Building with nature

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Building with nature"

Transcriptie

1 Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Building with nature Perspectief Ecologie Martin Baptist WUR Bestuurlijk perspectief Kris Lulofs CSTM Perspectief Bedrijfsleven Stefan Aarninkhof EcoShape Scientific Monitoring Marcel Stive TUD Ruimtelijk perspectief Geiske Bouma TNO

2 en het Deltaprogramma WELKOM

3 BwN: waar gaat het over? (natte) infrastructuur ontwikkelen -in harmonie met de natuurlijke omgeving - inspelend op de dynamiek van de natuur - nuttig gebruik makend van die dynamiek - nieuwe kansen creëerend voor natuur van: laten zien dat het kan naar: zorgen dat het gebeurt

4 AANJAGERS Perspectief Ecologie Bestuurlijk perspectief Perspectief Bedrijfsleven Scientific Monitoring Ruimtelijk perspectief Martin Baptist, WUR Kris Lulofs, UTwente Stefan Aarninkhof, EcoShape Marcel Stive, TUDelft Geiske Bouma, TNO maar U moet het doen!

5 Kennisconferentie Deltaprogramma 2012 Door: dr. Kris Lulofs

6 Observaties uit 1 e fase BwN programma Experimenteren: - in relatief onkwetsbare gebieden, schaal zo groot mogelijk (meten effecten). - hoe minder rivaliserende gebruiks-, eigendomsen managementrechten hoe kansrijker. Habitat/Natura 2000: bieden eerder kansen dan blokkades voor BwN, mits bepaalde aanpak pijldisc.? Bouwambitie in habitatgebied helpt : TMIJ, Bypass Kampen

7 Observaties uit 1 e fase BwN programma Stabiele aanvliegroute loopt zowel via bestuurder als professional. Framen discourse: rol COP, media - video (Markerwadden), rol referentiepersonen. Onzekerheid (inherent) pas een thema als deze rol in debat vormt, en dan nog gaat het eerder om percepties dan om feiten. Weinig aandacht voor voordeel flexibiliteit, allocatie en vereffening winnaars en verliezers, korte termijn vs lange termijn baten, disconto!

8 Belemmeringen uit Natura 2000/habitat regelgeving? Bouwen met de Natuur kent een op Natuurinclusief ontwerpen gebaseerde planbenadering Ruimere plangrenzen dan ingreep, plan-integrale natuurmaatregelen (compenserend?), geen significante effecten, geen vervelende procedure nodig Q1 Waar liggen de schaalgrenzen in perceptie van de bestuurders en de professionals? Q2 Waar liggen de schaalgrenzen wat betreft de RvS? Q3 Zijn dat de habitatgrenzen? Dat is vaak groot, en tendeert naar nog groter

9 Toetsingskader keringen Dijken, dammen, duinen, waterkerende kunstwerken, alsmede aansluitconstructies tussen voorgaande. Toetsingkader niet toepasbaar op hybride en zachte keringen Ontbreekt aan duidelijkheid, levert onzekerheid op. Q1 Waar liggen de grenzen/ruimte in het huidige toetsingskader waar het toetsing betreft? Q2 Waar liggen de schaalgrenzen wat betreft de RvS? Q3 Zijn dat de habitatgrenzen? Die zijn vaak groot, en tendeert naar nog groter

10 Eco services, kosten en baten Grotere flexibiliteit/adaptiviteit, onzekerheid minder erg?? Weinig aandacht voor deze kostenvoordelen/kansen Percepties op meer/minderkosten zeer uiteenlopend Q1 Hoe kan flexibiliteit in de lange termijn-korte termijn in KBA ingevlochten worden? Q2 Betere governance arrangementen voor kostenbesef en kostenweging? Q3 Betere governance arrangementen voor kosten vereffening verliezers/winnaars, vereffening over fasen, free riders.

11 Aansprakelijkheid en aanbesteding Grotere onzekerheid, kans op positieve en negatieve verrassingen, hoe daar mee om te gaan. Wie aansprakelijk? Contractor, ontwerper, beheerder? Q1 Hoe verreken je meer/minderopbrengsten? Q2 Verzekerbare risico s?

12 Bestuurlijk aanvliegen versus maatschappelijk aanvliegen? Samenwerking rws, provincies, waterschappen centraal. DP HWBP 2 en 3: Veiligheid oogkleppen Schakelen naar andere sectoren? Waar zitten de investeringsagenda s? Q1 Governance arrangementen voor crossing borders?

13 Building with Nature Perspective dredging industry Stefan Aarninkhof EcoShape / Boskalis Kennisconferentie Deltaprogramma TUD, 3 april 2012

14 Why Building with Nature? Source Dredging-induced sediment plumes Requirements Origin of constraint often unclear; frequently not based on ecological system knowledge. Khalifa Port (UAE) 10 NTU limit level near coral reef (plus variety of mitigating measures) Natural (wave induced) fluctuations exceed 10 NTU

15 Why Building with Nature? how will MV2 affect mud and larvae transport to the Wadden Sea? State Council: insufficiently investigated 2 extra years of study? cannot be assessed

16 Past experiences and trends in the market Initiation Complex society, complex projects Restrictive environmental legislation Long lasting procedures, uncertainties Design More responsibility with contractor Mitigation measures or compensation plans Integrated approach Realisation Extensive environmental management plans Environmental requirements often not related to local ecosystem Extensive monitoring requirements Can we make the difference? Building with Nature!

17 Tropical Temperate BwN enables: Competitive edge Building with Nature solutions soft solutions hard solutions Pilot Sand Engine Delfland Coast IJsselmeer foreshore nourishment ES: oyster reefs as shore protection Eastern Scheldt Underwater garden Coastal protection Sea grass BwN design Singapore Labrador Park Coastal protection Mangroves Singapore rich levee focus on ecosystem functioning focus on infrastructure development

18 BwN generates: Ecosystem knowledge Ecosystem as basis for design & env. constraints SINGAPORE: Focus on coral reefs, sea grass, mangroves Criteria and indicators for turbidity and sedimentation Specify limit levels near receivers, not near source Resilience, recovery, relocation of habitats Concepts for natural hard / soft coastal protection (enhancing biodiversity)

19 BwN develops: Better models Example: CFD modelling of dredging plume Effect of pulsating overflow: - left discontinuous plume, right continuous plume - Starting up phase of inflow results in small period when ambient current strips off sediment resulting in large clouds of high concentrations up in watercolumn as in continuous plume there is no stripping off Other effects investigated: Propeller impact, ship-induced currents Work by Lynyrd de Wit and Prof Cees van Rhee (TUD 3ME/CiTG)

20

21 BwN provides: Showcase examples NL Aug 2011 Dune formation Rare species Jan 2012 Zandmotor Delfland Morphological changes Surfer s paradise Recreation

22 BwN facilitates: LT Strategic Programs LT Strategies for coastal development Nourishment schematisation in UNIBEST (20 Mm3/yr) Context: Deltaprogramma Connect LT requirements with MT/ST needs Key to success: Cyclic approach, stakeholder involvement, quantitative assessment Successful development / use of tools MapTable / OE Viewer PRI guidelines (evaluation risks) Integral inclusion sand mining strategies 85 Mm3/yr Stakeholders Strategy development Evaluation indicators: Economy, Ecology, Energy Evaluation and optimising Modelling Developments of knowledge & models Analogues Design dimensions of strategy Expert judgment

23 Building with Nature program General observations (contractor perspective) BwN approach offers competitive edge Pre-competitive knowledge development is basis for success Sector benefits from BwN showcases ( ProeftuinNL ) Open, multi-disciplinary collaboration & stakeholder interaction does pay-off! Collaboration on assessment of dredging induced turbidity Further involvement of NGOs (public support) Basis for public/private collaboration on innovations in delta management Key challenge: Application in real-world projects BwN solutions should be competitive ($$$) and adequate alternative Let s Make it Happen!

24 Plenary discussion Kennisconferentie Deltaprogramma TUD, 3 april 2012

25 Towards Eco-system approach Traditional situation (NL infrastructure projects) Strong position in hydraulic engineering ( Delft -oriented) Present trend: Bridging the disciplines Knowledge clustering - Hydrodynamics (Deltares) & Ecology (Imares) - Gamma faculties of 3 TU s - Contractors / Consultants employ ecologists Future perspective Innovation towards paradigm shift Integrated eco-system approach - Sound knowledge on ecosystem dynamics - Guidelines/tools for eco-dynamic design - Collaboration engineers / ecologists / policymakers

26 BwN Collaboration in Topsector Water Golden Triangle: Top-2 Partner demands Industry (contractors / consultancies) Embed BwN solutions in projects Open mindset towards interdisciplinary collaboration Government Promote project innovations: Request for BwN solutions Facilitate early involvement of industry / knowledge parties Knowledge institutes / universities Embed BwN philosophy in curricula Open mindset towards issue-driven research Do we agree on these demands?

27 Martin Baptist benadrukte dat de Building with Nature aanpak een integrale ontwerpmethode is. Waar voorheen teveel werd gewerkt vanuit een technische bouwopgave waarbij achteraf (te laat) rekening moest worden gehouden met natuur, is de BwN aanpak om vanaf de initiatiefase van een project de natuur mee te koppelen en te zorgen voor versterking van natuurlijke functies. Martin vind het deltaprogramma te monodisciplinair gericht, terwijl je te maken hebt met integrale ontwerp-opgaven. Hij gaf een aantal voorbeelden (voornamelijk in het Waddengebied) van projectinitiatieven die ook te maken kunnen hebben met het Deltaprogramma en waarin een Building with Nature aanpak gevolgd kan gaan worden: Marconi Delfzijl: hoogwaterbescherming, natuur, recreatie, stadsvernieuwing, Eemshaven: havenontwikkeling in een Natura2000 gebied, natuurcompensatie, verstoring zeezoogdieren, Jachthaven Schiermonnikoog: havenzand voor kwelderontwikkeling, Harlingen: aanslibbing haven, Prins Hendrik Dijk Texel: zachte kustverdediging, Den Helder: havenuitbreiding in een Natura2000 gebied, Afsluitdijk vismigratierivier: natuur, recreatie, zoet-zout, Haringvlietmonding Balance Island: zoet-zout, natuurontwikkeling, Oosterschelde Oesterdam: zachte kustverdediging. Tot slot sloten we de middag af met een rondvraag over wat we willen meegeven aan het Deltaprogramma. Dit waren de vijf antwoorden die we kregen: 1. Implementatie van BwN principes moet in een vroeg stadium van initiatieven uit de Deltabeslissingen worden opgenomen. 2. Het Deltaprogramma kent twee grote ruimtelijke opgaven, IJsselmeer en Rijnmond-Drechtsteden, waarin volgens BwN principes (natuurinclusief of omgevingsinclusief) zou moeten worden ontworpen. 3. Volgens BwN principes werken is uiteindelijk beter. Werk daarom bottom-up vanuit organisaties en overheden om BwN te laten landen en tegelijkertijd top-down met vaandeldragers (Kuijken, Atsma) om bestuurders zover te krijgen dat ze uitvoering omarmen. 4. Werk actief met waterschappen om innovaties in te vlechten in het HWBP. Gebruik de Prins-Hendrikdijk op Texel als showcase. 5. Leidt een nieuwe generatie studenten op, op HBO en WO niveau door ze te betrekken in meerdaagse ontwerpateliers op BwN vraagstukken.

28 Kennisconferentie Deltaprogramma 3 april 2012 Door: Marcel Stive TUD

29 Wat kan het concept bouwen met de natuur betekenen voor het Deltaprogramma? Bijdragen mogelijk aan: Waterveiligheid Waterkwaliteit Watervoorziening Ruimtelijke kwaliteit (ecologisch, recreatief,...) Ruimtelijke ontwikkeling (MV1 en 2)

30 Wat is daarvoor nodig? Benodigde kennisdoorbraken technologisch systeem: Van denken vanuit de bouwopgave naar mede denken vanuit het natuurlijk systeem Van technisch-economisch naar mede gebalanceerd duurzaam ontwerpen Van beperking milieu-effecten naar aanpassing aan draagkracht natuurlijk systeem Van voortbrenging naar lifecycle Van reactief naar pro-actief

31 Wat vraagt dit vanuit het kennisontwikkelingsperspectief? Beantwoording van wetenschappelijke vragen: Wat is de impact van een BwN project op de veiligheid tegen overstroming? Wat is de impact van een BwN project op de ontwikkeling en integriteit van het natte en droge abiotische systeem? Wat is de impact van een BwN project op de ontwikkeling en integriteit van het natte en droge biotische systeem? Wat is de impact van een BwN project op de zoetwaterhuishouding? Wat zijn de bestuurlijke en beheersaspecten van een BwN project?

32 Welke randvoorwaarden? Wetenschappelijke vooraanstaandheid: - Vooraanstaande wetenschap - Pro-actieve fondswerving, nationaal en EU Monitoring en meetcampagnes: - Lange termijn volhardendheid - Pilotprojecten Interactie tussen eindgebruikers en wetenschap

33 De zandmotor als voorbeeld EFRO: ugrading monitoring met 5 MEuro ERC Advanced Grant: grootschalige kustontwikkeling Zuid Holland a 3 MEuro STW Perspectief voorstel a 5 MEuro met alle partijen die retoe doen

34 Deltaprogramma en de wetenschappelijke wereld Concretiseren werkplannen (cases) Leren van gerealiseerde projecten Voortzettingmonitoringsprogramma s Voortzetting generiek onderzoek (promovendi) Voortzetting specifiek onderzoek (pilots, cases)

35

36

37

38 Kennisconferentie Deltaprogramma april, TU Delft Parallelsessie Building with Nature Ruimtelijk Perspectief Geiske Bouma, TNO

39 Ruimtelijk Perspectief Wat kan bouwen met de natuur betekenen voor het Deltaprogramma? Bouwen met de natuur heeft een directe link met het ruimtelijke domein Ruimtelijke ontwikkeling gaat over afweging (van belangen en functies) Vanuit ruimtelijke ontwikkeling wordt ook een claim gelegd op het natuurlijk systeem

40 Ruimtelijk Perspectief

41 Systeem benadering Verbinden van fysieke elementen, structuur van de gebouwde omgeving en sociaal-economische aspecten met het natuurlijke systeem Inzetten van methoden en instrumenten: o ROESS (Ruimtelijke Ontwikkeling en Ecosysteemdiensten) o Ontwerpen met de Ondergrond o Urban Climate Framework Knowledge Brokering Tools

42 Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons (ARCH, FP7 project) Areas that represent ecosystems that are very vulnerable for climate change, increasing urbanisation and industrialisation; Establish better connection between science and policy; Based on integrated planning approach, considering ecosystem services to assess the social, economic and ecological state of the lagoon and linking this to spatial planning methodology.

43 Concluderend In het ruimtelijk domein komen de verschillende invalshoeken fysiek samen Bij ruimtelijke ontwikkeling gaat het niet alleen om het proces en besluitvorming maar wel degelijk om kennis(inbreng) In het stedelijke systeem moet het vanzelfsprekend worden om het natuurlijke systeem mee te nemen De knowledge brokering tools kunnen de invalshoeken een stem geven in het proces Hiervoor is praktijkontwikkeling een noodzaak

44

45 ARCH: 10 case studies

Deltares Onderzoeksplan 2016 - CONCEPT

Deltares Onderzoeksplan 2016 - CONCEPT Deltares Onderzoeksplan 2016 - CONCEPT Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt het Onderzoeksplan 2016 van Deltares. Dit onderzoeksplan geeft op hoofdlijnen weer welk onderzoek het komende jaar wordt uitgevoerd,

Nadere informatie

Internationaal Beleidsprogramma 2 0 0 2-2 0 0 6. of The Netherlands

Internationaal Beleidsprogramma 2 0 0 2-2 0 0 6. of The Netherlands Internationaal Beleidsprogramma BIODIVERSITEIT 2 0 0 2-2 0 0 6 International Policy Programme BIODIVERSITY of The Netherlands 2 0 0 2-2 0 0 6 BIODIVERSITEIT BIODIVERSITY Internationaal Beleidsprogramma

Nadere informatie

Meerlaagse Veiligheid

Meerlaagse Veiligheid Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Meerlaagse Veiligheid Inleiding (B. Jonkman, TU Delft) Preventie (W. Kanning, TU Delft) Governance en RO (G.J.

Nadere informatie

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE 1. BUSINESS OPPORTUNITY 1.1. Samenwerken aan duurzame waterbouw De maatschappij vraagt om integrale en duurzame oplossingen, het kan niet meer anders. In die maatschappij

Nadere informatie

Voorwoord. 10 Kust en Zee / Coast and Sea

Voorwoord. 10 Kust en Zee / Coast and Sea Voorwoord Met zijn boek Kust en Zee heeft Hans Sijberden een interessante uitgave verzorgd, die in heldere taal, voor ieder begrijpelijk, de relatie uiteenzet tussen Kust en Zee. Een onderwerp dat voor

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 EDBR Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 Woord vooraf Met plezier presenteer ik u, namens de hele EDBR werkgroep Stad en Hoger Onderwijs, ons concept voorstel voor een Regionale

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Opdrachtgever: WODC. Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen

Opdrachtgever: WODC. Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen Opdrachtgever: WODC Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen PR2916.10 maart 2015 Opdrachtgever: WODC Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen Auteurs B. Kolen C.J.M. Vermeulen

Nadere informatie

Samenvatting Inspiratiedocument Klimaatadaptatie Grote Rivieren. Aqua-δ Consult BV, Nijmegen & London

Samenvatting Inspiratiedocument Klimaatadaptatie Grote Rivieren. Aqua-δ Consult BV, Nijmegen & London Samenvatting Inspiratiedocument Klimaatadaptatie Grote Rivieren Aqua-δ Consult BV, Nijmegen & London 1 Foto s op de titelpagina: Boven vlnr: drie variaties op Hansje Brinker: Anonymous, Delft, 19 th century;

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.154673

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.154673 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.154673 File ID Filename Version uvapub:154673 Vacancy_Studies_chapter3 final SOURCE

Nadere informatie

RAAK-PRO PROJECT BUILDING WITH LIVING NATURE

RAAK-PRO PROJECT BUILDING WITH LIVING NATURE RAAK-PRO PROJECT BUILDING WITH LIVING NATURE NEWSLETTER MARCH 2014 Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de voortgang van het RAAK-PRO programma Building with Living Nature over de periode Juli 2013

Nadere informatie

Klimaatverandering en adaptatie

Klimaatverandering en adaptatie Klimaatverandering en adaptatie Inventarisatie onderzoeksprojecten ten behoeve van ARK Ministerie van Verkeer en Waterstaat Klimaatverandering en adaptatie Inventarisatie onderzoeksprojecten ten behoeve

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KLIMAATVRAAGSTUKKEN BESTUURSKUNDIG THEMA BESTUURSKUNDE

ONDERZOEK NAAR KLIMAATVRAAGSTUKKEN BESTUURSKUNDIG THEMA BESTUURSKUNDE BESTUURSKUNDIG ONDERZOEK NAAR KLIMAATVRAAGSTUKKEN Klimaatverandering is als onderzoeksdomein van oorsprong gedreven en gedomineerd door de natuurwetenschappen. Toch zijn het al lang niet meer alleen bestuurskundigen

Nadere informatie

Vooronderzoek Habitatbanking

Vooronderzoek Habitatbanking Vooronderzoek Habitatbanking voorstellen voor de systematiek, organisatie en uitvoering van habitatbanking in Nederland Een onderzoek in opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 ETP Strategy & Change

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 ETP Strategy & Change Corporate Services Schoemakerstraat 97 2628 VK Delft Postbus 6014 2600 JA Delft TNO-rapport www.tno.nl T +31 88 866 20 00 F +31 88 866 06 30 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Slim een slag maken. Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)

Slim een slag maken. Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) Aanbevelingen voor een andere oriëntatie van de binnenvaart sector in 2014-2020 Slim een slag maken Eindrapportage onderzoeksprogramma van het Programma

Nadere informatie

Kansen zien, kansen pakken

Kansen zien, kansen pakken Kansen zien, kansen pakken met dank aan: Roel Posthoorn, André Rijsdorp (Natuurmonumenten), Felix Wolf (TKI Deltatechnologie), Donné Slangen (Min. Infrastructuur & Milieu), Saskia van den Brink & Henk

Nadere informatie

Onderzoeksplan SO 2011 Deltares

Onderzoeksplan SO 2011 Deltares Onderzoeksplan SO 2011 Deltares Peter van den Berg Adam Bezuijen Gerard Blom Jurjen van Deen (red) Jaap Kwadijk Tony Minns Hero Prins Cor Schipper Paul van Steeg Jan-Aart van Twillert Bonne van der Veen

Nadere informatie

Investeren in Cybersecurity

Investeren in Cybersecurity Onderzoeksrapport Investeren in Cybersecurity Nicole van der Meulen RAND Europe RR 1202 Augustus 2015 In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) For more information

Nadere informatie

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Kick off meeting 28 May 2015 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht Programmaboekje met overzichten van de gehonoreerde projecten with summaries of all projects

Nadere informatie

Risico, meer dan een getal. Handreiking voor een verdere ontwikkeling van de risicobenadering in het milieubeleid

Risico, meer dan een getal. Handreiking voor een verdere ontwikkeling van de risicobenadering in het milieubeleid Risico, meer dan een getal Handreiking voor een verdere ontwikkeling van de risicobenadering in het milieubeleid Aanbiedingsbrief aanbiedingsbrief Risico, meer dan een getal Handreiking voor een verdere

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

nr. PlanAmsterdam Stadskennis Planologie Nieuwe Stijl

nr. PlanAmsterdam Stadskennis Planologie Nieuwe Stijl 2 0 0 7 nr. 2 Stadskennis Planologie Nieuwe Stijl Zuidwaarts 2 Elvira Vreeswijk Schouwen: de kennis ligt op straat 8 Koos van Zanen Portfolio Amsterdam 12 Caroline Combé Met dank aan Allard Jolles en Perry

Nadere informatie

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS INPUT FOR A REPORT ON THE STATE OF PLAY FOR LIFELONG LEARNING Draft May 2015 1 Most of this document is in Dutch and some parts are in English.

Nadere informatie

Learning for Sustainable Development

Learning for Sustainable Development Learning for Sustainable Development Merging Professional Demands and Academic Standards Angelique Lansu Summary Learning for sustainable development - is learning to come to grips with a fast changing

Nadere informatie