Ontwerp activiteitenverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp activiteitenverslag 2014"

Transcriptie

1 Ontwerp activiteitenverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. De algemene vergadering 2. Onze thematische dossiers 3. Communicatie 4. Onze vormingen over wonen 5. De Adviesraad Huisvesting en de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 6. De leden-verenigingen in De raad van bestuur 8. De medewerkers DANKWOORD

2 Inleiding Het jaar 2014 was voor de BBRoW en haar leden-verenigingen een jaar dat is gekenmerkt door twee belangrijke aandachtpunten. Er was de interne reflectie over waar we met de BBRoW naartoe willen, op welke manier we zoveel mogelijk leden actief kunnen betrekken bij de BBRoW, hoe we een goede wisselwerking kunnen tot stand brengen tussen de leden, de raad van bestuur en de medewerkers en rond welke thema s we prioritair willen werken. Na de ledendagen van eind 2013 hebben we de tijd genomen om enerzijds de taken van de AV, van de raad van bestuur en de medewerkers duidelijker te omschrijven. Die afspraken werd tijdens de statutaire Algemene Vergadering van maart 2014 goedgekeurd. Anderzijds hebben de medewerkers een activiteitenprogramma voor de komende twee jaar uitgewerkt, waarmee een beperkte maar ambitieuze keuze werd gemaakt in de onderwerpen en campagnes die de BBRoW de komende 2 jaar wil behandelen. Dat programma werd door de leden goedgekeurd in oktober was ook een verkiezingsjaar. Voor ons de gelegenheid om, met onze woonbarometer, een evaluatie te maken van de Brusselse regering en de aangekondigde maatregelen op het vlak van wonen. Die evaluatie toonde aan dat er verschillende maatregelen werden gerealiseerd, maar dat voor een concrete vooruitgang op het vlak van fundamentele maatregelen zoals de huurprijsomkadering, een algemene huurtoelage, een gewestelijk publiek huurgarantiefonds, we onze hoop zullen moeten stellen op de volgende Brusselse regering. Om die hoop en onze eisen uit te drukken hebben we in de maanden voor en na de verkiezingen met de leden, zusterorganisaties uit Vlaanderen en Wallonië, en het Platform Wonen uitgebreid campagne gevoerd. Onze evaluatie van het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering was echter ontnuchterend : weinig concrete maatregelen en vooral een woonbeleid dat té weinig sociaal is. Naast deze twee aandachtpunten was 2014 ook een jaar met onder meer : verschillende nieuwe verenigingen die lid zijn geworden van de BBRoW, het opstarten van een rechtszaak in kortgeding tegen de twee eigenaars van leegstaande gebouwen, een grondige reflectie over armoede en huisvesting en het gebrek aan betrouwbare gegevens om een efficiënt beleid te voeren, de organisatie van degelijke vormingen die alsmaar meer deelnemers aantrekken,.. Hierover en over nog veel meer kan u lezen in ons jaarrapport Veel leesplezier. Dit jaarverslag werd goedgekeurd door de AV op 23 maart 2015.

3 1. De Algemene Vergadering In 2014 zijn onze leden-vereningen verschillende keren bij elkaar gekomen tijdens de Algemene Vergadering. Tijdens die momenten worden informatie en standpunten uitgewisseld over het woonbeleid en de activiteiten van de BBRoW. In 2014 stonden de volgende belangrijke punten op de agenda van de Algemene Vergadering. 17 februari : campagne verkiezingen mei 2014 en de woonbarometer. Tijdens deze AV werden de leden opgeroepen om actief deel te nemen aan campagne die de BBRoW in het eerste semester van 2014 zou organiseren naar aanleiding van de gewestverkiezingen van 25 mei Onder meer de actie 20 jaar recht op wonen met Waalse en Vlaamse verenigingen, de petitie over het recht op wonen en de actie van 14 juni van het Platform Wonen kwamen aan bod. De laatste woonbarometer van de legislatuur een evaluatie van de volledige legislatuur en de vooruitgang op het vlak van wonen - werd aan de leden voorgesteld. De leden gingen akkoord met de voorgestelde evaluatie : er zijn verschillende maatregelen gerealiseerd, maar voor een concrete vooruitgang op het vlak van onder andere huurprijsomkadering, algemene huurtoelage, huurgarantiefonds, zullen we onze hoop moeten stellen op de volgende Brusselse regering die dan over de bevoegdheid over de huurwet beschikt. Op de vraag of we de woonbarometer ook verderzetten onder de nieuwe Brusselse regering, werd besloten dat dit zal afhangen van het toekomstige regeerakkoord en de mate waarin belangrijke maatregelen hierin worden opgenomen. 17 maart : statutaire AV vergadering en twee nieuwe leden Naast de formele aspecten (goedkeuring jaarverslag, rekeningen en budget, verkiezing nieuwe raad van bestuur) was deze AV ook het moment om 2 nieuwe leden-verenigingen te aanvaarden : de Brusselse Welzijns- en Gezondheidraad en de vzw Open deur/porte ouverte. De leden werden ook in kennis te brengen van een reeks voorstellen om de wisselwerking tussen leden en équipe van de BBRoW te verbeteren. De grote lijnen van die voorstellen, die werden opgesteld na de organisatie van twee ledendagen in december 2013 waarin werd gevraagd naar de verwachtingen van de leden ten opzichte van de BBRoW, zijn de volgende : een duidelijker rol van de AV en de inhoudelijke, strategische beslissingen die er (moeten) worden genomen, de organisatie van punctuele, thematische werkgroepen op vraag van de equipe of de leden, een duidelijk rol voor de RVB op toe te zien op een goede wisselwerking AV-équipe. 17 mei : een nieuw lid en het project Commons Josaphat Tijdens deze AV werd een nieuw lid aanvaardt : Le service social de solidarité socialiste (SESO). An Descheemaeker en Geert De Pauw kwamen het project Commons Josaphat voorstellen, een project dat als doel heeft om op een van de grootste grondreserves in dit Gewest in handen van overheid, projecten te ontwikkelen waarbij onder andere het terrein en de

4 woningen gemeengoed blijven. Hun vraag was ook of de BBRoW dit project kan ondersteunen. De AV keurde dit vraag goed. 2 juin : Art. 23, nieuw lid en actie van het Platform Wonen De equipe stelde aan de leden de vraag welke thema s ze graag aan bod zouden zien komen in de volgende nummers van Art. 23. Van de voorgestelde thema s kozen de leden voor een grondige analyse van het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering. De asbl Solidarité Logement stelde haar werking voor en werd aanvaard als nieuw lid. Tenslotte werden de leden een laatste keer opgeroepen om deel te nemen aan de actie van het Platform Wonen van 14 juni. 8 september : Evaluatie van onze campagne en analyse van het regeerakkoord Tijdens deze AV hebben we de evaluatie van onze campagne uit het voorjaar voor de gewestverkiezingen voorgesteld en besproken met de leden. Tegelijkertijd stelde de equipe ook haar analyse van de aspecten wonen van het Brusselse regeerakkoord voor. Die analyse werd in Art. 23 gepubliceerd. 13 oktober : Programmatie Nadat de leden eind vorig jaar konden uitdrukken wat hun verwachtingen waren van de BBRoW en een aantal organisatorische voorstellen in maart 2014 werd tijdens deze AV de programmatie van de activiteiten voor de komende twee jaar ( ) voorgesteld. Deze programmatie werd door de leden goedgekeurd. 9 december : nieuw lid, pleidooi armoede huisvesting, Art. 23 Tijdens de laatste AV van het jaar werd de asbl L Ilot, service SACADO als lid aanvaard. Daarnaast werden twee dossiers voorgesteld door de equipe : - het pleidooi voor een betere kennis van de armoede en de woonkost in Brussel. Een tekst die heel wat reacties opriep bij de leden en die aanleiding was om een extra bijeenkomst met de leden te organiseren met bedoeling de tekst aan te passen. - De inhoud van de volgende Art. 23 over sociale huisvesting en in het bijzonder de aspecten financiën en publieke grondreserves.

5 2. Onze thematische dossiers 2.1. De strijd tegen leegstand De BBRoW voert al jaren actie tegen leegstaande woningen. In 2011 zijn we door het Gewest erkend als een vereniging die de gemeenten en het Gewest kan interpelleren over leegstaande woningen en een kortgeding kan aanspannen tegen de eigenaar van het leegstaande pand. Waar we de voorbije jaren vooral klachten hebben ingediend tegen leegstaande woningen bij gemeenten en bij het Gewest, hebben we in 2014 werk gemaakt van een kortgeding. Op basis van de klachten die we al hadden ingediend en de laatste informatie over de situatie van het gebouw hebben we twee gebouwen van verschillende eigenaars uitgekozen in Elsene : Kruisstraat 23 en Zomerstraat 12. Het eerste geval is een gebouw dat nog in redelijke staat is en waarvan de eigenaar beweert dat hij het wil renoveren. Het andere gebouw is in slechte staat en verwaarloosd. Beide gebouwen staan al jaren leeg. Met medewerking van de gemeente Elsene hebben we allerlei officiële documenten kunnen verzamelen over de twee gebouwen. Een eerste ontmoeting in mei 2014 met het advocatenkantoor Quartier des Libertés die voor ons het kortgeding zal aanspannen, laat ons toe om het dossier te vervolledigen en een ingebrekestelling op te stellen. Die ingebrekestelling wordt verstuurd in juli De eerste eigenaar reageert door te beweren dat hij al een hele tijd bezig is met renovatiewerken. De tweede eigenaar laat niets van zich horen. Maar drie maand later besluit die laatste wel om het gebouw via een openbare verkoop van de hand te doen. Tijdens de openbare verkoop heeft de notaris een brief van de BBRoW voorgelezen waarin we wezen op onze klacht en het feit dat een pand laten leegstaan in Brussel een misdrijf is.. Kruisstraat 23 tussenkomst van de brandweer in december 2014 omdat er brokstukken van de gevel naar beneden komen. Voor het pand in de Kruisstraat hebben we op 12 november 2014 effectief een kortgeding ingeleid. De eerste, inleidende hoorzitting is doorgegaan op 8 december Eindpleidooien zijn voorzien voor eind april 2015, uitspraak voor midden Zodra de rechter zijn uitspraak heeft gedaan willen we rond zijn vonnis communiceren om de mogelijkheden van deze procedure beter bekend te maken..

6 2.2. Pleidooi armoede/huisvesting Wie is het prioritaire doelpubliek van het Brusselse woonbeleid? Voor de BBRoW is dat duidelijk : de armste Brusselaars die het meest te leiden hebben van de wooncrisis. Voor onze politici is het antwoord minder duidelijk : de strijd tegen armoede lijkt een belangrijk doel van de Brusselse regering, maar toch kiest ze er ook voor om veel te investeren in maatregelen die eerder gericht zijn op de middenklasse en personen met een (zeer) hoog inkomen. Op die manier wil ze de inkomsten van het gewest op peil houden. Deze politieke, economische logica is begrijpbaar, maar mag toch niet verbergen dat Brussel voor enorme sociale uitdagingen staat waar dringend antwoorden moeten op komen. Voor de BBRoW moet er dringend een debat worden gevoerd over het doelpubliek van het Brusselse woonbeleid. Maar om dat debat ernstig te kunnen voeren hebben we nood aan een grondige kennis over de moeilijkheden die de armste gezinnen hebben om een degelijke, betaalbare woning te vinden. Over hoeveel gezinnen spreken we? Wat betalen ze nu voor hun woning? We waren eerst van plan om met objectieve cijfers die problemen aan te kaarten. Maar het grote probleem is dat Brusel over die objectieve cijfers niet beschikt. Daarom hebben we werk gemaakt van een Pleidooi Armoede Huisvesting waarin we dieper ingaan op de gebreken van de huidige statistieken en enquêtes, maar ook een reeks concrete voorstellen doen. Volgens ons kunnen goede cijfers helpen om een goed beleid te voeren. Dit pleidooi willen we eind maart 2015 bekend maken via Art. 23, een persconferentie en een opiniestuk. Bedoeling is ook om in juni 2015 een ronde tafel te organiseren waarbij we met de betrokken administraties en de politici in debat willen gaan over twee belangrijke punten : het gebruik van de geregistreerde huurcontracten om een beter zich te krijgen op de private huurmarkt en de noodzaak van een kwalitatieve enquête over de woonmaatregelen en de mate waarin fragiele personen hiervan gebruik maken. 2.3 Elsene 15% Enkele jaren geleden heeft de BBRoW het initiatief genomen om in Elsene een lokale groep op te richten met de bedoeling na te gaan op welke manier een gemeente kan streven naar meer openbare woningen. Dit initiatief hebben we genomen naar aanleiding van de plannen van de vorige Brusselse regering om tegen 2020 in iedere gemeente 15% openbare woningen te realiseren. Met de plaatselijke verenigingen, de gemeente-administratie stadsvernieuwing hebben we een aantal concrete voorstellen hierover gedaan. Het idee was dat de gemeente dit platform verder zou coördineren. Dat is in de praktijk echter niet gebeurt.

7 3. Communicatie Acties in het kader van de campagne «Verkiezingen 2014» Oprichting, organisatie en animatie van een werkgroep binnen de BBRoW Naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2014 heeft de BBRoW getracht op de stem van de sociale werkers en de Brusselaars die geconfronteerd worden met de huisvestingscrisis te laten horen. Om dit in goede banen te leiden hebben we een werkgroep opgericht. De werkgroep is tussen september 2013 en oktober 2014 een twintigtal keer bij elkaar gekomen, wat ons heeft toegelaten om de volgende acties uit te werken : 20 januari : ontmoeting van de verenigingen Een hondertal vereninigingen hebben deelgenomen aan dit ontmoetingsmoment waar de BBRoW zijn Memorandum voor het Recht op Wonen heeft voorgesteld. Dit ontmoetingsmoment werd op prijs gesteld, niet alleen omwille van de inhoud maar ook omwille van de onderlinge contacten en uitwisseling. 17 februari : bezoek met gids aan triest Brussel De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en twee van zijn leden-verenigingen, Convivence/Samenleven en Habitat et Rénovation hebben de lijsttrekkers van de democratische partijen in Brussel uitgenodigd om hen te sensibiliseren voor het probleem van de ongezonde en onveilige woningen. Aan deze rondleiding hebben deelgenomen : Vincent De Wolf, Didier Gosuin, Christos Doulkeridis, Bertin Mampaka, Philippe Close, Elke Vanden Brandt en Elisabeth Mertens. S Morgens hebben we samen met de pers - eerst twee ongezonde woningen bezocht, waar de politici de sociale werkers en de bewoners hebben kunnen spreken. Nadien hebben we, in een korte uitwisseling, discussie gevoerd over het noodzakelijke strijd tegen

8 ongezonde woningen. 25 februari 2014 : 20 jaar recht op wonen 27 februari 1994 : België neemt het recht op wonen op in artikel 23 van de Grondwet : «Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting». Voor de verenigingen was dit een belangrijke stap die hoop gaf : de overheid engageerde zich om meer inspanningen te leveren om de woonsituatie van de Belgen te verbeteren. Het streefdoel was een degelijke, betaalbare woning met woonzekerheid, voor iedereen. 25 februari 2014 : 20 jaar later moeten diezelfde verenigingen vaststellen dat de situatie op het vlak van wonen er niet beter is op geworden. Het beleid van federale en gewestelijke regeringen slaagt er onvoldoende in om de huisvestingscrisis een einde toe te roepen. Een huisvestingscrisis die in de eerste plaats de gezinnen met een laag inkomen treft. Art. 23 van de Belgische Grondwet staat voor te veel mensen verder weg dan ooit. Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen die ijveren voor het recht op wonen, organisaties die strijden tegen armoede en experten hebben daarom in aanwezigheid van de 3 gewestministers van huisvesting een ijssculptuur (huis en sleutel) onthuld die symbool staat voor het fragiele recht op wonen. De verenigingen hebben de aanwezige drie Ministers van Huisvesting, maar ook de federale overheid opgeroepen om een sociaal woonbeleid te voeren dat prioritair aandacht heeft voor gezinnen met een laag inkomen. Deze actie werd georganiseerd door de BBRoW, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Solidarités Nouvelles, Vlaams HuurdersPlatform, Samenlevingsopbouw Brussel, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Brussels Platform Armoede en Netwerk tegen armoede.

9 Een fotoreportage over het recht op wonen In het 1 e semester van 2014 hebben we aan Loïc Delvaulx gevraagd om een fotoreportage te maken over de wooncrisis in Brussel. Deze fotograaf en realisator is al een tijd gevoelig voor sociale, politieke en culturele kwesties zoals de sociale uitsluiting en de huisvestingsproblematiek in Europa. Met onze bemiddeling heeft hij personen kunnen ontmoeten, sociale werkers, buren, ambtenaren die op een of andere manier te maken hebben met de wooncrisis in Brussel. Het resultaat is een fotoreportage van 30 foto s die de verschillende aspecten van de woonproblemen in Brussel illustreren. Dit materiaal willen we gebruiken voor tentoonstellingen, illustraties op onze website, in ons tijdschrift,

10 De fotoreportage kan u raadplegen op onze website in de rubriek Huisvestingscrisis, Getuigenissen. Deelname aan het Platform Wonen Het Platform Wonen is een feitelijke groepering van verenigingen en vakbonden die samen het recht op wonen verdedigen. Sinds begin 2013 komt de groep regelmatig samen. De deelnemers zijn FGTB, Habiter Bruxelles, CSC, MOC, Equipes Populaires, Syndicat des Locataires, Inter-Environnement Bruxelles en de BBRoW. Voor 2014 heeft het Platform ingezet op de gewestverkiezingen : uitwerking van een eisenbundel en een petitie en verschillende acties, waaraan de BBRoW actief heeft deelgenomen. Opstelling van een eisenbundel In de eisenbundel werden twee thema s naar voor geschoven : de omkadering van de huurprijzen, met huurtoelage en de noodzaak om veel meer openbare huurwoningen te realiseren. De eisenbundel is te raadplegen op Petitie Het Platform besliste om een petitie te organiseren rond het recht op wonen en de eisen van het Platform. Op twee maand tijd werden zo n 920 handtekeningen verzameld. De petitieactie werd echter niet verdergezet en er is ook geen overhandiging gebeurd aan de nieuwe minister van wonen. 1 mei 2014 Het Platform Wonen heeft deelgenomen aan het 1 mei feest met een stand. Tijdens het feest werden van voorbijgangers interviews afgenomen over hun

11 woonomstandigheden. Van de interviews werd een montage gemaakt, die kan worden beluisterd op «Ecoutez, les Bruxellois s expriment : Comment concrétiser le droit au logement?» 21 mei 2014 : Persconferentie Op 21 mei, enkele dagen voor de verkiezingen, organiseerde het Platform een persconferentie met onze analyse van de partijprogramma s en onze voornaamse eisen. De persconferentie ging door aan de voet van de Up-Site toren, symbool voor de ontoegankelijkheid van de woningen in Brussel. De perstekst kan u raadplegen op «Pour qui voter?» 10 juni 2014 : De nieuwe Brusselse parlementsleden leggen de eed af. Het Platform deelt aan de deuren van het Parlement een brief uit om ons voor te stellen en hen uit te nodigen tot een dialoog. 12 juni 2014 : In La Poissonnerie, een tijdelijk bezettinsproject in Schaarbeek, organiseert het Plaform een maaltijdcine-debat over de documentaire Le grand Nord».

12 14 juni 2014 : Een woning voor ieder nu Op zaterdag 14 juni 2014 organiseert het Platform een manifestatie Een woning voor ieder nu op het Marie Jansonplein in St Gillis. Tijdens de dag komen zo n 700 personen langs om deel te nemen aan : Debatten, getuigenissen, wijkbezoeken, standbezoeken, fototentoonstelling, tekenateliers, over het recht op wonen.

13 Evaluatie van onze campagne naar aanleiding van de gewestverkiezingen. De campagne die we hebben proberen voeren naar aanleiding van de gewestverkiezingen was, ondanks de inspanningen die de BBRoW heeft geleverd, niet altijd even succesvol. Twee grondige evaluatiemomenten (met de leden van de BBRoW en met de leden van het Platform Wonen) hebben aangetoond dat onze acties niet altijd gesteund werden door alle ledenverenigingen van de BBRoW, maar zeker ook niet door alle leden van het Platform Wonen. De politieke impact van dit soort campagnes blijkt achteraf gezien zeer beperkt. Omdat de leden van de BBRoW blijven aandringen dat de BBRoW haar rol als politieke lobbyer blijft verderzetten, moeten we in de toekomst grondig nagaan welk soort acties we nog willen/kunnen voeren en met welke partnerorganisaties. De laatste woonbarometer van de legislatuur De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen publiceerde in 2014 zijn laatste woonbarometer van de legislatuur. Gedurende vijf jaar heeft de vereniging met zijn woonbarometer het woonbeleid grondig geëvalueerd aan de hand van de 73 maatregelen op het vlak van wonen uit het Brusselse regeerakkoord. 40 dagen voor verkiezingen van 25 mei 2014 was het tijd om een globale evaluatie te maken van het woonbeleid in Brussel tussen 2009 en De laatste woonbarometer toonde aan dat van de 73 maatregelen uit het Brusselse regeerakoord er 41 maatregelen waren voltooid, 16 aangevangen en 16 niet begonnen. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 13

14 Bij de voltooide maatregelen waren onder andere : - veel middelen voor de renovatie van de verwaarloosde en leegstaande sociale woningen en voor de bouw van nieuwe. - de invoering van een huurtoelage voor thuislozen en een beperkte huurtoelage voor 1000 gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. - ondersteuning voor aankoop van de gezinswoning via het Woningfonds, Citydev en Community LandTrust Brussel meer ondersteund. - de vernieuwde Brusselse Huisvestingscode heeft de aanpak van ongezonde en leegstaande woningen efficiënter gemaakt. Maar het duurt het allemaal zo verschrikkelijk lang vooraleer dat regeringswerk effectief resulteert in concrete vooruitgang. Met het Gewestelijk Plan voor de Huisvesting en recent nog de Alliantie Wonen heeft de Brusselse regering geld opzijgezet voor de bouw van respectievelijk en sociale woningen. Tien jaar later zijn er van het eerste Plan nog geen sociale woningen gerealiseerd. En van de doelstelling van 15% woningen van sociale aard horen we niet veel meer. Communicatiemomenten rond de publicatie van de woonbarometer : - opname in Art. 23 en verzending van 500 exemplaren - publicatie op de website en Facebook. - persbericht - perconferentie op 16 april 2014 Weegschaal met het onevenwicht tussen het woonbeleid en de wooncrisis in Brussel - asbl La Rue Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 14

15 Op 22 april hebben we ook een ontmoeting georganiseerd tussen de Staatssecretaris voor Huisvesting, Doulkeridis, en de leden-verenigingen van de BBRoW over het gevoerde beleid en d uitdagingen voor de toekomst. Het vervolg van de woonbarometer Gedurende 5 jaar hebben we onze woonbarometer gepubliceerd. Onze leden en andere partners vonden de woonbarometer een interessant instrument, dat ook toeliet om de druk op de regering hoog te houden. De woonbarometer werd ook gebruikt door de Brusselse parlementsleden. Met de gewestverkiezingen van 25 mei 2014 hebben we ervoor gekozen om geen regelmatige, algemene woonbarometer meer te publiceren. We willen nog meer de klemtoon leggen op specifieke inhoudelijke dossiers en daarrond politiek lobbywerk verrichten. We hebben we een analyse gemaakt van het regeerakkoord en zullen we ongetwijfeld een woonbarometer publiceren halfweg en op het einde van de legislatuur. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 15

16 Art. 23, ons driemaandelijks thematisch tijdschrift De BBRoW publiceert het driemaandelijks tijdschrift Art. 23 dat dieper ingaat op een thema inzake het recht op wonen. Art. 23 wordt verstuurd naar alle leden, maar daarbuiten ook naar zo n 300 andere adressen waaronder gemeentebesturen, ocmw-voorzitters, parlementsleden en bevriende organisaties. De redactie en de coördinatie van het tijdschrift vraagt een aanzienlijke inspanning vanwege het secretariaat, maar hiertegenover staat dat de publicatie regelmatig als referentie wordt gebruikt door onderzoekers, studenten en politici. In 2014 hebben we de volgende thema s behandeld : - De Woonbarometer, maart 2014, Art.23 # 55 - De woonbonus voor eigenaars : een slecht goed idee, juni 2014, Art.23 # 56 - Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering : onvoldoende sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis, september 2014, Art.23 # 57 - De productie van sociale woningen nu en straks. Deel 1 : terreinen en financiën, december 2014, Art.58 Andere communicatie intitiatieven A compléter par : - Interventions à l extérieur (colloques, conférences, écoles réunions, ) - Rédaction d articles pour des publications de partenaires Nieuwsbrief In 2014 werden slechts 3 nieuwsbrieven rondgestuurd naar 526 geabonneerden (in 2013 stuurden we nog 9 nieuwsbrieven rond). De sterke vermindering van het aantal nieuwsbrieven heeft verschillende oorzaken : - We hebben een facebookpagina gecreëerd waarop we snel informatie kunnen delen - De leden-verenigingen van de BBRoW brengen weinig informatie aan voor de nieuwsbrief - Andere projecten (de verkiezingscampagne) hebben veel tijd gevraagd. Facebook Eind juli 2013 heeft de BBRoW een facebookpagina gecreerd («rassemblement pour le droit à l habitat»). Eind december 2014 waren 110 personen geabonneerd op onze pagina. In de loop van 2014 hebben we 67 berichten geplaatst. Een vernieuwde website voor de BBRoW In de loop van 2014 hebben we onderzocht op welke manier we de website van de BBRoW kunnen vernieuwen. Daarbij denken we aan : - «responsive design» - betere toegankelijkheid van onze analyses en studies - een betere zoekmotor - een webdesign met meer foto s Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 16

17 - nieuwe kleuren en typografie - Om technische redenen hebben we dit project niet kunnen opstarten in Bedoeling is nu om tegen juni 2015 de website te hebben vernieuwd. BBRoW en de media De BBRoW laat regelmatig van zich horen in de media, via onze persberichten, persconferenties en contacten met de media. Hieronder een overzicht voor Op initiatief van de BBRoW In 2014 hebben we 9 persberichten verstuurd en 4 persconferenties georganiseerd. De meeste contacten vonden plaats in het eerste semester van 2014, naar aanleiding van onze campagne rond de gewestverkiezingen van mei De media reageerden in het algemeen positief om onze uitnodigingen. Andere specifieke, eerder technische thema s zoals bijvoorbeeld de woonbonus vonden dan weer weinig gehoor. DATUM TITEL VAN HET PERSBERICHT MEDIA 17/02/2014 Bezoek aan triest Brussel: Een duik in de dagelijkse realiteit van huurders van ongezonde woningen. Verenigingen die deze actie steunen: BBRoW Habitat et Rénovation Samenleven 25/02/2014 Het recht op wonen bestaat vandaag 20 jaar in België En toch staat dat recht op wonen verder weg dan ooit voor veel Belgen. Verenigingen die deze actie steunen: BBRoW Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté Solidarités Nouvelles Vlaams HuurdersPlatform Samenlevingsopbouw Brussel Samenlevingsopbouw Vlaanderen Brussels Platform Armoede Netwerk tegen armoede Exclusief voor : Le Soir RTL-TVI FM Brussel Métro La Libre Belgique La Dernière Heure Alter Echos Télébruxelles La Première Dépêche Belga Persconferentie 16/04/2014 Evaluatie van het woonbeleid van de Brusselse regering tussen 2009 en 2014: De BBRoW erkent dat de voorbije 5 jaar inspanningen zijn geleverd, maar tegelijkertijd slaat de wooncrisis zo hard toe dat een ambitieus woonbeleid ten aanzien van de armste Brusselaars meer dan ooit nodig is. Persconferentie Le Soir Brussel Nieuws Télébruxelles Vivabruxelles Radio Contact Radio 2 La Libre Belgique FM Brussel Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 17

18 20/05/2014 Les programmes politiques en matière de logement passés à la loupe : Syndicats et associations : «Le droit au logement doit être une priorité. Votons en connaissance de cause!» Dépêche Belga Vers l Avenir Brusselsstar Persconferentie 14/06/2014 Voor ieder een woning nu! Brusselaars, verenigingen en vakbonden laten van zich horen. Verenigingen die deze actie steunen: BBRoW Syndicat des Locataires Inter-Environnement Bruxelles Habiter Bruxelles Les Equipes Populaires MOC CSC FGTB Persconferentie 26/06/2014 De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) publiceert zijn analyse over de woonbonus: De woonbonus voor eigenaars : Laat ons stoppen met geld te verspillen aan een slecht goed idee! La Dernière Heure La Libre Belgique La Première Vivabruxelles Radio Panik Radio Campus Radio 2 Télébruxelles Brussel Nieuws Dépêche Belga overnomen door RTL en Métro Brussel Nieuws 08/07/2014 De huurprijzen in Brussel stijgen als gek en treffen alsmaar meer Brusselaars. De BBRoW roept de onderhandelaars op om een verplichte huurprijsomkadering en huurtoelage in te voeren. 20/10/2014 Reactie van Brussel Bond voor het Recht op Wonen na de publicatie in Le Soir van een onderzoek over de huurprijzen in België: Huurprijzen in Brussel zijn niet in vermindering. Integendeel, verhogen ze... en het is de huurders die boeten voor! Radio 2 Rtl-Tvi La Libre Belgique FM Brussel 21/10/2014 Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering : te weinig sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis! FM Brussel Brussel Nieuws Alter Echos La Dernière Heure Le Vif U kan alle persberichten raadplegen op de website van de BBRoW. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 18

19 Tussenkomsten op initiatief van de media De BBRoW wordt ook regelmatig gecontacteerd door de media om ons standpunt te geven over de actualiteit. Indien nodig, spelen we ook tussenluik naar de plaatselijke verenigingen toe. DATUM THEMA MEDIA 23/01/2014 De wooncrisis Le Soir 19/02/2014 Leegstaande woningen RTBF La Une 12/03/2014 Sociale woningen FM Brussel 27/03/2014 De eisen van de BBRoW voor de gewestverkiezingen van mei 2014 Alter Echos 09/04/2014 De huurtoelage TV Brussel 12/06/2014 De huurprijzen Le Vif 30/09/2014 De 10 nieuwe wijken van Brussel Alter Echos 18/11/2014 Het kadastraal inkomen TV Brussel November 2014 De vastgoedfiscaliteit Het Laatste Nieuws FM Brussel Tussenkomsten bij andere verenigingen De BBRoW wordt regelmatig gevraagd om tussen te komen op evenementen georganiseerd door andere organisaties. 13/02 : deelname aan het Vakbondsforum georganiseerd door ABVV Brussel en Habiter Brussel over het thema Recht op de Stad. 20/03 : deelname aan het verkiezingsdebat georganiseerd door Wij Brusselaars 09/05 : deelname aan het verkiezingsdebat georganiseerd door Forest Quartier Santé 09/05 : vorming over de wooncrisis en de eisen van de BBRoW voor de studenten sociaal assistent bij het Institut Cardijn. 23/09 : deelname aan het debat over de wooncrisis georganiseerd door ATTAC Brussel. 18/12 : vorming over de BBRoW en politieke lobbying voor de leden van het Réseau de la Santé Mentale. Ontwerp jaarverslag BBRoW 2014 pg 19

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst Driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

Nadere informatie

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 september 2013 art. 23 # 53 07-08 - 09-2013 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel van de

Nadere informatie

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek inhoud inleiding deel 1: recht op wonen i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 2.1. Tekort aan betaalbare huurwoningen 2.2. Beperkte toegang tot de

Nadere informatie

DISCUSSIENOTA RECHT OP WONEN 10 JAAR NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE

DISCUSSIENOTA RECHT OP WONEN 10 JAAR NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE DISCUSSIENOTA RECHT OP WONEN 10 JAAR NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting APRIL 2005 Steunpunt tot bestrijding van armoede,

Nadere informatie

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 Verslag van het Steunpunt thuislozenzorg Brussel INTRODUCTIE...2 I. Terugblik op de winter 2012/2013... 3 a. Zomer

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

9 de. armoederapport. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

9 de. armoederapport. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 9 de armoederapport Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad 9 de

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie