Leiders van Het Nieuwe Werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiders van Het Nieuwe Werken"

Transcriptie

1 Leiders van Het Nieuwe Werken Impact van Het Nieuwe Werken op Leiderschap in de Publieke en Private Sector Mina Shahabi ANR: HAIT Master Thesis series nr THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES, MASTER TRACK HUMAN ASPECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY, AT THE FACULTY OF HUMANITIES OF TILBURG UNIVERSITY Thesis committee: Prof. Dr. H.J. van den Herik Prof. Dr. A. Plaat R.Mattheij, M.A. B.J. van der Meer, MSc. S. Krijnen, M.A. Tilburg University Faculty of Humanities Department of Communication and Information Sciences Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) Tilburg, The Netherlands November

2 II

3 Voorwoord Vanaf het begin van mijn masteropleiding Bedrijfscommunicatie en Digitale Media wist ik dat ik onderzoek wilde doen naar Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een actueel en interessant onderwerp en de afgelopen maanden heb ik veel over dit concept geleerd. Ik heb de kans gekregen om onderzoek te doen in de praktijk en dat was precies wat ik wilde. In deze periode heb ik veel intelligente en behulpzame mensen leren kennen die ieder een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan mijn scriptie. Ik wil graag mijn begeleider, Prof. Dr. Jaap van den Herik, bedanken. Hij stond vanaf het begin tot het eind voor me klaar. Tijdens elke bespreking wist hij me te motiveren en te inspireren. Het was een mooie ervaring om door iemand te worden begeleid die passie heeft voor zijn vak. Ik kreeg niet alleen uitleg over het verrichten van onderzoek en het aanbrengen van structuur in mijn scriptie, maar ook aparte, grappige voorbeelden waarvan ik ook heb geleerd. Dank u wel voor alles. Zonder u was het niet mogelijk geweest om de praktijkervaringen op te doen en dit onderzoek op een succesvolle manier af te ronden. Brenda van der Meer, Mark Timmer en Mike Jongerius van SZW beantwoordden mijn vragen en gingen op mijn verzoeken in. De vriendelijke en geduldige manier waarop zij dat deden, waardeer ik zeer. Seada van den Herik, Manja Jongsma en Suze Krijnen hebben mij de kans gegeven om SNS REAAL te betrekken in het onderzoek. Jullie medewerking en enthousiasme waren cruciaal. Hartelijk dank. Mijn dank gaat ook uit naar de heer Waal, voorzitter van het platform Slim Werken Slim Reizen. Zijn perspectief heeft geleid tot nog meer diepgang in het onderzoek. Natuurlijk wil ik ook graag iedereen bedanken die de tijd en moeite heeft genomen voor de interviews en die suggesties hebben gegeven voor het onderzoek. Tot slot wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken. Jullie vertrouwen en onvoorwaardelijke steun hebben mij geraakt. Dank jullie wel. Mina Shahabi November, 2011 III

4 IV

5 Samenvatting In dit onderzoek staat leiderschap in Het Nieuwe Werken (HNW) centraal. Aan de hand van interviews met leidinggevenden en medewerkers hebben we onze probleemstelling, waarin we onderscheid maken tussen de publieke en private sector, kunnen beantwoorden. Ten eerste hebben we onderzocht welke eigenschappen, competenties en stijlen leidinggevenden nodig hebben om effectief leiding te kunnen geven in de nieuwe werkomgeving. Organisaties kunnen namelijk als gevolg van flexibele werktijden en de fysieke afstand tussen leidinggevenden en medewerkers, nieuwe leiderschapsprofielen opstellen. Hierin kunnen zij andere eigenschappen en competenties vragen van hun leidinggevenden dan voorheen. Wij hebben onderzocht of er verschil is in deze eisen tussen de publieke en private sector. Meer onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of er verschil is in leiderschap in HNW tussen de publieke en de private sector. In het huidig onderzoek hebben we geen verschillen gevonden tussen de deelnemende organisaties. Zowel het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als SNS REAAL, geven aan dat een succesvolle leidinggevende in HNW: (1) stuurt op resultaat, (2) vertrouwen heeft in medewerkers, (3) verantwoordelijkheid geeft aan medewerkers, (4) een strategische visie heeft, (5) teamleden verbindt, en (6) ontwikkeling stimuleert. Uit de interviews blijkt dat de meeste geïnterviewden een dienende en coachende leiderschapsstijl waarderen binnen HNW. Ten tweede hebben we gekeken naar de verschillende initiatieven die leidinggevenden helpen om de vereiste eigenschappen, competenties en stijlen eigen te maken. Door te kijken naar deze initiatieven en door de ervaringen van leidinggevenden in beschouwing te nemen, kunnen we de meest succesvolle initiatieven aanbevelen. Organisaties uit zowel de publieke als de private sector die HNW willen invoeren worden aangeraden om leidinggevenden te begeleiden via: (1) informatiebijeenkomsten en presentaties over HNW, (2) intervisies waarin ervaringen worden gedeeld, (3) trainingen, (4) 360 feedback, en (5) training on the job. V

6 VI

7 English summary The focus of this study is leadership within the New World of Work (NWW). We were able to answer our problem statement, in which we make a distinction between the public and the private sector, on the base of interviews with managers and subordinates. Firstly, we have examined the traits, competencies and styles leaders need in order to lead their subordinates successfully within the new work environment. Due to the flexible work schedules and the physical distance between leaders and employees, organizations can compose a new leadership profile. In this new profile, other traits and competencies can be required compared to before the implementation of the NWW. We have examined whether these requirements differ between the public and the private sector. More research is needed in order to conclude whether leadership in the NWW differs between the public and the private sector. In this study we have found no differences between the participating organizations. The Ministry of Social Affairs and Employment as well as SNS REAAL, claim that a successful leader within the NWW: (1) guides based on results, (2) trusts the employees, (3) gives employees responsibility, (4) has a strategic vision, (5) binds team members, and (6) stimulates development. We conclude from the interviews that the coaching and serving leadership style is appreciated most within the NWW. Secondly, we have examined the different initiatives organizations take to help leaders develop the required traits, competencies and styles. By taking these initiatives, along with experiences of leaders into account, we can recommend the most successful initiatives for both the public and the private sector. Organizations that want to implement the NWW are recommended to guide their leaders through: (1) information sessions and presentations concerning the NWW, (2) peer reviews where experiences can be shared, (3) training, (4) 360 feedback, and (5) training on the job. VII

8 VIII

9 Inhoudsopgave Voorwoord...III Samenvatting... V English summary... VII Inhoudsopgave... IX Lijst van afkortingen... XIII 1. Introductie Het Nieuwe Werken en Leiderschap Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SNS REAAL Probleemstelling en onderzoeksvragen Eigenschappen en competenties van leidinggevenden Initiatieven om leiders te begeleiden met HNW HNW in de toekomst Relevantie van het onderzoek Wetenschappelijke relevantie Maatschappelijke relevantie Onderzoeksmethodologie Structuur van de scriptie Het Nieuwe Werken Definities van HNW Ontwikkelingen naar HNW Van industriële economie naar kenniseconomie Nieuwe verhouding tussen werkgever en werknemer Globalisering Opkomst van ICT Vergrijzing Duurzaamheid Voordelen van HNW Risico s van HNW Implementatie van HNW Bricks...21 IX

10 2.5.2 Bytes Behavior Hoofdstuksamenvatting Leidershap en Het Nieuwe Werken De rol van leiders Evolutie van leiderschapstheorieën Transactioneel en Transformationeel leiderschap Transactioneel leiderschap Transformationeel leiderschap Situationeel leiderschap Leiderschap in HNW Hoofdstuksamenvatting Publieke en Private sector Verschillen tussen de publieke en private sector HNW in de publieke sector HNW in de private sector Hoofdstuksamenvatting Opzet van het veldwerk Literatuuronderzoek Analysen van vondsten in de literatuur Identificeren van onderzoeksitems Opstellen van interviewvragen Eisen aan geïnterviewden Ontwikkelen van de strategie voor keuze geïnterviewden Afnemen van interviews Verantwoorden van wijze waarop conclusies worden getrokken Conclusies en aanbevelingen Antwoorden op de onderzoeksvragen Antwoord op onderzoeksvraag Antwoord op onderzoeksvraag Antwoord op onderzoeksvraag 3 en onderzoeksvraag Antwoord op onderzoeksvraag Antwoord op de probleemstelling...66 X

11 6.3 Conclusies Verschil in HNW en leiderschap in publieke en private organisaties Vergelijking literatuur en praktijk Discussie Aanbevelingen...73 Referenties...75 Bijlagen...83 A: Interviewvragen...83 B: Voorbeeld van een interview...84 C: Lijst met namen van de geïnterviewden...87 D: Nieuw SZW managementprofiel...89 E: Oud SZW managementprofiel...91 F: SNS REAAL initiatieven ter begeleiding van leidinggevenden...94 XI

12 XII

13 Lijst van afkortingen BZK HNW ICOP ICT IWI MLQ OMO SWSR SZW VROM Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het Nieuwe Werken Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeelsbeleid Informatie- en Communicatietechnologie Inspectie Werk en Inkomen Multifactor Leadership Questionnaire Ons Middelbaar Onderwijs Slim Werken Slim Reizen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer XIII

14 XIV

15 1. Introductie De samenleving is in veel opzichten aan het veranderen. Op het gebied van arbeid en dienstverlening zijn er op dit moment twee belangrijke ontwikkelingen gaande, namelijk de invoering van Het Nieuwe Werken (cf. Baane, Houtkamp & Knotter, 2010) en het gebruik van op Cloud Computing gebaseerde dienstverlening (cf. Bogaert, 2011). De focus van dit onderzoek is op Het Nieuwe Werken in relatie tot Kennis Management en Leiderschap. In het eerste hoofdstuk zal het onderzoeksonderwerp worden besproken (sectie 1.1). Voorts zullen we de probleemstelling en onderzoeksvragen formuleren (sectie 1.2). Daarna worden de relevantie van het onderzoek (sectie 1.3) en de onderzoeksmethodologie (sectie 1.4) behandeld. Tot slot wordt de structuur van de scriptie beschreven (sectie 1.5). 1.1 Het Nieuwe Werken en Leiderschap Het Nieuwe Werken (HNW) wordt vaak met de term flexibel werken aangeduid. Het biedt werknemers de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ruim de helft van de medewerkers, anno 2011, bepaalt waar en wanneer ze werken (Over Het Nieuwe Werken, 2011). De verwachting is dat de meeste Nederlandse publieke en private organisaties HNW binnen vijf jaar zullen invoeren (Deloitte, 2010). Baane et al. (2010, p.42) geven aan dat HNW de initiatieven van organisaties bevat, die gericht zijn op het verbeteren van de productiviteit en concurrentiepositie van organisaties en het optimaal benutten van talent. De traditionele kantoortijden en werkplekken maken plaats voor inspirerende ruimtes waar leidinggevenden en medewerkers werken op tijden die ze grotendeels zelf bepalen. Bijl (2009, p.27) constateert dat Het Nieuwe Werken een visie is om het werk effectiever, efficiënter, maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Om deze visie te verwezenlijken dient er gewerkt te worden aan de ICT, de fysieke werkomgeving en de mentale omgeving (Bijl, 2009). De ICT speelt een grote rol binnen HNW. ICT-toepassingen, zoals het Internet, veilige software en communicatieprogramma s, maken het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. De fysieke werkomgeving heeft betrekking op het pand en de faciliteiten die HNW ondersteunen. Baane et al. (2010) geven aan dat de kantoorruimte inspirerend en activiteitgerelateerd dient te zijn. Belangrijke aspecten van de mentale omgeving zijn het 1

16 vertrouwen en het loslaten van de medewerkers (Bijl, 2009). Ten eerste dienen leidinggevenden erop te vertrouwen dat medewerkers beslissingen kunnen nemen over de wijze waarop zij hun werkzaamheden inrichten en verrichten. Ten tweede moeten zij medewerkers loslaten en de vrijheid geven om taken te kunnen uitvoeren zonder voortdurend gecontroleerd te worden. HNW en de nieuwe verantwoordelijkheden van leidinggevenden kunnen ervoor zorgen dat organisaties nieuwe eigenschappen vragen van leidinggevenden. De kans bestaat ook dat een leidinggevende zijn 1 leiderschapsstijl moet aanpassen als gevolg van de invoering van HNW. De traditionele command & control gedachte, die stuurt op aanwezigheid, dient te worden vervangen door een leiderschapsstijl waarbij er wordt gestuurd op resultaat (Bijl, 2009; Baane et al., 2010). Goede resultaten komen tot stand door goed Kennismanagement door de leidinggevenden. Daarbij speelt de bedrijfscultuur een belangrijke rol. HNW brengt omwentelingen teweeg in leiderschap en cultuur en daardoor ook in Kennismanagament. HNW wordt zowel in de publieke als in de private sector ingevoerd. Een in het oog springend verschil tussen beide sectoren is als volgt. In de publieke sector gaat het om de infrastructuur en een rechtvaardige samenleving. In de private sector staan de economische belangen en winst centraal. Een vergelijking tussen publieke instellingen en private instellingen met betrekking tot de leiderschapsstijlen die daarin gehanteerd worden, is daarom interessant. Dit onderzoek richt zich op de verschillen tussen de leiderschapsprofielen en -stijlen in beide sectoren (uit elke sector hebben we een representatie gekozen). Aan de hand van een veel aspecten omvattende vergelijking worden aanbevelingen gedaan waar organisaties, die bekend zijn met het concept van HNW, van kunnen leren. Dit geldt tevens voor organisaties die er in de toekomst mee in aanraking komen. De resultaten van dit onderzoek kunnen ook als advies dienen voor organisaties in beide sectoren (1) voor het begeleiden van het management bij de invoering van HNW en (2) voor het blijvend ondersteunen van het management bij HNW (Education Permanente 2 ). Hieronder geven we meer informatie over de deelnemende organisaties, te weten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zie 1.1.1), en SNS REAAL (zie 1.1.2). 1 Kortheidshalve gebruiken wij in deze scriptie hij en zijn in plaats van hij/zij en zijn/haar. 2 Education permanente is - denk ik- nodig in verband met de technologische ontwikkelingen die tegenwoordig diep ingrijpen op de werkprocessen en daardoor op de stijl en inhoud van de leidinggevende. 2

17 1.1.1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna SZW genoemd) is één van de elf ministeries van de Rijksoverheid. Bij SZW werken de ambtenaren aan het arbeidsmarktbeleid inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop. 3 Het doel van deze publieke instelling is om een sociaal en krachtig Nederland te realiseren, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Onder SZW vallen een aantal diensten en instellingen, te weten: de Arbeidsinspectie, Agentschap SZW, IWI, en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. De Arbeidsinspectie werkt al jaren flexibel. SZW heeft vanaf 2010 HNW, bij SZW het flexibel werken genoemd, fasegewijs ingevoerd en sindsdien zijn steeds meer organisatieonderdelen ermee aan de slag gegaan (Ministerie van SZW, 2011). In 2010 zijn 6 afdelingen en in het voorjaar van 2011 zijn 24 afdelingen gestart met de invoering van het flexibel werken. De doelstelling is dat eind 2013 alle directies/teams dit voorbeeld volgen. Flexibel werken is een mogelijkheid die SZW biedt aan haar medewerkers. Het past in het streven naar resultaatgericht werken en het op het juiste niveau leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie. SZW wil ook een moderne werkgever zijn en de kantooruimte efficiënter benutten. Er kan zowel buiten als binnen het kantoor flexibel worden gewerkt. De invulling van flexibel werken is maatwerk SNS REAAL SNS REAAL is een bank-verzekeraar met drie kernproductgroepen: hypotheken en vastgoedfinancieringen, sparen en beleggen, en verzekeren en pensioenen (SNS REAAL, 2011). Deze private organisatie begon in 2009 met HNW. In september 2011 werkten 1877 medewerkers op deze manier. Uiteindelijk zal de hele organisatie overgaan op HNW. SNS REAAL implementeert HNW met als hoofddoel een goede werkgever te zijn. De medewerkertevredenheid staat hoog in het vaandel (Baane et al., 2010). Daarnaast heeft SNS REAAL als doel een betere bediening van de klanten tegen lagere kosten en met een hogere productiviteit (Meerbeek, 2010). 3 3

18 1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen HNW is een breed concept. Organisaties uit diverse sectoren passen het op hun eigen manier toe. Voor alle organisaties zijn echter twee factoren van cruciaal belang om HNW tot een succes te maken, namelijk: (1) eigenschappen en competenties van leidinggevenden, en (2) de initiatieven die men neemt om leidinggevenden te begeleiden met HNW. Ons onderzoek richt zich dan ook op beide factoren. De probleemstelling (PS) is derhalve tweevoudig en is gesplitst in PS 1 en PS 2 (zie hieronder). Om het doel (de adequate beantwoording van PS 1 en PS 2) te bereiken, zijn bij elke deelprobleemstelling twee onderzoeksvragen geformuleerd (zie en 1.2.2). Tot slot is er een additionele onderzoeksvraag geformuleerd die zich richt op de toekomst van HNW (zie 1.2.3) Eigenschappen en competenties van leidinggevenden Er zijn diverse eigenschappen en competenties die leidinggevenden helpen bij het aansturen van medewerkers die werken volgens HNW. In de literatuur worden er een aantal van genoemd. Hier gaan we in hoofdstuk drie verder op in. De eerste probleemstelling is gericht op dit onderwerp en is hieronder geformuleerd. PS 1: Welke eigenschappen of competenties dient een leider te bezitten om een goede aansturing te kunnen geven aan medewerkers die werken conform HNW? Om PS 1 te beantwoorden zijn er twee onderzoeksvragen (OV) geformuleerd. OV 1: Welke verschillen zijn er ten aanzien van leiderschapsprofielen en leiderschapsstijlen tussen de publieke en private sector? OV 2: Welke verschillen zijn er ten aanzien van leiderschapsprofielen en leiderschapsstijlen tussen de traditionele manier van werken en HNW? In OV 1 wordt gekeken of er verschil is tussen beide sectoren in de eigenschappen en competenties die zij in hun leidinggevenden zoeken. Het verschil wordt onderzocht door de leiderschaps- of 4

19 managementprofielen uit publieke en private organisaties te vergelijken. Er wordt ook nagegaan of de leiderschapsstijlen die men in organisaties uit beide sectoren hanteert, verschillen. De meest bekende leiderschapsstijlen worden in hoofdstuk drie behandeld. 4 In OV 2 staan de verschillen tussen de leiderschapsprofielen en -stijlen in de traditionele manier van werken en HNW, centraal. Het antwoord op deze vraag zal duidelijk maken wat er is aangepast aan de profielen en welke stijlen worden gehanteerd als gevolg van de invoering van HNW Initiatieven om leiders te begeleiden met HNW PS 2 is gericht op (1) de initiatieven van organisaties om leidinggevenden te helpen met het eigen maken van de bedoelde eigenschappen en competenties, en (2) de manier waarop organisaties leidinggevenden ondersteunen met het leidinggeven. Wij kijken in het bijzonder naar welke initiatieven in de praktijk een bijdrage hebben geleverd. Organisaties kunnen aan de hand hiervan besluiten welke initiatieven zij willen toepassen voor het begeleiden van hun leidinggevenden. PS 2: Wat kunnen organisaties doen om leiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van de eigenschappen en competenties (zie PS 1) en het geven van leiding die past binnen HNW? Om PS 2 te beantwoorden hebben we OV 3 en OV 4 geformuleerd. Daartoe introduceren we het begrip ideale situatie. Natuurlijk weten we dat die niet bestaat. Toch is het goed om er naar te streven en op basis van achtergrondinformatie deze te formuleren. Voor ons is de ideale situatie vooralsnog een situatie waarbij: (1) de organisatie trainingen geeft aan leidinggevenden om ze te begeleiden met HNW, (2) de organisatie over de juiste technologische middelen beschikt om HNW te ondersteunen, (3) leidinggevenden en medewerkers de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, (4) leidinggevenden de dienende leiderschapsstijl hanteren, waarbij zij door medewerkers gezien worden als coach en mentor, (5) leidinggevenden de volgende competenties hebben: (1) strategische visie uitdragen, (2) goed kunnen communiceren, (3) op afstand leiden, (4) vertrouwen hebben in medewerkers, (5) 4 In het huidig onderzoek wordt leiderschapsstijl gedefinieerd als: de wijze waarop een leider dagelijks invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid, daarbij zijn persoonlijke kenmerken inbrengend (De Pater, 2004). 5

20 sturen op resultaat, (6) onderscheid maken tussen medewerkers, (7) voldoende technische kennis bezitten, en (8) medewerkers stimuleren om zich te ontwikkelen, (6) de publieke organisatie haar doel grotendeels bereikt door werk en bestaanszekerheid te creëren voor iedereen, (7) de private organisatie in staat is financiële winst te maken. Na de beantwoording van OV 3 en OV 4 zullen we meer inzicht hebben over de ideale situatie. Derhalve wordt de definitie mogelijk aangepast. OV 3: Wat is de ideale situatie voor leiders in de publieke sector? OV 4: Wat is de ideale situatie voor leiders in de private sector? Voor bovenstaande vragen wordt allereerst gekeken naar factoren die HNW tot een succes maken. Ten tweede kijken we naar de initiatieven die organisaties nemen om leidinggevenden te begeleiden. Ten derde wordt onderzocht welke behoeften leidinggevenden hebben met betrekking tot HNW. Aan de hand van deze informatie kunnen de onderzoeksvragen worden beantwoord HNW in de toekomst De ideale situatie, die in het huidig onderzoek wordt beschreven, behoeft in de toekomst niet als de ideale situatie te worden beschouwd. Organisaties kunnen zich te zijner tijd op andere onderwerpen richten, en ook de ontwikkeling van de technologie speelt hier een rol. Uit onderzoek is ons gebleken dat organisaties zich op dit moment vooral richten op het invoeren van HNW (Van Damme, 2011). Er wordt verwacht dat deze organisaties zich in de toekomst meer zullen focussen op (1) sociale cohesie en (2) het delen van één pand met meerdere organisaties (Van Damme, 2011). Aangezien HNW zich zal blijven ontwikkelen, zullen er in de toekomst ook andere factoren komen waar organisaties rekening mee dienen te houden. OV 5 richt zich op de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn en in de toekomst voor een nieuwe setting zullen zorgen. OV 5: Welke ontwikkelingen zien wij op het gebied van HNW in de publieke en private sector? 6

21 Zoals eerder aangegeven wordt in dit onderzoek een vergelijking gemaakt tussen de publieke en private sector. Debowski (2006) constateert dat publieke, private en non-profit organisaties verschillende bestuurlijke structuren hebben. Deze structuren bepalen welke bedrijfsprocessen worden gehanteerd. Aangezien organisaties verschillende doelen en structuren hebben, is het interessant om na te gaan of de sector van invloed is (1) op de vereiste eigenschappen voor leidinggevenden en de manier waarop wordt leiding gegeven binnen HNW en (2) op de initiatieven die men neemt om de leidinggevenden te begeleiden met HNW. 1.3 Relevantie van het onderzoek De waarde van het huidig onderzoek wordt hieronder toegelicht in de wetenschappelijke relevantie (zie 1.3.1) en de maatschappelijke relevantie (zie 1.3.2) Wetenschappelijke relevantie Er is tot op heden redelijk veel onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van HNW. Zo heeft de Erasmus University Rotterdam School of Management (2011) onderzoek verricht onder ruim 100 organisaties. Hierbij is gekeken naar de impact van HNW op (1) de flexibiliteit van de organisatie, (2) het welzijn en de werk-privé balans, (3) de werknemerstevredenheid, (4) de besparing op huisvestingskosten, (5) het werkgeversimago, en (6) de productiviteit. Ook andere onderzoekers hebben zich gericht op de behoeften en tevredenheid van medewerkers na de invoering van HNW (zie Van der Voort & Pullen, 2002; Krijnen, 2010; Metsaars & Bekkers, 2010). Een zevende onderzoeksfocus heeft betrekking op leiderschapsstijlen binnen HNW (zie Kok & Treffers, 2010). Hoewel dit een veelbesproken onderwerp is, heeft er tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar HNW in combinatie met leiderschap waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de publieke en private sector. Ons onderzoek zal een voorloper zijn op dit gebied, aangezien deze vergelijking centraal staat Maatschappelijke relevantie De invoering van HNW betekent voor leidinggevenden, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor het succes van HNW, dat zij rekening moeten houden met nieuwe factoren. Het is mogelijk dat zij zelfs hun manier van leidinggeven moeten aanpassen aan de nieuwe werkomgeving. 7

22 Wij voorzien drie maatschappelijk relevante uitkomsten van ons onderzoek. Ten eerste kan het onderzoek naar de leiderschapsstijlen in HNW, in de praktijk als voorbeeld dienen voor het aanpassen van de huidige stijl van leidinggeven. Ten tweede kan de vergelijking van de publieke en private sector met betrekking tot leiderschapsstijl en de begeleiding van leidinggevenden, een richtlijn zijn voor het begeleiding van leidinggevenden met HNW. Ten derde hebben organisaties de behoefte om hun principes en methoden wetenschappelijk te onderzoeken en te ondersteunen. Het huidig onderzoek kan daarbij van dienst zijn, aangezien het gebaseerd is op zowel wetenschappelijke bevindingen als praktijkervaringen uit organisaties uit beide sectoren. 1.4 Onderzoeksmethodologie De methodologie voor het uitvoeren van dit onderzoek bestaat uit acht fasen. Te weten: (1) literatuuronderzoek, (2) analysen van vondsten in de literatuur, (3) het identificeren van onderzoeksitems, (4) het opstellen van de interviewvragen, (5) het opstellen van eisen waaraan de geïnterviewden dienen te voldoen, (6) het ontwikkelen van een strategie voor het bepalen van de geïnterviewden, (7) het afnemen van de interviews, en (8) het verantwoorden van de wijze waarop conclusies worden getrokken. In de eerste fase van het onderzoek worden achtergrondinformatie en definities aangereikt van HNW, leiderschap, en publieke en private organisaties. Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de analyse in fase twee, zullen aan het einde van de hoofdstukken twee, drie, en vier telkens de vondsten worden samengevat in een hoofdstuksamenvatting. Onderzoeksitems worden naar aanleiding van de hoofdstukken geïdentificeerd in fase drie. Voor een goed overzicht worden deze echter in samenhang genoemd en uitgewerkt in hoofdstuk 5: Opzet van het veldwerk. In fase vier worden de interviewvragen opgesteld en in fase vijf de eisen waar geïnterviewden aan dienen te voldoen. In fase zes wordt een strategie ontwikkeld die gebruikt zal worden bij het benaderen van de geïnterviewden. Vervolgens worden in fase zeven de interviews afgenomen, waarna in de achtste fase conclusies worden getrokken en verantwoording wordt afgelegd over de wijze waarop dit gebeurt. 8

23 1.5 Structuur van de scriptie In hoofdstuk één worden het onderwerp, de probleemstelling en de onderzoeksvragen besproken. We geven ook de relevantie van het onderzoek aan en bespreken kort de methode van het onderzoek. In samenhang hiermee bespreken we in hoofdstuk twee de meest invloedrijke ontwikkelingen, die hebben geleid tot een nieuw werkcontext en Het Nieuwe Werken. Er worden drie definities van Het Nieuwe Werken met elkaar vergeleken en er wordt aangegeven welke definitie wij zullen hanteren. Voorts worden de voordelen en risico s van HNW uiteengezet. In het tweede deel van dit hoofdstuk bespreken we de veranderingen, die de implementatie van HNW teweeg brengen. Tot slot geven we de belangrijkste bevindingen van het hoofdstuk in een hoofdstuksamenvatting weer. In hoofdstuk drie gaan we in op het onderzoeksonderwerp, namelijk Leiderschap en HNW. De rol van leiders binnen organisaties wordt uitgelegd en er komen verschillende leiderschapsstijlen aan de orde. We geven aan welke eigenschappen, competenties en stijl volgens de literatuur het meest past bij leiders in HNW. Hierna volgt een hoofdstuksamenvatting. In hoofdstuk vier gaan we globaal in op de verschillen tussen de publieke en private sector alsook verschillen tussen deze sectoren met betrekking tot leiderschap en HNW. Dit hoofdstuk wordt wederom afgesloten met een hoofdstuksamenvatting. Na het theoretisch kader, bestaande uit hoofdstukken twee, drie, en vier, bespreken we in hoofdstuk vijf de opzet van het veldwerk. Alle acht fasen die zijn doorlopen worden nader toegelicht en verantwoord. Hoofdstuk zes bevat de conclusies en aanbevelingen. Hierbij worden de onderzoeksvragen (OV 1 t/m OV 5) en probleemstelling (PS 1 en PS 2) beantwoord, conclusies getrokken, discussiepunten besproken en aanbevelingen aangereikt. 9

24 10

25 2. Het Nieuwe Werken In dit hoofdstuk staat HNW centraal. In sectie 2.1 worden drie definities gegeven die het concept zo compact mogelijk beschrijven. Wij kiezen er bewust één uit als ons uitgangspunt. Daarna worden in sectie 2.2 de ontwikkelingen beschreven die naar HNW hebben geleid. Vervolgens bespreken we de voordelen (sectie 2.3) en de risico s (sectie 2.4) van HNW. In sectie 2.5 worden de factoren geïdentificeerd die veranderen na de implementatie van HNW. Deze worden gecategoriseerd in bricks, bytes, en behavior. Sectie 2.6 bevat een hoofdstuksamenvatting met de belangrijkste bevindingen. 2.1 Definities van HNW Steeds meer organisaties beseffen dat het bereiken van hun doelstellingen op een meer efficiënte en effectieve manier kan, namelijk door het HNW. In deze paragraaf worden drie definities aangehaald die HNW beschrijven. Zij zijn afkomstig van Schoemakers (2009), Bijl (2009), en Baane et al. (2010). Ook wordt gekeken naar de bruikbaarheid van deze definities voor het huidig onderzoek. Definitie 2.1 (Schoemakers, 2009, p.18): Het nieuwe werken is een manier van werken waarbij ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager fungeren om kenniswerk beter en flexibeler in te richten. Bij het nieuwe werken zijn tijd en plaats van ondergeschikt belang. Werken kan, dankzij nieuwe communicatiemiddelen, op verschillende locaties en tijden plaatsvinden. Vertrouwen in medewerkers en collega s, het nemen van eigen verantwoordelijkheden en focus op resultaten staan hierbij centraal. Deze definitie is bruikbaar aangezien de belangrijkstee factoren van HNW worden genoemd. Het geeft een vrij algemeen, maar compacte beschrijving van HNW. Definitie 2.2 ( Bijl, 2009, p.27): HNW is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Deze definitie wordt aangevuld met een verdere beschrijving van het concept. Volgens Bijl (2009) 11

26 moet er gewerkt worden aan de ICT, de fysieke werkomgeving, en de mentale omgeving om de visie van HNW te verwerkelijken. Bij organisaties die volgens de principes van HNW handelen, staat de kenniswerker centraal en wordt hij volgens Bijl (2009, p.28) niet meer gezien als een vervangbaar hulpmiddel van het proces, maar is het proces er ter ondersteuning van het unieke werk van de mens. De leidinggevende dient er op te vertrouwen dat de kenniswerker taken individueel kan afhandelen en dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn beslissingen met betrekking tot het werkproces. Hij krijgt hiervoor de vrijheid en de middelen om buiten het kantoor bereikbaar te zijn en toegang te krijgen tot de benodigde data. Bijl (2009) geeft aan dat de vrijheid ervoor zorgt dat het werk leuker, zinvoller, en uitdagender wordt en de kenniswerker er dus gelukkiger van wordt. Dit leidt ertoe dat HNW niet alleen voor de kenniswerker zelf voordelen meebrengt, maar ook voor de organisatie. De kenniswerker gaat namelijk effectiever en efficiënter werken omdat hij het zelf wil en niet omdat hij verplicht is. De vrijheid maakt het ook niet meer verplicht om tijdens kantooruren fysiek aanwezig te zijn op het kantoor. Met betrekking tot bruikbaarheid is de definitie van Bijl (2009) kort en geeft het de elementen van HNW niet specifiek aan. Deze beschrijft hij afzonderlijk, waardoor de definitie van HNW zelf niet volledig is en daarmee minder bruikbaar is dan die van Schoemakers (2009). De derde definitie geeft echter wel een volledig beeld van HNW, daarom zal deze in ons onderzoek gehanteerd worden. Volgens Baane et al. (2010) is er sprake van HNW indien alle onderstaande vier werkprincipes worden gerealiseerd. Definitie 2.3 (Baane et al., 2010, p.42) HNW bestaat uit vier werkprincipes, te weten: 1. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (any time, anywhere) 2. Sturen van medewerkers op resultaat (manage your own work) 3. Vrij toegang tot en gebruik van kennis, ervaringen en ideeën (unlimited access and connectivity) 4. Flexibele arbeidsrelaties (my size fits me) We bespreken deze vier werkprincipes in het kort. Bij punt één wordt de mogelijkheid genoemd om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Dit is een belangrijk punt voor HNW. Ook Van Dooren (2011) geeft aan dat dit aspect bij de kern van HNW hoort. Bij punt twee gaat het om het sturen op output (dat is vaak besproken in de literatuur). De 12

27 leidinggevende zal binnen HNW de bijdrage aan het resultaat beoordelen en niet, zoals in de traditionele manier van werken, de aanwezigheid van de werknemers beoordelen of de kwaliteit van de tussenproducten (Baane et al., 2010). Bij het derde punt is de toegankelijkheid tot informatie cruciaal. Natuurlijk speelt de ICT een grote rol bij het toegankelijk maken van digitale informatie. Dit dient echter zorgvuldig en veilig te gebeuren, aangezien vertrouwelijke informatie niet bij derden terecht mag komen. Bij het vierde punt van HNW wordt aandacht besteed aan de individuele arbeidsrelatie met de medewerkers op basis van hun ambities, competenties, levensstijl, en levensfase (Baane et al., 2010). Aangezien alle bovenstaande elementen terug komen in de definitie van Baane et al. (2010), zal hun definitie als uitgangspunt worden gebruikt voor het huidige onderzoek. 2.2 Ontwikkelingen naar HNW In de afgelopen tientallen jaren hebben technologische, demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen ertoe geleid dat organisaties het werk op een nieuwe manier kunnen organiseren. Deze ontwikkelingen en de nieuwe vormgeving van de arbeidsmarkt hebben naar het tijd- en plaatsonafhankelijk werken geleid (Van der Werff & Spekschate, 2010). Hoewel HNW zelf geen nieuw concept is en men al ongeveer twintig jaar geleden tijd- en plaatsonafhankelijk kon werken met behulp van de mobiele telefoon en (Adema, geciteerd in Speciaal Over Het Nieuwe Werken, 2010), heeft een aantal ontwikkelingen organisaties verder gestimuleerd om HNW in te voeren. Volgens Bijl (2009) is het een goed moment om conform HNW te werken en wel om diverse redenen. We noemen (1) de geconditioneerde industriële mindset van mensen, (2) het tot voor kort ontbreken van een echte noodzaak om te veranderen, (3) recente maatschappelijke ontwikkelingen, en (4) de vrij plotselinge doorbraak van ICT (in het bijzonder Cloud Computing) (Bijl 2009, p.30). In deze sectie worden zes belangrijke factoren toegelicht die een sterke invloed hebben gehad op het ontstaan van HNW. Deze factoren zijn: (1) de verschuiving van de industriële economie naar de kenniseconomie, (2) de nieuwe verhouding tussen werkgevers en werknemers, (3) de globalisering, (4) de opkomst van ICT, (5) de vergrijzing, en (6) het groeiend belang van duurzaamheid (zie tot en met 2.2.6). 13

28 2.2.1 Van industriële economie naar kenniseconomie Externe omstandigheden en de aard van het werk zijn in de afgelopen dertig tot veertig jaar veranderd (Bijl, 2009). Deze verandering is de eerste factor van het ontstaan van HNW. De verandering is voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving van een industriële economie naar een kenniseconomie. Vanaf het begin van de industriële revolutie in de 18 e eeuw was de aandacht vooral gevestigd op het machinaal produceren van goederen. Voor organisaties was het belangrijk om voor een maximaal resultaat de werknemers, de werkprocessen, en de resultaten onder controle te hebben. Managers hanteerden daarom de command & control leiderschapsstijl, waarbij uitgeschreven procedures en gedetailleerde werkinstructies de manier van werken bepaalden (Bijl, 2009). Dit sterk hiërarchische en bureaucratische principe bleek succesvol te zijn, waardoor het zelfs na de industriële revolutie werd gebruikt om mens en arbeid te organiseren (Baane et al., 2010). In de twintigste eeuw waren organisaties dan ook volledig volgens het command & control principe ingericht (Van Dooren, 2011). 5 Dit gold zowel voor administratieve instellingen als dienstenorganisaties (Bijl, 2009). Volgens Bijl (2009) was het administratieve werk tijd- en plaatsafhankelijk, omdat het gebruik van papier hoog in het vaandel stond. Deze traditionele manier van werken en leidinggeven veranderde toen men besefte dat de maatschappij waarin organisaties opereerden, veranderde. Vanaf het einde van de twintigste eeuw heeft arbeid, natuurlijke hulpmiddelen en kapitaal plaatsgemaakt voor service en expertise. Ook Bingley (2008) geeft aan dat de aard van het werk verandert en een steeds meer kennisintensief karakter krijgt. In veel landen, zoals Zweden, Singapore, Canada, en Nederland (Arnoldus & Van Steenhoven, 2010) speelt kennis zelfs een grotere rol in de ontwikkeling van het land en heeft het meer waarde (Chapman, 2001) dan arbeid, natuurlijke hulpmiddelen en kapitaal. Medewerkers van kennisgeoriënteerde organisaties ontwikkelen innovatieve producten en diensten, die economische groei mogelijk maken en stimuleren. Davenport (in Bingley, 2008, p.24) geeft de volgende definitie voor deze medewerkers, ook wel kenniswerkers genoemd. Definitie 2.4 Kenniswerkers hebben een hoge mate van ervaring, opleiding, of expertise, en het primaire doel van hun werk bevat de creatie, distributie of applicatie van kennis. Kenniswerkers willen zich ontplooien en er is meer behoefte ontstaan om met betrekking tot de 5 Een kleine kanttekening is hier op zijn plaats. De uitspraak is namelijk niet in overeenstemming met de evolutie van leiderschapstheorieën (zie 3.2). We hebben op genoemd punt eerder geen nader onderzoek verricht. 14

29 werkomstandigheden andere eisen te stellen. Dit leidt naar een nieuwe verhouding tussen werkgevers en werknemers binnen organisaties Nieuwe verhouding tussen werkgever en werknemer Hieronder geven we drie redenen waarom er een nieuwe verhouding is ontstaan tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding is tevens de tweede factor van het ontstaan van HNW. Ten eerste constateren Van der Werff en Spekschate (2010) dat werknemers veeleisender zijn geworden wat ontplooiing- en ontwikkelingsmogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden betreft. Werknemers spelen tegenwoordig ook een rol bij het bepalen van de functie-inhoud en de beloning. Dit werd bij de oudere generatie alleen door de werkgever bepaald. Ten tweede geven De Leede et al. (2002) aan dat er tegenwoordig geen sprake meer is van life time employement; er is meer job hopping en flexibility. Zo geven werkgevers tijdelijke contracten en wisselen werknemers vaker en sneller van baan (De Leede et al., 2002). Ze zijn niet meer gedurende een lange periode van hun carrière verbonden aan één organisatie. Ten derde is kennis en informatie nu niet meer alleen toegankelijk voor topmanagers, maar kan het ook verspreid worden naar andere medewerkers (Baane et al., 2010). Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid kennis en informatie die een topmanager heeft, nagenoeg net zo veel is als die van de kenniswerker. Kennis is macht is niet langer meer geldig (Baane et al., 2010), maar wordt vervangen door kennis is kracht (Van Gool, Töller & Weller, 2011) of kennisdelen geeft kracht (Bijl, 2009) Globalisering Het groeiend belang in internationale handel en investeringen, en de wil van landen om meer op elkaar in te spelen qua economie, politiek en cultuur is de derde factor dat voor een nieuwe context heeft gezorgd. Voor organisaties betekent globalisering het creëren van mogelijkheden buiten het eigen land en het binnenlaten van internationale concurrenten in de thuismarkt (Debowski, 2006). Globalisering heeft er ook toe geleid dat het zoeken naar meer efficiëntie in productie en service belangrijker is geworden en dat consumenten hogere verwachtingen hebben van de kwaliteit van producten (Chapman, 2001). Als gevolg van de groei in het aantal aanbieders, hebben consumenten namelijk meer keus waardoor organisaties worden gedwongen om creatief, innovatief, en efficiënt te zijn om succesvol te blijven. 15

30 Aangezien consumenten een dergelijke macht hebben, heeft er bij bedrijven en overheidsinstellingen een verschuiving plaatsgevonden van productcentrisch naar klantcentrisch (Bijl, 2009). Chapman (2001) constateert dat er ook druk is op organisaties om snel te reageren op onvoorziene veranderingen en markten. Ook De Jong (2007) geeft aan dat organisaties voortdurend moeten vernieuwen en producten, diensten en werkprocessen moeten verbeteren om te kunnen overleven op de langere termijn Opkomst van ICT Een vierde factor die veel invloed heeft op organisaties, is de ontwikkeling van informatie en communicatie technologie (ICT). Door ICT zijn er meerdere manieren ontstaan waarop men informatie kan delen, met elkaar kan communiceren, en taken kan uitvoeren. Veel werk is weggeautomatiseerd door bijvoorbeeld het thuisbankieren of het online inchecken op het vliegveld mogelijk te maken (Bingley, 2008). Het Internet heeft dan ook een wereld van informatie en mogelijkheden geopend. Door het Internet en Web 2.0 is er een werk- en leefstijl gecreëerd waarbij virtueel samenwerken, communiceren, netwerken, en kennis delen centraal staat (Baane et al., 2010). Medewerkers hebben vanwege digitalisering van informatie en het Internet ook toegang tot informatie die voorheen alleen de leidinggevenden hadden. Daarnaast kan informatie sneller, effectiever, en efficiënter gedeeld worden en daarmee het werk tijd- en plaatsonafhankelijk maken (Bijl, 2009). Kenniswerkers kunnen met behulp van ICT een netwerk opbouwen, uitbreiden en kennis delen (Bijl, 2009) Vergrijzing In Nederland ervaren organisaties in toenemende mate problemen als gevolg van de vergrijzing, tevens de vijfde factor die leidt naar HNW. De Vergrijzingsmonitor (MarketResponse, 2010) laat zien dat dit in 2009 bij 20% het geval was en in 2010 is gestegen naar ruim 25%. De consequentie van deze demografische ontwikkeling is dat het aantal personen dat werkt daalt, en het aantal personen dat met pensioen gaat, stijgt (Van Zeist, 2011). Voor kennisrijke organisaties betekent het vertrek van werknemers die met pensioen gaan, verlies van specifieke kennis. Om werknemers toch langer te kunnen inzetten, zouden organisaties HNW kunnen invoeren (MarketResponse, 2010). HNW kan er enerzijds voor zorgen dat werknemers langer blijven werken, terwijl het de 16

31 werkomgeving voor nieuwe, jonge werknemers aantrekkelijk maakt. 6 Volgens Van Dooren (2011) kan door middel van HNW talent zowel worden binnengehaald als binnen gehouden worden. Aangezien er op de arbeidsmarkt een schaarste is aan jonge, getalenteerde kenniswerkers, moeten organisaties rekening houden met hun wensen en zich aanpassen om als werkgever aantrekkelijk te blijven (Baane et al., 2010). Organisaties kunnen zelfs instorten als er niet wordt ingegrepen, aangezien het aantal werkenden daalt (Van Dooren, 2011) Duurzaamheid De afgelopen jaren is duurzaamheid steeds belangrijker geworden. Met duurzaamheid wordt planet, people, en profit bedoeld waarbij organisaties het milieu meer in beschouwing dienen te nemen, maar ook aan het welzijn van de mensen en aan het maken van winst moeten denken (Bijl, 2009). Bij HNW krijgen medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken. Daarnaast kunnen ze ook op andere tijden dan half negen tot vijf te werken en naar het kantoor komen. Als gevolg hiervan kan men ten eerste wekelijks minder kilometers maken en ten tweede minder lang in de file staan, wat beide voor minder CO 2 uitstoot zorgt (Boland, 2010). Na het invoeren van HNW is er ook behoefte aan minder kantoorruimte. Het totaal aantal km 2 dat niet meer gebruikt wordt voor kantoorgebouwen, kan worden gebruikt voor andere doeleinden. Bijl (2009) geeft aan dat de veranderingen en ontwikkelingen er toe hebben geleid dat men het werk op een nieuwe wijze moet organiseren, inrichten, aansturen, uitvoeren, en belonen. Organisaties kiezen vaak voor HNW wanneer zij deze nieuwe invulling willen geven. De flexibiliteit van HNW zorgt ervoor dat elke organisatie het op een eigen manier kan interpreteren en kan toepassen (Baane et al., 2010). Het hangt echter af van het type werk en de doelstellingen van de organisatie of HNW geïmplementeerd dient te worden. HNW is namelijk niet altijd een betere manier van werkindeling. Het is ook niet toepasbaar op elke functie. Bijl (2009) geeft als voorbeeld de loodgieter die bij mensen thuis een lekkage moet verhelpen en de chirurg die aan de operatietafel in het ziekenhuis moet opereren. Hij geeft echter ook aan dat er steeds meer werkzaamheden en functies wel tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. Een gedeelte van de werkzaamheden, zoals het 6 Hier is een kanttekening noodzakelijk, want de meest recente praktijkervaring laat zien dat jonge medewerkers juist op kantoor willen werken (ASA student, 2011). Een geïnterviewde van ons onderzoek gaf aan dat jonge medewerkers collega s willen zien, omdat zij dan meer leren en dat medewerkers die pas ergens beginnen, de behoefte hebben om fysiek contact te hebben met collega s. Ook uit het onderzoek van Krijnen (2010) bij SNS REAAL blijkt dat de jongste categorie medewerkers in de praktijk minder thuis werkt dan de oudere categorie medewerkers. 17

32 administratieve gedeelte van het werk, kan namelijk wel buiten kantooruren op een andere locatie worden gedaan. Dit is de reden dat HNW toch in meerdere sectoren ingezet kan worden. 2.3 Voordelen van HNW In 2.1 is een aantal doorslaggevende ontwikkelingen besproken die het voor organisaties mogelijk hebben gemaakt om HNW in te voeren. In deze sectie worden de voordelen van HNW besproken waardoor veel organisaties besluiten van HNW gebruik te gaan maken. De redenen om HNW te introduceren zijn gerelateerd aan de verwachtingen van organisaties, namelijk (1) meer productiviteit, (2) verlaging van kosten, (3) hogere werknemer- en klanttevredenheid en (4) een betere reputatie van het bedrijf (Bijl, 2009; Baane et al., 2010; Van Dooren, 2011). Van Dooren (2011) geeft daarnaast aan dat de organisatie (5) talentvolle werknemers binnen kan halen en (6) dat er minder tijd verloren gaat wanneer de werknemers werken volgens HNW. Organisaties kunnen op grond van diverse doelen besluiten over te gaan op dit concept. Zo heeft SNS REAAL HNW geïmplementeerd met als hoofddoel een goede werkgever te zijn. Daarmee heeft de bank en verzekeraar zich voornamelijk gericht op de wensen van de medewerkers (Baane et al., 2010). Voor KPN zijn een hogere omzet, productiviteitsstijging en kostenreductie erg belangrijk, terwijl Rabobank door middel van HNW haar klanten beter wil bereiken (Baane et al., 2010). De verwachte opbrengsten kunnen (1) ten goede komen aan kostenbesparing of (2) bijdragen aan de waardecreatie. De verwachte opbrengsten kunnen volgens Hamel en Pralahad (1994) dan ook in deze twee categorieën worden ingedeeld. Dit wordt het teller- en noemermanagement genoemd, waarbij tellermanagement zich richt op het vergroten van opbrengsten door het onderscheiden en benutten van nieuwe marktkansen, het anticiperen op veranderende klantverwachtingen en het investeren in de daarvoor benodigde competenties (Baane et al., 2010, p.49). Bij noemermanagement probeert men doelstellingen van de organisatie zo efficiënt mogelijk te realiseren en daarmee kosten te besparen. De meeste Nederlandse organisaties richten zich op deze noemerkant (Volberda, Van den Bosch & Jansen, 2006). Volgens Hamel en Prahalad (1994) zal deze vorm van organisatievoordeel slechts tijdelijk effect hebben, aangezien organisaties zich nauwelijks verder ontwikkelen en alleen de huidige processen op een kostenverlagende manier 18

33 uitvoeren. Vooral tellermanagement zal voor structurele groei zorgen en meer opbrengen. Hieronder valt onder andere meer tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, prestatieverbetering, betere samenwerking, het benutten van beschikbare kennis, aantrekkelijker werkgeversimago en duurzaam ondernemen (Baane et al., 2010). Volgens Baane et al. (2010) kunnen ook de verhuizing naar een nieuw pand, een verbouwing of een nieuw IT-systeem aanleiding zijn om volgens de principes van HNW te gaan werken. Hiermee wordt een nieuwe werkomgeving gecreëerd waarbij de behoeften van zowel de organisatie als de werknemers in beschouwing wordt genomen en de totale kantooroppervlakte wordt teruggedrongen. Zoals eerder (en passant) is aangegeven, is een ander voordeel van HNW (7) het feit dat het personeel minder vaak tijdens de files naar het kantoor behoeft te rijden. Op deze manier levert de organisatie ook een bijdrage aan de vermindering van de CO 2 -uitstoot, wat positief is voor het imago van de organisatie (Boland, 2010). 2.4 Risico s van HNW De invoering van HNW kan ook consequenties hebben die minder positief zijn. We noemen hieronder acht risico s. De dynamische werkomgeving, waarbij men niet meer met dezelfde collega s op een vertrouwde afdeling werkt kan (1) een negatieve invloed hebben op de sociale cohesie. Baane et al. (2010) constateren dat veel medewerkers de informele contacten en gezelligheid op het kantoor missen. Ook Bijl (2009) noemt het verlies van de sociale context van werken als één van de nadelen van HNW. De afwezigheid van sociale cohesie kan (2) sociale isolatie tot gevolg hebben (Rajulton, Ravanera & Beaujot, 2007). Sociale isolatie houdt in dat werknemers die buiten kantoor werken, de informele interacties missen die ontstaan wanneer zij bij collega s en vrienden zijn (Cooper & Kurland, 2002). Uit het onderzoek van Cooper en Kurland (2002) blijkt dat de effecten van telewerken, betreffende de isolatie van werknemers een waar obstakel kan zijn. Ook Broder (1996) en Van Dooren (2011) merken op dat werknemers, wanneer zij werken vanuit een andere locatie dan het kantoor, professioneel of sociaal geïsoleerd kunnen raken. Dit is negatief, aangezien professionele isolatie ervoor kan zorgen dat medewerkers beperkte mogelijkheden krijgen om 19

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET NIEUWE WERKEN ONDERZOEK NAAR DE BEREIDHEID VAN MEDEWERKERS EN

OP WEG NAAR HET NIEUWE WERKEN ONDERZOEK NAAR DE BEREIDHEID VAN MEDEWERKERS EN 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM OP WEG NAAR HET NIEUWE WERKEN ONDERZOEK NAAR DE BEREIDHEID VAN MEDEWERKERS EN LEIDINGGEVENDEN BINNEN STADSONTWIKKELING OM TE WERKEN VOLGENS DE PRINCIPES VAN HET NIEUWE

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Onder de waterlijn. Onderzoek stand van zaken Het Nieuwe Werken en de waterschappen. Het Nieuwe Werken Scan 1

Onder de waterlijn. Onderzoek stand van zaken Het Nieuwe Werken en de waterschappen. Het Nieuwe Werken Scan 1 Onder de waterlijn Onderzoek stand van zaken Het Nieuwe Werken en de waterschappen Het Nieuwe Werken Scan 1 Onder de waterlijn Onderzoek Stand van zaken Het Nieuwe Werken en de waterschappen Status Definitief

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

De effecten en bevorderende factoren van het nieuwe werken. Ervaringen van medewerkers van de Universiteit Twente

De effecten en bevorderende factoren van het nieuwe werken. Ervaringen van medewerkers van de Universiteit Twente De effecten en bevorderende factoren van het nieuwe werken Ervaringen van medewerkers van de Universiteit Twente Universiteit Twente Afstudeerscriptie master Psychologie, richting Arbeid en Organisatie

Nadere informatie

SUCCES- EN FAALFACTOREN BIJ DE INVOERING VAN HET DIGITAAL KLANTDOSSIER

SUCCES- EN FAALFACTOREN BIJ DE INVOERING VAN HET DIGITAAL KLANTDOSSIER SUCCES- EN FAALFACTOREN BIJ DE INVOERING VAN HET DIGITAAL KLANTDOSSIER Tim van den Brink September 2008 KETENARCHITECTUUR: SUCCES- EN FAALFACTOREN BIJ DE INVOERING VAN HET DIGITAAL KLANTDOSSIER AUTEUR

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

'Pluk de vruchten van Het Nieuwe Werken'

'Pluk de vruchten van Het Nieuwe Werken' 'Pluk de vruchten van Het Nieuwe Werken' Succesfactoren voor managers, medewerkers en organisaties die het beste willen halen uit Het Nieuwe Werken WHITEPAPER Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

De mobiele medewerker. Arbeidsmobiliteit bij Achmea

De mobiele medewerker. Arbeidsmobiliteit bij Achmea De mobiele medewerker Arbeidsmobiliteit bij Achmea Annemieke van Breugel Utrecht: juli 2012 Scriptie: De mobiele medewerker Arbeidsmobiliteit bij Achmea Naam: Annemieke van Breugel 3216403 Plaats & Datum:

Nadere informatie

Het nieuwe werken zonder nieuwe kantooromgeving Onderzoek naar het belang van aanpassingen in de fysieke werkomgeving bij het nieuwe werken

Het nieuwe werken zonder nieuwe kantooromgeving Onderzoek naar het belang van aanpassingen in de fysieke werkomgeving bij het nieuwe werken Het nieuwe werken zonder nieuwe kantooromgeving Onderzoek naar het belang van aanpassingen in de fysieke werkomgeving bij het nieuwe werken Het nieuwe werken zonder nieuwe kantooromgeving Onderzoek naar

Nadere informatie

Verbondenheid binnen Het Nieuwe Werken

Verbondenheid binnen Het Nieuwe Werken Verbondenheid binnen Het Nieuwe Werken Een onderzoek naar de invloed van Het Nieuwe Werken op de betrokkenheid van de medewerkers binnen de Rijksgebouwendienst Geschreven door: Hidayet Bahadin Studentnummer:

Nadere informatie

Een organisatie onderweg

Een organisatie onderweg Een organisatie onderweg Een onderzoek naar betrokkenheid en cohesie bij de Arbeidsinspectie Tilburg, augustus 2011 Menno Jacobs Marcel Quanjel Kazimier Helfenrath Joris de Rooij IVA beleidsonderzoek en

Nadere informatie

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering

Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Employee Engagement ten tijde van organisatieverandering Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de employee engagement van medewerkers van de Business Unit Television van Philips Consumer

Nadere informatie

Coach intern ondernemerschap

Coach intern ondernemerschap Coach intern ondernemerschap Hoe beïnvloeden stijl-, structuur- en EQ-aspecten van leiderschap op business unit niveau intern ondernemerschap van business unit medewerkers? Iris Holtmaat Augustus 2011

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Hoe implementeren organisaties Het Nieuwe Werken en managen ze de veranderingen die het tot gevolg heeft?

Het Nieuwe Werken Hoe implementeren organisaties Het Nieuwe Werken en managen ze de veranderingen die het tot gevolg heeft? Academiejaar 2013 2014 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Het Nieuwe Werken Hoe implementeren organisaties Het Nieuwe Werken en managen ze de veranderingen die het tot

Nadere informatie

hoezo? Het Nieuwe Werken tussen hype en noodzaak Stomerij Onderzoek tandarts maken Afspraak Your business technologists.

hoezo? Het Nieuwe Werken tussen hype en noodzaak Stomerij Onderzoek tandarts maken Afspraak Your business technologists. India bellen morgenochtend 6uur!!! Onderzoek hoezo? Het Nieuwe Werken tussen hype en noodzaak Afspraak tandarts maken Stomerij Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 4 Achtergrond

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie:

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie: Leiderschap Leiderschap bij de borging van verandering gestuurd door verschillende verbeterstrategieën Naam: MSc. Studentnummer: 331491 Datum: 12 juni 2010 Begeleider: Dhr E. (Bert) Huisman MBA Meelezer:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het dilemma van modern ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het dilemma van modern ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het dilemma van modern ondernemen Ingrid Bienefelt 282188LB Masterthesis AOM Opleiding Sociologie Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam,

Nadere informatie

De wensen en verwachtingen van de medewerkers en de werkgever in het hoger onderwijs. Afstudeerscriptie Kern Thompson 325780

De wensen en verwachtingen van de medewerkers en de werkgever in het hoger onderwijs. Afstudeerscriptie Kern Thompson 325780 De wensen en verwachtingen van de medewerkers en de werkgever in het hoger onderwijs Afstudeerscriptie Kern Thompson 325780 1 Colofon Auteur:!!! K. R. J. Thompson Studentnummer:! 325780 Datum:!!! 24-01-12

Nadere informatie

Talentontwikkeling: beleving van de individuele medewerker

Talentontwikkeling: beleving van de individuele medewerker Talentontwikkeling: beleving van de individuele medewerker Talent development: Through the employees eyes Master thesis Strategisch Human Resource Management Yfke van der Sloot Student nr. 839095221 Open

Nadere informatie

Leiderschap in zelforganiserende teams, Een paradox?

Leiderschap in zelforganiserende teams, Een paradox? Leiderschap in zelforganiserende teams, Een paradox? Een praktijkgericht onderzoek naar de rol van leiderschap in de ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Datum: 07-05-2012 Naam student: Eva Baljon

Nadere informatie

Competent meten. Ontwikkeling van een meetinstrument om competentiemanagement voor verpleegkundigen te beoordelen naar effectiviteit.

Competent meten. Ontwikkeling van een meetinstrument om competentiemanagement voor verpleegkundigen te beoordelen naar effectiviteit. Competent meten Ontwikkeling van een meetinstrument om competentiemanagement voor verpleegkundigen te beoordelen naar effectiviteit Eline Nap Afstudeerverslag E.W. Nap Studentnummer 9809791 Afstudeercommissie:

Nadere informatie

Toekomstbestendig werkgeverschap

Toekomstbestendig werkgeverschap Toekomstbestendig werkgeverschap Rapportage Gezamenlijke trainee-opdracht Netwerkstadtrainees 2009-2011 Oktober 10 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Een veranderende context 3 1.1 De regionale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd.

Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd. Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd. I A.C. Strop, mei 2006 II Erasmus Universiteit Rotterdam A.C. Strop, april 2006 III Voorwoord De scriptie is klaar! Wanneer ik dit mag schrijven is er een last van

Nadere informatie

Waarom leiderschap verschilt

Waarom leiderschap verschilt Waarom leiderschap verschilt Een onderzoek naar verschillen in leiderschapsstijl in de top van professionele dienstverlenende organisaties en industriële organisaties Naam student: Studentnummer: 338599

Nadere informatie