Tussentijds bericht Staalbankiers Multi Asset Fonds per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijds bericht Staalbankiers Multi Asset Fonds per 30-06-2013"

Transcriptie

1 Tussentijds bericht Staalbankiers Multi Asset Fonds per

2 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 4 2. Staalbankiers Multi Asset Fonds Profiel Verslag van de directie 8 3. Financiële gegevens Staalbankiers Multi Asset Fonds 13 Balans 13 Winst- en verliesrekening 14 Kasstroomoverzicht 15 Toelichting Bijlage bij het tussentijds bericht 25 Financiële gegevens per Subfonds Overige Informatie 43 Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

3 Definities Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm te omvatten, en omgekeerd. Accountant Administrateur AFM Beheerder Bewaarder Fonds Fondsvermogen ICBE Intrinsieke waarde Participant Participatie Prospectus Subfonds Subfondsvermogen Transactiedag Transactieprijs Voorwaarden Wft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. KAS BANK N.V. Stichting Autoriteit Financiële Markten Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. KAS-Trust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fonds B.V. Het fonds voor gemene rekening met paraplustructuur: Staalbankiers Multi Asset Fonds, onderverdeeld in Subfondsen Het totale vermogen van het Fonds welke ten behoeve van de Participanten in alle Subfondsen wordt aangehouden Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten zoals bedoeld in Richtlijn 2009/65/EG van de Europese Commissie De som van de waarde van de tot het Subfonds behorende activa verminderd met de tot het Subfonds behorende verplichtingen, waaronder begrepen de kosten van beheer, bewaring en de overige kosten die ten laste van het Subfonds komen, uitgedrukt in Euro De houder van één of meer participaties in het Fonds Evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot het Fonds is verdeeld, uitgedrukt in hele eenheden Het prospectus van Staalbankiers Multi Asset Fonds Een subfonds van het Fonds bestaande uit een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van Staalbankiers Multi Asset Fonds dat wordt belegd volgens een eigen beleggingsbeleid en wordt aangeduid met een eigen naam Het totale vermogen van het Subfonds welke ten behoeve van de Participanten in het desbetreffende Subfonds wordt aangehouden Een dag waarop uitgifte of inkoop van Participaties plaats kan vinden De Intrinsieke waarde verhoogd met een opslag danwel verlaagd met een afslag De Voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds en het Prospectus tezamen Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

4 Staalbankiers Multi Asset Fonds 1. Algemene gegevens Beheerder Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. Lange Houtstraat CW s-gravenhage KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fondsen B.V. Spuistraat VT Amsterdam KvK Administrateur KAS Bank N.V. Spuistraat VT Amsterdam Juridisch en Fiscaal Adviseur De Brouw Blackstone Westbroek N.V. Claude Debussylaan AB Amsterdam Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

5 2. Staalbankiers Multi Asset Fonds 2.1 Profiel Algemeen Staalbankiers Multi Asset Fonds (Fonds) is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( ICBE ) in de zin van de Wft. Het Fonds is op 1 september 2012 voor onbepaalde tijd opgericht en heeft als doel uitsluitend het beleggen met toepassing van het beginsel van risicospreiding in financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de Wft. Het Fonds is geen rechtspersoon, maar een fonds voor gemene rekening dat is gevormd krachtens een overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder waartoe de Participanten toetreden. Op grond van deze overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten met toepassing van het beginsel van risicospreiding gelden belegd in financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de Wft. Deze beleggingen worden op naam van de Bewaarder voor de Participanten bewaard. De Beheerder van het Fonds is Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V., een 100% dochter van Staalbankiers N.V., die op haar beurt een 100% dochter is van Achmea B.V. De Beheerder is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag. Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. is voor onbepaalde tijd opgericht op 26 april 2012 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer De statuten liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder, staan op de Website en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. De Beheerder beschikt sinds 29 november 2012 over een vergunning van de AFM ingevolge artikel 2:65 Wft en is belast met het beheer van het Fonds overeenkomstig de Voorwaarden. De werkzaamheden van de Beheerder zijn beperkt tot het beheren van beleggingsinstellingen met het beginsel van risicospreiding. In het kader van het beheer van het Fonds zijn de belangrijkste taken van de Beheerder de volgende: Het bepalen van het beleggingsbeleid van het Fonds; Het monitoren van uitbestede taken, waaronder de uitvoering van het beleggingsbeleid; Het vaststellen van de door de Administrateur berekende Intrinsieke waarde; Het opstellen van de financiële verslaggeving, zoals het (half)jaarverslag; Het organiseren van participantenvergaderingen. Bestuur De directie van de Beheerder bestaat uit: 1. Dhr. T.A. van der Kevie 2. Dhr. M.M. Braskamp De heren Van der Kevie en Braskamp zijn daarnaast binnen Staalbankiers verantwoordelijk voor respectievelijk de afdelingen Investments en Risk & Business Control. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

6 Structuur Het Fonds heeft een zogenoemde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Subfondsen. De Participaties zijn verdeeld in series. Elke serie Participaties vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het vermogen dat door Bewaarder wordt gehouden ten behoeve van een bepaald Subfonds. Een Subfonds is een gedeelte van het Fonds waartoe de houders van een bepaalde serie Participaties gerechtigd zijn. Het in elk Subfonds te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het Fonds wordt afzonderlijk belegd in de specifieke beleggingsportefeuille van het desbetreffende Subfonds. Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, koersvorming en administratie. Alle aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten worden per Subfonds verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een Subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten in het desbetreffende Subfonds. Dit komt tot uitdrukking in de waarde van een Participatie die de gerechtigdheid tot het desbetreffende Subfonds vertegenwoordigt. Deze waarde per Participatie wordt berekend door de som van de waarde van de tot het Subfonds behorende activa verminderd met de tot het Subfonds behorende verplichtingen, waaronder begrepen de kosten van beheer, bewaring en de overige kosten die ten laste van het Subfonds komen, te delen door het aantal uitstaande Participaties van de desbetreffende serie. Op grond van de Wft heeft ieder Subfonds een afgescheiden vermogen waarvoor een rangregeling geldt. Hierdoor dient het vermogen van een Subfonds alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en de bewaring van het desbetreffende Subfonds en de Participaties daarin. In de paraplustructuur zijn de volgende Subfondsen opgenomen: Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds Daarnaast kunnen nieuwe Subfondsen worden toegevoegd door middel van de uitgifte van een nieuwe serie Participaties. Het beleggingsbeleid staat omschreven in hoofdstuk 2 en beschrijvingen van elk Subfonds zijn opgenomen in de paragrafen 2.3 tot en met 2.5. van het prospectus. Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid De Subfondsen richten zich op beleggers die met toepassing van het beginsel van risicospreiding willen beleggen. Met de Subfondsen van Staalbankiers Multi Asset Fonds wordt Participanten de mogelijkheid geboden om eenvoudig een breed gespreide beleggingsportefeuille aan te houden. Afhankelijk van het risicoprofiel van de Participant kan worden belegd in de verschillende Subfondsen die elk een eigen risicoprofiel hanteren: defensief, neutraal of offensief. Welk Subfonds passend is voor een Participant is afhankelijk van de mate van risico die een Participant wil of kan nemen. De risicograad per Subfonds is leidend voor het beleggingsbeleid en er wordt gestreefd deze binnen de door de directie van de Beheerder aanvaardbaar geachte grenzen van het betreffende Subfonds te houden. Het beleggingsbeleid van de Subfondsen is erop gericht om op langere termijn een hoger rendement te behalen dan dat van de per Subfonds vastgestelde representatieve maatstaf. Omdat er geen benchmark bestaat die het beleggingsbeleid voldoende representeert, wordt per Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

7 Subfonds een benchmark gehanteerd die bestaat uit combinatie van een maatstaf voor aandelen en een maatstaf voor obligaties. Voor aandelen wordt de MSCI World (uitgedrukt in euro, total return) gehanteerd, voor obligaties de EFFAS Euro All Government Bond Index met een looptijd van langer dan 1 jaar. Voor elk Subfonds bestaat een afzonderlijk beleggingsbeleid. Voor een nadere toelichting op het beleggingsbeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het prospectus. Uitgifte en inkoop van Participaties De Beheerder geeft Participaties in de Subfondsen uit aan de Participanten. De Participaties luiden op naam. De Participanten in het Fonds zijn uitsluitend (economisch) gerechtigd tot een evenredig deel van het Fondsvermogen in de verhouding van het aantal Participaties waarmee zij in het Fonds deelnemen. Door Staalbankiers N.V. wordt een Participantenregister bijgehouden waarin de namen en adressen van alle Participanten worden opgenomen met vermelding van het aantal Participaties en de datum waarop de desbetreffende Participaties zijn uitgegeven. Van de Participaties worden geen verhandelbare participatiebewijzen afgegeven. De inkoop en uitgifte van Participaties van een Subfonds kan door de Beheerder (tijdelijk) worden opgeschort of gelimiteerd indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Boekjaar en jaarcijfers Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening en de halfjaarcijfers zullen respectievelijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar en binnen negen weken na afloop van de eerste helft van een boekjaar worden opgemaakt. De jaarrekening en halfjaarcijfers worden op de website van de Beheerder gepubliceerd. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar dat loopt vanaf de oprichting van het Fonds tot en met 31 december Fiscale positie Fonds In de Voorwaarden is opgenomen dat Participanten hun Participaties slechts kunnen vervreemden aan het Fonds zelf (door ze aan te bieden aan de Beheerder) of aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn. Naar huidig Nederlands fiscaal recht wordt het Fonds hierdoor als een besloten fonds voor gemene rekening beschouwd. Een besloten fonds voor gemene rekening is fiscaal transparant voor Nederlandse vennootschaps- en dividendbelastingdoeleinden, hetgeen betekent dat het Fonds niet zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (of onderworpen is aan een andere belastingheffing naar de winst) en dat uitkeringen door het Fonds niet onderworpen zijn aan de heffing van dividendbelasting. Bezittingen, schulden en resultaten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan de Participanten naar evenredigheid van hun Participaties. Dividendbelasting en bronbelasting Het Fonds streeft ernaar niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan de uitkeringen zijn onderworpen aan bronbelasting. Vanwege de fiscale transparantie zal het Fonds zelf geen aanspraak kunnen maken op verrekening of teruggaaf van onverhoopte dividendbelasting en/of buitenlandse bronbelasting die is ingehouden terzake van door het Fonds ontvangen dividenden of renten. Op het niveau van in Nederland woonachtige of gevestigde Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

8 Participanten die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan mogelijk wel verrekening of teruggaaf plaatsvinden. Er zullen geen individuele rapportages inzake bronbelasting worden verschaft aan participanten. Het Fonds beoogt geen dividend uit te keren. Mocht dat in de toekomst gebeuren, dan wordt op uitgekeerde dividenden geen dividendbelasting ingehouden. 2.2 Verslag van de directie Hierbij bieden wij u het tussentijds bericht aan van Staalbankiers Multi Asset Fonds over de periode van 1 september 2012 tot en met 30 juni 2013 Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende de verslagperiode De Sub-fondsen van Staalbankiers Multi Asset Fonds zijn per februari 2013 opengesteld voor cliënten van Staalbankiers. Het vermogen dat belegd was per 30 juni 2013 in het Fonds bedroeg 19,7 miljoen. Over de verslagperiode heeft Staalbankiers Multi Asset Fonds een resultaat geboekt van negatief. Ontwikkelingen 2013 Per februari 2013 zijn de beleggingsfondsen van Staalbankiers Multi Asset Fonds opengesteld voor cliënten van Staalbankiers. Staalbankiers heeft de Subfondsen in december 2012 voorzien van startkapitaal zodat beleggingen in de fondsen konden worden aangekocht. Dit startkapitaal is in de loop van het eerste halfjaar met toetredingen van cliënten weer onttrokken aan de fondsen. Doelstelling van dit startkapitaal is om voldoende fondsomvang te creëren zodat efficiënt portefeuillemanagement mogelijk was. Dit startkapitaal is in de loop van het eerste halfjaar van 2013 grotendeels weer onttrokken aan de Subfondsen. Tijdens de verslagperiode hebben zich geen noemenswaardige wijzigingen in de beleggingsrichtlijnen van de verschillende fondsen voorgedaan. Risico s Het risico van de Subfondsen wordt beperkt doordat de onderliggende portefeuille voornamelijk bestaat uit een brede selectie beleggingsfondsen en index trackers. De activa van deze beleggingen worden vervolgens wederom verspreid over een groot aantal effecten. Hierdoor is geen sprake van grote concentratie van beleggingen in een bepaalde markt of sector. Ondanks de brede spreiding zijn beleggingen onderworpen aan de risico s die inherent zijn aan beleggen. De waardeontwikkeling van de belegging is afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds indirect wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de Intrinsieke waarde van het Fonds kan dalen. De mogelijkheid bestaat dat een belegging in het Fonds weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat de inleg bij een ongunstig koersverloop ten dele of geheel verloren gaat. Aangezien elk Subfonds een eigen beleggingsbeleid voert, variëren de risico s per Subfonds. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

9 Hieronder wordt nader ingegaan op de risico s die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. De belangrijkste risico s die verbonden zijn aan het houden van Participaties in het Fonds zijn hieronder opgenomen op volgorde van relevantie. Bij het bepalen van de relevantie van de risico s is rekening gehouden met de beheersmaatregelen die de beheerder heeft getroffen ten aanzien van de risico s. Risico van beleggingen in andere beleggingsfondsen Omdat het Fonds volledig kan beleggen in andere beleggingsfondsen, waaronder tevens begrepen index trackers, is het Fonds afhankelijk van het rendement, de verhandelbaarheid, de kwaliteit van de dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Alle hierna volgende risico s zijn in meer of mindere mate ook van toepassing op de beleggingsfondsen waarin het Fonds belegt. Marktrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of verwachtingen daaromtrent alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. De mate waarin het marktrisico optreedt of op kan treden hangt af van het risicoprofiel van elk Subfonds, zoals omschreven in de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5. van het Prospectus. Rendementsrisico De resultaten kunnen fluctueren door keuzes die gemaakt worden op grond van het beleggingsbeleid. Het rendement van het Fonds voor de Participant over de periode van aankoop tot verkoop staat niet eerder dan op het moment van verkoop van de Participaties vast en wordt niet op enigerlei wijze gegarandeerd. Daarnaast wordt niet gegarandeerd dat de Subfondsen de doelstellingen zullen halen. Valutarisico De waardeontwikkeling van de beleggingen waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutarisico is sprake indien de beleggingsfondsen, index trackers of andere financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten die onderliggend beleggen in financiële instrumenten die in een vreemde valuta zijn genoteerd. Beide vormen van valutarisico zijn van toepassing op het Fonds. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een beleggingsfonds of financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde optreden. Als gevolg van het open-end karakter kan het Fonds op ieder moment worden geconfronteerd met een groot aantal uittredende Participanten. In een dergelijk geval moeten mogelijk op korte termijn beleggingen worden verkocht om aan de betalingsverplichting te voldoen en is het liquiditeitsrisico groot. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

10 Derivatenrisico Derivaten, zoals valutatermijntransacties, opties, futures en swaps, kunnen worden gebruikt voor de beheersing van de risico/rendementsverhouding van het Fonds. Derivaten kunnen alleen zodanig worden gebruikt dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege zou worden gelaten. Verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. De waarde van een derivaat kan relatief veel stijgen of dalen bij kleine marktbewegingen. Derivaten kunnen in het meest ongunstige geval waardeloos aflopen. Inflatierisico Het algemene risico van inflatie houdt in dat de koopkracht die de beleggingen representeren wordt aangetast door waardevermindering van de munteenheid als gevolg van inflatie. Risico van afwikkeling bij effectentransacties Een afwikkeling via een betalingssysteem kan niet plaatsvinden zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de verkochte respectievelijk gekochte financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt ( settlement risk ). Risico van beleggen met geleend geld De Beheerder heeft de mogelijkheid kortlopende leningen aan te gaan tot maximaal 10% van het Fondsvermogen. Het risico bestaat dat de beleggingen die met geleend geld worden aangekocht een lager rendement opleveren dan de rentevergoeding die over het geleende geld moet worden betaald. Risico van uitlenen van effecten Het Fonds leent geen effecten uit, maar de beleggingsfondsen en index trackers waarin wordt belegd kunnen dit mogelijkerwijs wel. Hierbij bestaat het risico dat de inlener niet kan voldoen aan zijn verplichting tot teruggave van de geleende effecten. Kredietwaardigheidsrisico De waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kan worden beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van landen, lagere overheden, bedrijven of instellingen en de debiteuren. Dit houdt in dat het Fonds het risico loopt dat de debiteur niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument waarin door het Fonds wordt belegd meer kan fluctueren. Tegenpartijrisico Een tegenpartij van het Fonds kan in gebreke blijven ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen jegens het Fonds. Dit kan leiden tot verliezen voor het Fonds. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie van tegenpartijen. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen gelijktijdige of vrijwel gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

11 Bewaarnemingsrisico De beleggingen van het Fonds worden in bewaring gegeven bij een (onder)bewaarnemer. Hierbij kan het risico worden gelopen dat als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer, verlies optreedt van de in bewaring gegeven activa. Verhandelbaarheidsrisico De inkoop van Participaties door het Fonds zal door de Beheerder kunnen worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn dat door de inkoop in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of het beleggingsbeleid, of in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop van Participaties tot gevolg kan hebben dat de belangen van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad. Wet- en regelgevingsrisico De financiële en fiscale wet- en regelgeving is, al dan niet met terugwerkende kracht, aan verandering onderhevig. Deze kan in ongunstige zin voor het Fonds en/of de Participanten worden gewijzigd waardoor de waarde negatief wordt beïnvloed. Operationeel risico Schade kan ontstaan als gevolg van externe gebeurtenissen, niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag en systemen. Het Fonds is voor de uitvoering van operationele zaken afhankelijk van personen en systemen. Marktbeeld & vooruitzichten In de eerste maanden van dit jaar stond de crisis in Cyprus centraal op de financiële markten. De financiële markten begonnen het jaar met een herstellend vertrouwen. Politiek ingrijpen in Europa en de VS hadden de acute neerwaartse risico s voor deze regio s wat naar de achtergrond doen verschuiven. Dit verhoogde het vertrouwen op de financiële markten en leidde tot een uitstekende start van het jaar voor beleggers. Hoe broos dit vertrouwen echter was, bleek uit de ontwikkelingen in Cyprus. De stabiliteit van de Euro kwam als één van de grote risicofactoren voor het mondiale economisch herstel weer volop in beeld. De bestendiging van het economisch herstel in de VS heeft tot uitlatingen van Ben Bernanke, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank (FED) geleid. De Fed kondigde aan naar verwachting haar liquiditeitsprogramma QE3 gedurende de tweede helft van dit jaar af te bouwen en op termijn (2015) de korte rente te verhogen. Deze uitspraken, eind mei, hebben de financiële markten scherp doen draaien. Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn de verwachtingen voor de wereldwijde economische groei licht neerwaarts aangepast. Het jaar 2013 zal naar verwachting opnieuw een jaar zijn met een gematigde economische groei in de wereld, maar wel iets hoger dan in Met name de afkoeling van de groei in de opkomende economieën en het langzamer dan verwachte herstel in Europa zijn debet geweest aan de neerwaartse aanpassingen. De economische groei in de VS zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar doorzetten. Daarnaast zien we de eerste tekenen dat Abenomics in Japan aanslaat. Hoewel de groeiscenario s voor de emerging markets zijn getemperd, blijven deze op een relatief hoog niveau. In Japan zien we de eerste tekenen van herstel in de economische Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

12 indicatoren als gevolg van de nieuwe politieke en monetaire wind die onder de naam Abenomics wordt gevoerd. Europa tenslotte is de regio waarover de meeste zorgen bestaan. Het voorzichtige herstelscenario dat voor de tweede helft van dit jaar bestond, is omgeven met onzekerheden en laat langer op zich wachten. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. Den Haag, 28 augustus 2013 Directie Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

13 3. Financiële gegevens Staalbankiers Multi Asset Fonds per 30 juni 2013 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 Staalbankiers Multi Asset Fonds (vóór resultaatbestemming) bedragen in euro's Beleggingen Financiële beleggingen Aandelenbeleggingsfondsen Obligatiebeleggingsfondsen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Saldo vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Saldo activa min kortlopende schulden Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Totaal fondsvermogen Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 september 2012 tot en met 30 juni 2013 Staalbankiers Multi Asset Fonds bedragen in euro's tm Opbrengsten Aandelenbeleggingsfondsen Obligatiebeleggingsfondsen Rekening-courant -426 Overige opbrengsten Directe beleggingsopbrengsten Waardeveranderingen Aandelenbeleggingsfondsen Obligatiebeleggingsfondsen Rekening-courant 956 Indirecte beleggingsopbrengsten Beleggingsresultaat (som der opbrengsten) Kosten Performance- en beheerkosten Provisie- en bankkosten Overige kosten Totale kosten Resultaat verslagperiode Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

15 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Staalbankiers Multi Asset Fonds Indirecte Methode Resultaat Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ongerealiseerde waardeverschillen Gerealiseerde waardeveranderingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutatie vorderingen Mutatie schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-) plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Swing Fee Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen -572 Netto kasstroom Mutatie in Liquide middelen Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

16 Toelichting 1. Algemeen 1.1 Activiteiten Staalbankiers Multi Asset Fonds is opgezet volgens een paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het is onderverdeeld in Subfondsen. Staalbankiers Multi Asset Fonds geeft voor elk Subfonds specifieke participaties uit. Een participatie in een Subfonds geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het desbetreffende Subfonds. De beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, en het risicoprofiel verschillen per Subfonds. 1.2 Boekjaar Staalbankiers Multi Asset Fonds kent een eerste verlengd boekjaar, dat wil zeggen dat het boekhoudkundige jaar niet samenvalt met een geheel kalenderjaar. Staalbankiers Multi Asset Fonds hanteert een boekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het Fonds is op 1 september 2012 (de startdatum) opgericht en in december 2012 van start gegaan met de uitvoering van het beleggingsbeleid en de uitgifte van participaties. Deze tussentijdse cijferopstelling betreft de periode van 1 september 2012 tot en met 30 juni Juridische structuur Staalbankiers Multi Asset Fonds is een fonds voor gemene rekening, wat betekent dat het fondsvermogen is verdeeld in participaties als gevolg waarvan de Participanten gezamenlijk economisch gerechtigd zijn tot het Fondsvermogen. De netto-vermogenswaarde wordt dagelijks berekend en luidt in euro's. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon met een afgescheiden vermogen, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en de Participanten in Staalbankiers Multi Asset Fonds, waarbij door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden worden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. De Bewaarder houdt het juridisch eigendom van de vermogenswaarden ten behoeve van de Participanten. 1.4 Berekening netto-vermogenswaarde De netto-vermogenswaarden van de Subfondsen van het Staalbankiers Multi Asset Fonds worden dagelijks berekend door de Administrateur en vastgesteld door de Beheerder als: de waarde van de activa inclusief het saldo van baten en lasten over het reeds verstreken deel van het lopende boekjaar, verminderd met de verplichtingen volgens de onder referentie 2 en 3 vermelde waarderingsgrondslagen gedeeld door het aantal uitstaande participaties. Bij de vaststelling van deze waarde wordt rekening gehouden met de door Staalbankiers Multi Asset Fonds toegerekende kosten, zoals de beheer- en servicevergoeding en doorbelaste oprichtingskosten van het Fonds. 1.5 Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de Beheerder zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Beheerder schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien en voor zover het in art. 2:362 lid 1 Titel 9 BW 2 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

17 2. Algemene grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen Het halfjaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De halfjaarcijfers zijn opgesteld in euro s ( ). Staalbankiers Multi Asset Fonds heeft in plaats van eigen vermogen de term Fondsvermogen gehanteerd, wat beter aansluit bij de kenmerken van een fonds voor gemene rekening. 2.2 Consolidatie Subfondsen In de consolidatie worden de financiële gegevens van de Subfondsen van het Fonds opgenomen. Aan de cijfers van het Fonds zijn de cijfers van de Subfondsen toegevoegd waarin het Fonds haar vermogen heeft belegd. De in de balans, winst- en verliesrekening gepresenteerde cijfers vertegenwoordigen de getotaliseerde (geconsolideerde) gegevens van het Fonds. De balansen, winst- en verliesrekeningen van de Subfondsen worden geacht onderdeel uit te maken van de toelichting op halfjaarverslag van het Fonds. 2.3 Vreemde valuta De rapportage- en functionele valuta van het Fonds is de euro ( ). De participaties van de Subfondsen van het Fonds noteren in euro s en het merendeel van de transacties van het Fonds vinden plaats in euro's. Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de wisselkoersen geldend per ultimo verslagperiode. Voor aan- en verkopen gedurende het boekjaar zijn de transactiekoersen gehanteerd. Voor posten van de winst- en verliesrekening in vreemde valuta gelden eveneens de transactiekoers. De koersverschillen worden onder de waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verwerkt. 2.4 Waarderingsgrondslagen Tenzij in het navolgende anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans opgenomen voor de nominale waarde. Beleggingen zijn gewaardeerd tegen reële waarde. De wijze waarop deze reële waarde wordt bepaald wordt nader toegelicht in de onderstaande paragraaf. 2.5 Financiële beleggingen Algemeen De financiële beleggingen van het Fonds vallen onder de definitie van financiële instrumenten. Criteria opname in balans financiële instrumenten (actief en verplichting) Een financieel actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het Fonds en de Subfondsen zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een financiële verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit betekent dat de volgens standaard marktconventies afgewikkelde aankopen en verkopen van financiële activa en passiva administratief verwerkt worden op de transactiedatum en niet op de afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van de posten Vordering uit hoofde van effectentransacties en Schulden uit hoofde van effectentransacties. Overige financiële activa en passiva worden verantwoord in de balans op het tijdstip dat deze zijn verkregen. De eerste waardering van financiële instrumenten op de balans is tegen de Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

18 reële waarde. De reële waarde van de financiële instrumenten bij eerste opname is over het algemeen gelijk aan de kostprijs van de financiële instrumenten inclusief toe te rekenen kosten van verwerving (aankoopkosten). De waardering van financiële instrumenten na de eerste waardering hangt af van de classificatie van het betreffende instrument. Na de eerste verwerking worden financiële instrumenten op de hierna onder beschreven manier gewaardeerd. Indien een transactie in een financieel instrument ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde Waardering beleggingsfondsen Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. De reële waarde van een financieel instrument is gebaseerd op de prijsnotering indien sprake is van een actieve markt, waarbij de financiële activa en financiële verplichtingen beide worden opgenomen tegen de meest recente slotkoers (close-price). 2.6 Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking worden zij gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. De reële waarde en de (geamortiseerde) kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde tenzij anders vermeld; de vorderingen worden opgenomen, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. 2.7 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 3. Grondslagen voor resultaatbepaling 3.1 Algemeen Het resultaat over het boekjaar wordt gevormd door directe en indirecte beleggingsopbrengsten en lasten over het verslagjaar. Onder de directe beleggingsopbrengsten worden verantwoord de aan de verslagperiode toe te rekenen couponrente, bankrente, overige opbrengsten en het ontvangen dividend onder aftrek van niet terug te vorderen dividendbelasting. Netto contante dividenden worden op de ex dividenddatum in het resultaat verantwoord. Interestbaten en -lasten worden op anticipatie basis verantwoord. De indirecte beleggingsopbrengsten bestaan uit gerealiseerde en nietgerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. De lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De resultaten op aan- en verkoop transacties worden verantwoord in de verslagperiode waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al verantwoord worden zodra zij voorzienbaar zijn. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

19 3.2 Waardeveranderingen van beleggingen De waardeveranderingen van beleggingen worden enerzijds bepaald door op de (gerealiseerde) verkoopopbrengst (inclusief verkoopkosten) de historische aankoopwaarde (inclusief aankoopkosten) in mindering te brengen. Anderzijds worden de (ongerealiseerde) waardeveranderingen van beleggingen bepaald door het verschil te bepalen tussen de balanswaarde ultimo boekjaar en de historische aankoopwaarde (inclusief aankoopkosten) per einde boekjaar minus het verschil tussen de balanswaarde en de historische aankoopwaarde per einde voorgaand boekjaar en zijn inclusief de bijbehorende winsten/ of verlies op vreemde valuta. Er wordt in de winst- en verliesrekening geen splitsing gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen indien het Fonds in waarden belegt waarvan de reële waarde op objectieve wijze tot stand komt via regelmatige marktnoteringen. 3.3 Transactiekosten De transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de beleggingen worden opgenomen in de eerste waardering van beleggingen, de waardering na de eerste verwerking tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening, de transactiekosten worden derhalve in de eerste periode van waardering in de winst- en verliesrekening verwerkt. 4. Financiële instrumenten en risicobeheersing Het Fonds streeft naar vermogensgroei op (middel)lange termijn waarbij het risico op een aanvaardbaar niveau blijft. De beleggingsactiviteiten van de Subfondsen stellen het Fonds bloot aan diverse financiële risico's. Vanuit het risicobeleid van het Fonds wordt onderkend dat de financiële markten niet te voorspellen zijn en dat er naar gestreefd dient te worden om de mogelijke negatieve effecten hiervan op de financiële beleggingsresultaten van de Subfondsen te beperken. De volgende financiële instrumenten maken onderdeel uit van het beleggingsbeleid en de portefeuille van de Subfondsen: Aandelenbeleggingsfondsen Onder deze categorie worden de beleggingsfondsen, doorgaans index trackers, gecategoriseerd, welke beleggen in de volgende markten: Aandelen volwassen markten; Aandelen opkomende markten; Aandelen private equity; Aandelen vastgoed; Hedgefunds; Grondstoffen. Obligatiebeleggingsfondsen Onder deze categorie worden de beleggingsfondsen, doorgaans index trackers, gecategoriseerd welke beleggen in staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de opkomende markten. Liquiditeiten Een deel van de beleggingsportefeuille bestaat uit liquiditeiten. Dit zijn liquiditeiten op rekening courant in euro s of dollars. Het saldo hiervan is een resultante van het niet belegde deel van het vermogen. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

20 5. Beleggingen 5.1 Financiële beleggingen Verloopoverzicht over de periode 1 september 2012 tot en met 30 juni bedragen in euro's Aandelenbeleggingsfondsen Stand primo verslagperiode 0 Aankopen Verkopen Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Obligatiebeleggingsfondsen Stand primo verslagperiode 0 Aankopen Verkopen Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Voor het verloopoverzicht van het beleggingen van de Subfondsen wordt verwezen naar toelichting op de balansen van de Subfondsen. 6. Vorderingen 6.1 Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen dividend Nog te ontvangen inzake verkoop participaties Overige activa 7.1 Liquide middelen Beleggingsrekening EUR Beleggingsrekening USD De liquide middelen betreffen direct opeisbare en ter vrije beschikking staande tegoeden in rekeningcourant. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

21 8. Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 8.1 Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva betreffen de aan de beheerder verschuldigde kosten in het Fonds over het tweede kwartaal van Nog te betalen managementfee Nog te betalen oprichtingskosten Nog te betalen overige kosten Fondsvermogen Het Fondsvermogen is het totale in Staalbankiers Multi Asset Fonds verenigde netto vermogen toebehorende aan de gezamenlijke Participanten van de Subfondsen. Het economisch eigendom berust bij de Participanten van de Subfondsen. Het juridische eigendom van het gehele Fondsvermogen berust bij de Bewaarder die het juridische eigendom ten behoeve van de Participanten houdt. Het Fondsvermogen vormt een van het vermogen van de Bewaarder afgescheiden vermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Totaal fondsvermogen Participatiekapitaal Staalbankiers Multi Asset Fonds Defensief Staalbankiers Multi Asset Fonds Neutraal Staalbankiers Multi Asset Fonds Offensief Verloopoverzicht over de periode 1 september 2012 tot en met 30 juni Participatiekapitaal Stand primo verslagperiode 0 Geplaatst Stand ultimo verslagperiode Voor het verloopoverzicht van het participatiekapitaal van de Subfondsen wordt verwezen naar toelichting op de balansen van de Subfondsen. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

22 9.2 Onverdeeld resultaat Verloopoverzicht over de periode 1 september 2012 tot en met 30 juni Onverdeeld resultaat Stand primo verslagperiode 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Opbrengsten 10.1 Dividend op beleggingsfondsen Deze opbrengsten van aandelenbeleggingsfondsen en obligatiebeleggingsfondsen betreffen ontvangen dividendopbrengsten onder aftrek van ingehouden dividendbelasting. De opbrengsten die in de vorm van dividend worden verkregen, worden herbelegd Rekening courant Dit betreft de rentevergoeding danwel betaalde debetrente op de rekening courant saldi van de Subfondsen Overige opbrengsten De Beheerder heeft uit oogpunt van transparantie en eenvoud een vast percentage van 0,15% voor de op- of afslag vastgesteld op basis van de inschatting van de gemiddelde transactiekosten op lange termijn die de Subfondsen onderliggend maken bij de aan- en verkoop van beleggingen. Deze zogenaamde swing fee wordt verantwoord onder de overige opbrengsten. Swing fee De uitgifte en inkoop van Participaties leidt tot kosten voor de Subfondsen, omdat als gevolg van de in- of uitstroom van geld de beleggingsportefeuille moet worden aangepast. Deze kosten bestaan enerzijds uit transactiekosten, zoals kosten van banken en brokers, eventuele belastingen en anderzijds uit eventuele marktimpact. Van marktimpact is sprake wanneer het uitvoeren van orders invloed heeft op de prijs van de onderliggende belegging. Om te compenseren voor deze kosten wordt de uitgifte en inkoop van Participaties afgewikkeld tegen de Intrinsieke waarde verhoogd met een opslag danwel verlaagd met een afslag: de Transactieprijs. Deze op- en afslag komt ten gunste van de Subfondsen teneinde de zittende Participanten te compenseren voor de transactiekosten en market impact. In het geval het Subfonds per saldo Participaties uitgeeft, is de Transactieprijs gelijk aan de Intrinsieke waarde verhoogd met een opslag. In het geval het Subfonds per saldo Participaties inkoopt, is de Transactieprijs gelijk aan de Intrinsieke waarde verlaagd met een afslag. 11. Waardeveranderingen Onder waardeveranderingen worden zowel de gerealiseerde als ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingen weergegeven. 12. Kosten 12.1 Performance- en beheerkosten De Beheerder ontvangt in het kader van het beheer en alle daaruit voortvloeiende kosten van het Fonds een vergoeding van 1,327% op jaarbasis berekend over de Subfondsvermogens. Deze vergoeding wordt pro rata op basis van het Subfondsvermogen ultimo maand ten laste Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

23 van de Subfondsen gebracht en komt ten goede aan de Beheerder. Deze kosten worden verantwoord onder Performance- en beheerkosten en de Overige kosten (zie 12.3) Provisie- en bankkosten De provisie- en bankkosten zijn de kosten die voortkomen uit transacties in de beleggingsportefeuilles Overige kosten Kosten van oprichting van het Fonds. Deze kosten worden door de beheerder doorbelast op basis van een afschrijvingsperiode van 60 maanden. 13. Transacties met gelieerde partijen Gelet op de definitie van een gelieerde partij op basis van artikel 1 lid m van het BGfo zijn respectievelijk de Beheerder, Bewaarder en de Administrateur en partijen verbonden aan de Beheerder gelieerd aan het Fonds. Alle transacties met gelieerde partijen zijn uitgevoerd tegen marktconforme tarieven (zie hierna referentie 14). 14. Uitbesteding taken Ingevolge de beleidsregel uitbesteding volgens artikel 38 lid 1 van het BGfo van de Wft, wordt onderstaand een overzicht van de taken weergegeven die door het Fonds zijn uitbesteed. In de overeenkomsten met de hierna te noemen partijen zijn onder meer voorschriften opgenomen ten aanzien van de prestatienorm, de onderlinge informatieverschaffing, de (formele) opzegtermijn en de vergoeding. Administratievoering De administratie is uitbesteed aan KAS Bank N.V. (de Administrateur ). De Administrateur voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties, het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het berekenen en vaststellen van de wekelijkse netto vermogenswaarde. Tevens levert zij, onder verantwoording van de Beheerder, de halfjaar- en jaarcijfers van het Fonds en de Subfondsen op. Het voeren van de administratie van de beleggingsfondsen behoort tot de kernactiviteiten van de Administrateur. Met de Administrateur is een overeenkomst gesloten die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen. Uitvoering beleggingsbeleid, voeren van de beleggingsadministratie en dagelijkse positiereconciliatie Het beleggingsbeleid is een kerntaak van de Beheerder. De Beheerder neemt de beslissingen over de beleggingsactiviteiten van het Fonds. Dit houdt in het ontwikkelen van beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen van beleggingen. De Beheerder heeft echter de uitvoering van de beleggingstransacties uitbesteed aan KAS Bank N.V. Uitvoeren van bewaarderactiviteiten De bewaring van de activa en passiva van het Fonds is uitbesteed aan KASTrust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fonds B.V. ( de Bewaarder ). De Bewaarder is belast met de bewaring van het Fondsvermogen en treedt uitsluitend op in het belang van de Participanten. Over het vermogen van het Fonds kan slechts worden beschikt door de Bewaarder en de Beheerder samen. De Bewaarder verleent geen medewerking aan de afgifte van tot het vermogen van het Fonds behorende waarden, alvorens van de Beheerder een verklaring te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de desbetreffende afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de functie van Beheerder. Voorts stelt de Bewaarder achteraf Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

24 vast dat de beleggingstransacties zoals uitgevoerd door de Beheerder passen in het beleggingsbeleid van het Fonds volgens het Prospectus. 15. Personeel Het Fonds heeft geen personeel in dienst. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

25 4. Bijlage bij het tussentijds bericht Tussentijdse cijfers Subfondsen (onderdeel van de toelichting op de balans en de winst en verliesrekening van het Fonds. Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

26 Balans per 30 juni 2013 Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds (voor resultaatbestemming). bedragen in euro's Beleggingen Financiële beleggingen Aandelenbeleggingsfondsen Obligatiebeleggingsfondsen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Saldo vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Saldo activa min kortlopende schulden Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Totaal fondsvermogen Netto vermogenswaarde per participatie 99,35 Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

27 Winst en-verliesrekening Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds over de periode 1 september 2012 tot en met 30 juni bedragen in euro's t/m Opbrengsten Aandelenbeleggingsfondsen Obligatiebeleggingsfondsen Rekening-courant -60 Overige opbrengsten Directe beleggingsopbrengsten Waardeveranderingen Aandelenbeleggingsfondsen Obligatiebeleggingsfondsen Rekening-courant -90 Indirecte beleggingsopbrengsten Beleggingsresultaat (som der opbrengsten) Kosten Performance en beheerkosten Provisie en bankkosten Overige kosten 477 Totale kosten Resultaat verslagperiode Multi Asset Fonds 30 juni geen accountantscontrole toegepast

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie