Voorwaarden diensten van Mondiger (Versie juni 2014).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden diensten van Mondiger (Versie juni 2014)."

Transcriptie

1 Voorwaarden diensten van Mondiger (Versie juni 2014). 1. Mondiger heeft zich tot doel gesteld hulp te verlenen aan vrije beroepsbeoefenaren en anderen voor zo ver de kennis daarvoor bij Mondiger aanwezig is. Gedacht moet dus worden aan hulp op het gebied van de computer, het vervaardigen van een website, de administratie en financiële zaken. Ook het geven van een onafhankelijk gezond oordeel over overeenkomsten en dergelijke is mogelijk. Mondiger neemt daarbij nooit de rol over van de computerspecialist, de jurist of financieel deskundige. Mijn advies en hulp dient ertoe om de basis te vormen voor de inzet van een specialist op dat gebied of om te voorkomen dat de hulp van zo n specialist onnodig moet worden ingeroepen. Het doel van de hulp of het gezonde oordeel van Mondiger is het de cliënt mogelijk te maken zelf beter te kunnen beoordelen waar hij een specialist nodig heeft of welke vragen hij aan de desbetreffende specialist kan voorleggen. 2. Mondiger is ten alle tijden gerechtigd een opdracht te weigeren. 3. Mondiger is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de diensten verleent door Mondiger. Mondiger is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of aansprakelijkheid die voortvloeit uit diensten van een door Mondiger op verzoek van de cliënt ingeroepen derde partij. Mondiger sluit dus in alle opzichten elke aansprakelijk uit en voor het geval dat de rechterlijke macht bepaald dat deze bepaling te ruim geformuleerd is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of ten hoogste 200 euro, waarbij het laagste van deze twee bedragen wordt aangehouden. 4. Mondiger is gerechtigd de nota of een voorschot aangaande werkzaamheden en diensten, uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever bij de opdrachtgever, in nota te brengen vanaf het moment dat Mondiger gestart is met het uitvoeren van deze werkzaamheden of het leveren van een dienst. Mondiger is dus gerechtigd om direct na het starten van de werkzaamheden aan (bijvoorbeeld een website) de nota of een voorschotnota aan de opdrachtgever te sturen en hoeft daarmee niet te wachten tot de dienst (bijvoorbeeld een website) volledig af is. 5. Betaling van nota s dient te geschieden binnen 14 dagen na datum nota. Bij een te late betaling gelden de normen voor incassokosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het daarbij behorende Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien Mondiger een aanmaning heeft verstuurt conform deze wettelijke betalingen, zijn op het moment dat de aanmaningstermijn is verstreken buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tenminste 40,--, eventueel verhoogd met de gerechtelijke incassokosten, rentederving en door Mondiger te betalen btw indien deze door Mondiger niet kan worden verrekend.

2 Een kernactiviteit van Mondiger is het verzorgen van websites en bijbehorende diensten. Onderstaande voorwaarden zijn daarom vooral opgesteld als voorwaarden voor deze dienst, waarbij artikel 1 tot en met 5 natuurlijk ook van toepassing zijn op de in vanaf artikel 6 genoemde activiteiten. Echter de bepalingen hieronder zijn, daar waar de bepalingen uit artikel 1 tot en met 5 niet voldoen, in de ruimste zin van het woord ook de basis voor de voorwaarden van Mondiger voor andere diensten maar dan met uitsluiting van bepalingen of een deel daarvan die specifiek alleen betrekking hebben op een website, en accounts. 6. Mondiger streeft ernaar wat de kosten van een website, de registratie van een internetadres, account etc. betreft, in principe een vast bedrag per kalenderjaar vermeerderd met btw in rekening te brengen, met inachtneming van het hieronder bepaalde. Voor het onderhoud van een website met responsive design wordt per kalenderjaar een vaste toeslag berekend eveneens vermeerderd met btw. Voor diensten zoals het toevoegen van responsive design, meerwerk etc wordt een uurtarief in rekening gebracht. 7. Indien Mondiger de opdracht voor een website aanvaardt, maakt en onderhoudt Mondiger in principe voor een vast bedrag per kalenderjaar een eenvoudige website, uitgaande website van een standaard layout, die tracht alle zaken aan de orde te stellen die normaal noodzakelijk zijn voor de tandartspraktijk, voor zo ver de opdrachtgever deze zaken in zijn website wenst op nemen. Responsive design of het opzetten van een website met een afwijkende layout, is niet inbegrepen in het vaste bedrag van een standaard website. Een website voor diverse doeleinden is mogelijk, mits na overleg met Mondiger omtrent de inhoud. De opdrachtgever bepaalt zelf de inhoud van zijn website en dient zelf na te gaan of zijn website en de dienst van Mondiger voldoet aan alle eventuele wettelijke eisen. Met inachtneming hiervan en artikel 8, is het op verzoek van de opdrachtgever mogelijk meer website-pagina s, andere tekst, een andere dan standaard layout, huisstijl, logo s en foto s toe te voegen. Hieraan kunnen extra kosten (gebaseerd op een uurtarief) verbonden zijn, doorgaans alleen in het jaar van het maken van de website. De opdrachtgever zal alle informatie en foto s, die noodzakelijk zijn om de website te creëren, aan Mondiger verstrekken, waarbij de opdrachtgever dus ook nadrukkelijk zal aangeven wat inhoudelijk gewenst wordt. Mondiger is nooit aansprakelijk, op welke wijze dan ook, indien de website niet volledig blijkt te zijn of niet voldoet aan wettelijke eisen.

3 8. Op alle diensten met betrekking tot onderhoud van een website, is een Fair-Use policy van toepassing. In principe zullen de jaarlijkse kosten van een website en andere websitediensten waarbij sprake is van onderhoud, niet hoger zijn dan (een) daarvoor vastgestelde jaarbedrag(en) vermeerderd met btw. Mocht Mondiger van mening zijn dat de wensen van de opdrachtgever de Fair-Use policy overschrijden zal Mondiger de opdrachtgever hiervan in kennis stellen en indien de opdrachtgever daarom vraagt vooraf op verzoek een prijsopgave verstrekken van de te verwachten extra kosten. Mondiger bepaalt daarbij in redelijkheid zelf wanneer er sprake is van Fair-Use in het geval Mondiger en de opdrachtgever daarover van mening verschillen. 9. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de aansprakelijkheid bij schending van copyright door het gebruik van content waarop copyright van derden rust in de website ligt bij de opdrachtgever. Zodra hij de website in gebruik neemt, bijvoorbeeld door het wijzen van cliënten van de opdrachtgever op het bestaan van zijn website, en/of door betaling van de nota gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden en verklaart de opdrachtgever zelf na te gaan of te zijn nagegaan of zijn website voldoet aan alle wettelijke eisen en gaat de opdrachtgever akkoord met de inhoud van de website. Mondiger is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het publiceren en gebruik van de website. Mondiger sluit dus in alle opzichten alle aansprakelijk uit en voor het geval dat de rechterlijke macht bepaald dat deze bepaling te ruim geformuleerd is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag in het betreffende kalenderjaar of ten hoogste 200 euro, waarbij het laagste van deze twee bedragen wordt aangehouden. 10. Ongeacht de ingangsdatum lopen de overeenkomsten betreffende een website (en andere diensten) met een vast jaarbedrag het eerste jaar t/m 31 december van dat jaar. Ongeacht de ingangsdatum van diensten, waarvoor een jaarcontract is afgesloten, zijn de kosten in dit eerste kalenderjaar van de looptijd gelijk aan de kosten voor een heel kalenderjaar. Immers aan het opzetten van bijvoorbeeld een website of account zijn gedurende het eerste jaar vaak beduidend meer werkzaamheden verbonden dan in de daaropvolgende jaren. 11. Om een website te kunnen gebruiken is een websiteadres nodig en moet de website online worden gepubliceerd. In het tarief van een website is het gebruik van een websitenaam en de publicatie inbegrepen, voor zo ver gewenst. Deze naam luidt in principe naar keuze (of voor een dienstkring), waarbij de naam uwkeus vrij is om te kiezen voor zo ver deze beschikbaar is en goedgekeurd is door mondiger.nl.

4 12. Het is ook mogelijk een ander of extra beschikbaar internetadres (of adressen) te laten registreren, waarbij de opdrachtgever zelf de naam (of namen) vrij kan kiezen voor zo ver deze beschikbaar is (zijn) en deze goedgekeurd is (zijn) door mondiger.nl. 13. Het is mogelijk bij een conform artikel 11 en 12 geregistreerd internetadres te ontvangen of versturen. Op verzoek van de opdrachtgever kan Mondiger door sturen naar een door de opdrachtgever aan te geven ander adres of een account aanmaken waarbij het ook mogelijk is te versturen met dat e- mail adres als afzender. Het staat Mondiger vrij het verzoek van de cliënt niet in te willigen. Aan deze dienst zijn per kalenderjaar extra kosten verbonden, waarvan u de kosten bij Mondiger kunt opvragen. Het in artikel 10 gestelde is ook van toepassing op deze dienst. Mondiger is nooit aansprakelijk voor het niet ontvangen of niet kunnen versturen van en de gevolgen daarvan. 14. Cliënten die een all-in website pakket van Mondiger afnemen, kunnen Mondiger verzoeken horende bij één in het all-in website pakket inbegrepen internetadres (zie ook artikel 11) door te sturen naar een door de opdrachtgever aan te geven ander adres of kunnen Mondiger verzoeken één account met één adres, mits goedgekeurd door Mondiger, aan te maken - conform het in artikel 13 bepaalde- op voorwaarde dat in het all-in website pakket een internet adres is inbegrepen, welk geschikt is om als adres te gebruiken. Mondiger zal zich inspannen hiervoor zorg te dragen, maar is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen en bepaalt ook de condities. Onder die voorwaarden zijn de kosten van dit doorsturen van of van dit account inbegrepen in de kosten van het website pakket. Mondiger kan jaarlijks conform artikel 16 de condities van deze gratis dienst aanpassen en voor wensen van de cliënt die deze condities te boven gaan, extra kosten in rekening te brengen. De cliënt die (met in achtneming van artikel 16) gebruik blijft maken van de diensten van Mondiger, heeft dan de keuze akkoord te gaan met het betalen van extra kosten of akkoord te gaan met het aanpassen van deze dienst aan de nieuwe condities. Het staat Mondiger vrij zelf te bepalen waar een box conform dit artikel wordt gehost. Mondiger is ook gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever een box te verhuizen naar een andere hosting firma, maar zal van dit recht terughoudend gebruik maken, als reden valt bijvoorbeeld te denken aan technische of financiële redenen. Het verder in artikel 13 bepaalde blijft onverkort van kracht.

5 15. De website, het internetadres van de website en bijbehorend(e) adres(sen) zoals hierboven beschreven, worden geen eigendom van de opdrachtgever, maar zijn slechts in bruikleen zolang het contract loopt. Na opzegging van het contract zal Mondiger meestal meewerken aan de overdracht van het (de) voor de opdrachtgever apart geregistreerd internetadres(sen), aan de opdrachtgever tegen betaling van overdrachtskosten. Het staat Mondiger vrij de overdracht van (een) adres(sen) te weigeren. Deze overdrachtkosten bedragen minimaal 25 euro exclusief btw. Het staat Mondiger vrij naar eigen inzicht een hoger of lager bedrag in rekening te brengen. Het auteursrecht van de website berust bij Mondiger, ook na beëindiging van het contract. 16. De jaarlijkse kosten van een website, internetadres(sen), account(s) kunnen jaarlijks worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met een jaarlijkse inflatiecorrectie, dit vrij ter beoordeling van Mondiger. In het geval dat de prijs wordt verhoogd heeft de opdrachtgever het recht per ingangsdatum van de verhoging de overeenkomst te ontbinden, mits hij Mondiger daarvan schriftelijk op de hoogte stelt binnen 14 dagen nadat hem de prijsverhoging is medegedeeld. In dit schrijven dient in ieder geval duidelijk de naam en het adres van de praktijk te worden vermeld. Opzeggen per is mogelijk. Na ontvangst van uw schrijven / zal Mondiger uw opzegging bevestigen. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is pas rechtsgeldig indien u deze bevestiging van Mondiger heeft ontvangen. 17. Mondiger heeft het recht de condities van haar diensten aan te passen. Indien de nieuwe condities een verslechtering van de condities betekenen, heeft de opdrachtgever het recht per ingangsdatum van de wijziging de overeenkomst te ontbinden, mits hij Mondiger daarvan schriftelijk op de hoogte stelt binnen 14 dagen nadat hem de wijziging is medegedeeld. In dit schrijven dient in ieder geval duidelijk de naam en het adres van de praktijk te worden vermeld. Opzeggen per is mogelijk. Na ontvangst van uw schrijven / zal Mondiger uw opzegging bevestigen. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is pas rechtsgeldig indien u deze bevestiging van Mondiger heeft ontvangen.

6 18. Opzegging van een contract, anders dan na een prijsverhoging, dient uiterlijk 1 maand voor het eind van de looptijd, zijnde dus 1 maand voor 31 december, schriftelijk te geschieden door ofwel de opdrachtgever ofwel Mondiger. In dit schrijven dient in ieder geval duidelijk de naam en het adres van de praktijk te worden vermeld. Opzeggen per is mogelijk. Na ontvangst van uw schrijven / zal Mondiger uw opzegging bevestigen. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is pas rechtsgeldig indien u deze bevestiging van Mondiger heeft ontvangen. Indien Mondiger de overeenkomst zou beëindigen, is er geen bevestiging van zijde van de opdrachtgever richting Mondiger nodig om de overeenkomst rechtsgeldig te beëindigen. Zonder rechtsgeldige opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd. In geval van praktijk beëindiging of overlijden van de opdrachtgever kan de opzegging ná het eerste kalenderjaar wel op elk moment geschieden met inachtneming van een maand opzegtermijn. Mondiger zal in dat geval de publicatie van de website via het internet beëindigen, per de door opdrachtgever gewenste datum, doch uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn. De abonnementsprijs van het lopende jaar of een deel hiervan zal in dat geval niet worden gerestitueerd. Het contract kan niet worden overgedragen. Een eventuele opvolger wordt geacht met Mondiger een nieuwe overeenkomst aan te gaan. 19. Indien Mondiger, om wat voor dringende reden dan ook niet in staat is het onderhoud aan de website te verzorgen, bijv door ziekte, en het onderhoud moet uitbesteden aan een derde partij is Mondiger gerechtigd de dan werkelijk gemaakte kosten, verminderd met dat deel van het in rekening gebrachte jaarbedrag welk naar ratio overeenkomt met de dan nog niet verstreken looptijd van de overeenkomst, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft dan wel het recht de overeenkomst te beëindigen op het moment dat hij moet bijbetalen. De abonnementsprijs van een website wordt in dat geval naar ratio verrekend. De abonnementsprijs van een internetnaam/ -box zal in dit geval niet, ook niet deels, worden gerestitueerd. 20. Tandheelkundige informatie op de website zal door de opdrachtgever zelf worden aangeleverd of het is mogelijk, zolang het door de NMT is toegestaan voor informatie op tandheelkundig gebied te verwijzen naar de site indien informatie op dit gebied niet door de tandarts zelf wordt aangeleverd en de tandarts dit wenst, naar deze website te verwezen. Mondiger is niet aansprakelijk voor de wijze waarop informatie van zo n externe website of widget wordt getoond en is ook nooit aansprakelijk voor de inhoud van zo n externe website of widget.

7 21. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat op de website alleen zaken, zoals bijvoorbeeld foto s, teksten etc, worden gepubliceerd waarop geen copyright van anderen rust, met uitzondering van zaken waarvan Mondiger het copyright bezit en welke zaken Mondiger de opdrachtgever toestaat te gebruiken voor zijn/haar website bij Mondiger. Immers de opdrachtgever levert veel zaken zelf aan en bepaalt uiteindelijk welke zaken in de website worden opgenomen. Mondiger kan daardoor nooit met zekerheid nagaan of een website vrij is van copyright en is derhalve daarvoor ook nimmer aansprakelijk. Door ingebruikname van de website en/of betaling van de nota erkend de opdrachtgever zijn aansprakelijkheid in deze. 22. Mondiger is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de website nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd/ingebruik is genomen/ zijn nota heeft betaald of voor de gevolgen van het om wat voor reden dan ook niet bereikbaar zijn van de voor de opdrachtgever opgezette website, of voor het niet ontvangen van s aan het bijgeleverde adres of account. Mondiger is gerechtigd eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de website uit te voeren zonder dat opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld, maar zal zich dan wel inspannen de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Inschrijfnummer Mondiger bij de Kamer van Koophandel: BTW nummer Mondiger: NL B02 Munstergeleen juni 2014

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden InnoPeople gevestigd en kantoorhoudende Stockholmstraat 26 te Hengelo

Algemene leveringsvoorwaarden InnoPeople gevestigd en kantoorhoudende Stockholmstraat 26 te Hengelo Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden InnoPeople gevestigd en kantoorhoudende Stockholmstraat 26 te Hengelo Hier vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van InnoPeople. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van STUDIO- DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door STUDIO- DESIGN, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MERCIYES MEDIA TE LEERDAM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MERCIYES MEDIA TE LEERDAM, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Ren Bours Internet Service & Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Ren Bours Internet Service

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RiboSystems. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RiboSystems, tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van nieuwewebpagina.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door nieuwewebpagina.nl, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM

Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM Referentie: CaSEM_voorwaarden_20140401 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VerkerkICT

Algemene Voorwaarden VerkerkICT Algemene Voorwaarden VerkerkICT Artikel 1: Definities 1.1 VerkerkICT: De eenmanszaak, VerkerkICT statutair gevestigd te Odijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30.22.22.55. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie