KNGF 269ste Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNGF 269ste Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 KNGF 269ste Algemene Vergadering Bijlage bij agendapunt 3 Verslag van de Algemene Vergadering van het KNGF d.d. 5 juni 2013 Gevraagd besluit: Gedkeuren verslag Algemene Vergadering van het KNGF d.d. 5 juni ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

2 CONCEPT Verslag van de 267 e Algemene Vergadering van het KNGF, gehuden p 5 juni 2013 te Amersfrt Aanwezig zijn: Bestuur De heren E. Zijlstra (vrzitter), H. Kiers, W.A. Grenink (secretaris/penningmeester), H. Gsselink en A. Beens Hfdkantr Mevruw H.J. Veldhuizen Alsmede Vertegenwrdigers en leden Reginale Gentschappen Fysitherapie (RGF n) en specialistenverenigingen (SV n), fysitherapeuten en medewerkers van de kantrrganisatie Verslag: Vidipen Ntuleerservice, Harskamp 1. Opening De vrzitter pent de vergadering m uur met een wrd van welkm. In zijn peningswrd geeft de vrzitter een krte terugblik p de afgelpen turbulente peride. De strategische fcus van het KNGF is helder: fysitherapie bespedigt het herstel, levert gezndheidswinst p, is bewezen ksteneffectief en vrkmt duurdere zrg verderp in de keten. We merken dat deze bdschap nu k dr anderen, bijvrbeeld dr vlksvertegenwrdigers en wrdverders van kepels, verteld gaat wrden. De fysitherapie met zich wel waar blijven maken. Alle berepsgrepen wrden er immers p aangesprken dat zij een vldende wetenschappelijke nderbuwing meten hebben. Vral het laatste jaar wrdt de fysitherapie in tenemende mate gevraagd m uit te leggen wat zij det vr het geld. Dat geeft sms spanning, zeker k gezien het feit dat de patiënt tevreden is. Ok de intramurale fysitherapeuten meten zich intern steeds meer verantwrden. Dat daagt de berepsgrep uit m die verantwrding te willen blijven afleggen. Mrgen p de Kaderdag wrdt samen met ruim 100 cllega s gesprken ver de wijze waarp de nieuwe structuur met gaan landen. Het met een ntwerp van en dr de leden gaan wrden. Alle aanwezige kaderleden wrden van harte uitgendigd m mrgen aan die discussie deel te nemen. In reactie p de zinsnede in AV Next dat de fysitherapeut natuurlijk zijn bterham met verdienen maar dat dit niet het vertrekpunt is van het vak, is vanuit de reginale vergaderingen pgemerkt dat het KNGF wel g met hebben vr de zakelijke kant van het vak. Bedeld is dat de inhud van het vak het belangrijkste aspect is, maar een gede bterham is natuurlijk k relevant. De prep is m dat de kmende jaren vanuit de inhud te bewerkstelligen. Vandaag wrden twee nieuwe RGF-vrzitters welkm geheten: Brechtus Engelsma (RGF Het Nrden) en Arthur Hfland (RGF Randstad West). De vrzitter wenst beide heren veel succes in hun nieuwe rl en verhandigt hen ter verwelkming een mi beket blemen. Marles Meurs (RGF Het Nrden) en Wendy Tavenier (RGF Randstad West) zijn als vrzitter afgetreden. De vrzitter richt zich met een wrd van dank vr hun inzet tt beide dames en verhandigt hen een mi beket blemen en de Wereld Bsatlas. 2. Ingekmen stukken en mededelingen Vaststellen agenda: De agenda wrdt ngewijzigd vastgesteld. Er zijn geen ingekmen stukken. Bericht van verhindering: - Hans Kamerling, vrzitter RGF Nrd-Hlland, is vanavnd verhinderd. Hij wrdt vervangen dr Jacques Krmer. 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

3 - Van de specialistenverenigingen zijn de vlgende vrzitters verhinderd: Helen Anderssn (NVZF), Jan Verberne (NVRF), Leendert Tissink (VHL) en Annelies Pl (NVMT). Helen Anderssn wrdt vervangen dr Jan Lgeman. Er is een extra Algemene Vergadering p dinsdag 26 nvember a.s. vr de KNGF-statuten en een gedeelte van het huishudelijk reglement. Het kantr gaat met de besturen in verleg ver de reginale verleggen die daaraan vrafgaand met plaatsvinden. Daarver kmt ng bericht. 3. A. Vaststellen verslag Algemene Vergadering d.d. 12 december 2012 Redactineel: Er zijn geen redactinele pmerkingen. Het verslag wrdt ngewijzigd vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). Inhudelijk: De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) had een vraag gesteld ver de wijze waarp cllega s met elkaar mgaan. Hij vraagt f dit iets is m aan de cmmissie Ethiek vr te leggen. De vrzitter geeft aan daarver te zullen nadenken. Hij vindt het k een vraag vr de Kaderdag mrgen. Het gaat p de Kaderdag immers k ver cultuur. De heer Kiers meldt dat er in het berepscmpetentieprfiel (en daarmee in het nderwijs) een aparte ethische paragraaf zal kmen. De heer Nieuwenhuis verduidelijkt het in een tijd dat de fysitherapie bezig is met marktpsitinering, van belang te vinden dat gebrgd wrdt dat fysitherapeuten p een gede manier met elkaar m blijven gaan. De vrzitter stelt dat dit waar ndig zichtbaar zal wrden gemaakt. 3. B. Vaststellen verslag Algemene Vergadering d.d. 3 april 2013 Redactineel: Er zijn geen redactinele pmerkingen. Het verslag wrdt ngewijzigd vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). Inhudelijk: Pag. 27, rndvraag: Onder verwijzing naar het antwrd p haar vraag ver Kwaliteit in Beweging (KIB), merkt mevruw Tet (RGF Grt Gelre) p dat er in haar Reginale Ledenvergadering (RLV) een ander antwrd werd gegeven p de vraag naar het mment van aftrap en f er een g-n g mment kmt. De leden van RGF Grt Gelre willen weten f er een afkapmment kmt. De heer Kiers zet uiteen dat KIB vanuit de eigen kracht uitgerld gaat wrden. Het KNGF zet dit systeem in de wereld, maar tegelijkertijd is er de delstelling dat er daarnaast niet ng een ander systeem met zijn. Als die delstelling niet wrdt gehaald, dan is het traject dus mislukt. Dat zu het afkapmment genemd kunnen wrden. Als er per niet een unifrm systeem is, dan is het prject mislukt. Mevruw Tet wijst p de vele maatschappelijke vrbeelden die er zijn van grte prjecten die uit de hand lpen znder dat men dat ng in de gaten heeft. In dat kader infrmeert zij naar de delen die in de tijd zijn uitgezet. De leden willen een aantal vaste punten hebben. De heer Kiers antwrdt dat de tussenstappen en de delen gedefinieerd zijn. Tussentijds wrdt steeds de stand van zaken pgemaakt en bijgestuurd, want er zijn veel variabelen die niet te beïnvleden zijn. De vrzitter meldt dat het Algemeen Bestuur (AB) zal bewaken dat het prject cnfrm planning verlpt. Als er in de tijd méér kan wrden aangegeven, dan laat het AB dat weten. De heer Smit (NVFS) wijst erp dat KIB is ingebed in een langetermijnvisie, waarbij wrdt uitgegaan van de autnme pererende prfessinal ndersteunt dr het kwaliteitsbeleid. Dat met dus breder gepresenteerd wrden; daar met niet de discussie p één issue wrden geverd. 4. Jaarverslag KNGF 2012 De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) vindt dat de teksten bij de prjecten 1. (Campagne) en 2. (Relatiebeheer) nder het thema Markt vral een gednieuwsverhaal zijn. Hij wijst p de ntwikkeling in de markt dat er minder gebruik wrdt gemaakt van ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

4 fysitherapie en vindt dat het ged was geweest als daarver in het jaarverslag k enige reflectie had gestaan. Mevruw Veldhuizen zet uiteen dat het jaarplan vrij glbaal is pgesteld en dat daaruit vlgt dat k het jaarverslag wat meer glbaal is. De pzet van het jaarplan wrdt nu veranderd meer meetbaar ingericht en daarmee zal k p een andere manier gerapprteerd wrden. Intern zal ged de discussie wrden geverd; wat hebben we ged gedaan en wat meten we verbeteren. De vraag is echter k f een jaarverslag dat tevens vr externe deleinden is bedeld, de juiste plek is m dit srt signalen te nteren. Besluit: Het jaarverslag KNGF 2012 wrdt vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). 5. Financieel jaarverslag 2012 Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) meldt dat een aantal leden in de RLV het eigen vermgen van het KNGF erg grt vindt. De RLV heeft vervlgens het punt in stemming gebracht m via de vrzitter het AB de pdracht te geven m p een verantwrde manier te kmen tt een verlaging van het eigen vermgen. Daarbij werd verlaging van de cntributie genemd, met name vr pas afgestudeerde fysitherapeuten. De heer Grenink zet uiteen dat er in 2012 een rendement van ruim 10% is gehaald p het eigen vermgen. Dat is een enrme meevaller, maar dat kan in de tekmst k anders zijn. Er is niet een garantie wat het rendement in vlgende jaren zal zijn, dus het geld kan niet terugvleien in de kas vr meerjarige prjecten, maar alleen vr eenmalige prjecten. Verder is het z dat het KNGF zich met huden aan hetgeen de accuntant vrschrijft als eigen vermgen m aan de betalingsverplichtingen te kunnen vlden als het KNGF phudt te bestaan. Het vrgeschreven bedrag is verigens lager dan het eigen vermgen dat het KNGF nu heeft. Wat de cntributie betreft is het z dat het afschaffen van de RGF n al leidt tt een daling van het cntributiebedrag van 45 tt 90. Vr studentleden die daarna lid wrden, is er de gedachte m een aangepaste cntributie mgelijk te maken; dat wrdt ng verder uitgewerkt. Verder cnstateert het bestuur dat leden vanuit de intramurale hek pzeggen vanwege de cntributie, terwijl ca s het mgelijk maken m dat geld terug te krijgen. Het bestuur wil daar extra aandacht aan gaan besteden. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) merkt p dat cllega s bij hem in de instelling die lid zijn van het IOF, per maand méér verhuden dan de cllega s die lid zijn van het KNGF. Dat kmt drdat de werkgever het IOF lidmaatschap vlledig vergedt, terwijl de KNGF cntributie maar deels wrdt verged. Misschien kan er wat geschven wrden, zdat de KNGF cntributie wat lager wrdt. De heer Grenink geeft aan dat het AB dit punt ng weer eens bij vakbnd FBZ met aankaarten. De vrzitter zegt te dat het AB in de najaarsvergadering een uitspraak zal den ver de mgelijkheden van het differentiëren van de tarieven. Besluit: Het financieel jaarverslag KNGF 2012 wrdt vastgesteld (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). 6. Decharge penningmeester Er zijn geen pmerkingen. Besluit: Aan de penningmeester en aan het bestuur wrdt unaniem decharge verleend vr het geverde financiële beheer respectievelijk het geverde financiële beleid in 2012 (178 stemmen vr, 0 stemmen tegen). 7. Infrmatie ver actuele nderwerpen Najaarscampagne Plispluimen Telichting dr de heer Beens Met de najaarsactie Plispluimen heeft het KNGF actie geverd met de fcus p de aandacht van de cnsument vr de aanvullende verzekering (AV). Het streven was m de tegang tt de fysitherapie z ged mgelijk te laten blijven. Met de actie is een signaal richting zrg- 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

5 verzekeraars afgegeven dat de berepsgrep het belangrijk vindt dat zrgverzekeraars dit srt plissen in de markt zetten. De gekzen criteria waren 27 f meer zittingen gedekt en geen medische keuring. Dr kantr zijn 350 plissen gescreend, en er bleven er 55 ver. Die zijn allemaal via internet, radi, psters en dagbladen gecmmuniceerd en in de tlkit fysitherapeuten vermeld. De evaluatie van de campagne is uitgeverd p het niveau van de cnsument, leden, zrgverzekeraars en kantr. - Het cnsumentennderzek dr Ipss wijst uit dat er aandacht vr de AV is gegenereerd. Van de cnsumenten kent 20% van de mensen de campagne en bekijkt de eigen AV, 30% kent de site en 3% bezekt de site tijdens de campagne. Wat de aandacht vr de AV betreft lijkt de campagne dus redelijk geslaagd. De heer Obbens (RGF Amstel, Meerlanden & Amsterdam) vraagt f gekeken is f mensen aandacht hebben gehad vr de criteria die de berepsgrep belangrijk acht. De heer Beens antwrdt dat dit niet specifiek is nderzcht. - Zrgverzekeraars hebben de actie gevlgd, maar kenden er niet veel waarde aan te, in die zin dat het niet richtinggevend is geweest vr hun plisbeleid. Zij kersen vral p eigen strategie en cmmercieel beleid. Wel kijken zrgverzekeraars welwillend naar de inspanningen van de berepsgrep m de cnsument duurdere plissen te adviseren. Desgevraagd naar de reactie van Salland p de campagne c.q. de grte actie die in Deventer is geverd en het grte verlp in verzekerden dat zich daar heeft vrgedaan, merkt de heer Smit (NVFS) p dat Salland een heel reginale speler is. De grte zrgverzekeraars zien minder effect van dergelijke acties. - Binnen het KNGF is een werkgrep samengesteld vanuit de leden m de resultaten van de campagne in het veld te evalueren. De werkgrep is verdeeld ver het vervlg van de(najaars)actie; de een wil zich fcussen p de zrgverzekeraar, de ander p de patiënt, en de een wil actiematig te werk gaan terwijl de ander vr een thematische aanpak kiest. Wel is ieder het erver eens dat er meer fcus met kmen p de zgn. cntent marketing aanpak. Dat wil zeggen dat de berepsgrep het hele jaar dr breed aanwezig is met het hele fysitherapie aanbd; de patiënt met die infrmatie kunnen vinden p die plekken waar hij zekt. De leden van de werkgrep waren het er k unaniem ver eens dat in ieder geval de leden ingezet meten blijven wrden als intermediair richting klant in deze bdschappen. De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) vraagt f de leden van de werkgrep mensen zijn die verstand van marketing hebben. Z niet, dan zu hij willen adviseren m bij een prfessineel bureau te rade te gaan. De heer Beens antwrdt dat er k verleg is geweest met een bureau dat deskundig is p dit gebied. Dat bureau heeft mede het begrip cntent marketing ingebracht. Het is de heer Smit (NVFS) niet duidelijk wat het del c.q. de achterliggende strategie van de campagne is geweest. Als slechts 20% van de mensen de campagne kent, lijkt z n campagne hem k niet de juiste weg m de bekendheid met de fysitherapie te vergrten. De heer Beens antwrdt dat het del van de campagne is geweest m de cnsument bewust te maken van het aanbd fysitherapie en de mgelijkheden die aanvullende verzekeringen daarin bieden. - De evaluatie p kantr wijst uit dat het selecteren van de plissen cmplex is geweest, k in juridische zin; want als het KNGF harde uitspraken det, dan kan het KNGF daarvr (k juridisch) ter verantwrding wrden gerepen. Dat brengt een zeker afbreukrisic met zich mee, iets waarmee rekening met wrden gehuden. Ok meten we bij zulke acties ppassen, dat we niet het verwijt krijgen dat we vr eigen parchie preken. Het AB heeft naar aanleiding van deze actie beslten tt een thematische rute het hele jaar dr (cntent marketing strategie) en een actierute in het najaar. Ok bij calamiteiten met snel een campagne kunnen wrden pgezet. Het budget ( ) is lager dan vrheen mdat er nu minder krte campagnes zullen wrden geverd. In plaats daarvan wrdt er het ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

6 hele jaar dr vrlichting gegeven p die plaatsen waar de ntvankelijke cnsument zit, en in het najaar is er dan een aparte actie. Dat wrdt nu allemaal uitgewerkt. De heer Obbens (RGF Amstel, Meerlanden & Amsterdam) attendeert erp dat via Ggle waarschijnlijk heel makkelijk te vinden is welke mensen met fysitherapie bezig zijn. De heer Smit (NVFS) wijst erp dat alle tandartsen, specialisten en zrgverzekeraars zich tegen het einde van het jaar p de markt van de verzekerden strten. Gezien het beperkte budget lijkt het hem niet zinvl m te midden van het advertentiegeweld van al die andere partijen k te gaan adverteren. Hij ppert de suggestie m na 1 februari van het jaar een campagne te huden. Mevruw Veldhuizen verwacht dat een najaarscampagne wel degelijk zinvl is als dr het jaar heen de geesten rijp zijn gemaakt vr de bdschap die dan wrdt uitgedragen. De heer Nieuwenhuis (RGF Midden- en Ost-Brabant) merkt p niet blij te zijn met de resultaten van de campagnes van de afgelpen jaren, maar hij denkt dat de fysitherapie met ppassen m nu campagne te gaan veren. De zrg staat immers p alle punten in een kwaad daglicht. Dr nu de aandacht p de fysitherapie te gaan vestigen, zullen er k veel pijlen p de fysitherapie gericht gaan wrden. Het vrstel vr de actierute kmend najaar ziet er als vlgt uit: - Fcus p de cliënt/cnsument: he ga ik fysitherapie betalen/verzekeren? - App in samenwerking met Cnsumentenbnd, NPCF en Independer. - Cliënt/cnsument p basis van meerdere criteria leiden naar een plis die bij hem/haar past (spin ff: signaalfunctie zrgverzekeraars). De vrzitter merkt p dat e.e.a. verder uitgewerkt gaat wrden. Suggesties zijn welkm. De heer Vrneveld (NVOF) brengt een uitzending eind vrig jaar van Radar in herinnering waarin werd vrgerekend dat een AV eigenlijk niet ndig is. In een uitzending van Een Vandaag werd duidelijk dat het daar bij de lagere inkmens dus mis gaat. Hij vraagt m aandacht vr het prbleem van de nbereikbaarheid van de fysitherapie vr de lagere inkmens. De heer Beens stelt dat daar k een lijn naar de zrgverzekeraars ligt; die zuden daarin partner kunnen zijn. De heer Vrneveld geeft aan dat bij hem in de gemeente in samenwerking met de zrgverzekeraar een ged fysitherapie aanbd tt stand is gekmen. De vrzitter merkt p dat het fysitherapie aanbd in Amsterdam juist veel minder ged is gewrden. Het is een nderwerp m p strategisch niveau aandacht vr te hebben. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) stelt de samenwerking in eerste, tweede en derde lijn aan de rde. Er is een ntitie ver de eerste lijn, en er wrdt gewerkt aan een ntitie ver de tweede en derde lijn. Hij vraagt f er misschien één ntitie met kmen. De heer Beens antwrdt dat het uiteindelijk de bedeling is dat er één integrale ntitie marktpsitinering kmt. Die zal in 2014 tt stand kmen en per 2015 ingaan. De basis vr die integrale ntitie zullen de afznderlijke ntities ver eerste, tweede en derde lijn zijn. De heer Westerik zu graag zien dat gecmmuniceerd wrdt, dat gewerkt wrdt naar één ntitie, maar dat vanwege de achterstand in de psitinering van de tweede en derde lijn daar nu een speerpunt van is gemaakt. Gemeld met wrden dat de fysitherapie één is. Onder verwijzing naar de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) vraagt de heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) f er in de samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) iets gebeurt waar de leden/regi iets aan hebben. Mevruw Veldhuizen antwrdt dat met andere zrgaanbieders de afspraak is gemaakt m de VNG in het verenigd eerstelijns verleg (VELO) uit te ndigen m te bespreken wat de mgelijkheden zijn. Verder is het KNGF cncrete prducten aan het ntwikkelen die erte meten leiden dat de fysitherapie meer gevel bij en grip p de ntwikkelingen krijgt. Tt slt zij pgemerkt dat de huisartsen zjuist een flder huisarts en gemeente hebben uitgebracht. De andere zrgaanbieders hebben deze gekregen. Het algemene deel kan vr de eigen berepsgrep vergenmen wrden, alleen het stuk ver de fysitherapie met dan ng pgesteld wrden. Het KNGF gaat kijken f z n flder specifiek vr de fysitherapie als tl ntwikkeld kan gaan wrden. 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

7 Zrgmakelaar Telichting dr de heer Beens De discussie ver de zrgmakelaar is p dit mment weer actueel nu Eldermans & Geerts Advcaten uit Zeist de mgelijkheid biedt p te treden als zrgmakelaar vr fysitherapeuten als er een ndergrens is van meer dan 500 deelnemers. Het AB is van plan m de leden te infrmeren ver hetgeen de zrgmakelaar vr de fysitherapeut det en waarin dat verschilt van hetgeen het KNGF vr zijn leden det. Op die manier kunnen de leden kiezen f zij vr hun praktijk een meerwaarde zien in het inschakelen van een zrgmakelaar. Het KNGF treedt vr de grte grep p, waarbij het KNGF zich expliciet richt p het beïnvleden van het gehele inkptraject zrgverzekeraars. De zrgmakelaar richt zich primair p het eindresultaat van het cntract zelf. Een zrgmakelaar kan k vr een kleinere grep ptreden. Een zrgmakelaar kan niet ver de prijs nderhandelen. Er is in de markt geen schaarste aan fysitherapie en daarmee heeft k de zrgmakelaar te maken. De fysitherapie heeft vrlpig ng een te grt aanbd en dat maakt dat de zrgmakelaar qua tarifering k niet heel veel kan bereiken vr het tarief. Met het g p het managen van de verwachtingen van de achterban met dat in het achterhfd wrden gehuden. De kmende dagen wrden de leden via FysiENieuws geïnfrmeerd ver de plussen en minnen van het inschakelen van een zrgmakelaar. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) waarschuwt ervr m in de cmmunicatie naar de leden te niet te veel in de verdediging te gaan. Hij adviseert m te melden dat er vrig jaar nderzek naar is gedaan en dat er ten weinig belangstelling was. Gevraagd wrdt f het KNGF er zicht p heeft he de markt vr fysitherapie zich de kmende tijd ntwikkelt. Vr de marktpsitinering is een verscht aan fysitherapeuten een grt prbleem. Mevruw Veldhuizen merkt p dat een grt prbleem is dat de berepsgrep p dit mment geen invled heeft p de uitstrm van de pleiding fysitherapie. De heer Smit (NVFS) wijst erp dat kennis van de in- en uitstrm niet een betere psitie plevert. In die zin is een nderzek niet echt zinvl. Mevruw Veldhuizen zet uiteen dat p dit mment in kaart wrdt gebracht welke bewegingen zich allemaal in het berepsveld vrden. Eind juni kmen daarvan de eerste resultaten. Dat wrdt nu eerst afgewacht. In september wrdt de vraag geagendeerd f het zinnig is m dit srt dingen te nderzeken. De heer Vuister (RGF Midden-Nederland) denkt niet dat het mgelijk is m te vrspellen he de markt zich ntwikkelt, want er zijn veel te veel variabelen. De heer Beens brengt het NIVEL nderzek van een aantal jaren geleden in herinnering. Dat resulteerde in vier scenari s en gaf p die manier heel weinig handvatten. De vrzitter nderkent dat de vraag is wat het nut is van z n nderzek, maar aan de andere kant met de fysitherapie wel enig gevel hebben bij de materie. De vrzitter merkt p dat de Cmmissie Zrgberepen en Opleidingen bij het Cllege vr Zrgverzekeringen bezig is met een nieuw ntwerp van het berepenprfiel in de gezndheidszrg in Nederland. Dat zu een ingewikkelde en heel andere discussie kunnen wrden dan die ver berepskrachtenplanning. Het AB kmt daar p terug als er meer zicht is p de uitkmst van die cmmissie. Kwaliteit Telichting dr de heer Kiers Na psitieve reacties in de RLV s p KIB is dit aan de zrgverzekeraars vrgelegd. Zij hebben aangegeven mee te willen helpen m uitvering te geven aan dit KNGF kwaliteitsbeleid en de uitgangspunten ervan mee te willen nemen naar een stichting die uitvering geeft aan dit beleid. Ok de patiëntenvereniging wil daar graag aan meeden. De frmele instemming is er ng niet, maar de patiëntenvereniging is wel uitermate geïnteresseerd. Er is p initiatief van het KNGF weer een nieuwe leerstel ingericht vr de fysitherapie. Prf. dr. Thea Vliet Vlieland is bijznder hgleraar Delmatigheid van revalidatieprcessen, in het bijznder fysitherapie. De leerstel is gevestigd bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Er zitten p dit mment ng twee mensen in de pijplijn vr een leerstel en mgelijk kmt daar p termijn ng een derde bij. Over een paar weken gaat het KNGF in gesprek met de ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

8 Lbby bestaande hgleraren ver de vraag he er structureel vrm kan wrden gegeven aan de wetenschappelijke inbedding, waarbij wrdt gedacht in de richting van cnglmeraten van nderzeksgrepen en aan leerstelenclusters. Dit sluit nauw aan bij de ntwikkeling die de wetenschappelijke en specialistenverenigingen p dit mment drmaken richting verantwrdelijkheid vr de valrisatie van de kennis. Er vlgt ng een uitndiging m te bespreken he de specialistenverenigingen binnen de nieuwe vereniging vrm zal wrden gegeven. Telichting dr de vrzitter Mevruw Veldhuizen en de vrzitter hebben een bezek gebracht aan vrijwel alle fractiewrdverders, waarnder aan Anne Mulder wrdverder van de VVD-fractie. Bekend was dat de VVD niet enthusiast was ver de benadering die het KNGF had ingezet: fysitherapie bespedigt het herstel, levert gezndheidswinst p, is bewezen ksteneffectief en vrkmt duurdere zrg verderp in de keten. Het was pvallend dat deze wrdverder een aantal keren aangaf inmiddels vertuigd te zijn. Het dilemma was echter dat dan de financieringsschtten in de verzekeringspakketten verschven zuden meten wrden. Er met dan budget van de tweede en derde lijn naar de eerste lijn te. In het licht van reeds met de intramurale instanties gemaakte afspraken, die vlumegrei mgelijk maken. is het niet helder f de minister bereid is m dit ter discussie te stellen. Dat zu immers inhuden dat de minister p de eerder gemaakte afspraken terug zu meten kmen. Het KNGF heeft er veel in geïnvesteerd m zijn bdschap vr het vetlicht te brengen en inmiddels begint dat geluid breder in verschillende fracties dr te klinken. Na de zmer gaat het KNGF pnieuw bij alle fractie-wrdverders langs. Het is belangrijk m de bdschap telkens pnieuw te herhalen. In dit kader is k de petitie aangebden inzake de restitutiebepaling in de Zrgverzekeringswet (Zvw) en de restitutieplis in de AV. Het Kabinet heeft het vrnemen in de Tweede Kamer liggen m de restitutiebepaling in de naturaplis af te schaffen en heeft in het Regeerakkrd het vrnemen liggen m de restitutieplis in de BV nmgelijk te maken. Daar is veel weerstand tegen, want het maakt de verhudingen in de markt ng nevenwichtiger. Daarm is een petitie pgesteld, die uiteindelijk handtekeningen kreeg. Het was wel een beetje teleurstellend dat een aantal eerstelijns partijen p het laatste mment niet mee hebben gedaan met de petitie die uiteindelijk dr drie partijen is aangebden. Het ITS nderzek liet een afnemende tegang tt fysitherapie zien vr mensen met een laag inkmen. Het nderzek was gekppeld aan pstcdes. De uitkmst heeft geleid tt Kamervragen van de SP en tt mties. De huisartsen hebben eenzelfde type nderzek gepubliceerd waaruit blijkt dat mensen zrg mijden vanwege de hge ksten. Op de eerste plaats van zrg die de mensen mijden, staat de GGZ en p de tweede plaats de fysitherapie. Niet bekend is f die uitkmst in de Tweede Kamer aan de rde gaat kmen. Het KNGF is regelmatig p televisie. De ervaring de afgelpen maanden is dat er vele dagen wrdt gefilmd en dat er dan 30 secnden wrdt uitgeznden, maar het KNGF laat zichtbaar zijn stem hren. Het nderzek van het NIVEL rnd beweegzrg, huisarts en fysitherapeut en de rl die deze zrgaanbieders zuden kunnen vervullen, is vr het KNGF weer een kapstk m zijn visie aan p te hangen. Het KNGF zit aan tafel bij een debat ver preventie. De heer Kiers vult aan dat in het berepscmpetentieprfiel dat wrdt geschreven, preventie in vier verschillende srten wrdt nderscheiden: algemene preventie (Pstbus 51 sptjes), selectieve preventie ( wandelen met kinderen met vergewicht ), geïndiceerde preventie (betreft een persn) en zrggerelateerde preventie (betreft iemand die ziek is). De eerste twee srten hebben betrekking p grepen, de laatste twee srten p individuen. In het berepscmpetentieprfiel dat vrgelegd gaat wrden, wrdt gesteld dat de grens precies p de helft ligt. Dat wil zeggen dat zwel geïndiceerde als zrggerelateerde preventie fysitherapie is, en de algemene en selectieve preventie niet. De fysitherapeut kan daar wel een meerwaarde hebben, maar het prduct is 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

9 geen fysitherapie. Bij geïndiceerde en zrggerelateerde preventie gaat het m een persnlijk prbleem, dan is het wel fysitherapie. De heer Obbens (RGF Amstel, Meerlanden & Amsterdam) wijst erp dat het besluit dat iets geen fysitherapie is, direct tt BTWcnsequenties leidt. Hij verzekt m dat mee te nemen in de discussie. De minister heeft heel veel meldingen gehad p het Meldpunt Verspilling in de Zrg. Niet uit te sluiten valt dat er rnd fysitherapie k meldingen zijn gedaan. De PVV heeft een Meldpunt Fraude ingericht, daar werd k fysitherapie in genemd. Het KNGF tracht te achterhalen wat vr srt meldingen het zijn. De minister heeft gezegd er in het najaar in de Tweede Kamer p terug te zullen kmen. De vrzitter merkt p dat de fysitherapeuten een verantwrdelijkheid hebben als het erm gaat he zij zich gedragen en f zij ged kijken naar gepast gebruik. Niet méér behandelen dan strikt ndig is, dat wrdt een dminant thema de kmende jaren, k in het debat ver aanvullende pakketten. Daar ligt vr de berepsgrep ng wel een pgave. 8. Rndvraag Naar aanleiding van een accreditatieaanvraag die de heer Smit (NVFS) bij het KNGF heeft ingediend, vraagt hij m aandacht vr de situatie dat een afgernde MBA studie nauwelijks tt niet scrt in het algemene gedeelte. De vrzitter geeft aan dat dit punt wrdt meegenmen. De heer Krmer (RGF Nrd-Hlland) meldt dat er in zijn RLV verbazing was dat er niet p de trmmel wrdt geslagen dat de beheersaudit per verdwijnt. De heer Kiers zet uiteen dat het KNGF de tezegging van zrgverzekeraars heeft dat als het systeem van de berepsgrep werkt, zij bereid zijn m de beheeraudits te vervangen dr het KNGF systeem. Op het mment dat dit het geval is, zal het KNGF dat luid gaan verkndigen. De heer Rümke (RGF Zuidwest Nederland) rept het AB en de leden p m de rest van het jaar te te werken naar de nieuwe verenigingsdemcratie. Het lijkt hem vreemd m in januari vlgend jaar peens heel anders te gaan handelen. Hij wil aan die transitie meewerken. De heer Westerik (RGF Twente en IJsselzm) vraagt naar de betrkkenheid van het KNGF bij de Better in, Better ut (BiB) pilts en de nderhandelingen met zrgverzekeraars daarver. De heer Beens antwrdt dat het KNGF samen met Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) en Nederlandse Organisatie vr tegepast-natuurwetenschappelijk nderzek (TNO) hard aan het BiB mdel werkt. Geprbeerd wrdt m tt een kersbepaling te kmen he de richtlijn eruit met gaan zien. De heer Westerik wijst p de lkale initiatieven die er zijn en waarschuwt waakzaam te zijn dat lkale partijen niet het initiatief vernemen. De heer Beens stelt dat het daarm belangrijk is dat het BiB cncept z spedig mgelijk naar buiten kmt. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) infrmeert naar de stand van zaken rnd de declaraties 1850/1860. De heer Beens zet uiteen dat indertijd is gezegd dat dit bij Zrgverzekeraars Nederland (ZN) ligt en dat het KNGF samen met ZN naar de Nederlandse Zrgautriteit (NZa) gaat. Het laatste bericht is dat ZN en NZa vinden dat het KNGF die prestatiebeschrijvingen samen met alle kepels tegelijk met den. Dat betekent dat het dan niet per kan wrden ingeverd. In een pging dat tch te realiseren, heeft het KNGF gebruikgemaakt van de mgelijkheid m het vrstel eenzijdig bij de NZa in te dienen. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) ppert de suggestie m bij het Meldpunt Verspilling in de Zrg te melden dat fysitherapeuten patiënten eerst naar de huisarts sturen vr een verwijzing mdat ze dan in ieder geval zeven zittingen hebben als dat in de AV van de verzekerde zit. Een ander idee is m te melden dat de cnservatieve behandeling van een vrste kruisband letsel gedkper is dan direct pereren (kijk dus de chrnische lijst ng eens na). Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) merkt p dat de prep die het KNGF heeft gedaan m schrijnende gevallen te melden bij het meldpunt dat daarvr is ingesteld, p pstcde gericht was. Het is de wens van haar RLV dat iedereen - dus k bijvrbeeld k mensen die geen zrg kunnen bereiken - schrijnende gevallen kan aanbrengen bij dat meldpunt. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) vraagt naar de kapitaalafhandeling van de RGF n. De heer Grenink zet uiteen dat de stuurgrep aan Huizenga heeft gevraagd m hiernaar te ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari 2014

10 kijken. Die heeft hierver een stuk geschreven en de aanbevelingen daarin zijn vandaag in het AB besprken. In financiële zin is het vr RGF n het meest gunstig m naar een juridische fusie te gaan tussen RGF en KNGF. Dit is efficiënter dan wanneer alle RGF n een eigen stichting inrichten. De gelden van de RGF n kunnen wrden germerkt vr activiteiten in de betreffende regi. Het vrdeel van het inbrengen van het geld in het KNGF is k dat er verantwrding en (maximale) transparantie aan de leden kan wrden afgelegd. Bij een stichting kan dat niet; deze heeft immers geen leden. De regiadviesraad, die per regi wrdt ingezet, krijgt tezicht p de besteding van het vermgen. Zeker als alle regi s deze vergang allemaal tegelijk den, biedt dat snelheid en inzichtelijkheid. Het kader krijgt de infrmatie ng tegestuurd. Mevruw Tet (RGF Grt Gelre) merkt p dat zrgverzekeraars, wat de chrnische lijst betreft, heel veel meite met hun systemen hebben m de drempel en afhandeling vr elkaar te krijgen. Als de fysitherapie iets wil met die drempel, dan kunnen zrgverzekeraars dus als medestanders wrden gebruikt. Mevruw Veldhuizen merkt p dat de administratieve belasting een drn in het g is bij veel partijen. Het KNGF heeft binnenkrt in VELO-verband een rndetafel verleg, k met zrgverzekeraars, en daar staat k dit punt p de agenda. Mevruw Van Riesen (RGF Grt IJsselland) stelt de situatie aan de rde dat als een patiënt nvldende verzekerd is en niet zelf gaat betalen, de prijs dr de zrgverzekeraar wrdt bepaald terwijl de fysitherapeut een directe betaalrelatie heeft met de patiënt. De vrzitter meldt dat deze kwestie is vrgelegd bij de NZa en dat het KNGF vervlgens in berep is gegaan bij het Cllege van Berep vr het Bedrijfsleven. Daar is net de schriftelijke afhandeling rnd en vindt de mndelinge behandeling ver een halfjaar plaats. Het KNGF zal cmmuniceren dat dit lpt en dat het ng een tijd kan duren vr de uitkmst kmt. Wellicht kan deze kwestie aanhangig wrden gemaakt bij een meldpunt. Mevruw Veldhuizen merkt p dat er systemen zijn waar de fysitherapeut realtime kan kijken wat de verzekeringsgraad is en heveel behandelingen fysitherapie een patiënt heeft gehad. Gekeken wrdt f dit een instrument is dat we al in kunnen zetten. Is dit mgelijk, dan haal je aan de vrkant al een prbleem weg. 9. Sluiting Niets meer aan de rde zijnde, sluit de vrzitter m 20:30 uur de vergadering. 269 ste Algemene Vergadering KNGF 12 februari

UITGESTELDE ALGEMENE (VOORJAARS)VERGADERING 2012. Almere, zaterdag 29 september 2012

UITGESTELDE ALGEMENE (VOORJAARS)VERGADERING 2012. Almere, zaterdag 29 september 2012 UITGESTELDE ALGEMENE (VOORJAARS)VERGADERING 2012 Almere, zaterdag 29 september 2012 De Algemene Vergadering vindt plaats in het Htel Van der Valk te Almere De NBB is lidrganisatie van NOC*NSF, FIBA en

Nadere informatie

Als jeugd en toekomst tellen Uitvoeringplan transitie jeugdzorg 2013-2015 regio Noord en Midden Drenthe

Als jeugd en toekomst tellen Uitvoeringplan transitie jeugdzorg 2013-2015 regio Noord en Midden Drenthe Als jeugd en tekmst tellen Uitveringplan transitie jeugdzrg 2013-2015 regi Nrd en Midden Drenthe Als er iets speelt in Drenthe, laat het dan het kind zijn 1 Inhudspgave Inleiding Vastgestelde dcumenten

Nadere informatie

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015 'De kracht van Ede' Kaders vr het nader uit te werken beleidsplan Wm 2012-2015 Samenvatting...2 1. Inleiding...4 1.1. Leeswijzer...4 2. Ontwikkelingen...5 2.1. De invering van de Wm...5 2.2. De kanteling

Nadere informatie

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten.

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten. Een Nieuw NHV: één centraal geleide rganisatie met reginale steunpunten. Op 17 december 2011 zal de Bndsvergadering gevraagd wrden akkrd te gaan met de uitwerking van het traject naar één NHV, zals pgesteld

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken Een onderzoek naar de relatie tussen voedselbanken en lokaal armoedebeleid

Samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken Een onderzoek naar de relatie tussen voedselbanken en lokaal armoedebeleid Samenwerking tussen gemeenten en lkale vedselbanken Een nderzek naar de relatie tussen vedselbanken en lkaal armedebeleid Erasmus Universiteit Rtterdam Faculteit der Sciale Wetenschappen Master Beleid

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

1 e RAP. ichange.uchange.wechange. 1 sep 2013 tot en met 28 feb 2014. Bevindingen en resultaten over het eerste half jaar.

1 e RAP. ichange.uchange.wechange. 1 sep 2013 tot en met 28 feb 2014. Bevindingen en resultaten over het eerste half jaar. 1 e RAP Bevindingen en resultaten ver het eerste half jaar 1 sep 2013 tt en met 28 feb 2014 Maart 2014 ichange.uchange.wechange Inhudspgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Wat is 2GetThere?... 5 Visie

Nadere informatie

Charity. overnance: Een zaak van vertrouwen, laten zien en delen van verantwoordelijkheid!

Charity. overnance: Een zaak van vertrouwen, laten zien en delen van verantwoordelijkheid! Charity vernance: Een zaak van vertruwen, laten zien en delen van verantwrdelijkheid! Vr de fndsenwervende instelling die wil prfessinaliseren. Een praktische handreiking vr een branche in beweging. Hak

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rganisatie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 Januari 2013 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 basisschool De Spreng

Schoolgids 2014-2015 basisschool De Spreng 1 Schlgegevens: Brinnummer: Directie: Adres hfdvestiging: Cntact schl: Bevegd gezag: Adres bevegd gezag: Cntactpersn: Cntact bevegd gezag: Openbare Heerde 12TO Maarten Brekman (Meerschlendirecteur), Rbin

Nadere informatie

Eindverslag Pilot Cashmanagementsystemen

Eindverslag Pilot Cashmanagementsystemen Eindverslag Pilt Cashmanagementsystemen Ervaringen van ndernemers in de riëntatie-, vrbereidings- en implementatiefase met tips vr wie verweegt een cashmanagementsysteem in te veren Opgesteld dr: In pdracht

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

ONDERZOEK INHUUR TIJDELIJK EXTERN PERSONEEL BIJ DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

ONDERZOEK INHUUR TIJDELIJK EXTERN PERSONEEL BIJ DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ONDERZOEK INHUUR TIJDELIJK EXTERN PERSONEEL BIJ DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL REKENKAMERCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Augustus 2009 Clfn Dit nderzek is uitgeverd in pdracht van:

Nadere informatie

Toolbox Werken in de zorg 2015

Toolbox Werken in de zorg 2015 Tlbx Werken in de zrg 2015 Werkvrmen vr teams Hulpmiddelen en inspiratie ter vrbereiding p de veranderingen in de zrg Vrwrd Vr je ligt de tlbx Werken in de Zrg 2015. De tlbx bevat een aantal instrumenten

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID !!!! Zowel voor leraren als leerlingen van Piter Jelles de Dyk. Inhoudsopgave

MEDIAWIJSHEID !!!! Zowel voor leraren als leerlingen van Piter Jelles de Dyk. Inhoudsopgave Inhudspgave NOVEMBER, 2013 Inleiding 2 Delstelling 3 Delgrep 4 Activiteiten 5 Planning 7 Budget en Middelen 8 Cmmunicatie en PR 9 Evaluatie 9 Literatuurlijst 10 Bijlagen: 11 1. Alfabet WiFi-generatie 2.

Nadere informatie

Eindrapportage NAP tender 2008. Project KiesActief september 2009 september 2011

Eindrapportage NAP tender 2008. Project KiesActief september 2009 september 2011 Eindrapprtage NAP tender 2008 Prject KiesActief september 2009 september 2011 Penverende instelling: Hgeschl van Arnhem en Nijmegen ( HAN ) Partnerinstellingen: Hgeschl Rtterdam ( HRO ) Fntys Hgeschlen

Nadere informatie

openbare basisschool

openbare basisschool penbare basisschl 1 Inhud Vrwrd 3 Uitleg van nze naam 5 Geschiedenis van De Hasselbraam. 6 Stichting Westerwijs.. 7 De schl. 8 De visie van de Hasselbraam. 8 Uitgangspunten.. 10 Het schlklimaat. 11 Beleid

Nadere informatie

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025 Cmmissie Tekmstige Zrg Zeeland Visie p zrg in Zeeland in 2025 Visie p de zrg in Zeeland in 2025 Vrwrd De zrg in Zeeland staat al geruime tijd nder druk. De druk p de Zeeuwse zrg in brede zin met gezien

Nadere informatie

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025 Cmmissie Tekmstige Zrg Zeeland Visie p zrg in Zeeland in 2025 Visie p de zrg in Zeeland in 2025 Vrwrd De zrg in Zeeland staat al geruime tijd nder druk. De druk p de Zeeuwse zrg in brede zin met gezien

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Onze school

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Onze school Inhudspgave Vrwrd 1. Onze schl 1.1 Naam, adres en telefnnummer 1.2 De identiteit van de schl 1.3 COG Drenthe 1.4 Bestuur en Centrale Directie 1.5 Lid wrden van de vereniging 1.6 De directie 1.7 De mgeving

Nadere informatie

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning

2 Verkenning. 2.1. Literatuurverkenning Inhudspgave 1 Inleiding... 3 1.1. Frmulering pdracht... 3 1.2. Cntext... 3 1.3. Onderzeksvraag vr de verkenning... 3 2 Verkenning... 4 2.1. Literatuurverkenning... 4 2.1.1. Huiswerkbelasting... 4 2.1.2.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING FRYSLÂN58 2014 2018.

BELEIDSPLAN STICHTING FRYSLÂN58 2014 2018. BELEIDSPLAN STICHTING FRYSLÂN58 2014 2018. Pagina 1 van 31 INHOUDSOPGAVE. 1 INLEIDING. 2 DOELSTELLING VAN FRYSLAN 58. 2.1 VISIE. 2.2 MISSIE. 2.3 DOELGROEP. 2.4 INTAKE VAN CLIENTEN. 3 WERKZAAMHEDEN VAN

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.verijssel.iil Prvinciale Staten van Overijssel Pstadres Prvincie Overijssel Pstbus 10078 8000 GB Zwlle Telefn 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk EMT/2006/2699 Datum

Nadere informatie