Op weg naar Stadsregio 2.0 Visie op corporate communicatiebeleid Willemijn Vonk, senior adviseur communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar Stadsregio 2.0 Visie op corporate communicatiebeleid Willemijn Vonk, senior adviseur communicatie"

Transcriptie

1 Op weg naar Stadsregio 2.0 Visie op corporate communicatiebeleid Willemijn Vonk, senior adviseur communicatie Notitie Willemijn Vonk Pagina 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting/advies Pag. 3 Hoofdstuk I ANALYSE Pag. 4 I.1 Achtergrond I.2 Huidige situatie I.3 Doelgroep notitie I.4 Krachtenveldanalyse Pag. 5 I.5 Communicatievraag Hoofdstuk II OMGEVING Pag. 5 II.1 Uitgangspunten Pag. 6 Hoofdstuk III DOELEN Pag. 6 III.1 Wat wil de stadsregio bereiken? III.2 Communicatiedoelen Hoofdstuk IV STRATEGIE Pag. 7 IV.1 Kernboodschap Pag. 8 IV.2 Aanpak IV.3 Gewenst resultaat Pag. 10 IV.4 Randvoorwaarden Notitie Willemijn Vonk Pagina 2

3 Samenvatting Advies In heb het MT en bestuur in 2009 geadviseerd om een visie op corporate communicatie te ontwikkelen. De stadsregio wil haar herkenbaarheid en zichtbaarheid verbeteren en een geïntegreerd communicatieplan kan onder andere een bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenwerking en dienstverlening, uitvoering projecten, bijdragen aan meer dialoog, meer kennisdeling en het versterken van de relatie. Begin 2010 is de eerste versie van de visie goedgekeurd door het MT. Deze notitie bevat een kort uittreksel gericht op een van de doelgroepen uit het plan. Doelgroep Voor deze notitie heb ik gekozen voor één doelgroep, de leden van de Stadsregioraad. Hierin zitten 37 vertegenwoordigers van de 20 gemeenten. De gemeenten zijn onze klanten, voor wie wij onze taken uitvoeren. Zij beslissen over en beïnvloeden het beleid. Analyse en strategie De analyse maakt inzichtelijk waar de focus ligt en waar de stadsregio prioriteiten en accenten kan leggen. Om een begin te maken heb ik geadviseerd om te gaan werken aan meer interactie tussen de stadsregio en haar doelgroepen. Van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Relatiemanagement met de stakeholders is een van de strategische instrumenten. Door een pro-actieve houding, meer in dialoog te gaan en aan te sluiten bij relevante netwerken. Bij mijn keuze voor de uitgangspunten van mijn strategie heb ik me mede laten inspireren door de visie achter web 2.0 en de visie van Noëlle Aarts op strategische communicatie. Aanpak Naast het feitelijk informeren over besluitvorming, processen en resultaten van projecten (directe communicatie en top down) wil ik de doelgroepen proactief betrekken bij de wereld van de stadsregio (indirect en bottum-up). Hierin wil ik heldere, concrete communicatiedoelstellingen bereiken op het gebied van kennis, houding en gedrag (zie notitie). Notitie Willemijn Vonk Pagina 3

4 Hoofdstuk I ANALYSE I.1 Achtergrond De stadsregio s bestaan sinds 1995, toen de Kaderwet Bestuur in verandering werd vastgesteld. Deze samenwerkingsverbanden clusteren zich rondom de acht belangrijkste stedelijke gebieden met in totaal 112 gemeenten en 6,5 miljoen inwoners. Binnen de stadsregio s werken de gemeenten met elkaar samen aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Er is geen sprake van een extra bestuurslaag tussen provincie en gemeenten maar er wordt gesproken over verlengd lokaal bestuur 1. In de huidige vorm bestaan de stadsregio s sinds Vanaf dat jaar ligt de regionale samenwerking vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr-plus). Die Plus maakt dat er ten opzichte van de reguliere Wgr-regio s sprake is van niet vrijwillige samenwerking en gecentraliseerde geldstromen vanuit het Rijk. In 2010 wordt het functioneren van de stadsregio s binnen de Wgr-plus geëvalueerd. BZK heeft op 12 juli het evaluatierapport Plussen en Minnen ter kennisname aangeboden aan de tweede kamer. Aan dit rapport is meegewerkt door BZK, VROM, V&W, VNG en de stadsregio s Rotterdam en Arnhem-Nijmegen. Parallel loopt een evaluatie over de Bijzondere Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU). I.2 Huidige situatie Vanuit deze notitie heb ik de focus gelegd op de volgende onderwerpen: Sterkte: Maatschappelijke relevantie Kans: Noodzaak samenwerking In een gesprek met de algemeen directeur Carol van Eert (6 juli 2010) kwam een belangrijke organisatiedoelstelling naar voren: De stadsregio wil haar wettelijke taken vanuit de Wgr-plus en uitvoering van haar inhoudelijke beleid onveranderd voortzetten. Om ons dagelijks werk beter te doen is het noodzakelijk de positie van de stadsregio beter maatschappelijk te borgen. Benadrukken van onze maatschappelijke relevantie, het beter etaleren van onze resultaten, helpen ons meer begrip en draagvlak te krijgen voor wie wij zijn en wat wij doen. I.3 Relevante doelgroepen notitie 1. Stadsregioraadsleden 2. Gemeenteraadsleden 1 Verlengd lokaal bestuur wil zeggen dat elke gemeenteraad uit hun midden de 37 leden van de Stadsregioraad aanwijzen. De regioraad wordt vertegenwoordigd door burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden. Notitie Willemijn Vonk Pagina 4

5 I.4 Krachtenveld analyse > Factoren: 1. Verbeteren samenwerking en interactie stadsregio 2. Veranderende samenleving 3. Bezuinigingen overheid 4. Evaluaties WGR+ en Wet BDU Verkiezingen 2010 > Actoren, extern Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie Verkeer en Waterstaat Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Provincie Gelderland 20 stadsregiogemeenten (College en raadsleden) Burger > Actoren, intern Stadsregioraad, College, medewerkers > Intermediair Media I.5 Communicatievraag Hoe kan communicatie bijdragen aan: Het beter profileren en positioneren van de stadsregio als samenwerkingsverband van en voor 20 gemeenten? Efficienter en effectiever samenwerken. Hoofdstuk II OMGEVING Door sociologen wordt gesproken over de opkomende netwerksamenleving. Netwerken die gevormd worden door ketens van interactie tussen mensen met bijvoorbeeld overeenkomstige ervaringen, wensen of kennis. Deze ketens gaan dwars door alle bestaande verbanden heen (Buis, 2008). Internet (Web 2.0) draagt in belangrijke mate bij aan deze netwerkvorming door eigenschappen als zelforganiserend vermogen, behoefte aan kennisdelen, crowdsourcing en co-creatie. De basis van Web 2.0 is de nadruk leggen op interactie tussen gebruikers. In tegenstelling tot alleen maar een boodschap uitzenden of een dienst verlenen. Het gaat over het investeren in en bouwen van zinvolle, waardevolle en duurzame relaties met stakeholders. Conclusie: de huidige trends en ontwikkelingen noodzaken de overheid om kritisch te kijken naar haar rol en te anticiperen op deze ontwikkelingen. Het is de kunst en de uitdaging om vanuit het geschetste toekomstbeeld een vertaalslag te maken naar een vernieuwde, moderne stadsregio. Notitie Willemijn Vonk Pagina 5

6 De huidige omgeving vraagt andere uitgangspunten voor beleid en strategie en daarmee een andere aanpak binnen corporate communicatie. Voor een organisatie als de stadsregio betekent dit focus op openheid, transparantie, betrokkenheid bij en beter luisteren naar je klant (onze 20 gemeenten). II.1 Vertaald naar centrale uitgangspunten: op weg naar stadsregio 2.0: >> Van onzichtbaar naar zichtbaar >> Van een re-actieve naar een pro-actieve overheid >> Van zenden naar luisteren, dialoog en interactie >> Van beleidmakers naar uitvoerders >> Van ivoren toren naar samenwerking, relatiemanagement en kennisdelen Hoofdstuk III DOELEN III.1 Wat wil de stadsregio bereiken? Algemene doelstelling corporate communicatie stadsregio: De stadsregio wil haar reputatie verstevigen en de relatie met haar omgeving optimaliseren door middel van een proactieve houding, nog meer in dialoog te gaan, aansluiting te zoeken in relevante netwerken en te investeren in en sturen op relaties. Positionering: vanuit de corporate doelstelling is de corporate identiteit stadsregio: De Stadsregio Arnhem Nijmegen is verlengd lokaal bestuur en werkt op basis van een bij de wet vastgesteld takenpakket. De stadsregio is gericht op het efficiënt oplossen van bovenlokale, regionale vraagstukken in een verstedelijkt gebied, met als primaire focus mobiliteit, wonen, werken en ruimte. Hierbij wordt nauw samengewerkt met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het doel is verbinden en faciliteren van uitvoeringskracht voor en met onze 20 stadsregiogemeenten. De doelstelling maakt uitvoering van de corporate missie stadsregio mogelijk: De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt namens en voor twintig gemeenten aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio, bestemd voor inwoners, bedrijven en bezoekers. De doelstelling sluit aan bij de organisatiedoelstelling stadsregio (Organisatieplan ): Het binden van inwoners, bedrijven en bezoekers aan de regio door te werken aan een aantrekkelijke, internationaal concurrerende regio. Kerntaken zijn wonen, werken, ruimte en mobiliteit III.2 Communicatiedoelen Aanvullende doelstellingen voor de doelgroep van mijn notitie: Communicatie moet bijdragen aan: - het vergroten van de bekendheid; - verhogen kennisniveau van taken, verantwoordelijkheden afspraken, procedures, activiteiten en resultaten; - het bevorderen van de interactie; - het ervaren en uitdragen van meerwaarde. Notitie Willemijn Vonk Pagina 6

7 Uitgewerkt in doelen op het gebied van kennis, houding en gedrag. Kennis: Doelgroepen zijn op de hoogte van doelstellingen, werkvelden, taken en verantwoordelijkheden van de stadsregio; Zij hebben kennis van de daaruit voortvloeiende afspraken, procedures en activiteiten; Zij weten dat zij een bijdrage kunnen leveren aan en meedenken over de inhoudelijke invulling de regionale agenda ; Zij weten waar zij terecht kunnen met vragen over besluitvorming, procesvoering en resultaten; Zij weten wat deelname aan regionale samenwerking hen kan opleveren; Zij zijn op de hoogte van de behaalde resultaten. Houding: Doelgroepen voelen zich gehoord en gezien door de stadsregio; Zij staan positief ten opzichte van de kerntaken; Zij zijn enthousiast over de werkwijze en aanpak; Zij vinden dat samenwerking zinvol is en dat zij beter worden van regionale samenwerking; Zij zien en ervaren het gemeenschappelijk, regionale belang en de maatschappelijke relevantie; Zij voelen zich betrokken en medeverantwoordelijk en willen graag samenwerken, kennis delen en uitwisselen. Gedrag: Doelgroepen zetten zich in om werkwijze en aanpak stadsregio te ondersteunen en verder uit te bouwen; Zij committeren zich aan de hoofddoelstelling van de stadsregio, het gemeenschappelijke, regionale belang en de maatschappelijke relevantie; Zij koppelen terug naar hun achterban en andere gemeentelijke stakeholders over de stadsregio, taken, werkwijze, besluitvorming, aanpak en resultaten; Zij zijn bereid zelf een inspanning te leveren door de eigen gemeente actief te stimuleren om meer onderling te gaan samenwerken en projecten te kiezen die binnen de stadsregio kunnen worden aangepakt; Zij zoeken elkaar meer op om vanuit gemeenschappelijk, regionaal belang kennis te delen en uit te wisselen en samen duurzaam beleid te maken; Zij dragen Sterk in samenwerking! uit binnen de eigen gemeenten en naar de buitenwereld. Hoofdstuk IV STRATEGIE Op welke manier wil de stadsregio haar corporate communicatiebeleid vormgeven: Strategische communicatie betreft het organiseren van zinvolle (inter)acties met het oog op een adequate positionering van de stadsregio in de netwerken die mensen met elkaar vormen, zowel binnen als buiten de organisatie. (N. Aarts 2009) Aanvullend voor de doelgroep van mijn notitie: Strategie: > feitelijk informeren over besluitvorming, processen en resultaten: via persberichten, nieuwsbrieven, artikelen in relatiemagazine, website; > betrekken bij de wereld van de stadsregio en gemeenschappelijk belang uitdragen: door belangrijke stakeholders (beslissers, belanghebbenden en beïnvloeders) het verhaal te laten vertellen over de samenwerking; Notitie Willemijn Vonk Pagina 7

8 > aansluiting zoeken bij relevante netwerken (beslissers, belanghebbenden en beïnvloeders): succesvolle netwerken (VNG, politieke partijen) en influentials van deze netwerken zijn strategische instrumenten; > investeren in relatiemanagement, kennismanagement en participatie: eigen netwerk creëren via virtuele, online community voor raadsleden; > eigen medewerkers/bestuur inzetten als ambassadeurs, 1 op 1 communicatie; > pro-actief inzetten media. IV.1 Kernboodschap: Regionale samenwerking werkt! IV.2 Aanpak: Voor een uitgebreid middelenoverzicht over Wat, Hoe, Waarom, Wanneer en via Wie: zie Middelenmatrix (bijlage, op aanvraag). De Stadsregio Arnhem Nijmegen wil naar een inter-, intra-, extranet oplossing. StadsregioNET moet hèt platform worden voor informatie, communicatie, samenwerking, kennismanagement, online dienstverlening en primaire processen voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Missie: Medewerkers, bestuurders, projectleden, ambtenaren uit regiogemeenten van de stadsregio kunnen altijd en overal beschikken over de inforamtie en toepassingen die ze op dat moment, die plaats nodig hebben om werkprocessen te kunnen uitvoeren. Doel: Verhogen van de toegevoegde waarde van de stadsregio medewerker/ bestuurder/ projectleden/ regio ambtenaren door middelen te geven voor betere samenwerking, betere communicatie en door ontzorging van de interne bedrijfsvoering. Notitie Willemijn Vonk Pagina 8

9 Daarmee wordt stadsregionet het hart van onze netwerk organisatie. StadsregioNET draait op het delen van kennis en informatie. Het is een netwerk voor en door collega s/ bestuurders/ etc Wat kan stadregionet bevatten: Internet 1. Nieuwsvoorziening 2. Projectpagina s 3. Informatie over bestuur en organisatie 4. Enquete, poll, forum Intranet: 1. Toegang tot interne medewerkers (smoelenboek)/ profielpagina 2. Medewerkers chat 3. 1 contactendatabase waarin contactinformatie actief bijgehouden wordt. (CRM) 4. Medewerkers nieuwsvoorziening 5. Projectpagina s met toegang tot extranet 6. HRM/ Managementinfo 7. Elke medewerker zijn eigen startpagina 8. Medewerkers blog Extranet 1. Projecten/ community ruimte 2. Discussie ruimte/ forum 3. Document / Wiki/ werkruimte 4. Vergader werkruimte 5. Interne kennisbank Voordelen online platform Stadsregioraad (StadsregioNET) Optimalisatie informatieverstrekking > agenda en stukken op 1 plek > kostenbesparend Ontmoetingen niet meer afhankelijk van vergaderdata Stadsregioraad Effectiever en efficiënter samenwerken (wiki) Integraler samenwerken Kennis uitwisselen en kennis delen Samen over issues online in gesprek (forum, poll) Kwaliteit beleid verbeteren Acceptatie beleid vergroten Structureel relatiemanagement Geen nieuw product Uitbouwen regulier proces ten dienste van kerntaken Besluitvorming blijft aan tafel! Geen extra kosten Notitie Willemijn Vonk Pagina 9

10 IV.3 Gewenst resultaat medio 2012 Deze strategie leidt tot de volgende resultaten op kennis, houding en gedrag: 100 % van de doelgroepen zijn op de hoogte wie de stadsregio is, wat zij doet en waar zij voor staat. 80% voelt zich betrokken bij de identiteit, missie en werkzaamheden van de stadsregio. 60% is bereid een bijdrage te leveren aan een duurzame, intensieve samenwerking en mee te werken aan de realisatie van bovenlokale projecten. Note! Ik heb geadviseerd medio 2012 een kwantitatief onderzoek te houden onder alle gemeenteraadsleden. Naar aanleiding van de resultaten kunnen wij ons communicatiebeleid weer bijsturen. IV. 4 Randvoorwaarden communicatie Steeds meer gemeenten binnen de stadsregio voelen de sence of urgency om, voor bepaalde onderwerpen, te kiezen voor bovenlokale/regionale samenwerking. Los van de wettelijke taken is deze noodzaak ook ingegeven door de economische crisis en de bezuinigingen. Ook vind ik het belangrijk om de toegevoegde waarde van onze communicatie activiteiten aantoonbaar te maken (accountability). Het is belangrijk om te zien of we onze doelstellingen hebben behaald. Door middel van het onderzoek in 2012 wil ik de effecten van onze inspanningen meten. Kritische succesfactoren > signaleren en monitoren > goede balans tussen top down en bottum up, tussen direct en indirect > laagdrempelig > de houding van de stadsregio is dienstbaar, faciliterend en verbindend > hoge betrokkenheid: sturen op sence of urgency > samenwerken is efficiënter en effectiever > focus op gewenst gedrag (kernboodschap) > transparant, geloofwaardig, eerlijk en betrouwbaar > aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep > managen van verwachtingen > opbouw, fasering en herhaling > tussentijds evalueren > accountability, effecten meten. Notitie Willemijn Vonk Pagina 10

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum 04-04-2012 Portefeuillehouder Leisink Vertrouwelijk nee Dienst Stadsontwikkeling In DT Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

Communicatieplan project Gaan!

Communicatieplan project Gaan! Communicatieplan project Gaan! Team Communicatie, Tom Schooltink 11 januari 2012, versie 0.1 Inleiding Veranderen kan niet zonder communiceren. Daarom is er voor alle verandertrajecten een plan voor de

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg Schiphol. Lennart de Graaff Sr. Consultant New Media Joh. Enschedé Amsterdam

Commissie Regionaal Overleg Schiphol. Lennart de Graaff Sr. Consultant New Media Joh. Enschedé Amsterdam .2 Commissie Regionaal Overleg Schiphol Lennart de Graaff Sr. Consultant New Media Joh. Enschedé Amsterdam .28 Doel Commisie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) De Luchtvaartwet stelt dat CROS

Nadere informatie

Deze notitie is op 15 februari besproken in de Commissie Algemene Zaken en Werkwijze van de stadsregio en op 17 februari in het dagelijks bestuur.

Deze notitie is op 15 februari besproken in de Commissie Algemene Zaken en Werkwijze van de stadsregio en op 17 februari in het dagelijks bestuur. aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de aan de Stadsregio Amsterdam deelnemende gemeenten Stadsregio Amsterdam datum : 22 februari 201 1 uw kenmerk ons kenmerk : 2011/3026/RS Verpl.nr. bij/age(n)

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING ( uit boek Reputatie onder Druk van Frank Peters) Stakeholders zijn personen of instituties die een belang hebben bij de organisatie en omgekeerd. Het bouwen van relaties

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

Witboek Matchmaking For the love of transformation

Witboek Matchmaking For the love of transformation Witboek Matchmaking For the love of transformation Fase 1: Opdoffen Fase 2: Daten Zoek actief naar de juiste LOCATIE, doe je huiswerk goed, reken je suf, wees reëel, ga niet over één nacht ijs en verken

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant?

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Kansen Loyaliteit Kennisdeling Cultuur Gedrag Verbetertrajecten Houding Imago Inrichting & aansturing Klachten Processen Verwachtingen Interactie

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal Werken aan resultaat, altijd en overal Congres Over Het Nieuwe Werken Programma HNW Belastingdienst Dr. Y. Boutachekourt 19 november 2013 2 Visie film HNW Belastingdienst 3 Veranderdoelen van de Belastingdienst

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Hoe maak je je organisatie communicatiever?

Hoe maak je je organisatie communicatiever? Hoe maak je je organisatie communicatiever? Kennis delen via communities Annebeth Wierenga Corporate Communications De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. Missie Ziggo wil zijn klanten het

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Communicatieplan. Organisatievraagstuk

Communicatieplan. Organisatievraagstuk communicatieplan Communicatieplan Vooraf De wet Passend Onderwijs schrijft geen voorwaarden voor met betrekking tot de inrichting van de communicatie. Profi Pendi hecht belang aan een goede communicatie,

Nadere informatie

TOEKOMST STADSREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

TOEKOMST STADSREGIO ARNHEM-NIJMEGEN TOEKOMST STADSREGIO ARNHEM-NIJMEGEN I. INLEIDING Het kabinet wil een einde maken aan de Wgr-plusregio s, verplichte samenwerkingsverbanden die direct vanuit het Rijk worden gesubsidieerd. In het wetsvoorstel

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen Communicatietraining Jenneke Blanken en Amanda Minkema 08.10.2014 Amersfoort Dia 2 Programma 1. Kennismaking en doel van de training 2. Wat is een communicatieplan

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Door: Ewoud de Voogd en David Kok In de zomer van 2013 is voor de derde keer onderzocht hoe gemeenten in Nederland sociale media gebruiken. De titel van

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016 Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre 24 mei 2016 Inhoudsopgave Positionering van de Participatieraad Doelstelling en orientatierichtingen van het Communicatieplan Doelgroepen voor

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch

BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch 4 december 2012 Pagina 1 Waar gaan wij het over hebben? Historie en processen op weg naar een BV? Of toch niet.. Wat doen we anders? Plateauplanning

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur. 23 november Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Profiel Directeur 23 november 2017 Opdrachtgever Stichting Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie