1. Opvolging verslag (21/02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opvolging verslag (21/02)"

Transcriptie

1 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 MAART '13 Aanwezigen: Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Nicole Van Houtven (voorzitter netwerkplatform functie 2b), Menno Fransen (TSEDEK netwerkstuurgoeplid RIZIV-conventies), Koen De Vylder (CAW ROSA +), Marleen Van Staey (Similes), Nicky Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 5), Hugo Goedemé (SEL Amberes), Joris Housen (Netwerkcoördinatie SaRA), Karolien Weemaes (Netwerkcoördinatie SaRA - verslag) Verontschuldigd: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jo Verstraeten (voorzitter netwerkplatform functie 3), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus netwerkstuurgroeplid PZ), Dirk Goeminne (voorzitter netwerkplatform functie 3), Marleen Geentjens (voorzitter netwerkplatform functie 5), Francis De Groot (voorzitter netwerkplatform functie 4), Linda Huybrechts (SEL Amberes De Voorzorg), Leentje Cools (coördinator SEL Amberes), Erik Jong (SEL Amberes) 1. Opvolging verslag (21/02) - De mobiele 2b-teams hebben een documentje opgesteld omtrent de deontologie van het gebruik van het E-zorgplan ( Basisprincipes omtrent het omgaan met het E-zorgplan ). Dit document wordt als bijlage bij het verslag gevoegd. - Hugo Goedemé meldt dat er intussen een nieuwe versie is van het E-zorgplan. Deze zal de komende periode getest worden. Dit verslag wordt goedgekeurd. 2. ROM Terugkoppeling bezoek professor Philippe Delespaul Op 12 maart hebben we professor Philippe Delespaul uitgenodigd op een netwerkoverleg van SaRA om toelichting te geven omtrent monitoring van zorg. De power point die Delespaul gebruikte, worden als bijlage bij het verslag gevoegd. Evenals volgende schalen: CAN, L-QoL en L-Qoc. ROM is een methodiek in de GGZ waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënt met oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. Belangrijk hierbij is om een onderscheid te maken in de finaliteit waarom aan ROM wordt gedaan: 1. verantwoording besteding financiële middelen (accountability), 2. wetenschappelijk onderzoek of 3. evaluatie en bijsturing van zorgefficiëntie/zorgproces. In het eerste geval wordt best gekozen voor instrumenten die kort zijn en weinig tijd vragen, in het derde geval is het verantwoord iets meer tijd te nemen voor ROM. Motivatie om ROM te doen is m.a.w. belangrijk voor instrumentkeuze. Het is ook erg belangrijk om deze 3 finaliteiten niet door elkaar te halen. Wanneer men bijvoorbeeld gekozen heeft voor evaluatie zorgefficiëntie/zorgproces, kan dit niet gebruikt worden voor verantwoording financiële middelen of voor wetenschappelijk onderzoek!

2 Volgens Delespaul zijn er 5 relevante dimensies om de uitkomst van de behandeling te meten: symptomatologie (klinisch functioneren al dan niet afname van psychiatrische symptomen), algemeen functioneren, kwaliteit van leven, beleefde kwaliteit van zorg (begeleidings- en/of behandelrelatie) en persoonlijk herstel (de eerste vier dimensies komen overeen met het kwadrant van Wallburg, de 5 e dimensie werd toegevoegd door de onderzoeksgroep van Delespaul (Universiteit Maastricht). Verder is Delespaul ingegaan op verschillende keuzes die gemaakt dienen te worden wat betreft: - Wie verzamelt? Self-rating, clinici (psychiater/psycholoog), casemanagers, onderzoekers? - Wanneer? Begin en einde behandeling is relevant voor uitkomsten behandeling doorheen behandeling, op relevante momenten zodanig dat behandelplan kan worden bijgestuurd voor EPA: minimum 1 keer per jaar - Instrumentkeuze voor EPA? Symptomatologie: DSM, BPRS, PANNS, (Honos), Algemeen functioneren: CAN(SAS), GAF, Honos, Q van leven: MANSA, L-QoL, Q van zorg: L-Qoc (= 1 item op schaal van 1 tot 7, Hoe tevreden ben je met de behandeling?), CQ-index Het instrument dat Delespaul promoot als een boeiend klinisch instrument is de CAN, Camberwell Assessment of Needs (= beoordelingsinstrument voor zorgbehoeften, dat tegelijk beoordeelt of er zorg tegenover staat die tot een bevredigend resultaat leidt (CAN registreert m.a.w. of zorgbehoeften gecovered zijn)). CAN beoordeelt 27 zorgbehoeften op verschillende levensdomeinen en heeft betrekking op afgelopen drie maanden (originele CAN = 22 zorgbehoeften - 5 overige en 2 CAN-mantelzorgitems (infobehoefte en emotionele belasting) werden toegevoegd door onderzoeksgroep van Delepsaul). Informatisering van de CAN (b.v. koppeling aan EPD) is wellicht de grootste uitdaging ( vragenlijst laten invullen is één ding, deze gegevens verwerken is iets anders ). Er wordt afgesproken dat de mogelijkheden van de CAN en de 2 Limburgse schalen verder worden uitgevlooid en dat bekeken wordt hoe dit op termijn kan geïmplementeerd worden binnen de mobiele 2b-teams. Er wordt opgemerkt dat we hier ook niet te lang mee moeten wachten aangezien ROM een bepaalde cultuur en mentaliteit vraagt van medewerkers, die best van bij de start van een bepaalde werking geïntroduceerd wordt. ROM binnen 2a is niet zo evident wegens de korte zorgrelatie/behandelduur.

3 Daarnaast geeft Delespaul aan dat monitoring van het netwerk ambitieus en moeilijk te operationaliseren is. 3. Planning Groot Partneroverleg SaRA / Kick-off mobiele teams Antwerpen op 2 mei 13 Zoals afgesproken op de netwerkstuurgroep van 31 januari is donderdag 2 mei het startmoment voor de mobiele 2b-teams. Vanaf dan kunnen er aanmeldingen gebeuren bij het gemeenschappelijk aanmeldingspunt. Ook de advies- en wegwijzerfunctie (o.a. het elektronisch zorgaanbod op de website van SaRA en de telefonische advies- en wegwijzerfunctie ) zal vanaf 2 mei bereikbaar zijn voor het grote publiek. Het voorstel is om ter ere van dit startmoment op 2 mei een Groot Partneroverleg SaRA te organiseren. - In afwachting van de bespreking vandaag werd reeds een optie genomen op het grote auditorium van het Huis van de Sport (op 2 mei, van 10u tot 12u30 in de Boomgaardstraat 22 te Berchem). Het auditorium kan in samenwerking met de dienst Welzijn van de provincie Antwerpen kosteloos ter beschikking gesteld worden. - De catering dient betaald te worden door SaRA (gezien externe uitbater in De Finale, cafetaria in het Huis van de Sport). Joris en Karolien dachten na het programma een korte receptie te voorzien waar een beperkt aantal dranken geschonken worden (per geopende fles - cava ( 16 per fles), fruitsap ( 8 per fles), bruis/plat water ( 3,5 per fles)) met chips en nootjes ( 1 per persoon). Dit kan dan betaald worden van de SaRA-werkingsgelden, die door OGGPA ter beschikking gesteld werden ( 7500 tot nu toe werd daar enkel het logo, en het bezoek van professor Philippe Delespaul van betaald). - Wat het programma betreft zouden we graag de mobiele 2b-teams voorstellen ( waar staan ze voor? ) en de advies- en wegwijzerfunctie (wat? hoe?). Bespreking: - De aanwezigen vinden dit een goed idee en zijn akkoord met de voorstellen ter zake. - Bijkomend wordt voorgesteld om het programma niet te beperken tot voorstelling van de 2bteams en de advies- en wegwijzerfunctie, maar alle concrete realisaties van SaRA aan bod te laten komen (o.a. ook de intersectorale samenwerking met buurthuis t Pleintje, Vzw Posthof en de sociale huisvestingsmaatschappijen). - Tenslotte stelt de vraag zich of we hiervoor geen official zouden uitnodigen à la Minister Vandeurzen (Vlaams minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) of Liesbeth Homans (Antwerps schepen Sociale Zaken en voorzitter OCMW Antwerpen)? Het gaat immers over belangrijke ontwikkelingen binnen de Antwerpse GGZ. Bijkomend kan ook de pers (b.v. ATV) worden uitgenodigd. Joris en Karolien zullen dit voorleggen aan de voorzitters dr. Vicky Matthysen en Jan Mampuys. De officiële uitnodiging met programma wordt verspreid via een SaRA-nieuwsbrief van zodra het programma volledig is. Er wordt binnen SaRA alvast een vooraankondiging met de datum verspreid.

