Jaarplan Commissie PR / Communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Commissie PR / Communicatie"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Commissie PR / Communicatie 1. Inleiding De commissie PR/Communicatie bestaat uit 8 leden onder voorzitterschap van Danielle te Kaat- van den Os. De commissie wordt vanuit het bureau vertegenwoordigd door Ruud Nannes en Pia Plokker. In de commissie hebben zitting: Lisa Boekel Bianca Boels Erik Hersbach Rita Meijer Linda de Visser Nina van Wermeskerken Coen Winkelman Emiel Hoefnagel Zie voor de achtergrondinformatie. De commissie PR/communicatie heeft georganiseerd rond zeven aandachtsgebieden van communicatie, namelijk:. interne communicatie. online communicatie. public relations / lobby. voorlichting / campagnes. mediarelaties. marketing / ledenwerving. samenwerking derden Elk aandachtsgebied wordt vertegenwoordigd door 2 commissieleden. De commissie PR en Communicatie bestaat derhalve uit maximaal 14 commissieleden. 2. Doelstellingen en resultaten 2015 Communicatie draagt bij aan onze organisatiedoelen door het op overtuigende, indringende en opvallende wijze over het voetlicht brengen van de identiteit van de beroepsgroep (wie we zijn) en de inhoud van de logopedische zorg (wat we doen). Een identiteit die stoelt op de zorginhoudelijk kwaliteit van de logopedie en de specialistische vakbekwaamheid van de logopedist. De identiteit van de beroepsgroep valt samen met de identiteit van de NVLF. NVLF = de beroepsgroep. Zowel binnen als buiten de vereniging is er alom dynamiek. Denk aan eisen die aan de logopedie gesteld worden betreffende de kwaliteitstoets en het meten van klantervaring of aan decentralisatie op maatschappelijke terreinen die direct of indirect aan de zorg en het onderwijs raken. De vorming van regionale netwerken en samenwerkingsverbanden van logopedisten is een groeiend fenomeen waar de NVLF mee rekening wil houden. Belangenbehartiging wordt steeds meer ook een lokale aangelegenheid, waar beslissingsbevoegdheden over gezondheidszorg bij gemeenten komen te liggen. Om effectief te kunnen zijn als belangenbehartiger in de nieuwe wereld, zal de rol van de NVLF in 2015 opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Het vraagstuk van onze identiteit en de positionering

2 naar de interne doelgroep, de leden, en naar de externen stakeholders krijgt in 2015 extra aandacht. Zo wil communicatie met de aanbevelingen uit het communicatie-onderzoek concrete stappen zetten in: Organisatie van communicatie Inhoud van communicatie Organisatie van communicatie De uitvoering van de communicatie zal verder verbeterd (kunnen) worden door de volgende scenario s: Samenwerking en afstemming rond de planning van content tussen redactie en communicatie Inhoud van communicatie Het in de organisatie ophalen en bewerken van informatie (tekst en beeld) door verschillende functionarissen: redactie, freelance journalist(en) / fotograven, medewerkers NVLF. Communicatie binnen onze organisatie draait om het hebben en houden van contact: van de NVLF met leden, tussen leden of binnen groepen van logopedisten. Het aangaan en vasthouden van dat contact vraagt om inspanning van alle bij de vereniging betrokken leden, zodat het resultaat van de inspanning kwaliteit geeft aan onze beleids-output. Afstemming en samenwerking met vakinhoud en sociaal-economische belangenbehartiging staan aan de basis van zowel de interne als de externe communicatie. In 2015 wordt de agenda-afstemming nog verder geïntensiveerd, het accent op de prioriteiten uit de belangenbehartiging en de deskundigheidsbevordering komen zo nadrukkelijker in de communicatie van de NVLF terug. Dit geeft verdieping aan de samenhang van het NVLF-profiel in de vorm van het versterken van onze waarde en het vergroten van de herkenbaarheid van de vereniging. Wat de NVLF voor haar leden doet -de verenigingsactiviteiten- moeten meer ondersteund worden met communicatie zodat er concrete waardebeleving is (wat levert het lidmaatschap op). Om de interne synergie verder te verstevigen wil de commissie pr / communicatie bewerkstelligen dat thematische onderwerpen waarop in de communicatie de nadruk komt te liggen, met vakinhoud en SEB worden besproken. In 2015 staat transparantie centraal: besluitvorming (in de vorm van het vertalen van verslaglegging / rapportage naar relevante informatie voor leden). actuele onderwerpen (externe ontwikkelingen volgen, de proceskant inrichten en de betrokken personen mobiliseren en motiveren). In 2014 heeft de NVLF ingezet op het versterken van de interne communicatie (IC) en zijn de middelen uitgebreid. Naast de tweewekelijkse nieuwsbrieven en de NVLF-pagina s in Logopedie werd de NVLF-app geïntroduceerd. In 2014 is door Performis (de uitgever) de stand van de interne communicatie onderzocht. Met de resultaten van dit onderzoek zullen in 2015 een reeks verbeteringen in gang worden gezet. Het vakblad Logopedie behoudt zijn plek als periodiek verschijnend medium. Daarnaast wordt het uitgeefplatform (verschijningsfrequentie en middelenmix) in 2015 geoptimaliseerd, onder meer door afstemming tussen redactionele werkzaamheden voor de inhoudelijke content en journalistieke ondersteuning bij andersoortige nieuwsgaring en berichtgeving, alsmede het betrekken van actuele beleidsthema s bij het bepalen van onderwerpen. Het doel is om verbreding in de informatievoorziening na te streven met betrekking tot de actualiteit (en het verloop van de ontwikkeling bij beleidsdossiers).

3 Lobby, pr en mediarelaties In 2014 is vanuit het paramedisch platform Nederland (PPN) stevig gelobbyd en veelvuldig contact geweest met diverse Kamerleden, bijvoorbeeld over de afschaffing art 13 / hinderpaalcriterium. Daarnaast is met maatschappelijke stakeholders (zoals patiëntengroepen en andere gremia waarin over beleidsontwikkeling wordt gesproken) contact geweest. Dit zijn belangrijke partijen met wie de NVLF op vaste basis tot afstemming wil komen om in de beeldvorming het belang van logopedie te versterken. Het bureau Smart & Able (voorheen Marlot) ondersteunt de NVLF sinds 2012 in de strategie rond de bezuinigingen. Gezien het grote belang ervan (beschikken over de juiste ingangen in het politieke bedrijf van Tweede Kamer, Eerste Kamer, politieke partijen, ministeries), is het nodig dat de NVLF hierbij de ondersteuning achter de hand heeft. Smart & Able monitort de ontwikkelingen en adviseert de NVLF over te ondernemen acties. In 2015 wordt het initiatief genomen voor een stakeholdersstrategie met het oog op de beleidsperiode , die volgend jaar ontwikkeld wordt. Het lobbytraject wordt ook in 2015 ingezet in afstemming met SEB: de richting en intensiteit van dit traject worden bepaald door de politieke ontwikkeling voor zover deze van invloed is op de positie van de logopedist / logopedie. De samenwerking binnen het veld van paramedische beroepsgroepen wordt nadrukkelijk opgezocht. Dit draagt bij aan een sterkere (naams)positie van de logopedie. Het uitbouwen van die positie zal in 2015 in PPN-verband worden gerealiseerd. Afspraken voor gezamenlijke activiteiten worden in 2014 gemaakt. Regelmatig contact met de media is een pijler onder onze positie als woordvoerder en spreekbuis namens de beroepsgroep. Het onderhouden van contacten met journalisten en hen regelmatig voorzien van informatie, draagt bij aan het zichtbaar maken van de beroepsgroep. Voorlichtingscampagnes De NVLF-campagne Communiceren is alles. Daarom Logopedie heeft inmiddels 2 jaar gelopen. De communicatiemiddelen die zijn ontwikkeld (posters en folders), zijn geheel in roulatie gebracht. In 2015 wordt een creatieve verdieping / vernieuwing in de campagne aangebracht waarbij de slogan Communiceren is alles behouden blijft. Qua doelgroep wil de NVLF prioriteit geven aan het informeren van verwijzers (huisartsen) en andere professionals. Hiervoor is de inzet van externe professionele ondersteuning gewenst. Marketing / ledenwerving De NVLF wil zich zichtbaar maken bij studenten logopedie middels activiteiten die afgestemd zijn op de verschillende jaargangen. De mogelijkheden hiertoe worden in 2015 verder onderzocht, op basis van een pilot die in 2014 is uitgevoerd bij de Hogeschool Rotterdam. De activiteiten hebben tot doel dat studenten logopedie bekend zijn met de NVLF en de meerwaarde van de beroepsvereniging voor startende logopedisten. Samenwerking derden Hieronder vallen commerciële partijen (adverteerders / sponsoren van het NVLF-congres) en ideële organisaties met overeenkomstige doelstelling als de onze. De samenwerking kenmerkt zich door een concreet ledenvoordeel dan wel een bijdrage aan (de effectiviteit van) de communicatie in termen van bereik en zichtbaarheid. Netwerken In 2014 is een begin gemaakt met het opzetten van samenwerking op projectbasis met het netwerk ROSadviseurs, voorheen in handen bij de beleidsmedewerker SEB. In 2015 zal de commissie pr / communicatie dit verder uitbouwen. Dit netwerk is onderdeel van het Logopedie Netwerk Nederland (LNN). Onder deze noemer worden in 2015 twee bijeenkomsten gehouden (voorjaar, najaar) die dienen ter ontwikkeling van de verbinding van logopedisten in/met hun eigen omgeving.

4 Activiteitenoverzicht Hieronder de activiteiten van de cie PR / Communicatie Interne communicatie / ledencontact Op dit moment worden de resultaten van het onderzoek naar de stand van de ledencommunicatie (communicatie 3.0) besproken. Het is te verwachten dat de uitkomsten van het onderzoek veranderingen met zich meebrengen voor de interne communicatie die zowel organisatorisch van aard zijn als op het vlak van middelen kan liggen. Dit betreft het magazine Logopedie, het Digitaal platform: website + app en de nieuwsbrief. In de begrotingssystematiek is van de gangbare kostenraming en kostentoedeling gebruik gemaakt Logopedie Logopedie uitbrengen in gedrukte en digitale vorm. Productie en publiceren van de vakinformatie wordt in een nieuwe uitgeefformule ondergebracht, de inzet van de app wordt hierbij extra / supplementair ingezet. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Digitale en papieren Logopedie worden onderdeel van informatieplatform Meerdere uitgaven van het vakblad, aantal nader te bepalen. Redactie Logopedie Werkgroep Projectleider jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec vakantie Toelichting / bijzonderheden Het publiceren van vakinhoudelijke en generieke logopedische informatie wordt in het kader van communicatie 3.0 herzien t.a.v. de organisatie van mensen en middelen. Een voorstel voor een plan van aanpak wordt in 2014 gemaakt. De precieze gevolgen zijn op het moment van schrijven nog niet te maken. In 2015 wordt in het budget rekening gehouden met een uitbreiding van noodzakelijke tijd om de ambitie onder communicatie 3.0 te verwezenlijken Digitaal Platform: Website + app Een herindeling van het publiceren van content via de website en de app wordt geïmplementeerd n.a.v. het onderzoek naar de communicatie 3.0. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Betere toegankelijkheid informatie. Grotere tevredenheid gebruikers. Werkgroep instellen Projectplan beschrijven Technische verbeteringen aanbrengen Werkgroep van 5 personen, voorbereiden traject Afdeling Service NVLF

5 jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec vakantie Toelichting / bijzonderheden Zie onder Logopedie. Publiciteit en PR Communicatiestrategie en campagnes De communicatiecampagne Communiceren is alles heeft 2 jaar gelopen. In 2015 wordt de balans opgemaakt, onder andere door de naamsbekendheid van logopedie te onderzoeken. De nieuwe insteek van de campagne komt te liggen bij de verwijzers. Hiervoor zal de een proces van conceptontwikkeling opgezet worden. Verder wordt er een afgebakende publiekscampagne uitgevoerd rond een van de gedenkdagen (Dag van ). Voor de logopedie zijn de meest voor de hand liggende: Europese dag van de Logopedie (maart), Werelddag van de Stem (april), Wereldstotterdag (oktober). Doelstelling Resultaat Betrokkenen intern Inschatting uren Logopedie krijgt meer bekendheid bij het algemene publiek, ledeninzetten bij campagnes vergroten Gedragen focus op communicatie, zichtbaar in 3 campagnes Vakinhoud en SEB Afdeling Service NVLF communicatiebureau planning nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt > dec vakantie Lobby, pers en publiciteit In het kader van de positionering van de beroepsgroep naar overheid en de politiek wordt in 2015 de samenwerking met Smart & Able gecontinueerd. Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties NVLF plaatsen in de Overname NVLFpersberichten SEB, vakinhoud rol van effectieve in media. Smart & Able belangenbehartiger, Bijeenkomsten Legitimiteitsgroep tevens autoriteit op stakeholders logopedische PPN onderwerpen Inschatting uren 177,75 35,25

6 jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec vakantie Toelichting / bijzonderheden Een herpositionering van de NVLF bij stakeholders wordt onderzocht. De samenwerking met PPN wordt nader bepaald rond gemeenschappelijke thema s. Samenvatting project Monitoring politieke ontwikkelingen, zorgen voor media-aandacht via free publicity Lobby i.s.m. PPN verder ontwikkelen Film De beeldcommunicatie wordt uitgebreid met tenminste 3 video-/filmproducties. Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties Visueel en eenduidig 3 (voorlichting)films Filmmaker communiceren van Projectleider onze merkwaarden in Begeleiding logopedie lijn van de corporate story. Inschatting uren jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Beursdeelname De NVLF neemt deel aan een publieksgerichte beurs in het kader van het informeren van publiek. Op de kalender staan de NOT en het Drongofestival. Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties Logopedie grotere bekendheid geven Beursbezoekers zijn op de hoogte van logopedie Vakinhoud Beursorganisaties Inschatting uren jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Samenwerking met derden

7 In 2015 wordt wederom samenwerking gezocht met externe partijen ten behoeve van extra impuls aan de communicatie. Het doel van de samenwerking is het op landelijke schaal verspreiden van kennisinformatie over logopedie (online offline). Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties Via thematische communicatie verdieping aanbrengen in de kennis over logopedie. Doelgroep heeft interesse in de informatie (o.a. webbezoek). Themaboodschap wordt overgenomen in publieksmedia Medical Media, Kentalis, anderen Inschatting uren jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Netwerk Samenwerking met ROS-sen NVLF organiseert 2 netwerkavonden in samenwerking met ROS-sen ten behoeve van het Logopedie Netwerk Nederland. Doelstelling Resultaat Betrokkenen Inschatting uren Synergie bevorderen tussen regionale netwerken van logopedisten 2 bijeenkomsten Vertegenwoordigers van netwerken jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Ledenwerving en promotie Samenwerking hogescholen / studenten

8 Nieuwe vorm van binding opzetten tussen studenten logopedie en de NVLF. Pilot in 2014 / 2015 zal uitwijzen welke formule goed aansluit op de behoefte aan informatie onder studenten logopedie. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Bekendheid geven aan studenten logopedie wat NVLF is en kan doen Studenten sluiten zich aan bij de NVLF en maken gebruik van de diensten SRO hogescholen 59, jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Bachelor Logopedieprijs Jaarlijks organiseren NVLF en SRO in november de uitreiking van de BLP. In 2015 vindt de uitreiking voor de 10e keer plaats. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Bekendheid geven aan afstudeerscripties studenten logopedie Leden weten wie de winnaar is Aankondiging genomineerden op website SRO service sep okt nov Beschikbare en benodigde capaciteit Beleidsmedewerker communicatie heeft 1 FTE (36 uur per week) beschikbaar. Verder is er ondersteuning door een medewerker service (0,80 FTE / 29 uur). Deze uren worden 100% ingezet voor vormgeving, opmaak en website-ondersteuning / nieuwsverspreiding. Deze uren zijn niet meegenomen in genoemde activiteiten / projecten, maar worden verklaard bij reguliere activiteiten. Uitgaande van 46 werkbare weken per jaar bekent dit een totaal aantal beschikbare uren van Voor de activiteiten jaarplan 2015 is ruim uur nodig.

9 Link met andere commissies NVLF Afstemming met de commissies SEB en Vakinhoud is van belang voor een goede samenhang van de doelen en resultaten van de commissies van de NVLF. In het tweewekelijkse beleidsoverleg en projectoverleg op het bureau van de NVLF zullen beleidsmedewerkers in nauw overleg doelen en resultaten met elkaar afstemmen en monitoren. De beleidsmedewerkers zorgen voor een terugkoppeling naar de commissies en vice versa. Het versterken van de nieuwsvoorziening door de productie van nieuws te ondersteunen vanuit communicatie, is een van de aanbevelingen van het onderzoek naar de communicatie 3.0. Commissie SEB Per resultaat vanuit SEB wordt bekeken hoe over de voortgang en de resultaten gecommuniceerd kan worden. Hierbij is aandacht voor de implementatie van diverse producten en instrumenten. In de begroting wordt rekening gehouden met 94 uren ondersteuning. Commissie Vakinhoud Veel projectactiviteiten van communicatie hebben een directe link met vakinhoud waar het de inhoud van de communicatie betreft. Er zal aandacht moeten zijn voor het met communicatie ondersteunen van de implementatie van producten en instrumenten, waaronder de richtlijn stotteren. In de begroting wordt rekening gehouden met 70,5 uren ondersteuning.

10 Bijlage 1 Reguliere activiteiten (jaarlijks terugkerende activiteiten) commissie pr / communicatie Reguliere activiteiten Wie Activiteiten Tijdplanning Extra kosten Nieuwsbrief + website + RN / FS Organiseren + redigeren content 208, (contract Meltwater) sociale media Beleids + projectoverleg RN Afstemmingsmoment voortgang 128 activiteiten Commissieoverleg RN Vergadering met cie PR 27 Communicatie-overleg RN / PP Afstemming voortgang lopende 47 /FS / JH communicatieprojecten Overleg hoofdredacteur RN Afstemming over productie + planning 10 Districtsbijeenkomsten RN Voorbereiden inhoud 52,5 Meerjarenbeleid RN Ontwikkelingstraject nieuwe 60 beleidsperiode Vragen leden RN Beantwoorden van mails e.d. 47 Externe contacten RN 94 Diversen NVLF Academy RN / PP Opstarten nieuw project in het kader van /FS Klaar voor de markt drukwerkservice Opgenomen in begroting PR 2.500

11 urenverantwoording intern aansturing / intern projecten Ruud 2015 coördinatie uitvoering extern totaal interne communicatie (voorlichting + website) Communicatie NVLF Logopedie Nieuwsbrief social media / website 47 70,5 117,5 congres NVLF Publiciteit en PR Communicatiestrategie & campagnes publiekscampagne Lobby 83, ,75 PPN 11,75 23,5 35,25 filmproducties samenwerking 3-den beurzen Ledenwerving & promotie studentenvoorlichting 23, ,75 Bachelor Logopedieprijs

12 Netwerk netwerkbijeenkomst (2x) Ondersteuning projecten SEB 23,5 70,5 94 projecten vakinhoud 23, ,5 overleg + bijeenkomsten beleids + projectoverleg 23,5 164,5 188 commissie-overleg overleg hoofdredacteur externe contacten 23,5 70,5 94 communicatie-overleg 11,75 35,25 47 districtsbijeenkomsten (10x) 2, ,5 NVLF-Academy overig (vragen leden etc) ,25 877, ,25

13 grootboek begroting communicatie Logopedie basiskosten eindredactie meeroplage drukken 290 meeroplage porti 769 porti buitenland beeldbudget / fotografie correctie redactiekosten redactie reiskosten opbrengsten advertenties abonnementen cursus & congres / praatpaal saldo opbrengst min kosten website onderhoud kennisplatform / digitale ontwikkeling beheer + operatie + content communicatiestrategie + executie begeleiding / inzet logopedie correctie uit reserves lobby + strategiebepaling publiekscampagne Filmproducties

14 begeleidingsuren nieuwsbrief (contract Meltwater) samenwerking derden BLP studenten(werving) drukwerk beursdeelname netwerkbijeenkomst projecten onvoorzien salaris

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Activiteiten van de VOB

Jaarplan 2015. Activiteiten van de VOB Jaarplan 2015 Activiteiten van de VOB Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarplan 2015 Den Haag, 11 december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Kader VOB activiteiten... 3 Verenigingsbeleidsplan... 3

Nadere informatie

Advies voor een... Interne en externe communicatiestrategie 2014-2015

Advies voor een... Interne en externe communicatiestrategie 2014-2015 Advies d.d. 18 september 2014 Commissie Communicatiestrategie en Mediamix Advies voor een... Interne en externe communicatiestrategie 2014-2015 1. Inleiding Het partijbestuur heeft in het voorjaar van

Nadere informatie

Jaarplan KNGF 2013. Bijlage bij agendapunt 4. Jaarplan KNGF 2013. Gevraagd besluit Vaststellen van het Jaarplan KNGF 2013. Stadsring 159B Amersfoort

Jaarplan KNGF 2013. Bijlage bij agendapunt 4. Jaarplan KNGF 2013. Gevraagd besluit Vaststellen van het Jaarplan KNGF 2013. Stadsring 159B Amersfoort Bijlage bij agendapunt 4 Jaarplan KNGF 2013 Gevraagd besluit Vaststellen van het Jaarplan KNGF 2013 Jaarplan KNGF 2013 Stadsring 159B Amersfoort November 2012 Jaarplan KNGF 2013 1 Inhoud Inleiding Thema

Nadere informatie

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

Programmaplan 2011. Wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële steun

Programmaplan 2011. Wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële steun Wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële steun Programmaplan 2011 Verkorte versie april 2011 Elke Buis Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DOEL EN

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2013

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2013 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2013 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2013 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

Bijlage 4. Communicatie Wmo. een plan van aanpak

Bijlage 4. Communicatie Wmo. een plan van aanpak Bijlage 4 Communicatie Wmo een plan van aanpak April 2006 1. Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt eraan. Met ingang van 1 januari 2007 geeft deze wet de gemeente taken die nu vallen

Nadere informatie

Het regionale Plan van. Regio Nijmegen*

Het regionale Plan van. Regio Nijmegen* SC12.12068 Het regionale Plan van Aanpak Transities AWBZbegeleiding en Jeugdzorg Regio Nijmegen* GEMEENTE 5* BEUNINGEN f ik Gemeente Ubbergen ut G E M E E N T E ijmegen 99 Gemeente Druten G" t!» (tolt

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting VPTZ Nederland 2015

Activiteitenplan en begroting VPTZ Nederland 2015 Activiteitenplan en begroting VPTZ Nederland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: De Ambitie in een woord vooraf... 2 Hoofdstuk 2: Inleiding... 3 Speerpunten in 2015... 4 1 Werken aan condities en voorwaarden van

Nadere informatie

Plan van aanpak De regio werkt aan werk

Plan van aanpak De regio werkt aan werk Plan van aanpak De regio werkt aan werk Plan van aanpak De regio werkt aan werk Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Zaanstreek-Waterland 5 december 2012 Zaanstreek-Waterland Ida Dral INHOUD MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Stomavereniging

Jaarplan 2015. Nederlandse Stomavereniging Jaarplan 2015 Nederlandse Stomavereniging 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kenmerken van de Nederlandse Stomavereniging 4 Activiteiten 2015 Informeren, adviseren en ondersteunen leden en niet-leden 6 Goede

Nadere informatie

Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Oktober 2013 Inleiding De bovenstaande omschrijving uit Van Dale toont het al aan: communicatie is een containerbegrip. Dat maakt het soms lastig

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan gemeente Drimmelen 2005 2009 in samenspraak

Communicatiebeleidsplan gemeente Drimmelen 2005 2009 in samenspraak Communicatiebeleidsplan gemeente Drimmelen 2005 2009 in samenspraak 1. Inleiding en huidige situatie 2 1.1. Communicatiedoelen 2 2. Strategische uitgangspunten 3 2.1. Actieve communicatie 3 2.2. Passieve

Nadere informatie

MVO Nederland Jaarplan 2013 Samen veranderen

MVO Nederland Jaarplan 2013 Samen veranderen MVO Nederland Jaarplan 2013 Samen veranderen 1 / 28 MVO Nederland Jaarplan 2013 Samen veranderen Jaarplan 2013: Samen veranderen Datum: 31 december 2012 2 / 28 Inhoud 1. MVO Nederland in 2013... 4 2. MVO-Informatiepunt...

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

SAMEN MAAR NIET HETZELFDE BELEID EN KOERS NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PODIUMKUNSTEN 2015-2016 Netwerkvorming en samenwerking

SAMEN MAAR NIET HETZELFDE BELEID EN KOERS NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PODIUMKUNSTEN 2015-2016 Netwerkvorming en samenwerking SAMEN MAAR NIET HETZELFDE BELEID EN KOERS NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PODIUMKUNSTEN 2015-2016 Netwerkvorming en samenwerking INLEIDING - een nieuwe koers We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Toolkit Kracht door verbinding

Toolkit Kracht door verbinding toolkit Toolkit Kracht door verbinding Colofon Uitgever: Tekst: Aberrahim Kajouane, Pleun van den Dool, Bouchra Banhammou en Trix van der Kamp Datum uitgave: oktober, 2013 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde

Nadere informatie

Jaarplan KNGF 2015. Bijlage bij agendapunt 4. Jaarplan KNGF 2015. Gevraagd besluit Goedkeuren van het jaarplan KNGF 2015. Stadsring 159B Amersfoort

Jaarplan KNGF 2015. Bijlage bij agendapunt 4. Jaarplan KNGF 2015. Gevraagd besluit Goedkeuren van het jaarplan KNGF 2015. Stadsring 159B Amersfoort Bijlage bij agendapunt 4 Jaarplan KNGF 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van het jaarplan KNGF 2015 Jaarplan KNGF 2015 Stadsring 159B Amersfoort Januari 2015 19 Inhoudsopgave Voorwoord 21 1. Algemeen 22

Nadere informatie

Defence for Children in beweging. Beleidsplan 2012-2014

Defence for Children in beweging. Beleidsplan 2012-2014 Defence for Children in beweging Beleidsplan 2012-2014 Samenvatting d.d. november 2013 Inhoud Missie en visie 3 Beleidsvoornemens komende drie jaar 4 Financiën 11 Meerjaren Beleidsplan Defence for Children

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Parkinson Vereniging. Beleidsdocument 2009-2013

Parkinson Vereniging. Beleidsdocument 2009-2013 Parkinson Vereniging Beleidsdocument 2009-2013 1 2 INHOUD Pagina 1 VAN DE VOORZITTER Pagina 2 HOOFDSTUK 1 MISSIE EN KERNTAKEN Pagina 4 HOOFDSTUK 2 ORGANISATIESTRUCTUUR Pagina 6 HOOFDSTUK 3 VERENIGING Pagina

Nadere informatie

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Juli 2014 Inleiding Voor iedereen verandert er iets, nu of in de toekomst! Onder deze noemer zijn we vorig

Nadere informatie