Een levenlang digitaal leren. Drs. M.J.E. Veugelers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.10-8. Een levenlang digitaal leren. Drs. M.J.E. Veugelers"

Transcriptie

1 Een levenlang digitaal leren Drs. M.J.E. Veugelers

2 Inhud 1. Inleiding 2. Wat zijn digitale vaardigheden? 3. Digitale vaardigheden in Nederland 4. Waarm zijn digitale vaardigheden van belang? 4.1 Ecnmisch belang 4.2 Sciaal belang 5. He digitaal vaardig te wrden? 5.1 Wat det de verheid al? 5.2 Wat kunnen we ng meer den? 5.3 Infrmeel leren Literatuur Auteur Michelle Veugelers is pleidingskundig cnsultant bij CINOP. CINOP is een nafhankelijk, (inter)natinaal nderzeks- en adviesbureau p het gebied van pleiden en ntwikkelen. Afgelpen jaar participeerde Michelle in het Eurpese prject SPreaD Strategic Prject Management Tl-Kit fr Creating Digital Literacy Initiatives. Cntact:

3 It isn t just a matter f helping learners t surf the net but t make waves (Schneiderman, 1997, p.vii) 1. Inleiding Dat infrmatie- en cmmunicatietechnlgie (ICT) een mtr vrmt vr de mderne samenleving is vr velen een vanzelfsprekendheid. en, nline infrmatie zeken, internetbankieren en deelnemen aan internetfra vrmen niet langer activiteiten van de early adpters, maar zijn uitgegreid tt een dagelijkse tijdsbesteding van het merendeel van de bevlking (Van Ingen, De Haan en Duimel, 2007). Tch nemen minimaal 1,6 miljen Nederlanders niet deel aan deze mderne infrmatiesamenleving (Weda, Theeuwes en Nij, 2008). Een snelle cnclusie zu kunnen zijn dat het hier mensen betreft die niet ver een cmputer en internet beschikken. Wie echter het idee heeft niets te winnen met het gebruik van ICT, er bang vr is f denkt het nit te zullen leren, die heeft niets aan een cmputer. Het ntbreekt deze mensen aan de digitale vaardigheden én aan het besef he zij ICT kunnen inzetten m hun privé- en werkleven effectiever en efficiënter te maken (Warschauer, 2003). Met andere wrden: mensen meten niet alleen leren surfen, maar k ver glven beschikken m het geleerde prductief te te passen. Steyaert (2000) pleit daarm vr een grtere nadruk p het aanleren van digitale vaardigheden in plaats van p het aanschaffen van cmputers m het aantal digitale drenkelingen te verminderen. Wat zijn digitale vaardigheden? He is het gesteld met de digitale vaardigheden in Nederland? Waarm zijn digitale vaardigheden z van belang? En wat kunnen we den m digitaal vaardig te wrden? In dit artikel wrdt gezcht naar een antwrden p deze vragen. 2. Wat zijn digitale vaardigheden? Het is niet eenvudig aan te geven wat digitale vaardigheden inhuden. Steyaert (2000) geeft aan dat het cncept zelden de hfdrl speelt in nderzek. Bvendien wrdt het begrip vervangen dr een grt aantal andere termen, als ICT-vaardigheden, ICT-cmpetenties, e-vaardigheden en e-skils. Om beter grip te krijgen p het cncept maakt Steyaert een nderscheid tussen instrumentele, structurele en strategische vaardigheden. Instrumentele vaardigheden zijn een vereiste m überhaupt met technlgie te kunnen mgaan. Het betreft hier eenvudige handelingen, zals het gebruiken van de muis, maar het gaat k m cmplexe activiteiten, zals het p internet vinden en vervlgens installeren van nieuwe sftware. Bij de traditinele media daarentegen gaat het vral m leesvaardigheid. Structurele vaardigheden zijn vaardigheden die ndzakelijk zijn m te kunnen mgaan met de vrm waarin de infrmatie zich aandient. Deze vaardigheden verwijzen naar de nieuwe structuur waarin infrmatie wrdt aangebden. Daar waar men in een bek de inhudspgave f index gebruikt, meten nu nieuwe vaardigheden wrden verwrven m k m te gaan met hyperlinks, zekmachines en fra. Waar instrumentele en structurele vaardigheden zich met name richten p het efficiënt mgaan met infrmatie, gaat het bij strategische vaardigheden meer m de effectiviteit ftewel de tepassing en het gebruik van de infrmatie in de eigen leefsituatie, zdat men er prfijt van heeft. Tnneman (J. Tnneman, persnlijke mededeling, 23 januari 2009) vult hierbij aan dat een persn p dit niveau inzicht heeft he hij ICT strategisch kan inzetten m zijn werk f dat van anderen effectiever te maken. Van Deursen en Van Dijk (2008) hanteren p basis van Steyaert (2000) en Van Dijk (2005) een vierdeling. De structurele vaardigheden vallen bij hen uiteen in frmele vaardigheden en infrmatievaardigheden. Frmele vaardigheden zijn ndig m met de nieuwe structuur van digitale media m te gaan. Infrmatievaardigheden zijn de vaardigheden m infrmatie afkmstig uit

4 cmputer- en netwerkbestanden te kunnen zeken, verwerken, selecteren en gebruiken. In tegenstelling tt frmele vaardigheden zijn infrmatievaardigheden dus gerelateerd aan de inhud in plaats van aan het medium. Op basis van het bvenstaande kunnen we het geheel aan mgelijke digitale vaardigheden weergeven als in figuur 1. Figuur 1: Digitale vaardigheden vlgens Steyaert (2000) en Van Deursen en Van Dijk (2008) In aanvulling hierp meent Martin (2006) dat digitale vaardigheden niet statisch te frmuleren zijn, maar cntinu veranderen. Hij ziet hiervr drie aanleidingen: Verandering van persnlijke leefsituatie, bijvrbeeld een nieuwe baan waarvr andere vaardigheden vereist zijn. Verandering van de samenleving met vrtschrijdende ICT als belangrijk nderdeel. Denk bijvrbeeld aan de ntwikkeling van een nieuwe mbiele telefn. Verandering die ntstaat dr reflectie. Hierdr wrden de vaardigheden aangescherpt. Het aanleren van digitale vaardigheden zien we daarm als een spiraal. Een cntinu prces waarin mensen zich instrumentele (I), structurele (S1) en strategische (S2) vaardigheden eigen maken. Bij S2 kan men terugvallen in ntwikkeling, wanneer niet alle geleerde instrumentele en structurele vaardigheden tepasbaar zijn. Dit geheel aan vaardigheden kan wrden aangescherpt, maar is k nderhevig aan verandering dr de zich steeds vernieuwende persnlijke en technlgische cntext waarin ze wrden tegepast. Het leerprces begint dan pnieuw. Dit is weergegeven in figuur 2.

5 Figuur 2: Het aanleren van digitale vaardigheden als een cntinu prces:. Persnlijke ntwikkeling Technlgische ntwikkeling 3. Digitale vaardigheden in Nederland Zals we in paragraaf 2 schreven, is het is lastig aan te geven wat er nder digitale vaardigheden verstaan wrdt. Hierdr is het cncept meilijk meetbaar. Weda, Theeuwes en Nij (2008) stellen dat schattingen ver het aantal digibeten uiteenlpen van 10 tt 20 % van de bevlking. De nderzeken naar deze getallen namen tt vr krt vral de instrumentele vaardigheden p de krrel. Al geruime tijd wrdt echter verndersteld dat het in meerdere mate ntbreekt aan strategische vaardigheden (Weda, Theeuwes en Nij; 2008). Dat is zrgelijk. Immers de strategische vaardigheden zrgen ervr dat het geleerde duurzaam wrdt tegepast en individuele, maatschappelijke en ecnmische vrdelen ptreden. Is het prbleem dus niet veel grter? Deze vraag kn tt vr krt niet beantwrd wrden. Van Deursen en Van Dijk (2008) lpen vrp in hun nderzek dr vier categrieën van digitale vaardigheid te peratinaliseren en te meten (Weda, Theeuwes en Nij; 2008). In ttaal kregen 109 prefpersnen in dit experiment negen efeningen. De wervingsprcedure vlgde een zgenemde qutasteekpref waarbij prefpersnen evenredig zijn geselecteerd ver geslacht, leeftijd en pleidingsniveau. Dit geeft een redelijke indicatie van het niveau van vaardigheden van Nederlandse burgers bven de 18 jaar. De prefpersnen slaagden er in m gemiddeld 7.2 van de negen peratinele taken, 2.9 van de vier frmele vaardigheidstaken, 1.9 van de drie infrmatievaardigheidstaken en 0.5 van de twee strategische taken te vltien. Het aantal persnen dat er in slaagde alle pdrachten binnen een vaardigheidscategrie succesvl af te rnden ligt vr de eerste drie categrieën tussen de 39 en 21%. Vr de strategische taken was slechts 11% van de prefpersnen hierte in staat. Zie figuur 3.

6 Operatineel Frmeel Infrmatie Strategisch % persnen dat alle taken succesvl vltid Figuur 3: Scres p de vier categrieën van digitale vaardigheden vlgens Van Deursen en Van Dijk (2008). He ged men een bepaalde vaardigheid beheerst is vlgens het nderzek met name afhankelijk van het pleidingsniveau. Bij peratinele en frmele vaardigheden speelt leeftijd ng een rl, maar bij infrmatie- en strategische vaardigheden is dit niet het geval. Op deze vaardigheden scren uderen dus niet lager dan jngeren. De aanname dat met het uitsterven van de udere generaties het aantal digitale drenkelingen vermindert is dus njuist. Het prbleem lijkt dus inderdaad grter dan we denken. 4. Waarm zijn digitale vaardigheden van belang? Op dit mment blijven relatief veel uderen, inactieven, laagpgeleiden, maar k smmige grepen allchtnen ver achter bij hun surfende medeburgers. Dit rept de vraag p: he erg is dat? De mate waarin mensen ver vaardigheden beschikken varieert immers altijd. Smmige mensen kunnen ged pian spelen, anderen kunnen ged tennissen f kken. Over het algemeen maakt niemand zich druk ver deze verschillen. Digitale vaardigheden daarentegen zijn in de huidige kennissamenleving wel vr iedereen van belang (Steyaert, 2000). Digitale vaardigheden zijn zwel vanuit ecnmisch, als sciaal gpunt ndzakelijk 4.1 Ecnmisch belang Vanuit de plitiek wrdt al langere tijd het belang van digitale vaardigheden nderstreept. Effectief gebruik van ICT is een essentiële cmpetentie m het belangrijkste del van de Eurpese Lissabnstrategie te verwezenlijken. Dit del, de meest dynamische p kennis gebaseerde regi ter wereld te wrden, benadrukt de Eurpese cmmissie in haar prgramma van 2007: De infrmatie- en cmmunicatietechnlgie (ICT) kan een belangrijke tref zijn vr de prductiviteit, de grei en de werkgelegenheid. De EU en haar lidstaten meten snel aansluiting vinden bij de ICT - waar de ntwikkelingen elkaar heel snel pvlgen - m de achterstand in digitale vaardigheden in te halen en tt een èchte kennisecnmie te kmen. (Eurpese cmmissie:

7 Dit actiepunt vind k zijn weerslag in de natinale ICT-agenda Hierin geeft het kabinet aan: Om mee te kunnen blijven den en een exprteur van innvatieve prducten en diensten te blijven, zal nze maatschappij zich sneller dan de ns mringende landen meten ntwikkelen tt een maatschappij en ecnmie die vaardig is met, en vrp lpt in, digitale dienstverlening en het gebruik van ICT. [ ]. Van het grtste belang is een bevlking die kan mgaan met ICT en digitale diensten, deze vertruwt en gebruikt m eigen welvaart en welzijn te bevrderen en daardr bijdraagt aan duurzame ecnmische grei. Met DigiD kunnen burgers met één inlgcde bij steeds meer verheidsinstellingen terecht. Digitaal vaardige mensen blijven z Digitaal vaardige mensen zijn: Weerbaarder dr nline prduct vergelijkingssites, infrmatie en hulp via cnsumentenrganisaties, verheid en fra. Weda, Theeuwes en Nij (2008) drukken deze tename van welvaart in cijfers uit. Dr het aanleren van basale digitale vaardigheden aan digibeten, stijgt hun arbeidsprductiviteit beter p de hgte van actueel beleid en de mgelijkheden die de verheid biedt. Online deelnemen aan beleidsvering, teslagen aanvragen f je rijbewijs verlengen zijn slechts enkele vrbeelden van deze mgelijkheden. Beter geïnfrmeerd en ntwikkeld dr nline discussies, miljenen infrmatiebrnnen (nder andere verheidsinfrmatie, vacatures en nieuws) en kennisdeling via leermgevingen, weblgs, wiki s, fra f netwerksites. en hun belning in ttaal met 200 miljen (plus ng bijna 50 miljen vr ndernemers). Hierin is k het vrdeel pgenmen dat zij als cnsumenten ndervinden. Ongeveer 80% hiervan kmt terecht bij de werknemers zelf in de vrm van hger ln. Vr Eurpa als geheel zu dit in vijf jaar 35 à 85 miljard kunnen pleveren. Tt slt geeft de OECD (2006) aan dat digitaal vaardige werknemers van grt belang zijn vr prductiviteit, innvatie Scialer dr mails, nline deelname en werkgelegenheid. aan werk- en privé-netwerken, grepen en datingsites, chats met mensen ver de hele wereld. 4.2 Sciaal belang I2010 1, De ICT-pijler in de brede Lissabn-strategie, benadrukt naast het genemde ecnmische k het sciale belang. In Meer ntspannen dr het gemak van nline winkelen, snelle infrmatiebrnnen als Ggle en de Telefngids, (gezins)agenda s en datumprikkers heeft de Eurpese Cmmissie met dit actieplan een nieuw strategisch kader vr de infrmatiemaatschappij en media gepresenteerd. Ze spreekt in dit verband van e-inclusin, krtweg e-i ftewel het gebruik van ICT m sciale en ecnmische achterstelling en uitsluiting te verwinnen. (RMO, 2000) Na een evaluatie van het actieplan I2010 is dit jaar het einclusin initiative gelanceerd. Grepen die dreigen achterstand p te lpen, wrden hiermee gestimuleerd te participeren in de infrmatiemaatschappij en met ICT de levenskwaliteit te verbeteren. Ok het kabinet cnstateert dat het gebruik van ICT een psitieve invled heeft p sciale participatie en integratie van de bevlking. Dr de pkmst van , chat, netwerksites en fra, is de sciale functie van internet sterk gegreid. Rndm gemeenschappelijke interesse, gedeelde eigenschappen, belangen 1 I2010 verwijst naar 3 I s: Infrmatin Space, Innvatin in ICT en Inclusin.

8 en levenspatrnen ntstaan nline de meest uiteenlpende netwerken en grepen. Fysieke en materiële drempels spelen geen rl meer. De mderne mens heeft veel verschillende sciale relaties met meer persnen verspreid ver een grter gebied (RMO, 2000). Bij gebrek aan digitale vaardigheden liggen sciale uitsluiting en sciale ngelijkheid p de ler (Steyaert, De Haan, 2001). Deze ngelijkheid manifesteert zich p meerdere terreinen. Steyaert en De Haan (2001) hebben het in dit geval ver achterstand als e-surfende, e-werkende, e-cnsumerende, e- cmmunicerende en e-demcratische burger. 5. He digitaal vaardig te wrden? Zals in de vrige paragraaf duidelijk werd kan ICT mensen weerbaarder, beter geïnfrmeerd, scialer en meer ntspannen maken (RMO, 2000). Om deze mgelijkheden te benutten zijn digitale vaardigheden vereist. He wrden we digitaal vaardig? 5.1 Wat det de verheid al? Het kabinet heeft m de geschetste ambitie te behalen, evaardigheden als één van de vijf pririteiten p de ICT agenda vastgesteld 2. He de e-vaardigheid van digibeten, jngeren, uders, dcenten, MKB-ers, seniren en ambtenaren kan verbeteren, wrdt sinds februari 2009 bepaald dr het prgramma Digivaardig & Digibewust. Del van het prgramma is zveel mgelijk Nederlanders in staat te stellen m p een veilige manier de digitale mgelijkheden te benutten en deel te nemen aan de infrmatiemaatschappij. Een aantal maatregelen is al in ntwikkeling, zals de I-cach, Expertisecentrum Mediawijsheid, de DQ-test, Digibarmeter en de site digivaardigdigibewust.nl 3. Zwaartepunt van het prgramma wrdt echter gevrmd dr de werkgrepen p delgrep- f themaniveau, waarin deskundigen p het gebied van digitale vaardigheden participeren. Dit alles m een antwrd te geven p de vraag he het niveau van digitale vaardigheden in Nederland te verhgen?. 5.2 Wat kunnen we ng meer den? Zals we in de vrige paragraaf aangaven zijn er al meerdere maatregelen in ntwikkeling. Daarnaast zijn er al vele trajecten ntwikkeld m burgers digitaal vaardiger te maken. Deze activiteiten lijken met name gericht te zijn p de instrumentele en structurele vaardigheden. He kunnen we hier een vervlg aan geven en de infrmatie- en strategische vaardigheden vergrten? In paragraaf 3 lieten we immers zien dat het prbleem rndm infrmatie- en strategische vaardigheden ng grter is. Vr infrmatievaardigheden is dr Tnneman en Van Hek (2001) een zeven-stappenmdel uitgewerkt m deze vaardigheden aan te leren. Op basis van dit mdel is dr Van Hek en Reubzaet (2008) een training infrmatievaardigheden ntwikkeld vr lagerpgeleide vlwassenen. Hierbij is gebruik gemaakt van een blended learning -cncept dat bestaat uit nline cursusmateriaal, een frum en cntactbijeenkmsten. Dit cncept kan ged wrden vertaald naar andere delgrepen, zals jngeren met niveau 1 tt en met 4 (EQF, 2008). Ok kunnen dcenten via blendend learning wrden vrbereid p het begeleiden van lerenden, via een train-de-trainer die gebruik maakt van hetzelfde cncept. 2 Elektrnische dienstverlening dr de verheid; interperabiliteit en standaarden; maatschappelijke dmeinen en ICT en diensteninnvatie en ICT zijn de andere vier pririteiten. 3 Uitleg ver deze maatregelen is te vinden p ijfsleven_slaan_handen_ineen_m_digitale_klf_te_dichten/actieprgramma_digivaardig_digibewust

9 Vr strategische vaardigheden is het antwrd lastiger te geven. He leer je mensen immers he zij ICT in hun leven prductief kunnen tepassen? He weet ik bijvrbeeld dat ik een Ning 4 kan gebruiken m een nline discussie te starten en een vacaturesite m een baan te zeken? Een plssing zu gevnden kunnen wrden in het infrmele leren. 5.3 Infrmeel leren Met infrmeel wrdt het leren bedeld dat zich, min f meer tevallig, in cntexten vrdet die niet expliciet rnd leren gerganiseerd zijn, bijvrbeeld: de beginselen van het kken meekrijgen bij het helpen in de keuken, sciale vaardigheden aanleren dr het veren van gesprekken in het café, vaardigheden verwerven dr binnen het werk van anderen de kunst af te kijken (Onderwijsraad, 2003). Het leren is zelfgestuurd in plaats van dcentgestuurd. Om dit infrmele leren meer te rganiseren ntwikkelden Knwles, Hltn en Swansn (2005) het driedelige Andraggy in practice -mdel. Het eerste deel bestaat uit zes leerprincipes. Hiermee kunnen we analyseren in heverre infrmeel leren in een bepaalde (werk)situatie de plssing kan zijn afhankelijk van individuele en situatinele verschillen en de delen en het nut van het leren. Zie figuur 4. Figuur 4: De zes leerprincipes vlgens Knwles, Hltn & Swansn (2005) Kijken we naar digitale vaardigheden p strategisch niveau dan kunnen we p basis van dit mdel een aantal factren benemen die het infrmele leren kunnen belemmeren. Veel lerenden zijn p het strategische niveau nbewust nbekwaam; zij zijn ng blind vr het niet efficiënte gedrag. Het waarm van het leren is dus vaak nbekend. Zij hebben er geen last van. Het aanleren van strategisch digitale vaardigheden begint daarm bij bewustwrding. De DQ test van de verheid f eigen werkcases kunnen hierin een rl spelen. Leerriëntatie: dr deze nbewustheid, is het de vraag f een lerende prblemen in zijn dagelijks leven ndervindt waaraan hij het leren kan kppelen. Leermtivatie: behalve bewustwrding van het tekrt aan digitale vaardigheden, met er k een verlangen ntstaan naar leren. De lerende met echt het idee hebben iets te kunnen winnen dr gebruik van de cmputer. Op dat mment zal een lerende k delen stellen p dit gebied en zijn leertraject kunnen vlhuden. 4 Ning is een nline tl waarmee iedereen geheel nder eigen beheer een netwerksite kan starten m bijvrbeeld te discussiëren f infrmatie te delen.

10 Cndities: de lerende dient tt slt de beschikking te hebben ver een cmputer en internet. Stel dat aan deze vrwaarden vldaan zu zijn, dan zu een iemand die infrmeel leert de vier fasen drlpen zals weergegeven in figuur 5. Deze zijn ntleend aan het kennisdelingsmdel van Nnaka en Takeuchi (1995). Figuur 5: De vier fasen in het kennisdelingsmdel van Nnaka en Takeuchi (1995). 1. Scialisatie: een digitale drenkeling heeft er in het begin geen last van niet digitaal vaardig te zijn p een bepaald gebied. Ik weet niet wat ik met den (nbekwaam) en k niet waarm (nbewust). In mijn praktijk merk ik echter peens dr cntact met anderen dat ik vaardigheden mis. Om die vaardigheden te verkrijgen kan ik allereerst van anderen leren dr bij hen af te kijken en hen te imiteren en bserveren. Ik zie hen Skype, Ning f Yu Tube gebruiken. 2. Externalisatie: anderen prberen hun kennis ver he ICT-plssingen te te passen expliciet te maken. Lifehacking Waarm gebruiken zij Skype, Ning f Yu Tube? Dr 3. het stellen van vragen, discussie en samenwerking raak ik meer pgeleid, maar ik kan deze kennis niet direct tepassen. Ik ben ng bewust nbekwaam. Cmbinatie: vervlgens cmbineer ik deze kennis met kennis van andere vakgebieden f met prblemen die ik in mijn dagelijks leven tegenkm. Ik raak met iemand in gesprek f lees bij teval een tekst p een weblg ver Skype. Ik heb behefte m met een familielid in Zuid Amerika te bellen. Zu Skype daar mgelijk vr geschikt zijn? Ik pas het te en experimenteer ermee. Op Lifehacking.nl plaatsen blggers dagelijks tips m meer te den in minder tijd en met minder stress. Regelmatig spelen nieuwe ICT tls een belangrijke rl: Sneller ptellen in Excel znder frmules ; Mneybird een nline dienst m eenvudig prfessinele facturen te kunnen maken ; Ggle calender nu k ffline Ik ben bewust bekwaam. 4. Internalisatie: ik internaliseer deze kennis en ervaringen en pas deze nbewust te. Ik bel regelmatig met Skype en beheer mijn eigen discussies p Ning. Ik ben nbewust bekwaam gewrden. Wanneer er maatschappelijke f individuele ICT-veranderingen ptreden, wrden we gecnfrnteerd met nbekende terreinen. We kunnen daarbij terugvallen naar een nbewuste nbekwaamheid. De cyclus begint dan weer pnieuw. Op die manier blijft iedereen zijn vaardigheden aanscherpen en aanpassen aan de veranderende samenleving. We surfen niet alleen, maar hebben k de glven gecreëerd m al het geleerde te te passen. Met de zeewind in nze haren blijven we een levenlang digitaal.

11 Literatuur Eurpese cmmissie (2007): Kabinet (2008). ICT agenda _2008_2011 Knwles, M., F. Hltn & R. Swansn (2005). The Adult Learner. The definitive classic in adult educatin and human resurce develpment. Oxfrd: Butterwrth-Heinemann. Martin, A. (2006). Nnaka, I. & H. Takeuchi (1995). The knwledge creating cmpany. Hw Japanese Cmpanies create the Dynamics f Innvatin. Oxfrd: University Press. Onderwijsraad (2003). f Raad vr Maatschappelijke Ontwikkeling (2000)..Ver weg én dichtbij. Over he ICT de samenleving kan verbeteren. Den Haag: Sdu. Steyaert, J. (2000). Digitale vaardigheden: geletterdheid in de infrmatiesamenleving. The Hague: Rathenau Instituut. Steyaert, J. & J. de Haan (2001). Geleidelijk digitaal. Een nuchtere kijken p de sciale gevlgen van ICT. Den Haag: Sciaal en Cultureel Planbureau. Schneiderman, B. (1997). In: Syndr, L., A. Jnes, & J. L Bianc (2005). Using infrmatin and cmmunicatin technlgies in adult literacy educatin: new practices, new challenges. Adelaide: Natinal Centre fr Vcatinal Educatin Research. The Eurpean Qualificatins Framewrk (EQF, 2008) Tnneman, J. en F. van Hek (2000) De cmpetentie infrmatievaardigheid, TINFON, N. 2, Juni, pp Van Hek, F. & I. Reubzaet (2008). Blended Learning fr infrmatin skill. (part 2, page 360). Van Deursen, A. & J. van Dijk (2008). Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers. Een prestatiemeting van peratinele, frmele, infrmatie en strategische vaardigheden bij het gebruik van verheidswebsites. Enschede: Universiteit van Twente. Van Dijk. J. (2005). The deepening divide. Inequality in the infrmatin sciety. Lndn: Sage Publicatins. Van Ingen, E., J. de Haan & M. Duimel (2007). Achterstand en Afstand: Digitale vaardigheden van lager pgeleiden, uderen, allchtnen en inactieven. The Hague: Sciaal en Cultureel Planbureau. Warschauer, M. (2003). Technlgy and scial inclusin: Rethinking the digital divide. Cambridge: MIT Press. Weda, J.N.T., J.J.M. Theeuwes, M. de Nij (2008). Maatschappelijke baten van evaardigheden. Een verkenning. Amsterdam: SEO.

Technologische ontwikkelingen in de GGz: e-mental health en substituties nader bekeken. drs. Anneke Huson ing. Levien Nordeman

Technologische ontwikkelingen in de GGz: e-mental health en substituties nader bekeken. drs. Anneke Huson ing. Levien Nordeman Technlgische ntwikkelingen in de GGz: e-mental health en substituties nader bekeken drs. Anneke Husn ing. Levien Nrdeman redactie: Frukje Bs drs. Marijke Knuttel Stichting Pandra 9 mei 2008 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING IN EEN LEERKRACHTIGE LEEROMGEVING

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING IN EEN LEERKRACHTIGE LEEROMGEVING OriënTO - 2002-2003-2004 TO in een leerkrachtige leermgeving. Blz. 1 ESF: bijdragen tt de ntwikkeling van de werkgelegenheid dr het bevrderen van inzetbaarheid, ndernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID !!!! Zowel voor leraren als leerlingen van Piter Jelles de Dyk. Inhoudsopgave

MEDIAWIJSHEID !!!! Zowel voor leraren als leerlingen van Piter Jelles de Dyk. Inhoudsopgave Inhudspgave NOVEMBER, 2013 Inleiding 2 Delstelling 3 Delgrep 4 Activiteiten 5 Planning 7 Budget en Middelen 8 Cmmunicatie en PR 9 Evaluatie 9 Literatuurlijst 10 Bijlagen: 11 1. Alfabet WiFi-generatie 2.

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015 'De kracht van Ede' Kaders vr het nader uit te werken beleidsplan Wm 2012-2015 Samenvatting...2 1. Inleiding...4 1.1. Leeswijzer...4 2. Ontwikkelingen...5 2.1. De invering van de Wm...5 2.2. De kanteling

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Kenniscentrum. Gezondheid, Welzijn & Technologie Praktijk 1 Wmo en de rol van vrijwilligers

Kenniscentrum. Gezondheid, Welzijn & Technologie Praktijk 1 Wmo en de rol van vrijwilligers Kenniscentrum Gezndheid, Welzijn & Technlgie Praktijk 1 Wm en de rl van vrijwilligers augustus 2010 Praktijk 1 Wm en de rl van vrijwilligers Een beschrijving van de huidige praktijk, een literatuurnderzek,

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIALE MEDIA VAN A TOT Z: DE ROL VAN MEDIACOACHES IN DE VERSPREIDING VAN SOCIALE MEDIAGELETTERDHEID, BINNEN DE BIBLIOTHEEK ALS ORGANISATIE

Nadere informatie

Rotterdam, op weg naar een attractieve, sportieve jongerenstad

Rotterdam, op weg naar een attractieve, sportieve jongerenstad Rtterdam, p weg naar een attractieve, sprtieve jngerenstad Een nderzek naar de mgelijkheden m het permanente karakter van sprt in Rtterdam te kppelen aan bij jngeren aansprekende aspecten van de Sprtidentiteit,

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Een model voor outsourcen: theorie en praktijk. Marcel Koenderink Student nummer: s0114294

Bacheloropdracht. Een model voor outsourcen: theorie en praktijk. Marcel Koenderink Student nummer: s0114294 Bachelrpdracht Een mdel vr utsurcen: therie en praktijk Naam: Marcel Kenderink Student nummer: s0114294 Opleiding: Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Interne begeleider: Dhr. Ruel, H.J.M.

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rganisatie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 Januari 2013 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025 Cmmissie Tekmstige Zrg Zeeland Visie p zrg in Zeeland in 2025 Visie p de zrg in Zeeland in 2025 Vrwrd De zrg in Zeeland staat al geruime tijd nder druk. De druk p de Zeeuwse zrg in brede zin met gezien

Nadere informatie

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025 Cmmissie Tekmstige Zrg Zeeland Visie p zrg in Zeeland in 2025 Visie p de zrg in Zeeland in 2025 Vrwrd De zrg in Zeeland staat al geruime tijd nder druk. De druk p de Zeeuwse zrg in brede zin met gezien

Nadere informatie

(Toekomstig) Arbeidsmarktpotentieel

(Toekomstig) Arbeidsmarktpotentieel (Tekmstig) Arbeidsmarktptentieel studenten Ge Media & Design In pdracht van: HAS Den Bsch Prject: 2011.077 Publicatienummer: 2011.077.1127 Datum: Utrecht, 14 december 2011 Auteurs: Cr-Jan Jager MSc Jesse

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Re-integratiebeleid Smallingerland. Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland

Re-integratiebeleid Smallingerland. Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland Re-integratiebeleid Smallingerland Rekenkamercmmissie gemeente Smallingerland Rekenkamercmmissie gemeente Smallingerland Externe leden E.D.T. Dcter RA (vrzitter) Drs. J. Baltink Dr. A. Duizendstraal Mevr.

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning Inhudspgave 1 Inleiding... 3 1.1. Frmulering pdracht... 3 1.2. Cntext... 3 1.3. Onderzeksvraag vr de verkenning... 3 2 Verkenning... 4 2.1. Literatuurverkenning... 4 2.1.1. Huiswerkbelasting... 4 2.1.2.

Nadere informatie

Van meedeinen naar koers zetten

Van meedeinen naar koers zetten Strategische keuzes van wningcrpraties in een veranderend krachtenveld (2015-2020) Prf. Dr. Cr van Mntfrt Dr. Martin Schulz Eva Buwalda-Greneweg MA Universiteit van Tilburg - TIAS Schl fr Business and

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken Een onderzoek naar de relatie tussen voedselbanken en lokaal armoedebeleid

Samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken Een onderzoek naar de relatie tussen voedselbanken en lokaal armoedebeleid Samenwerking tussen gemeenten en lkale vedselbanken Een nderzek naar de relatie tussen vedselbanken en lkaal armedebeleid Erasmus Universiteit Rtterdam Faculteit der Sciale Wetenschappen Master Beleid

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 JAN VAN SWOLGENSTRAAT 44 5866 AV SWOLGEN TELEFOON: 0478-691977 VOORWOORD Als schl hebben we veel ruimte m ns eigen kwaliteitsbeleid in te vullen. Cnsequentie hiervan is, dat we meten

Nadere informatie

Handboek coaching@home

Handboek coaching@home Handbek caching@hme Caching@hme is een nieuwe vrm van ambulante wnbegeleiding vr jngeren van 17 tt 23 jaar, die een pleiding vlgen f een baan hebben, maar risic lpen p vrtijdig schlverlaten, werklsheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

openbare basisschool

openbare basisschool penbare basisschl 1 Inhud Vrwrd 3 Uitleg van nze naam 5 Geschiedenis van De Hasselbraam. 6 Stichting Westerwijs.. 7 De schl. 8 De visie van de Hasselbraam. 8 Uitgangspunten.. 10 Het schlklimaat. 11 Beleid

Nadere informatie