HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST Artikel 1 Definities In onderhavige overeenkomst en de daarbij horende bijlagen zal onder de navolgende begrippen tenzij specifiek anders overeengekomen, het volgende worden verstaan: Booker25: de softwaretool ten behoeve van de verhuur van vergaderruimten en parkeerplaatsen zoals door Leverancier aangeboden aan Afnemers als SaaS (software as a service) applicatie. De door Afnemer afgenomen omvang van Booker25 is opgenomen in Bijlage 1 van deze Overeenkomst. Diensten: de door Leverancier aangeboden dienstverlening zoals overeengekomen met de Afnemer. Gebruiker: personen die door Afnemer gemachtigd zijn Booker25 te gebruiken en/of personen die zichzelf online aanmelden als gebruiker waarvan het gebruik door Leverancier per is bevestigd. Hoofdgebruiker: medewerkers van Afnemer welke gebruik maken van Booker25. Officiële Feestdagen: officieel in Nederland erkende feestdagen. Onderhoud: adaptief, correctief of preventief onderhoud, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Overeenkomst. Overeenkomst: onderhavig document inclusief de daarbij behorende bijlagen. Verder ook aan te duiden met deze Overeenkomst. Proefperiode: eenmalig aaneengesloten tijdsvak van 30 dagen waarbinnen de Afnemer toegang verkrijgt tot Booker25 conform de voorwaarden als opgenomen in artikel 3 van deze Overeenkomst. Werkdag: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en Officiële Feestdagen tussen en Central European Time (CET). Wijzigingsverzoek: verzoek om een verandering in de functionaliteit van Booker25. Artikel 2 Onderwerp van deze overeenkomst 2.1 Leverancier zal Booker25, op afstand ter beschikking stellen aan Afnemer (door gebruikmaking van het internet), zonder dat aan Afnemer een fysieke drager wordt verstrekt (een zogenoemde Saas-dienst). In deze Overeenkomst is bepaalde onder welke voorwaarden aan Afnemer de online toegang wordt verstrekt tot Booker In deze Overeenkomst is tevens omschreven onder welke voorwaarden Leverancier Onderhoud, technische support en trainingen aanbiedt ten aanzien van Booker25. Artikel 3 Proefperiode van 30 dagen 3.1 Afnemer kan gedurende een eenmalige Proefperiode van 30 dagen toegang verkrijgen tot Booker25 - zoals bedoeld in deze Overeenkomst - zonder dat Afnemer hiervoor een vergoeding verschuldigd is. 3.2 De Proefperiode vangt aan op de dag van acceptatie van deze Overeenkomst en eindigt van rechtswege op de dertigste dag na de acceptatie van deze Overeenkomst of op de dag waarop Afnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de Proefperiode te willen beëindigen. Het eindmoment van de Proefperiode is het moment van de in de vorige volzin weergegeven opties, welke zich als eerste voordoet. 3.3 De Proefperiode kan eenmalig door Afnemer worden genoten in een aaneensluitende duur van 30 dagen. Indien de Proefperiode van Afnemer eerder eindigt dan na dertig dagen kan voor de resterende duur niet op een later moment een volgende Proefperiode worden afgenomen. Paraaf Booker25 Pagina 1 van 10 Paraaf Klant

2 3.4 Alle gegevens, data en/of andersoortige instellingen die Afnemer gedurende de Proefperiode invoert, instelt dan wel anderszins aanpast of ingeeft in Booker25, zullen na de Proefperiode permanent verloren gaan tenzij Afnemer voor het einde van de Proefperiode schriftelijk kenbaar maakt een overeenkomst te willen aangaan met Leverancier en Afnemer deze Overeenkomst de overeenkomst met Leverancier binnen 30 dagen na het verstrijken van de Proefperiode heeft ondertekend. 3.5 Gedurende de Proefperiode zijn de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht, tenzij de aard van de bepaling zich verzet tegen de toepasselijkheid hiervan. Artikel 4 Toegang tot Booker Leverancier verleent aan Afnemer het recht van toegang tot Booker25 zoals omschreven in Bijlage 1 van deze Overeenkomst. In Bijlage 1 kunnen eveneens voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van het aantal Gebruikers bij de Afnemer en het aantal verschillende soorten Gebruikers. 4.2 Om toegang te verkrijgen tot Booker25 zal Leverancier aan Afnemer de benodigde gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) verstrekken. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarde mag deze informatie door Afnemer en/of één van haar Hoofdgebruikers en/of Gebruikers verspreid worden aan derden. Indien een bepaalde Gebruiker geen gebruik meer maakt van de afgenomen toegang tot Booker25 kan Afnemer een verzoek indienen bij Leverancier om de betreffende Gebruiker te laten vervangen door een derde. Het is niet mogelijk om het aantal afgenomen Gebruikers gedurende de looptijd van deze Overeenkomst naar beneden bij te stellen of te delen dan wel gelijktijdig te laten gebruiken door meerdere personen. 4.3 Leverancier is gerechtigd de toegewezen gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoorden te wijzigen. Afnemer behandelt de gebruikersna(a)m(en en wachtwoord(en) vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personen kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van de gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Leverancier. 4.4 Indien Afnemer niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, hieronder begrepen, doch niet uitsluitend, het betalen van de voor de in deze Overeenkomst beschreven diensten verschuldigde vergoedingen, is Leverancier gerechtigd Afnemer de toegang tot Booker25 te ontzeggen en/of de toegang tijdelijk op te schorten. 4.5 Wanneer Afnemer de omvang van het in Bijlage 1 opgenomen recht van toegang tot Booker25 wenst uit te breiden, dan kan Afnemer hiertoe een verzoek indienen bij Leverancier. De uitbreiding als bedoelt in voorgaande volzin zal worden aangegaan voor de duur welke door de reeds afgenomen diensten nog resteert. 4.6 In Booker25 is expliciet geen CRM functionaliteit opgenomen. Afnemer dient de CRM functionaliteit separaat voor Booker25 en Leverancier af te nemen bij het bedrijf Salesforce conform hetgeen bepaald in artikel 15.7 van deze Overeenkomst. Afnemer staat garandeert dat zij heeft voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving bij het gebruik van Booker Leverancier behoudt zich het recht voor om in geval van (mogelijk) misbruik van Booker25, waaronder onder meer wordt verstaan het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier met betrekking tot Booker25, om individuele gebruikers te toegang tot Booker25 te ontnemen of deze gebruikers toegang te weigeren. Leverancier zal in geval van ontneming of weigering van toegang van een individuele gebruiker, Afnemer hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. Artikel 5 Dienstverlening 5.1 Leverancier zal de met Afnemer overeengekomen Diensten verrichten, binnen de voorwaarden zoals omschreven in deze Overeenkomst. Afnemer is hierbij zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de benodigde (ICT)infrastructuur/apparatuur alsmede de juiste instellingen van de benodigde (ICT)infrastructuur/apparatuur. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, is Afnemer tevens zelf verantwoordelijk voor het beheer, waaronder de controle van de instellingen, het gebruik van de Diensten, de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet en de instructie aan de Hoofdgebruikers en Gebruikers. Paraaf Booker25 Pagina 2 van 10 Paraaf Klant

3 5.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van dataconversie, tenzij partijen schriftelijk expliciet anders overeenkomen. Leverancier is niet verplicht tot het verrichten van back-up werkzaamheden. Indien Afnemer back-up diensten wenst af te nemen van Leverancier is Leverancier gerechtigd hier nadere contractuele en financiële voorwaarden aan te verbinden. 5.3 Slechts wanneer dit tussen Partijen schriftelijk in deze Overeenkomst is overeengekomen is Leverancier gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten. 5.4 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de met Klant overeengekomen Diensten met zorg uit te voeren. 5.5 Leverancier kan als gevolg van veranderingen in relevante wetgeving en/of op grond van ander door bevoegde instanties gegeven voorschriften wijzigingen aanbrengen in de inhoud en omvang van de Diensten. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Afnemer geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Afnemer hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Afnemer. In dat geval kan Afnemer de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt. 5.6 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van Booker25 en de met gebruikmaking van Booker25 gegenereerde gegevens. Afnemer zal de resultaten van de met gebruikmaking van Booker25 gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren. 5.7 Leverancier heeft Booker25 ontwikkeld met behulp van een platform van derden. Binnen dit platform zijn functionaliteiten opgenomen die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de Google application programming interface (API) en het programma voor het gebruik van de functionaliteiten. Wanneer de Google application programming interface (API) en het programma niet meer (onder redelijke voorwaarden) zijn of kunnen worden verbonden aan het platform waarop Booker25 is ontwikkeld, kan Leverancier (ertoe besluiten) bepaalde functionaliteiten binnen Booker25 niet meer aan te bieden of in gewijzigde vorm, zonder dat Afnemer hierbij recht heeft op teruggave van enige vergoeding, korting en/of enige vorm van schadevergoeding dan wel andersoortige tegemoetkoming. 5.8 Leverancier kan demonstratievideo s en/of tekstuele instructies ter beschikking stellen welke betrekking hebben op het gebruik van Booker25. Deze demonstratievideo s en/of instructies dienen slechts ter illustratie van de mogelijkheden van Booker25. Afnemer kan aan de demonstratievideo s en/of instructies geenszins rechten en/of verwachtingen ontlenen welke niet tevens aan Afnemer toekomen op grond van onderhavige Overeenkomst. 5.9 Indien Afnemer en Leverancier zulks expliciet schriftelijk zijn overeengekomen zal Leverancier (of een door Leverancier ingeschakelde derde) een training verzorgen met betrekking tot Booker25 ten behoeve van Afnemer. De voorwaarden waaronder Leverancier (of een door Leverancier ingeschakelde derde) een training als bedoeld in voorgaande volzin zal verzorgen zullen worden opgenomen in een separate overeenkomst. Artikel 6 Duur van deze Overeenkomst 6.1 Deze Overeenkomst zal worden aangegaan voor de duur van één jaar en gaat in op de datum van ondertekening en/of acceptatie dan wel op het moment dat Afnemer kenbaar heeft gemaakt de Proefperiode te willen beëindigen en de toegang tot Booker25 te willen voortzetten in een betaalde omgeving. 6.2 Deze Overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 45 dagen tegen het einde van een contractsjaar. Indien er geen opzegging plaatsvindt conform hetgeen in vorige volzin bepaald, zal deze Overeenkomst telkenmale stilzwijgend worden verlengd voor de contractsduur als bepaald in artikel 6.1 van deze Overeenkomst 6.3 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van deze Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit deze Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Afnemer gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Indien Afnemer de wezenlijke verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet terstond nakomt, is Leverancier Paraaf Booker25 Pagina 3 van 10 Paraaf Klant

4 gerechtigd de in artikel 4 van deze Overeenkomst bedoelde toegang aan Afnemer te ontzeggen. 6.4 Wanneer Afnemer op het moment van ontbinden als bedoeld in artikel 6.3 van deze Overeenkomst reed prestaties ter uitvoering van deze Overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Leverancier ten aanzien van een wezenlijk deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van deze Overeenkomst reeds naar behoren geeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van hetgeen in de vorige volzin is bepaald, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 6.5 Elk der Partijen kan deze Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd of uitgesproken, indien ten aanzien van de andere Partij het faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegingen van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Afnemer wijzigt. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Afnemer vervalt het recht van toegang door Afnemer tot Booker25, zoals bedoeld in artikel 4 van deze Overeenkomst, van rechtswege. 6.6 Wanneer Afnemer niet of niet volledig voldoet aan haar verplichtingen op basis van artikel 15.7 van deze Overeenkomst, is Leverancier gerechtigd deze overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat zij hiertoe tot enige schadevergoeding is gehouden. Bedragen die Leverancier voor de opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van deze Overeenkomst reeds naar behoren geeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van hetgeen in de vorige volzin is bepaald, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar. Artikel 7 Prijs en betaling 7.1 Afnemer is voor het door hem afgenomen (gedeelte van) Booker25 de vergoeding verschuldigd als bepaald in Bijlage 1 van deze Overeenkomst. In Bijlage 1 kan voor diensten aanvullend aan de toegang tot Booker25 zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze Overeenkomst een nadere vergoeding zijn overeengekomen. 7.2 Prijzen en/of vergoedingen welke tussen Partijen zijn of worden overeengekomen zijn altijd bedragen excl. BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij expliciet schriftelijk anders is aangegeven. Bedragen zijn steeds in euro s en Afnemer dient de verschuldigde bedragen steeds in euro s aan Leverancier te voldoen. 7.3 Ter zake de door Leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs. 7.4 Leverancier is gerechtigd de vergoedingen welke Afnemer verschuldigd is voor haar Diensten jaarlijks eenzijdig te wijzigen. Indien zij tot zulks overgaat zal zij dit minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging kenbaar maken. Uitbreidingen ten aanzien van de Diensten zoals opgenomen in Bijlage 1 gebeuren altijd tegen de dan geldende tarieven bij Leverancier. 7.5 De vergoeding als bedoeld in artikel 7.1 van deze Overeenkomst is gebaseerd op de door Afnemer afgenomen/bestelde Diensten, niet op het daadwerkelijk gebruik van de betreffende Diensten. 7.6 Betaling van de vergoeding als bedoeld in artikel 7.1 van deze Overeenkomst zal in beginsel gebeuren door middel van creditcard. Wanneer de Afnemer creditcardinformatie aan Leverancier verstrekt dan machtigt Afnemer Leverancier om de verstrekte informatie te gebruiken voor betaling van alle door Afnemer ingevolge deze Overeenkomst afgenomen Diensten. De vergoedingen zullen door Leverancier jaarlijks vooraf in rekening worden gebracht, hetzij in een ander frequentiemodel indien zulks expliciet schriftelijk is aangegeven in Bijlage 1 van deze Overeenkomst. 7.7 Indien de betaling van de vergoeding als bedoeld in artikel 7.1 van deze Overeenkomst zal gebeuren op een andere wijze dan bedoeld in artikel 7.6 van deze Overeenkomst, zal dit Paraaf Booker25 Pagina 4 van 10 Paraaf Klant

5 expliciet schriftelijk worden aangegeven in Bijlage 1 van deze Overeenkomst. Daarbij zal eveneens kenbaar worden gemaakt wat het frequentiemodel. De betalingstermijn voor de vergoeding als bedoeld in artikel 7.1 van deze Overeenkomst bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 7.8 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. 7.9 Alle eventuele voorcalculaties en/of begrotingen welke door Leverancier worden afgegeven hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Leverancier expliciet schriftelijk anders kenbaar maakt. Afgegeven voorcalculaties, begrotingen of beschikbare budgetten gelden nummer als vaste prijs en hieraan kunnen door Klant geen rechten en/of verwachtingen worden ontleend. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen is Leverancier gehouden Afnemer te informeren bij dreigende overschrijding van een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting. Artikel 8 Intellectuele eigendom 8.1 Alle rechten van (intellectuele) eigendom ten aanzien van krachtens deze Overeenkomst tot stand gebrachte verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen zoals onder meer Booker25 andere computerprogrammatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur of andere materialen zoals teksten, tekeningen, analyses, ontwerpen, offertes, rapporten, methoden, technologie, documentatie al dan niet ten behoeve van een training, evenals het voorbereidend materiaal van al het voorgaande berusten bij Leverancier en/of haar licentiegevers. 8.2 Ook indien een eventuele wijzigingen en/of aanpassing door Leverancier is aangebracht in Booker25 en/of aan Booker25 gerelateerde zaken zoals bedoeld in artikel 8.1 van deze Overeenkomst, is gebaseerd op suggesties en/of aanwijzingen van Afnemer, komen de intellectuele eigendomsrechten hierop uitsluitende toe aan Leveranciers en/of haar licentiegevers. 8.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen en/of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 8.4 Leverancier kan technische voorzieningen aan brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, website en dergelijke in verband met een tussen Partijen overeengekomen beperking in de inhoud of de duur tot het recht van toegang tot deze objecten. Het is Afnemer nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (doen) omzeilen. 8.5 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van Afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Afnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Leverancier ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in recht onherroepelijk vaststaat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gereden kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat Afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Paraaf Booker25 Pagina 5 van 10 Paraaf Klant

6 programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Leverancier is uitgesloten. 8.6 Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder het ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke aanspraak van een derde die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. Leverancier is gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van een aanspraak als bedoeld in voorgaande volzin, zonder dat zij hiertoe tot enige schadevergoeding is gehouden. Bedragen die Leverancier voor de opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van deze Overeenkomst reeds naar behoren geeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van hetgeen in de vorige volzin is bepaald, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar. Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag welke Afnemer in het kader van deze Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is per kalenderjaar (excl. BTW). De beperking van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing op enige vrijwaringsverplichting. De totale aansprakelijkheid van Leverancier, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer meer bedragen dan , De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadigingen van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan ,- (zegge: één miljoen euro). 9.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van een door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleverancier is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 9.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Leverancier in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier geheel onverlet. Voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voorzover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier. 9.5 Tenzij nakoming door Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. 9.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst bedient. 9.8 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) Paraaf Booker25 Pagina 6 van 10 Paraaf Klant

7 overmacht van toeleveranciers van Leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleverancier die door Afnemer aan Leverancier zijn voorgeschreven (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Afnemer aan Leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algehele vervoersproblemen, (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden. 9.9 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om deze Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van deze Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Artikel 10 Medewerkingsverplichtingen 10.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van deze Overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken zal Afnemer Leverancier steeds tijdig alle door Leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Afnemer in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van deze Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de bij de uitvoering van deze Overeenkomst benodigde computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder internet, zowel waar het gaat om de keuze van de benodigde middelen als voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan. Leverancier is nummer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Afnemer bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier Afnemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van de beschikbaarheid van de benodigde vertegenwoordigers en/of contactpersonen van Afnemer indien Leverancier (en/of een door Leverancier ingeschakelde derde) een verzoek behandeld in het kader van hetgeen bepaald in artikel 11 van deze Overeenkomst. De tijd welke verloren gaat doordat Afnemer (of de door Leverancier verzochte personen) niet reageert of bereikbaar is, zullen nimmer worden meegewogen bij werkzaamheden van Leverancier in het kader van artikel 11 van deze Overeenkomst Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het installeren van (hulp)software, het inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de door Afnemer gebruikte apparatuur en gebruikersomgeving, (bandbreedte van) het netwerk, aan te passen indien zulks noodzakelijk is voor het gebruik van Booker25. Leverancier kan nadere voorwaarden stellen ten aanzien van apparatuur, programmatuur, infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten welke gebruikt worden door Afnemer om toegang te krijgen tot Booker25. Artikel 11 Beschikbaarheid Booker25 en Onderhoud 11.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening als beschreven in deze Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures Leverancier zal al het redelijke in het werk stellen om Booker25 beschikbaar te stellen en te houden ten behoeve van Afnemer. Leverancier garandeert niet dat Booker25 te allen tijde bereikbaar is voor Afnemer Leverancier zal ten aanzien van Booker25 Onderhoud uitvoeren en kan daarvoor Booker25 geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief Onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk Onderhoud zal waar mogelijk minimaal 7 uur van tevoren kenbaar worden gemaakt door Leverancier en waar mogelijk plaatsvinden buiten reguliere Werkdagen. Indien Leverancier dit noodzakelijk acht kan Onderhoud plaatsvinden op andere tijden, of op een kortere termijn kenbaar worden gemaakt. Leverancier zal Afnemer hierover in voornoemd geval zoveel mogelijk vooraf informeren. Het is Leverancier toegestaan om de Paraaf Booker25 Pagina 7 van 10 Paraaf Klant

8 Onderhoudswerkzaamheden te limiteren of op te schorten indien Afnemer niet voldoet aan diens verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Leverancier is volledig vrij zelf te bepalen welke werkzaamheden ten aanzien van Onderhoud worden verricht binnen de voorwaarden van deze Overeenkomst. het staat Afnemer ten alle tijd vrij om wensen aan te geven bij Leverancier. Indien een wens of verzoek van Afnemer naar mening van Leverancier te kwalificeren is als een Wijzigingsverzoek is Leverancier in ieder geval niet verplicht voornoemd verzoek mee te nemen in het kader van haar Onderhoudswerkzaamheden. Aan de door Klant geplaatste (Wijzigings)verzoeken en/of kenbaar gemaakte wensen (met betrekking tot Onderhoud) kunnen geen rechten worden ontleent Klant zal zoveel mogelijk medewerking verlenen aan Leverancier als welke Leverancier nodig acht en redelijkerwijs kan verlangen van Klant, in het kader van het verrichten van Onderhoudswerkzaamheden, inclusief het tijdelijk staken van het gebruik van Booker De Onderhoudswerkzaamheden welke door Leverancier worden uitgevoerd zijn niet van invloed op de verantwoordelijkheden van Afnemer om Booker25 te bewaken, wat in ieder geval inhoud het bewaken van de instellingen, het gebruik van Booker25 en de manier waarop de resultaten van Booker25 zullen worden ingezet Wanneer Booker25 een wijziging behoeft als gevolg van wettelijke veranderingen, dan zal Leverancier deze, trachten binnen een redelijke gegeven de aard van de wijziging door te voeren. Afnemer zal Leverancier op de hoogte houden van relevante wijzigingen. Relevant zijn alle wijzigingen of aanvullingen die van invloed zijn op de in deze Overeenkomst bedoelde dienstverlening Leverancier staat er niet voor in dat Booker25 foutloos is en zonder gebreken functioneert dan wel dat Booker25 te allen tijde aangepast kan worden aan gewijzigde en/of aangevulde relevante wetgeving als bedoeld in artikel Leverancier zal zich ervoor inspannen gebreken in Booker25 binnen een redelijke termijn te herstellen indien de betreffende gebreken zo gedetailleerd mogelijk zijn gemeld bij Leverancier door de bij Afnemer aangewezen contactpersoon Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van Booker25 in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat onderdelen welke niet door haar of in haar opdracht zijn ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen of probleemvermijdende beperkingen in Booker25 aan te brengen Leverancier is slechts gehouden tot het maken van back-ups indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen De contactpersoon bij de Afnemer kan bij technische supportvragen contact opnemen met de helpdesk van Leverancier via Binnen 1 Werkdag gerekend vanaf het moment van ontvangst van de melding zal Leverancier een eerste reactie geven aan de contactpersoon bij Afnemer. Indien Afnemer specifieke service levels wenst overeen te komen met Leverancier zullen Partijen hiertoe een separate Service Level Agreement afsluiten. Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 12.1 Afnemer garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Afnemer worden ingevoerd of op verzoek van Afnemer worden ingevoerd in Booker25. Onverminderd hetgeen elders in deze Overeenkomst is bepaald, ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van Booker25 door Afnemer worden verwerkt bij Afnemer. Afnemer staat er jegens Leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van deze Overeenkomst. Leverancier staat er niet voor in dat Booker25 te alle tijde tijdig is aangepast aan wijzigingen in wet- en regelgeving Afnemer heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Afnemer, Partijen houden het ervoor dat Leverancier ten aanzien van de verweking van persoonsgegevens bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Leverancier zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Paraaf Booker25 Pagina 8 van 10 Paraaf Klant

9 Afnemer na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de tussen Partijen overeengekomen prijzen en vergoedingen begrepen en komen volledig voor rekeningen van Afnemer Indien Leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van deze Overeenkomst, zal Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens De beveiliging van Booker25 zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is Leverancier is gerechtigd Afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Afnemer behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als gevolg van een rechtstreeks handelen of nalaten van Leverancier. Artikel 13 Vertrouwelijkheid en overname personeel 13.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijker wijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die de vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Parijen als zodanig zijn aangeduid. De informatie afkomstig van Leverancier ten aanzien van Booker25 en/of het platform als bedoeld in artikel 15.7 van deze Overeenkomst, geldt in ieder geval als vertrouwelijk De verplichtingen uit hoofde van artikel 13.1 van deze Overeenkomsten rusten ook op Partijen nadat deze Overeenkomst is geëindigd, om wat voor reden dan ook De in de tweede zin van artikel 13.1 opgenomen beperkingen ten aanzien van het gebruik van vertrouwelijke informatie geldt niet indien de betreffende Partij tot afgifte en/of inzage hierin gedwongen wordt vanwege geldende wet- en regelgeving door een daartoe bevoegde instantie. Afnemer zal de vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 13.1 van deze Overeenkomst op het eerste verzoek van Leverancier onverwijld retourneren zonder hiervan kopieën (in welke vorm dan ook) achter te houden Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alsook één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere Partij (of door de andere Partij ingehuurde derden) die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden Onverminderd het recht op schadevergoeding zal degene die de in dit artikel vermelde verplichtingen schendt een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van ,- per gebeurtenis alsmede 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, gemaximeerd tot een bedrag van eveneens ,-. Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 14.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten Geschillen welke tussen Partijen mochten voorkomen naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel uit deze Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst(en) tussen Partijen, zullen in eerste instantie in goed overleg worden beslecht. Indien blijkt dat Partijen gezamenlijk niet in staat zijn om tot een oplossing van een bepaald geschil te komen zal dit geschil door de meest gereden Partij voor arbitrage conform het arbitragereglement worden voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Den Haag Alvorens een procedure van arbitrage te starten zullen Partijen trachten via mediation tot een oplossing van het geschil te komen. Hiertoe zal de meest gereden Partij alvorens een arbitrageprocedure aanhangig te maken een mediation traject starten conform het mediationreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Den Haag. De andere Partij verplicht zich om in ieder geval één zitting met betrekking tot mediation constructief bij te wonen. Paraaf Booker25 Pagina 9 van 10 Paraaf Klant

10 14.4 Uitsluitend indien Leverancier en/of Afnemer voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gerezen geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, nog geen (arbitrale) procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) aanhangig heeft of hebben gemaakt, overeenkomst het daartoe gelden reglement van de SGOA, is elk der Partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 14.2 en 14.3 deze zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der Partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank, Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen Het bepaalde in dit artikel verzet zich er niet tegen het recht van elk der Partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen of het recht van elk der Partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. Artikel 15 Overige bepalingen 15.1 Gewijzigde versies van Bijlage 1 kunnen door Leverancier ook per en/of anderszins via elektronische weg aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. Indien en voorzover er zaken in een gewijzigde versie van Bijlage 1 staan welke volgens Afnemer onjuist zijn zal Afnemer dit binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de gewijzigde versie van Bijlage 1 schriftelijk gemotiveerd kenbaar bij Leverancier. Indien Afnemer niet conform voorafgaande melding maakt bij Leverancier, geldt de gewijzigde versie van Bijlage 1 als zijnde geaccepteerd door Afnemer De kopjes in deze Overeenkomst hebben slechts tot doel de leesbaarheid van deze Overeenkomst te vergroten. Aan de inhoud van de kopjes kunnen geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend Op deze Overeenkomst zijn geen inkoop- en/of andere voorwaarden van Afnemer van toepassing, deze worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien één van de bepalingen van deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen en/of te verkopen dan wel anderszins aan een derde ter beschikkling te stellen dan wel aan een derde als enige vorm van zekerheid aan te bieden. Leverancier is gerechtigd haar aanspraken op betaling aan een derde over te dragen Wijzingen ten aanzien van deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide Partijen behouden indien en voor zover de betreffende wijziging op een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid berust Om toegang te verkrijgen tot Booker25 dient Afnemer tevens de SDFC Service Agreement van het bedrijf Salesforce te accepteren. Met het ondertekenen van deze SDFC Sevice Agreement gaat u een rechtsverhouding aan met het bedrijf Salesforce voor het gebruik van het in dat document bedoelde platform en SDFC Services. Indien en voorzover Leverancier hier om verzoekt zal Afnemer aan Leverancier binnen een redelijke termijn schriftelijk inzichtelijk maken dat Afnemer de in dit artikellid bedoelde SDFC Service Agreement heeft geaccepteerd. Afnemer vrijwaart Leverancier van eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook gerelateerd aan de SDFC Agreement. Paraaf Booker25 Pagina 10 van 10 Paraaf Klant

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 2. Aanbiedingen 3. Prijs en betaling

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 2. Aanbiedingen 3. Prijs en betaling ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 De Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemene Voorwaarden 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F.

Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F. Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F. De Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61872180. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 De algemene voorwaarden van FiiT zijn gebaseerd op algemene voorwaarden welke zijn opgesteld door ICT~Office. Naast de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V. geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te HAARLEM onder dossiernummer 34242857 d.d. 01 04 2011 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Strawberry Leads Algemene Voorwaarden 1.1 De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Strawberry Leads. De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties -

Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties - Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties - 1.1 Voorwaarden bestaan uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst betrekking hebbende specifieke voorwaarden: (bv) 1. Huisstijl ontwikkeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

Extern-Office Voorwaarden

Extern-Office Voorwaarden Extern-Office Voorwaarden Extern-Office Voorwaarden De Extern-Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13040749 1. Toepasselijkheid Extern-Office Voorwaarden 1.1 De

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

DFoxx Hosting Voorwaarden Module Algemeen

DFoxx Hosting Voorwaarden Module Algemeen DFoxx Hosting Voorwaarden Module Algemeen 1. Toepasselijkheid Leverancier Voorwaarden 2. Aanbiedingen 3. Prijs en betaling 4. Vertrouwelijkheid en overname personeel 5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 1.2 1.3 1.4 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS HOOFDSTUK ALGEMEEN Definities Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van EasyDeals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dashboard: het portal van EasyDeals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Mediaheads- groep -

ALGEMENE VOORWAARDEN - Mediaheads- groep - 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij een van de entiteiten van de MEDIAHEADS- groep (hierna te noemen MEDIAHEADS) goederen en/of diensten

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Module Algemeen 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

InTotal Voorwaarden. Module Algemeen. 2014, InTotal te Houten

InTotal Voorwaarden. Module Algemeen. 2014, InTotal te Houten InTotal Voorwaarden Module Algemeen 2014, InTotal te Houten ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid InTotal Voorwaarden 1.1 De InTotal Voorwaarden zijn opgesteld door InTotal. De InTotal Voorwaarden bestaan uit de

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Den Haag, oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 2 juni 2014. Grabowsky BV 2014-2016 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 1 Toepasselijkheid Grabowsky

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0 Algemene Voorwaarden Versie: 1.0 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het Privacy Seal... 4 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven..

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.. 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Deze algemene voorwaarden CloudCompagnon B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Acknowledge - Algemene voorwaarden 1-12

Algemene voorwaarden. Acknowledge - Algemene voorwaarden 1-12 Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. Decos Mobile Solutions BV Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. Decos Mobile Solutions BV Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen Decos Mobile Solutions BV Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk Tel: +31 (0)71 364 07 10 Fax: +31 (0)71 362 08 33 www.cartracker.nl info@cartracker.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer B, that s IT! ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene Consultancyvoorwaarden InteSpring

Algemene Consultancyvoorwaarden InteSpring Algemene Consultancyvoorwaarden InteSpring Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website www.intespring.nl en kunnen desgewenst worden ingezien ten kantore van InteSpring (Molengraaffsingel

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV Artikel 1 Onderwerp 1. Opdrachtgever geeft aan Scamander Solutions BV en Scamander Solutions BV aanvaardt van opdrachtgever

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer

Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer Algemene voorwaarden LINQ5 en Dealer4Dealer 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LINQ5 B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Belakos goederen en/of diensten van

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Running IT te verrichten prestaties. Uitsluitend

partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Running IT te verrichten prestaties. Uitsluitend ALGEMENE BEPALINGEN RUNNING IT Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt door Running IT Projects BV of Running IT Support,

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

MODULE ALGEMEEN ICT~OFFICE VOORWAARDEN

MODULE ALGEMEEN ICT~OFFICE VOORWAARDEN MODULE ALGEMEEN ICT~OFFICE VOORWAARDEN ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v.

Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v. Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v. 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Data 4 Development b.v. (D4D), goederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Versie: 1.4 Datum: 2 maart 2015 TTP Associates www.ttp.associates Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Backup Direct B.V. ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden VI Company Services B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan het Stationsplein 45 unit A4.194, 3013 AK Rotterdam Dossiernr. K.v.K. 54.600.448, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

ICT ~ Office Voorwaarden Module Algemeen

ICT ~ Office Voorwaarden Module Algemeen ICT ~ Office Voorwaarden Module Algemeen Algemene Voorwaarden Velten Media De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. 1.1 1.2 1.3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit.

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit. Algemene voorwaarden Eastfield Webservices 1. Definities Eastfield Webservices, De onderneming Eastfield Webservices en/of een van haar handelsnamen zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Nadere informatie