C categorie. Circulatie. C tekst. Collectible. Cannibaliseren. Collectie. Cartofilie. Categoraal. Ceroplastiek. Collectie Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C categorie. Circulatie. C tekst. Collectible. Cannibaliseren. Collectie. Cartofilie. Categoraal. Ceroplastiek. Collectie Nederland."

Transcriptie

1 C categorie In het kader van het Deltaplan voor Cultuurbehoud is in 1990 een waardestellend kader voor museale objecten ontwikkeld. Deze systematiek gaat uit van vier categorieën, uitgedrukt in de letters A, B, C en D. De categorie C objecten horen weliswaar tot het verzamelgebied maar vertegenwoordigen geen grote culturele waarde. C tekst Binnen het ABC model van beteksting is de C tekst de tekst bij de tentoongestelde voorwerpen (zie detailtekst). Cannibaliseren Om een voorwerp in bedrijf te houden zullen af en toe reparaties uitgevoerd moeten worden. Daarvoor zijn onderdelen nodig. Onderdelen zijn na verloop van tijd niet meer leverbaar. Men zal ze dan uit andere exemplaren moeten halen ( cannibaliseren ). Men kan er dan voor kiezen twee of meer exemplaren te verwerven. Cartofilie Het verzamelen van ansichtkaarten. Filocartofilie is het verzamelen van ansichtkaarten met afgestempelde postzegels op de beeldzijde. Categoraal Naar verzameldiscipline. Ceroplastiek Het vervaardigen van modellen in was, zoals anatomische modellen en figuren ("wassenbeelden"). Cinemabilia Voorwerpen verband houdend met (de geschiedenis van) de film. Engels: movie memorabilia. Cinematheek Verzameling van (speel)films. Synoniem met filmarchief en filmmuseum. Circulatie De combinatie van de indeling van het museumgebouw en een aanbevolen, dan wel gewenste looprichting. "To enable the visitor to pace (zie pacing ) himself/herself according to his/her own interest en needs, the circulation system of a museum should allow him/her to arrive at the desired galleries as directly as possible, and/or to select along the route those galleries he/she chooses to see". Synoniem: routing. Collectible Zie: Verzamelobject Collectie Zie: verzameling. De begrippen collectie en verzameling worden al sinds het begin van de 19 de eeuw als gelijkwaardige synoniemen gebruikt. Collectioneren heeft daarentegen een specifiekere betekenis dan verzamelen, namelijk meer gericht op kunst. In samenstellingen gebruikt men vooral collectie en verzamelen, bijvoorbeeld collectiebeleid en verzamelbeleid (overigens niet synoniem) en niet verzamelingsbeleid en collectioneringsbeleid. "Een collectie is een subjectieve interpretatie van een historisch gegeven op basis van kwaliteitsopvattingen en geconditioneerd door sociologische factoren en door practische omstandigheden van aanbod en financiële draagkracht" (Beeren 1973). Collectie Nederland Het geheel van museale verzamelingen in Nederland. Het begrip werd geïntroduceerd door Minister Hedy d Ancona in haar beleidsnota Kiezen voor kwaliteit (1990). Een meer specifieke omschrijving is: De Collectie Nederland is dat deel van het roerende culturele erfgoed waarvoor de samenleving bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Anders gezegd: het is het erfgoed waarvoor de overheid middelen toewijst, al dan niet geholpen door particulier initiatief (ICN, Van Waarde voor Waarde. Amsterdam 2008, p. 9). Een kwantitatief beeld van de museale Collectie Nederland wordt gegeven in het rapport Collectiebalans: Lucas Veeger, De Collectiebalans. Een onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland (ICN, Amsterdam 2008) com_content&task=view&id=50&it emid= Historisch overzicht De rijksoverheid moet richtlijnen opstellen voor het verzamelbeleid. Dit was een van de opdrachten die de rijksoverheid zichzelf stelde in de nota ''Naar een nieuw museumbeleid'' (1976). Om te komen tot een verantwoorde opdeling van het te verzamelen materiaal dient een goede taakverdeling tussen de verschillende museuminstellingen bevorderd te worden en dienen leemtes in het totale culturele bestand opgespoord en opgevuld te worden. Nieuwe verzamelgebieden dienen tijdig onderkend te worden. Samenhang als punt van nationale zorg. Na meer dan een halve eeuw erkende de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid op dit terrein. Immers, reeds in 1918 uitte de Nederlandsche Oudheidkundige Bond zijn zorg over het gebrek aan samenhang. In zijn nota ''Over hervorming en beheer onzer musea'' bepleitte de bond een herverkaveling van de collecties vanuit de opvatting dat alle openbare verzamelingen als eene groote verzameling moet worden opgevat, waarvan eene logische en nuttige verdeeling moet worden beproefd. De Rijkscommissie van Advies inzake Reorganisatie van het Museumwezen hier te Lande sloot zich in haar rapport van 1921 bij deze opvatting aan. De commissie zag het Nederlandse museumwezen als levend organisch geheel. Het na zestig jaar weer opgepakte idee van een nationale samenhang zou in 1990 culmineren in het begrip Collectie Nederland. Volgens de nota's van 1919 en 1921 moest een nationale samenhang van museale verzamelingen worden bewerkstelligd door uitruiling. Van de voorgestelde herverdeling van het gehele Nederlandse museumbezit is het echter nooit gekomen. Het onderwerp werd opnieuw besproken op de Museumdag van 10 mei Prof. Engel, directeur van het Zoölogisch Museum te Amsterdam, gaf toen een beeld van de situatie bij de natuurhistorische musea. Zijn voorstelling van zaken komt sterk overeen met de structuur van het natuurhistorische museumbestel die dertig jaar later werd neergelegd in de CRM nota ''Een zaak van leven en dood'' (1982). Deze nota was de eerste sectorale uitwerking van de nota ''Naar een nieuw museumbeleid''. Uitgangspunt was vooral een ordening op basis van geografische reikwijdte, zowel wat betreft collectiebeleid als wat betreft doelgroep oriëntatie. Voor de andere sectoren lag een dergelijke logische structuur minder voor de hand. Gekozen werd voor de combinatie van respecteren van bestaande zwaartepunten aangevuld met een regionale spreiding van de voorzieningen op het gebied van de publieksfunctie. Met name voor kunstmusea was de keuze: verder verzamelen in de breedte of specialiseren. De optie in de breedte was in feite de keus van het cultuurspreidingsideaal. Voor eigentijdse kunst kwam daarbij de behoefte van de musea buiten de Randstad om ook serieus genomen te worden, de angst om regionaal te zijn. Als gevolg kwam men regelmatig de zelfde namen tegen van kunstenaars wier werk werd aangekocht. Ondanks het bestaan van het Miniconvent (voor de grote musea) en het Landelijk Overleg Musea en Centra voor Hedendaagse Kunst kwam het weinig tot een echte afstemming van het collectiebeleid. Met de nota ''Kiezen voor kwaliteit'' nam de rijksoverheid nadrukkelijk het totale museumbestel als referentiekader voor het museale beleid. Denkend vanuit museale functies in plaats vanuit instellingen afzonderlijk en redenerend vanuit het geheel van instellingen en collecties wilde de Minister van WVC de kwaliteit van de Nederlandse museale collecties in zijn totaliteit verhogen door, onder andere, het stimuleren ( faciliteren ) van collectieverkeer (ruil, bruikleen, schenking) en het beïnvloeden ( premiëren ) van het aankoopbeleid door gerichte subsidies.

2 Peter van Mensch, Voor nu en voor later. Het verzamelbeleid van musea in Nederland (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993). Gevarieerd maar gefragmenteerd Onze museale Collectie Nederland is omvangrijk en gevarieerd. Opvallend is de grote kleinschaligheid, waarbij heel veel kleine instellingen een naar verhouding bescheiden deel van ons gezamenlijke erfgoed beheren en presenteren. Kleinschaligheid kent enkele positieve aspecten, zoals de sterke lokale gebondenheid van collecties en dus ook van de musea. Dit biedt deze musea een goede mogelijkheid een belangrijke rol te spelen in het bewaren en tonen van het plaatselijke verleden. De medaille heeft echter een minder positieve keerzijde, namelijk een grote mate van versnippering en gebrek aan samenhang. Enigszins overdreven kun je spreken van een vorm van eiland musealisering, waarbij een gezamenlijke visie op het verzamelen, beheren en presenteren van cultureel erfgoed eerder uitzondering dan regel is. Gelukkig is samenwerking binnen de museumwereld geen onbekend verschijnsel. Toch proberen musea vaak geïsoleerd van elkaar de problemen op te lossen waarmee zij zich geconfronteerd zien. In de praktijk blijkt dan dat veel musea niet of slechts met moeite kunnen zorgen voor een verantwoorde opslag van de collecties. Realiseren van digitale toegankelijkheid is voor veel instellingen eveneens nog een brug te ver. Niet zelden stijgen deze problemen uit boven de draagkracht van de individuele instellingen. Voor een oplossing moet men breder en groter denken. Dit kan leiden tot praktische en liefst structurele samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering,collectiebeheer en waardestelling van collecties. Lucas Veeger, De Collectiebalans. Een onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland (ICN, Amsterdam 2008) Samenwerken Op het gebied van digitalisering en digitale toegankelijkheid van collecties bestaan al diverse succesvolle samenwerkingsverbanden. Zo tonen bijvoorbeeld de maritieme musea hun collecties via Maritiem Digitaal, doen de volkenkundige musea hetzelfde via de website van de Volkenkundige Collectie Nederland en bestaat in de provincie Gelderland al sinds enige tijd IGEM (Internet Gelderse Musea). De waarde van coördinatie en bundeling van krachten wordt ook getoond bij Het Geheugen van Nederland en het project Beelden voor de Toekomst. De toekomst voor brede digitale toegankelijkheid lijkt hiermee te liggen in samenwerking en afstemming. Hierbij tekenen we aan dat het niet alleen moet gaan om het gezamenlijk produceren van digitale metadata en afbeeldingen, maar juist ook bij het voor het publiek toegankelijk maken van digitale collecties. Het momenteel sterk gefragmenteerde aanbod op Internet is voor de virtuele bezoeker eerder een bezoeking dan een zegen. Ook op het gebied van behoud en beheer van collecties zouden mogelijkheden tot samenwerking meer kunnen worden uitgebuit. Op bescheiden schaal kan men denken aan het delen van depotruimte of het onderbrengen van collecties in een beter toegerust depot van een nabijgelegen erfgoedinstelling. Zo bestaat er een kans tot samenwerking voor elk museum met een fotocollectie en met een archiefbeherende instelling in de onmiddellijke omgeving. Grootschaliger is samenwerking op het gebied van opslag van collecties in de vorm van centrale regionale depots. Lucas Veeger, De Collectiebalans. Een onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland (ICN, Amsterdam 2008) Uitruil In de loop van de jaren 80 kwam steeds sterker het idee naar voren om te kiezen voor specialisatie, maar dan wel op grond van een visie op het totale museumbestel. Door uitruil van collectieonderdelen zou een soort gedecentraliseerde nationale collectie moeten ontstaan. In zijn bijdrage aan de Balie discussie van 14 maart 1991 over cultuurbehoud toonde Jan Vaessen zich geen voorstander van het idee van een Collectie Nederland. Hij achtte het onmogelijk, zelfs in hoge mate ongewenst. In plaats van het streven naar totale harmonisatie zou het beleid in het teken moeten staan van een bewuste proliferatie van perspectieven. Dus niet de uitruil van collectieonderdelen, maar de confrontatie van verschillende visies op heden en verleden. Streven naar specialisatie, maar geen monopoliepositie, dat schijn op dit moment de houding van de musea. De vraag is nu of dit moet gebeuren door uitruil van collectieonderdelen, met als belangrijkste bijkomende vraag: beheersoverdracht of eigendomsoverdracht. Van verschillende kanten, waaronder het Ministerie van WVC, is gespeeld met de gedachte van een ruilbeurs. De begeleidingscommissie van een onderzoek van Intomart Qualitatief naar cultuurhistorische collecties deed de aanbeveling een bereidheidsregister en/of een afstootregister aan te leggen en bij te houden, waarin vraag en aanbod van collecties en collectieonderdelen zijn genoteerd. In Engeland is in het tijdschrift Museums Journal sinds enige tijd een rubriek Items for disposal opgenomen. Peter van Mensch, ''Voor nu en voor later. Het verzamelbeleid van musea in Nederland'' (NMV Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993). Basiscollectie en profielcollectie Inmiddels heeft zich in museumkringen een collectiemodel ontwikkeld, bestaande uit een basiscollectie aangevuld met een specialisatie (profielcollectie). Dit model is het meest uitgewerkt bij de plantentuinen ( gedecentraliseerde nationale plantencollectie ). Een vergelijkbaar model is door Edy de Wilde geïntroduceerd in het Van Abbemuseum. Volgens het model van de plantentuinen dient de basiscollectie vooral educatieve doeleinden. De belangrijkste plantengroepen worden getoond, of, in geval van een moderne kunstcollectie, enkele werken van de klassiek modernen. De profielcollectie geeft een extra dimensie aan de verzameling. Deze collectie is gerelateerd aan de wetenschappelijke functie, dan wel gebaseerd op de traditie van onderzoek, een speciale binding met schenkers, etc. Bij natuurhistorische musea groeit de weerstand tegen het geografische model. Een regionale collectie is deels regionaal van herkomst, maar kan van nationale betekenis zijn. Men acht het niet nodig dat wetenschappelijke betekenis noodzakelijk inhoudt dat deze collecties ook nationaal, d.w.z. in een nationale wetenschappelijke instelling, bewaard worden. Men ziet een mogelijkheid zich door middel van een hoogwaardige collectie ook wetenschappelijk te profileren. Het vraagstuk doet zich speciaal ook voor bij een thematische specialisatie zonder regionale/lokale bedding. Moet de mate van toevalligheid het criterium zijn bij de keus tussen behouden of afstoten? Uitgangspunt bij specialisatie en herverkaveling zou in ieder geval moeten zijn dat collecties daar blijven, dan wel terecht komen, waar inhoudelijke kennis aanwezig is, opdat de collecties levend gehouden kunnen worden. Peter van Mensch, Voor nu en voor later. Het verzamelbeleid van musea in Nederland (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993). Collecties buiten musea Een complicerende factor is het bestaan van een grote verscheidenheid van niet museale collecties van museale betekenis. Naast musea zijn er, behalve particuliere verzamelaars, nog allerlei andere collectievormende instellingen. Een belangrijke categorie wordt gevormd door de universitaire collecties. Bij een landelijke inventarisatie bleken universitaire instituten te beschikken over een 130 tal collecties. Een deel van de collecties is te beschouwen als voorwerparchief, waarvan het belang vooral cultuurhistorisch dan wel wetenschapshistorisch van aard is. Deze collecties zijn niet ontstaan als collectie, maar zijn het gevolg van natuurlijke accumulatie. De meerderheid van de collecties is daarentegen ontstaan als gevolg van doelbewust verzamelen in relatie tot onderwijs of onderzoek. Daarin zijn te onderscheiden: passieve en actieve collecties. In geval van passieve collecties is het onderzoek afgesloten. Zij zijn eventueel nog actueel als referentiecollectie, maar lijden een slapend bestaan. Actieve collecties zijn nog

3 onderwerp van onderzoek of worden nog actief in het onderwijs gebruikt. Het probleem van universitaire collecties is het gebrek aan een adequate infrastructuur en continuïteit. Universiteiten zijn organisatorisch niet ingericht voor het beheer van collecties. Het opheffen en/of samenvoegen van vakgroepen draagt ook niet bij tot een collectiebeleid. Collecties raken op drift en wanneer er geen oplossing wordt gevonden is de kans groot dat belangrijk wetenschappelijk materiaal verloren gaat. Ten aanzien van de beeldende kunst is er een opmerkelijke diversiteit van niet museale instellingen die verzamelen, zoals bedrijven en artotheken/ kunstuitleencentra. Waarschijnlijk zijn er op dit moment net zo veel bedrijven als musea met een collectie hedendaagse kunst. Aanvankelijk beperkten bedrijfscollecties zich tot portretten en afbeeldingen van bedrijfsgebouwen. Na de Tweede Wereldoorlog verruimde de opzet zich. Zo werden bedrijfscollecties in feite de voortzetting van het werk van verzamelende ondernemers. De eerste fase van de ontwikkeling van bedrijfscollecties in Nederland werd gedocumenteerd door een tweetal tentoonstellingen: Kunst in bedrijfsleven (1950) en Kunstzaken (1988). Hier en daar bestaan ook historische bedrijfscollecties, collecties die de geschiedenis van het bedrijf documenteren. Enkele collecties hebben zich kunnen ontwikkelen tot een echt museum. Het wel en wee van deze collecties is echter sterk verbonden met de economische positie van het bedrijf. Net als bij universitaire collecties bestaat het gevaar dat deze collecties op drift raken. Een belangrijke niet museale kunstverzameling is ondergebracht bij het Instituut Collectie Nederland (voorheen Rijksdienst Beeldende Kunst). Deze dienst beheert verschillende soorten collecties. Door een gericht bruikleenbeleid speelde de dienst een rol bij het ontstaan van profielcollecties (vroeg Italiaanse schilderkunst in het Bonnefantenmuseum te Maastricht, stillevens in Het Prinsenhof te Delft, landschappen in De Lakenhal te Leiden en 18de eeuwse schilderkunst in Rijksmuseum Twenthe te Enschede). Er bestaat geen overzicht van het paramuseale circuit. Wat betreft beeldende kunst gaat het vooral om hedendaagse Nederlandse kunst. Kwaliteit en kwantiteit wisselt. De verzamelingen van artotheken/kunstuitleencentra zijn in feite verbruikscollecties. Binnen de mogelijkheden van een sterk verbruikleende collectie streeft de Rijksdienst Beeldende Kunst naar adequaat museaal beheer. Het beheer van bedrijfscollecties raakt steeds meer in handen van professionele medewerkers. De grenzen tussen museale en paramuseale collecties vervagen. De Collectie Nederland strekt zich uit tot ver voorbij de grenzen van het museum. Peter van Mensch, Voor nu en voor later. Het verzamelbeleid van musea in Nederland (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1993). Mobiele Collectie Nederland Het begrip wordt gehanteerd in het document ''Visie en missie Mobiele Collectie Nederland'' (2011) voor een zeer brede verzameling mobiel erfgoed bestaande uit alle objecten die in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed zijn opgenomen en die (dus) stuk voor stuk Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis representeren (anders gezegd: representatiewaarde hebben mbt de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis). De objecten waaruit deze collectie bestaat, zijn aantoonbaar cultuurhistorisch waardevol of zelfs buitengewoon waardevol. Om die cultuurhistorische waarde aan te tonen, is instrumentarium ontwikkeld in de vorm van het waardestellend kader mobiel erfgoed, met als integraal onderdeel daarvan de Objectbeschrijving voor het mobiel erfgoed. ''Erfgoed dat beweegt. Waardering van de Mobiele Collectie Nederland'' (ICN/RACM, Amsterdam 2009) Stichting Mobiele Collectie Nederland erfgoed.nl Nationale Plantencollectie De Nationale Plantencollectie (http://www.nationale plantencollectie.nl) is de taxonomisch verantwoord beheerde collectie levende planten, waarvan onderdelen door samenwerkende plantentuinen zijn samengebracht en daardoor worden beheerd. De Nationale Plantencollectie is een deel van de Collectie Nederland. De Nationale Plantencollectie wordt gecoördineerd door de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP). Voor criteria voor opname in de Nationale Plantencollectie, zie /Beleidsnota% pdf Collectieadministratie Voor de uitvoering van alle museale taken en de ontsluiting van de collecties is een goede administratie van de collectie onontbeerlijk. Hierbij kunnen verschillende niveaus onderscheiden worden. Op het meest eenvoudige niveau staat de basisregistratie; van oudsher op registratiekaarten of in inventarisboeken, maar thans op enkele plaatsen geautomatiseerd. Deze basisregistratie zou voor het gehele museale bezit aanwezig moeten zijn. Bij de rijksmusea en de grotere gemeentelijke en provinciale musea is dit dan ook in het algemeen het geval, zij het op veel plaatsen in sterk verouderde of moeilijk toegankelijke vorm. De basisregistratie vormt de voorwaarde voor een verdere toegankelijkheid van de collecties en voor wetenschappelijk onderzoek. Terwijl de basisregistratie slechts een beperkt aantal gegevens vermeldt, is de documentatie gericht op een zo breed mogelijk scala aan relevante informatie over het object. Voor de diverse collecties binnen de rijksmusea is het niveau van documentatie zeer verschillend. In vele andere musea ontbreekt dit materiaal geheel en al. Tenslotte worden voor het publiek en de wetenschappelijke onderzoeker de collecties toegankelijk gemaakt door gidsen en catalogi. Bestandscatalogi, zo noodzakelijk voor de ontsluiting van de collectie, zijn helaas zeer arbeidsintensief en vragen belangrijke financiële investeringen. (Deltaplan) Collectiebeheer In het rapport Roerend mee eens (1995) wordt onderscheid gemaakt tussen vijf fases in het omgaan met collecties. Deze fases worden collectiecyclus genoemd: collectievoorbereiding collectieverwerving collectieontwikkeling collectiebeheer collectievernietiging Onder collectiebeheer wordt in eerste instantie verstaan het fysiek beheer (= technisch beheer) en het administratief beheer van de collectie. In het rapport wordt ook gesproken over juridisch beheer, d.w.z. de aandacht voor de juridische status van de collectie en onderdelen daarvan. Hildebrand de Boer & Stijn van Genuchten, Roerend mee eens. Beleidsadviezen Roerend Industrieel Erfgoed. RIE Rapportenreeks 19 (Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist 1995). Collectiebeheerder De functionaris in het museum die belast is met de preventieve conservering van de collecties. Preventieve conservering is het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren en tentoonstellen van voorwerpen, met het doel verval zoveel mogelijk te verhinderen of te vertragen Ethische code voor musea (Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 2006). Collectiebeleid Beleid ten aanzien van de collectie/verzameling. Dit beleid omvat zowel het verzamelen en afstoten, als ook het administratief beheer en het fysiek beheer. De term is verwand met het begrip collection development. Het collectiebeleid vindt zijn neerslag in het collectieplan. Collectiecommissie De Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) kent een collectiecommissie die specialistische plantencollecties beoordeeld om ze op te kunnen

4 nemen in het bestand van de stichting. Voor criteria voor opname in de Nationale Plantencollectie (NP). Beleidsnota SNP /Beleidsnota% pdf Collectiecyclus In het rapport Roerend mee eens (1995) wordt onderscheid gemaakt tussen vijf fases in het omgaan met collecties. Deze fases worden collectiecyclus genoemd: collectievoorbereiding collectieverwerving collectieontwikkeling collectiebeheer collectievernietiging Hildebrand de Boer & Stijn van Genuchten, Roerend mee eens. Beleidsadviezen Roerend Industrieel Erfgoed. RIE Rapportenreeks 19 (Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist 1995). Collectief geheugen Erfgoed wordt vaak in verband gebracht met het begrip collectief geheugen, ook wel collectieve herinnering. Dit begrip is afkomstig van de Franse socioloog Maurice Halbwachs. De Franse historicus Pierre Nora koppelde het begrip aan zijn concept lieux de mémoire (plaatsen van herinnering). Paul Connerton verruimde het begrip tot sociaal geheugen. Frijhoff (2011: 13) maakt onderscheid tussen communicatief geheugen, collectief geheugen en cultureel geheugen. Communicatief geheugen (communicative memory) behelst de actieve overdracht van beleefde herinnering door persoonlijk contact tussen mensen en generaties. Het collectieve geheugen (collective memory) bestaat uit groepsgebonden herinneringen, overgedragen binnen erfgoedgemeenschappen zonder dat leden van de gemeenschap een persoonlijke herinnering aan het gebeuren hebben. Cultureel geheugen (cultural memory) is de geobjectiveerde herinnering, verzonken in een brede cultuur en door iedereen als eigen herinnering geassimileerd. Theo Thomassen (2011) noemt YouTube als voorbeeld van een manier waarop collectieve herinnering wordt geconstrueerd (en gemanipuleerd). Hij stelt dat de macht over het collectieve geheugen niet alleen wordt uitgeoefend door degenen die het erfgoed beheren, maar ook door degenen die de media controleren waarmee historische documenten worden gecommuniceerd. In Duitsland hebben vooral Jan en Aleida Assmann veel over collectieve herinnering gepubliceerd. Het is opvallend dat hun werk in Engelssprekende landen nauwelijks bekend is. Vergelijk bijvoorbeeld de Engelse en Duitse Wikipedia pagina's over collectief geheugen. Hester Dibbets, Sophie Elpers, Peter Jan Margry en Albert van der Zeijden, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011) Cultureel geheugen, pp Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2011). Theo Thomassen, 'De balkonkus van William en Kate en de Archiefwetenschap', Archievenblad 115, 2011, (7): Wikipedia (Nederlands) Collectief geheugen Wikipedia (Engels) Collective memory Wikipedia (Engels) Maurice Halbwachs Wikipedia (Duits) Jan Assmann Wikipedia (Duits) Aleida Assmann Wikipedia (Duits) Kollektives Gedächtnis A4chtnis Wikipedia (Frans) Mémoire collective ctive Harold Marcuse (University of California), History in the Public Sphere: Analyzing Collective Memory ses/201/collectivememoryseminarhome.html#2 Collectiegebouw Een plan van Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam) voor een extern depot, gecombineerd met voorzieningen ten behoeve van samenwerking met particuliere verzamelaars. Een nieuw model van publiek private samenwerking In Nederland en in het buitenland neemt het particulier verzamelen een hoge vlucht. Musea zijn van oudsher verzamelende instellingen die in belangrijke mate afhankelijk zijn van giften en legaten van particulieren. Particulieren verzamelen steeds meer met succes kwalitatief hoogstaande werken. Voor Museum Boijmans Van Beuningen is dit een reden om het collectiebeleid aan te scherpen en het contact met particulieren die verzamelen aan te halen. Over het algemeen worden de praktische en technische consequenties van het hebben en onderhouden van een kunstcollectie door particulieren zwaar onderschat. Om een kunstwerk in goede conditie te houden en het te laten circuleren (door het uit te lenen voor tentoonstellingen bijvoorbeeld), is een organisatie nodig, een depot, soms zelfs een kleine museumstaf; daar deinzen veel particulieren om begrijpelijke redenen voor terug. Al onderzoekende en constaterende ontstond de gedachte om een nieuw depot te maken dat particuliere collecties faciliteert op elk gewenst en denkbaar gebied. Een transport organiseren, een bruikleencontract opstellen, een catalogus schrijven, een verzekering afsluiten, een transportkist inpakken, een conditierapport opstellen, de beveiliging van een ander museum of depot checken? Elke verzamelende particulier die ermee te maken krijgt, wenst vroeger of later dat er iemand zou zijn die hem dit werk uit handen neemt. Museum Boijmans Van Beuningen wil een dergelijke voorziening aan derden gaan aanbieden. Daarin kan het museum zijn expertise kwijt en kan bovendien door de volumevergroting en doordat het museum goede vakmensen aan zich bindt, ook het eigen collectiebeheer op een hoger niveau komen. En het heeft een ander groot voordeel, het museum werkt voor kortere of langere tijd met collecties van derden. Het museum verstevigt daarmee zijn internationale bruikleenpositie, maar is ook in staat om belangrijke kunstwerken van particulieren regelmatig op presentaties in het museum en elders te laten zien. Expositie, onderzoek en restauratie In het nieuwe depot heeft het museum voldoende ruimte om zijn vleugels uit te slaan. Het museum geeft er de voorkeur aan, uit efficiencyoverwegingen en vanwege de museale uitstraling, dit nieuwe gebouw in zijn directie nabijheid te hebben. De faciliteiten en kennis van het museum zijn op huurbasis voor particulieren beschikbaar. Daarnaast kunnen particulieren ruimte presentaties tonen van de collectie. Voorwerpen die conservering of restauratie nodig hebben, kunnen in behandeling worden geven bij restauratoren. Zo wordt een depot een collectiegebouw waar op hoog niveau met collecties wordt omgegaan en aan collecties wordt gebouwd. Het Collectiegebouw krijgt met het oog daarop een representatieve functie en is ook ten dele toegankelijk voor het publiek. Bovendien wordt het Collectiegebouw een architectonische blikvanger, een gebouw dat het imago van Rotterdam als stad van innovatieve architectuur ondersteunt. Om die reden is aan architectenbureau MVRDV gevraagd een eerste schets te leveren en volumestudies te maken. In het nieuwe Collectiegebouw is ruim vijftien procent van het oppervlak vrij toegankelijk voor publiek. Bovenop het gebouw wordt een restaurant met beeldentuin gerealiseerd, als het ware een verhoogd museumpark van zestig bij honderd meter dat zal uitgroeien tot een belangrijke attractie van de stad.

5 Collectiegebouw en Museumpark Het Collectiegebouw is in het Museumpark gesitueerd. Het gebouw zweeft met een bruto vloeroppervlak van bijna vierkante meter op ruim dertig meter hoogte boven het Museumpark en bevat twee verdiepingen. Beide zijn bereikbaar met liften in de poten van het gebouw. In het midden van elke verdiepingsvloer is ruimte beschikbaar voor de depots van particulieren en de collectie van het museum. In de plint van het tafelblad zitten de restauratieateliers, laboratoria voor natuurwetenschappelijk onderzoek, werkruimtes, en galeries voor het museum en voor particulieren. Vanaf het dakterras waar het restaurant en de beeldentuin gevestigd zijn, is rondom een panorama op Rotterdam zichtbaar. Bijkomend voordeel is dat het evenemententerrein in het Museumpark nog gewoon gebruikt kan worden, bovendien overdekt. Collectiemerk Merk (stempeltje of met de hand aangebracht monogram, signatuur of andere notitie) dat door een verzamelaar achterop en soms voorop prenten wordt aangebracht. Collectiemobiliteit Het uitwisselen van objecten en collecties tussen musea. Een bijzondere vorm van collectiemobiliteit bestaat in de wereld van de plantentuinen. Een aantal leden van de SNP verstuurt elk jaar gezamenlijk een zaadlijst naar ruim 400 botanische tuinen overal ter wereld. Deze zaadlijsten leiden tot een internationale uitwisseling met gesloten beurs van zaden en ander plantmateriaal, voornamelijk ten behoeve van onderwijs en onderzoek in botanische tuinen. Encouraging Collections Mobility foreurope.eu/fileadmin/cm/public/handbook/encour aging_collections_mobility_a4.pdf Beleidsnota SNP /Beleidsnota% pdf Collectieontwikkeling In het rapport Roerend mee eens (1995) wordt onderscheid gemaakt tussen vijf fases in het omgaan met collecties. Deze fases worden collectiecyclus genoemd: collectievoorbereiding collectieverwerving collectieontwikkeling collectiebeheer collectievernietiging In het rapport wordt gesproken over fysieke, wetenschappelijke en publieke ontwikkeling. Wat betreft de fysieke ontwikkeling worden in deze fase prioriteiten gesteld ten aanzien van de thematiek van de verzameling. De samenhang tussen de afzonderlijke voorwerpen wordt groter omdat de collectiehouder zich toelegt op een onderwerp. Hierdoor kan selectiever uitgebreid worden, en kan gerichter naar de invulling van de lacunes gezocht worden. (...) De wetenschappelijke ontwikkeling hangt nauw samen met de fysieke ontwikkeling. Ter vergroting van de wetenschappelijke legitimiteit van de collectie bezint de collectiehouder zich op de grondslag van zijn verzameling. Wat is de kern van de collectie, welke relaties bestaan tussen de verschillende objecten en in hoeverre dragen die relaties ertoe bij dat het totaal van de verzameling meer is dan de som van de afzonderlijke onderdelen. (...) De publieke ontwikkeling stelt de verzamelaar met name voor museale beslissingen. Wordt de collectie überhaupt tentoongesteld, zo ja, in welke context, in wat voor opstelling etcetera (p. 29). Lange tijd was het verzamelen gericht op het opvullen van leemten in de collecties. Deze aanpak wordt opzij gezet. Het museum accepteert bepaalde hiaten in de collectie. Daarbij wil het museum, Verbetering van kwaliteit en samenhang door beperkt en bewust te verzamelen. Het aanbrengen van een focus op het voortzetten van bestaande verzamellijnen, collectiekernen en objecten. Voorkeur wordt gegeven aan objecten die de context en coherentie binnen de verzameling versterken (Collectiebeleidsplan , Centraal Museum Utrecht). Hildebrand de Boer & Stijn van Genuchten, Roerend mee eens. Beleidsadviezen Roerend Industrieel Erfgoed. RIE Rapportenreeks 19 (Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist 1995). Collectieplan Het collectieplan is een onderdeel van het algemene beleidsplan. In een beleidsplan komen facetten van de instelling aan de orde als financiën, veiligheid, huisvesting, personeel en organisatie en wordt ook de collectie genoemd. In een collectieplan staat de collectie centraal: onderwerpen als collectiegeschiedenis, verzamelen en afstoten, behoud en beheer komen op hoofdlijnen aan bod. Handreiking voor het schrijven van een collectieplan (ICN, Amsterdam 2008)http://www.icn.nl/nl/bibliotheek/publicaties /pub handreiking schrijven collectieplan De eerste editie van de handreiking verscheen in In 2008 verscheen de huidige, de derde editie. Een collectieplan is een document dat inzicht geeft in: de samenstelling en betekenis van de collectie het collectiebeleid de uitvoering van het collectiebeleid Een collectieplan zet aan tot bezinning op de missie van het museum geeft inzicht in de samenstelling en betekenis van de collectie kan leiden tot aanscherping van het collectieprofiel helpt bij het stellen van prioriteiten in het collectiebeleid verschaft aanknopingspunten voor afstemming met collega instellingen brengt achterstanden in het collectiebeheer in kaart en zet aan tot actie kan dienen als basis voor het opstellen van deelplannen zoals een registratieplan, een informatieplan of een behoudsplan is meestal geschreven voor een periode van vier tot vijf jaar om daarna geactualiseerd te worden. De ideaal indeling van het collectieplan ziet er als volgt uit: 1 Inleiding 2 De collectie op hoofdlijnen 2.1 Collectiebeschrijving 2.2 Collectievorming 2.3 Behoud en beheer 2.4 Collectieregistratie en documentatie 2.5 Gebruik van de collectie 3 Samenvatting en actiepunten Collectieprofiel Een 'collectieprofiel' is een kwalitatieve analyse van de collectie in relatie tot andere, soortgelijke collecties. Het betreft een aanduiding van de sterkten en zwakten ervan en van eventuele lacunes en doublures. Het begrip collectieprofiel wordt met name door bibliotheken gehanteerd, maar is op museale collecties evenzeer van toepassing. Het collectieprofiel hangt nauw samen met de onderwerpen collectiewaardering en collectievorming (Handreiking voor het schrijven van een collectieplan) Walz hanteert het begrip Sammlungstiefe voor de mate waarin een bepaald onderwerp kwalitatief en kwantitatief in de verzameling gerepresenteerd is. Hij onderscheidt vijf gradaties (Walz 2007: 28): nichts ausgewählte Dinge, die relevante Merkmalsausprägungen vorstellen eine Anzahl an Dingen, die die bekannten Merkmalsausprägungen vorstellen über Gruppe 3 hinausreichende Mehrfachstücke, die entweder einen regen Leitverkehr ohne Gefährdung der Sammlungsqualität ermöglichen oder aber Dinge mit unklaren Merkmalsausprägungen oder mit geringfügiger Varianz für neue Forschungsansätze bereithalten je nach Sammlungsgebiet: alle erwerbbaren Exemplaren / maximale Vollständigkeit / über Gruppe 3 und 4 hinausreichende Bestände, einschließlich Dubletten mit zurzeit unbekannter Verwendung

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

B categorie. Beeldentuin. Bedrijfsmonument. Begeleidingsdienst. Bedrijfsarchief. Balg. Begeleidingsmateriaal. Bedrijfscollectie.

B categorie. Beeldentuin. Bedrijfsmonument. Begeleidingsdienst. Bedrijfsarchief. Balg. Begeleidingsmateriaal. Bedrijfscollectie. B categorie In het kader van het Deltaplan voor Cultuurbehoud is in 1990 een waardestellend kader voor museale objecten ontwikkeld. Deze systematiek gaat uit van vier categorieën, uitgedrukt in de letters

Nadere informatie

Beheer Rijkscollectie 2000-2005

Beheer Rijkscollectie 2000-2005 Verslag van bevindingen Collecties Verslag van bevindingen Erfgoedinspectie / Collecties juli 2006 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 De rijkscollectie: eigendom en verantwoordelijkheid 7 1.1 Verwarrende terminologie

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Het tekort van het teveel

Het tekort van het teveel Het tekort van het teveel over de rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed Advies Erfgoedselectiebeleid deel I en deel II september 2005 R.J. Schimmelpennincklaan 3 postbus 61243 2506 AE Den Haag

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Particuliere archieven participatief verzameld

Particuliere archieven participatief verzameld Particuliere archieven participatief verzameld Een verkenning vanuit de Bijlmer Advies voor participatief verzamelen Marieke Houtekamer Maart 2015 1 Student: Marieke Houtekamer Stage-instelling: Imagine

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2012 BEWUST VERZAMELEN. Rudi Ekkart

Rembrandtlezing 2012 BEWUST VERZAMELEN. Rudi Ekkart Rembrandtlezing 2012 BEWUST VERZAMELEN Rudi Ekkart De weersomstandigheden in museaal Nederland zijn niet gunstig. Over het gehele land zien we zware neerslag van subsidiekortingen en die neerslag wordt

Nadere informatie

Panorama. Pantheon. Capitool. Als Protomothek werden deze ruimtes op 27 april 1820 voor het publiek geopend.

Panorama. Pantheon. Capitool. Als Protomothek werden deze ruimtes op 27 april 1820 voor het publiek geopend. Panorama In 1787 vroeg Robert Barker patent aan op een idee dat snel de wereld zou veroveren. Een tekenaar of schilder moest op een vast punt gaan staan en vandaar elk object, in een cirkel om hem heen,

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p.3 Begripsbepaling p.4 Hoofdstuk 1. Digitale Duurzaamheid inleiding p.5 Hoofdstuk 2. Digitale Duurzaamheid 2013-2018

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland ICT-GEBRUIK IN MUSEA Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE APRIL 2008 Inhoudsopgave INLEIDING A SAMENVATTING 1 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1. UITGANGSPUNTEN 2 1.2.

Nadere informatie

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling HET BIBLIOTHEEKWEZEN IV A 100 1 Het bibliotheekwezen P. SCHNEIDERS 1 Inleiding; begripsbepaling De gangbare opvatting van wat onder een bibliotheek verstaan kan worden is: een georganiseerde verzameling

Nadere informatie

BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2006-2010 Auteurs: Dr. Paul Huvenne, Yolande Deckers, Dorine Cardyn-Oomen, Herwig Todts, Marjolijn Barbier

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

2012 Virtueel Platform

2012 Virtueel Platform VIRTUEEL PLATFORM RESEARCH: BORN - DIGITAL KUNSTWERKEN IN NEDERLAND Virtueel Platform in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Nederlands Instituut

Nadere informatie

Naar een regionaal. erfgoeddepotbeleid. in de provincie. West-Vlaanderen

Naar een regionaal. erfgoeddepotbeleid. in de provincie. West-Vlaanderen Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen juni 2008 Iris Steen Patrick Van den Nieuwenhof Inhoudsopgave

Nadere informatie

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld Colofon Redactie: Anne Versloot Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock Vormgeving: CreaBea, Amersfoort Druk: Drukkerij

Nadere informatie

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong (3017486) Universiteit Utrecht /

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie