Jaarplan Commissie PR / Communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Commissie PR / Communicatie"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Commissie PR / Communicatie 1. Inleiding De commissie PR/Communicatie bestaat uit 8 leden onder voorzitterschap van Danielle te Kaat- van den Os. De commissie wordt vanuit het bureau vertegenwoordigd door Ruud Nannes en Pia Plokker. In de commissie hebben zitting: Lisa Boekel Bianca Boels Erik Hersbach Rita Meijer Linda de Visser Nina van Wermeskerken Coen Winkelman Emiel Hoefnagel Zie voor de achtergrondinformatie. De commissie PR/communicatie heeft georganiseerd rond zeven aandachtsgebieden van communicatie, namelijk:. interne communicatie. online communicatie. public relations / lobby. voorlichting / campagnes. mediarelaties. marketing / ledenwerving. samenwerking derden Elk aandachtsgebied wordt vertegenwoordigd door 2 commissieleden. De commissie PR en Communicatie bestaat derhalve uit maximaal 14 commissieleden. 2. Doelstellingen en resultaten 2015 Communicatie draagt bij aan onze organisatiedoelen door het op overtuigende, indringende en opvallende wijze over het voetlicht brengen van de identiteit van de beroepsgroep (wie we zijn) en de inhoud van de logopedische zorg (wat we doen). Een identiteit die stoelt op de zorginhoudelijk kwaliteit van de logopedie en de specialistische vakbekwaamheid van de logopedist. De identiteit van de beroepsgroep valt samen met de identiteit van de NVLF. NVLF = de beroepsgroep. Zowel binnen als buiten de vereniging is er alom dynamiek. Denk aan eisen die aan de logopedie gesteld worden betreffende de kwaliteitstoets en het meten van klantervaring of aan decentralisatie op maatschappelijke terreinen die direct of indirect aan de zorg en het onderwijs raken. De vorming van regionale netwerken en samenwerkingsverbanden van logopedisten is een groeiend fenomeen waar de NVLF mee rekening wil houden. Belangenbehartiging wordt steeds meer ook een lokale aangelegenheid, waar beslissingsbevoegdheden over gezondheidszorg bij gemeenten komen te liggen. Om effectief te kunnen zijn als belangenbehartiger in de nieuwe wereld, zal de rol van de NVLF in 2015 opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Het vraagstuk van onze identiteit en de positionering

2 naar de interne doelgroep, de leden, en naar de externen stakeholders krijgt in 2015 extra aandacht. Zo wil communicatie met de aanbevelingen uit het communicatie-onderzoek concrete stappen zetten in: Organisatie van communicatie Inhoud van communicatie Organisatie van communicatie De uitvoering van de communicatie zal verder verbeterd (kunnen) worden door de volgende scenario s: Samenwerking en afstemming rond de planning van content tussen redactie en communicatie Inhoud van communicatie Het in de organisatie ophalen en bewerken van informatie (tekst en beeld) door verschillende functionarissen: redactie, freelance journalist(en) / fotograven, medewerkers NVLF. Communicatie binnen onze organisatie draait om het hebben en houden van contact: van de NVLF met leden, tussen leden of binnen groepen van logopedisten. Het aangaan en vasthouden van dat contact vraagt om inspanning van alle bij de vereniging betrokken leden, zodat het resultaat van de inspanning kwaliteit geeft aan onze beleids-output. Afstemming en samenwerking met vakinhoud en sociaal-economische belangenbehartiging staan aan de basis van zowel de interne als de externe communicatie. In 2015 wordt de agenda-afstemming nog verder geïntensiveerd, het accent op de prioriteiten uit de belangenbehartiging en de deskundigheidsbevordering komen zo nadrukkelijker in de communicatie van de NVLF terug. Dit geeft verdieping aan de samenhang van het NVLF-profiel in de vorm van het versterken van onze waarde en het vergroten van de herkenbaarheid van de vereniging. Wat de NVLF voor haar leden doet -de verenigingsactiviteiten- moeten meer ondersteund worden met communicatie zodat er concrete waardebeleving is (wat levert het lidmaatschap op). Om de interne synergie verder te verstevigen wil de commissie pr / communicatie bewerkstelligen dat thematische onderwerpen waarop in de communicatie de nadruk komt te liggen, met vakinhoud en SEB worden besproken. In 2015 staat transparantie centraal: besluitvorming (in de vorm van het vertalen van verslaglegging / rapportage naar relevante informatie voor leden). actuele onderwerpen (externe ontwikkelingen volgen, de proceskant inrichten en de betrokken personen mobiliseren en motiveren). In 2014 heeft de NVLF ingezet op het versterken van de interne communicatie (IC) en zijn de middelen uitgebreid. Naast de tweewekelijkse nieuwsbrieven en de NVLF-pagina s in Logopedie werd de NVLF-app geïntroduceerd. In 2014 is door Performis (de uitgever) de stand van de interne communicatie onderzocht. Met de resultaten van dit onderzoek zullen in 2015 een reeks verbeteringen in gang worden gezet. Het vakblad Logopedie behoudt zijn plek als periodiek verschijnend medium. Daarnaast wordt het uitgeefplatform (verschijningsfrequentie en middelenmix) in 2015 geoptimaliseerd, onder meer door afstemming tussen redactionele werkzaamheden voor de inhoudelijke content en journalistieke ondersteuning bij andersoortige nieuwsgaring en berichtgeving, alsmede het betrekken van actuele beleidsthema s bij het bepalen van onderwerpen. Het doel is om verbreding in de informatievoorziening na te streven met betrekking tot de actualiteit (en het verloop van de ontwikkeling bij beleidsdossiers).

3 Lobby, pr en mediarelaties In 2014 is vanuit het paramedisch platform Nederland (PPN) stevig gelobbyd en veelvuldig contact geweest met diverse Kamerleden, bijvoorbeeld over de afschaffing art 13 / hinderpaalcriterium. Daarnaast is met maatschappelijke stakeholders (zoals patiëntengroepen en andere gremia waarin over beleidsontwikkeling wordt gesproken) contact geweest. Dit zijn belangrijke partijen met wie de NVLF op vaste basis tot afstemming wil komen om in de beeldvorming het belang van logopedie te versterken. Het bureau Smart & Able (voorheen Marlot) ondersteunt de NVLF sinds 2012 in de strategie rond de bezuinigingen. Gezien het grote belang ervan (beschikken over de juiste ingangen in het politieke bedrijf van Tweede Kamer, Eerste Kamer, politieke partijen, ministeries), is het nodig dat de NVLF hierbij de ondersteuning achter de hand heeft. Smart & Able monitort de ontwikkelingen en adviseert de NVLF over te ondernemen acties. In 2015 wordt het initiatief genomen voor een stakeholdersstrategie met het oog op de beleidsperiode , die volgend jaar ontwikkeld wordt. Het lobbytraject wordt ook in 2015 ingezet in afstemming met SEB: de richting en intensiteit van dit traject worden bepaald door de politieke ontwikkeling voor zover deze van invloed is op de positie van de logopedist / logopedie. De samenwerking binnen het veld van paramedische beroepsgroepen wordt nadrukkelijk opgezocht. Dit draagt bij aan een sterkere (naams)positie van de logopedie. Het uitbouwen van die positie zal in 2015 in PPN-verband worden gerealiseerd. Afspraken voor gezamenlijke activiteiten worden in 2014 gemaakt. Regelmatig contact met de media is een pijler onder onze positie als woordvoerder en spreekbuis namens de beroepsgroep. Het onderhouden van contacten met journalisten en hen regelmatig voorzien van informatie, draagt bij aan het zichtbaar maken van de beroepsgroep. Voorlichtingscampagnes De NVLF-campagne Communiceren is alles. Daarom Logopedie heeft inmiddels 2 jaar gelopen. De communicatiemiddelen die zijn ontwikkeld (posters en folders), zijn geheel in roulatie gebracht. In 2015 wordt een creatieve verdieping / vernieuwing in de campagne aangebracht waarbij de slogan Communiceren is alles behouden blijft. Qua doelgroep wil de NVLF prioriteit geven aan het informeren van verwijzers (huisartsen) en andere professionals. Hiervoor is de inzet van externe professionele ondersteuning gewenst. Marketing / ledenwerving De NVLF wil zich zichtbaar maken bij studenten logopedie middels activiteiten die afgestemd zijn op de verschillende jaargangen. De mogelijkheden hiertoe worden in 2015 verder onderzocht, op basis van een pilot die in 2014 is uitgevoerd bij de Hogeschool Rotterdam. De activiteiten hebben tot doel dat studenten logopedie bekend zijn met de NVLF en de meerwaarde van de beroepsvereniging voor startende logopedisten. Samenwerking derden Hieronder vallen commerciële partijen (adverteerders / sponsoren van het NVLF-congres) en ideële organisaties met overeenkomstige doelstelling als de onze. De samenwerking kenmerkt zich door een concreet ledenvoordeel dan wel een bijdrage aan (de effectiviteit van) de communicatie in termen van bereik en zichtbaarheid. Netwerken In 2014 is een begin gemaakt met het opzetten van samenwerking op projectbasis met het netwerk ROSadviseurs, voorheen in handen bij de beleidsmedewerker SEB. In 2015 zal de commissie pr / communicatie dit verder uitbouwen. Dit netwerk is onderdeel van het Logopedie Netwerk Nederland (LNN). Onder deze noemer worden in 2015 twee bijeenkomsten gehouden (voorjaar, najaar) die dienen ter ontwikkeling van de verbinding van logopedisten in/met hun eigen omgeving.

4 Activiteitenoverzicht Hieronder de activiteiten van de cie PR / Communicatie Interne communicatie / ledencontact Op dit moment worden de resultaten van het onderzoek naar de stand van de ledencommunicatie (communicatie 3.0) besproken. Het is te verwachten dat de uitkomsten van het onderzoek veranderingen met zich meebrengen voor de interne communicatie die zowel organisatorisch van aard zijn als op het vlak van middelen kan liggen. Dit betreft het magazine Logopedie, het Digitaal platform: website + app en de nieuwsbrief. In de begrotingssystematiek is van de gangbare kostenraming en kostentoedeling gebruik gemaakt Logopedie Logopedie uitbrengen in gedrukte en digitale vorm. Productie en publiceren van de vakinformatie wordt in een nieuwe uitgeefformule ondergebracht, de inzet van de app wordt hierbij extra / supplementair ingezet. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Digitale en papieren Logopedie worden onderdeel van informatieplatform Meerdere uitgaven van het vakblad, aantal nader te bepalen. Redactie Logopedie Werkgroep Projectleider jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec vakantie Toelichting / bijzonderheden Het publiceren van vakinhoudelijke en generieke logopedische informatie wordt in het kader van communicatie 3.0 herzien t.a.v. de organisatie van mensen en middelen. Een voorstel voor een plan van aanpak wordt in 2014 gemaakt. De precieze gevolgen zijn op het moment van schrijven nog niet te maken. In 2015 wordt in het budget rekening gehouden met een uitbreiding van noodzakelijke tijd om de ambitie onder communicatie 3.0 te verwezenlijken Digitaal Platform: Website + app Een herindeling van het publiceren van content via de website en de app wordt geïmplementeerd n.a.v. het onderzoek naar de communicatie 3.0. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Betere toegankelijkheid informatie. Grotere tevredenheid gebruikers. Werkgroep instellen Projectplan beschrijven Technische verbeteringen aanbrengen Werkgroep van 5 personen, voorbereiden traject Afdeling Service NVLF

5 jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec vakantie Toelichting / bijzonderheden Zie onder Logopedie. Publiciteit en PR Communicatiestrategie en campagnes De communicatiecampagne Communiceren is alles heeft 2 jaar gelopen. In 2015 wordt de balans opgemaakt, onder andere door de naamsbekendheid van logopedie te onderzoeken. De nieuwe insteek van de campagne komt te liggen bij de verwijzers. Hiervoor zal de een proces van conceptontwikkeling opgezet worden. Verder wordt er een afgebakende publiekscampagne uitgevoerd rond een van de gedenkdagen (Dag van ). Voor de logopedie zijn de meest voor de hand liggende: Europese dag van de Logopedie (maart), Werelddag van de Stem (april), Wereldstotterdag (oktober). Doelstelling Resultaat Betrokkenen intern Inschatting uren Logopedie krijgt meer bekendheid bij het algemene publiek, ledeninzetten bij campagnes vergroten Gedragen focus op communicatie, zichtbaar in 3 campagnes Vakinhoud en SEB Afdeling Service NVLF communicatiebureau planning nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt > dec vakantie Lobby, pers en publiciteit In het kader van de positionering van de beroepsgroep naar overheid en de politiek wordt in 2015 de samenwerking met Smart & Able gecontinueerd. Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties NVLF plaatsen in de Overname NVLFpersberichten SEB, vakinhoud rol van effectieve in media. Smart & Able belangenbehartiger, Bijeenkomsten Legitimiteitsgroep tevens autoriteit op stakeholders logopedische PPN onderwerpen Inschatting uren 177,75 35,25

6 jan febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec vakantie Toelichting / bijzonderheden Een herpositionering van de NVLF bij stakeholders wordt onderzocht. De samenwerking met PPN wordt nader bepaald rond gemeenschappelijke thema s. Samenvatting project Monitoring politieke ontwikkelingen, zorgen voor media-aandacht via free publicity Lobby i.s.m. PPN verder ontwikkelen Film De beeldcommunicatie wordt uitgebreid met tenminste 3 video-/filmproducties. Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties Visueel en eenduidig 3 (voorlichting)films Filmmaker communiceren van Projectleider onze merkwaarden in Begeleiding logopedie lijn van de corporate story. Inschatting uren jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Beursdeelname De NVLF neemt deel aan een publieksgerichte beurs in het kader van het informeren van publiek. Op de kalender staan de NOT en het Drongofestival. Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties Logopedie grotere bekendheid geven Beursbezoekers zijn op de hoogte van logopedie Vakinhoud Beursorganisaties Inschatting uren jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Samenwerking met derden

7 In 2015 wordt wederom samenwerking gezocht met externe partijen ten behoeve van extra impuls aan de communicatie. Het doel van de samenwerking is het op landelijke schaal verspreiden van kennisinformatie over logopedie (online offline). Doelstelling Resultaat Betrokkenen organisaties Via thematische communicatie verdieping aanbrengen in de kennis over logopedie. Doelgroep heeft interesse in de informatie (o.a. webbezoek). Themaboodschap wordt overgenomen in publieksmedia Medical Media, Kentalis, anderen Inschatting uren jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Netwerk Samenwerking met ROS-sen NVLF organiseert 2 netwerkavonden in samenwerking met ROS-sen ten behoeve van het Logopedie Netwerk Nederland. Doelstelling Resultaat Betrokkenen Inschatting uren Synergie bevorderen tussen regionale netwerken van logopedisten 2 bijeenkomsten Vertegenwoordigers van netwerken jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Ledenwerving en promotie Samenwerking hogescholen / studenten

8 Nieuwe vorm van binding opzetten tussen studenten logopedie en de NVLF. Pilot in 2014 / 2015 zal uitwijzen welke formule goed aansluit op de behoefte aan informatie onder studenten logopedie. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Bekendheid geven aan studenten logopedie wat NVLF is en kan doen Studenten sluiten zich aan bij de NVLF en maken gebruik van de diensten SRO hogescholen 59, jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec Bachelor Logopedieprijs Jaarlijks organiseren NVLF en SRO in november de uitreiking van de BLP. In 2015 vindt de uitreiking voor de 10e keer plaats. Doelstelling Resultaat Betrokken organisaties Inschatting uren Bekendheid geven aan afstudeerscripties studenten logopedie Leden weten wie de winnaar is Aankondiging genomineerden op website SRO service sep okt nov Beschikbare en benodigde capaciteit Beleidsmedewerker communicatie heeft 1 FTE (36 uur per week) beschikbaar. Verder is er ondersteuning door een medewerker service (0,80 FTE / 29 uur). Deze uren worden 100% ingezet voor vormgeving, opmaak en website-ondersteuning / nieuwsverspreiding. Deze uren zijn niet meegenomen in genoemde activiteiten / projecten, maar worden verklaard bij reguliere activiteiten. Uitgaande van 46 werkbare weken per jaar bekent dit een totaal aantal beschikbare uren van Voor de activiteiten jaarplan 2015 is ruim uur nodig.

9 Link met andere commissies NVLF Afstemming met de commissies SEB en Vakinhoud is van belang voor een goede samenhang van de doelen en resultaten van de commissies van de NVLF. In het tweewekelijkse beleidsoverleg en projectoverleg op het bureau van de NVLF zullen beleidsmedewerkers in nauw overleg doelen en resultaten met elkaar afstemmen en monitoren. De beleidsmedewerkers zorgen voor een terugkoppeling naar de commissies en vice versa. Het versterken van de nieuwsvoorziening door de productie van nieuws te ondersteunen vanuit communicatie, is een van de aanbevelingen van het onderzoek naar de communicatie 3.0. Commissie SEB Per resultaat vanuit SEB wordt bekeken hoe over de voortgang en de resultaten gecommuniceerd kan worden. Hierbij is aandacht voor de implementatie van diverse producten en instrumenten. In de begroting wordt rekening gehouden met 94 uren ondersteuning. Commissie Vakinhoud Veel projectactiviteiten van communicatie hebben een directe link met vakinhoud waar het de inhoud van de communicatie betreft. Er zal aandacht moeten zijn voor het met communicatie ondersteunen van de implementatie van producten en instrumenten, waaronder de richtlijn stotteren. In de begroting wordt rekening gehouden met 70,5 uren ondersteuning.

10 Bijlage 1 Reguliere activiteiten (jaarlijks terugkerende activiteiten) commissie pr / communicatie Reguliere activiteiten Wie Activiteiten Tijdplanning Extra kosten Nieuwsbrief + website + RN / FS Organiseren + redigeren content 208, (contract Meltwater) sociale media Beleids + projectoverleg RN Afstemmingsmoment voortgang 128 activiteiten Commissieoverleg RN Vergadering met cie PR 27 Communicatie-overleg RN / PP Afstemming voortgang lopende 47 /FS / JH communicatieprojecten Overleg hoofdredacteur RN Afstemming over productie + planning 10 Districtsbijeenkomsten RN Voorbereiden inhoud 52,5 Meerjarenbeleid RN Ontwikkelingstraject nieuwe 60 beleidsperiode Vragen leden RN Beantwoorden van mails e.d. 47 Externe contacten RN 94 Diversen NVLF Academy RN / PP Opstarten nieuw project in het kader van /FS Klaar voor de markt drukwerkservice Opgenomen in begroting PR 2.500

11 urenverantwoording intern aansturing / intern projecten Ruud 2015 coördinatie uitvoering extern totaal interne communicatie (voorlichting + website) Communicatie NVLF Logopedie Nieuwsbrief social media / website 47 70,5 117,5 congres NVLF Publiciteit en PR Communicatiestrategie & campagnes publiekscampagne Lobby 83, ,75 PPN 11,75 23,5 35,25 filmproducties samenwerking 3-den beurzen Ledenwerving & promotie studentenvoorlichting 23, ,75 Bachelor Logopedieprijs

12 Netwerk netwerkbijeenkomst (2x) Ondersteuning projecten SEB 23,5 70,5 94 projecten vakinhoud 23, ,5 overleg + bijeenkomsten beleids + projectoverleg 23,5 164,5 188 commissie-overleg overleg hoofdredacteur externe contacten 23,5 70,5 94 communicatie-overleg 11,75 35,25 47 districtsbijeenkomsten (10x) 2, ,5 NVLF-Academy overig (vragen leden etc) ,25 877, ,25

13 grootboek begroting communicatie Logopedie basiskosten eindredactie meeroplage drukken 290 meeroplage porti 769 porti buitenland beeldbudget / fotografie correctie redactiekosten redactie reiskosten opbrengsten advertenties abonnementen cursus & congres / praatpaal saldo opbrengst min kosten website onderhoud kennisplatform / digitale ontwikkeling beheer + operatie + content communicatiestrategie + executie begeleiding / inzet logopedie correctie uit reserves lobby + strategiebepaling publiekscampagne Filmproducties

14 begeleidingsuren nieuwsbrief (contract Meltwater) samenwerking derden BLP studenten(werving) drukwerk beursdeelname netwerkbijeenkomst projecten onvoorzien salaris

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

NVLF Jaarplan 2016. Definitieve versie

NVLF Jaarplan 2016. Definitieve versie NVLF Jaarplan 2016 Definitieve versie Woerden, 26 november 2015 1 1. Voorwoord Dit is het NVLF jaarplan 2016 en is een samenvatting van de jaarplannen van de afdelingen SEB, Vakinhoud en PR & Communicatie.

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten:

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE SEIZOEN 2014-2015 Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: 1. Jumbo Nieuwkoop (hoofdsponsor) 10. Van der

Nadere informatie

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012 en verantwoording stand van zaken Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Opstellen begroting AKC 2012 Deel 1: Out of Pocket begroting Deel

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

OR informatie. Redactionele formule

OR informatie. Redactionele formule OR informatie OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het helpt leden van ondernemingsraden bij de uitoefening van hun

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Implementatieplan Regio Talent

Implementatieplan Regio Talent Implementatieplan Wouter Kraakman Stagebedrijf: B.V. Stagebegeleider: Robrecht Bakker Stagedocent: Syts Tanja Opleiding Communicatie NHL Hogeschool 0 Inleiding Een advies kan je niet zomaar geven. Voor

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015

Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015 Overschiestraat 1 102 XD Amsterdam 020 528 92 95 www.publistat.nl info@publistat.nl Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015 Media-analyse Achtergrond Logeion Missie: een sterke

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefi etsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van Nederlandse wielersporters Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Communicatieplan Archipel servicepunt

Communicatieplan Archipel servicepunt Communicatieplan Archipel servicepunt Aanleiding Archipel heeft gekozen voor het opzetten van een centraal servicepunt met één centraal telefoonnummer. Per 1 november 2011 zal het Archipel servicenummer

Nadere informatie

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR

MEDIAKIT DE GROOTSTE EN DE BESTE IN HR MEDIAKIT 2 DE NUMMER 1 IN HR P&OACTUEEL DE NUMMER 1 IN HR maakt je de onmisbare schakel tussen strategie en human capital. Verfrissende rubrieken, inzichtelijke infographics en verhelderende artikelen

Nadere informatie

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto - 8.000 per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Smals Bureau voor Communicatie

Smals Bureau voor Communicatie Smals Bureau voor Communicatie Communicatie die het verschil maakt Onze aanpak Communicatie begint met luisteren. Het Bureau voor Communicatie luistert naar uw behoeften en gaat samen met u op zoek naar

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch!?tip: Waarom wij? INNOVATIE IN DESIGN Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

Tariefkaart 2014. Vooruitblik ICT & Logistiek. Redactioneel Logistiek Totaal. Logistiek Totaal. Algemene informatie. Advertentietarieven

Tariefkaart 2014. Vooruitblik ICT & Logistiek. Redactioneel Logistiek Totaal. Logistiek Totaal. Algemene informatie. Advertentietarieven kaart 2014 Logistiek Totaal Redactioneel Logistiek Totaal jaargang 08 september 2013 Het grootste vakblad voor de interne logistiek Logistiek Totaal is het vakblad voor managers in de interne logistiek,

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

Beleidsplan & organisatie

Beleidsplan & organisatie Beleidsplan & organisatie 2015-2018 UTRECHT, 28-11-2014 AFRICA IN MOTION, M.KOFFI Inhoudsopgave 1. Organisatiestructuur... 2 1.1 Concept AIM organisatiestructuur... 2 1.1.1 De werkgroep Lobby... 3 1.1.2

Nadere informatie

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in ondernemers in onderscheidend vermogen tactisch gezien over tac tik Geboren en getogen dutch designers Richard Sanders en Marcel Stallinga leerden het vak in het pre-digitale tijdperk. Na jarenlang afzonderlijk

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden planning Februari 2012 Maart 2012 April 2012 Mei - Juni 2012 April Sep 2012 Juli 2012 Augustus 2012 September 2012 September 2012 Deelnames staan vast Informatie op website Nieuwsbrief Artikelen in vakbladen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Mediakaart adverteren IFFR 2015

Mediakaart adverteren IFFR 2015 Mediakaart adverteren IFFR 2015 Facts & Figures IFFR 1 1. Bereik IFFR en profiel bezoeker 3 2. Drukwerk bereik 4 A. Advertentie in IFFR-programmabijlage in de Volkskrant 4 B. Advertentie in de Daily Tiger

Nadere informatie

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001 MEMO Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT 1. Algemeen Inleiding De gemeente Woensdrecht heeft ICS adviseurs opdracht gegeven om een integraal accommodatieplan te ontwikkelen in twee fasen.

Nadere informatie

Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture

Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture 1. Het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid Doelstellingen GCE Programma 2. De Rol van DutchCulture Programmaraad Matchingsregeling Buitenlands bezoekersprogramma

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat bijna iedereen het vanzelfsprekend vindt dat alleen een goed product niet meer volstaat. Het besef is er dat je daarmee geen duurzaam succes

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Communicatieplan 3 e en 4 e kwartaal 2014

Communicatieplan 3 e en 4 e kwartaal 2014 Communicatieplan 3 e en 4 e kwartaal 2014 Auteur: Laura Koster 1 Versie 14-7-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Beschrijving huidige situatie... 5

Nadere informatie

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015 Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam Het festival in cijfers IFFR 2015 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede

Nadere informatie

Plan van aanpak programma Communicatie

Plan van aanpak programma Communicatie IR 2011/03/13 Plan van aanpak programma Communicatie Portefeuillehoudende IG: Gertjan Bos Programmacoördinator: Annette Lijdsman Versiedatum: 1 april 2011 Concept: 1.0 1. Inleiding Het regeerakkoord en

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

SchouderNetwerk Nederland

SchouderNetwerk Nederland Schouder Netwerken Nederland SchouderNetwerk Nederland door Gerard Koel, FT / MT / MSc / docent INHOUD OntwikkelingSNT SNT; gevolgd door: SNA (1 jaar) > RSN >>> SNDS SNZ >> SNZ. Business Model Canvas voor

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 23 februari 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB) NVLF

Jaarplan 2016 Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB) NVLF Jaarplan 2016 Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB) NVLF 1. Inleiding In de commissie SEB komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met de sociaaleconomische positie van leden.

Nadere informatie

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren T GROOTS ONDR IK R B & HR CHRO S URN DIRCT Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren CHRO.NL CHRO

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie