Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout Advies, training en begeleiding of

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout Advies, training en begeleiding 0162-429282 of 06 12 999 761 email:"

Transcriptie

1 Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout Advies, training en begeleiding of

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 De inhoud van het jongerenwerk... 6 Jongeren als consument... 7 De kwaliteiten van de jongerenwerker De rol van de plaatselijke instellingen...10 Geen begeleiding...10 Ervaringsopbouw...13 Opleidingsniveau en kwaliteiten...13 De organisatie van ervaringsopbouw...17 De eerste aanzet en positionering...19 Draagvlak in de praktijk...20 Tot Slot...20 Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

3 Voorwoord De laatste tijd worden er veel discussies gevoerd over de problem en in het jongerenwerk. Het gebrek aan nieuwe instroom, goed opgeleide jongerenwerkers en deskundig kader leidt tot een ware uitholling van het jongerenwerk. Er ontstaat zelfs een heuse concurrentie om het personeel zonder dat de werkelijke problemen van het jongerenwerk aangepakt worden. Ik heb de laatste dagen geprobeerd een verhaal te schrijven over deze problemen en de m ogelijke oplossingen van het probleem. Ik heb geprobeerd de problematiek in zijn geheel te doorgronden en op grond daarvan een m odel ontwikkeld om de problem en van het jongerenwerk doelgericht en planm atig aan te pakken. Ik ben daarbij niet ingegaan op allerlei specifieke mogelijkheden van incom pany trainingen, cursussen, training, 1 op 1 werkbegeleiding e.d. Alles is wat mij betreft mogelijk, als het maar leidt tot een oplossing voor de problematiek. Niet alleen een oplossing voor Vlaardingen, Schiedam, Zoeterm eer, de Leidse Regio, Leiden of Dordrecht op de korte termijn, m aar vooral voor het jongerenwerk op langere term ijn. Ik vraag dan ook aan de lezer om dit stuk open te benaderen, vragen te stellen, opm erkingen te plaatsen, teksten te corrigeren, zaken te schrappen toe te voegen of logischer te laten lijken en vooral te kijken of het plan klopt of kloppend gemaakt kan worden. Ik hoop dat het niet alleen aanzet zal zijn tot een discussie, maar vooral tot snel en effectief handelen. Als ik zelf niet snel genoeg bel voor com mentaar, ben dan zo vrij contact op te nem en. Met vriendelijke groet, Jan Schellekens Em ail: Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

4 Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Inleiding Jongerenwerk staat weer midden in de belangstelling. Niet alleen door de druk van de doelgroep en de samenleving op het ( preventieve) jongerenbeleid van de plaatselijke overheden, maar ook bij welzijnsinstellingen die zich geconfronteerd zien met booming business, maar geen adequaat deskundig antwoord hebben op de vraag naar ( ervaren) jongerenwerkers. Dat is ook niet zo vreemd. De bezuinigingen van de laatste tien jaar hebben tot gevolg gehad dat veel kennis en ervaring uit de werksoort is weggevloeid. Het jongerenwerk werd gedwongen zich in een richting te ontwikkelen waarvoor de overheid nog wel geld over had: Het ambulant jongerenwerk was vooral in de richting van moeilijk bereikbare en hanteerbare doelgroepen voor de hulpverlening gedirigeerd: verslaafden, dak- en thuislozen en ( etnische) randgroepen waar een heel andere, vaak specifieke hulpverlenende, deskundigheid wordt vereist. Het accommodatiegebonden jongerenwerk ( jongerenwerk met de beschikking over een ruimte) werd in twee min of meer aparte richtingen uiteen geslagen. Richtingen waarmee nog wel maar in ieder geval minder- subsidiegeld te verdienen was. Uit lijfsbehoud werd men bijna verplicht te kiezen voor de snelste weg om aan de vraag van de overheden te kunnen voldoen: het scoren van bezoekersaantallen waardoor continuïteit van de subsidiestroom gegarandeerd leek. Het aantal bezoekers ( de kwantiteit) werd daarbij belangrijker dan de inhoud ( de kwaliteit) van de jongerenwerkactiviteiten. Globaal werd het accommodatiegebonden jongerenwerk op twee doelgroepen gericht: a. Op de doelgroepen met een laag opleidingsniveau werden inloop en recreatieve activiteiten ingezet ( tafelvoetbal, spelletjes, rondhangen met de maten). Daarmee werd de hangplek naar binnen verplaatst b. op de doelgroepen met een hoger opleidingsniveau of specifiekere uitingsvormen werd een jeugdcultureel aanbod gedaan, een aanbod Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

5 dat met name gericht is op het organiseren van muziekoptredens en alles wat er mee samenhangt. Zonder direct op de gevolgen voor het niveau van het jongerenwerk zelf in te gaan, bleek dat de problemen onder jongeren daarmee niet opgelost waren. De bezuinigingen en de repressie bleken geen oplossingen te zijn. De druk op straat, de overlast leek rechtevenredig toe te nemen. Jongerenwerk leek ten onrechte te zijn opgeofferd aan de dadendrang van de overheden en de organisaties waar het jongerenwerk bij ondergebracht was. Zij bleken niet bij machte geweest te zijn het belang van jongerenwerk te verkopen, zoals in een samenleving waarin termen als producten, privatisering, marktgericht denken en commercie worden gebezigd, vereist werd. Misschien hadden ze ook niet veel te verkopen door gebrek aan inhoud of wilden ze iets anders behouden wat wellicht meer prioriteit had of een hoger maatschappelijk belang diende. De verdeling van de subsidiepot bleek vaak in het nadeel van jongerenwerk uit te vallen. Daarmee is eigenlijk ook duidelijk dat die organisaties voor jongerenwerk ( de individuele jongerenwerker daargelaten) het belang van de producten zelfs niet kenden en/ of er weinig betrokkenheid bij hadden, en hoe moet je iets verkopen als je er geen verstand van hebt? Of zelfs het product nog nooit goed ontwikkeld hebt? Vooral jongerenwerk dat zich onder de paraplu van bredere sociaal cultureel werk instellingen bevond, werd slachtoffer van de bezuinigingsoperaties binnen die instellingen. De herijking van de waarde van het jongerenwerk door deze bestaande brede welzijnsorganisaties is dan ook een beetje op los zand gebaseerd, voortkomend uit blijvende problemen onder ( groepen) jongeren en de toegenomen financiële mogelijkheden: de organisaties zien handel. Diezelfde organisaties zien zich op dit moment echter ook geconfronteerd met de onmogelijkheid om jongerenwerkers te werven die het jongerenwerk zowel kwantitatief als kwalitatief vorm kunnen geven. De instroom van nieuwe beroepskrachten is moeilijk, terwijl de uitstroom ( verlies aan kwaliteit) doorgaat. Dit laatste heeft dan weer te maken met de Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

6 gebrekkige carrièremogelijkheden van jongerenwerkers, maar zeker ook met het aanzien van het werk, de beloning en de lol. Als de criteria leuk, leerzaam en lonend zouden worden gehanteerd, dan blijkt die balans voor jongerenwerkers vaak niet optimaal te zijn. Al met al zijn er genoeg problemen in het optimaliseren van de jongerenwerkpraktijk die een heroriëntatie op de inhoud van het beroep, de vereiste kwaliteiten van de beroepskrachten, de vergroting van nieuwe instroom, de verbetering van continuïteit, de deskundigheidsopbouw en overdracht binnen de sector en de organisatorische inbedding rechtvaardigen. De inhoud van het jongerenwerk Zoals hierboven reeds aangegeven, is een behoorlijk deel van de gelden die voor jongerenwerk bestemd waren, aangewend voor reactief of jeugdcultureel werken. Dit beleid heeft tot gevolg gehad dat jongerenwerkers aangenomen werden met specifieke - op de taak toegesneden- vaardigheden, men koos voor de snelste weg om aan de vraag van de subsidiënt te kunnen voldoen: activiteiten m et een directe aansluiting op de wensen van de afnem er ( subsidiënt, jongeren, omgeving) Op doelgroepen met een iets lager niveau zoals V.B.O. en M.A.V.O. ( later V.M.B.O.) werden inloop en recreatieve activiteiten opgezet; soosactiviteiten m et tafelvoetbal en spelletjes. Door deze soosactiviteiten werd de hangplek als het ware naar binnen verplaatst. Op de hogere doelgroepen ( H.A.V.O. en hoger) of meer specifieke groepen werd een jeugdcultureel aanbod gedaan: een cultureel jongerencentrum organiseert optredens van bands en het publiek kom t er op af. Daarm ee veranderde de rol van de jongerenwerker. In het eerste geval werd hij/zij al snel een soort sleutelbeheerder en/of toezichthouder, in het tweede geval werd de jongerenwerker program m eur of organisator van evenem enten. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

7 Jongeren als consument In beide gevallen worden jongeren eigenlijk gezien als afnem er van aanbod, als consument. De pedagogische gedachte, de gedachte dat jongeren op weg naar volwassenheid nog veel moeten leren en ervaren gaat daarbij grotendeels verloren. Het maatschappelijk rendement van zo'n aanpak is dan ook gering. De overlast die groepen jongeren op straat veroorzaken neemt niet af en - m isschien nog wel verontrustender - voor de individuele jongere is het effect in groei naar volwassenheid niet groot. Het leek dan ook tijd opnieuw te gaan bouwen aan de kwaliteit van het jongerenwerk, zonder daarbij het goede van de kwantitatieve benadering overboord te gooien. Een mengvorm van pedagogiek en commercie: jongerenwerk met een klant- en marktgerichte aanpak. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

8 De kwaliteiten van de jongerenwerker. De eisen die aan de jongerenwerker gesteld worden in de praktijk van het brede jongerenwerk zijn vrij hoog. De jongerenwerkers moeten vooral communicatief vaardig zijn ( of worden), daarnaast moeten die communicatieve vaardigheden ergens toe leiden, ze worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Het totale takenpakket van een breed methodisch jongerenwerker ziet er als volgt uit. contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat relatiebeheer met brede doelgroepen continue inventarisatie van de ontwikkeling van jongeren in de buurt, wijk, stad ( ambulant) naar binnen halen van ( een deel van) de doelgroepen ( outreachend) recreatieve activiteiten creatieve activiteiten educatieve activiteiten onder andere door middel van thematische programmering preventie, hulpverlening en belangenbehartiging activering van jongeren in de omgeving ( in de buurt) activering van jongeren in het jongerencentrum: betrekken van jongeren bij beheer, programmering en beleid takenoverdracht aan jongeren coaching van jongeren netwerkontwikkeling en onderhoud In de praktijk blijken deze deskundigheden echter zelden verenigd in één persoon. Zeker beginnende jongerenwerkers moeten ( net als jongeren) veel ervaring opdoen om die deskundigheden te ontwikkelen. Op dit moment zijn er geen goede opleidingen voor jongerenwerkers en de kwaliteiten binnen het jongerenwerk zijn mede door de bezuinigingenlandelijk sterk teruggelopen. De invulling van vacatures is moeilijk, waardoor het jongerenwerk vaak onderbezet is, en de druk om projecten in te vullen alleen maar toeneemt. Gevolg daarvan is dat de kwaliteitseisen Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

9 van de nieuwe instroom weer verder teruglopen. Daarmee raakt het jongerenwerk in een neerwaartse spiraal. Veel beginnende jongerenwerkers kennen zelfs de basisregels voor breed jongerenwerk niet eens. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

10 De rol van de plaatselijke instellingen De plaatselijke instellingen kampen echter met eenzelfde probleem: gebrek aan kwaliteit op het terrein van jongerenwerk op stafniveau. Dat kan het gevolg zijn van personeelsbeleid ( of het ontbreken daarvan), gebrek aan inzicht in de jongerenwerkmethodieken, gebrek aan visie op jongerenwerk of zelfs het ondergeschikt maken en modelleren van jongerenwerk aan de eigen werkinzichten. Gevolg is dat ( beginnende) jongerenwerkers geen ( adequate) begeleiding of zelfs foute aansturing vanuit de instelling krijgen door functionarissen uit een andere werksoort met vaak andere belangen ( overlastbestrijding vs ontwikkeling en ontplooiing. Geen begeleiding Jongerenwerkers die geen begeleiding krijgen, raken al snel uit ( de niet vastgestelde) koers. De dynamiek van de groepen waarmee gewerkt moet worden, de psychische belasting van problematieken, de mogelijke psychische en fysieke dreiging van de doelgroepen, maakt jongerenwerk tot een hectische werksoort. Jongerenwerkers die zonder ervaring, achtergrond c.q. aansturing in de praktijk worden gezet, kunnen zich al snel ontwikkelen tot ongeleide projectielen. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

11 De effectiviteit en het rendement van de acties van deze jongerenwerkers zijn in hoge mate afhankelijk van de factoren natuurlijk talent en/of geluk. De praktijk laat echter zien dat deze jongerenwerkers door gebrek aan methodisch inzicht veel kapitale fouten maken zoals: foutieve contactlegging met doelgroepen: te afwachtende, te meegaande of te agressieve benadering doordrammen van de eigen of meegekregen boodschap c.q. opdracht en verlies van aansluiting foutieve inschatting van de mogelijkheden van jongere c.q. doelgroep projectie van eigen overtuigingen te snelle overdracht van verantwoordelijkheden ( afschuiven) slecht organiseren van activiteiten etc. De gevolgen kunnen groot zijn: 1. De jongerenwerker brandt af en gaat niet alleen verloren voor het jongerenwerk, maar belandt niet zelden in een identiteitscrises 2. Het project haalt het beoogde rendement niet. 3. De organisatie moet helemaal opnieuw beginnen 4. De relatie opdrachtgever-uitvoeringsinstelling komt onder druk. 5. De druk wordt weer doorvertaald naar de uitvoerende werkers. Dat kan weer inhouden dat achterblijvende jongerenwerkers zódanig onder druk worden gezet dat de jongerenwerkpraktijk al haar charmes verliest: Het jongerenwerk was al niet lonend, maar zo gaat de lol er helemaal af. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

12 Ook jongerenwerkers met een langere staat van dienst raken op drift en zien uit naar of worden aangetrokken door andere werkkringen ( niet zelden conculega 1-instellingen ). Het zal duidelijk zijn dat het al met al een groot kapitaalverlies betekent. Erger vind ik het overigens dat jonge enthousiaste en gemotiveerdemensen ( want dat zijn de jongerenwerkers vrij vaak) een grote deuk oplopen in hun zelfvertrouwen. Voor beginnende jongerenwerkers is het daarom van belang gedurende een periode op te lopen met de meer ervaren jongerenwerkers. De nieuwe jongerenwerkers moeten dan ook in de eerste periode vooral ingezet worden op leer- en ervaringstrajecten. In het algemeen kan gesteld worden dat er veel werk gaat zitten in de training van jongerenwerkers. Trainingen die zoveel mogelijk hand in hand gaan met praktijkontwikkeling en projectuitvoering. 1 Concurrent-collega Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

13 Ervaringsopbouw. In de bovengenoemde gewenste kwaliteiten van jongerenwerkers is de doelsituatie geschetst. Een ervaren jongerenwerker weet waarom, wat en hoe en misschien wel net zo belangrijk: waarom niet, wat niet en hoe niet. Voordat de jongerenwerker dit heeft bereikt, is er - afhankelijk van het instroomniveau- al een behoorlijke ervaring opgedaan: met vallen en opstaan, door schade en schande. Het instroomniveau van de jongerenwerkers is dan ook van groot belang: W at verwachten we van de jongerenwerker die binnenkomt en ( hoe) wordt hij/zij een ervaren jongerenwerker? Door opleiding, (levens)ervaring, praktisch leervermogen zijn niveau s te onderscheiden. Hieronder typeer ik ze naar opleidingsniveau, dit wil overigens niet zeggen dat een ongeschoolde jongerenwerker niet op een hoog ( HBO++) niveau kan functioneren. Opleidingsniveau en kwaliteiten Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

14 Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

15 De praktijk van de laatste jaren toont dat deze ervarings- en deskundigheidopbouw niet zomaar aan komt waaien. Het vereist een min of meer planmatige en doelgerichte input om jongerenwerkers gefaseerd door te laten groeien in de uitoefening van hun vak. Die input moet gericht zijn op de ontwikkeling van jongerenwerkers2, input die: op de weg van de ontwikkeling vooruitloopt, dat wil zeggen; de ontwikkeling meetrekt, tot leven wekt, het proces van ontwikkeling organiseert en leidt, uitgaat van de ontwikkeling, maar niet leunt op voltooide gerijpte functies 3 Een belangrijke obstructie ligt op dit moment in de dagelijkse praktijk zelf, waar jongerenwerkers ingezet worden voor een taak en daar door het ontbreken van actief ontwikkelings- en doorstromingsbeleid vastgezet worden op grond van taken en vermeende voltooide gerijpte functies. In 2 Hetzelfde uitgangspunt geldt overigens voor planmatig en doelgericht activeringsgericht jongerenwerk 3 Rene van der Veer: Ljev Vygotskij; Cultuur en ontwikkeling ( p. 159) Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

16 de volksmond past dan de uitdrukking: als je voor een dubbeltje geboren bent... Het zal duidelijk zijn dat dit in tegenspraak is met de uitgangspunten van de brede werksoort. Agogisch werken houdt juist in dat er gewerkt wordt aan veranderingen op micro, meso en ( voor de oude politiserende rotten) macro-niveau. Dat geldt dus niet alleen voor deelnemers aan het maatschappelijke verkeer, maar zeker ook voor beroepskrachten in de welzijnssector zelf. In die zin ontbreekt het binnen de werksoort niet alleen aan instroom en continuïteit, maar ook aan mensen die op grond van hun ervaringen, deskundigheden en ruimte binnen de werksetting door kunnen stromen om juist die instroom en continuïteit op een hoger niveau te ( gaan) garanderen. Die ruimte wordt ook weinig of niet afgedwongen of (kan ook niet) gecreëerd (worden) binnen de bestaande plaatselijke instellingen o.a. door een nauwsluitend vraag en aanbod-productbeleid en/of een te beperkte reservering binnen de budgetten: de plaatselijke overheden zijn geïnteresseerd in het oplossen van hun problemen en willen niet dienen als kweekvijver voor experimenten op het gebied van onervaren instroom. De plaatselijke instellingen accepteren al dan niet onder protest- die houding, de bijbehorende opdrachten en gelden. Dat ze daardoor niet alleen kiezen vòòr het eigen lijfsbehoud ( zekerstelling subsidierelatie), maar tegelijkertijd tegen de kwalitatieve ontwikkeling van de werksoort en in het kielzog daarvan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en de uitgangspunten voor preventief jeugd- en jongerenbeleid lijkt daarbij al jaren geen punt. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

17 De organisatie van ervaringsopbouw In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er niet alleen een masterplan nodig is voor het jongerenwerk, het begint tekenen van een waarachtig deltaplan aan te nemen. De problemen instroom, doorstroom, continuïteit, deskundigheidsbevordering en kadervorming vragen een opzet die sterk praktijk gerelateerd is. Immers het werk moet uitgevoerd blijven worden, terwijl het tegelijkertijd leuk, leerzaam en lonend is. In het activeringsgerichte jongerenwerk hanteren we de termen leuk, leerzaam en succesvol. Als we uitgaan van een gestagneerde doorstroom lijkt het vooral belangrijk te investeren op: 1. redelijk breed ervaren werkers met bepaalde deskundigheden: bijv. interveniërend onderzoek, ambulant werk, activeringsgericht werk, groepswerk, meidenwerk, organisatie, p.r. e.d. In eerste instantie worden deze beroepskrachten door middel van teambuilding ( visieontwikkeling, praktijkonderzoek) naar een hoger niveau getrokken. Afhankelijk van hun leermogelijkheden worden ze doorgetrokken in hun ontwikkeling. Dat wordt snel verlengd ( na 4 tot 8 weken) in uitvoeringstrajecten. De verantwoordelijkheid voor de samenhang ligt bij een derde organisatie ( hierboven ingevuld als coach) 2. Deze groep wordt in de praktijk gestuurd om via projectuitvoering nieuwe instroom te begeleiden op de uitvoering van breed kinder- tiener en jongerenwerk of onderdelen daarvan. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

18 3. Door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen worden zowel de praktijkuitvoerders ( instroom) als het ( beginnende) kader geënthousiasmeerd en geactiveerd naar volgende niveau s Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

19 In het gehele traject zullen met regelmaat mensen uitstromen op grond van hun persoonlijke ambities, mogelijkheden of wensen zonder dat daarbij de continuiteit van instroom, doorstroom en ervaring gevaar loopt. Het is zelfs van levensbelang om de doorstroming op gang te houden. De eerste aanzet en positionering De laatste weken zijn discussies met derden gevoerd De gesprekspartners ( van directie en staf van welzijnsinstellingen tot en met ambtenaren in de regio ) erkennen de noodzaak tot vorming van een soort provinciale pool. Zoals gewoonlijk heeft iedereen dan voorkeuren voor organisatie-opzet. Ik heb er een aantal op een rijtje gezet. Dat is vooral belangrijk in verband met de strategische keuzes. 1. W e zouden samen moeten gaan werken met een aantal organisaties die jongerenwerk in hun pakket hebben. Deze organisaties zouden jongerenwerkers moeten detacheren in die pool en daar de inhoudelijke verantwoordelijkheid moeten leggen. Daarnaast kan op het gebied van instroom samengewerkt worden met onderwijsinstellingen. De eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij de directies ( gezamenlijk directeuren overleg). Financiering uit de ontwikkelingspotjes van de instellingen en subsidies c.q. sponsoring 2. W e kunnen een pool jongerenwerkers vormen die op grond van overleg met gemeentes ingezet wordt. Financiering vanuit provincie, gemeentes, sponsoring e.d. 3. W e moeten zelf een uitvoeringsorgaan worden van de gemeentelijke en/of provinciale pool. Samenwerking met onderwijsinstellingen, zelfstandige acquisitie en werkuitvoering. 4. Een apart commercieel bureau 5. W ellicht zijn er variaties en totaal andere mogelijkheden. De varianten 1 en 2 hebben niet mijn voorkeur, omdat beide partijen in de loop van de geschiedenis nooit echt bewezen hebben begaan te zijn geweest met het product jongerenwerk. De waan van de dag en andere belangen maakt zo n poolvorming tot speelbal van incidenten. Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

20 Draagvlak in de praktijk Niet alleen bovengenoemde partijen zien overigens mogelijkheden. Vooral jongerenwerkers die al enige tijd in de praktijk zitten snakken naar samenwerking en mogelijkheden voor verbetering van de werksoort. In wezen zou het een en ander dus zelfs spontaan bovenplaatselijk of regionaal ( low profile) georganiseerd moeten kunnen worden. Tot Slot Op grond van de problemen in het jongerenwerk probeer ik al jaren koppelingen te maken die het jongerenwerk een kwalitatieve impuls kunnen geven. Ik geloof niet dat de huidige instellingen voor welzijn en onderwijs dat zelf kunnen ( of willen). Ik weet wel dat iedere organisatie een geldpot onder aan de regenboog ziet staan. Een geldpot die niet bevorderlijk is voor objectieve discussies. Geld en het zien van handel vertroebelt de waarneming nogal eens. Het zou dan weer handel kunnen worden die weinig verankeringen kent. Ik denk echter dat we een hoger belang moeten dienen, het belang van goed integraal jongerenwerk dat inzet op ontwikkeling en ontplooiing van jongeren, draaglast vermindering en draagkracht vergroting. Jongerenwerk is niet voor gemeentes of organisaties, jongerenwerk is voor jongeren. Rotterdam, 29 maart 2001, Jan Schellekens Nieuwe lijnen in het jongerenwerk Jan Schellekens 29 maart

Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november 2008

Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november 2008 Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk - Politie Ik ben hier uitgenodigd om wat te komen vertellen over de ( morele ) dilemma s in de samenwerking tussen jongerenwerk en politie. Ik wil jullie ook op voorhand

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Het Rotterdamse Jongerenwerk

Het Rotterdamse Jongerenwerk Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Het Rotterdamse Jongerenwerk Functies, kerntaken, competenties, methoden Tekst en redactie: Het Rotterdamse jongerenwerk Inleiding Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers Onderzoek in het kader van het project Professionalisering Brede school en Jeugdwelzijnswerk, Kenniscentrum,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen.

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. Inleiding Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. In de verschillende artikels wordt ingegaan op

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie