Productiviteit en strategie. Handvatten voor gww-bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productiviteit en strategie. Handvatten voor gww-bedrijven"

Transcriptie

1 Productiviteit en strategie Handvatten voor gww-bedrijven

2

3 Productiviteit en strategie

4 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van het EIB. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. April 2011

5 Productiviteit en strategie Handvatten voor gww-bedrijven A.J. van der Vlist drs. D.M. Holtackers M.H. Vrolijk, MSc dr. R. Semenov

6

7 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding Achtergrond Doelstelling Aanpak en fasering Leeswijzer 10 2 Productiviteit in de gww-sector Gww-sector Productiviteit 13 3 Productietheorie en bedrijfsprocessen Productie en productiviteit Bedrijfsprocessen 20 4 Productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven Productiviteitsanalyse Data Populatie Beschrijvende analyse Resultaten Productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven Robuustheid van DEA Voorlopers en achterblijvers 35 5 Bedrijfsprocessen van gww-bedrijven Analyse van bedrijfsprocessen Data Handvatten 40 Literatuur 45 EIB-publicaties 47 5

8 6

9 Conclusies op hoofdlijnen Het onderzoek analyseert verschillen in productiviteit tussen gww-bedrijven in de periode We gebruiken hierbij 915 observaties die afkomstig zijn van de EIB Bedrijfseconomische monitor onder Nederlandse gww-bedrijven (hoofdaannemers) die geregistreerd staan bij Cordares Pensioenen. Op basis van multifactor productiviteit kunnen per bedrijfsgrootteklasse voorlopers en achterblijvers geïdentificeerd worden. Schema A geeft kenmerkende verschillen tussen voorlopers en achterblijvers. Eén belangrijk verschil is dat voorlopers winstgevender zijn dan achterblijvers. Schema A Kenmerkende verschillen van voorlopers ten opzichte van achterblijvers Kostenstructuur Financiële structuur Opdrachten Werkzaamheden Algemeen Klein Groot Kopen relatief veel Zijn groter gemeten Verwerven meer Voeren meer werkmateriaal en onder- naar balanstotaal, opdrachten uit zaamheden uit in aanneming in aantal werknemers openbare en onder- de civiele betonof omzet handse aanbesteding bouw Zetten relatief veel Hebben een hogere Verwerven meer Voeren meer werkeigen arbeid in het solvabiliteit dan opdrachten uit zaamheden uit in bouwproces in grote voorlopers onderaanneming Overige werkzaamheden Hebben een lager Zijn kapitaalinten- Doen minder Voeren minder aandeel overige siever gemeten naar klantenwerk werkzaamheden uit kosten vaste activa per in infrastructuur werkende Zijn winstgevender gemeten naar resultaat voor belasting en rentabiliteit Bron: EIB Uit gesprekken met zeven gww-bedrijven van verschillende grootte, activiteiten (infrastructuur, civiele betonbouw, kust- en oeverwerken en overig) en typering (voorloper, achterblijver, middenmotor) komt een aantal bedrijfsprocessen naar voren die de bedrijven belangrijk vinden om een goede productiviteit (bedrijfsprestatie) te realiseren. De kern is hierbij: Maak duidelijke keuzes in strategie; Behandel werknemers als waarde in plaats van een kostenpost; Voer technische en niet-technische verbeteringen door in overeenstemming met veranderingen in de bedrijfsomgeving; Overweeg bij inkoop aspecten als kwaliteit, prijs, hoeveelheid en timing; Stem het benodigde projectmanagement af op de grootte en complexiteit van het project; 7

10 Acquireer eerst met het oog op het garanderen van de continuïteit in werkzaamheden en bekostiging van overhead en daarna met het oog op winstgevendheid. Het onderzoek illustreert het bijzondere karakter van projectgebonden productie, zoals dat in de gww-sector plaatsvindt, en de samenhang van individuele projecten met de bedrijfs- en sectorprestaties. Om op voorhand meer zekerheid te hebben op een goede bedrijfsprestatie kunnen systematische rendement- en risicoanalyses op project- en portefeuilleniveau voor bedrijven van nut zijn om orderportefeuillekeuzes te onderbouwen. Vervolgonderzoek zou onder een groter aantal gww-bedrijven kunnen achterhalen welke vele specifieke mogelijkheden zij hebben om de productiviteit op peil te houden of te verbeteren. Vervolgens zou getoetst kunnen worden welke van die mogelijkheden het meeste invloed heeft op het verbeteren van productiviteit en waaraan dat ligt. 8

11 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hoe kunnen bedrijfsprestaties in de grond-, water- en wegenbouw (gww) verbeteren? Over het belang van deze vraag wordt niet getwijfeld. Goede bedrijfsprestaties staan synoniem voor de continuïteit van een onderneming. Op de vraag hoe dit gerealiseerd moet worden, is echter veel minder overeenstemming. De praktijk laat zien dat deze vraag op heel verschillende wijzen wordt ingevuld (Vrolijk, 2010). SBR (2005) geeft aan dat de wijze waarop dit wordt ingevuld onder meer afhangt van de werkwijze en visie van de onderneming: is het een uit-voerend bouwbedrijf of is het een regisserend en organiserend bouwbedrijf? Volgens de SBR zal een uitvoerend bouwbedrijf zich richten op bedrijfsprocessen om eigen werk te optimaliseren. Een regisserend bouwbedrijf zal daarentegen ondersteunende bedrijfsprocessen inzetten om uitbesteed werk te regisseren. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel bouwbedrijven onvoldoende helder voor de geest hebben welke richting ze op gaan en op willen. In veel gevallen blijkt dat het (managers of directeuren van) bouwbedrijven niet duidelijk is welke bedrijfsprocessen geopti-maliseerd moeten worden om tot een beter resultaat te komen. De meeste aandacht gaat naar de technische aspecten van de bouw, zijnde nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Tijd voor en kennis van ondersteunende processen als financiën, automatisering en kennismanagement is vaak niet voorhanden, waardoor ook niet duidelijk is hoe de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd moeten worden. De sector heeft behoefte aan praktijkgerichte kennis en handvatten wat betreft de vraag welke en hoe bedrijfprocessen te verbeteren. Hierbij valt te denken aan zaken als acquisitie, calculatie, werkvoorbereiding en uitvoer. Op dit moment ontbreekt het aan kennis van en inzicht in de vraag in hoeverre deze bedrijfsprocessen een sleutel zijn voor een goede bedrijfsprestatie. 1.2 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in bedrijfsprocessen die een sleutelrol vervullen voor een goede bedrijfsprestatie. Het onderzoek geeft inzicht in de praktische betekenis van optimalisering van bedrijfsprocessen voor productiviteitsverbetering. Welke gww-bedrijven zijn voorlopers : bedrijven die een bovengemiddelde productiviteit hebben? Welke gww-bedrijven zijn achterblijvers? Hoe zijn deze bedrijven te typeren? Welke best practices zijn er van gww-bedrijven die hun bedrijfsproces succesvol geoptimaliseerd hebben? 1.3 Aanpak en fasering Het onderzoek is een combinatie van theorie en praktijk. In dit onderzoek beperken we ons tot de gww. We gaan in het onderzoek in op de volgende onderzoeksvragen: 1. Welke productiviteitsontwikkelingen zijn er op sectorniveau te registreren? 2. Hoe vergelijken we prestaties tussen bedrijven in relatie tot bedrijfsprocessen? 3. Welke gww-bedrijven zijn voorlopers en welke achterblijvers? 4. Hoe kunnen we overeenkomsten en verschillen in bedrijfsprocessen inventariseren bij voorlopers en achterblijvers? Per onderzoeksvraag wordt hieronder kort ons plan van aanpak gegeven. 1. Voor het bepalen van bedrijfsprestaties maken we gebruik van het begrip productiviteit. Productiviteit is kortweg de ratio prestatie versus inputs. In het onderzoek stellen we eerst de indicatoren voor prestaties en inputs vast. Vervolgens bepalen we de productiviteit. We gaan allereerst in op productiviteit in de gww-sector op basis van macro-cijfers. 2. Hoe zijn prestaties tussen bedrijven onderling te vergelijken? Aan welke bedrijfsprocessen moeten we denken? De economische literatuur gaat maar summier in op deze zachte kant van de organisaties. De bedrijfskundige en managementliteratuur geeft bedrijfsprocessen een sleutelrol in de verklaring van bedrijfsprestaties. In deze fase willen we een 9

12 korte samenvatting van de literatuur geven. 3. Om te bepalen welke gww-bedrijven voorlopers en welke achterblijvers zijn, rangschikken we gww-bedrijven op productiviteit. Voorlopers omvatten die bedrijven die bovengemiddeld presteren en aan de rechterkant van de productiviteitsverdeling zijn geconcentreerd. Achterblijvers omvatten bedrijven die ondergemiddeld presteren en aan de linkerkant van de verdeling geconcentreerd zijn. We gebruiken de EIB Bedrijfseconomische monitor over de jaren Om overeenkomsten en verschillen in bedrijfsprocessen te inventariseren bij voorlopers en achterblijvers hebben we met een aantal voorlopers en achterblijvers gesproken om tot handvatten voor gww-bedrijven te komen. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we in op productiviteitsontwikkelingen op sectorniveau. De onderliggende gegevens zijn afkomstig van de input-output tabellen van het CBS. Op basis van de ontwikkeling in de sectorale arbeidproductiviteit rijst de vraag hoe de spreiding is van arbeidsproductiviteit tussen gww-bedrijven onderling. Hiervoor gaan we in hoofdstuk 3 eerst in op de productietheorie om de samenhang tussen productiviteit en bedrijfsprocessen op bedrijfsniveau te beschrijven. Vervolgens berekenen we in hoofdstuk 4 de productiviteitsverdeling binnen de gww-sector. In dit hoofdstuk analyseren we de mate waarin de productiviteit van gww-bedrijven door de tijd heen verschuift. In hoofdstuk 5 doen we uitspraken in hoeverre de gemeten productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven in verband gebracht kunnen worden met de organisatie van bedrijfsprocessen. 10

13 2 Productiviteit in de gww-sector In dit hoofdstuk gaan we in op de eerste onderzoeksvraag hoe productiviteit in de gww-sector zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. Allereerst wordt de gww-sector kort gekarakteriseerd. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de productiviteit op sectorniveau aan de hand van arbeidsproductiviteit gepresenteerd. 2.1 Gww-sector De gww-sector bestaat uit een omvangrijk aantal bedrijven, waarbij veel ondernemers opgaan, blinken en verzinken. In de gww-sector zijn volgens de indeling van het CBS op 1 januari bedrijven werkzaam die goed zijn voor banen (CBS, 2011). De dynamiek in de sector is groot. In groeide het aantal gww-bedrijven van naar bedrijven. De groei is vooral toe te schrijven aan het toegenomen aantal bedrijven met 1-2 werkzame personen (zie figuur 2.1). De economische dip in is terug te vinden in een stabilisering van de groei. In andere grootteklassen is het aantal bedrijven over de periode gedaald of stabiel gebleven. Figuur 2.1 laat de ontwikkeling in het aantal gww-bedrijven per grootteklasse zien. Figuur 2.1 Aantal gww-bedrijven per grootteklasse en 2 3 tot tot of meer werkzame personen Bron: CBS (2011a) De gww-sector is samengesteld uit verschillende segmenten, zoals grondverzet, proefboren, bouwen van kunstwerken, leggen van kabels en buizen, aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen, stratenmaken en natte waterbouw. Figuur 2.2 geeft de samenstelling van de gww-sector naar aantal bedrijven en naar aantal banen van medewerkers. Uit figuur 2.2 is op te maken dat naar verhouding kleinere bedrijven actief zijn op het gebied van grondverzet en stratenmaken. Naar verhouding grotere bedrijven zijn actief op het gebied van kabels- en buizenleggen, aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen en natte waterbouw. 11

14 Figuur 2.2 Samenstelling gww-sector in procenten naar segment, 2007 Aantal bedrijven Natte waterbouw; 2,5 Grondverzet; 29,6 Stratenmaken; 40,7 Proefboren; 0,2 Bouwen van kunstwerken; 1,3 Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen; 17,1 Leggen van kabels en buizen; 8,6 Banen van medewerkers Stratenmaken; 9,0 Natte waterbouw; 8,9 Grondverzet; 13,0 Proefboren; 0,2 Bouwen van kunstwerken; 3,7 Leggen van kabels en buizen; 23,4 Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen; 41,9 Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen is exclusief stratenmaken Bron: CBS (2011b) 12

15 2.2 Productiviteit Velen hebben zich door de tijd heen gebogen over de vraag wat productiviteit is. De OECD (2001) geeft kernachtig aan dat productivity is defined as a ratio of a volume measure of output to a volume measure of input use. Productiviteit is dus een verhouding: prestatie gedeeld door inputs. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verschillende productiviteitsmaatstaven. Om antwoord te geven op de vraag hoe productiviteit in de gww-sector zich door de tijd heen heeft ontwikkeld, richten we ons in dit onderzoek op maatstaven gebaseerd op toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de verkoopwaarde (productiewaarde) en de inkoopwaarde (verbruik) in het productieproces. We gebruiken de arbeidsproductiviteit in de gww in enge zin (exclusief bouwrijp maken, SBI451, en verhuur van bouw en sloopmachines, SBI455). De gegevens die we voor de beantwoording van de vraag gebruiken, komen uit de input-output tabellen van het CBS 1. Voor 2006 en 2007 gaan we uit van voorlopige cijfers. Tabel 2.1 Overzicht van productiviteitsmaatstaven Soort input maatstaven Soort output Arbeid Kapitaal Kapitaal en Kapitaal, arbeid maatstaven arbeid en toeleveringen (energie, materialen, diensten) Bruto omzet Arbeids- Kapitaal- Kapitaal-arbeid KLEMS productiviteit productiviteit MFP multifactor (gebaseerd op (gebaseerd op (gebaseerd op productiviteit bruto omzet) bruto omzet) bruto omzet) Toegevoegde Arbeids- Kapitaal- Kapitaal-arbeid - waarde productiviteit productiviteit MFP (gebaseerd op (gebaseerd op (gebaseerd op toegevoegde toegevoegde toegevoegde waarde) waarde) waarde) Partiële factor productiviteit maatstaven Multifactor (MFP) productiviteit maatstaven Bron: Vertaling uit OECD (2001:13) 1 Op basis van de gegevens van het CBS kan de productiviteit in de gww in ruime zin voor een langere periode (vanaf 1988) worden beschreven. De cijfers voor de gww in enge en ruime zin wijken in de meeste jaren met hooguit één procentpunt van elkaar af. In 2006 en 2007 echter was de productiviteitsgroei in de gww in ruime zin respectievelijk 2,1 en 1,5 procentpunt hoger dan in enge zin. 13

16 De groeifactor van arbeidsproductiviteit (ap) wordt door het CBS berekend als... (2.1) ap = tw / a, als functie van de groeifactor van bruto toegevoegde waarde (tw), en de groeifactor van gewerkte arbeidsjaren (a), waarbij. (2.2) ap ap/ t. In formule 2.1 wordt de groeifactor van gewerkte arbeidsjaren gebruikt. Het berekenen van de arbeidsproductiviteit op basis van gewerkte arbeidsjaren maakt het mogelijk om een uitsplitsing te maken voor de subtakken (zoals de gww-sector) van de bouwnijverheid. Uit figuur 2.3 blijkt dat het aantal gewerkte uren per arbeidsjaar in de bouwnijverheid redelijk stabiel bleef in Dit suggereert dat variatie in gewerkte arbeidsjaren in beperkte mate kan bijdragen aan de verklaring van variatie in de arbeidsproductiviteit in deze periode. Figuur 2.3 Aantal gewerkte uren per arbeidsjaar in de bouwnijverheid Bron: EIB Tabel 2.2 laat de groeipercentages van arbeidsproductiviteit in de gww-sector zien. De ontwikkeling is vrij volatiel, met een aantal jaren van sterke stijging of daling. Na de forse groei (cumulatief met bijna 12%) in daalde de arbeidsproductiviteit in met 12% en groeide vervolgens met 13% in de periode In 2007 was de arbeidsproductiviteit in de gww-sector echter nog niet terug op het niveau van Cumulatief is de arbeidsproductiviteit in met bijna 19% gestegen. Uit formule 2.1 volgt dat de daling van de arbeidsproductiviteit in toe te schrijven is aan de daling in toegevoegde waarde, aangezien het aantal gewerkte arbeidsjaren redelijk stabiel bleef. De toegevoegde waarde daalde in die periode met 22%. De daling is naast de economische teruggang in die jaren waarschijnlijk toe te schrijven aan het afronden van een aantal megaprojecten. 14

17 Tabel 2.2 Arbeidsproductiviteitgroei in de gww-sector, in procenten Arbeidsproductiviteitsgroei , , , , , , , , , , , ,9 Cumulatief 18,7 Gemiddelde 1,5 Bron: EIB Figuur 2.4 Ontwikkeling van arbeidsproductiviteit in de gww-sector en de andere subtakken van bouwnijverheid, 1995 = Gww B&u Installatie en afwerking Bron: EIB 15

18 Om de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de gww-sector te duiden, vergelijken we de ontwikkeling binnen de bouwnijverheid en de commerciële sector (waar de bouwnijverheid onderdeel van uitmaakt). De arbeidsproductiviteit in de gww-sector laat een sterkere groei zien dan in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) (zie figuur 2.4). In de b&u was de arbeidsproductiviteit in alle jaren na 1995 lager dan in De arbeidsproductiviteit in de gww-sector laat eveneens een sterkere groei zien dan die in de installatie- en afwerkingsector. Hier was het percentage in 2007 maar 3% hoger dan in Dit heeft vooral te maken met de hogere kapitaalintensiteit van de gww-sector. De arbeidsproductiviteit in de gww-sector groeide in ook sterker dan de productiviteit in de commerciële sector van de economie als geheel (zie figuur 2.5). De daling in was echter sterker dan in de gehele economie. De groeicijfers in waren weer hoger dan in de commerciële sector, maar konden niet zorgen voor een hogere cumulatieve groei in , vergeleken met de commerciële sector. Vergeleken met andere sectoren binnen de commerciële sector was de groei van de arbeidsproductiviteit in de gww-sector sterker dan in de delfstofwinning en zakelijke dienstverlening, maar minder sterk dan in de landbouw en veel minder sterk dan in de andere takken (zie figuur 2.6). Samenvattend kan de arbeidsproductiviteit in de gww-sector in de periode gekenmerkt worden door sterke fluctuaties. Deze fluctuaties in arbeidsproductiviteit houden grotendeels verband met fluctuaties in de toegevoegde waarde. In welke mate er verschillen in productiviteit tussen gww-bedrijven bestaan is niet uit deze cijfers te concluderen. In de volgende hoofdstukken analyseren we verschillen in productiviteit tussen gww-bedrijven. Figuur 2.5 Ontwikkeling van arbeidsproductiviteit in de gww-sector en de commerciële sector van de economie als geheel, 1995 = Gww Commerciële sector Bron: EIB 16

19 Figuur 2.6 Cumulatieve groei van arbeidsproductiviteit in de commerciële sector, , in procenten Vervoer en communicatie Energie en water Industrie Handel Totaal commerciële sector Landbouw Gww Delfstoffenwinning Zakelijke dienstverlening B&u, installatie en afwerking Bron: EIB 17

20 18

21 3 Productietheorie en bedrijfsprocessen De vraag rijst of en in welke mate productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven bestaan. Om dit te kunnen beantwoorden wordt in dit hoofdstuk eerst ingegaan op de vraag hoe productie binnen gwwbedrijven voorgesteld kan worden en hoe bedrijfsprocessen daarin een rol spelen. We baseren ons hierbij op de literatuur. Op basis van het literatuuronderzoek wordt een raamwerk gepresenteerd dat als startpunt dient voor de empirische analyse. 3.1 Productie en productiviteit Verschillen in productiviteit tussen bedrijven worden in de literatuur gerelateerd aan variërende efficiëntie van bedrijven. De productie omvat in essentie een transformatieproces waarbij inputs gebruikt worden om outputs te genereren. De productie is niet noodzakelijkerwijs volledig efficiënt. Een bedrijf kan technisch inefficiënt zijn als gevolg van inefficiënt gebruik van inputs, vanwege verspilling of gemaakte fouten. Efficiënte bedrijven produceren meer output bij gegeven input of, omgekeerd, gebruiken minder input bij gegeven output dan inefficiënte bedrijven. De productietechnologie 2 definieert de technische relatie tussen inputs en outputs. De productiegrens is de bovengrens van deze productiemogelijkheden, waarbij alle bedrijven gepositioneerd zijn op of beneden de productiegrens. De centrale kwestie bij het analyseren van efficiëntie is om de input-output-combinatie van een bedrijf te vergelijken met de best presterende bedrijven gerepresenteerd door de productiegrens. Figuur 3.1 geeft de productiegrens weer. Figuur 3.1 Productierelaties als weergave van de stand van de technologie y (b ) (b) y=f (x) y=f(x) (a) Bron: EIB 2 De productietechnologie wordt gekarakteriseerd door de verzameling van uitvoerbare input-output combinaties die voldoen aan specifieke regulariteitseigenschappen: geslotenheid, begrensdheid, convexiteit en gedefinieerd zijn op de verzameling van niet-negatieve inputvectoren. 19

22 De input van een bedrijf wordt genoteerd met x, de output met y. De technische efficiëntie van een bedrijf wordt aangeduid met te; de productiegrens wordt genoteerd met ƒ. Het bestuderen van de productiegrens speelt zich typisch af op het macroniveau, waarbij elk bedrijf één punt representeert in de set productiemogelijkheden. Uitgaande van een inputgeoriënteerd model, wordt de technische efficiëntie gedefinieerd als te = y / ƒ (x). Als een bedrijf technisch efficiënt is, ligt het op de productiegrens of y = ƒ (x). Een technisch efficiënt bedrijf, zoals bedrijf (b), wordt dus gekarakteriseerd door te = 1. Een technisch inefficiënt bedrijf, zoals bedrijf (a), wordt gekarakteriseerd door te < 1. Bedrijf (a) zou er in deze situatie goed aan doen om bedrijf (b) als voorbeeld te nemen om bij gegeven input de output te verhogen. Het bestuderen van de technische efficiëntie van het bedrijf speelt zich typisch af op het microniveau. Een belangrijke veronderstelling in het voorgaande is dat bedrijven kunnen beschikken over dezelfde technologie. Als dat niet zo is, is er sprake van twee of meer verschillende technologieën en zijn er dus ook twee of meer productiegrenzen, bijvoorbeeld ƒ en ƒ zoals aangegeven in figuur 3.1. In deze situatie is bedrijf (b) nog altijd efficiënt ten opzichte van ƒ, maar niet ten opzichte van ƒ. Bedrijf (b ) is wel efficiënt ten opzichte van ƒ. Als (b) zich wilt verbeteren wat efficiëntie betreft, dan is de enige manier om de technologie van (b ) te verkrijgen. De productiegrens is onder een aantal aannames empirisch te benaderen. Een hiervan is de aanname of er voor bedrijven wel of geen schaalvoordelen te behalen zijn. In het eerste geval is er sprake van variabele schaalopbrengsten, terwijl in het tweede geval sprake is van constante schaalopbrengsten. In figuur 3.1 is een mogelijke benadering van ƒ onder constante schaalopbrengsten weergegeven met de groene lijn, waarbij de rode stapsgewijze lijn een mogelijke benadering van ƒ is onder variabele schaalopbrengsten. Op deze productiegrens wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 3.2 Bedrijfsprocessen De productie en de productietechnologie omvat in de praktijk een grote verzameling activiteiten. Een activiteit waarin een handeling plaatsvindt waarbij productiemiddelen omgezet worden in diensten en producten wordt een proces genoemd (Meredith & Shafer, 1999). In het productieproces worden de volgende elementen onderscheiden (zie figuur 3.2): Figuur 3.2 Productieproces Productiemiddelen -materiaal - -arbeid - -kapitaal - -overig - Transformatie -veranderen - -transporteren - -opslaan - opslaan -inspecteren - Output Output -producten - -diensten - Monitoring Monitoringen en beheersing beheersing Bron: : Bewerking van Meredith & Shafer (1999) 20

23 1. Productiemiddelen of input omvatten die dingen die voor de transformatie nodig zijn. In de literatuur wordt veelal uitgegaan van materiaal, arbeid, kapitaal en overige productie middelen (zie Gravelle & Rees, 1992). 2. Een transformatie omvat de wijze waarop toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Vaak gebruiken bedrijven een combinatie van één van de volgende belangrijke manieren (Meredith & Shafer, 1999): Veranderen (in fysieke, gevoelsmatige of psychologische zin) Transporteren Opslaan Inspecteren 3. Output omvat het resultaat van de transformatie. Een gww-bedrijf kan een dienst leveren door het bouwproces te organiseren, alsook een product zoals een weg of viaduct. 4. Monitoring en beheersing omvat de activiteiten die nodig zijn om afwijkingen in het productieproces waar te nemen en te beheersen. Productiemiddelen Voor de analyse van de productiemiddelen onderscheiden we materiaal, arbeid, kapitaal (machines en gereedschappen) en overige productiefactoren. De literatuur noemt een aantal eigenschappen van de productiefactoren die een rol spelen bij de verklaring van verschillen in productiviteit tussen bedrijven. Verschillen in productiviteit zijn terug te voeren op verschillen in: Materiaal in termen van beschikbaarheid en kwaliteit (Dai e.a., 2007), prijs (Dai e.a., 2007; Arditi & Mochtar, 2000; Flapper, 1998) en prefabricaat en standaardisering (Arditi & Mochtar, 2000; Flapper, 1998). Arbeid in termen van ervaring, opleiding en motivatie (Rojas & Aramvareekul, 2003; Doloi, 2007), vakmanschap (Zakeri e.a., 1996), veiligheid (Zakeri e.a., 1996), verloop (Arditi & Mochtar, 2000) en verzuim (Zakeri e.a., 1996). Kapitaal in termen van bereikbaarheid en beschikbaarheid (Dai e.a., 2007), capaciteit en gebruik (Arditi & Mochtar, 2000) en moderniteit (Zakeri e.a., 1996) Overige productiemiddelen - in termen van IT (Rojas & Aramvareekul, 2003) en managementvaardigheden en planning (Zakeri e.a., 1996). Transformatieprocessen Om transformatieprocessen nader te onderscheiden wordt gebruik gemaakt van de waardeketen van Porter (1985). Porter geeft een raamwerk waarbij de transformatieprocessen in te delen zijn in ondersteunende activiteiten (algemeen management, human resource management, onderzoek en ontwikkeling, inkoop) en primaire activiteiten (ingaande logistiek, operations, uitgaande logistiek, marketing en sales, service) die nodig zijn om producten en diensten te leveren aan klanten. De waardeketen van het gww-bedrijf wijkt op twee punten af van de waardeketen van Porter. Het eerste punt heeft te maken met de projectorganisatie. Bij het gww-bedrijf vindt de productie in tegenstelling tot een traditioneel productiebedrijf in de maakindustrie plaats binnen projectorganisaties. De primaire activiteiten zijn dus projectafhankelijk. Daarnaast zijn er projectondersteunende activiteiten in de vorm van projectmanagement. We voegen projectmanagement daarom als ondersteunende activiteit aan de waardeketen toe. De primaire activiteiten en het projectmanagement samen noemen we projectspecifieke activiteiten. Het tweede punt heeft te maken met de plaatsing van marketing & sales in de waardeketen. In tegenstelling tot een traditioneel productiebedrijf in de maakindustrie, verkoopt het gww-bedrijf veelal haar diensten voordat productie plaatsvindt. Zodoende vindt marketing & sales voor ingaande logistiek plaats. Hierna specificeren we bovengenoemde activiteiten. Een schematisch overzicht van de activiteiten en processen op hoofdlijnen wordt in figuur 3.4 weergegeven. 21

24 Ondersteunende activiteiten Algemeen management Het algemeen management houdt zich bezig met plannen, organiseren, leiden en beheersen van een bedrijf (Blanchard e.a., 1996). Met plannen bepaalt het bedrijf doelen en een strategie om die doelen te bereiken. Strategie gaat over de manier waarop bedrijven een gunstige positie op een markt proberen te krijgen. Om hieraan invulling te geven, beantwoorden bedrijven twee vragen: in welke markten wil een bedrijf actief zijn en hoe wil het bedrijf in die markten concurreren. Op basis van deze twee vragen onderscheidt Porter (1980) drie algemene strategieën (zie figuur 3.3): differentiatiestrategie (meerdere segmenten, uniek volgens afnemers); kostenleiderschapstrategie (meerdere segmenten, laagste kosten); en focus (enkel segment, differentiatie of kostenleiderschap). Figuur 3.3 Algemene strategieën volgens Porter Uniek volgens afnemers Strategisch voordeel Laagste kosten Doelmarkt Meerdere segmenten Enkel segment Differentiatie (differentiatie) Focus Kostenleiderschap (kostenleiderschap) Focus Bron: Porter, 1980 Met organiseren worden formele en informele structuren en systemen binnen het bedrijf gebracht waarover mensen en materialen verdeeld worden om de plannen uit te voeren. Een belangrijk onderdeel hierin is het financiële management wat zorg draagt voor het verkrijgen van financiële middelen, de stroom van financiële middelen en de lange termijn uitgaven. Met leiden wordt het personeel bestuurd en gemotiveerd om de taken te volbrengen. Met beheersen wordt bijgehouden en beoordeeld of de gestelde doelen worden bereikt. Informatiesystemen en vooral accounting zijn van groot belang. Informatiesystemen verzamelen, verwerken, bewaren en verspreiden informatie ten behoeve van besluitvorming, beheersing en analyse. Accounting verzamelt financiële informatie, vat deze samen en rapporteert ten behoeve van besluitvorming. Human resource management De strategie die een bedrijf volgt, stelt eisen aan de gewenste werknemers. Human resource management zorgt ervoor dat een bedrijf voldoende geoefende en gemotiveerde werknemers heeft om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken (Blanchard, e.a., 1996). Human resource management omvat het opstellen van functies, de werving en selectie van personeel, prestatiemetingen van werknemers, het opstellen van beloningstructuren en relatiebeheer met werknemers (Noe, e.a., 2003). Onderzoek en ontwikkeling Door onderzoek en ontwikkeling kunnen bedrijven producten, diensten en processen verbeteren, nieuwe ontwikkelen of gebruiken. Onderzoek en ontwikkeling omvat het zoeken naar mogelijkheden voor innovatie, het selecteren uit de gevonden mogelijkheden, uitvoering van de gekozen innovatieplannen en het pakken van de voordelen uit de innovatie (Tidd & Bessant, 2009). 22

25 Inkoop De inkoopfunctie van een bedrijf is verantwoordelijk voor de levering op het juiste moment en tegen de laagst mogelijke totale kosten van de gewenste kwaliteit materiaal, voorraden en diensten die nodig zijn. Naast het daadwerkelijk bestellen, betreft inkoop dus keuzes over de selectie en evaluatie van leveranciers, de controle op kwaliteit en de timing en hoeveelheid van bestellingen. Primaire activiteiten Flapper (1998) geeft een overzicht van het totale bouwproces. Op basis hiervan kunnen we de primaire activiteiten invullen. Zoals aangegeven onderscheiden wij daarnaast projectmanagement als ondersteunende activiteit aan de primaire activiteiten. Projectmanagement Projectmanagement omvat de beheersing van de omvang, tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en risico s binnen het (bouw)project (PMI, 1996). Marketing en sales Marketing en sales is het proces van het creëren, beprijzen, promoten en distribueren van ideeën, goederen en diensten om transacties te bewerkstelligen die tegemoetkomen aan de behoeften van klanten en het bedrijf (Blanchard e.a., 1996). Marketing en sales hangt samen met de wijze van opdrachtverkrijging en het type contract (zoals openbare en onderhandse aanbesteding, enkelvoudige uitnodiging, klantenwerk, bouwteam, design & construct). Voor het gww-bedrijf gaat het tijdens het initiatief, ontwerp en uitwerking van werken om het identificeren van kansen in de markt, het verzamelen van informatie ten behoeve van de acquisitie en de calculatie van werken. De calculatie van werken omvat de berekening van de kosten die samenhangen met de realisatie van werken bestaande uit onder andere materialen, materieel, onderaanneming en staartkosten (opslagen voor algemene kosten, winst en risico). Ingaande logistiek Na gunning van het werk vormt de ingaande logistiek het begin van het realisatieproces. Het betreft de werkvoorbereiding die nodig is om het werk te realiseren. Het gaat dus om activiteiten zoals het inrichten van de bouwplaats, de inkoop van materialen, de inhuur van machines, het contracteren van onderaannemers, het aantrekken van bouwvakpersoneel en het opstellen van werkinstructies. Operations Operations is de kern van het realisatieproces. Het betreft de uitvoering van het werk. Het gaat hierbij om de distributie van grondstoffen en bouwmaterialen, het transport op de bouwplaats en de assemblage. Uitgaande logistiek De uitgaande logistiek is het eind van het realisatieproces. Het betreft de oplevering van het werk. De uitgaande logistiek omvat zo de goedkeuring door de opdrachtgever van het werk en de overdracht van het werk aan de opdrachtgever. Service Nadat het werk is opgeleverd en in gebruik genomen, moet het werk worden beheerd om tijdens de levensduur bruikbaar blijven. Service omvat zo het nakomen van eventuele garantieverplichtingen en (afhankelijk van het contract) het onderhoud van het werk. 23

26 Figuur 3.4 Waardeketen van het gww-bedrijf Marge Algemeen management Human resource management Onderzoek en ontwikkeling Inkoop Projectmanagement Algemeen management Financieel management Informatiesystemen en accounting Functie ontwerp Training en Prestatie Werving en selectie ontwikkeling meting Zoeken Selecteren Uitvoeren Beloningen Implementeren Selectie en evaluatie Bestellen Omvang, tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en risico' s Initiatief Werkvoorbereiding Uitvoering Oplevering Ontwerp Uitwerking Marketing & sales Ingaande logistiek Operations Uitgaande logistiek Primaire activiteiten Relatie- beheer Beheer Service Ondersteunende activiteiten activiteiten Bron: EIB Outputs Om het resultaat van de transformatieprocessen te beschrijven, onderscheiden we infrastructurele werken (INF), civiele betonbouw (CB), kust- en oeverwerken (KO) en overig (OV). Infrastructurele werken Infrastructurele werken omvatten de aanleg, reconstructie en onderhoud van infrastructuur. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: (1) wegenbouw (wegenbouwkundige werken, straatwerk, rioleringen); (2) rail- en spoorwegbouwkundige werkzaamheden; (3) boven- en 24

27 ondergronds kabels en buizenwerk (leggen en monteren van kabels en buizen, installatie van elektra, telecom en cai, het leggen van zinkers en het doen van horizontale boringen. Gww-werkzaamheden m.b.t. het bouw- en woonrijpmaken, inclusief bijkomend grondwerk (waaronder ontgravingen, aanleg van zandlichamen, specialistisch grondverzet, droog baggerwerk) maken ook deel uit van infrastructurele werken. Civiele betonbouw Civiele betonbouw omvat de aanleg, reconstructie en onderhoud van civieltechnische werken in beton. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: (1) voorzieningen voor het weg- en railverkeer (viaducten, fly-overs, tunnels, bruggen, geluidwerende voorzieningen, funderingen voor rijstrooksignalering); (2) voorzieningen voor de waterzuivering (zuiveringsinstallaties, gemalen en pompstations); en (3) voorzieningen voor het waterverkeer en de waterbeheersing (sluizen en stuwen, duikers, aquaducten, watergemalen en waterkrachtcentrales, keer-, kade- en walmuren, scheepshellingen, havenkraanbanen en vaste dokken. Kust- en oeverwerken Kust- en oeverwerken omvatten de aanleg, reconstructie en onderhoud van werken ten behoeve van kust- en oeververdediging, inclusief bijkomend grondwerk. Hieronder vallen bijvoorbeeld beschoeiingen, kribben, natuurvriendelijke oevers, dijken en golfbrekers. Overig Overig omvat de aanleg, reconstructie en onderhoud van zelfstandige opdrachten tot uitvoering van (1) waterwerken; natte infrastructuur, uitdiepen, zoet- en zoutbaggerwerk, zanden grindwinning en leveranties, opspuiten vanaf het water en (2) landschaps-, recreatie- en groenwerken, inclusief bijkomend grondwerk (zoals ontgravingen, aanleg van zandlichamen, specialistisch grondverzet, droog baggerwerk). 25

28 26

29 4 Productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven In welke mate bestaan er productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven? In dit hoofdstuk gaan we daar nader op in. 4.1 Productiviteitsanalyse De economische organisatietheorie geeft handvatten om de productietheorie te begrijpen. Data Envelopment Analysis (DEA) wordt gebruikt om de productiegrens te bepalen en de prestaties van bedrijven te evalueren. In feite betrekt DEA de identificatie van een empirische productiefunctie uit figuur 3.1, die het presteren van een bedrijf relatief meet ten opzichte van deze empirische productiegrens. DEA geeft aan welke bedrijven de productiegrens bepalen, waarbij bedrijven op de grens als efficiënt aangemerkt worden en bedrijven onder de grens als inefficiënt (zie ook Färe e.a., 1994). Data Envelopment Analyse Uitgaande van B bedrijven, M inputindicatoren en N outputindicatoren geldt voor het inputgeoriënteerde DEA model onder variabele schaalopbrengsten dat voor elk bedrijf b de maat te de uitkomst is van het algoritme: Noteer X als de M B matrix bestaande uit de geobserveerde inputvectoren en Y als de N B matrix bestaande uit de geobserveerde outputvectoren. Noteer bedrijf b s inputvector als x b, en outputvector als y b. Introduceer variabelen ϑ b en z b, waarbij ϑ b de maat te voor bedrijf b representeert en vector z b (van lengte B) de schatter is van de ideale combinatie van technisch efficiënte bedrijven die bedrijf b technisch efficiënt zou maken (in het geval b zelf technisch efficiënt is, is z b een nulvector op coëfficiënt b na, die de waarde 1 heeft). Minimaliseer ϑ b met betrekking tot de volgende voorwaarden: Xz b ϑ b x b, (4.1) Yz b y b, z b 0. Voer deze minimalisatie uit voor ieder bedrijf b = 1,,B. De inputgeoriënteerde parameter b geeft aan in welke mate bedrijf b s inputhoeveelheden kunnen worden verminderd zodanig dat de outputhoeveelheid gelijk blijft. Bijgevolg is ϑ b 1; b = 1 als bedrijf b technisch efficiënt is (zie Førsund & Sarafoglou, 2002). Aangezien DEA voor ieder bedrijf een maat van productiviteit geeft, kunnen bedrijven gerangschikt worden op basis van deze scores, zodat voorlopers en achterblijvers geïdentificeerd kunnen worden. 4.2 Data Populatie De data zijn afkomstig van de EIB Bedrijfseconomische monitor, gebaseerd op enquêtes uit de periode onder Nederlandse gww-bedrijven (hoofdaannemers) geregistreerd bij Cordares Pensioenen. In de gww-sector waren op 1 januari hoofdaannemingsbedrijven met personeel werkzaam volgens tellingen van het EIB 3. In termen van arbeidscapaciteit omvat het midden- en 3 Voor een uiteenzetting over verschillen tussen de CBS en EIB tellingen zie Van Rijswijk (2008). 27

30 kleinbedrijf (MKB) met personeel (tot 100 werknemers) 45% van de populatie en het grootbedrijf (100 en meer werknemers) 55%. De totale productie die de sector in 2007 tot stand bracht bedroeg 13,1 miljard euro, 23% van de totale bouwproductie (EIB, 2009). Tabel 4.1 geeft voor zowel de populatie als de steekproef informatie over de verdeling van het aantal gww-bedrijven naar jaren en grootteklassen. Er zijn drie grootteklassen gedefinieerd. Kleine bedrijven hebben 1-20 werknemers. Middelgrote bedrijven hebben werknemers. Grote bedrijven hebben meer dan 100 werknemers. De cijfers wijzen uit dat kleine bedrijven ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef. Tabel 4.1 Aantal gww-bedrijven in de populatie en de steekproef per jaar en per grootteklasse, in Totaal Klein Midden Groot Totaal Schuingedrukte nummers verwijzen naar het aantal gww-bedrijven in de steekproef Bron: EIB Beschrijvende analyse In de enquête werden gww-bedrijven gevraagd om informatie te geven over output en input. We beschouwen de toegevoegde waarde als maat voor output (alle variabelen in monetaire waarden). De input betreft de kostenstructuur: inkoop, arbeid, kapitaal en overige kosten. Bij inkoop zijn inbegrepen materiaal- en uitbestedingskosten. Bij arbeidskosten zijn inbegrepen directe en indirecte loonkosten. Bij kapitaal zijn inbegrepen afschrijvings- en leasekosten en bij overige kosten algemene bedrijfs- en rentekosten. Tabel 4.2 geeft beschrijvende statistieken voor de kostenaandelen. De tabel laat zien hoe de kostenstructuur van een bedrijf varieert met de bedrijfsgrootte. Kleine bedrijven hebben een ondergemiddeld aandeel van inkoop (inclusief onderaanneming) en bovengemiddelde aandelen van arbeid, kapitaal en overige kosten. Voor grote bedrijven geldt het omgekeerde. Grote bedrijven hebben een bovengemiddeld aandeel inkoop en ondergemiddelde aandelen arbeid, kapitaal en overige kosten. Omdat vaste kosten veelal in kapitaal en overige kosten voorkomen, lijkt dit erop te wijzen dat vaste kosten voor kleine bedrijven bovengemiddeld zijn (zie Vrolijk & Van der Vlist, 2011). 28

31 Tabel 4.2 Kostenaandelen van productie-input per grootteklasse, 1999 Kostenaandeel (%) Klein Midden Groot Totaal Inkoop 49,1 (22,5) 55,4 (17,1) 61,1 (14,6) 53,2 (20,1) Arbeid 32,3 (19,0) 28,8 (13,4) 25,3 (8,6) 30,0 (16,0) Kapitaal 5,7 (5,4) 4,8 (4,8) 4,5 (5,3) 5,2 (5,2) Overige input 12,9 (9,4) 11,0 (7,6) 9,1 (7,4) 11,6 (8,6) Totaal Gemiddelde kostenaandelen in totale kosten, standaarddeviatie tussen haakjes Bron: EIB De kostenstructuur van de bedrijven in de steekproef wijzigt in beperkte mate door de tijd. Figuur 4.1 geeft de kostenstructuur door de tijd heen, gebaseerd op gegevens van zowel het CBS als van het EIB. Uit de figuur blijkt dat de EIB- en de CBS-gegevens wat deze kostenaandelen betreft goed met elkaar overeenkomen. De gemiddelde waarden van de kostenaandelen liggen in absolute zin dicht bij elkaar. In relatieve zin ten opzichte van de standaardafwijking zijn de verschillen ook klein. De CBS-gegevens hebben het voordeel dat ze meer gegevens bevatten (in de periode : 3.163, 3.765, 3.252, 3.044, en bedrijven). Uit figuur 4.1 is op te maken dat de EIB-data binnen de foutenmarge van de CBS gegevens liggen. Het kleiner aantal observaties in de EIB-data heeft daarmee geen serieuze gevolgen voor de kwaliteit van de data. Aangezien de analyse praktisch gezien eenvoudiger uitgevoerd kan worden met de EIB-data omdat gegevens recenter zijn, wordt in de analyse gebruik gemaakt van de EIB-data. Het kan zijn dat verschillen in de kostenstructuur worden veroorzaakt door verschillen tussen segmenten en mate van specialisatie. Dit kan gevolgen hebben voor de analyse van verschillen in productiviteit van bedrijven. Vooraf aan deze analyse hebben we daarom naar de kostenstructuur gekeken, per segment en mate van specialisatie (zie tabel 4.3). Uit tabel 4.3 blijkt dat de gemiddelde kostenaandelen nauwelijks variëren tussen de segmenten en de mate van specialisatie. We kunnen dus veronderstellen dat de gww-bedrijven beschikken over vergelijkbare technologie en dat er één productiegrens is (zie paragraaf 3.1). In het vervolg van de analyse berekenen we de productiviteit van elk bedrijf daarom op basis van een vergelijking binnen de gehele gww-sector, waarna we vervolgens per segment rapporteren. Tabel 4.4 laat de omzetsamenstelling naar segment zien van de steekproef. Gemiddeld wordt driekwart van de omzet gerealiseerd in infrastructurele werken. Ongeveer 9% wordt gemiddeld gerealiseerd in civiele betonbouw. De sectoren kust- en oeverwerken en overig zijn goed voor respectievelijk 5% en 11% van de omzet. Op basis van tabel 4.4 is op te maken dat de steekproef in beperkte mate afwijkt van de totale omzetverdeling van de gww-bedrijven in 2007 (zie Vrolijk, 2008). Daarnaast blijkt dat er in de steekproef door de tijd heen weinig fluctuatie in de omzetsamenstelling te constateren is. Dit geeft geen aanleiding om voor eventuele verschillen te moeten corrigeren. 29

32 Figuur 4.1 Ontwikkeling kostenaandelen in procenten volgens EIB en CBS over % Inkoop % Arbeid % 35 Overig + kapitaal CBS Aandeel + standaarddeviatie EIB Aandeel + standaarddeviatie CBS Aandeel EIB Aandeel CBS Aandeel - standaarddeviatie EIB Aandeel - standaarddeviatie Bron: EIB 30

33 Tabel 4.3 Gemiddelde kostenaandelen in procenten naar mate van specialisatie per segment, in procenten Bron: EIB 100% 70% 60% 50% > 0% INF N Inkoop 53,0 53,4 53,5 53,5 53,1 Arbeid 29,8 29,7 29,7 29,8 30,3 Kapitaal 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 Overige input 11,8 11,6 11,5 11,4 11,4 CB N Inkoop 56,5 56,3 55,4 56,0 52,9 Arbeid 27,8 28,0 28,9 28,9 31,2 Kapitaal 6,4 5,5 5,5 5,1 5,2 Overige input 9,3 10,2 10,2 10,0 10,7 KO N Inkoop 40,2 47,6 49,5 49,6 52,8 Arbeid 37,6 34,4 32,6 32,9 31,3 Kapitaal 6,1 4,6 4,3 4,5 4,5 Overige input 16,1 13,4 13,6 13,0 11,4 OV N Inkoop 48,2 47,3 47,7 47,8 53,4 Arbeid 28,6 31,4 31,8 32,5 29,8 Kapitaal 6,0 5,6 5,5 5,5 5,1 Overige input 17,2 15,7 15,0 14,2 11,7 N=915 Tabel 4.4 Gww-omzetsamenstelling van de steekproef in procenten naar segment per jaar Totaal INF 74,2 77,2 75,7 72,5 76,6 77,5 70,6 75,8 74,6 75,4 CB 6,6 7,1 8,9 10,9 10,0 8,5 11,1 9,3 12,5 8,7 KO 5,2 5,9 4,9 5,0 3,8 4,1 5,3 3,6 3,6 4,6 OV 14,0 9,8 10,5 11,6 9,6 9,9 13,0 11,3 9,3 11,1 N Bron: EIB 31

34 4.3 Resultaten Productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven Het DEA-model berekent een relatieve maatstaf voor productiviteit of efficiëntie voor elk bedrijf: op deze manier geeft het informatie over de productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven. De frequentieverdeling van efficiëntie wordt weergegeven in figuur 4.2. Uit figuur 4.2 blijkt dat de productiviteitscijfers grote verschillen in productiviteit tussen gwwbedrijven laten zien. Tabel 4.5 toont deze samenvattende statistieken per jaar en per segment, terwijl figuur 4.3 de frequentieverdelingen per jaar weergeeft. Deze geven zowel per jaar als per segment eveneens verschillen in productiviteit weer. Voordat bedrijven op basis van verschillen in productiviteit getypeerd worden, onderzoeken we of productiviteitsverschillen verband houden met de robuustheid van de DEA-methodiek. Daar gaan we in de volgende paragraaf op in. Figuur 4.2 Frequentieverdeling van technische efficiëntie, Frequentie ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Bron: EIB Tabel 4.5 Gemiddelde technische efficiëntie, gewogen naar segment Totaal INF 0,60 0,41 0,56 0,44 0,57 0,58 0,55 0,65 0,50 0,53 CB 0,53 0,49 0,64 0,44 0,58 0,68 0,59 0,72 0,54 0,57 KO 0,64 0,38 0,68 0,50 0,66 0,65 0,61 0,61 0,71 0,59 OV 0,59 0,46 0,63 0,42 0,54 0,58 0,59 0,69 0,60 0,57 Totaal 0,59 0,42 0,58 0,45 0,58 0,59 0,57 0,65 0,51 Bron: EIB 32

35 Figuur 4.3 Frequentieverdeling van efficiëntie per jaar Frequentie ,5 1 0,5 1 0,5 1 Bron: EIB Robuustheid van DEA In deze sectie wordt de robuustheid van DEA getest door deze methode te vergelijken met een andere methode genaamd Index Numbers (IN). Hiervoor is het nodig om de DEA-scores te transformeren naar waardes die één op één te vergelijken zijn met IN-scores. Dit wordt gedaan door de aangepaste DEA-scores μ DEA te bepalen door middel van (4.2) μ DEA = ln ϑ bt ln ϑ t, waarbij ϑ bt bedrijf b s technische efficiëntie in jaar t representeert (de normale DEA-score zoals eerder gedefinieerd) en lnϑ t de gemiddelde log van de technische efficiëntie in jaar t, waarbij t = 1999,, 2007 en b = 1,,B t. Bedrijf b s IN-score in jaar t wordt gedefinieerd door (4.3) μ N = (ln Q it ln Q t ) s L i t (ln L it ln L t ) (1 - ~ s L i t )((ln Q it (ln Q t ), waarbij ~ L s = ½ (s L + s L b ), s L het aandeel van arbeid representeert en de rest van de notatie vergelijkbaar is met de voorgaande definitie. Figuur 4.4 geeft een vergelijking weer van de twee t bt t methodes voor het eerste en laatste meetjaar van de dataset. Beide jaren geven dezelfde indruk: beide methoden komen in het algemeen goed met elkaar overeen en verschillen alleen, in meer of mindere mate, voor individuele gevallen. Voor de 33

36 Figuur 4.4 Vergelijking van DEA- en IN-scores in 1999 en Gerangschikt o.b.v. DEA 4 Gerangschikt o.b.v. IN Gerangschikt o.b.v. DEA 4 Gerangschikt o.b.v. IN Bron: EIB DEA-scores IN-scores Voor ieder jaar zijn de resultaten in de linkerfiguur gerangschikt m.b.t. (aangepaste) DEA, in de rechterfiguur m.b.t. IN 34

37 andere jaren is het beeld hetzelfde. Deze overeenkomst kan gekwantificeerd worden door de DEA- en IN-ranglijsten te vergelijken met behulp van de Kendall-Tau-maat, die de waarde 1 aanneemt in het geval van twee identieke ranglijsten, -1 in het geval van twee tegengestelde ranglijsten en ongeveer 0 in het geval van ranglijsten die niets gemeenschappelijks hebben. De uitkomst van deze vergelijking voor ieder meetjaar wordt weergegeven in tabel 4.6. Dit resultaat laat duidelijk zien dat er grote overeenkomst tussen de DEA- en IN-resultaten zijn. De robuustheid van DEA geeft dus geen aanleiding om de gevonden verschillen in productiviteit te heroverwegen. Met andere woorden blijkt dat DEA een robuuste methode is om productiviteitsverschillen tussen gww-bedrijven vast te stellen. Verschillen in productiviteit hangen daarmee niet samen met de methodiek. In de volgende paragraaf geven we een typering van voorlopers en achterblijvers om in hoofdstuk 5 in te gaan op mogelijke verschillen in bedrijfsprocessen als verklaring voor verschillen in productiviteit. Tabel 4.6 Kendall-Tau vergelijking van DEA- en IN-ranglijsten, Bron: EIB K-Tau (DEA, IN) 0,868 0,857 0,877 0,873 0,879 0,887 0,905 0,919 0, Voorlopers en achterblijvers In deze paragraaf wordt een karakterisering gegeven van voorlopers en achterblijvers in termen van financiële en bedrijfseconomische maatstaven. De rekenmethodiek is hierbij als volgt: 1. De observaties worden verdeeld naar grootteklassen. 2. Van de totale groep bedrijven worden op basis van de productiviteit (op basis van DEA) de top-15% en de bottom-15% geïdentificeerd. 3. Mochten er meer observaties zijn met dezelfde TE-score als de laatste van de top-15% (en analoog voor de bottom-15%), dan worden deze aan de top-15% toegevoegd. De beschrijving van de kenmerken is terug te vinden in tabel 4.8. De beschrijving is gebaseerd op 308 observaties (147 achterblijvers en 161 voorlopers). Uit tabel 4.8 is op te maken dat het profiel sterk verschilt met grootteklasse. De cijfers laten zien dat verschillen tussen grootteklasse omvangrijk zijn. Dit is te verwachten. Bedrijfsprestaties binnen een grootteklasse zijn vanwege vergelijkbare onderliggende bedrijfsprocessen beter te vergelijken dan die tussen grootteklassen. Zo geldt dat ten opzichte van grote gww-bedrijven kleine gww-bedrijven relatief meer uitvoerend personeel hebben en relatief veel vaste activa per werkende hebben. Overigens blijkt uit de onderste regel van tabel 4.8 dat de arbeidsproductiviteit in kleine gww-bedrijven niet lager is dan die in grote gww-bedrijven. Bovenstaande betekent overigens niet dat er binnen grootteklassen geen heterogeniteit is. Tabel 4.7 geeft de standaarddeviatie van de omvang van bedrijven in aantal werknemers. Hieruit blijkt dat vooral in de groep grootste gww-bedrijven de verschillen omvangrijk zijn. Deze heterogeniteit moet in acht genomen worden bij de hieronder gepresenteerde profielen van voorlopers en achterblijvers. 35

Productiviteit en strategie. Handvatten voor gww-bedrijven

Productiviteit en strategie. Handvatten voor gww-bedrijven Productiviteit en strategie Handvatten voor gww-bedrijven Productiviteit en strategie Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017. Markt, rolverdeling en werkgelegenheid

Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017. Markt, rolverdeling en werkgelegenheid Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 Markt, rolverdeling en werkgelegenheid Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen geen weggegooid geld

Bedrijfsopleidingen geen weggegooid geld Bedrijfsopleidingen geen weggegooid geld Het hoe en waarom van bedrijfsopleidingen in het MKB Jan de Kok Jennifer Telussa Florieke Westhof Zoetermeer, maart 2006 ISBN: 90-371-0967-5 Bestelnummer: A200602

Nadere informatie

Openbare aanbestedingen in de gww

Openbare aanbestedingen in de gww Openbare aanbestedingen in de gww Doelmatigheid van geschiktheidseisen Sander Hardeman Arno van der Vlist Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling en

Nadere informatie

economisch instituut voor de bouw trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017

economisch instituut voor de bouw trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017 2012-2017 economisch instituut voor de bouw trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017 Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 15-05-12 13:18 omslag.indd 1 Trends en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Scan van de Nederlandse bouwsector. in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Scan van de Nederlandse bouwsector. in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 13 juni 2002 Scan van de Nederlandse bouwsector in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 13 juni 2002 CapAnalysis Group (Europe)

Nadere informatie

Productiviteitsontwikkelingen en gereguleerde tarieven in de zorg

Productiviteitsontwikkelingen en gereguleerde tarieven in de zorg Productiviteitsontwikkelingen en gereguleerde tarieven in de zorg Methoden en beoordelingskader Opdrachtgever: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Rotterdam, 18 december 2013 Productiviteitsontwikkelingen

Nadere informatie

De economische structuurken- merken van de bouwnijverheid Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, deelonderzoek 1

De economische structuurken- merken van de bouwnijverheid Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, deelonderzoek 1 De economische structuurken- merken van de bouwnijverheid Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, deelonderzoek 1 drs. Carlijn Bijvoet (SEO) ir. L. Bunschoten (CBS) drs. Flóra Felsö (SEO) dr. Carl

Nadere informatie

De opbrengsten van bedrijfsopleidingen

De opbrengsten van bedrijfsopleidingen De opbrengsten van bedrijfsopleidingen Waarom de opbrengsten van een extra opleidingsdag voor grotere bedrijven hoger zijn dan voor kleinere bedrijven Jan de Kok Zoetermeer, november 2001 ISBN: 90-371-0829-6

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Bouw in beeld 2013-2014. Capita Selecta

Bouw in beeld 2013-2014. Capita Selecta Bouw in beeld 213-214 Capita Selecta Bouw in beeld 213-214 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan)

Nadere informatie

VERVANGINGSVRAAG MAAKINDUSTRIE

VERVANGINGSVRAAG MAAKINDUSTRIE VERVANGINGSVRAAG MAAKINDUSTRIE ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN DE STICHTING VOOR INDUSTRIEBELEID EN COMMUNICATIE Jaap de Koning Arie Gelderblom Hassel Kroes Marcel Spijkerman Fiona Offerhaus Eelco Kappe Rotterdam,

Nadere informatie

Welke strategische HRM praktijken hebben invloed op de organisatieresultaten binnen het MKB?

Welke strategische HRM praktijken hebben invloed op de organisatieresultaten binnen het MKB? Marina Rekenji (s0070947) Welke strategische HRM praktijken hebben invloed op de organisatieresultaten binnen het MKB? Psychologie ( Arbeid &Organisatie), Universiteit Twente Enschede, 11 februari 2008

Nadere informatie

DEEL III DEDUCTIE V. EVALUATIE I. OBSERVATIE IV. TOETSING II. INDUCTIE III. DEDUCTIE

DEEL III DEDUCTIE V. EVALUATIE I. OBSERVATIE IV. TOETSING II. INDUCTIE III. DEDUCTIE DEEL III DEDUCTIE V. EVALUATIE I. OBSERVATIE IV. TOETSING II. INDUCTIE III. DEDUCTIE 6 6 Empirisch onderzoeksdomein: de Nederlandse bouwnijverheid 6 Doel van dit hoofdstuk is om inzicht te geven in het

Nadere informatie

Door de bollen het bos zien

Door de bollen het bos zien Door de bollen het bos zien Een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla L.M. van Silfhout Bachelor Thesis, Universiteit Twente Technische bedrijfskunde Africalla ii Door de bollen het bos zien

Nadere informatie

De infrastructurele benadering voorbij?

De infrastructurele benadering voorbij? De infrastructurele benadering voorbij? Wat kan de infrastructurele benadering nog toevoegen bij het gebruik van ERP pakketten zoals SAP. Werkstuk ter afsluiting van de Architecten leergang André Hollants

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Nota Overhead. September 2014. Onderdeel van programma Haarlem presteert beter

Nota Overhead. September 2014. Onderdeel van programma Haarlem presteert beter Nota Overhead September 2014 Onderdeel van programma Haarlem presteert beter Concernstaf Versie 0.9.1 Haarlem, 10 september 2014 Martin Jonker Paul den Otter Peter van Osnabrugge Wouter Stigter Inhoud

Nadere informatie

Randvoorwaarden voor strategisch inkopen door aannemers. Door samenwerken beter concurreren

Randvoorwaarden voor strategisch inkopen door aannemers. Door samenwerken beter concurreren Randvoorwaarden voor strategisch inkopen door aannemers Door samenwerken beter concurreren M.J.L. Cannegieter Utrecht, oktober 2008 Randvoorwaarden voor strategisch inkopen door aannemers Door samenwerken

Nadere informatie

Strategische Verkenning B200105

Strategische Verkenning B200105 Strategische Verkenning B200105 Organisatietypen in het MKB Een verkennend onderzoek naar de organisatiestructuren van het midden- en kleinbedrijf dr. J. Meijaard drs. M. Mosselman drs. K.F. Frederiks

Nadere informatie

Rapportage ontwikkeling en gebruik Kansen Calculator

Rapportage ontwikkeling en gebruik Kansen Calculator Rapportage ontwikkeling en gebruik Kansen Calculator Kansen Calculator Duurzame Inzetbaarheid Ontwikkelen van een online tool met business cases van Duurzame Inzetbaarheid, in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

ICT en de oudere werknemer: geen rimpelloze relatie

ICT en de oudere werknemer: geen rimpelloze relatie ICT en de oudere werknemer: geen rimpelloze relatie Eindrapport A. Gelderblom J. de Koning Mw. M. B. Mosheuvel Stichting Arbeidsmarktbeleid Rotterdam, oktober 2001 Inhoudsopgave Verantwoording 1 Inleiding

Nadere informatie

Uitbesteden en innovatie in de bouw Het toenemend belang van de regie- en handelsfunctie

Uitbesteden en innovatie in de bouw Het toenemend belang van de regie- en handelsfunctie Faculty of Economics and Business Administration Uitbesteden en innovatie in de bouw Het toenemend belang van de regie- en handelsfunctie Research Memorandum 2005-5 F.A.G. den Butter O.K. van Megchelen

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

Strategisch samenwerken in de zorghuisvestiging

Strategisch samenwerken in de zorghuisvestiging Strategisch samenwerken in de zorghuisvestiging Van projectgebonden naar projectongebonden samenwerken in de bouwsector Eindrapport afstudeeronderzoek Rudolf van der Meulen April 2009 Strategische samenwerking

Nadere informatie

De softwaresector in Nederland

De softwaresector in Nederland De softwaresector in Nederland Survey 2014 In opdracht van: Nederland ICT Project: 2013.137 Publicatienummer: 2013.137-1423 Datum: Utrecht, 1 september 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp Matthijs

Nadere informatie

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen.

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. Postgraduate IT-audit Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Datum:

Nadere informatie