KAURI WORKSHOP SUSTAINABILITY REPORTING (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAURI WORKSHOP SUSTAINABILITY REPORTING (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)"

Transcriptie

1 KAURI WORKSHOP SUSTAINABILITY REPORTING (GLOBAL REPORTING INITIATIVE) SNEUVELNOTA OVER INTEGRALE JAARVERSLAGGEVING Gebaseerd op het GRIraamwerk voor duurzaamheidsverslaggeving Vrijdag 5 maart 2010, KAURI, Brussel Wat is duurzaamheidsverslaggeving? Duurzaamheidsverslaggeving gaat over nietfinanciële rapportage. Het is transparant en kwalitatief rapporteren over alle nietfinanciële aspecten van de organisatie (met een maatschappelijke relevantie). Het is rapporteren vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur. Het raamwerk dat hiervoor internationaal wordt gebruikt is Global Reporting Initiative (GRI). KAURI experimenteert met integrale jaarverslaggeving : het combineren, in één rapport, van zowel de financiële als de nietfinanciële informatie betreffende de organisatie. Tijdslijn verslaggeving in België? 1975: wettelijke regeling financiële verslaggeving (wet op boekhouding 17 juli 1975) 1990: milieuverslaggeving en citizenship reporting (ondersteunen van maatschappelijk projecten) 1995: sociale balans (ingevoerd door de wet van 22 december 1995) 1997: oprichting van Global Reporting Initiative (GRI) 1997: eerste uitreiking van de Belgische Prijs voor beste Milieurapport (IBRIRE) 2002: eerste uitreiking van de Belgische Prijs voor Beste Rapport Duurzaam Ondernemen (IBRIRE) 2005: eerste Corporate Governanceverslaggeving (goed bestuur) 2008: eerste duurzaamheidsverslag van 6 Belgische NGO s ( 2009: eerste uitreiking van de Award for Best Belgian Sustainability Report : eerste duurzaamheidsverslag van Vlaamse KMO De Duurzame Drukker 2009: eerste duurzaamheidsverslag van de Belgische federatie essenscia (chemische industrie, kunststoffen en life sciences) In 2009 maakten 25 KAURIleden een duurzaamheidsverslag (al dan niet volgens de GRIrichtlijnen) of een maatschappelijk verslag : Belgische Technische Coöperatie (BTCCTB), Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C&A, CocaCola BelgiëLuxemburg, Corporate Funding Programme (CFP), Delhaize Group, De Duurzame Drukker, Durabilis, ExxonMobil, Greenpeace België, Janssen 1

2 Pharmaceutica, KBC, NMBSGroep, Oxfam Fairtrade, Oxfam Wereldwinkels, PROTOS, Randstad, SD Worx, SIPEF, Trias, Triodos Bank, Trividend, Umicore, Vredeseilanden en Wereldmediahuis (MO* magazine). Global Reporting Initiative (GRI) KAURI stimuleert alle leden, maar in de eerste plaats de bedrijfsleden en de maatschappelijke organisaties (NGO s) met een belangrijke/bekende brandname in Vlaanderen/België/internationaal, om aan duurzaamheidsverslaggeving te doen. Concreet wil dit zeggen dat in het jaarverslag (activiteitenverslag + financieel verslag) ook gegevens worden opgenomen op vlak van de eigen milieuinspanningen en van het sociaal beleid van de organisatie. KAURI maakt een onderscheid tussen eenpersoonszaken, microorganisaties (tot 15 personen), KMO s (tot 50 personen), grote bedrijven met lokale impact en multinationale bedrijven met internationale impact. Afhankelijk van de grootte en reikwijdte van de organisatie zal het verslag immers uitgebreider en complexer worden. Het (internationaal) schema dat we gebruiken is het intussen internationaal toegepaste Global Reporting Initiative (GRI) Ter info: er bestaan een paar andere (vaak sectorgebonden) rapportageschema s in het internationale bedrijfsleven, maar de opmars van GRI is duidelijk niet te stuiten G3 (= third generation): focus op stakeholderbetrokkenheid (interne en externe stakeholders worden betrokken bij het opstellen van het rapport vakbonden bijvoorbeeld en materialiteit : prioritaire en relevante topics verslaan en uitwerken. Zich niet verliezen in (weinig relevante) details. Centrale vraag is: welke onderwerpen en welke cijfergegevens zouden voor onze organisatie zeker aan bod moeten komen omdat ze over de core business of de kernactiviteiten van onze organisatie gaan? Het GRI G3schema bestaat uit: 1. Visie en strategie (strategy and analysis) 2. Organisatieprofiel (organizational profile) 3. Verslagparameters (report parameters) 4. Bestuur(structuren), beheerssystemen en stakeholder betrokkenheid (governance, commitments and stakeholder engagement) 5. Indicatoren (performance indicators) a. Economische prestatieindicatoren (economic) b. Prestatieindicatoren leefmilieu (environment) c. Werkgelegenheidsbeleid (labor practices and decent work) d. Mensenrechten (human rights) e. Maatschappij (society) f. Productverantwoordelijkheid (product responsibility) 2

3 Het goede/interessante aan GRI G3 is dat het 3 niveau s toelaat: een instapniveau C, een tussenniveau B en het hoogste niveau A. Dit laat toe dat ook kleine ondernemingen en organisaties met beperkte inspanningen kunnen starten, en later evolueren naar een hoger niveau. In elk niveau kunnen je ook kiezen tussen selfdeclared of extern geaudit. Indien het verslag extern wordt gecontroleerd komt er een + bij: C+, B+, A+. Intussen heeft GRI ook een hele reeks sectorsupplementen voor bedrijfssectoren ontwikkeld. De GRIprincipes zijn: Betreffende de inhoud van het rapport: Stakeholderbetrokkenheid (stakeholder inclusiveness) Relevantie (nu: materialiteit) (materiality and relevance)!significante topics Duurzaamheidscontext (sustainability context) Volledigheid (completeness) Betreffende de kwaliteit van het rapport: Accuraatheid (accuracy) Neutraliteit (balance) Vergelijkbaarheid (comparability) Klaarheid (clarity) Tijdsperspectief (timeliness) Betrouwbaarheid (reliability) Verifieerbaarheid / auditeerbaarheid (verifiability) Global Reporting Initiative voor NGO s: het NGO Sector Supplement Sinds begin 2008 is GRI bezig aan het ontwerp van een sector supplement voor de socialprofit sector. Hierin wordt bijkomende informatie gevraagd over 4 grote thema s: 1. Organisatie profiel: doel van de vzw, manier van werken, grootte in aantal werknemers en vrijwilligers, financiële inkomsten.. 2. Bestuur(structuren): duur mandaten, code of conducts, voorzorgsprincipe, lijst van soorten stakeholders, 3. Effectiviteit van het programma: betrokkenheid begunstigden bij ontwerp en evaluatie, klachten en feedback systeem, monitoring en evaluatiesystemen, resultaat en impact meting.. 4. Economische gegevens: aard en grootte van diverse inkomsten, codes voor ethische fondsenwerving, ratio kosten/opbrengsten fondsenwerving. 5. Menskracht: met grote aandacht voor vrijwilligers: aantal, statuut, vergoeding, opleiding De planning is dat dit NGOsupplement in mei 2010 online beschikbaar zal zijn. 6B9650EDC532,frameless.htm?NRMODE=Published 3

4 KAURI stimuleert duurzaamheidsverslaggeving en experimenteert met integrale jaarverslaggeving en stakeholderoverleg KAURI wil echter nog een (klein) stapje verder gaan en het schema van GRI koppelen aan het klassieke jaarverslag annex financieel verslag (en/of aandeelhoudersverslag). Op die manier komen we tot wat we een integraal jaarverslag zouden kunnen noemen, het integreert alle aspecten van het jaarverslag, het financieel verslag en van de duurzaamheidsindicatoren. Pas dan kunnen we écht spreken van een volwaardig duurzaamheidsverslag. Het betreft in elk geval een verslag dat ingaat (zou moeten ingaan) op alle uitdagingen van duurzame ontwikkeling, dus zowel de people, planet & profit elementen, vandaar het woord integraal. Waarom? Transparantie en verantwoording afleggen ( zeg wat je doet en doe wat je zegt ) enerzijds en impactmeting (welke concrete resultaten worden geboekt en zijn deze duurzaam?) anderzijds zijn belangrijke thema s in onze samenleving, zowel voor bedrijven als voor NGO s. Het is vaak ook een voorwaarde om tot goede samenwerkingsverbanden te komen tussen organisaties en bedrijven onderling of tussen bedrijven en NGO s (een belangrijke doelstelling van KAURI). De huidige activiteitenverslagen van onze maatschappelijke organisaties (NGO s) beantwoorden in vele gevallen niet meer aan de steeds hogere maatschappelijke verwachtingen en vragen van steeds kritischer wordende stakeholders (waaronder de donateurs). In vele gevallen blijft het jaarverslag beperkt tot een narratief verslag van (succesvolle) activiteiten en realisaties van het afgelopen jaar. Informatie over social governance (over hoe en door wie de organisatie wordt bestuurd), over de eigen milieuzorg, over het eigen personeelsbeleid, over de werking met vrijwilligers, over de internationale netwerking en lobby, enzovoorts, ontbreekt vaak. Anderzijds worden ook bedrijven steeds meer gestimuleerd om, naast het financiële jaarverslag (voor de aandeelhouders), ook een duurzaamheidsverslag op te stellen en te rapporteren over hun milieuprestaties en hun sociaal beleid en impact, zowel lokaal als internationaal. Maar ook informatie op vlak van corporate governance (over bestuursstructuren en controlemechanismen) en over hun maatschappelijke betrokkenheid en het ondersteunen van goede doelen (corporate citizenship) wordt steeds meer gevraagd. Samenvattend: reputatie management, democratische legitimatie, accountability (verantwoording afleggen), openheid, transparantie en het goede voorbeeld geven. En daarenboven, dit soort uitgebreide verslaggeving faciliteert ook de mogelijke samenwerking met andere partners (profit, nonprofit en overheid). Tot slot, maar misschien nog het allerbelangrijkste: verslaggeving blijkt een ideale driver (drijfveer) voor verbetering. Doelen zetten, verbanden begrijpen en tekorten 4

5 identificeren, resultaten meten, benchmarken, engagementen communiceren, lange termijnkeuzes maken. Door wie? Eigenlijk voor alle soorten organisaties : zowel voor profit, nonprofit als overheid; dus zowel bedrijven, overheidsbedrijven, bedrijfsfederaties, maatschappelijke organisaties, vzw s, sociale economieondernemingen, coöperatieven, nietgouvernementele organisaties, stichtingen, overheden, overheidsdiensten, vakbonden, politieke partijen, mutualiteiten, culturele centra, media, scholen en universiteiten, verzorgingsinstellingen, kerken, sportclubs, gerecht, leger, enzovoorts. En vooral de actoren die maatschappelijk, politiek, economisch, sociaal, religieus, cultureel, juridisch, militair, sportief, een (belangrijke) invloed uitoefenen op de samenleving, een brandname hebben, een belangrijke verantwoordelijkheid of voorbeeldfunctie hebben, bij het grote publiek gekend zijn (al dan niet via eigen communicatie en/of via de media free publicity), van het ruime publiek gunsten verwachten (geld, vrijwilligerswerk), een gekende dienst of product aanbieden (en vooral deze die maatschappelijk gevoelig liggen en waar veel vragen over leven), een belangrijke claim hebben ( door ons te steunen zal de armoede in de wereld verminderen of door ons product te kopen zal je genezen ), enzovoorts. Voor wie? Voor wie maken we een (integraal) jaarverslag? Wie is de doelgroep? Aan wie gaan we het bezorgen (actief)? Wie zal het lezen? Wie zal het gebruiken? Wie zal commentaar geven? Oefening stakeholder mapping & stakeholder ranking: wie zijn onze interne en externe stakeholders (belanghebbenden)? Het is belangrijk om een interne sessie te organiseren met de medewerkers (en bestuurders) om te komen tot een zo volledig mogelijke stakeholder mapping van de organisatie. Vooreerst de eigen medewerkers (ook al worden deze vaak over het hoofd gezien). Het is belangrijk dat zij het als eerste te lezen krijgen (nadat het werd goedgekeurd door de bestuursorganen). Een integraal jaarverslag geeft immers het meest volledig beeld van de werking en de uitdagingen van de organisatie in al haar aspecten. Daarnaast alle personen verbonden met de bestuur en beheerstructuren zoals bestuurders, de leden van de algemene vergadering, vakbondsafgevaardigden, financiers, externe adviseurs, en dergelijke. Het samenstellen van een integraal jaarverslag is trouwens bij uitstek een werk waar alle medewerkers met een bepaalde eindverantwoordelijkheid op de één of andere manier bij betrokken zullen zijn. Het is dus vaak ook een boeiende oefening op vlak van HRM. 5

6 Alle relevante (externe) stakeholders. Voor organisaties die afhangen van giften zijn de donateurs evident zeer belangrijk; voor de bedrijven de kritische maatschappelijke groepen. Daarnaast zijn ook de groep opinion leaders belangrijk en de overheden waarmee men samenwerkt. En niet te vergeten: de buren van de organisatie! (onder het motto: beter een goede buur dan een verre vriend). Uit studies weten we dat in de eerste plaats academici, adviesbureaus en onze rechtstreekse concullega s duurzaamheidsverslagen lezen. Sinds kort ook steeds meer journalisten en gewone consumenten / klanten. Naam van het verslag? Heel wat verschillende namen worden gebruikt voor het benoemen van een verslag met een overzicht van nietfinanciële informatie over de organisatie. In het Nederlands: jaarverslag (en jaarrekening), activiteitenverslag, duurzaamheidsverslag, verslag duurzame ontwikkeling, maatschappelijk (jaar)verslag, verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving, maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag, MVOverslag, enzovoorts. In het Engels: Sustainable Development Report, Sustainability Report, CSRreport, Citizenship Report, enzovoorts. In het Frans (meestal): Rapport de développement durable, Rapport Sociétal, enzovoorts. Hoe pakken we het samenstellen van een integraal jaarverslag concreet aan? Wat is een mogelijke eerste (tussen)stap? In het bestaande activiteitenverslag annex jaarrekening alvast een duurzaamheidsluik opnemen (enkele elementen vermelden op vlak van milieu en sociaal beleid). Volgende stap kan dan zijn om het verslag te herschikken volgens de structuur van GRI. Indien er toch gekozen wordt om volledig volgens GRI te werken is het zeker nuttig om dit het eerst jaar als een volledig interne oefening te doen, een soort testrapport. En pas in een tweede jaar het verslag ook effectief uit te geven. Hoe kan het integraal jaarverslag een belangrijk beleidsinstrument worden? Een goed duurzaamheidsverslag (volgens de principes van GRI) kan niet anders dan uitgroeien tot een belangrijk beleidsinstrument omdat bijvoorbeeld gevraagd wordt om: doelstellingen te formuleren voor volgend jaar en op middellange termijn en evolutie te schetsen over 3 jaar, door het kwantificeren van gegevens (niet enkel narratief verslag), enzovoorts. Het is dus zeer belangrijk dat de keuze voor een duurzaamheidsverslag gedragen wordt door de bestuursorganen van de organisatie! 6

7 Vorm? Er bestaan heel wat verschillende vormen om een jaarverslag uit te geven. Vaak (meestal) hangt de vorm samen met de doelgroep. Soms kiest men voor een getrapt systeem. Op dit moment nog relatief weinig creativiteit op dit vlak. Gedrukt integraal jaarverslag (Umicore en Triodos Bank) Gedrukte samenvatting en volledig verslag in PDF op website Verslag als magazine (het jaarverslag is een nummer van een tijdschriftenreeks) (publieks)folder met verwijzing naar website (Randstad) Verslag als krantenbijlage Pocketboekje Verslag uitgegeven als CDrom (Dexia) Niet elk jaar een volledig rapport schrijven, maar naast de basisgegevens elk jaar een bepaald onderwerp meer uitdiepen (en uitgeven als aparte brochure). Vorm en inhoud moeten kloppen, elkaar versterken. Taal? Het is aan te raden om bij de opstart van het samenstellen van het verslag stil te staan bij de taalkeuze. En of het verslag al dan niet in meerdere talen zal worden uitgegeven. Onderschat het vertalen van dit soort verslagen niet. Illustraties en cases? Afhankelijk van de doelgroep is het belangrijk om al dan niet voldoende te illustreren of minstens met enkele cases te werken. Geografische afbakening en kaderen in internationale organisatiestructuur? Het is belangrijk om het eigen geografische werkingsgebied duidelijk te omschrijven en dit te kaderen in de internationale werking. Best aan de hand van een kaart. Hier kan ook verwezen worden naar duurzaamheidsverslagen van de afdelingen in andere landen. Of misschien bestaat er ook zelfs een internationaal duurzaamheidsverslag. Welke meetinstrumenten zijn bruikbaar voor welke thema s? Meten is weten. De belangrijkste uitdaging voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag is het verzamelen van enerzijds bestaande cijfers en anderzijds het ontwikkelen van nieuwe cijfergegevens over de werking (bijvoorbeeld CO2uitstoot van vliegtuigreizen). Dit sluit aan bij kwaliteitszorgsystemen. Meerdere adviesbureau s zijn op dit terrein actief. Gevaren? Evident zijn er ook gevaren verbonden aan dit soort verslaggeving (net zoals aan alle goede verslaggeving omdat ze genuanceerd en kritisch is). De vorm wordt belangrijker dan de inhoud. Het verslag wordt een doel op zich. 7

8 Een goede interne voorbereiding en externe verankering van bij de start is essentieel. Wat doe je met slechte resultaten? Worden ze vermeld? Niet iedereen is in alles geïnteresseerd. Daarenboven zou het verslag voor het grote publiek te zwaar kunnen zijn en voor specialisten te licht bevonden kunnen worden. Welke informatie maken we publiek en welke (nog) niet? Zich verliezen in details en mooie foto s en schaarse succescases om essentie te omzeilen. Controle van het verslag? Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) in België is volop bezig met het ontwikkelen van expertise om duurzaamheidsverslagen te auditen. De grote auditfirma s doen het nu al zoals PwC, KPMG, E&Y, enzovoorts. Duurzaamheidsverslaggeving verplichtend maken? Een basispakket van duurzaamheidsindicatoren zou op termijn eventueel verplichtend kunnen worden (in sommige Europese landen zijn er reeds wetgevende initiatieven). Maar voorlopig lijkt mij een meer positieve benadering beter: stimuleren om het te doen door opleidingen te voorzien en beloning (exposure via wedstrijden bijvoorbeeld zoals de Prijs van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren). 8

9 Mogelijke opbouw van een integraal jaarverslag voor NGO s, verenigingen, maatschappelijke organisaties of socialprofit organisaties Woord vooraf inleiding Identiteitskaart Naam Juridische vorm Missie(tekst) Visie(tekst) Type organisatie Methode (lobbygroep, uitvoerende organisatie, dienstverlening, ) Strategie Organogram (ook internationaal) Ethiek: waarden en normen Waarden en normen van de organisatie: welk mens, maatschappij en wereldbeeld? Ethische Code, Charter Bestuurlijk verslag ( social governance ) Zowel lokaal als internationaal Raad van Bestuur: matrix samenstelling, benoemingsprocedure, vergoeding, Algemene Vergadering (vzw) Management (Directie) Interne werkgroepen, commissies Procedures Activiteitenverslag Hoogtepunten (!) (en dieptepunten?) Campagne(s) Acties Kennismanagement Kwaliteitsmanagement (eigen evaluatie, externe monitoring) Communicatie en public relations (website, nieuwsbrief, publicaties, andere) Media Wat zeg je over elk van de acties? In elk geval kwantificeren (niet enkel narratief)! Maatschappelijk verslag (maatschappelijke verankering, belang en impact) Social Return on Investment (SROI)! Beschrijving van de sector Historisch overzicht 9

10 Draagvlak Aantal leden, aantal donateurs (aantal uitgegeven fiscale attesten en bedrag) Aantal vrijwilligers (en welke taken) Spreiding van werking over Vlaanderen, België, Europa, wereld Stakeholders (welke en welke relatie?) zoals overheden, bedrijven, andere maatschappelijke organisaties Lidmaatschap(pen) bij andere organisaties Partnerships Ontvangen prijzen of erkenningen Evaluatiesysteem, monitoring en controle van de resultaten eigen en door derden) SWOTanalyse Begunstigden! Financieel verslag Jaarrekening (geconsolideerde balans en resultatenrekening) Subsidies (door overheden en andere instanties) Donateurs (giften) Fondsenwerving (methodes, principes (ethiek), opbrengsten, ) Legaten Investeringen (duurzaam?) Sparen en beleggen (duurzaam?) Milieuverslag Emissies Energieverbruik Papierverbruik Restafval Waterverbruik Woonwerkverkeer Zakelijk verkeer en transport Aankoopbeleid: duurzaam? Gebouwen: duurzaam? Catering (bio, duurzame handelsproducten, fair trade,...) Sociaal verslag HRMstrategie Personeelsbestand o Aantal o Leeftijd o Opleiding o Genderbalans o Diversiteitenbeleid o Anciënniteit 10

11 o Salarissysteem Werkverzuim Kwaliteitsmanagement Opleiding en vorming Veiligheid en gezondheid Sociaal overleg (vakbond) Inspraak Interne klachtenbehandeling (klokkenluider) Vrijwilligerswerking Statuut Aantal Welke taken Leeftijd Contract Opleiding en vorming Verzekering? Vergoeding? Antwoordsysteem Voor reacties en evaluatie eventueel uitnodiging extern stakeholderoverleg GRIindex: tabel met nummering GRIindicatoren en verwijzing naar blz. Lexicon (glossarium) : verklarende woordenlijst Attest van controle door derden (GRI revisor) Colofon en contactgegevens Hoe kan een goed integraal jaarverslag ervoor zorgen dat we minder soorten verslagen moeten maken (als gesubsidieerde NGO)? KAURI wil er bij de overheden (provinciaal, Vlaams, Belgisch) voor ijveren om het GRIverslag van organisaties te laten aanvaarden als inleidende verslaggeving voor allerlei projectsubsidies (waardoor veel dubbel schrijfwerk moet kunnen wegvallen). 11

12 Onlineinformatie over duurzaamheidsverslaggeving Praktijkgids duurzaamheidsverslagen en.pdf Vlaamse website met achtergrondinformatie en praktische tips voor het maken van een duurzaamheidsverslag (een initiatief van BECO België en Commotie, beiden lid van KAURI) Alle duurzaamheidsverslagen in België Prijs Award for Best Belgian Sustainability Report van het IBR In 2009 won het duurzaamheidsverslag van Delhaize Group (lid van KAURI) de Award for Best Belgian Sustainability Report Meer informatie hierover op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR): Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL, lid van KAURI) biedt de Vlaamse milieuverenigingen een onlinehulpmiddel aan betreffende duurzaamheidsverslaggeving: Presentaties van de IBRstudiedag van 7 december 2009 over Maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur: Hoe transparantie en kwaliteit van nietfinanciële informatie verbeteren : Alle bestaande duurzaamheidsverslagen online (internationaal) 12

13 Wat doet KAURI concreet op vlak van duurzaamheidsverslaggeving? KAURI zal, als microorganisatie, in 2010 een oefening doen in het schrijven een eigen integraal jaarverslag. KAURI organiseert 2 à 3 workshops per jaar over duurzaamheidsverslaggeving. KAURI is medeorganisator van de Award for Best Belgian Sustainability Report (i.s.m. het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en Business & Society Belgium). De (integrale) jaarverslagen / duurzaamheidsverslagen van KAURIleden worden op de website van KAURI geplaatst. Ook alle andere duurzaamheidsverslagen van Belgische bedrijven en van multinationale bedrijven met belangrijke werken en/of markt in België zijn beschikbaar op de KAURIwebsite. Een KAURIlid kan het eigen jaarverslag naar de andere leden per post opsturen (met eventueel vraag naar reacties). KAURI organiseert open en gesloten stakeholderdialogen gebaseerd op de inhoud van een integraal jaarverslag van een KAURIlid. KAURI zal in voorjaar 2011 een workshop organiseren over: hoe het best de stakeholderbetrokkenheid organiseren (mapping, ranking & engagement stakeholder inclusiveness!) KAURI wil er bij overheden voor ijveren om het GRIverslag van organisaties te laten aanvaarden als inleidende verslaggeving voor allerlei projectsubsidies (waardoor veel dubbel schrijfwerk moet kunnen wegvallen). Aan alle KAURIleden: gelieve het lidmaatschap bij KAURI op te nemen in het (integraal) jaarverslag (met logo Member of KAURI ) en jullie jaarverslag naar KAURI op te sturen. Alle reacties en opmerkingen op deze nota (liefst schriftelijk) zijn welkom bij: Peter Wollaert General Manager KAURI vzw 13

Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids

Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids P Brigitte Hudlot Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility P Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids P Brigitte Hudlot Met de steun van de Programmatorische

Nadere informatie

REFERENTIEKADER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 29 MAART 2006

REFERENTIEKADER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 29 MAART 2006 REFERENTIEKADER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 29 MAART 2006 INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 1. Keuze van de terminologie 9 2. Definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen 13

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011: VAN MISSIE TOT ACTIVITEIT

ACTIEPLAN 2011: VAN MISSIE TOT ACTIVITEIT ACTIEPLAN 2011: VAN MISSIE TOT ACTIVITEIT OMSCHRIJVING KAURI is the Belgian multi-actor learning network and knowlegde centre for Corporate Social Responsibility & NGO Accountability. MISSIE KAURI Statuten

Nadere informatie

Sustainability. Report. Award for Best Belgian Sustainability Report. Verslag van de Jury. Editie 2013. 3 december 2013

Sustainability. Report. Award for Best Belgian Sustainability Report. Verslag van de Jury. Editie 2013. 3 december 2013 Award for Best Belgian Sustainability Report Verslag van de Jury Award for Best Belgian Sustainability Report Editie 2013 3 december 2013 Sustainability Report Inhoud Inleiding 3 Historiek van de Award

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Ngo s en bedrijven in België

Ngo s en bedrijven in België Ngo s en bedrijven in België Praktische gids voor een vruchtbare samenwerking Ç Brigitte Hudlot Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility Ç Ngo s en bedrijven in België Praktische gids

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen. Mvo voor mkb-accountants

Duurzaam ondernemen. Mvo voor mkb-accountants Duurzaam ondernemen Mvo voor mkb-accountants Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie heeft geen status in het kader van de beroepsuitoefening,

Nadere informatie

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0 G ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GI Version 3.0 ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving G Inhoudsopgave Voorwoord Duurzame ontwikkeling en de verplichting tot transparantie Overzicht

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

GREENPEACE BELGIUM. Maatschappelijk jaarverslag 2009

GREENPEACE BELGIUM. Maatschappelijk jaarverslag 2009 GREENPEACE BELGIUM Maatschappelijk jaarverslag 2009 INHOUD INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 GREENPEACE BELGIUM : DE ORGANISATIE... 5 Strategie en analyse... 5 Organisatieprofiel... 5 Verslagparameters... 8 Bestuur,

Nadere informatie

"Duurzaamheidsverslag onvermijdelijk"

Duurzaamheidsverslag onvermijdelijk DHV, Adviesgroep Duurzaam Ondernemen september 2001 Resultaten onderzoek naar duurzaamheidsverslaggeving bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen "Duurzaamheidsverslag onvermijdelijk" INHOUD BLAD

Nadere informatie

Trias Jaarverslag 2008

Trias Jaarverslag 2008 Trias Jaarverslag 2008 Trias steunt ondernemende mensen in het Zuiden Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: Het profiel van Trias 4 Hoofdstuk 2: Het bestuur van Trias 7 Hoofdstuk 3: De mensen van Trias

Nadere informatie

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Het appèl van de mensen

Nadere informatie

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 7 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Verslag Duurzaam ondernemen 2006 Stepping-stones voor duurzame groei. Getting you there.

Verslag Duurzaam ondernemen 2006 Stepping-stones voor duurzame groei. Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2006 Stepping-stones voor duurzame groei Getting you there. Over dit verslag Dit verslag wil een volledig en evenwichtig beeld schetsen van de prestaties van Fortis op diverse

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Sustainable purchasing & supply chain management

Sustainable purchasing & supply chain management Sustainable purchasing & supply chain management ( Praktijkgids 1 inhoud Inleiding...3 Deel I - Waarom...4 Duurzaam beheer van de waardeketen, aankoopbeleid en MVO...4 Waarom is een duurzaam aankoopbeleid

Nadere informatie

ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIE

ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIE ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIE VOORONTWERP ICDO 28 Juni 2006 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 1. Doelstellingen van het actieplan... 3 2. Totstandkoming van dit actieplan... 4 3.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Nuhma NV

Duurzaamheidsverslag Nuhma NV 2012 Duurzaamheidsverslag Nuhma NV 1 Nuhma N.V. Duurzaamheidsverslag Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag Nuhma NV... 3 1. Introductie... 3 2. Waarom een duurzaamheidsverslag voor Nuhma?... 3 2.1. Nuhma,

Nadere informatie

inzicht #10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HET BUSINESSMODEL VOOR DE TOEKOMST

inzicht #10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HET BUSINESSMODEL VOOR DE TOEKOMST #10 inzicht EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l 25 SEPTEMBER 2009 DUURZAAMHEID IS MEER DAN EEN TREND Interview met Harry Everaerts en Corinne Soubies 2-3 EEN MUST VOOR

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 212 1 Een duurzaamheidsverslag omvat het meten en publiceren van de prestaties van een organisatie op het vlak van duurzaamheid (People Planet Profit). We willen met onze stakeholders

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht

kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht } 4 De hamvraag voor elke CFO: "Wat moeten of mogen

Nadere informatie

FEDERAAL ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 25 OKTOBER 2006

FEDERAAL ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 25 OKTOBER 2006 FEDERAAL ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 25 OKTOBER 2006 ACTIEPLAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN STAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING ELS VAN WEERT VOORZITSTER

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport Duurzaamheidsrapport INHOUDS- TAFEL Voorwoord 3 Inleiding 4 Het profiel van dit verslag 4 De Nationale Loterij in het kort 5 Context 6 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid behoorlijk bestuur 7 Onze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16 5 Ketenbeheer en stakeholders 22 6 Speerpunt

Nadere informatie

Integraal jaarverslag 2009

Integraal jaarverslag 2009 Integraal jaarverslag 2009 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw koepel van 140 Vlaamse milieuverenigingen -------------- Tweekerkenstraat 47 B-1000 Brussel www.bblv.be Inhoudstafel Colofon en contactgegevens...3

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie