Wat te kiezen? Bouwen op eigen stek of op een nieuwe plek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat te kiezen? Bouwen op eigen stek of op een nieuwe plek."

Transcriptie

1 Vaak is de locatie van een nieuwbouwproject een gegeven. Maar soms kan daarin gestuurd worden en heeft u wat te kiezen. In dit artikel worden twee recente nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen behandeld en met elkaar vergeleken. Een nieuwe locatie versus een bestaande locatie. Wat zijn de voors en tegens van beide opties? Waar moet u vooral op letten bij de het bepalen van de keuze? Peter van der Pas was als bouwmanager nauw betrokken bij beide bouwprojecten en laat zijn ervaring spreken. Hij werkt momenteel als senior projectmanager bij Cure + Care consultancy in Bilthoven. 8 FMT-GEZONDHEIDSZORG Wat te kiezen? Bouwen op eigen stek of op een nieuwe plek. DOOR: ING. P.C.(PETER) VAN DER PAS MBA, SENIOR PROJECTMANAGER CURE + CARE CONSULTANCY Na een intensief bouwproces binnen een voormalig volkstuinencomplex op de grens van de gemeente Schiedam, is de nieuwbouw van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam op 30 december jongstleden in gebruik genomen. Het Flevoziekenhuis in Almere Stad nadert zijn voltooiing en is via een complex faseringsplan op de bestaande locatie uitgebreid en verbouwd. We bekijken beide ziekenhuizen wat nader om overeenkomsten en verschillen te kunnen zien. Kengetallen Vlietland Ziekenhuis Algemeen Adherentie: Aantal bedden: 452 Aantal medewerkers: Fte s: Aantal OK s: (kliniek en dagverpleging) (polikliniek) Nieuwbouw: Oppervlak: m 2 Aanneemsom: (B, W en E) excl. inrichting Aannemer: BLS Strukton Hurks Van der Linden VLIETLAND ZIEKENHUIS SCHIEDAM Historie: Het Vlietland Ziekenhuis is voortgekomen uit de Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (SSVZ). De SSVZ is ontstaan door de samenwerking tussen het gemeenteziekenhuis Schiedam en de Nolet Stichting (later zijn deze overgegaan in het Schieland ziekenhuis) en het Holy ziekenhuis te Vlaardingen. In 2001 zijn de beide organisaties via dwarsverbanden gaan samenwerken. Het nieuwbouwplan is in dezelfde periode ontwikkeld. Na intensieve studies en Installaties W: Installaties E: Adviseurs: Architect: Constructeur: Adviseurs Installaties: ULC Verwarming Utrecht Imtech EGM Goudstikker de Vries Deerns Raadgevende Ingenieurs Directievoering/toezicht: EGM en Deerns Adviseur terreinen: FUGRO Projectmanagement: Cure + Care consultancy / PRC gesprekken met de gemeenten Schiedam en Vlaardingen heeft men besloten een nieuw ziekenhuis te bouwen op de grens van de gemeente Schiedam, naast sportpark Harga, vlak bij de Beneluxtunnel. De eerste paal ging op 11 december 2003 in de grond en na een bouwperiode van 5 jaar, met een onderbreking van ruim 1 jaar ingevolge funderingsproblematiek, is het ziekenhuis op 30 december 2008 in gebruik genomen. Het Vlietland Ziekenhuis beschikt thans over een compleet, modern gebouw, waarbij een bewuste keuze is gemaakt om afdelingen waar dagelijks veel mensen komen zo laag mogelijk in het gebouw te plaatsen. Het ziekenhuis beschikt over 2 hoofdentree s, de eerste gelegen aan de openbaar vervoer-zijde, de tweede aan de zijde van de parkeerterreinen. Alle ondersteunende afdelingen zijn gesitueerd op de bovenste etage. Het ziekenhuis beschikt over 9 operatiekamers en in het gebouw naast de spoedeisende hulp is de Centrale Huisartsenpost opgenomen. Ook is een revalidatiecentrum inclusief fysiotherapie opgenomen op de begane grond. FLEVOZIEKENHUIS ALMERE Historie: Het Flevoziekenhuis is voortgekomen uit het voormalige Burgerziekenhuis te

2 Vlietland Ziekenhuis. FMT-GEZONDHEIDSZORG 9 Amsterdam. In de jaren tachtig werden de 1e lijns gezondheidszorgvoorzieningen in Almere tijdens de groei van de stad dusdanig compleet gepositioneerd dat men na een intensieve discussie met de overheid uiteindelijk toestemming kreeg voor een ziekenhuis van slechts 180 bedden. Deze terughoudendheid van overheidswege kwam voort uit de ervaringen met Lelystad. Een stad waar destijds meer groei werd verwacht en op welke verwachting de omvang van het Zuiderzeeziekenhuis (onderdeel van de huidige IJsselmeerziekenhuizen) in Lelystad was gebaseerd. Al kort na de opening van het Flevoziekenhuis in maart 1993 bleek het ziekenhuis veel te klein in relatie tot de sterk groeiende stad Almere. Na enkele jaren van discussie en lobbyen werd uiteindelijk de verklaringsaanvraag goedgekeurd voor een uitbreidingsnieuwbouw op de huidige locatie aan de Hospitaalweg in het centrum van Almere. Dit plan is gericht op de situatie tot 2010, en omvat een grootschalige uitbreiding en deels verbouw van de oorspronkelijke locatie. Gezien de groei en ontwikkeling van Almere zal dit zeker niet de laatste uitbreiding zijn voor het Flevoziekenhuis. Momenteel lopen er verdere studies en gesprekken over de ont- wikkeling en groei van de 1e en 2e lijns voorzieningen in de regio Almere. Naast de uitbreiding van de ziekenhuisfuncties zijn in dit plan een radiotherapeutisch centrum met twee bestralingsbunkers (in opdracht van het AMC), gecombineerde Spoedeisende Hulp/Huisartsenpost (Spoedpost Almere), een revalidatiecentrum (in opdracht van De Trappenberg te Huizen), een reactiveringcentrum met 49 verpleegbedden (in opdracht van Zorggroep Almere), een kinderdagverblijf met 90 plaatsen, een 24-uurs apotheek en een aantal commerciële functies opgenomen. Het lopende bouwproces is van start gegaan

3 Bouwen en zorg de zorg gaat altijd door FMT-GEZONDHEIDSZORG 10 Flevoziekenhuis, centrale hal. met de eerste paal op 26 april 2006 en via een complex faseringsplan in drie fases zal het totale bouwtraject begin 2010 afgerond zijn. In de praktijk blijkt de bij aanvang ingeschatte bouwtijd van 3 jaar lastig haalbaar. Daar kom ik later in dit artikel nog op terug. VERGELIJKING Het bouwen van een ziekenhuis is een interessant maar ook complex proces. Naast de langlopende goedkeuringstrajecten onder het voormalige bouwregime heeft de opdrachtgever voortdurend te maken met wijzigingen in regelgeving (landelijk en lokaal) maar ook met snelle ontwikkelingen in zorgprocessen en behandelprocessen. Dit conflicteert en beïnvloedt het lopende bouwproces. Niet alleen in de voorbereiding, maar vooral in de uitvoering. Dit vraagt voortdurend om keuzes en vooral beslissingen. Een van die keuzes betreft de locatie. Wanneer we deze beide projecten naast elkaar zetten, zien we het volgende beeld (zie tabellen 1 en 2). CONCLUSIE Op basis van een eerste vergelijking zou de conclusie getrokken kunnen worden dat bou-

4 Kengetallen Flevoziekenhuis Algemeen Adherentie: Aantal bedden: 386 Aantal medewerkers: Fte s: Aantal OK s: 10 De klinische adherentie van het Flevoziekenhuis is 72%; de poliklinische adherentie is 80%. Nieuwbouw: Oppervlak: m 2 Aanneemsom: (B,W en E) excl. inrichting Aannemer: Aannemingsbedrijf JP van Eesteren (TBI-VOF) wen op een nieuwe locatie sterk de voorkeur heeft. In de praktijk ligt dit echter vaak genuanceerder. Bij veel instellingen zijn er andere factoren van belang die de keuze voor het bouwtraject aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Zo spelen het lokale bestemmingsplan, de grondverwerving, de contacten met de lokale overheden, de samenwerkingsmogelijkheden Installaties W: Installaties E: Adviseurs: Architect: Constructeur: Adviseurs Installaties: Wolter & Dros (TBI-VOF) Croon Electrotechniek (TBI- VOF) Wiegerinck Architecten Arnhem CorSmit Rijswijk Ingenieursbureau Linssen Directievoering/toezicht: Royal Haskoning / Ingenieursbureau Linssen / Wiegerinck Adviseur terreinen: Advin Projectmanagement: Royal Haskoning met andere (zorg)partijen, de financiële positie en de mogelijkheden van de instelling een grote rol. Vanuit de opgedane ervaring kan ik u meegeven dat bouwen en zorg lastig te combineren zijn, zeker ten tijde van sloop- en renovatiewerkzaamheden. Het vergt veel geduld, tact en uithoudingsvermogen van de organisatie, zowel de zorgorganisatie als de bouworganisatie. Ook ontstaan er dilemma s, bij voorbeeld bij het moeten stilleggen van bouwwerkzaamheden die meer overlast geven dan was ingeschat (acceptatie versus meerkosten door uitloop). Met veel bewondering heb ik tijdens het project in Almere mijn collega s in het ziekenhuis zien doorfunctioneren waarbij ook de patiënt en bezoeker zich over het algemeen begripvol en flexibel opstelden. Misschien heeft dit ook wel te maken met het feit dat de mensen uit Almere wel wat gewend zijn door de overige bouwactiviteiten in deze jonge stad! Wanneer men toch kiest voor het (ver)bouwen op de bestaande locatie, is een zeer zorgvuldige bouwvoorbereiding en fasering van groot belang en is continue afstemming met gebruikers en afdelingen noodzakelijk om tijdig te communiceren wanneer men overlast kan verwachten en welke voorzorgsmaatregelen er getroffen zijn. Ik heb gemerkt dat er veel mogelijk is bij de bouw in een draaiend ziekenhuis, als men maar vooraf weet wat er te wachten staat en bij wie er eventuele bij- FMT-GEZONDHEIDSZORG wordt een jaar van anders ondernemen. Van eerst nadenken en dan doen. Zaken van de andere kant bekijken en niet klakkeloos anderen volgen. Een jaar waarin niet in beperkingen maar in mogelijkheden wordt gedacht. Bolidt vloeren bieden alle mogelijkheden voor de medische centra van het komende decennium. Naadloos, vloeistofdicht, veilig onder alle omstandigheden, geluiddempend, antistatisch en eenvoudig te reinigen. Jarenlang. No limits dus.

5 FMT-GEZONDHEIDSZORG 12 Tabel 1. zonderheden gemeld kunnen worden. In Almere is hier destijds een speciale bouwopzichter voor aangesteld. TIPS Tenslotte nog enkele persoonlijke tips, op basis van mijn eigen ervaring met bouwprojecten: In beide situaties heb ik ervaren dat het bouwen, ongeacht op welke locatie, een grote impact heeft op de zorgorganisatie. Veel medewerkers doen de bouwvoorbereiding en verhuizingen erbij naast hun reguliere werk en dat leidt regelmatig tot conflicten in de prioriteitsstelling. Het is de kunst om tijdig een projectorganisatie op te zetten met de juiste deskundigheid en capaciteit. Het bouwen op een nieuwe locatie is mijns inziens te verkiezen boven de bestaande Tabel 2. locatie. Bij de keuze voor bouwen op een bestaande locatie is extra aandacht vereist voor een goed doordacht faseringsplan waarbij de aannemende partijen tijdig dienen te worden betrokken en waarbij de flexibiliteit en improvisatievermogen van een ieder zeer belangrijk is. Besteed continu aandacht aan de communicatie (informeren én motiveren) naar uw gebruikers en overige betrokkenen. De afdeling PR en Communicatie kan hierbij een zeer waardevolle bijdrage leveren. Het ideale bouwproject bestaat niet, maar een project wordt succesvol door een goed team. Dit team stel je samen op basis van een grondige selectie waarbij naast deskundigheid respect en waardering voor elkaars inbreng bepalend zijn voor een succesvol einde. Houd de vergaderingen kort en zet alleen die personen bij elkaar die elkaar zinnige informatie verstrekken. Mijn motto: laat alle mensen meedenken, doch slechts enkelen beslissen! Bouwen = beslissingen nemen. Maak dit duidelijk, vooral in de zorgorganisatie. Men realiseert en overziet niet altijd de consequenties die een vertraging in besluitvorming kan hebben op de voortgang van het bouwproces. Bewaak het inkoop- en investeringstraject voor de nieuwbouw en stel hierbij heldere en reële deadlines. Zorg voorafgaand aan de aanbesteding voor complete inrichtingstekeningen, waarbij de voorzieningen behorende bij de investering al zijn ingetekend. Dit voorkomt aanzienlijke meerkosten tijdens uitvoering. Wijzigingen op het plan: wees hier zeer terughoudend in tijdens de uitvoeringsfase. Maak desnoods eerst een veegbestek van de noodzakelijke wijzigingen, laat deze afprijzen in de contractfase en bereik hierin eerst overeenstemming alvorens te starten met de bouw. Een alternatief is het benoemen van hold gebieden. Dit zal echter altijd effecten hebben op het lopende proces. De allerbeste optie is om eventuele wijzigingen pas uit te voeren na de oplevering van het betreffende gebied. Vier met uw team de behaalde successen, en vergeet niet de gebruiker en patiënt hier in te laten delen! Ik wens u veel wijsheid, succes en plezier bij uw volgende bouwtraject! Peter van der Pas Peter van der Pas (44) is werkzaam geweest als projectmanager bij GTI Klimaatkontrakt, waar hij projecten leidde in het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Calamiteiten Hospitaal. Verder was hij betrokken bij de vernieuwbouw van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, waaronder het brandwondencentrum. Vanaf 1999 was hij werkzaam in het Flevoziekenhuis, waar hij naast zijn functie als Hoofd Technische Dienst betrokken was bij de voorbereiding van de uitbreidingsnieuwbouw en overige projecten, waaronder diverse semi-permanente huisvestingsprojecten. In de afgelopen jaren was hij als bouwmanager verantwoordelijk voor de uitbreidingsnieuwbouw van het Flevoziekenhuis. Medio 2008 trad hij in dienst als senior consultant / projectmanager bij Cure + Care consultancy bv, waar hij onder meer werkzaam is als interim bouwdirecteur bij het Vlietlandziekenhuis. Peter volgde een MBA studie en studeerde in 2005 cum laude af met een dissertation met als thema Het Flevoziekenhuis van de toekomst. Hierin worden aanbevelingen gedaan voor het Flevoziekenhuis m.b.t. groeiscenario's en locatiekeuzes voor de periode Naast zijn werk is Peter regiovoorzitter van de NVTG (kring Holland Noord) en secretaris van de Stichting Eldoret Huizen, die fondsen werft voor de instandhouding van een school voor gehandicapte kinderen in Eldoret (Kenia).

GEZONDHEIDSZORG. Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen. Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw

GEZONDHEIDSZORG. Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen. Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw 2014 11 GEZONDHEIDSZORG Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw Planning- en registratie in de gehandicaptenzorg Balans in woningaanbod kwetsbare

Nadere informatie

Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing

Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing Inleiding In het college van B&W van een willekeurige gemeente is besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de wethouder voor het bouwen van

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Gemeente Reusel-De Mierden

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Gemeente Reusel-De Mierden Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Gemeente Reusel-De Mierden Rekenkamercommissie Kempengemeenten 29 januari 2010 Voorwoord Iedere gemeente voert complexe projecten uit en over het algemeen

Nadere informatie

Special: nieuwbouw HagaZiekenhuis GEZONDHEIDSZORG. Care Monitor: efficiency, kwaliteitsverbetering en nieuwe inzichten

Special: nieuwbouw HagaZiekenhuis GEZONDHEIDSZORG. Care Monitor: efficiency, kwaliteitsverbetering en nieuwe inzichten GEZONDHEIDSZORG 14 6/7 FMT gezondheidszorg: Vakblad over huisvesting en technologie in de gezondheidszorg Care Monitor: efficiency, kwaliteitsverbetering en nieuwe inzichten Special: nieuwbouw HagaZiekenhuis

Nadere informatie

Flexibel bouwen. Flexibel bouwen

Flexibel bouwen. Flexibel bouwen Cahier Flexibel bouwen Flexibel bouwen in de zorg IFD-bouwen in de prakijk Eerder verschenen de cahiers: Het aanbesteden van werken (juni 2003) Multifunctioneel bouwen in de ouderenzorg (februari 2004)

Nadere informatie

Nieuw ZMC: eerste LEAN ziekenhuis in Nederland GEZONDHEIDSZORG. De ruggengraat van het Erasmus MC. 0 2 gebouw: flexibiliteit in technologie

Nieuw ZMC: eerste LEAN ziekenhuis in Nederland GEZONDHEIDSZORG. De ruggengraat van het Erasmus MC. 0 2 gebouw: flexibiliteit in technologie GEZONDHEIDSZORG 14 2 FMT gezondheidszorg: Vakblad over huisvesting en technologie in de gezondheidszorg De ruggengraat van het Erasmus MC Nieuw ZMC: eerste LEAN ziekenhuis in Nederland 0 2 gebouw: flexibiliteit

Nadere informatie

De toekomst in perspectief II

De toekomst in perspectief II De toekomst in perspectief II Speciale uitgave over de actualisatie van het langetermijnhuisvestingsplan Slingeland Ziekenhuis Doetinchem April 2005 2 Inhoud De toekomst in perspectief II pagina 3 Voorwoord

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES Dit boek is een uitgave van de Commissie Dagarrangementen samenstelling 4 VOORWOORD De Commissie Dagarrangementen

Nadere informatie

A. Leeswijzer scope...v-2. B. Doel en beschrijving scope...v-3. C. Relevante wet- en regelgeving...v-5

A. Leeswijzer scope...v-2. B. Doel en beschrijving scope...v-3. C. Relevante wet- en regelgeving...v-5 V. Scope Inhoud A. Leeswijzer scope...v-2 B. Doel en beschrijving scope...v-3 C. Relevante wet- en regelgeving...v-5 D. Welke partijen kunnen bij een scope betrokken zijn?...v-6 E. Indicatie van tijd en

Nadere informatie

Trebbe ontzorgt Onze visie op zorgvastgoed. ontwikkeling uitvoering onderhoud

Trebbe ontzorgt Onze visie op zorgvastgoed. ontwikkeling uitvoering onderhoud Onze visie op zorgvastgoed ontwikkeling uitvoering onderhoud Wat kunnen wij voor u betekenen? Trebbe biedt meerwaarde op verschillende momenten in het ontwikkel- en bouwproces. Afhankelijk van uw wens

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar de toekomst van Tergooiziekenhuizen

Verkennend onderzoek naar de toekomst van Tergooiziekenhuizen Verkennend onderzoek naar de toekomst van Tergooiziekenhuizen Verkenningscommissie Tergooiziekenhuizen Wim Groot Jan Landman Atie Schipaanboord Fons van Schoten 24 september 2009 Inhoud Algemeen 1. Aanleiding,

Nadere informatie

STAPPENPLAN. voor het realiseren van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. drs. E.K. Hoekstra

STAPPENPLAN. voor het realiseren van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. drs. E.K. Hoekstra STAPPENPLAN voor het realiseren van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie drs. E.K. Hoekstra STAPPENPLAN voor het realiseren van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie STAPPENPLAN

Nadere informatie

Tussen wil en wet ligt De weg naar integrale jeugdgezondheidszorg

Tussen wil en wet ligt De weg naar integrale jeugdgezondheidszorg Tussen wil en wet ligt De weg naar integrale jeugdgezondheidszorg Aanbevelingen voor gemeenten, GGD en en thuiszorgorganisaties Eindrapportage Task Force Jeugdgezondheidszorg November 2005 Inhoud De knip

Nadere informatie

DeernsData. en daarna. De bouw # 8. Nieuw faculteitscomplex Nijmegen suitable for the future. Deerns betrokken bij Polderbaan Schiphol

DeernsData. en daarna. De bouw # 8. Nieuw faculteitscomplex Nijmegen suitable for the future. Deerns betrokken bij Polderbaan Schiphol DeernsData Dit is een uitgave van Deerns raadgevende ingenieurs B.V. April 2003 75 j a a r v i t a a l o n d e r n e m e n # 8 De bouw en daarna Nieuw faculteitscomplex Nijmegen suitable for the future

Nadere informatie

beschouwing projectmanagement de Rode Loper met behulp van de Neerlands diep Spiegel eindrapportage april 2015

beschouwing projectmanagement de Rode Loper met behulp van de Neerlands diep Spiegel eindrapportage april 2015 beschouwing projectmanagement de Rode Loper met behulp van de Neerlands diep Spiegel eindrapportage april 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 De Neerlands diep-spiegel als proces en als instrument 3

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling door non-profitinstellingen.

Gebiedsontwikkeling door non-profitinstellingen. Gebiedsontwikkeling door non-profitinstellingen. Een onderzoek naar de herontwikkeling van terreinen van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Stedenbouwkundig ontwerp terrein Bennebroek, GGZ

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

DeernsData. De kracht van communicatie. Rondetafelgesprek: Meer inzicht en minder faalkosten door samenwerking

DeernsData. De kracht van communicatie. Rondetafelgesprek: Meer inzicht en minder faalkosten door samenwerking DeernsData Rondetafelgesprek: Meer inzicht en minder faalkosten door samenwerking in 3D Opdrachtgever aan het woord: Laboratoria en cleanroom AMC vormen een unieke uitdaging De kracht van communicatie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Luwte AMSTELVEEN

Woonzorgcentrum De Luwte AMSTELVEEN Woonzorgcentrum De Luwte AMSTELVEEN 2 V I N K B O U W N I E U W K O O P D e L u w t e A m s t e lv e e n VINK BOUW NIEUWKOOP De Luwte Amstelveen 3 Vink Bouw ontzorgt Anno 2011 hebben we een geheel andere

Nadere informatie

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 1 Projectmatig werken OVERZICHT van de INHOUD INLEIDING DEEL 1: DE FILOSOFIE VAN PROJECTMATIG WERKEN 11 Routinematig, improviseren en projectmatig werken 12 Kenmerken

Nadere informatie

Toekomst Thuis 2006-2012

Toekomst Thuis 2006-2012 Wel Thuis! Toekomst Thuis 2006-2012 Evaluatie van 16 domoticaprojecten in de provincie Utrecht Colofon: Toekomst Thuis 2006-2012 Evaluatie van 16 domotica-projecten in de provincie Utrecht Auteurs: Johan

Nadere informatie

Communicatienota 2010-2014

Communicatienota 2010-2014 Communicatienota 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Leeswijzer 1 2. Basis voor nieuw beleid 2 2.1 Strategische visie 2 2.2 Organisatie & Ontwikkelingsrapport 2 2.3 Onderzoek rekenkamercommissie

Nadere informatie

RFID in de gezondheidszorg. Experiment met RFID in de Zorg: eindrapportage van een drietal pilots in het AMC

RFID in de gezondheidszorg. Experiment met RFID in de Zorg: eindrapportage van een drietal pilots in het AMC RFID in de gezondheidszorg Experiment met RFID in de Zorg: eindrapportage van een drietal pilots in het AMC Eindredactie: Patrick Jansen en Robert Stegwee (Capgemini) Tekstbijdragen: Arjan Blokhuis (Capgemini)

Nadere informatie

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13 Inhoud Inleiding... 4 Deel A: Algemeen... 5 Inleiding... 5 1 Nieuwbouw tot op heden... 5 2 De besluitvorming tot het vervanging van schoolgebouwen... 6 3 De lokale overheid... 7 3.1 OCW-Vastgoed... 8 3.1.1

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag en jaarrekening

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag en jaarrekening Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag en jaarrekening Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Toezicht 5 Verslag van de Raad van Bestuur 9 1. Voorwoord en uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel

Nadere informatie

Het opzetten van een Odensehuis in Groningen:

Het opzetten van een Odensehuis in Groningen: Werk in Uitvoering: Het opzetten van een Odensehuis in Groningen: ervaringen en aanbevelingen om niet te vergeten Voorwoord 3 Werk in Uitvoering: Het opzetten van een Odensehuis in Groningen: ervaringen

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Draaiboek regionale centra personeelsvoorziening in het primair onderwijs

Draaiboek regionale centra personeelsvoorziening in het primair onderwijs Draaiboek regionale centra personeelsvoorziening in het primair onderwijs Handreiking Draaiboek regionale centra personeelsvoorziening in het primair onderwijs Handreiking Opdrachtgever: Sectorbestuur

Nadere informatie