Academie Contract. Training & Opleidingsgids Academie voor Psychiatrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academie Contract. Training & Opleidingsgids Academie voor Psychiatrie"

Transcriptie

1 Academie Contract Training & Opleidingsgids Academie voor Psychiatrie

2 Academie voor Psychiatrie De Academie voor Psychiatrie in Amsterdam bestaat sinds De Academie verzorgt in de eerste plaats opleidingen voor verpleegkundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Naast deze studies biedt de Academie op verschillende niveaus cursussen en trainingen voor (voormalig) psychiatrische clienten. De Academie voor Psychiatrie is opgericht door de zorginstellingen InGeest, HVO-Querido en Arkin (Amsterdam), GGZ Dijk en Duin (Castricum), RIBW-KAM (Haarlem) en GGZ Noord-Holland-Noord (Heiloo) samen met ROC ASA, onderdeel van Amarantis onderwijsgroep. Sindsdien hebben vele andere instellingen zich aangesloten bij dit initiatief. De Academie is ontstaan vanuit de dringende behoefte van het GGZ-veld aan meer branchegericht opgeleid personeel. Verpleegkundigen die de brede beroepsopleiding hebben gevolgd blijken slechts beperkt inzetbaar te zijn bij instellingen voor psychiatrische gezondheidszorg. Dit heeft te maken met het feit dat het huidige stelsel van opleidingen voor verzorgende en verplegende beroepen gebaseerd is op de wens dat verpleegkundigen van alle markten thuis zijn en daardoor breed inzetbaar. De huidige opleiding tot verpleegkundige omvat de terreinen van alle voormalige inservice opleidingen (A, B en Z) alsmede de kraam- en kinderverpleegkunde. Maar deze brede beroepsopleiding blijkt te algemeen om te voldoen aan de specifieke verpleegkundige deskundigheid die vereist is voor het werken in GGZ-instellingen. Met de oprichting van de Academie en het branchegericht opleiden werd een ommekeer teweeggebracht in het verpleegkundig onderwijs. Bij branchegericht opleiden staat niet het curriculum voorop (zoals in het klassieke theorieonderwijs), maar juist de maatschappelijke werkelijkheid van de geestelijke gezondheidzorg. De behoefte aan deskundigheid die door de GGZ-branche gevraagd wordt, bepaalt mede de optimale opleidingsbreedte. Dit houdt in dat de behoeften binnen de zorginstellingen in nauw overleg met de Academie worden vertaald in opleidingsprogramma s. Hierin is vastgelegd over welke competenties en beroepsvaardigheden de toekomstige verpleegkundigen moeten beschikken en hoe die bereikt en getoetst kunnen worden. Het streven is en blijft om de inzetbaarheid van onze studenten in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten. De Academie maakt als opleidingscentrum deel uit van de Amarantis Onderwijsgroep. Amarantis heeft een duidelijke visie en toetsstenen. Manager Academie Contract is Bart de Haas. Sinds de oprichting van de Academie voor Psychiatrie is hij verantwoordelijk voor het geven van trainingen en opleidingen en de acquisitie. Hij is daarnaast het aanspreekpunt voor alle vragen over de bedrijfsscholing. Bart de Haas is bereikbaar op of

3 Academie Contract De centrale doelstelling van Academie Contract is het aanbieden van leertrajecten voor medewerkers in de zorg, de welzijnssector en justitiele instellingen op mbo en (post)-hbo-niveau. Wij bieden een breed scala aan bij- en nascholingstrajecten op maat binnen het GGZ-veld. Daarnaast verzorgt Academie Contract communicatie- en competentietrainingen en teambuildingsessies. Ook zijn wij gespecialiseerd in opleidingen voor de verpleeg- en verzorgingshuissector en realiseren wij deelopleidingen voor verzorgenden en helpenden. Deze staan ook open voor herintreders. Academie Contract adviseert instellingen desgevraagd met betrekking tot het ontwikkelen en uitvoeren van het opleidingsbeleid. Voor een aantal contractactiviteiten werken wij nauw samen met het opleidingscentrum van het VU Ziekenhuis, de Amstel Academie in Amsterdam. Basistraining klinisch redeneren voor verpleegkundigen Verpleegkundige/groepsbegeleider op een afdeling binnen de psychiatrie of verstandelijk gehandicapten zorg. Binnen uw takenpakket bevindt zich het PB-schap /Mentoraat/Eerst verantwoordelijke verpleegkundige. U moet regelmatig verpleegplannen ontwerpen en implementeren In staat zijn om een verpleegplan te ontwerpen aan de hand van een anamnese. Diagnostiek kunnen formuleren, zorgresultaten kunnen opstellen en interventies kunnen formuleren. 3 dagen Definitie verpleegkunde Verpleegkundige diagnostiek Verpleegkundige zorgresultaten Verpleegkundige interventies Oefenen met casuïstiek Maximaal 12 Klinisch redeneren voor verpleegkundigen Verpleegkundige op een afdeling binnen de psychiatrie of verstandelijk gehandicapten zorg. U bent goed op de hoogte van de klinische (psychiatrisch) ziektebeelden. Binnen uw takenpakket bevindt zich het PB-schap / Mentoraat/Eerst verantwoordelijke verpleegkundige. U moet regelmatig verpleegplannen ontwerpen en implementeren In staat om een beredeneerd verpleegplan te ontwerpen volgens de standaarden. Het resultaat zal verder afhangen van de gekozen groep syndromen (zie hieronder) 5 dagdelen Er wordt gewerkt binnen de volgende probleemgebieden: Psychotische stoornissen Angststoornissen Stemmingsstoornissen Ontwikkelingsstoornissen (cluster B en C) Gedragsproblematiek Dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen Maximaal 12 Veiligheidsbeleid op een afdeling in de Psychiatrie U werkt als verpleegkundige/groepsbegeleider op een afdeling binnen de psychiatrie of verstandelijk gehandicapten zorg. U komt regelmatig in aanraking met verbale en non-verbale, onveilige patiënt/ cliënt interacties. U bent in staat om de veiligheidssituatie op de afdeling te analyseren via een conceptueel model. U bent in staat een verbeterplan op te stellen naar aanleiding van deze analyse. 4 dagen Er worden vier concepten besproken en uitgewerkt: Preventie Beheersing Opvang Registratie Uitschrijven van de vier concepten naar de eigen situatie op de afdeling (mogelijkheden en onmogelijkheden) Presenteren analyse en verbeterplan Maximaal 12

4 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Werkbegeleiding Deze training is bedoeld voor (toekomstige) werkbegeleiders die studenten/stagiaires (gaan) begeleiden en beoordelen tijdens hun Beroeps Praktijk vorming. Werkbegeleiders zijn beroepskrachten die naast hun taak om zorg te verlenen ook bijdragen aan het opleiden van studenten. Zij doen dat in de rol van werkbegeleider waarbij zij studenten en stagiaires begeleiden en beoordelen tijdens de Beroeps Praktijk Vorming. Na deze training heeft u voldoende handvatten om begeleiding te bieden bij competentie gericht opleiden. 4 dagdelen van 3 uur Competentiegericht opleiden Leerstijlen/leervoorkeuren Inwerkprogramma Creëren van een optimale leeromgeving Begeleiden tijdens het leerproces Feedback geven en ontvangen Slechtnieuws gesprek Portfoliogesprekken Proeve/beoordelingsgesprek Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers Hulpverlenend gesprek In gesprekken geven hulpverleners graag directe of indirecte adviezen aan een ander. Hulpverleners hebben er over het algemeen veel in de aanbieding. Toch missen ze vaak hun doel of wat hun doel zou moeten zijn; de creativiteit van de cliënt stimuleren om anders met het probleem om te gaan. U bent in staat een hulpverlenend gesprek te voeren. In het hulpverlenend gesprek worden door de gespreksleider geen ongevraagde adviezen gegeven, wel worden vragen gesteld zodanig dat de cliëntbewust wordt van eigen kennis en handelen. 3 dagdelen Luistervaardigheden Vragen stellen Herkaderen Ankeren Overdracht/tegenoverdracht Minimaal 8 maximaal 16 deelnemers Luister- en gesprekvaardigheden Deze training is bedoeld voor hulpverleners werkend in de gezondheidszorg die de communicatieve vaardigheden beter willen hanteren. Een goed gesprek met een cliënt begint met luisteren De cursist kan de volgende communicatieve vaardigheden hanteren: aandachtgevend gedrag, het stellen van vragen, parafraseren van de inhoud, reflecteren van gevoelens en samenvatten. 2 dagdelen Rapport maken Aandachtgevend gedrag Stellen van vragen Parafraseren van de inhoud Reflecteren van gevoelens Samenvatten Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers

5 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Motiverende gespreksvoering Gedragsverandering gaat niet zo maar. Mensen die hun gedrag willen veranderen doorlopen een proces. Daarin denken ze na over de noodzaak het gedrag te veranderen, een keuze te maken voor veranderen en deze verandering tenslotte daadwerkelijk toepassen. Bij motiverende gespreksvoering worden een aantal stadia onderscheiden: voorbeschouwing, overpeinzing, beslissing, actie en terugval. De technieken die gebruikt worden bij motiverende gespreksvoering zijn non-verbale technieken, basistechnieken en complexe technieken. Na de training bent u in staat motiverende gesprekken te voeren. 2 dagdelen van 3½ uur Rapport maken Herkaderen Stadia van gespreksvoering Non-verbale technieken Basistechnieken Complexe technieken: - Positief etiketteren - Provoceren - Columbo techniek Minimaal 8, maximaal 16 Confronterende gespreksvoering Als feedback geven niet het gewenste resultaat oplevert, dan schakel je over naar confronteren. Hierbij geef je aan dat je de relatie wilt behouden én dat de cliënt zijn gedrag echt moet veranderen. Confronteren is de zwaarste vorm van aanspreken op gedrag. De meeste mensen gaan confrontaties het liefst uit de weg. Met confronteren bied je de ander duidelijkheid en de mogelijkheid zijn/ haar gedrag te veranderen. Het geeft transparantie en specificatie van doel en afspraken. Het zorgt voor duidelijkheid en deëscalatie van problematische situaties. 2 dagdelen van 3½ uur : Rapport maken Drie fasen van confronteren: - Confronteren - Gebruik maken van reacties om informatie te verkrijgen - Oplossen Overdracht/tegenoverdracht Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers Omgang met morele dilemma s Zorgverleners in psychiatrie, ziekenhuizen, verzorging- en verpleeghuizen en thuiszorg. De deelnemer kan op effectieve wijze omgaan met morele dilemma s op de werkvloer. De deelnemer heeft inzicht in zijn eigen morele attitude Minimaal 1 dagdeel. Meerdere dagdelen zijn mogelijk. Beschrijving van een moreel dilemma Bestudering literatuur Theorie morele gespreksvoering Bespreking casuïstiek Minimaal 6, maximaal 12

6 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Omgaan met probleemgedrag Verpleegkundigen, verzorgenden binnen de psychiatrie en verstandelijk gehandicapten zorg U kent de achtergronden van probleemgedrag en kan de eigen reactie hierop veranderen. U kan bij de omgang meer uitgaan van de belevingswereld van de cliënt en kan probleemgedragingen analyseren en daardoor mogelijke oorzaken achterhalen 2 dagen De eerste trainingsdag heeft het karakter van intervisie. De tweede dag wordt, aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek, geoefend in het omgaan met lastig gedrag en agressie. Minimaal 12, maximaal 18 Injecteren Verpleegkundigen en verzorgenden die hun kennis en vaardigheid in injecteren willen hernieuwen en uitbreiden. Ook voor agogisch/pedagogische beroepsbeoefenaren. U kan kan de consequenties van de wet BIG in relatie tot zijn tot zijn beroepsmatig handelen benoemen U kan de algemene theorie injecteren benoemen U kan volgens het geldende protocol een injectie klaar maken en toedienen. ( intramusculair, subcutaan intracutaan) 3 dagdelen : Wet BIG/ voorbehouden handelingen Handelingsschema injecteren Vaardigheid oefenen Proeve van bekwaamheid Minimaal 12, maximaal 18

7 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Medicatietoediening Hulpverleners in de gezondheidszorg die medicamenten moeten verstrekken. U bent op de hoogte van: Verschillende groepen medicatie Bijwerkingen Kennis van de toedieningsvormen Kennis van de vitale functies U bent in staat relevante informatie uit het repertorium te halen 2 dagdelen : 1e dagdeel Kennis nemen van de meest voorkomende groepen medicatie Werking van de geneesmiddelen 2e dagdeel: Bijwerking van de geneesmiddelen De toedieningsvormen Repertoriumgebruik : Minimaal 10, maximaal 20 Rehabilitatie Rehabilitatie methoden helpen cliënten met ernstig psychisch lijden bij hun herstel. Rehabilitatie heeft al doel cliënten met succes naar eigen tevredenheid in de samenleving te laten functioneren. Die doelen kunnen op elk levensterrein liggen. U bent in staat om via methodiek de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de begeleiding vorm te geven. 2 dagdelen Rehabilitatie Reïntegratie Herstel Taken voor cliënt en begeleiders Motiverende gesprekstechnieken Minimaal 6, maximaal 15 deelnemers Woonbegeleiding Woonbegeleiding wordt gevraagd in de verschillende woonvormen, in opvangcentra en bij zorginstellingen Woonbegeleiding wordt geboden met betrekking tot opvang en zorg, het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en gedragsbeïnvloeding. Kennis en vaardigheden op het gebied van: Vraaggerichte zorg, leefplan Groepen, groepsdynamica Oplossen en beargumenteren van dilemma s 2 dagdelen De veranderende visies in de zorg Vraaggericht begeleiden Opbouw en onderhoud van sociale netwerken Taken voor cliënten en begeleiders Minimaal 6, maximaal 15 deelnemers

8 Opleidings & Trainingsgids Aanbod Academie Contract Supervisie : Werkwijze Het leertraject supervisie stelt zich ten doel om het professioneel en zelfstandig functioneren van de (middle) manager te vergroten en te verbeteren. Daarbij gaat het er vooral om dat de supervisant: In verschillende posities en rollen zijn/haar flexibiliteit versterkt; Zijn/haar bestaande kennis, houding en vaardigheden in zijn/haar praktisch handelen integreert; Het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen vergroot; In staat is om ontwikkelde theoretische concepten in zijn/haar functioneren te integreren en praktisch uit te voeren. De cursus is bestemd voor werkers in de gezondheidszorg op middle en/of hoger management niveau. De supervisie beoogt een ontwikkeling op gang te brengen waarbij de supervisant leert reflecteren op zijn/haar taak als manager in driedelig perspectief: a) Met een blik naar buiten op de in de omgeving van de organi satie van belang zijnde bewegingen. b) Een omvormen van in de omgeving van de organisatie gecon stateerde bewegingen tot voor de organisatie relevante be leidsinformatie. c) Met een blik naar binnen op de volgende te onderscheiden niveaus. Operationeel leiderschap gericht op coördinatie van uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van cliënten c.q doelgroep en uitvoerende werkers. (Taken) Functioneel leiderschap gericht op begeleiding, consult en ondersteuning van personeel. (Personen) Beherend leiderschap gericht op de behartiging van alle belangen die in en met de organisatie zijn gemoeid. De supervisie wordt gegeven in groepjes van maximaal vier personen. Het leerproces ontwikkelt zich op deze wijze met mensen die in een vergelijkbare functie werken. Dit biedt mogelijkheden om uit verschillende posities als gesprekspartner te oefenen in een veilige en vertrouwde omgeving. Tevens kan door verschillende supervisanten vanuit verschillende posities of niveaus op de ingebrachte probleemstellingen worden gereflecteerd. Dit biedt perspectief tot generalisatie van leerresultaten. Voorafgaand aan elke zitting levert de supervisant leermateriaal in dat rechtstreeks afkomstig is uit de werksituatie. Na afloop van elke sessie schrijft de supervisant een reflectieverslag met daarin de leerervaringen en eventueel de resterende leervragen. Over de vorm en inhoud van beide verslagen volgt een aparte notitie. Achttien bijeenkomsten van 90 minuten waarvan er minimaal vijftien moeten worden bijgewoond en binnen één schooljaar moet zijn afgerond. Het leertraject kan op elk gewenst moment ingaan voor zover de organisatorische mogelijkheden daar toereikend voor zijn. Het aantal deelnemers per supervisiegroep is maximaal vier.

9 Opleiding & Trainingsgids Aanbod Academie Contract Cursus Basis Psychologie De psychologie is de wetenschap van de systematische bestudering van het menselijk gedrag en van de menselijke psyche. Dit zowel van de mens als individu als van de mens in groepsverband. De cursus is bestemd voor een ieder die zich op hoofdlijnen wil verdiepen in de mens en de motieven die aan zijn gedrag ten grondslag ligt. Na afloop van de cursus bezit U deugdelijke kennis van de onderstaande onderwerpen uit dit brede vakgebied. Tien lessen van 90 minuten verdeelt over maximaal tien weken. Eerste bijeenkomst: uitleg van het programma, doelstellingen en werkwijze. Het formuleren van leervragen. Centrale vraag: wat is psychologie? Tweede bijeenkomst: de structuur van onze hersenen. Derde bijeenkomst: hoe verwerken we informatie? Vierde bijeenkomst: de psychologische ontwikkeling van het kind. Vijfde bijeenkomst: de psychologie van het waarnemen. Zesde bijeenkomst: de psychologie van het leren. Zevende bijeenkomst: psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Achtste bijeenkomst: de psychologie van motivatie en emotie. Negende bijeenkomst: de psychologie van het ouder worden. Tiende bijeenkomst: gezondheidspsychologie. Het aantal deelnemers ligt tussen de 12-18/24 personen. Psychopathologie De cursus psychopathologie is bestemd voor een ieder die zich wil verdiepen in de leer van de psychische ziekteverschijnselen welke de basis vormt van praktisch alle psychiatrische stoornissen. De cursus is ook bestemd voor personen die op de een of andere manier beroepsmatig, te maken hebben met mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening. Na afloop van de cursus bezit U een deugdelijke kennis van de psychische ziekteverschijnselen. Deze kennis staat weer aan de basis om de psychiatrische patiënt beter te begrijpen, waardoor de omgang met de psychiatrische patiënt op een (gelijk)waardige wijze kan plaatsvinden. Tien lessen van 90 minuten verdeelt over maximaal tien weken. Eerste bijeenkomst: uitleg van het programma, doelstellingen en werkwijze. Het maken van verwerkingsopdrachten en het formuleren van leervragen. Tweede bijeenkomst: inleiding in de psychopathologie. Derde bijeenkomst: bewustzijnsstoornissen. Vierde bijeenkomst: depersonalisatie, derealisatie en psychotische stoornissen in het IK besef. Vijfde bijeenkomst: stoornissen in de waarneming. Zesde bijeenkomst: stoornissen in hert denken. Zevende bijeenkomst: stoornissen in de intelligentie. Achtste bijeenkomst: stoornissen in het geheugen. Negende bijeenkomst: stoornissen in gevoel en stemming. Tiende bijeenkomst: stoornissen in de conatieve functies. Het aantal deelnemers ligt tussen de personen.

10 Opleidings & Trainingsgids Aanbod Academie Contract Klinische Psychiatrie De cursus is bestemd voor een ieder die zich op hoofdlijnen wil verdiepen in de klinische syndromen of stoornissen en de wijze waarop deze worden gediagnosticeerd, behandeld of behandeld kunnen worden. De cursus is ook bestemd voor personen die op de een of andere manier, zowel persoonlijk als beroepsmatig, te maken hebben met mensen die lijden aan een psychiatrische stoornis. Na afloop van de cursus bezit U deugdelijke kennis van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij volwassenen. Hoe deze stoornissen ontstaan en hoe ze behandeld (kunnen worden. Tien lessen van 90 minuten verdeelt over maximaal tien weken. Eerste bijeenkomst: uitleg van het programma, doelstellingen en werkwijze. Tweede bijeenkomst: het Holistisch Mensbeeld als theoretisch gegeven versus het Reductionistisch (positivistisch) Mensbeeld als praktisch gegeven. Derde bijeenkomst: hoofdlijnen van de psychiatrische diagnostiek. Vierde bijeenkomst: inleiding in de psychosenleer. Schizofrenie als voorbeeld. Vijfde bijeenkomst: vervolg psychosenleer. Bipolaire-, en stemmingsstoornis sen stoornissen als voorbeeld. Zesde bijeenkomst: persoonlijkheidsstoornissen. Borderline als voorbeeld. Zevende bijeenkomst: inleiding angststoornissen. Fobieën als voorbeeld. Achtste bijeenkomst: vervolg verschillende angststoornissen. Negende bijeenkomst: biologische Therapieën in de Psychiatrie. Tiende bijeenkomst: drie psychotherapeutische stromingen Conflicthantering Mensen die samenwerking verschillen van elkaar in behoeften, belangen en rolverwachting. Een van de belangrijkste bijverschijnselen van samenwerking is dan ook het ontstaan van meningsverschillen over na te streven doelen, aan te wenden middelen en zeggenschap over het gebruik van die middelen. De effecten van conflicten zijn positief voor zover zij de motivatie tot vernieuwing en de aanpassingsvaardigheid in een samenwerkingsrelatie vergroten. Negatieve effecten zijn onder meer de verscherping van onderlinge tegenstellingen, het naar de achtergrond schuiven van gemeenschappelijke doelen, de uitbreiding van het conflict naar andere, tot dan toe neutrale terreinen en de toename van emotionele spanningen. De cursus is bestemd voor werkers in de gezondheidszorg. In deze cursus verwerft U kennis omtrent het ontstaan van conflicten. In de cursus leert U verder hoe U een diagnose stelt van een conflict. Ook wordt aandacht besteed aan verschillende conflicthanteringstijlen, het bepalen van de eigen (dominante) stijl en de toepassing daarvan. Vier dagdelen van drie uur verdeelt over twee dagen. Dagdeel I: theoretische inleiding en toelichting op het programma en het te volgen onderwijsmodel. Dagdeel II: diagnose van een conflict en toepassing daarvan op de eigen casus. Dagdeel III: vaststellen van Uw eigen stijl van conflicthantering. Dagdeel IV: het oefenen en toepassen van de opgedane kennis en inzichten. Het aantal deelnemers ligt tussen de personen. Het aantal deelnemers ligt tussen de personen.

11 Meer infomatie? Bart de Haas bereikbaar op of Academie voor Psychiatrie Boelelaan 1081HV Amsterdam

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Postbus 9921 1006 AP Amsterdam telefoon (020) 410 62 22 info@psynip.nl Vormgeving Link Design, Amsterdam Druk en productie

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie