Regressie-analyse doel menu hulp globale werkwijze aandachtspunten Doel: Voor de uitvoering in SPSS: Missing Values Globale werkwijze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regressie-analyse doel menu hulp globale werkwijze aandachtspunten Doel: Voor de uitvoering in SPSS: Missing Values Globale werkwijze"

Transcriptie

1 Regressie-analyse Regressie-analyse is gericht op het voorspellen van één (numerieke) afhankelijke variabele met behulp van een of meerdere onafhankelijke variabelen (numerieke en/of dummy-variabelen). Wanneer de afhankelijke variabele voorspeld wordt op basis van één onafhankelijke variabele is er sprake van enkelvoudige regressie-analyse. Wanneer er meerdere onafhankelijke variabelen gebruikt worden om de afhankelijke variabele te voorspellen, spreken we van multipele regressie-analyse. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de Arbeidssatisfactie van werknemers voorspellen op basis van Werkdruk. In dit geval is er sprake van enkelvoudige regressie. Bij de voorspelling van Arbeidssatisfactie op basis van Werkdruk, Opleiding en Inspraak, is er sprake van drie onafhankelijke variabelen en dus van multipele regressie-analyse. Van de regressieprocedure wordt hieronder het doel aangeduid, hoe de betreffende procedure wordt aangeroepen met behulp van het menu, waar de specifieke hulp gevonden kan worden, hoe de globale werkwijze is en enkele aandachtspunten die belangrijk zijn voor het gebruik. Doel: het zo goed mogelijk voorspellen van de scores op de afhankelijke variabele met behulp van de scores op een of meer onafhankelijke variabelen d.m.v. een lineair model. De afhankelijke variabele dient van interval- of rationiveau (scale) te zijn. De onafhankelijke variabelen zijn vaak van interval- of rationiveau, maar kunnen ook nominaal zijn (zgn. dummy variabelen). Zie daarvoor aandachtspunt 4. In een multipele regressie-analyse kunnen ook interacties opgenomen worden (zie aandachtspunt 4). Zelfs bepaalde niet-lineaire verbanden kunnen geanalyseerd worden (zie aandachtspunt 5). Voor de uitvoering in SPSS: Kies in het menu <Statistics> <Regression> <Linear > Informatie over de procedure kan in SPSS verkregen worden m.b.v. <Help, Topics, Contents, Regression, Linear Regression> ofwel <Help> in het venster "Linear Regression" (na kiezen van de procedure m.b.v. menu). Missing Values worden in de berekening buiten beschouwing gelaten, mits correct gedefinieerd of open gelaten (system missing). Met <Options...> kan aangegeven worden hoe de missing values behandeld moeten worden: "exclude cases listwise" (dit is de standaard instelling), "exclude cases pairwise" ofwel "replace with mean". In dit laatste geval worden de missing values van een variabele vervangen door het gemiddelde van de non-missing values. Globale werkwijze Om een (multipele) regressie-analyse uit te voeren moet een afhankelijke variabele worden geselecteerd: "Dependent" en tevens een of meerdere onafhankelijke variabelen: "Independent". Met behulp van de methode Enter worden de geselecteerde onafhankelijke variabelen alle tegelijkertijd in de analyse opgenomen. De overige methoden (Stepwise, Remove, Backward en Forward) worden hier niet behandeld. Ook het zgn. "gewogen kleinste-kwadraten model" dat d.m.v. "WLS>>" kan worden gekozen, wordt hier niet behandeld. Zie hiervoor de Helpfunctie in SPSS. Van: <Statistics>, <Plots>, <Save> en <Options> worden hieronder slechts de mogelijkheden toegelicht die een functie hebben in de standaard regressie-analyse.

2 Statistics Klik op <Statistics> om een keuze te kunnen maken uit de uitvoermogelijkheden. "Estimates" staat standaard ingesteld en omvat de uitvoer van de regressiecoëfficiënten en daarmee samenhangende grootheden: regressiecoëfficiënten (B), de standard error van de B's (SE B), de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (Beta), de toetsingsgrootheid t (T) en de overschrijdingskans daarvan (Sig T). Vermeld moet worden dat de waarden van deze grootheden afhankelijk zijn van de keuze van de onafhankelijke variabelen. Door toevoeging of weglating van variabelen kunnen de waarden zeer sterk veranderen. Bijzonderheden over het toetsen van regressiemodellen zijn te vinden onder aandachtspunt 2. Ook "Model fit" is standaard aangekruist. Tot de uitvoer behoort: de multipele correlatiecoëfficiënt (Multiple R), het kwadraat daarvan (R Square), de gecorrigeerde waarde van R 2 (Adjusted R Square) en de standard error. In aandachtspunt 3 wordt nadere informatie gegeven over de gecorrigeerde waarde van R 2. Bovendien wordt in de uitvoer een variantieanalysetabel gepresenteerd met kwadratensommen, vrijheidsgraden (DF), variantieschattingen (Mean Squares), de toetsingsgrootheid F en de overschrijdingskans van de gevonden F- waarde (Signif F). Met behulp van deze variantie-analysetabel kan de berekende R 2 op significantie worden getoetst. Verdere bijzonderheden over het toetsen van regressiemodellen zijn te vinden onder aandachtspunt 2. Door "Descriptives" aan te kruisen, worden van de geselecteerde variabelen (inclusief de afhankelijke variabele) de gemiddelden, de standaarddeviaties en de onderlinge correlaties berekend en gepresenteerd. Plots Enkele mogelijkheden van "Plots" worden beschreven bij de achterliggende theorie. "Plots" wordt met name gebruikt om de assumpties van lineariteit, normaliteit en homoscedasticiteit van het regressiemodel te controleren. Save Tijdens de uitvoering van een multipele regressie-analyse worden enkele "nieuwe" variabelen berekend, die normaliter niet in de datamatrix worden opgeslagen. Het gaat bijvoorbeeld om de voorspelde scores (Unstandardized Predicted Values), de voorspelde scores in standaardvorm (Standardized Predicted Values = voorspelde scores als z-scores), de residuen (Unstandardized Residuals) en de residuen in de vorm van z-scores (Standardized Residuals). Door de betreffende hokjes aan te kruisen, worden de bijbehorende variabelen wel in de datamatrix opgenomen, zodat ze voor later gebruik beschikbaar blijven (mits de datamatrix ook wordt bewaard!). SPSS zorgt zelf voor de naamgeving van deze variabelen. In de uitvoer worden de naam en inhoud van deze variabelen gepresenteerd. De achterliggende theorie Het regressiemodel Het regressiemodel voor de populatie in termen van de variabelen kan als volgt worden geschreven: Y = + 1X 1 + 2X mx m +

3 Op het niveau van de individuele onderzoekseenheden kan dit model als volgt worden geschreven: Y i = + 1X 1i + 2X 2i mx mi + i De parameters, 1, 2,... zijn de regressiecoëfficiënten in de populatie. Voor iedere onderzoekseenheid zijn het dezelfde waarden. De variabelen X zijn de onafhankelijke variabelen. In totaal zijn er m onafhankelijke variabelen. Y is de afhankelijke variabele. De (hypothetische) variabele (met de bijbehorende scores i) is de zgn. toevalsfactor of errorterm. De score op de afhankelijke variabele wordt voor iedere onderzoekseenheid op dezelfde wijze bepaald door de scores op de onafhankelijke variabelen, plus of min een bepaalde waarde ( i ) die specifiek is voor iedere onderzoekseenheid. De bovenstaande regressievergelijking wordt in het algemeen door middel van een (aselecte en representatieve) steekproef geschat: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X b m X m + e Y i = a + b 1 X 1i + b 2 X 2i b m X mi + e i (niveau van de variabelen) (niveau van de onderzoekseenheden) Vaak schrijft men: Y' = a + b 1 X 1 + b 2 X b m X m Y' i = a + b 1 X 1i + b 2 X 2i b m X mi (niveau van de variabelen) (niveau van de onderzoekseenheden) waarbij Y' i de voorspelde score voorstelt. De modellen kunnen ook nog geschreven worden in termen van gestandaardiseerde variabelen: Z y = 1 Z Z m Z m + (populatie) Z y = B 1 Z 1 + B 2 Z B m Z m + (steekproef) De waarden van en B zijn de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten voor resp. de populatie en de steekproef. Met behulp van de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten kan worden bepaald welke onafhankelijke variabele het meeste gewicht in de schaal legt bij de voorspelling van de afhankelijke variabele. Voorwaarden om een regressie-analyse uit te voeren Om op een correcte wijze te kunnen generaliseren van steekproef naar populatie, dient aan een aantal assumpties voldaan te zijn. De gangbare statistische toetsing in de regressie-analyse kan gevoelig zijn voor schending van een of meer van de hieronder vermelde assumpties. Regressie-analyses uitvoeren zonder dat men zich om de voorwaarden bekommert, kan gemakkelijk aanleiding geven tot moeilijk interpreteerbare resultaten. Het is daarom verstandig de residuen zorgvuldig te analyseren om eventuele schendingen van de assumpties op te sporen. We bespreken hieronder de assumpties en manieren om die te onderzoeken.

4 Assumptie 1: Lineariteit van de regressievergelijking De regressievergelijking in de populatie is in werkelijkheid lineair (zie boven). Controle op lineariteit en homoscedasticiteit Maak m.b.v. <Plots> een plot van de gestandaardiseerde residuen (*ZRESID) op de Y-as tegen de gestandaardiseerde voorspelde waarden (*ZPRED) op de X-as. Als aan de assumpties van lineariteit en homoscedasticiteit is voldaan, zullen de punten in deze plot volstrekt willekeurig verdeeld zijn. De aanwezigheid van een bepaald patroon is een aanwijzing voor niet-lineaire regressie, voor heteroscedasticiteit of voor beide. NB: Door het opnemen van kwadratische termen (en eventueel termen met een nog hogere macht) kunnen sommige vormen van niet-lineaire regressie worden geanalyseerd. Met behulp van COMPUTE opdrachten worden "nieuwe" variabelen X 2, X 3, enz. gemaakt, die vervolgens als onafhankelijke variabelen in de regressie-analyse worden opgenomen. Door geschikte transformaties is het soms mogelijk om verschillende vormen van nietlineariteit te "lineariseren". Bekend zijn logaritmische, reciproke en vierkantsworteltransformaties. Assumptie 2: Normaliteit, gemiddelde en variantie van de errortermen Voor elke subgroep van onderzoekseenheden, gekenmerkt door een specifieke combinatie van scores op de onafhankelijke variabelen X, is de verdeling van de -scores een normale verdeling met gemiddelde 0 en constante variantie (homoscedasticiteit). Het gemiddelde van de residuen in de steekproef (e) is altijd exact gelijk aan 0 als gevolg van de schattingsprocedure. Controle op normaliteit Met behulp van <Plots> kan een histogram verkregen worden van de gestandaardiseerde residuen door het betreffende hokje aan te kruisen. In het histogram is de theoretische normale verdeling ingetekend. Sterke afwijkingen van de geobserveerde frequencies (kolommen) en de theoretische normale verdeling zijn een aanwijzing voor non-normaliteit van de errortermen, misspecificatie van het model (b.v. er zijn relevante onafhankelijke variabelen vergeten) of heteroscedasticiteit. Assumptie 3: Onafhankelijkheid van de errortermen De waarden die aanneemt voor de diverse onderzoekseenheden zijn onafhankelijk van elkaar. Een voorbeeld van duidelijk afhankelijke errortermen (dan is dus aan de voorwaarde van onafhankelijkheid niet voldaan) wordt gevormd door zgn. repeated measurements (herhaalde metingen bij dezelfde onderzoekseenheden). Dit is bijvoorbeeld bij tijdreeksen het geval. Assumptie 4: Onafhankelijkheid van error en onafhankelijke variabelen De (hypothetische) toevalsfactor ( ) dient ongecorreleerd te zijn met de onafhankelijke variabelen X. Of aan deze voorwaarde is voldaan, is in de praktijk moeilijk te beoordelen. De steekproefcorrelatie tussen de onafhankelijke variabelen en de residuen is exact gelijk aan 0, als gevolg van de schattingsprocedure. Deze correlatiecoëfficiënten zeggen niets over de populatiewaarden ervan.

5 Localiseren van extreme waarden Hoewel dit niets te maken heeft met de schending van de assumpties, kan voor de interpretatie van een regressie-analyse het opsporen van extreem grote residuen van belang zijn. Het gaat daarbij immers om slecht voorspelbare scores op de afhankelijke variabele. Na het commando <Plots> kan het keuzehokje "Casewise plot" aangekruist worden. Kies daarna voor "Outliers outside 3 std. deviations". In een tabel worden de cases vermeld waarvan het gestandaardiseerde residu groter is dan 3 of kleiner dan -3. Zoals bekend zijn z-scores (onder de assumptie van een normale verdeling) met een absolute waarde van 3 of meer uiterst zeldzaam. Deze kun je beter uit je analyse laten door de waarde te definiëren als een missing value of weg te halen. Toetsen regressieparameters en regressiemodellen Met behulp van de t-toetsen in de uitvoer van SPSS kan worden nagegaan of de betreffende onafhankelijke variabele een significante extra bijdrage levert aan de verklaring van Y boven op de bijdrage van alle overige onafhankelijke variabelen samen. Het komt echter regelmatig voor dat er bij die overige onafhankelijke variabelen, variabelen voorkomen die zelf geen significante bijdrage leveren aan de verklaring van Y. In een dergelijke situatie heeft een individuele t-toets weinig waarde. De t-waarden en de bijbehorende overschrijdingskansen zijn niet geschikt om de onafhankelijke variabelen te selecteren die een significante bijdrage leveren aan de verklaring van de afhankelijke variabele. Een belangrijke toets in de regressie-analyse is de zgn. modeltoets (F-toets voor proportie verklaarde variantie). Hiermee wordt getoetst of het gehele regressiemodel een significante proportie variantie verklaart. De toets kent de volgende nulhypothese: H 0 : R 2 =0 met H 1 : R 2 >0. In de uitvoer van SPSS worden de resultaten van deze F-toets in de tabel ANOVA weergegeven. Een andere belangrijke toets is de F-toets voor modelvergelijking (niet te verwarren met de vorige F-toets!). Met deze toets kan worden nagegaan of het toevoegen, resp. weglaten van onafhankelijke variabelen leidt tot een significante verbetering, resp. verslechtering van het regressiemodel. Stel, in regressie-analyse 1 (met N onderzoekseenheden) zijn p onafhankelijke variabelen opgenomen. Het kwadraat van de multipele correlatiecoëfficiënt wordt voorgesteld door R 2 1. In regressie-analyse 2 (met dezelfde N onderzoekseenheden) zijn dezelfde p onafhankelijke variabelen opgenomen en bovendien nog q andere (nog niet gebruikte) onafhankelijke variabelen. Het kwadraat van de multipele correlatiecoëfficiënt wordt nu voorgesteld door R 2 2. Uiteraard geldt dat R 2 2 R 2 1. In SPSS kan de F-toets voor modelvergelijking worden uitgevoerd door te werken met Blocks. Specificeer eerst het kleine regressiemodel. Door bij Block 1 of 1 op <Next> te klikken, wordt een nieuw Block gemaakt. Het is nu mogelijk om het grote model te specificeren. SPSS zal nu beide regressie-analyses (zowel voor het kleine als het grote regressiemodel) in 1x uitvoeren. Via <Statistics> <R squared change> worden de gegevens m.b.t. de F-toets voor modelvergelijking verkregen.

6 Dummy-variabelen Nominale (en dus ook ordinale) variabelen kunnen heel goed als onafhankelijke variabelen in een regressie-analyse worden opgenomen, mits zij getransformeerd zijn tot zgn. dummyvariabelen. Een nominale variabele met k elkaar uitsluitende categorieën wordt met behulp van COMPUTE en COMPUTE IF commando's omgezet in (k-1) dummy-variabelen. Elke categorie kan worden herkend aan het unieke patronen van nullen en enen op de k-1 dummy-variabelen. Een categorie heeft een patroon van allemaal nullen; deze categorie wordt de referentiecategorie genoemd. Je mag zelf bepalen welke categorie je kiest als referentiecategorie. Voorbeeld: kwalitatieve variabele met 3 categorieën (A,B,C) kun je met (3-1) dummies (D1 en D2 representeren. Categorie D 1 D 2 A 1 0 B 0 1 C 0 0 Hier: categorie C is de referentiecategorie. Stel dat de variabele VOOROPL bestaat uit drie categorieën, resp. L(ager), M(iddelbaar) en H(oger) met bijbehorende scores 1, 2 en 3. De variabele VOOROPL is kwalitatief en wordt dus niet zonder meer als onafhankelijke variabele in de regressie-analyse opgenomen. Eerst worden (met behulp van 2 COMPUTE en 2 COMPUTE IF commando's) de volgende datatransformaties uitgevoerd. We maken twee nieuwe variabelen: de variabele MO (middelbare opleiding) en de variabele HO (hogere opleiding). MO heeft de waarde 0 als VOOROPL=1 of 3 (d.w.z niet middelbaar) en de waarde 1 als VOOROPL=2 (d.w.z. middelbaar). HO heeft de waarde 0 als VOOROPL=1 of 2 (d.w.z. niet hoger) en de waarde 1 als VOOROPL=3 (d.w.z. hoger). Merk op dat er geen variabele LO nodig is! MO en HO zijn zgn. dummy-variabelen. Zij worden beide in de regressie-analyse opgenomen. Zij vertegenwoordigen resp. het extra effect van de middelbare en hogere vooropleiding. Nogmaals: VOOROPL wordt niet als onafhankelijke variabele opgenomen, MO en HO wel en er is geen dummy-variabele LO. Lager opgeleiden vormen de referentiecategorie, te herkennen aan hun scorepatroon met nullen op zowel MO als HO. Het opnemen van dummy-variabelen in de regressie-analyse op de hierboven omschreven manier heeft alleen zin als er geen sprake is van interacties. Anders geformuleerd: als afzonderlijke regressie-analyses (bijvoorbeeld uitgevoerd na het commando SPLIT FILE) voor de verschillende categorieën van de nominale onafhankelijke variabele (ongeveer) dezelfde regressie-coëfficiënten b (slope) opleveren, maar verschillende a's (intercepts), is het werken met dummy-variabelen gerechtvaardigd. Er is dan geen sprake van interactie. Als echter blijkt dat de b's in de afzonderlijke regressie-analyses voor de verschillende categorieën van de nominale onafhankelijke variabele duidelijk (significant) verschillend zijn, moeten niet alleen dummy-variabelen worden opgenomen, maar ook product-variabelen (=interactie tussen dummy en andere predictor). Door de toevoeging van product-variabelen wordt het model meestal aanzienlijk gecompliceerder; nu kunnen de regressie-coëfficienten verschillen voor de verschillende categorieën van de nominale variabele.

7 Selecteren predictoren Bij het selecteren van predictoren wordt vaak ten onrechte gedachte dat meer predictoren zullen leiden tot een betere voorspelling van de afhankelijke variabele. Dit is een onjuiste veronderstelling. Meestal zal na het opnemen van 5 à 6 predictoren de verklaarde variantie niet veel meer verbeteren. Verder is het van belang dat het aantal proefpersonen in een goede verhouding staat tot het aantal variabelen dat wordt meegenomen in de regressievergelijking. Stevens (1992) noemt als vuistregel dat in het algemeen minimaal 15 proefpersonen per predictor nodig zijn voor betrouwbare schattingen van de regressievergelijkingen. Let bij het selecteren van variabelen op de onderlinge samenhang tussen predictoren en de samenhang tussen individuele predictoren en de afhankelijke variabele. Het beste is om predictoren te selecteren die onderling laag correleren, maar die elk wel hoog correleren met de afhankelijke variabele. Deze predictoren zullen ieder een uniek stukje variantie in Y verklaren. Tevens wordt op deze manier multicollineariteit voorkomen; de situatie waarin de geschatte regressiecoëfficiënten onbetrouwbaar zijn (dit uit zich in gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten groter dan 1 of kleiner dan 1). In geval van multicollineariteit kunnen variabelen die onderling hoog correleren beter worden samengevoegd. Ook kan er voor gekozen worden om slechts één van de twee hoog correlerende predictoren op te nemen in het regressiemodel. Tot slot is het mogelijk, wanneer er veel predictoren zijn, om eerst een datareductie toe te passen (principale componenten analyse) en de verkregen componenten op te nemen als predictoren in het regressiemodel. Inspectie van de correlatiematrix waarin alle correlaties tussen predictoren onderling en correlaties tussen de predictoren en de afhankelijke variabele zijn opgenomen geeft een indicatie of het verstandig is variabelen samen te voegen, niet in de analyse op te nemen of datareductie toe te passen. SPSS heeft verder onder de optie <Statistics> binnen <Linear Regression> de optie <Collinearity Diagnostics>. De zogenaamde Tolerance en VIF = Variance Inflation Factor, zijn daarbij indicatoren voor multicollineariteit. Meer informatie over deze diagnostics staat in de Help-functie van SPSS wanneer je zoekt naar de term collinearity.

Voorbeeld regressie-analyse

Voorbeeld regressie-analyse Voorbeeld regressie-analyse In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het SPSS data-bestand vb_regr.sav (dit bestand kan gedownload worden via de on-line helpdesk). We schatten een model waarin de afhankelijke

Nadere informatie

Enkelvoudige lineaire regressie

Enkelvoudige lineaire regressie Enkelvoudige lineaire regressie Inleiding Dit hoofdstuk sluit aan op hoofdstuk I-9 van het statistiekboek. Er wordt hier steeds gesproken over het verband tussen één afhankelijke variabele Y en één onafhankelijke

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Verband tussen twee variabelen

Verband tussen twee variabelen Verband tussen twee variabelen Inleiding Dit practicum sluit aan op hoofdstuk I-3 van het statistiekboek en geeft uitleg over het maken van kruistabellen, het berekenen van de correlatiecoëfficiënt en

Nadere informatie

Regressie-analyse. Cursus Bachelor Project 2 B&O College 2 Harry B.G. Ganzeboom. Regressie-model en mediatie-analyse 1

Regressie-analyse. Cursus Bachelor Project 2 B&O College 2 Harry B.G. Ganzeboom. Regressie-model en mediatie-analyse 1 Regressie-analyse Cursus Bachelor Project 2 B&O College 2 Harry B.G. Ganzeboom Regressie-model en mediatie-analyse 1 Agenda Lineaire regressie-model (herhaling) Enkelvoudig (simple) Meervoudig (multiple)

Nadere informatie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie College 3 Meervoudige Lineaire Regressie - Leary: Hoofdstuk 8 p. 165-169 - MM&C: Hoofdstuk 11 - Aanvullende tekst 3 (alinea 2) Jolien Pas ECO 2012-2013 'Computerprogramma voorspelt Top 40-hits Bron: http://www.nu.nl/internet/2696133/computerprogramma-voorspelt-top-40-hits.html

Nadere informatie

Bijlage 3: Multiple regressie analyse

Bijlage 3: Multiple regressie analyse Bijlage 3: Multiple regressie analyse REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING PAIRWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT

Nadere informatie

mlw stroom 2.1: Statistisch modelleren

mlw stroom 2.1: Statistisch modelleren mlw stroom 2.1: Statistisch modelleren College 5: Regressie en correlatie (2) Rosner 11.5-11.8 Arnold Kester Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek Universiteit Maastricht Postbus 616, 6200 MD Maastricht

Nadere informatie

Meervoudige lineaire regressie

Meervoudige lineaire regressie Meervoudige lineaire regressie Inleiding In dit hoofdstuk dat aansluit op hoofdstuk II- (deel 2) wordt uitgelegd hoe een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd kan worden met behulp van SPSS. Aan de hand

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

1 vorig = omzet voorgaande jaar. Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <=,050) 2 bezoek = aantal bezoeken vertegenwoordiger

1 vorig = omzet voorgaande jaar. Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <=,050) 2 bezoek = aantal bezoeken vertegenwoordiger De groothandel Onderwerp: regressieanalyse met SPSS Bij: hoofdstuk 10 Een groothandel heeft onderzoek gedaan onder de klanten en daarbij geprobeerd met regressieanalyse vast te stellen wat de bepalende

Nadere informatie

Oplossingen hoofdstuk XI

Oplossingen hoofdstuk XI Oplossingen hoofdstuk XI. Hierbij vind je de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen een leestest en een schoolrapport voor lezen. Deze gegevens hebben betrekking op een regressieanalyse bij

Nadere informatie

Deze opdracht lossen we eenvoudig op door in de vergelijking X1 en X2 te vervangen door de geobserveerde waarden van deze variabelen:

Deze opdracht lossen we eenvoudig op door in de vergelijking X1 en X2 te vervangen door de geobserveerde waarden van deze variabelen: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 10 1. Volgende regressievergelijking werd opgesteld na onderzoek: YY ii = 6 + 2.5 XX ii1 + 3 XX ii2 + εε ii Bereken de voorspelde

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , 9-12 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , 9-12 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op vrijdag 29-04-2004, 9-2 uur. Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, uur

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en van een onbeschreven

Nadere informatie

Classification - Prediction

Classification - Prediction Classification - Prediction Tot hiertoe: vooral classification Naive Bayes k-nearest Neighbours... Op basis van predictor variabelen X 1, X 2,..., X p klasse Y (= discreet) proberen te bepalen. Training

Nadere informatie

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015

Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek. Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Cursus TEO: Theorie en Empirisch Onderzoek Practicum 2: Herhaling BIS 11 februari 2015 Centrale tendentie Centrale tendentie wordt meestal afgemeten aan twee maten: Mediaan: de middelste waarneming, 50%

Nadere informatie

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over multipele regressie analyses van recidive bij jongens Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken in paragraaf 6.5 van

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

College 7. Regressie-analyse en Variantie verklaren. Inleiding M&T Hemmo Smit

College 7. Regressie-analyse en Variantie verklaren. Inleiding M&T Hemmo Smit College 7 Regressie-analyse en Variantie verklaren Inleiding M&T 2012 2013 Hemmo Smit Neem mee naar tentamen Geslepen potlood + gum Collegekaart (alternatief: rijbewijs, ID-kaart, paspoort) (Grafische)

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

College 6 Eenweg Variantie-Analyse

College 6 Eenweg Variantie-Analyse College 6 Eenweg Variantie-Analyse - Leary: Hoofdstuk 11, 1 (t/m p. 55) - MM&C: Hoofdstuk 1 (t/m p. 617), p. 63 t/m p. 66 - Aanvullende tekst 6, 7 en 8 Jolien Pas ECO 01-013 Het Experiment: een voorbeeld

Nadere informatie

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling Kwantitatieve Data Analyse (KDA) Onderzoekspracticum Sessie 2 11 Aanpassingen takenboek! Check studienet om eventuele verbeteringen te downloaden! Huidige versie takenboek: 09 Gjalt-Jorn Peters gjp@ou.nl

Nadere informatie

Logistische regressie analyse: een handleiding Inge Sieben 1 Liesbeth Linssen

Logistische regressie analyse: een handleiding Inge Sieben 1 Liesbeth Linssen Logistische regressie analyse: een handleiding Inge Sieben 1 Liesbeth Linssen Inhoudsopgave: Wat is logistische regressie analyse Hoe stuur je logistische regressie analyse in SPSS aan Hoe interpreteer

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamenopgaven Statistiek (2DD71) op xx-xx-xxxx, xx.00-xx.00 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamenopgaven Statistiek (2DD71) op xx-xx-xxxx, xx.00-xx.00 uur. VOORAF: Hieronder staat een aantal opgaven over de stof. Veel meer dan op het tentamen zelf gevraagd zullen worden. Op het tentamen zullen in totaal 20 onderdelen gevraagd worden. TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

SPSS. Statistiek : SPSS

SPSS. Statistiek : SPSS SPSS - hoofdstuk 1 : 1.4. fase 4 : verrichten van metingen en / of verzamelen van gegevens Gegevens gevonden bij een onderzoek worden systematisch weergegeven in een datamatrix bij SPSS De datamatrix Gebruik

Nadere informatie

mlw stroom 2.2 Biostatistiek en Epidemiologie College 9: Herhaalde metingen (2) Syllabus Afhankelijke Data Hoofdstuk 4, 5.1, 5.2

mlw stroom 2.2 Biostatistiek en Epidemiologie College 9: Herhaalde metingen (2) Syllabus Afhankelijke Data Hoofdstuk 4, 5.1, 5.2 mlw stroom 2.2 Biostatistiek en Epidemiologie College 9: Herhaalde metingen (2) Syllabus Afhankelijke Data Hoofdstuk 4, 5.1, 5.2 Bjorn Winkens Methodologie en Statistiek Universiteit Maastricht 21 maart

Nadere informatie

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5

INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 5 1. De onderzoekers van een preventiedienst vermoeden dat werknemers in een bedrijf zonder liften fitter zijn dan werknemers

Nadere informatie

M M M M M M M M M M M M M M La La La La La La La Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid 65 56 83 68 64 47 59 63 93 65 75 68 68 51

M M M M M M M M M M M M M M La La La La La La La Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid 65 56 83 68 64 47 59 63 93 65 75 68 68 51 INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 7 1. Een onderzoeker wil nagaan of de fitheid van jongeren tussen 14 en 18 jaar (laag, matig, hoog) en het geslacht (M, V) een

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 28 oktober 2009, 9.00-12.00 uur

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 28 oktober 2009, 9.00-12.00 uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek voor BMT (DM4) woensdag 8 oktober 9, 9.-. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en van een onbeschreven Statistisch

Nadere informatie

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week : de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week : het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van varianties:

Nadere informatie

Fasen in het onderzoeksproces

Fasen in het onderzoeksproces Fasen in het onderzoeksproces Gegevensbestand Controleren gegevens Bewerken gegevens Analyseren gegevens Interpreteren resultaten Nieuwe vragen? ja Onderzoeksverslag 1 Bestand opmaken Variabelen definiëren:

Nadere informatie

Opgave 1: (zowel 2DM40 als 2S390)

Opgave 1: (zowel 2DM40 als 2S390) TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek voor BMT (DM4 en S39) op donderdag, 4.-7. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

4 Meervoudige lineaire regressie

4 Meervoudige lineaire regressie 4 Meervoudige lineaire regressie In het vorige hoofdstuk is enkelvoudige lineaire regressie besproken. Hierbij was er slechts één onafhankelijke variabele. In de praktijk zijn er echter gevallen waarin

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Help! Statistiek! Wat is een lineaire relatie? De rechte-lijn-vergelijking: Y = a + b X. Relatie tussen gewicht en lengte

Wat gaan we doen? Help! Statistiek! Wat is een lineaire relatie? De rechte-lijn-vergelijking: Y = a + b X. Relatie tussen gewicht en lengte Help! Statistiek! Wat gaan we doen? Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek. Tijd: Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk. Derde woensdag in de maand,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Beschrijvende statistiek. 4.1 Beschrijvende statistiek voor één variabele

Hoofdstuk 4. Beschrijvende statistiek. 4.1 Beschrijvende statistiek voor één variabele Hoofdstuk 4 Beschrijvende statistiek Alle commando s voor statistische berekeningen en analyse bevinden zich onder de optie Analyze in het hoofdmenu. Hieronder worden de verschillende commando s besproken

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 6 mei 2010 1 1 Introductie De Energiekamer

Nadere informatie

Interim Toegepaste Biostatistiek deel 1 14 december 2009 Versie A ANTWOORDEN

Interim Toegepaste Biostatistiek deel 1 14 december 2009 Versie A ANTWOORDEN Interim Toegepaste Biostatistiek deel december 2009 Versie A ANTWOORDEN C 2 B C A 5 C 6 B 7 B 8 B 9 D 0 D C 2 A B A 5 C Lever zowel het antwoordformulier als de interim toets in Versie A 2. Dit tentamen

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40), op maandag 5 januari 2009 14.00-17.00 uur

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40), op maandag 5 januari 2009 14.00-17.00 uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek voor BMT (2DM4), op maandag 5 januari 29 4.-7. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en van een onbeschreven

Nadere informatie

College 7 Tweeweg Variantie-Analyse

College 7 Tweeweg Variantie-Analyse College 7 Tweeweg Variantie-Analyse - Leary: Hoofdstuk 12 (p. 255 t/m p. 262) - MM&C: Hoofdstuk 12 (p. 618 t/m p. 623 ), Hoofdstuk 13 - Aanvullende tekst 9, 10, 11 Jolien Pas ECO 2012-2013 Het Experiment

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 3 februari 2012

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 3 februari 2012 EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I 3 februari 2012 - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 27 subvragen. - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord.

Nadere informatie

Antwoordvel Versie A

Antwoordvel Versie A Antwoordvel Versie A Interimtoets Toegepaste Biostatistiek 13 december 013 Naam:... Studentnummer:...... Antwoorden: Vraag Antwoord Antwoord Antwoord Vraag Vraag A B C D A B C D A B C D 1 10 19 11 0 3

Nadere informatie

Toegepaste data-analyse: oefensessie 2

Toegepaste data-analyse: oefensessie 2 Toegepaste data-analyse: oefensessie 2 Depressie 1. Beschrijf de clustering van de dataset en geef aan op welk niveau de verschillende variabelen behoren Je moet weten hoe de data geclusterd zijn om uit

Nadere informatie

Statistiek II. 1. Eenvoudig toetsen. Onderdeel toetsen binnen de cursus: Toetsen en schatten ivm één statistiek of steekproef

Statistiek II. 1. Eenvoudig toetsen. Onderdeel toetsen binnen de cursus: Toetsen en schatten ivm één statistiek of steekproef Statistiek II Onderdeel toetsen binnen de cursus: 1. Eenvoudig toetsen Toetsen en schatten ivm één statistiek of steekproef Via de z-verdeling, als µ onderzocht wordt en gekend is: Via de t-verdeling,

Nadere informatie

4 Domein STATISTIEK - versie 1.2

4 Domein STATISTIEK - versie 1.2 USolv-IT - Boomstructuur DOMEIN STATISTIEK - versie 1.2 - c Copyrighted 42 4 Domein STATISTIEK - versie 1.2 (Op initiatief van USolv-IT werd deze boomstructuur mede in overleg met het Universitair Centrum

Nadere informatie

toetsende statistiek deze week: wat hebben we al geleerd? Frank Busing, Universiteit Leiden

toetsende statistiek deze week: wat hebben we al geleerd? Frank Busing, Universiteit Leiden toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week 2: de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week 4: het toetsen van gemiddelden: de t-toets Moore, McCabe, and Craig.

Nadere informatie

Spreidingsdiagram, kleinste-kwadraten regressielijn, correlatiecoefficient

Spreidingsdiagram, kleinste-kwadraten regressielijn, correlatiecoefficient Opdracht 4a ----------- Spreidingsdiagram, kleinste-kwadraten regressielijn, correlatiecoefficient In 1738 werd in de haven van Stockholm voor een aantal landen voor elk land geregistreerd hoeveel schepen

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op maandag ,

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op maandag , TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op maandag 08-03-2004, 9.00-2.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine,

Nadere informatie

tul Moleculaire Levenswetenschappen Stroom 2.1 2005-2006 Statistisch modelleren Werkboek

tul Moleculaire Levenswetenschappen Stroom 2.1 2005-2006 Statistisch modelleren Werkboek tul Moleculaire Levenswetenschappen Stroom 2.1 2005-2006 Statistisch modelleren Werkboek Inhoudsopgave Rooster 2 Studiemateriaal 2 Werkvormen 2 Toetsing 3 Planningsgroep 3 Traject 4 1 Rooster Dag Datum

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 22 april uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 22 april uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 22 april 2009 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 10 april 2013 14.00-17.00 uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 10 april 2013 14.00-17.00 uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 10 april 2013 14.00-17.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het

Nadere informatie

Analyse van kruistabellen

Analyse van kruistabellen Analyse van kruistabellen Inleiding In dit hoofdstuk, dat aansluit op hoofdstuk II-13 (deel2) van het statistiekboek wordt ingegaan op het analyseren van kruistabellen met behulp van SPSS. Met een kruistabel

Nadere informatie

Feedback examen Statistiek II Juni 2011

Feedback examen Statistiek II Juni 2011 Feedback examen Statistiek II Juni 2011 Bij elke vraag is alternatief A correct. 1 De variabele X is Student verdeeld in een bepaalde populatie, met verwachting µ X en variantie σ 2 X. Je trekt steekproeven

Nadere informatie

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 7 over Kaplan-Meier en Cox regressie survival analyses van recidive bij meisjes

Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 7 over Kaplan-Meier en Cox regressie survival analyses van recidive bij meisjes Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 7 over Kaplan-Meier en Cox regressie survival analyses van recidive bij meisjes Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken in paragraaf 7.5 van

Nadere informatie

Meervoudige variantieanalyse

Meervoudige variantieanalyse Meervoudige variantieanalyse Inleiding In dit hoofdstuk, dat aansluit op hoofdstuk II-12 (deel2) van het statistiekboek, wordt besproken hoe met SPSS gemiddelden van verschillende groepen met elkaar vergeleken

Nadere informatie

Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming

Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming Inleiding Dit practicum sluit aan op het theoriegedeelte over betrouwbaarheidsanalyse van hoofdstuk II-16 (deel 2). In dit hoofdstuk wordt besproken hoe een

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek voor BMT (2DM4 en 2S39) op maandag 2--27, 4.-7. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op dinsdag 5 april 2011 9.00-12.00 uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op dinsdag 5 april 2011 9.00-12.00 uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op dinsdag 5 april 2011 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het gebruik

Nadere informatie

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T.

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T. Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Inleiding M&T. NB Voor de SPSS opgaven wordt alleen aangegeven hoe het door de opgave gevraagde resultaat kan worden bereikt. C. J. Verduin October 19, 2012

Nadere informatie

a. Wanneer kan men in plaats van de Pearson correlatie coefficient beter de Spearman rangcorrelatie coefficient berekenen?

a. Wanneer kan men in plaats van de Pearson correlatie coefficient beter de Spearman rangcorrelatie coefficient berekenen? Opdracht 15a ------------ Spearman rangcorrelatie coefficient (non-parametrische tegenhanger van de Pearson correlatie coefficient) Wilcoxon symmetrie-toets (non-parametrische tegenhanger van de t-procedure

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 420 Dit is geen open boek tentamen.

Tentamen Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 420 Dit is geen open boek tentamen. Tentamen Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: 19-12-2002 Tijd: 9.00-12.00, BBL 420 Dit is geen open boek tentamen. Algemene aanwijzingen 1. U mag ten hoogste één A4 met aantekeningen raadplegen.

Nadere informatie

2DM71: Eindtoets Biostatistiek, op dinsdag 20 Januari 2015, 13.30-16.30

2DM71: Eindtoets Biostatistiek, op dinsdag 20 Januari 2015, 13.30-16.30 Faculteit der Wiskunde en Informatica 2DM71: Eindtoets Biostatistiek, op dinsdag 20 Januari 2015, 13.30-16.30 Opgave 1: (5 x 6 = 30 punten) (Bij deze opgave is gebruik van resultaten uit bijlage 1 noodzakelijk)

Nadere informatie

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I Hieronder volgen de SPSS uitvoer en de antwoorden van de opgaven van Stap 7: Oefenen I. Daarnaast wordt bij elke opgave

Nadere informatie

Onderzoek. B-cluster BBB-OND2B.2

Onderzoek. B-cluster BBB-OND2B.2 Onderzoek B-cluster BBB-OND2B.2 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling Monte Carlo simulatie In MW\Pharm versie 3.30 is een Monte Carlo simulatie-module toegevoegd. Met behulp van deze Monte Carlo procedure kan onder meer de betrouwbaarheid van de berekeningen van KinPop

Nadere informatie

HOOFDSTUK VIII VARIANTIE ANALYSE (ANOVA)

HOOFDSTUK VIII VARIANTIE ANALYSE (ANOVA) HOOFDSTUK VIII VARIANTIE ANALYSE (ANOVA) DATA STRUKTUUR Afhankelijke variabele: Eén kontinue variabele Onafhankelijke variabele(n): - één discrete variabele: één gecontroleerde factor - twee discrete variabelen:

Nadere informatie

Residual Plot for Strength. predicted Strength

Residual Plot for Strength. predicted Strength Uitwerking tentamen DS mei 4 Opgave Een uitwerking geven is hier niet mogelijk. Het is van belang het iteratieve optimaliseringsproces goed uit te voeren (zie ook de PowerPoint sheets): screening design

Nadere informatie

Tabel 2: Stemgedrag van respondenten bij de TK verkiezingen in 2010 VVD xx % PvdA PVV CDA SP D66 CU PvdD SGP GL Te jong om te stemmen Niet gestemd

Tabel 2: Stemgedrag van respondenten bij de TK verkiezingen in 2010 VVD xx % PvdA PVV CDA SP D66 CU PvdD SGP GL Te jong om te stemmen Niet gestemd 2. Resultaten ZONDER WEGING Tabel 1: Aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan een peiling van Maurice de Hond Ja xx % Nee xx % N = xx Statistics participated 529 N Missing 0 Std. Error of,01053 Std.

Nadere informatie

Beschrijvende statistieken

Beschrijvende statistieken Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes

Nadere informatie

Toets deel 2 Data-analyse en retrieval Vrijdag 1 Juli 2016:

Toets deel 2 Data-analyse en retrieval Vrijdag 1 Juli 2016: Toets deel 2 Data-analyse en retrieval Vrijdag 1 Juli 2016: 11.00-13.00 Algemene aanwijzingen 1. Het is toegestaan een aan beide zijden beschreven A4 met aantekeningen te raadplegen. 2. Het is toegestaan

Nadere informatie

Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS.

Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS. Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 8 over schaalconstructie met Cronbach s α en principale componenten analyse van meningen over strafdoelen Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken

Nadere informatie

E Y = ln(β 1 x) ln β 1 + β 2

E Y = ln(β 1 x) ln β 1 + β 2 Tentamen Statistische Methoden MST STM 1 april 2009, 9.00 12.00 uur Toelichting. Een antwoord alleen is niet voldoende: er dient een motivatie, toelichting of berekening aanwezig te zijn. Gebruik, tenzij

Nadere informatie

beoordelingskader zorgvraagzwaarte

beoordelingskader zorgvraagzwaarte 1 beoordelingskader zorgvraagzwaarte In dit document geven we een beoordelingskader voor de beoordeling van de zorgvraagzwaarte-indicator. Dit beoordelingskader is gebaseerd op de resultaten van de besprekingen

Nadere informatie

1. De volgende gemiddelden zijn gevonden in een experiment met de factor Conditie en de factor Sekse.

1. De volgende gemiddelden zijn gevonden in een experiment met de factor Conditie en de factor Sekse. Oefentoets 1 1. De volgende gemiddelden zijn gevonden in een experiment met de factor Conditie en de factor Sekse. Conditie = experimenteel Conditie = controle Sekse = Vrouw 23 33 Sekse = Man 20 36 Van

Nadere informatie

toetskeuze schema verschillen in gemiddelden

toetskeuze schema verschillen in gemiddelden toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week 2: de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week 4: het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op maandag 2 juli uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op maandag 2 juli uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op maandag 2 juli 2012 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het gebruik

Nadere informatie

College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek

College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek Inleiding M&T 2012 2013 Hemmo Smit Overzicht van dit college Kwaliteit van een meetinstrument (herhaling) Interne consistentie: Cronbach s alpha Voorbeeld:

Nadere informatie

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen.

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: 3-3-2003 Tijd: 14.00-17.00, BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Algemene aanwijzingen 1. U mag ten hoogste één A4 met aantekeningen raadplegen.

Nadere informatie

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens Waar waren we? BCO ANALYSEPLAN Harry Ganzeboom 14 april 2005 Probleemstelling, deelvragen, theorie Definities, conceptueel model Hypothesen Onderzoekzoeksopzet, operationalisatie Dataverzameling Data-analyse

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamenopgaven Statistiek 2DD71: UITWERKINGEN 1. Stroopwafels a De som S van de 12 gewichten is X 1 + X 2 + + X 12. Deze is normaal

Nadere informatie

d. Maak een spreidingsdiagram van de gegevens. Plaats de x-waarden op de x-as en de z-waarden op de y-as.

d. Maak een spreidingsdiagram van de gegevens. Plaats de x-waarden op de x-as en de z-waarden op de y-as. Opdracht 6a ----------- Dichtheidskromme, normaal-kwantiel-plot Een nauwkeurige waarde van de lichtsnelheid is van belang voor ontwerpers van computers, omdat de elektrische signalen zich uitsluitend met

Nadere informatie

Wiskunde B - Tentamen 2

Wiskunde B - Tentamen 2 Wiskunde B - Tentamen Tentamen van Wiskunde B voor CiT (57) Donderdag 4 april 005 van 900 tot 00 uur Dit tentamen bestaat uit 8 opgaven, 3 tabellen en formulebladen Vermeld ook je studentnummer op je werk

Nadere informatie

STATISTIEK 2 VERSIE A MAT15403 1308-1. Tentamen Statistiek 2 (MAT-15403) Maandag 5 augustus 2013, 11.00-13.00 uur

STATISTIEK 2 VERSIE A MAT15403 1308-1. Tentamen Statistiek 2 (MAT-15403) Maandag 5 augustus 2013, 11.00-13.00 uur STTISTIEK 2 VERSIE MT15403 1308-1 WGENINGEN UNIVERSITEIT LEERSTOELGROEP MT Tentamen Statistiek 2 (MT-15403) Maandag 5 augustus 2013, 11.00-13.00 uur EZE PGIN NIET vóór 11.00 uur OMSLN! STRT MET INVULLEN

Nadere informatie

Introductie SPSS. Hogeschool Gent. Mei 2010. Inhoudsopgave. 1 Introductie 2. 2 One-sample T-test 11. 3 Two-sample T-test 14. 4 Paired T-test 18

Introductie SPSS. Hogeschool Gent. Mei 2010. Inhoudsopgave. 1 Introductie 2. 2 One-sample T-test 11. 3 Two-sample T-test 14. 4 Paired T-test 18 Introductie SPSS Hogeschool Gent Mei 2010 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 One-sample T-test 11 3 Two-sample T-test 14 4 Paired T-test 18 5 Anova 21 6 Categorische Data-analyse 26 6.1 Binomiaaltoets.................................

Nadere informatie

Valid N Missing N

Valid N Missing N Tabel 1: Frequentieverdelingen, gemiddelden en spreiding van opleidingen van respondenten en partners (naar geslacht) en vaders en moeders van de respondent. Respondenten Partners Ouders Mannen Vrouwen

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40), op woensdag 12 november 2008 14.00-17.00 uur

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40), op woensdag 12 november 2008 14.00-17.00 uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek voor BMT (2DM4), op woensdag 2 november 28 4.-7. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en van een onbeschreven

Nadere informatie

DATA-ANALYSE I OEFENINGEN ACADEMIEJAAR 2000 2001. Feedback Praktische Proef

DATA-ANALYSE I OEFENINGEN ACADEMIEJAAR 2000 2001. Feedback Praktische Proef DATA-ANALYSE I OEFENINGEN ACADEMIEJAAR 2000 2001 Feedback Praktische Proef 1 Vooraf Het is onbegonnen werk om voor elke versie van de praktische proef een volledig uitgeschreven rapport te presenteren.

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd 2007-2008 Modeloplossing Opmerking vooraf: Deze modeloplossing is een heel volledig antwoord op de gestelde vragen. Om de maximumscore op een vraag

Nadere informatie

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Toetsende Statistiek

Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Toetsende Statistiek Technische uitwerkingen voor het SPSS practicum Toetsende Statistiek NB Voor de SPSS opgaven wordt alleen aangegeven hoe het door de opgave gevraagde resultaat kan worden bereikt. C. J. Verduin 11 december

Nadere informatie

Dit jaar gaan we MULTIVARIAAT TOETSEN. Bijvoorbeeld: We willen zien of de scores op taal en rekenen van kinderen afwijken in de populatie.

Dit jaar gaan we MULTIVARIAAT TOETSEN. Bijvoorbeeld: We willen zien of de scores op taal en rekenen van kinderen afwijken in de populatie. Toetsen van hypothesen Bijvoorbeeld: nagaan of het gemiddeld IQ bij een bepaalde steekproef groter/kleiner is als in de populatie. µ = 100 Normaalverdeling, waarbij we de score van de steekproef gaan vergelijken

Nadere informatie

Statistiek 1 Blok 6, Werkgroepopdrachten 11-6-2009

Statistiek 1 Blok 6, Werkgroepopdrachten 11-6-2009 Statistiek 1 Blok 6, Werkgroepopdrachten 11-6-2009 Opdracht 1 Onderstaande tabel bevat metingen aan de opbrengst van rozen bij verschillende mate van stikstofen fosfortoevoer. rozen/snijvak/dag fosfaatniveau

Nadere informatie

laboratory for industrial mathematics eindhoven Endinet Regressie-analyse Energiekamer

laboratory for industrial mathematics eindhoven Endinet Regressie-analyse Energiekamer Endinet Regressie-analyse Energiekamer Laboratory for Industrial Mathematics Eindhoven Postbus 513 5600 MB Eindhoven tel.: 040 247 4875 fax: 040 244 2489 e-mail: lime@tue.nl WWW: http://www.lime.tue.nl

Nadere informatie

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen R.J. Baars, MSc Kruytgebouw N710 r.j.baars@uu.nl februari 2014 Opbouw van statistiek Statistiek 1 (periode 2: vandaag) Dit college + zelfstudie +

Nadere informatie

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10?

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? 1.1 De data-editor / het definiëren van variabelen 1.2 Het openen van bestanden 1.3 Output lezen 1.4 Mogelijke problemen 1.1.1 De data-editor Het grootste

Nadere informatie

De bijbel der SPSS procedures

De bijbel der SPSS procedures De bijbel der SPSS procedures Onze SPSS die op de computer zijt Geheiligd zijn uw functies Uw regressies kome, Uw output geschiede op papier als op scherm. Geef ons heden onze dagelijkse anova en vergeef

Nadere informatie

Gemiddelde, mediaan, kwartielen, interkwartielafstand, minimum, maximum, variantie, standaardafwijking, boxdiagrammen

Gemiddelde, mediaan, kwartielen, interkwartielafstand, minimum, maximum, variantie, standaardafwijking, boxdiagrammen Opdracht 3a ----------- Gemiddelde, mediaan, kwartielen, interkwartielafstand, minimum, maximum, variantie, standaardafwijking, boxdiagrammen Voor de meting van de leesvaardigheid van kinderen wordt als

Nadere informatie

Bij het maken van deze opgave worden de volgende vragen beantwoord:

Bij het maken van deze opgave worden de volgende vragen beantwoord: Opdracht 1a ----------- Introductie Bij het maken van deze opgave worden de volgende vragen beantwoord: Hoe start ik S-PLUS op? Hoe lees ik gegevens in vanuit een ASCII-bestand in een tabel? Hoe kan ik

Nadere informatie