Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING"

Transcriptie

1 Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING Wet op Intestate Erfopvolging 81 van Oogmerk van die wet 1 2 Basiese beginsels Die gade as enigste erfgenaam (e) as enigste erfgenaam(e) Gade en afstammeling(e) as erfgename Ouers as erfgename Ouers en afstammeling(e) van ouers as erfgename (e) van oorledene se ouers as erfgename e van slegs een ouer van die oorledene Ander bevoogde erfgename Aangenome kinders Gebore buite die eg Kind aanvaar as eie kind kragtens gewoontereg Afstanddoening indien langslewende gade ook geregtig is om te erf Onbevoegdheid of afstanddoening indien geen langslewende gade 11 1 OOGMERK VAN DIE WET 1.1 Die Wet op Intestate Erfopvolging, 81 van 1987, het op 18 Maart 1988 in werking getree. Die oogmerk daarvan is om die reg insake intestate erfopvolging opnuut te reël. [Februarie 2011] [Uitgawe 21]

2 Hoofstuk 12-2 Selfstudie Aktekursus - Deel 3 Abrie 1 verduidelik die oogmerk van hierdie wet soos volg: "Wanneer 'n persoon te sterwe kom en daar is nie 'n geldige testament beskikbaar nie, of indien sy testament of 'n gedeelte daarvan om die een of ander rede ongeldig is, word sy boedel of die gedeelte daarvan wat nie volgens die bepalings van 'n testament verdeel kan word nie, ooreenkomstig die beginsels van die intestate erfreg verdeel. 'n Persoon se boedel kan dus in sy geheel of gedeeltelik intestaat vererf. Wanneer daar 'n boedel of gedeelte van 'n boedel is wat intestaat moet vererf, is die bepalings van die Wet outomaties van toepassing. Die Wet reël in watter verhouding sekere persone van die intestate erflater sal erf." 1.2 Gemeenregtelik is 'n persoon se bloedverwante sy aangewese erfgename. Hierdie wet het egter die gemenereg ingrypend verander deur ook gades en aangenome kinders tot intestate erfgename te verhef. Intestate erfgename word op die sterfdatum van die erflater bepaal. 2 2 BASIESE BEGINSELS "Die breë beginsels wat gevolg word is die volgende: Indien die erflater deur slegs 'n gade oorleef word, erf die gade die intestate boedel. Indien die erflater deur slegs afstammelinge oorleef word, erf hulle die intestate boedel. Indien daar 'n kombinasie van 'n gade en afstammelinge (kinders of kleinkinders) is, erf hulle saam die boedel in 'n bepaalde verhouding. Indien daar geen gade of afstammeling is nie, erf die erflater se ouers en/of hulle afstammelinge (syverwante van die erflater) die boedel. Indien daar nie ouers of afstammelinge van ouers is nie, erf grootouers en ander syverwante die boedel hoofdelik (per capita)." Die gade as enigste erfgenaam Indien 'n oorledene 'n gade nalaat, maar geen afstammelinge nie, erf die gade die hele intestate boedel - (artikel 1(1)(a)). a) Indien die oorledene en langslewende gade binne gemeenskap van goed met mekaar getroud was, kry die gade een helfte van die boedel weens die huwelik binne gemeenskap van goed en die ander helfte kragtens artikel 1(1)(a) van die Wet. b) Indien die oorledene en langslewende gade buite gemeenskap van goed met mekaar getroud was, erf die gade die hele boedel kragtens artikel 1(1)(a) van die Wet. 1 Op cit., p.9. 2 Ibid. 3 Abrie, op cit, p.18. [Uitgawe 21] [Februarie 2011]

3 Intestate Erfopvolging Hoofstuk 18-3 Gade 100% Indien die oorledene oorleef word deur gades maar nie oorleef word deur enige afstammelinge nie, word die boedel by n poligame gewoonteregtelike verbintenis gelykop tussen die gades verdeel (e) as enigste erfgenaam(e) Indien 'n oorledene afstammelinge nalaat, maar geen gade nie, erf die afstammeling(e) die hele intestate boedel - (artikel 1(1)(b)). e is dus die enigste erfgename. Hulle erf staaksgewys deur representasie. Verdeling van 'n intestate boedel onder afstammelinge vind staaksgewyse plaas en representasie word toegelaat - (artikel 1(4)(a)). 'n Staak is 'n kind van die oorledene, of 'n vooroorlede kind wat lewende afstammelinge nalaat. 'n het dus soveel stake as wat hy lewende kinders of vooroorlede kinders wat lewende afstammelinge nalaat, het. 5 Vooroorlede van vooroorlede afstammeling een helfte van van vooroorlede afstammeling een helfte van 4 Deeds Practice Manuals, p [Februarie 2011] [Uitgawe 21]

4 Hoofstuk 12-4 Selfstudie Aktekursus - Deel Gade en afstammeling(e) as erfgename Indien 'n oorledene deur sowel 'n gade as afstammelinge oorleef word, erf die gade die grootste van R125, of 'n kindsdeel van die intestate boedel - (artikel 1(1)(c)(i)), terwyl die afstammelinge die restant (as daar is) van die intestate boedel erf - (artikel 1(1)(c)(ii)). Die grootste van R ,00 of n kindsdeel = Gade R Balans vir verdeling: R ,00 (aangenome kind) R (eie kind) R Artikel 2(1) van die Wet op Hervorming van Gewoonteregtelike Erfopvolging en Regulering van Verwante Aangeleenthede, 11 van 2009, bepaal dat die boedel of deel van die boedel van enige persoon wat aan gewoontereg onderworpe is en wie ná 20 September 2010 sterf, en wie se boedel nie kragtens n testament vererf nie, kragtens Wet op Intestate Erfopvolging moet vererf, onderhewig aan die bepalings uiteengesit in artikel 2(2). 2.2 Artikel 2(2) van Wet 11 van 2009, bepaal dat waar die oorledene oorleef word deur n gade sowel as afstammelinge, erf sodanige gade die grootste van R125, of 'n kindsdeel van die intestate boedel - (artikel 2(2)(a) van Wet 11 van 2009). 5 Abrie, op cit., p.13. [Uitgawe 21] [Februarie 2011]

5 Intestate Erfopvolging Hoofstuk In artikel 2(2)(b) & (c), word na twee tipes vroue verwys, naamlik - a) n vrou, (anders as n gade van die oorledene) met wie die oorledene n gewoonteregtelike verbintenis in ooreenstemming met die gewoontereg aangegaan het vir die doel om kinders vir sy gade se huis te produseer; en b) n vrou wie kragtens gewoontereg met die oorledene (wat ook n vrou was) getroud was, vir die doel om kinders vir die oorledene se huis te produseer. Hierdie twee tipes vroue moet as afstammelinge van die oorledene geag word by die toepassing van die Wet op Intestate Erfopvolging. 2.4 Alhoewel hierdie vroue afstammelinge is, word hulle geag gades te wees in die uitleg van artikel 1 van die Wet op Intestate Erfopvolging - (artikel 3(1) van Wet 11 van 2009). 2.5 Derhalwe, waar die oorledene deur gades (en vroue) sowel as afstammelinge oorleef word, is elke gade (en vrou) geregtig op n kindsdeel of R ,00, welke ookal die grootste is. Die grootste van R ,00 of n kindsdeel = Gade R Balans vir verdeling: R ,00 Gade R R R R R Waar die intestate boedel nie voldoende is om aan elke oorlewende gade en vrou (na verwys in artikel 2(2)(a),(b)(c) van die Wet op Hervorming van Gewoonteregtelike Erfopvolging en Regulering van Verwante Aangeleenthede, 11 van 2009) R ,00 te voorsien nie, sal die boedel gelykop tussen die gades en vroue verdeel word - (artikel 1(1)(c) van die Wet op Intestate Erfopvolging, saamgelees met artikel 3(2) van Wet 11 van 2009). [Februarie 2011] [Uitgawe 21]

6 Hoofstuk 12-6 Selfstudie Aktekursus - Deel 3 3 'n Kindsdeel word bereken deur die geldwaarde van die boedel te verdeel deur 'n getal gelykstaande met die getal lewende kinders van die oorledene of vooroorlede kinders wat lewende afstammelinge nalaat, plus - een (naamlik die gade); of die aantal gades en vroue na verwys in artikel 2(2)(a),(b) en (c) van Wet 11 van 2008 welke ookal van toepassing is - (artikel 1(4)(f), saamgelees met artikel 3(3) van Wet 11 van 2009). 2.4 Ouers as erfgename Indien 'n oorledene nie deur 'n gade of afstammelinge oorleef word nie, maar oorleef word deur beide sy ouers, erf sy ouers die intestate boedel in gelyke dele - (artikel 1(1)(d)(i)). Vader 50% Moeder 50% 2.5 Ouers en afstammeling(e) van ouers as erfgename Indien 'n oorledene nie deur 'n gade of afstammelinge oorleef word nie - a) maar oorleef word deur een van sy ouers, erf die oorlewende ouer een helfte van die intestate boedel en die afstammelinge van die oorlede ouer die ander helfte - (artikel 1(1)(d)(ii)); of b) indien daar geen sodanige afstammelinge is nie, erf die oorlewende ouer die hele intestate boedel - (artikel 1(1)(d)(ii)). [Uitgawe 21] [Februarie 2011]

7 Intestate Erfopvolging Hoofstuk 18-7 Vader 50% Vooroorlede Moeder 50% van moeder van moeder 2.6 (e) van oorledene se ouers as erfgename Indien 'n oorledene nie deur 'n gade of afstammeling(e) of ouers oorleef word nie, maar oorleef word deur a) afstammelinge van sy oorlede moeder wat slegs deur haar aan die oorledene verwant is, sowel as deur afstammelinge van sy oorlede vader wat slegs deur hom aan die oorledene verwant is; of b) afstammelinge van sy oorlede ouers wat deur beide sodanige ouers aan die oorledene verwant is; of c) enige van die afstammelinge in (a) en (b) hierbo, word die intestate boedel in twee gelyke dele verdeel en erf die afstammelinge wat deur die oorlede moeder aan die oorledene verwant is een helfte van die boedel en erf die afstammelinge wat deur die oorlede vader aan die oorledene verwant is die ander helfte van die boedel - (artikel 1(1)(e)(i)). Met ander woorde: Indien albei die erflater se ouers oorlede is en die erflater ook nie 'n gade en kinders nalaat nie, erf die vooroorlede ouers se afstammelinge (syverwante van die erflater, m.a.w. sy/haar broers en susters), die intestate boedel in 'n bepaalde verhouding. 6 6 Op cit. p.27. [Februarie 2011] [Uitgawe 21]

8 Hoofstuk 12-8 Selfstudie Aktekursus - Deel 3 Vooroorlede vader van 50% Vooroorlede moeder van 50% van slegs die vader van vader en moeder van vader en moeder Een derde van 50% vanaf die vader se kant Een derde van 50% vanaf die vader se kant en een half van 50% vanaf die moeder se kant Een derde van 50% vanaf die vader se kant en een half van 50% vanaf die moeder se kant [Uitgawe 21] [Februarie 2011]

9 Intestate Erfopvolging Hoofstuk e van slegs een ouer van die oorledene Waar net een van die vooroorlede ouers van die oorledene afstammelinge (syverwante van die oorledene) nalaat, erf daardie afstammelinge die hele intestate boedel - (artikel 1(1)(e)(ii)). 2.8 Ander bevoegde erfgename Indien 'n oorledene nie deur 'n gade, afstammeling(e), ouers of afstammelinge van ouers oorleef word nie, erf die ander bloedverwante van die oorledene wat die naaste in graad aan hom/haar verwant is, die hele intestate boedel in gelyke dele - (artikel 1(1)(f)). 2.9 Aangenome kinders Die aangenome kind word geag die wettige kind van sy aannemende ouer te wees. Die aangenome kind kan van sy aannemende ouers en hulle bloedverwante erf - (artikel 1(4((e)(i)). Eweneens kan die aannemende ouer en hulle bloedverwante van die aangenome kind erf - (artikel 1(5)). Die aangenome kind kan egter nie van sy natuurlike ouers en hulle bloedverwante erf nie - (artikel 1(4)(e)(ii)), en hulle kan ook nie van hom/haar erf nie - (artikel 1(5)). n Aangenome kind kan egter van sy natuurlike ouer erf indien hierdie ouer ook sy aannemende ouer is of indien sy natuurlike ouer of ten tyde van die aanneming met die aannemende ouer getroud was - (artikel 1(4)(e)(ii)) Kinders gebore buite die eg Buite-egtelikheid sal nie die bevoegdheid van een bloedverwant om intestaat van n ander bloedverwant te erf, affekteer nie - (artikel 1(2)). 7 7 Dit sal die geval wees ongeag die bepalings van enige wet, die gemenereg of die gewoontereg, maar onderhewig aan die bepalings van die Wet op Intestate Erfopvolging en artikels 40(3) en 297 (1)(f) van die Kinderwet 38 van [Februarie 2011] [Uitgawe 21]

10 Hoofstuk Selfstudie Aktekursus - Deel Kind aanvaar as eie in ooreenstemming met gewoontereg 1 n Persoon wat nie n afstammeling kragtens die Wet op Intestate Erfopvolging is nie, maar wie, gedurende die leeftyd van die oorledene, deur die oorledene kragtens gewoontereg as sy of haar eie kind aanvaar is, 8 sal geag word - i) die afstammeling van die oorledene wat hom of haar as sy of haar eie kind aanvaar het, te wees; ii) nie die afstammeling te wees van sy of haar natuurlike ouer of ouers nie, behalwe in die geval waar die natuurlike ouer ook die ouer is wat daardie kind in ooreenstemming met die gewoontereg as sy of haar eie kind aanvaar het of ten tyde van aanvaarding van die kind getroud was met die ouer wat sodanige kind aanvaar het - (artikel 1(4)(eA) van die Wet op Intestate Erfopvolging). 2 Indien n persoon wat nie n afstammeling kragtens die Wet op Intestate Erfopvolging is nie, maar wat, gedurende die leeftyd van die oorledene, deur die oorledene as sy of haar eie kind aanvaar is in ooreenstemming met die gewoontereg 9, en wat geag word - die afstammeling van die oorledene te wees; of nie die afstammeling van sy of haar natuurlike ouer te wees nie, sal die oorledene geag word die voorouer van sodanige kind te wees; of nie die voorouer van sodanige kind te wees nie, na gelang van die geval - (artikel 1(5A) van die Wet op Intestate Erfopvolging) Afstanddoening indien langslewende gade ook geregtig is om te erf Indien n afstammeling 11 van die oorledene saam met die langslewende gade van die oorledene, geregtig is op n voordeel uit die intestate boedel en hierdie 8 Hierdie persoon vorm deel van die definisie van n afstammeling in artikel 1(a) van die Wet op Hervorming van Gewoonteregtelike Erfopvolging en Regulering van Verwante Aangeleenthede, 11 van Hierdie persoon (kind) vorm deel van die definisie van afstammeling in artikel 1(a) van die Wet op Hervorming van Gewoonteregtelike Erfopvolging en Regulering van Verwante Aangeleenthede, 11 van Artikel 1(4)(eA) en 1(5A) is ingevoeg deur die Wet op Hervorming van Gewoonteregtelike Erfopvolging en Regulering van Verwante Aangeleenthede, 11 van [Uitgawe 21] [Februarie 2011]

11 Intestate Erfopvolging Hoofstuk afstammeling van sy reg om sodanige voordeel te ontvang afstand doen, sal sodanige voordeel in die langslewende gade vestig - (artikel 1(6)) Onbevoegdheid of afstanddoening indien geen langslewende gade Indien n persoon - a) onbevoeg is om n erfgenaam in die intestate boedel van die oorledene te wees; of b) van sy reg om n erfgenaam in die intestate boedel van die oorledene te wees, afstand doen sal enige voordeel wat hy sou ontvang het a) indien hy nie sodanig onbevoeg was nie; of b) indien hy nie daarvan afstand gedoen het nie vererf asof a) hy nie sodanig onbevoeg was nie; of b) hy onmiddellik voor die dood van die oorledene gesterf het - (artikel 1(7)). Let wel dat hierdie vererwing onderhewig is aan die bepalings van artikel 1(6) soos uiteengesit in paragraaf 2.12 hierbo Vraag: vir verdeling is R ,00.[4] A sterf op 15 April 2008 intestaat. Wie sal bevoeg wees om te erf in die volgende gevalle en hoe sal sy boedel verdeel word: hy word oorleef deur sy vrou en drie kinders. Die huwelik was buite gemeenskap van goed en die balans beskikbaar vir verdeling is R ,00.[4] 1.2 hy was ongetroud en word oorleef deur sy vader, twee broers en twee susterskinders (sy suster het drie jaar gelede gesterf). Die balans beskikbaar 1.3 hy was buite gemeenskap van goed getroud en word oorleef deur sy vrou, een kind gebore uit die huwelik, n aangenome kind en n stiefkind (die kind van sy vrou uit haar vorige huwelik). Die balans beskikbaar vir verdeling is R ,00.[4] Antwoord 1.1: - Die langslewende gade sal R ,00 ontvang. Elke kind sal R70 000,00 ontvang.[4] Antwoord Uitgesluit n minderjarige of geestesongestelde afstammeling. [Februarie 2011] [Uitgawe 21]

12 Hoofstuk Selfstudie Aktekursus - Deel 3 A se vader sal 50% van sy boedel ontvang, dit is R ,00. A se twee broers sal elk R50 000,00 erf. Die twee kinders van A se suster sal elk R25 000,00 erf[4] Antwoord 1.3 Die langslewende gade sal R ,00 erf. Die kind uit die huwelik met die oorledene sal R ,00 erf. Die aangenome kind sal R ,00 erf.[4] Nota op vraag 1.3 Indien die partye binne gemeenskap van goed getroud was, sal die antwoord as volg wees, naamlik:- Die vrou sal geregtig wees op R ,00 wat bestaan uit:- R ,00 (50% van die boedel as gevolg van die gemeenskap van goed); en R ,00 (die R ,00 is groter as n kindsdeel) Die kind gebore uit die huwelik sowel as die aangenome kind sal beide geregtig wees op R57 500,00, synde die balans van die boedel (R ,00 - R ,00 = R ,00) gedeel deur twee. Die stiefkind is nie geregtig op enige iets nie Eksamenvrae oor Hoofstuk 12 Die kort vrae wat in hierdie hoofstuk gevra is, kom uit vorige jare se eksamenvraestelle. Vir diegene wat graag die vrae uit ou vraestelle wil nagaan, word die vrae hieronder gelys: Bladsy Vraag 8 (Deel 2) September 2008[12] Ook gevra in Vraag 11 (Deel 2) Mei 2007[12] Vraag 2 (Deel 1) September 2001[10] Vraag 2 (Deel 2) Mei 1998[12] [Uitgawe 21] [Februarie 2011]

DAT op hierdie (dag) dag van (maand) in die jaar Twee Duisend en... (jaar) (20.. )

DAT op hierdie (dag) dag van (maand) in die jaar Twee Duisend en... (jaar) (20.. ) Voorbeeld Huweliks Kontrak met die aanwasbedeleing Voorhuwelikse kontrak met aanwas Protokol Nr. VOORHUWELIKSE KONTRAK LAAT DIT HIERMEE BEKEND WEES DAT op hierdie (dag) dag van (maand) in die jaar Twee

Nadere informatie

Die Kleiner Wette. Werkstukke vir Hoofstukke 9-27 van DEEL 3. Hoofstuk 9 - Beskermingsmaatreëls vir Behuisingsverbruikers

Die Kleiner Wette. Werkstukke vir Hoofstukke 9-27 van DEEL 3. Hoofstuk 9 - Beskermingsmaatreëls vir Behuisingsverbruikers Die Kleiner Wette Werkstukke vir Hoofstukke 9-27 van DEEL 3 Hoofstuk 9 - Beskermingsmaatreëls vir Behuisingsverbruikers Vraag 4 (Deel 2) September 2012 [10] 4.1 Wat is die vereistes vir en wat moet uiteengesit

Nadere informatie

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA

DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA Rapporteerbaar DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA Saaknommer: 657/98 Insake die appèl van GF WESSELS NO Appellant en CJ DE JAGER NO JF PEYPER NO 1ste Respondent 2de Respondent HOF: Van Heerden WndHR,

Nadere informatie

ARBEIDSREG ABR214. T:

ARBEIDSREG ABR214. T: ARBEIDSREG ABR214 Lesing 13 Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes 130 van 1993 Hoofstuk 6 (par 6.1-6.8) in Du Plessis & Fouche Praktiese Gids tot die Arbeidsreg LexisNexis Butterworths:

Nadere informatie

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch 1 van 8 DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL Aangegaan deur en tussen Universiteit Stellenbosch (voorts na verwys as die Universiteit ) EN [NAAM EN VAN] Identiteitsnommer: (voorts na verwys as die werknemer

Nadere informatie

Dorpstigting. Werkstukke vir Hoofstuk 10. Paragraaf 1 - Agtergrond Aansoek om registrasie van algemene plan; en opening van n dorpsregister i i

Dorpstigting. Werkstukke vir Hoofstuk 10. Paragraaf 1 - Agtergrond Aansoek om registrasie van algemene plan; en opening van n dorpsregister i i Werkstukke vir Hoofstuk 10 Dorpstigting Totale getal punte uit hierdie hoofstuk gevra Sep 2009-0 Mei 2009-0 Sep 2008-11 Mei 2008-0 Sep 2007-0 Mei 2007-0 Sep 2006-0 Mei 2006-17 Sep 2005-0 Mei 2005-0 Sep

Nadere informatie

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem)

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: met adres te: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) EN met adres te: (hierna die WERKNEMER

Nadere informatie

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande.

Verlof 251 A. OORSIG. Die aantal dae wat n werknemer gewoonlik in ses weke sou gewerk het binne n siklus van 36 maande. Verlof 251 HOOFSTUK 12 Verlof A. OORSIG Verlof is n diensvoordeel waarop n personeellid geregtig is. Die werkgewer het egter die reg om te bepaal wanneer verlof geneem mag word. Die saak van Jardine v

Nadere informatie

Egskeidingskontrolelys vir Lede

Egskeidingskontrolelys vir Lede Egskeidingskontrolelys vir Lede Die hantering van pensioenbelange in egskeidingskikkings Die Algemene Wysigingswet op Finansiële Dienste en die Wysigingswet op Inkomstewette van 2008 Sedert die afkondiging

Nadere informatie

Pragtige Koningin Ester

Pragtige Koningin Ester Bybel vir Kinders bied aan Pragtige Koningin Ester Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Vertaal deur: Gert Badenhorst Aangepas deur: Ruth Klassen Storie 30 van 60 www.m1914.org Bible

Nadere informatie

WAT IS DIE VOLGORDE VAN DIE VERLOSSINGSERVARING?

WAT IS DIE VOLGORDE VAN DIE VERLOSSINGSERVARING? WAT IS DIE VOLGORDE VAN DIE VERLOSSINGSERVARING? Daar is geen chronologiese volgorde nie. Daar is egter wel n logiese volgorde. # 1 Bekering Bekering, Regverdigmaking, Wedergeboorte Aanneming, Heiligmaking......alles

Nadere informatie

Paulus kritiseer sy tyd se manier

Paulus kritiseer sy tyd se manier . Datum: 25 Mei 2011 Oorspronklike artikel in Beeld. Kyk ook: - Vrouens en Hoede ********** Paulus kritiseer sy tyd se manier Paulus beveel nie die vroue om aan hul mans onderdanig te wees nie, hy kritiseer

Nadere informatie

GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS

GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS 2011 GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS INSTRUKSIES AAN ONDERWYSERS 1. Daar is makliker en moeiliker items. 2. Die voorbeelditems is so saamgestel dat leerders hulself kan

Nadere informatie

Hierdie is die tweede uitgawe van ons nuusbrief oor Testamente en Boedel Beplanning.

Hierdie is die tweede uitgawe van ons nuusbrief oor Testamente en Boedel Beplanning. Reg. 1999/016368/21 Saica Reg. No. 00246393 3 Judy Place, Cnr Shannon & Clew Roads, Monument, Krugersdorp P.O. Box 367 Paardekraal 1752 Tel: (011) 955-5112 Fax: (011) 955-5112 E-Mail: albertus@vbrakel.co.za

Nadere informatie

AANSOEK OM STUDIELENING

AANSOEK OM STUDIELENING AANSOEK OM STUDIELENING 1. PERSOONLIKE INLIGTING VAN AANSOEKER (STUDENT) Vul asseblief volledig in waar van toepassing Van: Volle naam: Geboortedatum: ID Nommer: Is u 'n Suid-Afrikaanse burger? JA Huistaal:

Nadere informatie

Gemeenskap. Wat is n gemeenskap? n Gemeenskap het n hoof/hoof?

Gemeenskap. Wat is n gemeenskap? n Gemeenskap het n hoof/hoof? Gemeenskap Wat is n gemeenskap? Die woord gemeenskap dui n intieme verband tussen mense aan. Mense wat deel aan iets, maar dit wat hulle deel is baie besonders. Uit die Grieks is die woord vir gemeenskap

Nadere informatie

Sê maar jy word voor die keuse gestel om een van die volgende getalle as geld in Rand te ontvang, watter een sal jy kies?

Sê maar jy word voor die keuse gestel om een van die volgende getalle as geld in Rand te ontvang, watter een sal jy kies? VERGELYK en RANGSKIK GETALLE Om vergelykings te tref tussen verskillende dinge is n vaardigheid waarmee ons almal gebore word. Dit begin vroeg-vroeg al wanneer ons verskillende tipes speelgoed met mekaar

Nadere informatie

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra SKRIFLESING: Romeine 12:1-8 TEKS: Romeine 12:1-2 HK 49 TEMA: Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra Psalm 103 : 10, 11 Skrifberyming 28 (10-1) : 1, 2 Psalm 119 : 11 Skrifberyming 78 (13-3)

Nadere informatie

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR GRAAD 10: PROEFVRAESTEL EKSAMEN 2006 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 Tyd: 2 uur 100 punte LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 1. Hierdie vraestel bestaan

Nadere informatie

TEKS: Johannes 1:12-13 HK 13. God maak ons Sy kinders deur Sy eie Seun

TEKS: Johannes 1:12-13 HK 13. God maak ons Sy kinders deur Sy eie Seun SKRIFLESING: Johannes 1:1-18 TEKS: Johannes 1:12-13 HK 13 TEMA: God maak ons Sy kinders deur Sy eie Seun Psalm 45 : 1, 2, 3 Psalm 72 : 6 Skrifberyming 33 (2-4) : 1 Skrifberyming 78 (13-3) 2 Dat ons kinders

Nadere informatie

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar.

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. DIE OLD MUTUAL INVEST BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. BELASTINGVRYE PLAN Dink net hoeveel gemoedsrus n belegging jou kan gee wat jou toelaat om vir jou drome en doelwitte te

Nadere informatie

Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse

Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse Besonderhede van afhanklikes - Aftree/Pensioenfondse Lees asseblief die volgende inligting noukeurig voordat u hierdie vorm invul Sanlam oorweeg 'n doodseis. Die lid wat gesterf het, was lid van 'n aftreefonds

Nadere informatie

JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL

JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL JOHANNES 19:26-27 NAGMAAL Votum en seën Psalm 118 : 2 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1933/53) Psalm 4 : 3 Gebed Skriflesing: Johannes 19:17-27 (AV 1933/53) Teks: Johannes 19:26-27

Nadere informatie

2. Die skepping van die mens

2. Die skepping van die mens 2. Die skepping van die mens Génesis 1: 26 en 2: 7-25 Die mens as beelddraer van God Die bestaan en doel van die mens rus in God se skepping. Alleen omdat die mens skepsel van God is, is hy ook beelddraer

Nadere informatie

Probleemoplossing Skryf van Getallesinne:

Probleemoplossing Skryf van Getallesinne: n Getallesin bestaan altyd uit die volgende: 1. Syfers of getalle; bv. 23; 567; 3,245; ens. 2. Bewerkingsteken; bv. 3. Verwantskap teken; bv. Getallesinne Ons kry twee soorte getallesinne: 1. Oop getallesin

Nadere informatie

Jesaja sien die Toekoms

Jesaja sien die Toekoms Bybel vir Kinders bied aan Jesaja sien die Toekoms Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Jonathan Hay Aangepas deur: Mary-Anne S. Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer )

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER Afdeling A: BESONDERHEDE VAN DIENS 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) Van :... Voorname:.. ID-nommer: Woonadres:.. Tel.no.:.. Naasbestaande:..

Nadere informatie

Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema

Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema Aansoekvorm vir die Sertifisering van Plase Voltooi en teken hierdie vorm asb. om aansoek te doen vir deelname aan die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema. Die

Nadere informatie

Sentraalbeplande stelsel

Sentraalbeplande stelsel Hoofstuk 1: Ekonomiese stelsels 1 Definisie van die konsep Ekonomiese stelsel: n Ekonomiese stelsel kan beskryf word as die manier waarop besluite geneem word oor: Hoe produksiefaktore / hulpbronne (kapitaal,

Nadere informatie

Hoofstuk 11- Desibelstelsel

Hoofstuk 11- Desibelstelsel Hoofstuk 11- Desibelstelsel In amateurradio gebruik ons dikwels drywingsverhoudings. Byvoorbeeld: die wins van n versterker is die verhouding van sy uitsetkrag tot sy insetkrag. Hierdie verhouding kan

Nadere informatie

SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE

SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE CK97/44692/23 SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE SNIPPER-SNIP KLEUTERSKOOL EN CRÈCHE Sandrastraat 585, Garsfontein x 11. Tel. 012 998 6679 E-pos: snipper@8tamail.com Carla van Zyl: 0833203390 en...(hierna

Nadere informatie

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as :

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : ERF : GELEë : GROOT : GEHOU KRAGTENS : aangebied sal word

Nadere informatie

Hoe om die geboorte van jou kind te registreer

Hoe om die geboorte van jou kind te registreer Hoe om die geboorte van jou kind te registreer Hallo, Katrina. Baie geluk met jou nuwe babatjie! Sy s pragtig. ELKE KIND MOET N GEBOORTESERTIFIKAAT HÊ! BESOEK DIE MINISTERIE VAN BINNELANDSE SAKE EN IMMIGRASIE

Nadere informatie

Hoofstuk D1 HUURPAG. Afdeling A: Huurpag met betrekking tot die Wet op Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, No.4 van 1984

Hoofstuk D1 HUURPAG. Afdeling A: Huurpag met betrekking tot die Wet op Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, No.4 van 1984 Hoofstuk D1 HUURPAG bladsy Afdeling A: Huurpag met betrekking tot die Wet op Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, No.4 van 1984 1. Inleiding 1 2. Registrasie van Huurpag 2 3. Oordrag van Huurpag 2 4. Omskepping

Nadere informatie

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en SWANGERSKAPBELEID Hoërskool McLachlan en sy beheerliggaam erken die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika, Wet 108 van 1996 (hierna die Grondwet ); die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (hierna

Nadere informatie

HOOFSTUK 9 Regspleging

HOOFSTUK 9 Regspleging HOOFSTUK 9 Regspleging Artikel 78 - Die Regbank (1) Die regterlike gesag berus by die howe van Namibië wat bestaan uit: (a) n Hoogste Hof van Namibië (b) n Hoërhof van Namibië (c) Laerhowe van Namibië

Nadere informatie

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS emcon Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS - 1 - HIERDIE OOREENKOMS opgestel en aangegaan deur en tussen Naam van Verhuurder Hierna die VERHUURDER genoem wie se adres die volgende is: EN Naam van Huurder 1.

Nadere informatie

TAAK 3: BEVOLKINGSTRUKTUUR (BL )

TAAK 3: BEVOLKINGSTRUKTUUR (BL ) Monaco Mongolië TAAK 3: BEVOLKINGSTRUKTUUR (BL.158-164) VRAAG 1: WAT DUI DIE GEBOORTESYFER EN STERFTESYFER VAN N LAND VIR ONS AAN? Die geboortesyfer dui die aantal geboortes per 1000 mense per jaar aan.

Nadere informatie

FAKTORE EN VEELVOUDE

FAKTORE EN VEELVOUDE FAKTORE EN VEELVOUDE Ons gaan nou na n paar stukkies teorie kyk in verband met Natuurlike- en Telgetalle. Voltooi: 3 X 1 = 3 X 2 = 3 X 3 = 3 X 4 = 3 X 5 = Ons sê dus dat 3, 6, 9, 12 en 15 VEELVOUDE is

Nadere informatie

Inleiding Tot Die Jagluiperd

Inleiding Tot Die Jagluiperd Les Plan Een Inleiding Tot Die Jagluiperd KRITIEKE UITKOMSTE KU #1: KU #2: KU #3: Identifiseer en los probleme op en maak besluite deur van kritieke en vindingryke denke gebruik te maak. Werk effektief

Nadere informatie

BTW. Werkstukke vir Hoofstuk 4 - DEEL 3

BTW. Werkstukke vir Hoofstuk 4 - DEEL 3 Werkstukke vir Hoofstuk 4 - DEEL 3 BTW Totale getal punte uit hoofstuk 4, BTW en hoofstuk 5, Hereregte, gevra Sep 2009-10 Mei 2009-0 Sep 2008-33 Mei 2008-2 Sep 2007-2 Mei 2007-6 Sep 2006-21 Mei 2006-6

Nadere informatie

AANBOD OM TE KOOP AAN. F J D TRUST IT2390/1995 Hierin verteenwoordig deur FRANCOIS JOSEPHUS DERCKSEN (hierna genoem die Verkoper)

AANBOD OM TE KOOP AAN. F J D TRUST IT2390/1995 Hierin verteenwoordig deur FRANCOIS JOSEPHUS DERCKSEN (hierna genoem die Verkoper) AANBOD OM TE KOOP AAN F J D TRUST IT2390/1995 Hierin verteenwoordig deur FRANCOIS JOSEPHUS DERCKSEN (hierna genoem die Verkoper) en Hierin verteenwoordig deur (hierna genoem die Koper) NADEMAAL die Ontwikkelaar

Nadere informatie

DIE VLEUELS VAN GEBED (9)

DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) Jan van der Watt Dankie Here! Dankie sê is om jou skuld te betaal. In die tyd van die Bybel was dankie sê iets anders as vandag. Vandag is dankie n woord

Nadere informatie

RESPECT 4 U. L e s 4. Populêre idees verduidelik oor wat ʼn man/seun of ʼn vrou/meisie is en hoe hierdie idees problematies kan wees

RESPECT 4 U. L e s 4. Populêre idees verduidelik oor wat ʼn man/seun of ʼn vrou/meisie is en hoe hierdie idees problematies kan wees L e s 4 Wat is geslag? Gedurende hierdie les sal jy: Populêre idees verduidelik oor wat ʼn man/seun of ʼn vrou/meisie is en hoe hierdie idees problematies kan wees Die verskil tussen seks as n biologiese

Nadere informatie

Jesus - Die Grootste Geskenk van Alle Tye - Reformation Society

Jesus - Die Grootste Geskenk van Alle Tye - Reformation Society "Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het." Johannes

Nadere informatie

Die Groot Geloofswoordeboek: Liefde

Die Groot Geloofswoordeboek: Liefde Die Groot Geloofswoordeboek: Liefde Die Groot Geloofswoordeboek: Liefde Liefde (*God) Liefde is een van die kernwoorde van die Bybel, maar miskien juis daarom een van die mees misbruikte woorde. In ons

Nadere informatie

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege BELEIDSDOKUMENT Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege 2 Eksamenvraestelle Eksaminator. 1. Dit is die verantwoordelikheid van die eksaminator om toe te sien dat elke lid van die departement die konsepvraestel

Nadere informatie

Die verhuurder verleen aan die huurder die eerste opsie om die kontrak te hernu vir n verdere termyn.

Die verhuurder verleen aan die huurder die eerste opsie om die kontrak te hernu vir n verdere termyn. HUURKONTRAK Aangegaan deur en tussen ------------------------------------------------------------------------------------------- Hierna genoem die VERHUURDER aan die een kant En ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

23. Reëls vir die pad die padgebruikers

23. Reëls vir die pad die padgebruikers 23. Reëls vir die pad die padgebruikers Oorhoofse tema Die Here is saam met ons op pad. As die Padmaker het Hy vir ons tien padreëls of lewensreëls gegee sodat ons elke dag daarvolgens kan leef. Die eerste

Nadere informatie

Les 7: Uitdagings vir die Suid-Afrikaanse ekonomie

Les 7: Uitdagings vir die Suid-Afrikaanse ekonomie Les 7: Uitdagings vir die Suid-Afrikaanse ekonomie Lees die volgende stuk aandagtig deur en beantwoord die vrae: hierdie mense is woonagtig in ses lande naamlik China, Indië, die VSA, Indonesië, Brasilië

Nadere informatie

INTERMEDIÊRE FASE GRAAD 6 NOVEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 MEMORANDUM

INTERMEDIÊRE FASE GRAAD 6 NOVEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 MEMORANDUM INTERMEDIÊRE FASE GRAAD 6 NOVEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 MEMORANDUM PUNTE: 40 Hierdie memorandum bestaan uit 7 bladsye. 2 AFRIKAANS HUISTAAL V2 (NOVEMBER 2014) AFDELING A: LEESBEGRIP WENKE VIR NASIEN

Nadere informatie

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2 Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2 Eksaminator: Mnr. D. Koen Tyd: 2 UUR Moderators: Mnr. T. Scholtz Totaal: [100] Me. M. Muller November 2014 Me.

Nadere informatie

Hereregte. Werkstukke vir Hoofstuk 5 - DEEL 3. Paragraaf 2 - Bedrag hereregte betaalbaar. Sien die puntetoekenning in die vorige werkstuk

Hereregte. Werkstukke vir Hoofstuk 5 - DEEL 3. Paragraaf 2 - Bedrag hereregte betaalbaar. Sien die puntetoekenning in die vorige werkstuk Werkstukke vir Hoofstuk 5 - DEEL 3 Hereregte Sien die puntetoekenning in die vorige werkstuk Paragraaf 1 - Definisies Vraag 11 (Deel 2) September 2002 [4] A verleen op 5 Junie 1999 n opsie aan B vir 5

Nadere informatie

Hoe om Jou Kind se Van te Verander

Hoe om Jou Kind se Van te Verander Hoe om Jou Kind se Van te Verander 1 Hoe om n kind se van te verander As die geboorte van n kind geregistreer word, kry die kind óf die pa óf die ma se van, afhangend van die omstandighede. Die van word

Nadere informatie

Preektema: Die doop is n genadedaad van God aan sondaarmense.

Preektema: Die doop is n genadedaad van God aan sondaarmense. 1 Preektema: Die doop is n genadedaad van God aan sondaarmense. Vooraf sang Lied 241:1,2; Nuwe Sb: God spreek deur sy Seun vers 1,2 (Mel Lied 271) Intreelied: Lied 151:1,2 Votum Seëngroet Lofsang: Lied

Nadere informatie

Prysvorming deur vraag en aanbod

Prysvorming deur vraag en aanbod OpenStax-CNX module: m25226 1 Prysvorming deur vraag en aanbod Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Nadere informatie

Preek 1 oor gesag (vyfde gebod)

Preek 1 oor gesag (vyfde gebod) 1 Preek 1 oor gesag (vyfde gebod) (Preek gelewer tydens gesamentlike erediens van Geref. Kerke Welkom en Welkom-Noord op Sondag 6 Augustus 2017) Prediker: Ds JL van der Schyff Voor die erediens Sing: Lied

Nadere informatie

INLIGTINGSTUK VRAE EN ANTWOORDE

INLIGTINGSTUK VRAE EN ANTWOORDE ** Bylae D ** INLIGTINGSTUK VRAE EN ANTWOORDE Hierdie inligtingstuk kan u help om n ingeligte besluit rakende die omvang van u sterftedekking te maak. U is welkom om met u finansiële adviseur en/of die

Nadere informatie

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22

BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22 1 BYBELSTUDIE GROEI IN DIE GEES LES 22 Die sekerheid dat jy 'n kind van God is, is nie die einde van die pad nie maar die begin daarvan. Nou word dit moontlik om as gelowiges te groei. Maar waarheen lei

Nadere informatie

15. Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe Filippense 3:20-21 en Johannes 5:24

15. Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe Filippense 3:20-21 en Johannes 5:24 1 15. Ek glo aan die opstanding en die ewige lewe Filippense 3:20-21 en Johannes 5:24 Tema Wanneer jy in Jesus glo, eindig jou lewe nie op die dag wanneer jy doodgaan nie. Jy sal uit die dood opstaan en

Nadere informatie

BYBELSTUDIE OPENBARING LES 4 HOOFSTUK 1:9-13.

BYBELSTUDIE OPENBARING LES 4 HOOFSTUK 1:9-13. 1 BYBELSTUDIE OPENBARING LES 4 HOOFSTUK 1:9-13. Openbaring 1:1-8: In die eerste verse vind ons die oorsprong van die boek Openbaring: God self! Hy het dit aan Jesus Christus gegee om dit verder deur te

Nadere informatie

Gids oor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone

Gids oor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone Gids oor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone Gender Research & Advocacy Project Legal Assistance Centre Namibia 2009 Gids oor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone 1

Nadere informatie

12. Ek glo in die Heilige Gees Johannes 16:5-7, 12-15

12. Ek glo in die Heilige Gees Johannes 16:5-7, 12-15 1 12. Ek glo in die Heilige Gees Johannes 16:5-7, 12-15 Tema Jesus het die Heilige Gees gestuur om ons te help. Agtergrond en interpretasie Hierdie ontmoeting sluit by die voriges aan. Een artikel van

Nadere informatie

OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN :

OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN : OPSIE-OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN : MAGNIFICENT MILE TRADING 73 (PTY) LIMITED REGISTRASIENOMMER 2003/006953/07 hierin verteenwoordig deur PIETER HENDRIK VAN STADEN in sy hoedanigheid as Direkteur

Nadere informatie

KRUGER R, et BLOEM WND R BLOEM, WND R. [1] Hierdie is n hersiening. Volgens die oorkonde was die

KRUGER R, et BLOEM WND R BLOEM, WND R. [1] Hierdie is n hersiening. Volgens die oorkonde was die IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID AFRIKA (ORANJE VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING) In die saak tussen: Hersiening Nr. : 368/2007 DIE STAAT en OLEHILE HERCULUS MATSHEKA CORAM: KRUGER R, et BLOEM WND R UITSPRAAK:

Nadere informatie

Uittree-annuïteit en Bewaringsfondse

Uittree-annuïteit en Bewaringsfondse FLITSFEIT Februarie 2014 FLITS 2 Cumulus Echo Uittree-annuïteit en Bewaringsfondse NUWE BESIGHEID EN OMSKAKELINGS Omskakelings vanaf Legacy na Cumulus Echo Gee universele en ander ou generasie (Legacy)

Nadere informatie

6. Ek glo in Jesus Christus Johannes 3:16-18 en Matteus 1:18-25

6. Ek glo in Jesus Christus Johannes 3:16-18 en Matteus 1:18-25 1 6. Ek glo in Jesus Christus Johannes 3:16-18 en Matteus 1:18-25 Tema Ons glo in Jesus Christus, die God-mens, ons Here wat ons verlos. Agtergrond en interpretasie Ons is besig om oor die Apostoliese

Nadere informatie

Pretoria- 14 Augustus 2011

Pretoria- 14 Augustus 2011 1 Skriflesing: Prediker 3:1-15 Teks: Prediker 3:1-2a Sing- Ps.118:1,2; Ps.64:1,6,7; Ps. 104:1,12; Ps. 31:1,12 Broeder en suster- Ons lewe mag vir ons lyk soos n groot legkaart, waar ek baie keer voel dat

Nadere informatie

Les Plan Twee. Habitats

Les Plan Twee. Habitats Les Plan Twee Habitats KRITIEKE UITKOMSTE KU #1: Identifiseer en los probleme op op 'n manier wat getuig daarvan dat kritieke en vindingryke denke gebruik is om verantwoordelike besluite te neem. KU #7:

Nadere informatie

Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word.

Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word. Bladsy 1/5 Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word. Baie geluk en dankie dat julle dit oorweeg om hierdie spesiale verbintenis deur Ruimsig Gemeente te laat hanteer. Dit is Ruimsig

Nadere informatie

Evalueringsvorm: Is jou kind reg vir lees? Stel jou kind belang in lees en boeke? Ja / nee

Evalueringsvorm: Is jou kind reg vir lees? Stel jou kind belang in lees en boeke? Ja / nee Kinderwerf.co.za leesprodukte (2014) Evalueringsvorm Meer inligting Gratis diftongkaart Evalueringsvorm: Is jou kind reg vir lees? Beantwoord die volgende vrae om te kyk of die leesmateriaal op julle van

Nadere informatie

6 tellers en noemers bymekaarbring en van mekaar skei.

6 tellers en noemers bymekaarbring en van mekaar skei. Vereenvoudiging van veeltermige eksponensiële uitdrukkings As jy die volgende breuk kry: dan weet jy mos dat jy n KGV moet kry, sodat beide die getalle onder die lyn dieselfde sal wees Die twee breuke

Nadere informatie

Die Kerk se Geboorte

Die Kerk se Geboorte Bybel vir Kinders bied aan Die Kerk se Geboorte Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Janie Forest Vertaal deur: Gert Badenhorst Aangepas deur: Ruth Klassen Storie 55 van 60 www.m1914.org Bible for

Nadere informatie

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan b meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een

Nadere informatie

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS

Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS Dokumentnommer: HUUROOREENKOMS - 1 - HIERDIE OOREENKOMS is opgestel en aangegaan deur en tussen (naam van verhuurder) (hierna die VERHUURDER genoem), wie se adres soos volg is: EN (naam van huurder) HUURDER

Nadere informatie

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Algemene Sinode 1998/2003 Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd

Nadere informatie

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN Beheerliggaamvoorsitter Skoolhoof 1 Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID Hoërskool Swartland (hierna die skool ) en sy beheerliggaam

Nadere informatie

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING INLEIDING 1. Die doel van hierdie dokument is om riglyne te verskaf aan mineraalreghouers wat die wettige houers van 'n

Nadere informatie

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003 A B C Toekenning 15 Februarie 2003 VEREISTES Die jeuglid / volwasselid moet die nodige vereiste punte behaal soos in die tabel hieronder uiteengesit. Daar is vir beide jeuglede en volwasselede n punte

Nadere informatie

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een

Nadere informatie

1 Johannes 5: /03/2014

1 Johannes 5: /03/2014 1 Johannes 5:9-12 23/03/2014 Iets wat ek seker is julle al baie gehoor het, is, ken jou status. En dis presies waaroor ek ook vanoggend met julle wil praat oor - ken jou status Ek dink nie enige iemand

Nadere informatie

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76:

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76: -445- BYLAAG 11 Artikel 73 tot 82 en 117(e) van die Wet op Korrektiewe Dienste (wet 111 van 1998) Funksionering van die nuwe Korrektiewe toesig- en Paroolraad Artikel 73: - n gevonniste gevangene bly in

Nadere informatie

QUEENS HIGH SCHOOL AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 10 1 ½ UUR MAART 2009 PUNTE : 60 EKSAMINATOR MEV. N. VAN ZYL MODERATOR MNR. D.E.

QUEENS HIGH SCHOOL AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 10 1 ½ UUR MAART 2009 PUNTE : 60 EKSAMINATOR MEV. N. VAN ZYL MODERATOR MNR. D.E. QUEENS HIGH SCHOOL AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 10 1 ½ UUR MAART 2009 PUNTE : 60 EKSAMINATOR MEV. N. VAN ZYL MODERATOR MNR. D.E. LAST INSTRUKSIES: Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye. Volg

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK

MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK MEMORANDUM VAN HUURKONTRAK AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN LUTZ TRUST (Trust Nr IT4694/95) (hierin verteenwoordig deur DANIEL JAKOBUS LUTZ, in sy hoedanigheid as Trustee (hierna die Verhuurder genoem) en Volle

Nadere informatie

INLIGTINGSDOKUMENT: HOE OM GRONDEISE TE HANTEER

INLIGTINGSDOKUMENT: HOE OM GRONDEISE TE HANTEER INLIGTINGSDOKUMENT: HOE OM GRONDEISE TE HANTEER Daar is twee tipes eise wat teen grond ingestel kan word, naamlik n restitusie-eis of n huurarbeider-eis. Huurarbeider-eise is grootliks beperk tot twee

Nadere informatie

Goeie Konings, Slegte Konings

Goeie Konings, Slegte Konings Bybel vir Kinders bied aan Goeie Konings, Slegte Konings Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Lazarus Aangepas deur: Ruth Klassen Vertaal deur: Yvonne Kriel Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

Foto-redigering vir sun.ac.za

Foto-redigering vir sun.ac.za Foto-redigering vir sun.ac.za Foto s is ʼn baie kragtige bemarkingsinstrument. Ons het oor die afgelope paar jaar nuusberigfoto s op ʼn sekere manier hanteer, maar dit is tyd vir vernuwing om die webwerf

Nadere informatie

Skriflesing: 1 Johannes 3 Teks: 1 Johannes 3:1a,2a,14,24 Sing- Ps. 9:1,7; Ps. 61:1,2; Ps. 61:3,4; Ps. 23:3; Ps Sb 33:1,3

Skriflesing: 1 Johannes 3 Teks: 1 Johannes 3:1a,2a,14,24 Sing- Ps. 9:1,7; Ps. 61:1,2; Ps. 61:3,4; Ps. 23:3; Ps Sb 33:1,3 1 Skriflesing: 1 Johannes 3 Teks: 1 Johannes 3:1a,2a,14,24 Sing- Ps. 9:1,7; Ps. 61:1,2; Ps. 61:3,4; Ps. 23:3; Ps. 116... Sb 33:1,3 1 Johannes 3 1Jn 3:1 Kyk wat n groot liefde die Vader aan ons bewys het,

Nadere informatie

Hoe om die geboorte van n kind te registreer

Hoe om die geboorte van n kind te registreer Hoe om die geboorte van n kind te registreer Dit is baie belangrik om jou kind se geboorte te registreer. Hierdie boekie sal jou sê ffhoekom dit belangrik is om jou kind se geboorte te registreer ffhoe

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING

REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING 1. NAAM Die naam van die vereniging is die Administratiewe Personeelvereniging (hierna genoem "die Vereniging") van die Universiteit van Stellenbosch

Nadere informatie

Psalm 91:4, Die Bybel vir almal

Psalm 91:4, Die Bybel vir almal Wanneer ons lewens in gevaar is Die Here sal jou beskerm soos n hen haar kuikens onder haar vlerke beskerm, Hy bly dieselfde, Hy sal vir jou wees soos n skild, soos n sterk muur om n stad. Psalm 91:4,

Nadere informatie

Ontwikkeling van die luistersiklus. n Hulpmiddel

Ontwikkeling van die luistersiklus. n Hulpmiddel Ontwikkeling van die luistersiklus n Hulpmiddel 3 4 Basiese gebruik 5 Vir gemeentes Vir groepe Die luistersiklus gee struktuur aan ons gesprek: Dit is n handvatsel om aan vas te hou. 6. Vir gesprekke met

Nadere informatie

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Die graad 9-leerders moet op 22 September 2017 hul finale vakkeuse vir hul VOO-fase (Verdere Onderrig en Opleiding) in hul hoërskoolloopbaan maak.

Nadere informatie

RESPECT 4 U. L e s 1 5. Bespreek hoe om n behulpsame, ondersteunende vriend/vriendin te wees waar geweld is of mag plaas vind

RESPECT 4 U. L e s 1 5. Bespreek hoe om n behulpsame, ondersteunende vriend/vriendin te wees waar geweld is of mag plaas vind L e s 1 5 Verantwoordelikheid en hoe om Hulp te kry Gedurende hierdie les sal jy: Bespreek hoe om n behulpsame, ondersteunende vriend/vriendin te wees waar geweld is of mag plaas vind Erken wanneer die

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 AFRIKAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL V2 NOVEMBER 2013 PUNTE: 80 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye. Afrikaans Tweede Addisionele Taal/V2 2 DBE/November

Nadere informatie

Lees en Leesgereedheid

Lees en Leesgereedheid Lees en Leesgereedheid Leesgereedheid Dit is belangrik dat voordat met formele lees begin word om seker te maak dat u kind wel leesgereed is. Visuele en ouditiewe diskriminasie speel n uiters belangrike

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID Dokumentnommer IS 1003 Dokumentnaam Dokumenttipe Koördinerende UBK-lid Kontak Status Goedgekeur deur Beleid oor die Lisensiëring en Bewaring van Sagteware Ondernemingsbeleid

Nadere informatie

Preek Romeine 1:16-17

Preek Romeine 1:16-17 1 Preek Romeine 1:16-17 (Preek gelewer tydens erediens in Welkom-Noord op Sondag 19 Februarie2017) Prediker: Ds JL van der Schyff Voor die erediens Sing: Lied 255:1,2,3 Sing: Psalm 119-1:39 Sing: Psalm

Nadere informatie

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 12 VRAESTEL 2

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 12 VRAESTEL 2 Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 12 VRAESTEL 2 Eksaminator: Mnr. D. Koen Tyd: 2½ UUR Moderators: Mnr. T. Scholtz Totaal: [100] Me. M. Muller Mei 2015 Me.

Nadere informatie

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 10 EN 11 Toets 5: Diversiteit van diere in Suid-Afrika en biogeografie

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 10 EN 11 Toets 5: Diversiteit van diere in Suid-Afrika en biogeografie KLASTOETS GRAAD 11 LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 10 EN 11 Toets 5: Diversiteit van diere in Suid-Afrika en biogeografie PUNTE: 40 TYD: 1 uur INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Beantwoord AL die vrae. 2. Nommer

Nadere informatie