1. Algemeen 1.1 Achtergrond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen 1.1 Achtergrond"

Transcriptie

1 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 1 van 42 PROJECTPROTOCOL Jaar 2013 Vragende divisie Domein Projectnaam Contactpersoon TO Contactpersoon TU Veterinair & Import Export EBNT1310 Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Joost van Wijk nnb 1. Algemeen 1.1 Achtergrond Bedrijven die rundvlees, varkensvlees en/of pluimveevlees naar een van de landen van de Douane- Unie (DU) willen exporteren moeten voldoen aan de wetgeving van DU. Kazachstan, de Russische Federatie en Belarus zijn bij de DU aangesloten. Om te kunnen vaststellen of de bedrijven aan de wetgeving van de DU voldoen, heeft het ministerie van EZ en het PVE de aanvullende eisen die boven de EG-eisen uitgaan en de eisen die onder de EU-regelgeving vallen die voor de autoriteiten van de DU zeer belangrijk zijn, geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in de inspectielijst. Aan de hand van die lijst worden door de NVWA de pre-audits uitgevoerd. Bedrijven die voor export naar de DU geregistreerd zijn, worden minimaal één keer per jaar* geaudit. Hierbij ligt de verantwoordelijk voor het aanvragen van de pre-audit bij het bedrijf. Bedrijven waarbij uit de (eerste) pre-audit blijkt dat ze aan alle eisen voldoen, worden aan de DU gemeld met als doel om op de exportlijst van de DU te worden geplaatst. De bedrijven worden op basis van de registratie bij de NVWA maar één keer aan de DU gemeld. Als de DU het bedrijf binnen een jaar niet op hun exportlijst plaatst is de kans klein, dat dit op later moment nog zou gebeuren. Daarom moet door de auditor duidelijk aan de ondernemer uitgelegd worden dat na een jaar de geldigheid van de registratie bij de NVWA vervalt én dat de ondernemer, als die het toch nog een keer wil proberen, opnieuw een (eerste) pre-audit moet aanvragen om opnieuw aan de autoriteiten van de DU voorgedragen te worden. De bedrijven worden geregistreerd in Planon zodra de DU de bedrijven heeft erkend. De NVWA (TO Import/Export) houdt, om een volledig beeld van de situatie omtrent DU-registraties te hebben, een lijst bij van alle bedrijven die een DU-audit hebben ondergaan. * betekent één keer in de 12 maanden als door verzuim van het bedrijf (niet binnen 12 maanden de jaarlijkse audit aangevraagd) een audit niet binnen 14 maanden heeft plaatsgevonden wordt de registratie ingetrokken. Douane-Unie Bij de DU zijn Kazachtsan, de Russische Federatie en Belarus aangesloten. Met de vorming van de DU zijn de bedrijvenlijsten en de invoereisen geharmoniseerd. Hierbij zijn de erkenningen voor de export naar Rusland leidend geworden. Afgesproken is dat de bedrijvenlijsten op de website van de Russische autoriteiten leidend zijn, alle mutaties in het kader van de DU worden hierin verwerkt. Betreffende de regelgeving wordt gewerkt aan harmonisatie van de regelgeving. Totdat de harmonisatie volledig is uitgevoerd, is zowel de Russische als de Douane-Unie-regelgeving van toepassing. Omdat de DU en RF regelgeving in de praktijk veel gelijkenis vertonen heeft dit vooralsnog geen groot effect op deze inspectielijst behalve de verandering van naam.

2 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 2 van 42 Pre-audit Er is gekozen voor de term pre-audit in plaats van audit omdat de beslissende instantie de Douane-Unie is. 1.2 Doel Het doel van dit project is om te toetsen of bedrijven die rundvlees, varkensvlees en/of pluimveevlees, producten hiervan, darmen en/of vetten naar de DU willen exporteren, voldoen aan de wetgeving van DU (eerste pre-audit) en om jaarlijks te toetsen of bedrijven blijven voldoen aan de wetgeving van DU (pre-audit). 1.3 Interventie instrumenten Inspectie / Audits Gekozen interventie mix - op basis van de eisen van de DU 2. Wettelijke basis De relevante wet- en regelgeving waarop de werkzaamheden gebaseerd zijn, staat genoemd in de werkpakketbeschrijving Export Audits, die op NVWA-intranet onder Werkwijzer te vinden is. 3. Werkwijze 3.1 Planning aantal bedrijven en monsters Begin einddatum Bedrijfstype(n): Aantal te inspecteren bedrijven: Uitvoering door: Aantal monsters: DU-geregistreerde bedrijven Afhankelijk van nieuwe aanvragen en jaarlijkse herhaalaanvragen (onderhoud bestaande registraties) Benadering: 50 pre-audits voor slachterijen, uitsnijderijen, K&V, opslag, vetten Ca. 5 pre-audits voor vleesproducten en darmen V&I - TU Slachtplaatsen (slachthuizen, uitsnijderijen, koel- en vrieshuizen, opslag) C&V Voedselveiligheid en industriële productie n.v.t

3 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 3 van Uitvoering / werkwijze Inspectie werkwijze Aanmelden De huidige praktijk is dat een pre-audit wordt aangemeld via de NVWA-website. (http://formdesk.minlnv.nl/kcdv/verlening_aanvraag_inleveren_ov?test=true) en dit vervolgens terecht komt bij TO Import/Export, van waaruit een verdere coördinatie plaatsvindt. Om de DUexportwaardigheid te kunnen behouden moet het bedrijf na een pre-audit eenmaal per jaar zelf, actief een audit aanvragen. In de praktijk worden de uren voor deze audits opgenomen in de jaarlijkse planning van de uitvoeringsteams als een vorm van bewaking van deze verplichting. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen. De NVWA (TO Import/Export) is verantwoordelijk voor het tijdig intrekken van de erkenning/registratie en taken van certificering zodra duidelijk is dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet is nagekomen. Hiervoor is onder andere het op tijd invullen van de bijhorende ISI-lijst, bij pre-audit én eventuele heraudit, (en de voor een heraudit nodige tijd) van belang. Een evaluatie en mogelijke verbeteringen van dit proces zullen worden meegenomen bij de evaluatie van dit protocol. Uitvoering bedrijfstypes Er zijn vier bedrijfstypes voor de export van vers vlees naar de Douane-Unie: slachthuis (inclusief uitsnijden, verpakken en opslag) uitsnijderij (inclusief verpakken en opslag) verpakkers (inclusief opslag) opslag (alleen opslag, geen verpakkingsactiviteiten) De DU kent als vleessoorten: pluimveevlees, varkensvlees en rundvlees. Verder zijn ook producenten van de volgende producten opgenomen in de pre-inspectielijst: - Verwerkte darmen - Kant en klare vleesproducten - Vetten - Separatorvlees. Deze hebben een eigen monitoring, maar vallen voor wat betreft de inrichtingseisen onder uitsnijderijen. In de inspectielijst zullen deze worden aangeduid met gerelateerde producten. Uitvoering werkwijze De pre-audits worden uitgevoerd door een SIA, IA of (Bedrijvenbeheerheer) TDA met voldoendeen aantoonbare kennis. De bedrijvenbeheerder kan zich, als nodig, door een dierenarts laten ondersteunen. Bij bedrijven die onder C&V vallen audit door SIA, IA, TDA met voldoende en aantoonbare kennis (de bedrijvenbeheerder bij de audits betrekken). die de specifieke kennis heeft (bedrijfstype en DU-voorwaarden). De pre-audits zullen, afhankelijk van het bedrijfstype, gemiddeld een halve dag, bij slachterijen eerder een hele dag, in beslag nemen. Ze worden uitgevoerd aan de hand van de bijgevoegde inspectielijst (zie bijlage 1 en 2), waarbij per vraag gekozen moet worden tussen voldoet en voldoet niet. Onderaan de vraag is er per vraag nadere informatie gegeven. Vragen die bij een bepaald bedrijf niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld vragen over quarantaine, levende dieren en bij uitsnijderijen) kunnen schuin worden doorgestreept onder vermelding van: niet van toepassing. Na afloop van de pre-audit wordt de inspectielijst in tweevoud geheel ingevuld en ondertekend door de auditoren. Het is essentieel dat in ieder geval de bedrijvenbeheerder/toezichthoudende (of certificerende) dierenarts, zover het bedrijven onder V&I betreft, de lijst voorziet van zijn of haar handtekening + naamstempel. Bij C&V zou het de bedrijvenbeheerder kunnen zijn (afspreken binnen verantwoordelijk team). Eén van de ingevulde lijsten, voorzien van bovengenoemde natte handtekening, blijft bij het bedrijf en de andere lijst wordt ingeleverd bij: Divisie V&I, TO Import/Export Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Catharijnesingel GG Utrecht

4 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 4 van 42 ISI-lijst steeds invullen en rapport steeds opsturen, ook in geval van een nog door te voeren heraudit; voor de heraudit voldoet een beperkt rapport (alleen de opgeloste punten). De TO Import/Export houdt het dossier van bedrijven met een registratie voor de export naar de DU bij. Deze TO zorgt tevens ervoor dat Planon (TA) het bedrijf officieel informeert over de uitslag van de gehouden pre-audit en eventueel te nemen acties. Elke uitgevoerde pre-audit wordt (op dezelfde wijze als een systeeminspectie) bij het bedrijf in rekening gebracht en tenslotte wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de pre-audit/audit in ISI de lijst met code VYNT1303 ingevuld. Lijst steeds voor pre-audit en her-(pre-)audit invullen! Om te voorkomen dat bedrijven i.v.m. het overschrijden van de 12/13 maanden regeling van de lijst worden afgevoert, zou de auditor TO Import/Export als nodig, over de lopende actie moeten informeren. Uitvoering / werkwijze Aanmelden De huidige praktijk is dat een pre-audit wordt aangemeld via de NVWA-website. (http://formdesk.minlnv.nl/kcdv/verlening_aanvraag_inleveren_ov?test=true) en dit vervolgens terecht komt bij TO Import/Export, van waaruit een verdere coördinatie plaatsvindt. Om de DUexportwaardigheid te kunnen behouden moet het bedrijf na een pre-audit eenmaal per jaar zelf, actief een audit aanvragen. In de praktijk worden de uren voor deze audits opgenomen in de jaarlijkse planning van de uitvoeringsteams een vorm van bewaking van deze verplichting. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen. De NVWA (TO Import/Export) is verantwoordelijk voor het tijdig intrekken van de erkenning/registratie en taken van certificering zodra duidelijk is dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet is nagekomen. Wanneer het bedrijf aantoonbaar tijdig een pre-audit heeft aangevraagd kan de erkenning niet worden ingetrokken. Hiervoor is onder andere het op tijd invullen van de bijhorende ISI-lijst, c.q. bij heraudits (en de daarmee nodige tijd) informatie richting TO Import/Export, door de auditor, nodig. Een evaluatie en mogelijke verbeteringen van dit proces zullen worden meegenomen bij de evaluatie van dit protocol. Uitvoering bedrijfstypes Er zijn vier bedrijfstypes voor de export van vers vlees naar de Douane-Unie: slachthuis (inclusief uitsnijden, verpakken en opslag) uitsnijderij (inclusief verpakken en opslag) verpakkers (inclusief opslag) opslag (alleen opslag, geen verpakkingsactiviteiten) De DU kent als vleessoorten: pluimveevlees, varkensvlees en rundvlees. Verder zijn ook producenten van de volgende producten opgenomen in de pre-inspectielijst: - Verwerkte darmen - Kant-en-klare vleesproducten - Vetten - Separatorvlees. Deze hebben een eigen monitoring, maar vallen voor wat betreft de inrichtingseisen onder uitsnijderijen. In de inspectielijst zullen deze worden aangeduid met gerelateerde producten. 3.3 Bemonster werkwijze Nvt voor NVWA Zie bijlage Laboratorium werkwijze Nvt voor NVWA Zie bijlage 3

5 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 5 van Afhankelijk van export Namen te inspecteren bedrijven 3.6 Bijzonderheden met betrekking tot procedures en interventie beleid Nadere toelichting bij de vragen van de inspectielijst Monitoren kwaliteit gebruikte water: Voor kraanwater onderzoek op E. Coli en Enterococcen (max. 0 kve/100 ml). Periodiek medisch onderzoek: dit hoeft niet jaarlijks, mag ook eens per meerdere jaren, als het maar periodiek gebeurt. Veterinaire controle aankomende dieren. De bedoeling is dat bij een zending pluimvee met een percentage dood aangevoerde dieren (doa) van 1% of hoger, de toezichthoudende dierenarts de situatie beoordeelt (geen sectie, maar wel daadwerkelijk zien van de dode dieren) en desnoods een aantal dieren voor nader onderzoek naar de CVI opstuurt/laat ophalen. 3.7 Registratie werkzaamheden Tijdsverantwoording Werkpakketcode EBNT Productnaam (zie PDC) Toezicht Laboratoriumonderzoek Advies en vertegenwoordiging Kennis en expertise Artikelcode in fatijdec NT NL NA NK Aantal uren per product 2600 nvt nvt Zie beschrijving werkpakket Audits Registratie van uitgevoerde activiteiten Systeem Toelichting ISI VYNT1303 Pre-audit Douane-Unie begindatum SPIN Nnb Persoonlijke bon:

6 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 6 van 42 Activiteit Product Artikel Projectcode Retributie Starttarief Inspectie industriële bedrijven IG/IT* ST 0000 Ja Pre-audit IG/IT* WE 0000 Ja Toeslag administratieve verwerking IG/IT* AA 0000 Ja Administratieve verwerking inclusief lezen instructies en voorbereiding (afhandeling maatregelen valt hier niet onder) IG/IT* WD 0000 Ja** Niet retribueerbare uren besteed aan dit project EB NT 0000 Nee * Industrie IT / Veterinair & Import IG ** Geheel of gedeeltelijk retribueerbaar in de vorm van staffelkwartieren Factuurbon: (retribueerbaar toezicht) zie actuele Handleiding tarieven Registratie monsters in ISI Waarsoort(en) Monsterkenmerk(en) Monsters bestemd voor onderzoekslocatie 4. Diversen [Geef hier, voor zover van toepassing, informatie over communicatie, relatie met andere deelprojecten, kwaliteitsindicatoren, voortgangsrapportages etc.] nvt nvt nvt 5. Overzicht bijlagen Bijlage 1 Voorblad bij pre-auditlijst Bijlage 2 Pre-auditlijst voor bedrijven ten behoeve van de export van rund-, kalfs-, varkensen/of pluimveevlees naar Douane-unie Bijlage 3 Aanvullend privaat monitoringsplan Bijlage 4 Vergelijkingstabel wetgeving Rusland / EG AANBEVELINGEN 6. Versiebeheer Versie Datum Redacteur Toelichting B. Murlat Veranderd naar Douane-Unie Actueel monitoringsplan B. Murlat Diverse checklist Toevoeging details darmen, vleesproducten, vetten B. Murlat Diverse checklist, werkwijze

7 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 7 van 42 Bijlage 1 - Voorblad bij pre-auditlijst Voorblad bij pre-auditlijst voor bedrijven ten behoeve van de export van varkens, kalfs-, runden/of pluimveevlees naar de Douane-unie Bedrijfsnaam Bedrijfstype EU (slachthuis, uitsnijderij, verpakken en/of opslag of productie van verwerkte darmen, vleesproducten, vetten of separatorvlees) Activiteit met betrekking tot export naar DU Soort vlees (rund, varken en/of pluimvee) Erkenningsnummer Pre-audit Naam en functie contactpersoon bedrijf Datum uitvoering, benodigde tijd: Datum registratie ISI Datum verzending kopie/origineel naar NVWA TO Import/Export Naam en handtekening auditor Handtekening bedrijvenbeheerder (TDA) Naamstempel

8 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 8 van 42 Bijlage 2 - Pre-auditlijst voor bedrijven ten behoeve van de export van rund-, kalfs-, varkens-, pluimveevlees en/of gerelateerde producten naar de Douane-Unie (DU) Omschrijving bedrijven Bedrijven die gekoeld, dan wel bevroren rund-, kalfs-, varkens-, pluimveevlees en/of gerelateerde producten naar de Douane-Unie willen exporteren, moeten voldoen aan de relevante regelgeving omdat dit middels de exportcertificaten moet worden verklaard en omdat dit in een memorandum tussen de EU en RF/DU is vastgelegd. Onder gerelateerde producten wordt verstaan: kant-en-klare vleesproducten, verwerkte darmen, vetten en separatorvlees. Om aantoonbaar te maken dat wordt voldaan aan deze regelgeving moeten bedrijven een NVWA pre-audit ondergaan. Hierbij zal deze lijst worden doorgelopen en aan alle voor het bedrijf relevante punten moet worden voldaan. Wanneer één of meerdere punten niet voldoen moet het bedrijf binnen 5 werkdagen aangeven of zij op korte termijn (6 weken) herstelactie ondernemen, zoals een her-audit willen ondergaan of aanvullende documenten aanleveren, óf dat zij zich willen terugtrekken voor export naar de Douane-Unie. Periodiek worden de bedrijvenlijsten voor de export naar de Douane-Unie herzien. Hierbij worden alle bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de relevante regelgeving opgenomen op de nieuwe lijst. Erkenningen vanuit de DU en/of de individuele lidstaten zijn leidend voor export naar de DU, vandaar dat de NVWA pre-audits uitvoert. Het succesvol doorlopen van een dergelijke pre-audit is geen garantie dat export mogelijk is. Pas nadat de autoriteiten van de DU officieel goedkeuring hebben gegeven voor plaatsing op de bedrijvenlijst kan de NVWA certificaten voor de export naar de DU voor een bedrijf afgeven. Bedrijven die reeds door de DU zijn erkend voor export zullen na een goed verlopen pre-audit voor één jaar worden erkend voor export naar DU. Daarna moet er opnieuw geaudit worden om zo te kunnen blijven exporteren. Deze inspectielijst geldt voor de volgende bedrijfstypes en enkel ten behoeve van de export naar de Douane-Unie en de individuele lidstaten: slachterijen; uitsnijderijen; bedrijven die het vlees verpakken; bedrijven die uitsluitend het vlees (gekoeld) opslaan; bedrijven die darmen verwerken; bedrijven die kant en klare vleesproducten produceren; bedrijven die vetten produceren/verwerken; bedrijven die separatorvlees maken. Deze pre-inspectielijst is niet van toepassing voor bedrijven/producten die buiten de scope van het hierboven genoemde vallen. Voor de export van vis, zuivel (humane consumptie) en eendagskuikens/broedeieren zijn aparte audits noodzakelijk. Hier Link naar checklist!

9 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 9 van 42 Aanvullend privaat monitoringsplan voor bedrijven ten behoeve van de export van rund-, kalfs-, varkens-, pluimveevlees en/of gerelateerde producten naar de Douane-Unie (DU) Eén van de door de autoriteiten van de DU gestelde eisen is dat bedrijven die de DU exporteren, aanvullende monitoring ondergaan. Ten behoeve hiervan is een privaat monitoringsplan opgesteld dat is gebaseerd op de regelgeving van de Douane-Unie (Decision no. 299, Chapter II) en de Russische regelgeving (SanPiN s etc.). Middels de NVWA pre-inspectie van bedrijven die vers vlees naar de DU exporteren wordt er op toegezien dat bedrijven voldoen aan de aanvullende eisen, waaronder de participatie aan het monitoringsplan. Bedrijven dienen dit plan op te nemen in het bedrijfsprotocol Douane-Unie. Begrippen en procedures In het aanvullende monitoringsplan voor bedrijven die vers vlees naar de Douane-Unie exporteren wordt gebruikt gemaakt van een aantal verschillende begrippen en procedures. Bedrijfstypen In het monitoringsplan wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal specifieke bedrijfstypen voor de export van vers vlees; deze zijn te vinden in de volgende tabel. Bedrijfstype Werkzaamheden Slachten Uitsnijden Verpakken Opslag Vetsmelterijen Vleesproducten Darmenbedrijven Slachten van dieren en verwerking tot hele, halve en/of delen van karkassen Het versnijden van karkassen of delen daarvan en het bijtrimmen van vlees Het verpakken van vlees in verpakkingsmateriaal, inclusief plaatvriezen Het enkel gekoeld/bevroren, reeds verpakt, vlees opslaan, zonder dat de verpakking wordt geopend/aangepast. Te verdelen in de opslag van gekoeld en bevroren vlees Daarnaast zijn voor de verwerking van darmen, de productie van verwerkte vleesproducten en vetten aparte categorieën opgenomen. De productie van separatorvlees valt onder de eisen voor uitsnijderij. De uit te voeren analyses verschillen per bedrijfstype, daarom is het van belang in het bedrijfsprotocol Douane-Unie duidelijk aan te geven welke activiteiten worden uitgevoerd en welke analyses gedaan zullen worden. Het is mogelijk dat meerdere activiteiten worden uitgevoerd op één bedrijfslocatie, dit moet echter wel duidelijk in het bedrijfsprotocol Douane-Unie worden omschreven. Te gebruiken laboratoria De analyses ten behoeve van het chemisch fysische deel van het monitoringsplan voor de DU dienen uitgevoerd te worden door het RIKILT. Analyses die in het kader van het microbiologische deel worden uitgevoerd dienen door een ISO geaccrediteerd laboratorium, dat zich onderwerpt aan nadere verificatie door het RIVM, worden uitgevoerd. Het laboratorium dient voor alle testen die in dit kader doorgevoerd worden geaccrediteerd te zijn. Te testen producten Bedrijven dienen in het bedrijfsprotocol Douane-Unie op te nemen welke producten worden geëxporteerd naar de DU en daarom worden onderworpen aan het aanvullende monitoringsprogramma. Omdat in de regelgeving van de Douane-Unie de eisen ten aanzien van verschillende producten anders zijn, dienen alle producten die in het monitoringsplan specifiek genoemd zijn en waarvoor de eisen verschillend zijn, separaat te worden getest. Wanneer

10 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 10 van 42 producten niet aan het monitoringsprogramma worden onderworpen is het niet mogelijk deze naar de DU te exporteren. Te testen batch Bedrijven dienen in het bedrijfsprotocol Douane-Unie aan te geven hoe de te testen batches of partijen zijn gedefinieerd en worden gevormd. Hierin dienen minimaal de kenmerken batchgrootte en type product te worden omschreven. De aangewezen batch, die afhankelijk van de definiëring kan bestaan uit bijvoorbeeld één palet producten of een totale dagproductie van een slachterij, dient voor export naar de DU geschikt te zijn en kan pas worden vrijgegeven nadat alle laboratoriumuitslagen bekend zijn en de in het monitoringsplan gestelde grenzen niet zijn overschreden. In geval overschrijding maximale waarde: Wanneer de maximaal toegestane waarde voor één van de parameters wordt overschreden kan het vlees uit de betreffende bemonsterde batch niet naar de DU worden geëxporteerd. Vlees dat niet in de bemonsterde batch zit kan, wanneer gewenst, voor de DU worden gecertificeerd. Het bedrijf moet nader onderzoeken hoe deze overschrijding tot stand is gekomen en hoe deze in de toekomst kan worden voorkomen. Van dit nader onderzoek dient een schriftelijke rapportage te worden geschreven die ter kennisname aan de bedrijfsbeheerder van de NVWA moet worden verzonden. Een nieuwe laboratoriumtest moet de door het bedrijf aangebrachte verbeteringen bevestigen. Dit geldt voor alle overtredingen betreffende monsterplan DU; dus niet alleen als door de DU, naar aanleiding van een positief monster daar, een bedrijf geblokkeerd wordt. Vlees van niet-nederlandse bedrijven Wanneer vlees naar de DU wordt geëxporteerd dat niet afkomstig is van Nederlandse bedrijven, moet aantoonbaar gemaakt worden dat de bedrijven waarvan dit vlees afkomstig is voldoen aan de eisen die door de Douane-Unie gesteld worden. Bedrijven die vlees uit andere lidstaten naar de DU exporteren dienen in het bedrijfsprotocol Douane-Unie te omschrijven hoe dit geborgd is. Monitoren fysische en chemische contaminanten De uit te voeren analyses op het gebied van fysische en chemische contaminanten zijn identiek voor de verschillende vleessoorten, maar verschillen per bedrijfstype. Een totaaloverzicht van de uit te voeren analyses op niet biologische contaminanten is te vinden in Bijlage I. Regulier, slachten, uitsnijden en verpakken De basismonitoring die van kracht is voor bedrijven die naar de Douane-Unie exporteren is voor zowel slachterijen, uitsnijderijen als verpakkende bedrijven hetzelfde. Dit betekent echter niet dat er slechts één keer bemonsterd hoeft te worden. Ieder bedrijf dat één, of meerdere, van de genoemde activiteiten uitvoert dient deze analyses uit te voeren. Wanneer op één locatie meerdere activiteiten worden uitgevoerd dient er eenmaal per locatie (dus niet voor alle erkenningnummers) te worden bemonsterd Deze monstername dient aan het eind van de productieketen te gebeuren, voordat het vlees naar een ander bedrijf (erkenningsnummer) of naar de Douane-Unie wordt getransporteerd. Slachterij en vleesproducten specifiek Slachterijen en producenten van vleesproducten dienen, naast de basis monitoring, een aantal specifieke testen uit te voeren. Dit zijn testen op onder andere de contaminatie met antibiotica en pesticide welke in bijlage I vermeld zijn. Wanneer er op één erkenningsnummer zowel geslacht als uitgesneden wordt dient de reguliere voor uitsnijderijen én slachterij specifieke monitoring uitgevoerd te worden. Opslag Bedrijven die alleen reeds verpakt vlees, gekoeld of bevroren, opslaan voordat het naar de Douane-Unie kan worden geëxporteerd, hoeven niet te monitoren op fysische en chemische

11 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 11 van 42 contaminaties van het vlees. Er dient wel bemonsterd te worden op eventuele ranzigheid van vette vleesproducten en vette vleesdelen (niet alleen producten). Dit is opgenomen in bijlage I. Dioxines Volgens de Douane-Unie regelgeving is bemonstering op dioxines alleen vereist wanneer er gegronde redenen zijn om dit te doen, zoals natuurrampen, ongelukken en problemen met grondstoffen en diervoeders. Bedrijven moeten omschrijven hoe zij geïnformeerd worden over mogelijke dioxinebesmettingen en wanneer zij analyses inzetten om te garanderen dat de voor de Douane-Unie bestemde producten voldoen aan de gestelde eisen. Op basis hiervan zijn bedrijven niet verplicht periodiek te bemonsteren op dioxines. Bedrijven worden echter wel geadviseerd om tweemaal per jaar deze analyse te laten uitvoeren ter dossiervorming. Dit omdat bedrijven moeten omschrijven hoe zij bij eventuele calamiteiten garanderen dat de producten voldoen aan de dioxinen eisen van de Douane-Unie. Monitoring slachtbijproducten In de regelgeving van de Douane-Unie wordt amper onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen slachtbijproducten. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen slachtbijproducten en vers vlees. Daarom is in bijlage I A ook geen onderscheid gemaakt. Bedrijven die slachtbijproducten exporteren hoeven niet continu alle typen te bemonsteren, maar moeten omschrijven hoe zij garanderen dat alle typen worden bemonsterd. Hierbij kan ervoor worden gekozen om per kwartaal één type te analyseren. Monitoren microbiologische contaminanten De uit te voeren analyses op het gebied van microbiologische contaminanten verschillen per vleessoort en per product dat wordt geëxporteerd. Bedrijven dienen voor alle producten die door het bedrijf worden geproduceerd microbiologische monitoring uit te voeren. Producten die niet als eindproduct of (indirect) als grondstof naar de Douane-Unie worden geëxporteerd hoeven niet te worden bemonsterd. In het bedrijfsprotocol Douane-Unie moet duidelijk aangegeven zijn welke producten naar de DU kunnen worden geëxporteerd, al deze producten dienen bemonsterd te worden. Een totaaloverzicht van de uit te voeren analyses per product is te vinden in bijlage II. Monitoring uitsnijderijen Uitsnijderijen die zowel vlees met been als vlees zonder been ontvangen hoeven niet beide te testen. Zij kunnen omschrijven hoe zij afwisselend beide vleessoorten testen om zodoende te garanderen dat de producten voldoen aan de eisen van de Douane-Unie. Bedrijven die enkel zorg dragen voor koel/vriesopslag zonder dat daarbij vlees wordt verpakt, omgepakt en/of versneden behoeven geen monitoring op microbiologische contaminanten uit te voeren. Frequentie De monitoring op microbiologische contaminanten dient maandelijks te worden uitgevoerd. Wanneer 3 opeenvolgende resultaten negatief zijn, mag de testfrequentie worden verlaagd naar eenmaal per 3 maanden. Indien één van de geteste parameters boven de vastgestelde limiet uitkomt dient de frequentie aangepast te worden naar de basisfrequentie van maandelijks testen.

12 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 12 van 42 Bijlage I A Monitoren fysische en chemische contaminanten Contaminant Te testen materiaal Maximaal niveau Basis frequentie Bedrijfstype Slacht Uitsnijden Verpakke n Opslag Darmen Vleesprod ucten, vetten en saparatorv lees Antibiotica Levomitsetin Vlees(product) mg/kg ieder X x x (Chloramphenicol) kwartaal Tetracycline Vlees(product) <0.01 mg/kg maandelijks X x x Grisin < 0.5 mg/kg ieder kwartaal Bacitracine Vlees(product) <0.02 mg/kg ieder kwartaal Pesticiden Vlees(product) Hexachloorcyclohexan (HCH) Vlees(product) 0.1 mg/kg ieder (alpha, beta, gamma) kwartaal DDT Vlees(product) 0.1 mg/kg ieder Alle isomeren kwartaal Zware metalen Lood Vlees(product) 0.5 mg/kg ieder 1.0 mg/kg nier* kwartaal Arsenicum Vlees(product) 0.1 mg/kg ieder kwartaal Cadmium Vlees(product)) 0.05 mg/kg ieder 1.0 mg/kg nier* kwartaal Kwik Vlees(product) 0.03 mg/kg ieder 0.2 mg/kg nier* kwartaal x X x x X x x X x x X X X x x X X X x x X X X x x X X X x x Lood Slachtbijproducten 0.6 mg/kg ieder X X X X 1.0 mg/kg nier* kwartaal Arsenicum Slachtbijproducten 1.0 mg/kg ieder X X X X kwartaal Cadmium Slachtbijproducten 0.3 mg/kg ieder X X X x 1.0 mg/kg nier* kwartaal Kwik Slachtbijproducten 0.1 mg/kg ieder X X X x

13 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 13 van mg/kg nier* kwartaal Andere stoffen Benzapyrene Gerookte vleesproducten 0.001mg/kg nitrosamines Vleesproducten mg/kg mg/kg (gerookte prod) * Nieren, vleesproducten in welke nieren verwerkt zijn ieder kwartaal ieder kwartaal x x

14 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 14 van 42 Bijlage I B Contaminant Monitoren fysische en chemische contaminanten Te testen materiaal Maximaal niveau Basis frequentie Bedrijfstype Slacht Uitsnijden Verpakken Opslag Darmen Vleesproducten Radioactiviteit Cesium-137(geen strontium meer). Vlees 200 Bk/kg ieder kwartaal X X X x X Dioxine *** Ranzigheid Peroxide of TBARS test 1 Peroxide of TBARS test 1 Varkensvlees mg/kg Rundvlees mg/kg Pluimveevlees mg/kg Lever mg/kg Vers vet vlees dat meer dan 3 weken is opgeslagen Bevroren vet vlees dat meer dan 12 weken is opgeslagen Na 3 weken: -PV value boven 20 óf -TBARS boven 0,6 Na 12 weken: -PV value boven 20 óf -TBARS boven 0,6 * X X X x X * X X X x X * X X X X * X X X X ieder kwartaal ieder kwartaal Zie het rapport: Measuring fat stability in fresh meat *** only in case of environment deterioration due to accidents, anthropogenic and natural disasters leading to formation and appearance of dioxins in the environment, and in case of reasonable supposition of their possible presence in food raw materials X X

15 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 15 van 42 Bijlage II A Monitoren microbiologische contaminanten voor bedrijven die varkens- en/of rundvlees naar de DU exporteren Microbiologische Methode contaminant TVC Coliforms Salmonella Listeria monocy (cfu/g) (afwezig in) (afwezig in) (afwezig in) Aanvullende analyses Warme karkassen Diep weefsel <10 1 gram 25 gram 25 gram - Gekoeld Karkassen en delen daarvan, onverpakt Diep weefsel <1x gram 25 gram 25 gram - Vleesdelen met of zonder been Diep weefsel <1x gram 25 gram 25 gram Proteus afwezig in 0.1 gram* Vleesdelen met of zonder been, verpakt in vacuüm of onder beschermende atmosfeer Diep weefsel <1x gram 25 gram 25 gram Gist (CFU/g) <1x10 3 Sulfiet reducerende Clostridea, afwezig in 0.01 gram Bevroren Karkassen en delen daarvan Diep weefsel <1x gram 25 gram 25 gram - Blokken vlees, met of zonder been getrimd Diep weefsel <5x gram 25 gram - gram Separatorvlees Monstername zonder <5x gram 25 gram - flamberen oppervlakte gram Consumentenverpakkingen - (Kant-en-klaar vlees, zonder been, gekoeld en bevroren, inclusief gemarineerd vlees) Grote delen Diep weefsel <5x gram 25 gram gram Kleine porties Diep weefsel <1x gram 25 gram - gram Slachtbijproducten: Gekoeld of bevroren in blokken Na flamberen gram 25 gram - Vers varkensspek, gekoeld of bevroren Diep weefsel <5x gram 25 gram 25 gram S. aureas, afwezig in 0.1 gram * voor vlees met een houdbaarheid van meer dan 7 dagen; methode: ISC (Interstate Standards Classifier)

16 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 16 van 42 Bijlage II B Monitoren microbiologische contaminanten voor bedrijven die pluimveevlees naar de DU exporteren Microbiologische contaminant Methode TVC Salmonella Listeria (cfu/g) (afwezig in) (afwezig in) Karkassen en vlees Gekoeld Diep weefsel <1x gram 25 gram Bevroren Diep weefsel <1x gram 25 gram Voorverpakt (gekoeld of bevroren) Diep weefsel <5x gram 25 gram Separatorvlees Monstername zonder flamberen oppervlakte <1x gram 25 gram Huid Monstername zonder flamberen oppervlakte <1x gram 25 gram Slachtbijproducten Na flamberen <1x gram 25 gram

17 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 17 van 42 Bijlage II C Monitoren microbiologische contaminanten voor bedrijven die vleesproducten naar de DU exporteren Microbiolo gische contamina nt TVC Coliforms Salmonella Listeria monocy Sulfiet reduceren de Clostridia S.aureus E.coli Anders (cfu/g) (afwezig in) (afwezig in) (afwezig in) (afwezig in) (afwezig in) (afwezig in) Gedroogde (incl vacuüm 0.1 gram 25 gram 25 gram 0.01 gram 0.1 gram 1 gram verpakte)vleesproducten met houdbaarheid >5 dagen Gekookte en gerookte (incl vacuüm 1.0 gram 25 gram 25 gram 0.1 gram 1.0 gram verpakte)vleesproducten met houdbaarheid >5 dagen Gedroogde vleesconcentraten Roodvlees 2.5 x gram 25 gram Schimmels, < 100 CFU/g Pluimveevlees 1.0 x gram 25 gram 0.01 Proteus afwezig in 1.0 gram Worsten met slachtbijproducten Pluimvee 5.0 x gram 25 gram 0.1 gram 1.0 gram Varken/rund 2.0 x gram 25 gram 0.1 gram 1.0 gram

18 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 18 van 42 Bijlage II D Monitoren microbiologische contaminanten voor bedrijven die darmen naar de DU exporteren Microbiolo gische contamina nt TVC Enterobact erirceae Salmonella Sulfiet reducerende Clostridia S.aureus (cfu/g) (cfu/g) (afwezig (cfu/g) (cfu/g) in) 5.0 x x gram 1.0 x x 103

19 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 19 van 42 Bijlage II E Monitoren microbiologische contaminanten en andere specifieke zaken voor bedrijven die vetten naar de DU exporteren Radioactiviteit Cesium Bk/kg Ieder kwartaal Alle vetten Dioxine *** Microbiologie Coli forms TVC Listeria Salmonella Ranzigheid Varkensvet Rundvet Pluimvet Gemengd vet Gemengd vet varkensvet Varkensvet Varkensvet Varkensvet mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Afwezig in g maandelijks 5 x10 4 maandelijks Afwezig in 25 gram maandelijks Afwezig in 25 gram maandelijks peroxide value acid value Mycotoxine Alle vetten Alle vetten 10.0 millimole active oxygen/kg 0.6 mg KOH 1 /g maandelijks maandelijks aflatoxin В1 Alle vetten mg/kg Ieder kwartaal 1 Potassium hydroxide (KOH) *** only in case of environment deterioration due to accidents, anthropogenic and natural disasters leading to formation and appearance of dioxins in the environment, and in case of reasonable supposition of their possible presence in food raw materials.

20 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 20 van 42 Bijlage A Algemene aanbevelingen Op basis van uitgevoerde Russische (en DU) inspecties is een aantal algemene aandachtspunten vastgesteld. Bedrijven die naar de Douane-Unie (willen) exporteren worden geadviseerd om een aantal aspecten geregeld te hebben. Deze punten zijn niet direct in de regelgeving teruggevonden. Daarom kan de NVWA dit niet meenemen in de pre-audit Douane-Unie. Omdat deze punten tijdens een inspectie van de Douane-Unie wel meegenomen worden, is het van belang dat bedrijven hiervan op de hoogte zijn. Daarom zijn de punten als aanbeveling in een bijlage bijgesloten. Plaatsing en sluiten van afvalcontainers De inspecteurs letten zeer op de plaatsing van afvalcontainers. Wanneer deze zich in een ruimte bevinden waar ook vlees aanwezig is, dienen deze altijd voorzien te zijn van een deksel. Deze deksel dient ook standaard gesloten te zijn. Aanwezig zijn van thermometers Het automatisch controleren van de omgevingstemperatuur wordt door de inspecteurs begrepen. Toch is er enig wantrouwen op deze manier van controle. Daarom wordt geadviseerd om in ruimtes die gekoeld zijn, toch een thermometer op te hangen. Hiermee is de omgevingstemperatuur direct voor alle aanwezigen af te lezen. Opslag DU-waardige producten De autoriteiten van de DU stellen het zeer op prijs wanneer DU-waardige producten apart worden opgeslagen. Op basis hiervan worden bedrijven geadviseerd om producten die voor de DU bestemd (kunnen) zijn, apart te houden van producten die niet DU-waardig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het aanwijzen van aparte ruimtes in koel- en vriescellen, het toewijzen van aparte banen voor de DU, het scheiden in tijd van productstromen etcetera. Wanneer een dergelijke scheiding tussen DU-waardig en andere producten is gemaakt, wordt aangeraden om deze scheiding ook visueel te verduidelijken. Dit kan bijvoorbeeld door de ruimtes voor producten die naar de DU gaan, te voorzien van bordjes DU, zodat bij inspectie direct duidelijk is waar DU-waardige producten zich (kunnen) bevinden. Temperaturen aankomende dieren Op basis van bevindingen tijdens verschillende inspecties vanuit Rusland, wordt aangeraden om een aantal dieren daadwerkelijk te temperaturen. Dit is in de Russische systematiek nodig om te garanderen dat de dieren geen besmettelijke dierziektes hebben zoals varkenspest. In de Russische regelgeving is niet teruggevonden hoeveel dieren bemonsterd moeten worden bij een slachterij. Daarom kan de NVWA niet eisen dat dit temperaturen van aankomende dieren daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Slachterijen die varkens, kalveren en/of runderen slachten, worden echter wel geadviseerd om deze metingen uit te (laten) voeren. Dit om bij een inspectie van de autoriteiten van de Douane-Unie een betere uitgangspositie te hebben. Om de aantallen dieren die getemperatuurd moeten worden werkbaar te houden is het advies om minimaal twee dieren, per uur dat wordt geslacht, te temperaturen. Hierbij kan rekening worden gehouden met de periodes wanneer voor de export naar Rusland wordt geslacht, bijvoorbeeld op vaste dagen. De verkregen temperatuurgegevens dienen vastgelegd en gearchiveerd te worden. Scheiding van vlees en emballage Inspecteurs van de DU letten bij een inspectie van bedrijven op het aanwezig zijn van emballage (kratjes, dozen, zakken, pallets etc) in ruimtes waar vlees wordt verwerkt. Zij wensen een aparte opslag van de emballage buiten de productielocaties. In de Nederlandse situatie is het niet altijd (praktisch) mogelijk om dit volledig te scheiden, maar bedrijven worden aangeraden dit wel zo veel mogelijk te doen.

21 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 21 van 42 Desinfectie gebruikte gereedschappen Volgens de EU-regelgeving is het, vooral bij uitsnijderijen, niet altijd nodig om de gebruikte gereedschappen als messen continue te desinfecteren. Hierdoor is bij dergelijke bedrijven het aantal desinfectiemogelijkheden voor de gebruikte materialen relatief laag; lang niet elke werkplek heeft een waterbad. Deze systematiek wordt door inspecteurs slecht begrepen, zij gaan er van uit dat alle gebruikte gereedschappen (continue) gedesinfecteerd worden. Het is niet de bedoeling om bij elke werkplek een desinfecteermogelijkheid te creëren, wel is van belang dat bedrijven zich bewust zijn van dit punt zodat zij zorg kunnen dragen voor adequate desinfecteermogelijkheden op korte afstand van de werkplekken en anderzijds snel een passend antwoord kan worden gegeven op vragen bij een inspectie. Visualisatie aanduiden belangrijke zaken Het is van belang te beseffen dat inspecteurs uit Rusland (en andere landen) de Nederlandse- en Engelse taal vrijwel zeker niet machtig zijn. Daarnaast is het Russisch schrift afwijkend van ons alfabet. Hierdoor is het bijzonder lastig om aanduidingen in bedrijfsruimtes te begrijpen. Bedrijven worden daarom geadviseerd om belangrijke zaken, zoals kritische punten die bepalend zijn voor de kwaliteit van de eindproducten, met kleurencodes of korte, algemeen bekende afkortingen, weer te geven. Hiervoor kunnen ook symbolen worden gebruikt, bijvoorbeeld een verplicht handenwassen sticker. Testen koelcellen op bacteriën en schimmels De autoriteiten van de DU vragen bij inspectie geregeld of bedrijven koel- en/of vriescellen onderzoeken op bacteriën en schimmels. Bedrijven worden daarom geadviseerd om periodiek hierop te bemonsteren. Verruimen quarantaine Volgens de inspecteurs wordt in Rusland toegezien op een quarantaine die een omvang heeft van minimaal 1% van de dagelijks aangevoerde dieren. Hoewel de systematiek in Nederland bekend is, wordt aangeraden om de quarantaine te relateren aan de aanvoercapaciteit van slachterijen.

22 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 22 van 42 Bijlage B, relevante links waar aanvullende informatie gevonden kan worden Website van de NVWA (www.nvwa.nl) Hier is meer informatie te vinden over certificeringseisen voor export naar de Douane-Unie. Verder is op deze website meer informatie te vinden over welke bedrijven door de NVWA zijn erkend voor de export naar Rusland. Website van de Europese Unie over de Russische regelgeving en aanvullende eisen die hieruit voortkomen: Website van de Europese Unie over de Douane-Unieregelgeving en recente ontwikkelingen hierop: Website van de Russische autoriteiten (www.fsvps.ru) Hier is meer informatie te vinden over de lijsten van erkende bedrijven. Om toegang hiertoe te krijgen: Selecteer rechts, bovenaan de pagina [English version], klik daarna op het menu aan de linkerkant van de pagina [Import, Export, Transit] en selecteer vervolgens het land en daarna product. Website van de Douane-Unie autoriteiten (www.tsouz.ru) Hier is meer informatie te vinden over de wetgeving en recente ontwikkelingen. Deze pagina is enkel in het Russisch beschikbaar, maar is wel via de verschillende zoekmachines op internet te vertalen.

23 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 23 van 42 Bijlage 4: vergelijkingstabel wetgeving Rusland / EG Analysis of the Russian legislation based on the systematic shortcomings detected during the random joint inspection of the Dutch establishments on the production of animal products. During the random joint inspection of Dutch establishments in September/October 2008 several systematic shortcomings have been detected. The detection of these systematic shortcomings has led to a comparison of the Russian and European legislation in order to determine the main discrepancies. The discrepancies between the two types of legislation are predominantly described by the systematic shortcomings detected during the joint inspection of the Dutch meat establishments. However, during the comparison of the legislation some new discrepancies were found. The following Russian legislation has been analysed: Federal Law no.29-fz of January 2, 2000 on the quality and safety of food products; Federal Law no.52-fz of March 30, 1999 on the sanitary and epidemiological welfare of the population; Federal Law no.184-fz of December 27, 2002 on technical regulation; SanPiN of 20 August Hygienic requirements for safety and nutrition value of foodstuff, sanitary and epidemiologic rules and regulations; SanPiN of 30 December Sanitary requirements for the trade in foodstuff; GSTP of 19 July Sanitary and veterinary requirements for the design of meat industry; of 06 May Veterinary and sanitary regulation for companies producing poultry and egg products; of 28 March Guidelines for the implementation of public health surveillance for meat processing enterprises; of 27 March Sanitary regulations for enterprises of the meat industry. The systematic shortcomings and the newly found discrepancies can be divided into the following subjects: Key issue s on which the Russian legislation is stricter or more demanding then European legislation; Key issue s on which the Russian legislation is similar to the European legislation The analysis is presented in the following tables. The Russian legislation has been used as a base for the comparison, whenever this is (partly) coved by the European legislation the original text of the European legislation is presented. Also the additional requirements the which establishments exporting to Russia have to comply with are presented. Key issue s on which the Russian legislation is more demanding then European legislation For the key issue s on which the Russian legislation is more demanding then the European or national legislation, additional guarantees have been made in order to comply with the Russian legislation. These additional demands are presented in the comparative table and are enforced by an additional audits by the Dutch Food, Goods and Safety Authority (NVWA). Description of the detected shortcoming 1 Carrying out of microbiological, physical and chemical, radiological, toxicological tests are Where is this described in the European legislation 1881/2006, 852/2004, 2075/2005, 178/2002, 2003/99 and 2002/32 The additional requirement(s) that have been made Establishments interested in exporting fresh meat to the Russian Federation have to comply with a monitoring plan which is based on the Russian legislation.

24 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 24 van 42 not organized in accordance with the Russian legislation. 4 The branding of the meat with an oval is done before the results of laboratory tests are received. 5 There is no disinfection barrier at the entrance on the territory of the establishment. 5 There are no disinfection mats in front of all entrances (and exits) leading into (or from) the premises of different intended use, as well as passing from clean zone to dirty. 6 Animals are not examined to the full extend before 2075/2005, Chapter 1, Article 4 Carcasses as referred to in Article 2 or parts thereof, except for those referred to in Article 2(2)(b), may not leave the premises, before the result of the Trichinella examination is found to be negative. Similarly, other parts of an animal intended for human or animal consumption which contain striated muscle tissue may not leave the premises before the result of the Trichinella examination is found to be negative. Where a procedure is in place in the slaughterhouse to ensure that no part of carcasses examined leaves the premises until the result of the Trichinella examination is found to be negative and the procedure is formally approved by the competent authority, the health mark provided for in Article 5(2) of Regulation (EC) No 854/2004 may be applied before the results of the Trichinella examination are available No EU legislation. Nat. legislation; art 10, 11, 17, 18, /2004, Annex II, Chapter I The layout, design, construction, sitting and size of food premises are to: -be such as to protect against the accumulation of dirt, contact with toxic materials, the shedding of particles into food and the formation of condensation or undesirable mould on surfaces; -permit good food hygiene practices, including protection against contamination and, in particular, pest control. 853/2004, Annex III, Ungulates: Section I, Chapter IV Slaughterhouse operators must The NVWA will ensure the participation to the monitoring program by including this into the audit for approval of export to the Russian Federation. When establishments have a NVWA approved protocol considering Trichina it is allowed to stamp the meat with an oval before the laboratory results are known. This protocol ensures all carcasses (and meat derived from these carcasses) can be identified and located in case Trichina is found. In order to comply with the Russian legislation this protocol will be put anew under scrutiny by the NVWA before an establishment is approved for export to the Russian Federation. Secondly the protocol will be validated by simulating Trichina infections. Establishments have to describe in the NVWA approved protocol for export to the Russian Federation, which measures will be taken at the moment a notifiable disease is detected. In most cases this will lead to a complete standstill of the establishment. The premises have to be divided into hygiene zones. Only after disinfection of minimally the footwear changing zones is allowed. The NVWA will monitor the enforcement of these hygiene zones in the establishments exporting meat to the Russian Federation. All animals arriving at a slaughterhouse have to be examined by a veterinarian.

25 (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-Unie Pagina: 25 van 42 slaughter. 6 Quarantine of incoming animals does not comply with Russian standards. 7 Documents accompanying the animals do not provide sufficient information on laboratory tests, vaccination and holding conditions prior to slaughter. follow the instructions of the veterinarian appointed by the competent authority in accordance with Regulation (EC) No /2004 _ to ensure that ante-mortem inspection of every animal to be slaughtered is carried out under suitable conditions. Poultry: Section II, Chapter IV 2 Slaughterhouse operators must follow the instructions of the competent authority to ensure that ante-mortem inspection is carried out under suitable conditions. 853/2004, Annex III, Section I, Chapter II To avoid contaminating meat, slaughterhouses in which domestic ungulates are slaughtered must have separate lockable facilities or, climate permitting, pens for sick or suspect animals with separate draining and sited in such a way as to avoid contamination of other animals, unless the competent authority considers that such facilities are unnecessary. 853/2004 Annex II, Section III Slaughterhouse operators must not accept animals onto the slaughterhouse premises unless they have requested and been provided with relevant food safety information contained in the records kept at the holding of provenance in accordance with Regulation (EC) No /2004, in particular: (a) the status of the holding of provenance or the regional animal health status; (b) the animals' health status; (c) veterinary medicinal products or other treatments administered to the animals within a relevant period and with a withdrawal period greater than zero, together with their dates of administration and withdrawal periods; (d) the occurrence of diseases that may affect the safety of meat; (e) the results, if they are relevant to the protection of public Suspected cattle and pigs will be placed in a quarantine for further examination. For poultry applies that when a significant number of the animals shows signs of disease, the whole batch has to be slaughtered separate of the healthy birds and the used equipment will be disinfected afterwards. The meat from these birds is not suitable for human consumption. All cattle and pigs which are suspected of diseases have to be placed in a quarantine which complies at least with the following demands: o Separate entrance and exit; o No possibility of physical contact with other animals; o Veterinary investigation of the animals has to be possible; o Easy to clean and disinfect. All animals in the quarantine have to be examined, during this examination the temperature has to be measured. If necessary other measures are taken. Batches of incoming animals have to be accompanied by Food Chain Information documents.

Bijlage 2 - Pre-auditlijst voor bedrijven ten behoeve van de export van rund-, kalfs-, varkens- en/of pluimveevlees naar Rusland

Bijlage 2 - Pre-auditlijst voor bedrijven ten behoeve van de export van rund-, kalfs-, varkens- en/of pluimveevlees naar Rusland Bijlage 2 - Pre-auditlijst voor bedrijven ten behoeve van de export van rund-, kalfs-, varkens- en/of pluimveevlees naar Rusland Omschrijving bedrijven Bedrijven die gekoeld, dan wel bevroren rund-, kalfs-,

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Achtergrond

1. Algemeen 1.1 Achtergrond (Deel)project: Toezicht geregistreerde bedrijven Douane-unie Pagina: 1 van 39 PROJECTPROTOCOL Jaar 2013 Vragende divisie Domein Projectnaam Contactpersoon TO Contactpersoon TU Veterinair & Import Export

Nadere informatie

Inspectielijst voor bedrijven ten behoeve van de export van varkens, rund- en/of pluimveevlees naar Rusland

Inspectielijst voor bedrijven ten behoeve van de export van varkens, rund- en/of pluimveevlees naar Rusland Inspectielijst voor bedrijven ten behoeve van de export van varkens, rund- en/of pluimveevlees naar Rusland Omschrijving bedrijven Bedrijven die rund-, varkens- en/of pluimveevlees naar Rusland willen

Nadere informatie

Bedrijfsprotocol Douane-Unie Voldoet Voldoet niet. Toelichting:

Bedrijfsprotocol Douane-Unie Voldoet Voldoet niet. Toelichting: Pre-auditlijst voor bedrijven ten behoeve van de export van rund-, kalfs-, varkens- en pluimveevlees en/of gerelateerde producten naar de Douane-Unie (DU) Bedrijfsprotocol Douane-Unie Toelichting: Van

Nadere informatie

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van:

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: IB.KR.12 I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: - varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte

Nadere informatie

Maart 2015. Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten

Maart 2015. Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten I. Toepassingsgebied Beschrijving van het product NC-code Voedingsmiddelen Land II. Algemeen certificaat FAVV-code EX.DAL.AA.01.xx Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen

Nadere informatie

Zuid-Afrika, vers pluimveevlees, pluimveeseparatorvlees (PL-51) 27 juli 2015 Versie: 1.1.0

Zuid-Afrika, vers pluimveevlees, pluimveeseparatorvlees (PL-51) 27 juli 2015 Versie: 1.1.0 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie geldt voor het certificeren van vers pluimveevlees en pluimveeseparatorvlees ten behoeve van de export naar Zuid-Afrika en beschrijft de voorwaarden die worden

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses

Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses www.eurofins.com Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses S. Meersseman Eurofins Analytico Food www.eurofins.com Conserveren monsters Food Overzicht Wat schrijven de normen voor De praktijk

Nadere informatie

juli 2016 Productomschrijving GN-code Land Bloedproducten 0210 Zuid-Afrika

juli 2016 Productomschrijving GN-code Land Bloedproducten 0210 Zuid-Afrika I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Bloedproducten 0210 II. Bilateraal certificaat FAVV-code Titel van het certificaat EX.VTP.ZA.05.01 Veterinair certificaat voor de export van varkensbloedproducten

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ESBL s (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Aanleiding Resultaten NL studie ESBL producerende E. Coli in rundvlees/kalfsvlees

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012 Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachten: Controle op slachthuis Personeel BLKSAP01 IKB certificaat Jaarlijks wordt het bedrijf

Nadere informatie

Canada, rundersperma (RNDSU-35) 14 oktober 2014 Versie: 1.1.1

Canada, rundersperma (RNDSU-35) 14 oktober 2014 Versie: 1.1.1 Versie 1.1.1 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Over de certificeringseisen ten behoeve van de export van de in deze instructie genoemde producten naar Canada zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel . Huisverkoop van vlees en biologische zuivel Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H008-3 Januari 2005 OT04H008-3 20-1-2005 pagina 1 van 7 INHOUD SAMENVATTING... 3 SUMMARY...

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

Melkpoeder, feed or food?

Melkpoeder, feed or food? . Melkpoeder, feed or food? Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT03H035 december 2004 OT03H035 18-1-2004 pagina 1 van 5 INHOUD INHOUD... 2 SAMENVATTING... 3 SUMMARY... 3 1

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie

Skal-Tarievenblad 2016

Skal-Tarievenblad 2016 Skal-Tarievenblad 2016 Dit reglement is door het bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 24 maart 2016, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 19 mei 2016 en treedt in werking

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

I. Exportmogelijkheden:

I. Exportmogelijkheden: I. Exportmogelijkheden: De export van levende dieren naar de Russische Federatie wordt geregeld in een veterinair memorandum tussen de Russische Federatie en de Europese Commissie. Dit memorandum geldt

Nadere informatie

RESIDUEN VAN DIERGENEESMIDDELEN IN KIPPENEIEREN

RESIDUEN VAN DIERGENEESMIDDELEN IN KIPPENEIEREN . RESIDUEN VAN DIERGENEESMIDDELEN IN KIPPENEIEREN Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT 05H003-02 September 2005 OT05H003-02 Pagina 1 van 6 INHOUD SAMENVATTING 3 SUMMARY 3

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

ABATTOIR. Entreprise : Daily Checklist AU. Protocol Born and raised in Belgium Segregation program Page 1 of 1

ABATTOIR. Entreprise : Daily Checklist AU. Protocol Born and raised in Belgium Segregation program Page 1 of 1 ABATTOIR Entreprise : Identification des animaux Exigence OK Non OK action corrective - qui NA Document ICA disponible à l arrivée des porcs Contrôle des exigences B&R sur le document ICA Séparation des

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

April 2014. EX.VTP.KR.01.03 Gezondheidscertificaat voor export naar Zuid-Korea 4 blz

April 2014. EX.VTP.KR.01.03 Gezondheidscertificaat voor export naar Zuid-Korea 4 blz I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte vleesproducten; gedroogde, gezouten, gerookte en gerijpte vleesproducten; bijproducten van dierlijke

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ Feed Safety Assurance scheme Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ BCN-NL2 BCN NL2 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

Code FAVV Titel van het certificaat Pagina s. EX.VTL.ZA.06.02 Veterinair certificaat voor uitvoer van paarden naar de Republiek van Zuid-Afrika.

Code FAVV Titel van het certificaat Pagina s. EX.VTL.ZA.06.02 Veterinair certificaat voor uitvoer van paarden naar de Republiek van Zuid-Afrika. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Paarden 0101 21 ZA II. Bilateraal certificaat Code FAVV Titel van het certificaat Pagina s EX.VTL.ZA.06.02 Veterinair certificaat voor uitvoer van

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Manufacturer s Certificate of Compliance VOC Emissions

Manufacturer s Certificate of Compliance VOC Emissions Manufacturer s Certificate of Compliance VOC Emissions Certificate: GLP1101 Company: modulyss NV Related Products modulyss tufted carpet tiles, FR, Bitumen backed, post-dyed nylon (all items) PRODUCT NAMES

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx BRE-JBZ From: Sent: To: Subject: Attachments: Kaai, Geran vrijdag 3 april 2015 16:00 Verweij, Ellen FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx From: [mailto

Nadere informatie

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011?

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Els Van Hoeck, Tina N Goy, Caroline Evrard en Fabien Bolle

Nadere informatie

Food Safety and Inspection Service

Food Safety and Inspection Service Veterinary Certificate for Meat Preparations intended for Consignment to the European Community Netherlands Version : Deel I: Gegevens betreffende de zending I.1 Verzender I.2 I.3 Bevoegde centrale autoriteit

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 991 Voedselveiligheid Nr. 424 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Museums en CITES in Nederland

Museums en CITES in Nederland www.cites.org 1 Museums en CITES in Nederland Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Copyright NL CITES SA CC08/218 Overeenkomst inzake de Internationale Handel

Nadere informatie

IB.CN.02.01 september 2013. Productomschrijving GN-Code Land Hommels 0106 China

IB.CN.02.01 september 2013. Productomschrijving GN-Code Land Hommels 0106 China I. TOEPASSINGSGEBIED Productomschrijving GN-Code Land Hommels 0106 II. BILATERALE CERTIFICAAT Code FAVV titel van het certificaat EX.VTL.CN.02.01 Gezondheidscertificaat voor de export van hommels vanuit

Nadere informatie

Presenter SNP6000. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Hoe regel ik een dierenarts voor een keuring of inspectie? Informatie over het aanvragen, plannen en factureren van een veterinaire keuring

Hoe regel ik een dierenarts voor een keuring of inspectie? Informatie over het aanvragen, plannen en factureren van een veterinaire keuring ort, keuring, douane, dierenar nsport, voedselveiligheid, die lksgezondheid, opleiding, cer, douane, dierenarts, dierenw selveiligheid, dierziekten, die id, opleiding, certificaat, expo arts, dierenwelzijn,

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Israël, diervoeder (DPDL-35) 20 januari 2016 Versie: 1.0.8

Israël, diervoeder (DPDL-35) 20 januari 2016 Versie: 1.0.8 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie geldt voor het certificeren van diervoeder ten behoeve van de export naar Israël en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Israël, de

Nadere informatie

september 2014 Gezondheidscertificaat voor melk en zuivelproducten bestemd voor de uitvoer naar

september 2014 Gezondheidscertificaat voor melk en zuivelproducten bestemd voor de uitvoer naar I. Geldigheidstermijn van de instructie Geldig vanaf 25/9/ II. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Melk 0401, 0402, 0403, 0404, Zuivelproducten 0405, 0406 II. Bilateraal certificaat Code

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Oh Nee, het moet MID gecertificeerd worden.

Oh Nee, het moet MID gecertificeerd worden. Oh Nee, het moet MID gecertificeerd worden. Inhoud Introductie Achtergrond wetgeving Verleden Nu Praktische voorbeelden Samenvatting Vragen / Discussie 2 Introductie Presentatie bevat: Fiscale wetgeving

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V.

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. Handelscentrum ZHZ 55-60 Barendrecht, NL-2991 LD Netherlands CERTIFICATE SCOPE The certificate holder meets the Sustainable Agriculture Network requirements. Certificate

Nadere informatie

Veterinair certificaat voor de invoer in de EU

Veterinair certificaat voor de invoer in de EU Model van het gezondheidscertificaat voor bepaalde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor verzending uit een derde land naar de Europese Unie LAND: United States Veterinair

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie