Bollenstreek. /ß q. ïïw ,0/LW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bollenstreek. /ß q. ïïw ,0/LW"

Transcriptie

1 * V W Â ` ^ " ' -W ' Z / 01. Inkmend / I g J Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 29 ' V ' ' 1.1;, _,_»,a. «1,, _,, «.W-:ef -Y A/ _; ; I 1; ts i. ïïw I maw ëëïfar W 3* ä em r, W äer^«ß?ti~'ff~ J J/ - /ß q rss ü rtzf -Mw " * " r Bllenstreek _ f lmergjerneentelijke Sciale Dienst ltillcgm lisse nrd\v'ljk nrd\\fijlcerliul tcylingcn W W H b h Sff f92 Aan het cllege van B&W van de gemeente Nrdwijkerhut Pstbus AG Lisse P0StbU513 Telefn algemeen : (0800) AA NOORDWIJKERHOUT Fax I (0252) , Website IBAN : : : NL50BNGH Uw brief/kenmerk : Lisse, 3 september 2014 Ons kenmerk : Verznden: 18 september 2014 Bijlagen : 1 Inlichtingen : F.R. Seiffers Onderwerp : Beveiligingsbeleid Geacht cllege, U ntvangt hierbij het beveiligingsbeleid van de ISD Bllenstreek met het verzek dit vast te stellen. Infrmatiebeveiliging en privacybescherming zijn de afgelpen tijd regelmatig in het nieuws geweest. Een Suwi-nderzek in december 2013 gaf aan dat slechts een klein gedeelte van de gemeenten aan alle beveiligingseisen vldeed. De ISD Bllenstreek is recent tweemaal psitief ge-audit dr nze accuntant en vr de aansluiting p het DigiD netwerk. Ok hebben we de Suwi-zelftest uitgeverd, waaruit een aanbeveling is vrtgekmen en deze is vergenmen. Deze aanbeveling betekent dat we niet één keer per twee jaar een evaluatie uitveren, maar ieder jaar. Uit de Suwi-zelftest van de VNG blijkt dat dit beleid vastgesteld met wrden dr het management en het Cllege van B&W. Vr ISD-en geldt bvendien dat alle gemeenten in het samenwerkingsverband het beveiligingsbeleid apart dienen vast te stellen. Na vaststelling dr uw Cllege hebben we k aan deze beveiligingseis vldaan. In nze jaarverslagen zullen we rapprteren ver de stand van zaken inzake beveiliging en privacybescherming. Het beveiligingsbeleid is gebaseerd p de het mdel beveiligingsbeleid van KING en hudt rekening met de Cde vr Infrmatiebeveiliging (NEN/ISO 27002) en de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Wij hebben de tekst waar ndig aangepast aan de feitelijke situatie bij de ISD Bllenstreek. Gezien de cmmtie in de media ver dit nderwerp adviseer ik u dit beveiligingsbeleid ter kennisname naar uw raad te sturen. Ik vertruw erp u hiermee vldende geïnfrmeerd te hebben. Vr vragen kunt u terecht bij de cntrller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, bereikbaar p (0252) Met vriendelijke gret, het da ijks bestuur van de ISD lle tre k, namensdeze, J. (Rb )'t Jng irecteu /,0/LW,. / /'

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van É 1 z ï Intergemeentelijke Saciale Diensí hillugm lísxc urd\\-'ijk nn<^ rd\\ ijkcri1mx\ 1c~,=li'ngcn i INFORMATEEBEVEILIGINGSBELEID ISD Bllenstreek ' 1

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 29 Clfn Naam dcument. lnfrmatiebeveiligingsbeleid lsd Bllenstreek Versienummer 1.0 Versiedatum Augustus 2014 Versiebeheer Het beheer van dit dcument berust bij de lnfrmatiebeveiligingsdienst vr gemeenten (IBD). Cpyright 2013 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Alle rechten vrbehuden. Verveelvudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave vr het del zals vermeld in deze uitgave is met brnvermelding tegestaan vr alle gemeenten en verheidsrganisaties. - 2

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 29 ḷ :mw sneed 1 Uitgangspunten infrmatiebeveiliging ISD Bllenstreek... _. 4 _. 2 Organisatie van de infrmatiebeveiliging Interne rganisatie Taken en rllen Rapprtage en escalatlelijn vr infrmatiebeveiliging... _. 8 3 Beheer van bedrijfsmiddelen...._ Verantwrdelijkheid vr bedrijfsmiddelen Classi catie._ van infrmatie Beveiliging van persneel Fysieke beveiliging en beveiliging van de mgeving Beveiliging van apparatuur en infm1atie Beheersmaatregelen...._ Beheer van de dienstverlening dr een derde partij Behandeling van media Uitwisseling van infrmatie Lgische tegangsbeveiliging Authenticatie en autrisatie Externe tegang Mbiel en thuiswerken Overige maatregelen Beveiliging van infrmatiesystemen (sftware) Beveiligingsincidenten... _ Melding en registratie Alarmfasen Bedrijfscntinui'teit Naleving Delstelling Organisatrische aspecten (Wettelijke) kaders Bijlage: Relevante dcumenten en brnnen Intern Extern l i ~ 3

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van sm* mz mam wat m m šssšešswaatšsesse ss essstreašs Het belang van infrmatie(veiiigheid) Infrmatie is één van de vrnaamste bedrijfsmiddelen van Intergemeentelijke Sciale Dienst Bllenstreek (ISD). Het verlies van gegevens, uitval van ICT, f het dr nbevegden kennisnemen f manipuleren van bepaalde infrmatie kan ernstige gevlgen hebben vr de bedrijfsvering. Het kan k leiden tt imagschade. Ernstige incidenten hebben mgelijk negatieve gevlgen vr burgers, bedrijven, partners en de eigen rganisatie met waarschijnlijk k plitieke cnsequenties. lnfrmatieveiligheid is daarm van grt belang. Infrmatiebeveiliging is het prces dat dit belang dient. Visie De ISD draagt zrg vr een betruwbare, integere en veilige infrmatiemgeving. Een betruwbare infrmatievrziening is ndzakelijk vr het ged functineren van ISD en de basis vr het beschermen van rechten van burgers en bedrijven.1 De fcus ligt hierbij p elektrnische, papieren en mndelinge infrmatie. Delstelling Dit infrmatiebeveiligingsbeleid (IB-beleid) is het kader vr passende technische en rganisatrische maatregelen m gemeentelijke infrmatie te beschermen. Hierbij waarbrgen we dat de ISD vldet aan relevante wet en regelgeving. Een nderdeel van het beleid is een psmming van maatregelen die al genmen zijn en een SMART planning van maatregelen die ng genmen meten wrden. Dit geheel is verankerd in een PDCAcyclus. Uitgangspunten - Het IB-beleid van ISD is in lijn met het algemene beleid van de ISD en de relevante landelijke en Eurpese wet- en regelgeving.2 Het beleid is gebaseerd p de Cde vr Infrmatiebeveiliging (NEN/ISO 27002) en de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Het IB-beleid wrdt vastgesteld dr Dagelijks Bestuur van de ISD. Het management herijkt peridiek het IB-beleid. Risicbenadering De aanpak van infrmatiebeveiliging in ISD is gebaseerd p de risic analyse. We gebruiken hiervr de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) van VNG/KING (GAPanalyse). We veren een risicanalyse uit. De Security Officer (SO) inventariseert de kwetsbaarheid van de werkprcessen en de dreigingen die kunnen leiden tt een beveiligingsincident. Zij huden hierbij rekening met de beschermingseisen van de infrmatie. Het risic is de kans p beveiligingsincidenten en de impact daarvan p het werkprces. De afdeling kwaliteit bepaalt dit risic = kans x impact. 1 Met betruwbaarheid wrdt bedeld: beschikbaarheid (cntinuïteit van de bedrijfsvering), integriteit (juistheid, vlledigheid) en vertruwelijkheid (geautriseerd gebruik) van gegevens en infrmatie. 2 Daarbij geldt het 'cmply r explain' principe (pas te f leg uit) - 4

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 29 I Delgrepen Het IB-beleid ISD is bedeld vr alle in- en externe medewerkers van de ISD:,.., `. ;,_~w ïf /.., % ~., V. W, 1,, 2 ;,;.; 1:,: ;;;. <;;';.;«j.;;~:.;=,f.<-:\2i<.;.1;.>;b.1> :','<'t>" f;;;;[ij ffi-,;±,;'å ' Integrale verantwrdelijkheid Dagelijks Bestuur Kaderstelling en implementatie Managementteam Sturing p infrmatieveiligheid en cntrle p naleving Managementteam Gedrag en naleving Allen Classificatie: bepalen van beschermingseisen van infrmatie Gegevenseigenaren Planvrming binnen Infrmatiebeveiligingskaders Beleidsmedewerkers Dagelijkse cördinatie van infrmatiebeveiliging Cördinatren Arbeidsvrvvaardelijke zaken Stafafdeling P&O Fysieke tegangsbeveiliging Bedrijfsndersteuning, UWV ICT Technische beveiliging ICT en applicatiebeheer Tetsing Auditrs IC Cmpliance Leveranciers en ketenpartners I I Scpe De scpe van dit beleid mvat alle prcessen binnen de ISD, nderliggende infrmatiesystemen, infrmatie en gegevens van de ISD en externe partijen, het gebruik daarvan dr medewerkers en (keten)partners in de meest brede zin van het wrd, ngeacht lcatie, tijdstip en gebruikte apparatuur. Dit IB-beleid van de ISD is een algemene basis. Vr bepaalde kerntaken gelden p grnd van wet- en regelgeving specifieke (aanvullende) bevei igingseisen.3 Werking Dit IB-beleid treedt in werking na vaststelling dr het Dagelijks Bestuur van de ISD en de clleges van de ISD-gemeenten. I 3 Bijvrbeeld SUWI (Structuur Uitveringsrganisatie Werk en Inkmen) en gemeentelijke basisregistraties.? 5

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 29 sešsšseåše start dešašese esšäm ~ mz e ëï '<._-. f.; :,,.,- -,_ _v., ;.;-1, ~; -we <~'. Risic's Het (structureel) uitveren en brgen van beheersmaatregelen lpt gevaar wanneer verantwrdelijkheden en bijbehrende taken, prcedures en instrumenten niet expliciet zijn vastgelegd. Delstelling Beheren van de infrmatiebeveiliging binnen de rganisatie. Vaststellen van het beheerkader m de implementatie van infrmatiebeveiliging in de rganisatie te initiëren en te beheersen. Gedkeuring dr het management van het IB-beleid, de tewijzing van de rllen en de cördinatie en berdeling van de implementatie van het beleid binnen de rganisatie. Verantwrdelijkheden Het Dagelijks Bestuur (beslissende rl) is verantwrdelijk vr de beveiliging van infrmatie binnen de werkprcessen ISD Het Dagelijks bestuur: stelt kaders vr infrmatiebeveiliging p basis van landelijke en Eurpese wet- en regelgeving en landelijke nrmenkaders; Het MT (in sturende rl) is verantwrdelijk vr sturing, cntrle en uitvering van het de infrmatiebeveiliging. Het MT5: stuurt p risic's vr de lsd; cntrleert f de getrffen maatregelen vereenstemmen met de betruwbaarheidseisen en f deze vldende bescherming bieden; 0 evalueert peridiek beleidskaders en stelt deze waar ndig bij. De ISD (in vragende rl) is verantwrdelijk vr de integrale beveiliging van haar rganisatienderdelenô Het MT: stelt p basis van een expliciete risicafweging betruwbaarheidseisen vr de infrmatiesystemen vast (classificatie); 0 is verantwrdelijk vr de keuze, de implementatie en het uitdragen van de maatregelen die vrtvleien uit de betruwbaarheidseisen; stuurt p beveiligingsbewustzijn, bedrijfscntinu'iteit en naleving van regels en richtlijnen (gedrag en risicbewustzijn); rapprteert ver cmpliance aan wet- en regelgeving en algemeen beleid van de gemeente in de managementrapprtages. De ISD rganisatie (in uitverende rl) is verantwrdelijk vr uitvering: De cördinatren vr beveiliging van de infrmatievrziening en implementatie van beveiligingsmaatregelen, die vrtvleien uit betruwbaarheidseisen (c assificaties); 4 Zie k: strategische variant van de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 5 Met betrekking tt de i-functie geeft de S0 p dagelijkse basis namens het MT invulling aan de sturende rl dr besluitvrming in de directie vr te bereiden en te te zien p de uitvering ervan. 6 Zie k: strategische variant van de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten - 6

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 29 De applicatiebeheerder is verantwrdelijk I vr alle beheeraspecten van infrmatiebeveiliging, zals ICT security management, incident en prblem management en facilitaire zaken; I verzrgt lgging, mnitring en rapprtage; I levert klanten (technisch) beveiligingsadvies. De medewerker P&O is verantwrdelijk vr de persnele zaken. mm \I «: ï. V' zw Het Dagelijks Bestuur stelt het IB-beleid vast. Het MT adviseert het Dagelijks Bestuur ver het vast te stellen beleid. Zwel het Dagelijks bestuur als het Algemeen Bestuur (cntrle functie) kan pdrachtgeven tt cntrle p uitvering van het IB-beleid. De Security Officer geeft namens het MT p dagelijkse basis invulling aan de sturende rl. Hij det dit dr besluitvrming in het MT vr te bereiden en te te zien p de uitvering ervan. De cördinatren, de medewerker P&O en de applicatiebeheerder veren de infrmatiebeveiligingstaken uit. De security fficer ziet erp te dat zij de taken uitveren. De SO bevrdert en adviseert gevraagd en ngevraagd ver infrmatiebeveiliging en rapprteert eens per half jaar aan het MT ver de stand van zaken. De cördinatie van infrmatiebeveiliging is belegd de security fficer (SO). De cördinatren, de medewerker P&O en de applicatiebeheerder veren de uitverende taken uit. Zij rapprteren aan de SO. Het functineren van infrmatiebeveiliging wrdt jaarlijks gerapprteerd cnfrm de P&O cyclus. Een van de applicatiebeheerders functineert als securityfunctinaris vr het dagelijks beheer van technische infrmatiebeveiligingsaspecten. De securityfunctinaris rapprteert aan de Security fficer (SO). - 7

9 i ' Z / 01. Inkmend / Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 29 <«,» «,^±:,«&1~>\\«4:í šš:.\*>'< =' <e<«;;>š\\=«<«š;>j~*>< :=<<* i<,\-we.-«,:?«;z>=: : ;m >íç>;zz:;f<m ;w ::,s.>,\;,=\,(~,>,\: ;, z;,-_,»,±;.>». _<~±~ :z :;;;:\<=-_ =h...,< ; ze-~'a«.f A,1-.s tw 2%;: ßzz:* :: sw ~ ==--1-ff,«=-* -ti \ '««~ ~\*>f?»=š~`\` ~ \>~^**š~*aí 3"/^22:44* =.rf-:=> -»:, ësf=:=\:2=ef~»* :~?~ mx3,\}\\ «, w,, < š «a,.>,f.,.._ w-'~=,\,.tv Max/: fl f«`?«}fí,3~/tu"34/ `1šï$ :`«*=»*š š> f í 1fëí<í,<,>:*}«> š Éi, 3$»$E š~s ff % i«p.?šš~ï«>\ ššï\\*`è<ššà,wi-, <;,;;,<*;,<;«;i \ ;<ms::>šmx:.t~1=1a : \: ~~ ;~\ ï~,~ ~._>~<: \ \=\,M :./«t>:=.~«4 rf ff: «,\='/ = Sturen: MT dagelijkse uitvering: S0 Vragen: Afdelingshfden Uitveren: Cördinatren, Applicatiebeheer en medewerker P&O (in uitverende rl) Ontwikkelen van kaders (beleid en architectuur); reglementen; meerjarenplanning Frmuleren van beveiligingseisen (classi catie) en pstellen clusterbeleid en beveiligingsplannen Beleidsvrbereiding, technische nderzeken (marktverkenningen) lnbedding landelijke en EU-richtlijnen, advisering, handreikingen, crisisbeheersing en incident respns. Stimuleren van Beveiligingsbewustzijn bij medewerkers, risic- en bedrijfscntinu' 'teitmanagement. Leveren van security management en services (ICT), incidentbeheer, lgging, mnitring en advies Cntrle, audit, pentesten Interne cntrle (IC), sturen p naleving van regels dr medewerkers (gedrag). cmpliancy. Vulnerability scanning, evaluatie en rapprtage Bijstu ren: pdrachtverstrekking vr verbeteracties. Rapprtage aan MT/ DB Verbeteren bedrijfscntinui`teit Rapprtage aan MT/DB Uitveren verbeteracties Advies aan de SO ver aanpassingen aan de infrmatievrziening m wf. gem,:«f««, Mi) W/ 4f'^;~» ' x <' ff-2, wy 5.«1= >>É5Ö ~; «>' ~>.s f /' ' >\ i ff;«*«/rv/m sw 1%;// M ~; W/.\í~f, \ f w,~ ty., wa.,1 5 4,,«<g;; :, N W s.«. -fí šfä - ^. 3. I 2 v,/23 _ ««=;=vf -.< ^ =\..,.a;,m í aw.~v;~ _ 1. wa åvê, å«w.~ ~ '-fi? =-,-rf ;, 4 sy ft,> JW í.&% W f ~<f M.~»ï; VJ W J: *' 1f/ uw De Security Officer, cördinatren, applicatiebeheerder en medewerker P&O hebben halfjaarlijks een verleg. De rapprtage ver dit verleg gaat vlgens nderstaand verzicht. Security verantwrdelijke SO MT7 Externe partijen IB-beleid, landelijke nrmen en wet en regelgeving gelden k vr externe partijen (leveranciers, ketenpartners) waarmee de ISD samenwerkt (en infrmatie uitwisse t).8ok vr externe partijen geldt hierbij het 'cmply r explain' beginsel (pas te f leg uit). Bij cntractuele vereenkmsten gelden in beginsel altijd de Algemene Inkp Vrwaarden (AIV), waarin nder meer geheimhuding en aansprakelijkheid is geregeld. Afwijkingen p de AIV tetst de ISD aan het IB-beleid. Vereiste beveiligingsmaatregelen legt de ISD aanvullend vast in cntracten. Daarin brgt de ISD dat externe partijen beveiligingsincidenten nmiddellijk rapprteren en dat de ISD het recht heeft afspraken te (laten) cntr eren.9 Vr het tt stand brengen van datakppelingen met externe partijen, geldt een prcedure 'Aanvragen externe tegang Intranet'. Het del van de prcedure is risicbeheersing. 7 De SO is adviseur van het MT en rapprteert tegelijkertijd direct aan het DB 8 Beleidsregels vr externe partijen zijn beschreven in de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten. 9 Hiervr kan gebruik wrden gemaakt van een 'third party mededeling' (TPM) f een ISAE 3402-verklaring. ~ 8

10 Vr externe hsting van data en/f services gelden naast generiek IB-beleid de richtlijnen vr clud cmputing.1 De ISD is gehuden aan: regels mtrent grensverschrijdend dataverkeer; tezicht p naleving van regels dr de externe partij(en); hgste beveiligingseisen vr bijzndere categrieën gegevens11; melding bij cllege bescherming persnsgegevens (CBP) bij drgifte van persnsgegevens naar derde landen (buiten de EU). OO ICT crisisbeheersing en landelijke samenwerking Vr interne crisisbeheersing dient een kernteam lnfrmatiebeveiliging geïnstalleerd te zijn. Deze bestaat uit de security fficer, applicatiebeheerder en de cmmunicatiemedewerker. De werkwijze dient te zijn vastgelegd. ~ ISD participeert in relevante landelijke platfrms en nderhudt cntacten met andere sectraal gerganiseerde infrmatiebeveiligingsplatfrms. l PDCA 0 lnfrmatiebeveiliging is een cntinu verbeterprces. 'PIan, d, check en act' vrmen samen het management systeem van Infrmatiebeveiliging. Dit is in figuur 2 weergegeven. ~ Telichting figuur 2: Big: De cyclus start met het maken van een infrmatiebeveiligingsplan. Deze baseren we p het IB-beleid. In het plan staan regels vr nder meer infrmatiegebruik, bedrijfscntinuïteit en naleving. Dit plan stellen we jaarlijks p. De planning p hfdlijnen is nderdeel van het ICT jaarplan. Q: Het beleidskader is basis vr risicmanagement, uitvering van (technische) maatregelen en bevrdering van beveiligingsbewustzijn. Uitvering maakt integraal nderdeel uit van het dagelijkse werkprces. Check: Cntrl is nderdeel van het werkprces met als del: waarbrgen van de kwaliteit van infrmatie en ICT, en cmpliance aan wet- en regelgeving. 0 Externe cntrle: betreft cntrle buiten het primaire prces dr een auditr".jaarlijks vinden meerdere nderzeken plaats. De Security Officer is pdrachtgever. De auditr rapprteert aan de Security Officer en het MT. Agt; De cyclus is rnd met de uitvering van verbeteracties p basis van check en externe cntrle. De cyclus is een cntinu prces; de bevindingen van cntrles zijn weer input vr de jaarplanning en het beveiligingsplan. whttps://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/zie kennisdeling/whitepapers/whitepapercludcmputing.htmi 11 Ras f etnische afkmst, plitieke pvattingen, religie f vertuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens f gegevens ver gezndheid f seksueelgedrag f strafrechtelijke verrdelingen 12 Van nder meer de accuntant, rijksverheid (vr bijv. basisregistraties) en gemeentelijke auditrs (intern). ' 9 i Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 29 I

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 29 PLAN Wet en regelgeving Landelijke nrmen 0 BIG Beleid en delstellingen ISD Beleidskader lnfmatiebeveiliging Organisatie en gvernance lnfrmatiegebruik en persnele aspecten Beheer Tegangsbeveiliging en autrisatie Business cntinuity management Naleving en cntrle Evalueren en bijsturen ACT Evaluatie directie Management rapprtages en stuurinfnnatie Verbetervrstellen.r Audit werking infrmatie beveiliging Ai ik 156 Beleidskader is basis Inrichting en uitvering prcessen Rapprtage status en effectiviteit Security maatregelen DO w De uitvering vertaald beleidskaders in cncrete maatregelen en acties CHECK á. aa jzåšl :ml 11%* ršggš šß Audit beleid versus maatregelen 0-meting Richtlijnen en maatregelen Beveiligingsarchitectuur Uitveringsregelingen en handreikingen Bewustvvrdingsacties Sturen p naleving Op basis van risicmanagement stellen we vast wat restrisic's zijn Inzicht status en effectiviteit Security maatregelen Selfassessments TPM Interne cntrle Management rapprtage Kwetsbaarheid Pentesten Scial engineering 2 Audit werking algemene IT beheer maatregelen Systeem en prces audit Evaluatie en rapprtage 10

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 29 åašitraartrars åtadr zäš % 'rašrgååtša nw rem åš Risic's: Als de ISD niet vr alle(lct~cnfiguratie) items vastlegt wie de eigenaar/hfdgebruiker is, lpt zij het risic p diefstal, beschadiging f nrdeelkundig gebruik van haar bedrijfsmiddelen en infrmatie. Wanneer nduidelijk is wie verantwrdelijk is vr gegevensbestanden, is niemand verantwrdelijk vr de beveiliging en kan niemand ptreden bij incidenten. Delstellingen Bereiken en handhaven van een adequate bescherming van bedrijfsmiddelen van de rganisatie. Vr alle bedrijfsmiddelen is de eigenaar vastgelegd alsk de verantwrdelijke vr het handhaven van de beheersmaatregelen. Beheersmaatregelen De medewerker financiën en cntrl identificeert alle bedrijfsmiddelen en hudt een inventarislíjst bij. De applicatiebeheerder wijst alle infrmatie en bedrijfsmiddelen, die verband huden met ICTvrzieningen aan een 'eigenaar' (een deel van de rganisatie) te. 0 Het MT stelt regels vast, vr aanvaardbaar gebruik van infrmatie en bedrijfsmiddelen die verband huden met ICT-vrzieningen. Zij zrgt vr dcumentatie en implementatie hiervan. Apparatuur, infrmatie en prgrammatuur van de rganisatie mgen niet znder testemming vraf van de eigenaar van de lcatie wrden meegenmen. De eigenaar mag de verantwrdelijkheid vr specifieke beheersmaatregelen delegeren. Hij/zij blijft verantwrdelijk vr een gede bescherming van de bedrijfsmiddelen. Medewerkers dienen zich bij het gebruik van ICT-middelen, scial media en ISD infrmatie te huden aan de gedragscde en internetgebruik. Zij betrachten de ndige zrgvuldigheid bij het gebruik hiervan en waarbrgen de integriteit en gede naam van de ISD. ~ Medewerkers gebruiken ISD infrmatie alleen vr het uitveren van de aan hen pgedragen taken en het del waarvr de infrmatie is verstrekt. Privégebruik van ISD infrmatie en bestanden is niet tegestaan. Vr het werken p afstand en het gebruik van privémiddelen wrden nadere regels pgesteld. De medewerker is in ieder geval gehuden aan regels zals: Hij/zij mag geen illegale sftware gebruiken vr de uitvering van het werk. Hij/zij beveiligt de ISD infrmatie p eigen cmputer, ndanks dat er geen plicht bestaat de eigen cmputer te beveiligen. Hij/ zij hudt zich bij gebruik via de eigen cmputer aan regels zals gelden bij gebruik in de (fysieke) kantrmgeving. De medewerker neemt passende technische en rganisatrische maatregelen m ISD infrmatie te beveiligen tegen verlies f tegen enige vrm van nrechtmatig gebruik. De medewerker hudt hierbij in ieder geval rekening met: de beveiligingsclassificatie van de infrmatie (zie hiernder); de dr de ISD gestelde beveiligingsvrschriften (.a. dit IB-beleid); aan de werkplek verbnden risic's; het risic dr het benaderen van ISD infrmatie met andere dan dr de ISD verstrekte f gedgekeurde ICT-apparatuur. OOOO * 11

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 29 De ISD gebruikt bevei igingsclassificaties13 m te kunnen bepalen welke beveiligingsmaatregelen meten wrden getrffen t.a.v. prcessen en infrmatiesystemen. Classificatie maakt het vereiste beschermingsniveau zichtbaar en maakt direct duidelijk welke maatregelen ndig zijn. Classificatie vindt plaats p drie betruwbaarheidsaspecten van infrmatie: Beschikbaarheid, Integriteit (juistheid, vlledigheid) en Vertruwelijkheid (BIV). Er zijn vier beschermingsniveaus van geen naar hg. De niveaus zijn in nderstaande tabel weergegeven. Tussen haakjes staan vrbeelden. Deze niveaus zijn bedacht m het prces van classificeren te vereenvudigen. Risic's: Geen inzicht in welke cmpnenten, zwel hardware als sftware, het belangrijkst zijn vr de primaire prcessen. Onjuiste classificatie draagt bij aan het njuist beschermen van infrmatie en bedrijfsmiddelen met als risic, dat deze verlren kunnen gaan f penbaar wrden terwijl dat niet de bedeling is. Delstellingen Adequate bescherming van infrmatie Beheersmaatregelen: infrmatie classificeren met betrekking tt de waarde, wettelijke eisen, geveligheid en nmisbaarheid vr de rganisatie. Opstellen en uitdragen classificatiebeleid binnen de gemeente. Ontwikkelen, implementeren van geschikte samenhangende prcedures vr de classificering en verwerking van infrmatie vereenkmstig het classificatiesysteem dat is vastgesteld 13Dit is in detail beschreven in de cmpnent architectuur lnfrmatiebeveiliging 2014, CIO, _ 12

14 ' Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 29 Geen Laag.,, V (gr..f\,.f.,.12..ï,.t 3 =g.-is ; igåzf f«_, As' g«ëg±,s,;.;; 1\.., ft ;<':;;,a /.~š \.: =f i ;. 3<;=- ; ; _;4,.,_\_,»;«;,/I; et. W \V Openbaar infrmatie mag dr iedereen wrden ingezien (bv: algemene infrmatie p de externe website van de ISD) Bedrijfsvertruwelijk infrmatie is tegankelijk vr alle medewerkers van de rganisatie (bv: infrmatie p het intranet) Niet zeker infrmatie mag wrden veranderd (bv templates en sjablnen) Beschermd het bedrijfsprces staat enkele (integriteits~)futen te (bv: rapprtages) f t ;.~,;~(=; 1 =~, g gf, s,2r :mi <. Niet ndig gegevens kunnen znder gevlgen langere tijd niet beschikbaar zijn (bv: ndersteunende tls als ruteplanner) Ndzakelijk infrmatie mag incidenteel niet beschikbaar zijn (bv: administratieve gegevens) Midden Vertruwelijk infrmatie is alleen tegankelijk vr een beperkte grep gebruikers (bv: persnsgegevens, nanciële gegevens) Hg het bedrijfsprces staat zeer weinig futen te (bv: bedrijfsveringinfrmatie en primaire prcesinfrmatie zals vergunningen) Belangrijk infrmatie met vrijwel altijd beschikbaar zijn, cntinuïteit is belangrijk (bv:primaire prces infrmatie) Hg Geheim infrmatie is alleen tegankelijk vr direct geadresseerde(n) (bv: zrggegevens en strafrechtelijke infrmatie) Absluut het bedrijfsprces staat geen futen te (bv: infrmatie p de website) Essentieel infrmatie mag alleen in uitznderlijke situaties uitvallen, bijvrbeeld bij calamiteiten (bv: basisregistraties) Uitgangspunten De classificatietabel heeft betrekking p alle in beheer zijnde gegevensverzamelingen, gegevensdragers, infrmatiesystemen, servers en netwerkcmpnenten. Het bject van classificatie is infrmatie. We classificeren p het niveau van infrmatiesystemen (f infrmatiesen/ices). Alle classificaties van alle bedrijf kritische systemen zijn centraal vastgelegd dr de SO. De eigenaren cntrleren de classificaties jaarlijks. infrmatie kan meer f minder gevelig f kritisch zijn. Vr bepaalde infrmatie kan een extra niveau van bescherming f een speciale verwerking ndig zijn. De eigenaar van de gegevens (veelal k de prceseigenaar) bepaalt het vereiste beschermingsniveau (classificatie). Indien sprake is van wettelijke eisen, geeft de eigenaar dit expliciet aan. De eigenaar van de gegevens bepaalt tevens wie tegang krijgt tt welke gegevens. De ISD streeft naar een z 'laag' mgelijk classificatieniveau; te hge classificatie leidt tt nndige ksten. Bvendien dient infrmatie in beginsel vr zveel mgelijk mensen beschikbaar te zijn (transparante verheid). De lsd streeft naar een balans tussen het te lpen risic en de ksten van tegenmaatregelen én daarnaast verdient een technische plssing altijd de vrkeur bven gedragsverandering. _ 13

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 29 sas we mm Wm mms ts sas Wsrssstss mm Risic's Het aannemen f inhuren van nieuw persneel en het laten verrichten van werkzaamheden dr externe medewerkers verdient extra aandacht, mdat menselijk handelen negatieve hebben p de beschikbaarheid, integriteit en vertruwelijkheid van infrmatie. Delstelling invled kan Werknemers, ingehuurd persneel en externe gebruikers begrijpen hun verantwrdelijkheden en zijn geschikt vr hun rl. Verminderen van het risic van diefstal, fraude f misbruik van faciliteiten. Beheersmaatregelen De medewerker P&O is verantwrdelijk vr het juist afhandelen van de beveiligingsaspecten van het aangaan, wijzigen en beëindigen van een dienstverband f een vereenkmst met externen. De medewerker P&O hudt tezicht p dit prces. De verantwrdelijkheden ten aanzien van beveiliging ligt vóór het dienstverband vast in passende functiebeschrijvingen en in de arbeidsvrwaarden. De ISD screent alle kandidaten, ingehuurd persneel en externe gebruikers vr een aanstelling, in het bijznder vr vertruwensfuncties. Alle medewerkers van de lsd verleggen vr indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG wrdt indien ndig herhaald tijdens het dienstverband. Werknemers, ingehuurd persneel en externe gebruikers, die ICT-vrzieningen gebruiken tekenen een vereenkmst ver hun beveiligingsrllen en-verantwrdelijkheden. De afdelingshfden bepalen welke rl(len) de medewerker met vervullen en welke autrisaties vr het raadplegen, pveren, muteren en afveren van gegevens hij/zij daarvr ndig heeft. Alle medewerkers (en vr zver van tepassing externe gebruikers van nze systemen) dienen training te krijgen in prcedures die gelden vr infrmatiebeveiliging. Deze training herhaalt de ISD regelmatig m het beveiligingsbewustzijn p peil te huden. Bij beëindiging van het dienstverband en inhuur wrden alle bedrijfsmiddelen van de ISD gereturneerd. Autrisaties wrden in pdracht van de cördinatren f de afdelingshfden geblkkeerd. Bij inbreuk p de beveiliging gelden vr medewerkers de gebruikelijke disciplinaire maatregelen, zals nder meer genemd in het Ambtenarenreglement en regelingen geldend vr de ISD. Regels die vlgen uit dit beleid en andere gemeentelijke regelingen gelden k vr externen, die in pdracht van de gemeente werkzaamheden uitveren. Bewustwrding Het MT bevrdert algehele cmmunicatie en bewustwrding rndm infrmatieveiligheid. De afdelingshfden bevrderen dat medewerkers (en externe gebruikers van nze systemen) zich huden aan beveiligingsrichtlijnen. Afspraken hierver wrden vastgelegd in het managementcntract. ln werkverleggen wrdt peridiek aandacht geschnken aan infrmatieveiligheid. _ 14

16 r Z / 01. Inkmend / Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 29 ítšššäfgisšeiëabase. Risic's mm am mm ïä Wa ag aa tauge mz, w ma åä ms _.rig waarrita arttišïgrêëtr ww W? W šš Het ntbreken van beveiliging kan leiden tt nbevegde tegang tt kritieke systemen f waardevlle infrmatie. Verlies, schade f diefstal van apparatuur. Schade dr fysieke bedreigingen en gevaren van buitenaf. Delstelling Het vrkmen van nbevegde fysieke tegang tt, schade aan f verstring van het terrein en de infrmatie van de rganisatie, bedrij'fsmiddelen en nderbreking van de bedrijfsactiviteiten. Het beschermen van lct~vrzieningen, met kritieke f gevelige bedrijfsactiviteiten, tegen tegang dr nbevegden, schade en stringen.» Het vrkmen van verlies, schade f diefstal van apparatuur en bescherming bedreigingen en gevaren van buitenaf. tegen fysieke Beheersmaatregelen Het hfdgebuw van de ISD en de ruimten die de ISD elders gebruikt krijgen een risicprfiel tegewezen. De schade dr bedreigingen van buitenaf beperkt de ISD dr passende preventieve maatregelen. Tegang tt niet-penbare gedeelten van gebuwen is alleen mgelijk na autrisatie daarte. De managementassistente registreert uitgifte van tegangsmiddelen. In gebuwen met beveiligde znes hudt beveiligingspersneel tezicht p de tegang. Hiervan wrdt een registratie bijgehuden. 0 De kwaliteit van tegangsmiddelen (deuren, sleutels, slten, tegangspassen) is afgestemd p de znering (en het risicprfiel). ~ De fysieke tegang tt ruimten waar zich infrmatie en ICT-vrzieningen bevinden is vrbehuden aan bevegd persneel. Registratie van de verleende tegang ndersteunt de uitvering van de tegangsregeling. Serverruimtes, datacenters en daaraan gekppelde bekabelingsystemen zijn ingericht in lijn met geldende 'best practices'. De ISD beschermt (Data)verbindingen tegen interceptie f beschadiging. Reserve apparatuur en back-ups zijn gescheiden in twee lcaties f datacenters, m de gevlgen van een calamiteit te minimaliseren. Vrdat de ISD apparatuur afvert zijn gegevens en prgrammatuur van de apparatuur vennijderd f veilig verschreven. De ISD bewaart en vernietigt cnfrm de Archiefwet 1995 en de daaruit vrtvleiende archiefbesluiten. De ISD registreert tegang tt kritieke systemen en waardevlle infrmatie zdat incidenten herleidbaar zijn tt individuen. De ISD heeft een clean desk plicy. De ISD heeft prcedures vr het veilig venivijderen f hergebruiken van ICT-apparatuur. - 15

17 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 29 V wewss ss sets ssmättäåï ss šïsšss Wa mwm mam wma Risic's Het ntbreken van dcumentatie kan leiden tt futen, niet-unifrme wijze van gegevensinver, f in geval de beheerder/bediener uitvalt, tt prblemen rndm de cntinuïteit. Onjuiste autrisaties kunnen leiden tt futieve handelingen, fraude en verduistering. Het niet uitveren en vastleggen van technische en functinele applicatietesten en/f de resultaten hiervan, kan in bepaalde mstandigheden (tijdsdruk, vakantieperides, etc.) leiden tt een verhgd risic van uitval f gegevens verlies. De SD gaat steeds meer samenwerken (en infrmatie uitwisselen) in ketens. Bij beheer van systemen en gegevens dr een derde partij, kan k infrmatie van de ISD p straat kmen te liggen. De ISD blijft verantwrdelijk vr de infrmatiebeveiliging van haar gegevens in dat deel van de keten, waarbij het beheer bij een andere partij ligt. Prgrammatuur en ICT-vrzieningen zijn kwetsbaar vr virussen. Het ntbreken van een regeling vr antivirus bescherming bij medewerkers thuis leidt tt hgere beveiligingsrisicds. Delstelling Waarbrgen van een crrecte en veilige bediening van ICT-vrzieningen. Vastgestelde verantwrdelijkheden en prcedures vr beheer en bediening van alle ICT vrzieningen. Dit mvat tevens de ntwikkeling van geschikte bedieningsinstructies. Tepassing, waar ndig, van functiescheiding m het risic van nalatigheid f pzettelijk misbruik te verminderen. :is V / -4 2% W ff aff' fl? ' f Y Organisatrische aspecten ln beginsel mag niemand autrisaties hebben m een gehele cyclus van handelingen in een infrmatiesysteem te beheersen, wanneer dit kan leiden tt schade in beschikbaarheid, integriteit f vertruwelijkheid. Als dit tch ndzakelijk is, legt het systeem een audit trail vast van alle handelingen en tijdstippen in het prces. Z kunnen we de transactie herleiden. De audit trail is niet tegankelijk vr degene wiens handelingen wrden vastgelegd. Er is een scheiding tussen beheertaken en verige gebruikstaken. Alleen als een medewerker is ingelgd als beheerder kan hij/zij beheen/verkzaamheden uitveren. Vr nrmale gebruikstaken is hij/zij ingelgd als gebruiker. 0 Bij externe hsting van data en/f services (uitbesteding, clud cmputing) blijft de ISD eindverantwrdelijk vr de betruwbaarheid van uitbestede diensten. Dit is gebnden aan regels en vereist gede (cntractuele) afspraken en cntrle hierp. Externe hsting van data en/f services is: gedgekeurd dr verantwrdelijke afdelingshfd; in vereenstemming met IB-beleid; vraf gemeld bij ICT t.b.v. tetsing p beheeraspecten. ' 16

18 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 29 Systeemplanning en -acceptatie lct f applicatiebeheer testen nieuwe systemen, upgrades en nieuwe versies p impact en gevlgen. Nieuwe systemen implementeren zij pas na frmele acceptatie en gedkeuring dr het MT. Zij dcumenteren de test en de testresultaten. Systemen vr Ontwikkeling, Test en/f Acceptatie (OTA) zijn lgisch gescheiden van Prductie (P)- Faciliteiten vr ntwikkeling, testen, acceptatie en prductie (OTAP) zijn gescheiden m nbevegde tegang tt f wijziging in het prductiesysteem te vrkmen. De lsd zrgt vr een tijdige aanpassingen van de beschikbare capaciteit aan de vraag. Technische aspecten ICT/applicatiebeheer versleutelt alle gegevens anders dan classificatie 'geen' cnfrm beveiligingseisen in de infrmatiebeveiligingsarchitectuur Classificatieniveau ' aag': transprtbeveiliging buiten het interne netwerk; Classificatieniveau 'midden': transprtbeveiliging; Classificatieniveau 'hg': transprt en berichtbeveiliging. Versleuteling vindt plaats cnfrm 'best practices' (de stand der techniek), waarbij geldt dat de vereiste encryptie sterker is naarmate gegevens geveliger zijn. De lsd beschermt gegevens p papier dr een deugdelijke pslag en regeling vr de tegang tt archiefruimten. De lsd zrgt vr geautmatiseerde cntrle p virussen, trjans en andere malware bij het penen f wegschrijven van bestanden en bij inkmende en uitgaande e~mails. De update vr de detectiedefinities vindt in beginsel dagelijks plaats. Op verschillende niveaus binnen de ICT-infrastructuur (netwerkcmpnenten, servers, pc's) past de lsd antivirus sftware van verschillende leveranciers te. Alle apparatuur die is verbnden met het netwerk van de gemeente met kunnen wrden geïdentificeerd. De lsd vert 'Mbile cde'1914 uit in een lgisch geïsleerde mgeving m de kans p aantasting van de integriteit van het systeem te verkleinen. De mbile cde' vert zij uit met minimale rechten zdat het de integriteit van het hst systeem niet aantast De lsd beschermt dcumenten, pslagmedia, in- en uitvergegevens en systeemdcumentatie tegen nbevegde penbaarmaking, wijziging, verwijdering en vernietiging. Het (ngecntrleerd) kpiëren van 'geheime' gegevens is niet tegestaan, behalve vr backup dr bevegd systeembeheer. Alle infrmatie, die de lsd plaatst p haar website, beschermt zij tegen nbevegde wijziging. Op de algemeen tegankelijke website publiceert zij alleen penbare infrmatie. De lsd scheidt grepen infrmatiediensten, gebruikers en infrmatiesystemen p het netwerk zdat zij de kans p nbevegde tegang tt gegevens verder verkleint. Afhankelijk van de risic's die verbnden zijn aan nline transacties treft de ISD maatregelen m nvlledige verdracht, njuiste ruting, nbevegde wijziging, penbaarmaking, duplicatie f weergave te vrkmen. lct/applicatiebeheer mnitrt en beheert het netwerk zdat zij aanvallen, stringen f futen ntdekt en herstelt. Hierdr kmt de betruwbaarheid van het netwerk niet nder het afgesprken minimum niveau (service levels). Mbiele (privé-)apparatuur en thuiswerkplek Beveiligingsmaatregelen hebben betrekking p zwel dr de ISD verstrekte middelen als privéapparatuur ('bring yur wn device' (BYOD)). Wanneer een medewerker verbinding maakt p het lsd netwerk met privé-apparatuur is de lsd bevegd m beveiligingsinstellingen af te dwingen. Dit betreft nder meer: cntrle p wachtwrd, encryptie, aanwezigheid van malware, etc. Het 14 Sftware die wrdt uitgeverd znder expliciete testemming van de gebruiker, zals scripts (Java),Java applets, ActiveX cntrls en Flashanimaties. Dergelijke sftware wrdt gebruikt vr functies binnen (web)app icaties. i 17

19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 29 gebruik van privé-apparatuur waarp beveiligingsinstellingen zijn verwijderd ('jai break', 'rted device') is niet tegestaan. Op verzek van de ISD dienen medewerkers de installatie van sftware m bvenstaande beleidsregel te handhaven te te staan (denk bijvrbeeld aan mbile device management sftware'). De beveiligingsinstellingen, zals bedeld in bvenstaande regel, zijn uitsluitend bedeld ter bescherming van de infrmatie van de ISD en integriteit van het netwerk. In geval van dringende redenen kunnen ndmaatregelen wrden getrffen, zals wissen van apparatuur p afstand. Deze ndmaatregelen kunnen, vr zver dit ndzakelijk is, betrekking hebben p privémiddelen en privébestanden. Hiervr ntwikkelt de ISD een regeling. Back-up en recvery In pdracht van de ISD, maakt ICT reservekpieën van alle essentiële bedrijfsgegevens en prgrammatuur zdat de ISD de cntinuïteit van de gegevensvervverking kan garanderen. De mvang en frequentie van de back-ups is in vereenstemming met het belang van de data vr de cntinuïteit van de dienstverlening en de interne bedrijfsvering. Bij ketensystemen dient het back-up mechanisme de data-integriteit van de infrmatieketen te waarbrgen. De back-up en herstelprcedures wrden regelmatig (tenminste 1 x perjaar) getest m de betruwbaarheid ervan vast te stellen. infrmatie-uitwisseling Vr het gebruik van ISD infrmatie gelden de rechten en plichten zals vastgelegd in de diverse dcumenten, zals het CAR-UWO, geheimhudingsverklaring, huisregels. Digitale dcumenten van de ISD waar burgers en bedrijven rechten aan kunnen ntlenen, maken gebruik van PKI Overheid certificaten vr tekenen en/f encryptie. Hiervr wrdt een richtlijn PKI en certificaten pgesteld. Er is een (spam) filter geactiveerd vr inkmende berichten. 15 Cntrle.. Het gebruik van infrmatiesystemen, uitznderingen en infrmatiebeveiligingsincidenten, legt de ISD vast in Igbestanden. Deze zijnin vereenstemming met het risic, en zdanig dat ze vlden aan alle relevante wettelijke eisen 6.Relevante zaken m te lggen zijn: type gebeurtenis (zals back-up/restre, reset wachtwrd, betreden ruimte); handelingen met speciale bevegdheden; (pging tt) ngeautriseerde tegang; systeemwaarschuwingen; (pging tt) wijziging van de beveiligingsinstellingen. Een Igregel bevat minimaal: een tt een natuurlijk persn herleidbare gebruikersnaam f ID; de gebeurtenis; waar mgelijk de identiteit van het werkstatin f de lcatie; het bject waarp de handeling werd uitgeverd; het resultaat van de handeling; de datum en het tijdstip van de gebeurtenis. In een Igregel slaat de ISD alleen de vr de rapprtage ndzakelijke gegevens p. De ISD treft maatregelen m te verzekeren dat gegevens ver lgging beschikbaar blijven en niet gewijzigd kunnen wrden dr een gebruiker f systeembeheerder. De bewaartermijnen zijn in vereenstemming met wettelijke eisen. OO 15Cntrle is nader tegelicht in de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 16 In smmige prcessen is het wettelijk verplicht f zeer gewenst dat geautriseerde tegang wrdt vastgelegd, zdat achteraf steeds kan wrden vastgesteld wie tegang - tt de gegevens heeft gehad. 18

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 29 I f š*f;, '\w =»./M'=' '==: / 4152,? wv W- :am šf. f»':f É=^f'2 /=-ft /=f.yl ; "*,/"; M"= /cz, f :';<=:2'y<^=:f3 it ' >f f.í %;2 "':f2r ë `2.»;'<-:i<.lt:.t fm atll Risic's De ISD gaat steeds meer samenwerken en infrmatie uitwisselen in ketens. Bij beheer van systemen en gegevens dr een derde partij kan k infrmatie van de ISD p straat kmen te liggen. De ISD blijft verantwrdelijk vr de infrmatiebeveiliging van haar gegevens in dat deel van de keten, waarbij het beheer bij een andere partij ligt. Delstelling Een passend niveau van infrmatiebeveiliging implementeren en bijhuden en dit vastleggen in een (bewerkers)vereenkmst, cntracten en/f cnvenanten. Beheersmaatregelen De ISD zrgt vr implementatie en uitvering van de beveiligingsmaatregelen, definities van dienstverlening en niveaus van dienstverlening zals vastgelegd in de vereenkmst vr dienstverlening dr een derde partij. De ISD cntrleert en berdeelt de diensten, rapprten en registraties, die dr de derde partij levert en vert peridiek audits. De ISD beheert wijzigingen in de dienstverlening dr derden, in bijvrbeeld bestaande beleidslijnen, prcedures en maatregelen vr infrmatiebeveiliging. I Uitgangspunten In de basis-sla vr dienstverlening is aandacht besteed aan infrmatiebeveiliging. Er is een basiscntract vr de tegang tt de ICT-vrzieningen en/f de infrmatievrziening (bestanden, gegevens) dr derden waarin kaders staan vr de tegang tt ICT-vrzieningen dr derden. In cntractbeheer, applicatiebeheer en functineel beheer is naleving van de gemaakte afspraken pgenmen. Prgrammatuur en ICT-vrzieningen zijn kwetsbaar vr virussen. Het ntbreken van een regeling vr antivirus bescherming bij medewerkers thuis leidt tt hgere beveiligingsrisicds. - :, mm,i Risic's Venivijderbare media kan infrmatie bevatten, die in nbevegde handen kan vallen bij njuist gebruik, verlies f diefstal. Delstelling Vrkmen van nbevegde penbaarmaking, mdi catie, infrmatie en bedrijfsmiddelen. verwijdering f vernietiging van Beheersing en fysieke bescherming van media. Beheersmaatregelen De ISD stelt prcedures vast vr het beheer van verwijderbare media. De ISD stelt prcedures vast vr het p een veilige manier verwijderen van media als ze niet langer ndig zijn. De ISD beschermt systeemdcumentatie tegen nbevegde tegang. I 2 ' 19

21 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 29 Uitgangspunten De ISD heeft prcedures vr het beheer van verwijderbare media en vr het veilig verwijderen f hergebruiken van ICT-apparatuur. De ISD wist f vernietigt harde schijven en andere media adequaat bij afstting f hergebruik. 0 De ISD heeft richtlijnen vr het pbergen van papieren en cmputermedia. De ISD heeft een innamebeleid vr mbiele apparatuur, zals laptps, pda's, ipads, vr wanneer deze niet meer wrden gebruikt. Encryptie p infrmatie met het classificatielabel vertruwelijk en zeer geheim. M; 2, ; mx: `Ö^"" É f * 2 *Z.M ` ï 2: Risic's Verlies f diefstal van laptps, USB-sticks, ipads e.d., waarbij bvendien infrmatie in verkeerde handen kmt. Beheersmaatregelen Vaststellen frmeel beleid, frmele prcedures en frmele beheersmaatregelen m de uitwisseling van infrmatie via het gebruik van alle typen cmmunicatiefaciliteiten te beschermen. Vaststellen vereenkmsten vr de uitwisseling van infrmatie en prgrammatuur tussen de rganisatie en externe partijen. Beschermingsmaatregelen vr media die infrmatie bevatten tegen nbevegde tegang, misbruik f het crrumperen tijdens transprt buiten de fysieke begrenzing van de rganisatie. Bescherming van infrmatie, die een rl speelt bij elektrnische berichtuitwisseling. Delstelling Handhaven van beveiliging van infrmatie en prgrammatuur, die wrdt uitgewisseld binnen een rganisatie en met enige externe entiteit. Beheersmaatregelen Een frmeel uitwisselingsbeleid vr de uitwisseling van infrmatie en prgrammatuur tussen rganisaties, dat in lijn is met de uitwisselingsvereenkmsten en relevante wetgeving Vastgestelde prcedures en nrmen ter bescherming van infrmatie en fysieke media, die infrmatie bevatten, die wrdt getransprteerd. Uitgangspunten Gefrmaliseerde situatie rndm het transprt van de back-ups en de mgelijkheden van leveranciers m tegang tt het netwerk te verkrijgen. Een basisraamwerk met randvn/vaarden vr gegevensuitwisseling met ketenpartners. Gevelige infrmatie (classificatie vertruwelijk en zeer geheim) wrdt nit bekend gemaakt via telefn f fax, in verband met bijvrbeeld a uisteren. Bewustzijn en sciale cntrle m het risic p het lekken van infrmatie via telefn e.d. te laten afnemen. _ 20

22 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 29 ï? ltsegšsetrietasegartgsäetre mt M wg åíš sw 3 šü De identiteit van een gebruiker die tegang krijgt tt gemeentelijke infrmatie dient te wrden vastgesteld".lgische tegang is gebaseerd p de classificatie van de infrmatie. Risic's: Wanneer tegangsbeheersing niet expliciet gebaseerd is p de Baseline Infrmatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en/f een aanvullende risicanalyse, is niet duidelijk f het juiste niveau van beveiliging wrdt gehanteerd. Verstringen dr njuist gebruik van ICT-ruimtes f lct~cmpnenten (m.n. waar k niet ICT~ teams tegang hebben). 0 Tegang dr ngeautriseerde persnen tt de dr de ISD gebruikte (werk-)ruimten. Delstelling Beheersen van de tegang tt infrmatie, ICT-vrzieningen en bedrijfsprcessen p grnd van bedrijfsbeheften en beveiligingseisen. Beheersmaatregelen Beleid ten aanzien van infrmatieverspreiding en autrisatie. Uitgangspunten De eigenaar van de data is bevegd tegang te verlenen. De ISD gebruikt in de regel geen 'algemene' identiteiten. Vr herleidbaarheid en transparantie is het namelijk ndig m te weten wie een bepaalde actie heeft uitgeverd. Indien dit geen (wettelijke) eis is kan wrden gewerkt met functinele accunts. De ISD maakt,waar mgelijk, gebruik van bestaande (landelijke) vrzieningen vr authenticatie, autrisatie en infrmatiebeveiliging (zals: DigiD en eherkenning). > ^š*š\^ De tekenning van wachtwrden is vr een beperkte peride. Wachtvvrden dienen aan eisen te vlden, het systeem dwingt dit af. Vr medewerkers met speciale bevegdheden (systeem en functineel beheerders) gelden strengere eisen18. De gebruiker is verantwrdelijk vr het geheim blijven van zijn wachtwrd. Authenticatiemiddelen zals wachtwrden wrden beschermd tegen inzage en wijziging dr nbevegden tijdens transprt en pslag (dr middel van encryptie). Autrisatie is rl gebaseerd. Autrisaties wrden tegekend via functie(s) en rganisatie nderdelen. Tegang tt infrmatie met classificaties midden f 'hg' vereist 'multi-factr' authenticatie (bijv. naam/wachtwrd + tken). äf.i<:.:±.<; ;.f De ISD kan een externe partij tegang verlenen tt het ISD netwerk. Hiervr dient een prcedure gemaakt en gevlgd te wrden. Externe partijen kunnen niet p eigen initiatief verbinding maken met het beslten netwerk van de ISD, tenzij uitdrukkelijk vereengekmen. 17 Een gebruiker kan een medewerker, leverancier, burger, bedrijf, samenwerkingspartner f applicatie zijn. 18 Het wachtvvrdbeleid is uitgewerkt in het infrmatiebeveiligingsplan 1 21

23 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 29 De externe partij is verantwrdelijk vr authenticatie en autrisatie van haar eigen medewerkers. De ISD heeft het recht hierp te cntrleren en det dat aan de hand van de audit trail en interne lgging. tm,»,< `_ x mm < \ Vr werken p afstand is een thuiswerkmgeving beschikbaar, waarbij tegang tt vertruwelijke infrmatie wrdt verleend p basis van multifactr authenticatie. Onbeheerde apparatuur (privé-apparaten f de 'pen Iaptp') kan gebruik maken van draadlze tegangspunten (WiFi). Deze zijn lgisch gescheiden van het bedrijfsnetvverk. Mbiele bedrijfsapplicaties wrden bij vrkeur z aangebden dat er geen ISD infrmatie wrdt pgeslagen p het mbiele apparaat ('zer ft1print'). infrmatie dient te wrden versleuteld bij 9 transprt en pslag cnfrm classificatie eisen. Vrzieningen als webmail, als k sciale netwerk en cluddiensten (Drpbx, Gmail, etc.) zijn dr het lage beschermingsniveau (veelal alleen naam en wachtwrd, het ntbreken van versleuteling) niet geschikt vr het delen van vertruwelijke en geheime infrmatie. gíçhâä-:~ ~=,\ W (zw: /wa W. 9>,=.>ë -rg. zw. Het fysieke (bekabelde) netwerk is niet tegankelijk vr nbeheerde apparatuur. Het netwerk van de ISD is waar mgelijk gesegmenteerd ( afdelingen, gebruikers en systemen zijn lgisch gescheiden). Tussen segmenten met verschillende beschermingsniveaus wrden access cntrl lists (ACL's) geïmplementeerd ? 5/3 5< ï*., U "i "I fi.. _.., 7* < É X;. J =<f f= Delstelling Bewerkstelligen dat beveiliging integraal deel uitmaakt van infrmatiesystemen. Organisatrische aspecten Prjecten met een hg risicprfiel vallen nder tezicht van ICT. Tetsing p architectuur en infrmatiebeveiliging is hier nderdeel van. Prjectmandaten wrden ten beheve van behandeling in verleg binnen de ISD (nder meer) vrzien van een advies p infrmatiebeveiliging. 0 In het prgramma van eisen vr nieuwe infrmatiesystemen f uitbreidingen van bestaande infrmatiesystemen wrden k relevante beveiligingseisen pgenmen. Sftwarentwikkeling en nderhud ~ Applicaties wrden ntwikkeld en getest.b.v. landelijke richtlijnen vr beveiliging, zals richtlijnen vr beveiliging van webapp icaties2. Er wrdt tenminste getest p bekende kwetsbaarheden zals vastgelegd in de OWASP tp Separaat dcument 2 Natinaal Cyber Security Centrum, NCSC -i 22

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email PCBO Gedragscde Internet/ Intranet en email Deze tekst mschrijft het gebruik van internet en intranet (hierna tezamen internet ) en e-mail vr werknemers van PCBO Apeldrn. De vlgende punten zijn verwgen

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken (BYOD), v0.96

Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken (BYOD), v0.96 de ICCIO DGOBR DIR Cntactpersn Helga van Lbenstein T 06-15896774 Rijksbrede beleidskaders vr ndersteuning apparaatnafhankelijk werken (BYOD), v0.96 Afschrift aan Inleiding Smartphnes en tablets winnen

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter Requirements marktscan Generieke inrichting Digikppeling adapter Lgius en KING Operatie NUP ndigen u van harte uit deel te nemen aan de marktscan vr een Generieke inrichting Digikppeling adapter en realisatie

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan Richtlijnen met betrekking tt de ISMS (Infrmatin Security Management System) Richtlijnen met betrekking tt de Versin cntrl please always check if yu are using the latest versin. : Dc. Ref. :isms.052.security

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB. maart 2014

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB. maart 2014 Statuut vr de Cmpliance en integriteitfunctie DNB maart 2014 Inhudspgave pagina 1. Inleiding 3 2. Delstelling van de cmpliance en integriteitfunctie 3 3. Taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden 3 4.

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

1. SP-1 Inleiding tot de Security Policies

1. SP-1 Inleiding tot de Security Policies 1. SP-1 Inleiding tt de Security Plicies 1 Kader In hfdstuk 4 van het Infrmatiebeveiligingsbeleid Universiteit Twente (IB) wrden de security-deelplicies geïntrduceerd deze plicies beschrijven vr specifieke

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscde Haag Wnen Nvember 2014 Bedrijfscde Haag Wnen 1 Dit is de bedrijfscde van wningcrpratie Haag Wnen. In deze cde benemen we nze uitgangspunten vr eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst Mijn OndernemersPlatfrm Gebruikersvereenkmst Hartelijk dank vr je interesse in Mijn OndernemersPlatfrm. Hiernder staat de gebruikersvereenkmst, die bestaat uit: A. de vrwaarden vr het gebruik van de Mijn

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

COMPLIANCE CHARTER STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS

COMPLIANCE CHARTER STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS COMPLIANCE CHARTER STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS Vrwrd Het cmpliance charter beschrijft de definitie, delstellingen, scpe, en taken en verantwrdelijkheden van de betrkkenen in het kader van het in stand

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie