GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar 2014-2015"

Transcriptie

1 GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK Academiejaar Overzicht modules VIVES SAW CVO VSPW Kortrijk CAMPUS KORTRIJK Doorniksesteenweg Kortrijk 2 e verdieping gebouw studiegebied Verpleegkunde en Vroedkunde 1

2 1e semester Cursus 9 Cursus 10 Cursus 11 Cursus 12 Cursus 13 Cursus 14 Cursus 15 Cursus 16 Cursus 17 Cursus 18 Cursus 19 Cursus 20 Filosofie Algemene Psychologie Werken in een organisatie Sociologische basisbegrippen en - modellen Inleiding tot het recht Sociaal werk in de actieve welvaartstaat Sociaal-agogische vaardigheden Groepsdynamica Methodiek maatschappelijke activering Sociale vaardigheden met cliënten Omgaan met diversiteit Demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen 1e en 2e semester Cursus 22 Praktijkbegeleiding Cursus 23 Intervisie Cursus 24 Supervisie Cursus 25 Eindpaper 2e semester Cursus 26 Cursus 27 Cursus 28 Cursus 29 Cursus 30 Cursus 31 Cursus 32 Cursus 33 Cursus 35 Communicatieve vaardigheden Sociaaleconomische vraagstukken Ontwikkelingspsychologie met inbegrip van pedagogiek Biologie van de gedragswetenschappen Onderzoeksvaardigheden Sociaaljuridische hulpverlening Psychosociale hulpverlening Systeemgericht werken Economische, politieke en sociale geschiedenis Keuzemodule 2

3 Structuurschema 3

4 1 Cursus 9 FILOSOFIE Iedereen die meer zicht wil krijgen in het filosofisch perspectief op de mens en zijn verhouding tot de samenleving. Onze vragen van vandaag zijn minder modern dan we denken. Om onze blik op de mens en de samenleving op vandaag te begrijpen moeten we inzicht verwerven in de historische totstandkoming van de meest vanzelfsprekende ons omringende dingen: wie is de mens? Wat is de wereld? Hoe meent de mens de wereld te kennen? Is de mens een verstandelijk wezen? Of is de mens een hartstochtelijk wezen? En wat betekent een bepaald mensbeeld voor ons handelen? Wat is immers het goede handelen wanneer de mens een verstandelijk of eerder een hartstochtelijk wezen is? Hartstocht en verstand; met dit bijna contradictorische begrippenpaar valt de mens misschien nog het best te begrijpen. We gaan als volgt te werk. Elke lesdag verdiepen we ons in een bepaalde historische periode (oudheid, middeleeuwen, moderne tijd en hedendaagse tijd). We schetsen de algemene visie op de mens in die periode. Hoe kijkt de mens naar zichzelf en naar de werkelijkheid, hoe wijzigt het wereldbeeld en welke effecten heeft dit alles op onze hedendaagse blik op mens en werkelijkheid? Hoorcolleges Barbara VERDONCK, Sociaal werker en Master in de Wijsbegeerte, docente VIVES-SAW, Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Data: 4 dinsdagen: 9/09 23/09 7/10 21/10/ /01/2015 (examendag) Maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 9 GMW en GSCW Aa4 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 1

5 2 Cursus 10 ALGEMENE PSYCHOLOGIE Psychologie is een basiswetenschap binnen het brede veld van de sociaal-maatschappelijke hulpverlening en de gezondheidszorg. Kennis van de basismechanismen van het menselijk gedrag is hierbij onontbeerlijk. De cursus biedt een brede waaier aan kennis en toepassingen binnen het veld van de hedendaagse psychologie en geeft een inleidend inzicht in de basismechanismen van het menselijk gedrag. De meesten onder ons menen goed te weten waarom we doen zoals we doen. Sommigen hebben een goede mensenkennis. Maar er kunnen zwakke punten zitten in de doe-hetzelf psychologie. De wetenschappelijke psychologie heeft tot doel het formuleren van algemene uitspraken betreffende het gedrag van de mens op empirische gronden. We proberen de wetenschappelijke inzichten ook te vertalen naar de concrete maatschappelijke realiteit. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die inzicht wil verwerven in de hedendaagse psychologie zonder gespecialiseerde vooropleiding in de psychologie. Programma Volgende onderwerpen komen aan bod : Wat is (de hedendaagse) psychologie? Overzicht van de onderzoeksmethoden. Waarneming en gewaarwording. Conditionering en leren. Sociale psychologie. Naast theoretische uiteenzetting kan er ook gewerkt worden met videofragmenten, groepsdiscussie en het vertalen van verworven inzichten naar de eigen praktijk van de deelnemers. Dominique MAES, Master in de Educatieve Studies, docente VIVES-SAW, Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Data: 4 donderdagen: 4/09 2/10 16/10 6/11/ /01/2015 (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 10 Prijs: GMW en GSCW Aa2 120,- (=inschrijvingsgeld 46, + cursusgeld 74) 2

6 3 Cursus 11 WERKEN IN EEN ORGANISATIE Iedereen die de eigen organisatie beter wil begrijpen en inzicht zoekt in organisatieveranderingsprocessen. Etzioni omschrijft organisaties als social units (or human groups) deliberately constructed to seek specific goals. Organisaties zijn dus sociale gehelen, geconstrueerd en hergeconstrueerd in functie van welbepaalde doelstellingen, meestal ten dienste van een welbepaalde doelgroep, en dit binnen een welbepaalde context. De cursus Werken in een organisatie heeft als eerste doelstelling cursisten te leren kijken naar en te stimuleren tot nadenken over de complexe maar boeiende realiteit van deze ge-re-construeerde sociale gehelen. Een tweede doelstelling is cursisten de nodige inzichten aan te reiken om gerichter te functioneren en te handelen binnen organisaties. De cursus reikt een theoretisch kader binnen de organisatiesociologie aan voor het kijken naar organisaties, het begrijpen van organisatieprocessen en het beïnvloeden van organisatieprocessen. Alle theoretische concepten worden via oefenmomenten en opdrachten vertaald naar de concrete praktijk. Interactiviteit staat centraal. Vragen van cursisten vormen mee de leidraad. Nele COX, Master Doctor in de Sociologie en maatschappelijk werker, docent VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk. Data: 6 dinsdagen: 16/09 30/09 14/10 4/11 25/11 9/12/ /01/2015 ( examen ) VIVES-campus Kortrijk gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 11 GMW en GSCW Ab1 Prijs: 165,- (= inschrijvingsgeld 69,- + cursusgeld 96,-) 3

7 4 Cursus 12 SOCIOLOGISCHE BASISBEGRIPPEN EN -MODELLEN Iedereen die meer zicht wil krijgen in het sociologisch perspectief op deze samenleving. Het gedrag van mensen is minder biologisch bepaald dan dat van dieren. Ook de individuele persoonlijkheidsstructuur is ontoereikend als verklaring voor menselijk gedrag. Relatienetwerken en de algehele sociale omgeving hebben immers een grote invloed op ons handelen. Niet dat we die invloeden passief ondergaan. Integendeel, we zijn actieve medespelers in het maatschappelijke gebeuren. In deze cursus maken we kennis met dit sociologisch perspectief op de samenleving. Volgende thema s komen aan bod : socialisatie, en de cultuurelementen die tijdens socialisatieprocessen worden overgedragen: waarden, normen en instituties. Sociaal-structurele componenten van een samenlevingsverband zoals sociale posities, rollen, sociale statussen, en hoe die ons gedrag beïnvloeden. Cultuur, culturele verandering, en de begrippen subcultuur en tegencultuur. Kenmerken van verschillende soorten groeperingen. Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie. Deviantie bekeken vanuit de sociologie. We wisselen verschillende didactische methoden af: doceren, filmfragmenten en artikels bespreken, groepsdiscussie, vertalen van de verworven kennis en inzichten naar praktische probleempunten binnen de eigen werkkring. Mieke DENUWELAERE, Master Politieke en Sociale Wetenschappen en docente VIVES-SAW, Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Data: 4 dinsdagen: 9/09 23/09 7/10 21/10/ /01/2015 (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 12 GMW en GSCW Aa1 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 4

8 5 Cursus 13 INLEIDING TOT HET RECHT Een introductie in het recht is een must voor alle welzijnswerkers. Zij opereren immers allesbehalve in een juridisch vacuüm. In hun omgaan met hulpvragen zullen ze moeten rekening houden met de beperkingen én mogelijkheden die het recht hen oplegt, respectievelijk aanbiedt. We maken kennis met de belangrijkste beginselen uit de volgende rechtstakken: staatsrecht, gerechtelijk recht, strafrecht en burgerlijk recht. We slikken die beginselen niet zonder meer in, maar confronteren ze met onze eigen waarden en normen, en ontwikkelen een kritische maar verantwoorde attitude ten aanzien van het recht. Het is niet de bedoeling onze hersenen te pijnigen met het inprenten van talloze details en uitzonderingregels die het recht rijk is. Wie die nodig heeft, kan die details opzoeken. Daarom wordt tijdens de cursus ook een basisvaardigheid ontwikkeld in het opzoeken van juridische bronnen en in het interpreteren ervan. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige afwisseling tussen theorie en toetsing aan de praktijk, tussen doceren en actieve inbreng van de cursist via groepsdiscussie. Binnen het toegemeten tijdsbestek wordt eveneens een bezoek aan het justitiehuis in Kortrijk ingepland. Data: 4 donderdagen: 11/09 25/09 9/10 23/10/ /01/2015 (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 13 Prijs: GMW en GSCW Bb2 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,) 5

9 6 Cursus 14 SOCIAAL WERK IN DE ACTIEVE WELVAARTSTAAT Cursisten van het graduaat maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk (en andere welzijnswerkers) die de welvaartsstaat verzorgingsstaat op verschillende beleidsniveaus willen bevragen en die inzicht zoeken in de huidige en toekomstige plaats van de welvaartsstaat. In de naoorlogse Westerse samenleving wordt de welvaartsstaat de maatschappijvorm die garant staat voor de collectieve welvaart en het collectieve welzijn. Vandaag, in onze huidige risicosamenleving, staat het model van de verzorgingsstaat onder druk. Kunnen we dit model handhaven of is het onaangepast aan de huidige samenlevingscontext? Blijven de uitgaven voor ziekteverzekering, voor onderwijs, voor pensioenen betaalbaar? Moeten we kiezen voor de markt en private verzekering? In deze cursus maken wij een kritische doorlichting van het fenomeen welvaartsstaat en de actuele discussies. We zoeken een genuanceerde positie in dit maatschappelijk debat. De cursus biedt een referentiekader om het actuele beleid te bestuderen en te kaderen. We werken hiervoor met een afwisseling tussen theorie, groepsdiscussie, praktijkvoorbeelden, fragmenten uit de actualiteit, Mieke VERHAEGHE, socioloog, docente VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk, docent en teamlid VIVES SAW-CVO VSPW Kortrijk graduaat MW en graduaat SCW. Data: 8 dinsdagen: 16/09 30/09 14/10 4/11 25/11 9/12/2014 6/01-20/01/2015 VIVES-campus Kortrijk gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde maximum 20 deelnemers Cursusnr.: 14 GMW en GSCW Ba1 en Ba2 Prijs: 210,- (= inschrijvingsgeld 92,- + cursusgeld 118,-) 6

10 7 Cursus 15 SOCIAALAGOGISCHE VAARDIGHEDEN Geïnteresseerden die hun vaardigheden als hulpverlener/begeleider willen aanscherpen. Een hulpverlener/begeleider moet vrij vlug situaties kunnen inschatten, analyseren, een hulpvraag detecteren, samen met de cliënt of groep een begeleiding opzetten, het proces in goede banen leiden, In deze training proberen we die opdracht vorm te geven aan de hand van inzichten in de belangrijkste sociaalagogische vaardigheden en attitudes. Naast een aantal theoretische modellen, trainen we de vaardigheden. De persoon van de hulpverlener/begeleider staat hierbij centraal. De vierdaagse cursus is opgebouwd als volgt: de hulpverlener/begeleider in het sociaalagogisch proces: ontwikkelen van basisvaardigheden, bewustwording van attitudes en het inzicht verkrijgen in de nodige sociale competenties. De agogische relatie: verschillende soorten gesprekken voeren met hulpvragers en groepen. Omgaan met begeleidings- en hulpvragen. Anderen beïnvloeden: omgaan met macht en beïnvloeding als hulpverlener/begeleider. Leidinggeven binnen een begeleidingsproces? Het model van Situationeel Leidinggeven (Hersey). In de training werken we op een ervaringsgerichte en systematische manier rond de vereiste basiscompetenties als hulpverlener/begeleider. Naast een aantal theoretische basisinzichten wordt veel aandacht besteed aan het inoefenen en trainen. Er wordt gewerkt met oefeningen, beeldmateriaal, groepsopdrachten, rollenspelen en ervaringsuitwisselingen. De concrete ervaringen worden grondig nabesproken en van daaruit worden tips en kapstokken aangereikt. Riet VANDERSTICHELE, sociaal werker en Master politieke en sociale wetenschappen. e en vaardigheidstrainer VIVES-SAW Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Data: 4 donderdagen: 20/11 4/12 18/12/ /01/ /01/2015 ( examendag) maximum 18 deelnemers Cursusnr.: 15 GMW Bc5 - GSCW Ac2 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 7

11 8 Cursus 16 GROEPSDYNAMICA. Groepen in het maatschappelijk werk Over groepen gesproken! We zijn er in onze levensloopbaan met handen en voeten aan gebonden. Ook binnen de brede waaier van het welzijnswerk en socio-culturele werk maken groepen inherent deel uit van onze werkrealiteit: groepen deelnemers, bewonersgroepen, leefgroepen, vaardigheidsgroepen, oudergroepen, teams, werkgroepen, cursusgroepen, Wie als sociaal werker zijn praktische kennis met groepen wil professionaliseren, die sluit zich ook bij déze groep aan. Het verwerven van inzichten en praktische kennis in het werken met groepen : het opstarten van een groepswerking groepsdynamische processen: communicatieprocessen in de groep, normen, rollen en functies, macht en conflicten, leidinggeven, probleemoplossing en besluitvorming integrale groepsprocesbegeleiding: balans leiden en begeleiden, aansluiten bij de dynamiek van een groep, werken met verwachtingen en vragen van de deelnemers, werken met externe verwachtingen competenties van de groepsbegeleider: inzicht krijgen en ontwikkelen van een persoonlijke interactiestijl, aangaan van een dialoog ( vragen stellen, hypothesen formuleren, (h)erkennen van de inzet van de groepsleden, stimuleren en werken met de creativiteit in de groep). werken in een team De module Groepsdynamica maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk/sociaalcultureel werk. Na het volgen van de module Praktijkbegeleiding kunnen cursisten Maatschappelijk Werk doorstromen naar de modules Intervisie en vervolgens Supervisie. Ook Groepsdynamica behoort tot deze leerlijn. Cursisten Sociaal-Cultureel Werk volgen bij voorkeur eerst Praktijkbegeleiding en stromen daarna door naar de modules Methodiek Cultureel/Educatief Werk en Groepsdynamica. De aangereikte theorie en methodieken worden in de praktijk gebracht aan de hand van de ervaringsinbreng van cursisten. Er wordt sterk interactief gewerkt. De rode draad gedurende de acht lessen is de zelfreflectie van de cursist op het eigen functioneren en handelen in groepen. De opdrachten in het kader van deze module kunnen het groeiportfolio, dat werd opgemaakt tijdens de module Praktijkbegeleiding, verder aanvullen. Solange PEIRSEGAELE, sociaal cultureel werkster en docente VIVES-SAW Bachelor sociaal werk. 8

12 9 Data: 8 dinsdagen: 16/09 30/09 14/10 4/11 25/11 9/12/2014 6/01 20/01/2015 maximum 18 Cursusnr.: 16 GMW Ac2 en Ad2 - GSCW Bc2 en Ad2 Prijs: 210,- (= inschrijvingsgeld 138,- + cursusgeld 72,-) 9

13 10 Cursus 17 METHODIEK MAATSCHAPPELIJKE ACTIVERING Iedereen die zicht wil krijgen op de maatschappelijke activeringsfunctie binnen zijn/haar sociaal agogisch handelen. De methodiek maatschappelijke activering is gericht op het organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie. Doelstellingen Het is de bedoeling de cursisten te bekwamen in: het analyseren van sociale problemen, het ontwerpen van projecten van samenlevingsopbouw, het organiseren van burgerparticipatie, het beïnvloeden van het beleid van de overheid en andere instanties. Programma Visies op Activering en Maatschappelijke Activering; Concepten en referentiekader van samenlevingsopbouw: opvattingen over het doel van samenlevingsopbouw en over de positie en de rol van opbouwwerkers; Maatschappelijke activering in de praktijk: initiatieven en ervaringen op domeinen zoals wonen, werken, onderwijsopbouwwerk, toegankelijkheid, welzijn en intercultureel samenleven. De methodische aspecten van de planning en sturing van processen van samenlevingsopbouw (participatief en projectmatig werken); Werkcolleges, met afwisselend toelichting van de lesinhouden door de docent. Ruimte voor interactie, discussie en oefeningen. Aanbod van aanvullende illustraties in de vorm van bezoeken, cases en audiovisueel materiaal. Tine TERNEST, sociaal agoog en docente VIVES-SAW Bachelor sociaal werk. Data: 6 dinsdagen: 9/09 23/09 7/10 21/10 18/11 2/12/ /01/2015 (feedbackmoment ) maximum 18 deelnemers Cursusnr.: 17 Prijs: GMW Bc3 - GSCW Bc5 165,- (= inschrijvingsgeld 69,- + cursusgeld 96,-) 10

14 11 Cursus 18 SOCIALE VAARDIGHEDEN MET CLIENTEN Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met zijn doelgroep - individueel of in groep - gerichter wil werken rond de (tekorten in) sociale vaardigheden van zijn cliënten: basale omgangsvaardigheden, probleemoplossend vermogen, perspectief nemen, omgaan met keuzes en dilemma s, We bieden bruikbare handgrepen aan om sociale vaardigheidstraining met cliënten op te zetten en te begeleiden. Daarnaast blijven we ook stilstaan bij het werken aan sociale vaardigheden binnen de context van het dagelijkse leven. De training wordt systematisch opgebouwd. Na de begripsomschrijving, het kader en de situering van sociale vaardigheden binnen de diverse werkcontexten, verkennen we de mogelijkheden en beperkingen bij het werken rond sociale vaardigheden bij onze cliënten. Het onderscheid tussen hulpverlenen en vaardigheidstraining wordt duidelijk door oefeningen, waarbij we ons specifiek focussen op de houding van de vaardigheidstrainer. We staan ook stil bij enkele basisregels bij het opzetten en bevorderen van leerprocessen. Het ruime aanbod van methodieken rond sociale vaardigheidstraining wordt gepresenteerd, met speciale aandacht voor 2 modellen: het sociaal-cognitief leermodel en het sociaal competentiemodel. We exploreren en gaan aan de slag met het werkmateriaal. Ten slotte maken we de vertaaloefening naar de eigen doelgroep via het ontwikkelen van eigen materiaal. In de cursus werken we naar een product toe, met name het creëren van eigen werkmateriaal. Bruikbare kaders en een aantal concrete concepten vormen de achtergrond van waaruit we gaan werken aan de eigen vaardigheden als trainer sociale vaardigheden. We opteren voor de formule van het ervaringsgericht leren middels oefeningen, opdrachten, rollenspel en simulatie, experimenteren met video, gedragslijsten, Concrete inzichten worden opgebouwd en de transfer naar eigen werkcontext en doelgroep wordt gemaakt. De laatste sessie bestaat uit een voorstelling en uitwisseling van het ontwikkeld werkmateriaal van de cursisten. Data: 6 donderdagen: 18/09 2/10 16/10 6/11 20/11 18/12/ /01/2015 ( feedbackmoment ) maximum 18 deelnemers Cursusnr.: 18 Prijs: GMW Bc2 165,- (= inschrijvingsgeld 69,- + cursusgeld 96,-) 11

15 12 Cursus 19 OMGAAN MET DIVERSITEIT Iedereen die interesse heeft om het vraagstuk van de diversiteit in onze samenleving breder te verkennen en die graag het eigen denken confronteert met het denken van anderen en anders denken. In deze cursus proberen we het begrip diversiteit zo breed mogelijk te verkennen en uit te werken. Diversiteit heeft betrekking op veel verschillende dimensies en dus niet enkel op vlak van etnischculturele afkomst. We introduceren de cursisten in een meer structurele benadering waarbij veel aandacht wordt besteed aan hoe machts- en uitsluitingsmechanismen fungeren. De cursus legt een sterke focus op het ontwikkelen en het verdedigen van een rechtenbenadering t.a.v. de diverse minderheidsgroepen waar de cursisten tijdens hun stage- en werkcontext mee worden geconfronteerd. Omgaan met diversiteit beschouwen we als het ontwikkelen van een grondhouding waarbij het leren van elkaar en het kiezen om een onderhandelingsruimte te ontwikkelen centraal komt te staan. In de cursus proberen we theoretische begrippen sterk toe te passen op de persoonlijke en werkervaringen van de cursisten. Stapsgewijs zoeken we naar hoe we de dimensies van diversiteit kunnen inventariseren en benoemen en in welke mate mensen zelf als verantwoordelijk kunnen worden beschouwd voor de verschillen die ze vertegenwoordigen. In een tweede stap verbinden we het begrip diversiteit met de grondwet en de grondrechten. We onderzoeken in welke mate deze grondrechten worden bewaakt en verdedigd en plaatsen deze manier van denken tegenover het overheersend plichtendiscours. In een derde stap ontwikkelen we een concept dat het mogelijk moet maken dat elke cursist in zijn/haar persoonlijke en werkomgeving een diversiteitsbeleid kan ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van een grondhouding waarbij het leren onderhandelen met elkaar centraal staat. De cursisten krijgen tijdens de laatste lesdag een opdracht gericht op het ontwikkelen en schrijven van een paper. Deze opdracht daagt de cursisten uit om de verschillende theoretische begrippen en concepten toe te passen op een concrete casus waar tijdens de vierde lesdag intensief wordt op gewerkt. De paper toetst af in hoeverre de cursisten het leren omgaan met diversiteit kunnen toepassen op micro- (het concrete leven), meso (op het niveau van de organisatie en werkcontext) en macroniveau (de wetten en maatregelen van een gemeenschap of land). Dominique WILLAERT, coördinator van de sociaal artistieke praktijk Victoria Deluxe vzw Gent. 12

16 13 Data: 4 donderdagen:13/11 27/11 11/12/2014 8/12/ /01/2015 ( feedbackmoment ) Cursusnummer: VIVES-campus Kortrijk - gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde maximum 18 deelnemers 19 GMW Cc3 en GSCW Ba3 Prijs: 120- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 76,-) 13

17 14 Cursus 20 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN Cursisten van het graduaat maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk ( en andere welzijnswerkers) die inzicht willen verwerven in historische en actuele demografische ontwikkelingen en ruimere maatschappelijke veranderingen. Het werk van welzijnswerkers wordt in grote mate bepaald door de samenleving waar ze deel van uitmaken. De maatschappelijke context heeft immers een belangrijke invloed op de doelgroep en de wijze waarop hulpverlening georganiseerd wordt en kan worden. Inzicht in deze samenleving en haar historische en actuele ontwikkelingen is dan ook belangrijk om sociale problemen te kunnen duiden en in een breder perspectief te kunnen kaderen. In deze module wordt vanuit een sociologische invalshoek inzicht geboden in historische en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Onder meer volgende thema s komen aan bod: de vergrijzing en ontgroening van de huidige Westerse samenleving, de wereldwijde bevolkingsgroei, demografische transities, gezinnen in verandering, sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit, migratie, maatschappelijke veranderingen zoals industrialisering en informatisering, verstedelijking, modernisering en postmodernisering, bekeken vanuit een sociologisch perspectief. Interactieve hoorcolleges: hierbij worden theoretische inzichten en feitenmateriaal toegelicht en bediscussieerd, met aandacht voor de implicaties voor het beleid en de praktijk. Mieke VERHAEGHE, socioloog, docent VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk, teamlid en docente SAWgraduaat en bijscholing. Data: 4 dinsdagen: 18/11 2/12 16/12/ /01/ woensdag 21 januari (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 20 GMW en GSCW Ad1 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 14

18 15 Cursus 22 PRAKTIJKBEGELEIDING Cursisten van het graduaat Maatschappelijk werk en graduaat Sociaal Cultureel werk, die aan het tweede semester van hun opleiding beginnen. De modules lopen over twee semesters, deels in contact uren, deels in opdrachten via afstandsonderwijs. Cursisten worden verwacht praktijkervaring te hebben (job of vrijwilligerswerk in de sector). De module Praktijkbegeleiding maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk/sociaalcultureel werk. Deze module vormt de start van de leerlijn. Na het volgen van de module Praktijkbegeleiding kunnen cursisten Maatschappelijk Werk doorstromen naar de modules Intervisie en vervolgens Supervisie. Ook Groepsdynamica behoort tot deze leerlijn. Cursisten Sociaal-Cultureel Werk stromen hierna door naar de modules Methodiek Cultureel/Educatief Werk en Groepsdynamica. Doelstellingen In deze praktijkbegeleiding bekijken we samen de te bereiken competenties van een maatschappelijk/sociaal-cultureel werker en maken we de vertaalslag naar de praktijk. Via oefeningen, opdrachten en uitwisseling leer je je eigen functioneren beter kennen. Door reflectieoefeningen leer je je eigen leerproces in handen nemen en je professioneel handelen te optimaliseren. We werken in leergroepen waarbij interactie en uitwisseling centraal staat en het leren van elkaar. We bereiden ons voor via opdrachten. Cursisten leren hun ervaringen koppelen aan de methodische en theoretische inzichten uit de opleiding en leren reflecteren over hun eigen handelen: zelfsturend en levenslang leren zijn hierbij de uiteindelijke doelstelling. De module praktijkbegeleiding bestaat uit 4 contactmomenten op jaarbasis van telkens 3,5 lesuren. Na elke bijeenkomst wordt een leerverslag opgemaakt met als doel enerzijds verwerking van opgedane inzichten en anderzijds voorbereiding voor de volgende bijeenkomst. Je wordt verwacht reflecties, inzichten en leeraspecten te beschrijven. Er wordt mogelijks ook gewerkt met het digitaal Toledo-platform en het daarbij horende discussieplatform. Deze werkverslagen worden bijgehouden in een groeiportfolio, waarmee verder aan de slag wordt gegaan tijdens de modules Intervisie, Supervisie en Groepsdynamica (voor MW) of Methodiek en Groepsdynamica ( voor SCW). Elisabeth VANDENBOGAERDE, criminoloog en docente VIVES-SAW Bachelor Maatschappelijke Veiligheid. 15

19 16 Data: 4 woensdagvoor- of woensdagnamiddagen op jaarbasis: zie voor de planning de afzonderlijke nota voor cursisten uur of uur. VIVES-campus Kortrijk gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde 8 deelnemers per groep Cursusnr.: 22 GMW Bd1 en Bd3 + GSCW Bc6 Prijs: 100,- ( inschrijvingsgeld 92,- + 8,- cursusgeld) 16

20 17 Cursus 23 INTERVISIE Cursisten van het graduaat Maatschappelijk werk, die de module Praktijkbegeleiding succesvol hebben afgerond. De modules lopen over twee semesters, deels in contact uren, deels in opdrachten via afstandsonderwijs. Cursisten worden verwacht praktijkervaring te hebben (job of vrijwilligerswerk in de sector). De module Intervisie maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk. Deze module bouwt verder op de module Praktijkbegeleiding. Na het volgen van de module Intervisie kunnen cursisten Maatschappelijk Werk doorstromen naar de module Supervisie. Ook de module Groepsdynamica behoort tot deze leerlijn. Doelstellingen deze praktijkbesprekingen bekijken we samen jouw praktijkervaringen en staan we stil bij je rol en je handelen binnen deze praktijk. De praktijkbesprekingen zijn er vooral op gericht het leren te stimuleren en te ondersteunen en het eigen professioneel handelen te optimaliseren. We vormen een intervisiegroep waarin uitwisseling centraal staat en het leren van elkaar. We bereiden ons voor via opdrachten.. Cursisten leren hun ervarin-gen koppelen aan de methodische en theoretische inzichten uit de opleiding en leren reflecteren over hun eigen handelen: zelfsturend en levenslang leren zijn hierbij de uiteindelijke doelstelling. module Intervisie bestaat uit 4 contactmomenten op jaarbasis van telkens 3,5 lesuren. Na elke bijeenkomst wordt een leerverslag opgemaakt met als doel enerzijds verwerking van opgedane inzichten en anderzijds voorbereiding voor de volgende bijeenkomst. Je wordt verwacht reflecties, inzichten en leeraspecten te beschrijven. Er wordt mogelijks ook gewerkt met het digitaal Toledoplatform en het daarbij horende discussieplatform. Deze werkverslagen kunnen het groeiportfolio, dat werd opgemaakt tijdens de module Praktijkbegeleiding, verder aanvullen. Elisabeth VANDENBOGAERDE, criminoloog en docente VIVES-SAW Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. In De Data: 4 woensdagvoor- of woensdagnamiddagen op jaarbasis: zie planning de afzonderlijke nota cursisten uur of uur. 8 deelnemers per groep Cursusnr.: 23 GMW Bd1 en Bd3 Prijs: 100,- ( inschrijvingsgeld 92,- + 8,- cursusgeld) 17

21 18 Cursus 24 SUPERVISIE Cursisten van het graduaat Maatschappelijk werk die praktijkervaring hebben en aan het eind van hun traject gekomen zijn. De module supervisie maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk. Deze vormt het vervolg op de modules praktijkbegeleiding en intervisie, en kan dus pas gevolgd worden na het doorlopen van deze modules. Doelstellingen Supervisie is een specifieke vorm van praktijkbegeleiding en is er vooral op gericht de supervisant te stimuleren en te ondersteunen bij het reflecteren op de eigen werkervaringen en de eigen werkcontext. Op die manier optimaliseert de cursist het professionele functioneren. Via deze reflectiemomenten toetst de supervisant het eigen handelen aan de theoretisch geleerde inzichten en omgekeerd. Het professioneel en methodisch handelen zijn het centrale voorwerp van supervisie. In supervisie brengt de supervisant sleutelsituaties aan die iets aangeven over het eigen professionele handelen ten aanzien van de doelgroep. Hij bekijkt zijn functioneren in het team, in de organisatie en in de samenwerkingsrelaties van de organisatie. In de supervisie kaart de super-visant de werkzorgen en werkproblemen aan. In de specifieke vorm groepssupervisie kan de cursist bovendien leren van andermans ervaringen, reflectie en feedback. Er wordt gekozen voor de groeps-supervisie om de veelheid aan leer- en reflectiemogelijkheden te vergroten. Elke supervisiebijeen-komst is een platform van verrijkende en lerende uitwisseling in een gesystematiseerd en begeleid proces. Voorafgaandelijk aan iedere supervisiebijeenkomst maakt elke supervisant een werkverslag. Er wordt ook gewerkt met het digitaal Toledo-platform en het daarbij horende discussieplatform. De supervisie bestaat uit 6 contactmomenten [van telkens 3,5u]. Nadien wordt een supervisieverslag opgemaakt met reflecties, inzichten en leeraspecten. Deze werkverslagen kunnen het groeiportfolio, dat werd opgemaakt tijdens de module Praktijkbegeleiding, verder aanvullen. Heidi DETAILLEUR, maatschappelijk werkster/psychotherapeute, docente VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk met werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg. data: 6 woensdag voor- of woensdagnamiddagen: 1/10 5/11 3/12/ /02 18/03 29/04/ uur of uur. 8 deelnemers per groep Cursusnr.: 24 GMW Bd4 Prijs: 100 (= 92 inschrijvingsgeld + 8 cursusgeld) 18

GRADUAAT SOCIAAL-CULTUREEL WERK. Academiejaar 2014-2015

GRADUAAT SOCIAAL-CULTUREEL WERK. Academiejaar 2014-2015 GRADUAAT SOCIAAL-CULTUREEL WERK Academiejaar 2014-2015 Overzicht modules VIVES SAW CVO VSPW Kortrijk CAMPUS KORTRIJK Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk 2e verdieping gebouw studiegebied Verpleegkunde

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk Werk Systeemgericht werken. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk Werk Systeemgericht werken. Lestijden 60 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE MODELTRAJECT JAAR 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014 Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je leert

Nadere informatie

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 1 Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 Inleiding De NVRG maakt een onderscheid tussen de systeemtherapeut (ST) en de systeemtherapeutisch werker (STW). Beide profielen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs Doelstellingen: De cursisten maken kennis met en verwerven inzicht

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs.

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. 1. Inleiding De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. In onze onderwijsvorm staat de combinatie werken en studeren centraal. Praktijk

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER II.2.11.3. FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER 1. Doel van de functie De contextbegeleider is de centrale ankerfiguur inzake overleg en hulpverleningscontacten met extern betrokken partijen. Hij staat

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg De opleiding komt tegemoet aan het ministerieel besluit en de behoefte aan vorming binnen het werkveld. Met het ministerieel besluit van 24 april

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Begeleidingskaders

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Begeleidingskaders BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale begeleidingskaders Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale begeleidingskaders maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld 1 Wat is werkplekleren? Werkpleklerenstaat voor leren op en via de leeromgeving

Nadere informatie

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt Infomoment zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt Inschrijvingsmomenten van maandag 9 januari tot 27 januari 2017 Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon HBO 5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken met netwerken Code: 11525 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Educatief werk Code Bc3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

Programma HBO Orthopedagogie

Programma HBO Orthopedagogie Programma HBO Orthopedagogie Inhoud THEORIE PROGRAMMA 1ste jaar... 2 Antropologie & Moraal (½ u)... 2 Orthopedagogie (½ u)... 2 Pedagogie (1 u)... 2 Psychologie (1 u)... 2 Biologie (1 u)... 2 Methodologie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding Module Methodisch werken 2. Lestijden 40

ECTS-fiche. Opleiding Module Methodisch werken 2. Lestijden 40 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding GMW

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos)

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Wat hebben we gedaan? Wat betekent dit voor werkveld? Waar het begon nood aan Kennis en competenties voor

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work. MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work. MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 voltijd van de Opleiding Social Work 2017

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 Doelstellingen: Leerinhouden: Begincompetenties: Eindcompetenties: 1. bewust werken in functie van de hulpvrager 2. Continu zijn aandeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. n.v.t. Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. n.v.t. Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GSCW Organisatierecht Bb1 40 n.v.t. 50 JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT OPEN INSCHRIJVING UTRECHT KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO 5 orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Observeren en rapporteren Code: 11515 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: Mogelijk Vrijstelling: Mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Filosofische en ethische vraagstukken

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Filosofische en ethische vraagstukken ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens Inhoud Inleiding 9 1 Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding 11 1.1 Het beroep Social Work 11 1.2 Beelden over leren mentale modellen 15 1.3 Competentiegericht leren 16 1.4 Een open leerhouding 17 1.5 Leren

Nadere informatie

Vakinhouden HBO5 Orthopedagogie

Vakinhouden HBO5 Orthopedagogie CVO TNA http://www.tna.be Vakinhouden HBO5 Orthopedagogie LET OP: sinds 1 september 2015 hanteren we het nieuwe opleidingsprofiel HBO5 orthopedagogie. Het modeltraject binnen dit opleidingsprofiel is drie

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie