Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout Advies, training en begeleiding of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout Advies, training en begeleiding 0162-429282 of 06 12 999 761 email:"

Transcriptie

1 Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout Advies, training en begeleiding of

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 De inhoud van het jongerenwerk... 6 Jongeren als consument... 7 De kwaliteiten van de jongerenwerker De rol van de plaatselijke instellingen...10 Geen begeleiding...10 Ervaringsopbouw...13 Opleidingsniveau en kwaliteiten...13 De organisatie van ervaringsopbouw...17 De eerste aanzet en positionering...19 Draagvlak in de praktijk...20 Tot Slot...20 Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

3 Voorwoord De laatste tijd worden er veel discussies gevoerd over de problem en in het jongerenwerk. Het gebrek aan nieuwe instroom, goed opgeleide jongerenwerkers en deskundig kader leidt tot een ware uitholling van het jongerenwerk. Er ontstaat zelfs een heuse concurrentie om het personeel zonder dat de werkelijke problemen van het jongerenwerk aangepakt worden. Ik heb de laatste dagen geprobeerd een verhaal te schrijven over deze problemen en de m ogelijke oplossingen van het probleem. Ik heb geprobeerd de problematiek in zijn geheel te doorgronden en op grond daarvan een m odel ontwikkeld om de problem en van het jongerenwerk doelgericht en planm atig aan te pakken. Ik ben daarbij niet ingegaan op allerlei specifieke mogelijkheden van incom pany trainingen, cursussen, training, 1 op 1 werkbegeleiding e.d. Alles is wat mij betreft mogelijk, als het maar leidt tot een oplossing voor de problematiek. Niet alleen een oplossing voor Vlaardingen, Schiedam, Zoeterm eer, de Leidse Regio, Leiden of Dordrecht op de korte termijn, m aar vooral voor het jongerenwerk op langere term ijn. Ik vraag dan ook aan de lezer om dit stuk open te benaderen, vragen te stellen, opm erkingen te plaatsen, teksten te corrigeren, zaken te schrappen toe te voegen of logischer te laten lijken en vooral te kijken of het plan klopt of kloppend gemaakt kan worden. Ik hoop dat het niet alleen aanzet zal zijn tot een discussie, maar vooral tot snel en effectief handelen. Als ik zelf niet snel genoeg bel voor com mentaar, ben dan zo vrij contact op te nem en. Met vriendelijke groet, Jan Schellekens Em ail: Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

4 Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Inleiding Jongerenwerk staat weer midden in de belangstelling. Niet alleen door de druk van de doelgroep en de samenleving op het ( preventieve) jongerenbeleid van de plaatselijke overheden, maar ook bij welzijnsinstellingen die zich geconfronteerd zien met booming business, maar geen adequaat deskundig antwoord hebben op de vraag naar ( ervaren) jongerenwerkers. Dat is ook niet zo vreemd. De bezuinigingen van de laatste tien jaar hebben tot gevolg gehad dat veel kennis en ervaring uit de werksoort is weggevloeid. Het jongerenwerk werd gedwongen zich in een richting te ontwikkelen waarvoor de overheid nog wel geld over had: Het ambulant jongerenwerk was vooral in de richting van moeilijk bereikbare en hanteerbare doelgroepen voor de hulpverlening gedirigeerd: verslaafden, dak- en thuislozen en ( etnische) randgroepen waar een heel andere, vaak specifieke hulpverlenende, deskundigheid wordt vereist. Het accommodatiegebonden jongerenwerk ( jongerenwerk met de beschikking over een ruimte) werd in twee min of meer aparte richtingen uiteen geslagen. Richtingen waarmee nog wel maar in ieder geval minder- subsidiegeld te verdienen was. Uit lijfsbehoud werd men bijna verplicht te kiezen voor de snelste weg om aan de vraag van de overheden te kunnen voldoen: het scoren van bezoekersaantallen waardoor continuïteit van de subsidiestroom gegarandeerd leek. Het aantal bezoekers ( de kwantiteit) werd daarbij belangrijker dan de inhoud ( de kwaliteit) van de jongerenwerkactiviteiten. Globaal werd het accommodatiegebonden jongerenwerk op twee doelgroepen gericht: a. Op de doelgroepen met een laag opleidingsniveau werden inloop en recreatieve activiteiten ingezet ( tafelvoetbal, spelletjes, rondhangen met de maten). Daarmee werd de hangplek naar binnen verplaatst b. op de doelgroepen met een hoger opleidingsniveau of specifiekere uitingsvormen werd een jeugdcultureel aanbod gedaan, een aanbod Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

5 dat met name gericht is op het organiseren van muziekoptredens en alles wat er mee samenhangt. Zonder direct op de gevolgen voor het niveau van het jongerenwerk zelf in te gaan, bleek dat de problemen onder jongeren daarmee niet opgelost waren. De bezuinigingen en de repressie bleken geen oplossingen te zijn. De druk op straat, de overlast leek rechtevenredig toe te nemen. Jongerenwerk leek ten onrechte te zijn opgeofferd aan de dadendrang van de overheden en de organisaties waar het jongerenwerk bij ondergebracht was. Zij bleken niet bij machte geweest te zijn het belang van jongerenwerk te verkopen, zoals in een samenleving waarin termen als producten, privatisering, marktgericht denken en commercie worden gebezigd, vereist werd. Misschien hadden ze ook niet veel te verkopen door gebrek aan inhoud of wilden ze iets anders behouden wat wellicht meer prioriteit had of een hoger maatschappelijk belang diende. De verdeling van de subsidiepot bleek vaak in het nadeel van jongerenwerk uit te vallen. Daarmee is eigenlijk ook duidelijk dat die organisaties voor jongerenwerk ( de individuele jongerenwerker daargelaten) het belang van de producten zelfs niet kenden en/ of er weinig betrokkenheid bij hadden, en hoe moet je iets verkopen als je er geen verstand van hebt? Of zelfs het product nog nooit goed ontwikkeld hebt? Vooral jongerenwerk dat zich onder de paraplu van bredere sociaal cultureel werk instellingen bevond, werd slachtoffer van de bezuinigingsoperaties binnen die instellingen. De herijking van de waarde van het jongerenwerk door deze bestaande brede welzijnsorganisaties is dan ook een beetje op los zand gebaseerd, voortkomend uit blijvende problemen onder ( groepen) jongeren en de toegenomen financiële mogelijkheden: de organisaties zien handel. Diezelfde organisaties zien zich op dit moment echter ook geconfronteerd met de onmogelijkheid om jongerenwerkers te werven die het jongerenwerk zowel kwantitatief als kwalitatief vorm kunnen geven. De instroom van nieuwe beroepskrachten is moeilijk, terwijl de uitstroom ( verlies aan kwaliteit) doorgaat. Dit laatste heeft dan weer te maken met de Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

6 gebrekkige carrièremogelijkheden van jongerenwerkers, maar zeker ook met het aanzien van het werk, de beloning en de lol. Als de criteria leuk, leerzaam en lonend zouden worden gehanteerd, dan blijkt die balans voor jongerenwerkers vaak niet optimaal te zijn. Al met al zijn er genoeg problemen in het optimaliseren van de jongerenwerkpraktijk die een heroriëntatie op de inhoud van het beroep, de vereiste kwaliteiten van de beroepskrachten, de vergroting van nieuwe instroom, de verbetering van continuïteit, de deskundigheidsopbouw en overdracht binnen de sector en de organisatorische inbedding rechtvaardigen. De inhoud van het jongerenwerk Zoals hierboven reeds aangegeven, is een behoorlijk deel van de gelden die voor jongerenwerk bestemd waren, aangewend voor reactief of jeugdcultureel werken. Dit beleid heeft tot gevolg gehad dat jongerenwerkers aangenomen werden met specifieke - op de taak toegesneden- vaardigheden, men koos voor de snelste weg om aan de vraag van de subsidiënt te kunnen voldoen: activiteiten m et een directe aansluiting op de wensen van de afnem er ( subsidiënt, jongeren, omgeving) Op doelgroepen met een iets lager niveau zoals V.B.O. en M.A.V.O. ( later V.M.B.O.) werden inloop en recreatieve activiteiten opgezet; soosactiviteiten m et tafelvoetbal en spelletjes. Door deze soosactiviteiten werd de hangplek als het ware naar binnen verplaatst. Op de hogere doelgroepen ( H.A.V.O. en hoger) of meer specifieke groepen werd een jeugdcultureel aanbod gedaan: een cultureel jongerencentrum organiseert optredens van bands en het publiek kom t er op af. Daarm ee veranderde de rol van de jongerenwerker. In het eerste geval werd hij/zij al snel een soort sleutelbeheerder en/of toezichthouder, in het tweede geval werd de jongerenwerker program m eur of organisator van evenem enten. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

7 Jongeren als consument In beide gevallen worden jongeren eigenlijk gezien als afnem er van aanbod, als consument. De pedagogische gedachte, de gedachte dat jongeren op weg naar volwassenheid nog veel moeten leren en ervaren gaat daarbij grotendeels verloren. Het maatschappelijk rendement van zo'n aanpak is dan ook gering. De overlast die groepen jongeren op straat veroorzaken neemt niet af en - m isschien nog wel verontrustender - voor de individuele jongere is het effect in groei naar volwassenheid niet groot. Het leek dan ook tijd opnieuw te gaan bouwen aan de kwaliteit van het jongerenwerk, zonder daarbij het goede van de kwantitatieve benadering overboord te gooien. Een mengvorm van pedagogiek en commercie: jongerenwerk met een klant- en marktgerichte aanpak. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

8 De kwaliteiten van de jongerenwerker. De eisen die aan de jongerenwerker gesteld worden in de praktijk van het brede jongerenwerk zijn vrij hoog. De jongerenwerkers moeten vooral communicatief vaardig zijn ( of worden), daarnaast moeten die communicatieve vaardigheden ergens toe leiden, ze worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Het totale takenpakket van een breed methodisch jongerenwerker ziet er als volgt uit. contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat relatiebeheer met brede doelgroepen continue inventarisatie van de ontwikkeling van jongeren in de buurt, wijk, stad ( ambulant) naar binnen halen van ( een deel van) de doelgroepen ( outreachend) recreatieve activiteiten creatieve activiteiten educatieve activiteiten onder andere door middel van thematische programmering preventie, hulpverlening en belangenbehartiging activering van jongeren in de omgeving ( in de buurt) activering van jongeren in het jongerencentrum: betrekken van jongeren bij beheer, programmering en beleid takenoverdracht aan jongeren coaching van jongeren netwerkontwikkeling en onderhoud In de praktijk blijken deze deskundigheden echter zelden verenigd in één persoon. Zeker beginnende jongerenwerkers moeten ( net als jongeren) veel ervaring opdoen om die deskundigheden te ontwikkelen. Op dit moment zijn er geen goede opleidingen voor jongerenwerkers en de kwaliteiten binnen het jongerenwerk zijn mede door de bezuinigingenlandelijk sterk teruggelopen. De invulling van vacatures is moeilijk, waardoor het jongerenwerk vaak onderbezet is, en de druk om projecten in te vullen alleen maar toeneemt. Gevolg daarvan is dat de kwaliteitseisen Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

9 van de nieuwe instroom weer verder teruglopen. Daarmee raakt het jongerenwerk in een neerwaartse spiraal. Veel beginnende jongerenwerkers kennen zelfs de basisregels voor breed jongerenwerk niet eens. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

10 De rol van de plaatselijke instellingen De plaatselijke instellingen kampen echter met eenzelfde probleem: gebrek aan kwaliteit op het terrein van jongerenwerk op stafniveau. Dat kan het gevolg zijn van personeelsbeleid ( of het ontbreken daarvan), gebrek aan inzicht in de jongerenwerkmethodieken, gebrek aan visie op jongerenwerk of zelfs het ondergeschikt maken en modelleren van jongerenwerk aan de eigen werkinzichten. Gevolg is dat ( beginnende) jongerenwerkers geen ( adequate) begeleiding of zelfs foute aansturing vanuit de instelling krijgen door functionarissen uit een andere werksoort met vaak andere belangen ( overlastbestrijding vs ontwikkeling en ontplooiing. Geen begeleiding Jongerenwerkers die geen begeleiding krijgen, raken al snel uit ( de niet vastgestelde) koers. De dynamiek van de groepen waarmee gewerkt moet worden, de psychische belasting van problematieken, de mogelijke psychische en fysieke dreiging van de doelgroepen, maakt jongerenwerk tot een hectische werksoort. Jongerenwerkers die zonder ervaring, achtergrond c.q. aansturing in de praktijk worden gezet, kunnen zich al snel ontwikkelen tot ongeleide projectielen. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

11 De effectiviteit en het rendement van de acties van deze jongerenwerkers zijn in hoge mate afhankelijk van de factoren natuurlijk talent en/of geluk. De praktijk laat echter zien dat deze jongerenwerkers door gebrek aan methodisch inzicht veel kapitale fouten maken zoals: foutieve contactlegging met doelgroepen: te afwachtende, te meegaande of te agressieve benadering doordrammen van de eigen of meegekregen boodschap c.q. opdracht en verlies van aansluiting foutieve inschatting van de mogelijkheden van jongere c.q. doelgroep projectie van eigen overtuigingen te snelle overdracht van verantwoordelijkheden ( afschuiven) slecht organiseren van activiteiten etc. De gevolgen kunnen groot zijn: 1. De jongerenwerker brandt af en gaat niet alleen verloren voor het jongerenwerk, maar belandt niet zelden in een identiteitscrises 2. Het project haalt het beoogde rendement niet. 3. De organisatie moet helemaal opnieuw beginnen 4. De relatie opdrachtgever-uitvoeringsinstelling komt onder druk. 5. De druk wordt weer doorvertaald naar de uitvoerende werkers. Dat kan weer inhouden dat achterblijvende jongerenwerkers zódanig onder druk worden gezet dat de jongerenwerkpraktijk al haar charmes verliest: Het jongerenwerk was al niet lonend, maar zo gaat de lol er helemaal af. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

12 Ook jongerenwerkers met een langere staat van dienst raken op drift en zien uit naar of worden aangetrokken door andere werkkringen ( niet zelden conculega 1-instellingen ). Het zal duidelijk zijn dat het al met al een groot kapitaalverlies betekent. Erger vind ik het overigens dat jonge enthousiaste en gemotiveerdemensen ( want dat zijn de jongerenwerkers vrij vaak) een grote deuk oplopen in hun zelfvertrouwen. Voor beginnende jongerenwerkers is het daarom van belang gedurende een periode op te lopen met de meer ervaren jongerenwerkers. De nieuwe jongerenwerkers moeten dan ook in de eerste periode vooral ingezet worden op leer- en ervaringstrajecten. In het algemeen kan gesteld worden dat er veel werk gaat zitten in de training van jongerenwerkers. Trainingen die zoveel mogelijk hand in hand gaan met praktijkontwikkeling en projectuitvoering. 1 Concurrent-collega Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

13 Ervaringsopbouw. In de bovengenoemde gewenste kwaliteiten van jongerenwerkers is de doelsituatie geschetst. Een ervaren jongerenwerker weet waarom, wat en hoe en misschien wel net zo belangrijk: waarom niet, wat niet en hoe niet. Voordat de jongerenwerker dit heeft bereikt, is er - afhankelijk van het instroomniveau- al een behoorlijke ervaring opgedaan: met vallen en opstaan, door schade en schande. Het instroomniveau van de jongerenwerkers is dan ook van groot belang: W at verwachten we van de jongerenwerker die binnenkomt en ( hoe) wordt hij/zij een ervaren jongerenwerker? Door opleiding, (levens)ervaring, praktisch leervermogen zijn niveau s te onderscheiden. Hieronder typeer ik ze naar opleidingsniveau, dit wil overigens niet zeggen dat een ongeschoolde jongerenwerker niet op een hoog ( HBO++) niveau kan functioneren. Opleidingsniveau en kwaliteiten Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

14 Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

15 De praktijk van de laatste jaren toont dat deze ervarings- en deskundigheidopbouw niet zomaar aan komt waaien. Het vereist een min of meer planmatige en doelgerichte input om jongerenwerkers gefaseerd door te laten groeien in de uitoefening van hun vak. Die input moet gericht zijn op de ontwikkeling van jongerenwerkers2, input die: op de weg van de ontwikkeling vooruitloopt, dat wil zeggen; de ontwikkeling meetrekt, tot leven wekt, het proces van ontwikkeling organiseert en leidt, uitgaat van de ontwikkeling, maar niet leunt op voltooide gerijpte functies 3 Een belangrijke obstructie ligt op dit moment in de dagelijkse praktijk zelf, waar jongerenwerkers ingezet worden voor een taak en daar door het ontbreken van actief ontwikkelings- en doorstromingsbeleid vastgezet worden op grond van taken en vermeende voltooide gerijpte functies. In 2 Hetzelfde uitgangspunt geldt overigens voor planmatig en doelgericht activeringsgericht jongerenwerk 3 Rene van der Veer: Ljev Vygotskij; Cultuur en ontwikkeling ( p. 159) Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

16 de volksmond past dan de uitdrukking: als je voor een dubbeltje geboren bent... Het zal duidelijk zijn dat dit in tegenspraak is met de uitgangspunten van de brede werksoort. Agogisch werken houdt juist in dat er gewerkt wordt aan veranderingen op micro, meso en ( voor de oude politiserende rotten) macro-niveau. Dat geldt dus niet alleen voor deelnemers aan het maatschappelijke verkeer, maar zeker ook voor beroepskrachten in de welzijnssector zelf. In die zin ontbreekt het binnen de werksoort niet alleen aan instroom en continuïteit, maar ook aan mensen die op grond van hun ervaringen, deskundigheden en ruimte binnen de werksetting door kunnen stromen om juist die instroom en continuïteit op een hoger niveau te ( gaan) garanderen. Die ruimte wordt ook weinig of niet afgedwongen of (kan ook niet) gecreëerd (worden) binnen de bestaande plaatselijke instellingen o.a. door een nauwsluitend vraag en aanbod-productbeleid en/of een te beperkte reservering binnen de budgetten: de plaatselijke overheden zijn geïnteresseerd in het oplossen van hun problemen en willen niet dienen als kweekvijver voor experimenten op het gebied van onervaren instroom. De plaatselijke instellingen accepteren al dan niet onder protest- die houding, de bijbehorende opdrachten en gelden. Dat ze daardoor niet alleen kiezen vòòr het eigen lijfsbehoud ( zekerstelling subsidierelatie), maar tegelijkertijd tegen de kwalitatieve ontwikkeling van de werksoort en in het kielzog daarvan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en de uitgangspunten voor preventief jeugd- en jongerenbeleid lijkt daarbij al jaren geen punt. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

17 De organisatie van ervaringsopbouw In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er niet alleen een masterplan nodig is voor het jongerenwerk, het begint tekenen van een waarachtig deltaplan aan te nemen. De problemen instroom, doorstroom, continuïteit, deskundigheidsbevordering en kadervorming vragen een opzet die sterk praktijk gerelateerd is. Immers het werk moet uitgevoerd blijven worden, terwijl het tegelijkertijd leuk, leerzaam en lonend is. In het activeringsgerichte jongerenwerk hanteren we de termen leuk, leerzaam en succesvol. Als we uitgaan van een gestagneerde doorstroom lijkt het vooral belangrijk te investeren op: 1. redelijk breed ervaren werkers met bepaalde deskundigheden: bijv. interveniërend onderzoek, ambulant werk, activeringsgericht werk, groepswerk, meidenwerk, organisatie, p.r. e.d. In eerste instantie worden deze beroepskrachten door middel van teambuilding ( visieontwikkeling, praktijkonderzoek) naar een hoger niveau getrokken. Afhankelijk van hun leermogelijkheden worden ze doorgetrokken in hun ontwikkeling. Dat wordt snel verlengd ( na 4 tot 8 weken) in uitvoeringstrajecten. De verantwoordelijkheid voor de samenhang ligt bij een derde organisatie ( hierboven ingevuld als coach) 2. Deze groep wordt in de praktijk gestuurd om via projectuitvoering nieuwe instroom te begeleiden op de uitvoering van breed kinder- tiener en jongerenwerk of onderdelen daarvan. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

18 3. Door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen worden zowel de praktijkuitvoerders ( instroom) als het ( beginnende) kader geënthousiasmeerd en geactiveerd naar volgende niveau s Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

19 In het gehele traject zullen met regelmaat mensen uitstromen op grond van hun persoonlijke ambities, mogelijkheden of wensen zonder dat daarbij de continuiteit van instroom, doorstroom en ervaring gevaar loopt. Het is zelfs van levensbelang om de doorstroming op gang te houden. De eerste aanzet en positionering De laatste weken zijn discussies met derden gevoerd De gesprekspartners ( van directie en staf van welzijnsinstellingen tot en met ambtenaren in de regio ) erkennen de noodzaak tot vorming van een soort provinciale pool. Zoals gewoonlijk heeft iedereen dan voorkeuren voor organisatie-opzet. Ik heb er een aantal op een rijtje gezet. Dat is vooral belangrijk in verband met de strategische keuzes. 1. W e zouden samen moeten gaan werken met een aantal organisaties die jongerenwerk in hun pakket hebben. Deze organisaties zouden jongerenwerkers moeten detacheren in die pool en daar de inhoudelijke verantwoordelijkheid moeten leggen. Daarnaast kan op het gebied van instroom samengewerkt worden met onderwijsinstellingen. De eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij de directies ( gezamenlijk directeuren overleg). Financiering uit de ontwikkelingspotjes van de instellingen en subsidies c.q. sponsoring 2. W e kunnen een pool jongerenwerkers vormen die op grond van overleg met gemeentes ingezet wordt. Financiering vanuit provincie, gemeentes, sponsoring e.d. 3. W e moeten zelf een uitvoeringsorgaan worden van de gemeentelijke en/of provinciale pool. Samenwerking met onderwijsinstellingen, zelfstandige acquisitie en werkuitvoering. 4. Een apart commercieel bureau 5. W ellicht zijn er variaties en totaal andere mogelijkheden. De varianten 1 en 2 hebben niet mijn voorkeur, omdat beide partijen in de loop van de geschiedenis nooit echt bewezen hebben begaan te zijn geweest met het product jongerenwerk. De waan van de dag en andere belangen maakt zo n poolvorming tot speelbal van incidenten. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

20 Draagvlak in de praktijk Niet alleen bovengenoemde partijen zien overigens mogelijkheden. Vooral jongerenwerkers die al enige tijd in de praktijk zitten snakken naar samenwerking en mogelijkheden voor verbetering van de werksoort. In wezen zou het een en ander dus zelfs spontaan bovenplaatselijk of regionaal ( low profile) georganiseerd moeten kunnen worden. Tot Slot Op grond van de problemen in het jongerenwerk probeer ik al jaren koppelingen te maken die het jongerenwerk een kwalitatieve impuls kunnen geven. Ik geloof niet dat de huidige instellingen voor welzijn en onderwijs dat zelf kunnen ( of willen). Ik weet wel dat iedere organisatie een geldpot onder aan de regenboog ziet staan. Een geldpot die niet bevorderlijk is voor objectieve discussies. Geld en het zien van handel vertroebelt de waarneming nogal eens. Het zou dan weer handel kunnen worden die weinig verankeringen kent. Ik denk echter dat we een hoger belang moeten dienen, het belang van goed integraal jongerenwerk dat inzet op ontwikkeling en ontplooiing van jongeren, draaglast vermindering en draagkracht vergroting. Jongerenwerk is niet voor gemeentes of organisaties, jongerenwerk is voor jongeren. Rotterdam, 29 maart 2001, Jan Schellekens Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Accommodatiegebonden jeugd- en jongerenwerk

Accommodatiegebonden jeugd- en jongerenwerk Accommodatiegebonden jeugd- en jongerenwerk Jan Schellekens 1. Inleiding Een jongerenruimte is natuurlijk geen doel op zich. Een jongerenruimte is een plaats waar (steeds weer nieuwe) groepen jongeren

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan Hoi Hans, Zoals afgesproken tref je hieronder een verslag van mijn werkzaamheden in Z. Zoals bekend ben ik de eerste 4 keer ingegaan op: aspecten van het jongerenwerk op het gebied van visieontwikkeling,

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK TJJ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK Belang van algemeen jongerenwerk voor positie van migrantenjongeren

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Jongerenwerk met beleid

Jongerenwerk met beleid Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout Advies, training en begeleiding 0162-429282 of 06 12 999 761 email: jan.schellekens@tiscali.nl www.jeugdenjongerenwerk.nl Jongerenwerk

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Succes is een keuze Het verschil maken op de vakbeurs

Succes is een keuze Het verschil maken op de vakbeurs Succes is een keuze Het verschil maken op de vakbeurs Wat maakt u succesvol op een vakbeurs? Hoe krijgt u een goede klantenstroom op gang? Door alleen uw geweldige diensten of uw betrouwbare producten

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per Humanitas Landelijk Bureau Postbus 71 1000 AB Amsterdam Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen Per email: l.koenen14@hotmail.nl Landelijk Bureau Sarphatistraat 4 1017 WS Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid Factsheet Thema Werkgelegenheid Inleiding Rotterdam wil dromers, denkers en doeners ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt.

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Geweldloosheid en veiligheid

Geweldloosheid en veiligheid Geweldloosheid en veiligheid Missie van Levenslust Geweldloosheid en veiligheid zijn kernwoorden in ons beleid. We willen onze kinderen en jongeren het belang van een geweldloze wijze van handelen bijbrengen

Nadere informatie

Draagt een gezondheidsmakelaar bij aan verankering?

Draagt een gezondheidsmakelaar bij aan verankering? Draagt een gezondheidsmakelaar bij aan verankering? Van wat...? En hoe...? Janneke Harting Inspiratiedag Gezonde Wijk Utrecht 2 december 2010 Project Uitvloeisel van Gezondheidsachterstand moet wijken

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Aanmelden Singelzicht

Aanmelden Singelzicht Aanmelden Singelzicht Om jouw cliënt aan te melden voor een 24-uurszorgtraject binnen Singelzicht, kan je het aanmeldformulier invullen. Stuur daar waar mogelijk, zo veel mogelijk relevante informatie

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Paspoort naar succes GEERT TEUNISSEN. Dunboek Paspoort naar succes

Paspoort naar succes GEERT TEUNISSEN. Dunboek Paspoort naar succes Paspoort naar succes GEERT TEUNISSEN Dunboek Paspoort naar succes INLEIDING Paspoort naar succes Als je droomt van een inspirerende werkplek, inspirerend werk, nieuwe carrière of nieuw levenspad, dan is

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Binnen Ouderinitiatief JOVO wordt gestreefd naar het realiseren van een woonproject voor jongvolwassenen (verder bewoners genoemd) met een stoornis in het autismespectrum

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele Inhoud 1. Waarom outreach 2. Quickscan 3. De visie 4. De cirkel 1. Waarom outreach Niet bereikte groepen De relatie werkt! (leefwereld, waarden en normen)

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Pestprotocol Versie maart 2015

Pestprotocol Versie maart 2015 Pestprotocol Versie maart 2015 Inleiding De Goudse Waarden heeft in de missie beschreven waar zij voor staat. In de missie staat dat De Goudse Waarden een scholengemeenschap is die herkenbaar wil zijn

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

PS2009WMC14 - Bijlage 2

PS2009WMC14 - Bijlage 2 PS2009WMC14 - Bijlage 2 BIJLAGE 2: SUBSIDIE TOEKENNINGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2009 Totaal aantal aanvragen: 31 Aantal toegekend: 13 TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2009 PER THEMA

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig?

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig? UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING OP 23 SEPTEMBER 2013 Inleiding Cliëntenbelang Amsterdam heeft op 23 september 2013 een raadpleging gehouden over de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

Advies: Leg meer de nadruk op preventie bij het afgeven van indicaties en het monitoren van de geleverde zorg.

Advies: Leg meer de nadruk op preventie bij het afgeven van indicaties en het monitoren van de geleverde zorg. Datum : 22 april 2017 Kenmerk : ASD20170005 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : advies Inkoopplan Wmo 2018-2019 Geacht college, Op 29 maart kregen wij per e-mail het verzoek om een

Nadere informatie

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate.

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Vragen aan college betreffende het Jeugdcentrum in de Gruitpoort 1-12-2011 D66 heeft de volgende vragen voor het college: 1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Zie

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel Talent Development Program van Hilversum Media Campus Succesvol samenspel 26 mediatalenten vormen de eerste groep young professionals die momenteel bezig is met het Talent Development Program van Hilversum

Nadere informatie