Review Informatie Architectuur TIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Review Informatie Architectuur TIN"

Transcriptie

1 DEFINITIEF Review Informatie Architectuur TIN Eindrapport project 2335 versie 1.0 datum 20 januari 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Opdrachtformulering Verantwoording Indeling rapport 4 2 Referentiekader Inleiding Onderzoekskader en focus Digitale duurzaamheid Doeltreffendheid en efficiency 7 3 Bevindingen Inleiding Digitale collectie UGC Ontsluiting Doeltreffendheid Doelmatigheid 12 4 Oordeel Inhoudelijke beoordeling Informatie architectuur Financiële consequenties bij beëindiging TIN 15 Bijlage A Geïnterviewde personen 16 Bijlage B Bestudeerde documentatie 17

3 pagina 3 van 16 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Theater Instituut Nederland (TIN) is hét theatergeheugen van Nederland met een collectie van meer dan objecten, vanaf de 17e eeuw tot vandaag. De affiches en scènefoto s, kostuums en maquettes, teksten en beeld- en geluidopnames vertellen de geschiedenis van het Nederlandse theater in relatie tot het nu. Het TIN presenteert deze verhalen in reizende tentoonstellingen en op Theaterencyclopedie.nl. Als sectorinstituut ondersteunt het TIN het professionele theater met onder meer internationale promotie, onderzoek en debat en afstemming tussen vraag en aanbod. Het TIN is er voor theaterliefhebbers, professionals, studenten en wetenschappers, scholieren, docenten en media. Medio 2011 werd TIN overvallen door het bericht van het ministerie van OCW dat de rijkssubsidie aan TIN vanaf 2013 in zijn geheel zou worden geschrapt. Mede dankzij ontvangen steunbetuigingen vanuit vele kanten van onze samenleving, heeft TIN de toezegging gekregen dat zij als Theatermuseum een subsidieaanvraag kan indienen. De aanvraag dient uiterlijk 31 januari 2012 aangeboden te zijn aan het ministerie van OCW. Binnen TIN wordt op dit moment hard gewerkt aan de totstandkoming van die aanvraag. Een belangrijk inhoudelijk onderdeel van deze subsidieaanvraag is de wijze waarop TIN zich de komende jaren zal profileren als regisseur / intermediair van digitaal beschikbare informatie over de podiumkunsten in ons land. Het gaat dan om het bieden van de digitaal platform waarlangs niet alleen haar digitale/gedigitaliseerde collectie wordt aangeboden, maar ook verbindingen met professionals, theaterinstellingen en geïnteresseerden worden gefaciliteerd om kennis te delen en te verrijken en het debat over podiumkunsten te versterken. Overigens, binnen TIN bestond deze ambitie al langer, en het afgelopen jaar zijn hiertoe door TIN zowel aan de zijde van de techniek als in organisatorische zin grote stappen gezet en de nodige resultaten geboekt. Mede ingegeven door de huidige positie van TIN waar haar voortbestaan afhankelijk is van het al dan niet honoreren van de subsidieaanvraag, heeft de directie van TIN behoefte aan een onafhankelijk oordeel over de thans bereikte informatie architectuur (organisatie, standaarden, techniek), de mate waarin die toekomstvast is en de mate waarin die zal kunnen bijdragen aan de rol die TIN in het digitale domein wil gaan spelen cq. inmiddels speelt. 1.2 Opdrachtformulering Aan Het Expertise Centrum is gevraagd uitvoering te geven aan de hiervoor omschreven onafhankelijke beoordeling. In overleg met de opdrachtgever, de heer Pim Luiten, is de volgende opdrachtomschrijving overeengekomen: 1. Beoordeel de door TIN ontwikkelde informatie architectuur voor digitale ontsluiting, kennisdeling en samenwerking met andere professionals, theaterinstituten en geïnteresseerden over podiumkunsten in Nederland en daarbuiten, door: Een oordeel te geven over de mate waarin de gerealiseerde bouwstenen (website, digitaal archief, etc.) toekomstvast zijn; Een oordeel te geven over de mate waarin de hiervoor bedoelde bouwstenen tegen markconforme kosten kunnen worden onderhouden en beheerd; Een oordeel te geven over de wijze waarop TIN het beheer van de content heeft

4 pagina 4 van 16 georganiseerd,welke toegevoegde waarde hiermee wordt geleverd, en welk effect deze wijze van organisatie heeft voor de rol die TIN speelt en kan spelen; Een oordeel te geven over de mate van samenwerking met anderen; Een oordeel te geven over het gebruik van de door TIN beschikbaar gestelde voorzieningen. 2. Geef een inschatting van de kosten die zullen moeten worden gemaakt als een andere organisatie dan TIN opnieuw een dergelijke informatie architectuur zal moeten opbouwen als TIN ophoudt te bestaan. 1.3 Verantwoording De opdracht is in de periode van 4 tot en met 20 januari 2012 uitgevoerd door drs. M.F.M. Bom en drs. N. Baarsen, beiden adviseur van Het Expertise Centrum. De opdrachtverantwoordelijkheid berustte bij de eerstgenoemde. 1.4 Indeling rapport Het verdere rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk twee bevat het referentiekader dat gehanteerd is bij het onderzoek. Hoofdstuk drie bevat de bevindingen uit het onderzoek. Hoofdstuk vier bevat ons oordeel op de onderzochte aspecten.

5 pagina 5 van 16 2 Referentiekader 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat het referentiekader waarop de door TIN ontworpen en inmiddels deels geïmplementeerde informatie architectuur is beoordeeld. Allereerst wordt kort stil gestaan bij het takenpakket van TIN waar digitalisering een rol speelt. Vanuit deze context zal worden aangegeven op welke delen dit onderzoek zich zal richten en wat daarin de aandachtspunten zijn. Vervolgens worden de criteria beschreven waaraan de informatie architectuur moet voldoen. Hierbij is mede gebruik is gemaakt van de set aan standaarden en richtlijnen die door Digitaal Erfgoed Nederland is opgesteld (DE BASIS). 2.2 Onderzoekskader en focus Kijkend naar de rol en het takenpakket van TIN vallen twee zaken op die impact hebben op de mogelijkheden en wijze van inzet van ICT (digitalisering). Dat zijn: haar dubbelrol als sectorinstituut en museum voor podiumkunsten, en de vervliegende aard van het te conserveren erfgoed (van podiumkunsten). Beide worden kort toegelicht. Sectorinstituut en Museum TIN draagt niet alleen zorg voor het conserveren van het geheugen over podiumkunsten door allerlei informatie (affiche, geluid, foto, beeld, naslagwerken, krantenknipsels, etc.) te verzamelen, beheren en toegankelijk te maken voor naslag. TIN draagt ook zorg voor het uitdragen van deze kunstvorm aan de maatschappij, instanties en mensen die zich aangetrokken voelen tot deze kunstvorm. Daartoe verschaft TIN toegang tot allerhande nuttige informatie van alle podia in Nederland met bijhorende informatie van adres tot zaalgrootte, informatie over gezelschappen, evenementen etc. en treedt TIN als intermediair op tussen VRAAG en AANBOD (bijv. vacatures). De ICT (digitalisering) waar TIN gebruik van maakt faciliteert beide taakgebieden: zowel de ondersteuning van haar taken als sectorinstituut, als de taken van een museum (erfgoedbeheerder). Het hoeft geen betoog dat beide taakgebieden nauw verweven zijn met elkaar. Echter bij de beoordeling van de informatie architectuur ligt de focus op de digitalisering van de taken van TIN als museum. Conservatie van podiumkunsten In tegenstelling tot klassieke musea waar het publiek kan genieten van fysieke objecten zoals schilderijen, sculpturen, of fysieke objecten die door de kunstenaar zijn vervaardigd vanuit een bepaald concept of architectuur, vervliegt bij podiumkunsten het object van kunst tijdens de voorstelling. Erna rest niets anders dan recensies, de affiche, het programmaboekje, wat de acteurs/regisseurs vonden en wat de publiek ervan vond. Het verzamelen van relikwieën (het hoedje van Dorus, de bril van Youp), affiches, programmaboekjes, recensies en krantenknipsels is van alle dag. En ook het digitaliseren van dergelijke informatie om de toegankelijkheid te verbeteren, is dagelijks gebruik. Maar het inzetten van social media (Facebook, Twitter, etc.) waarlangs ook het brede publiek de mogelijkheid heeft om haar mening te geven en digitale privé

6 pagina 6 van 16 collecties te delen is nieuw, en juist bij deze kunstvorm die zo vergankelijk is, een waardevolle toevoeging ter conservering. Tegen deze achtergrond zullen de mogelijkheden van de informatie architectuur om te komen tot zogenaamde user generated content (UGC) een belangrijk aandachtspunt zijn voor de beoordeling. De hierna volgende figuur geeft schematisch weer wat de scope van het onderzoek is. Zoals aangegeven vormt het museale hoofdproces van collectiebeheer de basis. De focuspunten voor het onderzoek zijn: (1) de digitale collectie, (2) de mate waarin UGC wordt gefaciliteerd en (3) de wijze van ontsluiting naar het publiek/ de samenleving. 2.3 Digitale duurzaamheid Ten behoeve van het onderhouden en ontsluiten van digitaal erfgoed (zoals gedigitaliseerde opnames, geluidsfragmenten, aanplakbiljetten, biografieën, decors, foto s, etc.) heeft het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed (de stichting Digitaal Erfgoed Nederland, DEN) standaarden ontwikkeld en verdeeld naar een vijftal onderwerpen. Digitale duurzaamheid: Het garanderen van digitale duurzaamheid is een van de grootste technologische uitdagingen van dit moment. Er zijn nog geen waterdichte standaarden of voorschriften beschikbaar. Wel zijn er minimale eisen beschikbaar die aan een instelling gesteld kunnen worden om zo goed mogelijk de digitale duurzaamheid te borgen. Deze zijn: Het hebben van een digitaal erfgoed beleid; (m.a.w. de organisatie moet over het voor toekomstige generaties preserveren van digitale informatie nadenken en actief op dit onderwerp sturen) Zicht hebben op de beoogde collectie (wat wordt bewaard, in welke formaten geaccepteerd, zicht op consequenties van duurzame opslag) Bij uitvoering ogen en oren open houden naar samenleving en actief participeren in kennisdeling; Met vaste regelmaat laten beoordelen van eigen bouwstenen.

7 pagina 7 van 16 Vervaardiging: Bij vervaardiging van digitale reproducties dient men zich te houden aan een aantal minimale eisen. Deze eisen garanderen dat de digitale reproducties beschikken over een optimale kwaliteit, originele informatiewaarde en openheid voor de toekomst tegenover aanvaardbare kosten. DEN beschrijft een aantal uitgangspunten waaraan voldaan dient te zijn. Deze uitgangspunten zijn: vervaardigen doe je eenmalig, en het resultaat moet beschouwd worden als digitale master; conserveren van de digitale master doe je op basis van open standaarden; de gehanteerde standaarden dienen te voorzien in een brede publieksbehoefte; geen substitutie (digitaal vervangt fysieke objecten niet); toepassen van metadata is verplicht. Beschrijving: beschrijven van erfgoed is een essentiële schakel in het conserveren van het digitale erfgoed en de dienstverlening. Zolang zoektechnieken als beeld- en audioherkenning experimenteel zijn, zijn tekstuele beschrijvingen onmisbaar in de communicatie met doelgroepen. Het volstaat niet om naar eigen inzicht erfgoed te beschrijven. Zoals standaard bestandsformaten nodig zijn om duurzame toegankelijkheid en hergebruik van data mogelijk te maken, zo is het gebruik van standaardmethoden voor metadatering, inhoudelijke ontsluiting en identificatie van erfgoedcollecties en objecten van groot belang. De volgende richtlijnen zijn hierbij behulpzaam: Maak gebruik van gangbare taxonomieën, classificaties of trefwoordenlijsten, en vermijd waar mogelijk zelf vervaardigde lijsten; Zorg voor identificatie, ook van metadata (weet de afkomst en verwijs er naar) De hiervoor beschreven criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van het eerste focuspunt: de digitale collectie. Vindbaarheid: ten behoeve van het digitaal beschikbaar stellen van informatie over erfgoed zal gebruik moeten worden gemaakt van gangbare technologie, zodanig dat deze zonder kennis vooraf kan worden hergebruikt door zowel mens als machine. Ten behoeve van vindbaarheid zijn de volgende standaarden vastgesteld: HTTP, URI, XML, UTF-8, Dublin Core, OAI-PMH en SRU. Presentatie: Bij het presenteren van digitale informatie via een website of andere informatiediensten dienen inhoud, vormgeving en gedrag (van de informatiedienst) strikt van elkaar gescheiden te blijven. Deze scheiding waarborgt het kunnen meebewegen met een steeds veranderend gebruik enerzijds en het onafhankelijk zijn van tijdsgebonden techniek anderzijds. Verder zijn er tal van richtlijnen beschikbaar over bijvoorbeeld de vraag hoe een website te bouwen, maar gelet op de gevraagde beoordeling voor deze opdracht niet relevant. Deze criteria zijn vooral van toepassing bij de beoordeling van de focuspunten (2) UGC en (3) ontsluiting. 2.4 Doeltreffendheid en efficiency TIN heeft de ambitie om met de door haar ontwikkelde informatie architectuur ook in de digitale wereld de spin in het web te worden voor informatie over podiumkunsten. Daarvoor is om te beginnen een architectuur nodig die voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in paragraag 2.3. Maar verder dient zij ook haar positie af te dwingen door pro-actief haar omgeving (theaterinstellingen, producenten, publiek, etc.) te benaderen, standaarden af te dwingen en het gebruik van de door haar ontwikkelde voorzieningen te stimuleren.

8 pagina 8 van 16 Ten behoeve van de doeltreffendheid wordt beoordeeld hoe TIN zich manifesteert op de hiervoor genoemde punten en worden concrete gebruiksstatistieken geanalyseerd. Voor het aspect efficiency wordt onderzocht welke voorzieningen zijn gerealiseerd en tegen welke kosten die zijn gebouwd en thans worden onderhouden. Voorts wordt de omvang van die voorzieningen bepaald en een inschatting gemaakt tegen welke kosten de voorzieningen vervaardigd kunnen worden wanneer TIN onverhoopt zou ophouden te bestaan. Deze beoordeling zal zijn gebaseerd op professional judgement en een korte marktanalyse.

9 pagina 9 van 16 3 Bevindingen 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen over de informatie architectuur, opgedaan door toetsing aan het in hoofdstuk twee beschreven referentiekader. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de drie focuspunten: digitale collectie, User Generated Content (UGC) en ontsluiting. 3.2 Digitale collectie TIN is al vele jaren belast met het beheren van informatie en objecten over podiumkunsten in Nederland. Door de afgelopen jaren heen heeft TIN haar collectie op onderdelen waar nuttig en mogelijk gedigitaliseerd. Inmiddels is ruim 50% van de totale collectie digitaal beschikbaar. De digitale collectie vindt zijn oorsprong in de fysieke collectie maar is uitgebreider dan deze fysiek collectie. Zeker de laatste jaren zijn digitale items erfgoed aan zich geworden. De toegevoegde waarde van het collectioneren van deze digitale bronnen zit hem in de metadatering die volgens de geldende normen, door TIN aan deze items zijn/worden toegevoegd. Binnen TIN is het aanleggen, beheren en ontsluiten van de digitale collectie een onderdeel geworden van de museale werkprocessen. Zo wordt informatie zoals programmaboekjes, affiches, informatie over gezelschappen en acteurs/dansers/cabaretiers steeds vaker op digitale wijze aangeleverd en toegevoegd aan de collectie, mits de aanlevering voldoet aan de door TIN gestelde eisen over bestandsformaten, metadatering, etc. Voor de objecten die nog analoog worden aangeleverd, beschikt TIN over een procedure waarlangs eerst wordt bepaald of het betreffende object voor digitalisering in aanmerking komt, en pas daarna vindt digitalisering plaats. De eisen die TIN stelt aan gedigitaliseerde objecten sluiten aan op de standaarden en richtlijnen zoals die door DEN zijn opgesteld (conform DE BASIS). In principe vindt digitalisering van fysieke objecten slechts één maal plaats. Dit zorgt voor een zeker kwaliteitsniveau van de gedigitaliseerde objecten, en voorkomt dat objecten twee of meerdere malen behoeven te worden gedigitaliseerd. Voor TIN als beheerder van de geschiedenis over podiumkunsten, begint de geschiedenis iedere dag. Jaarlijks wordt van zo n 2000 theatervoorstellingen informatie ontvangen. Ten behoeve van het beheer streeft TIN niet naar volledigheid maar naar representatiewaarde van de voorstellingen. Jaarlijks wordt door een onafhankelijke selectiecommissie een top 100 gemaakt. Van die 100 voorstellingen wordt de te archiveren informatie actief verzameld gemetadateerd en aan de collectie toegevoegd. Deze aanpak is door een visitatiecommissie vanuit het ministerie van OC&W als best practise voor de museale wereld getypeerd. Alle metadatering van de door TIN beheerde objecten wordt geregistreerd en onderhouden via de applicatie ADLIB. Deze applicatie is de standaard voor museale organisaties in Nederland maar ook daarbuiten. Het marktaandeel van ADLIB in Nederland ligt op ongeveer 95% van alle museale organisaties. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer zijn dientengevolge in financieel opzicht aantrekkelijk en nauwelijks verder te reduceren. Bij het aanleggen van metadatering maakt TIN gebruik van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Dublin Core standaard, en maakt TIN gebruik van gangbare thesauri.

10 pagina 10 van 16 Het digitaliseren van de collectie, het voorzien van de collectie van metagegevens, het toetsen van de formats, het laten voldoen van de digitale collectiecomponenten aan de normen uit de Dublin Core, is een proces dat per itemsoort een verschillende bewerkingstijd heeft. Voor reeds digitaal aangeleverde gegevens is minder tijd nodig voor het op een juiste wijze vastleggen in de digitale collectie dan voor fysieke items die bijvoorbeeld gefotografeerd en uitgebreid beschreven moeten worden. Uitgaande van een digitale collectie van items en een gemiddelde bewerkingstijd van 8 uur, zou alleen al uur aan bewerkingstijd nodig zijn voor het opnieuw collectioneren en digitaliseren van de informatie. De kosten zijn een veelvoud hiervan. 3.3 User Generated Content De door TIN ontwikkelde informatie architectuur is opgebouwd om de digitale collectie (het digitaal archief) heen. Dit heeft een aantal voordelen. Ten eerste blijft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de objecten onveranderd. Ten tweede blijven de huidige databases zoals ADLIB, CRM (klantgegevens) en Exact (financiële gegevens) in tact en worden ten derde geen aanvullende databases opgezet en ingericht. Daardoor maakt TIN optimaal gebruik van de aanwezige gegevens mogelijk zonder extra beheerlasten. De inmiddels beschikbare informatie architectuur maakt het mogelijk om ook anderen dan TIN-medewerkers een bijdrage te laten leveren aan het genereren van content (UGC), of in goed Nederlands cocreatie te faciliteren. De architectuur is hiertoe zodanig ingericht dat te allen tijde traceerbaar is wat de oorsprong is (van wie afkomstig) van de informatie, zodat gebruikers hierover kunnen worden geïnformeerd. Bovendien biedt deze inrichting de mogelijkheid aan TIN om sommige informatie te valideren en bijvoorbeeld te voorzien van een kwaliteitskeurmerk. Hiermee kan de rol van TIN als kennisinstituut worden uitgebouwd. Dit laatste is duidelijk nog een wensbeeld, maar de benodigde technische voorzieningen zijn beschikbaar. Het is slechts nog een kwestie van organiseren. Bij de technische implementatie van de mogelijkheid tot UGC wordt gebruik gemaakt van WIKI-achtige technieken. De keuze hiervoor leidt niet alleen tot instrumenten die vanuit de markt kunnen worden aangeschaft en onderhouden, maar ook tot snelle adaptatie en acceptatie door gebruikers (immers, de gebruiksvriendelijkheid ervan is bewezen en de bekendheid ermee is onder een groot publiek een gegeven). Daarnaast is bij de implementatie het uitgangspunt gehanteerd om inhoud, vormgeving en gedrag van applicaties van elkaar gescheiden te houden. Deze strikte scheiding borgt het behoud en gebruik van de collectie-informatie, ook als de vraagstelling wijzigt en nieuwe technieken zich aandienen. Vanaf september 2011 is de Theater Encyclopedie operationeel. Dit is een website voor het publiek om niet alleen kennis te nemen van informatie over podiumkunsten, maar ook om informatie toe te voegen. De gebruiksstatistieken laten een stijgende trend zien. Ook blijkt een deel van die gebruikers enthousiast om hun informatie aan de website toe te voegen. Op basis van de thans beschikbare statistieken is het nog niet mogelijk om een statistisch verantwoorde analyse te geven. 3.4 Ontsluiting Binnen de ontwikkelde informatie architectuur is veel aandacht voor het ontsluiten van de kennis en informatie over het erfgoed die in de databases van TIN zijn opgeslagen. Hiervoor zijn twee belangrijke bouwstenen aan de informatiearchitectuur toegevoegd: de zoekmachine en de single sign on (SSO). Beide bouwstenen zijn gebaseerd op in de markt beschikbare producten. De zoekmachine is inmiddels operationeel en de SSO is nagenoeg beschikbaar.

11 pagina 11 van 16 Op basis van eerste ervaringen met de zoekmachine wordt duidelijk dat bepaalde instellingen van de applicatie (filters, selectieregels) bepalend zijn voor de volgorde waarin de antwoorden op de zoekvragen worden gepresenteerd. Hiermee treedt als het ware onderwater sturing op. Los van de vraag of dit nu wenselijk is of niet, dit is een gegeven; dit geldt bijvoorbeeld ook bij zoekmachines waar Google of Yahoo gebruik van maken. Maar TIN dient zich wel te beseffen dat zij door die instellingen de antwoorden manipuleert. De instellingen in de huidige zoekmachine zijn door de programmeurs, in overleg met de medewerkers van TIN, ingesteld. Het moge duidelijk zijn dat op termijn die instellingen door TIN zelf beheerd zullen moeten worden. Dit beheer en de ontsluiting van de kennis via deze instellingen van de zoekmachine zal TIN nog verder vorm moeten geven en organiseren. Met de komst van een SSO wordt het mogelijk om gebruikers hun eigen profiel te laten aanmaken, waardoor nog beter ingespeeld kan worden op specifieke interesses van individuele gebruikers of de context waarin de collectie wordt bevraagd. Hieraan kunnen in de toekomst verschillende moderne verdienmodellen worden gekoppeld. Een punt van aandacht is dat een deel van de door TIN beheerde digitale items auteursrechtelijk zijn beschermd. Dit heeft gevolgen voor de ontsluiting: sommige informatie mag niet zomaar aan iedereen ter beschikking worden gesteld. Op dit moment leidt dit tot nogal wat informatie die bedekt blijft, wat de informatiewaarde van de digitale collectie negatief beïnvloedt. Dankzij de informatie architectuur beschikt TIN over mogelijkheden om bijvoorbeeld tegen betaling die informatie toch ter beschikking te stellen. Wij adviseren om met de rechthebbenden hierover afspraken te maken. 3.5 Doeltreffendheid Uit de gevoerde gesprekken wordt opgemaakt dat met de komst van de informatie architectuur tevens een start is gemaakt met een omslag in het denken: van aanbodgericht informatie verstrekken naar vraaggestuurd de gebruikers voorzien van de informatie die zij nodig hebben. Bovendien helpen de gerealiseerde bouwstenen om nieuwe producten te ontwikkelen vanuit een gezamenlijke informatie/gegevensbasis. Binnen TIN is de afdeling Informatie en Educatie belast met de productontwikkeling. Zij zijn erg enthousiast over de thans beschikbare mogelijkheden voor het klantgericht ontsluiten van de erfgoedinformatie. De architectuur staat toe dat specifiek op de doelgroepen, ook in het onderwijs, de informatie over het erfgoed op maat gesneden wordt aangeboden, flexibel is en in kan spelen op de actualiteit van alledag. Daarmee vormt de architectuur een belangrijke schakel tussen het combineren van het verleden met het heden. Vanuit het TIN zijn de plannen voor nieuwe producten/websites/kennisplatforms al in een vergevorderd stadium. Om te borgen dat het projectmatig werken, iets wat inherent is aan het werken binnen een organisatie die deels gefinancierd wordt door (project)subsidies, niet leidt tot fragmentatie van de informatievoorziening, heeft TIN de volgende verantwoordelijkheidverdeling gemaakt: de afdeling Informatie en Educatie is verantwoordelijk voor de productontwikkeling, de afdeling Collectie en Documentatie voor het contentbeheer en de afdeling Bedrijfsvoering voor de benodigde informatievoorziening. Door deze wijze van organiseren is goed geborgd dat ontwikkeling van (informatie)producten plaatsvindt vanuit de vraag van gebruikers/publiek. Tevens borgt deze wijze van werken dat de inhoud van de digitale collecties blijven voldoen aan internationale standaarden en dat het realiseren van de nieuwe informatie plaatsvindt in samenhang met de bestaande producten en diensten die het TIN al heeft of levert (in vaktermen: ontwikkeling van producten onder architectuur). Daardoor wordt effectief en doelmatig gebruik gemaakt van de bestaande digitale gegevens en toepassingen.

12 pagina 12 van Doelmatigheid Voor de realisatie van de informatie architectuur is een projectbegroting van ongeveer ,- beschikbaar. Inmiddels is daarvan ongeveer gebruikt voor de ontwikkeling van de architectuur en de realisatie van een aantal cruciale bouwstenen. Uit deze projectbegroting wordt tevens de exploitatie van de voorzieningen tot ultimo 2012 gefinancierd. Overigens, de exploitatie wordt door TIN geschat op ongeveer ,- per jaar. De hiervoor besproken bouwstenen zijn alle gebaseerd op standaard in de markt verkrijgbare producten, waarbij de markt zodanig is ontwikkeld dat gesproken kan worden van een volwassen markt met veel aanbieder en veel kopers. Met andere woorden: de door TIN gedane investeringen zijn op dit punt niet alleen marktconform maar ook concurrerend. Voor de exploitatie van de bouwstenen is vooralsnog gekozen om dat buitenshuis te laten plaatsvinden. Dit heeft een aantal voordelen. Ten eerste behoeft de eigen ICT-beheer organisatie, die belast is met het beheer van de eigen digitale collectie in ADLIB en de kantoorautomatisering, geen kennis op te bouwen over de nieuwe technologie. Ten tweede kan een externe ICT-dienstverlener flexibeler anticiperen op toe- dan wel afname van benodigde bandbreedtes voor internetverkeer of benodigde schijfruimte voor data-opslag. Ook hier geldt dat er veel ICT-dienstverleners zijn die de gevraagde ICT-dienstverlening kunnen verzorgen, omdat TIN gebruik maakt van standaard voorzieningen. Derhalve zijn de kosten voor exploitatie eveneens marktconform en concurrerend. Dit voorgaande laat onverlet dat TIN er rekening mee moet houden dat de onlangs gerealiseerde bouwstenen voor user generated content en ontsluiting een levensduur zullen hebben van drie tot maximaal vijf jaar. Op termijn zullen er weer nieuwe methoden en technologieën komen die de huidige generatie aan technologieën zullen vervangen. Vanzelfsprekend zal TIN haar informatieontsluiting daarop moeten aanpassen.

13 pagina 13 van 16 4 Oordeel 4.1 Inhoudelijke beoordeling Informatie architectuur Oordeel toekomstvastheid van de bouwstenen (website, digitaal archief,etc.). Bij de beoordeling is onderscheid gemaakt naar de bouwstenen voor de digitale collectie (het digitaal archief) en de bouwstenen voor enerzijds collectioneren en anderzijds ontsluiten van de digitaal opgeslagen objecten. Ons oordeel over de digitale collectie die TIN de afgelopen jaren heeft opgebouwd en momenteel beheert is dat dit op een toekomstvaste wijze wordt gedaan. Drie belangrijke argumenten liggen hieraan ten grondslag: TIN stelt eisen aan de digitaal te archiveren objecten, en deze eisen zijn verankerd in de dagelijkse werkprocessen waardoor blijvende werking ervan is gegarandeerd en de inhoudelijke kwaliteit van de in beheer zijnde objecten op niveau blijft; TIN heeft standaarden en richtlijnen ontwikkeld en vastgesteld die goed aansluiten op de standaarden en richtlijnen zoals die door Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) zijn ontwikkeld (zie BASIS); De digitale collectie (het digitaal archief) maakt een wezenlijk onderdeel uit van de door TIN ontwikkelde informatiearchitectuur; de bouwstenen voor collectioneren en ontsluiten sluiten goed aan op het digitale archief zonder dat deze ermee verweven worden, open standaarden ondersteunen de benodigde interactie. Bovendien is de informatie architectuur gebaseerd op het principe dat inhoud, vormgeving en applicatiefuncties (gedrag) van elkaar gescheiden zijn, waardoor elk van deze aspecten onafhankelijk van elkaar beheerd en onderhouden kunnen worden. De gemaakte keuze voor ADLIB als pakket voor de registratie van de objecten en de bijbehorende metadatering, is gelet op de markpositie van dit product in de Nederlandse museale wereld (95%) voor de hand liggend en draagt bij aan de borging van continuïteit. Ons oordeel over de bouwstenen (single sign on, zoekmachine, mediaserver, etc.) die door TIN zijn opgenomen in de informatiearchitectuur om enerzijds digitale aanlevering en cocreatie bij collectioneren te bevorderen, en anderzijds digitale ontsluiting te vereenvoudigen en gebruik van de erfgoedinformatie te stimuleren, is dat deze goed aansluiten op de huidige technische mogelijkheden. De toekomstvastheid van deze bouwstenen, is gelet op het tempo waarin nieuwe technische mogelijkheden zich aandienen, relatief beperkt en minder van belang dan het digitale archief. De huidige functies en wijze van informatiedelen tussen applicaties en het presenteren naar gebruikers op een wijze waarop zij de informatie willen ontvangen, zal maximaal drie jaar tot vijf jaar meegaan. Daarna ontstaan weer nieuwe methoden en technieken om de informatie nog beter te kunnen ontsluiten. Door het ontwikkelen van de informatievoorziening onder architectuur (in samenhang) en door de scheiding tussen inhoud, presentatie en gedrag van de applicaties is de informatievoorziening van TIN voorbereid op een dergelijke nieuwe generatie van toepassingen. Punt van aandacht is het nog verder inregelen van het inhoudelijk beheer binnen TIN bijvoorbeeld voor het inregelen van de zoekmachine, zodat het gebruik ervan optimaal kan worden blijven benut. Een algemeen punt van aandacht is dat TIN met de gerealiseerde informatie architectuur een voorsprong heeft op haar samenwerkingspartners in de omgeving. Dit vereist een uitgekiende strategie om die partners erbij te betrekken en de mogelijkheden van de informatie architectuur ten volle tot ontwikkeling te brengen.

14 pagina 14 van Oordeel op onderhoudbaarheid en marktconforme kosten Bij de realisatie van de bouwstenen, zowel voor het digitale archief als het collectioneren en ontsluiten, is gebruik gemaakt van standaard in de markt beschikbare producten. Dit geldt niet alleen voor ADLIB, maar ook voor de applicaties voor single sign on, de zoekmachine en andere gerealiseerde bouwstenen. Bij de keuze is gelet op de in de markt aanwezige installed base van de applicaties. Derhalve zijn de bouwstenen goed onderhoudbaar en is het kostenniveau marktconform Oordeel over het contentbeheer De wijze waarop TIN het contentbeheer, mede dankzij de gerealiseerde informatie architectuur, gaat vormgeven wordt door ons niet alleen gekenmerkt als toekomstvast maar ook als visionair. De ambitie om het publiek en partnerorganisaties te betrekken bij het verzamelen, verbeteren, wijzigen en aanpassen van de kennis die door TIN als erfgoed instelling wordt beheerd, is voor Nederlandse begrippen een noviteit. En hiermee zorgt TIN niet alleen voor een oplossing om de informatiestroom van te beheren objecten op peil te houden tegen beheersbare kosten, maar wordt tegelijkertijd gezorgd voor een blijvende binding tussen TIN als ambassadeur voor podiumkunsten en het publiek. Bij de inrichting van het contentbeheer en het ontsluiten van de (erfgoed) informatie wordt streng toegezien op het onderscheid tussen de informatie die door derden is gecreëerd en de informatie die door TIN als kennisinstituut naar internationale normen is gevalideerd. In de thans beschikbare WIKI van de theaterencyclopedie is al zichtbaar welke informatie afkomstig is van TIN en welke informatie door derden is aangeleverd. Echter dit onderscheid kan naar onze mening scherper en beter. Bijvoorbeeld door de informatie die door TIN is gevalideerd te voorzien van een kwaliteitsstempel. De positie en rol van TIN als erfgoedbeheerder en kennisinstituut zal hierdoor nog sterker over het voetlicht gebracht kunnen worden Oordeel over samenwerking met anderen Wij zijn van oordeel dat met de gerealiseerde informatie architectuur, en dan vooral de manier van denken die ermee gestimuleerd wordt, binnen TIN een veranderproces op gang is gebracht. Een proces waarin TIN evolueert van een zekere autoritaire organisatie die waakt over het erfgoed, naar een vraaggestuurde kennisorganisatie die haar informatieproducten afstemt op de behoeften van de samenleving. Tegen deze achtergrond, zijn wij van mening dat het samenwerkingspotentieel enorm is. Dit neemt niet weg dat TIN zal moeten beseffen dat zij ten opzichte van (potentiële) samenwerkende organisaties qua denken en beschikbare instrumentaria voor loopt. Het zal de nodige inspanning en tact vergen om de beschikbare bouwstenen, bijvoorbeeld voor het ontsluiten van informatie bij samenwerkingspartners, tot volle bloei te brengen Oordeel over gebruik van beschikbare bouwstenen De thans beschikbare bouwstenen zijn nog te kort operationeel om een statistisch gefundeerde uitspraak te doen over het gebruik. Dit laat onverlet dat de huidige productiecijfers een stijgende trend laten zien en er vanuit de samenleving, zowel het publiek, de educatieve instellingen, de theatersector, als de productiebedrijven, betrokkenheid is bij het aanvullen van de gegevens en het ontsluiten van het erfgoed.

15 pagina 15 van Financiële consequenties bij beëindiging TIN De binnen TIN ontwikkelde informatie architectuur is voor haar van onschatbare waarde. Zo heeft het architectuurdenken bijgedragen aan een cultuuromslag van aanbodgedreven naar vraaggestuurde informatieverstrekking naar klanten en publiek. Bovendien draagt de architectuur bij aan een samenhangende (integrale) informatievoorziening, die in de cultuurbranche geen gemeengoed is. De informatievoorziening in deze branche is als gevolg van de projectengerichte besturing vaak opgedeeld in loshangende informatievoorziening eilandautomatisering, die via complexe koppelingen met elkaar zijn verbonden. Met de ontwikkelde informatie architectuur heeft TIN een nieuwe toekomstvaste koers gezet. De hiervoor genoemde kwalitatieve baten zijn lastig kwantificeren, laat staan uit te drukken in Euro s. Wat wel kan worden aangegeven is dat wanneer een nieuwe organisatie van scratch af aan de informatievoorziening zou moeten opbouwen waar TIN inmiddels over beschikt, dat daar een aantal jaren doorlooptijd mee gemoeid zal zijn. Als wij kijken naar de technische bouwstenen van de informatie architectuur, dan komen wij tot het oordeel dat deze bouwstenen tegen marktconforme kosten zijn ontwikkeld, en met herbouw momenteel minimaal dezelfde kosten zijn gemoeid. Voor de bouwstenen voor collectioneren en ontsluiten bedraagt dat minimaal ,-. Voor het digitale archief is dat een veelvoud, vanwege de digitaal beschikbare content (ruim 50% van de collectie is gedigitaliseerd).

16 pagina 16 van 16 Bijlage A Geïnterviewde personen # Datum Naam Organisatie Pim Luiten Hoofd Bedrijfsvoering Johan Scheepstra Ontwikkelaar Infromatie-architect Anne-Marie Kremer Hoofd Informatie en Educatie Henk Scholten Directeur TIN Rob Schmitz / Gaspar Benedek ICT beheer Hans van Keulen Hoofd Collectie en Documentatie

17 pagina 17 van 16 Bijlage B Bestudeerde documentatie # Documentnaam Inhoudelijke stukken 1 Tin Tactisch IT plan, TIN internet strategieplan Overzicht deelprojecten informatiearchitectuur, Pim Luiten, 21 december Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur , Musea inclusief ondersteunende instellingen art en Planning functionaliteiten TIN 2011 versie 0.6 Schematisch overzicht 6 Diverse overzichten Architectuur, Pim Luiten, diverse ongedateerd 7 Collecties van het Theaterinstituut: Niet zo maar erfgoed, Quick scan naar het belang van de TIN-collecties, 8 juni Verslag Rapport Theater Instituut Nederland Visitatie commissie OCW, ultimo Scorebord collectie december 2011, TIN Contracten 10 Overeenkomst TIN backend fase 1, 11 juli Overeenkomst zoekwidget fase 1, 22 maart Overeenkomst TIN backend fase 2, 11 oktober Overeenkomst Front end fase 2 11 juli, Overeenkomst Catalogus fase 1, 10 november Overeenkomst Single sign on, 21 oktober Overeenkomst Cocreatie Theater encyclopedie, 22 maart Overeenkomst Producenten invoer, 4 oktober Overeenkomst Media server, 4 oktober Overeenkomst Workshop TIN web 2.0, 7 maart Overeenkomst Agendafunctie als service, 15 maart 2011

18 pagina 18 van 16 Normen 21 DE BASIS (norenstelsel), Digitaal Erfgoed Bouwen Aan Succesvolle ICT Strategie, DEN, Kenniscentrum digitaal erfgoed. Zowel, vervaardiging, beschrijving, presentatie, vindbaarheid en duurzaamheid. Financiële informatie 22 Werkbegroting TIN Financiële en prestatie gegevens TIN, Financiële en prestatie gegevens TIN, eerste drie kwartalen Diverse Grootboekkaarten ICT kosten TIN 2011 Diverse 26 Cultuur in cijfers, Statistische bijsluiter bij Cultuur in beeld, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 27 Bewaar als, vuistregels voor digitaal archiveren Internet gerelateerde bronnen

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan:

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan: User Profile Repository Art Recommender Visie document Versie 2.0 1 juli 2011 Auteurs Hennie Brugman, technisch coordator CATCHPlus hennie.brugman@meertens.knaw.nl Doel is, dat dit document uiteindelijk

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek De ondergetekenden: 1. Academisch Medisch Centrum Amsterdam... gevestigd aan... te..., vertegenwoordigd door... (hierna te noemen...) en 2...., gevestigd

Nadere informatie

Bedrijventelefoonboek.nl

Bedrijventelefoonboek.nl Bedrijventelefoonboek.nl Informatie voor bedrijven In deze brochure wordt kort uitgelegd welke functionaliteiten het Bedrijventelefoonboek uw onderneming te bieden heeft. In Nederland zoeken elke dag gemiddeld

Nadere informatie

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Cultuur in Beeld Rotterdam, 7 december 2016 Bovensectorale ondersteunende instelling in de

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014 Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland(Pieter Vijn, Beeld en Geluid) Het consortiumproject Digitale Collectie,

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Schoenmaker blijf bij je leest!

Schoenmaker blijf bij je leest! Cultureel ondernemerschap in Nederlandse musea Schoenmaker blijf bij je leest! Door Wouter Hijnberg en Jaap van der Burg, Helicon Conservation Support Nederland heeft de grootste museumdichtheid ter wereld.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk 16 december 2010, versie 1.71 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Gaby Wijers Conferentie Digitalisering Cultureel Erfgoed 16.5.2017 Nationale kennisinstituut voor digitale kunst Ondersteunende instelling: conservering, distributie

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Sport en bewegen in de opvang

Sport en bewegen in de opvang Sport en bewegen in de opvang Eindrapportage van drie jaar onderzoek Rianne Verwijs Niels Hermens Inhoud Voorwoord De opvang in beweging 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Sport en Bewegen bij de instellingen

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE De ondergetekenden: 1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevestigd te Amersfoort vertegenwoordigd door Dirk Houtgraaf, hoofd sector Kennisuitwisseling

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden:

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden: HOE BEREIDEN WE ONZE KENNISPRODUCTEN VOOR OP IMPACT? Een verslagje van de opbrengst van de rondetafelgesprekken tijdens het lectorenplatform van 10-11-2016 Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020 Met het oog op morgen Strategisch plan DWA 2020 Met oog op morgen DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Hierbij leggen we de lat hoog

Nadere informatie