& 6*&5;*;++1+ $1+*(*<$/ +& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&" name="description"> & 6*&5;*;++1+ $1+*(*<$/ +& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&">

e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix"

Transcriptie

1 e-learning Research Reeks 7 Blended learning: meer dan een mix

2

3 !"" " #$%$& '(((&$& )*#+,-./0 1 2#32-4,35,-)) !"8:8 /.;/+*(* (((&$&</& 32 8(+*(1 ;+=(((&$&>& 6*&5;*;++1+ $1+*(*<$/ +&

4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 &? -;+*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 &&? );+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&: && 6/+*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && A+**&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&! -(++*$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & )(1;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? 0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?? &? /'+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?? & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?!&? *;+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?!& (;+*?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?"!& 6# 4 (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&& 6//4B,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&&!./4,35,-))65.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!!&& #2/4,35,-))65.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&&" && "!&&9 **;+* &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9!&! (;+*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:!& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? &? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? & 3;32 (1/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & +;;*32 (1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &!.'+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&! " 5(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 9 )1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&: : B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1?);+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&! 1* 1!6//4B, /5(//&&&&&&&&&&&&&&&" 1./,35,-))65.-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"9 1"#2/4,35,-))65..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 1:D*'+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:

5

6 .*1+;+2#32 -*, 35,-))65.$*(1;(/(** (1&.1++*;+** /+*;*E1 =+;>;*(1/;*&6 /+*;4;*+/(11+ *>+*32 84***& 3;*(*/ > +*8;+(++*+; /+;*;*32 (1/4$ ***/(1& > /+*F'+G& -*+;/+*;*32 (1 =$(>/*/(14;1; =/>*&#1+**;+(+; /+*;*32 4/**/(1 (&1*=$H* (1(1/+(* /I>*(1&-$( 1*(/*& ;+1+/;*/+*;* 32 &6/+*;4;/(11+ *>+*32 84***& 632 (*+;1+;; ;+1+&.*+/FG+ (+1+/+*F$G*(1& 1**$*F'+G ++$&.'+/H+ BI*4(;1+((/ /(**&A++* $/*(;*/(1/ $=;$?>& Onderwijsproces Input onderdelen primair proces +;<( Output ICT systemen als, LMS, DLO) D+*;1*//

7 $(J+;=+(F(G>;1; *(1/4;(/8//*& D;F(G'+E1+ //=/1>;1& )/(+(1;**/+( *(1=/>&.;*1;*; /4( /;+4(+*/$+ *+++;*&!".1+**;+1** */(1(+(;*32 *;$/+;+1+*&(+*;*+ /*/**4/ $<< $//& -/*+*//(+ $$*;*32 (1/ - /*1/*(1/( *( $***(1& - /**(+32 81/& - A32 8;1+$$=(1 ($($B>; (1*+;1+$* 1+& - A*/(++*32 8 $E(1*&.'++(*;11* //&,+*;*/(1/ ($4;/*/+((+ 32 8;(*& D*;*1;1*/**( /&#1+1;(4( 1+*&D /41+1*/+&. /1*F8G$+/*& "

8 # $1*!/* ;+*32 (1&,* ;+*(1*;* *$*/*32 (1&,2#32 -*,35,-))65.$;+*(1;(/ (**(1+; ;*(1/;*32 /* (1/&(*+/;*;+1 $H &I-/ *;$+(&HI* (1*(11+/1+;1&6*+ ( *+*1+$4++(+/ *44(+/$4& (/&D/+;* *(1=**>&.* *-(142'/$*1 (&.(/( *(*++**& 3;+*=>+; ++(+*(1//( ///(*+;*;1+&- B/+;;*32 8;(1/*/; $$$1+&2*;+** ;&.;1//8(//1+* ;132 (1&.(**4;(*($ (1/4(/32 (;+(/ /*32 (&.*//K K*(1$ 1 *=(>(1*K;K &35(+(+/ #$ % (*$ **(1*8 &1 1*(**J&.1 +* 1+/4*;$/+/++ *(* &6(*32 8 (1L *++(1*32 8 (184(*+;*$(J;132 F++G (1&3(+1+;1*(++* &,+1+( /4 $((+32 8&3;+ (+/$+*(1//( *& 9

9 3+;/* ;1+1*/8 (14(1*;(/=/+*>32 8 $&-/*+=*>/+;(1;(/ ;32 ;&3;+/*(41+ 4(;*32 //$+* (1/=+>+;;*(1/&3 **;/(+(1;(1/$$$+ (/*32 (1&.;+*;1*$?& '+/$+*(1/( *M & -/(+(1;+;$$;*32 1/$+ =+>+;;*(1/M & -/(+(1;++;;*(1/$$$8 (/*;*32 (1M!".*$$**;*32 1(&3 *8;+*(1++(;*32 /*&-1+;;+/;*;+4 *$$*+//*$++;;*32 **++;;*(1/&3 */;$*$$**++;&.*'+/11+& 6(*32 (1;(*/32 ** (1/&32 /=;81$> (+32 /;=$$8/++//>( (& #$#,;+*//*/$(?& ;+ & (+*/+* & ;+**!& (++*$/* & //**& #$#$ & 3;+5 =>(1(;&,;+*/* **41+?& '+$*(M & '+<*(M & '*M!& '(;*$$**M 3/$!&?(1+*;+/& 31**;+/& :

10 #$#$#!,**$ 6(+/$+*(1/( ;*32 & 6*+;*+=+>+;& 3((1/*$$/;/* +;&,(1/(**/** '+&.'+=$(F*8>G/$+ 1$*$1+/$(F+(*8 G*/;1&3/$&?(&D*;( */$+;*32 +;1'+& -/+1++'+$4(+8B (+/(++(;(&3;(+/( **$$&D*(+8B /++*++((+/+1+ +(& 1+B($/*/(;4( <$*(1+;1*/+ =>+; /*(1+<$/N (1+(+432-8N4(1* *(1+;1*++;1* * 32 +(1& D$;+;1;*1+*=>++&#+8 B$///*=;1>& #$#$' ( 1;+*/**( **E*+**($ +;;*(1/4/+32 8/& **(*** 35,-))65.8//& -/32 (1+& 5/++*+/$/* ;141++/& ;+;1;*4,35,-)8 )65.& (+(**4**&#8 *+*=;./*35,-))65./ ** (>4=>& #$#$) //1+*(++((+/+*(1;(/ (& *(1++**4;*+ +4(++/*/+*1+&,*$*;*8 &.(*&

11 .'+1$(4/$+4(1*(/ +(&A=/>+*/1$ 1+*(/1*/+ */*&,$/;(1;;;** $/+4/*8 *& #$' &* + 3$+(+*;+/&D*( /;+*/&,//($* $+&31;1**;+// //&?

12 ', 3$+((1+;+(+4 '$ - '*(+M2 ;*((/* (+1+**(1/*&D.'$=.'$4?:>/ /+***(18//((1;( ++*&.'$=?:>L 8*/+;1/4( ;(**(;/+* +(**&,$$(/+&,*+ (;/1/4*** *+//4/+;;1*(+1+ (1*4**& -32 ;;+1+(*/41/ (1(*4(;1*(+(11(* (&D/11*/1+;*32 &32 FG( ;41+/(/*/(1+ +(**(;*32 (+1+*($ ;32 //$(1+*&6 *;*32 *(/*(* $$J*++$$**='1+;*32 M' /M'*M>&5+32 (;//$+4 +4& -(4;(;*32 $$;+ 4;*(+*//(/&,/* (+1$+/+1+/+ ;+(BB4+ /4$//&6*(+1 +*;+(*+&.(+$ //$*($/(=>J *+&,/H*(I*/+**;* 4(& #(+*(11// $4(*=(+*($(>( B432 8*4;+1+&#* /+*+&.++(1;14++1* 1$*;1(1F*GF$G&.+;* *+*+(&.// ;(1;+*B;1(&.**=$/>/;(1; *1++/*=(; *;1/+>*=/ >4&,*((+;;,35,-))65. *;1*L(+(1(& 1*(&??

13 *./.%&&!/.+*(+*1$=(*/1>/ /*1**;*F* (G*+4*&3/1**( *$41+J1*4(+( &*+;1B*;18 4(;1*(*+ &,35,-))65.$+;*;(**(+4;1 1+&*///4 (*/14&31:(*** (**(+&.;;1*+& Student back-office Orientatie & Inschrijven Intake Assessment Plannen leerroute Certificeren Arbeidsmarktbemiddeling Leeractiviteiten Toetsing Assessment Alumni Leerroutemanagement (Studie) Loopbaanbegeleiding Onderwijsontwikkeling Onderzoek & Kennis opbouw (creatie, vergaren, beheer, ontsluiting). Primair Secundair Extern # /.%&&!/./+ D1+;1/++*/(+ **+=>(4;1*FG /;+*(1(+(1/<8$32 $$$ $$J;+(&,*;1*;4(++4 $;(++8 *(++;1/*(/8 &3+*1+& 3F++G(1B(/F(1;G4;1 +*E/B4( /FG4*(++*$L (/$41+-(++/=->&8*&.+1+(**;G(+(+; /&,$/;1**(+1+ /(+*/F*(G;8 (1/&.(+*(4 $=+//>/( 2 & 1.+*41+(+4+/ (2/(++& -/;(+*(*(+4+ (+***$/+* +&3+*;+(*/.?

14 '$# (++(1+32 8=>B( (1/($+( =>B;1*&,(++* (11+/;141+=?>J4=> **=>6*&1;/;1*32 8 B;& B;1*+////&. +;(+/+ *;/(//$($* B++& 3+/*(/=>$* M D=DB>$/B** *=1$> ;/*+;1*M ;$+/M /+/*/=#)->( (/(+M *((+++++ (M 6B+/*/BM.)-.)* 6=1+6*/>(/++* 1+6*/M -=1+-(++/>(/++* 1+-(++/M 22)=2///2*)>(/+ +*/B(+= /4/;;+1+;1#)-> #)-=+*>+/+*+ *M.B+/+*B41*+ *M.+/+*BM.=.$>+/+*/$BM?

15 '.?!

16 ) 3$+(*;+/&3/$!&?( /*;+(/$!&4!&!&! /;+*(/& )$ ;+1+//&D+;1 &A**-2'8) *4(1+(/& 3;+(1*/**?& '+$*(M & '+<*(M & '*M!& '(;*$$**M 3;+;1**$*&$++* F G*(1*&3$ ;* **&.$((;+*+;* 3;$+;*(1*4 1+;*+( */&.$/$*4. C;=>C=?>4+$&.$ (1+$*$*D=>;BC=!>/;1 / *(1*/=;**8 ;1?>& -+;1*****&.;;1*(+ /1+=;?/* ;1>& #1+*;+(**+; ;1**&3( ****&# /B/*&#;1* /**+& -/*;*$$**(/+ (&+(;/+*4 ;&#+*(1;+* =>( (O(+$ /*BO&?

17 -$$L$ 8 ) 8 '+/ 8 2<) 8 $+ 8 '+/ $$L3* 8 8 <*<2. 8 D< 8 8 $8B -L3 8 $<$ 8 2 / 8 $+ 8 6B o 8 o 8 B o 2 o * o *$ '+/ 8 64/ -L3* D 8 2/ =2 > 8 ' $=> 8 $8 8 $8B -" +",/*E1+*+ ((**$$*&#*+;1 $$**(1&.**8;+&,1$ /+1+;(*& )$# * % * +* " 0 B<+;1=+>(+B< $+&.(///E; & (&?"

18 ?9

19 -/*/$ /(*/(+& #**-(1/*./&5% P( $*& ;*B/++* $**/&-+;*+ /+*32 &6/6//+(+1+ P>* *B& #;1*(/++*B *.)-&*/++*B&. *#)-&.$*#)-(1;(/;(;*//& 1/ 6# /$1*Q#)- - R &16///$** 5% ++*//$& */++*4$(*B& #/+(+*1*8 =;/1/4+*(18 &> *32 8(1*&3(/* (+*(1/*32 8;(&-+;8 *;++/*/& Master Pt- MBA- Applied Digipabo Ec- MER DH?:

20 1. Ondersteuning van praktische zaken/organisatie 2. Presenteren leerinhouden TAET UTwente program Nyenrode Science Fontys Hs IH compact Hs IH Hs IH Ondersteunen actieve onderwijsvormen (bijv /- + +/- + projectwerk, CSCL) 4. Interactie/communicatie + + +/ Toetsen/beoordelen +/- - +/- +/- - +/- 6. Plannen/Oriënteren Studieloopbaanbegeleiding "#- 1 *;1+/32 ;/+;+8 *&-+*/*+ /+*32 &6**(1*4 *&#/*1+*&1/ ;11+((;(/++*+&.+ 1*++/(+;(;*$88$ (+4$1+/;&1 /1+(;&1((8 ++*32 &.+;;/G+ /$*+/$+*( +&#/+++1+*/ /$;((11&/ 1+/*/&#+(/+ *;*/4+/$+(& )$' * # %#%** + " -" + 23" * +0 -;;+*('++=;$+ >&+B$/;$'+/&.;'+ **++;*$$/&.;+ ***&,1+ /1++1+/*/;$&,(/;+*+*(/** '+*;+*?&(* ;+/,;/M ';11+/*/M,('+*/M ''+*;+*?& #///8B*19&,'+,35,-))65.;B8 /J32 8B+//&.'+*,35,-)8 )65.*/4* ;+(+&';1/**'+/* 1*&?

21 1+*/'+*&. +/1+4;4'+/&5$/* ++((1+4+4 (&,**;*/++*/& 6$+('+*/;1+*+ *&.'+;11B/** 41(/;;1&A+1** ;1/F(*(1/G8 /F(*G&#+'+B/+ */*;+;+&3$++( /& )$'$ -!4-56-* D/ 6# ** /</32 &/32 $88 $8(1&-*32 1+1*/&. $*(+**(H)*//B 3$2 $ *4/*+*32 (1&.* ($+*(++ - R &/ 6# $ 32 8;*&. /(*/1+**& -*+* - R ;1*$/++&6 /* - R &68$((*&,(1(;( **181/;$&#+*+( - R /;*?& & 1** & +/4;1+$!& /4;18/4/$ & "& 1+&./ 6# *((1;&32 8+**$ 4 +&.8(+* *(1++**/*((1; (++;$+( +& *F/$BG& (;$+;+;*(1*4 1/*&

22 3'+*/$/F28G/ /1=*F/GF /B32 8G>(1++8 +*(1(*&-/1;11+=(1+> */(*&3//*8B=1>( ++1+**(**/& ) -! R *32 8*/&,.=.*/> /8(4;1*&38 /+*;=>+&.$* (++*#)- - R &3'++32 *(* $ 41F /B32 8G - R &2;/32 ++ (;(// =/$8>$/* (;*& 0+*;/(1/=F8G> (/32 81+;1&.**/+* *(1+(32 81+&.(++* (1/1+(++*32 8& )$'$# 7!756 /1./;*$88$(14$( **(1*($32 (&32 (11;$;+&,/FG( /;,1$*1+//&6** 41+*$+4+(+** &.*/(/+1$* *& ;1/((+//&3;(+/ (1*(1$(1++ $$&)=$(((>(;(+ ;*1+*&6*(/*;1(+8 1+4(+4/+4&?

23 (!$*++*&#;$*(1+*8 **;1<*+&#+(J*=1$ /+;;**>&.** */+& 3'+(1+*(11/(8 ;'+*1& 8 7!756 /1./+*(1//*/8 8*; *8+&3'++32 +&./ /*;*32 18+( 32 &D+11+*/;1F/*BG(++ *//(+++&T/1+ /(+(*(& )$'$'! FG(/&#(/ ((+;* *(1*&5UU/1(14( */=V>4+(1*& *(1*(32 8;&-++// /+1+(1**4( ;+&.1111$*& 6*$1($1$*&.+; **/1(1//+1+& 2*E/1(11+&

24 2/*&./=E*+4* >4*/*(*4;1 &#/*&D+/ /$/*&+;$/(+ (*4;(+;+*/+ (+*&./+//*&. (1+*+;/&./*4*&./;1&.+ *(1+1( *(1<;1$/+&./$B,=;1*1**> 1+*++&,(1/=/*>(;*1+ 32 &5% P=#)-*6//B,>4 (/*++4(1/E *(*& 35% P/4=1+>4*4 /$G*4/18*4&68 (1;1/&.(/5% P(+1+ (+4$+1+*(1***$$& *+;$*&.(;+4 **;$(+;**(&3*1+&6 *;*& 3'+(1+(1+//&. 1++;1+F/ /$G&-+;11+/4 1+#)-$/;1(1/&#8 /;'+*1!& :! 9 (1;/$4B#)-&.;;1*#)-*5% P&3 '++32 /&./$(1/ *32 8&

25 @(+*/;1++1(++*5% P&.+* (1/1++*32 8&38 ;1(++/*(1&./8 /*/;(++&-(++*5% P*//* (1+(&./$++/32 8 *+(& )$'$) "5./.%&&!/ 3$#=./>(*+/ FG**/4; ;$ (+* *&.*;///& *+//*32 (*=1* +/1+$88$/+++*$4$>& *./ */** ;1+(*&. *414* *&6+1//*1 *$+&#;1(;;++ (+&,(1+;*32 */; *1+*/&.(/./((+*+1*F(BG&../*(1/*,35,-))65. 2/(1& D(1+;$+;+***8 *(1& (+/1+/E (+1/*?/&#+/ (&./1+*&.*$ 1+1$**;*1+8 &.+*'+*/;*/ /*/*(&.*(=1+* +>;1/+/& #/;'+*1& ; "5./.%&&!/!

26 3(;;1#)-+4/$ -G6G&3////(+4 (+$1+&.;;+(+ &#+(+;*/* (1/+;1&../*8 +;1&./+4(++* (1/*./&D*+++; 1+;+(((*&../( /+$$ ((+;& )$'$8 4 5./.%&&!/ (/;**$88$(1 $(1&$(14$32 8& ***$(1++8 (1*&.(/&.( (++/1*& #2/;// (+*8/*/1$42J#$ *+//+1&.+;*(1/; *++ //+1+ ;$(+; *(+/ $ $8&.+/;$&.1+*$/ $&.'+*/?;(1+/* /(*=;1*FG4F*+GFG>4 +/+**=1*F/+1G4F1;$/G4 $G>&#(+*1"& < 4 5./.%&&!/,*1#2/(;#)-+&.;+1+;1+++*/&./(/ 5//;$(1;F*G&3'++ //&3;(/(1/4;1* '+;*FGF/+1+8G1+&+ (*1+;$*+& +(;**(+1+&- /+$(1/(+ +*(+;1=;1* /$>&

27 )$'$: 4 =2435./.%&&!/../$*/*, 35,-))65. /+*+=>$88$ (*+*;* &.( +4((;/*$ #.,&#;1$/++*;*;*+& -/*(1**,35,-))65.$$#., ;1/$ 3(1/*$#.,; $1+*$#.,+1/ *(;1/1+(++=/G> D$*R4*( E /4*(;1A;;$M**(;1+ *;1&.(*(;1(8/8 & 35,-))65.$/*(/ 4(/(14;1/ (+++=+>/&,/ */*& D$+1+// /8 $&./ */(/*$ *(*&.*/(++;1 //4;1(1+ 1+ /*&.//1+/ */(++& #;1+;+;*+*+ +*/$& 3'+$/F;G/+&.8 1++*1$1+/1*&- +*(/.)-=*>&, /;(/#)-+//$& > 45./.%&&!/. "

28 .*32 #)-+/$&./=$1+(/8 *>$*/*F;G**8 (1**&./(1;1+ +;1&D; 1(1/*/=1*/$ 1+/>&5(/; (1;32 & )$'$; 9 # -;+*/**+; ;*;*32 ;14=+>+;;* (1/;1&3;/$(*;18 ++&./TAET$32 8(1/; '+*4&.;1+;1+ (++/;1&-/* /*$ *32 81+&#8 (1*$/*& -+/Applied Science$+32 8(1/ &./$(1/1+;;1;32 8 &.;/4;/ 6# 4++=(>1 (++*;32 8&./+;(*/ &.(1*/*$+ (/*(++& Part-time MBA-opleiding*5B&.;/+ (*32 *F8+/G;8 (132 8;*& 8*,35,-))65.(&.Digipabo+; (*/&A1(1/(++ 1;1+++*32 8( &.1;1;/+(+& (1*&./*1+&.+;*/Economie Compact;1**$ ;/(+*&.+;*+ +//++(1+1+1+&.+;/(1/*FG&./MER**;*(18 /+1;1++*32 8 +;1&D;=1* /$>4*;=1*+ 35,-))65.8&#(((1*;=> *32 8&1;1(++/ &.32 8;1++/*(++ =/+>+;4/*(1*& 2+(*;1+;1+; ;*;*32 /+*F(++*32 81+G**(;(++ =(++*>(1/& 9

29 )$) * ' %'%** +" * + *" - * +0 -(*/;;+*;1/* ;,+M '32 /;(1;;M,$$$;1;+;/+1++M 1;+*(1*;*32 /* */(1& +1+;*32 1 (1/+&';11+++*// 6# 4* (./+/*(;*32 E( F/G& 6$/1**/;*32 (1E8 /*;*(1/*/8 *#)- - R ++1++;/32 ;F+G& 38+*& 6//4B,./($+;**((1/ (/*(1E// (*/**;* (1/& 1((1/32 8=5% *5% P&./4,35,-))65../*(1/=/ (1>&./*/*($/8 */&./$32 ;(;+1+=1*8 /$+>(1+*8 &./$(1/(+** ;1+**&,1*+& #2/4,35,-))65../(+**&, (1//FG& *1+4(++* (1/*/(1& 1*(1+/;1++* 32 8+;1& :

30 ;/1+/1**/;1&D+ /;1++* +;1&#/=; 6# <6//<./>$* /+*32 841* ;*32 8& #/ *1+*;*32 8 ;+(1*(&D/ 6#./F32 8 (1G+1+in(1&D/*8 (1;+1+;/=/*1+ >&D6//*(* (1++/*&1;/8 (/*/$4*;&.*/*(//; ;1&16//$*((1/*/ *+32 8+(&./ ((1/;+$(& A1;& 6# $(1* ((++(++*1+*8 *& #+*(**/(1&1./16//*E;/;1*/ /*;*&1 6# */+** /(1&.(/*35,-))65.*;$/++ ;$*./&A1;1=;*> *&15B(/+**/(1432 / 1+1*(1/& )$8-3$+;1//;*32 (1&#(**1;//+* **+(&3$+2 (++1+/&.*+1*+; FG1;(+1+/+($(1&

31

32 8 3$+++(/**;+&' +1+*(*=/$ &?>D*(;/;*32 /=/$ &>4/(1;(/+;4;(;*(1/ ;*;*32 4+(4/;=/$&>& (/(1;(/;+*+* +1/*/8/*=/$&!>& 8$.;+;14*;1+*+*($ +;4(+(1//*32 &.( B/& Rol van student Hantering term Blended Learning (BL) Strategie inzet ICT Aanpak ICT implementatie Master TAET UTwente Contribute & Re-use Deelnemer community, produceert Inzet ICT in some way ICT met name voor flexibilisering ICT levert mogelijkheden Pt-MBA Program Nyenrode Praktijkgericht, intensieve contactmoment en/zelfstudie Netwerker, levert veel input Geen sprake van blended learning ICT alleen voor ondersteuning ICT als ondersteuning voor praktische zaken Applied Science Fontys Competentie gericht onderwijs/ Onderwijsconcept vraaggericht Zelfverantwoordelijk, Vraaggericht Term wordt niet gebruikt; ICT wel geintegreerd in onderwijs ICT noodzakelijk voor onderwijsconcep t ELO ontwikkeld op basis wensen; vervolgens kanteling onderwijsconcep t Digipabo Hs. IH Competentie gericht onderwijs/ vraaggericht Actief, vraaggericht Veel online leren (afstand); aantal contactmomenten Noodzakelijk gezien fysieke afstand, noodzakelijk voor onderwijs Eerst kanteling onderwijsconcept, dan ICT Economie Compact Hs.IH Praktijkgericht onderwijs Levert veel input Term wordt niet gebruikt, ICT wordt wel gebruikt ICT noodzakelijk om landelijke dekking mogelijk te maken Landelijke afspraken over gebruik MER Den Haag Hs. IH Competentie gericht onderwijs/ vraaggericht Ambitieuze student BL is mix van contactonderwijs en online leren BL als instellings- en als opleidingsbeleid Beschikbare instrumenten zo goed mogelijk inzetten bij onderwijsconcep t -"'-1 #**B(/$J& (+(*;1/(& *$F +(1/+*&. /;& '**;**(1*(+1+ ;1/+(*&-++; ++;1/*$/ (1&3*/$+(/&?

33 8$# - * + 3;+/*++(1/ ;/1+*32 8 (1& 1+*;1*($;*32 (1/&.;*,(1/*/&.=>+*32 8B&./**&,B/*/=./$$4/ 6# $*//>&.$S(+E+11+ ;$1+(+8 &,(/*;(1 6# 1./F+*32 (1G 1+(/*&-F(BG ;/*1+*32 (1/& /*(1/(4;$ (1+/+*&,1;+ 8$=41$4>4/*=1* <++>4&1+;1;+8;8 (/+;+& 3=;5B>((1/ ;32 8&.*1;+(4* 32 8;+1+**/* (+1+(32 &-$(*+(* /(&.+1// *;1/&11+;;132 ( ;1+;14;+1+** &.;+;**(1+;+4; **$& #*1+*$$+(**( ;(32 &0+(* /=;;;$*)>*($ (+/*/;$32 M.;1* +32 ;1*(1*;/1(+$(+8 &3*(*(11++;* 32 84;*//$& 3;(**/;$/* 32 8;&.32 8;*(**1+ ;*/&3+;**41*8 +;++(;;1$1(; & 3*(32 (;1(1/( ;+1+$(1+/*& + ;*J /1+*;*32 & 1+1+(+(1/(32 Q8 $&

34 3/$&?(4*/* +*4*/(1&3/ +*4$((1(**8/4; *32 *;$/+;+1+*((1**/& 8$' -* + #1+*;++;/ +;*;*32 4/**/(1(& 3/$&(1 +;;*(1/;*32 &3( 1+4(;/1+'+32 8 /(;4;+/**$ (+4;*+/*1;&.*F(32 (*1+*;(1/G( 1(&D/(++;**(* (1/;*32 1+/4+*+& A*/$4**** /(1;+1+(;*32 *;$/+;+1+ *(&3(;*/*(+&; *32 8$(+/*&0; ;*(1/(4;4 **&A(1/+1Q +*32 &61$F$*(1G 4;+32 8(1+ & 1(+*/8( &,;1*+$/32 8$4;; 1=(1+>(&6*$/8 ;1++*(4; /1$$&!!"#$% -/*+*//( /*1/*(1/( *( $***(1& /**(+32 81/& A32 8;1+$$=(1 ($($B>;(1* +;1+$*1+& A*/(++*32 8$E 1+*+B/FBG8 &,+*;*/(1/ ($&D*+/*/((+32 8;(* =;+/$!&>

35 -*;*32 *;$/+;+1+1=>B '+(&#$/+ /B132 41*/1+ 1+B1+(*&11 *1+//*+(&.'+ $/*(1/1$+;18 B*4;/;*(1;(/ B;(4*(+B*;1&,+*=>+;/&D**/8 * &#+*+;(+; */1/$& -1+$/1/+ /*&-*(/ +;1$4($+ $$/;($/* Q/+(&.*/+(&3 32 8/;(/*=(>*/(1+/+ **&.;;(4;8 1++*(&D1+11+/1 +*/$1+=$+//8 >4*1*1(+(+1+;*+1; *((1&#1+1*FG* $+/&3(*+/+*+/* *(&#1+/ *FB/G1+/1&A1+;+//; G&,(;+1+*( ;+*&,+1*/;1*1*& 11+1*/ (/(*$/4+/*8 +*1+& 0;*32 8+?V*(1* (1*$&.;*(+&.( 1$+(;/1+++& 8$) " '+&.;;1+*;+B8+& #;1;,35,-))65.;&3; /$(/+*1+* +;$$& 3 3/(L$1L(/;/++( 4(1**;+*; 1(/4+**&-4(;(* *4(+*(//+/.!

36 32 8=>B(1/&,;+ +/B/(+*(1/( ;(*&,$*;*32 8B/ ;1(1&, ;&.'+=/$&?>+(;1&.$+ 1$*++(1;+*1+&A* (4+'+/1*(1**& D++B/FBG* ((+;*/(1/$ (&,+/**;(4(1 *;;1*&.'+*E+*$&./**'+/* &,+/+'+ (/&./*'+1 //*((+1+/8 &.;(*/*;+4* /;(***;;$&,;+/ +;*($(1+1+&A* /(/*8 +&3/*;+(/1*'++* /8;$&3/++/**(1+ +$&-+;++*$ ++/1/**'+& 6$1+(*'+*1+;1;4 */4/;;1+&;1* ++*$;1/+;$( *4;1&D;++*8 & '+/(1;4;8 ;+1+;1W$**+*4W$+ +**(1(;*&.+ 1*1*++&5(+ * (;+*'+4(( ****'+/*&.1(*// 3(/*(+;;1 ;*(1/4;(/8//*& D*(*;F+;G*'+E1 (++*+ ;1& D*(/* //(+(1; **/+(*(1&

37 .;*; /4(/(+ */$+(**&;*/8 //*+++;*88 &,;+$'+&A$( **++1+$;+;*8 /1='+>/*&3/ '++4;*;1'+*8 //(/&.;+*'+4$(* +/4+$*+(&-/; +/*/++(&,$* 1+*1$&'1;1*/ */& "

38 : /*.FG(*+(14;(&.(+&.$*;1+*+* ((+&3(1+ +F *(1*G&3/+1+(*+/* (/;1/4*& 3;+($&.;$(*;+$&' ;+/;*32 (1& -*C (=>*(+2FG4(1/ ;**;+4/++/& A1$&.*$ */1+(1;+ (FG&A1/$+++/1+ $/+*32 *;32 &#/ (/;$++(FG&6* 4/+1+;//$*4*+ 4*(1*/+4$(+* (1&-* (*/ */+*FD8G& 6;+(1;*(** *(/&,;1+$(4(1(*+;+41+ *;+&'/+*/+* +**(**(+*32 (1&T;*+*/ 32 8;(&T;(1*(/1 +*/1/$+*(+* K4((+* 11 *=(>(1*&, ; (;*/&-+ 4;(*$+4(1*4(32 1+ ;+1+/$4& 9

39 ; & + -4=>&" &' ( 4/<<&$&<<8<8X//X*?&&/$ ;B4&C4&=!>& ')! 4 (((&$&</< &//MY?!: +4,&2&#&=*++,-&./ "! # /"0#4/<<(((&&<<8&/$ 2+4.=>& 4 /<<(((&/&&+<<<(X//<&.4&4=>&#4 /<<&&<<<< & 4T&=!>& 3,35,-))65.,;46&C2&=!>4!0$10! 4 /<<(((&&$&&+<</<//<X!&$ &2!' 0#3*++4-/ /<<(((&(&<$+<<<9?&/$ (40&=>&2FGM4' 56*5 7- -/4& &C42&&=>4 &! 4.4;=>4.! 4 /<<(((&&<<1<& 43&=!>4! 4 /<<(((&$&&+<!<<B/<B/?<& 4,&C2&=?>48) ( /<<(((&&<(<(//<&/$ 4&=>4$9! /<<(((&$&<<X//&// D4&=>4 /<<(((&&<<<*& '$4,&4=?:>&$! &6/1 :

40 < 91 35,-))65.*BG2#32 -(B(),#4/(/B8 ///$32 /$/&) $F$$$$88$(B B/SB$G&)/ $$(/&6 /$($ *4(+///(448 & 9"+ 14$$(?& '/$/$///) M & '+$/(//$32 /$ /$/=/*B+>/B /M &,(/B/$$*B//B/8 /B32 M B6//# = 6# >4*B$ (4 6//4B*$$#./435,-))65.*B (*$/4(B(B//B 32 4(B(B*/$32 & $1$4F'/$/$/ /35,-))65.*B4(B$(/$ ///((32 &)+*B4F* $G&3(*/$$(/+/8 =?>/4=>/$*=> *&D32 B///& ) #*=D)#>& (+(*$//$32 & BB//*$/& 5$/B/ 4(*4+$/&3(4B (B*$BB&6 /./G8#S=F-(1/G>&5% P/*$8 BB& $&B/32 B=/$5% P> +B&

41 $$ (B/D )#*=D)#>B&5$B&- 4B/D)#4 $B$D)#(B(B//$$$B / &- 6# /4/$ D)# - R & 6////$ ( $5% P*435,-))65.*BG.8 5$B/+$B&6 $4(*4$=&& /14$/$*&> 31$F'+$/(8 //$32 /$/$/=/*> /B/MG4D2(&.*/8 B4FS/*BG$8 & /*$($& D2$(GSBB/8 (B+/$*$8 B& **$4( $$$& $D2/$$/=/B(> /B/$B/&3(/ /*F*G4&(*/B/ /=&&/8>&/B//8 ($32 Educational concept Input for parts of primary process Output ICT systems & 7? #B/**(D2& * **($//BB/4$ )=)>4//$32 4///32 &' $//$32 (+ B/&3F32 /(*/GB $((*/=*/$>/& *$$$/B4*/$8 /4/$32 & ;&!

42 4 6 & 9 -! $ -* 2 B4 / 6// $32 F(BG 32 /B $ B 32 /8 */8 7-! 7 /1 B 4 /8 *$8 8$8 <$8 B& 5(+4 /* / 5 ) 32 B$/8 / 32 //$ /8! 9 1 2/ * 3* /88 B4.8 * B/$ /.*/ #)# S8 E $4 / $ ".6 $ 2/ * 6*4.8 =>E $88$ 5B *($ /B 4 B $8 48 $$ / $ 8 B8 * 8 / 4 32 & 32 8 B +8 * / 58 ( $ 2/ * 6 ) $$88 $8 )/B $ B/8 8 ( 6//B * $$*B / 8 8 / -"'91 61//$(B/+ //$32 +*&6$4$ )$$$B&3(48 **11*$& * B//$32 &6(//8 4$SB(*&8 B*(4$*B$32 4* *$&(B432 $///4 B& *+$FG +$F$G& 1$ (/)4*$(+ (//$32 *B*& 6*/***4$$8 B<</4<$B/&!?

43 6*4$(/+*$$*//$32 / B/4(B( $ */&.(32 /////& #32 // *$B/=( $B$B>*$$$ *B& */*/$B32 $E $4*& D2((+*/&3/$$8 B*4B+/ *(B$32 (/& /(*B(4 /&3/$$BB //$$$$ (/& $(+ *(&!

44 +& 3;+;5 =>(1(;&,;+*/* **41+?& '+$*(M & '+<*(M & '+;1M!& '(;*$$**M Definities 3;1*$$$*&3$( *+**(1*&6 $;1/(FG(*4 //*& D*;1 )(8)/B/4(B+*B&=;B C4!> * *8)**(14 (1*4**4 /$*=4!>& 6*$$*B4$(4 '84#4+(/=D4>& ) **8*4$$4* 8)$/=D4>& D*(;1 H6B$*//$8 &**/$//4B/8 *4//4+$(4/B/ZI &=4.C;4> )$/;*$1*B//BFG FG/B$FG+ FG/FG& =C4?> **4K(/$( &6+[/ S$& (*B ;$$$88$[($( 4$(&O=-/C4> 2/8/B$88$= > SB$/&HI$8 $ (B 8 ($B(B/$$ 8 &=Kerres & de Witt, 2003) $B$$*$$$ $*B4$B$4$/8 /**(=,;C4!>& +=!>$E,1H4 ***&,$(* (1 8E++(+/(1<$** (;;1E*4(1+/+ JI&!

45 -$*-2'(/* $&3($ *(1E!: ; < Z&=*-2'4>& 3;+($(/*+(* 1+/$41+ 3;$+F;G*(1* 1+;*/;;/ +(*&.$/$*4.C ;=>C=?>4+$&.$(1+ $*$*D=>;BC=!>/;1/ *(1*/& Vormen.***;1;/*&. ** / $ /* *& -/****/1/ +=;/$!&?*;+>&. /1*;*(1*4$;*32 *$/*&!"##$%.1+;(+ & 23 \38 \'+/ \2< \-881=- T>? " A1 \)*8) \#8 9 \' \-+ \ \ \D2.<.D. \-$8 \'++ & 2 3 \2 \'+ \? " A1 \# \- \)* \- 7 \,/B \1 \0( \. \$<//!!

46 &!"##$%&' 9 B(( 9 1 /1//8 /( / * % / 3* 3* $// 5 "" "" "$+ )</ '+/ /B $ 5(// '++ 0/1 *(< D/ D 3* D 4 5 % " % * -*" " & B => # B => // $ *8 +(..$8 * 6+ / ' / 8 2/(*Q8/&.+;* /(+*)44 4B44B& 2+!* )*?L2/&6//;;$* /*&=//* (*$//*J**8 *(/+*>& )*L3&2/;1UU//1+ & )*L2*&D/&A;(++ /*4**>& )*!L# &# /*;*$&!

47 !"##)% '*+, -.4 ( '( ' 34 ( '( 24 ( '(( Positie van de lerende Learning from different perspectives elearning by collaborating Learning from feedback elearning by interacting Learning from information elearning by distributing Distribution Interaction Collaboration Functie van nieuwe media & C 5D$5#EE'$. $''F 3/(+instructieconstructie4$( $8(+& *+(4(1+ /(/=4!>& /!"##0% D* -$$* A$*$ * 6/=>*F$$88$G '+*=$1+8>& 3J* /- -( '1 382C),8)C'+/ / /- ( '!++ -( D2 ' 2

48 /(*- ( '.C' 6< C*B T6C#$//B=#> ** -)2. +" " **/11(+/8 +& -$$L$ ) '+/ 2<) $+ '+/ 6 -$$L3* <*<2. D< $8B -83 $<$ 2 / $+ 6B 8 B 2 * *$ 2. '+/ 64/ -83* 2 D 2/ =2 > ' $=> $8 $8B!9

49 + " $ 3(**** &#/B/*&.;;1 ;;*;++(& #1+*;+(**+; 8$;1/+*+;;*;32 (1/4;1*&!"##$% $**1FG&!:

50 2 3!"##$% 2L D28*+**/ 2/4*+** & 2/4* 4& 2/4*$**<$ /8(+*$/1&,/(*:,$+$& 0;$$+(/**& 3$*/(& #+***&,/;+1+(.+/ & #/;*/+&.+*1/& $4++/1+*(& 4$$+ */&,/(*( 0(//& 0/(*$&.1+*&!

51 !"##"%.( +8*4;$1+*4* (++*/$++*& 68* ***** **/$+& 2/B8*4(**//4 $4/(++*/& 9! 1 1 )/$+(8 +S $+ //$4 $4/& 2( */( *S /88/ +8$*8 & /$ +(4 ( * / 1&.* /8/ K$8/ /$8/8 (8*8 *( / /B8 /*// 8/1 B'8 ='> //1= /$$> 8/B8 */+(/8

52 4-5!"##)% *) + /.+=$((+ +*1+*8)>4*(* (11=;(/>& -+8/F.8)#/=>G /BC02**/ /068* 08+( * *1+0=+(>=>/* 8)&.$88$ 4 -*$$*(*&,/* 41+*+((** $$*&#*+;1$$**(1&.**8;+&,1$/+1+;(*&!"##$% 4.;*(1;*($$$*;+ &./**+/$448 (B&?

53 .)B)/B( (4$/* (& /!"##)% $++(*(1 /+1+B+$(&1+$88$ 1+*&.+1+ 4*/+&.$88$1+1+* **&.*/;/*4;+$/ $88$1++& 4 '!"##)% +=!>**(*32 8(14 +;1?& $ & ** & (1**(1!& **$(&.+(** & 6'3*++*- O $$*8 81/$*B8)$$ $$*&/B4B( (+$/*BO&

54 +#6 -*59 5 -! 4-2-!4-3 - "0' "##7 8 $8'$(<#5) =52 0 (> '5 055? 31?8( /-(1++8 (1;+***18 8/&38 /+1+*1&&+;8 *1&-1;1/+**1$+ /H# BI=# >&./# /-(1+1*1+( *&./($;+*;(1+$*$8 (//&,/*1$+E+* *& B6//# =/$&&&6&2> ##*C6=/$&&2&6&'&4/$&&T&> 6+"&.B/+ 8 B6//# & 6# $?/&#;1 &.;1(+;/+1+&,/*;+/*$(1/8 (+B***1+ /=32 4F8)G4FG>&D;1$((+( (/***1+B&6**1*(18 1/*;B*+( (*//&-++*/$(++ ;*1+*;B+(* +((&#*$+$( **;*;B$*&6$ ;**(/8/;+&&&;B&./# +;(*11(*&,1/ (1&,(11;UU /(+4*$+1+*+4*$+&,8 8(1(**1&.*;+* *+;1*/(*4+** $&#11*++*(1*++ *&-+8(1(4+ (*1*=1* >*$/1& $ -!4- DB2#**/</32 & /32 $88$&-*32 1*8 /& F)*//B3$2 B(BG

55 #$ -,;*/**<$/ $ */*+*32 (1&.* ($+*(++ - R &/ 6# $ 32 8;*&. /(*/1+**& -*+* - R ;1*$/++&6 /* - R &6$((*&,(1(;( **11/;$&#+*+( - R / ;*?& & 1** & +/4;1+$!& /4;18/4/$ & "& 1+& 7./ 6# *((1;&32 8+**$ 4 +&.8(+**(1 ++**/*((1 (++;$+( + *F/$BG (;$+;+;*(1*4 1/*& D*+++( (*(*;(/; ; - R +4(**/+*8 &3/++/$&2(+*/+&!

56 Contribute and re-use (by student).*+/**/*(*(; F/$BG/*&++/ $+;1=>/+1+&-/;*1 /4(((**(+&+1 (+*/+*(+*&3$/ (+/*H(+*(+*1MI& # /4/(+*4(+& "#$( - R ;1*FG+* #$*(+* 6# & *+4**$*;//& #*+(*.*/=.> 1+& 3 - R 1++//$4;+$&-/ ;+ - R /+1+;$=>/ /8(* 1$/E++1+*+/ (*& (((;4+& +441*;1& / /8(;&.'+;$(**1$//?& 6./$/$*;1*&. /;1;;/**=;8/ *+*>;(*&$. /+//(;=(>(+&,/*/$+/(++ & 0(/4(++4*/8(+ /B;/*4 1$ (14& & *;+*/+ +*+*; *4;8)4***( **(/L(1++(*& & #*;+B4$*8 (1=1*&F8)G4FG4>1+* *4((+& &./$1+*1+J ++(**/1* (1/*1/;+1++ *+;/&&*&J& & 3* 4$+B**;1/ /*4/$S+$8 *J& $& #++(*$** *(/*43*=3> B+//*&

57 "#$(,/8*;+* - R $/* /8(&.(*(+& &./;*/1+/+1+( =>(+&/+1+*/ */& '*8(+/*41+ */*E/(+*& 32 8/,$(+*& Facilitating Flexibility. (;*1++;+1&.1*;+;1+;*(1*4 1/*&, 6# 8/1+**(1*; 1+*++;$+;+* (1*+1/*& 11+ *;$/(/**+*&.+*( $ +$*++(+*+ (1$ & **$**1*&,*$/+4 /(+(1;*/(1*/&D *1**+ $/+4;;$*+(& **$++*14+*$+4 (4$/+*$**4/$$J /++& 32 8/#8 - R & & / 5(+*/&.+*/$B (++*/$//&.+* /$/((+(+/ *41+4 6# 8( */1+&. 6# 8( /8(* (& 65J*(4+14 J /+(&J* +1 - R & 32 8/ - R &!& B1-32 ;**+4/&,+*32 /4(1+(+*/*&) < +1+*/& 5+*'+/* /;1*/& "

58 $ D+ (+*//&#*;1+( /(++*&#/& "#$( 2/432 4+(+4 4/844/* /4$8& 6/$( - R +&(+/ 41+/4(+ *4;& +++1/* - R 41 *;(+$/&.*+ *=;1*+>(*+1+ /+& "$ 77 +*+1.*/=.>4( (/&.(// *+/(++&.(. $*/&.;1**+4(1 *1=;>& "#$( - R +1/ /8+++* /$& $ 7-1+/(**4*(& ++;(;1 -(++ -;+ 2.$/$+/+& +=(+>;$** /E(;;* (++(++E$*1( /&.;1(*+*(+& "#$( - R /8 $ 7+ 61*+;+8$(//$ (+*(//1+((&,1+ 1(+*/1Q(& "#$(./32 8& '$-./$=*;*$ ;32 >(* *$*&./$;$+$;* (1/+*32 &'$/1+*8 /++*+&.;**$1+&.*+1+++/(*/& 9

59 ,1;/+(**8 /$++1+&D***/$8 ;*&6(4+8 /(**;/G(+(+* //+*&./;/+*1+* - R &D/*/ ;1+++(1(++* - R &,(+/.8 $++4$/(11+1*(+* * /&.$*;*+++ (+1&./$*1(++*=1+>(1* 1=:V P>;**(1&# 1+&6*F1G(*1; <*;+**1+;1&#*/G1 6# /*+* 1(++**1*+&.+8 /1(*+(+1( /**+*8&-+; /1**/+(8 +/*1**F/G&A;(+8 +1;1*+(*/*1(8 &./+* 6# 8*(1* /**($1+1**1 (1*++++*(1/& 3B /+&,+* '+/&, 6# 8// *//&,**+ * 1** (++/(*; &.;*+* $;1+*++&*++($ //+(//$ (11/(;1/*& :

60 +'7!76 /1-8 "##7 8 /<( 2; <58!## 6 ' 3#!.<# ) !.<# 0 3#!.<# - 0 (> O$ <! 5 <9 <&O./?4**((+=?>/5B4 *1(+**/$8/&./ +1/&1;1*&,/ /+1+/1+(++& $./;*$88$(14$( **(1*($32 (&32 (11;$;+&,/( /;& #$ - 1+/,1$*1+//&6** 41+*$+4+(+** &.*/(/+1$* *& ;1/((+//&3;(+/ (1*(1$(1++ $$&)=$(((>(;(+ ;*1+*&6*(/*;1(+8 1+4(+4/+4& (!$*++*&#;$*(1+*8 **;1<*+&#+(J*=1$ /+;;**>&.** */+&

61 .'+(/**./; /1$*+=>* '+&.(*1$*;1/*8 *(1&1++*+1$*/* (+& $%,($5B/(14* *;++&D(1*((+8 J((//1+& ;$*1+;++* &.8 ;+(**(*/+ *//&3+/+1+& "#$( 1+*;+*<*(1( /++*32 &6$+1+*;++ +*32 1**;+=*14*(+8 /G>& +++*+*8 81$&#((+8/* ;+(&.;//+1& #$1,* #1+//*$/88+&,8 +1++;;1+*+/;;$;1+ *;+/+*+*/+1+&1 +;1<; *+/+(1+&1/+ *+;11+4* *;&-+(+(88 1+& "#$( 6*+**(=**4+ &>&.(;*$&#5B4/*/4 (//+&./;//(11+*$*8 1+&5(FG((+&.(( ;$&D(;1/+1+*8 &#;11*/$1+*/& '1+*//1+1 8& "

62 "? /1+=>(/+**&38 +;(+(+(& /*5B**/&.$/**8 / *$&.+* /;++1+& '$A.;1*(1+;1**(1* 1*$=;1*;1+1**/ *11+>&A1;4;**4;1/88 +*+4;1<**/ *;;++4/*(1+*8 /*;+(++& "#$( 2((+// ;14*1+*/1+&3*/***+/8 4(*/&.$/+ ;*1+!(*/8*&#;1$/+* F*G11++;1&';11 N*/+;*+*(1; <$+&#**8(+//(+ 8/G&#;1*8/G+4 /+(& )$7A,/*(1+*(1/&,/8 /+(+(+; **+*$& "#$(.($*(?&*4&*4&*/&,/$+*1&. /*(1+**+/$;/* *$& 8$9A -1$*++1(+*4* ;1;$*//&A(**(+*/&. (+;1+;(*8 (1/&*(FBG&,;18 88*+1+&-+$*8 &,8(+(*;(*; *=>& "#$( (+(+*/(+;$&- *+*/4& +**8$&./$;/&' ;**F$88G+1;;1 ++/4+$*&6(*8 1+8;*+//8 &.+*(?+&

63 :$ **(/&A1;11+ *$+4;1*(*/4*8 /**(+**& "#$(,1+15B$B(F*G/;1&.$*4+$*1$& D1*(*4(;&T*+ */4/**4;111*&,*+1++1+* ;1**&#$+;1* & '$-./+(*32 *;**; /+&2/(+//&3;(+ (+$+&-(+/ (1/1+& #1+;1+;/32 1;///;1 */&,1;*=F/* BG>/$F*/G+;1&T+1* ++&,(++*($(8 (+++&.;*32 */ +;& +;1+/1+/&# *(***& 1?*(+( *8$6+/$&.;;/* ;1+;1=*8>&/;1 /+/$*;;1*/1+* F*8$G& 5B$(F**BG/;4 $(/;&';15B*$;1 ++*1+*32 8*(1/$ *1+32 ;*8 /(+&6;*1;*?8/8? 4;;1+(($$$+;1&#*; +;1/*F$/G*/& "

64 +)! /*$ &- 07 "##7 8 8.(5 52. (> '55? B, /5(///?/!( 2 ;1/;(/& 6//5(//1+8/& #1+//6//*(+*& 1/;*(1;1 5';1* *;1**/**8 $*44*;+/8$$ (1&./;1+*(1*/6// & $! 9.(/& #(/((+;* *(1*&5UU /1(14(*/=V>4+ (1*&*(1*(32 8;&-+ +///+1+(1**4 (;+& #$ - 1++;(1/;1.1111$*& 6*$1($1$*&.+; **/1(1//+1+& 2*E/1(11+& 2/D&./=E*+4* >4*/*(*4;1 &#/*&D+/ /$/*&+;$/(+ (*4;(+;+*/+ (+*&./+//*&. (1+*+;/&./*4*&./;1&.+ *(1+1( *(1<;1$/+&./$B,=;1*1** >1+*++&,(1/(;*1+32 &5% P=#)-*6// B,>4(/* ++4(1/E*(*& "

65 35% P/4=1+>4*4 /$G*4/18*4&68 (1;1/&.(/5% P(+1+ (+4$+1+*(1***$$&3 *+;$*&.(;+4**;$(+;** (&3*1+&61++1<;18 *$(++&,*1+* ;*& 3(//1 =/>&;1UU;$/4* /*&#/$1&. /;;*1(/+// (&.///!&.+(1;+ ((//(4 /&.'+(/** 6+1+;*;(++//$& #1+;1$*+;14/=8 >*;+*/*1$*/ 1$*1+/& /42*2/<D;1 +;'+// *'+$Q*& $ % G.J//*&31+ */1+1$*&.*1$* &3/1*+*1$*&D$ (1*+4((+ 1*&(+/1$&. J1+&.+1*1+/ +/$1/1/+;&.;J+; +& "#$(./1$(*5% P&1(* /1*&//*/;(*=* >4/1/$5% P& "!

66 #$ B.(+/1(( * /&(((*&,(;(**/4+ * (/& "#$( 1++$*/4/1(1 &+*#)-=5% P>*(4 /1*& '$!H #*S/&.;/$ 1+*1$*//&./ (;1***&#;1/1/*14 /**6364/$/&3 (1*1$+*/&6S+* 1+& "#$( #(++*++=( 5% P>&.;/*(+&./ /4(/(++;//4 &.(//+**(+*/4 +**4& )$ 9& -;$**(**/ ;+*4/1+& (11&1*+* )84&.+;+(1 *;1*(1+*&';)8* 1++/$((+/ (&#/$(++ $+$(+& "#$(.*.$$8&.(++* / /1*=5% P>&. </*5% PB8&-/8 (& 8$ 7+* + * * " +.1+(1*//1(1&. 1/4*$&.+; &.(/1*+ /*&.+* / ***1<;1(1/&.*;+1+ 1&D$(1;1*+ /*1$*& **1+1*//1&, 1+*((++(/& "#$( D/1(1(*1+++*5% P636&.*//**(+*/&#;1/1 (4/(+&D;1;*//& #((+B& "

67 :$!.$+&.+1+ /+&,*1//&18 (*$**//$&# *9&3//(&3 *(1+*/&.$ +& ++*/$&,+ ;//;&;1;$*(1+* *;*(1;=$+>& (/ /$&,$(/ *(*/&3*(* ((*&6*//. *;1($$&./$& (( */**& D+/1*$/+/&./+( /& ;1+*&.;(// $1+$& "#$( #(++*.$+// 45% P&.*Q*&.(*+(+(*&.* $1+&.+($1+$&3/$( *$/+(1<;1 **//$++&5$/* $*;1/$$+*& '$-,(1/*/6//;1+;1;5% P&,+*+&.+*5% P1 *$*/(/&,1+(1//&, (1/*18/$+1+&##)-4 5% P4+*&#/15% PB 1*1+*$/G&,$(+14 (+ //$1&,*(1///$&,* (1+;/(++*/&3/1 *+/$;(*/&, 1+;4+*/14$*(1<;1 ;(;(++*/(& /1*(*+1+/&./;+ *++1& #/(//(1/* &#+*/$&,(1/* *1*&#(;1+1+*4 $*+*)8(&, (*1?(/&, 1+**(1+*-6+(+1+/; &.)8$1++;+/++& ""

68 +8 "./.%&&!/ % - ""( "##7 8 (). 3-5')3A -5 B 3-0 (> '5 055?..//)(1(&. /*E($? /1 &./ //;**( 1+/$+*4* (&3(*(+/;E ***&D.*( */&#+5(*;1*//$&.*./1(+*(++*./& #1+/*./*4;*32 14 /+;1&.$((1 ;&'(8((+8 $$ &../*$#*,35,-))65.&. *(=*1+>((+-&../$F/$G* /$#(+//32 8 /&.;8B//*& $ " 3$#(*+/FG* */4; ;$ (+* *.*;///& *+//*32 (*=1*& +/1+$88$/+++*$4$>& *./ */** ;1+(*&. *414**&6+1 //*1*$+&#;1(8 ;;++(+&,(1+;*32 */; *1+*/&.(/./((+4*+1*F(BG& "9

69 & -../*(1/*,35,-))65. 2/-(1&1+/ D(1+;$+;+** **(1& (+/1+/E (+1/*?/&#+/ (&./1+*&.*$ 1+1$**;*1+8 &.'+(/**&,*//*'+& $../+(*;*/ /1+$88$8+/+*&3/+1+( +/*&,**8/ ;$**&+ *(4(*;1**8/& -**&'1+;+/ (+;4+41**/& "#$( 1+8/+(++*32 8/&./+ (*/1+/+.//J& #$-"./(+/* /& *&** //$1+F/*G* /(+/1+&3;8 **4(+*;**;18 +*(1$&.*8* 8((&D** *//41**/$ *+*$& "#$(.**11+(1( (;;1&D*(++**32 8/ ;$& ":

70 '$9* (+/*?/&, *(+;1++/(4**(+8 +*$*&38/;(+* *F/*G+14(*(++& "#$( #(++**32 8/ - +4$ -.=*/G;$+> - './+1/1+*B=;1* *8$>/+(;;1&#*;1+; *+++& )$ A1(+(4(++*$*8 *;1++(++F/$G&. (+*+*1+-(++/48 1+6*/.$*$/8 & "#$( $//(/.$& $/*8$$8& *(;/+E1+8 4*1E**((/ +1& 8$4.*#8&.#8(+**;* &3;/*41**$ (+;#8/*&3 (*/*4+#8*/+$ =1+>/+&./**/* #8&#(++;;14+ *&5;1/$+/*#8(+=&&.8*> /(++& "#$( 1+#8.$= -6>& D*//+;/ +=$> ' 3<3<-(1/ #8 $ =+1+> "

71 :$%* *(++&+1$+/ *</**=<#8>&-/ *$//.$&. (*$++/ //*&-+/*(+(8 1/&.;/1**8 4*+/+/+4* (++$*& "#$( $(/.$& $*8$48& #(/+&3*(J / ++&*$*//& ;$7%79A7!79 #+(++4*#841+-(++// *1+6*/&/*///8 $*/=(++>/*&.-G6G */&#1+*=/(> *;+(+1++;/++ ;1**(1& "#$(.-G6G(/.$*&.* + *;$=> /*( *;$/(++;1E+/2.8 *8E;1*$*($#8 (++;1++(& #*(**/ &./**F$(+G&A1+1+ /*&D;+1+//(+;1 &6(+$*++&. 1*/*$*B&5*( (/+1*& '$- 35,-))65.(+;$$*32 8*/ *+&.+*./(**$/8 &./1++;;* (1/+*32 8*(*$;1+&./8 ;+1*4$/*$* 4(4*/+(;&D8 *;1 3;(1$+/$B+ *1&#($1/&.( KK& 3;$&.1*+(+* &.$/+/&.*=($$>&#/;*4 *;/$/&.(/$(& 9

72 ,/*32 *+;++1/ ;+((+;32 ;&.**/1+( ;(&.1./1**+8/+** &.;+;(+/1+*8 *;1+&.;*8 **/1++1+/+1+ */J&../;+/(++*#8&.#$ +/'+&,/*(1(&3 *(++1++*=>;1&.+ ;;1&5****#8;1 1+*&,+*+(1* (1/4;+8/+432 8(; (;+1+(1+*/& 9?

73

74 +:4 5. /.%&&!/ 5-09 "##7!* %)*#+4./01 #2/$$J/+1414 /*U4*8/&./,#6-1$=#>4 #2/&#2/(++(/; \,,,;,AB,.*,# #2//;(++02&#/* /(+*,.,;4,8.*4,35,-))65.,AB&);1,,8,#1+&.(++44+((+4$+(8 /*,&#*/+*48 &3*(1+*(++*G& &./GG$/&.G ;1$//+1+&.*;$48)+;(/* 1&.*(1+*;1/&.* (**;$&./1+8 /+&,(11*(++8 +*/*&./1+ ++*+/+*$*/&D *& 9

75 5(+1+**+*8 +41+$;1+*+&3 &#*$$8 (&3*;/* /$1+&3*4+1 /+&,* #8(+**/#2/&. +1*1(G//1*(**+4 *;*$4& **/*/*8+ *& $ 32 8& ***$(1++8 (1*&.(/&.( (++/1*& #$ -.1++; #2/;// (+*8/*/1$42J#$ *+//+1&.+;*(1/; *++ //+1+ ;$(+; *(+/ $ $8&.+/4;$&.1+*$/ $& 6)((+/(+(*&.(/4* ***&*(+* +/;**& 6$(1;$3$8=32 >(; *;$ 6$=#8>(+** /#2/&.+1*1(G//1 *(**+4*;*$4 &**/*/ *8+*&.;/++*/& 9!

76 1+(++$***+* /+&./++ ++&D$/+(*;$1+$ 6(+**//18/ *(1+($4+($1+/+ $/+(+4(+*/& "#$( D(4(((&/&+/*/*8$ $(*+*$/+*+/+&.^/(+=$>4?! /*?"&8&4!*1/1*&8?9&&./1& "#$( -*/(*/$*/(*#2/& #*+1+&,/$ //1++(&#;1;(1+ &+*35,-))65.(+& & +./(/;*4 ;$/4++ *;$4//;$1/&.(*$ ;++1++*//*?(;/(*8 ;&.+++1+;1;1*;&D1** $1+++(;****1$4 (+;$/+&-/(/8 ;$1/;$/*& "#$( 3$*UU(4(((&/&! #((+/(+(*&.;/ *1+/&,;1**/8 &.(*+**1*& "#$( +4'(&1*1(G//1*(8 **+4*;*$4 */G/$+;1** */& 9

77 ? *./+(+*&.(/ 4**** & &.(*=(+>**1+*/& 1+/(** **/+1+*(//+1+&. ***+4***$+ & "#$( +(+/$41*(* /& 9"+ D**+1/4(/* (+*/(+**((&(+// *&6;F/+1G4;1;1 1*&D(;$/*& 32 8/.//;1+*+& - + 3/*((+1+**((& +*F/+1G+*/&A+;$ //(+1//;/(+/+& "#$( +*$(& 7 +".N/&.;$$$& "#$( 2$+///*8& 9".+/(+;$;11/&,/48 1+G&.(4;(* *(14((+1+&,+( & #+$1+(/1(4( +&3*1+4 ;$*(1+;*//* 8$& "#$( +*$(& 7 +A * /&.+(/+1+& "#$(+*$(& 9"

78 "5 +1+$/$&./$; #)-/1+;;1&,$/**G **&* */*;& *$* ;/44(18 & "#$( +*$(&.(*#2/& '$-,(/$/+(*8)(+ $(14*1( (H; G&,(/+(* $(1/1+& 6('+&#(1+4/;$1/ ;$$& -//+*1+(+4$*8 +*&5+**+*&35,-))65.8 **+*;*+&,*(1(&.((++?* **/+&#((+ (++&./;+4/(+///*&. $(+*1;11&-+;11+$/+( $4N4+($8 /*& 99

79

80 +;45./.%&&!/. % 455-0#'"##7 8 (8. 0 (> *1<&#+/8 =$1+>4=*5>= 1+11$>&.// 1484(8UU1/&D$*1 *1& $ 4./$*/*, 35,-))65. /+*+=>$88$ (**;* &.( +4((;/*$#8.,&#;1$/++*;*;*& #$ - -/*(1**,35,-))65.$$#., ;1/$& 3(1/*$#.,;& *$#.,+1/*(;1/1+ (++=/G>$* 4*(4 /4*(;1!;;$* *(;1+*;1Z.(*(;1(/& 35,-))65.$/*(/** (/(14;1/(+++8 =+>/&,/*/ *& D$+1+// /8 $&./ */(/*$ *(*&.*/(++;1//4;1( 1+1+ /*&.//1+/* /(++& 9

81 $#.,+(1*$* = *(18)> #+*+./$.=$$>./$$1+$*/=1* 4/4*(1;4+++4&>4*( ;(++&D/$+/;+ (++4*35,-))65.8;+(+& 2*=1+5+ (+*& #;1+;+&&*&+*++* ".///+/*(1+&, /*(++&./ 4/**&.8 **U*(;1+*&.;=1+>4;( *++**(1$;1;;*8 +(++&D/=)>(/ (++*+*1&#;11+/8 81(& " * #/*;(+&.*;1 /4;;1/*8 &.*.(1+*J&.*;*0+=*>&.*(+* o +1+*< o 0+ o o 2*.*;(+/41+B*;8 <(+//*$*$/*(++ *+4;+$& "#$(.1+;$*+4($ $$*&.;+(1& :

82 + #+/?(+$UU&.G;*8 (1// 4/* //&.**=/>/$=8 */*>41*/4+;+48 /4&,<//(*/1/4-8/& -/$1//+=; >&H-I4B(+/1++// &6+;1 /+//4+/ 1-& PGO THEMA WERKGROEP CONSULTANCY "#$(.*****+&#+1 $1//($$$ &(+*/;1+& D/8(*+(+*+;1 /(++&.;;1(1+1+*14 1**#*& &.*;1*/+&+( */;+1+*=> =<1>*+(=>$& -1(++*/(+;* (+*(++*/ *&.+/14 Q//4/+1+44=$$>48 4(++*&(+4*** //*& *(*4*(+(+// & "#$( #(*32 8;**8 &6*++( $( G//*4(//;** /*=*> */++/*/**/+ (+$ & :?

83 : 9& /*(+/(++* /&,/8 1+*;1(++/U*&)+ +**(* /+*J/&3+*1 /*1+-(++=->&,-/ /(+1&3-+* (*+1+4(+4((+4(+++E *;+++*(**/40;+;14 (1++/(++=*<$*>E;Z& )<*++*(*+// /& D*5#+*)& 6$+1+***14;; 1(*+& "#$( -1/&,.$=.>4(/-4(1++4$ *4+(*+(1& *5#&D#(++*.4 /$*#(++#/*4! /+*&.5( +&!I **1++41(;/ (+4&.(/(+4*/ /& "#$( D(1*4 **/+/++1*# & 9 3V*/+1( //+1+&D$1(;(* &31;1*(/+1++* /4$$<$1$;+4/1(*/* 1$=$(/$((*>&3(1( /1*/*1*$(;+/* /+1+&3*14*(*14( +4(**1$(; /&D(11+;*/ &,*((1+14*/ *435405&D)(/*( +;($&31*/4 */(+UU+/(+&.+(+*8 *$/&.*1 4**(1+& "#$( 3+8&)* (**4*++*/*4* ++&,.*/4*$1UU&

84 &%.*4+/$&D+ **/$$/++&-(11+8 (1;+/*+$4;$4 $4/& D+;11*/;*($ +**1+&,.(+*/1UU+*1(& "#$( +4.& *(1/*,35,-))65.&,F;G &./+/;;1++*8,35,-))65.+;1&31;14+8.$&.$$;*+* ;/& #*/(//+1+/4$ (1;+(/+++* 1+**&#;1+*;=&& $>(*(1/8 (+*+&./$*;/1+ /4(((+/++*+1+&# /&D;1+*++1+/+& :

85

86 +<?" 644.$3$3$ B*#=.3 #> /<<(((&*&<1/</<?<6&// Waardeketen mobiele communicatie Content Source Content Provider Hosting Provider Access Provider Trans action provider Content Organiser Network Operator Service Provider User Knmi ANP AND Planet Internet KPN WOL Planet Internet UUnet Banks TTP Libertel M-info Startwap KPN Libertel Telfort Ben Dutchtone KPN Libertel Telfort Talkline Debitel UMTS value system selection of UMTS content provision of UMTS teleservices & supplementary services operation of UMTS infrastructure & provision of UMTS bearer services packaging & tariffing of Internet services distribution of UMTS terminals creation of content provision of UMTS content access to the Internet responsible for arrival of data, over several infrastructures billing, helpdesk, customer care, etc. content owning content provision content brokerage appl. provision Internet access network owner network organiser Packaging service man. terminal distr. APPLICATIONS & CONTENT ACCESS SERVICE PHYSICAL DISTRIBUTION '+(//1+/ 4,&#&=!>& D$6*B&238& /<<(((&&<<<!</<X*X<! :

87 Information value chain : 2: 3: 4: creation acquisition certification disclosure 5: 6: 7: 8: production distribution dissemination usage 1 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels Total availability 1 8 1: 2: 3: 4: author publisher reviewer publisher 5: 6: 7: 8: agent university library reader 2 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels :"

88 Availability : 2: 3: 4: author publisher reviewer publisher 5: 6: 7: 8: agent university library reader 4 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels New roles : 2: 3: 4: author publisher reviewer publisher 5: 6: 7: 8: agent university library reader 5 Hans E. Roosendaal, CRIS Seminar September 2004, Brussels :9

89 7, / ='4(+0/40/4)-> ::

90 96& 7 *(1*;**$ */*32 $32 8(/& 8)(;+*&D+ *;;+*1//8)+*& ;+;1*//*?& $*32 8/(1 & $*1L32 /J(1* *+//$ & #++*/$*+*32 (1!& * & (#)-GM "&.$B/*1$/;M 9&.8)++*(*

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Handreiking bij het maken van keuzes Show & Share 2008 10 april 2008 Pieter Swager / Jos Fransen Opbouw presentatie Blended Learning definitie[s]

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Groener door ICT. Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij

Groener door ICT. Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij Groener door ICT Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij 2 Groener door ICT Smart energy systems door ICT Slimmer rijden door ICT Slimmer werken door ICT Vergroening van ICT Smart Grids

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!! # $ % $ & $ $ '' ())* # + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ naar 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ is een onderdeel van de directie NL Milieu & Leefomgeving van Agentschap NL. Agentschap NL is begin

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 1 Inhoud Belangrijke definities en voorbeelden Middelen, techniek en ICT Opdracht in subgroepen Wat verwacht u van ons Afsluiting Contact gegevens 2 Belangrijke

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur Nederland

Digitale Infrastructuur Nederland Digitale Infrastructuur Nederland ?? Thema s Voorlichting Uitleg en duiding van thema s naar politiek, overheid, bedrijfsleven en publiek. Versterken van de positie van Nederland als vestigingsplaats voor

Nadere informatie

Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, mei 2006

Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, mei 2006 Interview met etutor Jaap Jansen, Docent en coördinator van internationale Master Visual Knowledge Building (VKB) van de School of Communication & Media Rotterdam (Hogeschool INHOLLAND) Door Pieter Swager,

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

amatus COMMUNICATIONS amatus THE SMARTEST MOBILE CONNECTION

amatus COMMUNICATIONS amatus THE SMARTEST MOBILE CONNECTION amatus COMMUNICATIONS amatus THE SMARTEST MOBILE CONNECTION >Agenda 1. Introductie 2. Business analyse 3. Business architectuur 4. Alignment 5. Voor- / Nadelen 6. Conclusie 7. Plan > agenda INFORMATION

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld. Copyright 2015 ITpreneurs. All rights reserved.

Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld. Copyright 2015 ITpreneurs. All rights reserved. Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld Usability in Courseware Development Ellen Schuurink Gastcollege Usability Engineering Agenda Leren en usability Usability van cursusmateriaal

Nadere informatie

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL Sylvia Moes Beyond recorded lectures www.rec-all.info Case studies REC:all > REC:all (november 2011-november 2013) > Moving beyond recorded lectures > In

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media Social Media zijn Highly Erik Hekman Mechelen, Mei 2010 Accessible Media KERN VAN DEZE SESSIE Hoe bereik je gebruikersgroepen doormiddel van social media? wat zijn de eigenschappen / mogelijkheden? hoe

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

11 e Gebruikersdag Natuurlijk in Brabant

11 e Gebruikersdag Natuurlijk in Brabant WELKOM! EEN EXTRA WELKOM VOOR 11 e Gebruikersdag Natuurlijk in Brabant Het ECOSYSTEEM van het leren Het ONDERWIJS heeft veel kenmerken van een ECOSYSTEEM Een kringloop met een: Unieke dynamiek Complexe

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen binnen de Hogeschool INHOLLAND

Trends en ontwikkelingen binnen de Hogeschool INHOLLAND Publicatie 2 Trends en ontwikkelingen binnen de Hogeschool INHOLLAND Lectoraat elearning Onderzoekstraject etutoring Auteur: Pieter Swager September 2005 2.1 Inleiding Het onderzoek binnen de onderzoekslijn

Nadere informatie

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager, Document Dialog Docent, Disceru opleidingen informatielogistiek

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder

Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder www.globalknowledge.nl/ccna info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl Een Cisco Certified Network Associate (CCNA) certificering: De

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog

Omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog Omnichannel klantcommunicatie Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog Inhoud Wat is omnichannel? Hoe kom je er? Wat betekent dit voor de documentprofessional? Omnichannel retail Winkel website

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Conversation Starters. Brainstorm Sociale Media

Conversation Starters. Brainstorm Sociale Media Conversation Starters Brainstorm Sociale Media Crealab 26/04/2011 lamazone Hallo, Ik ben Sofie Agenda Sociale media De impact van sociale media Hoe participeren Case Conclusie Opdracht 10ch Sociale Media

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Social Media zijn Highly Accessible Media. Erik Hekman Hogeschool Utrecht Crossmedialab.nl

Social Media zijn Highly Accessible Media. Erik Hekman Hogeschool Utrecht Crossmedialab.nl Social Media zijn Highly Accessible Media Erik Hekman Hogeschool Utrecht Crossmedialab.nl Users are shifting from just consuming information published by professional editors to contributing blog posts

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

'' ( % %$ # ) "& & * %+ +, "& #$ $ " # % " & ' - " &"'& *.& +$ ( ) ( * ( + # (# * -. ( )&' "& +/ # /0 1 # $ 1 " -+ 2 $ 3 3 4 ( 2 ) 3 (( 2 3 (#

'' ( % %$ # ) & & * %+ +, & #$ $ # % & ' - &'& *.& +$ ( ) ( * ( + # (# * -. ( )&' & +/ # /0 1 # $ 1 -+ 2 $ 3 3 4 ( 2 ) 3 (( 2 3 (# ! #$%$ & '' ( % %$ # ) & & * %+! # +, & #$ $ # % & ' - &'& *.& +$ ( ) ( * ( + ((, # (# * -. ( )&' & +/ # /0 1 # $ 1 0, && -+ 2 $ 3 3 4 ( 2 ) 3 (( 2 3 (# 1 2' -0 ' (2 ' $ (' -/ ( '' & 0 5+66/78 ) 8 + 0,

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40. informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40. informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

!"#$$, -./&0/++&*"##012

!#$$, -./&0/++&*##012 !"#$$ % &''()&*+)#, -./&0/++&*"##012 $ //- 03/!($&*($#,/ #4#5(467#) 8//- ''()&*+)# #4#5(($(+# 0 /./ 0/++&*"##012 #4#5(*$7*" 9 0:' 3//*&*($#,/ #4#5(4(#*) ;1//- : 0",&*6*#/ #4$54*+++7 ' // *&*+)#0 #4#5()$677

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Een betekenisvolle dialoog door peer feedback en reflectie binnen een virtuele leeromgeving

Een betekenisvolle dialoog door peer feedback en reflectie binnen een virtuele leeromgeving Een betekenisvolle dialoog door peer feedback en reflectie binnen een virtuele leeromgeving Jos J.M. Baeten Een onderzoekstraject in de laatste fase Begeleid door: Robert Jan Simons Albert Pilot Verwachte

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie?

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie? Pgmm 2014 D g mp z () b, gg pj z. D pj w gm, m pg gg u j bjg p. pj z, w gmppj b, p fmgg. D gwg bggmp bg z. D pj pg 1958 uggpu m g z pj. Wj zj b bj w w z gm. Dz gmppj z bg jg p g. D gmppj bg bg z bj. Om

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Innovatieve manieren van leren met ICT

Innovatieve manieren van leren met ICT Innovatieve manieren van leren met ICT Twitter: #NIOC Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Wie van u? m.socrative.com: wrubens Wie van u? A: PO m.socrative.com: wrubens Wie van u? A: PO B: VO m.socrative.com:

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Break-out sessies Partner Care. 19 oktober 2015

Break-out sessies Partner Care. 19 oktober 2015 Break-out sessies Partner Care 19 oktober 2015 Agenda sessie Partner Care: QBS Partner Service Desk Portal QBS Learning Management System (LMS) QBSource/DynaSource Tijd 13.00 13.45 uur QBS Service Desk

Nadere informatie

de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE VWO 1

de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE VWO 1 H GONIOMETRIE VWO.0 INTRO 6 km : 0.000 = cm b b Driehoek PQB is gelijkvormig met driehoek VHB, de 00 vergrotingsfctor is 0 = 7. Dus PQ = 680 = 0, dus zeilt ze 0 meter 7 in minuten. Dt is,8 km/u.. HOOGTE

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Nieuwe media. Ander onderwijs?

Nieuwe media. Ander onderwijs? Nieuwe media. Ander onderwijs? Joke Voogt Typ hier de footer 1 Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven

Nadere informatie

Speerpuntendebat AMC 2009

Speerpuntendebat AMC 2009 Speerpuntendebat AMC 2009 Panel: John Stavenuiter Vz. 1. Lex Besselink 2. Ben Spiering 3. Gigi van Rhee 4. Simon Roberts 5. Bert Verplancke 6. Jules Verlaan Lex Besselink Director at Program Office World

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Belastingdienst Academie, Moodle en toekomstige ontwikkelingen. Mei 2012 Richard Dorland

Belastingdienst Academie, Moodle en toekomstige ontwikkelingen. Mei 2012 Richard Dorland Belastingdienst Academie, Moodle en toekomstige ontwikkelingen. Mei 2012 Richard Dorland 1 Opzet Organogram Taken Academie en uitgangspunten Positionering Moodle Implementatie Moodle Opleiding & Moodle

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO

Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO Praktijkgericht pakket: Sociaal Ondernemerschap binnen HO Inhoud 1. Project IN C 2. Onderwijsdidactisch 3. Professionalisering 4. Zit er een sociaal ondernemer in jou? 5. Samengevat Project In C 1. Project

Nadere informatie

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Introductie iwelcome Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Voorstelrondje o Naam o Functie o Bedrijf o Waar hoop je antwoord op te krijgen in deze sessie 2 iwelcome BV 2015 Confidential

Nadere informatie

AB OVO. iguide STYLEGUIDE

AB OVO. iguide STYLEGUIDE AB OVO iguide STYLEGUIDE 1 BEELDGEBRUIK SFEERVOL, MAAR NIET STOREND Bij elke keer dat je inlogt zie je dat de achtergrond bestaat uit een beeld. Dit beeld is van het land waar de gebruiker naartoe gaat.

Nadere informatie

Royal Academy of Art Floorplan

Royal Academy of Art Floorplan Kelder pa.k02 pa.k04 pa.k06 pa.k08 pa.k10 pa.k12 pa.k14 pa.k16 pa.k12 pa.k21 pb.k02 pb.k06 pb.k10 pb.k12 pb.k19 pb.k21 pc.k01 pc.k02 Opslagruimte Opslag hout en plaatmateriaal Spuitcabine Werkkamer Facilitaire

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Burger aan het stuur: Hoe kunnen we dit realiseren?

Burger aan het stuur: Hoe kunnen we dit realiseren? Burger aan het stuur: Hoe kunnen we dit realiseren? SION Conferentie 24 april 2015 Erwin Bomas (Kennisnet) en Gerald Groot Roessink (DUO) Stelling De huidige manier waarop we met privacy omgaan is op

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Docent is keyin blended learning Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Blended learning Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, Daarbij gaat

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie