LEIDRAAD Preventie, diagnostiek, behandeling en zorg multiresistente tuberculose

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEIDRAAD Preventie, diagnostiek, behandeling en zorg multiresistente tuberculose"

Transcriptie

1 LEIDRAAD Preventie, diagnostiek, behandeling en zorg multiresistente tuberculose

2 Samenstelling werkgroep Multiresistente tuberculose LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Drs. O. (Onno) Akkerman, longarts Tuberculosecentrum Beatrixoord, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen (vanaf ) Drs. R. (Richard) van Altena, longarts Tuberculosecentrum Beatrixoord, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen (tot ) Drs. M.J. (Martin) Boeree, longarts Tuberculosecentrum Dekkerswald, Universitair Centrum voor Chronische Longziekten, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen Dr. N.A.H. (Rob) van Hest, arts maatschappij en gezondheid/epidemioloog, GGD Rotterdam- Rijnmond, Rotterdam en GGD Groningen, Groningen Drs. W. (Wouter) Hoefsloot, longarts Tuberculosecentrum Dekkerswald, Universitair Centrum voor Chronische Longziekten, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen (vanaf ) Drs. W.C.M. (Wiel) de Lange, longarts Tuberculosecentrum Beatrixoord, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen Drs. C. (Cécile) Magis-Escurra, longarts Tuberculosecentrum Dekkerswald, Universitair Centrum voor Chronische Longziekten, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen Drs. M.E. (Marlies) Mensen, longarts, GGD Amsterdam, Amsterdam Prof. D. (Dick) van Soolingen, hoofd Nationaal Tuberculose Referentie Laboratorium, Centrum voor Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven Dr. G. (Gerard) de Vries (secretaris), arts maatschappij en gezondheid/epidemioloog, KNCV Tuberculosefonds, Den Haag en tuberculosecoördinator bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven Vastgesteld op 6 december 2013 door de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Revisie december KNCV Tuberculosefonds Den Haag, december 2013 KNCV Tuberculosefonds Overname en/of openbaarmaking van gedeelten van deze uitgave is toegestaan, mits dat gebeurt met bronvermelding. KNCV TUBERCULOSEFONDS POSTBUS CC DEN HAAG TELEFOON FAX

3 Inhoudsopgave Samenstelling werkgroep Multiresistente tuberculose... 2 Inhoudsopgave... 3 Lijst met afkortingen Inleiding Diagnostiek Therapie Management latent geïnfecteerde personen met multiresistente Mycobacterium tuberculosis De zorg voor patiënten met MDR-tuberculose... 9 Referenties Bijlage Deelnemers Workshop Multiresistente Tuberculose

4 Lijst met afkortingen CPT DOT GGD KNCV MDR NVMM PCR RIVM WHO XDR ZN Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding Directly Observed Therapy Gemeentelijke Gezondheidsdienst Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose Multidrug-resistant / Multiresistente (tuberculose) Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie Polymerase chain reaction Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu World Health Organization / Wereldgezondheidsorganisatie Extensively drug-resistant / Extensief resistente (tuberculose) Ziehl-Neelsen (kleuring) 4

5 1. Inleiding In september 1993 werd de Richtlijn met betrekking tot de behandeling en preventie van multiresistente tuberculose in Nederland geschreven door de Commissie Multiresistente Tuberculose van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) (1). Deze richtlijn leest twintig jaar later als een historisch document waarin toen nieuwe tuberculosebestrijdingsonderwerpen werden besproken, zoals surveillance, DNA fingerprinting, screeningen, directly observed therapie (DOT), infectiepreventiemaatregelen, gedwongen opname, illegaliteit. Dat alles in een tijd dat hiv/aids nog niet te behandelen was en multiresistente (MDR) tuberculose in de Verenigde Staten een probleem in opkomst was o.a. door nosocomiale transmissie. De inschatting was dat in Nederland MDR-tuberculose vooral zou ontstaan bij daklozen/druggebruikers vanwege slechte therapietrouw. Twintig jaar later is MDR-tuberculose een groot mondiaal probleem, waarbij in sommige landen de helft van de tbc-patiënten deze of nog ernstiger vormen van resistenties hebben. In het WHO Global Tuberculosis Report 2013 wordt geschat dat er nieuwe gevallen van MDR-tuberculose waren in 2012; slechts bij (21%) werd de diagnose MDRtuberculose gesteld, waarvan (84%) in 2012 met tweedelijns medicatie behandeld werd (2) MDR XDR Figuur 1. Aantal multiresistente en extensief resistente tuberculosepatiënten in Nederland, ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Figuur 2. Percentage multiresistente en extensief resistente Mycobacterium tuberculosis isolaten in Nederland,

6 In Nederland is het aantal MDR tbc-patiënten per jaar niet veel veranderd de laatste twintig jaar: gemiddeld worden patiënten vastgesteld (Figuur 1). In 2009 was er een piek met 20 patiënten. Door de afname van het totale aantal tbc-patiënten en door afname van het percentage kweekbevestiging van alle tbc-patiënten is het percentage multiresistente Mycobacterium tuberculosis isolaten in Nederland gestegen tot 1,5-2,0% (Figuur 2). Extensief resistente (XDR)-tuberculose is na de definiëring van deze vorm van tuberculose vier keer vastgesteld in Nederland. Het lage aantal MDR tbc-patiënten in Nederland, de concentratie van de MDR tbcbehandeling in de twee tuberculosecentra (Beatrixoord en Dekkerswald) en de snelle veranderingen in diagnostiek en behandeling zijn redenen geweest waarom de Nederlandse MDR-richtlijn waarschijnlijk lange tijd niet herzien is. In 2006 verscheen de eerste WHO richtlijn Programmatic management of drug-resistant tuberculosis, in 2008 een Emergency Update en in 2011 een Update (3 5). In 2013 bracht de International Union Against Tuberculosis and Lung Disease een richtlijn Clinical and Operational Management of Drug- Resistant Tuberculosis uit (6). In de loop van 2013 zal de WHO het Companion handbook to the 2011 WHO Guidelines for the Programmatic Management of Drug-resistant Tuberculosis uitbrengen. In Nederland wordt MDR-tuberculose besproken in de CPT-werkgroep MDR-tuberculose, zowel casuïstiek als beleid. Op 11 april 2012 werd in een workshop de preventie, diagnostiek en behandeling van MDR-tuberculose besproken met deskundigen uit het Nederlandse veld (Bijlage Deelnemers). Deze leidraad is een weerslag van de aanbevelingen uit deze workshop, aanbevelingen uit de verschillende MDR-werkgroep vergaderingen, de WHO richtlijnen en uit het document European Union Standards of Tuberculosis Care (7). Recent verscheen een overzichtsartikel over MDR-tuberculose in een van de Nederlandstalige tijdschriften (8). 6

7 2. Diagnostiek 2.1. Moleculaire snelresistentie diagnostiek op direct materiaal dient zo spoedig mogelijk gedaan te worden a) bij alle sputum of broncho-alvealaire lavage ZN/auramine-positieve tbcpatiënten, en b) bij overige (kweekbevestigde) tbc-patiënten met een risicofactor voor MDRtuberculose. In Nederland zijn dat patiënten die voldoen aan een van de volgende criteria: - Eerdere behandeling voor tuberculose, - Contact van besmettelijke bron met MDR-tuberculose, - Afkomstig uit voor tuberculose hoogendemische gebieden en verblijf korter dan 2,5 jaar in Nederland. - Afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie (inclusief de Baltische Staten), ongeacht duur van verblijf in Nederland. Op deze wijze wordt de diagnose rifampicine-resistente of MDR-tuberculose bij ZN/auramine sputumpositieve tuberculosepatiënten met circa 5 weken verkort en bij kweekpositieve tbc-patiënten met circa 2 weken. Een aantal werkgroepleden is van mening dat moleculaire snelresistentie diagnostiek verricht moet worden op alle positieve materialen (ZN, auramine, kweek en PCR M. tuberculosis complex). De rol van genotypische gevoeligheidsbepaling wordt momenteel besproken bij de herziening van de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM)-richtlijn mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek (9). De MDRwerkgroep vindt dat adviezen in de NVMM-richtlijn en de MDR-richtlijn (bij voorkeur) hetzelfde moeten zijn. Vier leden van de MDR-werkgroep zijn ook lid van de NVMMwerkgroep die de labdiagnostiek richtlijn herziet. De MDR-werkgroep wacht discussie en vaststelling van de plaats van de genotypische gevoeligheidsbepaling in de NVMMwerkgroep af, voordat bovenstaande aanbeveling wordt aangepast Gebruik alleen diagnostische moleculaire testen met een hoge betrouwbaarheid voor MDR tbc-diagnostiek (7), zoals de Line Probe Assays (bijv. Hain test) en automated real-time nucleic acid amplification technology (Xpert MTB/RIF). De sensitiviteit en specificiteit van moleculaire (resistentie)diagnostiek varieert per test; de voorspellende waarde is afhankelijk van de prevalentie van MDR-tuberculose onder de risicogroep/de persoon met bepaald risicoprofiel. Interpretatie van de moleculaire testresultaten vereist specifieke kennis en ervaring, en dient door een deskundige gedaan te worden Alle moleculaire testresultaten moeten met een fenotypische gevoeligheidsbepaling bevestigd worden (7). Na vaststelling van een moleculaire resistentie voor rifampicine of voor rifampicine en isoniazide, dient naast de fenotypische resistentiebepaling voor eerstelijnsmiddelen, standaard een resistentiebepaling gedaan te worden voor rifabutine, amikacine, kanamycine, capreomycine, moxifloxacine, protionamide, cycloserine en linezolid. Deze tweedelijnsbepalingen dienen door het Tuberculose Referentielaboratorium van het RIVM gedaan te worden. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resistentiebepalingen voor tweedelijnsmiddelen varieert sterk per tuberculostaticum. 7

8 3. Therapie 3.1. Behandeling van MDR/XDR-tuberculosepatiënten dient onder supervisie te staan van longartsen van een van de twee tuberculosecentra (sanatoria) (10). De MDR-behandeling wordt gestart door longartsen van een van de twee tuberculosecentra en besproken in een multidisciplinaire groep van experts In overleg met het tuberculosecentrum wordt bepaald of een patiënt direct opgenomen wordt (bijv. een patiënt met sputum-positieve MDR-tuberculose) of dat eerst het resistentiepatroon wordt afgewacht en behandeling/opname pas wordt gestart als het fenotypische gevoeligheidspatroon bekend is. In de overweging om thuis af te wachten worden klinische factoren (ernst ziektebeeld van de patiënt, de uitgebreidheid van de afwijkingen, wel of geen pulmonale afwijkingen), sociale factoren (niet afwachten in een asielzoekerscentrum) en andere factoren (begripsniveau patiënt) meegenomen MDR-tuberculose wordt in principe behandeld met pyrazinamide en minimaal 4 tweedelijnsmiddelen, waarvoor de bacterie gevoelig is, waaronder een aminoglycoside, een latere generatie fluoroquinolone (moxifloxacine), ethoniamide (of protionamide), cycloserine of para-aminosalicylzuur (PAS) of medicamenten uit groep 5 (5,7). In de MDR workshop is gesteld dat MDR-tbc-behandeling met minimaal 4 effectieve middelen dient te gebeuren en dat bijwerkingen vaak een limiterende factor zijn. In Nederland tellen we ethambutol en pyrazinamide ook mee als effectieve medicatie in een behandelregime als de bacterie daarvoor gevoelig is. Nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van MDR-tuberculose worden toegepast op basis van beschikbare kennis in wetenschappelijke literatuur, zoals bij linezolid, en op advies van gezaghebbende organisaties, zoals onlangs voor bedaquilline door de WHO (11) Indien mogelijk wordt een patiënt met MDR-tuberculose ambulant behandeld (7). Dit kan of centraal via de tuberculosecentra of via een shared-care model. Daarbij is goede instructie en training nodig van de artsen en verpleegkundigen die de patiënt buiten de tuberculosecentra begeleiden. De longarts (van de tuberculosecentra) die de behandeling initieert blijft eindverantwoordelijk De duur van een MDR-behandeling is in principe minimaal 8 maanden intensieve fase en minimaal 20 maanden totaal (5,7). In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken, zoals bijvoorbeeld bij gebleken rifabutine gevoeligheid. MDR-tuberculose dient maandelijks bacteriologisch vervolgd te worden met ZN/auramine en kweek van het sputum (voor longtuberculose). Voor programmatische monitoring van behandeling van (pulmonale) MDR-tuberculose dient het resultaat van 8

9 sputum (ZN/auramine en kweek) na 6, 12, 18 en 24 maanden na start MDR-therapie vastgelegd te worden (12) Voor de follow-up na behandeling adviseert de werkgroep om MDR-tuberculosepatiënten minimaal gedurende 2 jaar halfjaarlijks te controleren, indien mogelijk gedurende 5 jaar. Bij controle wordt anamnese verricht, het gewicht gemeten en in geval van longtuberculose een thoraxfoto gemaakt en zonodig sputum voor kweek op M. tuberculosis verricht. Indien de GGD de controle verricht, dan worden de uitslagen aan de hoofdbehandelaar van de tuberculosecentra teruggekoppeld. 4. Management latent geïnfecteerde personen met multiresistente Mycobacterium tuberculosis 4.1. Gezien de afwezigheid van een evidence-based preventief behandelingsregime worden geïnfecteerde personen met een multiresistente M. tuberculosis bacterie in het algemeen niet behandeld, maar gedurende minimaal 2 jaar halfjaarlijks gecontroleerd op symptomen en met een X-thoraxfoto. Bij kinderen onder de 5 jaar en immuungecompromitteerde personen met een infectie met een multiresistente M. tuberculosis stam is preventieve behandeling evenwel te overwegen (13). De keuze om te behandelen, de keuze van de middelen en de duur van een preventieve behandeling wordt in samenspraak met de CPT-werkgroep MDRtuberculose bepaald De werkgroep beveelt aan om een databestand bij te houden van latent geïnfecteerde contacten met een multiresistente M. tuberculosis bacterie, inclusief behandelings/follow-up resultaten. De secretaris van de MDR-werkgroep onderhoudt het databestand en benadert de GGD en voor deze gegevens van sputumpositieve MDR tbc-patiënten. 5. De zorg voor patiënten met MDR-tuberculose Dit hoofdstuk wordt op later moment geschreven. 9

10 Referenties 1. Commissie Multiresistente Tuberculose van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Richtlijn met betrekking tot de behandeling en preventie van multiresistente tuberculose in Nederland. Den Haag: KNCV Tuberculosefonds; World Health Organization. Global tuberculosis control: WHO report 2013 (WHO/HTM/TB/ ). Geneva: World Health Organization; WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. WHO/HTM/TB/ World Health Organization; WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Emergency update WHO/HTM/TB/ World Health Organization; WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 update. WHO/HTM/TB/ World Health Organization; Guidelines for Clinical and Operational Management of Drug-Resistant Tuberculosis. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; Migliori GB, Zellweger JP, Abubakar I, Ibraim E, Caminero JA, De Vries G, et al. European union standards for tuberculosis care. Eur Respir J. 2012;39: Janssen S, Grobusch MP. Drug-resistente tuberculose: oude en nieuwe inzichten rond een wereldwijde epidemie. Tijdschr Infect. 2013;8: Richtlijn mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek. NVMM; De Boer A, De Vries G. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding Inhoudelijke kaders. Bilthoven: RIVM; The use of bedaquiline in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Interim policy guidance (WHO/HTM/TB/2013.6). World Health Organization; Laserson KF, Thorpe LE, Leimane V, Weyer K, Mitnick CD, Riekstina V, et al. Speaking the same language: treatment outcome definitions for multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2005;9: European Centre for Disease Prevention and Control. Management of contact of MDR TB and XDR TB patients. Stockholm: ECDC;

11 Bijlage Deelnemers Workshop Multiresistente Tuberculose Deelnemers Workshop Multiresistente Tuberculose, 11 april 2012, RIVM, Bilthoven: - Rob Aarnoutse, ziekenhuisapotheker, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen - Onno Akkerman, longarts Universitair Medisch Centrum Groningen - Jan-Willem Alffenaar, ziekenhuisapotheker, Universitair Medisch Centrum Groningen - Richard van Altena, longarts Tuberculosecentrum Beatrixoord, Universitair Medisch Centrum Groningen - Marleen Bakker, longarts Erasmus Medisch Centrum Rotterdam - Martin Boeree, longarts Tuberculosecentrum Dekkerswald, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen - Mathieu Bolhuis, apotheker, Radboud Universitair Medisch Centrum Groningen - Gunta Dravniece, arts/consulent, KNCV Tuberculosefonds - Connie Erkens, arts maatschappij en gezondheid/consulent, KNCV Tuberculosefonds - Inge de Guchteneire, verpleegkundig specialist, Tuberculosecentrum Dekkerswald, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen - Rob van Hest, arts maatschappij en gezondheid/epidemioloog, GGD Rotterdam- Rijnmond - Wouter Hoefsloot, longarts Tuberculosecentrum Dekkerswald, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen - Sytze Keizer, arts maatschappij en gezondheid, GGD Amsterdam - Tridia van der Laan, analist, Tuberculose Referentie Laboratorium, RIVM, Bilthoven - Wiel de Lange, longarts Tuberculosecentrum Beatrixoord, Universitair Medisch Centrum Groningen - Cecile Magis-Escurra, longarts Tuberculosecentrum Dekkerswald, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen - Sami Simons, longarts, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen - Dick van Soolingen, hoofd Tuberculose Referentie Laboratorium, RIVM, Bilthoven - Gerard de Vries, arts maatschappij en gezondheid/epidemioloog/consulent, KNCV Tuberculosefonds/RIVM 11

12 PARKSTRAAT JD DEN HAAG POSTBUS CC DEN HAAG TELEFOON (070) FAX (070)

RICHTLIJN Tuberculose-HIV

RICHTLIJN Tuberculose-HIV RICHTLIJN Tuberculose-HIV Colofon LEDEN VAN DE TUBERCULOSE-HIV WERKGROEP VAN DE CPT (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Dhr. R. van Altena, longarts, Tuberculose Centrum Beatrixoord; Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose

Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose Herziene versie van de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, vastgesteld op de ledenvergadering van 29

Nadere informatie

Richtlijn Tuberculose-HIV

Richtlijn Tuberculose-HIV 1 Richtlijn Tuberculose-HIV Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding april 2013 Initiatief: Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding, KNCV Tuberculosefonds In samenwerking met: Nederlandse

Nadere informatie

LEDEN VAN DE WERKGROEP MONITORING SCREENING RISICOGROEPEN (MSR) (IN ALFABETISCHE VOLGORDE):

LEDEN VAN DE WERKGROEP MONITORING SCREENING RISICOGROEPEN (MSR) (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Colofon LEDEN VAN DE WERKGROEP MONITORING SCREENING RISICOGROEPEN (MSR) (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Drs. C.G.M. (Connie) Erkens, arts maatschappij en gezondheid, KNCV Tuberculosefonds, Den Haag Dr. S.

Nadere informatie

NR. Introductie GeneXpert voor snelle diagnose. 22 jaar lang isoniazide: chronische profylaxe of medische misser?

NR. Introductie GeneXpert voor snelle diagnose. 22 jaar lang isoniazide: chronische profylaxe of medische misser? Introductie GeneXpert voor snelle diagnose 22 jaar lang isoniazide: chronische profylaxe of medische misser? NR. 1 Union in Lille: tuberculose en behandeling van alle kanten bekeken JAARGANG 108 2012 Tuberculosesurveillance

Nadere informatie

NR. Evaluatie bron- en contactonderzoek bij tbc-patiënten in Nederland. Pionieren als verpleegkundig specialist tbc-bestrijding

NR. Evaluatie bron- en contactonderzoek bij tbc-patiënten in Nederland. Pionieren als verpleegkundig specialist tbc-bestrijding Evaluatie bron- en contactonderzoek bij tbc-patiënten in Nederland Pionieren als verpleegkundig specialist tbc-bestrijding NR. 3 Madurodam en de tbc-bestrijding: een bijzondere relatie JAARGANG 110 2014

Nadere informatie

uberculose Tuberculose in Nederland 2012 n Nederland Surveillancerapport

uberculose Tuberculose in Nederland 2012 n Nederland Surveillancerapport uberculose Tuberculose in Nederland 2012 n Nederland Surveillancerapport Tuberculose in Nederland 2012 Surveillancerapport Auteurs E. Slump C.G.M. Erkens R. van Hunen J.F. van Rest H.J. Schimmel D. van

Nadere informatie

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE):

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Colofon LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Mw. E. (Emma) Buurman, sociaal verpleegkundige, GGD Amsterdam Mw. drs. C.G.M. (Connie) Erkens (secretaris), arts maatschappij en gezondheid, KNCV

Nadere informatie

Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose 2005

Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose 2005 Richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose 2005 Richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, vastgesteld op de ledenvergadering van 29 april 2005 Colofon

Nadere informatie

NR. Know your epidemic : de tbc-situatie in Nederland. Klinische les: uveïtis tuberculosa. Bloedspiegels van anti-tbc-middelen maken het verschil

NR. Know your epidemic : de tbc-situatie in Nederland. Klinische les: uveïtis tuberculosa. Bloedspiegels van anti-tbc-middelen maken het verschil Know your epidemic : de tbc-situatie in Nederland NR. 2 Klinische les: uveïtis tuberculosa Bloedspiegels van anti-tbc-middelen maken het verschil JAARGANG 110 2014 De site tbc-online is nu ook beschikbaar

Nadere informatie

Nationaal plan tuberculosebestrijding 2011-2015 Inhoudelijke kaders. Rapport 215081001/2011 A.S. de Boer G. de Vries

Nationaal plan tuberculosebestrijding 2011-2015 Inhoudelijke kaders. Rapport 215081001/2011 A.S. de Boer G. de Vries Nationaal plan tuberculosebestrijding 2011-2015 Inhoudelijke kaders Rapport 215081001/2011 A.S. de Boer G. de Vries Nationaal plan tuberculosebestrijding 2011-2015 Inhoudelijke kaders RIVM Rapport 215081001/2011

Nadere informatie

Gevaren van TNF-α remmende therapie

Gevaren van TNF-α remmende therapie Gevaren van TNF-α remmende therapie Tumor necrosefactor alfa (TNF-α) remmende middelen worden steeds meer voorgeschreven. Het gebruik ervan is echter niet zonder gevaar. Degenen die er mee behandeld worden

Nadere informatie

NVMM RICHTLIJN MYCOBACTERIËLE LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

NVMM RICHTLIJN MYCOBACTERIËLE LABORATORIUMDIAGNOSTIEK NVMM RICHTLIJN MYCOBACTERIËLE LABORATORIUMDIAGNOSTIEK 1 November 2006 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Samenstelling werkgroep 6 Termen en afkortingen 7 1. Inleiding 8 1.1. Algemene inleiding 8 1.2. Richtlijnontwikkeling

Nadere informatie

Een nieuw tbc-centrum in Beatrixoord. Beleidsaanpassing immigrantenscreening. Praktijk van tbc-screening in ziekenhuizen NR.

Een nieuw tbc-centrum in Beatrixoord. Beleidsaanpassing immigrantenscreening. Praktijk van tbc-screening in ziekenhuizen NR. Een nieuw tbc-centrum in Beatrixoord Beleidsaanpassing immigrantenscreening Praktijk van tbc-screening in ziekenhuizen NR. 3 JAARGANG 108 2012 Tuberculosesurveillance Nederland: www.tbc-online.nl Via de

Nadere informatie

Software-update voor röntgenbussen. Tbc-bestrijding in Nederland anno 2010. De nurse practitioner in de tbc-bestrijding NR.

Software-update voor röntgenbussen. Tbc-bestrijding in Nederland anno 2010. De nurse practitioner in de tbc-bestrijding NR. Software-update voor röntgenbussen Tbc-bestrijding in Nederland anno 2010 De nurse practitioner in de tbc-bestrijding NR. 2 JAARGANG 106 2010 Bij de voorpagina: Op 16 juni kwamen alle röntgenunit-bussen

Nadere informatie

Vormgeving DeLeeuwOntwerper(s), Den Haag. Druk Marty Rengers B.V., Koudekerk a/d Rijn

Vormgeving DeLeeuwOntwerper(s), Den Haag. Druk Marty Rengers B.V., Koudekerk a/d Rijn JAAR 2008 Colofon Publicatie, KNCV Tuberculosefonds 2008 Tekst Frank Koelewijn / TOTAAL tekstproductie & redactie, Alphen a/d Rijn Eindredactie Iris Timmer, KNCV Tuberculosefonds, Den Haag Vormgeving DeLeeuwOntwerper(s),

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding

Aan de leden van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding Aan de leden van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding D A T U M 26 oktober 2012 U W R E F. O N Z E R E F. 21.203/PVG/maw O N D E R W E R P verslag CPT-bijeenkomst 28 september 2012 VERSLAG

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen voor de 2 e lijn

Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen voor de 2 e lijn Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen voor de 2 e lijn 2013, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Postbus 8552, 3503 RN Utrecht Telefoon: 0302823180

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Conceptrichtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Conceptrichtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen 5 Conceptrichtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Initiatief Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO In samenwerking

Nadere informatie

Dr. P. (Peter) M. Kouw, arts maatschappij en gezondheid, GGD Amsterdam i.s.m. met de ad-hoc werkgroep Werkinstructie HIV screening voor BCG

Dr. P. (Peter) M. Kouw, arts maatschappij en gezondheid, GGD Amsterdam i.s.m. met de ad-hoc werkgroep Werkinstructie HIV screening voor BCG Colofon Dr. P. (Peter) M. Kouw, arts maatschappij en gezondheid, GGD Amsterdam i.s.m. met de ad-hoc werkgroep Werkinstructie HIV screening voor BCG Vastgesteld op 27 juni 2014 door de Commissie voor Praktische

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening Gezondheidsraad Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp

Nadere informatie

OD Volksgezondheid en surveillance Infectieziekten in de algemene bevolking. Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België. www.wiv-isp.

OD Volksgezondheid en surveillance Infectieziekten in de algemene bevolking. Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België. www.wiv-isp. Literatuuronderzoek betreffende het gebruik van interferon-gamma release assays (IGRA s) voor de detectie van latente tuberculose infectie (LTBI) bij contactpersonen en mogelijke implicaties voor contactonderzoek

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Algoritme bij uitbraken van gastro-enteritis. Communicatie tussen CIb en de medisch-microbiologische laboratoria

Algoritme bij uitbraken van gastro-enteritis. Communicatie tussen CIb en de medisch-microbiologische laboratoria 2 Public health en de medische microbiologie Algoritme bij uitbraken van gastro-enteritis Communicatie tussen CIb en de medisch-microbiologische laboratoria Verspreiding van MRSA in Euregio Maas-Rijn NVMM-richtlijn

Nadere informatie

M.L. Stein J.A. van Vliet A. Timen Chronologisch overzicht van de Nieuwe Influenza A (H1N1) 2009/2010

M.L. Stein J.A. van Vliet A. Timen Chronologisch overzicht van de Nieuwe Influenza A (H1N1) 2009/2010 Rapport 215132001 Chronologisch overzicht van de Nieuwe Influenza A (H1N1) 2009/2010 pandemie en de reactie van het CIb RIVM M.L. Stein J.A. van Vliet A. Timen Chronologisch Chronologisch overzicht van

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn. Maagklachten

Multidisciplinaire Richtlijn. Maagklachten Multidisciplinaire Richtlijn Maagklachten Multidisciplinaire Richtlijn Colofon Multidisciplinaire Richtlijn Maagklachten ISBN 90-8523-013-6 Maagklachten 2004, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

andelijke dvisering ij infectie-

andelijke dvisering ij infectie- andelijke dvisering ij infectie- Landelijke advisering bij infectieziektedreigingen en -crises iektedreigin Inhoud Inleiding 4 1 De rol van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 6 2 Outbreak Management

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011]

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011] MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT (HERZIENING 2011) In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte

Nadere informatie