ABC. Memo. Dura Vermeer Groep NV. Communicatieplan duurzaamheid en mvo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABC. Memo. Dura Vermeer Groep NV. Communicatieplan duurzaamheid en mvo"

Transcriptie

1 Memo ABC Dura Vermeer Groep NV BESTEMD VOOR Stuurgroep duurzaamheid en mvo Jan /8 ONDERWERP communicatieplan duurzaamheid en mvo 2015 Communicatieplan duurzaamheid en mvo BEHANDELD DOOR Communicatie Glenn Metselaar M (06) duravermeer.nl Situatieschets Onder voorzitterschap van de Stuurgroep duurzaamheid en mvo zijn het beleid en de doelstellingen van Dura Vermeer voor de middellange termijn op het gebied van duurzaamheid en mvo geformuleerd ( ). Mede door ontwikkelingen (CO2- prestatieladder, de Leidende Principes van Bouwend Nederland, ondertekening Governance Code Veiligheid, Bewuste Bouwer, ISO certificaat en toepassing van duurzaamheidsmaatstaven als BREEAM in initiatieven en projecten) én vragen van klanten om hen te helpen met het verwezenlijken van hun duurzaamheidsambities neemt de behoefte aan zowel intern als extern planmatig communiceren over duurzaamheid en mvo toe. Het commerciële belang (o.a. tenders, selectie en aanbestedingen) van het onderwerp duurzaamheid en mvo wint aan belangrijkheid, ingegeven door toenemende wensen en eisen van stakeholders (publiek & privaat). Naarmate de zichtbaarheid van Dura Vermeer als bouwer toeneemt, wordt ook de groep belanghebbenden groter. Dura Vermeer ziet stakeholdermanagement als een mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met haar stakeholders. Dit communicatieplan beschrijft in het kort welke doelen worden nagestreefd, tot welke stakeholders wordt gericht, welke communicatiestrategieën worden toegepast, welke middelen worden opgezet, tijdsplanning en hoe de organisatie van de communicatie is geregeld teneinde besluitvorming te bevorderen en draagvlak voor initiatieven en acties te creëren. Het communicatieplan duurzaamheid en mvo 2015 is een verdere uitwerking van het plan 2014 en maakt integraal onderdeel uit van het strategisch communicatieplan 2015 van Dura Vermeer Groep. Communicatieknelpunt Sinds 2013 heeft de Stuurgroep duurzaamheid en mvo ervoor gekozen om het thema duurzaamheid en mvo decentraler binnen de onderneming te organiseren. Dit heeft geleid tot het op divisieniveau schrappen van de functionarissen duurzaamheid en mvo. Ook is besloten om geen apart duurzaamheidsverslag meer uit te geven, maar deze onderwerpen te integreren in het nieuw uit te geven Activiteitenverslag, waarin ook de financiële jaarcijfers een plek zullen krijgen. Op basis van deze beslissingen, is er voor MVO Duurzaamheid de volgende richting gekozen:

2 - De metingen ten behoeve van de KPI s worden in SAP bijgehouden op diverse niveau s binnen DV Concern. Werkmaatschappijcijfers consolideren op divisieniveau en divisieniveau consolideert op concern niveau. - MVO Duurzaamheid wordt aangestuurd en gecoördineerd door Theo Baggerman. - Per Divisie wordt er een MVO jaarverslag opgesteld dat leidt tot een geconsolideerd MVO jaarverslag op concern niveau. - Een samenvatting van dit jaarverslag (resultaten en korte conclusies) wordt opgenomen in het Activiteitenverslag. - Het Activiteitenverslag is een gecomprimeerde samenvatting van het DV MVO verslag /8 De 9 strategische thema s vormen de onderlegger voor de communicatie over duurzaamheid en mvo, zowel intern als extern. Doelstellingen intern - het structureel informeren van de organisatie over het beleid en de doelstellingen van Dura Vermeer op het gebied van duurzaamheid en mvo - de organisatie weet waar de informatie over duurzaamheid en mvo beschikbaar is, waar zij haar vragen kan stellen en wie betrokkenen zijn Peilers Mens Milieu Markt Thema Integriteit Medewerker Veiligheid Materialen & Afvalmanagement Energie, CO 2 & Luchtkwaliteit Ketensamenwerking Innovaties Klanttevredenheid MVO initiatieven - het betrekken van de interne organisatie bij de totstandkoming van (nieuw) beleid en doelstellingen en enthousiasmeren van nieuwe initiatieven en bevorderen van samenwerking - het bevorderen van het duurzaamheidsimago bij de interne organisatie. - medewerkers maken niet alleen een keuze voor Dura Vermeer vanwege het positieve sociale imago maar ook vanwege het duurzaamheidsimago - het positief beïnvloeden van de houding van medewerkers en aanzet geven tot gewenst gedrag ten aanzien van duurzaamheid en mvo, waaronder het structureel bewust maken van energiebesparingskansen, reductie van CO2- uitstoot, innovaties & samenwerking & bijdrage/ effect op de maatschappij. Doelstellingen extern - het bevorderen van het duurzaamheidsimago: opschalen van peleton tot kopgroep - klanten kiezen meer en meer voor Dura Vermeer vanwege het feit dat Dura Vermeer zich duurzaam en maatschappelijk opstelt en gedraagt en deze positie niet leidt tot meer kosten van projecten; zelf kan leiden tot besparingen ivm recycling, energiebesparing en minder grondstofverbruik. - Dura Vermeer heeft vanwege haar positieve duurzaamheidsimago een voorkeurspositie bij klanten, medewerkers en sollicitanten - Dura Vermeer is een initiërende en meedenkende partij die klanten helpt om hun duurzaamheidsambities te formuleren

3 Communicatiestrategie De kracht van Dura Vermeer schuilt in het feit dat Dura Vermeer over veel kennis, ervaring en vakmanschap beschikt waardoor zij vanuit een integrale invalshoek medewerkers en klanten kan ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. De organisatie is daar ook naar: menselijke maat en korte communicatielijnen. Het voortdurend tonen van deze integraliteit in woord en beeld zal bijdragen aan waar Dura Vermeer voor staat en het vergroten van het onderscheidend vermogen ten opzichte van onze concurrenten. Intern zal de aandacht met name komen te liggen op het informeren over de samenhang en de integraliteit van de onderwerpen en het betrekken van medewerkers bij het thema duurzaamheid. 3/8 Extern wil Dura Vermeer met haar stakeholders een dialoog aangaan ter (klant)inspiratie, maar ook ter verbetering van onze duurzaamheidsinitiatieven. Het aangaan van deze dialogen geschiedt via traditionele media als het relatieblad, brochures en folders, onze website en social media als Linkedin, Facebook, Twitter of YouTube (social media strategie van Dura Vermeer), maar ook door klant- en werkbezoeken, netwerkbijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten met klanten. Dit sluit naadloos aan bij basisprincipe 1 van de ondernemingstrategie (klant- en marktgericht denken) en de customer intimacy strategie van de onderneming. Boodschap Dura Vermeer kan vanuit een integrale invalshoek en samenhang tussen Mens, Milieu en Markt medewerkers en klanten ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Middelen intern Doelgroep Doelstelling Middelen Stuurgroep Informeren over voortgang en nieuwe ontwikkelingen Voorbeeldgedrag en leiderschap magazine WIJ Relatieblad De Verbinding Rankings als transparantiebenchmark Roadshows en expertmeetings MT-bulletins Activiteitenverslag Directie werkmaatschappij Informeren, kennisuitwisseling, initiëren van initiatieven Voorbeeldgedrag en leiderschap Personeelsbladen werkmaatschappijen WIJ Relatieblad De Verbinding Roadshows en expertmeetings Brochures

4 Het structureel informeren van de organisatie over het beleid en de doelstellingen van Dura Vermeer Voorbeeldgedrag Eigen initiatief Bijeenkomsten Social media werkmaatschappijen en divisies Netwerkbijeenkomsten magazine WIJ Relatieblad De Verbinding de organisatie weet waar de informatie over Duurzaamheid en mvo beschikbaar is en waar zij haar vragen kan stellen magazine Wij werkmaatschappijen 4/8 het betrekken van de interne organisatie bij de totstandkoming van (nieuw) beleid en doelstellingen en enthousiasmeren van nieuwe initiatieven en samenwerking Campagnes interne bewustbewording Ideeënbus werkmaatschappij magazine Wij het bevorderen van het duurzaamheidsimago bij de interne organisatie en daartoe zelf ook bijdragen Campagnes interne bewustbewording Ideeënbus werkmaatschappij magazine Wij Omgevingscommunicatie het positief beïnvloeden van de houding van medewerkers en aanzet geven tot gewenst gedrag ten aanzien van duurzaamheid en mvo Campagnes (kies bewust voor A, B label auto, hergebruik papier, licht uit, preferred suppliers mvo en duurzaamheid, duurzaam printen; slimme huisstijlsjablonen, VC conferencing) Middelen extern Doelgroep Doelstelling Middelen Opdrachtgevers en relaties het bevorderen van het duurzaamheidsimago: van peleton tot kopgroep Nieuws website Website internet duurzaamheid en mvo Benchmark ministerie van

5 Economische Zaken Activiteitenverslag 2013 Reputatiemonitor Relatiemagazine De Verbinding Advertenties Free publicity Prijsvragen Deelname platforms (Bouwend Nederland) Sponsoring initiatieven (DGBC). Beurzen Deelname aan initiatieven als Stroomversnelling en Energiesprong 5/8 Opdrachtgevers en relaties Bewust kiezen voor Dura Vermeer vanwege het feit dat Dura Vermeer zich duurzaam en maatschappelijk gedraagt en integrale aanpak realiseert Presentatie duurzame concepten (PCS, nul op de meter woningen, ketensamenwerking, innovatieve asfaltsoorten, BIM) Netwerk en relaties (werk- en projectbezoeken, inspiratiebijeenkomsten) Free publicity vakbladen Projecten Projectbladen Corporate film Activiteitenverslag Internet Testimonials en Social Media: Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube Publicatie ranking transparantiebenchmark Reputatiemonitor Opdrachtgevers en relaties Positioneren als een initiërende en meedenkende partij die klanten helpt om hun duurzaamheidsambities in integrale aanpak te verwezenlijken Projecten en initiatieven (Rijswijk Buiten, Lelie Industries, Stroomversnelling, Energiesprong, nul-op-demeter) Campagne Advertenties Free publicity Bijeenkomsten met klanten Internet Social media Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube

6 Netwerk en relaties (werkbezoeken, inspiratiebijeenkomsten) Publicatie ranking transparantiebenchmark BREEAM, Deelname DGBC Week Organisatie van de Communicatie Stuurgroep Duurzaamheid en mvo Besluitvorming lange termijn doelstellingen en afstemming RvB 6/8 Divisie Directie/Directie werkmaatschappij Dagelijkse bedrijfsvoering, communicatie naar wm, aanspreekpunt organisatie, opzettenen inrichten duurzaamheidsactiviteiten Werkmaatschappij/ Verantwoordelijke/Aanspreekpunt MT-lid die coördineert in de werkmij KPI eigenaren Verantwoordelijk voor scherp stellen van definities, deze kenbaar in ons bedrijf en meetmethodieken bewaken. KAM & financiële medewerkers Verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie tbv van de kwartaalmeting KAM Manager Duurzaamheid DV Concern & DVDI Theo Baggerman Operationele coördinatie Madeleine Schenk KAM Manager Duurzaamheid Bouw Ronald de Groot MVO SAP verantwoordelijken Radjan Sewnarain Johan Krouwel MVO verantwoordelijken Per divisie, per werkmaatschappij is een MVO verantwoordelijke aangesteld. Hiervoor is een overzicht beschikbaar wie het MVO aanspreekpunt is.

7 Acties en planning /8 Actie Wie Planning Actualisering Afdeling KAM Doorlopend Sharepointpagina s Actualisering Internet Afdeling KAM Doorlopend Intranetberichtgeving Afdeling Communicatie Doorlopend De Verbinding Afdeling Communicatie Doorlopend Free publicity Afdeling Communicatie Doorlopend Afdeling Communicatie Doorlopend werkmaatschappijen werkmaatschappijen Activiteitenverslag Afdeling Communicatie april Campagne bevorderen MVO verantwoordelijke Doorlopend positief gedrag medewerkers Werkbezoeken, inspiratiebijeenkomsten (dialoog stakeholders) MVO verantwoordelijke Doorlopend Social media (dialoog stakeholders) Deelname Platforms (Bouwend Nederland etc) Sponsoring Deelname beurzen (al dan niet in combinatie met sponsoring) MVO verantwoordelijke Afdeling Communicatie MVO verantwoordelijke Stuurgroep Duurzaamheid en mvo Stuurgroep Doorlopend Doorlopend Op basis van aanbod Op basis van aanbod Monitoring Dit communicatieplan maakt integraal onderdeel uit van het strategisch communicatieplan Het is een levend document: naar aanleiding van overleggen, actualiteit, veranderingen in de organisatie kunnen acties en initiatieven worden toegevoegd en/of de planning te wijzigen. Monitoring vindt in eerste instantie plaats door Stuurgroep Duurzaamheid in samenwerking met het Hoofd Corporate Communicatie van Dura Vermeer Groep. Om communicatie-activiteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op wensen en behoeften, vindt regelmatig overleg plaats: In onderstaande overleggen is het Hoofd Corporate Communicatie van Dura Vermeer Groep vertegenwoordigd: - tweewekelijks overleg afdelingen Marketing en Communicatie van Dura Vermeer Groep, Dura Vermeer Divisie Infra en Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed - tweewekelijks overleg Communicatie lid Raad van Bestuur Dura Vermeer Groep - Tijdens deze overleggen wordt de voortgang van de communicatie-activiteiten besproken, gevraagd en ongevraagd advies gegeven, nieuwe activiteiten opgestart en bijgestuurd waar nodig en projecten geëvalueerd.

8 Daarnaast heeft het hoofd Corporate Communicatie zitting in de redactie van het duurzaamheids- en mvo-verslag Budget afdeling Communicatie ten behoeve duurzaamheid, los van budget afdeling KAM Strategie Activiteitenverslag Sponsoring 0 Advertising 0 Free Publicity 0 Intranet Digitale media 0 Dialoog stakeholders 0 8/8 Evaluatie Evaluatie van dit plan vindt doorlopend plaats en minstens een keer per jaar voor afloop van het kalenderjaar. Tevens wordt dit plan besproken in de KAM MVO Raad bijeenkomsten.

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 18 Communicatieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 KvK Veluwe

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 Versie: FINAL 12 maart 2014 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. VISIE DUURZAAMHEID... 3 2. AMBITIES DUURZAAMHEID ORDINA... 4 3. DOELSTELLINGEN DUURZAAMHEID

Nadere informatie

ONDERBOUWING ZELFVERKLARING NEN ISO 26000:2010

ONDERBOUWING ZELFVERKLARING NEN ISO 26000:2010 Rasenberg Wegenbouw (Onderdeel van Strukton Civiel) neemt de hele zorg voor wegen, bruggen, tunnels en gebouwen op zich, door verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwerp, de realisatie en het beheer

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. COMMUNICATIEPLAN Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. 2 Auteurs Dhr. W. Kemper Dhr. F. te Wierik Dhr. H. Jansen Dhr. R. Huls Dhr. M. Kemper - Directeur - Salesmanager - Hoofd Engineering - Hoofd uitvoering

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013

MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 MVO-Communicatieplan Strukton Rail, 2013 Irene van Dam Strukton 10 februari 2013 Inhoud DEEL 1 ORGANISATIE STRUKTON 3 1 Inleiding 3 2 Visie en beleid MVO Strukton 4 3 MVO-strategie Strukton 5 DEEL 2 COMMUNICATIE

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 datum: 1 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Belanghebbenden 4 2.1. Interne doelgroepen 4 2.2. Externe doelgroepen

Nadere informatie

Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring

Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring Bijlage B Referentiematrix: antwoorden op onderzoeksvragen Conform NPR 9026:2011, Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000, november 2011 Duurzamer Ondernemen Albron

Nadere informatie

Communicatieplan April 2014 Versie 3

Communicatieplan April 2014 Versie 3 Communicatieplan April 2014 Versie 3 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Inhoud 1. Introductie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Communicatieplan. CO₂ Prestatieladder 3.C.2 01-10-14

BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Communicatieplan. CO₂ Prestatieladder 3.C.2 01-10-14 BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Communicatieplan CO₂ Prestatieladder 3.C.2 01-10-14 In dit communicatieplan beschrijven we de wijze waarop Baggerbedrijf de Boer Holding haar ambities en maatregelen

Nadere informatie

MVO Communicatieplan Strukton Rail 2014

MVO Communicatieplan Strukton Rail 2014 MVO Communicatieplan Strukton Rail 2014 Irene van Dam Strukton Rail bv 17 januari 2014 Inhoud DEEL 1 ORGANISATIE 3 1 Inleiding 3 2 Visie en beleid MVO Strukton 4 3 MVO-strategie Strukton 6 DEEL 2 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Oktober 2013 Inleiding De bovenstaande omschrijving uit Van Dale toont het al aan: communicatie is een containerbegrip. Dat maakt het soms lastig

Nadere informatie

Certificering op de CO 2 -prestatieladder

Certificering op de CO 2 -prestatieladder Certificering op de CO 2 -prestatieladder Rexel Nederland B.V. 2013 It s easy to be green at work 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Doelgroepen 4 2.1 Intern 4 2.2 Extern 4 3. Middelen 5 4. Organisatie 7

Nadere informatie

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20

MVO-beleid 2014-2017. Pagina van 20 MVO-beleid 2014-2017 Pagina van 20 1 MVO-beleidsverklaring De status van onze wereld vraagt om een meer verantwoorde wijze van produceren en consumeren om ook toekomstige generaties te kunnen bedienen.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Communicatie Expeditie Duurzaamheid Communicatieplan 2015-2018 en communicatiematrix 2015

Communicatie Expeditie Duurzaamheid Communicatieplan 2015-2018 en communicatiematrix 2015 Communicatie Expeditie Duurzaamheid Communicatieplan 2015-2018 en communicatiematrix 2015 Phyllis Maarsman Gemeente Woudenberg 1 Communicatieplan Expeditie Duurzaamheid Dit communicatieplan 2015-2018 en

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.0 (10-9-2014) Groeien naar meer

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Milieu jaarplan 2014. BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: 18-12-2013. Goedgekeurd: C. Ensink datum: 18-12-2013. Versie: 1.

Milieu jaarplan 2014. BAM Techniek bv. Opgesteld: J. Breuers datum: 18-12-2013. Goedgekeurd: C. Ensink datum: 18-12-2013. Versie: 1. Runnenburg 13, 3981 AZ Bunnik / Postbus 109, 3980 CC Bunnik Telefoon (030) 659 89 66 / Fax (030) 659 84 34 / www.bamtechniek.nl / info@bamtechniek.nl Milieu jaarplan 2014 BAM Techniek bv Opgesteld: J.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie