Betreft de diagnosegroep(en): Projectgroep 2012:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft de diagnosegroep(en): Projectgroep 2012:"

Transcriptie

1 Heliomare Revalidatie Relweg EC Wijk aan Zee T E BehandelprogrammaNAH volwassenen Doel van dit document: Betreft de diagnosegroep(en): Richtinggevend NAH Projectgroep 2012: Maarten Tolsma RA 3B Coen van Bennekom RA 1A Minouche Rodgers TM team 1 Conny Jansen TM team 3 Hermine Harmsen QF projectleider Behandelprogramma NAH volwassenen 1

2 Inhoudsopgave Behandelprogramma NAH volwassenen... 1 Inhoudsopgave Algemeen Doelgroep Marktoriëntatie In- en exclusiecriteria Gewenste uitkomsten Behandelvisie Organisatie Specifieke deskundigheid Randvoorwaarden Risico inventarisatie Het patiënten proces Fasering specifiek voor de doelgroep Acties per fase (zoals beschreven in het primair proces) Resultaten per fase Klinimetrie Zorgpad Kenmerken instroom in de zorgpaden Zorgpaden Verwijzing naar relevante documenten Informatie aan patiënt en familie Verwijzing naar relevante documenten Werkboeken Begrippen en afkortingen Literatuur...27 Behandelprogramma NAH volwassenen 2

3 1. Algemeen Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel vormen een belangrijke doelgroep voor Heliomare Revalidatie. Zoals voor alle diagnosegroepen binnen de revalidatie is de hoofddoelstelling te komen tot een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid in communicatie, mobiliteit, persoonlijke verzorging en maatschappelijke participatie (in relatie, werk en dagbesteding). Naast fysieke problemen als stoornissen in de motoriek komen cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige problemen vaak voor bij NAH en vragen om een goed geïntegreerde behandelaanpak waarbij de naasten van de patiënt nauw betrokken worden. 1.1 Doelgroep Patiënten met matig tot ernstig niet-aangeboren hersenletsel voor wie een interdisciplinair behandelprogramma geïndiceerd is op grond van de ernst van hun motorische, communicatieve, cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige stoornissen; meestal in de subacute fase maar ook in de chronische fase. Onder het begrip NAH vallen verschillende vormen van hersenletsel ten gevolge van vasculaire problemen (CVA), ontstekingen (meningitis/encefalitis, abces), trauma, hypoxie (na reanimatie/verdrinking) en tumoren. De doelgroep voor klinische en poliklinische behandeling wordt specifieker omschreven bij de in- en exclusiecriteria. 1.2 Marktoriëntatie De aard en omvang van de doelgroep Per jaar worden ca mensen in Nederland getroffen door niet aangeboren hersenletsel. In circa van de gevallen betreft het een CVA. Over de gevolgen van CVA zijn de meeste gegevens bekend: van alle overlevenden ondervindt 41 % als gevolg van het CVA beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. Van die personen is 61% licht beperkt, 16% beperkt, 13% ernstig beperkt en 10% zeer ernstig beperkt. Hiermee is CVA de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in ons land. 5-10% van alle patiënten met een CVA komt in aanmerking voor een plaats in een revalidatiekliniek, een groter aantal in revalidatiedagbehandeling (veelal verbonden aan een ziekenhuis) of een andere behandeling variërend van geen nazorg, tot opname in een verpleeghuis. Jaarlijks worden in Heliomare patiënten met NAH klinisch behandeld in een van de drie NAH-afdelingen. Circa 30 % hiervan komt in een NAH-zorgpad, de overige in een CVAzorgpad. Door regionale CVA-nazorgprojecten is er een goed zicht op de populatie en wordt zo goed mogelijk doorverwezen na ontslag zodat patiënten kunnen profiteren van het totale revalidatieaanbod. Herkomst doelgroep Vrijwel alle NAH-patiënten die klinisch worden opgenomen wonen in Noord-Holland. Verwijzers Amsterdam: Alkmaar: Hoorn: Den Helder: Zaandam: Purmerend: Beverwijk: Haarlem: VUMC, AMC, Slotervaart Ziekenhuis en OLVG MCA Westfries Gasthuis Gemini Ziekenhuis Zaans Medisch Centrum Waterland Ziekenhuis Rode Kruis Ziekenhuis Kennemer Gasthuis Behandelprogramma NAH volwassenen 3

4 Hoofddorp: Spaarne Ziekenhuis Alle klinische patiënten worden verwezen via een revalidatiearts van het ziekenhuis. Deze arts stelt de revalidatie-indicatie en overlegt met de opnameafdeling van Heliomare. Incidenteel worden patiënten verwezen door de huisarts of neurochirurg/neuroloog/specialist ouderengeneeskunde. Regionale afstemming vindt plaats met het Revalidatiecentrum Reade te Amsterdam. Organisatie van de zorg in ketens Ketenzorg is bedoeld om de zorg voor patiënten en mantelzorgers, vanaf ontstaan van de aandoening tot de nazorg te optimaliseren; hiervoor is goede samenwerking tussen de betrokken zorgverleners noodzakelijk. Voor een snelle start met revalidatie en goede doorstroom op de stroke-units wil Heliomare de patiënten met een CVA binnen 7 dagen en de overige NAH-patiënten binnen 14 dagen na aanmelding opnemen. Hierover is jaarlijks contact met de ziekenhuizen. Heliomare is betrokken bij de CVA-ketens in Zuid- en Midden-Kennemerland; de laatste wordt momenteel uitgebreid naar een NAH-keten. Hiermee willen we waarborgen dat de patiënt op het juiste moment de juiste zorg krijgt; en dus ook dat de patiënt waar hij of zij ook is, altijd informatie kan krijgen over specialistische revalidatiebehandeling. Ook voor uitstroom naar het verpleeghuis willen we via deze samenwerking afspraken maken. In de rest van Noord-Holland zijn CVA-ketens in ontwikkeling. Bij het opzetten hiervan is Heliomare actief betrokken. De samenwerking met de verpleeghuizen wordt, zeker nu de geriatrische revalidatie in 2013 onder de zorgverzekeringwet gaat vallen, steeds belangrijker. De activiteitencentra (AC Krommenie, AC Amsterdam, AC Haarlem en AC Aalsmeer) en de diverse wooncentra (waaronder Woonvorm Krommenie) vormen belangrijke schakels in de zorgketen voor NAH. Sociaal-maatschappelijke begeleiding wordt na ontslag vaak geboden middels ambulante netwerkondersteuning. Voortgezette begeleiding ten aanzien van arbeid wordt geboden door Heliomare Arbeidsintegratie. Tenslotte zijn er goede contacten met onder andere CVA-verpleegkundigen, paramedici en de MEE in onze regio. 1.3 In- en exclusiecriteria Voor klinische behandeling Inclusiecriteria: patiënt heeft NAH; de patiënt kan nog niet naar huis, maar terugkeer naar huis (of aangepaste woonvorm) wordt verwacht gezien de prognose en de beschikbaarheid van adequate mantelzorg; of er is sprake van een observatieperiode vanuit een andere instelling met terugplaatsgarantie; er is sprake van complexe problematiek die een interdisciplinaire aanpak behoeft; benodigde intensiteit van therapie of observatie is poliklinisch niet haalbaar; de patiënt is in staat om te leren en voldoende gemotiveerd; de patiënt is in staat te kunnen profiteren van de intensieve revalidatiebehandeling of zal daar binnen korte tijd gebruik van kunnen maken. Behandelprogramma NAH volwassenen 4

5 Exclusiecriteria: patiënt heeft ernstige co- morbiditeit waarvoor in Heliomare onvoldoende medische zorg is; terugplaatsing naar huis of aangepaste woonvorm is door andere redenen niet mogelijk; patiënten met ernstige verstandelijke handicap, ernstige psychiatrische problematiek, dementie; ernstige verslavingsproblematiek; poliklinische revalidatie is mogelijk. Indien cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige stoornissen op de voorgrond staan, is de opname op afdeling 1A. Indien motorische en communicatieve stoornissen op de voorgrond staan, is dit op afdeling 3. Verdere uitwerking hiervan is te vinden in hoofdstuk Kenmerken instroom in de zorgpaden. Voor poliklinische behandeling Inclusiecriteria: er is sprake van complexe problematiek die een interdisciplinaire aanpak behoeft; de patiënt is in staat om te leren en voldoende gemotiveerd; de patiënt is in staat om naar Heliomare te komen en zelfstandig de therapie te volgen. Exclusiecriteria: gelijkwaardige behandeling is dichter bij huis mogelijk. De poliklinische behandeling vindt plaats in de NAH-poli. Alleen een korte (6 weken) poliklinische revalidatiebehandeling, aansluitend op opname, is mogelijk in eigen klinisch team. 1.4 Gewenste uitkomsten Doelgroep specifiek/procesindicatoren Op procesniveau: er bestaan vijf zorgpaden voor CVA en NAH. De mate van adequaatheid van het gekozen zorgpad, wat betreft opnameduur, vormt een procesindicator. Beoogd wordt een percentage van 80% goed ingeschatte zorgpaden. ( gelet op opnameduur) Op inhoudelijk niveau: 90% van de patiënten met NAH heeft als ontslagbestemming oorspronkelijke woonomgeving. Dit betreft meestal de eigen woning, maar in geval van observatieopname vanuit het verpleeghuis valt hier ook onder, terugplaatsing naar verpleeghuis. van 90% van de patiënten is de uitkomst van revalidatie bekend middels afname klinimetrische maten. Patiënt tevredenheid: uit het nieuwe ontslag formulier 2013 (afname door de verpleegkundige) blijkt dat de patiënt tevreden is met het revalidatieplan en de geleverde revalidatie behandeling. Er wordt gemiddeld een 7 of hoger gescoord op de onderwerpen omgang met de revalidatiearts, behandelaars en verpleging. Al deze indicatoren worden elk kwartaal in het clusterteam besproken. Behandelprogramma NAH volwassenen 5

6 1.5 Behandelvisie Visie Heliomare De visie van Heliomare luidt: Heliomare geeft professionele aandacht aan mensen met een beperking. De organisatie ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport. Onze kernwaarden zijn: klant centraal, professionele aandacht, één bedrijf, ondernemerschap en toekomstgericht. Deze kernwaarden zijn leidend voor de wijze waarop Heliomare met haar cliënten omgaat. Behandelvisie NAH (Cluster Kliniek, Heliomare Revalidatie ) De moderne behandelprogramma s voor chronische aandoeningen zijn gericht op het toewerken naar en bevorderen van zelfmanagement. In grote lijnen betekent het dat de patiënt leert eigen regie te nemen, verantwoordelijkheid heeft in zijn of haar behandeling en leert omgaan met een chronische ziekte in het dagelijks leven. Doel van revalidatie in Heliomare: De patiënt en zijn leefomgeving hebben de juiste bagage om samen zoveel mogelijk regie te voeren over hun bestaan, maatschappelijk kunnen participeren met perspectief op de toekomst. Hiermee hebben zij zeggenschap over hun leven, zelfstandigheid en autonomie. Op die manier draagt zelfmanagement bij aan verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt. Zelfmanagement gaat altijd uit van een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt en zorgverlener(s). De patiënt is niet volledig verantwoordelijk voor het verloop van de ziekte, het monitoren en behandelen van de symptomen en de resultaten van de behandeling. Dit is zeker in de beginperiode van revalidatie van patiënten met NAH ook niet mogelijk. Het stimuleren van zelfmanagement vraagt om specifieke inzet van zorgverleners. De nadruk ligt hierbij op goede patiëntenvoorlichting en -educatie. Daarbij zijn de volgende punten van belang: het ondersteunen van leer-of groeiprocessen, het bevorderen van het zelfsturend vermogen, het versterken van het zelfvertrouwen en een methode voor het realiseren van persoonlijke doelen. Specifiek aan deze doelgroep is de intensieve betrokkenheid van partner/familie. Behandelprogramma NAH volwassenen 6

7 2. Organisatie 2.1 Specifieke deskundigheid In Heliomare wordt uitgegaan van de behandeling volgens de Richtlijn Beroerte van de Nederlandse Hartstichting, de specifieke Richtlijnen CBO en Richtlijnen van de beroepsverenigingen van de betrokken disciplines. Daarnaast vindt de behandeling plaats volgens het Neurorevalidatie concept. Naast de fysioen ergotherapeuten zijn ook de logopedisten en verpleging hierin geschoold en waar mogelijk worden Neurorevalidatie principes toegepast. Men is in staat om deze kennis over te dragen aan andere disciplines en familieleden. Alle teamleden zijn geschoold op het gebied van cognitieve, emotionele en gedragsstoornissen bij NAH door middel van interne scholing of externe cursussen. Alle verpleegkundigen en (zo nodig) de therapeuten nemen deel aan de interne neurorevalidatie cursus en/of de NAH scholing. Binnen de vakgroepen wordt er gebruik gemaakt van coaches om kennis theoretisch en praktisch actueel te houden en te implementeren. In verband met de complexe problematiek worden er hoge eisen gesteld aan de communicatieve vaardigheden van de medewerkers om een optimale samenwerking met patiënt en omgeving te bewerkstelligen. Deskundigheid per teamlid Revalidatiearts: Conform de behandelkaders van werkgroep CVA Nederland en werkgroep Traumatisch Hersenletsel: is geregistreerd als revalidatiearts, bij voorkeur 2 jaar ervaring met neurorevalidatie; is minimaal één van de revalidatieartsen van het revalidatiegeneeskundig netwerk*) en is lid van de WTH; is minimaal één van de revalidatieartsen van de revalidatie-instelling is lid van de WCN. voor WCN -3 en -4 niveau; onderhoudt deskundigheid via cursussen/congressen, relevante na- en bijscholing. *)Onder een revalidatiegeneeskundig netwerk wordt verstaan: vanuit één revalidatiegeneeskundige medische staf, vallend onder één organisatie wordt de revalidatiegeneeskundige zorg in één of meerdere instellingen (revalidatiecentra en/of ziekenhuizen) gerealiseerd. Bron: concept visitatiereglement VRA. Arts-assistent in opleiding tot revalidatiearts: Functioneert onder directe supervisie van revalidatiearts. Stafarts: Op de NAH-afdeling is een stafarts werkzaam met een opleiding gericht op revalidatie van patiënten met NAH. Daar de revalidatiebehandeling altijd onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts moet plaatsvinden blijft supervisie (op afstand) noodzakelijk. Verpleegkundige: De verpleegkundige zorg voor de NAH patiënten wordt uitgevoerd door verpleegkundigen en verzorgenden (niveau 3-5) die de interne neurorevalidatie hebben gevolgd. Scholing op cognitief gebied vindt plaats d.m.v. de interne NAH-scholing. Het verpleegkundig team is tevens versterkt met gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals neuro en/of revalidatieverpleegkundigen. Behandelprogramma NAH volwassenen 7

8 De landelijke cursus neurorevalidatie voor verpleegkundigen is op team 1A door minimaal één verpleegkundige gevolgd, op team 3 door minimaal twee verpleegkundigen. De verpleegkundigen en verzorgenden dienen te beschikken over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden opdat de NAH patiënt en zijn naasten uiting kunnen geven aan hun gevoelens, beleving en wensen. Elke patiënt wordt gekoppeld aan een eerstverantwoordelijke verplegende (EVV-er). Deze coördineert de verpleegkundige zorg gedurende het klinisch revalidatieproces, o.a. op basis van de 24-uursrapportage. Door de hoge complexiteit die neurologische aandoeningen met zich meebrengen dienen de verpleegkundigen c.q. verzorgenden te beschikken over een goed ontwikkeld analytisch vermogen voor het stellen van de juiste verpleegkundige diagnose(s). De verpleegkundigen c.q. verzorgenden hebben specifieke kennis en vaardigheden omtrent het plannen, uitvoeren en evalueren van de geleverde zorg bij de NAH patiënt op het gebied van o.a. : afwijkend gedrag en cognitieve stoornissen en de daarbij horende systematische observatie en rapportage; beperkingen in het zichzelf schoon en verzorgd houden, veroorzaakt door stoornissen zoals hypo- en hypertonie, een te laag arousal en apraxie; beperkingen in toilet hygiëne, veroorzaakt door stoornissen zoals incontinentie, blaasretentie en mobiliteitstekort; beperkingen in eten en drinken, veroorzaakt door stoornissen zoals een verstoorde slikfunctie en sensibiliteitsstoornissen. Door middel van klinisch redeneren is de verpleegkundige/verzorgende in staat om op alle momenten van de dag in te spelen op de acute (verpleeg)situatie van de patiënt. Fysiotherapeut: De fysiotherapeut, werkzaam op een NAH afdeling: heeft specifieke kennis over de gevolgen voor het bewegen en handelen van NAHpatiënten en kan dit integreren in zijn onderzoek en behandeling. heeft de landelijke cursus neurorevalidatie gevolgd; heeft kennis van determinanten die de prognose bepalen; kan onderzoek en behandeling objectiveren met klinimetrie; heeft praktische kennis van de invloed van cognitieve stoornissen op het bewegen en handelen en kan hiermee rekening houden bij het aanbieden van oefening/training; kan een loopanalyse maken en heeft kennis van de orthesiologie. Kan in overleg met revalidatiearts/instrumentmaker/schoenmaker een behandelvoorstel doen voor een optimale interventie op het lopen; bezit specifieke kennis t.a.v. de schouder- en arm/ handproblematiek van een NAHpatiënt en integratie hiervan in onderzoek en behandeling; is op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van NAH en integreert deze in zijn eigen handelen. Ergotherapeut: heeft specifieke kennis over de gevolgen voor het handelen van NAH-patiënten en integratie hiervan in onderzoek en behandeling; heeft de landelijke cursus neurorevalidatie gevolgd; heeft kennis van determinanten die de prognose bepalen; bezit specifieke kennis t.a.v. de schouder- en arm/ handproblematiek van een NAHpatiënt en integratie hiervan in onderzoek en behandeling; is vaardig in het observeren van dagelijkse activiteiten waarbij AMPS, PRPP en A- one belangrijke instrumenten zijn; Behandelprogramma NAH volwassenen 8

9 kan observatiegegevens interpreteren; heeft kennis van leer- en compensatiestrategieën m.b.t. cognitieve problemen om van hieruit behandeldoelen en bruikbare interventievormen te kunnen bepalen; heeft specifieke kennis nodig voor adviseren in het kader van regeling hulpmiddelen en wet maatschappelijke ondersteuning; Logopedist: heeft specifieke, actuele kennis van links- en rechts hemisferische communicatieproblemen en slikstoornissen bij NAH-patiënten; is in staat spraak-, taal-, slik-, en gehooronderzoek te verrichten en te interpreteren t.b.v. diagnostiek; volgt op het gebied van slikstoornissen de cursus Slikstoornissen bij verworven neurologische aandoeningen ; beschikt over specifieke kennis van behandelmethoden en -technieken, om zowel individueel als in groepsverband te kunnen behandelen; kan tot slot de familie/omgeving van de patiënt begeleiden en adviseren t.a.v. de logopedische problematiek. Maatschappelijk werker: heeft kennis van de gevolgen van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) op het gebied van cognitie/gedrag en emotie en specifiek op het gebied van verliesverwerking, veranderde rolpatronen binnen het sociale systeem, seksualiteit, zelfredzaamheid en autonomie en biedt daarbij begeleiding, behandeling en ondersteuning. biedt praktisch-materiële hulp en ondersteuning bij het regelen van zorg, aanvraag indicaties, aanvragen andere woonruimte, doorverwijzing bij financiële problemen en verwijzing naar traject richting werk. Psycholoog: De psycholoog, werkzaam op een NAH-afdeling: heeft specifieke kennis van NAH; heeft kennis van en vaardigheden in het verrichten en interpreteren van neuropsychologisch onderzoek; is in staat adviezen te geven aan patiënt, team en directbetrokkenen over het omgaan met cognitieve, emotionele en gedragsproblemen bij NAH-patiënten; is minimaal opgeleid tot GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog); heeft zowel theoretische als praktische kennis van de invloed van cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen op het dagelijks functioneren en op de (paramedische) therapieën; heeft zowel wetenschappelijke als praktische kennis van cognitieve revalidatie; dient voor het uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen minimaal 3 jaar ervaring te hebben met hersenletselpatiënten. Cognitief trainer: De cognitief trainer: heeft specifieke kennis van deelgebieden van de psychologie in het bijzonder leertheorieën, orthodidactiek, neuro- en revalidatiepsychologie; heeft kennis van cognitieve processen en cognitieve stoornissen na hersenletsel; werkt volgens de richtlijn cognitieve revalidatie en de behandelprotocollen die daaruit voortvloeien; heeft, indien sociale vaardigheidstrainingen worden gegeven, de opleiding tot Goldsteintherapeut gevolgd hebben. Muziektherapeut: De muziektherapeut werkzaam op de NAH-afdeling: Behandelprogramma NAH volwassenen 9

10 heeft kennis van de emotionele en gedragsmatige gevolgen na hersenletsel en gevolgen daarvan op de verwerking; hij/zij kan muzikale uitingen in deze context kunnen interpreteren; behandelt individueel en in groepsverband. Bewegingsagoog: heeft specifieke kennis van NAH-patiënten en hun bewegingsmogelijkheden binnen de hydrotherapie, sporthalactiviteiten en fitness; heeft kennis van de sportmogelijkheden in de omgeving. Activiteitenbegeleider: heeft specifieke kennis van NAH-patiënten; is bekend met mogelijkheden binnen de activiteitencentra en aansluiting daarop. Voor de high-care patiënten is een activiteitenbegeleider in de huiskamer aanwezig; is op de hoogte van de mogelijkheden rondom dagbesteding na ontslag en informeert de patiënt tijdig over deze mogelijkheden; maakt, indien gewenst, afspraken met een centrum waar dagbesteding kan plaatsvinden en gaat mee op oriëntatie bezoek. Pedagogisch begeleider: De pedagogisch begeleider werkzaam op de NAH: heeft kennis van de emotionele en gedragsmatige gevolgen na NAH in relatie tot leeftijdsfase en rolgebonden problematiek; richt zich, binnen team 1A, op het therapeutisch klimaat van de NAH afdeling en biedt, in samenwerking met de activiteitenbegeleider, activiteiten ter afleiding en ontspanning aan. is in staat de jonge patiënten, naast het vaste therapieprogramma, te ondersteunen in het onderhouden van sociaal contact en coördineert, i.s.m. de PS en CT, de uitvoer van schoolse activiteiten; betrekt de kinderen bij het revalidatieproces binnen alle zorgpaden NAH en CVA (in afstemming met MW), wanneer een patiënt ook gezinsouder is en kinderen in de tienerleeftijd heeft of jonger. Re-integratie coördinator arbeidstoeleiding: is door scholing en ervaring op de hoogte van de fysieke, cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel en de invloed hiervan op arbeidsintegratie; wordt uitgevoerd volgens de AGR-methode ( ); kan, voor een goede inschatting van mogelijkheden en beperkingen van de NAHpatiënt, actief participeren in het teamoverleg. Planningsmedewerker: is in staat om het rooster van patiënten en medewerkers zodanig te structureren dat de geadviseerde tijd van therapie en de geadviseerde tijd van rustpauzes wordt toegepast. Rolstoel en adaptatietechnicus: heeft specifieke kennis van NAH patiënten zodat uitvoering van vragen van het team voldoende mogelijk is t.a.v. rolstoel en hulpmiddelen; beschikt over voldoende kennis over adequate hulpmiddelen. Behandelprogramma NAH volwassenen 10

11 Intern Patiëntenvervoer: Indien patiënten in de kliniek (nog) niet in staat zijn om zelfstandig naar een therapie te gaan, kunnen ze daarheen gebracht worden. De hulp wordt geleidelijk afgebouwd zodat zelfstandig verplaatsen mogelijk wordt. Gespecialiseerde expertise teams in Heliomare revalidatie Decucare Loop Expertise Team ( LET), gangbeeldanalyse Bekken Revalidatie Team ( BRT) Zit Advies Team Handenteam InSpannings Testen ( IST) Respicare Waarnemings Advies Team ( WAT) Flexibele Edoscopische Evaluatie van het Slikken (FEES) Expertise (niet team- gebonden) in Heliomare Manueel therapeut Autorijschool Diëtist Seksuoloog Pastor Infiltratieve spasticiteitsbehandeling Haptotherapeut Specialistische consulten extern Psychiater Dermatoloog Bartimeus (waarnemingsproblematiek) Internist Expertise in Heliomare door externe firma Orthopedisch instrumentmaker: heeft specifieke kennis van de problematiek van NAH patiënten, d.w.z. voldoende kennis van orthesiologie t.a.v. (knie) enkel-voetorthese, de corrigerende werking van de diverse toepassingen en kennis t.a.v. aantrekken orthesen en gebruik van armorthesen bij NAH patiënten. Orthopedisch schoenmaker: heeft specifieke kennis van de problematiek van NAH patiënten d.w.z. voldoende kennis van orthopedisch schoeisel, de corrigerende werking van de diverse aanpassingen, combinatie van schoeisel en orthesen. 2.2 Randvoorwaarden Faciliteiten De klinische afdelingen 1 en 3 maken onderdeel uit van het Heliomare NAH expertisecentrum. Dit is opgezet om de patiënt optimaal gebruik te laten maken van de kennis en kunde binnen de diverse bedrijfsonderdelen. In het revalidatiecentrum zijn diverse voorzieningen; soms alleen voor NAH, soms voor meerdere diagnosegroepen. Bijvoorbeeld bij patiënten met zowel hartproblematiek als NAH bestaat de mogelijkheid een IST af te nemen en wordt de patiënt behandeld volgens de module hartrevalidatie voor NAH patiënten. Behandelprogramma NAH volwassenen 11

12 Het centrum beschikt over een uitgebreide fitnessruimte en zwembad. Het trainen van het alleen wonen/zijn kan op begeleid zelfstandige woon-units. Onderdeel van het revalidatieproces is arbeidsre-integratie of verwijzing naar dagbesteding. Bij de autorijschool worden de specifieke mogelijkheden voor deelname aan het verkeer met de auto bekeken. Bouwkundig: 1A specifiek twee aparte units met eigen woonkamer, keuken en gang om een prikkelarme (gedoseerde) omgeving te creëren; alarmvoorziening voor dwalende patiënten, Telefoon met GPS tracking. Kliniek één- en tweepersoonskamers met natte cellen; isoleer/sluiskamers; behandelruimte op de afdeling; woon-train- units 1C; huiskamers; computer met internetmogelijkheden voor patiënten om mee te oefenen; strandhuis. Algemeen individuele en groepsbehandelruimtes specifiek ingericht voor de verschillende vakgroepen; klinisch looplaboratorium om het effect van diverse EVO s, botox, en loophulpmiddelen, uit te proberen; diverse trappen om specifiek traplopen te oefenen; c mill en gewichtsloosheidssimulator; proeftuin; sport- en belevingspad; voorzieningen om diverse oefensituaties te creëren om huishouden te trainen; stilteruimte. Noodzakelijke hulpmiddelen: ADL-hulpmiddelen; test- en trainingsmateriaal (ook in spelvorm); beeld- en geluidsapparatuur, computers, spelcomputer; elektronisch patiënten volgsysteem waaraan gekoppeld teamrapportagesysteem en klinimetrie; digitale foto/film camera en printer; overig: voldoende boosters/ elro s voldoende rolstoelen voldoende fietsen/driewielfietsen, 1 tandem Rapportage Vakgroep dossier, medisch dossier, Ecaris dossier Behandelprogramma NAH volwassenen 12

13 Personele voorzieningen (situatie in 2012) Discipline 1A in fte Verpleging (incl. PB) 21,19 Revalidatiearts Stafarts NAH 0,6 0,78 Fysiotherapie 1,78 Ergotherapie 2,08 Muziektherapie 0,74 Activiteitenbegeleiding 1,00 Logopedie 0,75 Maatschappelijk Werk 0,83 Psychologie (incl. test assistent/ cognitief trainer) 2,82 Bewegingsagogie var Arbeidstoeleiding 0,44 Discipline 3AB In fte totale afdeling Verpleging (incl. PB) 26,4 Revalidatiearts 1,2 Arts assistent 1,7 Fysiotherapie 5,75 Ergotherapie 4,9 Activiteitenbegeleiding 1,28 Logopedie 1,83 Maatschappelijk Werk 2,13 Psychologie (incl. testassistent/cognitief trainer) 2,92 Bewegingsagogie var Arbeidstoeleiding 0,22 Team Aantal bedden Team 1A Contusie-unit Highcare 10 Mediumcare 5 Team 3 CVA Ontslagafdeling en 1 woontrainunit team 1A Ontslagafdeling en woontrainunit team 3 9 Behandelprogramma NAH volwassenen 13

14 2.3 Risico inventarisatie Voor algemene risico inventarisatie zie risico`s op processen: Procesbeschrijving Primair Proces kliniek. Hieronder zijn specifieke risico s voor de patiënt beschreven die gelden binnen dit behandelprogramma: NAH/Hart Dwaalrisico Risico s Elimineren Beheersen Accepteren B B Beheersmaatregel Dubbele diagnose; Zie afspraken in module hartrevalidatie voor NAH patiënten Actie RA : voor patiënten met FAC 3 of meer een inspanningstest aanvragen VP signaleert dwaalgedrag, zie module risico s NAH volwassenen Risico eigenaar RA RA Behandelprogramma NAH volwassenen 14

15 3. Het patiënten proces 3.1 Fasering specifiek voor de doelgroep Het klinische deel van het programma loopt van aanmelding tot ontslag. Het revalidatieproces is opgedeeld in de fases van het Procesbeschrijving Primair Proces Kliniek: Aanmelden patiënt Opnemen patiënt Onderzoek en behandelen patiënt Stellen prognose, vaststellen kernprobleem en hoofddoelstelling Behandelen, evalueren prognose. Kan patiënt met ontslag? Klinisch ontslaan patiënt Bieden nazorg Acties per fase (zoals beschreven in het primair proces) In het Primair Proces Kliniek worden de acties per fase beschreven die gelden voor alle behandelingen. Zie ook zorgpaden CVA-K, CVA-L, NAH-K, NAH-L en NAH-XL. Hieronder zijn specifieke acties beschreven die gelden binnen dit behandelprogramma: Aanmelden patiënt: RA aanmelding voor 3 NAH-zorgpaden worden met RA en unitleider besproken ten aanzien van prognose, cognitie en gedrag. Opnemen patiënt: VP communicatieschrift en cliënt map- CVA zorgketen ligt klaar; patiënt en familie krijgen uitleg over het communicatieschrift. PS + MW op afd. 1a : hebben gezamenlijk intake met familie op opnamedag. AB kennismakingsgesprek met patiënt en familie met activiteitenbegeleider die op de huiskamer van 1a werkt. Onderzoek en behandelen: VP gaat na of vragenlijst persoonlijke wensen retour is (team 1a); afspraken rond eerste weekend zijn gemaakt conform afspraken beslisboom weekendverlof team 1A: zie module weekeindverlof NAH volwassenen; zo nodig worden andere disciplines ingeschakeld voor weekendinstructie. Weekendinstructieformulier i.s.m. andere disciplines is opgesteld; afspraak met familie is gepland. Logo team 3: in geval van afasie is de psychosociale vragenlijst ingevuld en gekopieerd voor de verpleging. CT afd. 1a :Maakt afspraak met verpleging over hanteren daglijst of agenda. Behandelprogramma NAH volwassenen 15

16 Stellen prognose, kernproblemen en hoofddoelstelling zijn geformuleerd (UPB): RA bij arbeidswens is AT ingeschakeld volgens het AGR protocol; zo nodig is patiënt aangemeld voor onderwijs op therapeutische basis bij NAH-observatieklas. Logo schriftelijk communicatieadvies is met patiënt/familie besproken en aan teamleden gegeven, afhankelijk van module. MW MW team 3 organiseert 7 keer per jaar een familie informatie bijeenkomst voor partners/familie waar verschillende disciplines een bijdrage aan leveren; MW team 1A organiseert 6x per jaar familie informatiebijeenkomsten waar verschillende disciplines een bijdrage aan leveren. PS indien op afdeling 3 een familiegroep gepland is voor familie van rechts hemisferische NAH-patiënten met cognitieve stoornissen, wordt de familie hiervoor uitgenodigd na aanmelding door PS en/of MW. Behandelen, evalueren prognose, kan patiënt met ontslag? RA Duidelijk is welke nabehandeling en nazorg noodzakelijk is en eventueel is deze reeds aangevraagd/intake NAH poli ; informatie folders RDB/NAH poli aan patiënt en familie gegeven. Klinisch ontslaan patiënt Allen Interdisciplinaire overdracht naar AC en/of woonvorm, zie werkinstructie multidisciplinaire overdracht kliniek 1A en 3A 3B. Bieden nazorg Module nazorg NAH volwassenen (wordt module voorzorg en nazorg) Zie zorgpaden: NAHL, NAHXL, NAHK, CVAL en CVAK, Deze staan apart van dit behandelprogramma gepubliceerd op Helionet. - Zorgpad CVAL - Zorgpad CVAK - Zorgpad NAHK - Zorgpad NAHL - Zorgpad NAHXL Behandelprogramma NAH volwassenen 16

17 Afspraken Poliklinische (na)behandeling in team 1a en 3, cluster kliniek: Patiëntencategorie Diagnose Poliklinische revalidatiebehandeling door Max. aantal pat. Inschatting duur van dagbehandeling Klinische patiënt 1A < 6 weken NAH Team 1A -rdb 7 Klinische patiënt 3A < 6 weken NAH Team 3A-rdb 2 à 3 Klinische patiënt 3B < 6 weken NAH Team 3B-rdb 2 à 3 Klinische patiënt 1A > 6 weken NAH Team 1A-rdb 5 Klinische patiënt 3A > 6 weken NAH NAH-polikliniek n.v.t. Klinische patiënt 3B > 6 weken NAH NAH-polikliniek n.v.t Resultaten per fase Per fase worden de doelstellingen/ resultaten gecheckt d.m.v. onderstaande checklist. Naast de checklist zal tevens het UPB-inbrengformulier in elke UPB nabespreking besproken worden met als doel de behandeling met de patiënt en zijn familie te evalueren. Aanmelden patiënt: patiënt is voorgelicht in het ziekenhuis door revalidatiearts en verpleging van het ziekenhuis; deze fase wordt geëvalueerd door de patiënt en zijn EVV er bij opname. Opnemen patiënt: patiënt heeft een plaats die is toegesneden op zijn / haar beperkingen; patiënt heeft intake gesprekken gehad met arts en verpleging; patiënt heeft kennis gemaakt met FT,ET, LOGO, MW en/of PS; patiënt heeft verpleegkundige zorg op maat; patiënt heeft informatie ontvangen over team en afdeling; patiënt heeft een programma volgens zorgpad gekregen; patiënt heeft samen met de EVV er deze fase geëvalueerd. Onderzoek en behandelen patiënt: patiënt heeft voorzieningen en middelen die hij / zij in Heliomare nodig heeft; patiënt en zijn naasten zijn voorgelicht over de problematiek en het revalidatieverloop; patiënt en zijn naasten hebben inzicht en inbreng gehad in bepalen van de revalidatie doelen; patiënt is onderzocht en behandeld door de benodigde disciplines in optimale frequentie volgens zorgpad; Behandelprogramma NAH volwassenen 17

18 patiënt heeft een vast aanspreekpunt (EVV er); patiënt wordt door alle teamleden op dezelfde wijze benaderd; patiënt evalueert samen met de RA in de UPB nabespreking. Stellen prognose, vaststellen kernprobleem en hoofddoelstelling: patiënt kent de doelen en tijdsplanning; patiënt en zijn naasten krijgen de doelen op papier; patiënt heeft zoveel mogelijk inzicht in procedures voor de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen; patiënt heeft inzicht in de basisfuncties, basisvaardigheden, doelgerichte activiteiten en consequenties voor wonen, vervoer, professionele- en mantelzorg, dagbesteding en werk; patiënt heeft een meeloopdag gehad; weekendinstructie heeft plaatsgevonden aan de patiënt en naasten; patiënt is (indien mogelijk) thuis geweest; weekendverlof is geëvalueerd door de patiënt en zijn naasten met de EVV er; patiënt heeft een optimaal gevuld programma met afwisseling therapie en rust. Behandelen, evalueren prognose, kan de patiënt met ontslag? patiënt heeft voldoende mogelijkheden om zijn beperkingen en vaardigheden in de thuissituatie uit te proberen (weekendverlof, verlengd weekend, thuisbehandeling); Patiënt kan samen met zijn naasten eigen regie en verantwoordelijkheid nemen. patiënt is op de hoogte van mogelijkheden van vrijetijdsbesteding/werk en heeft indien van toepassing mogelijkheden in de praktijk bekeken/uitgeprobeerd; patiënt is op de hoogte van de procedure rondom het autorijden. Indien van toepassing heeft de patiënt een autorijles gehad en/of heeft er OV/verkeerstraining plaatsgevonden; ET heeft een WMO-aanvraagformulier verzonden via de voorzieningen administratie van Heliomare; patiënt is op de hoogte van de inhoud en het verzenden van het Ergo consult-advies of ergotherapeutisch voorzieningen voorstel (EVV) en heeft dit ook ontvangen; patiënt is op de hoogte van de inhoud en het verzenden van het Regeling Hulpmiddelen-advies en heeft een kopie ontvangen; ontslag is besproken door de patiënt en de RA in de UPB nabespreking. Klinisch ontslaan patiënt : Aan ontslagvoorwaarden (document ontslagvoorwaarden; ontslagcriteria voor klinische revalidatie) is voldaan; zie : Ontslagvoorwaarden - ontslagcriteria voor klinische revalidatie indien er individuele ontslagvoorwaarden benoemd zijn in het UPB verslag is hier aan voldaan; patiënt en naasten weten welke nabehandeling de patiënt krijgt en weten waar ze terecht kunnen voor hulp; patiënt evalueert opname samen met RA in het ontslaggesprek, afspraken zijn gemaakt voor controlegesprek bij RA of huisarts. Bieden nazorg: patiënt heeft een optimale woonsituatie; patiënt functioneert adequaat in de thuissituatie binnen de gegeven mogelijkheden; patiënt heeft zinvolle dagbesteding of deelname is in werking gezet; patiënt heeft voorzieningen en hulpmiddelen passend bij zijn/haar situatie; Behandelprogramma NAH volwassenen 18

19 patiënt heeft afspraken voor nabehandeling indien deze geïndiceerd is; periode na klinisch ontslag wordt geëvalueerd door de patiënt en de RA in het controlegesprek 6 8 weken na ontslag; MW heeft eenmalig telefonisch contact. 3.2 Klinimetrie Om het revalidatieproces zorginhoudelijk te kunnen evalueren en optimaliseren wordt de functionele uitkomst van het revalidatieproces gemeten. Hiertoe wordt aan het begin van de opname en bij ontslag vastgelegd wat de functionele status is van patiënt uitgedrukt in de mate van zelfstandigheid, motorische vaardigheden en belasting van omgeving. De werkinstructie klinimetrie NAH volwassenen staat als apart document op Helionet. Hierin staan de werkafspraken ten aanzien van de klinimetrie, die de verschillende disciplines afnemen op vastgestelde tijdstippen. Zie werkinstructie klinimetrie NAH volwassenen 3.3 Zorgpad In het zorgpad wordt het logistieke, communicatieve en klinimetrische proces van de gehele revalidatieperiode beschreven. Het wordt beschreven voor een omschreven doelgroep behorende bij een specifieke diagnosegroep Kenmerken instroom in de zorgpaden Inleiding Voor de patiënten met NAH bestaan verschillende zorgpaden gerelateerd aan de problematiek, als gevolg van het hersenletsel en de diagnose. Patiënten met een CVA worden over het algemeen behandeld volgens het zorgpad CVA-Kort of -Lang in team 3. Patiënten met NAH met ernstige cognitieve en/of gedragsproblemen worden behandeld in team 1 volgens de zorgpaden NAH. Een CVA- patiënt wordt op 1A opgenomen indien: de cognitieve problematiek zeer ernstig is; in verband met de cognitieve problematiek is individuele begeleiding nodig; de patiënt zwerfneigingen heeft en zeer onrustig is; er sprake is van ernstige gedragsproblematiek. Zorgpad CVA Kort: communicatie en cognitie Duur: 6 8 weken. Voor deze groep patiënten is een korte klinische revalidatieperiode door het interdisciplinaire team nodig, waarin observatie plaatsvindt en behandeling wordt ingezet. Hierna kan ontslag naar huis plaatsvinden met een interne of externe doorverwijzing passend bij de hulpvraag van de patiënt. Karakteristieken van deze groep bij opname: mobiliteit : niet tot matig beperkt (lopen met/zonder hulpmiddel, eventueel geringe hulp nodig) ; communicatieve problematiek (niet tot ernstig); ADL : niet tot matig beperkt; cognitieve en gedragsproblematiek : niet tot matig; gedrag: niet tot matig. Behandelprogramma NAH volwassenen 19

20 Zorgpad CVA lang Duur: weken. Op meerdere gebieden (motoriek en/of cognitie en/of communicatie en/of sociaal functioneren) is intensieve training en begeleiding noodzakelijk. De problematiek is uitgebreid en complex waardoor een langer durende opname noodzakelijk is om thuis functioneren mogelijk te maken. Karakteristieken van deze groep bij opname: mobiliteit : ernstig beperkt (Rolstoelafhankelijk); ADL: ernstig beperkt ; communicatieve problematiek : niet tot ernstig; cognitie: niet tot ernstig; gedrag: niet tot matig. Zorgpad NAHK: Duur: 2 6 weken. Cognitieve screening, beoordeling veiligheid gedrag. Deze groep kenmerkt zich door cognitieve stoornissen bij zelfstandige mobiliteit en ADL. Op de voorgrond staat het bevorderen van ziektebesef en zo mogelijk inzicht. Beoordelen en waarborgen veilig gedrag. Vaak ook voorbereiding op poliklinisch traject. Karakteristieken van deze groep bij opname: mobiliteit: fysieke problemen niet op de voorgrond, vaak lopers; ADL: hoogstens supervisie nodig; communicatie: soms dysarthrie; cognitie: geheugenproblemen op de voorgrond; gedrag: ontbrekend ziekte inzicht, dus beperkte motivatie. Zorgpad NAHL Duur: 7 9 weken Deze groep kenmerkt zich door forse cognitieve en/of gedragsproblemen leidend tot onveilig gedrag. Na een observatieperiode wordt fysieke en cognitieve revalidatie ingezet. Karakteristieken van deze groep bij opname: mobiliteit: vaak lopers (dwalers); ADL: supervisie tot hulpbehoevend; communicatie: afasie/dysarthrie; cognitie: gebrek aan ziekte-inzicht/ oriëntatie problemen (ruimte/tijd); gedrag: ontbrekend ziekte- inzicht, dus beperkte motivatie. Motorische onrust, wegloopgevaar, verminderde impulscontrole. Zorgpad NAHXL Duur: weken Deze groep heeft problemen op alle deelgebieden: communicatie, mobiliteit, persoonlijke verzorging, cognitie en gedrag. Aanvankelijk weinig gerichte therapie mogelijk vanwege cognitieve problemen en beperkte belastbaarheid. Karakteristieken van deze groep: mobiliteit: beperkt, vaak rolstoel gebonden; ADL: volledig afhankelijk; communicatie: afasie/dysarthrie; cognitie : gebrek aan ziekte-inzicht/forse oriëntatie problemen (ruimte/tijd/personen), delirant; Behandelprogramma NAH volwassenen 20

Heliomare Revalidatie Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E info-revalidatie@heliomare.nl www.heliomare.nl

Heliomare Revalidatie Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E info-revalidatie@heliomare.nl www.heliomare.nl Heliomare Revalidatie Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E info-revalidatie@heliomare.nl www.heliomare.nl BehandelprogrammaNAH volwassenen Behandelprogramma NAH volwassenen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

Betreft de diagnosegroep(en):

Betreft de diagnosegroep(en): Werkingsgebied : Revalidatie; Sport Vastgesteld op : 6-1-2014 In werking op : 6-1-2014 Geldig tot : 30-6-2019 Proceseigenaar : Manager cluster Kliniek Documenteigenaar : Manager cluster Kliniek Auteur

Nadere informatie

Projectgroep. Willemijn Faber, RA Joke Boerrigter, MW Lonny Mulder, PS Arjan van den Bosch, ET Ruth Sijsma, FT Marjo Butter, VP Renate Korse, QF

Projectgroep. Willemijn Faber, RA Joke Boerrigter, MW Lonny Mulder, PS Arjan van den Bosch, ET Ruth Sijsma, FT Marjo Butter, VP Renate Korse, QF Heliomare Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E Info-revalidatie@heliomare.nl Behandelprogramma Multiple Sclerose kliniek, team 2 Doel van dit document: Betreft de diagnosegroep(en): Richtinggevend

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Behandelprogrammachronischepijn kliniek

Behandelprogrammachronischepijn kliniek Heliomare Revalidatie Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E info-revalidatie@heliomare.nl www.heliomare.nl Behandelprogrammachronischepijn kliniek 15 Behandelprogramma chronische pijn kliniek.docx

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Locatie Arnhem - Doetinchem - Ede Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen voor

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Proeftuinen in de praktijk

Proeftuinen in de praktijk Proeftuinen in de praktijk Inhoud presentatie 1. Situatieschets 2. Historie 3. Proeftuin op papier 4. Proeftuin in praktijk Situatieschets Regio West Achterhoek 1 ziekenhuis in Doetinchem 2 verpleeghuizen

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Klinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent door de revalidatiearts in het ziekenhuis verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor verwijzers Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare revalidatie Elk mens loopt de kans hersenletsel te krijgen. Een ziekte of (verkeers)ongeval kan hiervan de oorzaak zijn. Dankzij snel voortschrijdende medische technologie

Nadere informatie

H Revalidatie na een CVA

H Revalidatie na een CVA H.40033.0217 Revalidatie na een CVA Inleiding U heeft een CVA (cerebrovasculair accident), ook wel beroerte genoemd, doorgemaakt. Hiervoor bent u in eerste instantie in het ziekenhuis behandeld. Na deze

Nadere informatie

Werken in de revalidatie. Justine Aaronson

Werken in de revalidatie. Justine Aaronson Werken in de revalidatie Justine Aaronson 7 februari 2014 Opbouw Mijn achtergrond Algemene introductie revalidatie Heliomare Huidige trajecten Werkzaamheden psycholoog Veranderingen en toekomst Mijn achtergrond

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

28-5-2013. Casus Geriatrische revalidatiezorg. Zorgpad CVA. Modules Vervolg casus. Caroline Meijer Specialist Ouderengeneeskunde

28-5-2013. Casus Geriatrische revalidatiezorg. Zorgpad CVA. Modules Vervolg casus. Caroline Meijer Specialist Ouderengeneeskunde Zorgpad CVA Caroline Meijer Specialist Ouderengeneeskunde Casus Geriatrische revalidatiezorg Zorgpad CVA Modules Vervolg casus 1 Mw Vogel 74 jaar VG: amaurosis fugax links (1997) recidiverende urineweginfecties

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Informatie voor ouders/verzorgers Uw kind wordt aangereden door een auto, valt hard van

Nadere informatie

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015 Opbouw Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn Jetty van Lieshout ergotherapie CPCRT Mariolein Boerrigter, ergotherapie CPCRT Aanleiding samenwerkingsverband Geschiedenis EENW Casuïstiek

Nadere informatie

Behandelkader Beroerte

Behandelkader Beroerte Vastgesteld: 31 oktober 2007 door VRA 7 december 2007 door Revalidatie Nederland Revalidatie Nederland en VRA 1 Behandelkader Beroerte, 7 december 2007 1 Algemene inleiding behandelkader 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Behandeling na hersenletsel

Behandeling na hersenletsel Behandeling na hersenletsel Groepsbehandeling op de Cognitieve Behandelunit (CBU) Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is het doel van deze behandeling? 3 Wat zijn cognitieve functies? 3 Voor wie is

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Klinische revalidatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Klinische revalidatie Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA Klinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent door de revalidatiearts in het ziekenhuis verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Patiënteninformatie vll 574/1511 Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Inleiding U ontvangt deze

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch

Libra R&A locatie Blixembosch Libra R&A locatie Blixembosch Klinische revalidatie voor volwassenen 1 Welkom bij Libra Revalidatie & Audiologie U bent of wordt binnenkort tijdelijk opgenomen in de kliniek voor volwassenen van Libra

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Nu is van u. Geriatrische revalidatie

Nu is van u. Geriatrische revalidatie Nu is van u. Z zelfs o mog tandig e func lijk wee r tio w w w neren.viv ent.n l Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie 'De verzorgenden en de therapeuten zijn ontzettend aardig en helpen me

Nadere informatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie Behandelprogramma Hartrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Norschoten Klaverweide 1 3773 AW Barneveld T 0342-40 40 00 E info@norschoten.nl I www.norschoten.nl Revalidatie

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Wegwijs bij Adelante. Introductie. Dag van opname

Wegwijs bij Adelante. Introductie. Dag van opname Wegwijs bij Adelante De overgang van het ziekenhuis of van huis naar het revalidatiecentrum kan moeilijk zijn. U komt in een voor u onbekende omgeving. Een omgeving ook, waar het karakter van de behandeling

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wat is poliklinische revalidatie-behandeling?... 2 Het revalidatieteam... 2 Afspraken... 2 Patiëntenkaart... 3 Vergoedingen... 3 Vergoeding

Nadere informatie

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep Even voorstellen: Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met nietaangeboren hersenletsel. Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel

Nadere informatie

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Wat is een beroerte (CVA) precies? De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor cerebro vasculair accident. Letterlijk

Nadere informatie

Scholingsbijeenkomst. Samen sterk in de zorg na een beroerte

Scholingsbijeenkomst. Samen sterk in de zorg na een beroerte Scholingsbijeenkomst Samen sterk in de zorg na een beroerte Programma scholingsbijeenkomst 1. Welkom, inleiding 2. Simulatiespel Heb ik een probleem dan? 3. Lezing Lange termijn gevolgen CVA voor patiënt

Nadere informatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie Multiple Sclerose Poliklinische revalidatie Voor wie is deze folder? Bij u is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. De aandoening Multiple Sclerose kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijks

Nadere informatie

KLINISCH PAD CVA. VU medisch centrum ZE Neurologie, 2B Januari 2007 Lies van der Weide

KLINISCH PAD CVA. VU medisch centrum ZE Neurologie, 2B Januari 2007 Lies van der Weide KLINISCH PAD CVA VU medisch centrum ZE Neurologie, B Januari 007 Lies van der Weide Klinisch pad CVA VU medisch centrum Pagina 3--008 Inleiding Het klinisch pad CVA Vu medisch centrum geeft inzicht in

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie

Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Revalidatie Algemene informatie Poliklinische revalidatie Binnenkort komt u naar Ziekenhuis Rivierenland voor revalidatiedagbehandeling (PRB). In deze brochure geven we u informatie over deze behandeling

Nadere informatie

.IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( )NFORMATIE EN BEHANDELING

.IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( )NFORMATIE EN BEHANDELING .IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( )NFORMATIE EN BEHANDELING .IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL /NDER.IET!ANGEBOREN (ERSENLETSEL.!( VERSTAAN WE ALLE HERSENBESCHADIGINGEN DIE NIET TIJDENS OF ROND DE GEBOORTE PLAATSVINDEN

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA Revalidatie en therapie Poliklinische revalidatie na CVA Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is een CVA?...4 Wat kunt u verwachten?...5 Het behandelproces...5 Observatiefase...5 Behandelfase...6 Nazorgfase...6

Nadere informatie

Revalideren na een CVA

Revalideren na een CVA Revalideren na een CVA De kliniek voor houding en beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is een CVA 3 Behandelvormen 3 Klinische behandeling 4 Behandeling via de CBU 4 Poliklinische behandeling 4 Behandeling

Nadere informatie

Revalidatie voor CVA-patiënten

Revalidatie voor CVA-patiënten Neurologie Revalidatie voor CVA-patiënten Bijna iedere patiënt, die een beroerte (in medische termen Cerebraal Vasculair Accident - CVA) heeft gehad, heeft na ontslag uit het ziekenhuis enige vorm van

Nadere informatie

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding CVA-zorg in beeld Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz Inleiding Jaarlijks worden 45.000 mensen getroffen door een CVA en 200.000 Nederlanders hebben ooit een CVA gehad. CVA is een complexe

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website vernieuwen. Op deze

Nadere informatie

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl.

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Op weg naar huis: samen revalideren in de keten. Revalidatie in de acute fase na een CVA in het Elkerliek ziekenhuis

Op weg naar huis: samen revalideren in de keten. Revalidatie in de acute fase na een CVA in het Elkerliek ziekenhuis Op weg naar huis: samen revalideren in de keten Revalidatie in de acute fase na een CVA in het Elkerliek ziekenhuis Revalidatie volgens de richtlijn diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren 06-11-13 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde Wie bent u en heeft u nog een vraag aan ons? 4 november 2013 Mirjam van Peet en Irene van Dijck Revalideren van ouderen boven de

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten Folder voor jongere en ouders/verzorgers Behandeling van jongeren met Onbegrepen Lichamelijke Klachten 1 2 Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor jongeren en hun ouders die door de

Nadere informatie

Communicatie en revalidatie. Esther van Elk, neuroverpleegkundige & Noortje Houdèl van der Reijden, logopedist klinische neurorevalidatie

Communicatie en revalidatie. Esther van Elk, neuroverpleegkundige & Noortje Houdèl van der Reijden, logopedist klinische neurorevalidatie Communicatie en revalidatie Esther van Elk, neuroverpleegkundige & Noortje Houdèl van der Reijden, logopedist klinische neurorevalidatie Sint Maartenskliniek afdeling Neuro-revalidatie 2 afdelingen met

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie Poliklinische revalidatie Inleiding U bent aangemeld voor een poliklinische revalidatiebehandeling in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Wij willen u met deze brochure informeren over de afdeling Revalidatie

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor patiënt en naastbetrokkenen

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor patiënt en naastbetrokkenen Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor patiënt en naastbetrokkenen U bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch voor de problemen

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Coördinatie van zorg in de CVA-keten.

Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Naar aanleiding van het project Stroke service Breda e.o. komt steeds beter in beeld welke zorgverleners zich bezig houden met een of andere vorm van zorgcoördinatie

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

BehandelprogrammaDwarslaesie

BehandelprogrammaDwarslaesie Heliomare Revalidatie Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 88 88 E info-revalidatie@heliomare.nl www.heliomare.nl BehandelprogrammaDwarslaesie Behandelprogramma dwarslaesie 1 Inhoudsopgave Behandelprogramma

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinderrevalidatie. Afdeling Revalidatie & Therapie Kinderrevalidatie Afdeling Revalidatie & Therapie Uw kind is verwezen naar de revalidatiearts van het Waterlandziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over het consult bij de revalidatiearts en over

Nadere informatie

Revalideren. na een beroerte

Revalideren. na een beroerte Revalideren na een beroerte Revalideren bij Thebe na een beroerte Als u een beroerte, ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, heeft doorgemaakt kan uw leven op veel gebieden er ineens heel

Nadere informatie

De Cognitief- Linguïstische Quickscan (verwijzers) Lindenhof

De Cognitief- Linguïstische Quickscan (verwijzers) Lindenhof De Cognitief- Linguïstische Quickscan (verwijzers) Lindenhof De Cognitief-Linguïstische Quickscan van Lindenhof Interdisciplinaire diagnostiek en advies bij denk- en taalproblematiek voor mensen met niet-aangeboren

Nadere informatie

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident) Oost 3 CVA (Cerebro Vasculair Accident) 1 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 4 Het onderzoek bij een CVA 4 De behandeling van een CVA 5 Belangrijke aandachtspunten 6 Hoe verloopt de verdere behandeling en

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject Libra R&A locatie Blixembosch Beenamputatie Revalidatietraject Deze folder is bestemd voor mensen in ziekenhuizen die mogelijk een amputatie van onderbeen of bovenbeen moeten ondergaan. Zo n operatie is

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Traject voor diagnostiek en advies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsproblemen Informatie voor verwijzers Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Wat is DCD? DCD is de Engelse afkorting van Developmental Coordination Disorder; vrij vertaald in het Nederlands een motorische

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie