededelingen. Artikel AIle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders - en alle mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk - aan de adressen volgens het register van aandeelhouders. Indien een vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping ook - 16

17 Ploum +1Lodder 4JJ5 AV Princen geschieden door een langs elektronische weg toegezonden Ieesbaar en - reproduceerbaar bericht aan het (elektronische) adres dat door de vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gem a a kt. 2. Mededelingen aan het bestuur of aan de persoon bedoeld in artikel 18 - geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap, clan wel aan - het (elektronische) adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. HOOFDSTUK XI. Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening. Artikel 33. Statute nwijziging en ontbinding. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen dan wel de vennootschap te ontbinden. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt - gedaan, moet zuiks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van - aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statute nwijziging - betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen - wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. Artikel 34. Vereffening. 1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van - de zaken van de vennootschap. 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. 3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van ieders aandelen. 4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het - Burgerlijk Wetboek van toepassing. Artikel 35. Overgangsbepaiing. Tot het moment van inwerkingtreding van de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen als gevoig waarvan onder meer aan artikel 2:239 Burgerlijk - Wetboek een nieuw lid 6 zal worden toegevoegd en artikel 2:256 Burgerlijk - Wetboek zal komen te vervallen (de "Inwerkingtredingsdatum"), luiden de - artikelen 15 en 16 als volgt: "Artikel 15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met - het besturen van de vennootschap. 17

18 AV Ploum Lodder Princen 2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Besluiten van de directie zijn alleen geldig indien ze zijn genomen in een - vergadering waar ten minste drie leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. 3. De directie kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden, hem - intern betreffende, worden gegeven. In dat kader kan de directie ondermeer bepalen op welke wijze de werkzaamheden onderling worden verdeeld. De algemene vergadering kan bepalen dat het reglement aan - haar goedkeuring is onderworpen. 4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alte directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van - de wijze waarop ieder van de directeuren heeft gestemd schriftelijk ofelektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook tangs etektronische - weg worden uitgebracht. Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de directie buiten vergadering. 5. Vergaderingen van de directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van directeuren of door middel van telefoongesprekken, - "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergaderinggeldt als het ter vergadering aanwezig zijn. Artikel 16. Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang. 1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur - afzonderlijk toe. 2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. 3. In alle gevalten waarin de vennootschap een tegenstrijdig betang heeft - met ØØn of meer directeuren, blijft het bepaalde in lid 1 van dit artikel - onverkort van kracht, tenzij de algemene vergadering ØØn of meer andere 18

19 Ploum Lodder Princen personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende - geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door ØØn aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder - tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot - in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing - op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren." Dit artiket vervalt tezamen met zijn opschrift op de Inwerkingtredingsdatum. - Slot. De comparante is mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan - de comparante opgegeven en toegelicht, en is de comparante gewezen op de - gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. Zij heeft - daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stelten. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante - en mij, notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening) (Ci Con \ * c * ) / I UITGEGEVEN VOOR AFSCH RIFT t ROZ 19

20 /SC/IS /akten/deed of amendment HC In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardising the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION ("Home Credit B. V. ") On the first day of October two thousand and twelve appeared before me, Constantinus Jacobus Maria Commissaris, civil law notary, officiating in Rotterdam: Stephanie Theadora Maria Vernooij, employee at the offices of Ploum Lodder Princen, lawyers and civil law notaries, with address at: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, the Netherlands, born in Amersfoort, the Netherlands, on the fifth day of July nineteen hundred and eighty-five. The person appearing declared that on the first day of October two thousand and twelve, the general meeting of shareholders of the private company with limited liability: Home Credit B.V., with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and address at: Strawinskylaan 933 Tower B Level 9, 1077 XX Amsterdam, registered at the Dutch Trade Register under number , resolved to amend the articles of association of this company and to authorise the person appearing to execute this deed, which resolutions are evidenced by a shareholder s resolution, which is attached to this deed (ANNEX I). Pursuant to those resolutions, the person appearing declared that she amends the company s articles of association as follows:

21 CHAPTER I. Definitions. Article 1. In these articles of association, the following expressions shall have the following meanings: a. the general meeting: the body of the company formed by shareholders; b. the general meeting of shareholders: the meeting of shareholders; c. meeting rights: the right to, either in person or by proxy authorised in writing, attend the general meeting of shareholders and to address such meeting; d. persons entitled to attend general meetings: shareholders, shareholders who - due to a life interest or pledge on shares - have no voting rights, beneficiaries of a life interest and pledgees with voting rights, and beneficiaries of a life interest and pledgees without voting rights but for whom at the establishment or transfer of the life interest or pledge is determined that they have meeting rights; e. the annual accounts: the annual accounts referred to in article 2:361 Dutch Civil Code; f. accountant: a registered accountant or other accountant referred to in article 2:393 Dutch Civil Code, as well as an organisation within which such accountants practice; g. in writing: by letter, fax or or any other electronic means of communication, provided that the message is readable and reproducible. CHAPTER II. Name, seat, objects. Article 2. Name and seat. 1. The name of the company is: Home Credit B.V. 2. The official seat of the company is in Amsterdam. Article 3. Objects. The objects of the company are: a. to - alone or together with other parties - acquire and alienate participations or other interests in legal entities, companies and businesses, to cooperate with these and to manage these; b. to obtain, manage, exploit, encumber and alienate property - intellectual property rights included - as well as to invest capital; c. to lend funds, in particular - but not exclusively - to subsidiaries, group companies and/or participations of the company - such with due observance of the stipulations of article 9 paragraph 5 of these articles of association -, as well as to raise funds as a loan or to make raise funds;

22 d. to enter into agreements in which the company binds itself as surety or joint and several debtor, warrants itself or bind itself with or for third parties, in particular - but not exclusively - with respect to the legal entities and companies as mentioned under C; e. to, not professionally, do regular payments for pensions or otherwise, as well as everything pertaining to the foregoing, relating thereto or conducive thereto, all in the widest sense of the word. CHAPTER III. Shares. Register. Article 4. Shares. 1. The authorized capital amounts to seven hundred and twelve million five hundred thousand Euro (EUR 712,500,000.00). 2. The authorized capital is divided into one billion two hundred and fifty million (1,250,000,000) shares of fifty-seven Eurocent (EUR 0.57) each. 3. All shares are to be registered shares and are consecutively numbered from 1 onward. No share certificates shall be issued. Article S. Register of shareholders. 1. The management board shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders are recorded, showing the date on which they acquired the shares, the date of the acknowledgement or notification, the indication of the shares and the amount paid on each share. If a shareholder is not bound to a statutory obligation or requirement referred to in article 2:192 paragraph 1 Dutch Civil Code, that will be registered. The shareholders register can also be held electronically. 2. The names and addresses of those who have a right of usufruct ("life interest") or a pledge on shares shall also be entered in the register, stating the date on which they acquired the right, the date of acknowledgement or notification, and also stating which rights attached to the shares are vested. 3. Each shareholder, each beneficiary of a life interest and each pledgee is required to give written notice of his address to the company. 4. Finally, there shall also be recorded in the register every release from liability which has been granted in respect of payments which have not yet been made on shares. 5. The register shall be kept accurate and up to date. 6. On application of a shareholder, a beneficiary of a life interest or a pledgee to whom the meeting rights accrue, the management board shall furnish an extract from the register, free of charge, insofar as it relates to his rights in a share. In the event that a life interest or pledge has been

23 vested on a share, the extract shall state to whom the voting right and the meeting rights accrue. 7. The management board shall make the register available at the company s office for inspection by the persons entitled to attend general meetings. The details of the register with respect to shares not fully paid in shall be available for inspection by any person; copies of or extracts from these details shall be provided at a charge not exceeding the costs. CHAPTER IV. Issuance of shares. Rights to purchase shares. Own shares. Article 6. Issuance of shares. Body competent. Notarial deed. 1. The issuance of shares or the granting of rights to purchase shares may only be effected pursuant to a resolution of the general meeting, insofar as the general meeting has not designated another body of the company in this respect. 2. The issuance of a share shall furthermore require a deed drawn up for that purpose in the presence of a civil law notary registered in the Netherlands to which those involved are party. Article 7. Conditions of issuance. Rights of pre-emption. 1. A resolution for the issuance of shares shall stipulate the issuance price and further conditions of issuance. 2. Upon issuance of shares, each shareholder shall have a right of preemption in proportion to the aggregate nominal amount of his shares, subject to the limitations set by law. 3. Prior to each single issuance the right of pre-emption may be limited or excluded by the body of the company competent to issue. 4. The provisions of paragraph 1 to up and including 3 apply accordingly to the granting of rights to purchase shares. Article 8. Payment for shares. 1. The entire nominal amount must be paid up on the issuance of every share. It may be stipulated that the nominal amount or a part thereof shall first have to be paid after expiry of a certain period of time or after the company shall have requested it. 2. Payment for shares must be made in cash insofar as no other form of payment has been agreed. Payment in a currency other than that in which the nominal value is denominated can only take place with the approval of the company. Article 9. Own shares. When issuing shares, the company shall not be entitled to subscribe for its own shares.

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 1 2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Heden, #, verscheen voor mij, #, notaris gevestigd te #: # ten deze handelend in zijn#haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH 1 STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH Op * verscheen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: *. De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van de besloten

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Commandiet B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. Het deelnemen in,

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

--------------------------------- --------------------------------- ------ ----- ----- --- --- --- -- -- --- --- -------------------------- -- --

--------------------------------- --------------------------------- ------ ----- ----- --- --- --- -- -- --- --- -------------------------- -- -- dat dat dat dat dat aan besluit STATUTENWIJZIGING DH/39402/1 KEMPEN BEWAARDER BELEGGINGSFONDS 'DE ZONNEWIJSER' B.V. [nieuwe naam: Administratiekantoor Beleggingsfonds De Zonnewijser B.V.! H ed en één entwi

Nadere informatie

OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LSP LIFE SCIENCES FUND N.V.

OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LSP LIFE SCIENCES FUND N.V. kandidaat-notaris, hierna: notaris, als waarnemer van dr. Thomas Pieter van Duuren, Op achttien april tweeduizend elf verscheen voor mij, mr. Gijsbertus Cornelis Kikkert, LSP LIFE SCIENCES FUND N.V. OPRICHTING

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 Bezoek adressen: Raadhuisstraat 3-5 Middelharnis

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 810479.001 OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Op datum verscheen voor mij, naam notaris, notaris te Rotterdam: -------------------- ***; -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

blijkt dat zij de betreffende melding tot het voornemen van de onderhavige

blijkt dat zij de betreffende melding tot het voornemen van de onderhavige STATUTEN- WIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP PVD/2013.002100.03 rep.nr : 25.047 Heden, drieëntwintig september tweeduizend dertien, om vijftien uur vijfenveertig minuten, verscheen voor mij, mr. Pieter Arjan

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 18 JANUARI 2013 0094007-0000001 AMCO:5381555.2 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie....3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Affimed N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 17 september 2014

S T A T U T E N van: Affimed N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 17 september 2014 S T A T U T E N van: Affimed N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 17 september 2014 Hoofdstuk 1 Definities. Artikel 1. In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

Nadere informatie

HUIJBREGTS NOTARISSEN kantoor s-hertogenbosch STATUTENWIJZIGING N.V.

HUIJBREGTS NOTARISSEN kantoor s-hertogenbosch STATUTENWIJZIGING N.V. HUIJBREGTS NOTARISSEN kantoor s-hertogenbosch 1 STATUTENWIJZIGING N.V. 2007.004854.01/JOO/JOO Heden, negenentwintig december tweeduizendacht, verscheen voor mij, mr. JOSEPHUS HENRICUS OOMEN, notaris met

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van RELX N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V.

AKTE VAN OPRICHTING INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V. 1 AKTE VAN OPRICHTING INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V. Heden, *, verscheen voor mij, mr. xxxxxxxxxx notaris te Groningen: De heer x (graag ontvangen wij een kopie van uw geldig legitimatiebewijs), te dezen

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl 1 Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37 notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl Statuten van de statutair te Bunnik gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie