Lower service charges by matching service level to user preferences

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lower service charges by matching service level to user preferences"

Transcriptie

1 OSCAR Lower service charges by matching service level to user preferences Average service charges for Dutch office buildings were per m² GFA in 2011, which represents a 2.1% decrease compared to Energy costs accounted for almost half of all service charges (47%). The benchmark is based on data from 356 office buildings. In total, this accounts for almost 2.5 million m² GFA (over 5% of all office space in the Netherlands). Buildings are being more intelligently and efficiently managed. Increased focus on service charges has ensured that average costs have fallen in recent years. One of the approaches that has allowed costs to be reduced involves creating greater compatibility between service levels and the preferences of users.

2 2 On Point OSCAR 2013 Voorwoord Met de OSCAR 2013 (Office Service Charge Analysis Report) biedt Jones Lang LaSalle een servicekostenbenchmark die inzicht geeft in de opbouw en ontwikkeling van de diverse servicekostenonderdelen van kantoorgebouwen. Het doel van deze benchmark is servicekosten transparanter te maken, zodat marktpartijen uitgedaagd worden het beheer van vastgoed slimmer, efficiënter, goedkoper en vooral ook duurzamer te maken. De OSCAR-benchmark is voor organisaties dé manier om servicekosten te vergelijken. De servicekosten bedroegen over 2011 gemiddeld 32,76 per vierkante meter vvo per jaar exclusief administratiekosten en zijn gedaald ten opzichte van de drie voorgaande jaren. Deze uitkomsten wijzen erop dat kantoren steeds slimmer en efficiënter worden beheerd. Daarbij zijn twee punten belangrijk. Als eerste is het raadzaam te kijken naar posten waarbij het kostenniveau veel spreiding vertoont. Sluit de opbouw van de gewenste service, zoals receptie en beveiliging, nog wel aan bij de behoeften of zijn er besparingen mogelijk? Periodiek overleg tussen eigenaar, vastgoedmanager en gebruiker is hiervoor een voorwaarde. Een tweede punt van aandacht zijn de kosten voor energieverbruik. Deze kosten maken bijna de helft van de totale servicekosten uit. Duurzame gebouwinvesteringen kunnen het energieverbruik terugdringen, maar het is vooral het daadwerkelijk duurzaam gebruiken van het gebouw dat effect kan hebben op de energierekening. De benchmark over 2013 bestaat uit 356 objecten (272 in 2012) en is daarmee opnieuw omvangrijker geworden. Naast CBRE Global Investors NL stelt nu ook Bouwfonds REIM de servicekosten van zijn kantorenportefeuille beschikbaar voor dit onderzoek. Daarnaast ontvangen wij informatie van vastgoedmanagers Grontmij Vastgoedmanagement, MVGM, WPM Groep en natuurlijk Jones Lang LaSalle zelf. Uitbreiding van de benchmark wordt ondersteund door de brancheverenigingen NeVaP, IVBN, Vastgoed Belang en VGM NL. Vanzelfsprekend nodigen wij nieuwe partners van harte uit ook hun gegevens beschikbaar te stellen om daarmee samen de transparantie van servicekosten verder te vergroten en de dienstverlening te verbeteren. Foreword Via OSCAR 2013 (Office Service Charge Analysis Report), Jones Lang LaSalle offers a service charges benchmark that provides an insight into the structure and development of various service charge components for office buildings. The aim of this benchmark is to make service charges more transparent, thereby challenging the various parties active in the market to manage real estate in a more intelligent, efficient, cheaper and, in particular, sustainable manner. The OSCAR benchmark is the perfect way for organisations to compare service charges. In 2011, average service charges amounted to per square metre GFA per year, excluding administration costs, which is a reduction compared to the three previous years. These findings show that offices are being managed in an increasingly intelligent and efficient manner. In this regard, two points require particular attention. Firstly, it would be wise to look at components where the charge level varies greatly. Are components of the desired service, such as 'concierge' and 'security', still compatible with needs or are cut-backs possible? Periodic dialogue between owners, property managers and users is a prerequisite in this case. The second point of focus is the costs of energy consumption. These costs represent almost half of all service charges. Sustainable investment in buildings could help to reduce energy consumption, but using buildings in a more sustainable manner could also have a significant impact on the final energy bill. The benchmark for 2013 involves 356 properties (272 in 2012), whereby its scope has increased once again. Besides CBRE Global Investors NL, Bouwfonds REIM has also made the service charges in its customer portfolio available to this research. In addition, we have received information from real estate managers, which include Grontmij Vastgoedmanagement, MVGM, WPM Groep and, of course, Jones Lang LaSalle itself. It has been possible to broaden the scope of the benchmark thanks to support from sector organisations like NeVaP, IVBN, Vastgoed Belang and VGM NL. Naturally, we also invite new partners to make their data available, in order to jointly create greater transparency in service charges and to improve the standard of offered services. Jac Bressers Director Investor Property Management Michael Hesp Head of Research

3 On Point OSCAR Partners Partners Beleggers Wij bedanken de beleggers die de servicekosten van hun volledige Nederlandse kantorenportefeuille met direct vastgoed beschikbaar hebben gesteld: Bouwfonds REIM en CBRE Global Investors. Investors We would like to thank the following investors, who have supplied service charges included in the portfolios of their Dutch real estate offices: Bouwfonds REIM and CBRE Global Investors Vastgoedmanagers Wij bedanken de vastgoedmanagers die de servicekosten van de volledige kantorenportefeuilles die zij beheren beschikbaar hebben gesteld: Grontmij Vastgoedmanagement, Jones Lang LaSalle, MVGM en WPM Groep. Property managers We would like to thank the following property managers, who have supplied service charge data for all office portfolios they manage: Grontmij Vastgoedmanagement, Jones Lang LaSalle, MVGM and WPM Groep

4 4 On Point OSCAR 2013 Onderzoeksmethodologie Opbouw van de analyse Deze OSCAR-benchmark geeft een beeld van de servicekosten in de jaren 2008 tot en met De afrekening van 2011 bevat de meest recente cijfers, omdat de servicekostenafrekening over een bepaald jaar doorgaans pas is afgerond aan het einde van het daaropvolgende jaar. Alle bedragen zoals opgenomen in deze publicatie zijn exclusief btw en hebben betrekking op het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). In tegenstelling tot vorige edities zijn de servicekosten weergegeven exclusief administratiekosten. Wanneer wij in deze publicatie spreken van gemiddelde kosten bedoelen wij de mediaan, dat wil zeggen de middelste waarde van de datareeks. Wij hanteren de mediaan omdat dit getal robuuster is dan het gemiddelde. Zo hebben uitschieters geen invloed. Op initiatief van NeVaP, IVBN, Vastgoed Belang en VGM NL zijn de groepen voor de rubricering van servicekosten gestandaardiseerd. Als alle vastgoedpartijen deze codering gaan gebruiken, komt dit de transparantie ten goede. Het is een basis die noodzakelijk is om deze benchmark in de toekomst eenvoudig te laten groeien, te beheren en de vergelijkbaarheid te vergroten. In deze OSCAR-publicatie zijn deze nieuwe gestandaardiseerde rubrieken gehanteerd. De begrippenlijst achter in deze publicatie geeft een nadere toelichting. Binnen de benchmark is onderscheid gemaakt tussen de gebouwen op basis van vijf kenmerken om zo meer inzicht te geven in de kostenbepalende elementen. Dit zijn: Het bouwjaar van het gebouw De grootte van het gebouw De hoogte van het gebouw Single- of multi-tenant Het energielabel van het gebouw Research methodology Structure of the analysis This OSCAR provides an insight into service charges from 2008 up to and including The statistics for 2011 contain the most recent figures because service charge statistics for a particular year are generally only finalised at the end of the following year. All amounts mentioned in this publication exclude VAT and relate to the gross floor area (GFA). Unlike previous editions, service charges have now been shown exclusive of administration costs. Wherever this publication refers to average costs, we actually mean the median; the middle value in the series of data. We have opted to use the median because this figure is more reliable than the average, which means rogue results have little impact. Under initiative from NeVaP, IVBN, Vastgoed Belang and VGM NL, the groups used to categorise service charges have been standardised. Greater transparency will be achieved if all parties involved with real estate start to use this code. Such foundations are needed to expand the scope and management of this benchmark in the future, and to improve its comparability. These standard categories have been used in this OSCAR publication. The list of terms at the back of this publication is aimed at providing extra information. The benchmark uses five characteristics to distinguish between buildings, thereby providing greater insight into factors that influence costs. These characteristics are: The building's year of construction The size of the building The height of the building Single/Multi-tenant The building's energy label Onderzoeksmethodologie

5 On Point OSCAR Database De database is in de afgelopen vier jaar zowel in aantal gebouwen als in aantal vierkante meters ruimschoots verdubbeld (zie tabel 1). De huidige benchmark heeft betrekking op vijf procent van de totale Nederlandse kantorenvastgoedmarkt (356 gebouwen en bijna 2,5 miljoen m 2 vvo). Database The database has more than doubled in size, in terms of building numbers as well as the number of square metres (see table 1). The current benchmark relates to five percent of the overall Dutch office properties market (356 buildings and almost 2.5 million m 2 GFA). Table 1: Size of database Year Number of buildings Surface of buildings mln m² mln m² mln m² mln m² Uitgangspunt is dat de uitkomsten binnen de benchmark worden veroorzaakt door marktmechanismen en niet door veranderingen in portefeuilles. Toch is dit laatste niet geheel uit te sluiten. De portefeuilles van de deelnemende beleggers en vastgoedmanagers zijn door de jaren heen immers niet constant. Door het afstoten en toevoegen van objecten verandert zowel de omvang als de samenstelling van de portefeuille jaarlijks. Dit effect is overigens gering, doordat de portefeuilles in het algemeen weinig dynamiek kennen en de totale omvang van de benchmark groot is. De cijfers uit voorgaande OSCAR-rapporten komen niet geheel overeen met de cijfers uit dit rapport, omdat de nieuwe deelnemers aan deze OSCAR ook gegevens hebben aangeleverd over de voorgaande jaren. Op basis hiervan zijn nieuwe berekeningen gemaakt, waardoor er afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van eerdere OSCAR-rapporten. The assumption is that findings within the benchmark are caused by market mechanisms and not by changes in portfolios. That said, the latter cannot be excluded altogether because the portfolios of participating investors and property managers have not remained the same over the years. The addition and removal of properties changes the size and content of these portfolios each year, despite portfolios generally being subject to little activity and despite the benchmark having a large scope. Figures from previous OSCAR reports are not entirely consistent with figures in this report because new participants in this OSCAR have also supplied additional data. This new data has been used as a basis to make new calculations, whereby inconsistencies may be encountered compared to previous OSCAR reports. CBRE Global Investors NL In order to gain an effective insight into the Dutch office buildings market, CBRE Global Investors has supplied data for the OSCAR reports for many years already. Besides creating transparency for our tenants and benchmarking the offices in our property funds, our efforts can help to realise a market standard that can be used in all reports relating to service charges (budgets, structure of down payments and the accompanying service charge statistics). At the same time, an ever increasing service charges database offers us greater comfort in meeting the increasing demand for fixed service charges per m²

6 6 On Point OSCAR 2013 In de OSCAR-benchmark wordt een servicekostencomponent van een object alleen meegenomen in de analyse als deze dienst in het desbetreffende jaar echt is afgenomen. Welke diensten een verhuurder levert, kan namelijk variëren en is afhankelijk van de in het huurcontract gemaakte afspraken. In tabel 2 is de omvang van de database weergegeven per kostencomponent. This OSCAR will only analyse a service charge component for a particular property if this service has actually been used in the year in question. The services offered by a landlord can vary and will be determined by arrangements mentioned in the rental contract. Table 2 shows the size of the database per costs component. Table 2: Size of database per cost component Cost component Kostencomponent Number of objects in database (2011) TOTAL TOTAAL 356 Electricity Elektra 266 Heating Warmtelevering 268 Water Water 260 Communication Communicatiekosten 245 Mechanical installations W-installatie 341 Electrical installations E-installatie 330 Lifts & Escalators Transportinstallaties 323 Maintenance Bouwkundige zaken 339 Concierge Receptie/huismeester 22 Security Alarmmelding/beveiliging 135 Cleaning Schoonmaak 317 Site maintenance Terrein-/groenonderhoud 271 Waste disposal Vuilverwerking 203 Basic costs Vaste lasten 249 Grontmij Vastgoedmanagement Grontmij Vastgoedmanagement places great emphasis on the transparency and justifiability of service charges. And that is what users can expect. If standardisation can help to compare performances, and if encountered charges are then actually compared against the benchmark, this will offer greater insight into service charges as a whole.

7 On Point OSCAR Servicekosten per kostencomponent Service charges per costs component In 2011 waren de gemiddelde servicekosten in de benchmark 32,76 per vierkante meter vvo per jaar exclusief administratiekosten. Dit is een daling van 2% ten opzichte van 2010 en een daling van 1% in de periode (tabel 3). Meer aandacht voor kostenbesparing en efficiency heeft gezorgd voor stabilisering van de servicekosten over de afgelopen vier jaar.. Table 3: Average service charges per component in euro, per year of statistics In 2011, the average service charge in the benchmark was per square metre GFA per year, excluding administration costs. This represents a decrease of 2% compared to 2010 and a decrease of 1% in the period (table 3). Greater attention to cost reduction and efficiency has helped to stabilise service charges over the past four years. Service charges per m² GFA Change Electricity 10,39 11,24 10,30 9,82-6% Heating 6,02 6,19 5,96 5,56-8% Water 0,30 0,30 0,28 0,27-11% Communication 0,12 0,12 0,14 0,15 25% Mechanical installations 2,50 2,69 2,83 2,91 16% Electrical installations 0,98 1,15 1,21 1,18 20% Lifts & Escalators 1,22 1,26 1,12 1,09-10% Maintenance 0,53 0,55 0,65 0,64 21% Concierge 4,19 5,36 4,98 5,32 27% Security 1,18 0,85 0,71 0,57-52% Cleaning 3,14 3,18 3,18 3,24 3% Site maintenance 0,83 0,72 0,74 0,67-19% Waste disposal 1,23 1,24 1,00 0,98-20% Basic costs 0,33 0,36 0,35 0,36 9% Total 32,97 35,21 33,45 32,76-1% Figure 1: Service charges per cost component

8 8 On Point OSCAR 2013 Tussen gebouwen bestaan grote verschillen in servicekostenniveau. Deze spreiding wordt aangegeven in figuur 2. Per kostenaspect is de spreiding weergegeven waarbinnen de servicekosten zich bevinden. De rode balk geeft de spreiding van kosten aan binnen de standaarddeviatie (68% van de gebouwen). De grijze lijnen geven aan waarbinnen de servicekosten zich per aspect bewegen binnen twee keer de standaarddeviatie (95% van de gebouwen). Zo is bij de posten receptie/huismeester en alarmmelding/beveiliging goed te zien dat het serviceniveau zeer divers is. Binnen deze laatste kostenpost zijn kosten opgenomen voor diensten, zoals openingsen sluitingsrondes en aansluiting van alarmsystemen. In een aantal gebouwen zijn er ook aanvullende diensten, bijvoorbeeld voor fysieke beveiliging (tijdens kantooruren). Hierdoor kan deze post zeer variëren. Om gerealiseerde kosten te benchmarken is het dus noodzakelijk om te weten wat het serviceniveau is. Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat met name de kosten voor elektra, receptie en beveiliging een grote spreiding kennen. De kosten van bijvoorbeeld receptie en beveiliging kunnen mogelijk worden teruggebracht door het serviceniveau beter overeen te laten stemmen met de wensen van gebruikers. Door gezamenlijk bewuster om te gaan met elektra is het veelal ook mogelijk deze kosten te beperken. There are major differences in service charges between different buildings; this variety has been shown in figure 2. The total range of service charges has been displayed for each service charges component. The red bar indicates the range of costs within the standard deviation (68% of buildings). The grey lines indicate the range within which service charges are located, within twice the standard deviation (95% of buildings). As a result, it is clear that service level varies greatly within the 'concierge' and 'security' components. The latter charges component features costs for services like opening and closing inspections, as well as the connection of alarm systems. A number of buildings also feature extra services for e.g. physical security (during office hours). This component can thus vary greatly. In order to benchmark incurred costs, it is thus necessary to know the actual service level. This graphic clearly shows that the costs for 'electricity', 'concierge' and 'security' can vary greatly. The costs for 'concierge' and 'security' could possibly be reduced by creating greater compatibility between service level and the preferences of users. If everyone adopts a more conscientious approach to electricity use, it is often possible to reduce associated costs. Figure 2: Range of service charges per costs component

9 On Point OSCAR Als de componenten worden gerangschikt naar omvang (figuur 3) is te zien dat het grootste deel van de servicekosten bestaat uit energiekosten, oftewel de kosten voor verwarming en elektra. In 2011 vertegenwoordigden deze kosten circa 47% van de totale servicekosten. Andere grote kostencomponenten zijn receptie/huismeester en schoonmaakkosten. Figuur 4 geeft de procentuele omvang van de kostencomponenten weer. If components are ranked in terms of size (figure 3), one notices that the majority of service charges consist of energy costs, or costs associated with heating and electricity. In 2011 these costs represented circa 47% of total service charges. Other major cost components are 'concierge' and 'cleaning'. Figure 4 shows the size of each cost component, expressed as a percentage. Figure 3: Service charges 2011 per size Figure 4: Service charges 2011 per cost component

10 10 On Point OSCAR 2013 Over de periode zijn de servicekosten met circa 1% gedaald. Deze daling is met name ontstaan in de laatste twee jaren. Over de afgelopen jaren zijn de servicekosten afgenomen. Dit komt doordat de elektraprijzen de afgelopen jaren zijn gedaald. Een kleine procentuele daling op deze post heeft door het grote aandeel in het totaal een forse uitwerking op de uiteindelijke servicekosten. Daarnaast zijn met name de beveiligingskosten teruggebracht door aanpassing van het serviceniveau. Per kostencomponent bestaan grote verschillen. In figuur 5 is de prijsontwikkeling in de benchmark per kostencomponent weergegeven (2008 = 100). De figuur toont aan dat met name de kosten voor receptie/huismeester de afgelopen jaren zijn gestegen. De kosten voor alarmmelding/beveiliging zijn binnen de portefeuilles juist sterk gedaald. Service charges decreased by circa 1% during the period This decrease took place in the final two years. Service charges have become cheaper in recent years, which can be attributed to falling electricity prices. Due to the component's heavy weighting, a minor decrease has a major impact on overall costs. In addition, security costs have been reduced by adjusting the level of service. There are major differences between cost components. Figure 5 shows how price has evolved within the benchmark, per costs component (2008 = 100). The figure shows that costs for 'concierge' have increased in recent years. The costs for 'security' have actually fallen sharply within the portfolios. Figure 5: Evolution service charges per cost component

11 On Point OSCAR Servicekosten naar gebouwtypologie Service charges per building type De gebouwtypologie heeft duidelijk invloed op de hoogte van de totale servicekosten en de opbouw daarvan. Daarbij is gekeken naar gebouwhoogte, gebouwgrootte, bouwjaar, energielabel en het verschil tussen single- en multi-tenant gebouwen. The building type clearly has an impact on the level of total service charges as well as their specific structure. As a result, specific attention has been given to building height, building size, year of construction, energy label and the difference between single and multi tenanted buildings. Figure 6: Service charges per building height 2011 Figure 7: Service charges per year of construction 2011 Figure 8: Service charges per building size 2011 Figure 9: Service charges per single/multi tenanted 2011

12 Electricity Heating Water Communication Mechanical installations Electrical installations Lifts & Escalators Maintenance Concierge Security Cleaning Site maintenance Waste disposal Basic costs TOTAL Number of properties 12 On Point OSCAR 2013 Table 4: Average service charges per component per building type Building height <5 9,67 5,84 0,26 0,18 2,73 1,05 0,95 0,73 5,41 0,40 3,23 0,94 1,05 0,38 32, ,57 5,49 0,26 0,12 3,55 1,38 1,25 0,54 5,45 0,73 3,24 0,43 0,79 0,42 34,21 98 >9 11,64 5,73 0,35 0,16 3,37 1,13 1,44 0,51 3,69 1,15 3,56 0,35 1,06 0,35 34,51 31 Building size <2,500 9,84 5,55 0,29 0,23 2,83 1,32 1,11 0,69 2,45 0,39 3,42 1,10 1,08 0,40 30, ,500-4,999 9,31 5,98 0,25 0,16 2,96 1,25 0,94 0,65 5,50 0,49 3,95 0,78 1,06 0,36 33, ,000-9,999 10,22 5,17 0,26 0,14 3,15 1,23 1,15 0,62 8,11 0,54 2,96 0,52 0,95 0,35 35, ,000-14,999 10,65 5,88 0,25 0,14 2,98 0,82 0,99 0,51 3,69 1,03 2,19 0,30 0,60 0,29 30, ,000 9,53 5,14 0,37 0,09 2,41 1,09 1,20 0,62 3,04 1,22 2,77 0,42 0,73 0,42 29,05 33 Year of construction pre ,66 6,58 0,23 0,20 2,76 1,05 1,10 0,64 n.v.t. 0,69 2,43 0,83 1,14 0,46 25, ,70 7,64 0,22 0,13 2,70 1,24 0,97 0,82 5,30 0,93 2,22 0,42 0,67 0,65 32, ,62 5,75 0,29 0,14 2,53 1,18 0,98 0,56 8,26 0,37 3,41 0,57 0,91 0,38 34, ,08 5,55 0,27 0,15 3,26 1,05 1,15 0,71 3,33 0,90 3,33 0,81 1,19 0,34 32, ,48 4,59 0,29 0,18 3,36 1,46 1,20 0,62 2,10 0,28 3,68 0,64 0,91 0,38 31,16 88 post Single/Multi tenanted Single 8,28 5,92 0,24 0,17 3,50 0,94 1,18 0,52 n.v.t. 0,19 2,05 0,76 0,96 0,34 25, Multi 9,95 5,56 0,27 0,15 2,66 1,24 1,02 0,68 5,32 0,68 3,59 0,65 0,98 0,37 33, Energy label A 10,15 4,64 0,25 0,16 3,81 1,22 1,21 0,73 2,10 0,14 3,56 0,46 0,95 0,38 29,74 27 B 12,35 5,24 0,35 0,24 3,52 1,43 1,14 0,53 8,26 0,64 3,09 0,54 1,40 0,52 39,23 21 C 10,48 4,98 0,26 0,14 3,71 0,87 1,18 0,64 n.v.t. 0,54 3,28 0,95 0,99 0,36 28,38 42 D 9,95 5,50 0,18 0,18 2,98 0,85 1,10 0,69 4,39 0,66 2,68 0,64 0,77 0,43 31,00 28 E 9,73 6,04 0,26 0,13 3,22 0,86 1,24 0,64 5,50 0,81 3,58 0,99 0,93 0,34 34,26 40 F 11,25 6,55 0,36 0,12 3,39 0,91 0,99 0,44 4,72 0,55 3,55 0,79 1,03 0,41 35,06 18 G 11,00 6,57 0,39 0,23 3,77 1,18 1,16 0,91 8,85 1,97 3,26 0,61 0,99 0,52 41,42 30

13 On Point OSCAR Gebouwhoogte De totale servicekosten liggen ongeveer gelijk voor lage en hoge gebouwen. Maar binnen de servicekostenopbouw zijn wel verschillen aan te wijzen. Zo hebben hogere gebouwen (vanzelfsprekend) hogere kosten voor transportinstallaties en ook beveiliging. Daarnaast zijn er lagere kosten voor elektra, receptie, terreinonderhoud en bouwkundige zaken. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat de verhouding van het terreinoppervlak ten opzichte van het aantal m² vvo doorgaans kleiner is bij hoge dan bij lage gebouwen. Building height Overall service charges are approximately the same for low and high buildings. However, differences can be identified in the structure of service charges. For instance, high buildings (naturally) have higher costs for 'lifts & escalators' and for 'security'. Furthermore, they have lower costs for 'electricity', 'concierge', 'site maintenance' and 'maintenance'. The latter occurs because the ratio between the site surface area and the number of m² GFA is relatively lower in high buildings compared to low buildings. Gebouwgrootte Over het algemeen kan gesteld worden dat de servicekosten per m² afnemen naarmate gebouwen groter zijn. Schaalvoordelen zijn de voornaamste oorzaak van relatief lagere servicekosten bij grote gebouwen. Deze zijn duidelijk te behalen op posten zoals terreinonderhoud, communicatiekosten en vuilverwerking. De kosten voor beveiliging nemen bij grote gebouwen juist toe. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat beveiliging in kleine gebouwen vaak door de huurder zelf wordt geregeld. Grotere gebouwen zijn veelal multi-tenant, zodat beveiliging wordt georganiseerd door de eigenaar en via de servicekosten wordt verrekend. Building size In general, one can conclude that service charges per m² decrease as buildings increase in size. Savings based on economies of scale are the main reason why large buildings have relatively lower service charges. Such savings can be realised on components such as 'site maintenance', 'communication' and 'waste disposal'. On the other hand, 'security' costs actually increase in large buildings. This can often be attributed to the fact that tenants are personally responsible for security within smaller buildings. Larger buildings often have multi-tenants, whereby security is arranged by the owner and is charged via service charges. WPM By (anonymously) supplying data from the offices portfolio of WPM Kantoormanagement, we hope to contribute to an effective benchmark. We expect to make service charges more transparent in the future, partly because of the service charges structure established by NeVaP, IVBN, VGM NL and Vastgoed Belang. Naturally, it is also beneficial if the OSCAR research is based on a larger database. This will offer greater insight into the structure of service charges, whereby owners, property managers and users will be able to use the statistics to measure and improve performance or to adopt a more responsible approach to incurred costs.

14 14 On Point OSCAR 2013 Bouwjaar De servicekosten uitgesplitst naar bouwjaar laten een wisselend beeld zien. Wel valt op dat de verwarmingskosten bij nieuwere gebouwen substantieel lager zijn dan bij oudere, waarschijnlijk door toepassing van betere isolatie. Daarentegen zijn de kosten voor elektra in nieuwe gebouwen juist hoger, waarschijnlijk door een hoger serviceniveau en geavanceerdere klimaatsystemen. Ook de kosten voor mechanische installaties en schoonmaak zijn hoger bij nieuwere gebouwen. Year of construction One sees a mixed picture when service charges are shown per year of construction. It is eye-catching that heating costs in newer buildings are substantially lower than in older ones, which can probably be attributed to the use of better insulation. In contrast, electricity costs in new buildings are actually higher, probably due to the higher service level and more advanced air conditioning systems. The costs for 'mechanical installations' and 'cleaning' are also higher in newer buildings. Single- en multi-tenant Het grootste verschil tussen single- en multi-tenant gebouwen zijn de kosten voor de receptie. Bij single-tenant gebouwen is deze kostenpost afwezig, omdat de huurder de receptie in eigen beheer uitvoert en de kosten niet via de servicekosten worden verrekend. Hogere kosten voor elektra en schoonmaak van multitenant gebouwen kunnen samenhangen met het feit dat er meer algemene ruimtes aanwezig zijn in dit type gebouwen. Single and multi tenant The main difference between single and multi tenant buildings are the costs associated with the 'concierge'. This costs component is absent in single tenant buildings because tenants are responsible for concierge duties themselves, whereby costs are not charged via the service charges. Higher costs for 'electricity' and 'cleaning' in multi- tenant buildings could be attributed to the presence of larger common areas in buildings of this type. Bouwfonds REIM Bouwfonds REIM feels it is important to create greater transparency in service charges within the real estate sector. By benchmarking the structure and level of service charges encountered in buildings, Bouwfonds REIM will be able to measure its own performance against the market and, wherever possible, to further improve the quality of services offered to tenants. Furthermore, Bouwfonds REIM aims to reduce energy consumption in its real estate. Therefore, it will be very important to have an insight into the role played by energy consumption in overall service charges.

15 On Point OSCAR Energielabel Van de 356 gebouwen in de benchmark van 2011 beschikken er 206 over een energielabel. Dat is 58% van de gebouwen. Dit is fors meer dan in de benchmark van 2012, toen slechts 75 van de 272 gebouwen (28%) over een energielabel beschikten. Als de database representatief is voor de Nederlandse vastgoedmarkt, dan kunnen we de conclusie trekken dat de sterke focus van de markt op duurzaamheid ook in praktijk wordt gebracht wat betreft het labelen van gebouwen. Het aantal onderzochte objecten per energielabelcategorie ziet er als volgt uit: A-label: 27 gebouwen B-label: 21 gebouwen C-label: 42 gebouwen D-label: 28 gebouwen E-label: 40 gebouwen F-label: 18 gebouwen G-label: 30 gebouwen Energy label Of the 356 buildings in the 2011 benchmark, 206 have been awarded an energy label. This represents 58% of the properties. This is considerably higher than the benchmark for 2012, when only 75 of the 272 buildings (28%) had an energy label. If the database is representative of the Dutch real estate market, we can conclude that increased focus on sustainability has, in practice, translated into greater focus on energy labels. The number of examined properties per energy label category were as follows: A-label: 27 buildings B-label: 21 buildings C-label: 42 buildings D-label: 28 buildings E-label: 40 buildings F-label: 18 buildings G-label: 30 buildings Figure 10: Service charges 2011 per energy label Figure 11: Energy costs 2011 per energy label

16 16 On Point OSCAR 2013 Op basis van OSCAR 2012 leek de conclusie gerechtvaardigd dat duurzaam gebouwde kantoren niet per definitie lagere energiekosten hebben. De benchmark gaf zelfs aan dat gebouwen met een A- tot en met C-label gemiddeld meer verbruikten dan gebouwen met een D- tot en met G-label. De verklaring hiervoor was het doorgaans hogere comfortniveau (bijvoorbeeld naast verwarming ook koeling) en een hogere gebruiksintensiteit van gebouwen met een beter energielabel. Maar een nog belangrijkere conclusie was dat duurzaam gebouwde kantoren niet per definitie duurzaam worden gebruikt en beheerd. Vergelijk dit met een zuinige auto waarmee hard en sportief wordt gereden. Het verbruik zal een stuk hoger liggen dan bij een minder zuinige auto waar de chauffeur het nieuwe rijden toepast. Voor gebouwen liggen hier duidelijk mogelijkheden voor verbetering. Bijvoorbeeld door het opstellen van een greenlease, waarmee eigenaren, gebruikers en vastgoedmanagers prestatieafspraken maken om het duurzaam gebruik van een gebouw te waarborgen. De benchmarkresultaten met betrekking tot energielabels laten dit jaar een gewijzigd beeld zien. Voor elektra zijn de kosten bij beter gelabelde gebouwen nog steeds hoog, wat erop wijst dat op dit gebied nog veel bespaard kan worden. Maar voor verwarming zien we duidelijk dat gebouwen met betere energielabels lagere verwarmingskosten hebben. Based on OSCAR 2012, one could plausibly conclude that offices built in a sustainable manner do not necessarily have the lowest energy costs. The benchmark even indicated that buildings with labels between A and C had, on average, higher energy costs than buildings with labels ranging from D to G. This was explained by the fact that buildings with a higher energy label generally have a higher level of comfort (for example, heating and cooling systems) and higher intensity of use. However, an even more significant conclusion was that sustainably constructed offices are not necessarily used and managed in a sustainable manner. Parallels could be drawn with a fuel-efficient car that is driven at high speed and in a sporty manner. Fuel consumption will be higher than a less fuel-efficient car, where the driver adopts an environment-friendly style of driving. Buildings can thus clearly make improvements in this area. For example, by compiling a greenlease where owners, users and property managers make performance agreements to ensure that buildings are used in a sustainable manner. Benchmark results relating to energy labels have shown a different picture this year. In terms of electricity, buildings with better labels still have high costs, which means a lot of savings can still be realised on this front. However, in terms of heating, it is clear that buildings with better energy labels have lower heating costs.

17 On Point OSCAR Verduurzamen werkt Sustainability works CBRE Global Investors heeft een naam hoog te houden als de groenste vastgoedbelegger van Nederland. Aan de hand van een Green Action Plan worden jaarlijks acties afgestemd die gericht zijn op een verdere verduurzaming van de portefeuille. De vastgoedmanagers, waarvan Jones Lang LaSalle er één is, werken hier uiteraard vol overtuiging aan mee. Bij het beheer wordt voortdurend gekeken hoe het gebouw verder kan worden verduurzaamd. CBRE Global Investors has a reputation to uphold as the most environment-friendly real estate investor in the Netherlands. By way of a Green Action Plan, initiatives are taken each year to make its real estate portfolio more sustainable. Naturally, property managers, including Jones Lang LaSalle, are only too pleased to participate in such undertakings. This form of management involves permanently examining how buildings can be made even more sustainable. Jones Lang LaSalle beheert voor CBRE Global Investors twee totaal verschillende kantoorpanden: de Weenatoren in Rotterdam en Marathon in Hilversum. Beide panden maken gebruik van groene stroom en groen gas. Om de inregelingen van de installaties en de afvalstromen te optimaliseren heeft CBRE Global Investors een quickscan laten uitvoeren. Deze heeft onder meer geleid tot een verbeterde inregeling van de installaties en tot vervanging van de verlichting. Dit heeft voor beide gebouwen substantieel bijgedragen aan verlaging van de elektriciteitskosten (respectievelijk 28% en 15%). Verder zijn in de Weenatoren alle ruiten van de buitengevel vervangen en zijn in Marathon onder meer een warmteterugwininstallatie geplaatst en een koelmachine vervangen. Met deze inspanningen is de Weenatoren opgewaardeerd van een D- naar een B-label en Marathon zelfs van een G- naar een B-label. Een belangrijk aspect bij de verduurzaming is de betrokkenheid van de huurders. Bij overleg met hen zet Jones Lang LaSalle duurzaamheid standaard op de agenda. Dat houdt iedereen scherp, ook als het gaat om bijvoorbeeld afvalscheiding. Dit heeft niet direct gevolgen voor het label, maar sluit wel aan bij de doelstelling van CBRE Global Investors. Jones Lang LaSalle manages two completely different office properties for CBRE Global Investors: Weenatoren in Rotterdam and Marathon in Hilversum. Both properties use green power and gas. In order to optimise waste flows and the configuration of the installations, CBRE Global Investors had a Quick-scan carried out. This resulted in e.g. installations being better configured and light sources being replaced. In both buildings, this resulted in a substantial reduction in electricity costs (28% and 15% respectively). Further, all glass in the outer facade of the Weenatoren was replaced and, in the Marathon, a heat recuperation system was installed and a refrigerator was replaced. Thanks to these efforts, the Weenatoren has improved from a D label to a B label and Marathon has improved from a G label to a B label. The engagement of tenants is a very important aspect in all sustainability initiatives. When discussing with tenants, Jones Lang LaSalle ensures that sustainability is a standard topic on the agenda. This helps to keep everyone on their toes, also when it concerns matters such as waste sorting. This does not have a direct impact on the label, but is consistent with the objectives established by CBRE Global Investors. Case Victoria

18 18 On Point OSCAR 2013 Van G- naar A-label From G to A label Toen het kantoorpand aan de Apollolaan 171 in Amsterdam in 1989 werd gebouwd, bestond er nog weinig aandacht voor duurzame aspecten. De huidige eigenaar, het Japanse bedrijf Nisshinbo Holdings, heeft daar wel oog voor. Duurzaamheid, in de vorm van een kleine CO2-footprint, is voor het concern een kerndoelstelling. Reden om aan de vastgoedmanager, Jones Lang LaSalle, te vragen een plan op te stellen om de energiehuishouding te verbeteren. When the offices at Apollolaan 171 in Amsterdam were built in 1989, little attention was given to sustainable features. However, the current owner - Japanese company Nisshinbo Holdings - actually holds sustainability in high regard. The group regards sustainability as one of its core objectives and aims to minimise its CO2 footprint. This is why the property manager, Jones Lang LaSalle, was asked to compile a plan aimed at improving energy management. De Green Desk van Jones Lang LaSalle ging met deze opdracht aan de slag en kwam met oplossingen om het gebouw op te waarderen van een G-label naar een A-label. Een overtuigend plan dat de Japanse belegger omarmde en liet uitvoeren door de medewerkers van Project & Development Services van Jones Lang LaSalle. Spectaculaire verbeteringen zijn daarbij bereikt door de aanleg van een warmte-koudeopslag (wko) in de bodem naast het gebouw, de plaatsing van een warmteterugwininstallatie en de vervanging van verlichting. In plaats van continu ingeschakelde tl-verlichting branden de lichten nu afhankelijk van het daglicht en is er aanwezigheidsdetectie. Resultaat is een daling van het elektriciteitsverbruik met 15%. The Green Desk at Jones Lang LaSalle accepted this assignment and devised solutions to improve the building from a G label to an A label. This convincing plan was embraced by the Japanese investor, who had it implemented by staff from Project & Development Services at Jones Lang LaSalle. In doing so, spectacular improvements were realised by installing a heat and cold storage system in the ground next to the building, by installing a heat recuperation system and by replacing light sources. Instead of fluorescent light sources that were always switched on, the lights are now switched on by daylight sensors and movement detectors. This has resulted in a 15% reduction in electricity consumption.

19 On Point OSCAR Greenlease Greenlease Met een greenlease kan de duurzame potentie van een gebouw beter worden benut, omdat eigenaar en gebruiker in een greenlease afspraken vastleggen over het gebruik van het gebouw. Elke greenlease bevat gezamenlijke prestatieafspraken zodat de belegger het gebouw niet alleen duurzaam bouwt of renoveert, maar de huurder het gebouw ook duurzaam gebruikt. In ruil voor een hoog opleveringsniveau conformeert de huurder zich aan bepaalde gebruiksregels om zo de duurzaamheidspotentie daadwerkelijk te benutten. A greenlease can be used to better utilise a building's sustainability potential because it is used by owners and users to make agreements about how the building should be used. All greenleases contain joint performance agreements, whereby investors not only use sustainable methods when building and renovating buildings, but tenants also use the buildings in a sustainable manner. In return for improved object quality, tenants thus comply with certain rules of use in order to actually utilise a building's sustainability potential. In opdracht van AgentschapNL heeft Jones Lang LaSalle een standaard greenlease ontwikkeld. Een greenlease is een belangrijke voorwaarde voor verduurzaming. Bij een duurzame renovatie ontstaat namelijk een split-incentive dilemma. De eigenaar investeert in het gebouw, waardoor de energielasten voor de gebruiker lager kunnen uitvallen. Vaak is een huurder alleen bereid om een hogere huur te betalen als de verhuurder een besparing op de energiekosten kan garanderen. Maar een verhuurder kan dat alleen garanderen als de gebruiker zich conformeert aan bepaalde gebruiksregels. Simpel gezegd moet de gebruiker als het te warm is in het gebouw niet het raam openzetten, maar de verwarming lager draaien. Een greenlease zorgt ervoor dat afspraken tussen eigenaar en gebruiker over de verduurzaming, de gebruiksregels en de financiële verdeling van de split incentive duidelijk zijn vastgelegd. Under assignment from AgentschapNL, Jones Lang LaSalle has compiled a standard greenlease. A greenlease is an important factor in the sustainability process. Sustainable renovation actually creates a split-incentive dilemma. The owner invests in the building, whereby users can benefit from reduced energy costs. Tenants are often only willing to pay higher rent if landlords are able to guarantee reductions in energy costs. However, landlords can only guarantee this if users actually comply with certain rules of use. For example, users should not open the window if it is too hot inside the building, but should just lower the central heating. A greenlease helps to clearly establish agreements between owners and users in terms of sustainability, rules of use and the financial allocation of the split-incentive MVGM The OSCAR benchmark increases transparency for tenants in the offices market. It is not an objective in its own right, but the aim is to work together with owners, tenants and property managers to realise a good price/quality ratio for services included in service charges.

20 20 On Point OSCAR 2013 Conclusie en vooruitblik De OSCAR-benchmark biedt eigenaren en gebruikers de mogelijkheid om op servicekosten te sturen. De gemiddelde servicekosten bedroegen in ,76 per m² vvo; dat is 1% minder over de periode Energiekosten zijn met 47% de belangrijkste kostencomponent. De omvang van de OSCAR-benchmark is met de deelname van de beleggers Bouwfonds REIM, CBRE Global Investors en de vastgoedmanagers Grontmij Vastgoedmanagement, Jones Lang LaSalle, MVGM en WPM Groep gegroeid tot 356 kantoorgebouwen van bijna 2,5 miljoen m 2. Samen vertegenwoordigen deze gebouwen ruim 5% van de totale Nederlandse kantorenvoorraad. Gebouwhoogte, gebouwgrootte, bouwjaar, energielabel en single- of multi-tenant zijn factoren die de hoogte en samenstelling van de servicekosten bepalen. Ook een aantal andere factoren bepaalt in belangrijke mate de servicekosten, zoals de openingstijden, het aantal liften en met name de kwaliteit en intensiteit van de geleverde diensten. Dit zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden bij vergelijking van de eigen kosten met deze benchmark. Energielabels lijken een goede indicatie voor de te verwachten energiekosten, maar om de duurzame potentie van een gebouw volledig te benutten is het belangrijk dat huurder en verhuurder afspraken maken over duurzaam gebruik en daarmee sturen op een reductie van onder meer energieverbruik en -kosten. Vooruitblik De verwachting is dat de servicekosten de komende jaren ( ) stabiliseren. Afhankelijk van de energiebelastingen zal de prijs van elektriciteit in Nederland op hetzelfde niveau blijven of wellicht lager uitvallen. Eigenaren, gebruikers en vastgoedmanagers focussen zich steeds vaker op het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik om daar vervolgens op te kunnen besparen. De focus op die verbruiksbesparing levert de grootste bijdrage in het onder controle houden dan wel verlagen van energiekosten. Conclusion and looking ahead The OSCAR benchmark offers owners and users the opportunity to manage their service charges. In 2011, average service charges amounted to per m² GFA, which is 1% less over the period Accounting for 47%, energy costs are the main costs component. Thanks to the participation of investors Bouwfonds REIM and CBRE Global Investors, as well as property managers Grontmij Vastgoedmanagement, Jones Lang LaSalle, MVGM and WPM Groep, the scope of the OSCAR benchmark has expanded to include 356 office buildings representing almost 2.5 million m 2. Together, these buildings represent over 5% of all office buildings in the Netherlands. Building height, building size, year of construction, energy label and single/multi-tenant are factors that influence the level and structure of service charges. A number of other factors also have a significant impact on service charges, such as opening times, the number of lifts and the quality and intensity of the delivered services. These are important factors that should be considered when comparing personal costs with those in this benchmark. Energy labels appear to be good indicators of expected energy costs but, in order to fully utilise a building's sustainability potential, tenants and landlords must make agreements about sustainable use and implement these agreements to reduce factors such as energy consumption and energy costs. Looking ahead Service charges are expected to stabilise in the coming years ( ). Depending on energy-related taxation, the price of electricity in the Netherlands will probably remain the same or will decrease. More and more owners, users and property managers are trying to obtain an insight into energy consumption, so they can realise savings on this front. Attempts to realise savings in consumption will have the biggest impact on controlling or reducing energy costs.

21 On Point OSCAR De prijs voor aardgas steeg in 2011 door onder meer de wereldwijd toenemende vraag naar energie, de aardbeving in Japan en de daarmee samenhangende ramp met de Fukushimakerncentrale, en de minder gunstige euro-dollarkoers. In 2012 is door de economische crisis de vraag vanuit grootverbruikers zoals bedrijven en de industrie afgenomen, waardoor de prijsontwikkeling zich nu stabiliseert. De kosten voor verwarming zijn verder voor een groot deel afhankelijk van het aantal graaddagen, met andere woorden: hoe koud de winter is. Hier zit een grotere onzekerheid in, waardoor verbruik en dus kosten moeilijk zijn te voorspellen. Ook hier geldt dat de toegenomen focus op het inzichtelijk maken en besparen op verbruik de energiekosten kunnen verlagen. The price of natural gas increased in 2011, partly due to the worldwide increase in demand for energy, the earthquake in Japan and the accompanying disaster at the Fukushima power plant, as well as the less favourable Dollar/Euro exchange rate. In 2012 the economic crisis has caused demand from major users like companies and the industrial sector to fall, whereby prices are now stabilising. Furthermore, heating costs are significantly determined by the number of heating days or, in other words, the severity of the winter. This factor is subject to great uncertainty, which makes consumption and costs difficult to predict. Once again, increased focus on reducing consumption and making it more transparent could help to reduce energy costs. De kosten voor schoonmaak en beveiliging zullen de komende jaren stijgen, behalve in situaties waarbij door het aanpassen van het serviceniveau op kosten kan worden bespaard, bijvoorbeeld door aanpassing in frequentie of ingezette uren. The costs for 'cleaning' and 'security' will increase in years to come, except in situations where costs can be saved by adjusting the level of service, by modifying the frequency or the number of deployed hours. De kosten van installaties zullen de komende jaren stabiliseren. De afgelopen jaren stegen de prijzen, doordat de installaties in gebouwen steeds geavanceerder werden. Daardoor is hoger gekwalificeerd personeel nodig om deze installaties te onderhouden en beheren. Door toenemende concurrentie staan prijzen onder druk en verwachten wij geen verdere prijsstijgingen. Costs associated with installations will stabilise over the coming years. In recent years, prices have increased because installations in buildings are becoming increasingly high-tech. This means higher qualified personnel will be needed to maintain and manage these installations. Prices are now under pressure due to increasing competition, so we do not expect further price increases. De grootste besparingen op de servicekosten zijn mogelijk door het verminderen van de energiekosten. Duurzame renovaties en afspraken over het gebruik van gebouwen kunnen leiden tot significant lagere energiekosten. Een greenlease is een goede aanpak bij het vastleggen van financiële afspraken tussen eigenaar en gebruiker. The most significant savings in service charges can be realised by reducing energy costs. Sustainable renovations and agreements about how buildings should be used can result in considerably lower energy costs. A greenlease is an effective way of establishing financial arrangements between owners and users.

22 22 On Point OSCAR 2013 Begrippenlijst List of terms Servicekosten: de kosten van de contractueel overeengekomen te leveren diensten en producten of te verrichten inspanningen door de verhuurder ten gunste van de huurder. Afhankelijk van wat is afgesproken in het lopende contract, bevatten de servicekosten de volgende kostencategorieën: Service charges: the costs associated with supplying contractually agreed services, products or performances to the tenant, and which are charged by the landlord. Depending on what has been agreed in the ongoing contract, service charges will contain the following costs categories: Elektra: de algemene (gebouwgebonden) en individuele (gebruiksgebonden) kosten voor het verbruik van elektriciteit. Warmtelevering: zowel de individuele als de algemene kosten voor het verbruik van gas of stadsverwarming. Water: zowel de individuele als de algemene kosten voor het verbruik van water. Communicatiekosten: de kosten voor telefoon, internet en de CAI-kosten. W-installatie: de kosten voor onderhoud van mechanische installaties. E-installatie: de kosten voor onderhoud van elektrische installaties. Transportinstallaties: de kosten voor onderhoud van transportinstallaties, liften en roltrappen. Bouwkundige zaken: de kosten voor bovenbouw, afbouw en afwerkingen. Receptie/huismeester: de kosten ten behoeve van de huismeester, waaronder salariskosten, vergoedingen, kantoorkosten, telefoonkosten, parkmanagement en overige kosten. Alarmmelding/beveiliging: de aansluitkosten van de communicatie-apparatuur voor alarmmelding en beveiliging, kosten voor alarmopvolging, keyholding, brand- en sluitronde en portiersdiensten. Schoonmaak: kosten voor schoonmaak algemene ruimtes, glasbewassing, gevelreiniging en schoonmaak buitenterrein, maar ook de kosten voor ongediertebestrijding en sanitaire artikelen. Terrein-/groenonderhoud: dit zijn de kosten voor onderhoud van het terrein, zoals reparaties, slagboominstallatie en de kosten voor groenvoorziening. Vuilverwerking: de kosten voor de afvoer van gesorteerd afval en restafval. Vaste lasten: hieronder vallen onder meer de kosten voor verzekeringen, gemeentelijke heffingen en gebruiksvergunningen. Electricity: the general (building-related) and individual (use-related) costs associated with electricity consumption. Heating: the individual and general costs associated with the consumption of gas or district heating. Water: the individual and general costs associated with the consumption of water. Communication costs: the costs for telephone and internet, as well as CAI costs. Mechanical installation: the costs for maintaining mechanical installations. Electrical installation: the costs for maintaining electrical installations. Lifts & escalators: the costs for maintaining lifts & escalators. Maintenance: the costs associated with superstructures, demolitions and cosmetic finishing. Concierge: the costs for the concierge, including salary costs, administration costs, telephone costs, park management and general costs. Security: costs associated with connecting communication equipment for alarm systems and security devices, costs for alarm monitoring, key-holding, fire and closing inspections, as well as gatekeeper's services. Cleaning: costs associated with cleaning general areas, window cleaning, facade cleaning and cleaning the external site, but also costs for pest control and cleaning products. Site maintenance: costs associated with maintaining the site, such as repairs, barrier installation and costs for greenery. Waste disposal: costs associated with disposing of sorted waste and household waste. Basic costs: this includes costs associated with insurances, municipal taxes and use permits.

23 Jones Lang LaSalle Contacts Business Contact Jac Bressers Investor Property Management Jones Lang LaSalle Rotterdam +31 (0) Business Contact Eelco Hoet Tenant representation Jones Lang LaSalle Rotterdam +31 (0) Report Contact Michael Hesp Head of Research Jones Lang LaSalle Amsterdam +31 (0) OSCAR 2013 On Point reports from Jones Lang LaSalle include quarterly and annual highlights of real estate activity, performance and specialised surveys and forecasts that uncover emerging trends. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them. Printing information: paper, inks, printing process, recycle directive.

OSCAR 2010 - Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren

OSCAR 2010 - Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren OSCAR 2010 - Nederlandse benchmark voor servicekosten van kantoren De gemiddelde servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen lagen in 2010 op ongeveer 35,-per m² vvo. Deze servicekosten bestaan voor

Nadere informatie

Duurzame huisvesting: Een gids voor de Nederlandse kantoorgebruiker

Duurzame huisvesting: Een gids voor de Nederlandse kantoorgebruiker , Duurzame huisvesting: Een gids voor de Nederlandse kantoorgebruiker Duurzaamheid is geen onderwerp voor de toekomst. Het is topprioriteit, vandaag. Duurzame kantoorhuisvesting blijft de komende vijf

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA Een onderzoek naar een win-win situatie voor vastgoedeigenaren, retailers en vastgoedmanagers Centre Court, Midvalley Mega Mall. Kuala Lumpur http://www.backpackingmalaysia.com/things-

Nadere informatie

Invloed van de energetische prestatie op de woningwaarde

Invloed van de energetische prestatie op de woningwaarde Invloed van de energetische prestatie op de woningwaarde Thomas Dekker P5 rapport 24 06 2014 I P a g i n a Colofon Persoonlijk: Naam: Ing. Thomas Dekker Studienummer: 4103432 Adres: Oude Delft 106 2611

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag Sustainability Report

Maatschappelijk Verslag Sustainability Report ALUCHEMIE Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2010 Inhoud Contents Introductie Introduction 03 HSE (Gezondheid, Veiligheid & Milieu) Health, Safety & Environment 04 Milieu Environment 09 P&O

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt heeft in 2013 veerkracht laten

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

Impact REACH op MKB. Een kwantitatieve impactanalyse en een onderzoek naar een mogelijke behoefte aan aanvullende ondersteuning.

Impact REACH op MKB. Een kwantitatieve impactanalyse en een onderzoek naar een mogelijke behoefte aan aanvullende ondersteuning. Impact REACH op MKB Een kwantitatieve impactanalyse en een onderzoek naar een mogelijke behoefte aan aanvullende ondersteuning Eindrapportage Titel Impact REACH op het MKB Author(s) J.J. Boog (Panteia),

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Krimp verdient beter?!

Krimp verdient beter?! Een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de aanpassing van het verdienmodel van woningcorporaties ten gevolge van (Europese) regelgeving en krimp. Augustus 2013 Technische Universiteit Eindhoven K.P.

Nadere informatie

Summary and Conclusions

Summary and Conclusions Chapter 8 Summary and Conclusions 8.1Introduction Climate change due to greenhouse gas emissions caused by human actions is probably one of the major global environmental problems that we face today. In

Nadere informatie

Kennismaking bij herontwikkeling

Kennismaking bij herontwikkeling Kennismaking bij herontwikkeling Een studie naar de succes- en faalfactoren en de belangen en mogelijkheden van de actoren bij de herontwikkeling van kantoren in Nederland. Master thesis, TU Delft 27 juni

Nadere informatie

Publieke belangen en hypotheekregulering

Publieke belangen en hypotheekregulering Publieke belangen en hypotheekregulering Amsterdam, februari 2011 In opdracht van Nederlandse Vereniging van Banken Publieke belangen en hypotheekregulering Marco Kerste Peter Risseeuw Barbara Baarsma

Nadere informatie

Het vermogen tot Co-creatie

Het vermogen tot Co-creatie Het vermogen tot Co-creatie Hoe kunnen ontwikkelaars eindgebruikersparticipatie accommoderen in hun bedrijfsproces? Dion Mengerink 4003853 P4 05-05-2015 P4 verslag - Dion Mengerink 4003853, 05-05-2015

Nadere informatie

Energielabels en het gemeten energiegebruik van utiliteitsgebouwen

Energielabels en het gemeten energiegebruik van utiliteitsgebouwen TNO-rapport TNO 2013 R10916 Energielabels en het gemeten energiegebruik van utiliteitsgebouwen Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866

Nadere informatie

Een gemengd woningfonds

Een gemengd woningfonds Een gemengd woningfonds Onderzoek naar de potentie van een gemengd woningfonds met woningcorporaties en institutionele beleggers Cathelijne van den Berg 10-04-2014 Challenge the future 1 COLOFON Persoonlijk

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression Dutch Capital Markets Outlook 2013 Regulation, Reinvention, Progression 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2013 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO publiceerden eind 2011 voor het eerst

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Masterscriptie Martin Mentink 9 april 2014 Martin Mentink 9 april 2014 1 Afbeelding op de voorzijde: Laan van Langerhuize 1, Amstelveen. Sinds 2010

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie