Leden van M.H.C. Oranje Zwart.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leden van M.H.C. Oranje Zwart."

Transcriptie

1 Leden van M.H.C. Oranje Zwart. Notulen Bijzondere Ledenvergadering d.d Locatie Aanvang : Clubhuis Oranje Zwart : uur Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen en uitgaande correspondentie 3. Bestuursmutaties 4. (Nieuwe) Gedragsregels 5. Arbitragevoorstel 6. Contributie seizoen Rondvraag 8. Sluiting Notulen: Ad 1. De voorzitter, Peter van der Horst, heet namens het bestuur allen van harte welkom. Hij geeft een korte toelichting op de wijziging van Algemene Ledenvergadering en de nu te houden Bijzondere Ledenvergadering. Belangrijkste reden, ligt in de datum waarop traditioneel de ALV werd gepland. Op een ALV behoort, terecht, verantwoording te worden afgelegd door het bestuur over de achterliggende periode en vooruit te worden geblikt, inclusief begrotingen naar het voorliggende jaar. Omdat juist in de maanden (soms weken) voorafgaand aan de ALV, welke traditioneel gepland is aan het begin van een nieuwe seizoen, nog heel veel mutaties plaatsvinden bij o.a. Stichting Top Hockey (STH) maar ook elders en er tegelijkertijd de vakantieperiode loopt is het welhaast ondoenlijk een zorgvuldige begroting op dit moment voor te leggen. Bovendien, zo is in de statuten bepaald, hoeft bijvoorbeeld het jaarverslag van STH pas voor eind september bij het algemeen bestuur te worden aangeboden. Kortom, het bestuur wil niet enkel nu, maar ook voor de toekomst de ALV bij voorkeur verplaatsen naar december. Het bestuur biedt haar verontschuldiging aan voor de korte tijdspanne waarop zij dit heeft gecommuniceerd en vraagt de vergadering hiervoor begrip. De vergadering accepteert de uitleg en honoreert de handelswijze en keuze op basis van de gegeven uitleg met een unanieme goedkeuring. Ad 2. Er zijn een tweetal s bij de secretaris binnengekomen. Van Maarten Bakker en van Nicole Fuchs. Deze hebben betrekking op hetgeen in het openingswoord

2 door de voorzitter is gemeld. Verder is eventueel de gelegenheid om hier, voor zover niet al op de agenda aan bod komt, bij de rondvraag nog op terug te komen. Er is geen uitgaande correspondentie. Ad 3. De secretaris, Pim van Leeuwen, somt de bestuursmutaties op welke het bestuur aan de vergadering ter goedkeuring voorlegt: Penningmeester Bart Schellekens treedt af op eigen verzoek. Het bestuur heeft aan de functie van penningmeester een meer pro-actieve rol toegekend, welke meer tijd vraagt dan bij zijn aantreden het geval was. Bart wil nog wel actief blijven bij sponsoring. Raymond de Bie wordt door het bestuur voorgesteld als opvolger van Bart. Bestuur STH Ton van de Schoot treedt af als bestuurslid bij STH. Hij blijft aan als bestuurslid bij het Algemeen Bestuur van M.H.C. en heeft facilitaire zaken in portefeuille. Ton zat de STH voor sedert 01 juli tot heden, na vertrek van voorzitter Joop Veelenturf. Voorzitter STH Raymond Pieterse is door het bestuur voorgedragen als voorzitter STH. Secretaris Pim van Leeuwen treedt af als secretaris. Hij is binnen het bestuur gevraagd de nieuwe portefeuille Sponsoring & Commercie voor te zitten. In zijn plaats draagt het bestuur Annemieke Hoefakker voor als nieuwe secretaris. Voorzitter Business Club Jules van Gaalen treedt af als voorzitter van de Business Club van OZ en zal ook geen deel meer uitmaken van het dagelijks bestuur. Hij wil zich nu richten op een MBA-studie. De secretaris licht verder toe: De BC valt nu in de portefeuille Sponsoring & Commercie. In de vorm van Pim van Leeuwen is daarmee de bestuurlijke verankering geregeld. Er zal derhalve geen nieuwe voorzitter BC worden benoemd. Wel heeft Aart Termeer (ABN Amro) zich bereid verklaard om als Anchorman van de BC deze organisatorisch te leiden en zal Bert-Jan IJpelaar zich vooral richten op aanwerven van nieuwe leden voor de BC. Manon Rooijakkers verzorgt administratieve ondersteuning. Voorzitter Sponsoring & Commercie Pim van Leeuwen is door het bestuur benoemd als voorzitter van deze commissie. Pim blijft aan als bestuurslid. De voorgedragen bestuursleden stellen zich kort aan de vergadering voor, waarna de voorzitter de vergadering verzoekt om benoeming van deze kandidaatbestuursleden mondeling goed te keuren. De vergadering stemt hiermee unaniem in. De voorzitter dankt de aftredende bestuursleden en zegt hen een passend afscheid toe op de ALV in december.

3 Ad 4. (Nieuwe) Gedragsregels Claire de Natris (bestuurslid, TC) doet verslag inzake de voorgestelde gedragsregels voor OZ. Deze zijn gebaseerd op de (zeer uitgebreide) versie van de KNHB en er is een voor de club handzamere en op onderdelen aan de club aangepaste versie voor gemaakt. Het doel is om het gedrag op en rond de club verder te verbeteren, meer duidelijk te maken en ook beter te kunnen communiceren /publiceren. Daarnaast kan met een aantal regels ook beter zwartspelen worden ontdekt en bestreden. De regels omvatten o.a.: - Orde en netheid op en rond de velden en het terrein van OZ (horecagedeelte en terras zijn primair óók de verantwoordelijkheid van exploitant Simol); - Veiligheid; - Orde en netheid in kleedruimtes en overige (niet horeca-) ruimten in clubhuis; - Alcohol en roken; - E.H.B.O. gebruik, aanvullen, beschikbaarheid; - Kledingvoorschriften - Gedrag (ouders, spelers, coaches, trainers) t.o.v. elkaar en bezoekers; - Seksuele intimidatie, pesten, intimidatie. M.b.t. dit laatste punt wordt thans ook gesproken met 2 huisartsen en 1 traumapsycholoog om de rol van vertrouwenspersoon / -arts te vervullen. Zodra zij definitief hebben toegezegd zal dit nader bekend worden gemaakt. Gedragsregels zullen in verkorte vorm ook in het clubhuis en op de site worden gepubliceerd en zullen ook deel uitmaken van instructiemateriaal voor de coaches. Op de nieuwe site staat vermeld dat v.a uur alcohol wordt geschonken. Dit moet toch uur zijn? Klopt. Moet uur zijn. Bestuur neemt dit op met horeca. Er lag afgelopen weekend naast veel rotzooi ook glaswerk op velden / in dugouts. Horeca heeft zelf aangegeven te willen experimenteren met glaswerk en daar zelf ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit overigens op verzoek van veel leden die liever uit glas dan uit plastic drinken. Het is een try-out en het bestuur zal er op toezien dat dit werkbaar blijft. Vervolgens komen vanuit de vergadering diverse suggesties om de rommel op velden en in dugouts na afloop van elke partij op te ruimen. Het bestuur neemt deze suggesties zeer ter harte en zal deze zoveel mogelijk proberen toe te passen. De kleine afvalemmers op het terrein zijn van de gemeente en al meermalen is door OZ gevraagd om grotere afvalbakken. De voorzitter vraagt de vergadering, na vragen en opmerkingen gehoord te hebben, om goedkeuring van de gedragsregels zoals voorgesteld. De vergadering stemt hier unaniem mee in. Ad 5. In het verlengde van de hiervoor besproken gedragsregels is ook een nieuw Arbitragevoorstel opgesteld. Het bestuur ziet zich jaarlijks geconfronteerd met een

4 behoorlijk bedrag aan opgelegde boetes (door KNHB) welke niet kunnen worden verhaald op individuele spelers of teams. Of waarbij dit aanvankelijk wel gebeurde, maar er te weinig toezicht bestond op naleving. Overigens geldt hetzelfde voor door de club opgelegde boetes. In de nieuwe opzet zin de regels nog eens duidelijk verwoord en verbeterd en zijn boetes voor zover binnen de invloedsfeer van OZ nog eens onder de loep genomen. Monique Custers en Ton Daans hebben zich opgeworpen boetes bij de juiste personen neer te leggen en betaling /naleving daarvan te bewaken. De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met dit voorstel, hetgeen de vergadering unaniem doet. Ad 6. Namens het bestuur verontschuldigde voorzitter zich voor het feit, dat de contributienota s reeds aan de leden zijn verzonden en dat daarvoor feitelijk eerst goedkeuring door de ALV nodig is. Mede in het licht van hetgeen de voorzitter al bij diens opening noemde, is ook dit in de toekomst beter te organiseren als de ALV voortaan in december zou worden gehouden. Nu stond het bestuur voor de keuze om een (noodzakelijke) contributieverhoging pas voor het seizoen te kunnen voorleggen ter goedkeuring of nu reeds de contributie aan te passen. Het bestuur heeft voor de laatste optie gekozen. Een uitgebreide vergelijking met contributies bij andere hockeyclubs in de regio, waaronder ook Tilburg, Den Bosch, HCE, EMHC wijst uit dat OZ in absolute zin niet de duurste club is en ook zeker niet relatief als men de faciliteiten in de vergelijking meeneemt. Het bestuur biedt de vergadering deze vergelijkingen aan. De vergadering ziet zich voor een voldongen feit geplaatst, maar accepteert de uitleg van het bestuur en keurt alsnog de contributie voor het seizoen unaniem goed. Ad 7. Rondvraag Er doen diverse geruchten de ronde inzake de bijdrage voor teamkleding, in het bijzonder voor de lijn-teams. Kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven? Het bestuur is helaas geconfronteerd met een faillissement van kledingsponsor H20. Met een ander kledingmerk werd nagenoeg overeenstemming bereikt, maar ook dit bedrijf ging onverwacht failliet. Op dit moment wordt een aantal aanbiedingen vergeleken en zal op zo kort mogelijke termijn een nieuw sponsorcontract worden aangegaan. Hoewel nog niets zeker is, wordt naar verwachting voor teams (lijn teams, maar ook overige teams) een kledingpakket worden samengesteld. Daarin zal niet enkel een wedstrijdtenue, maar mogelijk ook trainings- /regenkleding inbegrepen zijn. De kosten voor een pakket zullen vrijwel zeker wat hoger uitpakken, maar daarvoor zal ook een moderner, hoogwaardiger, professioneler product worden geboden. Exacte samenstelling en prijs wordt zsm bekendgemaakt. Middels sponsors kan uiteraard de kosten voor een team /speler worden gedrukt of zelfs nihil zijn.

5 Voor lijnteams is men nu begonnen met verstrekken / aanvullen van spullen van H20 waarvan nog voorraad is. Ik wil een team sponsoren. Zij hebben nu geen tenue. Wat beveelt het bestuur mij aan? Zolang er nog geen alternatief voorhanden is, kan het bestuur geen specifiek tenue voorschrijven (m.u.v. lijn teams). Aan u de keuze om of nu zelf iets te regelen ofwel even te wachten tot nieuwe tenue beschikbaar is. Ook tenue sponsoring zal straks strakker worden geregeld. Dit mede i.v.m. afspraken met sponsor ABN Amro. Er is een incentive te verdienen door OZ indien club in zelfde tenue loopt met ABN Amro logo op de borst. Wanneer het nieuwe tenue komt, zal elke shirt vooraf voorzien zijn van deze opdruk op de borst. Specifieke regels voor overige shirtsponsoring volgt zeer binnenkort op de site. Opmerking: Onduidelijkheid m.b.t. de gedragsregels Tenue blijft eigendom.. zou wat nader gespecificeerd mogen worden. Wie is eigenaar (sponsor?). Verder voorstel om in OZ regels in ieder geval wel te verwijzen naar de voorwaarden /regels van de KNHB. Deze suggesties worden ter harte genomen en tekstuele aanpassing wordt gedaan. Tot wie moet men zich wenden voor wedstrijdsecretariaat senioren? (red.: Deze vraag komt van Hosdee, die al enige tijd geleden heeft aangegeven deze taak niet meer uit te voeren). Zowel bestuur als aanwezigen is zich bewust van dit nijpende probleem, maar een directe oplossing is niet voorhanden. A.i. kan worden verwezen naar de clubmanager. Het bestuur zegt toe hiervan haar 1 e prioriteit te maken. Enkele aanwezigen spreken uit een persoon persoonlijk te benaderen. Ad 8. Voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Willem-Jan Derijks Notulist: Ad Kerkhof Aanwezige

Nadere informatie

De voorzitter stelt ook zich zelf voor omdat hij zich er van bewust is dat hij voor velen niet bekend zal zijn.

De voorzitter stelt ook zich zelf voor omdat hij zich er van bewust is dat hij voor velen niet bekend zal zijn. NOTULEN van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Supporters Steunen Feyenoord, hierna te noemen: SSF of de vereniging, gehouden op maandag 3 oktober 2011. WELKOM DOOR DE VOORZITTER De voorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering NWG op 17 mei 2014. Aanwezig: ongeveer 45 leden, inclusief het landelijk Bestuur. 1. Opening

Verslag Algemene Ledenvergadering NWG op 17 mei 2014. Aanwezig: ongeveer 45 leden, inclusief het landelijk Bestuur. 1. Opening Verslag Algemene Ledenvergadering NWG op 17 mei 2014 Aanwezig: ongeveer 45 leden, inclusief het landelijk Bestuur 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Het feit

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering RKVV Bergeijk. 9 november 2012, aanvang 20.30 uur, kantine van RKVV Bergeijk

Notulen Algemene ledenvergadering RKVV Bergeijk. 9 november 2012, aanvang 20.30 uur, kantine van RKVV Bergeijk Notulen Algemene ledenvergadering RKVV Bergeijk. 9 november 2012, aanvang 20.30 uur, kantine van RKVV Bergeijk 1. Opening Voorzitter Eric van der Meijden opent de 84 e vergadering van RKVV Bergeijk. Er

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering Set-Up 69 gehouden op woensdag 7 maart 2012 in Boschzicht te Scherpenzeel.

Verslag algemene ledenvergadering Set-Up 69 gehouden op woensdag 7 maart 2012 in Boschzicht te Scherpenzeel. Verslag algemene ledenvergadering Set-Up 69 gehouden op woensdag 7 maart 2012 in Boschzicht te Scherpenzeel. 1. Opening Voorzitter Jan van de Wetering opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Concept-Notulen Bondsvergadering NHV zaterdag 12 juni 2010 Bondsbureau NHV - Oosterbeek

Concept-Notulen Bondsvergadering NHV zaterdag 12 juni 2010 Bondsbureau NHV - Oosterbeek Concept-Notulen Bondsvergadering NHV zaterdag 12 juni 2010 Bondsbureau NHV - Oosterbeek 1 OPENING De heer Hoes, waarnemend-voorzitter, opent de Bondsvergadering om 10:00 uur. Hij heet alle aanwezigen van

Nadere informatie

2. Mededelingen 2.1 Stand van zaken implementatie meerjarenbeleidsplan (mondeling) 2.2 Data bondsvergadering 2015 (mondeling)

2. Mededelingen 2.1 Stand van zaken implementatie meerjarenbeleidsplan (mondeling) 2.2 Data bondsvergadering 2015 (mondeling) AGENDA BONDSRAADVERGADERING (VOORJAAR) Datum: 24 mei 2014 Locatie: Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal) Aanvang: 10:30 Genodigden: Bondsraadsleden en voorzitters van NJBB commissies De bondsraadsleden

Nadere informatie

**************************************************************************************************************** JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2012-2013

**************************************************************************************************************** JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2012-2013 **************************************************************************************************************** JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2012-2013 Mixed HockeyClub de Warande ****************************************************************************************************************

Nadere informatie

* is apart bijgevoegd ** wordt nagezonden

* is apart bijgevoegd ** wordt nagezonden AGENDA voor de Bondsraadsvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND op zaterdag 15 juni 2013 om 10:00 uur. Locatie: Centrum Oudlaen, Oudlaan 4, 3515 GA UTRECHT, tel.: 030 273 9911 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Blauw Wit Basketball Roosendaal 27 september 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Blauw Wit Basketball Roosendaal 27 september 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Blauw Wit Basketball Roosendaal 27 september 2012 Hoofdstuk I. Definities Artikel I.1 Naam De afdeling draagt de naam Sportverband Blauw-Wit Roosendaal afdeling Basketball, in het

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden bestuur@vri.nl De VRI en het Ngi. Is er nu sprake van een fusie, of niet?

Vragen en Antwoorden bestuur@vri.nl De VRI en het Ngi. Is er nu sprake van een fusie, of niet? Vragen en Antwoorden Het bestuur heeft gemerkt dat er onder de leden van de VRI veel vragen leven, bijvoorbeeld over het samengaan met het Ngi, de plaats van het register of het voortbestaan van de titel

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Vallei d.d. 31 januari 2011 Aanwezig namens het bestuur : Frans Koch (voorzitter), Caroline Ohm (vice-voorzitter), Remko Molenaar (penningmeester), Silvia

Nadere informatie

VERSLAG ALV 2 DECEMBER 2013, BIJLAGE AGENDAPUNT 3 ALV 12-05-2014

VERSLAG ALV 2 DECEMBER 2013, BIJLAGE AGENDAPUNT 3 ALV 12-05-2014 Toelichting voor de leden op het verslag Vanwege de zeer uitgebreide verslaglegging bij agendapunt 10, zijn in dit verslag de overige agendapunten beknopter weergegeven. VERSLAG ALV 2 DECEMBER 2013 AANVANG

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Gewijzigd lid 10, nu lid 11, sub d: door vrijwillig periodiek aftreden van het Bestuurslid

Gewijzigd lid 10, nu lid 11, sub d: door vrijwillig periodiek aftreden van het Bestuurslid Toelichting op wijzigingen in statuten In de hieronder genoemde artikelen zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De doorgestreepte onderdelen zijn komen te vervallen en de in rood weergegeven onderdelen

Nadere informatie

v.v. Hulzense Boys Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2009

v.v. Hulzense Boys Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2009 v.v. Hulzense Boys Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2009 Notulen van de algemene ledenvergadering van de v.v. Hulzense Boys d.d. 18 mei 2009, gehouden te Hulsen op Sportpark Smidserve.

Nadere informatie

2. Mededelingen 2.1 Stand van zaken implementatie meerjarenbeleidsplan (schriftelijk) 2.2 Data bondsvergadering 2015 (schriftelijk)

2. Mededelingen 2.1 Stand van zaken implementatie meerjarenbeleidsplan (schriftelijk) 2.2 Data bondsvergadering 2015 (schriftelijk) DEFINITIEVE AGENDA BONDSRAADVERGADERING (VOORJAAR) Datum: 24 mei 2014 Locatie: Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal) Aanvang: 10:30 Genodigden: Bondsraadsleden en voorzitters van NJBB commissies De bondsraadsleden

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club Gehouden op dinsdag 24 september 2013 in het clubgebouw van RHC

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club Gehouden op dinsdag 24 september 2013 in het clubgebouw van RHC Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club Gehouden op dinsdag 24 september 2013 in het clubgebouw van RHC 1. Opening De voorzitter Geert-Willem van Weert opent om 20.30 uur

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in het statuut opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de verenging.

Nadere informatie

AFWEZIG met kennisgeving: M. van der Borg-Hartman, P. Kirby, B. Sas, L. Verhoeff, P. Zuiderduin

AFWEZIG met kennisgeving: M. van der Borg-Hartman, P. Kirby, B. Sas, L. Verhoeff, P. Zuiderduin VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HC HISALIS 19 NOVEMBER 2014 AANWEZIG: H. van der Wal, R. Austie, J. Flippo, B. Hubert, H. Cozijn, J.K. Sterkenburg, R. Sprenkeling, F. Duivenvoorden, R. van Dorsten, R.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DE LIJN d.d. 25 april 2015

CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DE LIJN d.d. 25 april 2015 CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DE LIJN d.d. 25 april 2015 Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op zaterdag 25 april 2015 in de zaal "Grand Ballroom" van het ss Rotterdam" te Rotterdam. Aanwezig

Nadere informatie

1) Opening Pieter Jelle opent de vergadering en heet iedereen welkom. Roderik Kant is niet aanwezig, Jan Smook komt wat later.

1) Opening Pieter Jelle opent de vergadering en heet iedereen welkom. Roderik Kant is niet aanwezig, Jan Smook komt wat later. Notulen Algemene ledenvergadering 22 juni 2009 Aanwezigen: Bram van der Meer, Joan Reuver, Bianca Bruins, Roel Feltmann, Sandra den Hoed, Mascha Janssen, Arend Boogert, Sander Schenkels, Boudie de Jong,

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

HOCKEYCLUB MIERLO. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen 2012 2013 d.d. 26-09-2013

HOCKEYCLUB MIERLO. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen 2012 2013 d.d. 26-09-2013 HOCKEYCLUB MIERLO www.kiwanis.nl VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen 2012 2013 d.d. 26-09-2013 Aanwezig: Afwezig m.k.: Notulen: zie presentielijst (28 leden) D. en K. Reijnen, H. v. Lipzig,

Nadere informatie

Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2012 2013. 13 december 2013, 17e Verenigingsjaar

Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2012 2013. 13 december 2013, 17e Verenigingsjaar Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2012 2013 13 december 2013, 17e Verenigingsjaar Inhoudsopgave 1. Agenda blz. 2 2. Verslag van de 16 e algemene ledenvergadering van 14 december 2012 blz. 3 t/m 8 3. Ledenbestand

Nadere informatie

Er is bericht ontvangen van de kascommissie gedateerd 22 december 2007. Bij agendapunt 7 wordt hierop teruggekomen.

Er is bericht ontvangen van de kascommissie gedateerd 22 december 2007. Bij agendapunt 7 wordt hierop teruggekomen. Notulen van de 12 e Algemene Vergadering d.d. 14 januari 2008. 1. Opening Om 20.03 uur opent Jaap van den Akker bij afwezigheid van Allan Blom de vergadering met een hartelijk welkom. Aan de hand van een

Nadere informatie

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten zijn

Nadere informatie