Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013"

Transcriptie

1 Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Artikel 1 AVA 2013: Offerte Lid 1: een offerte kan nu zowel schriftelijk als elektronisch worden uitgebracht (voorheen alleen schriftelijk); Lid 2 sub e: In de offerte wordt aangegeven onder lid 2 sub e het termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. In de AVA 2013 is tevens onder dit lid opgenomen dat de termijn wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen. In de AVA 1992 was de bepaling van de termijn ondergebracht onder het 3 e lid. Lid 2 sub f: de prijsvormingsmethoden moeten nu uitgebreider worden beschreven: bij prijsvormingsmethode aannemingssom moet de ondernemer nu ook een vast bedrag noemen voor het in de offerte omschreven werk; bij prijsvormingsmethoden regie moet de ondernemer nu ook een opgaven doen van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen); Lid 3 AVA 1992 is nu ondergebracht in het 2e lid sub e AVA 2013; Lid 4 AVA 1992 is nu lid 3 AVA 2013; Lid 5 AVA 1992 is in zijn geheel komen te vervallen; Lid 6 AVA 1992 is nu lid 4 AVA 2013, het woord franco is alleen vervangen door het woord kosten; Lid 7 AVA 1992 is nu lid 5 AVA Artikel 2: Risicoregeling AVA 1992 is in zijn geheel komen te vervallen. Hiervoor is in de plaats gekomen: artikel 2 AVA 2013: Overeenkomst en contractstukken 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel. 3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden. Artikel 3 AVA 2013: Verplichtingen van de opdrachtgever Lid 1 AVA 2013 geeft partijen de vrijheid om in de overeenkomst af te wijken van het bepaalde onder lid 1 sub a t/m d. AVA 1992 geeft partijen deze vrijheid niet. Lid 1 sub a AVA 2013 zijn de begrippen vergunningen, ontheffingen en beschikkingen zijn vervangen door publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. Lid 3 AVA 2013 het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren. Dit mag de opdrachtgever alleen met toestemming van de aannemer. Dit is een beperking voor de opdrachtgever ten opzichte van de AVA In het 3 e lid van de AVA 1992, diende de opdrachtgever ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Toestemming van de aannemer had de opdrachtgever dus voorheen niet nodig. Lid 4 AVA 2013 is een aanvulling t.o.v. de AVA De opdrachtgever kan niet vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer, zijn rechten en plichten uit de overeenkomst overdragen aan een derde. Artikel 4 AVA 2013: Verplichtingen van de aannemer. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 5 van de AVA Artikel 5 lid 3 AVA 1992 is in het geheel komen te vervallen. 1

2 Lid 3 AVA 2013 komt overeen met artikel 5 lid 4 AVA 1992 Lid 4 AVA 2013 komt overeen met artikel 5 lid 5 AVA 1992 Lid 5 AVA 2013 komt overeen met artikel 5 lid 6 AVA 1992 Lid 6 AVA 2013 is nieuw. In deze bepaling is opgenomen dat de aannemer weekrapporten opmaakt indien de prijsvormingsmethode regie is overeengekomen. De aannemer dient deze in bij de opdrachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Artikel 5 lid 7 AVA 1992 is opgenomen onder artikel 16.2 lid 4 AVA 2013 (aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk). Artikel 5 AVA 2013: Kostenverhogende omstandigheden. Dit artikel is nieuw opgenomen in de AVA Hierin staat het volgende: 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden: die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen. 2. Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen. 3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. 4. de opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld. Artikel 6 AVA 2013: Meer en minder werk. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 13 AVA 1992 Lid 1 sub a t/m c AVA 2013 geeft aan in welke gevallen verrekening van meer en minderwerk plaats vindt. Artikel 13 lid 1 sub d van de AVA 1992 is komen te vervallen. Artikel 13 lid 2 AVA 1992 is opgenomen in het nieuwe lid 10 van artikel 6 AVA 2013 Lid 2 AVA 2013 is de waarschuwingsplicht van de aannemer opgenomen. De aannemer kan slechts een verhoging van de prijs vorderen (in geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering), wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Lid 3 AVA 2013 komt grotendeels overeen met lid 3 van artikel 13 AVA In lid 3 AVA 2013 is aanvullend opgenomen dat wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, behoudens spoedeisende omstandigheden, niet alleen schriftelijk maar ook elektronisch kunnen worden overeengekomen. De bewijslastverdeling komt overeen met het de AVA De leden 4, 5, 6, 7 en 8 AVA 2013 komen overeen met de leden 4, 5, 6, 7 en 8 AVA Lid 9 AVA 2013 is nieuw. Hierin is bepaald dat indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening mag brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerste komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de aannemer worden verrekend bij de eindafrekening. Dit is een belangrijke wijziging t.o.v. AVA 1992 omdat door deze bepaling meerwerk deels vooraf kan worden gefactureerd. 2

3 Lid 10 AVA 2013 was voorheen artikel 13 lid 2 AVA Artikel 7 AVA 2013: Betaling. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 14 AVA 1992 Lid 1 AVA 2013 komt overeen met artikel 14 lid 1 AVA Lid 2 AVA 2013 is nieuw. Bij oplevering moeten de openstaande facturen betaald zijn. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en artikel 13 en op voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd de factuur betreffende bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen. Lid 3 AVA 2013 komt overeen met artikel 15 lid 1 AVA Lid 4 AVA 2013 komt grotendeels overeen met artikel 15 lid 5 AVA Lid 4 AVA 2013 verwijst alleen naar artikel 13 AVA 2013 en artikel 15 lid 5 AVA 1992 verwijst naar artikel 16 AVA Artikel Opschorting van de betaling is vergelijkbaar met artikel 16 AVA Ook deze twee artikelen komen grotendeels overeen behalve dat artikel 13 AVA 2013 nog de aanvulling bevat dat de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de aannemer dient te melden. Artikel 8 AVA 2013: 5% regeling. Dit artikel is nieuw opgenomen in de AVA 2013 en is slechts van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een consument, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (consumentopdrachtgever). Ook hier geldt dat bij oplevering de openstaande facturen moeten zijn betaald. Dit artikel bepaalt dat consumentopdrachtgevers, zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder behoud van zijn recht op oplevering, aanspraak kunnen maken op de wettelijke 5% depotregeling waarbij de depotkosten evenwel voor rekening van de consumentopdrachtgever komen. Artikel 9 AVA 2013 Oplevering en onderhoudstermijn. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 9 AVA In het nieuwe artikel 9 AVA 2013 zijn de artikelen 8 en 9 AVA 1992 als het ware samengenomen. Artikel 9 AVA 2013 vereenvoudigd de opleveringsprocedure ten opzichte van de AVA Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door de aannemer niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld. In artikel 8 AVA 1992 is een opleveringsprocedure bepaald. Zo is in artikel 8 lid 1 AVA 1992 bepaald dat de aannemer de opdrachtgever schriftelijk dient uit te nodigen om tot opneming van het werk over te gaan. In de AVA 2013 is het enkel van belang dat de opdrachtgever het werk heeft aanvaard en beide partijen het opleveringsrapport ondertekenen. In lid 2 komt grotendeels overeen met artikel 8 lid 3 AVA Hierin is aangegeven dat als de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. In lid 3 zijn is artikel 8 lid 2 en lid 6 AVA 1992 grotendeels samengevoegd. Lid 3 wijkt af in het opzicht dat als de opdrachtgever het werk afkeurt, dat hij dat schriftelijk of elektronisch moet doen. Lid 4 indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd. Voorheen was in artikel 8 lid 5 AVA 1992 opgenomen dat het werk geacht te zijn goedgekeurd, indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. Vervolgens bepaalt artikel 9 lid 1 AVA 1992 dat het werk als opgeleverd wordt beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. 3

4 Lid 5 dit is nieuw opgenomen. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering. Lid 6 is nieuw opgenomen. Na de dag waarop het werk als opgeveerd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever. Lid 7 en lid 8 komen overeen met artikel 9 lid 1 AVA Artikel 10 AVA 2013: uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 7 AVA 1992 Lid 1 komt overeen met artikel 7 lid 1 AVA Lid 2 de aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Dit artikel wijkt af van artikel 7 lid 3 AVA In lid 2 is namelijk enkel opgenomen: door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk. Dit is dus verscherpt ten opzichte van AVA Lid 3 De boete voor te late oplevering is 40, per werkdag en kent een maximum. In de AVA 1992 was dit 50, gulden/circa 23,. Lid 4 de gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de aannemer nog toekomt. In de AVA 1992 is niet een dergelijke bepaling opgenomen. De gefixeerde schadevergoeding voor de te late oplevering kent een maximum. In lid 5 is bepaald dat de gefixeerde schadevergoeding bij een overeengekomen aanneemsom kleiner of gelijk aan , ten hoogste 25% van die aanneemsom bedraagt en bij een overeengekomen aannemingssom groter dan , ten hoogste 15% van die aannemingssom bedraagt. Lid 6 komt overeen met artikel 7 lid 5 AVA Artikel 11: in gebreke blijven van de opdrachtgever. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 17 AVA In dit artikel gaat het met name om de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever. Lid 1 komt overeen met artikel 17 lid 1 AVA Lid 2 is gewijzigd t.o.v. artikel 17 lid 2. Hierin staat dat indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. De aannemer nis gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In de AVA 1992 was de aannemer gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Bovendien diende de aannemer de opdrachtgever schriftelijke aan te manen om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Lid 3 dit artikel is nieuw. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. Lid 4 wijkt af van artikel 17 lid 3 AVA Indien deo opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch p deze gevolgen van het nietnakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin 4

5 bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente. In de AVA 1992 dient de aannemer de opdrachtgever nog een termijn van 7 dagen te geven om alsnog de verplichting na te komen. Lid 5 is nieuw. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Lid 6 is nieuw. Indien er sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is de opdrachtgever te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeelte op te zeggen. Is dit het geval dan heeft de aannemer recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Of de aannemer is gerechtigd om in plaats van het voorgaan aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Artikel 12 AVA 2013: in gebreke blijven van de aannemer. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 18 AVA Lid 1 komt overeen met artikel 18 lid 1 AVA Lid 1 AVA 2013 bevat slechts aanvullend dat opdrachtgever de aannemer ook elektronisch kan aanmanen. Lid 2 komt grotendeels overeen met artikel 18 lid 2 AVA In lid 2 AVA 2013 is opgenomen dat dat de opdrachtgever bevoegd is het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft. In de AVA 1992 is dit termijn 7 dagen. Daarbij bevat lid twee extra voorwaarden namelijk dat de ernst van de tekortkoming dit moet rechtvaardigen en onder voorwaarde dat de opdrachtgever dit in de aanmaning heeft vermeld. Lid 3 komt overeen met artikel 18 lid 3 AVA 1992 Artikel 13 AVA 2013: Opschorting van betaling. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 16 AVA Deze artikelen komen grotendeels met elkaar overeen. In tegenstelling tot de AVA 1992 bevat de AVA 2013 aanvullend dat de opdrachtgever schriftelijke of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de aannemer moet melden. Artikel 14 AVA 2013: Schorsing beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging. Dit artikel komt overeen met artikel 11 AVA Lid 1 is gewijzigd t.o.v. artikel 11 lid 1 AVA In de AVA 1992 is opgenomen dat voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk moet worden verrekend. Schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt moet worden vergoed. In de AVA 2013 staat dat de voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijst aan de aannemer moet worden vergoed. De voorzieningen die de aannemer dus moet treffen, dienen in de AVA 2013 dus niet als meerwerk te worden verrekend. Lid 2 komt overeen met artikel 11 lid 2 AVA Lid 3 komt overeen met artikel 11 lid 3 AVA Lid 4 komt overeen met artikel 11 lid 4 AVA Lid 5 wijkt af t.o.v. artikel 11 lid 5 AVA In de AVA 2013 is aanvullend opgenomen dat de aannemer ook gerechtigd is om 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd. (zelfde geval bij artikel 11 lid 6 AVA 2013) Artikel 15 AVA 2013: aansprakelijkheid van de opdrachtgever. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 4 AVA Lid 1 bepaalt dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens. In artikel 4 lid 1 AVA 1992 is bepaald dat 5

6 dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. In lid 2 is bepaald dat verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, de aannemer recht geven op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten. In lid 3 is opgenomen dat als na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. Dit artikel komt overeen met artikel 4 lid 5 AVA Lid 4 komt overeen met artikel 4 lid 1 AVA Lid 5 komt overeen met artikel 4 lid 2 AVA Lid 6 is een wijziging ten opzichte van de AVA De opdrachtgever is aansprakelijk voor een voorgeschreven onderaannemer of leverancier die niet of niet tijdige of niet deugdelijk presteert. De gevolgen komen voor rekening van de opdrachtgever. Hiermee wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtgever verruimd. Lid 7 heeft een kleine wijziging ten opzichte van artikel 4 lid 4 AVA In Lid 7 AVA 2013 is bepaald dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. In de AVA 1992 is slechts opgenomen dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade aan het werk als gevolg van door in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. De schade aan het werk en vertraging die de aannemer lijdt is hierin niet uitdrukkelijk opgenomen. Lid 8 komt overeen met artikel 4 lid 3 AVA Artikel 16 AVA 2013: aansprakelijkheid van de aannemer. De aansprakelijkheid van de aannemer is in de AVA 2013 onderverdeeld in de ontwerpaansprakelijkheid, aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk, aansprakelijkheid na oplevering en tot slot de overige bepalingen. Artikel 16.1 AVA 2013 Ontwerpaansprakelijkheid. Dit is een wijziging ten opzichte van de AVA De aansprakelijkheid voor ontwerpfouten is beperkt in de AVA In Lid 1 is opgenomen dat in geval van tekortkomingen in het ontwerp, de aannemer slechts aansprakelijk is voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. In lid 2 is bepaald dat de aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom. In lid 3 is bepaald dat de rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming niet ontvankelijk is, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Artikel 16.2 AVA 2013: Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk. In dit artikel zijn een aantal bepalingen uit de artikelen 5 en 6 van de AVA 1992 samengevoegd. Lid 1 komt overeen met artikel 5 lid 3 AVA Lid 2 komt overeen met artikel 6 lid 1 AVA Lid 3 komt overeen met artikel 6 lid 2 AVA Lid 4 komt overeen met artikel 5 lid 7 AVA Artikel 16.3 AVA 2013: Aansprakelijkheid na oplevering. Is gewijzigd ten opzichte van artikel 10 AVA In lid 1 is bepaald dat na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, de aannemer niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk. 6

7 Lid 2 bevat uitzonderingen op lid 1 indien er sprake is van een gebrek. De uitzonderingen zijn: a. Dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend; b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend. Lid 3: de rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Lid 4: de rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Voor de duur van de aansprakelijkheid wordt in de leden 3 en 4 AVA 2013 onderscheid gemaakt tussen de twee uitzonderingen opgenomen in lid 2 sub a en b. Tevens wordt voor de duur van de aansprakelijkheid in lid 4 onderscheid gemaakt tussen de aard van het gebrek. Zie hiervoor het vervolg van Lid 4: ingeval het in het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen. Artikel 16.4 AVA 2012: Overige bepalingen. Is nieuw opgenomen in de AVA 2013 Lid 1: de opdrachtgever is in de gevallen voorzien in de artikel 16.1 tot en met 16.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijk termijn na ontdekking mededeling te doen en de aannemer de gelegenheid te geven binnen een redelijk termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkoming en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen. Lid 2: indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever. Lid 3: de uit de artikel 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer. Artikel 17 AVA 2013: Geschillen. Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 21 AVA Lid 1: voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens die gevallen waarin partijen zich op grond van de wet tot de gewone rechter dienen te wenden. In de AVA 1992 is opgenomen behoudens in geval van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden. Lid 2 komt overeen met artikel 21 lid 2 AVA Lid 3 komt overeen met artikel 21 lid 3 AVA Lid 4 is nieuw. Hierin is opgenomen dat op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer die daarvan een uitvloeisel zijn, Nederlands recht van toepassing is. 7

8 Conclusie Samenvattend is de conclusie, dat er vijf belangrijke wijzigingen zijn opgenomen in de AVA 2013 ten opzichte van de AVA Meerwerk kan deels vooraf worden gefactureerd (artikel 6 lid 9); 2. De opleverprocedure is vereenvoudigd (artikel 9); 3. Bij oplevering moeten de openstaande facturen betaald zijn (artikel 7 lid 2). Tevens kan de consumentopdrachtgever aanspraak maken op de wettelijke 5% depotregeling waarbij de depotkosten evenwel voor rekening van de consumentopdrachtgever komen (artikel 8); 4. De boete voor te late oplevering is 40 per werkdag en kent een maximum (artikel 10 lid 3); 5. De aansprakelijkheid voor ontwerpfouten is beperkt (artikel 16). Schrader Advocaten, juni

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie