Vouchers voor vaardigheidstrainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vouchers voor vaardigheidstrainingen"

Transcriptie

1 Initiatiefvoorstel Fractie SAM Vouchers voor vaardigheidstrainingen Initiatiefvoorstel voor het implementeren van een vouchersysteem voor trainingen op het gebied van softskills en 21st century skills Fractie SAM Aan de universiteitsraad 3 juli 2015

2 Summary Within the current society, the business community expects more and more of university graduates. Not only do they need to have the right and fitting education, equally important is the need to develop yourself personally and professionally. Companies attach great value to the development of soft skills and so called 21st century skills. Presentation skills, communication skills and cooperation skills are examples of these high valued skills. Alumni have better job perspectives when they are able to prove that they have gained such skills during their study period. Tilburg University indicated that it finds preparing students for the labor market an important aspect. Students indicated in the NSE 1 that the connection to the labor market and the working field was missing within the curriculum at Tilburg University. There are already several initiatives taken within the university to improve the labor market connection, such as the taskforce Labor Market Orientation and the new Education Profile. But next to adjustments within the curriculum, students should be stimulated to develop themselves professionally and personally. Student Party SAM thinks that the best way to do this is to give vouchers to students enabling to pursue skills training, in line with the existing language vouchers. 1 Nationale Studenten Enquete (a national questionnaire in which students have to evaluate their study and the intitution).

3 Inleiding De huidige maatschappij, voornamelijk het bedrijfsleven, verwacht steeds meer van de pas afgestudeerde student. Enkel je diploma is niet altijd meer genoeg. Van studenten wordt verwacht dat ze zichzelf ook op persoonlijk en professioneel gebied ontwikkeld hebben. Zo hechten bedrijven en instellingen grote waarde aan de ontwikkeling van soft skills of de zogeheten 21st century skills. Presentatievaardigheden, communicatievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden zijn voorbeelden van hooggewaardeerde vaardigheden in de huidige samenleving. Afgestudeerden hebben een beter carrièreperspectief wanneer zij aan kunnen tonen dat zij zulke vaardigheden hebben opgedaan tijdens hun studie. In de NSE geven studenten van Tilburg University aan dat zij de connectie met de arbeidsmarkt nog niet voldoende terugzien binnen het curriculum. Tilburg University heeft aangegeven dat zij het goed voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt een belangrijk doel vindt. Dit is dan ook terug te zien in de verschillende initiatieven die al worden ondernomen op de universiteit, zoals de werkgroep arbeidsmarktoriëntatie en het nieuwe Tilburgse Onderwijsprofiel. Maar naast de aanpassingen binnen de curricula, moeten studenten gestimuleerd worden om zichzelf op professioneel als ook op persoonlijk gebied te ontwikkelen. Fractie SAM vindt het belangrijk dat de universiteit studenten aflevert met bepaalde competenties. De Tilburgse Student moet een duidelijk profiel aan competenties hebben en zich staande weten te houden tussen studenten van andere universiteiten waar 21st century skills tot de basisvaardigheden behoren. Daarom denkt Fractie SAM dat er een grotere nadruk op deze vaardigheden moet komen. De beste manier is om studenten te stimuleren zich te ontwikkelen. We willen dit doen door studenten vouchers aan te bieden waarmee ze vaardigheidstrainingen kunnen volgen, vergelijkbaar met de bestaande taalvouchers. Noodzaak Onderwijsinstellingen zijn al jarenlang verwikkeld in de discussie over de relatie tussen theorie en praktijk in het onderwijs. Opleidingen waren voorheen voornamelijk theoretisch van aard en er was weinig tijd en ruimte voor een deskundige begeleiding van de praktische componenten van het toekomstige vak. Studenten leerden niet of nauwelijks de vaardigheden die de praktijk verlangt. Tilburg University heeft ervoor gekozen meer nadruk te gaan leggen op de arbeidsmarkt binnen het curriculum. Dit is duidelijk terug te zien in het nieuwe Tilburgse Onderwijsprofiel dat in maart jongstleden op een positief advies kon rekenen van de universiteitsraad. Een in het oog springend voorstel binnen het onderwijsprofiel is: Aandacht voor arbeidsmarktsucces door de ontwikkeling van 21st century skills. In het nieuwe Tilburgs Onderwijsprofiel wordt over de ontwikkeling van 21st century skills gezegd: De Tilburgse student wordt, zowel in als buiten het curriculum, getraind in de ontwikkeling van 21th century skills. In het geval van de soft- skills formuleert de student op vrijwillige basis een persoonlijk ontwikkelplan. De werkgroep arbeidsmarktoriëntatie heeft deze wens ook

4 meegenomen. Er is reeds onderzoek gedaan naar de behoefte en het belang van 21st century skills, welke hieronder in beeld zijn gebracht in tabel 1.1. Tabel 1.1. Studentoordeel over vaardigheden (21 st century skills) 2 Vaardigheid Mogelijkheden tot ontwikkelen* Belang** Analytisch en kritisch denkvermogen 4,1 4,5 Probleemoplossend vermogen 3,8 4,5 Schrijfvaardigheden 3,7 4,2 Teamvaardigheden 3,7 4,1 Plannen en organiseren 3,6 4,2 Sociale en communicatieve vaardigheden 3,5 4,2 Presentatievaardigheden 3,5 4,2 Beslisvaardigheden 3,5 4,2 Creativiteit en innovatief denken 3,3 4,2 Interculturele vaardigheden 3,2 3,6 Digitale vaardigheden, ICT 3,0 3,8 Uit de tabel blijkt dat het belang van softskills en 21st century skills door studenten duidelijk wordt ingezien. Echter is men niet erg tevreden over de mogelijkheid om deze vaardigheden te ontwikkelen. Wij delen de mening van het Tilburgs Onderwijsprofiel, de werkgroep en de studenten zelf (NSE) wat betreft de noodzaak tot vaardigheidsontwikkeling. Het zal echter nog even duren voordat dit helemaal terugkomt in alle curricula. Daarom denken we dat er al snel stappen gemaakt moeten en kunnen worden: door een simpel systeem in te voeren dat studenten al kennen en waar ze graag gebruik van maken. Voorlopig is er dus nog ontevredenheid over de mogelijkheid om deze vaardigheden te ontwikkelen. Fractie SAM denkt dat er een viertal redenen te noemen is voor deze ontevredenheid, namelijk: 1. Te weinig aanbod binnen het curriculum, 2. Studenten zijn onvoldoende bekend met het huidige aanbod in vaardigheidstrainingen van Student Services, 3. Studenten worden onvoldoende gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen, 4. De financiële drempel van de trainingen wordt door studenten als te hoog ervaren. Aan het eerste punt, het beperkte aanbod in het curriculum, wordt momenteel al hard gewerkt door middel van het nieuwe Tilburgse Onderwijsprofiel. 21st century skills en de connectie met de arbeidsmarkt zullen een prominentere plaats binnen het curriculum gaan krijgen. Wij verwachten echter dat dit nog even op zich laat wachten en is in onze ogen nog niet voldoende. Studenten moeten snel deze mogelijkheid krijgen en ook buiten het curriculum gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. 2 In deze en volgende tabellen: groen indien tevredenheid/geschat belang 4,0; * alleen indien ervaring, schaal 1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden; ** schaal 1=zeer onbelangrijk, 5=zeer belangrijk

5 Verder worden de punten 2, 3 en 4 nog niet getackeld. Voor deze punten ziet Fractie SAM een oplossing in een vouchersysteem voor vaardigheidstrainingen. In lijn met het taalvouchersysteem zouden wij graag zien dat studenten ook twee vouchers krijgen voor het volgen van vaardigheidstrainingen aangeboden door de universiteit. Op deze manier hebben studenten een extra stimulans om ook buiten het curriculum vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij komt dat hiermee de financiële drempel van de trainingen opgeheven wordt. Uit de praktijk van de taalvouchers blijkt dat hier veel gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast draagt dit ook bij aan de competenties die de Tilburgse Student volgens het Tilburgs Onderwijsprofiel zou moeten bezitten. Kritisch denkvermogen, vermogen tot communicatie en (internationale) samenwerking, oplossingsgerichtheid, creativiteit en innovatie, in het kader van digitalisering: informatiegeletterdheid, mediakennis en kennis van informatie en communicatietechnologie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit, initiatief en zelfsturing, sociale en cross- culturele interactie, productiviteit en verantwoordelijkheid; al deze vaardigheden, zoals genoemd in het TOP, kunnen verder ontwikkeld worden door specifieke trainingen. Doordat studenten al bekend zijn met een vouchersysteem, zal de drempel om er gebruik van te maken afnemen. We zien de twee vouchersystemen dan ook als complementair aan elkaar en niet als vervanging. Studenten maken namelijk veel gebruik van de taalvouchers. Vouchers voor taalcursussen dienen een ander doel dan de vouchers voor vaardigheidstrainingen. Vouchers voor taalcursussen zijn onmisbaar voor mensen die een semester in het buitenland willen studeren, door een of meerdere taalcursussen te volgen wordt een student beter voorbereid op zijn verblijf in een ander land, met een andere taal. Het lijkt ons dan ook niet wenselijk wanneer zij hun vouchers zouden moeten gaan verdelen tussen taalcursussen en vaardigheidstrainingen. Ons voorstel is dan ook om naast de huidige vouchers die studenten krijgen voor het volgen van taalcursussen, hen ook nog vouchers aan te bieden voor vaardigheidstrainingen. Aanbod vaardigheidstrainingen Momenteel wordt door Student Services de volgende vaardigheidstrainingen aangeboden: Mondeling presenteren Personal branding Sollicitatievaardigheden Stressmanagement Talentmanagement Timemanagement en plannen Dit is een goede basis voor studenten om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het zijn vaardigheden die studenten vaak niet op doen binnen het curriculum. Fractie SAM denkt dat door een vouchersysteem te implementeren voor vaardigheidstrainingen studenten eerder geneigd zijn deze trainingen daadwerkelijk te volgen, daar waar nu onder andere kosten en zichtbaarheid dit belemmeren.

6 Fractie SAM ziet graag dat het bovenstaande aanbod van Student Services uitgebreid wordt. In het Tilburgs Onderwijsprofiel wordt genoemd dat de student getraind zal worden in 21th century skills. Deze skills, die zowel binnen als buiten het curriculum getraind worden, kunnen betrekking hebben op vaardigheden uit tabel 1.1. Wij zien graag dat er aansluitend op deze vaardigheden, meer verdiepende trainingen worden aangeboden door Student Services. Zo wordt de student meer gestimuleerd buiten zijn of haar curriculum meer kennis te vergaren over vaardigheden. Als additionele en verdiepende training voor de skill presenteren kan men denken aan een training spreken in groepen of het maken van een goede (powerpoint) presentatie. Dit zijn verdiepende trainingen waardoor studenten van Tilburg University gestimuleerd worden zichzelf beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Concluderend zal er in het curriculum een goede basis worden gelegd voor de 21th century skills en de student zal hiernaast door het vouchersysteem gestimuleerd worden deze basiskennis uit te breiden. Kosten De kosten van dit initiatief zullen afhangen van het aantal trainingen dat er door Student Services zal worden aangeboden, maar ook afhangen van in hoeverre de trainingen door studenten daadwerkelijk bezocht worden. Vooraf zullen de kosten moeten worden berekenend. Hieronder hebben wij twee mogelijke scenario s uitgewerkt. Hierbij zijn we uitgegaan van de cijfers uit De gemiddelde prijs per training ligt rond 20,-. Tabel 1.2 Kosten Twee scenario s Iedere Student (12113) Gelijk aan de instroom van het talencentrum (2014) 1 voucher voucher In de bovenstaande tabel (1.2) staan twee kostenscenario s. In onze ogen is de tweede, gebaseerd op de instroom voor taalcursussen, het meest realistische scenario. Van de taalcursussen maken per jaar 2115 studenten gebruik. Voor taalcursussen hebben studenten eveneens twee vouchers om twee taalcursussen naar wens te volgen. Zowel het vouchersysteem voor taalcursussen, als het nieuwe vouchersysteem voor vaardigheidstrainingen, gaan uit van eenzelfde systeem. Hierbij kan men ervan uitgaan dat de interesse in beide soorten vouchers niet wezenlijk van elkaar zal verschillen. Skills lab Daarnaast ziet Fractie SAM heil in een uitgebreid Skillslab in de toekomst. Het Skillslab zou een centrum kunnen zijn met een uitgebreid scala aan vaardigheidstrainingen waar studenten terecht kunnen wanneer zij behoefte hebben aan dergelijke trainingen, vergelijkbaar met het Language Centre. Het huidige

7 aanbod van Student Services kan uitgebreid worden met vaardigheidstrainingen waar door studenten veel vraag naar is. Op deze manier wordt er voorzien in de behoeften van studenten zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en versterkt Tilburg University haar positie ten opzichte van andere universiteiten waar een dergelijk Skillslab al vaak tot het basisaanbod behoort. Voorstel We vragen het College zich uit te spreken over het voorstel en de toekomstvisie. Daarnaast vragen we het College de mogelijkheid te onderzoek van een vouchersysteem voor vaardigheidstrainingen, vergelijkbaar met het huidige vouchersysteem voor taalcursussen.

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Joint-degree wo-master Entrepreneurship Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam 26 november 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 6 3 Beschrijving

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie SAM en Fractie Front: Het Scriptorium

Initiatiefvoorstel Fractie SAM en Fractie Front: Het Scriptorium Initiatiefvoorstel Fractie SAM en Fractie Front: Het Scriptorium Fractie SAM and Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiesam.nl info@fractiefront.nl T: 013 4662075 013 466 8780 I: www.fractiesam.nl

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do 30 magazine MAART 2015 De razendsnelle veranderingen in de wereld om ons heen maakt het moeilijk te voorspellen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er precies uit zal zien, en ook welke strategie het hoger

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Studie over het programma en de inrichting van de bovenbouw van het toekomstig basisonderwijs:

Studie over het programma en de inrichting van de bovenbouw van het toekomstig basisonderwijs: Studie over het programma en de inrichting van de bovenbouw van het toekomstig basisonderwijs: de opinies van leerkrachten, leerlingen en ouders VOJ-VOS Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling Afdeling

Nadere informatie

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs ict- voor primair en voortgezet onderwijs Eindscriptie Afstudeeropdracht Bastiaan Ludeking ict- voor primair en voortgezet onderwijs Datum: 16 april 2003 Afstudeercommissie: dr.mr.ir. T.J.G. Thiadens (Universiteit

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Verkorte en bewerkte versie o.b.v. afstudeerscriptie Ondernemerschap in kaart gebracht door I. Dijkman

Nadere informatie

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs voetregel 1 2012 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Afstudeerverslag in het kader van de opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Leonie G. Wenting Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Dr. Daan Andriessen, is Lector Intellectual Capital bij de Hogeschool INHOLLAND. E- mail: Daan.Andriessen@INHOLLAND.nl Drs. Ger Olsder, is leider Unikum en

Nadere informatie

World Wide Web. Lang niet zo wereldwijd. Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika

World Wide Web. Lang niet zo wereldwijd. Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika World Wide Web Lang niet zo wereldwijd Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika Chantal van Dijk (3364208), Sabrina Verheul (3353257) en

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Mediavaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs

Mediavaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs Media, Informatie en Communicatie Mediavaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs Een onderzoek in opdracht van Mijn kind Online Afstudeeronderzoek Eva Wulp Studentnummer: 500520981 Eerste docent:

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

ABSTRACT. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2011 Volume 20, Issue 4, pp. 62 78 URN:NBN:NL:UI:10-1-101694

ABSTRACT. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2011 Volume 20, Issue 4, pp. 62 78 URN:NBN:NL:UI:10-1-101694 Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2011 Volume 20, Issue 4, pp. 62 78 URN:NBN:NL:UI:10-1-101694 ISSN: 1876-8830 URL: http://www.journalsi.org Publisher: Igitur publishing, in cooperation

Nadere informatie