GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar 2014-2015"

Transcriptie

1 GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK Academiejaar Overzicht modules VIVES SAW CVO VSPW Kortrijk CAMPUS KORTRIJK Doorniksesteenweg Kortrijk 2 e verdieping gebouw studiegebied Verpleegkunde en Vroedkunde 1

2 1e semester Cursus 9 Cursus 10 Cursus 11 Cursus 12 Cursus 13 Cursus 14 Cursus 15 Cursus 16 Cursus 17 Cursus 18 Cursus 19 Cursus 20 Filosofie Algemene Psychologie Werken in een organisatie Sociologische basisbegrippen en - modellen Inleiding tot het recht Sociaal werk in de actieve welvaartstaat Sociaal-agogische vaardigheden Groepsdynamica Methodiek maatschappelijke activering Sociale vaardigheden met cliënten Omgaan met diversiteit Demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen 1e en 2e semester Cursus 22 Praktijkbegeleiding Cursus 23 Intervisie Cursus 24 Supervisie Cursus 25 Eindpaper 2e semester Cursus 26 Cursus 27 Cursus 28 Cursus 29 Cursus 30 Cursus 31 Cursus 32 Cursus 33 Cursus 35 Communicatieve vaardigheden Sociaaleconomische vraagstukken Ontwikkelingspsychologie met inbegrip van pedagogiek Biologie van de gedragswetenschappen Onderzoeksvaardigheden Sociaaljuridische hulpverlening Psychosociale hulpverlening Systeemgericht werken Economische, politieke en sociale geschiedenis Keuzemodule 2

3 Structuurschema 3

4 1 Cursus 9 FILOSOFIE Iedereen die meer zicht wil krijgen in het filosofisch perspectief op de mens en zijn verhouding tot de samenleving. Onze vragen van vandaag zijn minder modern dan we denken. Om onze blik op de mens en de samenleving op vandaag te begrijpen moeten we inzicht verwerven in de historische totstandkoming van de meest vanzelfsprekende ons omringende dingen: wie is de mens? Wat is de wereld? Hoe meent de mens de wereld te kennen? Is de mens een verstandelijk wezen? Of is de mens een hartstochtelijk wezen? En wat betekent een bepaald mensbeeld voor ons handelen? Wat is immers het goede handelen wanneer de mens een verstandelijk of eerder een hartstochtelijk wezen is? Hartstocht en verstand; met dit bijna contradictorische begrippenpaar valt de mens misschien nog het best te begrijpen. We gaan als volgt te werk. Elke lesdag verdiepen we ons in een bepaalde historische periode (oudheid, middeleeuwen, moderne tijd en hedendaagse tijd). We schetsen de algemene visie op de mens in die periode. Hoe kijkt de mens naar zichzelf en naar de werkelijkheid, hoe wijzigt het wereldbeeld en welke effecten heeft dit alles op onze hedendaagse blik op mens en werkelijkheid? Hoorcolleges Barbara VERDONCK, Sociaal werker en Master in de Wijsbegeerte, docente VIVES-SAW, Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Data: 4 dinsdagen: 9/09 23/09 7/10 21/10/ /01/2015 (examendag) Maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 9 GMW en GSCW Aa4 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 1

5 2 Cursus 10 ALGEMENE PSYCHOLOGIE Psychologie is een basiswetenschap binnen het brede veld van de sociaal-maatschappelijke hulpverlening en de gezondheidszorg. Kennis van de basismechanismen van het menselijk gedrag is hierbij onontbeerlijk. De cursus biedt een brede waaier aan kennis en toepassingen binnen het veld van de hedendaagse psychologie en geeft een inleidend inzicht in de basismechanismen van het menselijk gedrag. De meesten onder ons menen goed te weten waarom we doen zoals we doen. Sommigen hebben een goede mensenkennis. Maar er kunnen zwakke punten zitten in de doe-hetzelf psychologie. De wetenschappelijke psychologie heeft tot doel het formuleren van algemene uitspraken betreffende het gedrag van de mens op empirische gronden. We proberen de wetenschappelijke inzichten ook te vertalen naar de concrete maatschappelijke realiteit. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die inzicht wil verwerven in de hedendaagse psychologie zonder gespecialiseerde vooropleiding in de psychologie. Programma Volgende onderwerpen komen aan bod : Wat is (de hedendaagse) psychologie? Overzicht van de onderzoeksmethoden. Waarneming en gewaarwording. Conditionering en leren. Sociale psychologie. Naast theoretische uiteenzetting kan er ook gewerkt worden met videofragmenten, groepsdiscussie en het vertalen van verworven inzichten naar de eigen praktijk van de deelnemers. Dominique MAES, Master in de Educatieve Studies, docente VIVES-SAW, Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Data: 4 donderdagen: 4/09 2/10 16/10 6/11/ /01/2015 (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 10 Prijs: GMW en GSCW Aa2 120,- (=inschrijvingsgeld 46, + cursusgeld 74) 2

6 3 Cursus 11 WERKEN IN EEN ORGANISATIE Iedereen die de eigen organisatie beter wil begrijpen en inzicht zoekt in organisatieveranderingsprocessen. Etzioni omschrijft organisaties als social units (or human groups) deliberately constructed to seek specific goals. Organisaties zijn dus sociale gehelen, geconstrueerd en hergeconstrueerd in functie van welbepaalde doelstellingen, meestal ten dienste van een welbepaalde doelgroep, en dit binnen een welbepaalde context. De cursus Werken in een organisatie heeft als eerste doelstelling cursisten te leren kijken naar en te stimuleren tot nadenken over de complexe maar boeiende realiteit van deze ge-re-construeerde sociale gehelen. Een tweede doelstelling is cursisten de nodige inzichten aan te reiken om gerichter te functioneren en te handelen binnen organisaties. De cursus reikt een theoretisch kader binnen de organisatiesociologie aan voor het kijken naar organisaties, het begrijpen van organisatieprocessen en het beïnvloeden van organisatieprocessen. Alle theoretische concepten worden via oefenmomenten en opdrachten vertaald naar de concrete praktijk. Interactiviteit staat centraal. Vragen van cursisten vormen mee de leidraad. Nele COX, Master Doctor in de Sociologie en maatschappelijk werker, docent VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk. Data: 6 dinsdagen: 16/09 30/09 14/10 4/11 25/11 9/12/ /01/2015 ( examen ) VIVES-campus Kortrijk gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 11 GMW en GSCW Ab1 Prijs: 165,- (= inschrijvingsgeld 69,- + cursusgeld 96,-) 3

7 4 Cursus 12 SOCIOLOGISCHE BASISBEGRIPPEN EN -MODELLEN Iedereen die meer zicht wil krijgen in het sociologisch perspectief op deze samenleving. Het gedrag van mensen is minder biologisch bepaald dan dat van dieren. Ook de individuele persoonlijkheidsstructuur is ontoereikend als verklaring voor menselijk gedrag. Relatienetwerken en de algehele sociale omgeving hebben immers een grote invloed op ons handelen. Niet dat we die invloeden passief ondergaan. Integendeel, we zijn actieve medespelers in het maatschappelijke gebeuren. In deze cursus maken we kennis met dit sociologisch perspectief op de samenleving. Volgende thema s komen aan bod : socialisatie, en de cultuurelementen die tijdens socialisatieprocessen worden overgedragen: waarden, normen en instituties. Sociaal-structurele componenten van een samenlevingsverband zoals sociale posities, rollen, sociale statussen, en hoe die ons gedrag beïnvloeden. Cultuur, culturele verandering, en de begrippen subcultuur en tegencultuur. Kenmerken van verschillende soorten groeperingen. Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie. Deviantie bekeken vanuit de sociologie. We wisselen verschillende didactische methoden af: doceren, filmfragmenten en artikels bespreken, groepsdiscussie, vertalen van de verworven kennis en inzichten naar praktische probleempunten binnen de eigen werkkring. Mieke DENUWELAERE, Master Politieke en Sociale Wetenschappen en docente VIVES-SAW, Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Data: 4 dinsdagen: 9/09 23/09 7/10 21/10/ /01/2015 (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 12 GMW en GSCW Aa1 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 4

8 5 Cursus 13 INLEIDING TOT HET RECHT Een introductie in het recht is een must voor alle welzijnswerkers. Zij opereren immers allesbehalve in een juridisch vacuüm. In hun omgaan met hulpvragen zullen ze moeten rekening houden met de beperkingen én mogelijkheden die het recht hen oplegt, respectievelijk aanbiedt. We maken kennis met de belangrijkste beginselen uit de volgende rechtstakken: staatsrecht, gerechtelijk recht, strafrecht en burgerlijk recht. We slikken die beginselen niet zonder meer in, maar confronteren ze met onze eigen waarden en normen, en ontwikkelen een kritische maar verantwoorde attitude ten aanzien van het recht. Het is niet de bedoeling onze hersenen te pijnigen met het inprenten van talloze details en uitzonderingregels die het recht rijk is. Wie die nodig heeft, kan die details opzoeken. Daarom wordt tijdens de cursus ook een basisvaardigheid ontwikkeld in het opzoeken van juridische bronnen en in het interpreteren ervan. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige afwisseling tussen theorie en toetsing aan de praktijk, tussen doceren en actieve inbreng van de cursist via groepsdiscussie. Binnen het toegemeten tijdsbestek wordt eveneens een bezoek aan het justitiehuis in Kortrijk ingepland. Data: 4 donderdagen: 11/09 25/09 9/10 23/10/ /01/2015 (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 13 Prijs: GMW en GSCW Bb2 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,) 5

9 6 Cursus 14 SOCIAAL WERK IN DE ACTIEVE WELVAARTSTAAT Cursisten van het graduaat maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk (en andere welzijnswerkers) die de welvaartsstaat verzorgingsstaat op verschillende beleidsniveaus willen bevragen en die inzicht zoeken in de huidige en toekomstige plaats van de welvaartsstaat. In de naoorlogse Westerse samenleving wordt de welvaartsstaat de maatschappijvorm die garant staat voor de collectieve welvaart en het collectieve welzijn. Vandaag, in onze huidige risicosamenleving, staat het model van de verzorgingsstaat onder druk. Kunnen we dit model handhaven of is het onaangepast aan de huidige samenlevingscontext? Blijven de uitgaven voor ziekteverzekering, voor onderwijs, voor pensioenen betaalbaar? Moeten we kiezen voor de markt en private verzekering? In deze cursus maken wij een kritische doorlichting van het fenomeen welvaartsstaat en de actuele discussies. We zoeken een genuanceerde positie in dit maatschappelijk debat. De cursus biedt een referentiekader om het actuele beleid te bestuderen en te kaderen. We werken hiervoor met een afwisseling tussen theorie, groepsdiscussie, praktijkvoorbeelden, fragmenten uit de actualiteit, Mieke VERHAEGHE, socioloog, docente VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk, docent en teamlid VIVES SAW-CVO VSPW Kortrijk graduaat MW en graduaat SCW. Data: 8 dinsdagen: 16/09 30/09 14/10 4/11 25/11 9/12/2014 6/01-20/01/2015 VIVES-campus Kortrijk gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde maximum 20 deelnemers Cursusnr.: 14 GMW en GSCW Ba1 en Ba2 Prijs: 210,- (= inschrijvingsgeld 92,- + cursusgeld 118,-) 6

10 7 Cursus 15 SOCIAALAGOGISCHE VAARDIGHEDEN Geïnteresseerden die hun vaardigheden als hulpverlener/begeleider willen aanscherpen. Een hulpverlener/begeleider moet vrij vlug situaties kunnen inschatten, analyseren, een hulpvraag detecteren, samen met de cliënt of groep een begeleiding opzetten, het proces in goede banen leiden, In deze training proberen we die opdracht vorm te geven aan de hand van inzichten in de belangrijkste sociaalagogische vaardigheden en attitudes. Naast een aantal theoretische modellen, trainen we de vaardigheden. De persoon van de hulpverlener/begeleider staat hierbij centraal. De vierdaagse cursus is opgebouwd als volgt: de hulpverlener/begeleider in het sociaalagogisch proces: ontwikkelen van basisvaardigheden, bewustwording van attitudes en het inzicht verkrijgen in de nodige sociale competenties. De agogische relatie: verschillende soorten gesprekken voeren met hulpvragers en groepen. Omgaan met begeleidings- en hulpvragen. Anderen beïnvloeden: omgaan met macht en beïnvloeding als hulpverlener/begeleider. Leidinggeven binnen een begeleidingsproces? Het model van Situationeel Leidinggeven (Hersey). In de training werken we op een ervaringsgerichte en systematische manier rond de vereiste basiscompetenties als hulpverlener/begeleider. Naast een aantal theoretische basisinzichten wordt veel aandacht besteed aan het inoefenen en trainen. Er wordt gewerkt met oefeningen, beeldmateriaal, groepsopdrachten, rollenspelen en ervaringsuitwisselingen. De concrete ervaringen worden grondig nabesproken en van daaruit worden tips en kapstokken aangereikt. Riet VANDERSTICHELE, sociaal werker en Master politieke en sociale wetenschappen. e en vaardigheidstrainer VIVES-SAW Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Data: 4 donderdagen: 20/11 4/12 18/12/ /01/ /01/2015 ( examendag) maximum 18 deelnemers Cursusnr.: 15 GMW Bc5 - GSCW Ac2 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 7

11 8 Cursus 16 GROEPSDYNAMICA. Groepen in het maatschappelijk werk Over groepen gesproken! We zijn er in onze levensloopbaan met handen en voeten aan gebonden. Ook binnen de brede waaier van het welzijnswerk en socio-culturele werk maken groepen inherent deel uit van onze werkrealiteit: groepen deelnemers, bewonersgroepen, leefgroepen, vaardigheidsgroepen, oudergroepen, teams, werkgroepen, cursusgroepen, Wie als sociaal werker zijn praktische kennis met groepen wil professionaliseren, die sluit zich ook bij déze groep aan. Het verwerven van inzichten en praktische kennis in het werken met groepen : het opstarten van een groepswerking groepsdynamische processen: communicatieprocessen in de groep, normen, rollen en functies, macht en conflicten, leidinggeven, probleemoplossing en besluitvorming integrale groepsprocesbegeleiding: balans leiden en begeleiden, aansluiten bij de dynamiek van een groep, werken met verwachtingen en vragen van de deelnemers, werken met externe verwachtingen competenties van de groepsbegeleider: inzicht krijgen en ontwikkelen van een persoonlijke interactiestijl, aangaan van een dialoog ( vragen stellen, hypothesen formuleren, (h)erkennen van de inzet van de groepsleden, stimuleren en werken met de creativiteit in de groep). werken in een team De module Groepsdynamica maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk/sociaalcultureel werk. Na het volgen van de module Praktijkbegeleiding kunnen cursisten Maatschappelijk Werk doorstromen naar de modules Intervisie en vervolgens Supervisie. Ook Groepsdynamica behoort tot deze leerlijn. Cursisten Sociaal-Cultureel Werk volgen bij voorkeur eerst Praktijkbegeleiding en stromen daarna door naar de modules Methodiek Cultureel/Educatief Werk en Groepsdynamica. De aangereikte theorie en methodieken worden in de praktijk gebracht aan de hand van de ervaringsinbreng van cursisten. Er wordt sterk interactief gewerkt. De rode draad gedurende de acht lessen is de zelfreflectie van de cursist op het eigen functioneren en handelen in groepen. De opdrachten in het kader van deze module kunnen het groeiportfolio, dat werd opgemaakt tijdens de module Praktijkbegeleiding, verder aanvullen. Solange PEIRSEGAELE, sociaal cultureel werkster en docente VIVES-SAW Bachelor sociaal werk. 8

12 9 Data: 8 dinsdagen: 16/09 30/09 14/10 4/11 25/11 9/12/2014 6/01 20/01/2015 maximum 18 Cursusnr.: 16 GMW Ac2 en Ad2 - GSCW Bc2 en Ad2 Prijs: 210,- (= inschrijvingsgeld 138,- + cursusgeld 72,-) 9

13 10 Cursus 17 METHODIEK MAATSCHAPPELIJKE ACTIVERING Iedereen die zicht wil krijgen op de maatschappelijke activeringsfunctie binnen zijn/haar sociaal agogisch handelen. De methodiek maatschappelijke activering is gericht op het organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie. Doelstellingen Het is de bedoeling de cursisten te bekwamen in: het analyseren van sociale problemen, het ontwerpen van projecten van samenlevingsopbouw, het organiseren van burgerparticipatie, het beïnvloeden van het beleid van de overheid en andere instanties. Programma Visies op Activering en Maatschappelijke Activering; Concepten en referentiekader van samenlevingsopbouw: opvattingen over het doel van samenlevingsopbouw en over de positie en de rol van opbouwwerkers; Maatschappelijke activering in de praktijk: initiatieven en ervaringen op domeinen zoals wonen, werken, onderwijsopbouwwerk, toegankelijkheid, welzijn en intercultureel samenleven. De methodische aspecten van de planning en sturing van processen van samenlevingsopbouw (participatief en projectmatig werken); Werkcolleges, met afwisselend toelichting van de lesinhouden door de docent. Ruimte voor interactie, discussie en oefeningen. Aanbod van aanvullende illustraties in de vorm van bezoeken, cases en audiovisueel materiaal. Tine TERNEST, sociaal agoog en docente VIVES-SAW Bachelor sociaal werk. Data: 6 dinsdagen: 9/09 23/09 7/10 21/10 18/11 2/12/ /01/2015 (feedbackmoment ) maximum 18 deelnemers Cursusnr.: 17 Prijs: GMW Bc3 - GSCW Bc5 165,- (= inschrijvingsgeld 69,- + cursusgeld 96,-) 10

14 11 Cursus 18 SOCIALE VAARDIGHEDEN MET CLIENTEN Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met zijn doelgroep - individueel of in groep - gerichter wil werken rond de (tekorten in) sociale vaardigheden van zijn cliënten: basale omgangsvaardigheden, probleemoplossend vermogen, perspectief nemen, omgaan met keuzes en dilemma s, We bieden bruikbare handgrepen aan om sociale vaardigheidstraining met cliënten op te zetten en te begeleiden. Daarnaast blijven we ook stilstaan bij het werken aan sociale vaardigheden binnen de context van het dagelijkse leven. De training wordt systematisch opgebouwd. Na de begripsomschrijving, het kader en de situering van sociale vaardigheden binnen de diverse werkcontexten, verkennen we de mogelijkheden en beperkingen bij het werken rond sociale vaardigheden bij onze cliënten. Het onderscheid tussen hulpverlenen en vaardigheidstraining wordt duidelijk door oefeningen, waarbij we ons specifiek focussen op de houding van de vaardigheidstrainer. We staan ook stil bij enkele basisregels bij het opzetten en bevorderen van leerprocessen. Het ruime aanbod van methodieken rond sociale vaardigheidstraining wordt gepresenteerd, met speciale aandacht voor 2 modellen: het sociaal-cognitief leermodel en het sociaal competentiemodel. We exploreren en gaan aan de slag met het werkmateriaal. Ten slotte maken we de vertaaloefening naar de eigen doelgroep via het ontwikkelen van eigen materiaal. In de cursus werken we naar een product toe, met name het creëren van eigen werkmateriaal. Bruikbare kaders en een aantal concrete concepten vormen de achtergrond van waaruit we gaan werken aan de eigen vaardigheden als trainer sociale vaardigheden. We opteren voor de formule van het ervaringsgericht leren middels oefeningen, opdrachten, rollenspel en simulatie, experimenteren met video, gedragslijsten, Concrete inzichten worden opgebouwd en de transfer naar eigen werkcontext en doelgroep wordt gemaakt. De laatste sessie bestaat uit een voorstelling en uitwisseling van het ontwikkeld werkmateriaal van de cursisten. Data: 6 donderdagen: 18/09 2/10 16/10 6/11 20/11 18/12/ /01/2015 ( feedbackmoment ) maximum 18 deelnemers Cursusnr.: 18 Prijs: GMW Bc2 165,- (= inschrijvingsgeld 69,- + cursusgeld 96,-) 11

15 12 Cursus 19 OMGAAN MET DIVERSITEIT Iedereen die interesse heeft om het vraagstuk van de diversiteit in onze samenleving breder te verkennen en die graag het eigen denken confronteert met het denken van anderen en anders denken. In deze cursus proberen we het begrip diversiteit zo breed mogelijk te verkennen en uit te werken. Diversiteit heeft betrekking op veel verschillende dimensies en dus niet enkel op vlak van etnischculturele afkomst. We introduceren de cursisten in een meer structurele benadering waarbij veel aandacht wordt besteed aan hoe machts- en uitsluitingsmechanismen fungeren. De cursus legt een sterke focus op het ontwikkelen en het verdedigen van een rechtenbenadering t.a.v. de diverse minderheidsgroepen waar de cursisten tijdens hun stage- en werkcontext mee worden geconfronteerd. Omgaan met diversiteit beschouwen we als het ontwikkelen van een grondhouding waarbij het leren van elkaar en het kiezen om een onderhandelingsruimte te ontwikkelen centraal komt te staan. In de cursus proberen we theoretische begrippen sterk toe te passen op de persoonlijke en werkervaringen van de cursisten. Stapsgewijs zoeken we naar hoe we de dimensies van diversiteit kunnen inventariseren en benoemen en in welke mate mensen zelf als verantwoordelijk kunnen worden beschouwd voor de verschillen die ze vertegenwoordigen. In een tweede stap verbinden we het begrip diversiteit met de grondwet en de grondrechten. We onderzoeken in welke mate deze grondrechten worden bewaakt en verdedigd en plaatsen deze manier van denken tegenover het overheersend plichtendiscours. In een derde stap ontwikkelen we een concept dat het mogelijk moet maken dat elke cursist in zijn/haar persoonlijke en werkomgeving een diversiteitsbeleid kan ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van een grondhouding waarbij het leren onderhandelen met elkaar centraal staat. De cursisten krijgen tijdens de laatste lesdag een opdracht gericht op het ontwikkelen en schrijven van een paper. Deze opdracht daagt de cursisten uit om de verschillende theoretische begrippen en concepten toe te passen op een concrete casus waar tijdens de vierde lesdag intensief wordt op gewerkt. De paper toetst af in hoeverre de cursisten het leren omgaan met diversiteit kunnen toepassen op micro- (het concrete leven), meso (op het niveau van de organisatie en werkcontext) en macroniveau (de wetten en maatregelen van een gemeenschap of land). Dominique WILLAERT, coördinator van de sociaal artistieke praktijk Victoria Deluxe vzw Gent. 12

16 13 Data: 4 donderdagen:13/11 27/11 11/12/2014 8/12/ /01/2015 ( feedbackmoment ) Cursusnummer: VIVES-campus Kortrijk - gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde maximum 18 deelnemers 19 GMW Cc3 en GSCW Ba3 Prijs: 120- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 76,-) 13

17 14 Cursus 20 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN Cursisten van het graduaat maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk ( en andere welzijnswerkers) die inzicht willen verwerven in historische en actuele demografische ontwikkelingen en ruimere maatschappelijke veranderingen. Het werk van welzijnswerkers wordt in grote mate bepaald door de samenleving waar ze deel van uitmaken. De maatschappelijke context heeft immers een belangrijke invloed op de doelgroep en de wijze waarop hulpverlening georganiseerd wordt en kan worden. Inzicht in deze samenleving en haar historische en actuele ontwikkelingen is dan ook belangrijk om sociale problemen te kunnen duiden en in een breder perspectief te kunnen kaderen. In deze module wordt vanuit een sociologische invalshoek inzicht geboden in historische en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Onder meer volgende thema s komen aan bod: de vergrijzing en ontgroening van de huidige Westerse samenleving, de wereldwijde bevolkingsgroei, demografische transities, gezinnen in verandering, sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit, migratie, maatschappelijke veranderingen zoals industrialisering en informatisering, verstedelijking, modernisering en postmodernisering, bekeken vanuit een sociologisch perspectief. Interactieve hoorcolleges: hierbij worden theoretische inzichten en feitenmateriaal toegelicht en bediscussieerd, met aandacht voor de implicaties voor het beleid en de praktijk. Mieke VERHAEGHE, socioloog, docent VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk, teamlid en docente SAWgraduaat en bijscholing. Data: 4 dinsdagen: 18/11 2/12 16/12/ /01/ woensdag 21 januari (examendag) maximum 25 deelnemers Cursusnr.: 20 GMW en GSCW Ad1 Prijs: 120,- (= inschrijvingsgeld 46,- + cursusgeld 74,-) 14

18 15 Cursus 22 PRAKTIJKBEGELEIDING Cursisten van het graduaat Maatschappelijk werk en graduaat Sociaal Cultureel werk, die aan het tweede semester van hun opleiding beginnen. De modules lopen over twee semesters, deels in contact uren, deels in opdrachten via afstandsonderwijs. Cursisten worden verwacht praktijkervaring te hebben (job of vrijwilligerswerk in de sector). De module Praktijkbegeleiding maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk/sociaalcultureel werk. Deze module vormt de start van de leerlijn. Na het volgen van de module Praktijkbegeleiding kunnen cursisten Maatschappelijk Werk doorstromen naar de modules Intervisie en vervolgens Supervisie. Ook Groepsdynamica behoort tot deze leerlijn. Cursisten Sociaal-Cultureel Werk stromen hierna door naar de modules Methodiek Cultureel/Educatief Werk en Groepsdynamica. Doelstellingen In deze praktijkbegeleiding bekijken we samen de te bereiken competenties van een maatschappelijk/sociaal-cultureel werker en maken we de vertaalslag naar de praktijk. Via oefeningen, opdrachten en uitwisseling leer je je eigen functioneren beter kennen. Door reflectieoefeningen leer je je eigen leerproces in handen nemen en je professioneel handelen te optimaliseren. We werken in leergroepen waarbij interactie en uitwisseling centraal staat en het leren van elkaar. We bereiden ons voor via opdrachten. Cursisten leren hun ervaringen koppelen aan de methodische en theoretische inzichten uit de opleiding en leren reflecteren over hun eigen handelen: zelfsturend en levenslang leren zijn hierbij de uiteindelijke doelstelling. De module praktijkbegeleiding bestaat uit 4 contactmomenten op jaarbasis van telkens 3,5 lesuren. Na elke bijeenkomst wordt een leerverslag opgemaakt met als doel enerzijds verwerking van opgedane inzichten en anderzijds voorbereiding voor de volgende bijeenkomst. Je wordt verwacht reflecties, inzichten en leeraspecten te beschrijven. Er wordt mogelijks ook gewerkt met het digitaal Toledo-platform en het daarbij horende discussieplatform. Deze werkverslagen worden bijgehouden in een groeiportfolio, waarmee verder aan de slag wordt gegaan tijdens de modules Intervisie, Supervisie en Groepsdynamica (voor MW) of Methodiek en Groepsdynamica ( voor SCW). Elisabeth VANDENBOGAERDE, criminoloog en docente VIVES-SAW Bachelor Maatschappelijke Veiligheid. 15

19 16 Data: 4 woensdagvoor- of woensdagnamiddagen op jaarbasis: zie voor de planning de afzonderlijke nota voor cursisten uur of uur. VIVES-campus Kortrijk gebouw Verpleegkunde en Vroedkunde 8 deelnemers per groep Cursusnr.: 22 GMW Bd1 en Bd3 + GSCW Bc6 Prijs: 100,- ( inschrijvingsgeld 92,- + 8,- cursusgeld) 16

20 17 Cursus 23 INTERVISIE Cursisten van het graduaat Maatschappelijk werk, die de module Praktijkbegeleiding succesvol hebben afgerond. De modules lopen over twee semesters, deels in contact uren, deels in opdrachten via afstandsonderwijs. Cursisten worden verwacht praktijkervaring te hebben (job of vrijwilligerswerk in de sector). De module Intervisie maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk. Deze module bouwt verder op de module Praktijkbegeleiding. Na het volgen van de module Intervisie kunnen cursisten Maatschappelijk Werk doorstromen naar de module Supervisie. Ook de module Groepsdynamica behoort tot deze leerlijn. Doelstellingen deze praktijkbesprekingen bekijken we samen jouw praktijkervaringen en staan we stil bij je rol en je handelen binnen deze praktijk. De praktijkbesprekingen zijn er vooral op gericht het leren te stimuleren en te ondersteunen en het eigen professioneel handelen te optimaliseren. We vormen een intervisiegroep waarin uitwisseling centraal staat en het leren van elkaar. We bereiden ons voor via opdrachten.. Cursisten leren hun ervarin-gen koppelen aan de methodische en theoretische inzichten uit de opleiding en leren reflecteren over hun eigen handelen: zelfsturend en levenslang leren zijn hierbij de uiteindelijke doelstelling. module Intervisie bestaat uit 4 contactmomenten op jaarbasis van telkens 3,5 lesuren. Na elke bijeenkomst wordt een leerverslag opgemaakt met als doel enerzijds verwerking van opgedane inzichten en anderzijds voorbereiding voor de volgende bijeenkomst. Je wordt verwacht reflecties, inzichten en leeraspecten te beschrijven. Er wordt mogelijks ook gewerkt met het digitaal Toledoplatform en het daarbij horende discussieplatform. Deze werkverslagen kunnen het groeiportfolio, dat werd opgemaakt tijdens de module Praktijkbegeleiding, verder aanvullen. Elisabeth VANDENBOGAERDE, criminoloog en docente VIVES-SAW Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. In De Data: 4 woensdagvoor- of woensdagnamiddagen op jaarbasis: zie planning de afzonderlijke nota cursisten uur of uur. 8 deelnemers per groep Cursusnr.: 23 GMW Bd1 en Bd3 Prijs: 100,- ( inschrijvingsgeld 92,- + 8,- cursusgeld) 17

21 18 Cursus 24 SUPERVISIE Cursisten van het graduaat Maatschappelijk werk die praktijkervaring hebben en aan het eind van hun traject gekomen zijn. De module supervisie maakt deel uit van de praktijkleerlijn maatschappelijk werk. Deze vormt het vervolg op de modules praktijkbegeleiding en intervisie, en kan dus pas gevolgd worden na het doorlopen van deze modules. Doelstellingen Supervisie is een specifieke vorm van praktijkbegeleiding en is er vooral op gericht de supervisant te stimuleren en te ondersteunen bij het reflecteren op de eigen werkervaringen en de eigen werkcontext. Op die manier optimaliseert de cursist het professionele functioneren. Via deze reflectiemomenten toetst de supervisant het eigen handelen aan de theoretisch geleerde inzichten en omgekeerd. Het professioneel en methodisch handelen zijn het centrale voorwerp van supervisie. In supervisie brengt de supervisant sleutelsituaties aan die iets aangeven over het eigen professionele handelen ten aanzien van de doelgroep. Hij bekijkt zijn functioneren in het team, in de organisatie en in de samenwerkingsrelaties van de organisatie. In de supervisie kaart de super-visant de werkzorgen en werkproblemen aan. In de specifieke vorm groepssupervisie kan de cursist bovendien leren van andermans ervaringen, reflectie en feedback. Er wordt gekozen voor de groeps-supervisie om de veelheid aan leer- en reflectiemogelijkheden te vergroten. Elke supervisiebijeen-komst is een platform van verrijkende en lerende uitwisseling in een gesystematiseerd en begeleid proces. Voorafgaandelijk aan iedere supervisiebijeenkomst maakt elke supervisant een werkverslag. Er wordt ook gewerkt met het digitaal Toledo-platform en het daarbij horende discussieplatform. De supervisie bestaat uit 6 contactmomenten [van telkens 3,5u]. Nadien wordt een supervisieverslag opgemaakt met reflecties, inzichten en leeraspecten. Deze werkverslagen kunnen het groeiportfolio, dat werd opgemaakt tijdens de module Praktijkbegeleiding, verder aanvullen. Heidi DETAILLEUR, maatschappelijk werkster/psychotherapeute, docente VIVES-SAW Bachelor Sociaal Werk met werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg. data: 6 woensdag voor- of woensdagnamiddagen: 1/10 5/11 3/12/ /02 18/03 29/04/ uur of uur. 8 deelnemers per groep Cursusnr.: 24 GMW Bd4 Prijs: 100 (= 92 inschrijvingsgeld + 8 cursusgeld) 18

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust Middenkust Regio Brugge 2012 Slim budget! Een ingrediëntenboek voor hulpverleners bij het aanbieden van individuele trainingen aan cliënten om hen bewust te leren omgaan met hun budget. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Academiejaar 2010-2011

Academiejaar 2010-2011 Academiejaar 2010-2011 B A C H E L O R I N D E O R T H O P E D A G O G I E - 3 de opleidingsfase E d u c a t i e v e s p e l e n v o o r m e i s j e s ( + 1 5 j a a r ) r o n d s e k s u a l i t e i t,

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector Eindrapportage 2 Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals

Nadere informatie

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer.

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer. Met zorg het net op Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in de jeugdzorg Universiteit voor Humanistiek Sanne Kuijer Juni, 2012 Online hulpverlening in de jeugdzorg Master scriptie Kritische

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VOORJAAR 2014 2 VONX VONX: één organisatie, vier brochures VONX organiseert vorming voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben een

Nadere informatie