4 4. Integratie verslavingszorg in de hervorming van de GGZ Zoals reeds op de netwerkstuurgroep van 31 januari aan bod kwam, krijgen Joris en Karolien van overheidswege steeds vaker de boodschap dat de gespecialiseerde verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg in de toekomst meer geïntegreerd dienen samen te werken (er is immers een grote overlappende doelgroep): de verslavingszorg dient integraal aan te sluiten bij de projecten 107. (Noot van de verslaggever: Tijdens het infomoment omtrent de integratie van de crisiseenheden middelengebruik in de hervorming van de GGZ op 18/1/ 13 gaf de FOD Volksgezondheid de bedoeling aan om de verslavingszorg stapsgewijs te integreren binnen de huidige hervormingen van de GGZ). Daarnaast hebben Joris en Karolien (maar ook Jeroen Dillen, netwerkcoördinator GGZ netwerk Kempen) een brief ontvangen vanuit de Provinciale Overleggroep Problematisch Middelenmisbruik omtrent samenwerking tussen de projecten 107 en de verslavingszorg. Deze overleggroep is vragende partij om te bekijken hoe informatiedoorstroom en afstemming tussen de verslavingszorg en projecten 107 vorm kan krijgen. Het project Zorgcoördinatie Problematisch Middelenmisbruik werd immers door de overheid afgeschaft. Een belangrijk deel van de argumentatie voor deze beslissing is dat er andere overlegstructuren bestaan waarbinnen verslavingszorg dient te worden opgenomen. De overheid verwacht dat de activiteiten uit het project Zorgcoördinatie Middelenmisbruik worden geïntegreerd binnen de algemene werking van de overlegplatforms en binnen de projecten 107. Het voorstel is dat we dat we meer afstemming en samenwerking tussen de verslavingszorg faciliteren door deze structureel te verankeren binnen de werk- en overlegstructuur van SaRA, zoals we b.v. ook hebben doen met vertegenwoordiging vanuit CAW ROSA+ (CAW Metropool, De Terp en De Mare). Concreet houdt dit in dat we één vertegenwoordiger van de 4 voorzieningen voor gespecialiseerde verslavingszorg in ons werkingsgebied (DC De Sleutel, ADIC vzw, Vzw Free Clinic en CGG VAGGA) laten deelnemen aan de bijeenkomsten van het netwerkcomité en de netwerkstuurgroep van SaRA. Zij kunnen onderling afspreken wie best wordt afgevaardigd. Daarnaast wordt per netwerkplatform bekeken wat zinvol is: o Binnen netwerkplatform functie 1 werd eveneens afgesproken dat één vertegenwoordiger van deze 4 voorzieningen wordt uitgenodigd op de bijeenkomsten. o Vzw Free Clinic en Luc Van der Straeten (SODA: Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen) behoren reeds tot de vaste leden van netwerkplatform functie 2a. o DC De Sleutel en Luc Van der Straeten behoren reeds tot de vaste leden van netwerkplatform functie 2b. o Sociale werkplaats De Sleutel behoort tot de vaste leden van de themagroep arbeid binnen functie 3. o Binnen netwerkplatform functie 4 werd afgesproken dat voortaan ook ADIC wordt uitgenodigd op bijeenkomsten. o Binnen netwerkplatform functie 5 kwam dit onderwerp nog niet ter sprake. De aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel: voortaan wordt één vertegenwoordiger van de 4 gespecialiseerde voorzieningen verslavingszorg uitgenodigd op de bijeenkomsten van het netwerkcomité.

5 Op de netwerkstuurgroep van 28 maart wordt het voorstel voor de stuurgroep geagendeerd. 5. Terugkoppeling overleg i.f.v. 1,5 VTE binnen functie 3 activering vrije tijd & ontmoeting Op de netwerkstuurgroep van 31 januari werd afgesproken dat vanuit de projectfinanciering van SaRA middelen worden vrijgemaakt om in te zetten in functie 3 vrije tijd en ontmoeting : samen met reeds bestaande organisaties zal getracht worden de toeleiding van personen met een ernstige psychische kwetsbaarheid naar het reguliere aanbod (waar zij vandaag ook al welkom zijn) te bevorderen. Het concreet voorstel is dat 2x 0,75VTE wordt aangeworven, waarvan telkens 0,25VTE gaat naar vrijetijdstrajectbegeleiding en 0,50VTE naar intersectorale samenwerking met Samenlevingsopbouw buurthuis t Pleintje en met Vzw Posthof. Beide organisaties zijn zeer enthousiast om met SaRA samen te werken. Buurthuis t Pleintje dacht er, gezien de overlap van doelgroep, al langer aan om met de geestelijke gezondheidszorg samen te werken. t Pleintje noch Posthof hebben straatgrenzen werkelijk iedereen is welkom. Beide organisaties vinden het belangrijk dat het gaat om een integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat het klimaat niet verpsychiatriseert. Men wil de openheid naar iedereen van de buurt bewaren, de eigenheid van diversiteit wil men bewaren en continueren. Dit impliceert dat een resultaatsverbintenis niet in getallen te vatten zal zijn ( mensen met een psychische kwetsbaarheid zullen er niet uitgelicht worden: b.v. hen niet toeleiden als EPA maar als buurtbewoners ). Belangrijker doelstelling is dat de wederzijdse toeleiding vlot verloopt en dat hiervoor goede kanalen en verbindingen ontstaan. Buurthuis t Pleintje - Buurthuis t Pleintje is een plaatselijke vzw (bewonersvereniging) en heeft ontmoetingsmogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare groepen (informeel ontmoeten en vaste activiteiten). Diversiteit is erg belangrijk. - Momenteel zit t Pleintje nog onder de koepel van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw maar eind 2015 zal het verzelfstandigen, d.w.z. dat Samenlevingsopbouw zijn 3 medewerkers (4/5VTE, 1/2VTE en 2/5VTE) daar zal weghalen. Het gebouw is eigendom van de raad van bestuur van de vzw. Zij zijn momenteel op zoek naar financiers zodat de basiswerking van het buurthuis (minimum 1VTE) ook na 2015 kan gevrijwaard worden. - t Pleintje heeft reeds een geïntegreerde samenwerking met een aantal organisaties, waaronder CAW ModeM, Vorming+, De Hoeve, De samenwerking met het CAW wordt op termijn nog uitgebreid met straathoekwerk en woonbegeleiding. - Op weekbasis circuleren er +/- 300 mensen. t Pleintje werkt in totaal met een 100-tal vrijwilligers (gegoede buurtbewoners + doelgroepmedewerkers) en een kernkabinet van een 10-tal vaste vrijwilligers om op terug te vallen

6 Vzw Posthof De Buurtwerking van Vzw Posthof (incl. tal van andere werkingen) heeft een vrijetijdsaanbod en richten zich hiermee op de meest kwetsbaren uit de buurt. Zij bereiken nu reeds psychisch kwetsbare mensen (80% van hun doelpubliek). Zij hebben een cafetaria, onthaalfunctie, een sociaal restaurant, een koor, complementaire munt, Ook hier is diversiteit heel belangrijk. Op 15 maart vindt een werkoverleg De Link De Vliering plaats. Daar zal beslist worden wie met wie in zee gaat. Kort daarna zal met Vzw Pothof en Buurthuis t Pleintje concrete samenwerkingsafspraken gemaakt worden omtrent vacature, inhoud van de job,. Bespreking: Een bedenking is of men er goed aan doet om de 1,50VTE te versnipperen of deze op één plaats in te zetten. Gezien de huidige omkadering van beide organisaties (1VTE VTO in Posthof en 1,70VTE in t Pleintje) zou een toevoeging met 1,50VTE vanuit de GGZ overshooting zijn. Daarnaast werken beide organisaties met redelijk wat vrijwilligers. Men pleit er binnen het netwerkcomité voor om op de 2 plaatsen te experimenteren. Vanuit het CAW is men zeer enthousiast dat deze piste van intersectorale samenwerking gevolgd wordt. 6. Actuele stand van zaken netwerkplatforms functies 1 tot 5 Functie 1 - De advies- en wegwijzerfunctie wordt operationeel op 2 mei: er wordt een telefoonnummer aangevraagd en uitgevlooid hoe dit efficiënt bereikbaar is met 3 GSM-toestellen (aangezien zowel de mobiele teams Antwerpen De Link en De Vliering en CGG Andante het nummer één of twee dagdelen zullen bemannen). - Voor de advies- en wegwijzerfunctie zal ook een adres actief worden. Mensen kunnen dan ook mailsgewijs vragen stellen. - VDIP zal zich in de toekomst meer toespitsen op preventie en vroegdetectie van initiële psychose, en veel minder op behandeling er van. Functie 2a - Netwerkplatform functie 2a is 2x niet doorgegaan wegens afwezigheid voorzitter. - Momenteel is ZNA in gesprek met de overheden om een schriftelijke en ondertekende goedkeuring te verkrijgen voor de reconversie van de 41 C/D bedden naar 30 A bedden. Dan pas kunnen ze starten met de aanwerving van 2a-teamleden. Functie 2b - De aanwerving van de professionele ervaringsdeskundigen zit in de laatste fase: er zal een tweede gespreksronde plaatsvinden, daarna valt een definitieve beslissing. - De samenwerkingsovereenkomst tussen de PZ/PVT/BW, mobiele teams Antwerpen De Link en De Vliering wordt een deze dagen door alle betrokkenen ondertekent. In mei/juni kan de samenwerking omtrent de 15 wooneenheden geleidelijk aan opstarten. Momenteel zijn uniforme verblijfs- en begeleidingsovereenkomsten in opmaak.

7 - Afstemming van de mobiele 2b-teams De Link en De Vliering krijgt verder vorm in functie van opstart teams op 2 mei (naam teams, inhoud bekendmakingsfolder, Bed-op-recept ziekenhuizen, ) Functie 3 - Supra (agendapunt 5). - Installatievergadering van de themagroep Vrije Tijd & Ontmoeting vindt plaats op donderdagnamiddag: naast het GGZ-aanbod ter zake worden ook samenlevingsopbouw, Vzw Posthof en 5 stedelijke ontmoetingscentra vertegenwoordigd. - Op 27 februari vond een overleg plaats tussen de mobiele teams Antwerpen De Link en De Vliering en de GTB. Tijdens dit overleg werd afgesproken dat het beter is om werkafspraken te maken tussen alle mogelijke verwijzende GGZ-partners van SaRA en GTB (i.p.v. enkel tussen de mobiele teams Antwerpen en GTB). De werkafspraken gaan over 3 fasen in de arbeidstrajectbegeleiding: o Voorbereiding die nodig is vanuit de GGZ-partner om een toeleiding naar GTB te doen; o De effectieve toeleiding naar GTB; o De samenwerking en afstemming tussen de trajectbegeleider van GTB en de hulpverlener van een GGZ-partner op het moment dat een cliënt effectief begeleid wordt naar werk door GTB. Doelstelling is deze werkafspraken te maken binnen een ad hoc-projectgroep die alles zal terugkoppelen naar deze themagroep arbeid. Functie 4 - Binnen Netwerkplatform functie 4 werd besloten om de voorhanden zijnde (semi-)residentiële capaciteit binnen de GGZ en de verslavingszorg vanuit een functioneel oogpunt in kaart te brengen. De 3 voornaamste doelstellingen hiervoor zijn: o het in kaart brengen van het (semi-)residentiële zorgaanbod voor de SaRA-wegwijzerfunctie; o als hulpmiddel voor de opstartende mobiele teams; o zodat we zelf beter begrijpen hoe de voorzieningen binnen ons netwerk functioneren. Functie 5 - Binnen netwerkplatform functie 5 gaan we op zoek naar een methodiek om de woonzorgnoden binnen onze koepel woonzorg in te schalen. Wonen staat voorop en we vertrekken hiervoor vanuit de vraag waar hebben mensen nood aan? (en dus niet vanuit het aanbod). Hierbij dient er vanuit functie 5 een goede verbinding te zijn met functie 2 en functie 3. - Stand van zaken gemeenschappelijk aanmeldingspunt per subregio: o In Zoersel en omgeving heeft men in dit kader al belangrijke stappen gezet. o In Mortsel/Boechout werd beslist de artsen mee rond de tafel te brengen om het draagvlak voor bepaalde voorstellen af te toetsen. o In Antwerpen wacht men om een en ander af te stemmen op een wissel van geneesheer. 7. Varia - Karolien heeft een mail ontvangen in het kader van het onderzoeksproject analyse van organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk in een grootstedelijke context vanuit het Steunpunt

8 voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (www.steunpuntwvg.be) onder leiding van Prof. Koen Hermans. Met dit onderzoek wil Minister Vandeurzen een zicht krijgen op de organisatie en het functioneren van de onthaalwerkingen van de CAW en op het ruimere grootstedelijke zorgaanbod. Dit moet leiden tot aanbevelingen over de organisatie CAW-onthaal in de grootstedelijke contexten van Antwerpen, Gent en Brussel. Men is hiervoor op zoek naar bevoorrechte getuigen die een interview willen laten afnemen van ongeveer één uur over thema s als de manier van kijken naar de onthaalwerking van de CAW s, het functioneren van het grootstedelijke zorgaanbod (sterktes, knelpunten en verbeterpistes), mogelijke (intersectorale) beleidspistes die bewandeld kunnen worden om beter te kunnen inspelen op de grootstedelijke context, Joris noch Karolien zijn hiervoor geschikte bevoorrechte getuigen wegens geen praktijkervaring met onthaalwerkingen CAW, vandaar dat we de vraag hier agenderen. Koen De Vylder situeert dat dit onderzoek er gekomen is o.w.v. het signaal van de laagdrempelige CAW-onthaalwerkingen aan minister Vandeurzen dat 24-uurspermanentie van crisishulp in een grootstedelijke context niet langer houdbaar is. De minister wil dit geobjectiveerd zien en vandaar dit onderzoek. Gezien het belang er van, wordt afgesproken dat deze mail wordt doorgestuurd naar de GGZactoren binnen SaRA met de vraag wie hiervoor interesse heeft. 8. Volgende vergadering De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 25 april van 19u tot 21u. Let op (!): dit netwerkcomité vindt uitzonderlijk plaats in vergaderzaal Dieseghem van PZ Sint Amedeus (Deurnestraat 252 te Mortsel).

1. Opvolging verslag (25/04)

1. Opvolging verslag (25/04) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 16 MEI '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Geert Kestens (Uilenspiegel), Nicole

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (10/01/ 13)

1. Opvolging vorig verslag (10/01/ 13) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 4 APRIL '13 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Hilde Vints (CAW ROSA+), Dirk Meeus (CGG VAGGA), Danny Boons (SEL Amberes CM), Koen Van

Nadere informatie

II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina)

II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 28 JUNI '13 Aanwezigen: Francis De Groot (PZ Broeders Alexianen voorzitter netwerkplatform functie 4), Martie Mol (De Evenaar), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus), Hugo Pietermans

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden

1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 OKTOBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen

Nadere informatie

1. Kennismaking nieuwe deelnemer netwerkplatform functie 5

1. Kennismaking nieuwe deelnemer netwerkplatform functie 5 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 31 JANUARI '13 Aanwezigen: Rob De Winter (CAW Metropool/ ROSA+), Marleen Geentjens (IBW De Sprong & PVT de Landhuizen covoorzitter netwerkplatform functie 5), Nicky Van

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 24/3

1. Opvolging vorig verslag 24/3 VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 15 MEI '14 Aanwezigen Anneleen Malcorps (MTA De Vliering), Marleen Geentjens (IBW De Sprong, PZ Bethanië en PVT De Landhuizen), Joris Van de Wouwer

Nadere informatie

1. Opvolging verslag (16/05)

1. Opvolging verslag (16/05) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 27 JUNI '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Leen van Assche (CGG Andante), Nicole Van Houtven (voorzitter netwerkplatform

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (29/08) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13

1. Opvolging vorig verslag (29/08) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Leen van Assche (CGG Andante), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Nicole Van Houtven (Vzw

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 15/5. 2. Terugkoppelingen VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14

1. Opvolging vorig verslag 15/5. 2. Terugkoppelingen VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14 VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14 Aanwezigen Anneleen Malcorps (MTA De Vliering), Joris Van de Wouwer (ZNA PZ Stuivenberg en PZT ADAPT), Gert Rombouts (IBW De

Nadere informatie

- De definitieve versie van het project i.k.v. meerjarenplan Internering van het Hof van Beroep Antwerpen wordt in bijlage bij het verslag gevoegd.

- De definitieve versie van het project i.k.v. meerjarenplan Internering van het Hof van Beroep Antwerpen wordt in bijlage bij het verslag gevoegd. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 13 FEBRUARI '14 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Marleen Geentjens (netwerkplatform functie 5), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Ann Van

Nadere informatie

Verontschuldigd: Nicole Van Houtven (IBW De Link), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Joris Housen (Netwerkcoördinator

Verontschuldigd: Nicole Van Houtven (IBW De Link), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Joris Housen (Netwerkcoördinator VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 29 NOVEMBER '12 Aanwezigen: Herwig Uytterlinde (IBW Antwerpen), Ingrid Van Lier (PVT Hoge Beuken), Monique Lowyck (Similes), Rob De Winter (CAW Metropool/ ROSA+), Marleen

Nadere informatie

2. Overdracht dagcentra De Ridder en De Vinken aan IBW Antwerpen

2. Overdracht dagcentra De Ridder en De Vinken aan IBW Antwerpen VERSLAG: STUURGROEP HET TRAJECTIEL / NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 12 FEBRUARI 2015, LOCATIE Vzw DE LINK Aanwezig: Jo Verstraeten (De Vlonder en voorzitter) Rudy Wouters (Het Lokaal), Menno Fransen (Tsedek),

Nadere informatie

2. Kennismaking met dhr. Geert Smits en dr. Jean-Paul Sion, algemeen directeur en hoofdarts AZ Monica

2. Kennismaking met dhr. Geert Smits en dr. Jean-Paul Sion, algemeen directeur en hoofdarts AZ Monica VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 7 MEI '15 Aanwezigen: Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen), (Dirk Goeminne (PZ Sint-Amedeus, covoorzitter functie 3), Nicole Van Houtven (Vzw De Link, covoorzitter functie

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 12/3. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15

1. Opvolging vorig verslag 12/3. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15 Aanwezigen: Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité en CGG Andante), Martie Mol (De Evenaar en RC De Keerkring), Linda Huybrechts (SEL Amberes De Voorzorg), Stef Joos

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16. Aanwezigen: 1. Opvolging netwerkcoördinator art. 107. 2. Opvolging vorig verslag 14/04/ 16

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16. Aanwezigen: 1. Opvolging netwerkcoördinator art. 107. 2. Opvolging vorig verslag 14/04/ 16 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16 Aanwezigen: Annemie Deckers (Stuurgroep Zorg aan geïnterneerden ), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen), Koen De Vylder (CAW Antwerpen), Els Draeck (OP WEGG), Menno

Nadere informatie

2. Ervaringen van ervaringsdeskundigen in de MTA s (door Annick Beyers en Elke Van Gompel)

2. Ervaringen van ervaringsdeskundigen in de MTA s (door Annick Beyers en Elke Van Gompel) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B DATUM 13/03/2014 Aanwezig: Nicole Van Houtven (Vzw De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2B ), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator SaRA), Joris Housen (netwerkcoördinator

Nadere informatie

2. Opvolging verslag opstartvergadering functie 2 (30/8/2012)

2. Opvolging verslag opstartvergadering functie 2 (30/8/2012) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 27 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen De Vylder

Nadere informatie

2. Toelichting Maatwerkdecreet: Marc De Preter

2. Toelichting Maatwerkdecreet: Marc De Preter VERSLAG: STUURGROEP HET TRAJECTIEL / NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 7 MEI 2015, LOCATIE VZW DE LINK Aanwezig: Jo Verstraeten (Co voorzitter functie 3), Marc De Preter (VZW De Brug), Rudy Wouters (Het Lokaal),

Nadere informatie

Gasten: Dorien Dierckx (VTTB en De Vliering/ Vzw Posthof), Jolien Legrand (VTTB en De Link/ t Pleintje), Luc Vanderstraeten (SODA en COZA)

Gasten: Dorien Dierckx (VTTB en De Vliering/ Vzw Posthof), Jolien Legrand (VTTB en De Link/ t Pleintje), Luc Vanderstraeten (SODA en COZA) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 8 MEI '14 Aanwezigen: Jaak Roosens (GZA PAAZ Sint-Vincentius), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Stef Joos (PZ Bethanië), Tino Ruyters (verslavingszorg

Nadere informatie

3. Terugkoppeling themagroep advies, vorming en coaching eerstelijn

3. Terugkoppeling themagroep advies, vorming en coaching eerstelijn VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 2 SEPTEMBER '14 Aanwezigen Stefanie Ghekiere (suïcidepreventie), Wim Vanspringel (CGG VAGGA), Mia Gys (CAW Antwerpen), Jolien Debehets (Schakelteam internering), Hugo

Nadere informatie

1. Opvolging en goedkeuring verslag dd. 28/03/2013.

1. Opvolging en goedkeuring verslag dd. 28/03/2013. VERSLAG VERGADERING THEMAGROEP VRIJE TIJD & ONTMOETING 23 MEI 2013 Aanwezig: Verstraeten Jo (voorzitter stuurgroep Trajectiel / netwerkplatform functie 3), Carla De Baere (PC Amadeus), Joris Housen (netwerkcoördinator

Nadere informatie

Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen. donderdag 2 mei 13

Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen. donderdag 2 mei 13 Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen donderdag 2 mei 13 Programma Welkomstwoord en inleiding; door Jan Mampuys (covoorzitter SaRA) Voorstelling concrete realisaties van SaRA tot

Nadere informatie

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator VERSLAG THEMAGROEP AMBULANT PSYCHOSOCIAAL REVALIDATIECENTRUM DONDERDAG 21 AUGUSTUS '13 Aanwezigen Mia Gys (CAW Antwerpen), Joris Van de Wouwer (ZNA PZ Stuivenberg), Marie-Josee Peeters (ZNA PZ Stuivenberg),

Nadere informatie

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING MISSIE Binnen het kader van functie 3 (psychosociale rehabilitatie, destigmatisering, sociale inclusie) van het GGZ-netwerk SaRA (samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: De Preter Marc (BW De Brug), Fransen Menno (TSEDEK), Van Staey Marleen (Similes),

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014)

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 6 JANUARI '15 Aanwezig: Joris Housen (netwerkcoördinator), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator), Mia Gys (CAW Antwerpen), Geert Vandendriessche (VDIP), Dirk Meeus (CGG

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa. < Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.be 1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (21/3)

1. Opvolging vorig verslag (21/3) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 23 MEI '13 Aanwezigen: Nicole Van Houtven (Mobiel team Antwerpen De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2b), Patricia De Pauw (SC De Wilg OCMW Antwerpen), Tine

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante)

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante) VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID 12 MAART 2014 Aanwezigen: Pascal Seeldraeyers (Jobkanaal), Geert Kerstens (Uilenspiegel), Menno Fransen (Tsedek), Sven Ceustermans (MTA De Link), Peter Mous (Vzw De Link,

Nadere informatie

1. Opvolging vorige verslagen (08/03/2016 en 14/04/2016)

1. Opvolging vorige verslagen (08/03/2016 en 14/04/2016) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 31 MEI '16 Aanwezig: Wim Vanspringel (voorzitter functie 1), Marleen Van Staey (Similes), Anne Grimon (CGG Andante), Mia Gys (CAW Antwerpen), Ann Van Pelt (CAW Antwerpen),

Nadere informatie

1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze

1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze 1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze voor gedifferentieerder aanbod activeringsprojecten,

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 Realisaties b innen Fu n c t ie 1 Ontwikkeling en va n M TA S a m enwerking m et S a R A - n et werk C ijfergeg evens A. REALISATIES BINNEN FUNCTIE 1 Binnen het

Nadere informatie

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VDIP: korte historiek van een innovatief project Initiële doelgroep UHR/ eerste psychose jongeren jonge volwassenen:

Nadere informatie

Een netwerk als verbindende kracht. GGZ-netwerk SaRA Joris Housen

Een netwerk als verbindende kracht. GGZ-netwerk SaRA Joris Housen Een netwerk als verbindende kracht praktijkvoorbeeld GGZ-netwerk SaRA Joris Housen Woensdag 8 juni 2016 Leuven Inhoudstafel 1. Wie is SaRA? 2. Een netwerk als verbindende kracht 1. SaRA Samenwerkingsverband

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN Inhoud presentatie Wat is Smart4U Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (6/01/2015)

1. Opvolging vorig verslag (6/01/2015) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 3 MAART '15 Aanwezig: Joris Housen (netwerkcoördinator), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator), Mia Gys (CAW Antwerpen), Geert Vandendriessche (VDIP), Dirk Meeus (CGG

Nadere informatie

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12. Netwerkcoördinatoren en

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12. Netwerkcoördinatoren en < Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12 Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.be 1970: ontstaan van DGGZ 1980: moratorium aantal bedden

Nadere informatie

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren.

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren. VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 9 DECEMBER 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Marleen Van Staey (Similes), Lynn Fransen (GTB Antwerpen),Guido Maertens (De Sleutel),

Nadere informatie

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken 1. Situering van het project 2. Stand van zaken 3. Ervaringen Wonen & Welzijn Brugge 2 1. Wie is onze doelgroep? - volwassen personen met psychische

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag?

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 142 van KATHLEEN HELSEN datum: 10 november 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Opvangcentrum voor druggebruikers - Regio Kempen Een onderzoek

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Nieuws vanuit Herstelacademie Antwerpen

Nieuws vanuit Herstelacademie Antwerpen NUMMER 1 Nieuws vanuit Herstelacademie Antwerpen Januari 2017 We gaan opnieuw van start! Een nieuw jaar, een nieuwe start, een nieuw cursusaanbod! In dit nummer Opnieuw van start! Nieuwsbrief We zijn online

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

2. Toelichting ICF (International Classification of Functioning, disability and health)

2. Toelichting ICF (International Classification of Functioning, disability and health) VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 13 MEI 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Anne Grimon (vervanging Leen Van Assche,CGG Andante), Marleen Van Staey (Similes), Lies Janssens

Nadere informatie

Drug- en alcoholgebruik en beperking

Drug- en alcoholgebruik en beperking i. Ontmoetingsdag Drug- en alcoholgebruik en beperking Provincie Antwerpen 19 november 2014, Antwerpen Een initiatief van Samen Leven Stad Antwerpen, Onada, OGGPA, dienst Welzijn en Gezondheid Provincie

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen

De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen De zorgvignetten EPA nader onderzocht Met data uit meerdere patiëntgebonden regionale registratiebronnen Wilma Swildens (Altrecht) Jan Theunissen (GGZinGeest/Vumc) Gerard de Valk (Altrecht) De zorgvignetten

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Functie 2B groep - artikel 107 netwerk regio Mechelen 10 mei 2016

Functie 2B groep - artikel 107 netwerk regio Mechelen 10 mei 2016 Functie 2B groep - artikel 107 netwerk regio Mechelen 10 mei 2016 Aanwezig: Marita Steegen (Este, PTZ), Kathy Van Lindt (ervaringswerker), Annelies Boost (PZ Duffel), Kim Peeters (Wijkgezondheidscentrum

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Overzicht Situering onderzoek Voorstelling vragenlijsten Resultaten Samenstelling doelgroep: leeftijd en geslacht Frequentie symptomatologie Evolutie

Nadere informatie

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: Bike Hendrickx/ Linda Van de AZ Nikolaas, PAAZ

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016 Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen - Missie We werken aan een betere GGZ voor de doelgroep volwassenen in het arrondissement Turnhout. Onze doelgroep omvat alle personen van 18 tot 60 jaar met een psychische

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 11 MAART 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Joris Housen (netwerkcoördinator SaRA), Marc De Preter (De Brug), Marleen Van Staey (Similes),

Nadere informatie

Mobiel Crisis Team Antwerpen

Mobiel Crisis Team Antwerpen Mobiel Crisis Team Antwerpen Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? Overzicht Voorstelling van het MCTA 1. Onze plaats binnen het acuut traject 2. Regio 3. Doelgroep 4. Aanmelding en werking 5. 2014

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag 9/12/2015

1. Goedkeuring vorig verslag 9/12/2015 VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 9 MAART 2016 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Karolien Weemaes (netwerk SaRA), Marleen Van Staey (Similes), Lynn Fransen (GTB Antwerpen),Lies

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Programma 10.00 uur Welkom Steven Makkink, LPGGz 10.15 uur Wat is ROM? Chris Nas, GGZ Nederland 10.30 uur Praktijkvoorbeeld Barbara Schaefer, Dijk en Duin

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

Workshop CANSAS. Voor het ROM Doorbraakproject. Petra Tamis en Annet Nugter GGZ Noord-Holland-Noord

Workshop CANSAS. Voor het ROM Doorbraakproject. Petra Tamis en Annet Nugter GGZ Noord-Holland-Noord Workshop CANSAS Voor het ROM Doorbraakproject 2015 Petra Tamis en Annet Nugter GGZ Noord-Holland-Noord Inhoud workshop Kennismaking Introductie CANSAS: Wat is dit voor instrumenten en hoe neem je ze af

Nadere informatie

HOUSING FIRST LIMBURG & HOUSING FIRST HASSELT

HOUSING FIRST LIMBURG & HOUSING FIRST HASSELT HOUSING FIRST LIMBURG & HOUSING FIRST HASSELT In december 2014 startten OCMW Sint-Truiden, OCMW Genk, CAW Limburg en OCMW Hasselt samen met een ruimer netwerk aan partners 1 een Housing first project met

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Kader Veel vraag naar samenwerking tussen gezondheidszorg en VDAB/GTB Past binnen functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie,

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

Verslag Stuurgroep 107-netwerk Mechelen 1/9/2015

Verslag Stuurgroep 107-netwerk Mechelen 1/9/2015 Verslag Stuurgroep 107-netwerk Mechelen 1/9/2015 Aanwezig: Frank Maes, Isabelle Van Hecke, Peter Aertsen, Linda Ooms, Kathy Van Lindt, Tanja Gouverneur, Leny Scherlippens, Mieke Craeymeersch, Dirk Armee,

Nadere informatie

I. Opvolging vorig verslag (9/1)

I. Opvolging vorig verslag (9/1) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 20 MAART '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Rudy Wouters (IBW Min), Greet

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Contactpersoon Telefoon Greet Van Humbeeck

Contactpersoon  Telefoon Greet Van Humbeeck Aan de directies van de Algemene en de Psychiatrische Ziekenhuizen Cc Aan de voorzitters van het Intersectoraal Regionaal Overlegplatform Jeugdhulp Cc Aan de netwerkcoördinatoren van de GGZ-netwerken kinderen

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

Ketenaanpak in Antwerpen

Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak bij Intrafamiliaal Geweld Ketenaanpak bij Roma (buurtstewards inzet) Ketenaanpak bij Radicalisering CO3 Cliënt centrale Organisatie 3 sectoren die samenwerken: 1) bestuur:

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie