KNGF 269ste Algemene Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNGF 269ste Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 KNGF 269ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 3 Verslag van de Algemene Vergadering van het KNGF d.d. 5 juni 2013 Gevraagd besluit: Gedkeuren verslag Algemene Vergadering van het KNGF d.d. 5 juni ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

2 CONCEPT Verslag van de 267 e Algemene Vergadering van het KNGF, gehuden p 5 juni 2013 te Amersfrt Aanwezig zijn: Bestuur De heren E. Zijlstra (vrzitter), H. Kiers, W.A. Grenink (secretaris/penningmeester), H. Gsselink en A. Beens Hfdkantr Mevruw H.J. Veldhuizen Alsmede Vertegenwrdigers en leden Reginale Gentschappen Fysitherapie (RGF n) en specialistenverenigingen (SV n), fysitherapeuten en medewerkers van de kantrrganisatie Verslag: Vidipen Ntuleerservice, Harskamp 1. Opening De vrzitter pent de vergadering m uur met een wrd van welkm. In zijn peningswrd geeft de vrzitter een krte terugblik p de afgelpen turbulente peride. De strategische fcus van het KNGF is helder: fysitherapie bespedigt het herstel, levert gezndheidswinst p, is bewezen ksteneffectief en vrkmt duurdere zrg verderp in de keten. We merken dat deze bdschap nu k dr anderen, bijvrbeeld dr vlksvertegenwrdigers en wrdverders van kepels, verteld gaat wrden. De fysitherapie met zich wel waar blijven maken. Alle berepsgrepen wrden er immers p aangesprken dat zij een vldende wetenschappelijke nderbuwing meten hebben. Vral het laatste jaar wrdt de fysitherapie in tenemende mate gevraagd m uit te leggen wat zij det vr het geld. Dat geeft sms spanning, zeker k gezien het feit dat de patiënt tevreden is. Ok de intramurale fysitherapeuten meten zich intern steeds meer verantwrden. Dat daagt de berepsgrep uit m die verantwrding te willen blijven afleggen. Mrgen p de Kaderdag wrdt samen met ruim 100 cllega s gesprken ver de wijze waarp de nieuwe structuur met gaan landen. Het met een ntwerp van en dr de leden gaan wrden. Alle aanwezige kaderleden wrden van harte uitgendigd m mrgen aan die discussie deel te nemen. In reactie p de zinsnede in AV Next dat de fysitherapeut natuurlijk zijn bterham met verdienen maar dat dit niet het vertrekpunt is van het vak, is vanuit de reginale vergaderingen pgemerkt dat het KNGF wel g met hebben vr de zakelijke kant van het vak. Bedeld is dat de inhud van het vak het belangrijkste aspect is, maar een gede bterham is natuurlijk k relevant. De prep is m dat de kmende jaren vanuit de inhud te bewerkstelligen. Vandaag wrden twee nieuwe RGF-vrzitters welkm geheten: Brechtus Engelsma (RGF Het Nrden) en Arthur Hfland (RGF Randstad West). De vrzitter wenst beide heren veel succes in hun nieuwe rl en verhandigt hen ter verwelkming een mi beket blemen. Marles Meurs (RGF Het Nrden) en Wendy Tavenier (RGF Randstad West) zijn als vrzitter afgetreden. De vrzitter richt zich met een wrd van dank vr hun inzet tt beide dames en verhandigt hen een mi beket blemen en de Wereld Bsatlas. 2. Ingekmen stukken en mededelingen Vaststellen agenda: De agenda wrdt ngewijzigd vastgesteld. Er zijn geen ingekmen stukken. Bericht van verhindering: - Hans Kamerling, vrzitter RGF Nrd-Hlland, is vanavnd verhinderd. Hij wrdt vervangen dr Jacques Krmer. 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

3 - Van de specialistenverenigingen zijn de vlgende vrzitters verhinderd: Helen Anderssn (NVZF), Jan Verberne (NVRF), Leendert Tissink (VHL) en Annelies Pl (NVMT). Helen Anderssn wrdt vervangen dr Jan Lgeman. Er is een extra Algemene Vergadering p dinsdag 26 nvember a.s. vr de KNGF-statuten en een gedeelte van het huishudelijk reglement. Het kantr gaat met de besturen in verleg ver de reginale verleggen die daaraan vrafgaand met plaatsvinden. Daarver kmt ng bericht. 3. A. Vaststellen verslag Algemene Vergadering d.d. 12 december 2012 Redactineel: Er zijn geen redactinele pmerkingen. Het verslag wrdt ngewijzigd vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). Inhudelijk: De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) had een vraag gesteld ver de wijze waarp cllega s met elkaar mgaan. Hij vraagt f dit iets is m aan de cmmissie Ethiek vr te leggen. De vrzitter geeft aan daarver te zullen nadenken. Hij vindt het k een vraag vr de Kaderdag mrgen. Het gaat p de Kaderdag immers k ver cultuur. De heer Kiers meldt dat er in het berepscmpetentieprfiel (en daarmee in het nderwijs) een aparte ethische paragraaf zal kmen. De heer Nieuwenhuis verduidelijkt het in een tijd dat de fysitherapie bezig is met marktpsitinering, van belang te vinden dat gebrgd wrdt dat fysitherapeuten p een gede manier met elkaar m blijven gaan. De vrzitter stelt dat dit waar ndig zichtbaar zal wrden gemaakt. 3. B. Vaststellen verslag Algemene Vergadering d.d. 3 april 2013 Redactineel: Er zijn geen redactinele pmerkingen. Het verslag wrdt ngewijzigd vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). Inhudelijk: Pag. 27, rndvraag: Onder verwijzing naar het antwrd p haar vraag ver Kwaliteit in Beweging (KIB), merkt mevruw Tet (RGF Grt Gelre) p dat er in haar Reginale Ledenvergadering (RLV) een ander antwrd werd gegeven p de vraag naar het mment van aftrap en f er een g-n g mment kmt. De leden van RGF Grt Gelre willen weten f er een afkapmment kmt. De heer Kiers zet uiteen dat KIB vanuit de eigen kracht uitgerld gaat wrden. Het KNGF zet dit systeem in de wereld, maar tegelijkertijd is er de delstelling dat er daarnaast niet ng een ander systeem met zijn. Als die delstelling niet wrdt gehaald, dan is het traject dus mislukt. Dat zu het afkapmment genemd kunnen wrden. Als er per niet een unifrm systeem is, dan is het prject mislukt. Mevruw Tet wijst p de vele maatschappelijke vrbeelden die er zijn van grte prjecten die uit de hand lpen znder dat men dat ng in de gaten heeft. In dat kader infrmeert zij naar de delen die in de tijd zijn uitgezet. De leden willen een aantal vaste punten hebben. De heer Kiers antwrdt dat de tussenstappen en de delen gedefinieerd zijn. Tussentijds wrdt steeds de stand van zaken pgemaakt en bijgestuurd, want er zijn veel variabelen die niet te beïnvleden zijn. De vrzitter meldt dat het Algemeen Bestuur (AB) zal bewaken dat het prject cnfrm planning verlpt. Als er in de tijd méér kan wrden aangegeven, dan laat het AB dat weten. De heer Smit (NVFS) wijst erp dat KIB is ingebed in een langetermijnvisie, waarbij wrdt uitgegaan van de autnme pererende prfessinal ndersteunt dr het kwaliteitsbeleid. Dat met dus breder gepresenteerd wrden; daar met niet de discussie p één issue wrden geverd. 4. Jaarverslag KNGF 2012 De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) vindt dat de teksten bij de prjecten 1. (Campagne) en 2. (Relatiebeheer) nder het thema Markt vral een gednieuwsverhaal zijn. Hij wijst p de ntwikkeling in de markt dat er minder gebruik wrdt gemaakt van ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

4 fysitherapie en vindt dat het ged was geweest als daarver in het jaarverslag k enige reflectie had gestaan. Mevruw Veldhuizen zet uiteen dat het jaarplan vrij glbaal is pgesteld en dat daaruit vlgt dat k het jaarverslag wat meer glbaal is. De pzet van het jaarplan wrdt nu veranderd meer meetbaar ingericht en daarmee zal k p een andere manier gerapprteerd wrden. Intern zal ged de discussie wrden geverd; wat hebben we ged gedaan en wat meten we verbeteren. De vraag is echter k f een jaarverslag dat tevens vr externe deleinden is bedeld, de juiste plek is m dit srt signalen te nteren. Besluit: Het jaarverslag KNGF 2012 wrdt vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). 5. Financieel jaarverslag 2012 Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) meldt dat een aantal leden in de RLV het eigen vermgen van het KNGF erg grt vindt. De RLV heeft vervlgens het punt in stemming gebracht m via de vrzitter het AB de pdracht te geven m p een verantwrde manier te kmen tt een verlaging van het eigen vermgen. Daarbij werd verlaging van de cntributie genemd, met name vr pas afgestudeerde fysitherapeuten. De heer Grenink zet uiteen dat er in 2012 een rendement van ruim 10% is gehaald p het eigen vermgen. Dat is een enrme meevaller, maar dat kan in de tekmst k anders zijn. Er is niet een garantie wat het rendement in vlgende jaren zal zijn, dus het geld kan niet terugvleien in de kas vr meerjarige prjecten, maar alleen vr eenmalige prjecten. Verder is het z dat het KNGF zich met huden aan hetgeen de accuntant vrschrijft als eigen vermgen m aan de betalingsverplichtingen te kunnen vlden als het KNGF phudt te bestaan. Het vrgeschreven bedrag is verigens lager dan het eigen vermgen dat het KNGF nu heeft. Wat de cntributie betreft is het z dat het afschaffen van de RGF n al leidt tt een daling van het cntributiebedrag van 45 tt 90. Vr studentleden die daarna lid wrden, is er de gedachte m een aangepaste cntributie mgelijk te maken; dat wrdt ng verder uitgewerkt. Verder cnstateert het bestuur dat leden vanuit de intramurale hek pzeggen vanwege de cntributie, terwijl ca s het mgelijk maken m dat geld terug te krijgen. Het bestuur wil daar extra aandacht aan gaan besteden. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) merkt p dat cllega s bij hem in de instelling die lid zijn van het IOF, per maand méér verhuden dan de cllega s die lid zijn van het KNGF. Dat kmt drdat de werkgever het IOF lidmaatschap vlledig vergedt, terwijl de KNGF cntributie maar deels wrdt verged. Misschien kan er wat geschven wrden, zdat de KNGF cntributie wat lager wrdt. De heer Grenink geeft aan dat het AB dit punt ng weer eens bij vakbnd FBZ met aankaarten. De vrzitter zegt te dat het AB in de najaarsvergadering een uitspraak zal den ver de mgelijkheden van het differentiëren van de tarieven. Besluit: Het financieel jaarverslag KNGF 2012 wrdt vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). 6. Decharge penningmeester Er zijn geen pmerkingen. Besluit: Aan de penningmeester en aan het bestuur wrdt unaniem decharge verleend vr het geverde financiële beheer respectievelijk het geverde financiële beleid in 2012 (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). 7. Infrmatie ver actuele nderwerpen Najaarscampagne Plispluimen Telichting dr de heer Beens Met de najaarsactie Plispluimen heeft het KNGF actie geverd met de fcus p de aandacht van de cnsument vr de aanvullende verzekering (AV). Het streven was m de tegang tt de fysitherapie z ged mgelijk te laten blijven. Met de actie is een signaal richting zrg- 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

5 verzekeraars afgegeven dat de berepsgrep het belangrijk vindt dat zrgverzekeraars dit srt plissen in de markt zetten. De gekzen criteria waren 27 f meer zittingen gedekt en geen medische keuring. Dr kantr zijn 350 plissen gescreend, en er bleven er 55 ver. Die zijn allemaal via internet, radi, psters en dagbladen gecmmuniceerd en in de tlkit fysitherapeuten vermeld. De evaluatie van de campagne is uitgeverd p het niveau van de cnsument, leden, zrgverzekeraars en kantr. - Het cnsumentennderzek dr Ipss wijst uit dat er aandacht vr de AV is gegenereerd. Van de cnsumenten kent 20% van de mensen de campagne en bekijkt de eigen AV, 30% kent de site en 3% bezekt de site tijdens de campagne. Wat de aandacht vr de AV betreft lijkt de campagne dus redelijk geslaagd. De heer Obbens (RGF Amstel, Meerlanden & Amsterdam) vraagt f gekeken is f mensen aandacht hebben gehad vr de criteria die de berepsgrep belangrijk acht. De heer Beens antwrdt dat dit niet specifiek is nderzcht. - Zrgverzekeraars hebben de actie gevlgd, maar kenden er niet veel waarde aan te, in die zin dat het niet richtinggevend is geweest vr hun plisbeleid. Zij kersen vral p eigen strategie en cmmercieel beleid. Wel kijken zrgverzekeraars welwillend naar de inspanningen van de berepsgrep m de cnsument duurdere plissen te adviseren. Desgevraagd naar de reactie van Salland p de campagne c.q. de grte actie die in Deventer is geverd en het grte verlp in verzekerden dat zich daar heeft vrgedaan, merkt de heer Smit (NVFS) p dat Salland een heel reginale speler is. De grte zrgverzekeraars zien minder effect van dergelijke acties. - Binnen het KNGF is een werkgrep samengesteld vanuit de leden m de resultaten van de campagne in het veld te evalueren. De werkgrep is verdeeld ver het vervlg van de(najaars)actie; de een wil zich fcussen p de zrgverzekeraar, de ander p de patiënt, en de een wil actiematig te werk gaan terwijl de ander vr een thematische aanpak kiest. Wel is ieder het erver eens dat er meer fcus met kmen p de zgn. cntent marketing aanpak. Dat wil zeggen dat de berepsgrep het hele jaar dr breed aanwezig is met het hele fysitherapie aanbd; de patiënt met die infrmatie kunnen vinden p die plekken waar hij zekt. De leden van de werkgrep waren het er k unaniem ver eens dat in ieder geval de leden ingezet meten blijven wrden als intermediair richting klant in deze bdschappen. De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) vraagt f de leden van de werkgrep mensen zijn die verstand van marketing hebben. Z niet, dan zu hij willen adviseren m bij een prfessineel bureau te rade te gaan. De heer Beens antwrdt dat er k verleg is geweest met een bureau dat deskundig is p dit gebied. Dat bureau heeft mede het begrip cntent marketing ingebracht. Het is de heer Smit (NVFS) niet duidelijk wat het del c.q. de achterliggende strategie van de campagne is geweest. Als slechts 20% van de mensen de campagne kent, lijkt z n campagne hem k niet de juiste weg m de bekendheid met de fysitherapie te vergrten. De heer Beens antwrdt dat het del van de campagne is geweest m de cnsument bewust te maken van het aanbd fysitherapie en de mgelijkheden die aanvullende verzekeringen daarin bieden. - De evaluatie p kantr wijst uit dat het selecteren van de plissen cmplex is geweest, k in juridische zin; want als het KNGF harde uitspraken det, dan kan het KNGF daarvr (k juridisch) ter verantwrding wrden gerepen. Dat brengt een zeker afbreukrisic met zich mee, iets waarmee rekening met wrden gehuden. Ok meten we bij zulke acties ppassen, dat we niet het verwijt krijgen dat we vr eigen parchie preken. Het AB heeft naar aanleiding van deze actie beslten tt een thematische rute het hele jaar dr (cntent marketing strategie) en een actierute in het najaar. Ok bij calamiteiten met snel een campagne kunnen wrden pgezet. Het budget ( ) is lager dan vrheen mdat er nu minder krte campagnes zullen wrden geverd. In plaats daarvan wrdt er het ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

6 hele jaar dr vrlichting gegeven p die plaatsen waar de ntvankelijke cnsument zit, en in het najaar is er dan een aparte actie. Dat wrdt nu allemaal uitgewerkt. De heer Obbens (RGF Amstel, Meerlanden & Amsterdam) attendeert erp dat via Ggle waarschijnlijk heel makkelijk te vinden is welke mensen met fysitherapie bezig zijn. De heer Smit (NVFS) wijst erp dat alle tandartsen, specialisten en zrgverzekeraars zich tegen het einde van het jaar p de markt van de verzekerden strten. Gezien het beperkte budget lijkt het hem niet zinvl m te midden van het advertentiegeweld van al die andere partijen k te gaan adverteren. Hij ppert de suggestie m na 1 februari van het jaar een campagne te huden. Mevruw Veldhuizen verwacht dat een najaarscampagne wel degelijk zinvl is als dr het jaar heen de geesten rijp zijn gemaakt vr de bdschap die dan wrdt uitgedragen. De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) merkt p niet blij te zijn met de resultaten van de campagnes van de afgelpen jaren, maar hij denkt dat de fysitherapie met ppassen m nu campagne te gaan veren. De zrg staat immers p alle punten in een kwaad daglicht. Dr nu de aandacht p de fysitherapie te gaan vestigen, zullen er k veel pijlen p de fysitherapie gericht gaan wrden. Het vrstel vr de actierute kmend najaar ziet er als vlgt uit: - Fcus p de cliënt/cnsument: he ga ik fysitherapie betalen/verzekeren? - App in samenwerking met Cnsumentenbnd, NPCF en Independer. - Cliënt/cnsument p basis van meerdere criteria leiden naar een plis die bij hem/haar past (spin ff: signaalfunctie zrgverzekeraars). De vrzitter merkt p dat e.e.a. verder uitgewerkt gaat wrden. Suggesties zijn welkm. De heer Vrneveld (NVOF) brengt een uitzending eind vrig jaar van Radar in herinnering waarin werd vrgerekend dat een AV eigenlijk niet ndig is. In een uitzending van Een Vandaag werd duidelijk dat het daar bij de lagere inkmens dus mis gaat. Hij vraagt m aandacht vr het prbleem van de nbereikbaarheid van de fysitherapie vr de lagere inkmens. De heer Beens stelt dat daar k een lijn naar de zrgverzekeraars ligt; die zuden daarin partner kunnen zijn. De heer Vrneveld geeft aan dat bij hem in de gemeente in samenwerking met de zrgverzekeraar een ged fysitherapie aanbd tt stand is gekmen. De vrzitter merkt p dat het fysitherapie aanbd in Amsterdam juist veel minder ged is gewrden. Het is een nderwerp m p strategisch niveau aandacht vr te hebben. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) stelt de samenwerking in eerste, tweede en derde lijn aan de rde. Er is een ntitie ver de eerste lijn, en er wrdt gewerkt aan een ntitie ver de tweede en derde lijn. Hij vraagt f er misschien één ntitie met kmen. De heer Beens antwrdt dat het uiteindelijk de bedeling is dat er één integrale ntitie marktpsitinering kmt. Die zal in 2014 tt stand kmen en per 2015 ingaan. De basis vr die integrale ntitie zullen de afznderlijke ntities ver eerste, tweede en derde lijn zijn. De heer Westerik zu graag zien dat gecmmuniceerd wrdt, dat gewerkt wrdt naar één ntitie, maar dat vanwege de achterstand in de psitinering van de tweede en derde lijn daar nu een speerpunt van is gemaakt. Gemeld met wrden dat de fysitherapie één is. Onder verwijzing naar de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) vraagt de heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) f er in de samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) iets gebeurt waar de leden/regi iets aan hebben. Mevruw Veldhuizen antwrdt dat met andere zrgaanbieders de afspraak is gemaakt m de VNG in het verenigd eerstelijns verleg (VELO) uit te ndigen m te bespreken wat de mgelijkheden zijn. Verder is het KNGF cncrete prducten aan het ntwikkelen die erte meten leiden dat de fysitherapie meer gevel bij en grip p de ntwikkelingen krijgt. Tt slt zij pgemerkt dat de huisartsen zjuist een flder huisarts en gemeente hebben uitgebracht. De andere zrgaanbieders hebben deze gekregen. Het algemene deel kan vr de eigen berepsgrep vergenmen wrden, alleen het stuk ver de fysitherapie met dan ng pgesteld wrden. Het KNGF gaat kijken f z n flder specifiek vr de fysitherapie als tl ntwikkeld kan gaan wrden. 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

7 Zrgmakelaar Telichting dr de heer Beens De discussie ver de zrgmakelaar is p dit mment weer actueel nu Eldermans & Geerts Advcaten uit Zeist de mgelijkheid biedt p te treden als zrgmakelaar vr fysitherapeuten als er een ndergrens is van meer dan 500 deelnemers. Het AB is van plan m de leden te infrmeren ver hetgeen de zrgmakelaar vr de fysitherapeut det en waarin dat verschilt van hetgeen het KNGF vr zijn leden det. Op die manier kunnen de leden kiezen f zij vr hun praktijk een meerwaarde zien in het inschakelen van een zrgmakelaar. Het KNGF treedt vr de grte grep p, waarbij het KNGF zich expliciet richt p het beïnvleden van het gehele inkptraject zrgverzekeraars. De zrgmakelaar richt zich primair p het eindresultaat van het cntract zelf. Een zrgmakelaar kan k vr een kleinere grep ptreden. Een zrgmakelaar kan niet ver de prijs nderhandelen. Er is in de markt geen schaarste aan fysitherapie en daarmee heeft k de zrgmakelaar te maken. De fysitherapie heeft vrlpig ng een te grt aanbd en dat maakt dat de zrgmakelaar qua tarifering k niet heel veel kan bereiken vr het tarief. Met het g p het managen van de verwachtingen van de achterban met dat in het achterhfd wrden gehuden. De kmende dagen wrden de leden via FysiENieuws geïnfrmeerd ver de plussen en minnen van het inschakelen van een zrgmakelaar. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) waarschuwt ervr m in de cmmunicatie naar de leden te niet te veel in de verdediging te gaan. Hij adviseert m te melden dat er vrig jaar nderzek naar is gedaan en dat er ten weinig belangstelling was. Gevraagd wrdt f het KNGF er zicht p heeft he de markt vr fysitherapie zich de kmende tijd ntwikkelt. Vr de marktpsitinering is een verscht aan fysitherapeuten een grt prbleem. Mevruw Veldhuizen merkt p dat een grt prbleem is dat de berepsgrep p dit mment geen invled heeft p de uitstrm van de pleiding fysitherapie. De heer Smit (NVFS) wijst erp dat kennis van de in- en uitstrm niet een betere psitie plevert. In die zin is een nderzek niet echt zinvl. Mevruw Veldhuizen zet uiteen dat p dit mment in kaart wrdt gebracht welke bewegingen zich allemaal in het berepsveld vrden. Eind juni kmen daarvan de eerste resultaten. Dat wrdt nu eerst afgewacht. In september wrdt de vraag geagendeerd f het zinnig is m dit srt dingen te nderzeken. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) denkt niet dat het mgelijk is m te vrspellen he de markt zich ntwikkelt, want er zijn veel te veel variabelen. De heer Beens brengt het NIVEL nderzek van een aantal jaren geleden in herinnering. Dat resulteerde in vier scenari s en gaf p die manier heel weinig handvatten. De vrzitter nderkent dat de vraag is wat het nut is van z n nderzek, maar aan de andere kant met de fysitherapie wel enig gevel hebben bij de materie. De vrzitter merkt p dat de Cmmissie Zrgberepen en Opleidingen bij het Cllege vr Zrgverzekeringen bezig is met een nieuw ntwerp van het berepenprfiel in de gezndheidszrg in Nederland. Dat zu een ingewikkelde en heel andere discussie kunnen wrden dan die ver berepskrachtenplanning. Het AB kmt daar p terug als er meer zicht is p de uitkmst van die cmmissie. Kwaliteit Telichting dr de heer Kiers Na psitieve reacties in de RLV s p KIB is dit aan de zrgverzekeraars vrgelegd. Zij hebben aangegeven mee te willen helpen m uitvering te geven aan dit KNGF kwaliteitsbeleid en de uitgangspunten ervan mee te willen nemen naar een stichting die uitvering geeft aan dit beleid. Ok de patiëntenvereniging wil daar graag aan meeden. De frmele instemming is er ng niet, maar de patiëntenvereniging is wel uitermate geïnteresseerd. Er is p initiatief van het KNGF weer een nieuwe leerstel ingericht vr de fysitherapie. Prf. dr. Thea Vliet Vlieland is bijznder hgleraar Delmatigheid van revalidatieprcessen, in het bijznder fysitherapie. De leerstel is gevestigd bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Er zitten p dit mment ng twee mensen in de pijplijn vr een leerstel en mgelijk kmt daar p termijn ng een derde bij. Over een paar weken gaat het KNGF in gesprek met de ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

8 Lbby bestaande hgleraren ver de vraag he er structureel vrm kan wrden gegeven aan de wetenschappelijke inbedding, waarbij wrdt gedacht in de richting van cnglmeraten van nderzeksgrepen en aan leerstelenclusters. Dit sluit nauw aan bij de ntwikkeling die de wetenschappelijke en specialistenverenigingen p dit mment drmaken richting verantwrdelijkheid vr de valrisatie van de kennis. Er vlgt ng een uitndiging m te bespreken he de specialistenverenigingen binnen de nieuwe vereniging vrm zal wrden gegeven. Telichting dr de vrzitter Mevruw Veldhuizen en de vrzitter hebben een bezek gebracht aan vrijwel alle fractiewrdverders, waarnder aan Anne Mulder wrdverder van de VVD-fractie. Bekend was dat de VVD niet enthusiast was ver de benadering die het KNGF had ingezet: fysitherapie bespedigt het herstel, levert gezndheidswinst p, is bewezen ksteneffectief en vrkmt duurdere zrg verderp in de keten. Het was pvallend dat deze wrdverder een aantal keren aangaf inmiddels vertuigd te zijn. Het dilemma was echter dat dan de financieringsschtten in de verzekeringspakketten verschven zuden meten wrden. Er met dan budget van de tweede en derde lijn naar de eerste lijn te. In het licht van reeds met de intramurale instanties gemaakte afspraken, die vlumegrei mgelijk maken. is het niet helder f de minister bereid is m dit ter discussie te stellen. Dat zu immers inhuden dat de minister p de eerder gemaakte afspraken terug zu meten kmen. Het KNGF heeft er veel in geïnvesteerd m zijn bdschap vr het vetlicht te brengen en inmiddels begint dat geluid breder in verschillende fracties dr te klinken. Na de zmer gaat het KNGF pnieuw bij alle fractie-wrdverders langs. Het is belangrijk m de bdschap telkens pnieuw te herhalen. In dit kader is k de petitie aangebden inzake de restitutiebepaling in de Zrgverzekeringswet (Zvw) en de restitutieplis in de AV. Het Kabinet heeft het vrnemen in de Tweede Kamer liggen m de restitutiebepaling in de naturaplis af te schaffen en heeft in het Regeerakkrd het vrnemen liggen m de restitutieplis in de BV nmgelijk te maken. Daar is veel weerstand tegen, want het maakt de verhudingen in de markt ng nevenwichtiger. Daarm is een petitie pgesteld, die uiteindelijk handtekeningen kreeg. Het was wel een beetje teleurstellend dat een aantal eerstelijns partijen p het laatste mment niet mee hebben gedaan met de petitie die uiteindelijk dr drie partijen is aangebden. Het ITS nderzek liet een afnemende tegang tt fysitherapie zien vr mensen met een laag inkmen. Het nderzek was gekppeld aan pstcdes. De uitkmst heeft geleid tt Kamervragen van de SP en tt mties. De huisartsen hebben eenzelfde type nderzek gepubliceerd waaruit blijkt dat mensen zrg mijden vanwege de hge ksten. Op de eerste plaats van zrg die de mensen mijden, staat de GGZ en p de tweede plaats de fysitherapie. Niet bekend is f die uitkmst in de Tweede Kamer aan de rde gaat kmen. Het KNGF is regelmatig p televisie. De ervaring de afgelpen maanden is dat er vele dagen wrdt gefilmd en dat er dan 30 secnden wrdt uitgeznden, maar het KNGF laat zichtbaar zijn stem hren. Het nderzek van het NIVEL rnd beweegzrg, huisarts en fysitherapeut en de rl die deze zrgaanbieders zuden kunnen vervullen, is vr het KNGF weer een kapstk m zijn visie aan p te hangen. Het KNGF zit aan tafel bij een debat ver preventie. De heer Kiers vult aan dat in het berepscmpetentieprfiel dat wrdt geschreven, preventie in vier verschillende srten wrdt nderscheiden: algemene preventie (Pstbus 51 sptjes), selectieve preventie ( wandelen met kinderen met vergewicht ), geïndiceerde preventie (betreft een persn) en zrggerelateerde preventie (betreft iemand die ziek is). De eerste twee srten hebben betrekking p grepen, de laatste twee srten p individuen. In het berepscmpetentieprfiel dat vrgelegd gaat wrden, wrdt gesteld dat de grens precies p de helft ligt. Dat wil zeggen dat zwel geïndiceerde als zrggerelateerde preventie fysitherapie is, en de algemene en selectieve preventie niet. De fysitherapeut kan daar wel een meerwaarde hebben, maar het prduct is 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

9 geen fysitherapie. Bij geïndiceerde en zrggerelateerde preventie gaat het m een persnlijk prbleem, dan is het wel fysitherapie. De heer Obbens (RGF Amstel, Meerlanden & Amsterdam) wijst erp dat het besluit dat iets geen fysitherapie is, direct tt BTWcnsequenties leidt. Hij verzekt m dat mee te nemen in de discussie. De minister heeft heel veel meldingen gehad p het Meldpunt Verspilling in de Zrg. Niet uit te sluiten valt dat er rnd fysitherapie k meldingen zijn gedaan. De PVV heeft een Meldpunt Fraude ingericht, daar werd k fysitherapie in genemd. Het KNGF tracht te achterhalen wat vr srt meldingen het zijn. De minister heeft gezegd er in het najaar in de Tweede Kamer p terug te zullen kmen. De vrzitter merkt p dat de fysitherapeuten een verantwrdelijkheid hebben als het erm gaat he zij zich gedragen en f zij ged kijken naar gepast gebruik. Niet méér behandelen dan strikt ndig is, dat wrdt een dminant thema de kmende jaren, k in het debat ver aanvullende pakketten. Daar ligt vr de berepsgrep ng wel een pgave. 8. Rndvraag Naar aanleiding van een accreditatieaanvraag die de heer Smit (NVFS) bij het KNGF heeft ingediend, vraagt hij m aandacht vr de situatie dat een afgernde MBA studie nauwelijks tt niet scrt in het algemene gedeelte. De vrzitter geeft aan dat dit punt wrdt meegenmen. De heer Krmer (RGF Nrd-Hlland) meldt dat er in zijn RLV verbazing was dat er niet p de trmmel wrdt geslagen dat de beheersaudit per verdwijnt. De heer Kiers zet uiteen dat het KNGF de tezegging van zrgverzekeraars heeft dat als het systeem van de berepsgrep werkt, zij bereid zijn m de beheeraudits te vervangen dr het KNGF systeem. Op het mment dat dit het geval is, zal het KNGF dat luid gaan verkndigen. De heer Rümke (RGF Zuidwest Nederland) rept het AB en de leden p m de rest van het jaar te te werken naar de nieuwe verenigingsdemcratie. Het lijkt hem vreemd m in januari vlgend jaar peens heel anders te gaan handelen. Hij wil aan die transitie meewerken. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) vraagt naar de betrkkenheid van het KNGF bij de Better in, Better ut (BiB) pilts en de nderhandelingen met zrgverzekeraars daarver. De heer Beens antwrdt dat het KNGF samen met Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) en Nederlandse Organisatie vr tegepast-natuurwetenschappelijk nderzek (TNO) hard aan het BiB mdel werkt. Geprbeerd wrdt m tt een kersbepaling te kmen he de richtlijn eruit met gaan zien. De heer Westerik wijst p de lkale initiatieven die er zijn en waarschuwt waakzaam te zijn dat lkale partijen niet het initiatief vernemen. De heer Beens stelt dat het daarm belangrijk is dat het BiB cncept z spedig mgelijk naar buiten kmt. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) infrmeert naar de stand van zaken rnd de declaraties 1850/1860. De heer Beens zet uiteen dat indertijd is gezegd dat dit bij Zrgverzekeraars Nederland (ZN) ligt en dat het KNGF samen met ZN naar de Nederlandse Zrgautriteit (NZa) gaat. Het laatste bericht is dat ZN en NZa vinden dat het KNGF die prestatiebeschrijvingen samen met alle kepels tegelijk met den. Dat betekent dat het dan niet per kan wrden ingeverd. In een pging dat tch te realiseren, heeft het KNGF gebruikgemaakt van de mgelijkheid m het vrstel eenzijdig bij de NZa in te dienen. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) ppert de suggestie m bij het Meldpunt Verspilling in de Zrg te melden dat fysitherapeuten patiënten eerst naar de huisarts sturen vr een verwijzing mdat ze dan in ieder geval zeven zittingen hebben als dat in de AV van de verzekerde zit. Een ander idee is m te melden dat de cnservatieve behandeling van een vrste kruisband letsel gedkper is dan direct pereren (kijk dus de chrnische lijst ng eens na). Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) merkt p dat de prep die het KNGF heeft gedaan m schrijnende gevallen te melden bij het meldpunt dat daarvr is ingesteld, p pstcde gericht was. Het is de wens van haar RLV dat iedereen - dus k bijvrbeeld k mensen die geen zrg kunnen bereiken - schrijnende gevallen kan aanbrengen bij dat meldpunt. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) vraagt naar de kapitaalafhandeling van de RGF n. De heer Grenink zet uiteen dat de stuurgrep aan Huizenga heeft gevraagd m hiernaar te ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

10 kijken. Die heeft hierver een stuk geschreven en de aanbevelingen daarin zijn vandaag in het AB besprken. In financiële zin is het vr RGF n het meest gunstig m naar een juridische fusie te gaan tussen RGF en KNGF. Dit is efficiënter dan wanneer alle RGF n een eigen stichting inrichten. De gelden van de RGF n kunnen wrden germerkt vr activiteiten in de betreffende regi. Het vrdeel van het inbrengen van het geld in het KNGF is k dat er verantwrding en (maximale) transparantie aan de leden kan wrden afgelegd. Bij een stichting kan dat niet; deze heeft immers geen leden. De regiadviesraad, die per regi wrdt ingezet, krijgt tezicht p de besteding van het vermgen. Zeker als alle regi s deze vergang allemaal tegelijk den, biedt dat snelheid en inzichtelijkheid. Het kader krijgt de infrmatie ng tegestuurd. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) merkt p dat zrgverzekeraars, wat de chrnische lijst betreft, heel veel meite met hun systemen hebben m de drempel en afhandeling vr elkaar te krijgen. Als de fysitherapie iets wil met die drempel, dan kunnen zrgverzekeraars dus als medestanders wrden gebruikt. Mevruw Veldhuizen merkt p dat de administratieve belasting een drn in het g is bij veel partijen. Het KNGF heeft binnenkrt in VELO-verband een rndetafel verleg, k met zrgverzekeraars, en daar staat k dit punt p de agenda. Mevruw Van Riesen (RGF Grt IJsselland) stelt de situatie aan de rde dat als een patiënt nvldende verzekerd is en niet zelf gaat betalen, de prijs dr de zrgverzekeraar wrdt bepaald terwijl de fysitherapeut een directe betaalrelatie heeft met de patiënt. De vrzitter meldt dat deze kwestie is vrgelegd bij de NZa en dat het KNGF vervlgens in berep is gegaan bij het Cllege van Berep vr het Bedrijfsleven. Daar is net de schriftelijke afhandeling rnd en vindt de mndelinge behandeling ver een halfjaar plaats. Het KNGF zal cmmuniceren dat dit lpt en dat het ng een tijd kan duren vr de uitkmst kmt. Wellicht kan deze kwestie aanhangig wrden gemaakt bij een meldpunt. Mevruw Veldhuizen merkt p dat er systemen zijn waar de fysitherapeut realtime kan kijken wat de verzekeringsgraad is en heveel behandelingen fysitherapie een patiënt heeft gehad. Gekeken wrdt f dit een instrument is dat we al in kunnen zetten. Is dit mgelijk, dan haal je aan de vrkant al een prbleem weg. 9. Sluiting Niets meer aan de rde zijnde, sluit de vrzitter m 20:30 uur de vergadering. 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie,

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie, Van: Albert Vermue [mailt:avermue@uvw.nl] Verznden: wensdag 9 juli 2014 14:02 Onderwerp: Verspreiding stukken klankbrdgrep 27 juni jl. Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hfden cmmunicatie, Op

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie