& 6*&5;*;++1+ $1+*(*<$/ +& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&" name="description"> & 6*&5;*;++1+ $1+*(*<$/ +& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&">

e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix"

Transcriptie

1 e-learning Research Reeks 7 Blended learning: meer dan een mix

2

3 !"" " #$%$& '(((&$& )*#+,-./0 1 2#32-4,35,-)) !"8:8 /.;/+*(* (((&$&</& 32 8(+*(1 ;+=(((&$&>& 6*&5;*;++1+ $1+*(*<$/ +&

4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 &? -;+*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 &&? );+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&: && 6/+*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && A+**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&! -(++*$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & )(1;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? 0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?? &? /'+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?? & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?!&? *;+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?!& (;+*?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?"!& 6# 4 (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&& 6//4B,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&&!./4,35,-))65.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!!&& #2/4,35,-))65.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&&" && "!&&9 **;+* &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9!&! (;+*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:!& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? &? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? & 3;32 (1/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & +;;*32 (1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &!.'+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&! " 5(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 9 )1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&: : B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1?);+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&! 1* 1!6//4B, /5(//&&&&&&&&&&&&&&&" 1./,35,-))65.-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"9 1"#2/4,35,-))65..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 1:D*'+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:

5

6 .*1+;+2#32 -*, 35,-))65.$*(1;(/(** (1&.1++*;+** /+*;*E1 =+;>;*(1/;*&6 /+*;4;*+/(11+ *>+*32 84***& 3;*(*/ > +*8;+(++*+; /+;*;*32 (1/4$ ***/(1& > /+*F'+G& -*+;/+*;*32 (1 =$(>/*/(14;1; =/>*&#1+**;+(+; /+*;*32 4/**/(1 (&1*=$H* (1(1/+(* /I>*(1&-$( 1*(/*& ;+1+/;*/+*;* 32 &6/+*;4;/(11+ *>+*32 84***& 632 (*+;1+;; ;+1+&.*+/FG+ (+1+/+*F$G*(1& 1**$*F'+G ++$&.'+/H+ BI*4(;1+((/ /(**&A++* $/*(;*/(1/ $=;$?>& Onderwijsproces Input onderdelen primair proces +;<( Output ICT systemen als, LMS, DLO) D+*;1*//

7 $(J+;=+(F(G>;1; *(1/4;(/8//*& D;F(G'+E1+ //=/1>;1& )/(+(1;**/+( *(1=/>&.;*1;*; /4( /;+4(+*/$+ *+++;*&!".1+**;+1** */(1(+(;*32 *;$/+;+1+*&(+*;*+ /*/**4/ $<< $//& -/*+*//(+ $$*;*32 (1/ - /*1/*(1/( *( $***(1& - /**(+32 81/& - A32 8;1+$$=(1 ($($B>; (1*+;1+$* 1+& - A*/(++*32 8 $E(1*&.'++(*;11* //&,+*;*/(1/ ($4;/*/+((+ 32 8;(*& D*;*1;1*/**( /&#1+1;(4( 1+*&D /41+1*/+&. /1*F8G$+/*& "

8 # $1*!/* ;+*32 (1&,* ;+*(1*;* *$*/*32 (1&,2#32 -*,35,-))65.$;+*(1;(/ (**(1+; ;*(1/;*32 /* (1/&(*+/;*;+1 $H &I-/ *;$+(&HI* (1*(11+/1+;1&6*+ ( *+*1+$4++(+/ *44(+/$4& (/&D/+;* *(1=**>&.* *-(142'/$*1 (&.(/( *(*++**& 3;+*=>+; ++(+*(1//( ///(*+;*;1+&- B/+;;*32 8;(1/*/; $$$1+&2*;+** ;&.;1//8(//1+* ;132 (1&.(**4;(*($ (1/4(/32 (;+(/ /*32 (&.*//K K*(1$ 1 *=(>(1*K;K &35(+(+/ #$ % (*$ **(1*8 &1 1*(**J&.1 +* 1+/4*;$/+/++ *(* &6(*32 8 (1L *++(1*32 8 (184(*+;*$(J;132 F++G (1&3(+1+;1*(++* &,+1+( /4 $((+32 8&3;+ (+/$+*(1//( *& 9

9 3+;/* ;1+1*/8 (14(1*;(/=/+*>32 8 $&-/*+=*>/+;(1;(/ ;32 ;&3;+/*(41+ 4(;*32 //$+* (1/=+>+;;*(1/&3 **;/(+(1;(1/$$$+ (/*32 (1&.;+*;1*$?& '+/$+*(1/( *M & -/(+(1;+;$$;*32 1/$+ =+>+;;*(1/M & -/(+(1;++;;*(1/$$$8 (/*;*32 (1M!".*$$**;*32 1(&3 *8;+*(1++(;*32 /*&-1+;;+/;*;+4 *$$*+//*$++;;*32 **++;;*(1/&3 */;$*$$**++;&.*'+/11+& 6(*32 (1;(*/32 ** (1/&32 /=;81$> (+32 /;=$$8/++//>( (& #$#,;+*//*/$(?& ;+ & (+*/+* & ;+**!& (++*$/* & //**& #$#$ & 3;+5 =>(1(;&,;+*/* **41+?& '+$*(M & '+<*(M & '*M!& '(;*$$**M 3/$!&?(1+*;+/& 31**;+/& :

10 #$#$#!,**$ 6(+/$+*(1/( ;*32 & 6*+;*+=+>+;& 3((1/*$$/;/* +;&,(1/(**/** '+&.'+=$(F*8>G/$+ 1$*$1+/$(F+(*8 G*/;1&3/$&?(&D*;( */$+;*32 +;1'+& -/+1++'+$4(+8B (+/(++(;(&3;(+/( **$$&D*(+8B /++*++((+/+1+ +(& 1+B($/*/(;4( <$*(1+;1*/+ =>+; /*(1+<$/N (1+(+432-8N4(1* *(1+;1*++;1* * 32 +(1& D$;+;1;*1+*=>++&#+8 B$///*=;1>& #$#$' ( 1;+*/**( **E*+**($ +;;*(1/4/+32 8/& **(*** 35,-))65.8//& -/32 (1+& 5/++*+/$/* ;141++/& ;+;1;*4,35,-)8 )65.& (+(**4**&#8 *+*=;./*35,-))65./ ** (>4=>& #$#$) //1+*(++((+/+*(1;(/ (& *(1++**4;*+ +4(++/*/+*1+&,*$*;*8 &.(*&

11 .'+1$(4/$+4(1*(/ +(&A=/>+*/1$ 1+*(/1*/+ */*&,$/;(1;;;** $/+4/*8 *& #$' &* + 3$+(+*;+/&D*( /;+*/&,//($* $+&31;1**;+// //&?

12 ', 3$+((1+;+(+4 '$ - '*(+M2 ;*((/* (+1+**(1/*&D.'$=.'$4?:>/ /+***(18//((1;( ++*&.'$=?:>L 8*/+;1/4( ;(**(;/+* +(**&,$$(/+&,*+ (;/1/4*** *+//4/+;;1*(+1+ (1*4**& -32 ;;+1+(*/41/ (1(*4(;1*(+(11(* (&D/11*/1+;*32 &32 FG( ;41+/(/*/(1+ +(**(;*32 (+1+*($ ;32 //$(1+*&6 *;*32 *(/*(* $$J*++$$**='1+;*32 M' /M'*M>&5+32 (;//$+4 +4& -(4;(;*32 $$;+ 4;*(+*//(/&,/* (+1$+/+1+/+ ;+(BB4+ /4$//&6*(+1 +*;+(*+&.(+$ //$*($/(=>J *+&,/H*(I*/+**;* 4(& #(+*(11// $4(*=(+*($(>( B432 8*4;+1+&#* /+*+&.++(1;14++1* 1$*;1(1F*GF$G&.+;* *+*+(&.// ;(1;+*B;1(&.**=$/>/;(1; *1++/*=(; *;1/+>*=/ >4&,*((+;;,35,-))65. *;1*L(+(1(& 1*(&??

13 *./.%&&!/.+*(+*1$=(*/1>/ /*1**;*F* (G*+4*&3/1**( *$41+J1*4(+( &*+;1B*;18 4(;1*(*+ &,35,-))65.$+;*;(**(+4;1 1+&*///4 (*/14&31:(*** (**(+&.;;1*+& Student back-office Orientatie & Inschrijven Intake Assessment Plannen leerroute Certificeren Arbeidsmarktbemiddeling Leeractiviteiten Toetsing Assessment Alumni Leerroutemanagement (Studie) Loopbaanbegeleiding Onderwijsontwikkeling Onderzoek & Kennis opbouw (creatie, vergaren, beheer, ontsluiting). Primair Secundair Extern # /.%&&!/./+ D1+;1/++*/(+ **+=>(4;1*FG /;+*(1(+(1/<8$32 $$$ $$J;+(&,*;1*;4(++4 $;(++8 *(++;1/*(/8 &3+*1+& 3F++G(1B(/F(1;G4;1 +*E/B4( /FG4*(++*$L (/$41+-(++/=->&8*&.+1+(**;G(+(+; /&,$/;1**(+1+ /(+*/F*(G;8 (1/&.(+*(4 $=+//>/( 2 & 1.+*41+(+4+/ (2/(++& -/;(+*(*(+4+ (+***$/+* +&3+*;+(*/.?

14 '$# (++(1+32 8=>B( (1/($+( =>B;1*&,(++* (11+/;141+=?>J4=> **=>6*&1;/;1*32 8 B;& B;1*+////&. +;(+/+ *;/(//$($* B++& 3+/*(/=>$* M D=DB>$/B** *=1$> ;/*+;1*M ;$+/M /+/*/=#)->( (/(+M *((+++++ (M 6B+/*/BM.)-.)* 6=1+6*/>(/++* 1+6*/M -=1+-(++/>(/++* 1+-(++/M 22)=2///2*)>(/+ +*/B(+= /4/;;+1+;1#)-> #)-=+*>+/+*+ *M.B+/+*B41*+ *M.+/+*BM.=.$>+/+*/$BM?

15 '.?!

16 ) 3$+(*;+/&3/$!&?( /*;+(/$!&4!&!&! /;+*(/& )$ ;+1+//&D+;1 &A**-2'8) *4(1+(/& 3;+(1*/**?& '+$*(M & '+<*(M & '*M!& '(;*$$**M 3;+;1**$*&$++* F G*(1*&3$ ;* **&.$((;+*+;* 3;$+;*(1*4 1+;*+( */&.$/$*4. C;=>C=?>4+$&.$ (1+$*$*D=>;BC=!>/;1 / *(1*/=;**8 ;1?>& -+;1*****&.;;1*(+ /1+=;?/* ;1>& #1+*;+(**+; ;1**&3( ****&# /B/*&#;1* /**+& -/*;*$$**(/+ (&+(;/+*4 ;&#+*(1;+* =>( (O(+$ /*BO&?

17 -$$L$ 8 ) 8 '+/ 8 2<) 8 $+ 8 '+/ $$L3* 8 8 <*<2. 8 D< 8 8 $8B -L3 8 $<$ 8 2 / 8 $+ 8 6B o 8 o 8 B o 2 o * o *$ '+/ 8 64/ -L3* D 8 2/ =2 > 8 ' $=> 8 $8 8 $8B -" +",/*E1+*+ ((**$$*&#*+;1 $$**(1&.**8;+&,1$ /+1+;(*& )$# * % * +* " 0 B<+;1=+>(+B< $+&.(///E; & (&?"

18 ?9

19 -/*/$ /(*/(+& #**-(1/*./&5% P( $*& ;*B/++* $**/&-+;*+ /+*32 &6/6//+(+1+ P>* *B& #;1*(/++*B *.)-&*/++*B&. *#)-&.$*#)-(1;(/;(;*//& 1/ 6# /$1*Q#)- - R &16///$** 5% ++*//$& */++*4$(*B& #/+(+*1*8 =;/1/4+*(18 &> *32 8(1*&3(/* (+*(1/*32 8;(&-+;8 *;++/*/& Master Pt- MBA- Applied Digipabo Ec- MER DH?:

20 1. Ondersteuning van praktische zaken/organisatie 2. Presenteren leerinhouden TAET UTwente program Nyenrode Science Fontys Hs IH compact Hs IH Hs IH Ondersteunen actieve onderwijsvormen (bijv /- + +/- + projectwerk, CSCL) 4. Interactie/communicatie + + +/ Toetsen/beoordelen +/- - +/- +/- - +/- 6. Plannen/Oriënteren Studieloopbaanbegeleiding "#- 1 *;1+/32 ;/+;+8 *&-+*/*+ /+*32 &6**(1*4 *&#/*1+*&1/ ;11+((;(/++*+&.+ 1*++/(+;(;*$88$ (+4$1+/;&1 /1+(;&1((8 ++*32 &.+;;/G+ /$*+/$+*( +&#/+++1+*/ /$;((11&/ 1+/*/&#+(/+ *;*/4+/$+(& )$' * # %#%** + " -" + 23" * +0 -;;+*('++=;$+ >&+B$/;$'+/&.;'+ **++;*$$/&.;+ ***&,1+ /1++1+/*/;$&,(/;+*+*(/** '+*;+*?&(* ;+/,;/M ';11+/*/M,('+*/M ''+*;+*?& #///8B*19&,'+,35,-))65.;B8 /J32 8B+//&.'+*,35,-)8 )65.*/4* ;+(+&';1/**'+/* 1*&?

21 1+*/'+*&. +/1+4;4'+/&5$/* ++((1+4+4 (&,**;*/++*/& 6$+('+*/;1+*+ *&.'+;11B/** 41(/;;1&A+1** ;1/F(*(1/G8 /F(*G&#+'+B/+ */*;+;+&3$++( /& )$'$ -!4-56-* D/ 6# ** /</32 &/32 $88 $8(1&-*32 1+1*/&. $*(+**(H)*//B 3$2 $ *4/*+*32 (1&.* ($+*(++ - R &/ 6# $ 32 8;*&. /(*/1+**& -*+* - R ;1*$/++&6 /* - R &68$((*&,(1(;( **181/;$&#+*+( - R /;*?& & 1** & +/4;1+$!& /4;18/4/$ & "& 1+&./ 6# *((1;&32 8+**$ 4 +&.8(+* *(1++**/*((1; (++;$+( +& *F/$BG& (;$+;+;*(1*4 1/*&

22 3'+*/$/F28G/ /1=*F/GF /B32 8G>(1++8 +*(1(*&-/1;11+=(1+> */(*&3//*8B=1>( ++1+**(**/& ) -! R *32 8*/&,.=.*/> /8(4;1*&38 /+*;=>+&.$* (++*#)- - R &3'++32 *(* $ 41F /B32 8G - R &2;/32 ++ (;(// =/$8>$/* (;*& 0+*;/(1/=F8G> (/32 81+;1&.**/+* *(1+(32 81+&.(++* (1/1+(++*32 8& )$'$# 7!756 /1./;*$88$(14$( **(1*($32 (&32 (11;$;+&,/FG( /;,1$*1+//&6** 41+*$+4+(+** &.*/(/+1$* *& ;1/((+//&3;(+/ (1*(1$(1++ $$&)=$(((>(;(+ ;*1+*&6*(/*;1(+8 1+4(+4/+4&?

23 (!$*++*&#;$*(1+*8 **;1<*+&#+(J*=1$ /+;;**>&.** */+& 3'+(1+*(11/(8 ;'+*1& 8 7!756 /1./+*(1//*/8 8*; *8+&3'++32 +&./ /*;*32 18+( 32 &D+11+*/;1F/*BG(++ *//(+++&T/1+ /(+(*(& )$'$'! FG(/&#(/ ((+;* *(1*&5UU/1(14( */=V>4+(1*& *(1*(32 8;&-++// /+1+(1**4( ;+&.1111$*& 6*$1($1$*&.+; **/1(1//+1+& 2*E/1(11+&

24 2/*&./=E*+4* >4*/*(*4;1 &#/*&D+/ /$/*&+;$/(+ (*4;(+;+*/+ (+*&./+//*&. (1+*+;/&./*4*&./;1&.+ *(1+1( *(1<;1$/+&./$B,=;1*1**> 1+*++&,(1/=/*>(;*1+ 32 &5% P=#)-*6//B,>4 (/*++4(1/E *(*& 35% P/4=1+>4*4 /$G*4/18*4&68 (1;1/&.(/5% P(+1+ (+4$+1+*(1***$$& *+;$*&.(;+4 **;$(+;**(&3*1+&6 *;*& 3'+(1+(1+//&. 1++;1+F/ /$G&-+;11+/4 1+#)-$/;1(1/&#8 /;'+*1!& :! 9 (1;/$4B#)-&.;;1*#)-*5% P&3 '++32 /&./$(1/ *32 8&

25 @(+*/;1++1(++*5% P&.+* (1/1++*32 8&38 ;1(++/*(1&./8 /*/;(++&-(++*5% P*//* (1+(&./$++/32 8 *+(& )$'$) "5./.%&&!/ 3$#=./>(*+/ FG**/4; ;$ (+* *&.*;///& *+//*32 (*=1* +/1+$88$/+++*$4$>& *./ */** ;1+(*&. *414* *&6+1//*1 *$+&#;1(;;++ (+&,(1+;*32 */; *1+*/&.(/./((+*+1*F(BG&../*(1/*,35,-))65. 2/(1& D(1+;$+;+***8 *(1& (+/1+/E (+1/*?/&#+/ (&./1+*&.*$ 1+1$**;*1+8 &.+*'+*/;*/ /*/*(&.*(=1+* +>;1/+/& #/;'+*1& ; "5./.%&&!/!

26 3(;;1#)-+4/$ -G6G&3////(+4 (+$1+&.;;+(+ &#+(+;*/* (1/+;1&../*8 +;1&./+4(++* (1/*./&D*+++; 1+;+(((*&../( /+$$ ((+;& )$'$8 4 5./.%&&!/ (/;**$88$(1 $(1&$(14$32 8& ***$(1++8 (1*&.(/&.( (++/1*& #2/;// (+*8/*/1$42J#$ *+//+1&.+;*(1/; *++ //+1+ ;$(+; *(+/ $ $8&.+/;$&.1+*$/ $&.'+*/?;(1+/* /(*=;1*FG4F*+GFG>4 +/+**=1*F/+1G4F1;$/G4 $G>&#(+*1"& < 4 5./.%&&!/,*1#2/(;#)-+&.;+1+;1+++*/&./(/ 5//;$(1;F*G&3'++ //&3;(/(1/4;1* '+;*FGF/+1+8G1+&+ (*1+;$*+& +(;**(+1+&- /+$(1/(+ +*(+;1=;1* /$>&

27 )$'$: 4 =2435./.%&&!/../$*/*, 35,-))65. /+*+=>$88$ (*+*;* &.( +4((;/*$ #.,&#;1$/++*;*;*+& -/*(1**,35,-))65.$$#., ;1/$ 3(1/*$#.,; $1+*$#.,+1/ *(;1/1+(++=/G> D$*R4*( E /4*(;1A;;$M**(;1+ *;1&.(*(;1(8/8 & 35,-))65.$/*(/ 4(/(14;1/ (+++=+>/&,/ */*& D$+1+// /8 $&./ */(/*$ *(*&.*/(++;1 //4;1(1+ 1+ /*&.//1+/ */(++& #;1+;+;*+*+ +*/$& 3'+$/F;G/+&.8 1++*1$1+/1*&- +*(/.)-=*>&, /;(/#)-+//$& > 45./.%&&!/. "

28 .*32 #)-+/$&./=$1+(/8 *>$*/*F;G**8 (1**&./(1;1+ +;1&D; 1(1/*/=1*/$ 1+/>&5(/; (1;32 & )$'$; 9 # -;+*/**+; ;*;*32 ;14=+>+;;* (1/;1&3;/$(*;18 ++&./TAET$32 8(1/; '+*4&.;1+;1+ (++/;1&-/* /*$ *32 81+&#8 (1*$/*& -+/Applied Science$+32 8(1/ &./$(1/1+;;1;32 8 &.;/4;/ 6# 4++=(>1 (++*;32 8&./+;(*/ &.(1*/*$+ (/*(++& Part-time MBA-opleiding*5B&.;/+ (*32 *F8+/G;8 (132 8;*& 8*,35,-))65.(&.Digipabo+; (*/&A1(1/(++ 1;1+++*32 8( &.1;1;/+(+& (1*&./*1+&.+;*/Economie Compact;1**$ ;/(+*&.+;*+ +//++(1+1+1+&.+;/(1/*FG&./MER**;*(18 /+1;1++*32 8 +;1&D;=1* /$>4*;=1*+ 35,-))65.8&#(((1*;=> *32 8&1;1(++/ &.32 8;1++/*(++ =/+>+;4/*(1*& 2+(*;1+;1+; ;*;*32 /+*F(++*32 81+G**(;(++ =(++*>(1/& 9

29 )$) * ' %'%** +" * + *" - * +0 -(*/;;+*;1/* ;,+M '32 /;(1;;M,$$$;1;+;/+1++M 1;+*(1*;*32 /* */(1& +1+;*32 1 (1/+&';11+++*// 6# 4* (./+/*(;*32 E( F/G& 6$/1**/;*32 (1E8 /*;*(1/*/8 *#)- - R ++1++;/32 ;F+G& 38+*& 6//4B,./($+;**((1/ (/*(1E// (*/**;* (1/& 1((1/32 8=5% *5% P&./4,35,-))65../*(1/=/ (1>&./*/*($/8 */&./$32 ;(;+1+=1*8 /$+>(1+*8 &./$(1/(+** ;1+**&,1*+& #2/4,35,-))65../(+**&, (1//FG& *1+4(++* (1/*/(1& 1*(1+/;1++* 32 8+;1& :

30 ;/1+/1**/;1&D+ /;1++* +;1&#/=; 6# <6//<./>$* /+*32 841* ;*32 8& #/ *1+*;*32 8 ;+(1*(&D/ 6#./F32 8 (1G+1+in(1&D/*8 (1;+1+;/=/*1+ >&D6//*(* (1++/*&1;/8 (/*/$4*;&.*/*(//; ;1&16//$*((1/*/ *+32 8+(&./ ((1/;+$(& A1;& 6# $(1* ((++(++*1+*8 *& #+*(**/(1&1./16//*E;/;1*/ /*;*&1 6# */+** /(1&.(/*35,-))65.*;$/++ ;$*./&A1;1=;*> *&15B(/+**/(1432 / 1+1*(1/& )$8-3$+;1//;*32 (1&#(**1;//+* **+(&3$+2 (++1+/&.*+1*+; FG1;(+1+/+($(1&

31

32 8 3$+++(/**;+&' +1+*(*=/$ &?>D*(;/;*32 /=/$ &>4/(1;(/+;4;(;*(1/ ;*;*32 4+(4/;=/$&>& (/(1;(/;+*+* +1/*/8/*=/$&!>& 8$.;+;14*;1+*+*($ +;4(+(1//*32 &.( B/& Rol van student Hantering term Blended Learning (BL) Strategie inzet ICT Aanpak ICT implementatie Master TAET UTwente Contribute & Re-use Deelnemer community, produceert Inzet ICT in some way ICT met name voor flexibilisering ICT levert mogelijkheden Pt-MBA Program Nyenrode Praktijkgericht, intensieve contactmoment en/zelfstudie Netwerker, levert veel input Geen sprake van blended learning ICT alleen voor ondersteuning ICT als ondersteuning voor praktische zaken Applied Science Fontys Competentie gericht onderwijs/ Onderwijsconcept vraaggericht Zelfverantwoordelijk, Vraaggericht Term wordt niet gebruikt; ICT wel geintegreerd in onderwijs ICT noodzakelijk voor onderwijsconcep t ELO ontwikkeld op basis wensen; vervolgens kanteling onderwijsconcep t Digipabo Hs. IH Competentie gericht onderwijs/ vraaggericht Actief, vraaggericht Veel online leren (afstand); aantal contactmomenten Noodzakelijk gezien fysieke afstand, noodzakelijk voor onderwijs Eerst kanteling onderwijsconcept, dan ICT Economie Compact Hs.IH Praktijkgericht onderwijs Levert veel input Term wordt niet gebruikt, ICT wordt wel gebruikt ICT noodzakelijk om landelijke dekking mogelijk te maken Landelijke afspraken over gebruik MER Den Haag Hs. IH Competentie gericht onderwijs/ vraaggericht Ambitieuze student BL is mix van contactonderwijs en online leren BL als instellings- en als opleidingsbeleid Beschikbare instrumenten zo goed mogelijk inzetten bij onderwijsconcep t -"'-1 #**B(/$J& (+(*;1/(& *$F +(1/+*&. /;& '**;**(1*(+1+ ;1/+(*&-++; ++;1/*$/ (1&3*/$+(/&?

33 8$# - * + 3;+/*++(1/ ;/1+*32 8 (1& 1+*;1*($;*32 (1/&.;*,(1/*/&.=>+*32 8B&./**&,B/*/=./$$4/ 6# $*//>&.$S(+E+11+ ;$1+(+8 &,(/*;(1 6# 1./F+*32 (1G 1+(/*&-F(BG ;/*1+*32 (1/& /*(1/(4;$ (1+/+*&,1;+ 8$=41$4>4/*=1* <++>4&1+;1;+8;8 (/+;+& 3=;5B>((1/ ;32 8&.*1;+(4* 32 8;+1+**/* (+1+(32 &-$(*+(* /(&.+1// *;1/&11+;;132 ( ;1+;14;+1+** &.;+;**(1+;+4; **$& #*1+*$$+(**( ;(32 &0+(* /=;;;$*)>*($ (+/*/;$32 M.;1* +32 ;1*(1*;/1(+$(+8 &3*(*(11++;* 32 84;*//$& 3;(**/;$/* 32 8;&.32 8;*(**1+ ;*/&3+;**41*8 +;++(;;1$1(; & 3*(32 (;1(1/( ;+1+$(1+/*& + ;*J /1+*;*32 & 1+1+(+(1/(32 Q8 $&

34 3/$&?(4*/* +*4*/(1&3/ +*4$((1(**8/4; *32 *;$/+;+1+*((1**/& 8$' -* + #1+*;++;/ +;*;*32 4/**/(1(& 3/$&(1 +;;*(1/;*32 &3( 1+4(;/1+'+32 8 /(;4;+/**$ (+4;*+/*1;&.*F(32 (*1+*;(1/G( 1(&D/(++;**(* (1/;*32 1+/4+*+& A*/$4**** /(1;+1+(;*32 *;$/+;+1+ *(&3(;*/*(+&; *32 8$(+/*&0; ;*(1/(4;4 **&A(1/+1Q +*32 &61$F$*(1G 4;+32 8(1+ & 1(+*/8( &,;1*+$/32 8$4;; 1=(1+>(&6*$/8 ;1++*(4; /1$$&!!"#$% -/*+*//( /*1/*(1/( *( $***(1& /**(+32 81/& A32 8;1+$$=(1 ($($B>;(1* +;1+$*1+& A*/(++*32 8$E 1+*+B/FBG8 &,+*;*/(1/ ($&D*+/*/((+32 8;(* =;+/$!&>

35 -*;*32 *;$/+;+1+1=>B '+(&#$/+ /B132 41*/1+ 1+B1+(*&11 *1+//*+(&.'+ $/*(1/1$+;18 B*4;/;*(1;(/ B;(4*(+B*;1&,+*=>+;/&D**/8 * &#+*+;(+; */1/$& -1+$/1/+ /*&-*(/ +;1$4($+ $$/;($/* Q/+(&.*/+(&3 32 8/;(/*=(>*/(1+/+ **&.;;(4;8 1++*(&D1+11+/1 +*/$1+=$+//8 >4*1*1(+(+1+;*+1; *((1&#1+1*FG* $+/&3(*+/+*+/* *(&#1+/ *FB/G1+/1&A1+;+//; G&,(;+1+*( ;+*&,+1*/;1*1*& 11+1*/ (/(*$/4+/*8 +*1+& 0;*32 8+?V*(1* (1*$&.;*(+&.( 1$+(;/1+++& 8$) " '+&.;;1+*;+B8+& #;1;,35,-))65.;&3; /$(/+*1+* +;$$& 3 3/(L$1L(/;/++( 4(1**;+*; 1(/4+**&-4(;(* *4(+*(//+/.!

36 32 8=>B(1/&,;+ +/B/(+*(1/( ;(*&,$*;*32 8B/ ;1(1&, ;&.'+=/$&?>+(;1&.$+ 1$*++(1;+*1+&A* (4+'+/1*(1**& D++B/FBG* ((+;*/(1/$ (&,+/**;(4(1 *;;1*&.'+*E+*$&./**'+/* &,+/+'+ (/&./*'+1 //*((+1+/8 &.;(*/*;+4* /;(***;;$&,;+/ +;*($(1+1+&A* /(/*8 +&3/*;+(/1*'++* /8;$&3/++/**(1+ +$&-+;++*$ ++/1/**'+& 6$1+(*'+*1+;1;4 */4/;;1+&;1* ++*$;1/+;$( *4;1&D;++*8 & '+/(1;4;8 ;+1+;1W$**+*4W$+ +**(1(;*&.+ 1*1*++&5(+ * (;+*'+4(( ****'+/*&.1(*// 3(/*(+;;1 ;*(1/4;(/8//*& D*(*;F+;G*'+E1 (++*+ ;1& D*(/* //(+(1; **/+(*(1&

37 .;*; /4(/(+ */$+(**&;*/8 //*+++;*88 &,;+$'+&A$( **++1+$;+;*8 /1='+>/*&3/ '++4;*;1'+*8 //(/&.;+*'+4$(* +/4+$*+(&-/; +/*/++(&,$* 1+*1$&'1;1*/ */& "

38 : /*.FG(*+(14;(&.(+&.$*;1+*+* ((+&3(1+ +F *(1*G&3/+1+(*+/* (/;1/4*& 3;+($&.;$(*;+$&' ;+/;*32 (1& -*C (=>*(+2FG4(1/ ;**;+4/++/& A1$&.*$ */1+(1;+ (FG&A1/$+++/1+ $/+*32 *;32 &#/ (/;$++(FG&6* 4/+1+;//$*4*+ 4*(1*/+4$(+* (1&-* (*/ */+*FD8G& 6;+(1;*(** *(/&,;1+$(4(1(*+;+41+ *;+&'/+*/+* +**(**(+*32 (1&T;*+*/ 32 8;(&T;(1*(/1 +*/1/$+*(+* K4((+* 11 *=(>(1*&, ; (;*/&-+ 4;(*$+4(1*4(32 1+ ;+1+/$4& 9

39 ; & + -4=>&" &' ( 4/<<&$&<<8<8X//X*?&&/$ ;B4&C4&=!>& ')! 4 (((&$&</< &//MY?!: +4,&2&#&=*++,-&./ "! # /"0#4/<<(((&&<<8&/$ 2+4.=>& 4 /<<(((&/&&+<<<(X//<&.4&4=>&#4 /<<&&<<<< & 4T&=!>& 3,35,-))65.,;46&C2&=!>4!0$10! 4 /<<(((&&$&&+<</<//<X!&$ &2!' 0#3*++4-/ /<<(((&(&<$+<<<9?&/$ (40&=>&2FGM4' 56*5 7- -/4& &C42&&=>4 &! 4.4;=>4.! 4 /<<(((&&<<1<& 43&=!>4! 4 /<<(((&$&&+<!<<B/<B/?<& 4,&C2&=?>48) ( /<<(((&&<(<(//<&/$ 4&=>4$9! /<<(((&$&<<X//&// D4&=>4 /<<(((&&<<<*& '$4,&4=?:>&$! &6/1 :

40 < 91 35,-))65.*BG2#32 -(B(),#4/(/B8 ///$32 /$/&) $F$$$$88$(B B/SB$G&)/ $$(/&6 /$($ *4(+///(448 & 9"+ 14$$(?& '/$/$///) M & '+$/(//$32 /$ /$/=/*B+>/B /M &,(/B/$$*B//B/8 /B32 M B6//# = 6# >4*B$ (4 6//4B*$$#./435,-))65.*B (*$/4(B(B//B 32 4(B(B*/$32 & $1$4F'/$/$/ /35,-))65.*B4(B$(/$ ///((32 &)+*B4F* $G&3(*/$$(/+/8 =?>/4=>/$*=> *&D32 B///& ) #*=D)#>& (+(*$//$32 & BB//*$/& 5$/B/ 4(*4+$/&3(4B (B*$BB&6 /./G8#S=F-(1/G>&5% P/*$8 BB& $&B/32 B=/$5% P> +B&

41 $$ (B/D )#*=D)#>B&5$B&- 4B/D)#4 $B$D)#(B(B//$$$B / &- 6# /4/$ D)# - R & 6////$ ( $5% P*435,-))65.*BG.8 5$B/+$B&6 $4(*4$=&& /14$/$*&> 31$F'+$/(8 //$32 /$/$/=/*> /B/MG4D2(&.*/8 B4FS/*BG$8 & /*$($& D2$(GSBB/8 (B+/$*$8 B& **$4( $$$& $D2/$$/=/B(> /B/$B/&3(/ /*F*G4&(*/B/ /=&&/8>&/B//8 ($32 Educational concept Input for parts of primary process Output ICT systems & 7? #B/**(D2& * **($//BB/4$ )=)>4//$32 4///32 &' $//$32 (+ B/&3F32 /(*/GB $((*/=*/$>/& *$$$/B4*/$8 /4/$32 & ;&!

42 4 6 & 9 -! $ -* 2 B4 / 6// $32 F(BG 32 /B $ B 32 /8 */8 7-! 7 /1 B 4 /8 *$8 8$8 <$8 B& 5(+4 /* / 5 ) 32 B$/8 / 32 //$ /8! 9 1 2/ * 3* /88 B4.8 * B/$ /.*/ #)# S8 E $4 / $ ".6 $ 2/ * 6*4.8 =>E $88$ 5B *($ /B 4 B $8 48 $$ / $ 8 B8 * 8 / 4 32 & 32 8 B +8 * / 58 ( $ 2/ * 6 ) $$88 $8 )/B $ B/8 8 ( 6//B * $$*B / 8 8 / -"'91 61//$(B/+ //$32 +*&6$4$ )$$$B&3(48 **11*$& * B//$32 &6(//8 4$SB(*&8 B*(4$*B$32 4* *$&(B432 $///4 B& *+$FG +$F$G& 1$ (/)4*$(+ (//$32 *B*& 6*/***4$$8 B<</4<$B/&!?

43 6*4$(/+*$$*//$32 / B/4(B( $ */&.(32 /////& #32 // *$B/=( $B$B>*$$$ *B& */*/$B32 $E $4*& D2((+*/&3/$$8 B*4B+/ *(B$32 (/& /(*B(4 /&3/$$BB //$$$$ (/& $(+ *(&!

44 +& 3;+;5 =>(1(;&,;+*/* **41+?& '+$*(M & '+<*(M & '+;1M!& '(;*$$**M Definities 3;1*$$$*&3$( *+**(1*&6 $;1/(FG(*4 //*& D*;1 )(8)/B/4(B+*B&=;B C4!> * *8)**(14 (1*4**4 /$*=4!>& 6*$$*B4$(4 '84#4+(/=D4>& ) **8*4$$4* 8)$/=D4>& D*(;1 H6B$*//$8 &**/$//4B/8 *4//4+$(4/B/ZI &=4.C;4> )$/;*$1*B//BFG FG/B$FG+ FG/FG& =C4?> **4K(/$( &6+[/ S$& (*B ;$$$88$[($( 4$(&O=-/C4> 2/8/B$88$= > SB$/&HI$8 $ (B 8 ($B(B/$$ 8 &=Kerres & de Witt, 2003) $B$$*$$$ $*B4$B$4$/8 /**(=,;C4!>& +=!>$E,1H4 ***&,$(* (1 8E++(+/(1<$** (;;1E*4(1+/+ JI&!

45 -$*-2'(/* $&3($ *(1E!: ; < Z&=*-2'4>& 3;+($(/*+(* 1+/$41+ 3;$+F;G*(1* 1+;*/;;/ +(*&.$/$*4.C ;=>C=?>4+$&.$(1+ $*$*D=>;BC=!>/;1/ *(1*/& Vormen.***;1;/*&. ** / $ /* *& -/****/1/ +=;/$!&?*;+>&. /1*;*(1*4$;*32 *$/*&!"##$%.1+;(+ & 23 \38 \'+/ \2< \-881=- T>? " A1 \)*8) \#8 9 \' \-+ \ \ \D2.<.D. \-$8 \'++ & 2 3 \2 \'+ \? " A1 \# \- \)* \- 7 \,/B \1 \0( \. \$<//!!

46 &!"##$%&' 9 B(( 9 1 /1//8 /( / * % / 3* 3* $// 5 "" "" "$+ )</ '+/ /B $ 5(// '++ 0/1 *(< D/ D 3* D 4 5 % " % * -*" " & B => # B => // $ *8 +(..$8 * 6+ / ' / 8 2/(*Q8/&.+;* /(+*)44 4B44B& 2+!* )*?L2/&6//;;$* /*&=//* (*$//*J**8 *(/+*>& )*L3&2/;1UU//1+ & )*L2*&D/&A;(++ /*4**>& )*!L# &# /*;*$&!

47 !"##)% '*+, -.4 ( '( ' 34 ( '( 24 ( '(( Positie van de lerende Learning from different perspectives elearning by collaborating Learning from feedback elearning by interacting Learning from information elearning by distributing Distribution Interaction Collaboration Functie van nieuwe media & C 5D$5#EE'$. $''F 3/(+instructieconstructie4$( $8(+& *+(4(1+ /(/=4!>& /!"##0% D* -$$* A$*$ * 6/=>*F$$88$G '+*=$1+8>& 3J* /- -( '1 382C),8)C'+/ / /- ( '!++ -( D2 ' 2

48 /(*- ( '.C' 6< C*B T6C#$//B=#> ** -)2. +" " **/11(+/8 +& -$$L$ ) '+/ 2<) $+ '+/ 6 -$$L3* <*<2. D< $8B -83 $<$ 2 / $+ 6B 8 B 2 * *$ 2. '+/ 64/ -83* 2 D 2/ =2 > ' $=> $8 $8B!9

49 + " $ 3(**** &#/B/*&.;;1 ;;*;++(& #1+*;+(**+; 8$;1/+*+;;*;32 (1/4;1*&!"##$% $**1FG&!:

50 2 3!"##$% 2L D28*+**/ 2/4*+** & 2/4* 4& 2/4*$**<$ /8(+*$/1&,/(*:,$+$& 0;$$+(/**& 3$*/(& #+***&,/;+1+(.+/ & #/;*/+&.+*1/& $4++/1+*(& 4$$+ */&,/(*( 0(//& 0/(*$&.1+*&!

51 !"##"%.( +8*4;$1+*4* (++*/$++*& 68* ***** **/$+& 2/B8*4(**//4 $4/(++*/& 9! 1 1 )/$+(8 +S $+ //$4 $4/& 2( */( *S /88/ +8$*8 & /$ +(4 ( * / 1&.* /8/ K$8/ /$8/8 (8*8 *( / /B8 /*// 8/1 B'8 ='> //1= /$$> 8/B8 */+(/8

52 4-5!"##)% *) + /.+=$((+ +*1+*8)>4*(* (11=;(/>& -+8/F.8)#/=>G /BC02**/ /068* 08+( * *1+0=+(>=>/* 8)&.$88$ 4 -*$$*(*&,/* 41+*+((** $$*&#*+;1$$**(1&.**8;+&,1$/+1+;(*&!"##$% 4.;*(1;*($$$*;+ &./**+/$448 (B&?

53 .)B)/B( (4$/* (& /!"##)% $++(*(1 /+1+B+$(&1+$88$ 1+*&.+1+ 4*/+&.$88$1+1+* **&.*/;/*4;+$/ $88$1++& 4 '!"##)% +=!>**(*32 8(14 +;1?& $ & ** & (1**(1!& **$(&.+(** & 6'3*++*- O $$*8 81/$*B8)$$ $$*&/B4B( (+$/*BO&

54 +#6 -*59 5 -! 4-2-!4-3 - "0' "##7 8 $8'$(<#5) =52 0 (> '5 055? 31?8( /-(1++8 (1;+***18 8/&38 /+1+*1&&+;8 *1&-1;1/+**1$+ /H# BI=# >&./# /-(1+1*1+( *&./($;+*;(1+$*$8 (//&,/*1$+E+* *& B6//# =/$&&&6&2> ##*C6=/$&&2&6&'&4/$&&T&> 6+"&.B/+ 8 B6//# & 6# $?/&#;1 &.;1(+;/+1+&,/*;+/*$(1/8 (+B***1+ /=32 4F8)G4FG>&D;1$((+( (/***1+B&6**1*(18 1/*;B*+( (*//&-++*/$(++ ;*1+*;B+(* +((&#*$+$( **;*;B$*&6$ ;**(/8/;+&&&;B&./# +;(*11(*&,1/ (1&,(11;UU /(+4*$+1+*+4*$+&,8 8(1(**1&.*;+* *+;1*/(*4+** $&#11*++*(1*++ *&-+8(1(4+ (*1*=1* >*$/1& $ -!4- DB2#**/</32 & /32 $88$&-*32 1*8 /& F)*//B3$2 B(BG

55 #$ -,;*/**<$/ $ */*+*32 (1&.* ($+*(++ - R &/ 6# $ 32 8;*&. /(*/1+**& -*+* - R ;1*$/++&6 /* - R &6$((*&,(1(;( **11/;$&#+*+( - R / ;*?& & 1** & +/4;1+$!& /4;18/4/$ & "& 1+& 7./ 6# *((1;&32 8+**$ 4 +&.8(+**(1 ++**/*((1 (++;$+( + *F/$BG (;$+;+;*(1*4 1/*& D*+++( (*(*;(/; ; - R +4(**/+*8 &3/++/$&2(+*/+&!

56 Contribute and re-use (by student).*+/**/*(*(; F/$BG/*&++/ $+;1=>/+1+&-/;*1 /4(((**(+&+1 (+*/+*(+*&3$/ (+/*H(+*(+*1MI& # /4/(+*4(+& "#$( - R ;1*FG+* #$*(+* 6# & *+4**$*;//& #*+(*.*/=.> 1+& 3 - R 1++//$4;+$&-/ ;+ - R /+1+;$=>/ /8(* 1$/E++1+*+/ (*& (((;4+& +441*;1& / /8(;&.'+;$(**1$//?& 6./$/$*;1*&. /;1;;/**=;8/ *+*>;(*&$. /+//(;=(>(+&,/*/$+/(++ & 0(/4(++4*/8(+ /B;/*4 1$ (14& & *;+*/+ +*+*; *4;8)4***( **(/L(1++(*& & #*;+B4$*8 (1=1*&F8)G4FG4>1+* *4((+& &./$1+*1+J ++(**/1* (1/*1/;+1++ *+;/&&*&J& & 3* 4$+B**;1/ /*4/$S+$8 *J& $& #++(*$** *(/*43*=3> B+//*&

57 "#$(,/8*;+* - R $/* /8(&.(*(+& &./;*/1+/+1+( =>(+&/+1+*/ */& '*8(+/*41+ */*E/(+*& 32 8/,$(+*& Facilitating Flexibility. (;*1++;+1&.1*;+;1+;*(1*4 1/*&, 6# 8/1+**(1*; 1+*++;$+;+* (1*+1/*& 11+ *;$/(/**+*&.+*( $ +$*++(+*+ (1$ & **$**1*&,*$/+4 /(+(1;*/(1*/&D *1**+ $/+4;;$*+(& **$++*14+*$+4 (4$/+*$**4/$$J /++& 32 8/#8 - R & & / 5(+*/&.+*/$B (++*/$//&.+* /$/((+(+/ *41+4 6# 8( */1+&. 6# 8( /8(* (& 65J*(4+14 J /+(&J* +1 - R & 32 8/ - R &!& B1-32 ;**+4/&,+*32 /4(1+(+*/*&) < +1+*/& 5+*'+/* /;1*/& "

58 $ D+ (+*//&#*;1+( /(++*&#/& "#$( 2/432 4+(+4 4/844/* /4$8& 6/$( - R +&(+/ 41+/4(+ *4;& +++1/* - R 41 *;(+$/&.*+ *=;1*+>(*+1+ /+& "$ 77 +*+1.*/=.>4( (/&.(// *+/(++&.(. $*/&.;1**+4(1 *1=;>& "#$( - R +1/ /8+++* /$& $ 7-1+/(**4*(& ++;(;1 -(++ -;+ 2.$/$+/+& +=(+>;$** /E(;;* (++(++E$*1( /&.;1(*+*(+& "#$( - R /8 $ 7+ 61*+;+8$(//$ (+*(//1+((&,1+ 1(+*/1Q(& "#$(./32 8& '$-./$=*;*$ ;32 >(* *$*&./$;$+$;* (1/+*32 &'$/1+*8 /++*+&.;**$1+&.*+1+++/(*/& 9

59 ,1;/+(**8 /$++1+&D***/$8 ;*&6(4+8 /(**;/G(+(+* //+*&./;/+*1+* - R &D/*/ ;1+++(1(++* - R &,(+/.8 $++4$/(11+1*(+* * /&.$*;*+++ (+1&./$*1(++*=1+>(1* 1=:V P>;**(1&# 1+&6*F1G(*1; <*;+**1+;1&#*/G1 6# /*+* 1(++**1*+&.+8 /1(*+(+1( /**+*8&-+; /1**/+(8 +/*1**F/G&A;(+8 +1;1*+(*/*1(8 &./+* 6# 8*(1* /**($1+1**1 (1*++++*(1/& 3B /+&,+* '+/&, 6# 8// *//&,**+ * 1** (++/(*; &.;*+* $;1+*++&*++($ //+(//$ (11/(;1/*& :

60 +'7!76 /1-8 "##7 8 /<( 2; <58!## 6 ' 3#!.<# ) !.<# 0 3#!.<# - 0 (> O$ <! 5 <9 <&O./?4**((+=?>/5B4 *1(+**/$8/&./ +1/&1;1*&,/ /+1+/1+(++& $./;*$88$(14$( **(1*($32 (&32 (11;$;+&,/( /;& #$ - 1+/,1$*1+//&6** 41+*$+4+(+** &.*/(/+1$* *& ;1/((+//&3;(+/ (1*(1$(1++ $$&)=$(((>(;(+ ;*1+*&6*(/*;1(+8 1+4(+4/+4& (!$*++*&#;$*(1+*8 **;1<*+&#+(J*=1$ /+;;**>&.** */+&

61 .'+(/**./; /1$*+=>* '+&.(*1$*;1/*8 *(1&1++*+1$*/* (+& $%,($5B/(14* *;++&D(1*((+8 J((//1+& ;$*1+;++* &.8 ;+(**(*/+ *//&3+/+1+& "#$( 1+*;+*<*(1( /++*32 &6$+1+*;++ +*32 1**;+=*14*(+8 /G>& +++*+*8 81$&#((+8/* ;+(&.;//+1& #$1,* #1+//*$/88+&,8 +1++;;1+*+/;;$;1+ *;+/+*+*/+1+&1 +;1<; *+/+(1+&1/+ *+;11+4* *;&-+(+(88 1+& "#$( 6*+**(=**4+ &>&.(;*$&#5B4/*/4 (//+&./;//(11+*$*8 1+&5(FG((+&.(( ;$&D(;1/+1+*8 &#;11*/$1+*/& '1+*//1+1 8& "

62 "? /1+=>(/+**&38 +;(+(+(& /*5B**/&.$/**8 / *$&.+* /;++1+& '$A.;1*(1+;1**(1* 1*$=;1*;1+1**/ *11+>&A1;4;**4;1/88 +*+4;1<**/ *;;++4/*(1+*8 /*;+(++& "#$( 2((+// ;14*1+*/1+&3*/***+/8 4(*/&.$/+ ;*1+!(*/8*&#;1$/+* F*G11++;1&';11 N*/+;*+*(1; <$+&#**8(+//(+ 8/G&#;1*8/G+4 /+(& )$7A,/*(1+*(1/&,/8 /+(+(+; **+*$& "#$(.($*(?&*4&*4&*/&,/$+*1&. /*(1+**+/$;/* *$& 8$9A -1$*++1(+*4* ;1;$*//&A(**(+*/&. (+;1+;(*8 (1/&*(FBG&,;18 88*+1+&-+$*8 &,8(+(*;(*; *=>& "#$( (+(+*/(+;$&- *+*/4& +**8$&./$;/&' ;**F$88G+1;;1 ++/4+$*&6(*8 1+8;*+//8 &.+*(?+&

63 :$ **(/&A1;11+ *$+4;1*(*/4*8 /**(+**& "#$(,1+15B$B(F*G/;1&.$*4+$*1$& D1*(*4(;&T*+ */4/**4;111*&,*+1++1+* ;1**&#$+;1* & '$-./+(*32 *;**; /+&2/(+//&3;(+ (+$+&-(+/ (1/1+& #1+;1+;/32 1;///;1 */&,1;*=F/* BG>/$F*/G+;1&T+1* ++&,(++*($(8 (+++&.;*32 */ +;& +;1+/1+/&# *(***& 1?*(+( *8$6+/$&.;;/* ;1+;1=*8>&/;1 /+/$*;;1*/1+* F*8$G& 5B$(F**BG/;4 $(/;&';15B*$;1 ++*1+*32 8*(1/$ *1+32 ;*8 /(+&6;*1;*?8/8? 4;;1+(($$$+;1&#*; +;1/*F$/G*/& "

64 +)! /*$ &- 07 "##7 8 8.(5 52. (> '55? B, /5(///?/!( 2 ;1/;(/& 6//5(//1+8/& #1+//6//*(+*& 1/;*(1;1 5';1* *;1**/**8 $*44*;+/8$$ (1&./;1+*(1*/6// & $! 9.(/& #(/((+;* *(1*&5UU /1(14(*/=V>4+ (1*&*(1*(32 8;&-+ +///+1+(1**4 (;+& #$ - 1++;(1/;1.1111$*& 6*$1($1$*&.+; **/1(1//+1+& 2*E/1(11+& 2/D&./=E*+4* >4*/*(*4;1 &#/*&D+/ /$/*&+;$/(+ (*4;(+;+*/+ (+*&./+//*&. (1+*+;/&./*4*&./;1&.+ *(1+1( *(1<;1$/+&./$B,=;1*1** >1+*++&,(1/(;*1+32 &5% P=#)-*6// B,>4(/* ++4(1/E*(*& "

65 35% P/4=1+>4*4 /$G*4/18*4&68 (1;1/&.(/5% P(+1+ (+4$+1+*(1***$$&3 *+;$*&.(;+4**;$(+;** (&3*1+&61++1<;18 *$(++&,*1+* ;*& 3(//1 =/>&;1UU;$/4* /*&#/$1&. /;;*1(/+// (&.///!&.+(1;+ ((//(4 /&.'+(/** 6+1+;*;(++//$& #1+;1$*+;14/=8 >*;+*/*1$*/ 1$*1+/& /42*2/<D;1 +;'+// *'+$Q*& $ % G.J//*&31+ */1+1$*&.*1$* &3/1*+*1$*&D$ (1*+4((+ 1*&(+/1$&. J1+&.+1*1+/ +/$1/1/+;&.;J+; +& "#$(./1$(*5% P&1(* /1*&//*/;(*=* >4/1/$5% P& "!

66 #$ B.(+/1(( * /&(((*&,(;(**/4+ * (/& "#$( 1++$*/4/1(1 &+*#)-=5% P>*(4 /1*& '$!H #*S/&.;/$ 1+*1$*//&./ (;1***&#;1/1/*14 /**6364/$/&3 (1*1$+*/&6S+* 1+& "#$( #(++*++=( 5% P>&.;/*(+&./ /4(/(++;//4 &.(//+**(+*/4 +**4& )$ 9& -;$**(**/ ;+*4/1+& (11&1*+* )84&.+;+(1 *;1*(1+*&';)8* 1++/$((+/ (&#/$(++ $+$(+& "#$(.*.$$8&.(++* / /1*=5% P>&. </*5% PB8&-/8 (& 8$ 7+* + * * " +.1+(1*//1(1&. 1/4*$&.+; &.(/1*+ /*&.+* / ***1<;1(1/&.*;+1+ 1&D$(1;1*+ /*1$*& **1+1*//1&, 1+*((++(/& "#$( D/1(1(*1+++*5% P636&.*//**(+*/&#;1/1 (4/(+&D;1;*//& #((+B& "

67 :$!.$+&.+1+ /+&,*1//&18 (*$**//$&# *9&3//(&3 *(1+*/&.$ +& ++*/$&,+ ;//;&;1;$*(1+* *;*(1;=$+>& (/ /$&,$(/ *(*/&3*(* ((*&6*//. *;1($$&./$& (( */**& D+/1*$/+/&./+( /& ;1+*&.;(// $1+$& "#$( #(++*.$+// 45% P&.*Q*&.(*+(+(*&.* $1+&.+($1+$&3/$( *$/+(1<;1 **//$++&5$/* $*;1/$$+*& '$-,(1/*/6//;1+;1;5% P&,+*+&.+*5% P1 *$*/(/&,1+(1//&, (1/*18/$+1+&##)-4 5% P4+*&#/15% PB 1*1+*$/G&,$(+14 (+ //$1&,*(1///$&,* (1+;/(++*/&3/1 *+/$;(*/&, 1+;4+*/14$*(1<;1 ;(;(++*/(& /1*(*+1+/&./;+ *++1& #/(//(1/* &#+*/$&,(1/* *1*&#(;1+1+*4 $*+*)8(&, (*1?(/&, 1+**(1+*-6+(+1+/; &.)8$1++;+/++& ""

68 +8 "./.%&&!/ % - ""( "##7 8 (). 3-5')3A -5 B 3-0 (> '5 055?..//)(1(&. /*E($? /1 &./ //;**( 1+/$+*4* (&3(*(+/;E ***&D.*( */&#+5(*;1*//$&.*./1(+*(++*./& #1+/*./*4;*32 14 /+;1&.$((1 ;&'(8((+8 $$ &../*$#*,35,-))65.&. *(=*1+>((+-&../$F/$G* /$#(+//32 8 /&.;8B//*& $ " 3$#(*+/FG* */4; ;$ (+* *.*;///& *+//*32 (*=1*& +/1+$88$/+++*$4$>& *./ */** ;1+(*&. *414**&6+1 //*1*$+&#;1(8 ;;++(+&,(1+;*32 */; *1+*/&.(/./((+4*+1*F(BG& "9

69 & -../*(1/*,35,-))65. 2/-(1&1+/ D(1+;$+;+** **(1& (+/1+/E (+1/*?/&#+/ (&./1+*&.*$ 1+1$**;*1+8 &.'+(/**&,*//*'+& $../+(*;*/ /1+$88$8+/+*&3/+1+( +/*&,**8/ ;$**&+ *(4(*;1**8/& -**&'1+;+/ (+;4+41**/& "#$( 1+8/+(++*32 8/&./+ (*/1+/+.//J& #$-"./(+/* /& *&** //$1+F/*G* /(+/1+&3;8 **4(+*;**;18 +*(1$&.*8* 8((&D** *//41**/$ *+*$& "#$(.**11+(1( (;;1&D*(++**32 8/ ;$& ":

70 '$9* (+/*?/&, *(+;1++/(4**(+8 +*$*&38/;(+* *F/*G+14(*(++& "#$( #(++**32 8/ - +4$ -.=*/G;$+> - './+1/1+*B=;1* *8$>/+(;;1&#*;1+; *+++& )$ A1(+(4(++*$*8 *;1++(++F/$G&. (+*+*1+-(++/48 1+6*/.$*$/8 & "#$( $//(/.$& $/*8$$8& *(;/+E1+8 4*1E**((/ +1& 8$4.*#8&.#8(+**;* &3;/*41**$ (+;#8/*&3 (*/*4+#8*/+$ =1+>/+&./**/* #8&#(++;;14+ *&5;1/$+/*#8(+=&&.8*> /(++& "#$( 1+#8.$= -6>& D*//+;/ +=$> ' 3<3<-(1/ #8 $ =+1+> "

71 :$%* *(++&+1$+/ *</**=<#8>&-/ *$//.$&. (*$++/ //*&-+/*(+(8 1/&.;/1**8 4*+/+/+4* (++$*& "#$( $(/.$& $*8$48& #(/+&3*(J / ++&*$*//& ;$7%79A7!79 #+(++4*#841+-(++// *1+6*/&/*///8 $*/=(++>/*&.-G6G */&#1+*=/(> *;+(+1++;/++ ;1**(1& "#$(.-G6G(/.$*&.* + *;$=> /*( *;$/(++;1E+/2.8 *8E;1*$*($#8 (++;1++(& #*(**/ &./**F$(+G&A1+1+ /*&D;+1+//(+;1 &6(+$*++&. 1*/*$*B&5*( (/+1*& '$- 35,-))65.(+;$$*32 8*/ *+&.+*./(**$/8 &./1++;;* (1/+*32 8*(*$;1+&./8 ;+1*4$/*$* 4(4*/+(;&D8 *;1 3;(1$+/$B+ *1&#($1/&.( KK& 3;$&.1*+(+* &.$/+/&.*=($$>&#/;*4 *;/$/&.(/$(& 9

72 ,/*32 *+;++1/ ;+((+;32 ;&.**/1+( ;(&.1./1**+8/+** &.;+;(+/1+*8 *;1+&.;*8 **/1++1+/+1+ */J&../;+/(++*#8&.#$ +/'+&,/*(1(&3 *(++1++*=>;1&.+ ;;1&5****#8;1 1+*&,+*+(1* (1/4;+8/+432 8(; (;+1+(1+*/& 9?

73

74 +:4 5. /.%&&!/ 5-09 "##7!* %)*#+4./01 #2/$$J/+1414 /*U4*8/&./,#6-1$=#>4 #2/&#2/(++(/; \,,,;,AB,.*,# #2//;(++02&#/* /(+*,.,;4,8.*4,35,-))65.,AB&);1,,8,#1+&.(++44+((+4$+(8 /*,&#*/+*48 &3*(1+*(++*G& &./GG$/&.G ;1$//+1+&.*;$48)+;(/* 1&.*(1+*;1/&.* (**;$&./1+8 /+&,(11*(++8 +*/*&./1+ ++*+/+*$*/&D *& 9

75 5(+1+**+*8 +41+$;1+*+&3 &#*$$8 (&3*;/* /$1+&3*4+1 /+&,* #8(+**/#2/&. +1*1(G//1*(**+4 *;*$4& **/*/*8+ *& $ 32 8& ***$(1++8 (1*&.(/&.( (++/1*& #$ -.1++; #2/;// (+*8/*/1$42J#$ *+//+1&.+;*(1/; *++ //+1+ ;$(+; *(+/ $ $8&.+/4;$&.1+*$/ $& 6)((+/(+(*&.(/4* ***&*(+* +/;**& 6$(1;$3$8=32 >(; *;$ 6$=#8>(+** /#2/&.+1*1(G//1 *(**+4*;*$4 &**/*/ *8+*&.;/++*/& 9!

76 1+(++$***+* /+&./++ ++&D$/+(*;$1+$ 6(+**//18/ *(1+($4+($1+/+ $/+(+4(+*/& "#$( D(4(((&/&+/*/*8$ $(*+*$/+*+/+&.^/(+=$>4?! /*?"&8&4!*1/1*&8?9&&./1& "#$( -*/(*/$*/(*#2/& #*+1+&,/$ //1++(&#;1;(1+ &+*35,-))65.(+& & +./(/;*4 ;$/4++ *;$4//;$1/&.(*$ ;++1++*//*?(;/(*8 ;&.+++1+;1;1*;&D1** $1+++(;****1$4 (+;$/+&-/(/8 ;$1/;$/*& "#$( 3$*UU(4(((&/&! #((+/(+(*&.;/ *1+/&,;1**/8 &.(*+**1*& "#$( +4'(&1*1(G//1*(8 **+4*;*$4 */G/$+;1** */& 9

77 ? *./+(+*&.(/ 4**** & &.(*=(+>**1+*/& 1+/(** **/+1+*(//+1+&. ***+4***$+ & "#$( +(+/$41*(* /& 9"+ D**+1/4(/* (+*/(+**((&(+// *&6;F/+1G4;1;1 1*&D(;$/*& 32 8/.//;1+*+& - + 3/*((+1+**((& +*F/+1G+*/&A+;$ //(+1//;/(+/+& "#$( +*$(& 7 +".N/&.;$$$& "#$( 2$+///*8& 9".+/(+;$;11/&,/48 1+G&.(4;(* *(14((+1+&,+( & #+$1+(/1(4( +&3*1+4 ;$*(1+;*//* 8$& "#$( +*$(& 7 +A * /&.+(/+1+& "#$(+*$(& 9"

78 "5 +1+$/$&./$; #)-/1+;;1&,$/**G **&* */*;& *$* ;/44(18 & "#$( +*$(&.(*#2/& '$-,(/$/+(*8)(+ $(14*1( (H; G&,(/+(* $(1/1+& 6('+&#(1+4/;$1/ ;$$& -//+*1+(+4$*8 +*&5+**+*&35,-))65.8 **+*;*+&,*(1(&.((++?* **/+&#((+ (++&./;+4/(+///*&. $(+*1;11&-+;11+$/+( $4N4+($8 /*& 99

79

80 +;45./.%&&!/. % 455-0#'"##7 8 (8. 0 (> *1<&#+/8 =$1+>4=*5>= 1+11$>&.// 1484(8UU1/&D$*1 *1& $ 4./$*/*, 35,-))65. /+*+=>$88$ (**;* &.( +4((;/*$#8.,&#;1$/++*;*;*& #$ - -/*(1**,35,-))65.$$#., ;1/$& 3(1/*$#.,;& *$#.,+1/*(;1/1+ (++=/G>$* 4*(4 /4*(;1!;;$* *(;1+*;1Z.(*(;1(/& 35,-))65.$/*(/** (/(14;1/(+++8 =+>/&,/*/ *& D$+1+// /8 $&./ */(/*$ *(*&.*/(++;1//4;1( 1+1+ /*&.//1+/* /(++& 9

81 $#.,+(1*$* = *(18)> #+*+./$.=$$>./$$1+$*/=1* 4/4*(1;4+++4&>4*( ;(++&D/$+/;+ (++4*35,-))65.8;+(+& 2*=1+5+ (+*& #;1+;+&&*&+*++* ".///+/*(1+&, /*(++&./ 4/**&.8 **U*(;1+*&.;=1+>4;( *++**(1$;1;;*8 +(++&D/=)>(/ (++*+*1&#;11+/8 81(& " * #/*;(+&.*;1 /4;;1/*8 &.*.(1+*J&.*;*0+=*>&.*(+* o +1+*< o 0+ o o 2*.*;(+/41+B*;8 <(+//*$*$/*(++ *+4;+$& "#$(.1+;$*+4($ $$*&.;+(1& :

82 + #+/?(+$UU&.G;*8 (1// 4/* //&.**=/>/$=8 */*>41*/4+;+48 /4&,<//(*/1/4-8/& -/$1//+=; >&H-I4B(+/1++// &6+;1 /+//4+/ 1-& PGO THEMA WERKGROEP CONSULTANCY "#$(.*****+&#+1 $1//($$$ &(+*/;1+& D/8(*+(+*+;1 /(++&.;;1(1+1+*14 1**#*& &.*;1*/+&+( */;+1+*=> =<1>*+(=>$& -1(++*/(+;* (+*(++*/ *&.+/14 Q//4/+1+44=$$>48 4(++*&(+4*** //*& *(*4*(+(+// & "#$( #(*32 8;**8 &6*++( $( G//*4(//;** /*=*> */++/*/**/+ (+$ & :?

83 : 9& /*(+/(++* /&,/8 1+*;1(++/U*&)+ +**(* /+*J/&3+*1 /*1+-(++=->&,-/ /(+1&3-+* (*+1+4(+4((+4(+++E *;+++*(**/40;+;14 (1++/(++=*<$*>E;Z& )<*++*(*+// /& D*5#+*)& 6$+1+***14;; 1(*+& "#$( -1/&,.$=.>4(/-4(1++4$ *4+(*+(1& *5#&D#(++*.4 /$*#(++#/*4! /+*&.5( +&!I **1++41(;/ (+4&.(/(+4*/ /& "#$( D(1*4 **/+/++1*# & 9 3V*/+1( //+1+&D$1(;(* &31;1*(/+1++* /4$$<$1$;+4/1(*/* 1$=$(/$((*>&3(1( /1*/*1*$(;+/* /+1+&3*14*(*14( +4(**1$(; /&D(11+;*/ &,*((1+14*/ *435405&D)(/*( +;($&31*/4 */(+UU+/(+&.+(+*8 *$/&.*1 4**(1+& "#$( 3+8&)* (**4*++*/*4* ++&,.*/4*$1UU&

84 &%.*4+/$&D+ **/$$/++&-(11+8 (1;+/*+$4;$4 $4/& D+;11*/;*($ +**1+&,.(+*/1UU+*1(& "#$( +4.& *(1/*,35,-))65.&,F;G &./+/;;1++*8,35,-))65.+;1&31;14+8.$&.$$;*+* ;/& #*/(//+1+/4$ (1;+(/+++* 1+**&#;1+*;=&& $>(*(1/8 (+*+&./$*;/1+ /4(((+/++*+1+&# /&D;1+*++1+/+& :

85

86 +<?" 644.$3$3$ B*#=.3 #> /<<(((&*&<1/</<?<6&// Waardeketen mobiele communicatie Content Source Content Provider Hosting Provider Access Provider Trans action provider Content Organiser Network Operator Service Provider User Knmi ANP AND Planet Internet KPN WOL Planet Internet UUnet Banks TTP Libertel M-info Startwap KPN Libertel Telfort Ben Dutchtone KPN Libertel Telfort Talkline Debitel UMTS value system selection of UMTS content provision of UMTS teleservices & supplementary services operation of UMTS infrastructure & provision of UMTS bearer services packaging & tariffing of Internet services distribution of UMTS terminals creation of content provision of UMTS content access to the Internet responsible for arrival of data, over several infrastructures billing, helpdesk, customer care, etc. content owning content provision content brokerage appl. provision Internet access network owner network organiser Packaging service man. terminal distr. APPLICATIONS & CONTENT ACCESS SERVICE PHYSICAL DISTRIBUTION '+(//1+/ 4,&#&=!>& D$6*B&238& /<<(((&&<<<!</<X*X<! :

87 Information value chain : 2: 3: 4: creation acquisition certification disclosure 5: 6: 7: 8: production distribution dissemination usage 1 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels Total availability 1 8 1: 2: 3: 4: author publisher reviewer publisher 5: 6: 7: 8: agent university library reader 2 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels :"

88 Availability : 2: 3: 4: author publisher reviewer publisher 5: 6: 7: 8: agent university library reader 4 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels New roles : 2: 3: 4: author publisher reviewer publisher 5: 6: 7: 8: agent university library reader 5 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels :9

89 7, / ='4(+0/40/4)-> ::

90 96& 7 *(1*;**$ */*32 $32 8(/& 8)(;+*&D+ *;;+*1//8)+*& ;+;1*//*?& $*32 8/(1 & $*1L32 /J(1* *+//$ & #++*/$*+*32 (1!& * & (#)-GM "&.$B/*1$/;M 9&.8)++*(*

De meerwaarde van Open en Online Onderwijs voor hogescholen

De meerwaarde van Open en Online Onderwijs voor hogescholen De meerwaarde van Open en Online Onderwijs voor hogescholen Frans van Kalmthout Avans Hogeschool 11 maart 2014 Symposium O2E georganiseerd door SURF, OCW,VNSU en VH Inhoud van de presentatie 1 Gewenste

Nadere informatie

elearning and Blended Learning Guus Wijngaards INHOLLAND Lector elearning

elearning and Blended Learning Guus Wijngaards INHOLLAND Lector elearning elearning and Blended Learning Guus Wijngaards INHOLLAND Lector elearning Lectoraat? Toegepast onderzoek (Praktijkgericht) Kennis delen met de buitenwereld Brugfunctie naar de maatschappij 2 Fusie 16 Schools

Nadere informatie

ELO-definiëring. Lianne van Elk Hogeschool INHOLLAND. Notitie in opdracht van ELO-stuurgroep DU. 2 december 2004

ELO-definiëring. Lianne van Elk Hogeschool INHOLLAND. Notitie in opdracht van ELO-stuurgroep DU. 2 december 2004 Lianne van Elk Hogeschool INHOLLAND Notitie in opdracht van ELO-stuurgroep DU 2 december 2004 Colofon ELO-definiëring Notitie in opdracht vam ELO-stuurgroep DU Stichting Digitale Universiteit Oudenoord

Nadere informatie

Visie op ICT in het onderwijs

Visie op ICT in het onderwijs Visie op ICT in het onderwijs IWOO, EKO Auteurs: Fanny Huijbregts, Carolien Kamphuis Versie 1.2 12-06-2014 Visie ICT in het onderwijs Radboudumc 12-06-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Leren & onderwijs...

Nadere informatie

Quickscan Blackboard: eindrapport

Quickscan Blackboard: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Projectteam : Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Susanne Ootes, Wytze Koopal Sir Bakx & Susanne

Nadere informatie

ELO-definiëring. Lianne van Elk Hogeschool INHOLLAND. Notitie in opdracht van ELO-stuurgroep DU. 2 december 2004

ELO-definiëring. Lianne van Elk Hogeschool INHOLLAND. Notitie in opdracht van ELO-stuurgroep DU. 2 december 2004 Lianne van Elk Hogeschool INHOLLAND Notitie in opdracht van ELO-stuurgroep DU 2 december 2004 Colofon ELO-definiëring Notitie in opdracht vam ELO-stuurgroep DU Stichting Digitale Universiteit Oudenoord

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: eindrapport

Quickscan SharePoint: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Quickscan SharePoint Projectteam Quickscan SharePoint: Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Koos

Nadere informatie

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media Social Media zijn Highly Erik Hekman Mechelen, Mei 2010 Accessible Media KERN VAN DEZE SESSIE Hoe bereik je gebruikersgroepen doormiddel van social media? wat zijn de eigenschappen / mogelijkheden? hoe

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen.

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen. in de praktijk: een kwestie van kiezen. Handreiking bij het maken van keuzes. Jos Fransen en Pieter Swager, 15 november 2007 Lectoraat elearning Hogeschool INHOLLAND Wat is? Binnen het hoger onderwijs

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK LEARNING BLENDS. Bijlagen

VERKENNEND ONDERZOEK LEARNING BLENDS. Bijlagen VERKENNEND ONDERZOEK LEARNING BLENDS Bijlagen VERKENNEND ONDERZOEK LEARNING BLENDS Bijlagen Lectoraat elearning en afdeling ICTO Hogeschool INHOLLAND: Lianne van Elk, Jos Fransen, Pieter Swager, Arja Veerman

Nadere informatie

DiVetro 2012. UC2.0: Agility Included. DiVetro

DiVetro 2012. UC2.0: Agility Included. DiVetro DiVetro 2012 UC2.0: Agility Included & DiVetro DiVetro 2012 Agenda Voorwoord Agneta Jacobson & Patrick Rikken Praktijkcases mgba WiGo4IT KPN Panel Start community Lunch VOORWOORD AGNETA JACOBSON DiVetro

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional

de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional de/the Facility Manager de competente professional / the competent professional FACILITY MANAGEMENT IN NEDERLAND Facility Management (FM) heeft zich sinds zijn intrede in Nederland, halverwege de tachtiger

Nadere informatie

Worldwide Alumni Network

Worldwide Alumni Network Worldwide Alumni Network Good practices internationale onderwijs instellingen ISS, UNESCO-IHE, IHS, ITC INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION Deze sessie: Inleiding

Nadere informatie

Memo DARE,CMS en LCMS

Memo DARE,CMS en LCMS DARE in relatie tot CMS en LCMS 1 Inleiding Tijdens de bestuursvergadering van E-merge op 29.11.2002 heeft het bestuur gevraagd om een korte studie naar de relatie tussen het initiatief Digitaal Platform

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Het informatielandschap in 2020 en de veranderende rol van de informatiespecialist

Het informatielandschap in 2020 en de veranderende rol van de informatiespecialist Het informatielandschap in 2020 en de veranderende rol van de informatiespecialist positioneringspaper / discussiestuk BMI Werkgroep kwaliteit 2013 Colofon Mei 2013 Werkgroep kwaliteit, BMI Druk: Libbe

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Projectplan Inleiding Management (concept)

Projectplan Inleiding Management (concept) Projectplan Inleiding Management (concept) Versie 0.6, 10-03-2005, John Gerrichhauzen, Henry Hermans Uitgangspunten 1. De ontwikkeling van het programma Inleiding Management dient efficiënt te verlopen

Nadere informatie

Leren op ict-rijke opleidingen tot leraar basisonderwijs

Leren op ict-rijke opleidingen tot leraar basisonderwijs Leren op ict-rijke opleidingen tot leraar basisonderwijs Tilburg, april 2004 Berber Vreugdenhil Hans Moors Irma van der Neut IVA Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer:

Nadere informatie

Business models for 3D Printing Innovatiehuis MKB Keyport 2020

Business models for 3D Printing Innovatiehuis MKB Keyport 2020 Business models for 3D Printing Innovatiehuis MKB Keyport 2020 Onno Ponfoort Weert, 31 maart 2015 Agenda Voor de pauze (17.10-17.30 u) Business modellen voor 3D printen Ontwikkelingen Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Blended learning bij de Belastingdienst

Blended learning bij de Belastingdienst Flexibel competentiegericht opleiden met juiste mix van leermiddelen Blended learning bij de Belastingdienst Hoe kunnen we medewerkers doelmatig, efficiënt en aantrekkelijk opleiden, aansluitend op hun

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ naar 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ is een onderdeel van de directie NL Milieu & Leefomgeving van Agentschap NL. Agentschap NL is begin

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

E-learning trends 2004 standaarden, technologie en eigendomsrecht

E-learning trends 2004 standaarden, technologie en eigendomsrecht standaarden, technologie en eigendomsrecht Michiel van Geloven Rob Koper Jan van der Veen juni 2004 Colofon E-learning trends 2004 Stichting Digitale Universiteit Nijenoord 1, 3552 AS Utrecht Postbus 182,

Nadere informatie

Invloed van content op de rolverdeling in de mobiele content-waardeketen

Invloed van content op de rolverdeling in de mobiele content-waardeketen Compact 2007/4 Invloed van op de rolverdeling in de mobiele -waardeketen Ir. T.C.M. de Koning De mobiele-telefonie-industrie is constant in beweging. Met de toenemende marktpenetratie van mobiele toestellen

Nadere informatie

Roadmap 2014-2020. TU Delft Library. TU Delft Library

Roadmap 2014-2020. TU Delft Library. TU Delft Library Roadmap 2014-2020 TU Delft Library TU Delft Library Roadmap 2014-2020 TU Delft Library No crime is so great as daring to excel Winston Churchill 2 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Context 6 2.1 Roadmap TU Delft

Nadere informatie